Page 1

การประชุมหัวหน้ างานอนุบาล ของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วัน พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 ที่ผา่ นมา แผนกอนุบาลจัดประชุมหัวหน้างาน อนุบาล ของโรงเรี ยนอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ เพือ่ วางแผนการพัฒนางานอนุบาลให้เป็ นไป ในทิศทางเดียวกัน และสามารถนาลงสู่ ระดับเขตให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของฝ่ าย การศึกษาฯ ซึ่งจะทาให้การพัฒนางานด้านอนุบาลของโรงเรี ยนเป็ นไปด้วยความ คล่องตัว สะดวก และมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นโดยมี เซอร์อาลีน ฤทัยหวนพนา ผูช้ ่วยผู ้ อานวนการฝ่ ายอนุบาลโรงเรี ยนเซนต์แอนโทนี เป็ นประธานในวจนพิธีกรรมเปิ ด และมี อาจารย์กาญจนา คงสวัสดิ์ เป็ นผูด้ าเนินการเสนอโครงการ และวางแผนร่ วมกับ 6 เขต (29 โรงเรี ยน) ตามวาระการประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผู้เข้ าร่ วมประชุม จานวน 36 คน วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทราบ 1.โครงการบ้านวิทยาศาสตร์นอ้ ยประเทศไทย ปี การศึกษา 2555 ส่ ง 20 กิจกรรม 2 โครงงาน ภายในเดือนธันวาคม 2555 2.กรอบ และภาระงาน: ฝ่ ายอนุบาล (ภาคผนวก)เอกสารประกอบการประชุม อาจารย์ กาญจนา คงสวัสดิ์ ชี้แจงกรอบและภาระงานฝ่ ายอนุบาล มีหน้าที่รับผิดชอบงานทั้งหมด 10 งาน ซึ่งเป็ นภาระงานที่ทุกโรงเรี ยนต้องดาเนินการ ตามนโยบายของฝ่ ายการศึกษาฯ ขอให้กลับไป ทบทวนว่าคลอบคลุมในงานที่ทาอยูห่ รื อไม่ ทั้งนี้สามารถเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากนี้ วาระที่ 2 โครงการนิเทศโรงเรียนของอัครสั งฆมณฑลกรุงเทพ ฯ อาจารย์ กาญจนา คงสวัสดิ์ ชี้แจงว่า ในภาคเรี ยนที่ 1 ฝ่ ายการศึกษาฯ กาหนดการนิเทศ ติดตามภาระกิจหลังการอบรม เดือนกรกฎาคม 2555 – กันยายน 2555 ประเด็นการนิเทศมี ดังต่อไปนี้ 1. คณิ ตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยจากมาตรฐานสู่ หอ้ งเรี ยน ทั้ง 6 เขต ทุกโรงเรี ยน 2. โครงการรักการอ่านสร้างการเรี ยนรู ้ 22 โรงเรี ยน 3. สุ ดยอดเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้แบบครู มืออาชีพ 21 โรงเรี ยน 4. บ้านวิทยาศาสตร์นอ้ ยนิเทศติดตามต่อเนื่องทุกโรงเรี ยน 5. หลักสู ตรโตไปไม่โกง 15 โรงเรี ยน


