Page 1

Уп р авлін н я к ульт ур и і тури зму, н ац і он альн ост ей та р елі гі й Од есь к ої обласн ої д ер жавн ої ад мін і стр ац ії О д есь к а обласн а уні вер саль н а н аук ова бі блі от ек а і м. М. Г ру ше всь к ого Науково-методичний відділ

Світ бібліотек сьогодні Вип. 7(9)

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Інформаційний список

Од еса


2015

2


МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. список / Управління культури і туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. набір Н. П. Маловік ; верстка та редагув. О. М. Ласкевич ; ред. О. А. Таубеншлак ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – О., 2015. – 15 с. – (Світ бібліотек сьогодні ; вип. 7(9)).

В цьому виданні представлена література з бібліотечних фондів ОУНБ ім. М. Грушевського. Матеріали згруповані за 13 актуальними розділами, всередині розділів – в алфавіті авторів і назв. Список відображає книги і періодику 2013 – 2015 років видання. Ця література може стати у нагоді бібліотечним працівникам для підвищення кваліфікації. При необхідності представлені видання, а також ксерокопії статей з періодичних видань можна замовити по МБА ОУНБ ім. М. Грушевського за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Троїцька, 49/51, тел.(0482)37-51-94.

Зам. № 43 від 23.10.2015 р. Тираж 10 прим.

3


І. Загальні питання розвитку бібліотечної справи та бібліотекознавства БІЛЬЧЕНКО Є. Бібліотека як транскультурний простір: діалог минулого і сучасного / Є. Більченко // Бібл. планета. – 2015. – № 2. – С. 29-31. В УКРАЇНІ розпочав діяльність благодійний фонд «Бібліотечна країна» / Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 40. МАНІФЕСТ Української бібліотечної асоціації «Бібліотеки в умовах кризи» (прийнятий Президією УБА 7 липня 2015 р.) // Шк. б-ка. – 2015. – № 9. – С. 18-20. МИНУЛЕ, сьогодення, майбутнє : [про діяльність Української бібліотечної асоціації (УБА)] // Шк. б-ка. – 2015. – № 9. – С. 16-17. СКАЧЕНКО О. Перспективи та інновації у бібліотеках ХХІ століття : [про Всеукраїнську наук.-практ. конф. «Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації»] / О. Скаченко // Вісн. Книжк. палати. – 2015. – № 8. – С. 51-52. ТАЛАЛАЄВСЬКА М. На шляху до інституціональної модернізації публічних бібліотек: результати паспортизації : [доповідь на VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бібліотека і книга в контексті часу»] / М. Талалаєвська // Бібл. планета. – 2015. – № 2. – С. 9-16. У ЦЕНТРІ уваги: шляхи реформування публічних бібліотек. VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу» / матеріал підгот. С. Ковальчук // Бібл. планета. – 2015. – № 2. – С. 8-9.

До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка ВЕЛИКОДНАЯ А. В. Шевченкиниана в книжных коллекциях научной библиотеки ОНУ : именные фонды М.В. Терещенко, Б.А. Лупанова, Ф.Е. Петруня / А. В. Великодная // Вісник Одеського національного університету, 2014. – Т. 19. Вип. 2(12) : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – С. 122-143. – Библиогр.: с. 134-136. ЗАБОЛОТНА Д. В. Шевченкознавчі студії в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова: витоки та сучасність / Д. В. Заболотна // Вісник Одеського національного університету, 2014. – 4


Т. 19. Вип. 2(12) : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – С. 68-98. – Бібліогр.: с. 79-98. КАРА Т. С. Шляхами Кобзаревого світу : [рец. на розгорнуту кн.інформ. виставку «У просторі Шевченкової творчості: завжди сучасний Кобзар», де було представлено понад 400 одиниць збереження з фондів НБ ОНУ] / Т. С. Кара // Вісник Одеського національного університету, 2014. – Т. 19. Вип. 2(12) : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – С. 167-169. ЛЯШЕНКО О. Л. Від берегів Неви до Чорноморського узбережжя: мандрівка петербурзького «Варнака» одеськими книгозбірнями / О. Л. Ляшенко // Вісник Одеського національного університету. – Т. 19. Вип. 2(12) : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – С. 144-158. – Бібліогр.: с.153-154.

