Page 1

8 เทรนด์ การตลาดแห่ งเอเชียที่น่าจับตามอง ในปี 2561 1. ดิจิตอลเทคโนโลยี และ IoT จะส่ งผลกระทบอย่ างสูงกับการปฏิบัตทิ างการตลาด การมาถึงของเทคโนโลยีใหม่ๆจะส่งผลกระทบกับแวดวงธุรกิจในหลายแง่มมุ โดยเฉพาะธุรกิจในรูปแบบ consumer-toconsumer business ซึง่ ได้ รับโอกาสทางการขายทีเ่ พิ่มขึ ้นอย่างมหาศาลผ่านช่องทางการขายออนไลน์ (Internet marketplaces) และในขนะเดียวกัน ยังเปิ ดโอกาสให้ นกั การตลาดสามารถพัฒนาการสือ่ สารกับผู้บริ โภคให้ ก้าวไปอีกขันด้ ้ วย การสือ่ สารระดับตัวต่อตัว (one-on-one personalization/customization) ที่เข้ าถึงทุกๆคนได้ พร้ อมๆกัน เป็ นการปลดล็อค รูปแบบการตลาดเดิมๆ และเมื่ออุปกรณ์ใหม่ๆ อาทิ Smart TV, PCs, Smartphones, Tablets, Drones, Virtual Reality, Personal Robots, ฯลฯ แพร่หลาย ก็เป็ นโอกาสให้ นกั การตลาดสามารถนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรื อ Artificial Intelligence (AI) ล ้าหน้ ามาใช้ ได้ ซึง่ เทคโนโลยี AI นี ้เองทีจ่ ะเป็ นกุญแจสาคัญในการพัฒนาสินค้ าและบริ การแห่งอนาคต ให้ มีคณ ุ ภาพสูง แม่นยา มี ประสิทธิภาพสูงทังด้ ้ านเวลาและการลงทุน ในมุมของคนทางานก็ต้องมีการปรับตัวเช่นกัน เมื่อการตลาดก้ าวสูย่ คุ ดิจิตอล นักการตลาดจะต้ องมีความรู้ด้ านเทคโนโลยีมาก ขึ ้น และสามารถนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ ในการทางานการตลาดได้ อย่างกลมกลืน การตลาดเอเชียกาลังจะก้ าวสูย่ คุ การตลาดดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ ด้ วยการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ๆที่หลากหลาย ทัง้ Internet of Things (IoT) ecosystem, การเข้ าสูย่ คุ cloud-based era และ โซลูชนั่ ใหม่ๆทางการสือ่ สาร เช่น fixed mobile convergence (FMC) ซึง่ เชื่อมต่อระบบโทรศัพท์พื ้นฐานและโทรศัพท์เคลือ่ นที่เข้ าด้ วยกันเป็ นหนึง่ เดียว ทังหมดนี ้ ้เปิ ดโอกาสให้ โมเดลธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทดังเดิ ้ มก็ก้าวสูย่ คุ แห่งการเปลีย่ นแปลงเพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจสูอ่ นาคต 2. การผสานกันอย่ างกลมกลืนระหว่ างหัวใจผู้ประกอบการ และ การตลาด “Entrepreneurship” จะเป็ นกุญแจสาคัญของความสาเร็จทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคที่สถานการณ์ทางธุรกิจไม่ แน่นอนและมีการแข่งขันสูงอย่างในยุค VUCA (volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity) บริ ษัทขนาดกลางและ เล็กยิ่งต้ องนาเอา entrepreneurial marketing หรื อ การตลาดเชิงผู้ประกอบการ มาใช้ ทังการมุ ้ ง่ สร้ างสินค้ าใหม่ๆ เปิ ดตลาด ใหม่ๆ เห็นโอกาสใหม่ๆ และ สร้ างสรรนวัตกรรมสินค้ าและรูปแบบการตลาดใหม่ๆเพื่อชนะใจผู้บริ โภค หากนักการตลาดมีหวั ใจ 8 TOP TRENDS OF MARKETING IN ASIA 2018


