Issuu on Google+

6-13       48(421)


v420118501


v420118502


06-13 ÄÅÊÀÁÐß

www.reforum.ru

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

1


2

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß

www.reforum.ru

ÐÅÅÑÒÐ ÀÃÅÍÒÑÒÂ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

3


4

www.reforum.ru


www.reforum.ru

5


ÍÀØ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ

6

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

www.reforum.ru


www.reforum.ru

7


8

www.reforum.ru


www.reforum.ru

9


ÍÀØ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ

10

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

www.reforum.ru


www.reforum.ru

11


ÐÅÉÒÈÍÃ ÀÃÅÍÒÑÒÂ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

12

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ÒÎÏ-ËÈÑÒ

Çàäà÷à ðåäàêöèè æóðíàëà «Ñïðàâî÷íèê ïî íåäâèæèìîñòè» ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïðåäîñòàâèòü èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ ïîìîãëà áû ÷èòàòåëÿì ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â öåíàõ íà ðàçëè÷íûå êàòåãîðèè æèëîé íåäâèæèìîñòè.  ýòîì ðàçäåëå ïðåäñòàâëåíû íàèáîëåå äîðîãèå è ñàìûå äîñòóïíûå âàðèàíòû âòîðè÷íîé íåäâèæèìîñòè, ïðåäëàãàåìûå íà ðûíêå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü.  ýòó ðóáðèêó âêëþ÷åíû ïðåäëîæåíèÿ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé æèëüÿ: íà÷èíàÿ îò êîìíàò è çàêàí÷èâàÿ 10-êîìíàòíûìè êâàðòèðàìè, òàêèì îáðàçîì, ó ÷èòàòåëåé ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ñòîèìîñòè æèëüÿ ðàçíîé ïëîùàäè â òåõ èëè èíûõ ðàéîíàõ ãîðîäà, è íàêîíåö, îöåíèòü ñâîè ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè.

ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ ÑÀÌÛÅ ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÎÌÅÐÀ ê ðàéîí óëèöà ê ïðâ Ñòîëáîâàÿ

äîì 62

ý/ý 1/1

ì øë

ïëîùàäè 12/-/-

ò

á/ë

ïëàí òèï ñ/ó èç ð

2/2

øëá

66/13/6

-

-/-

òèï

15

1/3

ê

21/18/-

-

-/-

ìý

-/-

öåíà òåëåôîí èìÿ 250.000 2223414 89231308400 Äìèòðèé

ñ

êîíòàêòû ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô)

ê

ïðâ

Íàõèìîâà

1

çëö

Êîæçàâîäà

1

ïðâ

Êðàñíûé ôàêåë

93

1/1

ä

25/13/12

-

490.000 3382222

Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü

2

îêò

Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî

8/2

2/3

øëá

63/40/14

ê

èç

óï

ð

800.000 2123507 2996178 Àëåêñåé

ÀÍ ÐîñòÄîìÈíâåñò

3

êëí

Ñîëèäàðíîñòè

2

1/2

øëá

60/45/6

3

ïðâ

Áåðäñêîå øîññå

1/3

ï

50/35/6

ò

ñ-è

òèï

ñ

1.180.000 2187530 89139334434 Îêñàíà

ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ

4

çëö

Äàëüíåâîñòî÷íàÿ

37

2/2

øëá

35/25/5

ò

èç

òèï

ñ

1.500.000 3152810 2551656 âàííû íåò

Ïðàâîâîé äîì ÀÍ

4

êëí

Ôëîòñêàÿ

19

4/5

ï

62/46/6

ò

1/-

ñì

òèï

ð

1.700.000 2992855 Êîíñòàíòèí

ÐÈÔ-Ñ

5

ñîâ

Ìîëîäîñòè

ê

80/60/8

ò

-/1

èç

óï

ð

3.000.000 3011922 89137486043 Òàòüÿíà

ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü

öåíà òåëåôîí èìÿ 6.500.000 2015555 89139088408 Îëüãà,îòë.îòä.

êîíòàêòû ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ

ìý

300.000 2149185 3070777

Ïåðâîìàéñêîå

450.000 2184440 Ëþäìèëà Âèññàðèîíîâíà

ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru)

1.100.000 2226207 89137271620 Ëþäìèëà

ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô)

ÑÀÌÛÅ ÄÎÐÎÃÈÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÎÌÅÐÀ ê ðàéîí óëèöà 1 öåí Ñåìüè Øàìøèíûõ

äîì 66

ý/ý 4/8

ì ê

ïëîùàäè 65/21/14

ò ê

á/ë 2/-

ïëàí òèï ñ/ó óï ð

1/5

ê

180/1/1

ò

-/-

èç

ïã

2

16.000.000 3553000 Îëüãà Ïåòðîâíà

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

39

16/17

ê

128/55/46

ò

-/1

èç

ýë

ð

22.000.000 2228800 89137477212 Âëàäèìèð

Áîëüøîé ãîðîä Áîëüøîé ãîðîä

2

ëåí

Òèòîâà

3

öåí

Ðîìàíîâà

3

æåë

Ñèáèðñêàÿ

57

12/14

ê

130/70/15

-

1/-

èç

óï

ð

25.500.000 2302131 89529450704 Îëüãà

4

öåí

Óðèöêîãî

20

8/14

ê

180/94/25

ò

-/2

èç

ýë

2

41.000.000 89139250218

Ñèáýñò

5

öåí

Äåïóòàòñêàÿ

48

13/14

ê

316/259/-

ò

-/1

èç

óï

3

57.000.000 2184440 Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷

ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru)

5

îêò

Øåâ÷åíêî

17

4/4

ê

512/-/-

ò

5

120.000.000 3161111 Íàòàëüÿ Èâàíîâíà

ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru)

6

æåë

Ìàêñèìà Ãîðüêîãî

47

6/7

ê

300/-/-

2/1

èç

ýë

3

55.000.000 2491212 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà

ÑÀÉË

6

îêò

Øåâ÷åíêî

17

2/4

ê

398/138/36

ò

-/3

èç

óï

6

75.000.000 2491212 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà

ÑÀÉË

7

ëåí

Íîâîãîäíÿÿ

ê

339/194/34

ò

-/3

èç

ýë

ð

30.000.000 2924505 Èðèíà,åâðîðåìîíò

ÍÈÀÍ (www.nian.tv)

èç

ÑÒÐÎßÙÅÅÑß ÆÈËÜÅ ÑÀÌÛÅ ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÎÌÅÐÀ ê ðàéîí

óëèöà

ý/ý

ì

ïëîùàäè

16/16

ï

33/15/8

11

16/17

ï

20/13/-

ê

-/1

ñ

84ñò

7/12

ê

48/30/9

ê

-/1

ð

51

7/10

ï

33/25/-

-

1/-

ð

2êâ.12

860.000 26.061 2223311

Áåðåçîâàÿ

7

8/10

ï

58/32/10

ê

-/1

ð

4êâ.11

1.500.000 25.900 3154051 2861306

Áåëûé êâàäðàò

êèð

Ïåòóõîâà

3

6/14

ê

74/45/9

ê

-/1

ð

3êâ.11

1.500.000 20.270 2188113 89612201706

Ðåãèîí-Òðåéä Íîâîñèáèðñê

çëö

Æóêîâñêîãî

1/2

ê

133/73/15

-

-/-

2

3êâ.10

3.500.000 26.316 89831223333 òàóí-õàóñ

Ôèçè÷åñêîå ëèöî

4

äçæ

Ñåëåçíåâà

24

1/10

ï

70/51/7

ò

-/2

ð

ñäàí

3.900.000 55.714 2015555 89134550142 Þëèÿ,òîðã,0% ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ

5

ëåí

Ñâÿçèñòîâ

5/6

ê

150/90/20

ê

1/1

2

íà ñä.

3.800.000 25.333 3140008 89139302088 Èðèíà,2-óð.

Àëüò-Ê

5

ëåí

Ñâÿçèñòîâ

147ñò

4/5

ê

138/80/20

ê

1/1

2

íà ñä.

3.800.000 27.536 3140170 89607950671 Åëåíà,2-óð.

Àëüò-Ê

1

ëåí

1

ïðâ

Áåðåçîâàÿ

2

êèð

Òóëüñêàÿ

2

îêò

Âûñîöêîãî

3

ïðâ

3 4

äîì

Òèòîâà

ò á/ë ñ/ó ñäà÷à

öåíà

ê

500.000 15.150 2310000 Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

2êâ.12

585.000 29.250 2270588 89529039228 Ëàðèñà

ÍÈÀÍ (www.nian.tv)

2êâ.13

695.000 20.000 89139388241 Âèêòîð

×àñòíîå

1/-

ñ

4êâ.12

öåíà, ì

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

Áîëüøîé ãîðîä

ÑÀÌÛÅ ÄÎÐÎÃÈÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÍÎÌÅÐÀ ê ðàéîí

äîì

ý/ý

ì

ïëîùàäè

ò á/ë ñ/ó ñäà÷à

1

öåí

Ñåìüè Øàìøèíûõ

óëèöà

16

7/16

ê

101/55/16

-

1

çëö

Êðîïîòêèíà

102

5/10

ê

104/61/11

2

öåí

ßäðèíöåâñêàÿ

18

13/16

ê

73/39/12

2

öåí

ßäðèíöåâñêàÿ

18ñò

8/14

ê

105/70/18

3

êëí

Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî

31

5/6

ê

3

öåí

Ñâåðäëîâà

10à

4/6

ê

4

öåí

Ìàêñèìà Ãîðüêîãî

4

çëö

Ãàëóùàêà

5

îêò

5

æåë

-/1

ð

ê

2/-

2

3êâ.10

ê

-/2

ñ

ñäàí

ê

-/1

ð

4êâ.10

240/150/-

-

1/2

ð

4êâ.10

144/103/23

ê

-/2

ð

ñäàí

ê

-/1

12/14

ê

255/167/-

9

*/17

ê

429/-/-

Ðîäíèêîâàÿ

28/4

1/2

ê

160/79/23

Ñèáèðñêàÿ

35

8/9

ê

187/130/-

www.reforum.ru

4êâ.10

öåíà

öåíà, ì

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

5.750.000 56.931 2200221 89134887700 ñäàí

ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ

9.000.000 86.538 2015555 89139875679 Åâãåíèÿ

ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ

7.200.000 98.630 89139308333 Ëàðèñà,òîðã

×àñòíîå

7.490.000 71.333 89130050771 Âàëåíòèíà,ñðî÷íî

ÓÍÈÊÎÍ-ÈÍÂÅÑÒ

12.704.000 52.933 2301010 89039026617 Åëåíà

ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ

12.960.000 90.000 89139873143 Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà

ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ

15.000.000 58.824 2184440 Íàòàëüÿ Èãîðåâíà

ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru)

-/4

ð

ñäàí

30.000.000 69.930 2404040 Îòäåë ïðîäàæ

ê

2/-

2

2êâ.11

6.600.000 41.250 2130238 2011801 òîðã

ê

2/2

2

3êâ.10

12.000.000 64.171 89137832812 2-óð.,òîðã

Îáü-Ðåãèîí ÒÄ ×åðåïàíîâñêèé êèðïè÷ ×àñòíîå

13


Ãîòîâîå æèëüå: êîìíàòû

ê

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

óëèöà

¹

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÈÉ Àâèàñòðîèòåëåé 21073736 Àâèàñòðîèòåëåé Àâèàñòðîèòåëåé Àâèàñòðîèòåëåé Àâèàñòðîèòåëåé 08\01 Àâèàñòðîèòåëåé Àâèàñòðîèòåëåé Àâèàñòðîèòåëåé 901960 Àâèàñòðîèòåëåé êëí5452 Àâèàñòðîèòåëåé 21044102 Àâèàñòðîèòåëåé Àâèàñòðîèòåëåé êëí4979 Àâèàñòðîèòåëåé 10/08-8 Àâèàñòðîèòåëåé Àâèàñòðîèòåëåé Àâèàñòðîèòåëåé Àâèàñòðîèòåëåé Àâèàñòðîèòåëåé 21091205 Àâèàñòðîèòåëåé 21103063 Àâèàñòðîèòåëåé Àâèàñòðîèòåëåé Àâèàñòðîèòåëåé Àâèàñòðîèòåëåé Àâèàñòðîèòåëåé 9002453 Àâèàñòðîèòåëåé 21014560 Àâèàñòðîèòåëåé ëåí8583 Àâèàñòðîèòåëåé Áîðèñà Áîãàòêîâà 10905274 Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà 901959 Áîðèñà Áîãàòêîâà 98950 Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà 930414 Ãîãîëÿ 21048721 Ãîãîëÿ 21071621 Ãîãîëÿ 21083056 Ãîãîëÿ ÷ï Ãîãîëÿ Ãîãîëÿ Ãîãîëÿ Ãîãîëÿ 08/42 Ãîãîëÿ 21094767 Ãîãîëÿ 901938 Ãóñèíîáðîäñêîå øîññå Ãóñèíîáðîäñêîå øîññå 21052680 Ãóñèíîáðîäñêîå øîññå 930242 Ãóñèíîáðîäñêîå øîññå Äà÷íàÿ Äåíèñà Äàâûäîâà Äåíèñà Äàâûäîâà Äåíèñà Äàâûäîâà Äåíèñà Äàâûäîâà 21098301 Äåíèñà Äàâûäîâà 21096893 Äåíèñà Äàâûäîâà 21088924 Äåíèñà Äàâûäîâà 21099205 Äåíèñà Äàâûäîâà Äåíèñà Äàâûäîâà Äåíèñà Äàâûäîâà Äåíèñà Äàâûäîâà 21084098 Äçåðæèíñêîãî

äîì

ý/ý

ðàéîí 2/1 3/5 4/5 13 2/5 4/6 4/5 9 4/5 13 3/5 15 4/5 13à 3/3 9 4/5 1/5 5/5 9 5/5 11 2/5 9 2/5 13 5/5 11 2/5 9 2/5 2/5 4/5 2 4/6 14 4/5 11 2/5 15 4/5 13 3/5 5/5 2 2/6 243 7/10 4/5 243 7/9 247 4/5 254 3/5 256 1/5 201 6/9 3/3 9/9 4/5 190 4/5 9/9 198à 1/3 198à 2/3 198 3/3 4/5 19/1 1/5 19/1 3/5 5/12 15/1 2/5 37 8/9 4 1/3 2 3/5 8 3/3 7 6/9 1/3 1/3 2/3 3/3 7/1 6/9 1 9/9 6/9 2/5

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï ï ê ï ï ï ï ê ê ê ï ï ï ï ï ê ê ê ê ï ê ê ê ê ï ï ï ê

55/11/6 -/13/15 14/-/9 112/17/8 14/-/-/16/11/-/80/14/9 83/15/10 -/16/-/12/14 -/19/-/16/-/14/7 -/19/19 18/-/18/-/19/-/-/22/-/19/10 95/19/8 -/19/78/18/9 -/19/12 82/17/9 -/18/9 -/19/7 -/10/7 -/18/6 44/10/7 -/13/6 44/18/6 -/18/6 60/12/7 -/22/13 -/11/7 -/17/5 -/18/6 60/11/6 -/20/-/21/-/17/8 -/34/5 -/10/6 58/12/7 -/11/7 28/16/7 -/17/-/22/7 74/14/9 78/15/10 58/10/7 -/19/-/16/7 -/15/12 -/15/13 61/17/7 60/15/7 58/17/7 -/8/9

ò ò ê -

-/- èç -/- èç 1/èç 1/-

- 1/-/-/ò -/ò -/- -/ò -/1/ò 1/-

èç èç

èç èç èç

èç èç

õð ïã ïã ïã ïã ïã õð ïã ïã

ð ð ð ð ð ð ð ð ð

ïã ïã ïã ïã ìñ ïã ïã õð ïã ïã ïã êîì ïã ïã õð ïã ïã

ð ð ð ð

ð ð ð ð ð ð ò ð ò èç ð ò èç ð - -/- èç ñ - 1/ð ò -/ð ò -/- èç õð ð ò -/- èç òèï ð - 1/õð ð ò 1/- èç õð ð èç õð ñ èç òèï ð - -/- èç ìñ ò -/- èç òèï ð ò 1/- èç õð ð ð ò -/- èç òèï ð ò îáù ð ê èç îáù ð îáù ñ ò 1/- ñ-è õð ð ò -/òèï ð - -/- èç òèï ð - -/- ñ-è òèï ð ê -/- èç òèï ð -/ìñ ð ò èç ïã ð ò -/- èç ïã ð ïã ð èç òèï ð ò -/- èç ïã ð ò 1/- èç ïã ð ò -/- èç ïã ð ò -/- èç ïã ð - -/1 èç òèï ð 1/ñ ò 1/- èç òèï ð ò -/- èç ïã ð ò -/- èç ò 1/- èç ò 1/- èç

öåíà

550.000 550.000 600.000 600.000 625.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 690.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 720.000 730.000 750.000 750.000 750.000 800.000 800.000 850.000 850.000 900.000 690.000 700.000 720.000 750.000 800.000 800.000 650.000 670.000 690.000 750.000 780.000 800.000 850.000 950.000 1.250.000 1.350.000 550.000 600.000 600.000 750.000 800.000 580.000 590.000 620.000 650.000 650.000 650.000 650.000 700.000 750.000 799.000 800.000 435.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2540146 Åëåíà 2204949 Àëåíà Ñåðãååâíà 2119003 89137884005 îòë.ñîñò. 3350643 89133896142 Îëüãà Ôåäîðîâíà 2910906 2700000 3õ íà 3õ 2881818 89139432826 Íàòàëüÿ Âèêòîð 2270519 3801344 2õ2,òîðã,Òàòüÿíà 2301010 89133809139 Åëåíà Þðüåâíà 3543399 Íàòàëèÿ Âëàäèìèðîâíà 2760331 2769776 Åëåíà Íèêîëàåâíà 3631883 89231730093 Àíòîí 2760331 2760976 89133774250 Àíäðåé Ñåðãååâ 2091096 89139104677 Àíàñòàñèÿ,÷ï 2994981 2266362 Íàòàëüÿ Òèìîôååâíà 2872973 Ìàêñèì 2301010 89039026617 Åëåíà 2769776 Ãàëèíà Ïåòðîâíà 3622284 Îëüãà Àíäðååâíà 3140707 89137162040 Àíàòîëèé 89529181752 2435569 Èðèíà Àíàòîëüåâíà 2187530 89139334434 Îêñàíà 2111774 Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà 3553000 Åëåíà Âëàäèìèðîâíà 2871163 2215045 89137271563 Îëüãà,â 2õ 2410000 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 2914075 2187686 Ìàðèÿ,2õ2 2179932 Åêàòåðèíà Àíäðååâíà 2125319 89139147737 ÷ï 89139875679 2015555 Åâãåíèÿ,íà 2õîç. 2540222 89139034699 õîð.ñîñò. 2769776 Åëåíà Èâàíîâíà 3553000 Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà 2797788 Ìàðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà 2910253 2142280 òîðã,äîëÿ 89231266746 Åâãåíèÿ 89139031235 2081715 2998598 Âîäà â êîìíàòå 2881818 89139432826 Íàòàëüÿ Âèêòîð 2797788 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 3553399 Îëüãà Âèêòîðîâíà 2200221 89537931246 Åëåíà,÷ï 2032010 Îëüãà Íèêîëàåâíà 3313052 2361100 Ëàðèñà,îáìåí 89138943364 Îëüãà Àíàòîëüåâíà 89139875679 2015555 Åâãåíèÿ,òðåá.ðåì. 2993715 â 3õ íà 3õ 2557458 89039060241 Íàòàëüÿ Èâàíîâí 3312610 2188069 Þëèÿ 2797788 Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà 2163031 Àíàñòàñèÿ Åâãåíüåâíà 2724111 Îêñàíà Þðüåâíà 3622284 Ïîëèíà Âëàäèìèðîâíà 2302020 89138947873 îáúåêò,Èðèíà 89529269542 â 3õ íà 3õ,÷ï 2717990 89059332714 Òàòüÿíà Âëàäèì 2769776 Îëüãà Íèêîëàåâíà

Íàø Íîâîñèáèðñê ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü Ïðàâîâîå Æèëèùíîå Àãåíñòâî ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÀÏÒ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÎÒÂÅÒ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÍÃÑÍ ÑÁÊ-ÏËÞÑ ÑÁÊ-ÏËÞÑ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ðóññêèé ôîíä íåäâ-òè ×àñòíîå Ýâåðåñò-Í ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Áàéò ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Êîðîíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïëàíåòà ×àñòíîå ×àñòíîå ×àñòíîå ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ãîðæèëîáìåí Äåëüòà ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ Àãåíòñòâî Ïðîñïåêò Ïëàíåòà-ÝÍÑÊ Îïîðà-Ãðóïï ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ôèçè÷åñêîå ëèöî ÄîìàøíèéÎ÷àã.ÄîìÎäåæäû ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

14

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

óëèöà

¹

901432 916241

21103198 21095133 901954 21091936 901652 901910

901678 ֕ 902778

901858

904614 21086762 839736 901897 901943

02/8 9002353

Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äîâàòîðà Äîâàòîðà Äîâàòîðà Äîâàòîðà Äîâàòîðà Äîâàòîðà Äîâàòîðà Åâðîïåéñêàÿ Åâðîïåéñêàÿ Åâðîïåéñêàÿ Åâðîïåéñêàÿ Åñåíèíà Åñåíèíà Çàáàéêàëüñêàÿ Èíäóñòðèàëüíàÿ Êîðîëåâà Êîðîëåâà Êîðîëåâà Êîðîëåâà Êîðîëåâà Êîðîëåâà Êîðîëåâà Êîðîëåâà Êîøóðíèêîâà Êîøóðíèêîâà Êîøóðíèêîâà Êîøóðíèêîâà

ÊÎÌÍÀÒÛ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ äîì

79 38 81 79 79

69 10 2 42 42

10 17 42 42 6 73 18 24 33 19/1 35/2 35 33/1 19 19/4 8 6 8 8 12 12 55 11 32 32 7à 14/1 32 14/1 29/1 13/1 27 5

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

5/5 5/5 5/5 3/7 3/5 5/5 4/5 3/6 3/7 5/7 2/5 5/5 5/5 5/5 2/5 5/5 2/5 5/5 5/6 3/5 5/5 3/5 5/5 5/5 2/5 2/5 5/5 5/5 5/5 1/5 5/5 1/5 3/9 5/5 2/12 2/5 1/2 2/2 1/2 1/3 2/9 7/9 1/5 2/3 5/5 4/5 3/5 2/2 2/6 3/5 4/5 3/6 7/9 3/5 3/5 3/5

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï ê ä ê ä ä ï ï ê ê ê ê í/ä í/ä ê ê ê ê ï ï ï ï

-/10/10 88/10/9 -/16/74/14/8 -/17/18/-/19/-/76/17/8 77/14/8 -/13/6 -/18/15 -/18/10 -/19/-/18/7 -/13/-/18/18/-/-/21/18/-/8 -/18/18/-/-/18/27/21/6 -/19/9 58/20/9 88/25/10 -/20/88/22/10 88/22/9 -/12/7 -/10/8 15/-/7 62/13/7 -/10/-/16/7 22/13/5 8/-/120/10/20 12/-/18/-/-/12/7 90/32/7 -/15/9 -/17/6 -/19/15 60/19/11 -/18/77/17/10 17/-/18/-/-/19/-/18/-/12/7 -/18/6 62/18/6 -/18/6

ò -/- -/-

èç èç

ïã õð

- -/- -/ò -/ò

èç

ò ò ò ò

èç èç èç

ïã ïã ïã õð ïã ïã ïã ìñ ïã îáù ïã ïã îáù îáù

-/1/-/-/-/-/-/-/-

èç èç

èç èç

èç

ê 1/- èç - 1/èç ò 1/-

ïã ïã îáù ìñ îáù - -/- èç ïã ò -/- èç ïã ê -/- èç ïã - -/- èç îáù ò 1/- ñ-è ïã - 1/- èç õð -/- èç òèï ê -/òèï ò -/- èç õð ò -/- èç òèï ò - -/- èç ò 1/- èç ìñ èç ìý ò -/- èç ïã èç ìý èç ìý ñ-è òèï ò -/1 èç òèï ò -/- èç ïã ò 1/ìý - -/- èç õð -/- èç õð - -/-/ïã îáù ò ïã ò îáù -/îáù ñ-è ò -/- èç õð èç òèï 1/- èç õð

öåíà

ð 500.000 ð 600.000 620.000 ð 650.000 ñ 650.000 ð 650.000 ð 650.000 ð 650.000 ð 650.000 ð 650.000 650.000 ð 690.000 - 690.000 ð 700.000 ð 730.000 735.000 ð 750.000 750.000 ð 750.000 ñ 750.000 ð 799.000 ñ 800.000 ð 900.000 ð 900.000 ð 930.000 ð 950.000 ð 1.050.000 ð 1.120.000 ð 1.120.000 ð 500.000 ð 635.000 ð 650.000 ð 700.000 ð 700.000 ð 730.000 ð 1.200.000 ð 300.000 ð 340.000 ð 400.000 ð 450.000 ð 630.000 ð 850.000 ð 890.000 ñ 730.000 ð 650.000 ð 700.000 700.000 ð 700.000 ð 780.000 ð 800.000 ð 800.000 ð 800.000 ð 730.000 ð 730.000 ð 750.000 ð 750.000

òåëåôîí èìÿ

3547402 89039394715 Íàòàëüÿ 2994906 2700000 5-ê.íà 3õ 89139226286 Ìàðèíà Âèêòîðîâíà 2491212 Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ 2171715 89039981800 Èðèíà Þðüåâíà 2128325 2760548 Âàëåíòèíà Èâàíîâíà 2794548 89139591284 Îëüãà,Àííà 89138903311 óñëóãè 0% 2200221 89137156789 ÷ï 2797788 Îêñàíà Âèêòîðîâíà 2163031 Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ 2184440 Íàòàëüÿ Èãîðåâíà 89059315922 Àëåêñàíäð 2769776 Ãàëèíà Ïåòðîâíà 3543399 Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà 2179932 Þëèÿ Áîðèñîâíà 2270519 3801344 òîðã,÷ï,Òàòüÿíà 89139226286 Ìàðèíà Âèêòîðîâíà 3621964 89139541402 Îëüãà Ëåîíèäîâí 3543399 Íàòàëèÿ Âëàäèìèðîâíà 2996178 89133728937 Þðèé Àëåêñååâè÷ 2228800 89139109851 Ëû÷àê Ëþäìèëà 89137629656 2923555 2668455 Íàòàëüÿ Âèòàëüåâíà 2302020 89231122923 2Õ2,Ìàðèíà 89529171017 Àëåêñàíäðà 89134898402 Îêñàíà,oks0112@mail.ru 2301010 89831376733 Íåëëè 2994906 2700000 2 êîìíàòû 2187150 89139207412 Åëåíà 2040900 Îêñàíà Íèêîëàåâíà 2540149 Îëüãà Èâàíîâíà 2200221 89137156789 ÷ï 89139463456 2181515,www.novonik.ru 3464801 89139144666 Îëåñÿ Âëàäèìèð 3631883 89538085933 Ðîìàí 2270519 3801345 õîð.ñîñò.,òîðã,Êñåíèÿ 2302020 89231122923 Ìàðèíà 2270519 3801345 õîð.ñîñò.,òîðã,Êñåíèÿ 2270519 3801345 õîð.ñîñò.,òîðã,Êñåíèÿ 89139875679 2015555 Åâãåíèÿ,íà 2õîç. 2994906 2700000 4-ê.íà 3õ 89137221109 òîðã 2161500 89139490527 Æàííà 2769776 Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà 3140121 Àíàñòàñèÿ Âèêòîðîâíà 2132395 Ãàëèíà Áîðèñîâíà 3543399 Àëëà Íèêîëàåâíà 89529163710 3621964 89139541402 Îëüãà Ëåîíèäîâí 2793486 89069084372 3631883 89059458855 Âèòàëèé 89139562033 Ëèäèÿ,îòë.ñîñò. 3152020 Òàìàðà Ëåîíèäîâíà 2143417 Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 2187530 89139334434 Îêñàíà

êîíòàêòû

ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) Ëåâîáåðåæíîå ÑÀÉË Áîëüøîé ãîðîä Îáëàñòíîé öåíòð íåäâ-òè Ãëîáóñ ÍÑÊ ÀÍ ÀÐÊÀ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÀÏÒ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÎÒÂÅÒ Ëåâîáåðåæíîå ÀÍ Áèçíåñ-Ãðàä ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÀÍ ÐîñòÄîìÈíâåñò Áîëüøîé ãîðîä ×àñòíîå Øàíñ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ×àñòíîå ×àñòíîå ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) Ðåãèîí 54 ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Íàø Íîâîñèáèðñê ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Íîâî-ÍèêîëàåâñêÚ ÐÖÍ íà Áàøíå Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè ÀÏÒ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÎÒÂÅÒ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÀÏÒ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÎÒÂÅÒ ÀÏÒ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÎÒÂÅÒ ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) ×àñòíîå ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ×àñòíîå ÀÍ Áèçíåñ-Ãðàä ×àñòíîå Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè ÈÍ-Âåñòà ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ

Ãîòîâîå æèëüå: êîìíàòû

ê

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

15


ÊÎÌÍÀÒÛ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

ê

óëèöà

¹

901430 7055001

935881 21106616 21102703 21086862 21103140 901594

21071030

êëí2054 21103641 îêò2933 2/145

21096475 901860 10304219

901358

930533 21096898 838512 901826

Êîøóðíèêîâà Êîøóðíèêîâà Êðàñèíà Êðàñèíà Ëàçàðåâà Ëàçàðåâà Ëàçàðåâà Ëàçàðåâà Ëàçàðåâà Ëàçàðåâà Ëàçàðåâà Ëàçàðåâà Ëàçàðåâà Ëàçàðåâà Ëàçàðåâà Ëàçàðåâà Ëàçàðåâà Ëàçàðåâà Ëàçàðåâà Ëàçàðåâà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Íàóêè Íîâàÿ Çàðÿ Ïîëçóíîâà Ïîëçóíîâà Ïîëçóíîâà Ïîëçóíîâà Ïðîìûøëåííàÿ Ïðîìûøëåííàÿ Ðåñïóáëèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêàíñêàÿ

äîì

29/1 55

31 31 31

31à 31 31à 31à 28à 31 30à 9 12/1 5 9

7/1

25 31 31 31 5 26 9 5 7 9 10

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

8/9 5/5 2/2 3/5 3/9 8/9 3/9 3/9 9/9 8/9 1/9 5/9 5/9 2/9 5/9 9/9 3/4 2/10 5/5 3/5 2/9 1/5 7/9 8/9 2/9 2/5 4/5 7/9 7/9 1/2 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 3/3 4/5 4/4 4/4 1/4 2/3 1/4 5/5

ï ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ï ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê ê ê

-/14/-/35/6 21/-/16/-/-/11/13/-/-/13/12 -/12/12 -/11/15 -/12/1 -/12/15 -/13/10 -/-/15 12/-/-/12/15 -/12/-/19/13/-/74/19/9 -/18/8 -/10/60/17/5 -/13/7 59/13/7 60/17/7 -/17/-/31/5 -/31/-/33/7 -/16/-/17/7 -/17/-/17/10 -/17/-/17/-/12/6 -/11/6 124/9/13 -/9/14 96/17/12 -/10/7 60/18/14 -/15/10

ò -/- 1/-

òèï õð ïã îáù

èç èç 1/- èç -/1/- èç -/1 èç -/1 èç -/- èç -/èç - -/- èç ò 1/- -/- èç - 1/ò 1/- èç ò èç ò -/ò 1/ò -/1 èç ò -/1 èç èç ò 1/- èç ò 1/1 ñì ò 1/1 ñ-è èç ò 1/- èç - -/- èç ê èç ò ò ê ò ê ò -

èç ò - -/èç 1/- -/- èç - -/- èç -/- èç ò 1/-

ð ð ð ð ð îáù ð òèï ð ìñ ð òèï ñ òèï ìñ ñ ã ð

ìñ ã ïã

ñ ð ð

ïã ïã òèï õð

ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ñ ñ ð 2 ð ñ 2 ð

òèï òèï õð òèï òèï ïã òèï îáù õð îáù îáù ïã õð ïã ïã ïã ïã ïã ïã

öåíà

850.000 1.300.000 580.000 650.000 500.000 530.000 530.000 550.000 550.000 570.000 600.000 600.000 600.000 630.000 630.000 650.000 700.000 700.000 750.000 780.000 630.000 650.000 700.000 750.000 850.000 900.000 1.000.000 1.350.000 1.400.000 400.000 800.000 550.000 600.000 600.000 600.000 700.000 700.000 400.000 470.000 485.000 500.000 580.000 650.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2491212 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà 2602617 2564020 2119003 2136368 Èðèíà 3310611 3630718 2010624 2714342 89130148826 Ëîðà 2410000 Ëþáîâü Èííîêåíòüåâíà 2242416 89139054803 Íàòàëüÿ Âèêòîð 3622284 Îêñàíà Ïàâëîâíà 2797788 Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà 3622284 Îêñàíà Ïàâëîâíà 2130607 89039038039 Åëåíà Àëåêñàíäð 89139399686 Èðèíà Äàíèëîâíà 3632719 89529387522 Åëèçàâåòà 2608030 Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà 89139001996 3011822 Ðîìàí 89139238684 2658365 Ëè÷íî 2026008 89069060988 Íàòàëüÿ 2760331 2724111 Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà 2039150 89139295959 Òàòüÿíà 2600922 89059454505 2000250 Îëüãà Àëåêñàíäð 89139257664 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 2015555 89139088408 Îëüãà,îòë.ñîñò. 89139211881 2188069 Èðèíà Âàñèëüåâí 2709988 Îëüãà Íèêîëàåâíà 2040900 Âèêòîðèÿ Âàëåðüåâíà 2410000 Èðèíà Áîðèñîâíà 2039150 89139401128 Òàòüÿíà Âàëåðü 2224905 89607849660 ßíà,â 2õ 2910226 89529095951 Âàëåíòèíà 2244409 89237008968 Åëåíà 89232304766 3621213 89139192613 Èðèíà Áîðèñîâíà 2540032 89139035644 â 2õ,ïë.îêíî 2184999 Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà 2049000 89139480463 Àííà 2131759 2491071 ÷ï,Ëàðèñà 2361200 89139012098 Ñâåòëàíà 2163031 Àíàñòàñèÿ Åâãåíüåâíà 2271217 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 2184999 Îëüãà Âèêòîðîâíà

ÑÀÉË Ðåãèîí-ÑÈÁÈÐÜ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü Íîâîñèáèðñê Íåäâèæèìîñòü Ïðàâûé Áåðåã ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Þëèé Öåçàðü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) Ðåãèîí-Òðåéä Íîâîñèáèðñê Êîìïëåêñ-Ðèýëò ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü ×àñòíîå Ñòèìóë ÀÍ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ãëîáóñ ÍÑÊ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ëåâîáåðåæíîå ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ Îïîðà-Ãðóïï ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ãëîáóñ ÍÑÊ ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ Ïàðòíåð ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ×àñòíîå ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÆÈËÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) Àëüÿíñ Ãîðæèëîáìåí ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru)

Ãîòîâîå æèëüå: êîìíàòû

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

16

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê �� ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

óëèöà

¹

21046731

֕ 21098606

10902449 7045001

902587

21058510 901336 21102470

21068252 21089141 21100061 21047144 21049278 ÆÅË 902279

öåí6470

21086873

902352 902346 932128

944121 á360

98656 öèá12644

ÊÎÌÍÀÒÛ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ äîì

ý/ý

ì

Ðåñïóáëèêàíñêàÿ 10 4/5 ê Ðåñïóáëèêàíñêàÿ 2/5 ê Ðåñïóáëèêàíñêàÿ 5 1/4 ê Ðåñïóáëèêàíñêàÿ 23 5/5 ê Ðåñïóáëèêàíñêàÿ 9 3/4 ê Ðåñïóáëèêàíñêàÿ 9 3/4 ê Òåàòðàëüíàÿ 2/5 ê Òåàòðàëüíàÿ 9à 3/5 ê Òåàòðàëüíàÿ 4/5 ê Òåàòðàëüíàÿ 3/5 ê Òåàòðàëüíàÿ 9 4/5 ê Òåàòðàëüíàÿ 9 2/5 ê Òîëáóõèíà 27/1 4/5 ï Òîëáóõèíà 27/2 1/9 ï Òîëáóõèíà 27/1 4/5 ï Òîëáóõèíà 25 5/9 ï Òîëáóõèíà 25 4/9 ï Òîëáóõèíà 3/9 ï Òîëáóõèíà 35 4/9 ï Òðèêîòàæíàÿ 2/5 ê Òðèêîòàæíàÿ 37 3/5 ê Ó÷èòåëüñêàÿ 1/3 ê Ó÷èòåëüñêàÿ 19/3 1/5 ê Ó÷èòåëüñêàÿ 2/3 ê Ó÷èòåëüñêàÿ 3/3 ê Ôðóíçå 59 1/9 ï Ôðóíçå 9/9 ï Øåêñïèðà 9/10 ê Øèøêèíà 1/1 á ÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÛÉ ðà 1905 Ãîäà 30 1/9 ï Âëàäèìèðîâñêàÿ 9 4/5 ï Âëàäèìèðîâñêàÿ 33 1/3 ê Âëàäèìèðîâñêàÿ 2/3 ï Âëàäèìèðîâñêàÿ 6 5/5 ê Âëàäèìèðîâñêàÿ 33 2/3 ê Âëàäèìèðîâñêàÿ 4 4/5 ê Âëàäèìèðîâñêàÿ 6 4/5 ê Âëàäèìèðîâñêàÿ 2/5 ê Âîêçàëüíàÿ ìàãèñòðàëü 2 5/6 ê Âîêçàëüíàÿ ìàãèñòðàëü 4/4 ê Âîêçàëüíàÿ ìàãèñòðàëü 2 5/6 ê Âîêçàëüíàÿ ìàãèñòðàëü 2 5/6 ê Âîêçàëüíàÿ ìàãèñòðàëü 2 6/6 ê Äèìèòðîâà 14 2/5 ê Äèìèòðîâà 14 4/5 ê Äèìèòðîâà 14 4/5 ê Äèìèòðîâà 14 2/5 ê Äìèòðèÿ Øàìøóðèíà 47 3/4 í/ä Äìèòðèÿ Øàìøóðèíà 47 3/4 ê Äìèòðèÿ Øàìøóðèíà 49 3/4 ê Äìèòðèÿ Øàìøóðèíà 2/9 ê Äìèòðèÿ Øàìøóðèíà 3/9 ê Äìèòðèÿ Øàìøóðèíà 4à 8/9 ê Æåëåçíîäîðîæíàÿ 20 1/9 ï Æåëåçíîäîðîæíàÿ 5 3/3 ê

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

74/16/9 -/19/9 -/18/74/18/145/19/14 17/-/-/15/9 75/21/8 -/20/9 -/19/9 -/20/9 18/-/59/10/7 -/12/7 -/12/7 -/11/90/19/7 -/38/7 75/31/7 -/10/6 -/11/16/-/-/12/7 -/21/14 -/35/7 15/-/-/10/7 -/21/7 -/23/20 éîí -/12/7 -/9/6 20/-/-/19/-/15/20/-/9 75/15/8 74/15/8 14/-/9 -/13/-/15/8 -/14/-/14/-/19/-/10/11 -/9/11 -/9/10 106/10/12 -/18/-/18/-/19/-/14/-/-/20 -/14/-/13/7 65/23/6

öåíà

1/- èç ò -/- èç ò èç - 1/- èç ò èç 1/- èç ò -/- èç ò -/- èç èç - 1/- èç - -/-

ïã ïã ïã ïã ìý òèï ïã ïã ïã õð ïã õð - -/õð ò -/òèï ò èç õð èç êîì ò -/1 èç òèï ê -/2 ñ-è òèï ò -/2 ñì òèï ò -/- èç õð ò -/- èç ïã

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

ð 680.000 ð 700.000 750.000 ð 750.000 ð 780.000 ð 950.000 ð 650.000 ð 700.000 ð 700.000 ð 750.000 ð 850.000 850.000 ð 550.000 ð 550.000 ð 590.000 ð 700.000 ð 750.000 ð 1.300.000 ð 1.300.000 ñ 540.000 ð 550.000 550.000 ò -/- èç õð ð 600.000 - 1/- èç ïã ð 750.000 ò 2/- ñì ïã ð 1.360.000 èç òèï ð 670.000 ò -/- èç òèï ð 735.000 - 1/- èç òèï ð 950.000 - -/- èç ìý 650.000

89039058120 2707900 Îëüãà Ïåòðîâíà 2226207 89231245017 Îëüãà 89137532460 Íàòàëüÿ,vanami@bk.ru 2301010 89130641364 Åëåíà Âëàäèìèð 2123507 89235033088 Òàòüÿíà 2707900 Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ 2301010 89133809139 0%,Åëåíà 2717990 2712014,domdom@ngs.ru 2769776 Ãàëèíà Ïåòðîâíà 2602617 2564020 3621965 89137819774 Ìàðèíà Èâàíîâíà 2215045 89039026567 Ñâåòëàíà Âÿ÷åñë 2228800 89139496376 Àëåíà Àíàòîëüåâ 2244409 89139153342 Ñåðãåé 89139290655 2301010 89232278205 Îáúåêò 2709988 Ìàêñèì Âëàäèìèðîâè÷ 2491212 Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà 2769776 Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 89095291155 Àëåêñàíäð,òîðã 2799955 89139591284 Îëüãà,â 3õ íà 3õ 3010505 2991047 Àííà Âàñèëüåâíà 2707900 Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà 2707900 Èðèíà Âàäèìîâíà 2042878 89607815230 Îëüãà 3553000 Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà 2769776 Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 2724111 Îêñàíà Äìèòðèåâíà

×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ×àñòíîå ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÀÍ ÐîñòÄîìÈíâåñò ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÄîìàøíèéÎ÷àã.ÄîìÎäåæäû ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ðåãèîí-ÑÈÁÈÐÜ ÀÍ Áèçíåñ-Ãðàä Áàéò Áîëüøîé ãîðîä ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ×àñòíîå ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÀÉË ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå Ãëîáóñ ÍÑÊ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

ò ò ò ò ò ò ê -

2560369 89639493617 Èíòåðíåò 2160101 Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà 2119003 89139399136 îòë.ñîñò.,Ëèäèÿ 2270588 89139548836 Íåëëÿ Àëåêñàíäð 3357459 89130101344 íà 2õîç. 2145215 Èðèíà 2939277 89231948193 2174141 3621964 89139541402 Îëüãà Ëåîíèäîâí 2924505 Èðèíà Àíäðååâíà 2420000 Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷ 2270588 89231951141 Àíòîí Þðüåâè÷ 2270588 89231951141 Àíòîí Þðüåâè÷ 2222242 Ìàðèíà Þðüåâíà 2184440 Ìàðèíà Êîíäðàòüåâíà 2210417 89139145902 â 5-ê.íà 4õ 2277850 2994533 Îëüãà 2119590 89139511717 Íàòàëüÿ Ñåðãååâ 89628291393 2295703 2004040 89138919214 ÷ï 2215045 89137271563 Îëüãà Èâàíîâíà 3010505 89059394100 Ñâåòëàíà Íèêîëà 3631883 89231447679 Þëèÿ 89137204000 Åâãåíèé 3190097 89237099659 Àëåêñàíäðà 2174141

×àñòíîå ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ôðèäîì Ïëàíåòà ×àñòíîå Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÀÍ Áèçíåñ-Ãðàä ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÄÅËÜÔèÍ ÀÍ Ïðàâûé áåðåã Àêðîïîëü ×àñòíîå ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ Áàéò ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè ×àñòíîå Ðåñïóáëèêà ÀÍ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü

-/-/-

èç

èç èç èç 1/-/èç 1/- èç

ò -/ò -/ò ò

èç

ò ò ò ò ê

èç -/-/-/-/-

èç

èç èç èç èç

òèï õð ïã ïã ïã ïã ïã

ìñ

ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð

îáù òèï òèï îáù îáù îáù òèï ïã

ñ ð ð 2 ð ñ

ïã ïã ïã ïã ïã ïã ã

780.000 610.000 700.000 750.000 750.000 800.000 800.000 820.000 930.000 780.000 840.000 850.000 850.000 1.500.000 580.000 590.000 600.000 600.000 670.000 700.000 700.000 750.000 800.000 950.000 600.000 690.000