ІІ. Бібліотека в епоху змін БІБЛІОТЕКА – місце реалізації потреб творчих особистостей, громадської активності та соціальної адаптації (інтерв’ю з київською майстринею Т. Серебренніковою) / розмову вела С. Ковальчук // Бібл. планета. – 2015. – № 2. – С. 20-22. ВИЛЕГЖАНІНА Т. Толерантність: через бібліотеки – до миру і злагоди / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2015. – № 2. – С.4-5. ВОЛЯН Н. Сучасні бібліотеки змінюють життя: успішні практики бібліотек Рівненщини (за матеріалами Четвертого обласного фестивалюкорнкурсу інноваційного бібліотечного досвіду «Бібліофест») / Н. Волян // Бібл. планета. – 2015. – № 2. – С. 27-29. ЖУРАВЛЬОВА А. Концепція бібліотеки в контексті проекту Onleihe Гете-Інституту в Україні / А. Журавльова // Бібл. планета. – 2015. – № 2. – С. 23-25. МЕДВЕДЄВА В. Інноваційні технології – майбутнє бібліотеки / В. Медведєва // Вісн. Книжк. палати. – 2015. – № 8. – С. 28-32. – Бібліогр.: с. 31-32. ПІАР-ОФІСИ сучасних бібліотек України : [з досвіду Рівненської і Кіровоградської ОУНБ] / Ю. Ковальчук, І. Хоменко // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 19-21. 5


РАБОШ А. Електронна газета як засіб самовираження бібліотеки : [з досвіду роботи Житомирської ОУНБ ім. О. Ольжича] / А. Рабош // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С.12-13.

IІІ. Книга і читання в сучасному суспільстві БЕЗРУЧКО О. Діти і читання в новій реальності / О. Безручко // Вісн. Книжк. палати. – 2015. – № 6. – №8. – С. 44-47 – Бібліогр.: с. 47. БОГУШ Т. Книга та читання як предмет бібліотекознавчих досліджень /Т. Богуш // Бібл. планета. – 2015. – №3. – С. 9-12. – Бібліогр.: с. 12. ЗАЙЦЕВА С. Перспективи конкуренції української друкованої книги з електронною в інформаційному суспільстві / С. Зайцева // Вісн. Книжк. палати. – 2015. – № 8. – С. 11-13 – Бібліогр.: с.13. КОЦЮРБА І. А. Читання – шлях до успіху / І. А. Коцюба // Шк. бібліотекар. – 2015. – № 8. – С. 8-11. ПЕРІОДИЧНІ та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2015 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) // Вісн. Книжк. палати. – 2015. – № 8. – С. 14. ПІРУС Т. П. Як подружити дитину з книгою / Т. П. Пірус // Шк. б-ка. – 2015. – № 9. – С. 43-49. СЕНЧЕНКО М. «Великі книги» і як їх визначити – технологія Мортімера Адлера / М.Сенченко // Вісн. Книжк. палати. – 2015. – № 6. – С. 38 ; № 8. – С. 3-7.

ІV. Управління. Бібліотечний менеджмент і маркетинг РОЗУМНІ інвестиції. Соціально-економічна / Прогр. «Бібліоміст». – К., 2014. – 80 с.