อาจารย์ กาญจนา คงสวัสดิ์ ชี้แจงว่า กระบวนการนิเทศจะนิเทศควบคู่กนั ไปพร้อมกัน ในทุกเรื่ อง สาหรับโรงเรี ยนที่เข้าอบรมสมัครเข้าร่ วมโครงการรักการอ่านสร้างการเรี ยนรู ้ ได้ มอบหมายภารกิจหลังการอบรม และหลังจากอบรมแล้วจะจัดให้มีการศึกษาดูงาน เพื่อให้ครู มี แนวทางในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการรักการอ่านในห้องเรี ยน และมีวธิ ีการที่หลากหลายใน การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการรักการ อ่านให้เด็กปฐมวัยที่เห็นเป็ นรู ปธรรม ที่ ชัดเจนยิง่ ขึ้น โดยกาหนดศึกษาดูงานในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรี ยนทุ่ง มหาเมฆ กรุ งเทพมหานคร วาระที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณภาพการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ 1. อบรมติดตามการจัดทาวิจยั ของครู ปฐมวัย (ระยะที่ 3) 11 ก.ค.2555 เพื่อนาเสนอ ผลงานการวิจยั : ในงานSymposium ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 สิ งหาคม 2555 2. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ “จากหนังสื อ : ครู ที่สอนอย่างมุ่งมัน่ ....สู่ การปฏิบตั ิที่ดีที่สุด สาหรับการสอนอย่างมุ่ง มัน่ ” ในช่วงเดือนตุลาคม 2555 ซึ่งได้ติดต่อกับวิทยากรไว้แล้ว 3. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ในปี การศึกษา 2555 ขอให้ครู ปรับกิจกรรมให้มี ความหลากหลายเพิม่ มากขึ้น ที่ผา่ นมาพบว่า กิจกรรมส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องน้ า และเรื่ องอากาศ ซึ่ง กิจกรรมในกล่องบ้านวิทยาศาสตร์นอ้ ย มีกิจกรรมด้วยกัน 6 เรื่ อง ขอให้ครู ทดลองเรื่ องอื่นๆ บ้าง อาจารย์กาญจนา คงสวัสดิ์ ขอหารื อในประเด็นเรื่ องนี้วา่ โรงเรี ยนมีความประสงค์ให้จดั อบรมในกิจกรรมเรื่ องอื่นๆ เพิม่ เติมอีกหรื อไม่ และโรงเรี ยนมีปัญหาจากครู แกนนายังไม่เข้าใจ กิจกรรมทั้งหมด จึงต้องนาเข้าที่ประชุมในครั้งนี้เพื่อขอมติจากโรงเรี ยนในแต่ละเขต อาจารย์ กาญจนา คงสวัสดิ์ ชี้แจงเงื่อนไขการขอรับตราพระราชทาน และอธิบายถึง ที่มาของการอบรมในครั้งนี้วา่ จากการตรวจแฟ้ มงานและกิจกรรมที่ส่งเข้ามา พบว่าการจัดทา โครงงานยังไม่สมบูรณ์ ทาให้มีการจัดอบรมขึ้น เพื่อให้ครู มีแนวทางในการทาโครงงานที่ ถูกต้อง วาระที่ 4 ความเคลือ่ นไหวและข่ าวสารในแวดวงการศึกษาปฐมวัย /เรื่องอืน่ ๆ อาจารย์ กาญจนา คงสวัสดิ์ แนะนาหนังสื อ “ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษาเพื่อ ศตวรรษที่ 21” เป็ นหนังสื อที่ดีเล่มหนึ่ง เนื้อหาสาระพูดถึงของการศึกษายุคใหม่ เป็ นการ


ขับเคลื่อนการศึกษาไทยออกไปจากความเชื่อ หรื อวิธีคิดเก่าๆ ให้การเรี ยนรู ้ในสังคมไทย บรรลุการเรี ยนรู ้ทกั ษะสาหรับมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ผลการดาเนินงานตามเขตการศึกษา สรุปได้ เป็ นตาราง ดังนี้ 1. ลงตารางการนิเทศกัลยาณมิตร (ตารางการนิเทศกัลยาณมิตร ปี การศึกษา 2555) 2. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย : ประเด็นการพิจารณา 2.1 ให้ฝ่ายการศึกษาฯ จัดอบรมในบางกิจกรรมที่ครู แกนนายังไม่เข้าใจ ไม่ ปรากฏร่ องรอยการจัดกิจกรรม จัดที่ฝ่ายการศึกษา ฯ มีค่าลงทะเบียน (เล็กน้อย) ผูเ้ ข้า อบรมเป็ นครู แกนนา 2 คน 2.2 ให้ฝ่ายการศึกษา ฯจัดอบรมในบางกิจกรรมที่ครู ยงั ไม่เข้าใจ ในเขต ขอให้ เขตสนับสนุนค่าอุปกรณ์ และวิทยากรรับเชิญ สรุปมติเขต ดังนี.้ ........... เขต 1 ให้ฝ่ายการศึกษา ฯ จัดอบรมในบางกิจกรรมที่ครู ยงั ไม่เข้าใจ ในเขตโดยเขตจะ เป็ นผูส้ นับสนุนค่าอุปกรณ์ และวิทยากรรับเชิญ ใช้สถานที่โรงเรี ยนอัสสัมชัญศึกษา วัน เวลา จัดอบรม ช่วงเดือนตุลาคม เขต 2 ให้ฝ่ายการศึกษาฯ จัดอบรมในบางกิจกรรมที่ครู แกนนายังไม่เข้าใจ ไม่ปรากฏ ร่ องรอยการจัดกิจกรรม จัดที่ฝ่ายการศึกษา ฯ ผูเ้ ข้าอบรมเป็ นครู แกนนา 2 คน เขต 3 ให้ฝ่ายการศึกษาฯ จัดอบรมในบางกิจกรรมที่ครู แกนนายังไม่เข้าใจ ไม่ปรากฏ ร่ องรอยการจัดกิจกรรม จัดที่ฝ่ายการศึกษา ฯ ผูเ้ ข้าอบรมเป็ นครู แกนนา 2 คน เขต 4 ให้ฝ่ายการศึกษา ฯ จัดอบรมในบางกิจกรรมที่ครู ยงั ไม่เข้าใจ ในเขตโดยเขตจะ เป็ นผูส้ นับสนุนค่าอุปกรณ์ และวิทยากรรับเชิญ ใช้สถานที่โรงเรี ยนมารดานฤมล วัน เวลา จัด อบรม ช่วงเดือนตุลาคม จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม 100 คน เขต 5 ให้ฝ่ายการศึกษาฯ จัดอบรมในบางกิจกรรมที่ครู แกนนายังไม่เข้าใจ ไม่ปรากฏ ร่ องรอยการจัดกิจกรรม จัดที่ฝ่ายการศึกษา ฯ ผูเ้ ข้าอบรมเป็ นครู แกนนา 2 คน เขต 6 ให้ฝ่ายการศึกษา ฯ จัดอบรมในบางกิจกรรมที่ครู ยงั ไม่เข้าใจ ในเขตโดยเขตจะ เป็ นผูส้ นับสนุนค่าอุปกรณ์ และวิทยากรรับเชิญ ใช้สถานที่โรงเรี ยนราษฎ์บารุ งศิลป์ วัน เวลา จัดอบรม ช่วงเดือนตุลาคม จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม 68 คน