Ãîòîâîå æèëüå: êîìíàòû

ê

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

17


ÊÎÌÍÀÒÛ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ ê

Ãîòîâîå æèëüå: êîìíàòû

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

óëèöà

¹

902902 930449

Æåëåçíîäîðîæíàÿ Æåëåçíîäîðîæíàÿ Æåëåçíîäîðîæíàÿ Æåëåçíîäîðîæíàÿ 09/62-8 Æåëåçíîäîðîæíàÿ 1225627 Æåëåçíîäîðîæíàÿ á107 Æåëåçíîäîðîæíàÿ 902278 Ëåíèíà 90247 Ìàêñèìà Ãîðüêîãî ÷ï Íàðûìñêàÿ Íàðûìñêàÿ 902162 Íàðûìñêàÿ Ñâåðäëîâà 21100750 Ñèáèðñêàÿ 20002321 Ñîâåòñêàÿ 21077800 Ñîâåòñêàÿ 1825753 Ñîâåòñêàÿ Ñîâåòñêàÿ 918487 Ñîâåòñêàÿ Ñîâåòñêàÿ 21103831 Ñîâåòñêàÿ ÷ï Ñîâåòñêàÿ 902599 Ñîâåòñêàÿ Ñîâåòñêàÿ 21029717 Ôàáðè÷íàÿ 902353 Ôàáðè÷íàÿ Ôàáðè÷íàÿ Ôàáðè÷íàÿ Ôàáðè÷íàÿ Ôàáðè÷íàÿ 902345 Ôàáðè÷íàÿ ×åëþñêèíöåâ 21090445 ×åëþñêèíöåâ ×åëþñêèíöåâ ÇÀÅËÜÖÎÂÑÊÈÉ á296 Àýðîïîðò Àýðîïîðò Àýðîïîðò Àýðîïîðò Àýðîïîðò ÷ï Àýðîïîðò Àýðîïîðò 932823 Àýðîïîðò Àýðîïîðò Àýðîïîðò Àýðîïîðò Àýðîïîðò Àýðîïîðò Àýðîïîðò Áîòàíè÷åñêàÿ 9032350 Âåñåííÿÿ Âåñåííÿÿ 03/51-9 Ãîðáîëüíèöû òåððèòîðèÿ Ãîðáîëüíèöû òåððèòîðèÿ Ãîðáîëüíèöû òåððèòîðèÿ ëåí9715 Ãîðáîëüíèöû òåððèòîðèÿ 21092775 Ãîðáîëüíèöû òåððèòîðèÿ Ãîðáîëüíèöû òåððèòîðèÿ Ãîðáîëüíèöû òåððèòîðèÿ Ãîðáîëüíèöû òåððèòîðèÿ Ãîðáîëüíèöû òåððèòîðèÿ Äàëüíåâîñòî÷íàÿ 838499 Äàëüíåâîñòî÷íàÿ 903188 Äàëüíåâîñòî÷íàÿ 21078011 Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ 21064945 Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ 839917 Äà÷íàÿ 21062086 Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ ÷ï Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ 29258 Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî 947129 Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî

äîì

20 8/2 8/1 20 9 9 11 53 12 7 7 9 3

ý/ý

ì

1/9 ï 1/9 ï 2/9 ï 1/9 ï 2/5 ê 2/3 ê 5/5 ê 4/4 ê 3/4 ê 1/5 ï 3/5 ï 2/5 ï 1/5 ê 3/4 ê 7/9 ê 3/5 ê 97 2/5 ê 4/9 ê 97 4/5 ê 49à 5/9 ê 5/9 ï 49à 7/9 ê 7/9 ê 49à 7/9 ê 5/5 ê 6 2/6 ê 6 5/5 ê 8 4/5 ê 4/5 ê 4/5 ê 6 4/5 ê 44 3/9 ê 3/4 ê 15/1 1/9 ï ðàéîí 3/4 ê 54 5/5 ê 54 2/5 ê 54 3/5 ê 3/4 ê 54 5/5 ê 54 2/5 ê 21 2/3 ê 21 2/3 ê 21 2/3 ê 4 2/3 ê 25 2/2 ê 26 2/2 ê 6 4/4 ê 2/3 ê 8 2/2 ê 14 1/3 ê 2 5/9 ê 8/9 ê 2 8/9 ê 3 1/9 ê 1/9 ê 2 6/9 ê 2 6/9 ê 3 6/9 ê 2 6/9 ê 10 1/2 øëá 10 1/2 ê 4 1/2 ê 9/9 ê 37 4/9 ê 1/9 ê 37 6/9 ê 37 6/9 ê 4/9 ê 40/2 5/5 ê 37 2/9 ê 37 4/10 ê 37 2/9 ê 23 1/9 ï 7/9 ê 23 6/9 ê 32/1 4/5 ê 32/1 3/5 ê 5/5 ê

06-13 ÄÅÊÀÁÐß ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

-/13/7 -/10/7 -/12/7 64/13/7 48/16/7 -/17/5 106/24/12 -/16/5 73/18/8 -/11/11/-/6 48/18/-/17/-/32/6 -/13/9 -/16/-/17/-/13/9 -/18/91/14/8 -/14/12 91/14/-/17/12 -/15/8 -/14/8 -/13/8 58/14/6 -/14/10 80/15/9 80/17/9 -/16/7 -/13/-/18/8 44/17/7

-

-/-

òèï èç òèï -/- ñ-è òèï -/- èç òèï -/ïã èç ïã ò 1/- èç óï ò -/ïã ò 1/-

ò ò ò ò -

-/-

55/13/10 -/14/18/-/12 -/18/-/13/-/17/-/18/-/18/7 -/18/8 -/18/8 81/21/15 -/27/-/22/6 118/39/12 -/20/9 -/14/72/16/8 -/12/-/11/-/14/17/-/-/12/-/14/-/14/17/-/-/17/70/14/77/21/8 -/20/-/11/1 -/11/-/11/-/11/-/11/-/17/10 18/11/-/-/18 -/35/-/15/-/10/-/-/12 -/11/-/16/18/-/-/-/18

ò -/ò

èç èç èç èç èç èç -/1 èç - -/ò - -/1 èç ò -/1 èç ò -/1 èç ò èç ò -/- èç - -/ò 1/- èç ò -/ò -/- èç ò -/- èç ò -/ò -/ò 1/- èç ò -/1 èç -/-/-/-

èç èç èç

-/-

èç ò 1/- èç 1/- èç èç ò 1/- èç - 1/- ñì ò 1/ò -/èç ò -/èç - -/- -/- èç ò ò ê ò ê ò ò

-/-/- èç 1/- èç 1/- èç

-/-/-/1/-/-/-

-/- -/-

èç èç èç èç èç èç èç èç

-/ñì ê ò -/-

èç èç

- -/ò -/-

èç

öåíà

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

ð ð ð ð ñ ñ ð ñ ð ñ õð ð õð ð êîì ð ïã ñ òèï ñ ìñ ð ìñ ð ð ìñ ð óï ð ìñ ð îáù ð õð ð ð ïã ð ïã ð õð ñ ð ïã ð ïã ð ïã ð ð ïã ð óï ð

700.000 700.000 750.000 750.000 840.000 850.000 950.000 790.000 850.000 680.000 730.000 935.000 650.000 1.450.000 680.000 720.000 720.000 730.000 740.000 750.000 800.000 800.000 850.000 1.100.000 535.000 590.000 600.000 650.000 750.000 800.000 835.000 720.000 900.000 1.300.000

2228800 89139109851 Ëû÷àê Ëþäìèëà 3190097 89237099659 Àëåêñàíäðà 89618761295 Åâãåíèé,òîðã,êîñì.ðåì. 2989710 89139208769 Âëàäèìèð 2760976 89133774250 Àíäðåé Ñåðãååâ 3040330 89139045573 Íàòàëüÿ Âëàäèì 89139080033 89139282580 Âàëåíòèíà 2184440 Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà 3357003 89139175288 Ñâåòëàíà Ðîìàí 2142280 2910253 3/3õ 3621965 2133529 Ãàëèíà Íèêîëàåâíà 2491212 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà 89134541362 2410010 Àíòîí Âàñèëüåâè÷ 2310000 Ìàðèíà Íèêîëàåâíà 3150030 Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà 3040434 2143274 Îêñàíà 89059454505 Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà 2171715 89069951900 Ñâåòëàíà Âèêòîð 89139562033 Ëèäèÿ 2032010 Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà 2137897 3011822 Èðèíà Àíäðååâíà 2310000 Ìàðèíà Íèêîëàåâíà 2015555 89139875679 Åâãåíèÿ,îòë.ñîñò. 2204949 Þëèÿ Íèêîëàåâíà 2184440 Íàòàëüÿ Èãîðåâíà 2188563 89137853244 ÷ï,ïëàñòèê 2035555 2870216 2700000 åâð/ðåì.,3õ íà 2õ 2870216 2700000 åâð/ðåì.,3õ íà 2õ 3543399 Òàìàðà Àíäðååâíà 2215045 89039339797 Íàòàëüÿ Âèòàëü 2420000 Ìàðèíà Âèêòîðîâíà 3153556 89133731711 ÷ï,Àëåêñåé

Áîëüøîé ãîðîä Ðåñïóáëèêà ÀÍ ×àñòíîå Öåíòð Íåäâèæèìîñòè è Ïðàâà ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ Äåëüòà ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ïëàíåòà ÀÍ Áèçíåñ-Ãðàä ÑÀÉË ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Äåëüòà Ëåâîáåðåæíîå Áîëüøîé ãîðîä ÈÍ-Âåñòà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) Äîêòîð Êëþ÷ ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Áàéò ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ

ïã

630.000 630.000 650.000 650.000 660.000 680.000 680.000 750.000 750.000 800.000 850.000 999.000 1.000.000 1.200.000 690.000 550.000 650.000 530.000 600.000 640.000 640.000 650.000 700.000 700.000 750.000 750.000 400.000 650.000 700.000 580.000 600.000 600.000 600.000 625.000 720.000 900.000 900.000 1.495.000 6.950.000 500.000 539.000 570.000 650.000 650.000 650.000

89137644488 3010606 Ëþáîâü,÷ï 2161066 2272677 Àíæåëà,îòë.ðåì. 89139527393 3758054 Àííà 3153556 89134843956 Âàëåíòèíà 3540059 89612232154 Ñâåòëàíà Àëåêñå 2999187 2992402 Ñâåòëàíà 89139058742 Äîìîôîí 2277850 2994533 Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà 2208834 89134563451 2015555 89137777934 Òàìàðà Âàëåíòèí 2491270 89039054774 Ëþäìèëà 89137363428 Âàëåíòèíà,2 êîìí. 2015555 89139087557 Òàòüÿíà,îòë.ñîñò. 89139562033 Ëèäèÿ,2 ê��ìíàòû 2187530 89139334434 Îêñàíà 2040900 Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ 2188536 89231276005 òîðã,Åëåíà 2760976 89133774250 Àíäðåé Ñåðãååâ 89139139326 Âèêòîðèÿ òîðã 3340053 89607980610 Îëüãà Àëåêñàíäð 2871163 3150030 Ëàðèñà Ñåðãååâíà 2223414 89628338100 Àëåêñàíäð 2223414 89628338100 Àëåêñàíäð 2633097 Òàòüÿíà,â 2õ2 3154051 2861306 2188113 89612201713 Îëüãà Èãîðåâíà 2271217 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 2184440 Íàòàëüÿ Èãîðåâíà 3555945 Âèêòîðèÿ Âèêòîðîâíà 2164722 Çâîíèòü ïîñëå 20-00 3446000 Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà 2188536 89231276005 òîðã,Åëåíà 2271217 Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà 2310000 Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷ 89139211881 2226403 Èðèíà Âàñèëüåâí 2208834 89833133549 2181800 89137108158 Òàòüÿíà,3 êîìí. 89039342362 ïóñòàÿ,òîðã 2491100 Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà 3631883 89231447679 Þëèÿ 2004040 89059326337 2994906 2700000 ðåìîíò 2994906 2700000 åñòü ðàêîâèíà 3631883 89231447679 Þëèÿ

ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) Ïàðàäèç ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò Ëè÷íûé ðèýëòåð ×àñòíîå ÀÍ Ïðàâûé áåðåã Ôîðòóíà íà Êàëèíèíà ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ Ïëàíåòà ×àñòíîå ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ ÈÍ-Âåñòà ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ×àñòíîå Ýëèíã Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÑÌÊ ïëþñ Áåëûé êâàäðàò Ðåãèîí-Òðåéä Íîâîñèáèðñê ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Îïîðà-Ãðóïï Ôîðòóíà íà Êàëèíèíà ÏÀËÈÒÐÀ (www.anpalitra.ru) ×àñòíîå 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè

ð ð îáù ð õð ð ïã ð îáù ð îáù ð ìý ð ïã ð ïã ð ïã ð ìý ð ïã ð ïã ð ìý ñ ìý ð ïã ð ìñ îáù ñ ð òèï ð îáù ð óï ð ð ð ìý ïã ð ìý ð ìñ ð îáù ð ìñ ð îáù ð òèï ð òèï ñ îáù ñ îáù òèï ð îáù îáù îáù ð ìñ îáù îáù ð îáù ð

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

18

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

¹

óëèöà

21061973 Äìèòðèÿ Äîíñêîãî 21017619 Äìèòðèÿ Äîíñêîãî 945223 Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî 21002733 Äìèòðèÿ Äîíñêîãî 9032391 Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî 924537 Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê 21094468 Äóñè Êîâàëü÷óê 21101922 Äóñè Êîâàëü÷óê 907229 Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê öèá5844 Äóñè Êîâàëü÷óê çëö4503 Äóñè Êîâàëü÷óê çëö4127 Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê ÷ï Äóñè Êîâàëü÷óê êëí5146 Åëüöîâñêàÿ 3/265 Åëüöîâñêàÿ Åðåâàíñêàÿ 946220 Åðåâàíñêàÿ Åðåâàíñêàÿ Åðåâàíñêàÿ Æóêîâñêîãî 21091774 Æóêîâñêîãî 839090 Æóêîâñêîãî Æóêîâñêîãî 839089 Æóêîâñêîãî 9032379 Æóêîâñêîãî 948587 Æóêîâñêîãî Æóêîâñêîãî 4/34 Çàëåññêîãî Çåìíóõîâà 902493 Êàóíàññêàÿ Êàóíàññêàÿ ÷ï Êàóíàññêàÿ 21106905 Êèñëîâîäñêàÿ Êðàñíûé ïðîñïåêò 935785 Êðàñíûé ïðîñïåêò 21107544 Êðàñíûé ïðîñïåêò 911380 Êðàñíûé ïðîñïåêò êëí5412 Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò 900529 Êðàñíûé ïðîñïåêò 21041690 Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò

äîì

ý/ý

5/5 1/9 23 6/9 23 5/9 32/1 4/5 7/9 23 1/9 32/1 4/5 23 3/9 32/1 4/5 5 3/9 414 8/12 2/4 5/9 181 2/5 181 5/5 181 2/5 89 6/9 2/1 8/9 2/1 2/9 1/4 181 5/5 7 1/4 7 2/4 7 2/2 7 2/2 11 1/2 1/2 105 4/4 4/4 105 3/4 1/5 105 3/4 105 3/4 106/3 8/10 105 3/4 6 9/9 3 6/9 6 3/3 2 1/4 2 2/4 1/2 1/5 155 4/8 8/8 163/1 4/6 87/1 1/9 163/1 2/6 175à 1/3 155 7/8 157 7/7 3/9 155 3/8

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ï ê ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ï ê ê ê ê ï ï ï ê ï ê ê ê ê ï ê

-/16/1 -/17/1 -/17/12/-/18/-/-/16/-/11/18/-/7 -/13/4 -/18/12/-/7 42/9/-/15/7 -/11/7 46/14/-/14/-/15/45/10/7 18/-/-/18/88/20/14 -/27/5 -/17/9 59/13/9 -/13/8 -/15/7 72/14/8 58/20/10 104/9/-/12/11 92/12/11 13/-/92/12/11 -/12/12 42/10/7 17/-/11 -/19/-/28/66/13/7 82/12/7 73/18/9 -/25/10 13/-/-/11/-/11/-/14/-/11/-/13/20 -/15/8 12/-/-/15/9 -/10/12 -/20/2

ò 1/- èç - -/- èç ò èç

öåíà

òèï ð 670.000 òèï ð 690.000 ìñ 700.000 700.000 èç îáù ð 700.000 ò -/- èç ìñ ð 700.000 ò -/îáù 700.000 ò ð 720.000 ò 1/- èç 750.000 - -/- èç îáù 750.000 ò òèï ñ 570.000 - -/- èç òèï ð 620.000 ò -/- èç ïã ñ 650.000 ò 1/- ñ-è òèï ð 650.000 - -/- èç õð ð 700.000 - -/- èç îáù ð 700.000 ò -/- èç îáù ð 750.000 -/- èç òèï ð 800.000 -/830.000 -/850.000 - -/- èç óï ð 960.000 ò îáù ð 1.100.000 ò -/- èç ïã ð 610.000 - -/- ñ-è ïã ð 650.000 èç ïã ð 550.000 èç ìý ð 580.000 ò -/õð ñ 600.000 - -/- èç ïã ð 750.000 òèï ð 580.000 - 1/- èç ìñ ð 600.000 -/- èç óï ð 600.000 îáù ð 600.000 1/- èç óï ð 630.000 ò -/îáù 650.000 ò èç òèï ð 750.000 ò 1/- èç óï ð 800.000 - -/ìñ ð 750.000 ð 1.350.000 ò 1/- èç õð ð 500.000 ìý ð 600.000 ò ïã ð 700.000 ò 1/- èç òèï ð 850.000 èç ð 500.000 ð 500.000 - -/- èç ìñ ð 600.000 - -/ìñ ð 650.000 ò -/òèï ð 650.000 ò -/- èç îáù ð 700.000 ò èç ïã ð 720.000 îáù 750.000 ò -/ïã ð 820.000 ò -/- èç óï ð 900.000 ò -/- ñ-è ìñ ñ 950.000

òåëåôîí èìÿ

2410010 Åëåíà Âëàäèìèðîâíà 2163031 Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ 2004040 89059326337 3632719 89529387522 Åëèçàâåòà 2042878 89607815230 Îëüãà,÷ï 2709988 Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà 3543399 Ñâåòëàíà Âàëåðüåâíà 3631883 89538085933 Ðîìàí 2004040 89059326337 89139461621 3463161 Èðèíà Àíàòîëüåâ 2119003 89137884005 Íèêîëàé 89137957191 Àííà 2709988 Àëëà Âàñèëüåâíà 2724111 Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà 2989710 89137298484 Âèêòîðèÿ Áîðèñ 2989710 89537918157 Òàòüÿíà Íèêîëà 89529284843 2255656 2255656 2255656 89139067014 Ëèëèÿ 2761976 89137611671 Ëþáîâü Ìèõàéë 2760331 89059332654 Àííà Àíàòîëüåâíà 89529243886 3190097 89237099659 Àëåêñàíäðà 2161066 2272677 Íàòàëüÿ 2130143 2700000 2õ íà 2õ 89139891441 Îëüãà 2709988 Àëëà Âàñèëüåâíà 2271217 Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 2993984 2277205 Íèíà Ìèõàéëîâíà 2271217 Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 2184440 Âàäèì Àíàòîëüåâè÷ 2125319 89529198630 ñðî÷íî 2872973 Ñâåòëàíà,îáìåí 3152020 Èðèíà Àíàòîëüåâíà 2215045 89138990536 Îëüãà Ãðèãîðüåâ 3630304 89232440012 Íàòàëüÿ Âëàäèì 2920304 2491033 Èðèíà Íèêîëàåâíà 2246525 89139581112 3/3õ,Èíåññà 3622284 Îêñàíà Ïàâëîâíà 2491211 2491110 3630718 2010624 2709988 Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà 2171715 89139274920 Îëüãà Âàñèëüåâí 2760331 89133927905 Àëåêñàíäð 89137153265 â 2õ 2060065 89139330242 Õîð.ñîñò.,òîðã 2303700 89137967056 Àííà Âëàäèìèð 2769776 Îëüãà Íèêîëàåâíà 2916681 89137635381 Ìàðèíà

êîíòàêòû

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ Êîìïëåêñ-Ðèýëò ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ Ëåâîáåðåæíîå Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Öåíòð Íåäâèæèìîñòè è Ïðàâà Öåíòð Íåäâèæèìîñòè è Ïðàâà ×àñòíîå Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ×àñòíîå Âàø Âûáîð ÀÍ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ×àñòíîå Ðåñïóáëèêà ÀÍ Ïàðàäèç ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Ñòåëëà ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÑÁÊ-ÏËÞÑ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ Áàéò Àäðåñàò Óíèñîí Ïëàíåòà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ñèáèðñêèé ãîðîä Ïðàâûé Áåðåã ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Áîëüøîé ãîðîä Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ×àñòíîå Ðîäíÿ Ýêñïðåññ-Ðèýëò Áîëüøîé ãîðîä ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ßÐÌÀÐÊÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

Ãîòîâîå æèëüå: êîìíàòû

ê

ÊÎÌÍÀÒÛ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

19


ÊÎÌÍÀÒÛ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ ê

Ãîòîâîå æèëüå: êîìíàòû

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

óëèöà

¹

21042050 Êðàñíûé ïðîñïåêò 21086524 Êðîïîòêèíà 903403 Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà 907030 Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà 21048182 Êðîïîòêèíà Êóáîâàÿ Êóçüìû Ìèíèíà Êóçüìû Ìèíèíà Êóçüìû Ìèíèíà Êóçüìû Ìèíèíà 906789 Ëåáåäåâñêîãî Ëåáåäåâñêîãî Ëåáåäåâñêîãî Ëèíåéíàÿ Ëèíåéíàÿ 21095657 Ëèíåéíàÿ 903229 Ëèíåéíàÿ 21072871 Ìàãàäàíñêàÿ Ìàãàäàíñêàÿ Ïàðêîâàÿ 21093799 Ïåðåâîç÷èêîâà Ïåðåâîç÷èêîâà öåí7802 Ïåðåâîç÷èêîâà Ðåëüñîâàÿ Ðåëüñîâàÿ 21094084 Ñîþçà Ìîëîäåæè 21052718 Ñîþçà Ìîëîäåæè 2-ÿ 935251 Ñóõàíîâñêàÿ 106 Ñóõàðíàÿ Ñóõàðíàÿ Ñóõàðíàÿ Ñóõàðíàÿ Ñóõàðíàÿ 903425 Ñóõàðíàÿ 21100399 Ñóõàðíàÿ 90341 Òèìèðÿçåâà 21063430 Õîëîäèëüíàÿ 21100719 Õîëîäèëüíàÿ 900535 Õîëîäèëüíàÿ 10905676 Õîëîäèëüíàÿ ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ 20 Ïàðòñúåçäà 20 Ïàðòñúåçäà 21061078 25 Ëåò Îêòÿáðÿ 95 25 Ëåò Îêòÿáðÿ Àâèàñòðîèòåëåé 21086106 Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî 28261 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 21099606 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 21065689 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî ÷ï Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 926604 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 07/25-10 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 21014220 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî ÷ï Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî êëí5265 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî êëí6057 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 21100928 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 21057466 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 839524 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî êëí6000 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 9041391 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 21088048 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 21046338 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 98317 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 21084869 Ãðåáåíùèêîâà

äîì

106 127 127 269/1 105/1 22 20 22 2/2 3 3 31/3 31/3 33/1 3 7 6 6 8 8/1

70à 70à 70 70à 70à 70

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

2/6 1/9 1/9 1/9 7/9 8/9 1/9 1/5 1/3 2/3 1/3 1/3 2/9 10/10 10/10 5/9 2/9 8/9 1/10 4/5 3/3 4/4 4/4 3/4 2/4 5/5 3/5 7/9 1/3 4/5 1/9 8/9

ê ï ï ï ï ï ï ï øëá ê ê øëá ï ï ï ï ï ï ï ê ê ê ê ê ê ï ï ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê

-/18/15 -/13/7 -/10/77/13/7 -/18/7 -/17/7 -/30/7 72/17/10 14/-/102/14/11 17/-/-/20/-/12/8 -/14/9 -/17/9 12/-/-/11/7 -/17/7 62/30/7 -/17/15/-/65/16/8 -/18/19/-/-/19/12/-/-/17/6 -/17/7 -/9/7 -/17/10/-/14/-/18/-/16/-/-/13/-/18/-/17/8 44/15/6 -/14/-/19/12 -/18/12 -/18/-

øëá øëá ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï øëá ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê ê ï

11/-/24/-/-/14/14 -/28/59/15/7 -/19/11 -/11/80/12/15 -/11/8 -/13/20 -/15/10 -/20/20/-/-/18/10 -/20/20/-/-/19/-/19/-/19/-/20/10 18/-/-/21/13 23/-/-/19/19/-/9 -/21/16 -/20/-/20/-/20/-/20/80/30/9 20/-/-/20/14 -/22/-/30/16 -/30/18 -/17/12

8/9 4/9 4/9 3/9 83 3/5 5/5 3/5 17/1 3/5 2/5 ðàéîí 6 1/3 6 1/3 1/3 36 1/3 11 5/5 1/4 39 1/5 11 5/5 1/4 9/9 87 1/2 32 5/5 32 5/5 2/2 5/5 32 5/5 11 5/5 32 2/5 11 5/5 3/5 4/5 2/2 107 6/9 11 2/5 35 3/5 11 3/5 35 1/4 35 3/5 11 4/5 11 3/5 4/9 11 5/5 1/3 107 7/9 9/9 107/1 7/9 3/10

ò -/- -/- -/-

èç èç

òèï òèï òèï òèï ò -/1 èç òèï ò -/1 èç òèï ò -/2 ñì ìñ ò 1/óï ò èç ïã ìý ïã ò èç ïã ò -/óï ò -/1 èç óï ò èç óï ò -/1 òèï ò 1/òèï ò 1/- èç òèï ò -/1 ñì òèï - 1/- èç ìñ ò ïã ò 1/- èç ïã ò 1/- èç ñò îáù - -/-/õð ò 1/- èç òèï ò -/1 èç òèï ò 1/- èç òèï ò -/ìñ

ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ñ

ð ð ð ð ð ð ð

- -/-

ò ê ò ò -

-/-/-/-/-/-/-

ò ê -/-

èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç

- -/-

ò ò ò -

-/-/-

èç èç èç èç èç

1/-/1/- èç

ò -

-/-/-/-/1/- -/ò -/ò 1/ò

èç è��

èç èç èç ñì èç èç èç

- -/- -/-

ò ò

-/-/-/-/-

ð îáù ð óï ìñ ð ìñ õð óï ð òèï ð îáù îáù ïã ïã òèï ïã õð îáù ïã ìñ ïã ïã îáù ïã ïã ïã

ìñ õð ïã òèï ïã ïã îáù ïã

ð ð ð ð ð ð ñ ð ð ð ð ð ð ð ð ð

ð ð ð ð ð ð ð

ñì

îáù ð ð

èç èç ñì ñì èç

ïã îáù ìñ òèï óï

ñ ñ ð ð

öåíà

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

1.050.000 635.000 650.000 700.000 900.000 1.000.000 1.100.000 950.000 490.000 600.000 650.000 680.000 550.000 680.000 720.000 700.000 700.000 890.000 1.500.000 640.000 670.000 750.000 770.000 800.000 830.000 700.000 880.000 890.000 700.000 500.000 490.000 500.000 590.000 590.000 600.000 700.000 750.000 700.000 700.000 770.000 780.000 1.000.000

2724111 Ìàðèíà Åâãåíüåâíà 3553000 Òàòüÿíà Èâàíîâíà 3543399 Èðèíà Ðàôàèëüåâíà 89134721068 òîðã 3751495 89237751495 Åëåíà Àëåêñàíäð 3555910 Ëåîíèä,2õ íà 2õ,÷ï 2032010 Ïåòð Âèêòîðîâè÷ 2161066 2272677 Ñâåòëàíà 2995645 3504248 Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà 2920304 2491033 Èðèíà Íèêîëàåâíà 2060065 89139330242 îáìåí 2995645 3504248 Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà 2302131 89618469663 Èðèíà Íèêîëàåâ 89529486974 õîð.ñîñò.,ïë.îêíà 89529486974 õîð.ñîñò.,ïë.îêíà 2119003 2136368 2õ2,Èðèíà 2020749 2136613 2709988 Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà 2491212 Âèêòîð Þðüåâè÷,an@ansail.ru 2163031 Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ 89529111817 Ìàðèíà Þðüåâíà 2302020 89138947873 3õ3,îáúåêò,Èðèíà 3446000 Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ 89138905357 3481231 2174141 2780400 89059457686 2362085 89537658305 2608030 Íîííà Àëåêñàíäðîâíà 2163031 Åâãåíèé Ñåðãååâè÷ 3630718 2010624 2222299 89137810880 Þëèÿ Àëåêñàíäð 2491211 2491110 Ëàðèñà 2990904 2700000 ñ/ó íà ýòàæå,ßíà 2491211 2491110 Ëàðèñà 89232229143 Ïë.îêíî 2663355 Åëåíà Âëàäèìèðîâíà 2709988 Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà 2222656 89537984467 Ãàëèíà Íèêîëàåâ 2769776 Åëåíà Íèêîëàåâíà 2709988 Îëüãà Íèêîëàåâíà 2303700 89137967056 Àííà Âëàäèìèð 2032010 Ñâåòëàíà Àðêàäüåâíà

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ×àñòíîå Àðêàèì Ëåâîáåðåæíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïàðàäèç Äîìàøíèé àäðåñ Óíèñîí Ýêñïðåññ-Ðèýëò Äîìàøíèé àäðåñ Áîëüøîé ãîðîä ×àñòíîå ×àñòíîå Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÃÀÐÀÍÒ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÀÉË ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Àãåíòñòâî ‘×àñòíîå’ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Âàø íîâûé àäðåñ ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïðàâûé Áåðåã ÄÍÈ (www.gkdni.ru) Ñèáèðñêèé ãîðîä ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) Ñèáèðñêèé ãîðîä ×àñòíîå ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ëåâîáåðåæíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Áîëüøîé ãîðîä ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

450.000 750.000 750.000 1.400.000 900.000 735.000 550.000 550.000 550.000 580.000 600.000 600.000 650.000 650.000 650.000 700.000 700.000 700.000 735.000 740.000 750.000 750.000 790.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 850.000 850.000 880.000 900.000 950.000 1.000.000 1.120.000 900.000

89139851873 89139851873 3622284 Àííà Èãîðåâíà 2042680 Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà 89134525595 Ëþáà 3622284 Àííà Èãîðåâíà 2042680 Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà 2761976 89139196381 Âàëåíòèíà 2204949 Þëèÿ Íèêîëàåâíà 2724111 Ìàðèíà Àëèêîâíà 2246525 89139581112 ïóñòàÿ,Èíåññà 3630718 2010624 2760976 89137476061 Ëþäìèëà Âëàäèì 2163031 Îêñàíà Àíàòîëüåâíà 2717990 89232226765 Àëåíà Àíàòîëüåâ 2042878 89607815230 Îëüãà 3140707 89137162040 Àíàòîëèé 2760331 2760331 2769776 Ìàðèíà Ñòàíèñëàâîâíà 2799955 89139198780 Ëþäìèëà 2724111 Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà 2119003 89134701029 Íàòàëüÿ 2271217 Àëèíà Ñåðãååâíà 2540145 Ìàðãàðèòà Þðüåâíà 2761976 89139196381 Âàëåíòèíà 89137461699 2304624 2215045 89039339797 Íàòàëüÿ Âèòàëüå 2760331 2041111 Ìàðãàðèòà Àíàòîëüåâíà 89139002447 Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâíà 2119590 89134508488 Åëåíà Ñåðãååâíà 3622284 Àííà Èãîðåâíà 3547402 89231023613 Åêàòåðèíà 2797788 Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà 2125319 89139177801 Âèêòîðèÿ 2707900 Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà

Ôèçè÷åñêîå ëèöî Ôèçè÷åñêîå ëèöî ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä Ðîäíÿ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä Âàø Âûáîð ÀÍ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïëàíåòà Ïðàâûé Áåðåã ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÄîìàøíèéÎ÷àã.ÄîìÎäåæäû ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ Ðóññêèé ôîíä íåäâ-òè Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ãëîáóñ ÍÑÊ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Íàø Íîâîñèáèðñê Âàø Âûáîð ÀÍ ×àñòíîå Áàéò Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ëåâîáåðåæíîå Àêðîïîëü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

20

www.reforum.ru


ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

óëèöà

¹

21048569 21087797 21078712 21067038 901871 9041512 21001964 21098216 20002814 21107590 21085423 21094838 21049444

֕

900570 21096252

21045554 21091184

21100737 21107468

90444 904673 21069114 838838 03/86-10 21090555

21035383 09/07-10 21060822 21107109

öåí8120 21076986 21018353 21096664

945326 21078839 9041395

êëí5272

Äóñè Êîâàëü÷óê Çåìíóõîâà Çåìíóõîâà Çåìíóõîâà Çåìíóõîâà Çåìíóõîâà Çåìíóõîâà Èãàðñêàÿ Èãàðñêàÿ Èãàðñêàÿ Êàðåëüñêàÿ Êî÷óáåÿ Êî÷óáåÿ Êðàñíîäîíñêèé 1-é Êðàñíîäîíñêèé 1-é Êðàñíîäîíñêèé 2-é Êðàñíûõ Çîðü Êðàñíûõ Çîðü Êðàóçå Êóð÷àòîâà Êóð÷àòîâà Êóð÷àòîâà Êóð÷àòîâà Êóð÷àòîâà Êóð÷àòîâà Ìàãèñòðàëüíàÿ Ìàãèñòðàëüíàÿ Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìåíäåëååâà Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íîâàÿ Çàðÿ Íîâàÿ Çàðÿ Íîâàÿ Çàðÿ Íîâîóðàëüñêàÿ Íîâîóðàëüñêàÿ Íîâîóðàëüñêàÿ Íîâîóðàëüñêàÿ Íîâîóðàëüñêàÿ Íîâîóðàëüñêàÿ Íîâîóðàëüñêàÿ Íîâî÷åðêàññêàÿ Íîâî÷åðêàññêàÿ Íîâî÷åðêàññêàÿ Íîâî÷åðêàññêàÿ Íîâî÷åðêàññêàÿ Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ

ÊÎÌÍÀÒÛ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ äîì

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

185/1 3

3/9 6/9 6/9 4/9 9/10 1/9 5/9 1/2 1/2 1/2 9/9 3/9 4/9 1/5 1/4 1/4 4/9 3/9 1/10 9/9 2/9 2/9 1/9 8/9 7/9 1/5 5/5 2/5 4/5 5/5 1/9 5/5 5/9 1/9 2/5 3/5 3/9 7/9 3/4 2/4 4/4 4/4 3/9

ï ï ï ï ï ï ï ê ê ê ï ï ï ê ê ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ï ï ê ï ê ï ï ï ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ê ï ê ê ê ê ê ê ï ï ê ä ï ê ê ê ê ê

12/-/65/12/10 -/14/8 -/16/9 -/17/-/14/8 -/19/9 -/15/-/15/-/24/-/12/-/11/9 -/17/9 14/-/-/15/11 -/21/12 -/10/9 -/17/9 -/10/12 62/10/9 -/11/9 65/10/9 -/10/9 -/10/9 -/12/11 -/12/6 -/16/8 12/-/-/12/7 -/11/6 -/11/9 13/-/-/14/-/11/9 -/17/6 -/17/6 47/17/8 -/10/7 -/13/9 -/10/-/10/-/10/-/11/15 -/18/-/18/-/19/17/-/-/20/-/17/44/15/-/17/17 20/-/-/15/20 -/17/-/17/18/18/-/15/-/17/-/17/6 -/17/6 58/13/7 18/-/18/-/-/18/-/13/-/18/-/28/7 12/-/-/11/-/10/9 -/10/9 -/20/17/-/10/-/-/13/61/12/7 -/13/-/13/-/14/-

12

52 34 34 19

4

37 37 37 5

53à 12 23/1

10 5

12 19/1 6 65 69 65 81 65

4/4 65 65 69 16/1 69 65 65 69 69 25 25 19 19/10 16/3

16/3 2 2 2à 2 102 35/2 39/1 42

4/4 1/4 3/4 3/5 2/4 3/4 3/4 4/4 4/4 3/4 3/4 4/5 4/5 4/5 1/5 1/5 3/5 1/5 3/5 3/5 2/2 9/9 4/9 6/9 6/9 6/9 1/2 1/10 2/9 1/9 7/9 3/9 7/9

ò ò ò ò ò -

èç -/- èç -/- èç 1/- èç -/1 -/1 èç 1/- èç -/-

- -/èç -/1 èç -/- èç èç -/- èç -/- èç -/- èç 1/- èç -/- èç -/- èç -/- èç -/- èç èç èç ê -/1 èç - -/ò 1/- èç ò ê -/- èç ò -/- èç - -/- èç ò 1/1 - -/- èç ò -/1 èç ò 1/- èç -/ò -/1 èç - -/- èç ò 1/- èç -/- èç èç - -/- -/- èç -/èç ò -/1/ò -/- -/- èç èç ê -/1 èç ò -/- èç ê -/- èç ò - -/1 èç -/èç - -/ò èç ò -/- -/ò -/- èç ò -/- èç ò -/- èç ò -/- ñ-è èç 1/- -/1 èç - -/1 èç - -/-

ò ò ò ò -

ò - -/- -/-

èç èç

èç ò 1/- èç

òèï òèï óï óï óï óï óï ïã îáù ã îáù óï óï ïã ïã ïã óï óï óï óï óï óï óï óï óï õð òèï õð òèï õð óï õð òèï óï õð

ñ ð ð ð ð ð ð ð ñ

ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð óï ð òèï ð îáù ð òèï

òèï ìñ ã îáù ìñ îáù õð ìñ ïã ìñ îáù ïã

ð ð ð

ñ ð ð ð ð ð

îáù õð

ð ð òèï ð õð ìñ ìñ îáù ìý òèï òèï óï óï îáù

ð ð ð ñ ð ð ð

òèï ð îáù ð òèï ð ð îáù ð ð

öåíà

590.000 570.000 730.000 750.000 750.000 760.000 850.000 450.000 500.000 950.000 700.000 650.000 900.000 600.000 750.000 900.000 550.000 750.000 650.000 500.000 530.000 540.000 600.000 600.000 650.000 590.000 600.000 510.000 520.000 560.000 600.000 630.000 670.000 675.000 700.000 700.000 890.000 480.000 540.000 550.000 550.000 550.000 570.000 650.000 650.000 680.000 680.000 680.000 700.000 700.000 700.000 750.000 790.000 800.000 800.000 890.000 900.000 600.000 650.000 800.000 500.000 600.000 600.000 600.000 650.000 650.000 1.100.000 470.000 500.000 580.000 595.000 700.000 480.000 510.000 525.000 530.000 540.000 540.000 550.000

òåëåôîí èìÿ

2270519 3801344 2õ2,òîðã,Òàòüÿíà 2301010 89138920369 ÷ï 2707900 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 2797788 Îêñàíà Âèêòîðîâíà 2204246 2914504 Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà 2769776 Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà 2707900 Îëüãà Ïåòðîâíà 3615000 89137227425 Ñâåòëàíà Ìèõàéë 2270588 89529039228 Ëàðèñà Åâãåíüåâ 2721878 Íàäåæäà Åôèìîâíà 2244409 89237008968 Åëåíà 2032010 Îëüãà Íèêîëàåâíà 2707900 Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà 2042878 89139552908 Òàòüÿíà 2709988 Åëåíà Ìèõàéëîâíà 3622283 Ìàðèíà Íèêîëàåâíà 2707900 Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷ 2707900 Íèêîëàé Åâãåíüåâè÷ 2724111 Îëüãà Èãîðåâíà 89137023322 Åëåíà,iibraun@mail.ru 3547402 89039394715 Íàòàëüÿ 89130172589 2303865 Ñâåòëàíà 2760520 89139196381 Âàëåíòèíà 2717990 89059332714 Òàòüÿíà Âëàäèì 3631883 89231730093 Àíòîí 2303700 89137967056 Àííà Âëàäèìèð 3555945 Âèêòîðèÿ Âèêòîðîâíà 2119003 89134701029 Íàòàëüÿ 2210216 89138910696 óñëóãè 0% 2724111 Îêñàíà Äìèòðèåâíà 2724111 Îêñàíà Þðüåâíà 2919206 Èðèíà,2õ íà 2õ 89132048034 Èðèíà 3622284 Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà 2163031 Îêñàíà Àíàòîëüåâíà 2997379 2302020 89231122923 Ìàðèíà Àëåêñååâ 3357003 89612173797 Åëåíà Âëàäèìèð 2161500 89139251522 Ëàðèñà Íèêîëàåâ 89293820051 Âëàäèìèð,òîðã 3622284 Èðèíà Èâàíîâíà 3140121 Àíàñòàñèÿ Âèêòîðîâíà 89059454505 Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà 2760976 89137208973 Èðèíà Àëåêñàíäð 3622284 Îêñàíà Ãðèãîðüåâíà 2210216 îáùåæèòèå 2042878 89607815230 Îëüãà,÷ï 3622284 Ñâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà 89139230352 Àíäðåé 2760976 89133774250 Àíäðåé Ñåðãååâ 2032010 Ñâåòëàíà Àðêàäüåâíà 3621965 89137819774 Ìàðèíà Èâàíîâíà 2693434 Àëåíà Âèêòîðîâíà 89133777106 Åëåíà 89139259131 Íàòàëüÿ òîðã 89618746038 2435551 Îëüãà Àíäðååâíà 89232434593 Åâãåíèé,jenuga@ya.ru 2204246 2914504 Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà 3621213 89139469404 Åëåíà Âàäèìîâíà 2210417 89137242163 â 2õ,óãëîâàÿ 89139031560 2820235 â 3õ íà 2õ 2174141 2128325 2760548 Ëèäèÿ Åôèìîâíà 3622284 Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà 2163031 Àíàñòàñèÿ Åâãåíüåâíà 89529023229 Íàòàëüÿ 2163031 Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà 2638963 89061935757 ðåì.,òîðã 2143279 Òàìàðà,òîðã 3190097 89237099659 Àëåêñàíäðà 2724111 Îëüãà Èãîðåâíà 2040900 Èðèíà Áîðèñîâíà 3357003 89139863110 Èëüÿ 3515399 89231479730 Ëþáîâü Àëåêñàíä 89134683436 2760331 89139002447 2000250 Åâãåíèÿ Âëàäèì 3631883 89137511381 Àííà 2131759 2491071 Ëàðèñà

êîíòàêòû

ÀÏÒ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÎÒÂÅÒ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Áîëüøîé ãîðîä ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÐÎÑÁÈÇÍÅÑ Âàø Âûáîð ÀÍ ÄîìàøíèéÎ÷àã.ÄîìÎäåæäû Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè Áîëüøîé ãîðîä ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÑÖÍ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÁÊ-ÏËÞÑ ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Âëàäàð ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Ëåâîáåðåæíîå ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÖÍ ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀÍ Áèçíåñ-Ãðàä ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå ×àñòíîå Áèçíåñ-èíôîðì ×àñòíîå Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÄÅËÜÔèÍ Ôèçè÷åñêîå ëèöî Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Îáëàñòíîé öåíòð íåäâ-òè ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ôèçè÷åñêîå ëèöî Ìîíîëèò-Ê ÎÎÎ Ðåñïóáëèêà ÀÍ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Äîí ×àñòíîå Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ëåâîáåðåæíîå Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè Àëüÿíñ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

21

Ãîòîâîå æèëüå: êîìíàòû

06-13 ÄÅÊÀÁÐß ê


ÊÎÌÍÀÒÛ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ ê

Ãîòîâîå æèëüå: êîìíàòû

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

óëèöà

¹

21018471 Îáúåäèíåíèÿ 21107167 Îáúåäèíåíèÿ 21107170 Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ 21107310 Îáúåäèíåíèÿ 21104539 Îáúåäèíåíèÿ Îâ÷óêîâà Îëåêî Äóíäè÷à 21019359 Îëåêî Äóíäè÷à 21075607 Ïÿòíèöêîãî Ïÿòíèöêîãî Ðàññâåòíàÿ 932170 Ðàññâåòíàÿ Ðàññâåòíàÿ 902022 Ðàññâåòíàÿ 916124 Ðàññâåòíàÿ Ðàññâåòíàÿ Ðàññâåòíàÿ Ðàññâåòíàÿ êëí5682 Ðàññâåòíàÿ 928132 Ðîäíèêè 21072549 Ñâå÷íèêîâà 21089102 Ñïàññêàÿ 21069071 Ñïàññêàÿ 21100698 Ñïàññêàÿ 21093279 Ñòîëåòîâà 21068223 Ñóõàíîâñêàÿ Ñóõàíîâñêàÿ êëí4846 Ñóõàíîâñêàÿ Ñóõàíîâñêàÿ êëí5344 Ñóõàíîâñêàÿ êëí5224 Òàéãèíñêàÿ Òàìáîâñêàÿ Òàíêîâàÿ Òþëåíèíà 916934 Òþëåíèíà Ó÷èòåëüñêàÿ Ó÷èòåëüñêàÿ Ó÷èòåëüñêàÿ Ôàäååâà Ôàäååâà 21071812 Ôàäååâà 21080563 Ôàäååâà 21090027 Ôàäååâà Ôëîòñêàÿ 928441 Ôëîòñêàÿ 907228 Ôëîòñêàÿ ×åêàëèíà ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ 20 Ïàðòñúåçäà ÷ï Àíèêèíà 21058148 Áåáåëÿ 21088157 Áåòîííàÿ Áåòîííàÿ Áåòîííàÿ Áåòîííàÿ Áåòîííàÿ Áåòîííàÿ Áåòîííàÿ Áåòîííàÿ êèð4666 Áåòîííàÿ 21073525 Áîðîäèíà Áîðîäèíà Áîðîäèíà Áóðäåíêî Áóðäåíêî Áóðäåíêî Áóðäåíêî 839523 Áóðäåíêî Áóðäåíêî 3-é 21092359 Âåðòêîâñêàÿ 21076885 Âåðòêîâñêàÿ Âåðòêîâñêàÿ Âåðòêîâñêàÿ Âåðòêîâñêàÿ Âåðòêîâñêàÿ ëåí4793 Âåðòêîâñêàÿ