цінність

бібліотек

V. Бібліотечні кадри ЗАЙЧЕНКО А. В. «Biblio-Колегіум»: нові інформаційні можливості для наукового середовища бібліотекарів / А. В. Зайченко // Вісник Одеського національного університету, 2014. – Т. 19. Вип. 2(12) : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – С. 161-164. 6


КОЗАЧЕНКО Г. Методист: професія чи покликання? (за результатами соціологічного дослідження) / Г. Козаченко // Бібл. планета. – 2015. – №2. – С.33-37. – Бібліогр.: с. 37. КУЛІЄВА Т. Імідж бібліотекаря: від минулого до сьогодення / Т. Кулієва // Вісн. Книжк. палати. – 2015. – № 8. – С. 16-18.

VI. Бібліотечна мережа. Окремі бібліотеки Національні бібліотеки БИБЛИОТЕКИ национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; редкол. : А. С. Онищенко (пред.) и др. – Киев, 2013. – Вып. 11. – 2013. – 322 с. БИБЛИОТЕКИ национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; редкол. : А. С. Онищенко (пред.) и др. – Киев, 2014. – Вып. 12. – 2014. – 370 с. ДЕРЖАВНІЙ бібліотеці України для юнацтва – 40 років // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 37. ЗВОРСЬКИЙ С. Факти з історії Національної парламентської бібліотеки України. Перші 25 років діяльності (1866-1891 рр.) / С. Зворський // Бібл. планета. – 2015. – № 2. – С. 7-8. – (До 150-річчя Національної парламентської бібліотеки України). ЗВОРСЬКИЙ С. Факти з історії Національної парламентської бібліотеки України: «Думський» період діяльності (1891 – лютий 1917 р.) / С. Зворський // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 6-9. – (До 150-річчя Національної парламентської бібліотеки України). ІВАЩЕНКО В. Педагогічна спадщина С. Ананьїна у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського / В. Іващенко // Книжк. палати. – 2015. – № 8. – С. 3438. – Бібліогр.: с. 38. 7


ІСАЄНКО О. Проект Національної історичної бібліотеки України: краєзнавчий електронний мультиресурс «Історія міст і сіл України» / О. Ісаєнко // Вісн. Книжк. палати. – 2015. – № 8. – С. 25-28. НУКОВІ праці Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; АБУ. – К., 2014. – Вип. 40. – 2014. – 428 с. РАБАДАНОВА Л. Реферативна діяльність Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського як засіб розвитку наукової комунікації / Л. Рабаданова // Вісн. Книжк. палати. – 2015. – № 8. – С. 18-21. – Бібліогр.: с. 21. СКАРБНИЦЯ культури : зб. ст. / ОННБ ім. М. Горького; упоряд. Л. М. Бур’ян ; редкол. : О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.] ; ред. : Н. Г. Майданюк, І. С. Шелестович. – О., 2014. – Вип. 4. – 2014. – 306 с.

Обласні бібліотеки АЛІФЕРЕНКО І. Електронна бібліотека Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка / І. Аліференко // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 27-29. ГРИГАШ Л. Головній книгозбірні Закарпаття – 70 років / Л. Григаш // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 34-37. ІЛЬЧЕНКО А. Особливості подання вебліографічної інформації на сайтах ОУНБ / А. Ільченко // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 25-27.

Публічні бібліотеки БІЛИК І. Чи потрібна бібліотека в селі? Роздуми бібліотекаря / І. Білик // Бібл. планета. – 2015. – № 2. – С. 32-33. ВИЛЕГЖАНІНА Т. Публічні бібліотеки України: різноманітність форм діяльності та єдність цілей / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 4-6. ТАЛАЛАЄВСЬКА М. На шляху до інституціональної модернізації публічних бібліотек: результати паспортизації : [доповідь на VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бібліотека і книга в контексті часу»] / М. Талалаєвська // Бібл. планета. – 2015. – № 2. – С. 9-16. 8


У ЦЕНТРІ уваги: шляхи реформування публічних бібліотек. VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу» / матеріал підгот. С. Ковальчук // Бібл. планета. – 2015. – № 2. – С. 8-9.

