Page 1

สมุดบัญชีกิจกรรม ............................................ (รายรับ-รายจ่าย) รายชือ่ คณะกรรมการบัญชี 1. ……………………………………………………………….. 2. ……………………………………………………………….. 3. ……………………………………………………………….. 4. ……………………………………………………………….. 5. ……………………………………………………………….. ที่ปรึกษากิจกรรม ………………………………………………………………..

โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป.ลบ 1


คาอธิบายการจัดทาสมุดบัญชี (รายรับ-รายจ่าย )

1.ช่องวัน / เดือน / ปี ใช้บันทึก วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่มีรายรับรายจ่ายเกิดขึ้น 2. ช่อง รายการ ใช้บันทึกรายละเอียดของรายการรับเงิน เช่น รับเงินขายผลผลิต หรือให้ บันทึกรายละเอียดรายจ่าย เช่น ซื้อปุ๋ย ซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก 3. ช่อง รายรับ ใช้บันทึก “จานวนเงิน” ที่รับเข้ามาให้ตรงกับรายละเอียดในช่องรายการ 4. ช่อง รายจ่าย ใช้บันทึก “จานวนเงิน” ที่จ่ายออกไปทั้งที่เป็นเงินสน หรือเงินเชื่อให้ตรงกับ รายละเอียดในช่องรายการ 5. การสรุปบัญชีกจิ กรรม (รายรับ-รายจ่าย) ใช้บันทึกยอดเงินรวมรายรับ และยอดเงินรวมรายจ่าย ในแต่ละเดือน


สรุปบัญชีกิจกรรม เดือน เงินสดยกมา รายรับ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมทั้งสิน้

รายจ่าย เงินสดยกไป หมายเหตุ


สมุดบัญชี กิจกรรม ............................................ (รายรับ-รายจ่าย) วัน เดือน ปี

รายการ

รายรับ

รายจ่าย

หมายเหตุ


สมุดบัญชีรับ-จ่าย  

สมุดบัญชีรับ-จ่าย นักเรียน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you