äîì

39 39/1 39/1

89 23

17 17 17 3 3 3 10/1 12 3/2

6 6 6 24/1 43 9 1

7 85 85

3 21à ðàéîí

33à 33à 33à 33à 33à

1 39 4 39 14 8 4

14 18 14 18 23/1

ý/ý

ì

2/9 3/9 4/9 7/9 4/9 9/9 3/9 3/5 2/2 9/9 9/9 1/3

06-13 ÄÅÊÀÁÐß ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

ê ê ê ê ê ê ê ï ê ï ï ê ê 4/10 ê 3/10 ï 3/10 ï 3/10 ï 1/9 ï 1/9 ï 1/9 ï 9/9 ï 3/9 ê 9/10 ï 10/10 ï 4/5 ê 3/5 ê 3/5 ê 1/9 ï 4/5 ê 3/5 ê 2/5 ê 4/5 ê 3/5 ê 1/9 ï 6/9 ï 3/5 ê 3/10 ï 9/9 ï 1/5 ï 3/3 ï 2/3 ê 9/9 ï 9/9 ï 7/9 ï 4/9 ê 2/10 ï 3/3 ê 3/3 ê 3/3 ê 3/5 ê

-/13/18 -/13/18 -/17/18 17/-/17/-/-/17/-/30/1 -/29/6 -/30/9 -/10/7 -/10/7 -/13/8 12/-/77/-/10 -/11/9 -/11/-/11/7 -/17/9 66/17/9 17/-/9 -/10/9 67/21/12 -/18/9 -/10/10 -/12/18 -/13/-/13/32 -/17/9 -/12/-/13/-/12/17/-/17/-/64/17/9 -/18/9 -/17/-/10/-/17/9 60/13/7 -/15/100/38/14 12/-/9 -/18/-/19/8 -/17/-/19/10 22/-/-/21/9 -/21/7 38/-/-

1/3 1/2 2/2 2/2 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/2 1/3 1/2 1/2

-/11/-/22/10 -/12/5 -/14/6 14/-/-/-/52/14/8 52/14/9 14/-/14/-/-/20/10 72/17/8 -/13/7 55/19/6 19/-/-/12/-/11/8 -/12/-/16/-/12/10 58/17/6 -/14/-/12/13 18/-/-/18/19/-/-/18/-/11/-

2/2 3/3 2/2 1/4 3/3 1/2 4/4 3/5 2/4 1/4 2/4 4/4 2/5

ê ê øëá ê ê ê ê øëá ê ê ê ê øëá ê øë øëá ê ê øëá øëá øëá ê ê ê ê ê ê ê

ò ò ò -

-/- èç 1/- èç 1/- èç èç èç

-/1/1/ò -/ò -/- -/ò

ò ò ê ò ò ê ò ê ò ò ò ò ò ò -

èç ñì ñì èç èç èç èç èç èç

-/1/1 èç -/-/- èç -/1 èç -/- èç -/- èç 1/- èç -/- èç -/1 èç 1/- èç èç -/èç -/-/1/- èç èç

ò -/èç èç ò 1/- ñì èç ò -/1 èç ò -/1 èç ê -/- èç ò 1/- èç ò -/èç - -/- èç ñì ò ò

-/-/- èç -/- èç 1/- èç èç èç

ò ò ò ò ò - -/- -/- -/-/- -/-/-/- -/-/ò ò 1/ò 1/ò -/-

èç èç èç

èç èç èç èç

èç èç èç èç èç èç

- -/èç - 1/-

ìñ ìñ òèï îáù îáù òèï õð òèï òèï óï

ð ð ð ð ð ð ñ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ñ

óï óï óï òèï óï óï óï óï óï óï óï ìñ ìñ ìñ óï ð ìñ ð ìñ ð îáù ð ð óï ð óï ð ìñ ñ óï ð óï ð òèï ð ïã ð ïã ð óï ð óï ð óï ð ìñ ñ óï ð ïã ñ ìý ð ïã ð îáù ïã ìý ìý ïã ïã ïã ïã ïã ìý ìý ïã

ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ñ ð ð ñ ð ð ð

ìñ ìý ïã ïã ìý ìý òèï ð ìñ 2 ð îáù ð îáù ð

öåíà

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

550.000 585.000 635.000 650.000 650.000 700.000 1.100.000 1.250.000 950.000 570.000 580.000 650.000 900.000 510.000 570.000 570.000 570.000 640.000 700.000 700.000 800.000 950.000 760.000 650.000 450.000 500.000 540.000 750.000 550.000 550.000 550.000 650.000 650.000 700.000 740.000 750.000 650.000 840.000 600.000 700.000 1.100.000 540.000 650.000 740.000 750.000 800.000 450.000 450.000 500.000 800.000

2163031 Ñâåòëàíà Ëåîíèäîâíà 2724111 Îëüãà Èãîðåâíà 2724111 Îëüãà Èãîðåâíà 2042878 89139552908 Òàòüÿíà 2042878 89607815230 Îëüãà,÷ï 2015901 Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà 2310000 Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà 2724111 Åëåíà Ñåðãååâíà 89607933199 89039057334 Åëåíà,òîðã,÷ï 3150030 Âèòàëèé Þðüåâè÷ 2707900 Òàòüÿíà Ïåòðîâíà 2916178 Ðàèñà Þðüåâíà 89137364869 Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâ 2277850 2994533 Îëüãà 2204246 2914504 Ìàðèíà 3615000 89137227425 Ñâåòëàíà Ìèõàéë 3190097 89237099659 Àëåêñàíäðà 2072694 89639467584 3147704 89538058980 Èðèíà 2741079 89130177350 Ëþäìèëà Âèòàëü 2760331 2277850 2994533 Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà 2724111 Îêñàíà Þðüåâíà 3622284 Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà 2204980 Äèàíà Âàñèëüåâíà 2707900 Îëüãà Ïåòðîâíà 2163031 Îêñàíà Àíàòîëüåâíà 3601036 Ëèäèÿ Ðóäîëüôîâíà 89137264604 Àëåêñàíäð 2760331 2042878 89607815230 Îëüãà,ÎÒÑ 2760331 2760331 89538797305 2843032 Ïëàñò.îêíî 3153556 89132048673 Õîð.ñîñò. 3313138 Ðèììà Ñåðàôèìîâíà 2171715 89139213378 Îëüãà Âèêòîðîâí 2994906 2700000 3õ íà 2õ 2270588 89139548836 Íåëëÿ Àëåêñàíäð 89137360425 Ñâåòëàíà,2 êîìí. 3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð 2992855 Êîíñòàíòèí 2333334 Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà 3622284 Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà 2032010 Ëàðèñà Þðüåâíà 2128326 2760548 Ëèäèÿ Åôèìîâíà 2277850 2994533 Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà 2989710 89137298484 Âèêòîðèÿ Áîðèñ 2919206 Èðèíà,îáìåí

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ ÃëàâÍîâîñèáèðñêÑòðîé Íåäâ-òü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ñïåêòð ïëþñ ÄÍÍ ÀÍ Ïðàâûé áåðåã Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò Áîëüøîé ãîðîä Ðåñïóáëèêà ÀÍ ×àñòíîå Ëþáèìûé ãîðîä íà ëåâîì ×àñòíîå Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÀÍ Ïðàâûé áåðåã ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ×àñòíîå ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ïëàíåòà-ÝÍÑÊ Áîëüøîé ãîðîä ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÓÍÈÊÎÍ-ÈÍÂÅÑÒ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÐÈÔ-Ñ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Îáëàñòíîé öåíòð íåäâ-òè ÀÍ Ïðàâûé áåðåã Öåíòð Íåäâèæèìîñòè è Ïðàâà ÑÁÊ-ÏËÞÑ

450.000 600.000 470.000 499.000 530.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 570.000 625.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 500.000 550.000 550.000 650.000 550.000 630.000 650.000 700.000 700.000 730.000 800.000

3144549 89134874497 Þëèÿ 2142201 89139122201 Àëåíà,êàï.ðåì. 3446000 Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà 3013020 Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà 3350643 89628334267 Åëåíà Ïàâëîâíà 89137412460 2109707 Âëàäèñëàâ,òîðã 89618479003 ïë.îêíî,èïîòåêà 3171717 89231860636 Åâãåíèÿ,÷ï 3154053 89537820523 Åëåíà 3154053 89537820523 Åëåíà 3621213 89039381662 Ãàëèíà Ãðèãîðü 2174193 3555945 Ìàðèíà Âàñèëüåâíà 2870216 2700000 â 3õ íà 2õ,Åëèçàâåò 89537761352 Äåíèñ Ñåðãååâè÷ 3547402 89039394715 Íàòàëüÿ 2035555 2204246 2914504 89231785826 3516606 Êîíñòàíòèí 2271217 Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà 2633097 Òàòüÿíà,3õ3 3446000 Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 2608030 Áàòðàç Áîðèñîâè÷ 2929065 Èãîðü 3171717 89231860636 Åâãåíèÿ,îáìåí 2136257 2995528 3552021 89232350019 Àëåêñàíäð,÷ï 2871163

Ëþáèìûé ãîðîä íà ëåâîì ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïðàâîâîå Æèëèùíîå Àãåíñòâî Ãëîáóñ ÍÑÊ ×àñòíîå Êðåïîñòü Áåëûé êâàäðàò Áåëûé êâàäðàò ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) Êâàðòèðíûé ôîíä ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Äîêòîð Êëþ÷ Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò ×àñòíîå ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÑÌÊ ïëþñ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Îðèîí-ÑÊ Êðåïîñòü Ëåíêîð Þðèäè÷åñêèé öåíòð Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

22

www.reforum.ru


ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

óëèöà

¹

ëåí4795 ñòí1729

21105249 10/11 21085344 905957 21068682

21097910

905984 24/09

ëåí9556 21103637 21052391 940005 905962 9051026 839554 905947 21105824 907253 21079152

9051002 ëåí9452 ÷ï 21043574 ÷ï 21078845 905988

öèá9603 ëåí6345 9051042

10/11 905615 9051013 21104601 7399003 03/11 á86 907138 ëåí9019 10/13 ÷ï 946417

21090013 1225399

21094653 21079779

Âåðòêîâñêàÿ Âåðòêîâñêàÿ Ãåðöåíà Ãåðöåíà Ãåðöåíà Ãåðöåíà Ãðîìîâà Ãðîìîâà Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Ìèðà Ìèðà

ÊÎÌÍÀÒÛ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ äîì

23/1 14 17 8/2 10 8/2

ý/ý

2/5 4/4 4/5 8/10 7/10 8/9 9/9 7 7/9 50 1/5 3/5 32 2/5 8/9 129/2 1/9 227 4/9 8 5/9 9/9 8 5/9 8 5/9 209/1 9/9 68 4/9 8 4/9 8 5/9 6 4/9 8/9 4/5 129/2 8/9 145 4/5 227 9/9 68 1/9 217 3/5 179 2/5 243 1/5 9/9 8 6/9 6/9 10 7/9 8 3/9 10 9/9 10 9/9 219 8/9 10 4/9 4/5 10 6/8 6 8/9 5/9 10 6/9 43 5/5 10 6/9 6 8/9 6 6/9 6 8/9 143 1/5 10 4/9 7/9 10 7/9 217 5/5 50 1/5 43 3/5 60 8/9 5/5 8 9/9 33 3/5 33 3/5 3 6/9 4 4/5 9 5/5 7 4/5 7 2/5 4/5 31 6/10 7 2/5 7 2/5 7 2/5 2/5 4 1/10 21 8/9 4 1/10 7 4/5 3/3 2/3

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

ê ê ê ï ï ï ï ê ê ê ï ê ï ï ê ê ê ê ï ï ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï ê ï ï ê ê ê ê ê ê ï ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ï ï ê ê ï ê ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï øëá øëá

-/12/37/27/9 -/13/63/10/7 -/17/-/17/7 -/11/7 74/17/6 -/14/-/8/6 -/13/-/12/-/10/7 10/-/-/13/-/13/1 12/-/12/-/-/10/-/12/14/12/-/11/-/13/-/13/7 -/10/-/10/7 60/12/6 -/10/7 -/12/7 -/12/-/13/5 -/15/-/11/7 -/18/-/18/18/-/12/-/-/18/-/18/44/10/7 -/18/-/17/6 -/17/-/18/-/18/1 -/18/45/14/6 -/18/-/17/-/17/-/18/-/17/-/18/-/19/-/18/42/14/5 -/27/-/19/6 -/17/7 -/19/1 -/18/-/10/52/12/7 -/12/7 60/11/9 44/10/7 -/11/-/13/11/-/15/-/-/16/7 -/16/7 63/16/7 -/11/7 -/18/7 51/17/8 44/17/7 -/16/-/11/10 -/14/1

ò ò ò ò ò ò ò

1/-/- èç -/- èç èç -/1 èç 1/-/- èç -/1 èç -/- èç -/- èç -/1/- èç

ò - -/-

ò -/ò -/-

èç èç èç èç èç èç

ò ò ò ò -

-/1/1/- èç -/- èç èç -/- èç -/-/-

ê ò ò ò ò -

-/-/-/-/-/-/-/-/-

- -/-

ê ò ò ò -

-/-/-/-/-/-/-/-/-

èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç

èç èç ê -/- èç ò 1/- èç - -/- ñì ê -/ò -/1 ò 1/- èç - -/- -/- èç - -/- èç - -/èç - -/- èç - -/- -/- èç ò ê èç 1/- èç 1/ò 1/- èç ò -/- èç ò èç ò -/1 èç ò -/1 èç ò 1/- èç ò -/- èç - -/- èç

îáù òèï òèï òèï òèï òèï òèï õð òèï òèï

ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð òèï ñ îáù ð ìñ ð ð îáù òèï ð òèï ð îáù ð ð ð òèï ð õð ð òèï ð õð ð òèï ð òèï ð õð õð òèï ìñ òèï îáù òèï îáù îáù òèï

ð ñ ð ð 2 ð 2 ð ð ð ð õð ñ ð òèï ð ìñ ð îáù õð ð îáù ñ

ìñ îáù õð ìñ ìñ îáù òèï òèï õð òèï òèï ã òèï õð òèï òèï ìñ òèï òèï òèï õð òèï òèï òèï òèï òèï òèï õð ìý ìñ

2 ð ð ñ ñ ð ð ð ð ð ð ð ñ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ñ ð

öåíà

850.000 1.000.000 480.000 600.000 650.000 850.000 600.000 850.000 450.000 450.000 480.000 500.000 500.000 500.000 500.000 530.000 530.000 540.000 550.000 550.000 550.000 550.000 560.000 570.000 580.000 590.000 599.000 600.000 600.000 600.000 615.000 630.000 630.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 680.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 730.000 740.000 750.000 750.000 750.000 760.000 760.000 800.000 825.000 830.000 850.000 890.000 1.000.000 565.000 570.000 590.000 590.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 660.000 680.000 680.000 700.000 750.000 800.000 800.000 850.000 550.000 650.000

òåëåôîí èìÿ

2871163 2174217 89138940245 Íàäåæäà 3552021 89134646409 Íèíà,òîðã 3171717 89231787199 Òàòüÿíà,÷ï 3171637 Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà 3622283 Ìàðèíà Íèêîëàåâíà 89059344801 Åêàòåðèíà 3540707 89039985409 Ñâåòëàíà Âëàäèì 3013020 Åëåíà Âèëåíîâíà 3161111 Êðèñòèíà Ñåðãååâíà 3150030 Òàòüÿíà Þðüåâíà 89137801459 2181515,www.novonik.ru 2119003 89139399136 Ëèäèÿ 89618725993 2303864 Èðèíà Íèêîëàåâí 3150030 Âèêòîðèÿ Àëåêñàíäðîâíà 2224905 89137517248 Îêñàíà 89134530076 Ñâåòëàíà Èâàíîâíà 3086060 Èðèíà Ïåòðîâíà 3540707 89139538371 Òàòüÿíà Ñòàíèñë 2136257 2995528 2035555 2871163 3622283 Îëüãà Íèêîëàåâíà 3150030 Ýëüâèðà Âèêòîðîâíà 3190097 89237099659 Àëåêñàíäðà 89618725993 2303864 Èðèíà Íèêîëàåâí 2184440 Æàííà Âÿ÷åñëàâîâíà 3161111 Ãàëèíà Íèêîëàåâíà 2034010 Óëüÿíà Þðüåâíà 3161111 Íàòàëüÿ Èâàíîâíà 2999187 2992402 Åëåíà Þðüåâíà 2724111 Îêñàíà Þðüåâíà 2302131 89139456474 Ëàðèñà Âëàäèìèð 3553000 Þëèÿ Âèêòîðîâíà 2540146 Åëåíà 89139266582 ëè÷íî 89607836288 Ìàðèíà 2040900 Îêñàíà Íèêîëàåâíà 2871163 2910253 2142280 òîðã 3150030 Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà 2923046 2992402 Êîíñòàíòèí 3555910 Èðèíà 3150030 Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà 3161111 Êðèñòèíà Ñåðãååâíà 2200221 89137156789 Îëüãà Íèêîëàåâí 89050952440 Ìàðèÿ 2174193 2871163 89139282883 Îëüãà,uuuOLDA@yandex.ru 2184440 Þëèÿ Âèòàëüåâíà 2200221 89137156789 2497802 89833071306 Èðèíà 89231474244 Ìàêñèì 89137043229 Òàòüÿíà 3540707 89039985409 Ñâåòëàíà,2 êîìí. 3161111 Íàòàëüÿ Èâàíîâíà 3161111 Ãàëèíà Íèêîëàåâíà 3150030 Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà 2602617 2564020 3540707 Ìàðèíà Âèêòîðîâíà 2302020 89138947873 2õ2,Èðèíà 89139282580 3010606 Þëèÿ,èïîòåêà 89612299715 2222656 Òàòüÿíà Êîíñòàí 2871163 3040777 Àëåêñàíäð Âèëüãåëüìîâè÷ 3152020 Èðèíà Àíàòîëüåâíà 3143427 ðàññðî÷êà 3350643 89133896142 Îëüãà Ôåäîðîâíà 3190097 89237099659 Àëåêñàíäðà 3171798 Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà 3350643 89133896142 Îëüãà Ôåäîðîâíà 3553000 Þëèÿ Âèêòîðîâíà 3040444 89139045584 Îëüãà Öâåòêîâà 89607934407 Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà 3552021 89134646409 Íèíà Ãåííàäüåâí 3171495 Ìàðèÿ Èîñèôîâíà 3601036 Äåíèñ Âàëåðüåâè÷ 3446000 Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà

êîíòàêòû

Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ×àñòíîå Þðèäè÷åñêèé öåíòð Êðåïîñòü Äîìàøíèé î÷àã ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Íîâî-ÍèêîëàåâñêÚ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÐÎÑÁÈÇÍÅÑ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ Âåðòèêàëü ÎÎÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ Ëåíêîð Äîêòîð Êëþ÷ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ðåñïóáëèêà ÀÍ ÐÎÑÁÈÇÍÅÑ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ëè÷íûé ðèýëòåð ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Áîëüøîé ãîðîä ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Íàø Íîâîñèáèðñê ×àñòíîå ×àñòíîå ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ïëàíåòà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ëè÷íûé ðèýëòåð Ëåâîáåðåæíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ôèçè÷åñêîå ëèöî Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ×àñòíîå ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 1 êâàðòàë ×àñòíîå ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ðåãèîí-ÑÈÁÈÐÜ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) Ëåâîáåðåæíîå Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Äîêòîð Êëþ÷ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ Ñòðîèì âìåñòå Ïðàâîâîå Æèëèùíîå Àãåíñòâî Ðåñïóáëèêà ÀÍ Äîìàøíèé î÷àã Ïðàâîâîå Æèëèùíîå Àãåíñòâî ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Äåëüòà Ñèáèðü-Ðàçâèòèå Þðèäè÷åñêèé öåíòð ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

23

Ãîòîâîå æèëüå: êîìíàòû

06-13 ÄÅÊÀÁÐß ê


ÊÎÌÍÀÒÛ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ãîòîâîå æèëüå: êîìíàòû

ê

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

óëèöà

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

äîì

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

Ìèðà 46 21098609 Ìèðà 21030546 Ìèðà 21097922 Ìèðà 21093986 Ìèðà Ìèðà Ìèðà 1-é 21095696 Ìèðà 1-é ÷ï Ìèðà 2-é 4 îêò1842 Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî 124 ñòí2213 Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî 124 Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî 124 Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî 930013 Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî 135 21108381 Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî 9051001 Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî 124 9002413 Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî 124 Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî 124 çëö5712 Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî 114 Îáîãàòèòåëüíàÿ 5 125616 Îëîâîçàâîäñêàÿ 2 905993 Îëîâîçàâîäñêàÿ 1/2 Îëîâîçàâîäñêàÿ Îëüõîâñêàÿ 2-ÿ Îëüõîâñêàÿ 2-ÿ 6 Ïàëëàñà 21024205 Ïàëëàñà 839631 Ïåòóõîâà 88 21080901 Ïåòóõîâà 905833 Ïåòóõîâà 55/1 Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà 74 Ïåòóõîâà 130/1 905748 Ïåòóõîâà 106 Ïåòóõîâà 92 Ïåòóõîâà 74 905843 Ïåòóõîâà 53 Ïëàõîòíîãî 43 ÷ï Ñàââû Êîæåâíèêîâà 1/1 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 64 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 44/5 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 44/1 10/20 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 64 21089673 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 64 905855 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 44/1 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 64 ÷ï Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 64 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 64 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 59 21040933 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ ëåí8484 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 44/5 ïðâ5087 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 44 Òóëüñêàÿ 90/1 9051027 Óðìàíîâà 16 ÷ï ×åìñêàÿ 36à 21104006 ×åìñêàÿ ×åìñêàÿ 10 ×åìñêàÿ 24 ×åìñêàÿ 10 ×åìñêàÿ 10 ×åìñêàÿ 10 21093904 ×åìñêàÿ 21085173 ×åìñêàÿ ×èãîðèíà 14/2 á677 ×èãîðèíà ëåí6919 ×èãîðèíà 6 ËÅÍÈÍÑÊÈÉ ðàéîí 9-é Ãâ Äèâèçèè 21 9-é Ãâ Äèâèçèè á585 9-é Ãâ Äèâèçèè 21 Àìóðñêàÿ ëåí9621 Áëþõåðà 26 1525690 Áëþõåðà 26 ÷ï Áëþõåðà 24 Áëþõåðà 9061685 Áëþõåðà 28 Áëþõåðà 26 21083973 Áëþõåðà

2/3 3/3 2/4 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 1/3 7/9 8/9 7/9 4/9 4/9 3/5 7/9 7/9 3/9 4/9 2/2 1/2 3/3 1/9 4/5 2/3 1/2 3/5 5/5 1/9 1/5 5/5 5/5 2/9 1/9 1/5 3/5 1/9 5/5 4/4 3/9 7/9 5/9 2/5 2/9 7/9 4/9 5/5 4/9 7/9 4/9 8/9 9/9 8/9 5/5 4/9 1/2 1/9 1/5 1/5 5/5 1/5 1/5 1/5 9/9 2/9 1/5 5/9 4/9

ê ê øëá ê øëá øëá ê ê øëá ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê øë øëá ê ï ï ï ï ê ï ê ï ï ï ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ï

75/14/9 -/15/8 -/18/1 -/19/9 -/20/10 20/-/-/15/8 -/16/6 -/17/11 -/11/-/11/-/15/17/-/-/14/44/12/7 -/14/11 -/14/-/17/-/17/64/15/7 80/14/10 75/13/8 -/12/9 -/15/-/11/52/28/6 -/-/14 -/13/8 -/10/-/16/7 -/13/8 -/14/64/18/8 -/15/9 -/18/6 47/14/7 -/-/-/22/17/9/11/-/14/-/12/-/17/-/-/13/-/13/1 -/13/-/18/-/14/17/-/23/13/17/-/-/17/1 -/18/26/20/4 63/12/9 -/20/-/11/-/12/8 59/10/7 -/10/11/-/59/12/7 13/-/-/17/7 -/17/7 -/12/7 -/11/9 -/19/9

5/5 2/5 5/5 2/3 4/5 1/5 3/5 2/5 3/5 1/5 3/5

ï ï ï ê ê ê ê ê ê ê ê

59/10/7 60/18/7 -/16/8 -/14/7 -/9/80/9/9 -/10/10 -/13/-/9/9 -/13/10 -/13/9

¹

ò ò ò ò ò

-/-/-/-/-

- -/-

èç èç èç èç èç èç èç èç

ïã ïã ïã ïã ïã ïã ïã ïã

- -/-/ò - -/- -/- 1/-/-

èç èç èç èç èç

èç ò -/- èç ò 1/- èç ò èç èç ò -/ò 1/- èç - -/- èç ò èç ò -/- èç ò -/- èç -/- èç ò -/- èç - -/ò ò ò ò ò ò

-/1 1/-/1/-/1 -/-/-/-

ò ò ò ê

-/-/-/-/-

ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/1 1/-

ìý ìý õð õð òèï õð õð òèï èç òèï èç óï õð èç òèï ñ-è òèï õð ïã èç òèï èç îáù îáù èç îáù îáù èç ìñ èç îáù îáù èç òèï èç îáù ñò èç óï èç òèï

ð ð ñ ð ð ð ð ð ð ð ð ñ ñ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð

ñì

èç èç èç èç èç èç èç

ò -/- èç ò 1/ò ò ê ò ò ò ò

îáù òèï îáù õð ìñ îáù ïã îáù ïã óï ïã óï

ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð

èç -/1 1/- èç -/èç èç 1/- èç -/-/- èç 1/- èç

óï ìý òèï õð õð òèï õð õð õð òèï óï òèï óï óï

ð ð ð ð ð ð ñ ð ñ ð ð ð ð ð

òèï õð òèï ïã õð õð õð ïã õð òèï ïã

ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð

öåíà

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

650.000 690.000 690.000 700.000 700.000 750.000 550.000 570.000 550.000 550.000 630.000 630.000 650.000 650.000 650.000 650.000 670.000 750.000 750.000 760.000 500.000 550.000 565.000 600.000 420.000 1.050.000 400.000 650.000 550.000 599.000 600.000 700.000 700.000 750.000 750.000 750.000 800.000 850.000 650.000 500.000 500.000 550.000 590.000 620.000 620.000 630.000 650.000 650.000 650.000 680.000 690.000 700.000 750.000 1.000.000 690.000 630.000 490.000 520.000 530.000 540.000 550.000 580.000 650.000 800.000 850.000 500.000 600.000 950.000

89137903363 2797788 Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà 3446000 Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 2420000 Ìàðèíà Âèêòîðîâíà 3013020 Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà 3350643 89628334267 Åëåíà Ïàâëîâíà 3621213 89139192613 Èðèíà Áîðèñîâíà 3013020 Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà 2760520 89612214898 Èðèíà Ïàâëîâíà 2600922 2174217 2497802 89833071306 Èðèíà 2004205 89133978828 Íàòàëüÿ 89231162170 Æàííà Àëèàíäðîâíà 2361100 89139187949 Àëåêñàíäð 3013020 Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà 2000909 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 2111774 Åêàòåðèíà Åâãåíüåâíà 89134897731 Òàòüÿíà òîðã 2255656 3555777 3808690 Îëüãà Àíàòîëüåâíà 3040434 89139045582 Ëàðèñà Âëàäèì 3553399 Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 89137113960 2107039 Åâãåíèÿ 89231162170 Æàííà Àëèàíäðîâíà 89134633655 2 êîìíàòû 3151293 89139131685 Îëüãà Èâàíîâíà 3553000 Åëåíà Âëàäèìèðîâíà 3140121 Àííà Ñåðãååâíà 3001570 Ñâåòëàíà Ãðèãîðüåâíà 3161111 Þëèÿ Âàëåðüåâíà 3140008 89139425254 Îëüãà 3150707 89529187217 Åëåíà Ñåðãååâíà 89139434328 2272788 îáúåêò,â 2õ 2184440 Íàòàëüÿ Èãîðåâíà 2863592 Îëüãà 89529397966 Ëþäìèëà 3011444 Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 2035555 3150100 89134884466 Ëèëèÿ 89139176322 2124752 Åëåíà Âàñèëüåâí 89069515641 2540145 Ìàðãàðèòà Þðüåâíà 2881818 89134847731 Åëåíà Ñåðãååâíà 3446000 Èðèíà Àíàòîëüåâíà 89529265599 89529265577 2663355 Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà 3555910 Èðèíà 2123507 89231713350 Åâãåíèé 2301010 89138920369 ÷ï 2270519 3801344 2õ2,òîðã,Òàòüÿíà 3446000 Èðèíà Àíàòîëüåâíà 2871163 3382222 2929248 2188069 Åëåíà Âèòàëüåâíà 3086060 Èðèíà Ïåòðîâíà 2142201 89139122201 Àëåíà 3553000 Ðàèñà Áîðèñîâíà 2215045 89039026567 Ñâåòëàíà Âÿ÷åñë 89232453950 Îáì.ñ ìîåé äîïë. 89139047949 õîð.ñîñò.,ïëàñòèê 2215045 89039026567 Ñâåòëàíà Âÿ÷åñë 89139047949 õîð.ñîñò.,ïëàñòèê 2310000 Âåðà Âàñèëüåâíà 2333334 Èðèíà Ëåîíèäîâíà 3171798 Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà 3010505 89231235568 Ëþäìèëà 2871163

×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïðàâîâîå Æèëèùíîå Àãåíñòâî ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Âàø Âûáîð ÀÍ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Íàäåæíûé ÖÍ Ëåâîáåðåæíîå Ãîðæèëîáìåí ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ×àñòíîå Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ Äåëüòà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ãëîáóñ ÍÑÊ Ëåâîáåðåæíîå ×àñòíîå Íîâîñèá Ñòðîé Íåäâèæèìîñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Àëüò-Ê Íîâîñèá Ñòðîé Íåäâèæèìîñòü Íåäâèæèìîñòü Ñèáèðè ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ðîäíÿ ×àñòíîå ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Äîêòîð Êëþ÷ Ïëàíåòà Ïëàíåòà Ôèçè÷åñêîå ëèöî Íàø Íîâîñèáèðñê ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ëåâîáåðåæíîå ÀÍ ÐîñòÄîìÈíâåñò ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÀÏÒ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÎÒÂÅÒ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Îïîðà-Ãðóïï ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Áàéò ×àñòíîå Ôèçè÷åñêîå ëèöî Áàéò Ôèçè÷åñêîå ëèöî ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Äîìàøíèé î÷àã ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü

510.000 600.000 650.000 600.000 550.000 550.000 550.000 580.000 600.000 630.000 650.000

3555910 Àëüôèÿ,â 3õ íà 3õ 2999400 3758008 Àííà Ôåäîðîâíà 89137644488 3010606 Ëþáîâü,â 3õ 2925888 3758023 Àëåíà Ñåðãååâíà 2871163 3040444 89139866712 Ëàðèñà Àâäèåíêî 2246525 89139211173 Âèêòîð Àíàòîëüå 89537820410 3154051 Ñâåòëàíà 3011444 Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 3435511 89137889365 Ðèììà 3446000 Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà

Ëåâîáåðåæíîå Äîìàøíèé î÷àã ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) Äîìàøíèé î÷àã Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Äåëüòà Ïëàíåòà Áåëûé êâàäðàò ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

24

www.reforum.ru


ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

óëèöà

¹

֕

21080257 03/43 ֕ 9061616

ëåí9921 935892 20001098

830570 3/006 21105800 21104540 21080704 ÷ï á113 21042165 21057610 9061401

839584 948068 21083299 839448 900357 ñòí2384 21027602 9061646 ÷ï 21105113 ëåí9144 934844 90827 21057410 9061413 21057395 9061487

á40 21099904

Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âåðòêîâñêàÿ Âåðòêîâñêàÿ Âåðòêîâñêàÿ Âåðòêîâñêàÿ Âåðòêîâñêàÿ Âîñòî÷íûé ïîñåëîê Âîñòî÷íûé ïîñåëîê Âîñòî÷íûé ïîñåëîê Âîñòî÷íûé ïîñåëîê Âîñòî÷íûé ïîñåëîê Âîñòî÷íûé ïîñåëîê Âîñòî÷íûé ïîñåëîê Âûñîöêîãî Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Êèåâñêàÿ Êèåâñêàÿ Êèåâñêàÿ Êèåâñêàÿ Êèåâñêàÿ Êèåâñêàÿ Êèåâñêàÿ Êèåâñêàÿ Êîëõèäñêàÿ Êîëõèäñêàÿ Êîëõèäñêàÿ Êîëõèäñêàÿ Êîëõèäñêàÿ

ÊÎÌÍÀÒÛ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ äîì

26 26 69 69

24 69 4 33 4 33 4 4 14 4 33 4 4 4 33 33 33 39/1 23/1 14 17à 6à 6à 6à 18à 18à 11 74 54

43

33 43 6 74 64 74 78 74 35 39/2 74 35 74 23 6

54 21 32 15 32 32 20 18/1

1

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

1/5 1/5 3/4 3/4 4/4 2/4 5/5 2/4 2/5 4/5 2/5 5/5 3/5 3/5 5/5 5/5 3/5 4/5 2/5 3/5 4/5 5/5 3/5 5/9 5/5 3/5 3/4 2/5 1/3 2/3 3/3 2/3 2/3 3/3 2/3 10/10 7/9 9/9 9/9 3/3 3/9 3/3 3/3 9/9 9/9 2/3 2/3 3/3 1/5 8/9 8/9 6/9 6/9 7/9 1/3 1/3 2/3 8/9 3/3 6/9 3/3 2/3 1/5 8/9 5/5 9/9 5/5 1/9 1/5 1/9 4/5 1/9 4/5 8/9 1/9 2/2 2/2 1/3 3/3 2/2

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê ê øëá ê ê ê ê ê ê ï ê ï ê ï ê øëá ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ê ê ï ï ï ï ï ï ï ï ê ê ê ê ï

-/14/-/15/10 18/-/-/19/15 18/-/-/19/1 -/14/-/19/-/10/-/10/9 -/10/-/10/8 -/18/7 -/18/-/17/-/18/-/14/18/17/1 18/-/-/18/-/15/84/14/9 -/14/61/13/7 -/12/1 13/-/18/-/-/18/64/16/7 60/13/8 16/-/-/14/8 -/14/-/14/9 -/16/-/20/-/13/-/10/-/13/20 -/16/8 -/11/22 54/12/-/12/8 -/18/-/18/10 -/13/9 -/14/15/-/-/12/12 -/18/16 -/12/7 -/19/-/14/7 -/12/-/15/7 -/18/-/18/-/19/24 70/15/9 -/18/-/19/9 -/20/7 -/18/7 12/-/-/15/6 20/-/9 -/22/6 -/11/7 -/10/7 -/11/7 -/13/7 -/14/7 -/16/7 -/28/7 -/26/9 95/10/12 -/11/11 -/10/7 -/15/104/15/11

èç èç

õð ò -/õð ò ïã - -/ìñ ê 1/- èç îáù - -/- èç ìñ ò 1/- ñ-è òèï - -/îáù èç ò -/- èç õð -/ïã - -/õð ò -/- èç õð - -/- èç îáù - -/- èç õð - -/ïã 1/ê -/ìñ ïã ïã - -/- èç îáù ê -/- èç õð 1/- -/- èç òèï - -/- èç ìñ èç òèï ò ïã èç ò -/- èç ïã ò -/- èç ïã èç òèï èç ïã

ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

èç èç 1/- èç 1/- èç -/1 -/- èç -/- èç 1/- èç -/- èç -/- èç -/- èç -/- èç 1/- èç -/-/- èç èç -/1 èç -/- èç -/- èç -/1 èç èç -/- èç -/- èç -/- èç 1/1/- èç 1/- èç -/èç èç 1/- èç -/1 èç -/èç èç -/- èç -/1 1/- èç -/1 -/èç -/- èç -/- èç èç -/- èç

ïã

òèï óï òèï ïã òèï ìý ïã òèï ìñ ïã ïã õð óï îáù òèï òèï òèï òèï ïã ìý ïã ìñ ïã îáù ïã ïã óï òèï òèï ïã òèï òèï òèï õð òèï õð òèï òèï ìý ìý ïã ïã

ð ð ð ð ð ð ð

ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ñ ð ñ ð ð 2 ð 2 ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ñ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð

öåíà

650.000 660.000 700.000 720.000 740.000 750.000 750.000 750.000 500.000 530.000 530.000 550.000 650.000 650.000 660.000 690.000 700.000 720.000 730.000 730.000 750.000 790.000 800.000 590.000 620.000 630.000 650.000 690.000 450.000 480.000 500.000 550.000 550.000 610.000 650.000 720.000 490.000 495.000 500.000 500.000 519.000 540.000 550.000 550.000 560.000 570.000 580.000 580.000 600.000 600.000 600.000 600.000 610.000 630.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 670.000 690.000 700.000 700.000 730.000 900.000 1.050.000 450.000 480.000 500.000 610.000 630.000 670.000 940.000 1.150.000 430.000 460.000 500.000 500.000 500.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2999187 2992402 Àíäðåé Ëè÷íûé ðèýëòåð 2142201 89139122201 Àëåíà,õîð.ðåì. ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü 2119003 89134701029 Íàòàëüÿ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü 3465400 2995086 Õîð.ñîñò. ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü 3350643 89137135601 Òàòüÿíà Ñåðãååâ Ïðàâîâîå Æèëèùíîå Àãåíñòâî 3446000 Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2301010 89831376733 Íåëëè ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ 3152020 Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ 3621213 89134644193 Åêàòåðèíà Áîðèñ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 2142201 89139122201 Àëåíà,îòë.ñîñò. ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü 2187150 89059368878 Òàòüÿíà Âëàäèì Ðåãèîí 54 2184999 Èãîðü Ïåòðîâè÷ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 3435511 89137889365 Ðèììà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 3547402 89039394715 Íàòàëüÿ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 3435511 89137889365 Ðèììà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2188113 89612201713 Îëüãà Èãîðåâíà Ðåãèîí-Òðåéä Íîâîñèáèðñê 89139117128 2226403 Àëüáèíà Îïîðà-Ãðóïï 2242416 89232392387 Èííà Âëàäèìèð Þëèé Öåçàðü 3621965 2133529 Ãàëèíà Íèêîëàåâíà ÀÍ Áèçíåñ-Ãðàä 2923046 2992402 Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà Ëè÷íûé ðèýëòåð 3547402 89231023613 Åêàòåðèíà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2871163 Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü 89139117128 2226403 Àëüáèíà Îïîðà-Ãðóïï 2146028 2361100 Èðèíà,îáúåêò Ãîðæèëîáìåí 3446000 Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 89139871593 3758054 Îêñàíà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2119003 89132008318 Îëüãà Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü 89139002447 2000333 Åâãåíèÿ Âëàäèìè Ëåâîáåðåæíîå 3140707 2998512 Àíæåëà Ðóññêèé ôîíä íåäâ-òè 2540143 Åëåíà Íàø Íîâîñèáèðñê 2991772 Òàòüÿíà Ãàðàíòèÿ 89059561755 Ëþáîâü,eugenz@ngs.ru ×àñòíîå 2226207 89137271620 Ëþäìèëà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2134676 3*3,òîðã,ÕÑ,www.dom-nsk.ru Íîâûé àäðåñ 3464801 89137123106 Íàòàëüÿ Ðîìàíîâ ÐÖÍ íà Áàøíå 2014868 89618787777 Òàòüÿíà ÐÈÔ-Ñ 2271217 Àëåíà Íèêîëàåâíà ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) 89139204458 Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ 3001570 Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 3601036 Ëèäèÿ Ðóäîëüôîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 3001570 Âèêòîðèíà Àëåêñàíäðîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 89231257930 3011822 Ìàðèíà,õîð.ñîñò. ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü 2011137 89139363767 óñëóãè 0% ÑÖÍ 89137709808 3010505 Íàòàëüÿ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) 3622283 Îëüãà Íèêîëàåâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 3553000 Ðàèñà Áîðèñîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2721878 Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 89139047949 Îáúåêò Ôèçè÷åñêîå ëèöî 89139172339 ×àñòíîå 3435511 89137889365 Ðèììà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 89134886400 Êàáåëü ×àñòíîå 2271217 Àëåíà Íèêîëàåâíà ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) 2004040 89139328516 îáìåí ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ 3555910 Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà Ëåâîáåðåæíîå 3001570 Þëèÿ Þðüåâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 89134865471 Òàòüÿíà ×àñòíîå 2271217 Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) 3615000 89139162301 Ýëëà Àíàòîëüåâí Áîëüøîé ãîðîä 2174217 Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü 89139526499 2303863 Àëåíà ÐÎÑÁÈÇÍÅÑ 3001570 Þëèÿ Þðüåâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2000909 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 89139172339 ×àñòíîå 89139486081 Íàòàëüÿ Ïëàíåòà 3001570 Îêñàíà Ãåííàäüåâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 89139535673 Èðèíà ×àñòíîå 2871163 Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü 2004040 89138919214 ÷ï,òîðã ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ 3464801 89139144666 Îëåñÿ Âëàäèìèð ÐÖÍ íà Áàøíå 3357005 89039984863 Èðèíà Íèêîëàåâí ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 3150030 Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2272270 Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 3150030 Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 3086060 Àëüôèÿ Âèëüåâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 3159556 89529376188 Åëåíà ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ 2993984 2277205 Åëåíà Åâãåíüåâíà Ñòåëëà 3010505 89231807713 Ëàðèñà Âèêòîðîâ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) 2333334 Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 89039308786 3504248 Íàäåæäà Áîðèñîâ Äîìàøíèé àäðåñ 3435511 89137889365 Ðèììà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô)

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

25

Ãîòîâîå æèëüå: êîìíàòû

06-13 ÄÅÊÀÁÐß ê


ÊÎÌÍÀÒÛ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ãîòîâîå æèëüå: êîìíàòû

ê

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

óëèöà

¹

21047464 á36

21098250

901066 ֕

21022539

á349 21051846

21107679 10900457 21071210 ñòí1430 21073186 21088749 21094233 21044704

935803 1325524 21101777 907178 90876

1625689 9061655 1424175 21090779 1424174 á661 925817 21022266 21104648 1325678 21034514

21054774 21091220 21049193 21083687

Êîëõèäñêàÿ Êîëõèäñêàÿ Êîëõèäñêàÿ Êîëõèäñêàÿ Êîëõèäñêàÿ Êîñòû÷åâà Êîñòû÷åâà Êîñòû÷åâà Êîñòû÷åâà Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êðàøåíèííèêîâà Êðàøåíèííèêîâà 2-é Êðàøåíèííèêîâà 2-é Êðàøåíèííèêîâà 3-é Êðàøåíèííèêîâà 3-é Êðàøåíèííèêîâà 3-é Êóðãàíñêàÿ Êóðãàíñêàÿ Êóðãàíñêàÿ Êóðãàíñêàÿ Êóðãàíñêàÿ Íåâåëüñêîãî Íåâåëüñêîãî Íåâåëüñêîãî Íåâåëüñêîãî Íåâåëüñêîãî Íåâåëüñêîãî Íåâåëüñêîãî Íåâåëüñêîãî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íîâîñèáèðñêàÿ Íîâîñèáèðñêàÿ Ïàëëàñà Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìå��êî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî 1-é Ïàðõîìåíêî 1-é Ïàðõîìåíêî 1-é Ïàðõîìåíêî 1-é Ïàðõîìåíêî 1-é Ïàðõîìåíêî 1-é Ïàðõîìåíêî 1-é Ïàðõîìåíêî 1-é Ïàðõîìåíêî 1-é Ïàðõîìåíêî 1-é Ïàðõîìåíêî 1-é Ïàðõîìåíêî 1-é Ïàðõîìåíêî 1-é

äîì

15

14 25 15 21 3/1 5/2 5/2 5/2 5/2 26 5/2 26 26 5/2 18/2 24 4 4 10 6 30 30 38

83

1

144 4 5 18 14à 14à 124 4 90 98 14à 14à 4 84 8 8 84 14à 14à

22 28 16 26 16 10 12

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

3/3 3/3 2/2 2/2 2/3 2/2 2/3 3/3 1/2 1/5 4/4 2/5 5/5 2/5 5/5 3/5 2/5 4/5 3/5 3/5 3/5 4/5 3/5 4/4 1/4 4/4 2/4 3/4 3/4 1/5 1/5 4/9 4/9 1/9 2/2 9/9 9/9 6/9 3/9 3/5 4/9 4/9 6/9 4/5 3/5 9/9 5/5 5/5 5/5 3/5 3/5 1/3 1/9 1/5 2/5 3/5 5/5 4/9 2/5 1/9 3/6 4/9 5/5 5/5 2/5 5/5 1/3 3/3 1/3 3/4 2/3 2/3 3/4 4/4 1/4 1/4 1/5 4/4 4/4

ê ê ê ê ê ä ä áð ê ì ê ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê øëá ê ê ê ê ï ï ï ï ï ê ê ï ï ê ï ï ï ï ï ï ï ï ê ê ï ê ê ï ì ê ê ê ê ê ï ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