ของผู้ประกอบการ และเจ้ าของกิจการมีหวั ใจการตลาด ธุรกิจก็จะมีพลังและพร้ อมก้ าวนาทุกสถานการณ์อย่างรอบคอบและ รัดกุม 3. พลังของคนรุ่ นใหม่ ผ่านออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย ออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ยังคงเป็ นแพลตฟอร์ มสาคัญที่สง่ ผลการเติบโตของธุรกิจในทุกๆภาคส่วน โดยแพลตฟอร์ มใหม่ๆ เหล่านี ้ ไม่ได้ เข้ ามาทดแทนสือ่ แบบเดิมๆ แต่จะเข้ ามาช่วยเสริ มพลังในด้ านการตลาด บริ ษัทต่างๆควรเริ่ มพิจารณาการใช้ โซเชียลมีเดียเป็ นหนึง่ ในหมากสาคัญทางกลยุทธ์ร่วมกับการพิจารณาเรื่ อง Content Marketing โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ ผู้บริ โภค Gen Y และ Gen Z ที่ใช้ โซเชียลมีเดียป็ นแหล่งสาคัญในการหาข้ อมูลประกอบการตัดสินใจในการซื ้อสินค้ า อย่างไรก็ดี แม้ คนในสังคมจะใช้ โซเชียลมีเดียมากขึ ้น แต่ผ้ บู ริ โภคนันกลั ้ บมีความเป็ นปัจเจกนิยม (individualism) มากขึ ้น โดยเฉพาะในเรื่ องการตัดสินใจต่างๆ ผู้บริ โภคจะมีความคิดเห็นเป็ นตัวของตัวเองสูงขึ ้น และนี่ก็เป็ นจุดกาเนิดของ Celebgrams หรื อ ผู้บริ โภคทีผ่ นั ตัวมาเป็ นผู้นาความคิดทางออนไลน์ในสังคมยุคใหม่ เมื่อกลุม่ คนรุ่นใหม่ขยายตัวขึ ้น เทรนด์ E-commerce ก็เติบโตขยายตัวตาม ดังนัน้ ขณะนี ้จึงเป็ นช่วงเวลาสาคัญที่นกั การตลาด ต้ องตามติดเทรนด์ความต้ องการของผู้บริ โภค พร้ อมพิจารณาเรื่ องการตลาดและช่องทางการขายออนไลน์อย่างจริ งจัง และนี่ คือโอกาสใหม่ๆของบริษัท Startupsและ SMEs อย่างแท้ จริง 4. บริษัทต่ างๆเริ่มหันมาพิจารณาเรื่อง ผลตอบแทนทางการตลาด หรือ return-on-marketing (ROM) อย่ างจริงจัง ในยุคแห่งการแข่งขัน ความมีประสิทธิภาพเป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะกาหนดผลกาไรของบริ ษัท ในมุมมองด้ านการตลาดนัน้ แม้ หลักๆ จะยังเป็ นการวิเคราะห์ในรูปแบบเดิมๆ แต่บริ ษัทควรมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมเชิงข้ อมูล (data-driven analysis) มากขึ ้นเพื่อให้ ได้ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจทีแ่ ม่นยา และในยุคนี ้มีเครื่ องมือเทคโนโลยีการวิเคราะห์การตลาดที่ซบั ซ้ อน รวมถึงการนาข้ อมูล Big Data มาใช้ เพื่อให้ ได้ รายละเอียดเชิงลึกที่หลากหลายเกี่ยวกับความชอบของลูกค้ าและแนวโน้ มที่เกิดขึ ้นใหม่ จากมุมกว้ าง ไปจนถึงระดับบุคคล ซึง่ ข้ อมูลเหล่านี ้ทาให้ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายมีประสิทธิภาพสูง บริ ษัทได้ รับ Hit Rate จานวนมากและ แม่นยา นาไปสูผ่ ลตอบแทนทางการตลาดที่สงู และมีประสิทธิภาพกว่า 5. การขยายตัวของตลาดฮาลาล เทรนด์หนึง่ ในเอเชียที่นา่ สนใจ คือการเพิม่ ขึ ้นของความต้ องการของกลุม่ สินค้ าและบริ การที่ได้ รับการรับรองจากมุสลิมและฮา ลาล ซึง่ ครอบคลุมตังแต่ ้ หมวดหมูอาหาร ความงาม แฟชัน่ ท่องเที่ยว การเงินและการธนาคาร ส่วนหนึง่ มาจากกาลังซื ้อของ ประชากรมุสลิมทีม่ ีมากในทวีปเอเชีย (60% ของประชากรมาเลเซีย) และ 4 ใน 5 ประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สดุ ในโลก นันตั ้ งอยู ้ ใ่ นภูมิภาคเอเชียแปซิกอีกด้ วย ได้ แก่ อินเดีย ปากีสถาน อินโดนีเซีย และ บังคลาเทศ 8 TOP TRENDS OF MARKETING IN ASIA 2018


