Page 1

Уп р авлін н я к ульт ур и і тури зму, нац і он аль н ост ей т а р елі гі й О д есь к ої обласн ої д ер жавн ої ад мі н і ст р ац і ї О д есь к а обласн а уні вер саль н а н аук ова бі блі от ек а і м. М. Г ру ше всь к ого Науково-методичний відділ

Світ бібліотек сьогодні Вип. 6(8)

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Інформаційний список


Од еса 201 5

2


МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. список / Управління культури і туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. набір Н. П. Маловік ; ред. О. А. Таубеншлак ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – О., 2015. – 12 с. – (Світ бібліотек сьогодні ; вип. 6(8)).

В цьому виданні представлена література з бібліотечних фондів ОУНБ ім. М. Грушевського. Матеріали згруповані за 14 актуальними розділами, всередині розділів – в алфавіті авторів і назв. В розділі "Правове забезпечення бібліотечної справи" надається аналітичний опис законодавчих актів з періодичних видань. Матеріали розташовані у зворотній хронології прийняття законодавчих актів. Список відображає книги і періодику 2012 – 2014 років видання. Ця література може стати у нагоді бібліотечним працівникам для підвищення кваліфікації. При необхідності представлені видання, а також ксерокопії законодавчих актів і статей з періодичних видань можна замовити по МБА ОУНБ ім. М. Грушевського за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Троїцька, 49/51, тел.(0482)37-51-94.

Ксерокс ОУНБ Зам. № 13 від 30.03.2015 р. Тираж 10 прим.

3


І. Загальні питання розвитку бібліотечної справи та бібліотекознавства АЛЕШИН Л. И. Материально-техническая база библиотек [Текст] : учеб. пособие. – М. : ФОРУМ, 2012. – 447 с. БИБЛИОТЕЧНОЕ дело – ХХІ век [Текст] : науч.-практ. сб. : вып. 1(24), 2013 / Рос. гос. б-ка ; сост. и науч. ред. И. П. Осипова. – М., 2013. – 272 с. ВИЛЕГЖАНІНА Т. Проблему доступності бібліотек вирішуємо разом // Бібл. планета. – 2014. – № 2. – С. 4-5. ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА О. В. Стратегія розвитку бібліотечноінформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація [Текст] : монографія / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; наук. ред. Г .І. Ковальчук. – Київ : Академперіодика, 2014. – 362 с. ГУЗНЕР С. С. Адаптация библиотек: подходы, методы, модели, практика [Текст] : науч.-метод. пособие / С. С. Гузнер, Л. А. Кожевникова, О. В. Макеева. – М. : Либерея-Бибинформ, 2013. – 160 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 147). ДОРОШНЕКО О. Катерина Іллівна Непомяща: штрихи до портрета подвижниці бібліотечної справи // Бібл. планета. – 2014. – № 2. – С. 35-36. – Бібліогр.: с. 36. ЗВЕРЕВИЧ В. В. Информационное общество в виртуальной и социальной реальности. Что это за общество и как оно существует в этих реальностях : [рец. на кн. : Соколов А.В. Информационное общество в виртуальной и социальной реальности. – СПб. : Алетейя, 2012. – 352 с.] // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 6. –

С. 84-103. КРЯЖЕВА М. Ф. Информационное взаимодействие в библиотечной среде: теоретические основы и практическая реализация [Текст] : учеб.-метод. пособие / сост. М. Ф. Кряжева ; гос. акад. культуры, искусств и соц. технологий. – М. : Литера, 2013. – 96 с. ЛЕВЧЕНКО В. В. Судьбы сотрудников Научной библиотеки Одесского университета на фоне социально-политических трансформаций первой трети ХХ века // Вісн. ОНУ. Сер. : «Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство». – 2013. – Т. 18, вип. 1(9). – С. 26-49. ТАЛАЛАЄВСЬКА М. Інтеграція публічних бібліотек: співпраця, взаємодія (з досвіду бібліотек різних країн) // Бібл. планета. – 2014. – № 2. – С. 2731. – Бібліогр.: с. 31. 4


ФЕНЕЛОНОВ Е. А. Власть и библиотека, или Когда чиновники во благо: Аналитические заметки управленца [Текст]. – М. : Либерея-Бибинформ, 2013. – 296 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 143). ШАПОШНИКОВА К. А. Из истории Чертковской библиотеки. Архивные документы о Московской городской публичной Чертковской библиотеке (1873-1887 гг.) // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 5. – С. 96-112. – Библиогр.: с. 112.