72/13/10 -/13/7 95/16/12 -/16/11 22/-/-/14/6 -/18/44/22/6 -/17/7 86/6/11 80/16/9 12/-/-/14/6 -/13/-/15/8 14/-/-/10/-/14/12 -/13/-/15/8 -/20/8 18/11/-/31/6 76/20/10 70/21/10 -/20/-/14/-/18/7 -/18/9 57/10/6 57/15/6 -/10/-/10/-/31/7 -/11/7 -/9/7 63/11/7 -/10/7 -/13/9 -/17/7 -/30/7 -/31/7 14/-/12 -/15/59/11/7 61/31/7 -/25/8 -/11/10 -/11/10 -/11/7 -/14/16/-/65/12/9 57/12/8 104/12/11 17/-/-/14/10 -/13/10 16/-/-/18/9 16/-/16 -/20/10 -/15/6 104/22/12 -/18/-/21/12 -/9/7 10/-/10 -/9/7 -/14/7 -/18/7 -/16/-/16/8 -/16/3 20/-/8 -/19/9 28/-/28 -/23/8 -/32/7

ò ê ò ò ò ò

-/-/-/-/-

ò -/ò -/- -/-

èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç

ò -/ò -/-

-/1 -/-/-/-/ò -/1/ò -/- -/-

èç èç

èç èç èç ñì èç èç èç ò èç ò -/- èç - 1/- èç - -/- èç - -/- èç ê -/- èç ò -/- èç ê -/2 ñì ê -/- èç ò 1/- èç ò -/ò -/- èç ò 2/- èç èç ò -/2 ñ-è ò -/2 ñ-è ò -/- èç 1/- èç - -/- èç ò 1/1 ñ-è ò -/- èç - -/- èç - -/- èç èç ò 1/- èç èç ò èç èç ò 1/- èç ò 1/ò -/1/- èç ò - -/- èç ò èç -/1 èç ò 1/- èç ò -/- èç ò 1/ò -/- èç ò -/- èç ò -/- èç èç èç ò 1/- èç èç ò -/- èç - -/- èç èç ò 1/- èç - -/- ñì ò 1/- ñ-è ò -/- ñì

ïã ïã òèï ìý ïã òèï ïã ìý ìý ïã ïã òèï õð õð ïã îáù ïã ìñ õð ïã ïã ìñ òèï ïã ïã ïã ïã ïã ïã òèï òèï òèï òèï òèï ìý òèï òèï òèï ïã òèï òèï òèï îáù õð õð òèï õð õð õð

ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ñ ð

ïã óï ïã óï ïã óï òèï ïã

ð ð ð ð ð ð ñ ð ð ð

ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ñ ñ ñ ð ð ñ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ñ ð ð ð ð ð ð ïã ð ïã ð óï ð êîì ð ïã ð

óï ïã ïã ìý õð ìý õð ïã ïã ïã ïã óï õð ïã

ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð

öåíà

520.000 530.000 580.000 599.000 650.000 490.000 700.000 750.000 770.000 460.000 500.000 530.000 550.000 550.000 570.000 570.000 580.000 590.000 610.000 730.000 750.000 1.000.000 1.250.000 800.000 630.000 700.000 700.000 740.000 750.000 500.000 650.000 650.000 650.000 1.200.000 430.000 520.000 550.000 650.000 700.000 700.000 1.100.000 1.450.000 650.000 800.000 500.000 1.000.000 1.150.000 520.000 530.000 530.000 570.000 600.000 600.000 600.000 620.000 630.000 650.000 700.000 750.000 750.000 800.000 800.000 800.000 900.000 900.000 950.000 410.000 500.000 500.000 550.000 600.000 630.000 680.000 700.000 800.000 850.000 850.000 890.000 950.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2105510 89139164392 Ãàëèíà 3013020 Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà 2993984 2277205 Åëåíà Åâãåíüåâíà 3010505 89231807713 Ëàðèñà Âèêòîðîâ 89130172589 2303866 Ñâåòëàíà 3435511 89137889365 Ðèììà 2923046 2992402 Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâí 89134551429 3555945 Ëàðèñà Åãîðîâíà 89137465783 Àëåêñåé,uma357@ngs.ru 2995086 3149327 õîð.ñîñò.,Îëüãà 89538028527 3615000 89137635824 ßíà Àíàòîëüåâíà 2226207 89137271620 Ëþäìèëà 2142201 89139122201 Àëåíà,÷ï 89139871593 3758054 Îêñàíà 2215045 89138963847 Âàëåíòèíà 3153556 89137484861 Íàòàëüÿ Èâàíîâí 2910226 89137731673 Íàòàëüÿ Âëàäèì 3446000 Îëüãà Íèêîëàåâíà 89139434328 2272788 Àëåêñàíäð 89095298888 Ìàðèíà 89134525595 2 êîìí. 89139399686 Èðèíà Äàíèëîâíà 3151293 89134515895 Èííà Âèòàëüåâíà 89137113960 2107039 Åâãåíèÿ 3433631 89137926029 Îáìåí 3010505 89139018354 Åâãåíèÿ 3553000 Ðàèñà Áîðèñîâíà 89139007767 Ñåðãåé 89139007767 Ñåðãåé 89059357748 Ñåðãåé 89059357748 Ñåðãåé 2333334 Âèêòîð Ñåðãååâè÷ 3446000 Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ 2797788 Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà 2174217 3001570 Þëèÿ Þðüåâíà 3601036 Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà 3555910 Ëåîíèä,3õ íà 3õ 3622283 Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâíà 3001570 Þëèÿ Þðüåâíà 3435511 89137889365 Ðèììà 3552021 89232350019 Àëåêñàíäð,÷ï 2361100 89030490904 Ãàëèíà 3040434 89139045582 Ëàðèñà Âëàäèìèð 3553000 Åëåíà Âëàäèìèðîâíà 2251717 89232224247 Íàòàëüÿ Àíàòîëü 89139554398 Íàòàëüÿ 3357005 89039984863 Èðèíà Íèêîëàåâí 2014868 89618787777 Òàòüÿíà 2165055 89137247972 Íàòàëüÿ,îáìåí 2631603 Åëåíà Âàäèìîâíà 89529029918 89138915183 3040444 89139866712 Ëàðèñà Àâäèåíêî 2491211 2491110 Èðèíà 2184999 Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà 3040444 89139045584 Îëüãà Öâåòêîâà 2119003 89134701029 Íàòàëüÿ 2333334 Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà 3460639 3152964 Ëþäìèëà,òîðã 3040444 89139045584 Îëüãà Öâåòêîâà 89134536277 3010606 Ëþäìèëà,2õ íà 2õ 2136811 2361100 Ìàðèÿ,åâðîðåìîíò 89095294409 Âèêòîðèÿ 3553000 Ðàèñà Áîðèñîâíà 3555945 Ëàðèñà Åãîðîâíà 3435511 89137889365 Ðèììà 3040444 89139045584 Îëüãà Öâåòêîâà 89232284281 2000333 3õ íà 2õ,òîðã 3013020 Îëüãà Èâàíîâíà 3555910 Ñâåòëàíà,3õ íà 2õ 2910101 89139455398 Íàòàëüÿ Ìèõàéë 3553000 Ðàèñà Áîðèñîâíà 3621964 89139541402 Îëüãà Ëåîíèäîâí 3553000 Þëèÿ Âèêòîðîâíà 2049000 89139480463 Àííà 3446000 Îëüãà Íèêîëàåâíà 3446000 Îëüãà Íèêîëàåâíà

Àêðîïîëü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ñòåëëà ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÐÎÑÁÈÇÍÅÑ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ëè÷íûé ðèýëòåð ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÐÌÕ Áîëüøîé ãîðîä ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Áàéò ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ïàðòíåð ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Íåäâèæèìîñòü Ñèáèðè ×àñòíîå Ðîäíÿ Ðåãèîí-Òðåéä Íîâîñèáèðñê Íîâîñèá Ñòðîé Íåäâèæèìîñòü Ãëîáóñ ÍÑÊ ×àñòíîå ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå ×àñòíîå ×àñòíîå ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ëåâîáåðåæíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Þðèäè÷åñêèé öåíòð Ãîðæèëîáìåí Äåëüòà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Öåíòð Íåäâèæèìîñòè è Ïðàâà ×àñòíîå ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÐÈÔ-Ñ ÑÌÊ ïëþñ Îòêðûòûé ãîðîä ×àñòíîå Äåëüòà Ñèáèðñêèé ãîðîä ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Äåëüòà Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Äîìàøíèé àäðåñ Äåëüòà ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) Ãîðæèëîáìåí ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Äåëüòà Ëåâîáåðåæíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ëåâîáåðåæíîå ÑÖÍ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀÍ Áèçíåñ-Ãðàä ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

26

www.reforum.ru


¹

óëèöà

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

21062126 943892 9061209 9061574 917335

÷ï ëåí8410

21106846 21050112 21104714

á477 á241 ÷ï

1325647 125052

9061643 9061580

908330

839422 9061688 21092909

946671

21083688 11/14-9 21104676 21092947

21071088 21094459 9061131 á34 21091060 ÷ï

ñòí1912 90843

839866 ñòí2631 ÷ï

21094246

Ïàðõîìåíêî 1-é Ïàðõîìåíêî 2-é Ïàðõîìåíêî 2-é Ïàðõîìåíêî 2-é Ïàðõîìåíêî 2-é Ïàðõîìåíêî 2-é Ïàðõîìåíêî 2-é Ïàðõîìåíêî 2-é Ïàðõîìåíêî 2-é Ïàðõîìåíêî 2-é Ïàðõîìåíêî 2-é Ïåðìèòèíà Ïåðìèòèíà Ïåðìèòèíà Ïåðìèòèíà Ïåðìèòèíà Ïåòðîïàâëîâñêàÿ Ïåòðîïàâëîâñêàÿ Ïåòðîïàâëîâñêàÿ Ïåòðîïàâëîâñêàÿ Ïåòðîïàâëîâñêàÿ Ïåòðîïàâëîâñêèé 1-é Ïåòðîïàâëîâñêèé 1-é Ïëàíèðîâî÷íàÿ Ïëàíèðîâî÷íàÿ Ïëàíèðîâî÷íàÿ Ïëàõîòíîãî Ïëàõîòíîãî Ïëàõîòíîãî Ïëàõîòíîãî Ïëàõîòíîãî Ïëàõîòíîãî Ïîëòàâñêàÿ Ïîëòàâñêàÿ Ïîëòàâñêàÿ Ïîëòàâñêàÿ Ïîëòàâñêàÿ Ïîëòàâñêàÿ Ïîëÿðíàÿ Ïîðòîâàÿ 2-ÿ Ïîðòîâàÿ 2-ÿ Ïîðòîâàÿ 2-ÿ Ð.-Êîðñàêîâà 1-é Ð.-Êîðñàêîâà 2-é Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ Ñåðàôèìîâè÷à Ñåðàôèìîâè÷à Ñåðàôèìîâè÷à Ñåðàôèìîâè÷à Ñåðàôèìîâè÷à Ñåðàôèìîâè÷à Ñåðàôèìîâè÷à Ñåðàôèìîâè÷à Ñåðàôèìîâè÷à 3-é Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî

ÊÎÌÍÀÒÛ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ äîì

9 1 9 9 11 1 19 9 1 1 24à 24à

21 21 3 7 16 14 16 18/1 1/1 21 19 19 97/1 21 19 35 41 41 47 47 25 16 8 8 10 8 3 3 3 3 16 14 3

143

109 131

1 1/4 1 1 1 8 17 23 12 12 23 23 12 4

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

4/4 4/4 1/4 3/4 3/4 1/3 4/4 1/3 3/4 3/4 1/4 1/9 3/9 3/5 8/9 6/9 2/3 3/3 3/3 1/2

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê áð ä øëá ê ï ê ê ï ê ê ï ï ï ï ï ï ï áð ê ê ê ä áð ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï ï ï ê ê ê ê ê ê ê ê ä ê ê ê ê ê ê ê ê áåò

-/31/8 -/10/-/13/-/12/-/13/-/17/6 -/13/-/8/-/24/24/-/24 -/25/-/12/12/-/-/10/6 -/13/-/12/1 -/11/-/14/-/14/7 -/31/-/20/-/16/74/16/11 -/20/8 19/-/64/18/6 10/-/7 58/18/7 57/18/6 43/14/-/16/63/-/7 -/10/7 -/14/7 16/-/7 59/13/7 14/-/-/17/7 72/18/8 14/-/14/-/79/24/9 -/17/5 -/18/8 -/12/-/11/-/12/-/12/-/12/118/12/9 -/12/8 102/17/11 -/15/-/31/7 -/12/9 -/11/7 9/-/56/11/7 -/10/9 -/9/9 -/12/9 -/20/9 -/9/9 -/11/10 -/12/20/-/85/12/9 -/16/20/-/20 -/25/21/13/6 90/10/11 -/17/100/17/20 -/15/-/17/-/17/-/14/10 -/18/-/15/-

2/2 2/2 1/3 2/6 3/5 3/4 3/4 3/4 3/4 4/4 4/4 9/9 4/5 3/5 2/9 2/9 8/9 1/2 1/3 1/3 1/3 1/2 2/3 2/5 3/5 4/5 4/5 4/5 3/3 1/3 2/3 5/5 1/3 7/9 9/9 6/9 9/9 8/9 7/9 7/9 8/9 5/5 4/5 4/5 2/5 5/5 4/5 2/5 3/5 2/2 6/6 2/5 5/6 5/6 2/5 3/5 5/6 6/6 4/6

- -/-/- -/- -/ò - -/ò - -/ò ò -/-

ñì ìý èç òèï îáù îáù èç îáù èç ïã èç ìý èç ïã èç ìý èç îáù

èç èç ò -/- èç - -/- èç ò 1/- èç ò 1/- èç ò -/- èç ò -/- èç ñì èç - -/- èç ò 1/- èç - -/ò 1/-/ò ò ò -/ò 1/ò -/ò -/ò -/ò 1/ò -/1 ò -/1 -/1

èç èç èç èç èç èç èç

èç èç èç èç èç èç

-/- -/- 1/- èç

ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ê -

-/-/-

èç èç èç èç èç èç

-/-/-/-/-/- èç -/- èç -/- èç -/1 èç -/-/-/1 -/1 -/-/-/-

-/ò -/-/- 1/-/- -/ò -/ò - -/-

èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç

ñì èç - 1/- èç - -/- èç

îáù òèï õð îáù ìñ õð òèï ïã ïã ìý ìý ïã ïã õð õð ïã ïã òèï ïã ïã òèï òèï õð òèï òèï òèï ïã ïã ìý ìý îáù îáù òèï îáù ïã ïã ìý îáù ïã óï òèï óï óï óï óï óï óï ïã õð òèï ã õð ïã îáù ïã ìý òèï ïã îáù ïã õð ïã îáù ïã

öåíà

ð 998.000 450.000 535.000 550.000 ð 550.000 ñ 590.000 ñ 590.000 ñ 600.000 ñ 690.000 ð 700.000 780.000 600.000 ð 620.000 ð 685.000 2 700.000 ð 700.000 ñ 585.000 ñ 600.000 ð 680.000 ñ 750.000 ð 800.000 ð 500.000 ð 500.000 ð 650.000 ð 650.000 ð 700.000 ð 500.000 ð 600.000 650.000 ð 700.000 ð 700.000 ð 900.000 ñ 550.000 ð 645.000 ð 670.000 ð 750.000 ð 750.000 ð 800.000 400.000 ð 550.000 ð 550.000 ð 820.000 ñ 570.000 ñ 690.000 ð 470.000 ð 495.000 ð 500.000 510.000 ð 520.000 ð 550.000 ð 590.000 ð 650.000 ð 700.000 ð 950.000 ð 445.000 ð 500.000 ð 540.000 ð 550.000 ð 600.000 ð 600.000 ð 640.000 ð 720.000 ð 470.000 ð 480.000 ð 650.000 700.000 ñ 730.000 ð 730.000 ñ 740.000 ð 800.000 ð 495.000 ð 530.000 ð 580.000 600.000 ð 600.000 ð 610.000 ð 615.000 ð 700.000 730.000 ð 750.000

òåëåôîí èìÿ

2333334 Èðèíà Ëåîíèäîâíà 2004040 89139328516 ÷ï 3553399 Îëüãà Âàñèëüåâíà 3011444 Ýëüâèðà Ãåîðãèåâíà 89059516126 Íàäåæäà 2004040 89139328516 ÷ï,ñðî÷íî 3159556 89529376188 Åëåíà 2924505 Èðèíà Àíäðååâíà 3159556 89529376188 Åëåíà 2137897 3011822 Èðèíà Àíäðååâíà 2871163 2497802 89833071306 Èðèíà 89139871593 3758054 Îêñàíà 2709988 Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà 89139262615 Íàòàëüÿ 2420000 Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà 3553000 Îëüãà Ïåòðîâíà 3435511 89231227668 Åâãåíèÿ 3435511 89231227668 Åâãåíèÿ 2149523 2 êîìíàòû,òîðã 2923046 2992402 Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâí 3010606 89232218635 Ñâåòëàíà 89139568300 õîð.ñîñò. 3010505 89139018354 Åâãåíèÿ 3515399 89139220709 Òàòüÿíà,îáúåêò 3153556 89137484861 Õîð.ñîñò.,Íàòàëüÿ 3152447 89133815540 Åëåíà 3040444 89133779655 Îëüãà Èâàíîâíà 3040434 89139045582 Ëàðèñà Âëàäèìèð 89137344902 Åëåíà 2188113 89134568626 Îëüãà Äìèòðèåâí 89529257910 Íàòàëüÿ 2184440 Åêàòåðèíà Âèòàëüåâíà 3011444 ßíà Îëåãîâíà 89139871593 3758054 Îêñàíà 2215045 89039026567 Ñâåòëàíà Âÿ÷åñë 89139047949 õîð.ñîñò.,ïëàñòèê 3084232 89139146937 2222656 Òàòüÿíà Èâàíîâí 3154053 89537820523 Åëåíà 3154053 89537820523 Åëåíà 3140121 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 2184440 Íàäåæäà Þðüåâíà 3013020 Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà 2223414 89231308400 Äìèòðèé 3631883 89137511381 Àííà 3435511 89537880875 Åâãåíèé 2004040 89139328516 3435511 89137889365 Ðèììà 2301010 89138920369 Ñâåòëàíà 3446000 Îëüãà Íèêîëàåâíà 2760976 89133774250 Àíäðåé Ñåðãååâ 2551717 89139208769 Âëàäèìèð 3030333 Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà 3001570 Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ 3758023 2925888 Àëåíà Ñåðãååâíà 3350643 89618744518 Âåðà Èâàíîâíà 89139562033 Ëèäèÿ 3555945 Ëàðèñà Åãîðîâíà 3030333 Íàòàëüÿ Èâàíîâíà 2184440 Åëåíà Áîðèñîâíà 3010606 2998576 Îëüãà,îòë.ñîñò. 3601036 Äåíèñ Âàëåðüåâè÷ 2142201 89139122201 Àëåíà,ðàêîâèíà 2914925 Àëåêñåé 2636423 Åâãåíèé 2174217 3010606 2999521 Òàòüÿíà 2491271 89137254985 Ìàðãàðèòà 3140707 89137162040 Àíàòîëèé 3140121 Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ 2174217 2142201 89139122201 Àëåíà 3632720 89139209401 Èðèíà Âèòàëüåâí 2161066 2272677 Íàòàëüÿ 2997788 3153550 õîð.ñîñò.,÷ï,ñðî÷íî 3555910 Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà 3013020 Åëåíà Âèëåíîâíà 2270588 89231951141 Àíòîí,îòë.ñîñò. 89232493553 Îêñàíà,toryana@list.ru

êîíòàêòû

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ×àñòíîå ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ×àñòíîå Ëè÷íûé ðèýëòåð ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÀÍ Èìïåðèÿ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) Äîí ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÞÑ-ÀÐÒÈ Äåëüòà Äåëüòà ×àñòíîå Ðåãèîí-Òðåéä Íîâîñèáèðñê ×àñòíîå ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Áàéò Ôèçè÷åñêîå ëèöî ×àñòíîå Ëåâîáåðåæíîå Áåëûé êâàäðàò Áåëûé êâàäðàò ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ Öåíòð Íåäâèæèìîñòè è Ïðàâà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Äîìàøíèé î÷àã Ïðàâîâîå Æèëèùíîå Àãåíñòâî ÈÍ-Âåñòà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü ×àñòíîå Ïåðñïåêòèâà Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÝÂÅÐÅÑÒ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Ðóññêèé ôîíä íåäâ-òè ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü Êîìïëåêñ-Ðèýëò Ïàðàäèç ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü Ëåâîáåðåæíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ×àñòíîå

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

27

Ãîòîâîå æèëüå: êîìíàòû

06-13 ÄÅÊÀÁÐß ê


ÊÎÌÍÀÒÛ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ãîòîâîå æèëüå: êîìíàòû

ê

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

óëèöà

¹

ñòí1962 839428 21079245 21106707 á380 ëåí8274 21058787

925081

21072825 ֕

21021954 917590 839876 21027981 21054789 901505

901348 ëåí9503 914737 21023735 21085633 ëåí5548 21072531 2008751 916619 839723 öèá15008

07/94

9061693 21108204 948046 9061587

á552 913043 900252 9061698 9061620 ëåí6620 ëåí5477

9061697

21023608 1325626 913044 9061696

Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíöèîííàÿ Ñòàíöèîííàÿ Ñòàíöèîííàÿ Ñòàíöèîííàÿ Ñòàíöèîííàÿ Ñòàíöèîííàÿ Ñòàíöèîííàÿ Ñòàíöèîííàÿ Ñòàíöèîííàÿ Ñòàíöèîííàÿ Ñòàíöèîííàÿ Ñòàíöèîííàÿ Ñòàíöèîííàÿ Ñòàíöèîííàÿ Ñòàíöèîííàÿ Ñòàíöèîííàÿ Ñòåïíàÿ Ñòåïíàÿ Ñòåïíàÿ Òàíêèñòîâ Òàíêèñòîâ Òàíêèñòîâ Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ

äîì

4 4 17

ý/ý

4/6 6/6 6/6 2/7 1/4 4/5 4/5 5/5 4/5 1/5 2/5 1/5 3/3 3/5 2/3 3/5 2/5 3/5 5/5 5/5 3/3 2/5 1/5 2/5 9/9 1/9 3/9 1/2 4/5

ì

ê ê ê ê ê ê 50/1 ê 50/1 ê ê 50/1 ê 50/2 ê 50/1 ê 48á ê 50/1 ê 12 øë 50/1 ê ê 50/1 ê 50/1 ê 50/1 ê 48á ê ê 41 ï 43 ï 3 ï ï ï 46 ä 12 ê 44 ê 12 5/5 ê 2/5 ê 10 5/5 ê 7 5/5 ê 12 5/5 ê 12 4/5 ê 7 5/5 ê 13 3/5 ê 3/5 ê 2/5 ê 7 4/5 ê 3/4 ê 7 5/5 ê 25 6/6 ê 44 2/3 ê 7 4/5 ê 10 4/5 ê 13 4/5 ê 12 5/5 ê 7 2/5 ê 7 5/5 ê 13 5/5 ê 5/5 ê 12 5/5 ê 13 4/5 ê 5/5 ê 25 2/6 ê 13 4/5 ê 13 5/5 ê 32 3/4 ê 30 4/4 øëá 152/1 7/9 ï 6/9 ï 152/1 1/9 ï 130 4/9 ï 152 4/9 ê 3/1 2/9 ï 3/1 10/10 ï 7 9/10 ê 152/1 1/9 ï 7 10/10 ê 3 8/9 ï 3/1 2/9 ï 132 8/9 ï 7 10/10 ê 4/10 ï 3/1 2/10 ï 130 4/9 ï 132 1/9 ï 3/1 2/9 ï

06-13 ÄÅÊÀÁÐß ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

-/15/8 105/16/9 86/13/10 37/-/-/20/-/12/20 -/13/-/13/-/13/18 -/13/18/-/-/13/63/14/7 -/18/20 18/-/-/18/20 -/18/-/18/18/-/-/18/-/22/-/10/5 -/12/6 59/16/7 62/10/7 -/12/8 -/17/7 -/16/7 -/16/20/-/-/15/5 -/17/15/-/-/17/7 -/15/-/16/-/15/-/16/-/15/-/15/15 -/18/-/20/10 -/20/20 -/17/11 -/20/16/15/-/17/16/-/4 -/19/-/15/-/20/-/17/9 19/-/-/19/-/15/-/18/7 -/17/-/25/18 19/-/56/18/10 58/20/9 -/10/9 -/10/9 64/12/9 77/10/9 -/13/10 -/10/10 -/13/10 71/14/8 64/12/9 76/13/10 66/13/10 -/13/10 77/18/9 76/19/10 -/17/10 -/17/10 77/18/9 77/18/-/24/10

-/-/ò ò -/ò -/- -/-/- -/-

ò ò -/ò

ïã ïã ïã

ð èç èç ñ-è ïã ð èç ìñ ð îáù èç

ìñ ñ îáù

èç

ìý

èç ò 1/- èç ò èç èç ò 1/- èç - -/- ñ-è èç ò 1/- èç -/- èç - -/- ñ-è ò -/1 èç - -/- 1/- èç ò ò -

-/-/-/-/-

èç ñì èç

- -/ò ò ò ê ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò -

-/1/1/1/1/-/-/1/1/1/1/-/-/-

ïã ïã õð

ïã èç èç èç

ìñ ìñ ïã ìñ ïã ïã

ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ñ

ð ð ð ð ð ð

èç èç èç èç èç èç

1/-/-/- èç èç -/èç -/- èç -/- èç -/- èç -/èç èç -/-/-/1 1/2 èç -/-

-/1 ò -/1 1/ò -/1 ò -/ê ò 1/- -/ò -/1

ïã ïã òèï îáù îáù òèï ïã õð òèï òèï òèï òèï òèï ìý îáù

ð ð ð ð

èç èç èç èç èç èç

îáù ð îáù îáù ïã ïã õð îáù ïã

ð

îáù ïã ïã òèï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï

ð ð ñ ñ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð

ð ð ð ð

öåíà

750.000 780.000 800.000 1.000.000 1.150.000 450.000 470.000 480.000 495.000 500.000 550.000 550.000 550.000 600.000 630.000 630.000 650.000 650.000 700.000 700.000 1.100.000 500.000 550.000 650.000 500.000 590.000 700.000 500.000 600.000 600.000 600.000 620.000 620.000 650.000 650.000 650.000 680.000 690.000 699.000 699.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 720.000 730.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 760.000 770.000 785.000 800.000 800.000 800.000 900.000 950.000 500.000 550.000 550.000 650.000 650.000 650.000 670.000 700.000 700.000 700.000 700.000 750.000 750.000 800.000 830.000 830.000 900.000 930.000 1.400.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2226207 89831382236 Îëüãà 2174193 2020027 Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà 89139591284 2794548 Îëüãà Àíàòîëüåâ 3555945 Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷ 3555945 Àííà Àíàòîëüåâíà 3010606 89232433578 Íàòàëüÿ Íèêîëà 2871163 3601036 Èðèíà Ãåííàäüåâíà 3040604 89139054125 Åëåíà Àëåêñàíäð 3621213 89039381662 Ãàëèíà Ãðèãîðüå 89139247053 2181515,www.novonik.ru 3159556 89529376188 Åëåíà 2277850 2994533 Îëüãà 2992072 2991242 Îëüãà 2865512 Êàòåðèíà,0%,õîð.ðåì. 3553000 Îëüãà Ïåòðîâíà 89039023020 2559565 ïë.îêíà,ðåìîíò 89539489353 3011822 Òàòüÿíà Âåíèàì 3555910 Ëåîíèä,õîð.ñîñò. 89134567378 Íàòàëüÿ 3446000 Îëüãà Íèêîëàåâíà 2004040 89139328516 ÷ï 2993715 â 3õ íà 3õ 2020027 Èðèíà Þðüåâíà 3001570 Þëèÿ Þðüåâíà 3622283 Îëüãà Íèêîëàåâíà 3615000 89137317441 Ëèëèÿ Ãåííàäüåâ 3547402 89039394715 Íàòàëüÿ 2993984 2277205 Íèíà Ìèõàéëîâíà 2999187 2992402 Äåíèñ 2997788 3153550 ñðî÷íî,èïîòåêà 3435511 89137889365 Ðèììà 3615000 89139162301 Ýëëà Àíàòîëüåâí 2871163 2015901 Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà 2171715 89133916886 Âàëåðèÿ Àíàòîëü 3758023 2925888 Àëåíà Ñåðãååâíà 3553000 Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà 3555945 ßíà Àíäðååâíà 2871163 2797788 Ìàðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà 2242416 89139211146 Àëåêñåé Íèêîëà 3140121 Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà 2171715 89133916886 Âàëåðèÿ Àíàòîëü 2034010 Óëüÿíà Þðüåâíà 2174141 89139871593 3758054 Îêñàíà 89039023020 2559565 ïë.îêíà,ðåìîíò 89139210240 Àëåêñàíäð 3356562 89529005840 Åëåíà Âëàäèìèð 3152020 Åëåíà Þðüåâíà 2994986 2380522 Íàòàëüÿ,òîðã,õîð.ñîñò. 2161066 2272677 Ìàðèÿ Èâàíîâíà 2184440 Åëåíà Àíàòîëüåâíà 3150030 Ëàðèñà Ñåðãååâíà 2540222 89139463818 Õîð.ðåì. 3013001 Ãàëèíà Ñåðãååâíà 3350643 89137135601 Òàòüÿíà Ñåðãååâ 2491271 89137254985 Ìàðãàðèòà 89293834200 Âûäåëåí.îáúåêò 3547402 89039394715 Íàòàëüÿ 89139282580 3010606 Þëèÿ 2631603 Åëåíà Âàäèìîâíà 2004040 89139406898 ÷ï 2228800 89137273300 Íàòàëüÿ Ñåðãååâ 2179932 Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà 3553399 Îëüãà Ôëþíîâíà 2871163 2871163 2161066 2272677 Ìàðèÿ Èâàíîâíà 2995610 3õ3,îáúåêò 2179932 Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà 2221464 89232257276 Àðòåì 2161066 2272677 Ìàðèÿ Èâàíîâíà 3446000 Îëüãà Íèêîëàåâíà 3040330 89139045573 Íàòàëüÿ Âëàäèì 2004040 89139406898 ÷ï 89612171431 ÷ï 2179932 Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà

ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Ãëîáóñ ÍÑÊ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Íîâî-ÍèêîëàåâñêÚ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÀÍ Ïðàâûé áåðåã ÐÎÑÒíåäâèæèìîñòü ÓÍÈÊÎÍ-ÈÍÂÅÑÒ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀÍ Êîìôîðò ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü Ëåâîáåðåæíîå ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ Àãåíòñòâî Ïðîñïåêò ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Áîëüøîé ãîðîä ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ñòåëëà Ëè÷íûé ðèýëòåð ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Áîëüøîé ãîðîä Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÃëàâÍîâîñèáèðñêÑòðîé Íåäâ-òü Áîëüøîé ãîðîä Äîìàøíèé î÷àã ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Þëèé Öåçàðü ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Áîëüøîé ãîðîä ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÀÍ Êîìôîðò ×àñòíîå ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÑÁÊ-ÏËÞÑ Ïàðàäèç ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ïðàâîâîå Æèëèùíîå Àãåíñòâî ÝÂÅÐÅÑÒ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ×àñòíîå ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) Îòêðûòûé ãîðîä ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ Áîëüøîé ãîðîä ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ïàðàäèç Ñèáèðñêîå ÀÍ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ Ïàðàäèç ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Äåëüòà ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ×àñòíîå ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru)

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

28

www.reforum.ru


ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

¹

óëèöà

Òóëüñêàÿ 900595 Óäàðíàÿ Óäàðíàÿ Óäàðíàÿ 21106904 Óäàðíàÿ 21028404 Ôàñàäíàÿ 9061457 Ôàñàäíàÿ Ôàñàäíàÿ 21086637 Ôèëàòîâà 21089907 Ôèëàòîâà 21016162 Õàëòóðèíà Õàëòóðèíà Õàëòóðèíà 21087854 Õàëòóðèíà 3/309 Õàëòóðèíà Õàëòóðèíà Õàëòóðèíà 21073566 Õàëòóðèíà 21012919 Õàëòóðèíà êèð6184 Õàëòóðèíà Õàëòóðèíà Õàëòóðèíà Õèëîêñêàÿ ×óêîòñêèé 1-é ÷ï Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ 9061292 Øèðîêàÿ 935673 Øèðîêàÿ 9061483 Øèðîêàÿ 21095854 Øèðîêàÿ 21105044 Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ Øêîëüíàÿ 2-ÿ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÉ 3 Èíòåðíàöèîíàëà 3 Èíòåðíàöèîíàëà 9 Íîÿáðÿ Àëòàéñêàÿ Áîëüøåâèñòñêàÿ Áîëüøåâèñòñêàÿ Áîëüøåâèñòñêàÿ Áîëüøåâèñòñêàÿ 9072282 Áîëüøåâèñòñêàÿ 21011952 Áîëüøåâèñòñêàÿ Áîëüøåâèñòñêàÿ ÷ï Áîëüøåâèñòñêàÿ 21096663 Áîëüøåâèñòñêàÿ 21002465 Áîëüøåâèñòñêàÿ 907130 Áîëüøåâèñòñêàÿ Áîëüøåâèñòñêàÿ Áîëüøåâèñòñêàÿ ÷ï Áîëüøåâèñòñêàÿ 3/262 Áîëüøåâèñòñêàÿ Áîðèñà Áîãàòêîâà ñòí2613 Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà 1075 Áîðèñà Áîãàòêîâà 839799 Áîðèñà Áîãàòêîâà á533 Âîåííûé Ãîðîäîê Âîåííûé Ãîðîäîê Âîåííûé Ãîðîäîê 7633002 Âîåííûé Ãîðîäîê Âîñõîä ÷ï Âîñõîä ÷ï Âîñõîä Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ 1423265 Âûáîðíàÿ 902380 Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ

ÊÎÌÍÀÒÛ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ äîì

88 27/1 19

16 28

2 41/1 41/1

37/2 37/2 2 8 21/1 15 135 21/1 23 115

57 ðàé 273 273 218 12 26 175/5 175/5 24

175/5

22 22 145/1 175/5 165 183 228 194/4 171/1 167 211 211 773 95 3 3 18 118 118 118 118 118 105

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

10/10 9/9 5/5 1/5 9/9 2/2 2/3 1/2 1/3 3/3 1/3 2/2 2/2 1/3 2/3 1/3 1/3 1/3 3/3 1/3 3/3 2/2 2/2 5/5 4/5 9/9 1/9 4/5 9/9 8/9 4/9 5/9 5/9 2/2 îí 2/2 1/2 1/2 5/9 4/4 5/5 6/10 4/12 2/6 3/5 3/4 9/12 2/4 3/5 3/4 2/5 2/5 4/4 5/12 9/9 1/9 1/9 8/9 1/5 1/5 5/9 5/9 2/5 5/5 2/3 3/3 2/5 2/5 4/5 6/9 8/9 5/9 1/9 7/9 6/9 4/5

ï ï ï ï ï ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê ê ê øëá ê ê ê ê ï ê ï ï ê ï ï ï ï ê

57/11/7 -/11/7 -/-/47/17/6 -/34/7 -/17/9 -/20/10 22/-/-/19/9 -/16/10 -/14/-/47/6 56/17/6 -/19/8 74/18/9 -/18/8 72/18/9 -/19/8 -/20/9 89/18/8 74/18/8 -/17/6 11/-/-/15/7 13/-/56/10/7 58/12/7 -/11/7 80/14/9 -/14/7 -/18/7 -/17/7 78/-/10 -/18/-

ê ò ò ò ò ê ò ò ê

èç

òèï ð 650.000 -/òèï ð 550.000 èç ð 580.000 -/õð ð 630.000 1/1 ñ-è òèï ð 1.450.000 -/- ñ-è ïã ð 600.000 -/ïã ð 735.000 èç ìý ñ 750.000 1/- èç ïã ð 620.000 1/- èç ïã ð 650.000 -/- èç ìý ð 500.000 1/- èç ìý ð 585.000 ò 1/- èç òèï ð 590.000 ò 1/- èç ïã ð 599.000 ò -/- èç ïã ð 600.000 ò ïã 600.000 èç ïã ð 600.000 ò -/- èç ïã ð 650.000 - -/- èç ìý ð 670.000 - -/- èç ìý ð 680.000 ò 1/- èç ïã ð 690.000 ò 1/- èç ïã ð 690.000 èç ð 500.000 ò 1/- èç õð ñ 630.000 ò òèï ð 570.000 ò -/- èç òèï ð 580.000 - -/- èç òèï ð 640.000 ò -/õð ð 685.000 ò -/1 óï ð 700.000 ò 1/òèï ð 800.000 ò 1/- èç òèï ð 850.000 ò 1/- èç òèï ð 850.000 ò 1/1 ð 1.100.000 - -/- èç ìý ð 550.000

3555777 89232473158 Ëèäèÿ Ôåäîðîâíà ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ 2303700 89137967056 Àííà Âëàäèìèð Áîëüøîé ãîðîä 89137412460 2109707 Âëàäèñëàâ,ïë.îêíà Ãëîáóñ ÍÑÊ 2200221 89537983135 Èðèíà ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ 3446000 Îëüãà Àíàòîëüåâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 3001570 Èðèíà Þðüåâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 3553399 Îëüãà Âàñèëüåâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 3350643 89628334267 Åëåíà Ïàâëîâíà Ïðàâîâîå Æèëèùíîå Àãåíñòâî 3001570 Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 3001570 Þëèÿ Þðüåâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2693434 Îêñàíà Äìèòðèåâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2717990 89059332714 Òàòüÿíà Âëàäèì ÄîìàøíèéÎ÷àã.ÄîìÎäåæäû 3435511 89137889365 Ðèììà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 3622283 Îëüãà Íèêîëàåâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 89139522103 Þëèÿ Íèêîëàåâíà ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ 3621213 89039381662 Ãàëèíà Ãðèãîðü ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 89134849810 Âëàäèìèð Íàñëåäèå 3001570 Âèêòîðèíà Àëåêñàíäðîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 3601036 Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2174193 Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü 2270519 3801344 õîð.ñîñò.,òîðã ÀÏÒ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÎÒÂÅÒ 89139875679 2015555 Åâãåíèÿ,îòë.ðåì. ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ 2187530 89133845829 Åëåíà,ãàðàæ ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ 3435511 89137889365 Ðèììà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 3143427 ðàññðî÷êà Ñòðîèì âìåñòå 89529463477 Îáìåí íà 1 êîì.êâ.â ÍÑÎ ×àñòíîå 2302020 89138947873 3õ2,Èðèíà ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ 3553399 Îëüãà Ôëþíîâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 2146028 2361100 Èðèíà,÷ï Ãîðæèëîáìåí 2184440 Åêàòåðèíà Âèòàëüåâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 3601036 Ëèäèÿ Ðóäîëüôîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2707900 Èðèíà Âëàäëåíîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 3310611 2 êîìíàòû Íîâîñèáèðñê Íåäâèæèìîñòü 89039369724 Èðèíà ×àñòíîå

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï

-/11/10 68/13/8 -/18/37/17/10 -/10/64/12/6 -/14/15/11/-/16/7 -/15/7 -/21/-/18/-/15/10 -/16/-/20/8 60/20/10 -/15/31/23/8 -/20/-/11/60/12/7 62/15/7 12/-/-/14/6 -/17/6 64/32/7 64/32/7 -/11/54/13/9 -/16/13 -/16/8 -/10/9 -/9/9 55/19/9 -/11/-/10/-/11/-/12/-/10/7 10/-/10 -/10/-

- -/ò -/ò

èç èç

3547402 89039394715 Íàòàëüÿ 2200221 89059340966 ÷ï 2622268 89130131615 Âîçì.èïîòåêà 2226207 89231245017 Îëüãà 2497802 89138925363 Åêàòåðèíà 3621213 89039381662 Ãàëèíà Ãðèãîðüå 2105510 89137736496 Ëþäìèëà Àëåêñàí 89137015293 2000909 Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà 2693434 Îêñàíà Äìèòðèåâíà 89529153576 Èðèíà 2717990 89059332714 Òàòüÿíà Âëàäèì 2707900 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 2709988 Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà 2491212 Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ 2128252 89139480897 Àííà Áîðèñîâíà 2215045 89138963847 Âàëåíòèíà 89139449486 2011305 Èðèíà,îòë.ðåì. 89137879199 Íàòàëüÿ Âåíèàìèíîâíà 2561655 89139401128 Òàòüÿíà 2174217 89628393943 2119003 2929416 Âàëåíòèíà Âàñèëüåâí 2039150 89139401128 Òàòüÿíà Âàëåðüå 2910226 89134819627 Íàòàëüÿ Âàñèëüå 2220101 2034010 Âèêòîðèÿ Àëåêñàíäðîâíà 3010505 89232433578 Íàòàëüÿ Íèêîëà 2302020 89138965914 2õ íà 2õ,åâðî 2497802 89139229096 Òàòüÿíà 2602617 2564020 89231281546 89130191988 ñðî÷íî 2015555 89138975498 Ìàðèíà Èãîðåâíà 89529489353 3011822 Òàòüÿíà Âåíèàì 89138923030 2235801 Èííà,2 89232221628 Êèðèëë,serotamin.ru 2035555 3040444 89139866712 Ëàðèñà Àâäèåíêî 2443025 89139049208 Åëåíà 2049000 89139480463 Àííà 89607822687

èç

ïã òèï ïã óï îáù õð

ò ò 2/ò -/- èç ò èç ò ê ò ò ò

-/-/-/-

èç èç èç

óï ïã ïã ïã óï ìñ ïã ïã ïã

-/-

èç ò -/1 èç èç - -/- ñ-è ò -/1 èç ò èç ò -/- èç ò 1/1 ñì 1/1 ñì ò -/- èç ò -/- èç ò 1/- èç ê -/- -/- èç

îáù ìñ òèï òèï òèï óï õð õð

ò 1/- èç - -/- èç èç - -/èç - -/ò -/- èç

ïã ìñ îáù

òèï òèï óï ìý ïã êîì

ìñ òèï òèï òèï

ñ ñ ñ ñ ð ð ð ñ ð ð ð ð ð ñ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ñ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð

öåíà

450.000 530.000 780.000 1.500.000 530.000 600.000 600.000 630.000 650.000 650.000 650.000 650.000 680.000 700.000 733.000 750.000 800.000 950.000 1.000.000 600.000 690.000 700.000 700.000 780.000 830.000 1.800.000 1.800.000 550.000 600.000 700.000 1.150.000 600.000 650.000 850.000 450.000 450.000 500.000 550.000 580.000 600.000 650.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ×àñòíîå ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Àêðîïîëü ×àñòíîå ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïðîåêò ÀÍ ÄîìàøíèéÎ÷àã.ÄîìÎäåæäû ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÀÉË Ïëàíåòà Áàéò Ïëàíåòà ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ Ãëîáóñ ÍÑÊ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ×àñòíîå Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü Ãëîáóñ ÍÑÊ Ïàðòíåð ÌÓ ÃÆÀ ìýðèè ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ðåãèîí-ÑÈÁÈÐÜ ×àñòíîå ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü ÌÎÍÎËÈÒ ×àñòíîå Äîêòîð Êëþ÷ Äåëüòà ÀÐÅÀË ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) ×àñòíîå

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

29

Ãîòîâîå æèëüå: êîìíàòû

06-13 ÄÅÊÀÁÐß ê


Ãîòîâîå æèëüå: êîìíàòû

ÊÎÌÍÀÒÛ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ ê

¹

óëèöà

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

21055871 ïðâ3035 902358 933830

Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Ãðèáîåäîâà Ãðèáîåäîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Èíñêàÿ Êèðîâà Êèðîâà Êèðîâà Êèðîâà Êèðîâà Êèðîâà Êèðîâà Êèðîâà Êèðîâà Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Êîììóíñòðîåâñêàÿ Êîðîëåíêî Êîðîëåíêî Ëàçóðíàÿ Ëàçóðíàÿ Ëåíèíãðàäñêàÿ Ëåíèíãðàäñêàÿ Íèêèòèíà Íèêèòèíà Íèêèòèíà Íèêèòèíà Íèêèòèíà Íèêèòèíà Íèêèòèíà Íèêèòèíà Íèêèòèíà Îáñêàÿ Ñòîôàòî Ñòîôàòî Ñòîôàòî Ñòîôàòî Ñòîôàòî Ñòîôàòî Ñòîôàòî Ñòîôàòî Ñòîôàòî Òîïîëåâàÿ Òîïîëåâàÿ Òóðãåíåâà

902081 öåí6782

21081488

21011462 900314 ëåí9442 21081215 1825747

21093968 9072286 9072380 931456

932758

906725 98937 902728 21091089 öèá11981 21055323 910429 838984 837680

839400

ëåí8825

21072281

21072247 21102617 913093 21091043 839626 21051761 839625 839624 922771 7655001 21073055 9072391