Спеціальні і спеціалізовані бібліотеки БЕЗРУЧКО О. Бібліотечний простір для дітей: аспекти змін / О. Безручко // Бібл. планета. – 2015. – № 2. – С. 16-20. БЄЛЯКОВА Т. Книжкові пам’ятки провідних медичних бібліотек Харкова / Т. Бєлякова // Вісн. Книжк. палати. – 2015. – № 8. – С. 32-34. – Бібліогр.: с. 34. ВЕЛИКОДНАЯ А.В. Шевченкиниана в книжных коллекциях научной библиотеки ОНУ: именные фонды М.В. Терещенко, Б.А. Лупанова, Ф.Е. Петруня / А. В. Великодная // Вісник Одеського національного університету, 2014. – Т. 19. Вип. 2(12) : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – С. 122-143. – Библиогр.: с. 134-136. ЗАБОЛОТНА Д.В. Шевченкознавчі студії в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова: витоки та сучасність / Д. В. Заболотна // Вісник Одеського національного університету, 2014. – Т. 19. Вип. 2(12) : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – С. 68-98. – Бібліогр.: с.79-98. КОХАНОВА І. Психолого-педагогічні аспекти бібліотечної діяльності: на прикладі роботи бібліотеки Котовського навчальнореабілітаційного центру / І. Коханова, О. Горкавець // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 22-24. – Бібліогр.: с. 24. КУЛІЄВА Т. Долаймо бар’єри (про створення першої української дейзі-бібліотеки) :[DAISI (Digital Accessible Information System) – спеціальний формат аудіокниг] / Т. Кулієва // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 14-15. ЛЯШЕНКО О. Л. Від берегів Неви до Чорноморського узбережжя: мандрівка петербурзького «Варнака» одеськими книгозбірнями / О. Л. Ляшенко // Вісник Одеського національного університету, 2014. – Т. 19. Вип. 2(12) : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – С. 144-158. – Бібліогр.: с.153-154.

9


ХЕМЧЯН І. Освітянські бібліотеки України в соціальних мережах / І. Хемчян, Н. Соколовська // Вісн. Книжк. палати. – 2015. – № 8. – С. 39-43. – Бібліогр.: с. 43

VII. Бібліотечне обслуговування БЕЗРУЧКО О. Бібліотечний простір для дітей: аспекти змін / О. Безручко // Бібл. планета. – 2015. – № 2. – С. 16-20. ЗАБОЛОТНА Д. В. Шевченкознавчі студії в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова: витоки та сучасність / Д.В. Заболотна // Вісник Одеського національного університету, 2014 – Т. 19. Вип. 2(12) : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – С. 68-98. – Бібліогр.: с.79-98. ЗАГРЕВСЬКА С. «Читаючий трамвай» – перший у Харкові / С. Загревська // Бібл. планета. – 2015. – № 2. – С. 25-26. ЗЕЛЕНСЬКА Н. «Сторінки, обпалені війною» (про виставку в Кіровоградської ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, присвячену діяльності українських видавництв у роки Другій світової війни) / Н. Зеленська // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 16-18. КАРА Т. С. Шляхами Кобзаревого світу : [рец. на розгорнуту кн.інформ. виставку «У просторі Шевченкової творчості: завжди сучасний Кобзар», де було представлено понад 400 одиниць збереження з фондів НБ ОНУ] / Т.С. Кара // Вісник Одеського національного університету, 2014. – Т. 19. Вип. 2(12) : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – С. 167-169. КИБКАЛО Н. Літне дозвілля в ЦМБ ім. В.Г. Короленка м. Маріуполя / Н. Кибкало // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 24. КОХАНОВА І. Психолого-педагогічні аспекти бібліотечної діяльності: на прикладі роботи бібліотеки Котовського навчальнореабілітаційного центру / І. Коханова, О. Горкавець // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 22-24. – Бібліогр.: с. 24. КОЦЮРБА І.А. Читання – шлях до успіху / І. А. Коцюба // Шк. бібліотекар. – 2015. – № 8. – С. 8-11.