ดังนัน้ เทรนด์การเติบโตของสินค้ า และ บริ การด้ านฮาลาลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการจึงมีการเติบโตสูงมาก ทังในประเทศที ้ ่มีประชากรมุสลิมเป็ นหลัก และประเทศอื่นๆทัว่ เอเชีย อาทิ เกาหลีไต้ ไทย และ สิงคโปร์ ตัวอย่างเช่น สิงคโปร์ ได้ มีการทา "คูม่ ืออาหารฮาลาล" เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่กาลังมองหาอาหารฮาลาลในประเทศสิงคโปร์ และนอกเหนือจากนี ้ ในกลุม่ นักท่องที่ยวชาวมุสลิมนัน้ กลุม่ Millennials Gen นับเป็ นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สดุ ดังนันจึ ้ งเป็ นเรื่ อง สาคัญที่ธุรกิจต่างๆในทุกๆประเทศควรมีข้อมูลเกี่ยวกับฮาลาลทางแพลตฟอร์ มดิจิทลั และโซเชียลมีเดียประกอบด้ วย 6. ยุคแห่ งการสร้ างประสบการณ์ ของผู้บริโภค เมื่อ “คุณภาพ” กลายเป็ นมาตรฐานที่ทกุ ๆสินค้ าและบริ การต้ องมี ในยุคนี ้สิง่ ทีจ่ ะทาให้ แต่ละแบรนด์แตกต่าง และคงอยูใ่ นใจ ผู้บริ โภคได้ คือ “การสร้ างประสบการณ์” ซึง่ ประสบการณ์เหล่านัน้ จะต้ องถูกร้ อยเรี ยงผ่านทุกๆ Touch Points ในทุกๆขันตอน ้ ของการเดินทางของลูกค้ า (Customer Journey) นอกเหนือจากช่องทางเดิมๆ นักการตลาดต้ องคานึงถึงการสร้ าง ประสบการณ์ผา่ นทุกๆช่องทางรวมถึงดิจิตอล ซึง่ มีบทบาทสาคัญมาก เมื่อผู้บริ โภคมีความต้ องการที่ซบั ซ้ อน เฉพาะตัว และเร่งด่วน เทรนด์ของ Omni-Channel หรื อการผนวกช่องทางออนไลน์กบั ออฟไลน์เข้ าด้ วยกันแบบไร้ รอยต่อจึงมีความสาคัญมาก เช่น บนเว็บไซต์, บนโมบาย, หน้ าร้ าน, การบริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้ า และการรับชาระเงิน ทังหมดเพื ้ ่อสร้ างประสบการณ์ซื ้อขายที่ดีให้ กบั ลูกค้ า เป็ นหัวใจสาคัญของความสาเร็ จ การสร้ างประสบการณ์ที่ดใี ห้ กบั ผู้บริ โภคนัน้ ควรเกิดขึ ้นในทุกๆช่องทางอย่างต่อเนื่อง 24×7×365 และ ในอนาคตอันใกล้ เราจะ เห็นว่า Customer Loyalty Program จะไม่ใช่เพียงแค่การทาธุรกรรมอีกต่อไป แต่จะก้ าวไปเป็ นการสร้ าง Emotional Frameworks ทีม่ ีอิทธิพลอย่างมากจาก Big Data และ พฤติกรรมแต่ละช่วงชีวิต 7. การเกิดขึน้ ของ Fintech จะนาไปสู่สังคมไร้ เงินสดที่แท้ จริง ด้ วยเทคโนโลยี digital payment อันทันสมัย ทาให้ หลายๆประเทศในเอเชีย อาทิ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปนนั ุ่ นได้ ้ ก้าวสูส่ งั คมไร้ เงินสดไปแล้ ว และประเทศอื่นๆก็พร้ อมแล้ วที่จะก้ าวสูก่ ารเปลีย่ นแปลงนี ้ โดย ธุรกรรมการเงินจะสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึ ้น ผ่าน online transactions และ mobile payment gateways ที่ปลอดภัยและทันสมัย การปรากฏตัวของ Fintech (ซึง่ จะร่วมมือกับธนาคารทัว่ ไป) จะแข็งแกร่งขึ ้น และส่งผลกระทบอย่างสูงต่อระบบธนาคารทัว่ ไป จึงเป็ นผลให้ ธนาคารต่างๆทบทวนความพร้ อมในการให้ บริ การทางดิจิตอล และเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับธุรกิจที่เป็ น digital base ให้ ดยี ิ่งขึ ้น

8 TOP TRENDS OF MARKETING IN ASIA 2018


เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ าด้ านการเงิน จะตุ้นความมัน่ ใจของผู้บริ โภคให้ ก้าวสูส่ งั คมไร้ เงินสดได้ เร็ วขึ ้น รวมถึงความนิยมในเรื่ อง cryptocurrency ที่กาลังแพร่หลาย จะทาให้ ผ้ คู นจานวนมากได้ รับประโยชน์และผลกาไรจากมูลค่าที่สงู ขึ ้นอย่างไม่หยุดนิ่งของ cryptocurrency 8. การเติบโตของกลุ่ม Young Entrepreneurs ในยุคนี ้ เป็ นยุคที่ใครๆก็ก้าวขึ ้นมาเป็ นเจ้ าของกิจการ นักศึกษามหาวิทยาลัย และคนรุ่นใหม่ก้าวขึ ้นมาทาธุรกิจในรูปแบบต่างๆ และเทรนด์การเติบโตของผู้ประกอบการอิสระรุ่นใหม่ทเี่ พิ่มมากขึ ้น ก็นาไปสูก่ ารเติบโตของธุรกิจออนไลน์, การแสวงหาข้ อมูล ทางอินเตอร์ เน็ต, รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจพื ้นที่อย่าง Co-Working Space และ พื ้นที่ๆเอื ้อต่อการสร้ างนวัตกรรมและ ความคิดสร้ างสรรค์ เช่น Incubation hubs ต่างๆ แม้ วา่ คนรุ่นใหม่ที่กระตือรื อล้ นอยากเป็ นเจ้ าของกิจการนันจะเก่ ้ งด้ านเทคโนโลยี มีความคิดสร้ างสรรค์ และเปิ ดกว้ างในการหา พาร์ ทเนอร์ ทางธุรกิจ แต่อตั ราความล้ มเหลวของเหล่า Start Up นันก็ ้ สงู มาก สิง่ หนึง่ ที่สาคัญและเป็ นเคล็ดลับความสาเร็ จของ หลายๆเจ้ าที่อยูร่ อด คือ การตังเป้ ้ าหมายที่สงู กว่าแค่ตวั เลขทางธุรกิจ แต่เป็ นเป้าหมายทางสังคม ที่ต้องการให้ เกิดความ เปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ี และตอกย ้าในความเชื่อของพวกเขา จึงเป็ นความสาเร็จที่เกิดขึ ้นจาก ความสามารถ พร้ อมความ โปร่งใสในการทาธุรกิจที่ไม่ซ ้าใคร บวกความตังใจที ้ ่จะทาธุรกิจด้ วยเป้าหมายทีช่ ดั เจน

8 TOP TRENDS OF MARKETING IN ASIA 2018

8 เทรนตลาดเอเชียที่น่าจับตามองในปี 2561  
8 เทรนตลาดเอเชียที่น่าจับตามองในปี 2561  
Advertisement