äîì

129 118 118 116 97 119 116 118 154

5 5 39/1 31 17

12/1 73 201 12/1 73 12/1 12/1 12/1 201 12/1 12/1 80 80 80 80 80 319 80 6 8 8 8 8 6 50 129 14 22 184 143 68 3 143 3 3 143

17 17 22 22 22 17 17 20 225

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

1/5 1/10 8/9 1/9 7/9 2/5 2/5 6/9 8/9 2/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 3/10 1/10 7/10 1/10 1/2 1/2 2/2 6/9 3/5 2/2 2/9 3/5 5/5 7/9 9/9 7/9 2/2 9/9 9/9 1/2 4/5 5/5 4/5 3/5 4/5 5/5 3/5 4/4 2/5 2/5 5/9 1/9 5/9 5/9 2/5 4/5 1/4 1/9 1/10 1/9 2/2 1/9 3/3 2/5 2/9 3/4 4/5 3/4 3/4 4/5 3/3 3/4 4/5 5/5 4/4 4/4 4/5 4/4 4/4 5/5 5/5 2/3 3/3 2/5

ï ï ê ê ê ï ï ï ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ä ê ä ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê áð ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ê ï ê ê ï ï ê ï ê ê ï ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï

-/12/8 77/12/9 -/18/1 -/17/18/8/-/16/7 -/16/7 44/17/7 28/-/47/18/8 -/10/-/13/-/10/9 -/10/10/-/-/12/9 -/18/9 -/12/9 -/24/18/-/-/16/9 -/18/15/-/-/12/68/15/-/18/20 -/12/-/12/-/17/25 -/14/-/17/68/19/-/16/16/-/-/-/18 -/19/-/18/-/18/-/20/1 -/18/-/19/-/23/5 -/34/14 -/18/-/9/7 70/10/9 70/10/7 -/10/7 -/21/7 -/18/6 61/11/6 14/-/9 57/14/8 -/9/19/-/9 -/20/-/12/7 -/15/10 14/12/11/-/-/18/-/18/-/-/18 18/-/-/18/10 -/36/10 -/17/9 -/13/10 -/11/-/12/8 82/9/9 -/14/9 82/13/9 82/14/9 -/14/9 -/11/12 54/13/10 -/16/10 -/17/6

ò ò ê ò ò ò ò ò ò ò ò

-/-/-/-/-/1 1/1/-/1 -/-/-/-/1/-

èç èç

-/-/1 -/-/-/-/-/-

èç èç èç

ò ò ê ò ò -

1/- èç èç -/- èç -/- èç -/-/1 èç -/- èç 1/- èç

èç

èç èç ñì èç èç èç

èç èç èç

ò -/- èç - -/1 èç - -/- -/- èç - -/- -/ò -/ê -/-/-/- -/- -/- -/2 -/ò -/ò -/1 - -/1 - -/ò

èç ñì èç èç èç èç èç ñì èç èç èç èç èç èç

ò - 1/- èç

òèï óï òèï îáù ìñ òèï òèï òèï ìñ óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï ìý ïã ìý

ð ð ð ð ð ð ð ð ñ ñ ð ð ð ð ð ð ð ð ð

ñò ïã ìñ ìñ ã îáù

ñ ð 2 ð

óï ìñ óï îáù òèï óï òèï òèï òèï õð õð ïã òèï óï óï ïã

ð ð ð ð

ð ð

ð ð îáù ð ïã ð ð îáù ð ñ ïã ð ïã ìñ ñ ïã

ð ð ð ð ñ ð ð ð ð ð ð ð ð

ïã îáù ò -/- èç òèï ð ò -/- èç îáù ð ò -/ð -/îáù -/ò èç ìñ ð ò 1/- ñì ïã ð ò 1/- èç ïã ð - 1/- èç ïã ð ò -/- èç òèï ð - 1/- èç óï ð -/- èç óï ð ê 1/- èç õð -/- èç óï ð 1/- èç óï ð - 1/- ñ-è ïã ð - -/õð ð - -/- èç ïã ð ò -/- èç ìý ò 1/õð ð

öåíà

650.000 650.000 730.000 740.000 750.000 750.000 790.000 800.000 1.500.000 1.700.000 350.000 450.000 485.000 505.000 520.000 600.000 700.000 750.000 800.000 435.000 649.000 450.000 650.000 650.000 650.000 685.000 700.000 700.000 750.000 750.000 750.000 800.000 800.000 800.000 500.000 700.000 700.000 770.000 800.000 850.000 850.000 1.150.000 1.200.000 1.200.000 470.000 540.000 550.000 550.000 880.000 950.000 550.000 690.000 830.000 550.000 700.000 630.000 650.000 550.000 550.000 650.000 690.000 700.000 700.000 740.000 750.000 850.000 800.000 500.000 515.000 550.000 550.000 600.000 650.000 700.000 700.000 790.000 400.000 550.000 740.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2163031 Íèíà Ìèõàéëîâíà 3382222 2440446 89139049208 Åëåíà 2361200 89139135142 Íàäåæäà 2200221 89137156789 Îëüãà Íèêîëàåâí 2443025 89139049208 Åëåíà 89236773348 Åâãåíèé,òîðã 2174141 89607878363 Ñåðãåé,2 êîìíàòû 3283032 89138932184 Äîì ñäàí,ïîä ñ/î 3631883 89231730093 Àíòîí 3631883 89231730093 Àíòîí 3013020 Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà 89139025860 Äåâóøêà,ìîë.æåíù. 2540143 Ìàêñèì 3547402 89039394715 Íàòàëüÿ 2608030 Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà 2303700 89139249422 Îëüãà 3631883 89231730093 Àíòîí 2871163 3001570 Âèêòîðèíà Àëåêñàíäðîâíà 3040330 89139302333 Èðèíà Ñåðãååâíà 3357005 89139220630 Ñâåòëàíà,ìåá. 2302020 89139104516 2561696 89039971872 Îêñàíà 2693434 Îêñàíà Âèêòîðîâíà 2184440 Æàííà Âÿ÷åñëàâîâíà 2184999 Îëüãà Âèêòîðîâíà 2277850 2994533 Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà 3435511 89137889365 Ðèììà 2561696 2277850 2994533 Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà 89133722534 3631883 89231447679 Þëèÿ 2302131 89618469663 Èðèíà Íèêîëàåâí 2125319 89039380254 ÷ï 2228800 89139496376 Àëåíà Àíàòîëüåâ 2693434 Ìàðèÿ Ïàâëîâíà 2174141 89137736214 Òàòüÿíà 2693434 Îêñàíà Âèêòîðîâíà 2185855 89529115709 2 êîìí.â 4õ 89137530094 89137540953 Ñâåòëàíà 3140121 Íàòàëüÿ Þðüåâíà 2271217 Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 89537833691 2178177 Ñåðãåé 3547402 89039394715 Íàòàëüÿ 3547402 89039394715 Íàòàëüÿ 3140121 Íàòàëüÿ Þðüåâíà 2914075 89014512791 Èðèíà 2540145 Ìàðãàðèòà Þðüåâíà 2920207 2700000 2õ íà 2õ 2871163 89139357015 Âåðà Íèêîëàåâíà 2561655 89139295959 Òàòüÿíà Ìèõàéë 89139463456 2181515,www.novonik.ru 2707900 Èðèíà Þðüåâíà 2540032 89139035644 áåç%,òîðã 89139047949 õîð.ñîñò.,â 4õ íà 3õ 89137773725 Îëüãà 2540147 89134644254 Ëþäìèëà Àíàòîëü 2208834 89833133549 2208834 89833133549 2188536 89059338539 îòë.ñîñò. 2707900 Èðèíà Þðüåâíà 2608030 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà 3630718 2010624 89137407075 2608030 Îëüãà Þðüåâíà 2271217 Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 2420000 Ìàðèíà Âèêòîðîâíà 2271217 Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 2271217 Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 2922852 2004040 2602617 2564020 89137678092 Èâàí 2608030 Íàòàëüÿ Þðüåâíà 2132395 Îëüãà Íèêîëàåâíà

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÀÐÅÀË Ãîðæèëîáìåí ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÀÐÅÀË ×àñòíîå Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ×àñòíîå ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå Íàø Íîâîñèáèðñê ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Áîëüøîé ãîðîä Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Äåëüòà ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ×àñòíîå ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÀÍ Ïðàâûé áåðåã ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ×àñòíîå ÀÍ Ïðàâûé áåðåã Íîâîñèáèðñê Íåäâèæèìîñòü Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè Áîëüøîé ãîðîä ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ Áîëüøîé ãîðîä ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÐÎÑÁÈÇÍÅÑ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀÍ ÀÂÅÍÞ ×àñòíîå ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÌÎÍÎËÈÒ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Êîðîíà Íàø Íîâîñèáèðñê ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ïëàíåòà Ãëîáóñ ÍÑÊ Íîâî-ÍèêîëàåâñêÚ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ Ôèçè÷åñêîå ëèöî ×àñòíîå Êëþ÷-Èíôîðì Ôîðòóíà íà Êàëèíèíà Ôîðòóíà íà Êàëèíèíà ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïðàâûé Áåðåã ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ Ðåãèîí-ÑÈÁÈÐÜ ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru)

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

30

www.reforum.ru


¹

óëèöà

ÊÎÌÍÀÒÛ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ äîì

ý/ý

ê Ôåäîñååâà 12 9/9 ê 21073233 Ôåäîñååâà 7/9 ê Ôåäîñååâà 12 9/9 ê Ôåäîñååâà 12 5/9 ê Ôåäîñååâà 12 5/9 ê Ôåäîñååâà 12 9/9 ê ×åõîâà 1/2 ê ×åõîâà 388 2/3 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ ðàéî ê Áàññåéíûé ïåð. 6 4/5 ê 945656 Áåðåçîâàÿ 7 1/5 ê Áåðåçîâàÿ 3 8/9 ê 838378 Áåðåçîâàÿ 3 8/9 ê Ãàçîííàÿ 2/8 ê 822574 Ãåðîåâ Ðåâîëþöèè 107 4/9 ê Ãåðîåâ Ðåâîëþöèè 4/9 ê ïðâ5619 Ãåðîåâ Ðåâîëþöèè 107 4/9 ê 25688 Ãåðîåâ Ðåâîëþöèè 107 9/9 ê 9002433 Çàðå÷íàÿ 4 8/10 ê 946132 Çâåçäíàÿ 16 1/5 ê 21107620 Çîíàëüíàÿ 1/2 ê ïðâ5318 Êðàñíûé ôàêåë 22 1/2 ê Êðàñíûé ôàêåë 43 9/9 ê 947025 Ìàðàòà 7 1/2 ê 1325646 Ìàðàòà 7 1/2 ê Ìàðàòà 2/2 ê 936264 Ìàÿêîâñêîãî 6 1/4 ê 1325762 Ìåõàíè÷åñêàÿ 1-ÿ 14 2/2 ê 908201 Ìåõàíè÷åñêàÿ 1-ÿ 6 1/2 ê Ìåõàíè÷åñêàÿ 1-ÿ 2/5 ê Ìåõàíè÷åñêàÿ 1-ÿ 2/1 4/9 ê 21103017 Ìåõàíè÷åñêàÿ 1-ÿ 1/2 ê Íàõèìîâà 2/2 ê Îäîåâñêîãî 8/9 ê ïðâ4846 Ïåðâîìàéñêàÿ 92 2/3 ê ïðâ5620 Ïåðâîìàéñêàÿ 208 3/4 ê Ïåðâîìàéñêàÿ 3/3 ê 839207 Ïåðâîìàéñêàÿ 208 2/4 ê Ïåðâîìàéñêàÿ 208 4/5 ê Ïåðâîìàéñêàÿ 3/3 ê ïðâ4847 Ïåðâîìàéñêàÿ 92 2/3 ê Ñòîëáîâàÿ 62 1/1 ê Òâàðäîâñêîãî 18 4/5 ê Òâàðäîâñêîãî 8 4/5 ê Òâàðäîâñêîãî 2/5 ê Òâàðäîâñêîãî 5/5 ê ïðâ4865 Òåëüìàíà 10 2/2 ê ïðâ5288 Òåëüìàíà 1 1/3 ê 839534 Òèòîâà 10 4/6 ê Óçîðíàÿ 4 1/2 ê 947761 Óçîðíàÿ 2 1/2 ê Óçîðíàÿ 4 1/2 ê ïðâ4360 Óçîðíàÿ 2 1/2 ê 947661 Ó÷åíè÷åñêàÿ 4 2/5 ê Ó÷åíè÷åñêàÿ 3/5 ê 838437 ×àïàåâà 7 5/9 ê ×àïàåâà ê 943009 Øóêøèíà 18 2/3 ê Øóêøèíà 17 1/9 ê Øóêøèíà 9/9 ê Øóêøèíà 17 3/9 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ðàéîí ê 1325674 Áàðüåðíàÿ 7 3/5 ê 21078059 Äèíàìîâöåâ 4/5 ê 946943 Ëåñîñå÷íàÿ 2 9/10 ê á670 Ìîëîäîñòè 30 9/10 ê Ìîëîäîñòè 30 1/9 ê Ïåðâîìàéñêàÿ 208 3/4 ê 901590 Ïå÷àòíèêîâ 7 5/5 ê êèð5729 Ïå÷àòíèêîâ 11 4/5 ê 21086693 Ðîññèéñêàÿ 3/5 ê 909234 Ðóáèíîâàÿ 3 4/5 ê Ñìîëåíñêàÿ 3 2/5 ê 909108 ×àñîâàÿ 37 2/5 ê ìðñ5424 Øëþçîâàÿ 18 4/5 ê Ýíãåëüñà 14 5/9 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ðàéîí ê Âîêçàëüíàÿ ìàãèñòðàëü 18 4/4 ê 920336 Ãîãîëÿ 21 4/5 ê 910335 Ãîãîëÿ 17à 5/5 ê 910300 Ãîãîëÿ 17à 5/5

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

ï ï ï ï ï ï ê ê í ê ï ï ï ê ê ê ê ê ê ï áð ä ï ä ä áð ê ê ê ê ï ê øëá ï ê ê ê ê ê ê ê øë ê ï ê ê ä ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ê ê ê ê

11/-/-/11/7 11/7/-/11/7 -/18/7 -/17/7 -/12/7 17/-/-

èç ò -/- èç ò èç èç ò -/1 èç ò -/1 èç ò èç ò èç

12/-/58/11/7 31/-/-/31/7 66/15/9 -/14/-/14/-/13/-/17/70/16/11 -/10/6 -/14/7 -/13/57/10/7 -/16/10 -/15/10 60/16/9 -/13/-/11/8 -/20/10 -/18/-/16/8 -/30/8 66/13/6 -/13/-/9/108/16/11 18/-/-/15/18/-/-/25/-/18/12/-/11/-/-/18/13/-/-/19/67/21/8 67/16/8 -/18/79/13/9 -/14/9 -/14/9 -/18/-/13/19/-/-/11/7 -/10/-/12/12/-/12/-/12/-/-

ò -/ò ò 1/1/ò -/-/ò -/ò -/-

ï ê ï ï ê ê ï ï ê ï ê ï ï ê

-/18/6 -/12/9 -/17/7 -/17/13 75/17/14 -/17/-/10/7 60/16/7 -/18/18 -/13/-/18/59/11/62/17/5 -/-/-

èç èç èç èç èç èç ò -/- èç - 1/- èç ò 1/- èç - -/-

ê ê ê ê

83/14/8 -/11/12 -/9/-/10/9

ò 1/- èç èç - -/- -/-

èç èç ñì ñì èç

ò -/1 èç ò èç ò -/- èç -/ò 1/- èç èç ò èç - -/- èç ò èç èç -/ò èç ò 1/- èç ò -/- èç - -/- 1/-/1/ò èç 1/- èç ò 1/- 1/-/èç ê -/- èç - -/ò èç - -/ò -/- èç ò -/-/- èç ò èç ò èç ò ò -/èç - -/- èç -/- ñ-è - -/èç - -/- èç ò 1/- èç ò -

1/-/1 1/-/-

-/- -/èç

öåíà

êîì ð 550.000 òèï ð 600.000 òèï ð 630.000 ð 750.000 ð 870.000 ð 950.000 ìý ñ 500.000 ïã ð 680.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2991866 2129211 Òàòüÿíà Äàíèëîâ 2608030 Áàòðàç Áîðèñîâè÷ 2921123 2380431 Åëåíà 2497802 89139229096 Òàòüÿíà 2497802 89139229096 Òàòüÿíà 2497802 89139229096 Òàòüÿíà 2131759 2491071 Ãàëèíà 2714342 89130148826 Ëîðà

ÃÎÐÆÈËÑÅÐÂÈÑ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÁÊ-ÏËÞÑ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Àëüÿíñ ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ

550.000 430.000 700.000 900.000 800.000 500.000 530.000 580.000 600.000 550.000 480.000 380.000 350.000 450.000 310.000 340.000 350.000 600.000 500.000 535.000 570.000 700.000 1.100.000 300.000 450.000 400.000 535.000 680.000 680.000 700.000 730.000 750.000 250.000 450.000 450.000 450.000 500.000 500.000 650.000 750.000 435.000 440.000 450.000 530.000 490.000 1.000.000 550.000 600.000 400.000 420.000 500.000 500.000

89130057283 Åâãåíèé 3190097 89237099659 Àëåêñàíäðà 2872973 Ñâåòëàíà,2 êîìí. 2271217 Òàòüÿíà Ñåðãååâíà 89039006426 Îëüãà,îáìåí. 2020027 Íèíà Èâàíîâíà 2149085 3070565 3382222 3072346 Îëüãà Ñåðãååâíà 2111774 Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà 2004040 89139328516 ÷ï 2693434 Îêñàíà Äìèòðèåâíà 3382222 89137918924 2004040 89139328516 Ïå÷.îòîïë. 3040444 89133779657 Îëüãà Áîðèñîâíà 3072439 Ëàðèñà 2540222 89139250261 Èðèíà 3040434 89138930727 Âåðîíèêà 3543399 Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà 89537686212 Âåðà 89139321021  2-õ êîì.êâ. 2204949 Íàäåæäà Íèêîëàåâíà 2149185 3070777 2149619 3070777 3382222 3382222 2915541 3370786 2271217 Àëèíà Ñåðãååâíà 89139001996 3011822 Ðîìàí 2149619 3070777 3382222 2223414 89231308400 Äìèòðèé 2279012 89139024116 Íàòàëüÿ 2302020 89138947873 Èðèíà 89529153576 Èðèíà 2149185 3070777 3382222 3382222 2271217 Àëèíà Ñåðãååâíà 2119590 89529094705 Åâãåíèé Âàëåðüå 2004040 89139328516 ÷ï 3385179 âå÷åðîì,òîðã 3382222 2004040 89139328516 ÷ï 2279200 îòë.ñîñò.,îáìåí 3140121 Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà 2149231 3070565 2004040 89139328516 Ðàêîâèíà 3621213 89139192613 Èðèíà Áîðèñîâíà 2279200 89139252595 îáìåí íà 1/2ä 2279012 89139024116 Íàòàëüÿ

×àñòíîå Ðåñïóáëèêà ÀÍ ÑÁÊ-ÏËÞÑ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ×àñòíîå ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Ïåðâîìàéñêîå Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ñîçâåçäèå Âåñîâ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ Äåëüòà Çîëîòîé Êëþ÷ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ Äåëüòà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ïðîåêò ÀÍ ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïåðâîìàéñêîå Ïåðâîìàéñêîå Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÎÎÎ Ãàðàíòèÿ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü Ïåðâîìàéñêîå Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Æèëèùíûé âîïðîñ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ïðîåêò ÀÍ Ïåðâîìàéñêîå Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Àêðîïîëü ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ×àñòíîå Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ Æèëèùíûé âîïðîñ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Ïåðâîìàéñêîå ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Æèëèùíûé âîïðîñ Æèëèùíûé âîïðîñ

ð ð ð ð ð ð õð ð õð ð òèï ð õð ð ìñ ð õð ð õð ð îáù ð

680.000 600.000 800.000 720.000 800.000 650.000 450.000 600.000 780.000 650.000 600.000 480.000 650.000 550.000

3040330 89139302333 Èðèíà Ñåðãååâíà 3622284 Îêñàíà Ïàâëîâíà 2540222 89139070331 2õ íà 2õ 89139425400 3010606 Òàòüÿíà Âëàäèì 3151293 89618463364 Òàòüÿíà Íèêîëà 3154053 89134849596 Âàëåðèé 2130607 Äåíèñ Âèêòîðîâè÷ 2174193 3446000 Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà 3339917 Êðèñòèíà Âèòàëüåâíà 89134524150 3339917 Ìàðãàðèòà Ïàâëîâíà 2174411 3011922 89137486043 Òàòüÿíà Âàñèëüå

Äåëüòà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) Íîâîñèá Ñòðîé Íåäâèæèìîñòü Áåëûé êâàäðàò ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÑÒÊ ÒÐÅÉÄ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü

ïã õð õð ïã

830.000 520.000 550.000 700.000

2188563 89529029202 Àëèíà 3630718 2010624 2179932 Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 2184440 Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà

ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) Ïðàâûé Áåðåã ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru)

õð òèï òèï óï ìñ

îáù óï õð ìý ìý òèï ìý ìý ìý õð ìý ïã òèï óï ìý òèï óï ìý ìý òèï õð ã õð ìý òèï õð òèï òèï ïã ïã ïã ïã ìý ïã ïã òèï òèï òèï

ð ð ð ð ð 2 2 ð ð ð ð ð ñ ñ ð ð ñ ñ ð ð ñ ð

ð ð ð ñ ð ð ð ð ð ð ð ð ñ ñ ñ ð ð ð

ð òèï ð òèï ð õð óï òèï óï óï

ð ð ð ð

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

31

Ãîòîâîå æèëüå: êîìíàòû

06-13 ÄÅÊÀÁÐß ê


ÊÎÌÍÀÒÛ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ãîòîâîå æèëüå: êîìíàòû

ê

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

óëèöà

¹

21100773 Ãîãîëÿ Ãîãîëÿ 103 Ãîãîëÿ Ãîãîëÿ ïðâ5453 Ãîãîëÿ 910249 Äåìüÿíà Áåäíîãî Äåðæàâèíà 1425741 Äåðæàâèíà Äåðæàâèíà Äåðæàâèíà 910255 Äåðæàâèíà Äåðæàâèíà Äåðæàâèíà Äåðæàâèíà Äåðæàâèíà 902680 Äåðæàâèíà Äèìèòðîâà Äîñòîåâñêîãî Äîñòîåâñêîãî 21094464 Èïïîäðîìñêàÿ 9016591 Èïïîäðîìñêàÿ Èïïîäðîìñêàÿ Èïïîäðîìñêàÿ 947206 Êàìåíñêàÿ Êàìåíñêàÿ 14961 Êàìåíñêàÿ Êàìåíñêàÿ öåí7117 Êàìåíñêàÿ Êàìåíñêàÿ 839490 Êàìåíñêàÿ Êàìåíñêàÿ Êàìåíñêàÿ 14960 Êàìåíñêàÿ 906847 Êàìåíñêàÿ 1825640 Êàìåíñêàÿ 1225668 Êàìåíñêàÿ á231 Êàìåíñêàÿ 14361 Êàìåíñêàÿ Êàìåíñêàÿ 21057223 Êàìåíñêàÿ ÷ï Êàìåíñêàÿ 901408 Êîëûâàíñêàÿ Êîëûâàíñêàÿ Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò 21025712 Êðàñíûé ïðîñïåêò 906672 Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðûëîâà Ëåíèíà 21014197 Ëîìîíîñîâà 935830 Ëîìîíîñîâà Ëîìîíîñîâà 829575 Ëîìîíîñîâà Ëîìîíîñîâà Ëîìîíîñîâà Ëîìîíîñîâà 902831 Ëîìîíîñîâà 917658 Ëîìîíîñîâà 21088519 Ìè÷óðèíà 9017351 Ìè÷óðèíà 910432 Îêòÿáðüñêàÿ Îëüãè Æèëèíîé Îëüãè Æèëèíîé Îëüãè Æèëèíîé Îëüãè Æèëèíîé Îëüãè Æèëèíîé Îëüãè Æèëèíîé Îëüãè Æèëèíîé Îëüãè Æèëèíîé Ðîìàíîâà Ñåëåçíåâà 21011082 Ñåðåáðåííèêîâñêàÿ 30248 Ñåðåáðåííèêîâñêàÿ Ñîâåòñêàÿ 21081533 Ñîâåòñêàÿ 21003205 Ñîâåòñêàÿ Òðóäîâàÿ Òðóäîâàÿ

äîì

17à 19à 17à 17 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59 7 5 31 32/2 31 84â 26 84â 26 26 26 26 26 846 84â 26 26 26 84â 84â 84â 26 6 6 163/1 59 59 57 79 44 59 59 59 59 59 23à 84 108 90 108 31 90 90 90 90 35 39 23 97

14 14

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

1/5 4/5 1/5 4/5 1/5 1/4 6/9 7/9 9/9 9/9 8/9 3/9 4/9 3/9 3/9 3/9 2/5 5/5 4/5 10/10 2/9 1/9 1/9 4/5 4/9 2/5 7/9 7/9 6/9 6/9 9/9 3/5 2/5 9/9 8/9 7/9 5/5 4/5 2/5 6/9 3/9 1/3 3/3 4/6 9/9 3/5 3/5 5/5 3/4 1/5 3/4 8/9 7/9 4/9 7/9 5/9 5/9 2/10 7/9 2/9 1/5 2/3 4/4 1/4 2/5 1/4 9/9 1/5 4/5 1/5 3/5 5/5 10/10 5/9 5/8 3/5 2/5 3/5 4/4 2/4

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê

-/14/9 -/13/14/-/-/15/15/-/-/12/6 -/13/-/13/-/12/-/13/-/12/-/14/-/18/19/-/-/18/-/17/-/13/-/10/6 -/10/9 -/12/8 44/10/7 -/12/-/15/-/10/9 -/11/-/10/-/12/-/12/-/12/60/11/-/11/-/10/9 -/-/-/11/-/14/-/12/-/10/-/12/84/9/8 -/18/-/31/-/13/6 30/20/13/-/13/-/13/-/13/-/-/15/8 -/13/6 -/11/-/15/-/13/16 -/13/13/-/-/13/13/-/-/13/-/19/-/17/-/17/-/14/9 68/19/6 -/15/8 53/9/7 13/-/53/16/7 -/11/-/13/-/18/-/13/19/-/-/14/8 75/18/9 -/12/8 -/15/18/-/-/17/17 -/16/-/18/65/18/7

ò ò ò ò ò -

-/- èç -/- èç -/1/- èç -/-/-

1/- èç - -/- -/ò 1/èç - -/- èç èç ò -/- èç ò -/ò -/- èç ò -/- èç -/- èç ê -/2 èç ò ò èç ò -/- èç ò èç ò -/- èç ò -/- èç ê -/- -/-/- èç -/- èç - -/èç ò -/- èç - -/1/- èç èç - -/èç - -/- èç - -/- èç ò -/1 ñì - -/èç èç ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

-/-/-

èç èç

-/-/-

èç èç

-/-/-

èç èç ñì èç

-/-/-/-/-/-/-

èç èç èç èç èç

ê

ïã õð ïã õð õð ïã òèï ìñ

ð ð ð ð ñ ñ ð ð ð

ã îáù ð ìñ ð îáù ìñ ã õð õð óï òèï óï òèï òèï îáù õð

ìñ òèï îáù îáù õð òèï ìñ ìñ îáù òèï ìñ ã ïã îáù

ð ñ ð ð ð ð ð ñ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ñ ñ ð ð ð ð ñ ñ ñ ð

ïã

ð

ïã ïã òèï îáù òèï

ð ñ ð 2

ð îáù ð ð òèï îáù ìñ ð ìñ ð ìñ ñ ïã ð ïã ð ïã ð ïã ñ îáù ð ïã ñ òèï ð îáù ð

-/ò èç - -/ò -/1 èç - -/- èç èç ò 1/ê -/- èç ò -/- èç èç ò -/- èç

îáù ïã óï óï ïã ïã ìñ ïã óï ïã

ð ð ð ð ð ñ ð ð ñ ð

öåíà

700.000 700.000 700.000 800.000 1.000.000 600.000 650.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 800.000 800.000 800.000 845.000 750.000 550.000 850.000 680.000 760.000 950.000 1.200.000 580.000 600.000 630.000 650.000 680.000 680.000 700.000 700.000 700.000 740.000 750.000 800.000 800.000 830.000 850.000 850.000 850.000 1.430.000 680.000 720.000 650.000 650.000 700.000 730.000 800.000 850.000 700.000 600.000 599.000 620.000 680.000 700.000 730.000 750.000 750.000 790.000 830.000 770.000 930.000 850.000 450.000 620.000 650.000 670.000 700.000 700.000 750.000 800.000 860.000 1.100.000 650.000 700.000 720.000 800.000 900.000 750.000 780.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2032010 Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ 2200221 89833042288 ïë.îêíî,ðåì. 2222299 89137646848 Îëüãà Äìèòðèåâí 2200221 89833042288 õîð.ñîñò. 3382222 2184440 Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà 2226207 89137271620 Ëþäìèëà 89133752640 Ëþáîâü Ôåäîðîâíà 2035555 2035555 2179932 Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà 3154053 89134849596 Âàëåðèé 2200221 89137156789 ÷ï 89137725598 2107039 Ãàëèíà Åâãåíüåâ 3435511 89537880875 Åâãåíèé 2228800 89139496376 Àëåíà Àíàòîëüåâ 89139127893 Îëüãà 2910226 89529095951 Âàëåíòèíà,ñðî÷íî 2994906 2700000 5-ê.íà 4õ,ðàêîâèíà 2420000 Ãàëèíà Ôèëèïïîâíà 2111774 Þëèÿ Íèêîëàåâíà 89139055805 òîðã 89137722522 Îëüãà 2004040 89139328516 îáìåí 3435511 89137889365 Ðèììà 2380708 89134805204 Îêñàíà Âàñèëüåâ 2540147 89134644254 Ëþäìèëà,÷ï 2174141 2916681 89137635381 Ìàðèíà 2271217 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 2245393 2014868 Èðèíà Íèêîëàåâíà 2270589 89137861134 Ëàðèñà Àëåêñååâ 2380708 89134805204 Îêñàíà Âàñèëüåâ 2302131 89139344948 Âëàäèìèð 89137142665 Åëåíà Âàëåðüåâíà 3040444 2993481 Àíäðåé Âàñèëüåâè÷ 3010505 89059394100 Ñâåòëàíà Íèêîëà 2060880 Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà 89069207898 Íàòàëüÿ 2608030 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà 2181800 89039378712 Èðèíà 3615000 89137635824 ßíà Àíàòîëüåâíà 2223414 3621965 89137819774 Ìàðèíà Èâàíîâíà 2491211 2491110 îáúåêò,Åëåíà 2119003 89139399136 Ëèäèÿ 3632719 89529387522 Åëèçàâåòà 3030333 Ëàðèñà Âèòàëüåâíà 2302131 89139456474 Ëàðèñà Âëàäèìèð 2911946 Íàòàëüÿ,òîðã 89139062263 Íàòàëüÿ,natka-1981@ya.r 3013020 Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà 3630718 2010624 89529036718,goodluck2010xxi@mail 2271217 Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 89139280721,220022@mail.ru 2223414 2200221 2632425 Èðèíà Âèêòîðîâíà 2228800 89133818852 Îëüãà Ãðèãîðüåâ 2171715 89529393348 Ñâåòëàíà Ñåðãåå 3622284 Èðèíà Èâàíîâíà 2992326 Îëüãà Âèòàëüåâíà 2222242 Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 3633231 89139413639 Ëèëèÿ Íèêîëàåâí 2042878 89607815230 Îëüãà 3633231 89139413639 Ëèëèÿ Íèêîëàåâí 3621213 89134644193 Åêàòåðèíà Áîðèñ 2999187 2992402 Åëåíà Þðüåâíà 3540059 89612232154 Ñâåòëàíà Àëåêñå 89538008850 2090766 Äæóëüåòòà 2270519 3801344 õîð.ñîñò.,÷ï,Òàòüÿíà 2215045 89139258411 Åëåíà Âàëåðüåâí 3555777 89232473158 Ëèäèÿ Ôåäîðîâíà 2608030 Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà 2060880 Ðóñëàí Þðüåâè÷,www.psfond.r 2119003 2136368 Èðèíà 2769776 Ìàðèíà Ñòàíèñëàâîâíà 2204980 Ïàâåë Èâàíîâè÷ 3356562 89529182548 Ëþäìèëà 89537833691 2178177 Ñåðãåé

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÄÍÈ (www.gkdni.ru) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Äåëüòà Äîêòîð Êëþ÷ Äîêòîð Êëþ÷ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Áåëûé êâàäðàò ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ãëîáóñ ÍÑÊ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Áîëüøîé ãîðîä Äåëüòà Ïàðòíåð ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ×àñòíîå ×àñòíîå ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ìàãèñòðàëü (www.magnsk.ru) Êëþ÷-Èíôîðì Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ßÐÌÀÐÊÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÐÈÔ-Ñ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ìàãèñòðàëü (www.magnsk.ru) Áîëüøîé ãîðîä Äåëüòà Äåëüòà ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÀËÈÒÐÀ (www.anpalitra.ru) Áîëüøîé ãîðîä ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÀÍ Áèçíåñ-Ãðàä Ñèáèðñêèé ãîðîä Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü Êîìïëåêñ-Ðèýëò ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Áîëüøîé ãîðîä Ìîíîëèò-Ê ÎÎÎ ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïðàâûé Áåðåã ×àñòíîå ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ×àñòíîå ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Áîëüøîé ãîðîä Áîëüøîé ãîðîä ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Êîìïëåêñ-Ðèýëò ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ Êîìïëåêñ-Ðèýëò ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ëè÷íûé ðèýëòåð Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò Ãîð.ñëóæáà íåäâèæèìîñòè ÀÏÒ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÎÒÂÅÒ Áàéò ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÌÎÍÎËÈÒ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

32

www.reforum.ru


Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

33


06-13 ÄÅÊÀÁÐß

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

34

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ê

¹

óëèöà

äîì

ý/ý

ðàéîí 3 5/5 18 3/5 8 6/9 16/16 39/1 4/5 2/5 2/1 5/10 2/2 10/10 12 5/5 9/1 253/1 2/17 243 8/9 260 3/5 248 5/9 266/3 6/12 266/3 9/12 256 2/5 241 1/9 252 1/9 26 7/12 208/2 9/22 205 7/9 2 2/10 2 6/10 2/2 198à 1/4 1/5 5/5 206/2 13/14 206/2 13/13 33 6/9 19/1 1/5 29 5/9 2/9 2/9

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

ê ï ê ê ï ê ï ï ê áð ê ï ï ê ê ê ï ï ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ê ê ê ï ï ï ï

30/19/6 31/17/6 39/20/9 36/17/10 30/18/6 33/20/6 33/18/6 32/18/6 42/20/10 30/19/11 36/20/9 31/17/6 29/17/6 32/19/7 36/19/7 35/18/7 29/17/5 31/18/6 40/33/33/18/6 41/16/11 33/-/40/16/11 37/16/11 44/26/6 22/18/30/17/6 32/18/6 42/17/11 47/19/15 29/14/7 28/15/6 30/17/6 31/17/7 31/17/6

ò ò ê ò ò ò ò ò ò ê ò ò ò ò ò ò ò ê ò ê ò

-/1/-/1 -/1 èç 1/-

õð õð óï óï õð õð 1/- èç òèï -/1 òèï -/1 ïã -/- ñ-è ìý -/1 óï -/1 òèï 1/õð 1/òèï -/1 òèï -/1 óï 1/õð -/1 èç òèï -/- èç ñò 1/- èç óï -/1 èç óï -/1 ñò -/1 óï ò -/1 óï ñì ìý ò ïã ò -/- èç õð - -/- ñì õð ò -/1 óï - -/1 óï ò 1/òèï ê -/õð ê 1/- èç òèï -/1 èç òèï ò 1/- èç òèï

ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ð ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ñ

öåíà

1.500.000 1.530.000 1.850.000 2.500.000 1.370.000 1.450.000 1.450.000 1.590.000 1.680.000 800.000 1.270.000 1.500.000 1.550.000 1.600.000 1.600.000 1.660.000 1.700.000 1.700.000 1.750.000 1.800.000 1.950.000 2.000.000 2.400.000 2.500.000 1.300.000 1.100.000 1.700.000 1.700.000 1.870.000 1.900.000 1.200.000 1.300.000 1.390.000 1.420.000 1.450.000

òåëåôîí èìÿ

3615000 89137915125 Äìèòðèé Àëåêñåå 2302020 89138947873 Èðèíà 2255656 3622284 Îêñàíà Ãðèãîðüåâíà 2222299 89137810880 Þëèÿ Àëåêñàíäð 2717990 89232226765 Àëåíà Àíàòîëüåâ 2270519 3801345 Êñåíèÿ,ñðî÷íî 2989710 89232224247 Íàòàëüÿ Àíàòîëü 2041111 Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà 2141482 Èðèíà 2223414 2923162 Àëëà Àíàòîëüåâí 3630718 2010624 89607975969 Åâãåíèé Ãåííàäüåâè÷ 2872973 Ìàêñèì 2999187 2992402 Åëåíà Þðüåâíà 2302131 89618469663 Èðèíà Íèêîëàåâí 3190097 89529404503 Ìàðãàðèòà 2540222 89132051570 ÷ï 89833087532 Àëåêñàíäðà 3621213 89134644193 Åêàòåðèíà Áîðèñ 89537786744 3154051 Àëåêñàíäð 3621213 89134644193 Åêàòåðèíà Áîðèñ 89137097832 íîâ.äîì,ðåìîíò 3153556 89132048673 Ðåìîíò,Òàòüÿíà 2921123 2380431 Åëåíà,îáìåí 2119003 2136368 Èðèíà 2797788 Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà 2204949 Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà 3633231 89139209401 Èðèíà Âèòàëüåâí 2721878 Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà 2600922 2540148 89607877487 Îëüãà Âëàäèìèð 89139569658 Ãàëèíà 2561655 89231580980 Àëåêñàíäðà 3622284 Ñâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà

êîíòàêòû

Áîëüøîé ãîðîä ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÄÍÈ (www.gkdni.ru) ÄîìàøíèéÎ÷àã.ÄîìÎäåæäû ÀÏÒ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÎÒÂÅÒ Öåíòð Íåäâèæèìîñòè è Ïðàâà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ñòîëèöà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ïðàâûé Áåðåã Êâàðòèðíûé ôîíä ÑÁÊ-ÏËÞÑ Ëè÷íûé ðèýëòåð Áîëüøîé ãîðîä Ðåñïóáëèêà ÀÍ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ×àñòíîå ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Áåëûé êâàäðàò ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ×àñòíîå ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÑÁÊ-ÏËÞÑ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Êîìïëåêñ-Ðèýëò ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Êëþ÷-Èíôîðì ×àñòíîå Ãëîáóñ ÍÑÊ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÈÉ 1 101849 25 Ëåò Îêòÿáðÿ 1 25 Ëåò Îêòÿáðÿ 1 çëö6005 25 Ëåò Îêòÿáðÿ 1 21078439 25 Ëåò Îêòÿáðÿ 1 105 Àâèàñòðîèòåëåé 1 Àâèàñòðîèòåëåé 1 Àâèàñòðîèòåëåé 1 106909 Àâèàñòðîèòåëåé 1 1012183 Àâèàñòðîèòåëåé 1 Àìáóëàòîðíàÿ 1 Áîðèñà Áîãàòêîâà 1 135571 Áîðèñà Áîãàòêîâà 1 Áîðèñà Áîãàòêîâà 1 Áîðèñà Áîãàòêîâà 1 Áîðèñà Áîãàòêîâà 1 106524 Áîðèñà Áîãàòêîâà 1 148259 Áîðèñà Áîãàòêîâà 1 142731 Áîðèñà Áîãàòêîâà 1 Áîðèñà Áîãàòêîâà 1 Áîðèñà Áîãàòêîâà 1 14525 Áîðèñà Áîãàòêîâà 1 Áîðèñà Áîãàòêîâà 1 Âîëî÷àåâñêàÿ 1 Âîëî÷àåâñêàÿ 1 Âîñõîä (Âîåíòîðãîâñêàÿ) 1 Ãîãîëÿ 1 21098554 Ãîãîëÿ 1 21047345 Ãîãîëÿ 1 Ãîãîëÿ 1 1012108 Ãîãîëÿ 1 îêò4537 Ãóñèíîáðîäñêîå øîññå 1 Ãóñèíîáðîäñêîå øîññå 1 Ãóñèíîáðîäñêîå øîññå 1 Ãóñèíîáðîäñêîå øîññå 1 21097736 Ãóñèíîáðîäñêîå øîññå

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

35


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

ê

óëèöà

¹

Ãóñèíîáðîäñêîå øîññå Ãóñèíîáðîäñêîå øîññå Äàóðñêàÿ Äåíèñà Äàâûäîâà ÷ï Äåíèñà Äàâûäîâà 21081396 Äåíèñà Äàâûäîâà Äåíèñà Äàâûäîâà Äåíèñà Äàâûäîâà 1012474 Äåíèñà Äàâûäîâà 1028029 Äåíèñà Äàâûäîâà 103576 Äåíèñà Äàâûäîâà 1012503 Äåíèñà Äàâûäîâà 1012319 Äåíèñà Äàâûäîâà 1/260 Äåíèñà Äàâûäîâà Äåíèñà Äàâûäîâà 1011725 Äåíèñà Äàâûäîâà Äåíèñà Äàâûäîâà 106384 Äåíèñà Äàâûäîâà Äåíèñà Äàâûäîâà Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî 1102849 Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî 118473 Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî 21107849 Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî 1012158 Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî 21106280 Äçåðæèíñêîãî

äîì

33 4á 1 1

11 5 2à 12 3 12 12 9 12 12 12 57 30/4 45 35 69/1 53 23

10/1 53 81/2 9

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

2/9 2/9 2/3 7/17 1/8 12/17 8/8 9/9 1/9 1/4 5/14 5/9 1/14 14/14 3/10 2/10 2/14 8/14 6/14 3/5 1/5 3/5 4/5 5/5 5/5 3/5 3/5 3/5 5/5 1/5 6/9 3/5 2/5 2/5 2/5 2/5

ï ê øëá ê ê ï ê ï ï ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê ï ê

31/17/6 40/20/10 31/18/6 41/18/12 43/20/12 36/18/10 35/20/31/17/6 31/17/6 38/21/8 32/14/9 32/17/5 43/16/10 40/18/10 41/20/10 38/15/10 45/20/10 44/17/9 42/20/14 32/17/6 31/19/6 31/19/6 30/18/6 31/19/6 31/19/6 32/19/6 31/18/6 31/17/6 31/17/6 31/18/6 31/18/6 31/19/6 32/19/6 31/16/6 33/19/6 31/18/6

ò ò ò ê ò ê ê

1/-/1 èç -/- èç

òèï òèï ïã óï -/1 èç óï -/1 èç ïã -/1 óï -/1 òèï ò -/1 òèï -/- èç ïã ê -/1 èç óï ò -/1 òèï ê -/óï ê -/1 óï ê 1/- èç óï ò 1/óï ò -/1 ïã ò -/1 óï ò -/1 óï ò èç õð õð èç õð ò 1/õð ò õð -/- èç õð õð ò õð ò 1/õð ò 1/õð - -/- ñì õð ò -/1 òèï ò -/õð - -/õð ò õð ò 1/- èç õð ò -/õð

ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ

öåíà

1.500.000 1.500.000 1.700.000 1.200.000 1.250.000 1.300.000 1.350.000 1.499.000 1.500.000 1.550.000 1.690.000 1.700.000 1.850.000 1.900.000 2.100.000 2.100.000 2.130.000 2.150.000 2.800.000 1.350.000 1.390.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.460.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.570.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

3621964 89538583035 Îêñàíà 89133811006 89138918913 Åâãåíèé 2131759 2491071 Ëàðèñà 2123507 89231713350 Åâãåíèé 2163031 Âèêòîðèÿ Ãåííàäüåâíà 89138945868 2109707 Íèíà 89137202140 2300505 2993540 Àëåíà Ìèõàéëîâíà 3140121 Ðóôèíà Íèêîëàåâíà 2911899 2124932 Åëåíà Âàëåíòèíîâíà 3543399 Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà 2222242 Ìàðèíà Þðüåâíà 89139257664 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 89137157234 Äèíà 2491212 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà 2200221 89133858583 Àííà 2302131 89139344948 Âëàäèìèð 89831243307 Ïåðåä â 2 êâ.,ýëèò.ðåì. 89139176322 2124752 Åëåíà Âàñèëüåâí 89139004098 89618482135 2799955 Ãàëèíà 2799950 89061940472 Èðèíà Âëàäèìèð 2270589 89137742215 Ãàëèíà Âèêòîðîâ 2020027 Îêñàíà Èãîðåâíà 89095321930 2790817 Ãàëèíà Íèêîëàåâ 2015901 Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà 2171715 89137200020 Òàòüÿíà Àíàòîëü 89137725598 2107039 Ãàëèíà Åâãåíüåâ 2769776 Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 2187530 89139334434 Îêñàíà 2035555 3543399 Ñâåòëàíà Âàëåðüåâíà 2226749 89139240408 ÷ï,òîðã 89059513631 Îëüãà,èïîòåêà 2410000 Ëþáîâü Èííîêåíòüåâíà

