Page 1

ใบความรู้ที่ 5 การซ้ อนวิดโี อแบบ Tuner (Overlay) (ต่อ)

6. ใส่ Filter และลูกเล่ นให้ วดิ ีโอ Overlay ส ำหรั บ กำรใส่ Filter ให้วิดี โอ Overlay ก็ เหมื อ นกับ ขั้น ตอนกำรใส่ Filter ให้ ก บั คลิ ป วิดีโอหลัก เพียงดึง Filter ที่ตอ้ งกำรนำมำใส่ ลงในคลิ ปวิดีโอ Overlay ส่ วนกำรใส่ ลูกเล่นให้คลิ ป วิดีโอ Overlay เป็ นกำรเพิ่มควำมน่ำสนใจให้กบั คลิปวิดีโอ Overlay ยิง่ ขึ้น

ใส่ Filter ให้ วิดีโอ Overlay ให้นำ Filter จำก Library มำใส่ ให้วิดีโอ Overlay วิธีกำรก็ ง่ำยๆ เหมื อนกับกำรนำ คลิปวิดีโอ Overlay มำใส่ ทบั ซ้อนอีกครั้ง 

1

คลิกเลือก Filter ที่ตอ้ งกำร

2

แดรกเมำส์นำ Filter มำวำงทับ วิดีโอ Overlay


41

ได้วิดีโอ Overlay ที่ใส่ Filter แล้ว 3

ปรับแต่ ง Filter ให้ วิดีโอ Overlay หลัง จำกใส่ Filter ให้ วิดี โอ Overlay แล้ว ต่ อ ไปเรำจะมำปรั บ แต่ ง Filter ที่ ใส่ ใ ห้ วิดีโอ Overlay กัน เพรำะ Filter แต่ละรู ปแบบสำมำรถปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีก จึงเป็ นจุดเด่นของ โปรแกรมนี้ในเรื่ องควำมง่ำยในกำรปรับแต่ง Filter 

2

คลิกที่ Customize Filter

1

คลิกเลือกรู ปแบบ Filter ที่ตอ้ งกำร


42

4

คลิกปุ่ ม OK

4

ปรับแต่ง Filter

กำรปรับแต่ง Filter ให้วิดีโอ Overlay สำมำรถกำหนดตำมมำตรฐำนก็สำมำรถที่ จะได้ Filter ที่สวยแล้ว แต่ถำ้ ต้องกำรปรับให้ Filter สวยขึ้นด้วยตนเองก็สำมำรถทำได้ไม่ยำก แต่ไม่ สนับสนุนให้ปรับแต่งสำหรับเครื่ องที่มีควำมเร็ วช้ำ เพรำะเครื่ องอำจจะแฮงก์ได้

ใส่ ลูกเล่ นให้ วิดีโอ Overlay เมื่ อ ปรั บ แต่ ง Filter ให้ วิดี โอ Overlay แล้ว ต่ อ ไปก็ ม ำใส่ ลู ก เล่ น ในกำรแสดงกำร เคลื่อนที่ของวิดีโอ Overlay จำกตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งก็แปลกตำดี 

คลิกเลือกตำแหน่งกำร เคลื่อนที่ ออกจำกส่วนของ Enter คลิกเลือก Fade in motion Effect

1 3

2

4

คลิกเลือกตำแหน่งกำร เคลื่อนที่ ออกจำกส่ วนของ Exit คลิกเลือก Fade out motion Effect

วิดีโอ Overlay จะค่อยๆ แสดงขึ้นมำโดยเคลื่อนที่จำกจุดหนึ่ งไปอีกจุดหนึ่ งตำมรู ปแบบที่ คลิกเลือกไว้ใน Directions/Style และจะค่อยๆ จำงหำยไปตำมรู ปแบบ กำร Fade ที่ได้เลือกไว้


43

7. การสร้ าง Overlay แบบ Mask & Chroma Key Mask เป็ นกำรนำคลิปวิดีโอ Overlay มำวำงซ้อนทับกับวิดีโอหลัก โดยกำรใส่ กรอบให้กบั คลิ ป วิดีโอ Overlay ส่ วน Chroma Key เป็ นกำรนำคลิ ป วิดีโอ Overlay ที่ ถ่ ำยแบบมี พ้ื นสี นำมำ ซ้อนทับ กับ คลิ ป วิดีโอหลักแล้วตัดพื้ นสี ออก เป็ นกำรผสมภำพจำกสองแหล่ งให้เป็ นภำพเดี ยวกัน แล้วดูเหมือนจริ ง เช่น กำรถ่ำยฉำกซู เปอร์ แมนเหำะกลำงอำกำศ ซึ่ งที่จริ งแล้วฉำกที่ซูเปอร์ แมนเหำะ เป็ นกำรถ่ำยเฉพำะท่ำทำงกำรบินในสตูดิโอเท่ำนั้น 1) นำไฟล์ วิดีโอ Overlay เข้ ำมำใช้ งำน นำไฟล์วิดีโอที่ ถ่ ำยแบบมี ฉ ำกหลังเป็ นสี พ้ื นเข้ำมำใช้งำน แล้วจัดตำแหน่ งของวิดีโอ Overlay คลิกเลือกคลิปวิดีโอที่ตอ้ งกำร

แดรกเมำส์นำคลิปวิดีโอมำวำงใน Voverlay Track

ได้วิดีโอ Overlay ตรงตำแหน่งที่ ต้องกำร


44

คลิกขวำที่วิดีโอ Overlay>Anchor at Top>Right

วิดีโอ Overlay ถูกจัดตำแหน่งแล้ว

2) ปรับแต่ งด้ วย Chroma Key หลัง จำกน ำคลิ ป วิดี โอที่ ต้อ งกำรเข้ำมำใช้งำนแล้ว ต่ อ ไปให้ ดู ด สี พ้ื น ของคลิ ป วิดี โ อ Overlay ออก คลิกที่ Mask & Chroma Key

คลิกเลือก Apply overlay options เลือกสี ที่ตอ้ งกำรดูดออก ปรับค่ำควำมเข้มของสี ที่ดูดออก วิดีโอ Overlay จะถูกดูดสี พ้นื ออกแล้ว

คลิกปุ่ ม Play เพื่อทดลองเล่น


45 3) ปรับแต่ งด้ วย Mask หลังจำกที่ได้ดูดสี พ้ืนคลิปวิดีโอ Overlay แล้ว เรำสำมำรถที่จะกำหนดกำรใส่ กรอบให้ วิดีโอ Overlay ได้ อำจจะดูแปลกตำไปจำกคลิปวิดีโอ Overlay เดิมไปบ้ำงดังนี้ คลิกเลือก Mask Frame จำกช่อง Type

คลิกเลือก Mask Frame ที่ตอ้ งกำร วิดีโอ Overlay จะใส่ Mask Frame ที่เลือกที่เลือกไว้แล้ว

คลิกปุ่ ม Play เพื่อทดลองเล่น

การซ้อนวิดีโอแบบ Tuner (Overlay) (ต่อ)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you