До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка АВДЄЄНКО Н. Літературно-художній музей Т.Г. Шевченка в Донецькій ОУНБ ім. Н.К. Крупської // Бібл. планета. – 2014. – № 2. – С. 9-11. ВОРОНА Ю. Популяризація життя і творчості Т. Шевченка на сайтах бібліотек України // Бібл. планета. – 2014. – № 2. – С. 11-15. ЗВОРСЬКИЙ С. Вшанування пам’яті Тараса Шевченка в українських бібліотеках: історичний аспект // Бібл. планета. – 2014. – № 2. – С.6-9. КИРИЧЕНКО Г. Українці Білорусі відзначають 200-річний ювілей Кобзаря // Бібл. планета. – 2014. – № 2. – С. 16.

ІІ. Правове забезпечення бібліотечної справи ПРО внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України: Закон України затв. 28 грудня 2014 р. № 76-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2015. – № 6. – Ст. 40. ПРО внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації»: Закон України затв. 27 берез. 2014 р. № 1170-VII // Уряд. кур’єр. – 2014. – 23 квіт. – С. 11-13 (Орієнтир. – № 10) ; Офіц. вісн. України. – 2014. – № 33. – С. 7-28. ПРО Рекомендації парламентських слухань на тему: «Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні»: Постанова Верховної Ради України від 19 листоп. 2013 р. № 695-VII // Голос України. – 2013. – 7 груд. – С. 9 ; Уряд. кур’єр. – 2013. – 13 груд. – С. 13.

5


ПРО здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 // zakon.rada.gov.ua/go/117-2014-п. ПРО внесення змін до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1073 [«Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек»] : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 89 // Офіц. вісн. України. – 2014. – № 30. – С. 11. ДЕЯКІ питання оптимізації державних цільових і національних проектів, економії бюджетних коштів та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 71 // Уряд. кур’єр. – 2014. – 20 берез. – С. 12 ; Офіц. вісн. України. – 2014. – № 24. – С. 43-54. ПРО економію державних коштів та недопущення втрат бюджету : Постанова Кабінету Міністрів України від 1 берез. 2014 р. № 65 // Уряд. кур’єр. – 2014. – 12 берез. – С. 10 ; Офіц. вісн. України. – 2014. – № 22. – С. 19-28.

ПРО затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань : Наказ Міністерства фінансів України від 2.09.2014 р. № 879 // zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14. ПРО внесення змін до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів : Наказ Міністерства фінансів України від 27.01.2014 р. № 26 // Офіц. вісн. України. – 2014. – № 20. – С. 69-75. ПРО затвердження Методики розрахунку вартості надання послуг у сфері культури: Наказ Міністерства культури України від 28.11.2013 р. № 1222 // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 97. – С. 62-66. ПРО затвердження Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності : Наказ Міністерства культури України від 15.10.2013 р. № 983 // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 92. – С. 175-181. ПРО затвердження примірної структури та примірних штатних розписів комунальних бібліотек : Наказ М-ва культури України від 22.08.2012 р. №900 // Бібліосвіт. – 2012. – № 3. – С. 60-68.

6


* * * ГИББИ Ричард. Уроки разработки законодательства об обязательном экземпляре электронных документов-9 в Великобритании / Ричард Гибби, Кэролайн Брэзер // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 5. – С. 58-74. ЗУБ В. Особливості становлення та розвитку законодавчої бази з питань охорони праці в бібліотеках України // Бібл. вісн. – 2013. – № 2. – С. 44-51. – Бібліогр.: с. 51.

ІІІ. Бібліотека в епоху змін ВИЛЕГЖАНІНА Т. Проблему доступності бібліотек вирішуємо разом // Бібл. планета. – 2014. – № 2. – С.4-5. ВОЛЬСКАЯ Т. А. Красноярський ИРБИС-клуб: опит межбиблиотечного сотрудничества / Т .А. Вольская, В. П. Казанцева // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – 65. – С. 49-53. ГРАНЧАК Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект [Текст] : монографія / Т. Грінчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. М. Вернадського. – Київ, 2014. –184 с. ІНФОРМАЦІЯ і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 208 с. РОЗУМНІ інвестиції. Соціально-економічна цінність бібліотек [Текст] / Прогр. «Бібліоміст». – [Київ], 2014. – 80 с. СОКОЛОВ А. В. Информатические опусы. Опус 12. Информатизация библиотек в теории и на практике // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 5. – С. 9-25. – Библиогр.: с. 25.

IV. Книга і читання в сучасному суспільстві БЕЙЛІС Л. Криза лінійного читання: що робити бібліотекам? // Бібл. планета. – 2014. – № 2. – С. 16-20. – Бібліогр.: с. 20.

7


«БІБЛІОТЕКА під відкритим небом» : [про акцію УБА і Гете-Інституту до Дня Європи в Україні (м. Київ, 17 трав. 2014 р.)] // Бібл. планета. – 2014. – № 2. – С. 41. ЖЕЖЕРА В. Позиції чиновників та книжкової спільноти сходяться? : [про парлам. слухання «Проблеми розвитку українського книговидання, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні», 15 трав. 2013 р.] // Голос України. – 2013. – 17 трав. – С. 3. «ЛЕЙПЦИГ читає Україну» : [про Лейпцизький книжковий ярмарок (1316 берез. 2014 р.), де українська делегація презентувала проект «Лейпциг читає Україну»] // Бібл. планета. – 2014. – № 2. – С. 41. ЛЬВІВ може отримати титул «Місто літератури ЮНЕСКО» // Бібл. планета. – 2014. – №2. – С. 42. СОКОЛОВА В. Український екслібрис у контексті світової історії книжкового знака // Бібл. планета. – 2014. – №2. – С. 21-24. – Бібліогр.: с. 24.

V. Управління. Бібліотечний менеджмент і маркетинг РОЗУМНІ інвестиції. Соціально-економічна цінність бібліотек [Текст] / Прогр. «Бібліоміст». – К., 2014. – 80 с. ЭКОНОМИКА библиотечного дела: от госбюджета к хозрасчету [Текст] / ред.-сост. В. К. Клюев. – М. : Журнал «Библиотека», 2013. – 480 с. – (Кн. серия «Столетья вестник беспристрастный» ; Т. 5).

VI. Бібліотечні кадри БАЧИНСЬКА Н. Кадри сільських бібліотек: проблеми та перспективи / Н. Бачинська, В. Несін // Вісн. Книжк. палати. – 2013. – № 12. – С. 45-47.

VII. Бібліотечна мережа. Окремі бібліотеки АДАПТАЦІЯ завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц, б-к України, Рада дир. Наук. б-к та ін форм. Центрів-членів МААН. – Київ, 2013. – 411 с.

8


ЗЕМСКОВ А.И. Современные направления работы зарубежных вузовских библиотек (По матеріалам Ежегодной конференции ИАТУЛ) // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 6. – С. 54-64.

VIII. Бібліотечне обслуговування ЄРМОЛАЄВА Н. Літпортал: з письменниками на зв’язку // Бібл. планета. – 2014. – № 2. – С. 33-34. КОВАЛЬЧУК С. Сучасні форми роботи в бібліотеках (інформація до словника успішного бібліотекаря) // Бібл. вісник. – 2014. – № 2. – С. 24-26. РОМАНЧЕНКО Т. Спілкування без кордонів : [з досвіду клубної роботи бібліотек м. Дружківки Донецької обл.] // Бібл. планета. – 2014. – № 2. – С. 31-33.

IX. Бібліотечні фонди і каталоги АЛЕКСЕЕНКО М. В. Дар профессора П.В. Беккера библиотеке Ришельевского лицея // Вісн. ОНУ. Сер.: «Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство». – 2013. – Т. 18, вип. 1(9). – С. 9-25. БИБЛИОТЕЧНЫЕ фонды в границах века [Текст] / Ред.-сост. Ю. Н. Столяров. – М. : Журнал «Библиотека», 2013. – 480 с. – (Кн. серия «Столетья вестник беспристрастный» ; Т. 2). НАУКОВА періодика України та бібліометричні дослідження [Текст] : монографія / Л. Й. Костенко, О. І. Жабін, Є. О. Копанева, Т. В. Симоненко ; НАН України, Нац б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – 212 с. СЕРБИН О. О. Состояние библиотечных классификаций в Украине : надежность реалий – в реальности надежд // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 6. – С. 76-83.– Библиогр.: с. 82-83. ЦУКЕРБЛАТ Д. М. Комплектование библиотечного фонда в условиях несовершенства законодательства : [на примере Государственной публичной научно-технической библиотеки РАН] // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 6. – С. 4348. – Библиогр.: с. 48. ШИЛОВ В.В. Формирование стратегии комплектования фондов Российской национальной библиотеки иностранной литературы // Науч. и техн. бки. – 2013. – № 6. – С. 24-42. – Библиогр.: с. 40-42

9


Х. Методичне забезпечення бібліотечної діяльності. Дослідна робота КОВАЛЬЧУК С. Сучасні форми роботи в бібліотеках (інформація до словника успішного бібліотекаря) // Бібл. вісник. – 2014. – № 2. – С. 24-26. ОГЛЯД науково-дослідної роботи бібліотек та вищих навчальних закладів культури України в галузі бібліотекознавства і основ книгознавства за 2006-2010 роки [Текст] / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України; укладачі: Л. Любаренко, О. Мастипан, Т. Богуш, Т. Швачка, С. Зворський; відп. ред. З. Савіна. – К., 2013. – 264 с. СОЦІОЛОГІЧНІ дослідження в бібліотеках [Текст] : інформ.-аналіт. бюлетень / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України; уклад. : Т. Богуш, Г. Нелипа ; наук. ред. З. Савіна. – К., 1992 – Вип. 42. – 2013. – 31 с. СОЦІОЛОГІЧНІ дослідження в бібліотеках [Текст] : інформ.-аналіт. бюлетень / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України; уклад. О. Мастіпан ; наук. ред. З. Савіна. – К., 1992 – Вип. 43. – 2013. – 31 с.

ХІ. Сучасні технології в бібліотеках ЄРМОЛАЄВА Н. Літпортал: з письменниками на зв’язку // Бібл. планета. – 2014. – № 2. – С. 33-34. ЗЕМСКОВ А. И. Возможности оцифровки фондов библиотек, обусловленные особенностями российского законодательства по авторскому праву. (На примере фондов ГПНТБ России) / А. И. Земсков, Т. В. Яковлєва // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 5. – С. 39-57. МЕДВЕДЄВА В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) [Текст] : [монографія] / В. Медведєва ; НАН України, Нац б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 180 с.

10


ХІІ. Електронні ресурси бібліотек АДАПТАЦІЯ завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц, б-к України, Рада дир. Наук. б-к та ін форм. Центрів-членів МААН. – Київ, 2013. – 411 с. КОПАНЕВА Е. А. Вебометрические показатели научной периодики Украины // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 5. – С. 75-82. – Библиогр.: с. 81-82. КОРАБЛЕВ Д. А. Изучение возможности адаптации электронных образовательных ресурсов к мобильным платформам / Д. А. Кораблев, А. А. Соболевская, А. С. Сергеев // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 6. – С. 71-75– Библиогр.: с. 75.

ХІІІ. Бібліотечно-інформаційна діяльність ГОРОВА С. В. Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності [Текст]: [монографія] / С. В. Горова ; НАН України, Нац б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 208 с. ДРАЦКАЯ М. Е. Влияние технологических парадигм на деятельность библиотек // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 5. – С. 26-38. – Библиогр.: с. 38. КРЯЖЕВА М. Ф. Информационное взаимодействие в библиотечной среде: теоретические основы и практическая реализация [Текст] : учеб.-метод. пособие / сост. М. Ф. Кряжева; гос. акад. культуры, искусств и соц. технологий. – М.: Литера, 2013. – 96 с. ОРГАНІЗАЦІЯ сучасної інформаційної діяльності у вітчизняних бібліотечних установах // Інформація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – С. 86-140. – Бібліогр.: с. 137-140. СОКОЛОВ А. В. Информатические опусы. Опус 13. Информационный поиск как разновидность аналитико-синтетической переработки информации // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 6. – С. 5-23. – Библиогр.: с. 22-23. ЧУПРИНА Л. Оперативна інтернет-інформація в інформаційноаналітичній діяльності бібліотек України [Текст]: монографія / Л. Чуприна ; наук. ред. В. М. Горовий; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – 208 с. 11


ХІV. Бібліографія. Бібліографознавство БАХТУРИНА Т. А. Обновленный стандарт на сокращение слов на русском языке в библиографической записи – ГОСТ Р7.0.12- 2011 // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 5. – С. 83-95– Библиогр.: с. 95. БАХТУРИНА Т. А. Стандартизация структуры и правил оформления диссертаций и авторефератов диссертаций. К выходу в свет ГОСТа Р7. 0.112011 // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 6. – С. 65-70. – Библиогр.: с. 70. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО і бібліографія України [Текст] / М-во культури і туризму України; ДЗ «Нац. парлам. б-ка України» ; упоряд. О. М. Піхур. – Київ, 2013. – Вип. 86 : Бібліогр. покажч. за І півріччя 2013 р. – 2013. – 103 с. КОРИФЕЮ українського бібліографознавства – 70! (до ювілею Г.М. Швецової-Водки) / кол-в кафедри бібліотекознавства і бібліографії Рівнен. Держ. гуманітарного ун-ту // Вісн Книжк. палати. – 2013. – № 12. – С. 35

12


ЗМІСТ І. Загальні питання розвитку бібліотечної справи та бібліотекознавства…………………………………………………………….

3

До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка……………………..

4

ІІ. Правове забезпечення бібліотечної справи…………………….

4

ІІІ. Бібліотека в епоху змін…………………………………………..

6

IV. Книга і читання в сучасному суспільстві……………………..

6

V. Управління. Бібліотечний менеджмент і маркетинг………….

7

VI. Бібліотечні кадри…………………………………………………

7

VII. Бібліотечна мережа. Окремі бібліотеки………………………

7

VIII. Бібліотечне обслуговування…………………………………..

8

IX. Бібліотечні фонди і каталоги……………………………………

8

Х. Методичне забезпечення бібліотечної діяльності. Дослідна робота…………………………………………………………………..

9

ХІ. Сучасні технології в бібліотеках………………………………..

9

ХІІ. Електронні ресурси бібліотек…………………………………..

10

ХІІІ. Бібліотечно-інформаційна діяльність……………………….

10

ХІV. Бібліографія. Бібліографознавство…………………………...

11

13

Методичне забезпечення бібліотечної діяльності_ Вип. 6_2014  

Методичне забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. список / Управління культури і туризму, національностей та релігій Одес. об...

Методичне забезпечення бібліотечної діяльності_ Вип. 6_2014  

Методичне забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. список / Управління культури і туризму, національностей та релігій Одес. об...

Advertisement