ÀÍ Áèçíåñ-Ãðàä ×àñòíîå ×àñòíîå Àëüÿíñ ÀÍ ÐîñòÄîìÈíâåñò ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ãëîáóñ ÍÑÊ Ýêñïåðò ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Íàäåæíûé ÖÍ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ×àñòíîå ÑÀÉË ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Áîëüøîé ãîðîä ×àñòíîå Ïëàíåòà ×àñòíîå Ãëîáóñ ÍÑÊ Ãëîáóñ ÍÑÊ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Èñòîê ÃëàâÍîâîñèáèðñêÑòðîé Íåäâ-òü Áîëüøîé ãîðîä Ãëîáóñ ÍÑÊ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ Äîêòîð Êëþ÷ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Òèòóë ÓÍÈÊÎÍ-ÈÍÂÅÑÒ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

36

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

¹

óëèöà

Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî 21325 Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî Äçåðæèíñêîãî 1103988 Äçåðæèíñêîãî á369 Äîâàòîðà Äîâàòîðà Äîâàòîðà 118514 Äîâàòîðà Äîâàòîðà Äîâàòîðà 1011717 Äîâàòîðà Äîâàòîðà Äîâàòîðà 111261 Äîâàòîðà Äîâàòîðà Äîâàòîðà öèá15591 Äîâàòîðà Äîâàòîðà Äîâàòîðà Äîâàòîðà 102031 Äîâàòîðà Äîâàòîðà Äîâàòîðà Äîâàòîðà 1011429 Äîâàòîðà ÷ï Äîâàòîðà Äîâàòîðà 21085217 Åñåíèíà 1012525 Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà

äîì

71à 79 79 28/2 1/1 1/1 19/2 19/4 19/4 19/4 35/1 35/2 35/1 19/4 27 29 35/2 25 23 19/3 61 19/3 29 37 21 35 9/1 9/1 9/1 9/1 33

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

4/5 2/5 3/5 3/4 17/17 19/19 2/5 1/5 3/5 1/5 2/5 1/5 1/5 1/5 1/5 5/5 1/5 1/5 3/5 3/5 1/9 4/5 4/5 5/5 4/5 3/5 5/9 9/9 3/9 2/5 5/5 2/5 5/5 3/5 3/5 5/5

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ê ï ê ê ê ï

36/19/8 41/19/9 28/15/9 33/15/10 48/16/14 45/17/15 22/13/5 21/-/22/11/5 30/17/6 25/13/5 30/15/7 30/15/6 30/17/6 30/16/6 32/20/6 30/16/6 29/16/6 30/16/6 28/15/6 32/17/7 32/19/6 23/-/33/19/7 23/15/6 30/16/6 31/17/6 30/17/6 30/17/7 12/8/1 12/8/19/-/13 19/14/5 23/16/5 23/16/5 32/17/6

ò ò ò ò ò

1/-/-

-/-/1 -/1 - 1/- ñì ò ò 1/ò -/1/ò èç ò -/èç ò ò -/1 ò ò -/- 1/ò 1/ò -/1 ò 1/ò 1/ò 1/1/1/- èç ò -/1 ò -/1 ò -/1 èç ò -/- ñì ò -/ò -/- èç ò -/- èç ò 1/-

ïã ïã ìý óï óï ìñ ìñ õð ìñ òèï õð õð õð õð õð õð õð òèï òèï õð õð õð õð òèï òèï òèï ìñ ìñ ìñ ìñ ìñ ìñ õð

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ

öåíà

1.630.000 1.680.000 1.700.000 1.850.000 2.700.000 2.790.000 1.130.000 1.150.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.270.000 1.280.000 1.280.000 1.300.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.380.000 1.400.000 1.480.000 1.480.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.600.000 1.600.000 830.000 900.000 1.050.000 1.100.000 1.250.000 1.250.000 1.350.000

òåëåôîí èìÿ

2161066 2272677 Òàìàðà Àíàòîëüåâíà 89137547982 2188069 Èðèíà Ìèõàéëîâí 2042680 Åëåíà Âëàäèìèðîâíà 2301010 89831376733 Íåëëè,õîð.ðåì. 2301010 89833091317 Àðêàäèé Àíäðååâ 2034010 Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà 3010505 89237043849 Ìàðãàðèòà 3621965 2133529 Ãàëèíà Íèêîëàåâíà 2994982 Íàòàëüÿ 2171715 89139274920 Îëüãà Âàñèëüåâí 2223414 89628338100 Àëåêñàíäð 2224905 89137517248 Îêñàíà 2491212 Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ 2172591 89529492121 Àëåêñàíäð 3621213 89139192613 Èðèíà Áîðèñîâíà 2171715 89139287280 Ëþäìèëà Ïåòðîâ 2131759 2491071 Òàòüÿíà Áîðèñîâíà 2200221 89137156789 ÷ï 2174141 89618725993 2303864 Èðèíà Íèêîëàåâí 2119003 89137884005 Íèêîëàé 89137134400 2915982 Ëèëèÿ 3615000 89831350023 Ìàðèíà Âèêòîðîâ 2873048 89039017757 îòë.ðåìîíò 3357005 89039354110 Íàòàëüÿ Åâãåíüå 2039150 89139072181 3543399 Èðèíà Ðàôàèëüåâíà 2011866 2011869 Òàòüÿíà,òîðã 2911899 2124932 Åëåíà,åâðîðåìîíò 2310000 Âåðà Âàñèëüåâíà 3543399 Ñîôèÿ Ñòàíèñëàâîâíà 2042878 89607815230 Îëüãà 89529110504 Þëèÿ,word-igormail.ru 89139058988 3435511 89537880875 Åâãåíèé 2119003 89137884005 Íèêîëàé

êîíòàêòû

Ïàðàäèç Îïîðà-Ãðóïï 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÀÍ Áèçíåñ-Ãðàä ÑÁÊ-ÏËÞÑ Áîëüøîé ãîðîä ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÑÀÉË ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Áîëüøîé ãîðîä Àëüÿíñ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÐÎÑÁÈÇÍÅÑ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) Áîëüøîé ãîðîä Âàø íîâûé àäðåñ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ãëîáóñ ÍÑÊ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Àçáóêà æèëüÿ Íàäåæíûé ÖÍ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ ×àñòíîå ×àñòíîå ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ê

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

37


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

ê

¹

1012170 ֕

21090107 21099140 106

131441 1012478 21069994

21083155 21094427

21078985 107248 21104211

21060841

1011729 21044803 101675 107188 ֕ 122356

125731 03/095

óëèöà

äîì

Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Åñåíèíà Èíäóñòðèàëüíàÿ Èíäóñòðèàëüíàÿ Èíäóñòðèàëüíàÿ Êîìèíòåðíà Êîìèíòåðíà Êîøóðíèêîâà Êîøóðíèêîâà Êîøóðíèêîâà Êîøóðíèêîâà Êîøóðíèêîâà Êîøóðíèêîâà Êîøóðíèêîâà Êîøóðíèêîâà Êîøóðíèêîâà Êîøóðíèêîâà

65 61 47 31 39/1 10/1 45 8/6 51/1 8/1 81 12 10/1 10/1 16 10/1 25 10/3

8/3 10/1 8/6 16 10/3 8/2 10/3 8/2 8/2

3 128/1 55 2 27 27 27 53 53 24 47/1

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

12/14 2/5 4/5 5/5 2/5 8/10 1/5 1/5 2/10 5/5 5/5 3/9 9/9 3/9 7/10 8/10 8/12 2/9 7/13 2/9 8/10 3/5 8/9 9/13 8/10 6/9 12/13 5/12 2/10 2/10 10/12 2/10 7/12 7/10 2/12 2/3 2/5 2/5 2/10 6/10 4/5 18/18 2/5 1/5 1/5 1/5 3/5 3/5 16/16 3/5

ê ï ï ï ï ê ï ï ê ï ê ê ï ï ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ê ï ï ï ï ï ï ê ï

49/18/13 33/19/6 32/19/6 31/18/6 32/18/6 29/13/9 31/17/6 32/19/6 26/18/31/19/6 33/19/6 31/21/35/17/9 32/17/6 37/20/9 38/21/8 31/19/6 36/20/8 48/18/13 33/19/7 37/18/9 31/19/6 33/19/7 35/15/10 38/21/8 40/17/11 48/18/13 30/18/7 38/19/9 38/19/9 40/19/12 38/19/9 45/17/15 34/18/9 48/16/16 32/18/6 32/19/6 33/20/6 43/18/10 40/18/9 33/18/6 35/25/8 31/18/6 31/18/6 31/18/6 31/18/6 30/17/6 30/17/6 37/16/9 30/17/6

ê -/1 ò 1/1/ò 1/ò 1/ò -/1 ò ò -/-/ò 1/ò 1/ò -/1 ò -/1 ò -/1 -/1 ò -/1 ò -/1 ò 1/ò 1/ò 1/-/1 ò -/ò 1/-/1 ò -/1 ò -/1 ê -/1 ò -/1 - -/1 ò -/1 ò -/1 ò -/1 ò -/ò 1/ò - 1/ò 1/ò -/1 ò -/1 ò 1/- 1/ò 1/ò ò -/ò -/ò 1/ò 1/ê -/2 ò 1/-

èç èç èç èç èç

èç

èç èç

èç èç

èç

èç

èç èç

èç èç èç

èç

ýë õð õð õð õð óï õð õð óï õð õð óï óï òèï óï óï òèï óï óï òèï óï õð òèï óï óï óï óï òèï óï óï óï óï óï óï ýë ïã õð õð óï óï õð óï õð õð õð õð õð õð óï õð

ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ñ ð ñ ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ð

öåíà

1.390.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.480.000 1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.550.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.690.000 1.700.000 1.700.000 1.750.000 1.790.000 1.800.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.900.000 2.150.000 2.200.000 2.500.000 1.300.000 ñ 1.430.000 ñ 1.550.000 ð 1.500.000 ð 1.800.000 ñ 1.400.000 ñ 1.450.000 ñ 1.450.000 ñ 1.500.000 ñ 1.500.000 ñ 1.500.000 ñ 1.590.000 ñ 1.590.000 ñ 1.650.000 ñ 1.750.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2910226 89231360312 Ìàðèíà,ñðî÷íî 2222242 Ìàðèíà Þðüåâíà 2761976 89137715530 Àííà Âëàäèìèð 2135667 Îëüãà,åâðîðåìîíò 2187530 89139334434 Îêñàíà 2717990 89059332714 Òàòüÿíà Âëàäèì 2172591 89529492121 Àëåêñàíäð 2204949 Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà 2204246 2914504 Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà 2163031 Íèíà Ìèõàéëîâíà 2204246 2914504 Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà 2222299 89137810880 Þëèÿ Àëåêñàíäð 89137626727 Ýëëà 2035555 3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð 2540222 89132051570 îáìåí 2041111 Ëèëèÿ Ïåòðîâíà 2997788 3153550 Èííà 2310000 Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà 2676391 89529069908 òîðã 3633231 89139413639 Ëèëèÿ Íèêîëàåâí 2608030 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà 3622161 Îëüãà Ïåòðîâíà 2236511 89138903311 ÷ï,óñëóãè 0% 2301010 89831376733 Íåëëè 3356562 89529182548 Ëþäìèëà 2204949 Íàòàëüÿ Èâàíîâíà 3751215 2540004 Àëåêñàíäð,÷ï 2989710 89537918157 Òàòüÿíà Íèêîëà 3555945 Ëàðèñà Åãîðîâíà 89139124463 Åëåíà 2226207 89831382236 Îëüãà 2049000 89139480463 Àííà 2333334 Àííà Ìèõàéëîâíà 89133730303 2042878 89607815230 Îëüãà 2491212 Èðèíà Ëåîíèäîâíà 89059513631 Îëüãà,õîð.ñîñò.,èïîòåêà 2204980 Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà 2441993 89139049208 Åëåíà 2270519 3801345 Êñåíèÿ,ñðî÷íî 2251717 89137298484 Âèêòîðèÿ Áîðèñ 2139184 2880408 Ñâåòëàíà 2011866 2011869 Òàòüÿíà 2185855 89537931529 3435511 89537880875 Åâãåíèé 2015901 Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà 2302020 89138947873 Èðèíà 3040444 89133779655 Îëüãà Èâàíîâíà 2111774 Ðîìàí Âëàäèìèðîâè÷

Ïàðòíåð ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Âàø Âûáîð ÀÍ Íàñëåäèå ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÄîìàøíèéÎ÷àã.ÄîìÎäåæäû ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò ÄÍÈ (www.gkdni.ru) ×àñòíîå Äîêòîð Êëþ÷ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå Êîìïëåêñ-Ðèýëò ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀÍ ÀÐÊÀ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Êëþ÷-Èíôîðì Öåíòð Íåäâèæèìîñòè è Ïðàâà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÈÍ-Âåñòà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ ÑÀÉË ÓÍÈÊÎÍ-ÈÍÂÅÑÒ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀÐÅÀË ÀÏÒ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÎÒÂÅÒ Öåíòð Íåäâèæèìîñòè è Ïðàâà ÑÁÊ-ÏËÞÑ Àçáóêà æèëüÿ ÀÍ ÀÂÅÍÞ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃëàâÍîâîñèáèðñêÑòðîé Íåäâ-òü ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Äåëüòà ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

38

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ê

óëèöà

¹

֕

îêò5062 120565 1011687 1103743 21048560 122705 21070348 21086329

120449 ֕

116884 1012299

21054777 118114

֕ 132087

Êîøóðíèêîâà Êîøóðíèêîâà Êîøóðíèêîâà Êîøóðíèêîâà Êîøóðíèêîâà Êîøóðíèêîâà Êîøóðíèêîâà Êîøóðíèêîâà Êîøóðíèêîâà Êðàñèíà Êðàñèíà Êðàñèíà Êðàñèíà Êðàñèíà Êðàñèíà Êðàñèíà Êðàñèíà Êðàñèíà Êðàñèíà Êðàñèíà Êóïðèíà Êóïðèíà Êóïðèíà Êóïðèíà Êóïðèíà Êóïðèíà Ëàçàðåâà Ëàçàðåâà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà

äîì

39 4 4 31 4 53/2 8 54/1 58

68 60 58 45 58 68 58 12 6 8 8 8/1 8/1

6 60 9/2 9/2 62 60

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

9/9 9/12 10/12 3/5 10/12 10/12 12/16 12/12

ï ê ê ê ê ê ê ê í/ä ê ï ï ê ê ï ï ï ï ê ï ï ï ï ï ê ê ê ê ï ê ê ê ê ê

32/18/6 40/20/11 40/20/11 30/18/6 40/20/11 39/20/11 49/18/12 41/21/12 40/19/10 48/17/10 37/19/9 36/17/9 35/18/9 35/18/10 33/12/9 36/18/9 31/19/5 35/18/9 35/17/11 36/17/9 30/18/6 33/18/6 31/19/6 31/19/6 38/17/9 35/17/9 30/18/6 30/16/6 31/18/6 40/17/10 35/-/35/24/40/17/11 39/16/9

16/17 9/10 10/10 10/10 10/10 2/10 10/10 4/9 3/10 4/10 4/10 3/5 4/5 4/5 4/5 2/9 2/10 2/5 2/5 2/5 9/17 4/17 8/17 8/17 13/17

ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ê ê ê ò -

-/1 -/1 -/1 1/-/1 -/1 1/-/2 1/-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 1/1/-/1 -/1 -/1 1/1/1/-/1/1/-

èç èç

èç èç èç èç èç

èç èç èç

-/- èç 1/-/1 -/1 èç 1/-/1 èç 1/-

ñ óï ð óï ð òèï ñ óï ð óï ñ óï ñ óï ñ óï ñ óï ñ óï ð óï ð òèï ñ óï ñ óï ð ïã ð õð ð óï ñ óï ñ óï ñ õð ñ õð ñ õð ð õð ñ óï ñ óï ñ õð ñ õð ð òèï ñ óï ñ óï ð óï ñ óï ñ óï ñ

öåíà

1.750.000 1.850.000 1.900.000 1.900.000 1.940.000 1.950.000 2.250.000 2.300.000 3.500.000 1.350.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.730.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.800.000 1.850.000 2.000.000 1.450.000 1.490.000 1.500.000 1.500.000 2.100.000 2.100.000 1.350.000 1.350.000 1.450.000 1.490.000 1.550.000 1.570.000 1.600.000 1.600.000

òåëåôîí èìÿ

2142280 2910253 òîðã 2014868 89134502047 Îêñàíà 2995835 89139175835 Åëåíà Âèêòîðîâí 2600922 2185855 89537931529 òîðã 2491212 Âèêòîð Þðüåâè÷,an@ansail.ru 2034010 Óëüÿíà Þðüåâíà 3553000 Åëåíà Âëàäèìèðîâíà 2995835 89139175835 Åëåíà,îòë.ñîñò. 2899969 89618469194 Èðèíà 2491270 89039054774 Èííà Åâãåíüåâíà 3013020 Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà 2797788 Òàòüÿíà Áîðèñîâíà 2301010 89831376733 Íåëëè 2491271 89231714701 Ñåðãåé 2998939 Èðèíà,malirina@mail.ru 2185855 89537931529 89137134400 2915982 Ëèëèÿ 2760520 89137137641 Òàòüÿíà Ìèõàéë 89618746038 2435551 Îëüãà Àíäðååâíà 2910226 2865155 Àëåêñåé,ñðî÷íî 89134742535 Àíàñòàñèÿ 2188536 89231276005 Õîð.ðåì. 2185855 89537931529 òîðã 2222242 Åêàòåðèíà Ëåîíèäîâíà 3153556 89134843956 Âàëåíòèíà 2559460 89039065834 Âåðà,âñòð.êóõíÿ 3622284 Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà 2899969 2361160 89139432837 Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 3356562 89529005840 Åëåíà Âëàäèìèð 2181800 89139200524 Àíäðåé 2270519 3801344 ñäàí,Òàòüÿíà 2277850 2994533 Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà

êîíòàêòû

Ïëàíåòà ÐÈÔ-Ñ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÀÍ ÀÂÅÍÞ ÑÀÉË ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ Ïëàíåòà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÝÂÅÐÅÑÒ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ×àñòíîå ÀÍ ÀÂÅÍÞ ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) Âàø Âûáîð ÀÍ Áèçíåñ-èíôîðì Ïàðòíåð Ôèçè÷åñêîå ëèöî ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) ÀÍ ÀÂÅÍÞ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ïëàíåòà-ÝÍÑÊ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ Àëüÿíñ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÏÀËÈÒÐÀ (www.anpalitra.ru) ÀÏÒ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÎÒÂÅÒ ÀÍ Ïðàâûé áåðåã

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

39


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ ê

֕ 21095012

֕

10102795

֕ 114711

1011246 1012267

120847 102823

125675 21091101

116513 21087138 117814 1011718 1103315 129967 118425

101524 1101648

21048707 3/361

Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåæåíà

äîì

60 9/2 8 2 60 3 29/1 29/1 9/1 9/1 60 27/1 27/1 31 27/1 31 7 27 9/1 27/1 29/1 9/2 29/1 27/1 27/1 29/1 27/1 29/1 15 27/1 9/1 9/1 27 9/2 31 27/1 27/1 15 29 31 27 31 31 27 29 9/1

27/1 29

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

7/17 13/17 16/16 8/9 12/17 1/8 12/17 10/10 5/16 5/16 4/17 17/17 11/17 8/10 8/16 8/16 1/16 10/16 9/16 12/16 8/16 6/17 12/15 14/16 5/16 11/17 15/16 7/16 10/16 16/16 13/16 12/16 6/15 5/16 7/17 4/17 7/17 9/16 11/17 5/16 16/16 7/16 13/16 16/17 6/15 14/16 8/16 14/16 8/16 8/16 12/16 14/16 8/17 16/16 13/16 7/16 5/16

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê

40/18/9 40/18/9 33/25/37/17/8 42/18/8 42/19/10 42/19/9 42/19/11 40/19/9 34/17/9 45/18/11 40/25/12 40/17/9 42/19/10 38/16/8 40/17/9 39/15/8 36/17/8 38/15/8 41/20/10 37/18/9 46/21/10 42/19/11 36/16/8 42/20/10 50/21/11 46/20/11 36/16/8 42/19/11 46/20/11 38/19/9 41/20/10 40/20/11 39/18/10 40/15/10 50/19/13 39/15/10 36/18/9 46/21/11 38/18/9 40/20/9 38/16/8 44/19/10 40/21/10 39/20/8 40/20/9 36/16/8 42/19/11 35/16/8 35/16/8 37/17/9 36/16/9 50/25/13 37/20/9 37/16/9 42/18/11 38/15/9

ê ê ò ê ê ê ê ê ê ò ê ê ê ê ò ò ò ê ê ê ê ò ê ò ê ê ò ê ò ê ê ê ò ê ê ê ò ò ò -

ò ê ò

-/1 -/1 -/2 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 1/-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 1/-/1 1/-/1 -/1 -/1 1/-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/2 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 1/-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 1/-

èç èç

èç èç èç

èç

èç èç

èç èç èç èç èç

èç èç

èç

èç èç

óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï ýë óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï òèï óï óï óï óï óï óï óï óï óï ýë óï òèï óï óï òèï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï

ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð

öåíà

1.600.000 1.600.000 1.630.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.700.000 1.720.000 1.750.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.920.000 1.930.000 1.930.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.970.000 1.990.000 2.000.000 2.000.000 2.050.000 2.050.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.160.000 2.200.000 2.200.000 2.300.000 2.300.000 ñ 2.300.000 ñ 2.300.000 ñ 2.300.000 ñ 2.370.000 ñ 2.500.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2223414 89231308400 Äìèòðèé 89059454505 2000250 Îëüãà Àëåêñàíäð 2011866 2011869 Èðèíà,òîðã 2215045 89139316027 Ñâåòëàíà 2410000 Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 3147704 89538058980 Èðèíà 89137492719 Àðòåì 2910101 89139455398 Íàòàëüÿ Ìèõàéë 2000250 89139226286 Ìàðèíà Âèêòîðîâ 2015555 89137777934 Òàìàðà Âàëåíòèí 2181800 89139200524 Àíäðåé 2141482 Èðèíà 3153556 89132048673 Òàòüÿíà 2420000 Ìàðèíà Âèêòîðîâíà 89139124463 Åëåíà 89232284281 2000260 Íàäåæäà Ãåðàñèì 3357003 89612173797 Åëåíà Âëàäèìèð 2899969 89538031130 Ðàèñà 2244409 89139153342 Ñåðãåé 2049090 89137025389 Íàäåæäà 2917745 Âëàäèìèð,îòë.ðåìîíò 3357005 89138989769 Îëüãà Àíàòîëüåâ 2491212 Âèêòîð Þðüåâè÷,an@ansail.ru 2040900 Âèêòîðèÿ Âàëåðüåâíà 2270588 89231951141 Àíòîí Þðüåâè÷ 2000250 89139226286 Ìàðèíà Âèêòîðîâ 2990055 89137349810 Âèêòîðèÿ Âèêòîð 2228800 89133818852 Îëüãà Ãðèãîðüåâ 89139080007 Íàòàëüÿ 89537786741 2861306 Àíäðåé 2270588 89231951141 Àíòîí Þðüåâè÷ 2172512 89231251443 Òàòüÿíà Àëåêñåå 3040444 89133779657 Îëüãà Áîðèñîâíà 89139233579 2204980 Äåíèñ Àíàòîëüåâè÷ 2910101 89139455398 Íàòàëüÿ Ìèõàéë 89618454410 Îëüãà,tos@inbox.ru 89537732633 2015555 89137777934 Òàìàðà Âàëåíòèí 2171715 89139213378 Îëüãà Âèêòîðîâí 2797788 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 2171715 89133916886 Âàëåðèÿ Àíàòîëü 89612275039 Ãàëèíà 2491212 Èðèíà Ëåîíèäîâíà 2271217 Òàòüÿíà Ñåðãååâíà 2301010 89833091317 Àðêàäèé Àíäðååâ 2899969 2361160 õîð.ðåìîíò 2171715 89069951900 Ñâåòëàíà Âèêòîð 2540004 89137838300 Ëàðèñà Ãåîðãèåâ 2244409 89139153342 Ñåðãåé 3615000 89137227425 Ñâåòëàíà Ìèõàéë 3140121 Åëåíà Âèêòîðîâíà 2226207 89831382236 Îëüãà Ñåðãå 2993984 2277205 Åëåíà,îòë.ðåìîíò 2204980 Ñâåòëàíà Èâàíîâíà 89139193688 Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà 89231201118 Ýðèê

ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ëåâîáåðåæíîå Àçáóêà æèëüÿ Áàéò ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ëþáèìûé ãîðîä íà ëåâîì ×àñòíîå ÑÖÍ Ëåâîáåðåæíîå ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ ÏÀËÈÒÐÀ (www.anpalitra.ru) Ñòîëèöà ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÈÍ-Âåñòà Ëåâîáåðåæíîå ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÎÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ Æèëñåðâèñ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÑÀÉË ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ëåâîáåðåæíîå ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) Áîëüøîé ãîðîä ÐÈÔ-Ñ Áåëûé êâàäðàò ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Äåëüòà ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÖÍ ×àñòíîå ×àñòíîå ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ Áîëüøîé ãîðîä ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Áîëüøîé ãîðîä ×àñòíîå ÑÀÉË ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ Áîëüøîé ãîðîä Êëþ÷-Èíôîðì ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Áîëüøîé ãîðîä ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ñòåëëà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ×àñòíîå

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â ��ôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

40

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ê

óëèöà

¹

1027865

֕

112983 1012502 30661

êëí5537 143661 101112

1011998 21086481 112/09 21094217 21078584 ֕

135556 21107072 1012534

1011258

Ëåæåíà Íàöèîíàëüíàÿ Íàöèîíàëüíàÿ Íàöèîíàëüíàÿ Íàöèîíàëüíàÿ Ïîëÿêîâà Ïîëÿêîâà Ïîëÿêîâà Ïîëÿêîâà Ïîëÿêîâà Ïðîìûøëåííàÿ Ïðîìûøëåííàÿ Ïðîìûøëåííàÿ Ïðîìûøëåííàÿ Ïðîìûøëåííàÿ Ïðîìûøëåííàÿ Ïðîìûøëåííàÿ Ïðîìûøëåííàÿ Ïðîìûøëåííàÿ Ïðîìûøëåííàÿ Ïðîìûøëåííàÿ Ðåñïóáëèêàíñêàÿ Ñåëåçíåâà Òåàòðàëüíàÿ Òåàòðàëüíàÿ Òåàòðàëüíàÿ Òåõíè÷åñêàÿ Òîëáóõèíà Òîëáóõèíà Òîëáóõèíà Òîëáóõèíà Òîëáóõèíà Òîëáóõèíà Òîëáóõèíà Òîëáóõèíà Òîëáóõèíà Òîëáóõèíà Òîëáóõèíà Òîëáóõèíà Òîëáóõèíà Òîëáóõèíà Òîëáóõèíà Òîëáóõèíà

äîì

15 13 4 7 1á 16 1á 5 5 3 5 18 8 12 8 8 10 10 28 28 37à 26 3à 9

41/1

31 25 31 25/1 25/1 27/2 25/1 25/1 25/1

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

14/15 1/2 1/2 2/2 2/2 1/5 1/5 1/5 4/5 4/5 3/3 1/3 5/5 2/5 2/5 2/5

ê ê ê ê ê ï ï ï ê ê ê ê ï ï ê ê ï ï ï ï ï ï ï ê ê ê øëá ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

43/21/13 29/18/7 31/18/7 30/18/6 30/17/7 30/17/7 30/17/6 30/17/6 30/16/6 30/16/6 32/17/7 30/16/6 31/19/6 30/19/6 31/19/6 32/19/6 32/20/6 30/18/6 30/18/6 31/19/6 31/19/6 50/29/8 30/17/5 40/22/9 38/21/9 42/20/9 32/20/6 29/17/6 30/16/6 30/16/6 29/16/7 29/16/6 29/16/7 30/17/6 33/19/6 47/19/9 47/19/9 30/17/5 29/17/5 42/19/9 42/19/9 43/19/9 42/19/9

5/5 4/5 2/5 2/5 8/10 3/9 2/5 1/5 5/5 1/2 5/5 5/5 3/5 1/5 2/5 1/5 4/9 2/5 2/10 2/10 4/9 8/9 5/10 5/10 5/10 8/10

1/1 ò ò ê ò ò ò ò ò ò ò

ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ê ò ò ò ê ê

óï èç èç

-/1/èç èç èç -/1 -/1 -/-/1/-

1/-/1/1/1/1/1/-/1 -/-/1/-/1/1/1/-/1/-

èç

èç èç èç

èç èç èç èç èç

-/1 1/-/1 1/-/1 -/1 1/1/-/1 -/1

èç èç èç èç

èç

ïã õð óï óï õð õð õð òèï ïã õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð óï òèï ïã ïã ïã ìý õð õð õð òèï õð õð õð óï óï òèï òèï óï óï óï óï

ñ ñ ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ð ð ñ ð

öåíà

3.150.000 950.000 950.000 980.000 1.050.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.400.000 1.500.000 1.300.000 1.300.000 1.400.000 1.400.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.500.000 1.700.000 1.700.000 1.800.000 1.800.000 1.700.000 1.400.000 1.450.000 1.580.000 1.050.000 1.300.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.430.000 1.450.000 1.450.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000

òåëåôîí èìÿ

2034010 Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà 2920480 Èâàí,èïîòåêà 2223414 89628338100 Àëåêñàíäð 2870216 2700000 õîð.ñîñò. 89137736214 Òàòüÿíà 2123507 89235033088 Òàòüÿíà 2172581 89529492121 Àëåêñàíäð 89529406526 Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà 89139432837 Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 2200221 89833042288 Èãîðü 2171715 89139017230 Íàòàëüÿ Ìèõàéë 2910307 2700000 õîð.ñîñò. 2993540 Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà 2042686 Òàòüÿíà Ãàâðèëëîâíà 2014358 89139193131 Ñâåòëàíà 2910307 2700000 õîð.ñîñò. 2200221 89059340966 ÷ï 2760331 2004040 89138919214 ÷ï,îáìåí 3543399 Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà 89134527048 2091096 89139104677 Àíàñòàñèÿ 3011444 Åëåíà Îëåãîâíà 2204949 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 3540707 89139448808 Ëþáîâü Ãðèãîðü 3251747 89538838505 Èðèíà Âëàäèìèð 3622284 Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà 2608030 Íàòàëüÿ Þðüåâíà 2300403 89134641255 Ñâåòëàíà 89139101677 2011305 Èðèíà Áîðèñîâíà 2497802 89138925363 Åêàòåðèíà 3313138 Ðèììà,òîðã 2188113 89134568626 2226207 89231245017 Îëüãà 2223414 2026008 89137850327 Èðèíà 3630718 2010624 2709988 Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà 3543399 Íàòàëèÿ Âëàäèìèðîâíà 2224905 89137517248 Îêñàíà 3621213 89134644193 Åêàòåðèíà Áîðèñ 2491212 Âèêòîð Þðüåâè÷,an@ansail.ru 2497802 89138925363 Åêàòåðèíà

êîíòàêòû

ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Îñíîâíîé ýëåìåíò ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) ÐÎÑÁÈÇÍÅÑ ÀÍ ÐîñòÄîìÈíâåñò ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ïëàíåòà Àëüÿíñ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Áîëüøîé ãîðîä ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä ÈÍÂÀ-ÐÎÑÑ ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ×àñòíîå ÍÃÑÍ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ Äîìèíî ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÌåãàÏîëèñ Ïëàíåòà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ïëàíåòà-ÝÍÑÊ Ðåãèîí-Òðåéä Íîâîñèáèðñê ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ñòèìóë ÀÍ Ïðàâûé Áåðåã ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÑÀÉË ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô)

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

41


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ ê

¹

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100449 êëí5903 1012466 1012465

1011678 1011240 ֕ 1012102 1011838

121908 ֕

1012302 125671 118504

101599

֕

1012507 135047 3/306 141933

21040675 135023 148048 06/03-10 îêò4248 ÆÅË 21097793 45 21092183 102374

äîì

ý/ý

ì

Òîëáóõèíà 2 7/16 ê Òîëáóõèíà 25/1 4/10 ï Òîëáóõèíà 25/1 7/10 ï Òîëáóõèíà 25/1 7/10 ï Òîëáóõèíà 25/1 7/10 ï Òîëáóõèíà 2 8/16 ê Òîëáóõèíà 23 2/13 ê Òîëáóõèíà 21 6/13 ê Òîëáóõèíà 8/16 ê Òîëáóõèíà 14/16 ê Òîëáóõèíà 27 1/10 ê Òîëáóõèíà 2 16/16 ê Òîëáóõèíà 25/1 2/10 ï Òîëáóõèíà 2 11/16 ê Òîëáóõèíà 2 2/16 ê Òîëáóõèíà 2 12/16 ê Òðèêîòàæíàÿ 61 4/9 ê Òðèêîòàæíàÿ 1 4/9 ê Òðèêîòàæíàÿ 61 4/9 ê Òðèêîòàæíàÿ 61 7/9 ê Òðèêîòàæíàÿ 61 5/9 ê Òðèêîòàæíàÿ 37à 1/5 ê Òðèêîòàæíàÿ 58 5/5 ï Ó÷èòåëüñêàÿ 8 5/10 ï Ó÷èòåëüñêàÿ 2 4/4 ê Ó÷èòåëüñêàÿ 8/1 1/14 ê Ó÷èòåëüñêàÿ 8 8/10 ê Ó÷èòåëüñêàÿ 10 8/14 ê Ó÷èòåëüñêàÿ 1/10 ê Ó÷èòåëüñêàÿ 10 8/14 ê Ó÷èòåëüñêàÿ 12/14 ê Ó÷èòåëüñêàÿ 9/14 ê Ó÷èòåëüñêàÿ 10 11/14 ê Ôðóíçå 59/2 1/9 ï Ôðóíçå 59 9/9 ï Ôðóíçå 59 9/9 ï Ôðóíçå 65 3/9 ï Ôðóíçå 65 8/9 ï Ôðóíçå 59/2 2/9 ï Ôðóíçå 65 8/9 ï Ôðóíçå 59 5/9 ï Ôðóíçå 71 5/16 ì Ôðóíçå 71 3/16 ì Ôðóíçå 61 8/13 ê Ôðóíçå 61 3/14 ê ×êàëîâà 70/1 1/9 ê ×êàëîâà 1/9 ê ×êàëîâà 74 9/9 ê ×êàëîâà 70/1 8/9 ê Þðãèíñêàÿ 2-ÿ 34à 1/5 ê Þðãèíñêàÿ 2-ÿ 34à 5/5 ê Þðãèíñêàÿ 2-ÿ 34à 3/5 ê ÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÛÉ ðà 1905 Ãîäà 6/9 ê 1905 Ãîäà 85 1/9 ï 1905 Ãîäà 8/9 ê 1905 Ãîäà 2/9 ê

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

35/16/8 42/18/9 41/16/9 42/17/9 43/17/9 42/19/9 35/18/10 39/19/11 38/20/10 40/20/10 48/20/16 36/16/9 43/20/9 42/20/10 42/18/11 41/18/11 33/19/6 33/19/6 34/19/6 33/19/6 36/-/6 36/18/8 45/31/6 30/17/6 35/19/8 43/20/12 35/17/8 36/16/9 43/20/12 37/17/10 40/17/8 41/20/10 43/21/11 30/17/6 30/17/6 30/17/6 29/17/5 30/17/6 30/18/6 30/17/6 30/17/6 38/21/9 37/20/9 38/20/8 38/17/8 35/18/7 32/14/9 36/19/9 33/18/8 36/20/9 35/19/6 36/19/9 éîí 32/19/6 34/20/7 33/19/6 33/19/6

ò ê ê ê ê ê ò

-/1 1/- èç -/1 -/1 -/1 èç 1/-/1 -/1 ò -/1 - -/1 ò èç ê -/1 1/ê -/1 -/1 èç ò -/1 ò -/1 èç ò -/1 ò 1/ò -/1 ò -/1 ñì ò -/ò 1/- ñì ò -/1 èç ò 1/ò - 1/- èç - -/1 ò -/- èç - -/1 ê -/1 ò -/1 ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

1/-/1 èç -/1 1/1/1/-/1 -/1 -/1 èç -/1 -/1 -/1 -/1 èç

ò ò -/ò -/-

èç èç

- 1/- èç ò èç ò 1/- èç ò 1/-

óï óï óï óï óï óï

ñ ñ ð ð ð ð ð ð ñ ñ ð ñ ð ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ

öåíà

óï óï óï óï óï óï óï óï ýë òèï òèï òèï òèï òèï õð õð òèï ïã óï óï óï óï óï óï óï óï òèï òèï óï òèï òèï òèï òèï õð óï óï óï óï òèï óï óï óï óï õð óï

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ð ð ð ð ð ð ñ ñ ñ

1.670.000 1.690.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.770.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.880.000 1.880.000 1.880.000 1.925.000 1.950.000 2.300.000 1.550.000 1.550.000 1.570.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.700.000 1.600.000 1.650.000 1.850.000 1.900.000 1.950.000 1.950.000 1.980.000 2.000.000 2.100.000 2.500.000 1.600.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.699.000 1.700.000 1.720.000 1.750.000 1.900.000 2.000.000 2.300.000 2.350.000 1.350.000 1.450.000 1.500.000 1.550.000 1.200.000 1.200.000 1.270.000

óï òèï óï òèï

ñ ñ ñ ñ

1.710.000 1.899.000 1.900.000 1.950.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2303700 89137186418 Ëèëèÿ Âàëåðüåâí 2760331 3011444 Ñåðãåé Èâàíîâè÷ 3011444 Ñåðãåé Èâàíîâè÷ 2497802 89138925363 Åêàòåðèíà 2131759 2491071 õîð.ðåìîíò,Ëàðèñà 3357003 89612173797 Åëåíà Âëàäèìèð 89529372444 òîðã 2491212 Âèêòîð Þðüåâè÷,an@ansail.ru 2491212 Âèêòîð Þðüåâè÷,an@ansail.ru 2123507 89235033088 Òàòüÿíà 2222242 Ëèäèÿ Âèêòîðîâíà 89231312522 Õîð.ðåìîíò 2993540 Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ 2864287 Âëàäèìèð,ðåì. 2301010 89232278205 Àíäðåé Âàëåðèåâ 2224905 89137517248 Îêñàíà 2220860 89133731897 89137193131 3011822 Þðèé,îòë.ñîñò. 2042878 89607815230 Îëüãà 2065371 2302020 89138947873 îòë.ðåìîíò,Èðèíà 3631883 89529092978 Âàëåíòèíà 2657971 Ñâåòëàíà 3543399 Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà 3040444 2993481 Àíäðåé Âàñèëüåâè÷ 89232445556 Ìàêñèì 2171715 89529393348 Ñâåòëàíà Ñåðãåå 2497802 89138925363 Åêàòåðèíà 2270589 89137861134 Ëàðèñà Àëåêñååâ 2491212 Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ 2042878 89607815230 Îëüãà,åâðî 3621213 89134644193 Åêàòåðèíà Áîðèñ 2999187 2992402 Ñâåòëàíà 2880495 Åëåíà 89138923030 2631370 Èííà 3161111 Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà 2301010 89139103782 Îëåã 2361100 89139187949 Àëåêñàíäð 2225251 89059555971 Âàëåíòèíà 89139257664 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 2119003 89139399136 Ëèäèÿ 2540222 89139250261 ÷ï 2301010 89831376733 Íåëëè 2920304 2491033 Èðèíà Íèêîëàåâíà 2362159 89139000521 Åëåíà,õîð.ñîñò. 2420000 Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà 3630718 2010624 2226207 89139431658 Èðèíà 2540222 89139463818 Õîð.ðåìîíò 2760976 89137476061 Ëþäìèëà Âëàäèì 2600922

Áîëüøîé ãîðîä Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Àëüÿíñ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ×àñòíîå ÑÀÉË ÑÀÉË ÀÍ ÐîñòÄîìÈíâåñò ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ×àñòíîå ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÑÌÊ ïëþñ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÀÍ ÀÂÅÍÞ ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ ×àñòíîå ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè ×àñòíîå ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Äåëüòà ×àñòíîå Áîëüøîé ãîðîä ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÑÀÉË ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ëè÷íûé ðèýëòåð ÑÁÊ-ÏËÞÑ ÌÎÍÎËÈÒ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ãîðæèëîáìåí Êîìïëåêñ-Ðèýëò ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Óíèñîí Æèëñåðâèñ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïðàâûé Áåðåã ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü

2693434 Ìàðèÿ Ïàâëîâíà 3040604 2992557 Âÿ÷åñëàâ 2420000 Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà 2491212 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÀÉË

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1

óëèöà

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

42

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

¹

óëèöà

117473 1905 Ãîäà 21091155 1905 Ãîäà 1905 Ãîäà 21079572 1905 Ãîäà 1905 Ãîäà 1102040 Áëîê-ïîñò 104042 Âëàäèìèðîâñêàÿ 1103269 Âëàäèìèðîâñêàÿ 102363 Âëàäèìèðîâñêàÿ 102355 Âëàäèìèðîâñêàÿ Âëàäèìèðîâñêàÿ 1104591 Âëàäèìèðîâñêàÿ ñ808 Âëàäèìèðîâñêàÿ Âëàäèìèðîâñêàÿ 102718 Âëàäèìèðîâñêàÿ çëö5941 Âëàäèìèðîâñêàÿ ÷ï Âîêçàëüíàÿ ìàãèñòðàëü 21054473 Âîêçàëüíàÿ ìàãèñòðàëü Âîêçàëüíàÿ ìàãèñòðàëü Âîêçàëüíàÿ ìàãèñòðàëü Âîêçàëüíàÿ ìàãèñòðàëü Âîêçàëüíàÿ ìàãèñòðàëü 116282 Âîêçàëüíàÿ ìàãèñòðàëü Âîêçàëüíàÿ ìàãèñòðàëü Âîêçàëüíàÿ ìàãèñòðàëü 21043240 Âîêçàëüíàÿ ìàãèñòðàëü Äìèòðèÿ Øàìøóðèíà Äìèòðèÿ Øàìøóðèíà 130864 Äìèòðèÿ Øàìøóðèíà 131607 Æåëåçíîäîðîæíàÿ Æåëåçíîäîðîæíàÿ 102762 Æåëåçíîäîðîæíàÿ 134395 Æåëåçíîäîðîæíàÿ Æåëåçíîäîðîæíàÿ öèá15537 Æåëåçíîäîðîæíàÿ ÷ï Æåëåçíîäîðîæíàÿ

äîì

21/3 21ê1 2 137 13 7 21 21 21 21 21 21 13 11 11 13 13 4/1 4

10 10 6/1 8/2 8/3 4 8 12 12

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

9/16 9/16 9/16 9/16 10/10 1/1 5/5 5/5 2/5 2/5 6/9 9/9 3/9 3/9 6/9 9/10 7/9 9/9 8/9 9/9 8/9 8/9 2/10 8/8 9/9 8/10 7/9 7/9 5/9 4/9 7/10 5/9 9/12 1/9 1/17 16/17

ì ì ì ì ê ä ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ì ì

40/19/9 40/19/10 38/20/9 39/19/10 52/14/25 25/16/9 96/36/10 31/17/6 31/19/6 31/18/6 37/18/8 35/18/8 46/22/11 47/19/10 45/21/10 43/18/11 29/14/8 30/18/6 31/17/7 31/18/6 32/19/6 34/19/7 40/18/10 42/25/61/25/13 61/25/13 30/18/6 30/18/6 34/21/7 32/18/6 32/18/6 32/17/5 40/18/9 32/18/6 52/24/14 43/20/12

ò ò ò ò ò

1/-/1 1/-/1 1/-/1/1/-/1/-/1 -/1 -/1 -/1 1/-/1 1/1/-/1

óï èç óï óï èç óï èç óï ìý ò ñì ïã õð ò õð ò õð ê óï èç óï ê èç óï ò óï óï ò èç óï ò óï ò èç òèï ò òèï ê òèï ò 1/òèï -/1 èç òèï ò 1/óï ò ò -/1 ýë ê -/1 èç ýë ò 1/òèï ò 1/õð ò 1/òèï ò 1/òèï ò 1/- èç òèï ò -/1 òèï ò 1/óï ò -/1 òèï ò -/1 ýë ò -/1 ýë

ð ð ð ð ð ð ñ ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ð

öåíà

2.250.000 2.300.000 2.500.000 2.500.000 3.400.000 670.000 1.200.000 1.450.000 1.450.000 1.500.000 2.180.000 2.200.000 2.250.000 2.250.000 2.300.000 2.350.000 1.600.000 1.600.000 1.700.000 1.750.000 1.850.000 1.950.000 2.400.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.850.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.490.000 2.900.000 2.900.000

òåëåôîí èìÿ

2171715 89130026358 Àëåêñàíäð 2310000 Ìàðèíà Íèêîëàåâíà 2714342 2042878 + ìåáåëü 2204949 Þëèÿ Âèêòîðîâíà 2004205 89133978828 Íàòàëüÿ,ðåìîíò 2020027 Îëüãà Àëåêñååâíà 2310000 Âåðà Âàñèëüåâíà 2034010 Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà 2222242 Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ 2491212 Âèêòîð Þðüåâè÷,an@ansail.ru 89139281015 3140121 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 2035245 89137980256 Îëüãà Íèêîëàåâí 89139354180 2000909 Ñâåòëàíà Àëüáåðòîâíà 2255656 89139211881 2226403 Èðèíà Âàñèëüåâí 2410000 Àëüáèíà Ãåííàäüåâíà 2119003 3312882 Îëüãà Âàñèëüåâí 2172581 89231926032 Þëèÿ 89139001996 3011822 Ðîìàí 89139399686 Èðèíà Äàíèëîâíà 2171715 89137200020 Òàòüÿíà Àíàòîëü 2131759 2491071 Òàòüÿíà Áîðèñîâíà 2200221 2632425 Èðèíà Âèêòîðîâíà 2032010 Êñåíèÿ Ñåðãååâíà 2994981 2266362 Åëåíà 2921123 2380431 Åëåíà,îáìåí 3805913 89529065913 Àëåêñàíäð 2361200 89137777667 Òàòüÿíà 2994981 2266362 Åëåíà 2179932 Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà 3630718 2010624 89137881968 Ýäóàðä 2174141 89138913753 2226403 Ëþäìèëà Âèêòîð

êîíòàêòû

Áîëüøîé ãîðîä ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Íàäåæíûé ÖÍ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÑÀÉË Íîâîñèáèðñê Íåäâèæèìîñòü ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ×àñòíîå ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Îïîðà-Ãðóïï ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü Ðåãèîí-Òðåéä Íîâîñèáèðñê Áîëüøîé ãîðîä Àëüÿíñ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÁÊ-ÏËÞÑ ÑÁÊ-ÏËÞÑ ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ Ãîðæèëîáìåí ÑÁÊ-ÏËÞÑ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ïðàâûé Áåðåã ×àñòíîå Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Îïîðà-Ãðóïï

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ê

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

43


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

ê

¹

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/408

óëèöà

äîì

10 12 12 12 12 14 12 12 5 59 30/2 30/2 30/2 79 55 30/1 30/1 50 30/1 50 6 6 6 6 6 20 34

4 4 4 4 7 6 6 10 28 9

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

5/10 16/17 2/12 1/17 7/17 4/17 10/17 10/17 5/5 12/14 7/9 1/5 1/5 5/5 1/5 1/5 1/5 4/5 5/5 5/5 2/5 5/5 2/5 4/6 3/5 3/5 2/5 2/5 4/5 3/10 2/10 8/10 2/10 2/10 1/10 3/10 1/10 4/9 4/9 9/9 9/9 9/10 2/9 1/4

ê ì ê ì ì ì ì ì ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï ê ê ê ê ê ê ê

38/15/15 43/21/12 53/25/12 52/30/12 53/23/14 50/24/10 43/18/12 43/21/12 35/15/9 45/20/10 24/13/7 31/18/7 31/18/6 31/18/31/18/6 30/26/29/16/6 30/16/6 31/19/6 33/19/5 39/21/8 33/19/6 40/21/9 31/12/6 31/19/7 29/18/5 29/18/6 29/18/5 31/18/5 54/27/13 48/-/32/12/9 32/13/9 32/13/9 32/14/9 32/13/9 32/12/9 33/19/6 34/20/6 34/20/7 32/19/6 44/22/10 45/20/9 32/18/6

ò -/1 1/ò -/1 ò -/1 ê -/1 ò 1/ò 1/ò -/1 ò -/1 ê -/1 ò 2/ò -/ò -/ò 1/ò ò -/ò 1/ò 1/ò 1/ò 1/-

èç èç ñì èç

ñì

èç ò 1/ê -/-

èç

ò 1/ò -/ê 1/ò -/ò 2/- èç ò -/1 èç ò -/1 èç ò -/1 ò -/1 èç ò ò 1/ò 1/- èç ò 1/ò 1/1 èç ò 1/ò -/-

ýë óï óï óï óï ýë óï ýë óï óï ìñ òèï õð õð õð õð óï õð õð òèï ïã õð óï ïã õð õð õð õð õð óï óï óï óï óï óï óï òèï òèï òèï òèï óï óï õð

ñ ð ð ñ ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ð ñ ñ ñ ð ñ ð ð ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ð ð ð ð ð ð ñ ñ ñ ñ ð ð ñ

öåíà

2.980.000 3.100.000 3.100.000 3.200.000 3.590.000 3.750.000 3.800.000 4.000.000 1.600.000 1.370.000 1.100.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.800.000 1.880.000 1.900.000 1.950.000 2.050.000 2.100.000 2.550.000 1.550.000 1.600.000 1.600.000 1.650.000 2.000.000 6.000.000 4.500.000 1.450.000 1.540.000 1.550.000 1.600.000 1.600.000 1.650.000 1.700.000 1.800.000 1.850.000 1.900.000 2.600.000 2.700.000 1.650.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

89134716444 Îëåã Åâãåíüåâè÷ 3621213 89139192613 Èðèíà Áîðèñîâíà 2301010 89833091317 Àðêàäèé Àíäðååâ 2011866 2011869 Èðèíà,azbukainfo.ru 2184440 Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà 2997379 2302131 89529450704 Îëüãà Âëàäèìèð 2871163 2608030 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà 2497656 89529193664 Êñåíèÿ 2225251 89139413639 Ëèëèÿ Íèêîëàåâí 3435511 89537880875 Åâãåíèé 2185855 89537931529 2918922 Èðèíà Þðüåâíà 2899969 2361160 89134761059 2014358 89139193131 Ñâåòëàíà 2301010 89232278205 Àíäðåé Âàëåðèåâ 2222242 Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ 89130162699 2226207 89137271620 Ëþäìèëà 3154053 89134849596 Âàëåðèé 2226207 89137271620 Ëþäìèëà 3446000 Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ 3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð 3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð 3540059 89612232154 Ñâåòëàíà Àëåêñå 89052139978 òîðã 2020027 Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà 89529117942 òîðã,ìåá.,áûò.òåõí. 2255656 2410000 Åëåíà Àíàòîëüåâíà 2497802 89134525554 Èðèíà 2991704 2361160 Ñâåòëàíà,ðåìîíò 2223414 89231308400 Äìèòðèé 2491053 2638909 Ëàðèñà,õîð.ñîñò. 3621965 2133529 Ãàëèíà Íèêîëàåâíà 3630718 2010624 2242416 89137533359 Òàòüÿíà Íèêîëà 89139101677 2011305 Èðèíà Áîðèñîâíà 2204246 2914504 Ñâåòëàíà Âèòàëüåâíà 2004040 89138919214 îáìåí 2184440 Âàäèì Àíàòîëüåâè÷ 2222242 Îëåñÿ Ñåðãååâíà

ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Àçáóêà æèëüÿ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Âëàäàð Áîëüøîé ãîðîä Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Õèðø ÀÍ Êîìïëåêñ-Ðèýëò ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÀÍ ÀÂÅÍÞ Ýâåðåñò-Í ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ ×àñòíîå ÈÍÂÀ-ÐÎÑÑ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ôèçè÷åñêîå ëèöî ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Áåëûé êâàäðàò ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò ×àñòíîå ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Ôèçè÷åñêîå ëèöî Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ïëàíåòà ÀÍ Áèçíåñ-Ãðàä Ïðàâûé Áåðåã Þëèé Öåçàðü Ïëàíåòà Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru)

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

Æåëåçíîäîðîæíàÿ Æåëåçíîäîðîæíàÿ Æåëåçíîäîðîæíàÿ ÷ï Æåëåçíîäîðîæíàÿ 102752 Æåëåçíîäîðîæíàÿ Æåëåçíîäîðîæíàÿ 106799 Æåëåçíîäîðîæíàÿ ðîì978 Æåëåçíîäîðîæíàÿ 21057140 Èâà÷åâà Êóáàíîâñêàÿ Ëåíèíà Ëåíèíà 119856 Ëåíèíà Ëåíèíà 129391 Ëåíèíà Ëåíèíà Ëåíèíà Ëåíèíà 102771 Ëåíèíà Ëåíèíà Ëåíèíà Ëåíèíà Ëåíèíà 21076542 Ëåíèíà Íàðûìñêàÿ Íàðûìñêàÿ Íàðûìñêàÿ Íàðûìñêàÿ 1103174 Íàðûìñêàÿ Íàðûìñêàÿ çëö2797 Îêòÿáðüñêàÿ 21106264 Ïðèáðåæíàÿ Ïðèáðåæíàÿ 125713 Ïðèáðåæíàÿ Ïðèáðåæíàÿ Ïðèáðåæíàÿ Ïðèáðåæíàÿ 134547 Ðåâîëþöèè Ðåâîëþöèè ÷ï Ðåâîëþöèè Ðåâîëþöèè 110919 Ðåâîëþöèè 102716 Ðåâîëþöèè 102361 Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

44

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

¹

óëèöà

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ äîì

21058422 Ñèáèðñêàÿ 21107883 Ñèáèðñêàÿ Ñèáèðñêàÿ 31à Ñèáèðñêàÿ 31 125758 Ñèáèðñêàÿ 31à 1103972 Ñèáèðñêàÿ 31à 147826 Ñèáèðñêàÿ 32 Ñèáèðñêàÿ 31à Ñèáèðñêàÿ Ñèáèðñêàÿ 39 21103715 Ñèáèðñêàÿ Ñîâåòñêàÿ 99 Ñîâåòñêàÿ 50 102713 Ñîâåòñêàÿ 97 Ñîâåòñêàÿ 53 Ñîâåòñêàÿ 65 Ñîâåòñêàÿ 95 Ñîâåòñêàÿ 95 Ñîâåòñêàÿ 95 102677 Óðèöêîãî 32 106 Óðèöêîãî 13 21065178 Ôàáðè÷íàÿ 10168132 Ôàáðè÷íàÿ ×àïëûãèíà 16 ×åëþñêèíöåâ 18 ×åëþñêèíöåâ ×åëþñêèíöåâ 18 ×åëþñêèíöåâ 18 120914 ×åëþñêèíöåâ 18 ×åëþñêèíöåâ ×åëþñêèíöåâ 44 ×åëþñêèíöåâ 46 ÷ï ×åëþñêèíöåâ 15 ×åëþñêèíöåâ ×åëþñêèíöåâ 18 148624 ×åëþñêèíöåâ 30 102757 ×åëþñêèíöåâ 18/1 ×åëþñêèíöåâ 14 21081579 ×åëþñêèíöåâ ÇÀÅËÜÖÎÂÑÊÈÉ ðà Àýðîïîðò 52 Àýðîïîðò 58 Àýðîïîðò 58 145110 Àýðîïîðò 58/1 Áàëàêèðåâà 1 Áàëàêèðåâà 1 135894 Áåðåçîâàÿ 2 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 20/1 Âàâèëîâà 3 Âàâèëîâà 3 Âàâèëîâà 3 Âàâèëîâà 3 Âàâèëîâà 3 Âàâèëîâà 3 Âåñåííÿÿ 16 Ãàëóùàêà 11 2/312 Ãàëóùàêà 11

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

4/5 3/5 2/5 2/5 3/5 3/5 3/5 2/5 2/5 1/9 4/10 5/5 4/5 2/5 1/5 5/5 8/11 10/11 10/11 2/5 5/5 2/5 3/5 5/5

ê ï ï ï ï ï ï ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ê ê ê ê ê

32/18/6 30/16/6 30/17/6 31/17/6 32/17/6 31/18/6 31/17/6 31/18/6 31/19/6 34/20/7 36/21/7 30/18/6 31/19/7 33/15/9 31/18/6 38/20/10 33/14/11 37/29/37/29/32/19/6 40/33/28/17/5 27/17/5 31/19/6 30/16/6 30/16/6 30/18/6 30/17/6 30/17/7 32/17/7 31/19/6 31/18/6 30/-/22 32/18/7 30/16/6 30/18/6 36/18/10 30/18/6 39/20/11

1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 8/9 5/5 5/9 6/9 9/9 2/9 4/12 5/9 2/9 éîí 5/5 ï 3/9 ï 7/9 ê 7/10 ê 8/10 ê 8/10 ê 14/18 ê 5/5 ê 9/19 ê 11/17 ê 3/19 ê 18/19 ê 6/19 ê 13/17 ê 3/5 ê 2/24 ê 16/24 ê

31/19/6 29/17/7 66/30/22 56/22/13 35/18/8 35/18/8 20/-/30/18/6 25/10/7 27/-/18 40/18/6 38/17/12 35/14/11 38/16/10 29/18/6 41/25/46/16/11

ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

-/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/-

èç èç

èç èç

èç èç 1/- èç ò èç ò ò -/ò 1/1 ò -/1 èç ò -/1 ò -/ò 1/ò -/- èç ò 1/- èç ò 1/ò èç ò -/ò -/ò ò -/- èç ò ò -/1 ê 1/ò -/1 ò -/1 ò -/1 èç

õð õð õð õð õð õð õð õð õð óï òèï õð óï òèï õð ïã óï óï ñò õð ïã õð õð õð òèï òèï òèï òèï òèï òèï òèï õð

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü Äåëüòà ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÈÍÒÅÃÐÀË ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÐÈÔ-Ñ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Àäðåñàò Ëè÷íûé ðèýëòåð Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Îïîðà-Ãðóïï ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÄÍÈ (www.gkdni.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ Ïàðòíåð Íåäâèæèìîñòü Ñèáèðè ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) Äîìàøíèé î÷àã ÈÍÒÅÃÐÀË ÐÈÔ-Ñ Ïëàíåòà Äîìàøíèé î÷àã ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Êîìïëåêñ-Ðèýëò ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

1.250.000 1.600.000 2.450.000 2.750.000 2.230.000 2.300.000 780.000 õð ñ 1.550.000 òèï ñ 1.380.000 ñò ñ 1.500.000 óï ð 1.500.000 óï ð 1.680.000 óï ñ 1.750.000 óï ñ 1.750.000 õð ñ 1.550.000 óï ñ 1.890.000 óï ñ 2.070.000

2172591 89529492121 Àëåêñàíäð 3283032 89138932184 õîð.ðåì.,ïë.îêíf 3357459 89133939697 ïîä ñ/î 2161500 89139251522 Ëàðèñà Íèêîëàåâ 89139562033 Ëèäèÿ 2149708 òîðã 3630718 2010624 3357005 89138989769 Îëüãà Àíàòîëüåâ 2270519 3801344 ïîä ñ\î,òîðã,Òàòüÿíf 2491270 89039054774 Èííà Åâãåíüåâíà 2223414 89231308400 Äìèòðèé 2302020 89138947873 Èðèíà 2091096 89137616204 Ðîìàí 2491270 89039054774 Èííà Åâãåíüåâíà 2133859 89139199936 Äàðüÿ 89133920306 Ñòóäèÿ 89134716444 Îëåã Åâãåíüåâè÷

ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü Ôðèäîì ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) ÈÍ-Âåñòà ×àñòíîå Ïðàâûé Áåðåã ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÀÏÒ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÎÒÂÅÒ Ïëàíåòà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÍÃÑÍ Ïëàíåòà ÞÔ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË ×àñòíîå ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ

ò -/1 ò 1/ò -/- èç ò ò ê ê ò ò

õð òèï ñò óï óï óï

ñ ñ ñ ñ ñ ð

ê ê ò ê ò

-/1 -/1 -/1 1/-/-/1

èç èç èç èç

êîíòàêòû

2709988 Åëåíà Ìèõàéëîâíà 2410010 Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷ 2302020 89231501617 Îòë.ñîñò.,Ëåâ 2119003 89139399136 Ëèäèÿ 3040434 2143274 Îêñàíà 2271217 Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 2125319 89139147737 2090890 89529440811 Ëþäìèëà 2270588 89529039228 Ëàðèñà Åâãåíüåâ 2213524 89139187210 òîðã 2410010 Åëåíà Âëàäèìèðîâíà 2992855 Êîíñòàíòèí 2172512 89231493939 Ñòàíñèëàâ 89139058020 Íèêîëàé Èâàíîâè÷ 2999187 2992402 Äåíèñ Âàëåðüåâè÷ 2202793 2914504 Ìàðèíà 2301010 89137419200 Èðèíà 2244409 89139153342 Ñåðãåé 89139055650 2226403 Îëüãà Âëàäèìèð 2993540 Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà 2222299 89137810880 Þëèÿ Àëåêñàíäð 2797788 Ìàðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà 2410010 Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷ 2015555 89138975498 Ìàðèíà Èãîðåâíà 2224905 89137517248 Îêñàíà 2910226 89231360312 Ìàðèíà,ñðî÷íî 89139026522 2161973 Ëþäìèëà 2270589 89137861134 Ëàðèñà Àëåêñååâ 2990055 89137349810 Íàòàëüÿ Þðüåâíà 2925888 3758023 Àëåíà Ñåðãååâíà 2090890 89529486261 Åëåíà 2014868 89618787777 Òàòüÿíà 2910253 2142280 îòñ,òîðã 3758023 2925888 îòë.ñîñò.,Àëåíà 2244409 89137776220 Åâãåíèé 2125319 89529198630 ÷ï 2222242 Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 3633231 89139413639 Ëèëèÿ Íèêîëàåâí 2608030 Àíàñòàñèÿ Âèêòîðîâíà

òèï òèï òèï óï òèï óï

ò -/1 èç ê -/1 èç

òåëåôîí èìÿ

1.700.000 1.750.000 1.750.000 1.780.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.850.000 1.850.000 1.950.000 2.300.000 1.580.000 1.900.000 1.900.000 2.100.000 2.750.000 3.049.000 3.100.000 3.200.000 2.200.000 3.333.000 1.490.000 1.800.000 1.750.000 630.000 1.600.000 1.630.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.750.000 1.750.000 1.900.000 1.900.000 1.930.000 2.000.000 2.200.000 2.200.000 2.350.000

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ

1/- èç 1/- ñì -/1 -/1 -/1 -/1 èç -/1

öåíà

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ê

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

45


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ ê

1104462 148590

2/340

3/081

148338 á584 1104348 1031244 3/109 46 1/340 1032416

135760 1032492 148008 çëö5187

֕

֕

1104603 1032124

ëåí10020 çëö5930

102816 101618

Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãàëóùàêà Ãîðáîëüíèöû òåððèòîðèÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî

äîì

11ñò 11 2 15 2 11 17 4 4 4 2 17 11 4 17 4 11 3 3 3 11 1 11 1 1 40/1 40/2 40/1 40/1 40/1 40/2 25/4 40/1 40/1 25 27 25/4 25/4 25/4 32 32 21/4 32 23/1 32 34 32 21/1 19/1

32/1 39 39 30/1

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

18/24 16/24 11/19 5/24 13/19 16/24 9/15 10/19 11/19 11/19 18/19 5/15 20/24 11/19 9/17 13/19 19/24 10/17 18/19 10/17 10/17 13/14 5/15 4/14 13/16 9/9 1/5 2/5 1/5 2/5 2/5 4/5 5/5 3/5 1/5 2/5 2/5 3/5 3/5 3/5 3/5 5/9 5/9 5/9 3/9 4/9 5/9 5/5 5/9 2/14 2/10 2/3 2/3 1/5 1/5 1/5 3/4

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê ï ê ê ê ê ê ê ï ê ê

41/25/43/16/10 41/17/11 60/19/16 40/15/11 49/22/11 46/17/13 42/18/12 42/17/12 42/19/14 48/17/14 48/23/12 36/-/42/17/12 49/23/12 42/21/66/20/18 57/35/45/17/14 57/35/20 57/25/55/20/17 56/24/16 56/22/11 55/25/9 28/23/19/16/2 20/13/4 19/16/2 20/13/4 20/13/4 18/14/4 25/15/5 24/17/4 23/16/2 31/18/6 31/18/6 28/17/5 28/17/5 28/17/5 28/17/5 35/19/7 33/19/7 30/17/5 33/19/7 33/18/6 37/19/7 30/17/6 33/19/6 43/21/10 45/35/27/18/4 27/18/5 27/13/6 30/17/6 33/19/6 30/17/4

-/1 ò -/1 -/1 ê -/1 ê -/1 ê -/1 ò -/1 ò 1/ò -/1 ê -/1 ò -/1 -/1 ò -/1 -/1 - -/1 ê -/1 -/1 ê ò -/1 -/1 -/1 ê -/1 - -/1 ò -/1 - 1/ò ò ò -/ê ê -/ò ò 1/-/ò

èç

èç èç èç

èç èç

èç

èç

èç

èç

ò -/ò -/ò 1/- ñì ò ò 1/1/- -/1 ò -/1 ò 1/ò 1/ò 1/ò 1/ò 1/- èç ò -/1 ñì ò ò ò ò ò

-/- èç -/-/-/- èç 1/-

óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï ñò ýë óï óï óï ìñ ìñ ìñ ìñ ìñ ìñ ìñ ìñ ìñ õð õð õð õð õð õð òèï òèï òèï òèï òèï òèï õð òèï óï ýë òèï õð õð õð õð ïã

ð ð ð ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ñ ð ñ ñ ñ

öåíà

2.100.000 2.100.000 2.250.000 2.280.000 2.300.000 2.350.000 2.450.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.550.000 2.600.000 2.700.000 2.790.000 2.800.000 2.800.000 2.900.000 2.900.000 2.999.000 3.000.000 3.060.000 3.200.000 1.350.000 1.000.000 1.070.000 1.100.000 1.130.000 1.140.000 1.200.000 1.300.000 1.300.000 1.400.000 1.450.000 1.450.000 1.470.000 1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.750.000 1.800.000 1.800.000 2.750.000 3.500.000 1.250.000 1.250.000 1.300.000 1.350.000 1.350.000 1.400.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2034010 Âèêòîðèÿ Àëåêñàíäðîâíà 2125319 89529198630 ÷ï 2119003 89134701029 Íàòàëüÿ 3357003 89612173797 Åëåíà Âëàäèìèð 3631883 89529067428 Åëåíà 89231474244 Ìàêñèì 89134716444 Îëåã Åâãåíüåâè÷ 2224905 89607849660 ßíà Âàëåðü 3621213 89134644193 Åêàòåðèíà Áîðèñ 2035555 89134716444 Îëåã Åâãåíüåâè÷ 2119003 89134701029 Íàòàëüÿ 2491211 2491110 Åëåíà Àëüáåðòîâíà 2125319 89139177801 ÷ï 89139293392 89139425400 3010606 Òàòüÿíà Âëàäèì 89133920306 Âååðíàÿ ïëàíèðîâêà 2271217 Åëåíà Áîðèñîâíà 2491212 Îëüãà Àëåêñååâíà 89134716444 Îëåã Åâãåíüåâè÷ 2226207 89831382236 Îëüãà 3040604 2992557 Âÿ÷åñëàâ 89134716444 Îëåã Åâãåíüåâè÷ 2160101 Ðîìàí Èãîðåâè÷ 3313052 Ëàðèñà,àâò.äèçàéí 2035555 3630718 2010624 2916305 2491270 Þðèé 2132395 Ãàëèíà Áîðèñîâíà 2004040 2916305 ÷ï 2255656 3555777 89232473158 Ëèäèÿ Ôåäîðîâíà 3631883 89231730093 Àíòîí 2119590 89139511717 Íàòàëüÿ Ñåðãååâ 89139875679 2015555 Åâãåíèÿ,õîð.ñîñn/ 3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð 2929248 2226403 Åëåíà Âèòàëüåâíà 3540059 89612232154 Ñâåòëàíà Àëåêñå 2991245 Ðîìàí,îáìåí 2123507 89231713350 Åâãåíèé 89612280382 2270588 89139548836 Íåëëÿ Àëåêñàíäð 2034010 Âèêòîðèÿ Àëåêñàíäðîâíà 3543399 Ñâåòëàíà Âàëåðüåâíà 2119003 89529458883 Ëàðèñà 2119003 2136368 Èðèíà 89134896925 2871163 2200221 89537931246 Åëåíà Âèêòîðîâí 2255656 89130050771 Âàëåíòèíà,åâðîðåìîíò 2994981 2266362 Ëþáîâü Âàñèëüåâíà 89538034465 Òèìîôåé 2215045 89039339797 Íàòàëüÿ Âèòàëüå 2228800 89139268535 Âåðîíèêà Âàñèëü 3631838 89537703245 Îëüãà Âÿ÷åñëàâ 3615000 89607793462 Ëþäìèëà Íèêîëà

ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè 1 êâàðòàë ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Äîêòîð Êëþ÷ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü Ñèáèðñêèé ãîðîä ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ×àñòíîå ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ×àñòíîå ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÑÀÉË ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ãîðæèëîáìåí Äîêòîð Êëþ÷ Ïðàâûé Áåðåã Ïëàíåòà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè Àêðîïîëü ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Îïîðà-Ãðóïï Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò ÑÁÊ-ÏËÞÑ ÀÍ ÐîñòÄîìÈíâåñò ×àñòíîå ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ×àñòíîå Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÓÍÈÊÎÍ-ÈÍÂÅÑÒ ÑÁÊ-ÏËÞÑ 1 êâàðòàë Áàéò Áîëüøîé ãîðîä Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè Áîëüøîé ãîðîä

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

46

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

21090751 21090979 21096629

1031205 138082 á634

100569

115433 ñ728 131011

129823 1103072 1032276 1032384

21096681

1031036 3/108

21091082 öåí8081 21032843

çëö5883

Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äìèòðèÿ Äîíñêîãî Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Äóñè Êîâàëü÷óê Åëüöîâñêàÿ Åëüöîâñêàÿ Åëüöîâñêàÿ Åëüöîâñêàÿ

äîì

39 39

ý/ý

1/5 1/5 1/5 43 1/5 27 4/5 3/5 4/9 26/1 5/10 1/10 26/1 4/10 26/1 4/10 4/10 26/1 4/10 26/1 3/6 5/5 4/5 179/1 1/5 87 5/5 5/5 177 4/5 5 7/9 75 3/9 183á 4/5 75/1 3/9 4/9 3/9 266/5 4/5 3/9 179 5/5 75 6/9 266/5 5/5 185á 5/5 272/3 5/5 266 4/5 177 3/5 73 5/9 75/1 3/9 6/10 270/3 6/17 272/4 4/5 6/17 270/3 6/17 272/4 4/5 177 3/5 177 4/5 71 6/9 5/17 173 10/17 13/17 260/2 13/17 35 10/10 10/10 35 10/10 35 7/10

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

ï ï ï ï ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ï ï ê ï ï ï ê ï ê ï ê ê ê ê ê ï ï ê ê ê ê ê ê ï ê ï ê ê ê ê ï ï ï ï

30/19/6 30/19/30/19/6 31/18/6 30/18/6 31/17/6 32/20/6 40/19/9 40/19/9 38/19/9 38/20/9 40/19/9 38/19/9 53/-/31/19/6 33/19/6 31/19/6 30/17/6 30/17/6 30/17/6 31/17/6 34/19/7 33/19/6 33/17/7 32/18/7 31/18/7 30/18/6 31/17/7 30/18/6 32/17/6 31/17/6 31/18/6 30/17/6 29/18/6 30/18/6 37/17/7 31/18/7 30/16/7 35/-/32/17/6 35/20/35/-/32/17/6 30/18/6 30/17/6 35/17/7 34/24/1 45/19/49/30/12 51/20/14 36/16/10 37/13/10 37/13/10 35/13/10

ê ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

-/-

èç

õð õð õð -/õð 1/- èç õð 1/- èç õð 1/- èç òèï -/1 óï -/- èç óï -/1 èç óï -/1 óï -/1 óï -/1 óï ò -/1 èç ñò ò -/õð ò õð ò õð ò 1/õð õð ò 1/õð ò -/1 òèï ò 1/1 óï ò -/õð ò 1/1 òèï ò 1/1 òèï ò -/1 òèï ò õð ò -/1 òèï ò õð ò -/1 òèï 1/- ñ-è õð 1/- èç õð ò 1/õð ò 1/õð ò õð ò -/1 òèï ò -/1 èç òèï ò 1/- èç òèï ê -/1 òèï ò 1/- èç òèï ê -/1 óï ê -/1 óï ê ñì õð ò 1/ò -/- ñ-è òèï ò 1/òèï ò -/1 ñò ò -/1 ýë ò -/1 èç ýë ò -/1 óï ò -/1 óï ê -/1 èç óï ê -/1 èç óï ê -/1 óï

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ð

öåíà

1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.650.000 1.920.000 1.970.000 2.000.000 2.050.000 2.100.000 2.150.000 2.800.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.580.000 1.599.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.640.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.680.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.750.000 1.750.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.850.000 1.935.000 2.100.000 3.400.000 3.600.000 3.700.000 1.800.000 1.800.000 1.808.100 1.820.000

òåëåôîí èìÿ

89231329332 Êñåíèÿ 89139401856 3621213 89139192613 Èðèíà Áîðèñîâíà 2208834 89059370426 89014512791 2914075 Èðèíà,îáìåí 2310000 Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà 2410000 Ñâåòëàíà Ìàðàòîâíà 2119003 89134701029 Íàòàëüÿ 2032010 Êñåíèÿ Ñåðãååâíà 89138974141 Âîçì.èïîòåêà 89139562033 Ëèäèÿ 2491212 Âèêòîð Þðüåâè÷,an@ansail.ru 2034010 Âèêòîðèÿ Àëåêñàíäðîâíà 89537641884 Àíäðåé âñòðîåí.ìåá.,òîðu 89137644488 3010606 Ëþáîâü 2994981 2266362 Ëþáîâü Âàñèëüåâíà 2999187 2992402 Åëåíà Þðüåâíà 2228800 89232479037 Åëåíà Áîðèñîâíà 2000250 89139226286 Ìàðèíà Âèêòîðîâ 2204246 2914504 Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà 89137631402 2049090 Þëèÿ 89130172589 2303865 Ñâåòëàíà 2171715 89137174716 Òàòüÿíà 2223090 89059553202 ÷ï,Ìàðèíà 2899969 89137172305 Åëåíà,÷ï 3540059 89612232154 Ñâåòëàíà Àëåêñå 2015555 89137777934 Òàìàðà Âàëåíòèí 2797111 89529188870 2899969 89137163377 Þëèÿ 2119003 89139399136 Ëèäèÿ 2034010 Âèêòîðèÿ Àëåêñàíäðîâíà 2091096 89134885909 Òàòüÿíà,õîð.ñîñò. 2119388 Ãðèãîðèé Ñåðãååâè÷ 2831818 Äìèòðèé Îëåãîâè÷ 2899969 89538031130 Ðàèñà 2200221 2993607 89537611436 Âëàäèìèð 2163031 Àëåêñåé Èëüè÷ 2220327 89139447735 Âëàäèìèð 89137537364 2831446 ñðî÷íî,ìåòðî 2491212 Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ 89134716444 Îëåã Åâãåíüåâè÷ 2172581 89231926032 Þëèÿ 89139247053 Îëüãà Ãåííàäüåâíà 89529304890 Åëåíà 3540059 89612232154 Ñâåòëàíà Àëåêñå 2769776 Åëåíà Áîðèñîâíà 2174141 2707900 Òàòüÿíà Ïåòðîâíà 2301010 89232278205 Àíäðåé Âàëåðèåâ 2899969 89538031130 Ðàèñà 89139869196,nuc@ngs.ru 2300102 2255656

êîíòàêòû

1 êâàðòàë ×àñòíîå ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ôîðòóíà íà Êàëèíèíà Êîðîíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå ÈÍ-Âåñòà ÑÀÉË ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ×àñòíîå ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÑÁÊ-ÏËÞÑ Ëè÷íûé ðèýëòåð Áîëüøîé ãîðîä Ëåâîáåðåæíîå Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò ÃÎÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÐÎÑÁÈÇÍÅÑ Áîëüøîé ãîðîä ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ Íîâîñèáèðñêèé Äîì ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÍÃÑÍ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Çàïàä-Ñèáèðü ÀÍ ×àñòíîå ÑÀÉË ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Íîâî-ÍèêîëàåâñêÚ ×àñòíîå Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ ÍÞÖ ÍÑÌ Èíâåñò Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ê

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

47


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ ê

¹

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28304

óëèöà

êëí5975

1032487 148104 1031994 21065131

1032425

21065551

21097357 198323 1032312 1032333 ֕ 21076074

10100620

êèð5065 10101748 1032089

1032065 130908

1 35 4/1 2/3 39

ý/ý

1/9 7/10 2/9 1/9 1/10 10/10 35 10/10 39 1/10 2 3/9 7/10 37 7/10 2/3 6/9 7/15 37 7/10 6/9 2 4/9 2/3 6/9 2/1 4/7 20 6/6 97/1 1/2 117/1 4/5 5/5 113/4 1/5 2/5 7/9 106/2 2/10 106/3 1/10 1/9 105/2 1/10 105/2 5/9 106/2 3/10 108 6/10 108 3/10 1/1 6/15 6/9 5 7/7 5 6/7 6/7 7 2/9 6 6/7 7 2/9 5 13/17 13/24 2/1 9/24 15 1/3 15 1/2 1/9 155 7/8 94/1 5/5 94/1 5/5 94/1 5/5 2/5 1/5 94/1 5/5 5/10 88 5/9 94/1 3/5

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

ï ï ê ê ï ê ï ï ê ê ï ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ï ï ê ê ï ï ê ê ê ï ê ê á ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ï ï ê ê ï ï ê ê ï

40/19/9 35/13/10 33/16/11 45/18/12 38/19/9 40/18/10 39/19/9 39/19/9 49/25/9 40/20/9 40/20/9 45/19/12 40/19/11 40/20/9 45/22/11 48/25/10 45/22/11 42/19/11 44/18/10 30/17/6 22/13/5 31/19/6 30/18/6 31/19/6 33/20/6 30/17/6 31/17/6 32/10/6 33/20/6 33/20/6 32/17/6 43/19/11 43/19/11 32/-/30/17/37/19/9 35/19/9 40/19/9 35/17/12 40/20/9 34/17/12 44/19/11 44/16/11 42/16/13 21/18/26/13/11 -/-/16 24/21/30/18/6 31/18/6 32/17/6 31/16/7 29/17/6 31/19/6 28/14/6 29/17/7 32/19/6

-/1 ò -/1 èç ò -/1 ê ò -/1 ê -/1 èç ê -/1 èç ê -/1 èç ò -/1 ò -/1 ò -/1 èç ê -/1 ò 1/- èç ò -/1 èç ò -/1 -/1 èç - -/1 èç ò -/1 ò -/1 ò ò 1/ò 1/- èç ò ò ò -/1 èç ò -/1 ò -/1 èç ò -/1 ò -/1 ò -/1 ò -/1 ê -/1 1/- -/- èç ò 1/ê -/1 èç 1/ê -/1 èç ò -/- èç -/1 ò -/1/- èç ê -/1 èç ê 1/- èç - -/ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

-/- èç -/1

-/-/-

èç èç

1/1/- èç 1/- èç

óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï õð ìñ õð õð õð òèï òèï òèï òèï òèï òèï óï óï ìý òèï óï óï óï óï óï óï óï óï ìý ìñ òèï ìñ õð õð õð ïã õð õð óï òèï õð

ñ ð ñ ñ ñ ð ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ñ ð ð ð ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

öåíà

1.850.000 1.850.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.940.000 1.940.400 2.000.000 2.100.000 2.180.000 2.200.000 2.240.000 2.250.000 2.300.000 2.650.000 2.780.000 2.800.000 2.800.000 3.050.000 1.200.000 1.350.000 1.400.000 1.500.000 1.500.000 1.600.000 1.630.000 1.650.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.950.000 2.500.000 2.800.000 1.250.000 1.300.000 1.550.000 1.600.000 1.650.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.800.000 2.300.000 2.340.000 450.000 1.200.000 750.000 1.350.000 1.500.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.580.000 1.600.000 1.700.000 1.750.000 1.750.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2491100 Àëåíà Íèêîëàåâíà 2840271 Íàäåæäà 2220595 89139554404 ÷ï 2797100 89139046235 2760331 89139074824,nuc@ngs.ru 2300102 2300102 3011444 Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 2910320 2233931 2125319 89139147737 ÷ï 2184440 Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà 2420000 Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà 2188536 89231276005 Åâðîðåìîíò 3540059 89612232154 Ñâåòëàíà Àëåêñå 2145607 Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà 89138896267 Ñâåòëàíà 2184999 Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà 89139562033 Ëèäèÿ,îòë.ñîñò. 2362159 89139000521 Åëåíà,õîð.ñîñò. 3153556 89132048673 õîð.ñîñò.,Òàòüÿíà 2420000 Ìàðèíà Âèêòîðîâíà 2995610 Åëåíà Íèêîëàåâíà 89059454505 2000250 Îëüãà Àëåêñàíäð 2410000 Þëèÿ Ñåðãååâíà 2993984 2277205 Íèíà Ìèõàéëîâíà 2125319 89138910039 Ãàëèíà 3621965 89137819774 Ìàðèíà Èâàíîâíà 2184440 Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà 2160101 Èðèíà Íèêîëàåâíà 2015555 89139875679 Åâãåíèÿ,åâðîðåì. 2015555 89138975498 Ìàðèíà èãîðåâíà 89139875679 2015555 Åâãåíèÿ,ðåìîíò 2163031 Âèêòîðèÿ Ãåííàäüåâíà 2119003 89529458883 õîð.ñîñò. 2100503 89537692296 Äåíèñ Âàñèëüåâ 2491211 2491110 Åëåíà Àëüáåðòîâíà 2163031 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà 89139243483 3010075 Ëþáîâü Àëåêñàíä 3357005 89138989769 Îëüãà Àíàòîëüåâ 2174193 89139153342 2244409 Ñåðãåé 3446000 Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ 89138976330 Àëåêñàíäð 2184440 Ëþäìèëà Âèññàðèîíîâíà 2633097 Òàòüÿíà,îòä.âõîä 3631883 89231447679 Þëèÿ 2160101 Íàòàëüÿ Âÿ÷åñëàâîâíà 3805913 89529065913 Àëåêñàíäð 2994982 Íàòàëüÿ 2119003 89134701029 Íàòàëüÿ 2204980 Ñåðãåé Âèòàëüåâè÷ 2709988 Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà 2994981 2266362 Íàäåæäà 89139432837 Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 2224905 89607849660 ßíà Âàëåðüå 3154053 89537820523 Åëåíà

1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä ×àñòíîå ÀËÜÔÀ Íîâîñèáèðñêèé Äîì Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÍÞÖ ÍÑÌ Èíâåñò ÍÑÌ Èíâåñò ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÏðîôÁèçíåñÑòðîé ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò Àòìîñôåðà ×àñòíîå ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÈÍ-Âåñòà Æèëñåðâèñ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ñèáèðñêîå ÀÍ Ëåâîáåðåæíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ñòåëëà ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÀÍ Áèçíåñ-Ãðàä ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü Õèðø ÀÍ Ñèáèðñêèé ãîðîä ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÐÎÑÁÈÇÍÅÑ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÑÌÊ ïëþñ Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ ÑÁÊ-ÏËÞÑ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÁÊ-ÏËÞÑ Àëüÿíñ ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ Áåëûé êâàäðàò

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

21072850 21079795

Åëüöîâñêàÿ Åëüöîâñêàÿ Åëüöîâñêàÿ Åëüöîâñêàÿ Åëüöîâñêàÿ Åëüöîâñêàÿ Åëüöîâñêàÿ Åëüöîâñêàÿ Åëüöîâñêàÿ Åëüöîâñêàÿ Åëüöîâñêàÿ Åëüöîâñêàÿ Åëüöîâñêàÿ Åëüöîâñêàÿ Åëüöîâñêàÿ Åëüöîâñêàÿ Åëüöîâñêàÿ Åëüöîâñêàÿ Åëüöîâñêàÿ Æóêîâñêîãî Æóêîâñêîãî Æóêîâñêîãî Æóêîâñêîãî Æóêîâñêîãî Æóêîâñêîãî Æóêîâñêîãî Æóêîâñêîãî Æóêîâñêîãî Æóêîâñêîãî Æóêîâñêîãî Æóêîâñêîãî Æóêîâñêîãî Æóêîâñêîãî Çàåëüöîâñêèé ïàðê Çàëåññêîãî Çàëåññêîãî Çàëåññêîãî Çàëåññêîãî Çàëåññêîãî Çàëåññêîãî Çàëåññêîãî Çàëåññêîãî Çàëåññêîãî Çàëåññêîãî Êîæçàâîäà Êîæçàâîäà Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò

äîì

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

48

www.reforum.ru


Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

49


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

ê

óëèöà

¹

Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò 21065274 Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò 1032436 Êðàñíûé ïðîñïåêò 28698 Êðàñíûé ïðîñïåêò 111396 Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò 1103700 Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò 21053325 Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò 21053471 Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðîïîòêèíà 135649 Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà 1032430 Êðîïîòêèíà 1104247 Êðîïîòêèíà 110141 Êðîïîòêèíà 11/38 Êðîïîòêèíà öåí8204 Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà 08/24-10 Êðîïîòêèíà 1032432 Êðîïîòêèíà

äîì

94/1 94/1 88 88 188

ý/ý

3/5 3/5 6/10 5/9 6/8 3/5 94/1 3/5 88 5/10 94/1 1/5 87 4/9 87 2/9 100/1 7/9 181 9/17 181 9/17 181 4/17 181 3/17 100 8/13 232/1 7/10 232/1 6/10 100 7/12 100 12/13 100 12/13 100 12/13 1/17 181 4/17 232 8/10 17/17 98 4/9 165/1 5/16 165/1 10/16 118/4 1/5 118/2 7/9 127 4/9 118 4/9 136 9/10 96 4/5 127 9/9 120/1 3/5 124 1/9 128/1 1/9 136 8/10 127 8/9 118/2 8/9

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

ï ï ê ê ê ê ï ê ï ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

32/19/6 32/19/6 30/16/6 30/15/7 32/20/6 31/18/7 31/17/6 28/15/7 31/19/6 30/18/6 30/18/6 30/17/6 45/18/11 45/18/11 44/18/11 45/18/10 40/19/12 38/19/8 35/19/9 42/19/11 39/-/39/19/11 33/-/45/18/11 45/18/11 47/23/8 54/18/21 60/40/6 47/18/15 50/26/10 31/18/6 32/17/7 31/18/6 31/18/7 30/17/6 29/18/6 29/17/5 30/18/6 31/18/6 31/17/6 30/17/6 32/17/6 31/17/6

ò 1/- èç ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ê

1/1/1/1/- èç 1/1/-/1/-/1/-/1 1/-/1

ò -/2 ò -/1 1/ò -/1 1/1/1/ò 1/ê -/1 ò -/1 ò 1/ò 1/ò 1/ò -/1 ò ò 1/1 ò 1/ò -/1 ò -/1 ò 1/-/1 ò 1/ò -/ò -/ò 1/1 ò -/1 ò -/1

èç èç èç èç èç èç èç èç ñ-è èç èç

èç

èç èç

õð õð òèï òèï òèï õð õð òèï òèï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï òèï óï óï óï óï ýë õð òèï òèï òèï òèï òèï òèï òèï õð òèï òèï òèï òèï

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ð ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ð ð ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

öåíà

1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.760.000 1.780.000 1.780.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.850.000 1.950.000 2.000.000 2.150.000 2.160.000 2.200.000 2.250.000 2.300.000 2.399.000 2.400.000 2.400.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.600.000 2.700.000 2.750.000 2.950.000 3.300.000 3.500.000 1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.590.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.650.000 1.650.000 ñ 1.650.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

3154053 89537820523 Åëåíà 3621213 89134644193 Åêàòåðèíà Áîðèñ 2301010 89137419200 Èðèíà 3540059 89612232154 Ñâåòëàíà Àëåêñå 89538008850 2090766 Äæóëüåòòà 2204949 Þëèÿ Íèêîëàåâíà 89538008850 2090766 Ëàðèñà 2181800 89139209622 Þðèé 2200221 89137156789 Îëüãà Íèêîëàåâí 89139291341,www.novonik.ru 2184440 Æàííà Âÿ÷åñëàâîâíà 2491100 Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà 2223311 2035555 89139434328 2272788 Ëþäìèëà 2223414 89231308400 Äìèòðèé 89139250218 2301010 89137419200 Èðèíà 2224905 89137517248 Îêñàíà 2119003 89529458883 åâðî,Ëàðèñà 2224905 89607849660 ßíà Âàëåðü 2034010 Âèêòîðèÿ Àëåêñàíäðîâíà 3357005 89139220630 Ñâåòëàíà 3622161 Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ 2431053 89139096625 Ãàëèíà Àëåêñàíä 2430256 89137760070 Èðèíà,òîðã 3622161 Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ 89139247053 Îëüãà Ãåííàäüåâíà 2161066 2272677 Òàìàðà Àíàòîëüåâíà 89139250218 Åâðîðåì.,ìåáåëü 2128252 89139480897 Àííà Áîðèñîâíà 3630718 2010624 2794548 89139198780 Ëþäìèëà,èïîòåêà 2221464 89232257276 Àðòåì 2139184 2880408 Äìèòðèé,îáìåí 2179932 Þëèÿ Áîðèñîâíà 2271217 Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 2125319 89039380254 ÷ï 3152020 Òàìàðà Ëåîíèäîâíà 2174141 2872973 Ìàêñèì 2760976 89137476061 Ëþäìèëà Âëàäèì 2179932 Ëþáîâü Èâàíîâíà