10


VIII. Бібліотечні фонди і каталоги БЕРЕЖОК Е.В. Туристические путеводители конца ХVIII-XIX вв. (по материалам Строгановского фонда Научной библиотеки Одесского национального университета имени И.И. Мечникова) / Е.В. Бережок // Вісник Одеського національного університету, 2014 – Т. 19. Вип. 2(12) : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – С. 101-121. БЄЛЯКОВА Т. Книжкові пам’ятки провідних медичних бібліотек Харкова / Т. Бєлякова // Вісн. Книжк. палати. – 2015. – № 8. – С. 32-34. – Бібліогр.: с. 34 ВЕЛИКОДНАЯ А. В. Шевченкиниана в книжных коллекциях научной библиотеки ОНУ: именные фонды М.В. Терещенко, Б.А. Лупанова, Ф.Е. Петруня / А. В. Великодная // Вісник Одеського національного університету, 2014. – Т. 19. Вип. 2(12) : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – С. 122-143. – Библиогр.: с. 134-136. ГОРЕЛОВА И. Л. Предметная обработка документа в автоматизированных информационно-библиотечных системах: предкоординатное индексирование: учеб.-метод. пособие / И. Л. Горелова. – Москва : Литера, 2013. – 104 с. ІВАЩЕНКО В. Педагогічна спадщина С. Ананьїна у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського / В. Іващенко // Книжк. палати. – 2015. – № 8. – С. 34-38. – Бібліогр.: с. 38. ЛЯМЕЦЬ А. Комплектування фондів Александрійської бібліотеки: мультимедійні матеріали, електронні ресурси, бази даних / А. Лямець // Вісн. Книжк. палати. – 2015. – № 8. – С. 22-24. НАЦІОНАЛЬНІ інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища: монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2014. – 296 с. ПЕРІОДИЧНІ та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2015 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) // Вісн. Книжк. палати. – 2015. – № 6. – № 8. – С. 14.

11


СЕРБИН О. О. Содержательная эволюция библиотечнобиблиографических классификационных систем на украинском языке (19191961 гг.) / О. О. Сербин // Вісник Одеського національного університету, 2014. – Т. 19. Вип. 2(12) : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – С. 38-47.

IХ. Методичне забезпечення бібліотечної діяльності. Дослідна робота БІБЛІОТЕЧНА кухня. Рецепти від успішних сучасних бібліотек: передовий досвід // Шк. б-ка. – 2015. – № 9 – С. 21-29. БОГУШ Т. Книга та читання як предмет бібліотекознавчих досліджень / Т. Богуш // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 9-12. – Бібліогр.: с. 12. ВОЛЯН Н. Сучасні бібліотеки змінюють життя: успішні практики бібліотек Рівненщини (за матеріалами Четвертого обласного фестивалюкорнкурсу інноваційного бібліотечного досвіду «Бібліофест») / Н. Волян // Бібл. планета. – 2015. – № 2. – С.27-29. ГЛАЗУНОВА Л.В. Нові формати книг і форми їх рекомендації читачам. Частина четверта. Артбук: презентація / Л. Глазунова // Шк. бібліотекар. – 2015. – 8. – С. 2-7. ЗАГРЕВСЬКА С. «Читаючий трамвай» – перший у Харкові / С. Загревська // Бібл. планета. – 2015. – № 2. – С. 25-26. КОЗАЧЕНКО Г. Методист: професія чи покликання? (за результатами соціологічного дослідження) / Г. Козаченко // Бібл. планета. – 2015. – № 2. – С. 33-37. – Бібліогр.: с. 37. КРАВЧЕНКО С. Портрет регіональної бібліотеки крізь статистичні показники матеріально-технічної бази / С. Кравченко // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 29-33. МОГИЛЬНА О. В. Мир без насилля, без тривог і без сліз (до Міжнародного дня миру для учнів 8-9 класів) : [презентація бібліотечного уроку] / О. В. Могильна, А. С. Назаренко // Шк. бібліотекар. – 2015. – № 8. – С. 32-35.

12


РАБОШ А. Електронна газета як засіб самовираження бібліотеки : [з досвіду роботи Житомирської ОУНБ ім. О. Ольжича] / А. Рабош // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 12-13. СТЕФАНОВСКАЯ Н. А. Социологические исследования чтения: теория, методика, практика : науч.-практ. пособие / Н. А. Стефановская. – Москва : Литера, 2013. – 144 с. * * * АБРАМОВА Ю.М. «Квіти у творчості Т.Г. Шевченка» (літературнохудожня ікебана для учнів 7-8 класів) / Ю.М. Абрамова, Р.І. Стрижко, С.А. Куцина // Шк. бібліотекар. – 2015. – №8. – С. 17-20. – Бібліогр.: С. 20. БІБЛІОТЕКА ХХІ століття (матеріали переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»): [Н.І. Єрмоленко. Творчість Катерини Білокур (літературно-мистецька година); Мандри казковими шляхами Г.К. Андерсена(виховна година для 5-х класів)] / упоряд. : Л. П. Бурцева, Т. Б. Кравець // Шк. бібліотекар. – 2015. – №8. – С. 24-31. БОНДАРЕНКО Л. М. Дума про хліб : [сценарій] / Л. М. Бондаренко // Шк. б-ка. – 2015. – № 9 – С. 53-55. БУРАВЧЕНКО Д. Цікаві події в історії / Д. Буравченко // Шк. б-ка. – 2015. – № 9 – С. 7-14. ВЕСЕЛІ шибеники Астрід Лінгрен, або За що люблять Карлсона? (До 70-річчя повісті «Пеппі Довгапанчоха», 60-річчя – «Малий і Карлсон, що живе на даху» та 45-річчя – «Пригоди Еміля із Льонеберги») / Національна бібліотека України для дітей // Шк. б-ка. – 2015. – № 9 – С. 32-34. ЖОВТЕНЬ 2015 року : [визначні дати місяця] // Шк. б-ка. – 2015. – № 9 – С. 3-6. ІЗМАЙЛОВА О. В. Дива, створені людиною : [сценарій] / О. В. Ізмайлова // Шк. б-ка. – 2015. – № 9 – С. 50-52. ЛАВРІНЕНКО І. С. Улас Самчук – український Гомер ХХ століття (вікторина) / І. С. Лавріненко // Шк. бібліотекар. – 2015. – № 8. – С. 37-38.

13


МОГИЛЬНА О. В. Мир без насилля, без тривог і без сліз (до Міжнародного дня миру для учнів 8-9 класів) : [презентація бібліотечного уроку] / О. В. Могильна, А. С. Назаренко // Шк. бібліотекар. – 2015. – № 8. – С. 32-35. ПОСВЯТА в читачі : [з досвіду роботи Полтавської обл. б-ки для дітей ім. П. Мирного] / Національна бібліотека України для дітей // Шк. б-ка. – 2015. – № 9 – С. 41-42. СЬОМЧЕНКО Л. Я. «Словник читача» : [презентація книги] / Л. Я. Сьомченко, Л. І. Білодід // Шк. бібліотекар. – 2015. – № 8. – С. 12-16. ЧМИР І.О. Крок до Європи (круглий стіл) / І. О. Чмир // Шк. бібліотекар. – 2015. – № 8. – С. 21-23. Я=МИ, або Турнір знавців хороших манер : [з досвіду роботи Полтавської обл. б-ки для дітей ім. П. Мирного] / Національна бібліотека України для дітей // Шк. б-ка. – 2015. – № 9 – С. 39-40.

Х. Сучасні технології в бібліотеках ГОРЕЛОВА И. Л. Предметная обработка документа в автоматизированных информационно-библиотечных системах : предкоординатное индексирование: учеб.-метод. пособие / И. Л. Горелова. – Москва : Литера, 2013. – 104 с. ЖУРАВЛЬОВА А. Концепція бібліотеки в контексті проекту Onleihe Гете-Інституту в Україні / А. Журавльова // Бібл. планета. – 2015. – № 2. – С. 23-25. ІЛЬЧЕНКО А. Особливості подання вебліографічної інформації на сайтах ОУНБ / А. Ільченко // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 25-27. МЕДВЕДЄВА В. Інноваційні технології – майбутнє бібліотеки / В. Медведєва // Вісн. Книжк. палати. – 2015. – № 8. – С. 28-32. – Бібліогр.: с. 31-32. МЕДВЕДЄВА В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ): монографія / В. Медведєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2013. – 180 с. 14


ХІ. Електронні ресурси бібліотек АЛІФЕРЕНКО І. Електронна бібліотека Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка / І. Аліференко // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 27-29. ЗАЙЧЕНКО А. В. «Biblio-Колегіум»: нові інформаційні можливості для наукового середовища бібліотекарів / А. В. Зайченко // Вісник Одеського національного університету, 2014 – Т. 19. Вип. 2(12) : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – С. 161-164. ІСАЄНКО О. Проект Національної історичної бібліотеки України: краєзнавчий електронний мультиресурс «Історія міст і сіл України» / О. Ісаєнко // Вісн. Книжк. палати. – 2015. – № 8. – С. 25-28.

ХІІ. Бібліотечно-інформаційна діяльність РАБАДАНОВА Л. Реферативна діяльність Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського як засіб розвитку наукової комунікації / Л. Рабаданова // Вісн. Книжк. палати. – 2015. – № 8. – С. 18-21. – Бібліогр.: с. 21.

ХІІІ. Бібліографія. Бібліографознавство ІЛЬЧЕНКО А. Особливості подання вебліографічної інформації на сайтах ОУНБ / А. Ільченко // Бібл. планета. – 2015. – №3. – С. 25-27. РОГАЛЬЧУК Л. Семінар для бібліографів у НПБУ / Л. Рогальчук // Бібл. планета. – 2015. – №2. – С. 37-38. САНДУЛ О. Наукові публікації з питань друку, представлені у РБД «Україніка наукова» / О. Сандул // Вісн. Книжк. палати. – 2015. – №8. – С. 810.

15


ЗМІСТ І. Загальні питання розвитку бібліотечної справи та бібліотекознавства…………………………………………………….

3

До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка………….

3

ІІ. Бібліотека в епоху змін …………………………………………...

4

ІІІ. Книга і читання в сучасному суспільстві ……………………

5

IV. Управління. Бібліотечний менеджмент і маркетинг ………

5

V. Бібліотечні кадри …………………………………………………

5

VI. Бібліотечна мережа. Окремі бібліотеки ………………………

6

Національні бібліотеки………………………………………

6

Обласні бібліотеки………………………………………………..

7

Публічні бібліотеки………………………………………………

7

Спеціальні і спеціалізовані бібліотеки……………………...

8

VII. Бібліотечне обслуговування ………………..…………………

9

VIII. Бібліотечні фонди і каталоги ………………………………..

10

IX. Методичне забезпечення бібліотечної діяльності. Дослідна робота ………………………………………………………………….

11

Х. Сучасні технології в бібліотеках ………………………………..

13

ХІ. Електронні ресурси бібліотек …...………………………………..

14

ХІІ. Бібліотечно-інформаційна діяльність ………………………..

14

ХІІІ. Бібліографія. Бібліографознавство ………………………….

14

16


17

Методичне забезпечення бібліотечної діяльності_ Вип. 7_2015  
Методичне забезпечення бібліотечної діяльності_ Вип. 7_2015  

Методичне забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. список / Управління культури і туризму, національностей та релігій Одес. об...

Advertisement