3. ระดมความคิดเพือ่ กาหนดเป้ าหมายการพัฒนางานอนุบาลของเขต/ฝ่ ายฯ เป้ าหมายการพัฒนางานของเขต 1 “เด็กมีความสุ ข ครู สนุกกับการทางาน ผู้บริหาร ส่ งเสริม เต็มรักจากผู้ปกครอง สอดคล้องกับแผนพัฒนา” ระยะเวลา 2 ปี เป้ าหมายการพัฒนางานของเขต 2 “วิจัยเพือ่ พัฒนางาน พัฒนาผู้เรียนให้ มคี ุณภาพ” กระบวนการ ระยะที่1 ก.ค. – มิ.ย. สร้างความตระหนักให้ครู ปฐมวัย ระยะที่2 ต.ค. อบรมให้ความรู ้/วางแผนงานวิจยั ระยะที่3 พ.ย.-ม.ค. ดาเนินการวิจยั /สนับสนุน (ข้อมูล เครื่ องมือ ความรู ้) ระยะที่4 พ.ย.-ม.ค. นิเทศติดตามงานวิจยั เป็ นระยะ ระยะที่5 มี.ค. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ท้ งั ภายใน/ภายนอก เป้ าหมายการพัฒนางานของเขต 3 “ห้ องเรียนน่ าอยู่ ผู้บริหารใส่ ใจ ครู แจ่ มใส ผู้ปกครองร่ วม ใจ เด็กมารยาทไทย งดงาม” ระยะเวลา 3 ปี กระบวนการ จัดประชุมเขตทุกโรงเรี ยนในเขต จัดกิจกรรมที่ไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ เช่น จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรี ยน จัดโครงการส่ งเสริ มหนูนอ้ ยมารยาทงามอย่างต่อเนื่อง จัด กิจกรรมที่เน้นผูป้ กครองมีส่วนร่ วม เป้ าหมายการพัฒนางานของเขต 4 “ส่ งเสริมภาษาสู่ อาเซี่ยน” ระยะเวลา 3 ปี กระบวนการ กาหนดให้แต่ละโรงเรี ยนวางแผนพัฒนาเด็ก ครู เรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เทคโนโลยีเพื่อให้ครู และเด็กก้าวทันสรุ ปผลรวมกันเป็ นเขต เป้ าหมายการพัฒนางานของเขต 5 “รวมพลังเขต 5 เรียนรู้ ภาษา สู่ อาเซี่ยน” ระยะเวลา 2555-2557 กระบวนการ จัดบรรยากาศในห้องเรี ยน นอกห้องเรี ยน ฐานความรู ้แต่ละโรงเรี ยน โดยเขต


5 จัดฐานความรู ้เกี่ยวกับอาเซี่ยนร่ วมกัน รวมกิจกรรมระหว่างเด็ก ครู ผูป้ กครอง เนื้อหา 2555 คาทักทาย พื้นฐาน 10 ประเทศ (สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ท่าทาง) 2556 ธงชาติ ดอกไม้ประจาชาติ2557 การแต่งกาย การประเมิน แบบประเมินตามฐานกิจกรรม วัน เวลา จัดกิจกรรม สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายน ทุกปี การศึกษา 2555-2557 เป้ าหมายการพัฒนางานของเขต 6 “พัฒนาครู พเี่ ลีย้ ง” เป้ าหมาย 1 จัดอบรมครู พี่เลี้ยง โดยทีมครู เขต6 หลังจากอบรมแล้วนิเทศติดตามการพัฒนางาน ของครู เป้ าหมาย 2 ระยะเวลา 2555-2556 ครู อนุบาลในเขต 6 ทุกคนต้องมีความรู ้ความเข้าใจใน เรื่ องกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์นอ้ ย ประเทศไทย

อาจารย์ กาญจนา คงสวัสดิ์ สรุ ปประเด็นเป้ าหมายการพัฒนางานอนุบาลของเขต ขอให้ครู นา กลับไปพัฒนางานเพื่อให้แต่ละเขตบรรลุตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ และจะได้นาเสนอภาพงานของ เขตในงาน Symposium ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 สิ งหาคม 2555 ต่อไป

meetingsupervisors  

การประชุมหัวหน้างานอนุบาลของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลลกรุงเทพฯ

meetingsupervisors  

การประชุมหัวหน้างานอนุบาลของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลลกรุงเทพฯ