Page 1

ใบความรู้ที่ 6 การสร้ างข้ อความให้ งานตัดต่ อวิดโี อ (Title)

งานตัดต่อวิดีโอจะไม่ สมบู รณ์ ถ้าขาดการใส่ Title หรื อข้อความให้กบั งานตัดต่อวิดีโอใน โปรแกรม VideoStudio สามารถที่ จะสร้ าง Title ที่ ต้องการได้ รวมไปถึ งผลที่ ได้ก็ ส วยงามตาม อารมณ์ของงานตัดต่อที่ตอ้ งการ 1. ใส่ ข้อความให้ วดิ ีโอดูน่าสนใจ การใส่ ขอ้ ความให้กบั งานวิดีโอมีความน่าสนใจ ไม่จาเป็ นต้องใส่ เฉพาะช่วงต้นหรื อท้ายก่อน จบ สามารถที่ จะใส่ ต ามอารมณ์ ข องงานที่ ต ัด ต่ อ โดยเฉพาะถ้า เป็ นงานตัดต่ อ งานแต่ ง งานเพื่ อ น อาจจะมีขอ้ ความมากสักหน่อย เพราะมีคาพูดแอบแซวก็น่าจะสนุกดี 1) ใส่ ข้อความมาตรฐาน (Standard Title) เป็ นการเรี ยกใช้งานข้อความมาตรฐานมาใช้งานจาก Library ซึ่ งมี ให้ เลื อกใช้อยู่ม าก พอสมควร 1

คลิกแท็บ Title

2

คลิกเลือกข้อความมาตรฐานที่ตอ้ งการ

3

แดรกเมาส์นาข้อความมาตรฐานมาวาง


62

ได้ขอ้ ความมาตรฐานตรง ช่วงเวลาที่ตอ้ งการ

4

5

ปล่อยเมาส์ก็จะได้ขอ้ ความที่มีความยาว ขึ้น

แดรกเมาส์ขยายข้อความให้แสดงนาน ขึ้น

6

7

ทดลองเล่นโดยคลิกปุ่ ม Play

เมื่ อใส่ ข ้อความแล้วบางที ยงั ไม่ ถูก ใจก็ให้ล บข้อความนั้นทิ้ ง โดยกดปุ่ ม <Delete> บน คียบ์ อร์ด หรื อให้คลิกขวาเลือกคาสัง่ Delete 2) การใส่ ข้อความเดียว (Single Title) การใส่ ขอ้ ความเดี ยวหรื อเรี ยกว่าแบบ Single Title เป็ นการใส่ ขอ้ ความเองโดยการพิมพ์ ลงไปในส่ วนของ Double – Click here to add a Title ซึ่ งสามารถใส่ ได้เพียงข้อความเดียว ในช่วง เวลานั้น ซึ่ งจะเริ่ มเขียนจากซ้ายมือของท่านมาทางด้านขวา ถ้าจะขึ้นบรรทัดใหม่ก็ให้กดปุ่ ม <Enter> ที่คียบ์ อร์ด แต่ขอ้ ความทั้งหมดจะเป็ นข้อความเดียวกัน


63

คลิกเลือก Single titles

1

2

พิมพ์ขอ้ ความที่ตอ้ งการ

ดับเบิลคลิกที่ Preview Windows

3

ในการพิ ม พ์ข ้อความในช่ อง Preview Windows การใส่ ขอ้ ความเดี ยวแบบ Single Title เมื่ อ พิ ม พ์จ นสุ ด หน้ า จอ Preview Windows แล้ว จะไม่ ข้ ึ น บรรทัด ใหม่ ใ ห้ โ ดยอัต โนมัติ เรา จาเป็ นต้องสั่งขึ้นบรรทัดใหม่เองโดยกดปุ่ ม <Enter> ดังภาพ 3) การใส่ หลายข้ อความ (Multiple Title) การใส่ ขอ้ ความในหน้าจอเดียวกันหลายข้อความ เราสามารถจัดวางให้อยูใ่ นตาแหน่งที่อยู่ ต่างกันได้ โดยใส่ ขอ้ ความแบบ Multiple Title โดยคลิกตาแหน่งไหนก็เขียนข้อความที่ตาแหน่งนั้น ได้เลย


64

คลิกเลือก Multiple titles

1

2

ดับเบิลคลิกที่ Preview Windows ในจุดถัดไปแล้วพิมพ์ขอ้ ความที่ 2

ดับเบิลคลิกที่ Preview Windows แล้วพิมพ์ขอ้ ความแรก

3

2. การปรับแต่ งข้ อความ หลังจากที่ได้ใส่ ขอ้ ความให้งานวิดีโอแล้ว ต่อไปเราจะมาปรับแต่งข้อความกัน เริ่ มจากการ ปรับเปลี่ ยนฟอนต์ ขนาดและสี ตวั อักษร ช่ องไฟระหว่างข้อความ รวมถึ งการใส่ สีพ้ืนให้ขอ้ ความ ฯลฯ 1) เปลี่ยนฟอนต์ ปรับขนาด และเปลี่ยนสี เปลี่ ย นฟอนต์ ปรั บ ขนาดตัว อัก ษร และเปลี่ ย นสี ต ัว อัก ษร สามารถจัด การได้จ าก Options Panel ซึ่งปรับแต่งได้ง่ายและสะดวก


65

1

เลือกขนาด ข้อความ

เลือกชนิดของตัวอักษร

2

3

ปรับแต่งช่องไฟระหว่าง ข้อความ

เลือกสี ขอ้ ความ

4

การกาหนดค่าจัดลาดับข้อความ Alignment สามารถที่จะจัดการกับตาแหน่ งของข้อความ ได้ อ ย่ า งแม่ น ย า แต่ ถ้ า ข้ อ ความใหญ่ ไ ปจะเห็ น ความแตกต่ า งจากการจัด ต าแหน่ ง ได้ น้ อ ย ตัวอย่างเช่น 2) การใส่ สีพนื้ ให้ ข้อความ (Text backdrop) เป็ นการใส่ สี ให้ ก ับ พื้ น หลังของข้อความ เพื่ อเน้น ให้ ข ้อความเด่ นขึ้ น ซึ่ งจะสามารถ กาหนดลักษณะของสี พ้นื ที่ตอ้ งการได้


66

คลิกเลือก Text backdrop 1 คลิกที่ Customize text 2 Backdrop attributes คลิกเลือก Solid

3

4 คลิกปุ่ ม OK

คลิกที่ Color เลือกสี ที่ตอ้ งการ

5

เราสามารถกาหนดสี พ้นื หลังได้อีกแบบ ซึ่ งในรู ปแบบนี้จะเป็ นการกาหนดสี พ้ืนแบบการไล่ สี สามารถไล่สีตามแนวตั้งและแนวนอนได้ เพียงเลือก 2 สี ที่ไล่ให้เหมาะสม การกาหนดค่า Transparency ให้มากขึ้น สี พ้นื จะโปร่ งใสมากยิง่ ขึ้นด้วย 3) ปรับแต่ ง Border/Shadow/Transparency เป็ นการใส่ ค วามหนาของขอบเส้ น และแสงเงาให้ ก ับ ข้อ ความ สามารถที่ จ ะก าหนด รู ปแบบของตัวอักษรลักษณะดังกล่าวได้ดงั นี้

คลิกที่ Border/Shadow/Transparency 1

ปรับความหนาของเส้นขอบตัวอักษร 2


67

คลิกแท็บ Shadow 1 คลิกเลือกรู ปแบบแสงเงาของข้อความ 2 ปรับค่าแสงเงาตามต้องการ 3 คลิกปุ่ ม OK 4

การกาหนดค่า Shadow ในการปรับแต่ง Title ในส่ วนของ Intensity เราสามารถปรับได้ ตั้งแต่ 0.0 – 20.0 เป็ นการปรับความหนาแน่นการฟุ้ งกระจายของเงา ถ้าปรับมากจะมีเงาดังภาพ ตัวอย่าง

3. สร้ างข้ อความแบบเคลือ่ นไหวได้ (Animation) หลังจากที่ เราได้ปรับแต่งข้อความได้สวยงามพอสมควรแล้ว ต่อไปเราจะสร้ างข้อความให้ เคลื่อนไหวไปมาได้ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กบั ข้อความ ทาให้ขอ้ ความนั้นโดดเด่นขึ้นมา 

สร้ างข้ อความเคลื่อนไหว (Animation) ให้เลือกรู ปแบบการเคลื่อนไหวที่ตอ้ งการ แล้วเลือก Animation ที่ตอ้ งการใช้งาน คลิกแท็บ Animation 1

คลิกเลือก Apply animation 2 เลือกรู ปแบบ Animation ที่ตอ้ งการ 3 คลิกเลือก Animation 4

5

ทดลองเล่นโดยการคลิกปุ่ ม Play


68

4. สร้ างข้ อความใหม่ จากข้ อความสาเร็จรู ป ในหั ว ข้อ นี้ เราจะมาสร้ า งข้อ ความขึ้ น ใหม่ จ ากรู ป แบบของข้อ ความส าเร็ จ รู ป ที่ มี อ ยู่ ใ น โปรแกรม จะได้รูปแบบที่สวยงามของข้อความสาเร็ จรู ป และได้ขอ้ ความใหม่ๆ ที่เราอยากสร้างขึ้น วิธีการก็ไม่ยาก ดังนี้ 

สร้ างข้ อความใหม่ จากข้ อความสาเร็ จรูป ดึงข้อความสาเร็ จรู ปลงมาในช่อง Title Track แล้วแก้ไขข้อความสาเร็ จรู ปใหม่ตามความ

ต้องการ

1

นาข้อความสาเร็ จรู ปลงมาวาง ที่ Title Track


69

ดับเบิลคลิกที่ขอ้ ความ 2 สาเร็ จรู ป

ลบข้อความสาเร็ จรู ปออกทีละตัวอักษร

3

พิมพ์ขอ้ ความใหม่ 4

5

ทดลองเล่นโดยคลิกปุ่ ม Play


70

ข้อความสาเร็ จรู ปที่เราดึงมาใช้ในงานวิดีโอ ถ้าไม่ตอ้ งการก็สามารถลบได้เลย แต่ถา้ หาก คุ ณ ยังไม่ ดึงลงมาใช้ร่วมกับ งานวิดีโอแล้วแก้ไข คุ ณ จะไม่ ส ามารถที่ จะกลับ มาใช้งานข้อความ สาเร็ จรู ปนั้นได้อีกเลย การสร้ างข้อความใหม่ ในโปรแกรม Ulead VideoStudio 10 Plus สามารถสร้ างได้ง่าย ซึ่งข้อความใหม่สามารถที่จะใช้ขอ้ ความเป็ นภาษาไทยได้ แต่หลังจากพิมพ์ภาษาไทยลงไปแล้ว ถ้า ปรับแต่งหรื อแก้ไขรู ปแบบข้อความ จะต้องเลือกรู ปแบบฟอนต์ใหม่ มิเช่ นนั้น รู ปแบบฟอนต์จะ เป็ นภาษาต่างดาว ควรใช้ฟอนต์ที่ตระกูล UPC ถึงจะแสดงภาษาไทยออกมาดี ถ้าหากต้องการนาข้อความสาเร็ จรู ปมาแก้ไข เพื่อให้ขอ้ ความสาเร็ จรู ปเก่ายังสามารถใช้งาน ได้

การสร้างข้อความให้งานตัดต่อวิดีโอ (Title)  
การสร้างข้อความให้งานตัดต่อวิดีโอ (Title)  
Advertisement