Page 1

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) พิษณุโลก


วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ชาวบ้านส่วนใหญ่มักเรียกขานกันว่า วัดใหญ่ หรือวัดพระศรี กันจน ติดปาก แม้นพระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานในวิหารคือ พระพุทธชิน ราช ชาวเมืองพิษณุโลกก็นิยมเรียกกันว่า หลวงพ่อใหญ่ ตามไปด้วย วัดใหญ่ นับเป็นพระอารามหลวงที่สำาคัญของจังหวัด เพราะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของ ชาวเมืองและชาวไทยทั้งประเทศ ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชา ตำาบลในเมือง ริมแม่นำ้า น่านฝั่งตะวันออก สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองเมื่อปี พ.ศ. 1900


พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว และสูง 7 ศอก ได้รบ ั การกล่าว ขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศ เส้นรอบนอก พระวรกายอ่อนช้อย พระขนงโก่ง พระเกตุมาลาเป็นเปลวเพลิง พระหัตถ์มี ปลายนิ้วทั้งสี่เสมอกัน ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเรียกว่า ทีฒงฺคุลี ซุ้มเรือนแก้ว ทำาด้วยไม้แกะสลักสร้างในสมัยอยุธยา แกะสลักเป็นรูปมกร (ลำาตัวคล้าย มังกร มีงวงคล้ายช้าง) อยู่ตรงปลายซุ้ม และตัวเหรา (คล้ายจระเข้) อยู่ตรง กลาง และมีเทพอสุราคอยปกป้ององค์พระอยู่ 2 องค์ พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) แห่งกรุงสุโขทัย โปรดให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามและวัด บวรนิเวศวิหารตามลำาดับ


บานประตูป ระดับ มุก ที่ท างเข้า พระวิห ารด้า นหน้า  สร้า งขึ้น เมื่อ  พ .ศ. 2299 เป็น ฝีม ือ ช่า งหลวงสมัย อยุธ ยาตอนปลาย  ในรัช สมัย ของสมเด็จ พระบรมโกศ  ตรงกลาง ประตูม ีส ัน อกเลาประดับ ลวดลายพุ่ม ข้า วบิณ ฑ์  สองข้า งเป็น ลายกนกก้า นแย่ง  ช่ว ง กลางอกเลามีร ูป สี่เ หลี่ย มขนมเปีย กปูน  เรีย กว่า  นมอกเลา  เป็น รูป บุษ บก  มีร ูป พระ อุณ าโลมซึ่ง เป็น สัญ ลัก ษณ์ข องพระพุท ธองค์ป ระดิษ ฐานบนบัล ลัง ก์อ ยู่ใ นบุษ บก   สองข้า งเป็น รูป ชุม สายซึ่ง เป็น เครื่อ งสูง ชนิด หนึ่ง  เป็น รูป ฉัต รสามชั้น  ใต้ฐ านบุษ บก มีห นุม านแบกฐานไว้ ส่ว นเชิง ล่า งของอกเลาทำา เป็น รูป กุม ภัณ ฑ์ย ืน ถือ กระบองท่า สำา แดงฤทธิ์ ส่ว นลวดลายบานประตูเ ป็น ลายกนกที่ม ีภ าพสัต ว์ห ิม พานต์  เช่น   ราชสีห ์ คชสีห ์ เหมราช  ครุฑ  กิน รีร ำา  และภาพสัต ว์อ ื่น  ๆ  และยัง มี ลาย  อีแ ปะ  ด้า นละ  9 วงมัด นกหูช ้า งประกอบช่อ งไฟระหว่า งวงกลม  หรือ วงกลม เป็น ลายกรุย เชิง  มีล ายประจำา ยามก้า มปูป ระดับ ขอบรอบบานประตู  เดิม บานประตู วิห ารพระพุท ธชิน ราชทำา ด้ว ยไม้ส ัก แกะสลัก  เมื่อ ทำา บานประตูป ระดับ มุก เสร็จ แล้ว   บานประตูเ ก่า ได้น ำา ไปประดับ ประตูว ิห ารพระแท่น ศิล าอาสน์  จัง หวัด อุต รดิต ถ์


พระเหลือ พระยาลิไ ทรับ สัง่ ให้ช า่ งนำา เศษทองสัม ฤทธิท์ เี่ หลือ จากการสร้า ง

พระพุท ธชิน ราช พระพุท ธชิน สีห ์ และพระศรีศ าสดา  มารวมกัน หล่อ พระพุท ธรูป ปางมารวิช ย ั ขนาดเล็ก  เรีย กว่า  พระเหลือ  และพระสาวกยืน อีก  2 องค์ ส่ว นอิฐ ที่ ก่อ เตาสำา หรับ หลอมทองได้น ำา มารวมกัน บนฐานชุก ชี พร้อ มกับ ปลูก ต้น มหาโพธิ์  3 ต้น บนชุก ชี เรีย กว่า  โพธิส ์ ามเส้า  ระหว่า งต้น โพธิไ ์ ด้ส ร้า งวิห ารน้อ ยขึน ้ หนึ่ง หลัง  อัญ เชิญ พระเหลือ กับ พระสาวกไปประดิษ ฐาน  เรีย กว่า  วิห ารพระเหลือ


พระอัฏ ฐารส เป็น พระพุท ธ รูป ยืน ปางห้า มญาติด า้ นหลัง พระ วิห าร  สูง  18 ศอก  สร้า งในสมัย เดีย วกับ พระพุท ธชิน ราช  ราว   พ.ศ. 1811 เดิม ประดิษ ฐานอยู่ใ น วิห ารใหญ่แ ต่ว ิห ารได้พ งั ไปจน หมด  เหลือ เพีย งเสาที่ก ่อ ด้ว ยศิล า แลงขนาดใหญ่ 3-4 ต้น  เรีย ก ว่า  เนิน วิห ารเก้า ห้อ ง


พระปรางค์

ประธาน ศิล ปสมัย อยุธ ยาตอนต้น  ฐานย่อ เหลี่ย มไม้ย ี่ส ิบ  เดิม เป็น เจดีย ์ท รงพุม ่ ข้า วบิณ ฑ์ แบบสุโ ขทัย แท้ ต่อ มาถูก แปลงให้เ ป็น พระปรางค์ ในสมัย อยุธ ยา


วิห ารแกลบ        พระเจ้า เข้า นิพ พาน  เป็น โบราณวัต ถุส มัย อยุธ ยา  นับ ว่า เป็น ชิ้น สำา คัญ ของวัด พระศรีร ัต น มหาวรวิห าร  ถือ ว่า เป็น การ จำา ลองสัง เวชนีย สถานของ พระพุท ธเจ้า  คาดว่า มีเ พีย งแห่ง เดีย วในประเทศไทย  ซึ่ง มี ลัก ษณะเป็น หีบ บรรจุพ ระบรมศพ   ทำา ด้ว ยศิล าตั้ง อยู่บ นจิต ราการ   ประดับ ด้ว ยลวดลายลงรัก ปิด ร่อ ง กระจกสวยงาม  ที่ป ลายหีบ มี พระบาททั้ง สองยื่น ออกมา  และ บริเ วณด้า นหน้า  หรือ ด้า นท้า ย   หีบ พระบรมศพ  มีพ ระมหากัส สปะ เถระ  นั่ง นมัส การพระบรมศพ

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดใหญ่  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you