Áåëûé êâàäðàò ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò Ãîð.ñëóæáà íåäâèæèìîñòè ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ãîð.ñëóæáà íåäâèæèìîñòè ÏÀËÈÒÐÀ (www.anpalitra.ru) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Íîâî-ÍèêîëàåâñêÚ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä Áîëüøîé ãîðîä Äîêòîð Êëþ÷ Íåäâèæèìîñòü Ñèáèðè ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ñèáýñò ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Íîâî-ÍèêîëàåâñêÚ Ïàðàäèç Ñèáýñò Ïëàíåòà Ïðàâûé Áåðåã Ãëîáóñ ÍÑÊ ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÑÁÊ-ÏËÞÑ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÑÁÊ-ÏËÞÑ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru)

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

50

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

֕ 1031216

Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà 1032459 Êðîïîòêèíà 146872 Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà 1032427 Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà 100327 Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà 21089348 Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà 1032454 Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà Êóáàíîâñêàÿ 120838 Êóáîâàÿ Êóáîâàÿ Êóáîâàÿ 21030185 Êóáîâàÿ ÷ï Êóáîâàÿ Êóáîâàÿ 1032498 Êóáîâàÿ Êóáîâàÿ Êóáîâàÿ Êóáîâàÿ, ñ. Êóçüìû Ìèíèíà 125557 Êóçüìû Ìèíèíà Êóçüìû Ìèíèíà

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ äîì

127 118/2 122/1 128/1 118/2 118/5 118/2 126 118/2 118/5 118 104à 269 118/1 118/2 118/1

ý/ý

1/9 8/9 7/9 7/9 3/9 8/9 5/9 3/9 7/9 8/9 8/9 19/23

ì

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ï 6/9 ï 9/9 ï 6/9 ï 6/10 ï 96 4/5 ï 96/1 13/16 ê 116 2/10 ê 116/1 5/12 ê 261/2 7/10 ê 96/1 13/16 ê 116/1 5/12 ê 96/1 13/16 ê 5 2/14 ê 1/1 ê 1/1 øëá 1/1 ê 1/1 ê 107/1 1/5 ï 104 4/5 ï 107/1 2/5 ï 104 5/5 ï 108 4/5 ê 2/5 ï 5/1 2/2 ê 5/1 2/2 ê 4à 3/4 ê

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

30/17/6 31/17/6 31/17/6 31/17/6 30/17/6 29/17/6 31/18/7 32/18/6 32/17/7 30/17/6 29/17/6 47/39/32/17/6 34/18/7 34/17/7 34/17/7 33/12/9 44/27/6 56/16/13 37/19/8 45/19/10 50/20/48/18/14 51/23/13 58/14/21 36/18/8 28/18/10 32/18/10 33/19/13 32/19/6 30/17/6 30/17/7 29/15/6 28/17/7 60/41/6 37/19/9 31/20/5 31/20/6 31/18/5

ò -/1 ò 1/1/ò 1/ò -/1 ò 1/1/1 ò -/1 1/1 ò 1/ò 1/ê ò -/1 ò -/1 ò 1/1 ò -/1 ò -/1 ò 1/ê -/1 ò -/1 -/1 ê -/1 ê -/1 ê -/1 ê -/1 -/1 - 1/ò -/ò -/ò ò 1/ò 1/ò 1/ò 1/- 1/ò -/ò ò 1/-

èç èç èç èç

èç èç èç èç èç

èç

èç èç

èç èç

òèï òèï òèï òèï òèï òèï òèï òèï òèï òèï òèï ñò òèï òèï òèï óï õð óï óï óï òèï óï óï óï óï ìý ìý ìý ìý õð òèï òèï õð õð óï ìý ìý õð

ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ð ð ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ð ñ ñ ð

öåíà

1.650.000 1.690.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.720.000 1.730.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.790.000 1.800.000 1.800.000 2.000.000 2.300.000 2.550.000 2.550.000 3.200.000 3.300.000 3.400.000 3.750.000 3.950.000 1.300.000 600.000 650.000 830.000 900.000 1.050.000 1.200.000 1.300.000 1.350.000 1.850.000 1.080.000 1.150.000 1.235.000 1.250.000

òåëåôîí èìÿ

2137897 3011822 Èðèíà Àíäðååâíà 2491212 Îëüãà Àëåêñååâíà 3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð 2132395 Âàäèì Ãåííàäüåâè÷ 2004040 89059326337 îáìåí 3283032 89137057737 2135667 Îëüãà 2997755 3149427 ñðî÷íî 2224905 89137517248 Îêñàíà 2179932 Þëèÿ Áîðèñîâíà 3631883 89538085933 Ðîìàí 89130162699 2300403 89134641255 Ñâåòëàíà 2910320 2233931 2228800 89232479037 Åëåíà Áîðèñîâíà 2551717 89537918157 Òàòüÿíà Íèêîëà 2032010 Êñåíèÿ Ñåðãååâíà 3631683 2928540 2221263 89059307133 Ãàëèíà Íèêîëàåâ 89133752525 Îáìåí íà 2-õ êîì.êâ 2864287 Îëüãà 89139162388 Îëüãà 2160101 Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà 89139562033 Ëèäèÿ,åâðîðåìîíò 89069948329 Åâðî,äæàêóçè,îáìåí 2226207 89137271620 Ëþäìèëà 2277850 2994533 Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà 2992855 Êîíñòàíòèí 2910307 2700000 Íàòàëüÿ 2333334 Âèêòîð Ñåðãååâè÷ 2011866 2011869 Èðèíà,azbukainfo.ru 2223414 89628338100 Àëåêñàíäð 2184440 Åëåíà Ïåòðîâíà 2872973 Ñâåòëàíà,îáìåí 2497656 89529193664 Êñåíèÿ 89039362222 Àðìåéñêèé ì-îí 2035555 3040444 2993481 Àíäðåé Âàñèëüåâè÷ 2119590 89139511717 Íàòàëüÿ Ñåðãååâ

êîíòàêòû

ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü ÑÀÉË ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü Íàñëåäèå ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè Ôèçè÷åñêîå ëèöî ÌåãàÏîëèñ ÏðîôÁèçíåñÑòðîé Áîëüøîé ãîðîä Öåíòð Íåäâèæèìîñòè è Ïðàâà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑòðîéÏàðòíåð ÎÎÎ ÏÅÐÅÑÂÅÒ ×àñòíîå ÑÌÊ ïëþñ ×àñòíîå ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÈÍ-Âåñòà ×àñòíîå ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÀÍ Ïðàâûé áåðåã ÐÈÔ-Ñ ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Àçáóêà æèëüÿ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÑÁÊ-ÏËÞÑ Õèðø ÀÍ ×àñòíîå Äîêòîð Êëþ÷ Äåëüòà Àêðîïîëü

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ê

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

51


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ ê

103717

102316 ֕

21077533 1031112 êëí4965 21100192 êëí4966 1102372 1032170 120738

136191 21096404 105 21094791

÷ï öåí8241 1031184 21106214 á600 134145

1032408

֕ 1032175 21102856

Êóçüìû Ìèíèíà Êóçüìû Ìèíèíà Êóçüìû Ìèíèíà Êóçüìû Ìèíèíà Êóçüìû Ìèíèíà Êóçüìû Ìèíèíà Êóçüìû Ìèíèíà Êóçüìû Ìèíèíà Êóçüìû Ìèíèíà Êóçüìû Ìèíèíà Êóçüìû Ìèíèíà Êóçüìû Ìèíèíà Êóçüìû Ìèíèíà Êóçüìû Ìèíèíà Êóçüìû Ìèíèíà Êóçüìû Ìèíèíà Êóçüìû Ìèíèíà Êóçüìû Ìèíèíà Ëåáåäåâñêîãî Ëåáåäåâñêîãî Ëåáåäåâñêîãî Ëèíåéíàÿ Ëèíåéíàÿ Ëèíåéíàÿ Ëèíåéíàÿ Ëèíåéíàÿ Ëèíåéíàÿ Ëèíåéíàÿ Ëèíåéíàÿ Ëèíåéíàÿ Ëèíåéíàÿ Ëèíåéíàÿ Ëèíåéíàÿ Ëèíåéíàÿ Ìåäêàäðû Íîâàÿ Îâðàæíàÿ Îâðàæíàÿ Îâðàæíàÿ Îâðàæíàÿ Îâðàæíàÿ Îâðàæíàÿ Îâðàæíàÿ Îâðàæíàÿ Îâðàæíàÿ Îâðàæíàÿ Îâðàæíàÿ Îâðàæíàÿ Îçåðíûé (Àðìåéñêèé) Îõîòñêàÿ Îõîòñêàÿ Ïåðåâîç÷èêîâà Ïåðååçäíàÿ Ïåðååçäíàÿ Ïåðååçäíàÿ Ïåðååçäíàÿ Ïåðååçäíàÿ

äîì

4à 16 1 1 9 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 3 2 3 35/3 37/1 33/1 31/3 31/2 31/3 31/1 47/2 47/2 27 7 10 16 16 5 14 6 16 6 10 4 6 14 5 81/1

62 62 62 64

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

1/4 5/9 21/26 13/25 20/25 8/25 15/24 5/25 24/25 6/25 2/25 25/25 4/25 5/25 18/25 19/25 25/25 4/25 6/10 2/9 10/10 1/5 1/5 3/9 5/5 3/9 6/9 6/9 9/10 9/9 8/9 9/9 7/9 5/12 1/8 2/5 3/9 1/17 8/17 17/17 8/17 9/17 8/17 14/16 5/9 2/6 4/16 15/18 1/5 2/4 4/4 5/5 1/9 4/9 4/9 1/9 6/9

ê ï ì ì ì ê ê ê ê ê ê ê ì ê ê ì ì ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï

31/18/6 34/20/8 43/16/11 44/28/12 44/16/11 40/18/10 48/-/53/16/21 57/20/19 57/17/13 57/20/14 57/20/14 52/16/20 52/16/21 57/20/14 52/29/50/21/16 53/16/21 39/19/9 37/20/10 38/19/9 29/16/7 30/17/6 33/17/7 30/16/7 34/17/7 30/17/6 30/16/6 40/18/9 33/17/7 35/18/8 37/19/9 39/19/9 40/20/10 53/21/18 30/18/6 51/19/11 46/19/14 58/19/16 47/18/16 42/19/11 47/18/12 58/19/16 50/20/15 49/19/10 46/18/13 50/24/12 43/19/11 38/18/9 35/18/8 36/19/7 30/17/6 33/17/7 31/17/6 32/17/7 32/17/7 31/17/6

ò ò ê ê ê

èç -/1 -/1 èç -/- èç -/1 èç

- -/1 ê -/1 ê -/1 -/1 ê -/1 ê -/1 ê -/1 ê -/1 ê 1/-/1 ê -/1 ê 1/1/ò -/1 ò -/1 ò -/ò 1/ò 1/1/1 ò 1/ò -/1 - -/1 ò 1/ò -/1 ò -/1 ò -/1 ò -/1 ê -/1 ò -/ê -/1 ê - -/1 ê -/1 ê -/1 ê 1/ê -/1 ê -/1 ò -/1 ò -/1 ò -/1 - -/1 ò 1/ò -/1 ò -/1 ò -/ò -/1 ò 1/ò 1/1 ò -/1 ò 1/-

õð óï ýë óï óï óï óï óï óï

ñ-è èç óï èç óï óï èç óï èç óï óï ñò èç óï óï èç óï óï õð èç õð òèï òèï òèï èç òèï òèï èç óï òèï óï èç óï óï èç óï óï õð óï óï óï óï èç óï óï èç óï óï óï óï óï óï óï óï èç óï õð èç òèï èç òèï èç òèï èç òèï òèï

ð ñ ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ñ

öåíà

1.350.000 1.650.000 1.900.000 1.900.000 1.950.000 1.950.000 2.000.000 2.200.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 1.580.000 1.630.000 1.650.000 1.450.000 1.500.000 1.600.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.750.000 1.760.000 1.800.000 2.170.000 2.300.000 2.500.000 2.600.000 2.650.000 1.500.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.200.000 2.250.000 2.350.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.650.000 3.000.000 3.100.000 1.150.000 1.300.000 1.650.000 1.800.000 1.580.000 1.600.000 1.600.000 1.620.000 1.680.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2911899 2124932 Åëåíà,õîð.ñîñò. 3631683 2928540 89139037808 Åâãåíèé 89139015905 Âàëåíòèíà 89232285007 òîðã 2223414 89231308400 Äìèòðèé 2228800 89139058887 Äìèòðèé 2011866 2011869 Äàðüÿíà,ïîä ñ/î 2015901 Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà 2491211 2491110 2420000 Ìàðèíà Âèêòîðîâíà 2215457 2216885 ëîäæ.10 ì.êâ. 2491212 Èðèíà Ëåîíèäîâíà 89138911636 2760331 2111774 Åêàòåðèíà Åâãåíüåâíà 2420000 Òàòüÿíà Þðüåâíà 2760331 2020027 Åëåíà Âèêòîðîâíà 89130050771 Âàëåíòèíà 2222242 Ëèäèÿ Âèêòîðîâíà 2540147 89139095361 Þðèé,÷ï 2130607 Äåíèñ Âèêòîðîâè÷ 2302020 89231122923 Ìàðèíà Àëåêñååâ 2172410 89137528306 ÷ï 2034010 Âèêòîðèÿ Àëåêñàíäðîâíà 2709988 Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà 2222299 89137646848 Îëüãà Äìèòðèåâí 2163031 Îëüãà Þðüåâíà 2204246 2914504 Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà 3540059 89612232154 Ñâåòëàíà Àëåêñå 2915640 2022172 Ãàëèíà Íèêîëàåâíà 2910226 89137871034 Ñåðãåé 2255656 2491212 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà 2032010 Íàäåæäà Èëëàðèîíîâíà 3010505 89137644536 Åëåíà 2270588 89139548836 Íåëëÿ Àëåêñàíäð 3630718 2010624 2797100 89139046235 2244409 89237008968 Åëåíà 2204246 2914504 Ñâåòëàíà Âèòàëüåâíà 2102523 89537692296 Äåíèñ Âàñèëüåâ 89039065834 2559460 Âåðà,èïîòåêà 2301010 89833091317 Àðêàäèé Àíäðååâ 2184999 Ïàâåë Íèêîëàåâè÷ 2015555 89139088408 Îëüãà,îòë.îòä. 2200221 89134887700 Âàëåðèÿ 89529489353 3011822 Òàòüÿíà Âåíèàì 2132395 Âàäèì Ãåííàäüåâè÷ 2204949 Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷ 2200221 2632425 Èðèíà Âèêòîðîâíà 2872973 Ìàêñèì 2224905 89607849660 ßíà Âàëåðü 2497802 89134525554 Èðèíà 2188563 89529029202 Àëèíà 2049000 89139480463 Àííà

Íàäåæíûé ÖÍ ÑòðîéÏàðòíåð ÎÎÎ ×àñòíîå ×àñòíîå ×àñòíîå ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Áîëüøîé ãîðîä Àçáóêà æèëüÿ ÃëàâÍîâîñèáèðñêÑòðîé Íåäâ-òü Ñèáèðñêèé ãîðîä ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Êîíñóë-Í ÑÀÉË ×àñòíîå Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÓÍÈÊÎÍ-ÈÍÂÅÑÒ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Êëþ÷-Èíôîðì ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Êëþ÷åâîå Ðåøåíèå ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÄÍÈ (www.gkdni.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò Àêòèâ-Íåäâèæèìîñòü Ïàðòíåð Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÑÀÉË ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ïðàâûé Áåðåã Íîâîñèáèðñêèé Äîì ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò Õèðø ÀÍ Ïëàíåòà-ÝÍÑÊ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÑÁÊ-ÏËÞÑ ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru)

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãà��èçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

52

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

1032417

102672

1032452 124842 102899

21053274 134994 21100185

21091099 çëö4844 106 1103168 107181 145116 21086697 118034

çëö6000

107861 1032302 ëåí9764 120832 ÷ï 112118 116420

ÊÀË

30333 21070448 103752 êëí5617 10/06

Ïåðååçäíàÿ Ïåðååçäíàÿ Ïåðååçäíàÿ Ðåëüñîâàÿ Ðåëüñîâàÿ Ðåëüñîâàÿ Ðåëüñîâàÿ Ðåëüñîâàÿ Ðåëüñîâàÿ Ðåëüñîâàÿ Ðåëüñîâàÿ Ðåëüñîâàÿ Ðåëüñîâàÿ Ñåâåðíàÿ Ñåðåáðÿíûå Êëþ÷è Ñåðåáðÿíûå Êëþ÷è Ñåðåáðÿíûå Êëþ÷è Ñåðåáðÿíûå Êëþ÷è Ñåðåáðÿíûå Êëþ÷è Ñåðåáðÿíûå Êëþ÷è Ñåðåáðÿíûå Êëþ÷è Ñåðåáðÿíûå Êëþ÷è Ñóõàðíàÿ Ñóõàðíàÿ Ñóõàðíàÿ Òèìèðÿçåâà Òèìèðÿçåâà Òèìèðÿçåâà Òèìèðÿçåâà Òèìèðÿçåâà Òèìèðÿçåâà Òèìèðÿçåâà Òèìèðÿçåâà Òèìèðÿçåâà Òèìèðÿçåâà Òèìèðÿçåâà Õîëîäèëüíàÿ Õîëîäèëüíàÿ Õîëîäèëüíàÿ Õîëîäèëüíàÿ Õîëîäèëüíàÿ Õîëîäèëüíàÿ Õîëîäèëüíàÿ ÈÍÈÍÑÊÈÉ 25 Ëåò Îêòÿáðÿ 25 Ëåò Îêòÿáðÿ 25 Ëåò Îêòÿáðÿ 25 Ëåò Îêòÿáðÿ 25 Ëåò Îêòÿáðÿ 25 Ëåò Îêòÿáðÿ 25 Ëåò Îêòÿáðÿ 25 Ëåò Îêòÿáðÿ 25 Ëåò Îêòÿáðÿ 25 Ëåò Îêòÿáðÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ äîì

62 62 64 8/1 8/1

ý/ý

6/9 6/9 6/9 5/5 5/5 5/5 8 5/5 8/1 5/5 2 1/5 2/1 2/5 8/1 2/5 8/1 5/5 5 2/9 2/4 8 8/9 8 8/9 6/9 8 4/9 8 8/9 2/9 4/9 8 2/9 70à 1/9 191/2 11/17 70 1/9 75 4/5 85/1 3/5 75 1/5 3/5 72 5/5 72 5/5 8/9 58 8/10 58/1 15/16 93 4/10 93 4/10 16 5/5 18/1 8/9 18/1 5/9 18/1 3/9 18/3 6/10 18/3 10/10 18/3 6/10 ðàéîí 18/1 5/5 18 5/5 3/5 5 5/5 16 2/9 6/9 16/1 6/9 28 1/3 16 6/9 9 5/16 6 3/5 2/5 2/2 1/5

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï ï ï ê ê ê ê ï ï ï ê ê ê

32/17/7 32/17/7 35/17/7 31/18/6 30/17/6 32/18/6 31/18/6 32/18/6 30/17/6 30/17/6 32/17/6 32/18/6 30/18/6 30/16/6 39/17/9 38/17/9 39/28/1 34/17/9 33/17/9 54/24/14 46/24/14 48/32/14 23/12/10 47/19/13 55/42/30/18/6 29/18/6 30/19/6 29/16/6 30/16/6 30/17/6 32/17/6 31/18/5 44/17/12 39/18/11 37/20/12 31/19/6 30/18/6 35/17/7 30/18/6 41/18/10 37/17/10 36/19/9

ï ï ï ê ï ï ï ê ï ê ê ê ê

29/15/6 31/16/6 31/17/6 31/19/6 34/15/8 34/14/8 34/-/8 40/20/10 39/19/9 40/18/9 39/19/9 35/19/9 33/18/5

ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ê ò ò ò ò ò ò ê

1/1/1 -/1 1/1/1/1/1/-/1/1/1/1/1/-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/-/1 -/1/1/-

èç èç èç ñì

èç

èç

èç èç

èç ñì

ò ò ò ò 1/- èç ò 1/1/ò 1/ò -/1 ò 1/ò -/1 èç ò -/1 ò -/1/ò 1/1 èç ò 1/1 ê -/1 ò -/1 -/1 ò 1/ò 1/- èç ò 1/-

ò ò ò ò ò ò ò ò

1/1/- èç 1/- èç èç 1/-/1 1/1/-/-

òèï òèï òèï õð õð õð õð õð õð õð õð òèï ìý óï óï ñò óï óï óï óï óï ìñ óï óï õð õð õð õð õð õð òèï òèï óï óï óï õð òèï òèï õð óï óï óï õð õð òèï õð óï óï óï ïã óï óï ïã õð õð

ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

öåíà

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

ñ ñ ñ

1.750.000 1.850.000 1.900.000 1.550.000 1.550.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.640.000 1.650.000 1.950.000 1.400.000 2.000.000 2.300.000 2.500.000 2.600.000 2.600.000 2.750.000 2.900.000 3.700.000 1.150.000 1.450.000 1.700.000 1.460.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.600.000 1.700.000 1.700.000 1.750.000 2.750.000 2.800.000 2.900.000 1.550.000 1.600.000 1.700.000 1.750.000 2.700.000 2.900.000 3.000.000

3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð 2000909 Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà 2224905 89607849660 ßíà Âàëåðüå 89139343132 3758054 Îëüãà 3630304 89232440012 Íàòàëüÿ Âëàäèì 2991245 Ðîìàí,îáìåí íà 2õ 2223090 89132079379 Ãàëèíà Ïåòðîâíà 3621965 89137819774 Ìàðèíà Èâàíîâíà 2184440 Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà 2899969 2361160 2228800 89139058887 Äìèòðèé 3357005 89139220630 Ñâåòëàíà Àëåêñà 2630199 Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà 2709988 Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà 3630718 2010624 89529495119 Ìåá.,áûò.òåõí. 2163031 Îëüãà Þðüåâíà 2042878 89607815230 Îëüãà,ÎÒÑ 2302020 89139845870 åâðî 2187530 89133845829 Åëåíà,åâðî 2163031 Åâãåíèé Ñåðãååâè÷ 2255656 2222299 89137810880 Þëèÿ Àëåêñàíäð 2221464 89130131315 Ëåîíèä 3140121 Íàòàëüÿ Þðüåâíà 89139216980 Àëëà Ãåîðãèåâíà 2251717 89232224247 Íàòàëüÿ Àíàòîëü 2161500 89139251522 Ëàðèñà Íèêîëàåâ 2163031 Èðèíà Þðüåâíà 2171715 89138976793 Òàòüÿíà Àíäðååâ 3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð 3632719 89529387522 Åëèçàâåòà 2255656 3153556 89138947545 Ðåìîíò,Åëåíà 89039990725 Àëåêñàíäð 2220860 89529120668 õîð.ðåìîíò 2041111 Ëèëèÿ Ïåòðîâíà 2871163 2130607 89039038039 Åëåíà Àëåêñàíäð 2015555 89138975498 Ìàðèíà Èãîðåâíà 2220860 89529120668 2220860 89529120668 3357003 89139175288 Ñâåòëàíà Ðîìàí

ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Àäðåñàò ÑÁÊ-ÏËÞÑ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÀÍ Áèçíåñ-Ãðàä ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ Áîëüøîé ãîðîä ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ïëàíåòà-ÝÍÑÊ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïðàâûé Áåðåã ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÄÍÈ (www.gkdni.ru) ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÐÈÔ-Ñ Öåíòð Íåäâèæèìîñòè è Ïðàâà ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Áîëüøîé ãîðîä ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Êîìïëåêñ-Ðèýëò Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ×àñòíîå ÀÍ ÀÂÅÍÞ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ ÀÍ ÀÂÅÍÞ ÀÍ ÀÂÅÍÞ ÍÈÀÍ (www.nian.tv)

ñ ñ ñ ñ ð ð ð ð ñ ñ ð ð ñ

1.300.000 1.340.000 1.540.000 1.550.000 1.700.000 1.700.000 1.750.000 1.800.000 1.800.000 2.150.000 1.800.000 1.250.000 1.300.000

2172117 2213623 3631883 89231730093 Àíòîí 2910320 2233931 2042686 Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà 2220595 89139554404 ÷ï,îáìåí 2709988 Ìàðèÿ Þðüåâíà 89231016880 Îëåã 2004205 89133978828 Íàòàëüÿ Ãðèãîðü 2760331 2910101 íîâûé äîì 2881818 89139432826 Íàòàëüÿ Âèêòîð 2632052 2925687 Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ 2130143 2700000 Èðèíà

ÑÏÊ Ïðîñïåêò Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè ÏðîôÁèçíåñÑòðîé 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä ÀËÜÔÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå Íàäåæíûé ÖÍ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÑÖÍ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÑèáÑòðîéÈíâåñò ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru)

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ê

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

53


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ ê

Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî öèá14893 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 08/39 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 106790 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 104903 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî á367 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 1041930 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 118340 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî 1103104 Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî Ãðåáåíùèêîâà Ãðåáåíùèêîâà Ãðåáåíùèêîâà Ãðåáåíùèêîâà 135544 Ãðåáåíùèêîâà Ãðåáåíùèêîâà Ãðåáåíùèêîâà 21071405 Ãðåáåíùèêîâà Ãðåáåíùèêîâà Ãðåáåíùèêîâà Ãðåáåíùèêîâà Ãðåáåíùèêîâà Ãðåáåíùèêîâà Ãðåáåíùèêîâà Ãðåáåíùèêîâà Ãðåáåíùèêîâà Ãðåáåíùèêîâà 120888 Ãðåáåíùèêîâà Ãðåáåíùèêîâà Ãðåáåíùèêîâà Ãðåáåíùèêîâà Ãðåáåíùèêîâà Äà÷íàÿ Äà÷íàÿ Äåíèñà Äàâûäîâà Äóíàåâñêîãî 136070 Äóíàåâñêîãî Äóñè Êîâàëü÷óê ÷ï Çàïàäíàÿ 12/06-9 Çåìíóõîâà 1041966 Çåìíóõîâà

äîì

46 4/1 6/1 20/1 61 8/3

20/1 61 8/3

6 8 8 8/3 8/1 35 8/1 8 8 17 328 328 328 11 11

13 13/2 9 8 9 336 9 8 14 14 14 9 8 336/1 40/1 40/1 3 3 185á 15 12 12

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

2/4 4/5 1/5 3/5 4/5 2/5 2/5 4/5 5/5 5/5 2/5 2/5 3/5 3/5 3/5 2/5 5/5 5/5 2/5 2/5 1/5 2/5 3/5 3/5 2/6 8/9 6/10 8/17 9/10 5/10 10/10 10/10 9/10 9/17 5/10

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ì ê ï ê ê ï ê ê ê ñ ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï

32/18/6 30/19/6 32/18/6 31/18/6 36/17/6 31/19/6 32/18/6 32/19/6 32/18/4 30/17/6 33/18/6 32/18/6 43/30/6 32/19/6 32/17/6 32/19/6 32/17/6 32/17/6 32/19/6 30/19/7 47/18/10 30/18/6 30/19/6 31/28/38/17/8 40/20/21/14/21/-/21/-/16 21/13/37/19/10 40/19/9 37/17/12 35/18/8 39/19/9 40/19/9 40/19/9 39/17/12 37/19/8 40/18/8 39/19/9 52/30/9 39/20/9 48/23/12 49/22/12 48/22/11 41/19/10 58/30/9 20/-/12 26/17/38/19/9 40/18/10 39/19/10 31/18/6 29/16/6 34/15/9 32/14/9

8/10 9/10 5/10 6/10 4/10 1/10 7/10 5/10

8/10 1/10 2/5 2/5 4/9 6/6 3/5 5/5 1/5 3/10 1/10

ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò -

1/1/-/1/1/1/1/-/1/1/1/1/-/1 -/1/-/1/1/1/-

èç

èç èç èç èç èç

ò -/ò 1/ò 1/-/ò ò -/1 ñì -/1 ê -/1 ê ò -/1 - -/1 ò -/1 èç ò -/1 èç ê 1/ò ê -/1 ê -/1 ê 1/ê -/1 èç - -/ò -/1 ê -/1 èç ê ê -/1 èç -/1 ò ò ò ò ò ò ê ò

-/1 èç 1/- èç -/1 1/-/1 1/1

õð õð õð õð ïã õð õð õð ïã õð õð õð óï õð õð õð õð õð õð õð ïã õð õð õð ïã óï ñò ñò óï ñò óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï òèï óï ìñ ìñ óï óï óï õð òèï óï óï

ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ñ ð ñ ñ ð ð ñ ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ð ñ

öåíà

1.350.000 1.400.000 1.430.000 1.450.000 1.450.000 1.480.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.550.000 1.590.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.650.000 1.650.000 1.700.000 1.700.000 2.150.000 2.180.000 1.100.000 1.200.000 1.230.000 1.250.000 1.600.000 1.670.000 1.750.000 1.750.000 1.800.000 1.800.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.900.000 1.900.000 2.000.000 2.100.000 2.150.000 2.200.000 2.300.000 1.050.000 1.350.000 2.100.000 2.150.000 2.150.000 1.600.000 550.000 1.500.000 1.550.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2917745 Âëàäèìèð 89139434328 2272788 ÷ï 2174141 2139184 2880408 Ñâåòëàíà,îáìåí 2270519 3801344 ïëàñòèê,òîðã,Òàòüÿíà 2881818 89139432826 Íàòàëüÿ Âèêòîð 2302131 89618469663 Èðèíà Íèêîëàåâí 2491212 Èðèíà Ëåîíèäîâíà 2797111 89529188870 2204246 2914504 Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà 3153556 89139357443 ÷ï,Àííà 3357005 89039354110 Íàòàëüÿ Åâãåíüå 2497802 89138925363 Åêàòåðèíà 3631883 89137511381 Àííà 2188536 89231276005 Åëåíà 3010505 89231235568 Ëþäìèëà 2491271 89132017130 Þëèÿ 2041111 Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà 2994211 Ñâåòëàíà Ãåííàäüåâíà 2383128 2383129 2171715 89137200020 Òàòüÿíà Àíàòîëü 2200221 89137156789 Îëüãà Íèêîëàåâí 2245393 89039367541 Ëàðèñà Íèêîëàåâ 2034010 Èðèíà Íèêîëàåâíà 2172410 89137528306 89139250218 åâðîðåìîíò 2139184 2880408 Åêàòåðèíà 3340053 89607980610 Îëüãà Íèêîëàåâí 2091096 89134885909 Òàòüÿíà,ñäàí 2633097 Òàòüÿíà,ïîä êëþ÷ 3630718 2010624 3147704 89139134738 Èðèíà Èâàíîâíà 2993984 2277205 Íèíà Ìèõàéëîâíà 2724111 Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà 2015901 Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà 2072727 2134267 2015901 Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà 2910320 2233931 3445334 89137972424 Ìàðê,ïîä êëþ÷ 3153556 89134843956 Âàëåíòèíà 3357003 89612173797 Åëåíà Âëàäèìèð 2200221 89133858583 ìåáåëü 2990055 89137349810 Íàòàëüÿ Þðüåâíà 2072727 2072727 89232366213 Âàëåíòèíà 2226207 89831382236 Îëüãà 2060065 89139330242 õîð.ðåìîíò 2060065 89139330242 âàííà,êóõíÿ 89139250218 íîâûé äîì,åâðîð 2994981 2266362 Íàòàëüÿ Òèìîôååâíà 2361200 89139056806 Îëüãà Ãåííàäüåâ 2634035 ïë.îêíà 89529489353 3011822 Òàòüÿíà Âåíèàì 2760976 89133774250 Àíäðåé Ñåðãååâ 2041111 Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà

Æèëñåðâèñ Íåäâèæèìîñòü Ñèáèðè Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÑÁÊ-ÏËÞÑ ÀÏÒ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÎÒÂÅÒ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ Áîëüøîé ãîðîä ÑÀÉË Íîâîñèáèðñêèé Äîì Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÝÂÅÐÅÑÒ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ñèáðèýëò ÒÎÍÑÈÁ-Ñ Áîëüøîé ãîðîä ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÐÈÔ-Ñ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Êëþ÷åâîå Ðåøåíèå Ñèáýñò ÑÁÊ-ÏËÞÑ Ýëèíã ÍÃÑÍ ÑÌÊ ïëþñ Ïðàâûé Áåðåã Ëþáèìûé ãîðîä íà ëåâîì Ñòåëëà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃëàâÍîâîñèáèðñêÑòðîé Íåäâ-òü ÐÎÄÍÈÊÈ Àãåíò ïî íåäâèæèìîñòè ÃëàâÍîâîñèáèðñêÑòðîé Íåäâ-òü ÏðîôÁèçíåñÑòðîé ÓÍÈÊÎÍ-ÈÍÂÅÑÒ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) ÐÎÄÍÈÊÈ ÐÎÄÍÈÊÈ ×àñòíîå ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ýêñïðåññ-Ðèýëò Ýêñïðåññ-Ðèýëò Ñèáýñò ÑÁÊ-ÏËÞÑ Ãîðæèëîáìåí Êâàðòèðíîå áþðî ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru)

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

54

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

¹

óëèöà

Çåìíóõîâà Çåìíóõîâà 1041992 Çåìíóõîâà 104850 Çåìíóõîâà 21086479 Çíàìåíñêàÿ Èãàðñêàÿ Èãàðñêàÿ 21082464 Èãàðñêàÿ 125692 Èïïîäðîìñêàÿ 1041805 Èïïîäðîìñêàÿ 117704 Èïïîäðîìñêàÿ Êàðåëüñêàÿ ÷ï Êàðåëüñêàÿ Êî÷åíåâñêàÿ Êðàñíûõ Çîðü Êðàñíûõ Çîðü Êðàñíûõ Çîðü Êðàñíûõ Çîðü 130865 Êðàñíûõ Çîðü 130530 Êðàñíûõ Çîðü Êðàñíûõ Çîðü Êðàóçå 106830 Êðàóçå Êðàóçå Êðàóçå Êðàóçå Êðàóçå Êðàóçå Êðàóçå Êðàóçå Êðàóçå Êðàóçå Êðàóçå 146903 Êðàóçå 102756 Êðàóçå 146906 Êðàóçå 101723 Êðàóçå Êðàóçå 21084015 Êðàóçå Êðàóçå Êðàóçå Êðàóçå Êðàóçå Êðàóçå Êðàóçå 102572 Êðàóçå Êðàóçå 110189 Êðàóçå Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà

äîì

12 11 4

44 28 5/6 56 44 19 19 1 3 1 5 3 13 3 5 17 19 19 19 19 17 19 19 19 17 19 19 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 19 1 136 136 138

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

1/10 4/9 3/9 4/9 1/2 2/2 2/2 2/2 8/12 8/12 5/16 5/9 4/10 5/5 4/9 2/9

ï ê ï ï ê øëá ê ê ê ê ê ï ï ê ï ï ï ï ï ï ï ê ï ì ê ê ê ï ï ï ê ï ï ê ï ï ï ï ê ï ï ï ï ï ï ê ê ê ï ï ï ï ï ï

32/14/9 40/20/9 38/19/9 40/19/9 31/20/5 28/18/6 29/18/6 28/18/5 35/16/8 35/16/8 38/18/12 37/20/6 39/20/9 31/17/6 33/14/9 34/18/8 35/14/8 35/14/8 33/14/8 33/14/8 39/19/9 23/13/37/17/7 40/18/9 35/18/7 40/18/8 39/18/8 38/18/7 40/18/7 39/18/8 40/16/10 40/18/7 39/18/7 35/16/7 40/19/9 40/18/8 39/18/7 39/18/7 35/16/7 39/18/8 40/18/7 40/18/8 38/18/7 40/18/8 39/18/7 34/15/7 40/20/12 47/22/12 33/19/7 30/17/6 30/17/6 30/17/6 30/17/7 31/17/6

3/10 4/9 3/9 5/9 6/17 7/17 5/17 15/17 9/17 5/17 3/17 8/17 9/17 8/17 6/17 8/17 9/17 8/17 13/17 3/17 3/17 13/17 5/17 3/7 8/17 7/17 7/17 13/17 5/17 7/10 1/10 9/10 1/9 8/10 1/9 1/9

ò ò ò ò ê ò ò ò ò ò ò ò ò ò ê ò ò ò ê ò ê ê ê ê ò ê

ê ò ê ê ê ê ê ê ò ò ò ò ê ò ò ò ò

-/1 -/1 1/1/-/1/-/-/1/1/-/1 -/1 -/1 1/1/-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/2 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 1/-/1 1/-/1 -/1 -/1 -/1 1/-/1 -/1 -/1

èç èç

èç

èç

èç èç èç

èç

èç

èç èç

èç èç èç èç èç èç

óï óï óï óï ïã ìý ìý ìý óï óï óï òèï óï õð óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï òèï óï óï óï óï óï óï óï óï òèï óï óï óï óï óï óï óï óï óï

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

óï óï óï óï õð òèï òèï òèï òèï òèï

ð ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ð

ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ð ð ð ñ ñ ñ ð ð ñ ñ ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ

öåíà

1.600.000 1.650.000 1.680.000 1.750.000 1.150.000 850.000 950.000 1.000.000 2.050.000 2.200.000 2.700.000 1.400.000 1.449.000 1.050.000 1.500.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.650.000 1.340.000 1.650.000 1.650.000 1.670.000 1.690.000 1.700.000 1.720.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.800.000 1.800.000 1.850.000 1.900.000 2.300.000 1.600.000 1.650.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2188113 89134568626 Ðåãèîí-Òðåéä Íîâîñèáèðñê 3547402 89039394715 Íàòàëüÿ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2041111 Íîííà Íèêîëàåâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 2491212 Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ ÑÀÉË 2163031 Àíàñòàñèÿ Åâãåíüåâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2910226 89231360312 Ìàðèíà,óñëóãè 0%Ïàðòíåð 3540059 89612232154 Ñâåòëàíà Àëåêñå Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò 2724111 Îêñàíà Äìèòðèåâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 3040444 89133779657 Îëüãà Áîðèñîâíà Äåëüòà 2160101 Ëàäà Íèêîëàåâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 3190097 89138918547 Îëüãà Äìèòðèåâí Ðåñïóáëèêà ÀÍ 89137800319 Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà ×àñòíîå 2140362 Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ Âàø Âûáîð ÀÍ 2991245 Ïåòð ÑÁÊ-ÏËÞÑ 2994981 2266362 Íàòàëüÿ Òèìîôååâíà ÑÁÊ-ÏËÞÑ 2917290 ×àñòíîå 2072727 ÐÎÄÍÈÊÈ 2910101 ÑÖÍ 2899969 2361160 ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ 2899969 89231708406 Àííà ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ 2760520 89139196381 Âàëåíòèíà Âàø Âûáîð ÀÍ 2119003 89134701029 ñäàí Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü 2302131 89139356763 Îëüãà Ãåííàäüåâ Áîëüøîé ãîðîä 2119003 89134701029 Íàòàëüÿ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü 3153556 89132048673 Ñâ-âî,Òàòüÿíà ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ 2302020 89529368151 ïîä êëþ÷ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ 3631883 89529067428 Åëåíà Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè 2270589 89137742215 Ãàëèíà Âèêòîðîâ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 3154051 2861306 Áåëûé êâàäðàò 2015901 Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà ÃëàâÍîâîñèáèðñêÑòðîé Íåäâ-òü 3154053 89134849596 Âàëåðèé Áåëûé êâàäðàò 2134267 Àãåíò ïî íåäâèæèìîñòè 89607948505 2497656 Åëåíà Íèêîëàåâí Õèðø ÀÍ 3190097 89231187202 Ðåñïóáëèêà ÀÍ 2228800 89137273300 Íàòàëüÿ Ñåðãååâ Áîëüøîé ãîðîä 3190097 89231187202 Ðåñïóáëèêà ÀÍ 3615000 89607793462 Ëþäìèëà Íèêîëà Áîëüøîé ãîðîä 89529111817 Ìàðèíà Þðüåâíà ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 2707900 Îëüãà Ïåòðîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2204246 2914504 Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò 2244409 89237008968 Åëåíà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2226207 89831382236 Îëüãà Ñåðãå ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2130011 ÑÖÍ 2993186 ïîä êëþ÷ Îðèîí-ÑÊ 2172581 89069949944 Àíäðåé ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 3630305 89137061561 Îëüãà Àëåêñàíäð Àäðåñàò 2497802 89139001252 Åëåíà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2171715 89139274920 Îëüãà Âàñèëüåâí Áîëüøîé ãîðîä 3631883 89231730093 Àíòîí Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè 89537746879 Ñâåòëàíà ÷ï,òîðã ×àñòíîå 2042878 89607815230 Îëüãà ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ 89134763918 Äàðüÿ ×àñòíîå 2920304 2491033 Èðèíà Íèêîëàåâíà Óíèñîí 2994906 2700000 Ñâåòëàíà ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru)

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ê

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

55


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ ê

1042059

֕

á390 21077870 1028110 125726 145077

1042056 21054694

101825 1101276

1041427 öåí5038

1042063 21093094 21102403 21059436 1042034

21105834 1103369

Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà Êðîïîòêèíà Êóçüìû Ìèíèíà Êóð÷àòîâà Êóð÷àòîâà Êóð÷àòîâà Êóð÷àòîâà Êóð÷àòîâà Êóð÷àòîâà Êóð÷àòîâà Êóð÷àòîâà Ìàãèñòðàëüíàÿ Ìàãèñòðàëüíàÿ Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìàêàðåíêî Ìåíäåëååâà Ìåíäåëååâà Ìåíäåëååâà Ìåíäåëååâà Ìåíäåëååâà Ìåíäåëååâà Ìåíäåëååâà Ìåíäåëååâà

äîì

ý/ý

8/10 138 8/10 130/2 5/9 130/1 5/9 1 19/25 37 37 9/9 13 1/9 7 7/10 3 1/9 37 9/9 1/9 1/9 57 3/5 3/5 11 8/9 11 8/9 11 8/9 11 1/9 3/9 13 1/9 13 5/9 4/9 27/3 3/5 1/5 31/1 3/5 31 2/5 27/2 1/5 27/2 1/5 23/1 1/5 27/2 1/5 1/5 31/1 2/5 1/5 27/2 1/5 31 2/5 11 3/9 4/5 6/9 5/5 13 8/9 27/3 3/5 27 5/5 22 6/9 7/1 3/9 52 2/9 9 9/9 9 9/9 52 9/10 8/9 4 4/9 4 4/9 3/10 20 5/10 20 2/10 20 8/10 20

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

ï ï ï ï ì ê ï ï ï ï ï ï ï ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê ï ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ê ï ï ê ï ï ï ï ï ï ï ï

30/17/6 30/17/6 32/18/6 32/17/7 48/16/11 33/16/7 37/19/9 38/19/9 39/19/9 37/19/9 37/19/9 38/19/10 40/19/11 29/16/6 34/20/8 22/-/20/12/4 20/12/4 25/13/6 25/14/5 29/17/6 21/11/4 20/11/4 30/18/6 33/19/6 33/17/6 32/18/6 31/19/6 31/19/6 30/18/6 29/19/6 31/18/6 31/18/6 33/19/7 31/19/6 32/18/6 29/18/5 31/18/6 29/18/5 31/18/6 30/18/5 30/17/6 31/18/6 37/19/8 52/28/9 36/18/9 38/20/9 39/19/9 40/18/9 30/17/6 31/17/5 31/17/6 40/19/9 37/19/9 39/19/9 40/19/9 40/19/9

ò ò ò ò

-/1 èç -/1 èç -/1 èç 1/1 -/1

-/1 -/1/-/1 -/1 1/-/1 1/-/1 1/1/ò 1/ò ò 1/ò -/ò 1/ò 1/ò -/ê -/- -/ò 1/-/-

ò ò ò ò ò ò -

èç èç èç èç èç èç èç èç èç

ñì

èç èç

ò èç - -/ò 1/- èç - -/-

ò ò ê ò ò ò ò ò ê ò ê ò ê

ê ê

1/-/1/-/1/1/-/1/1/1/-/1 -/1 -/1 -/1 1/1/-/1 -/1 1/-/1

èç èç èç

èç

èç èç èç èç èç èç

óï òèï òèï òèï óï óï óï óï óï óï óï óï óï õð óï ìñ ìñ ìñ ìñ òèï ìñ ìñ õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð ìñ õð òèï õð ìñ õð õð óï óï óï óï óï óï òèï óï òèï óï óï óï óï óï

ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ð ð ñ ñ ñ

öåíà

1.730.000 1.750.000 1.750.000 1.870.000 2.100.000 1.430.000 1.550.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.650.000 1.700.000 1.900.000 1.050.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.199.000 1.200.000 1.200.000 1.250.000 1.250.000 1.270.000 1.290.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.320.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.400.000 1.400.000 1.450.000 1.600.000 1.700.000 1.750.000 1.800.000 1.850.000 1.850.000 1.600.000 1.650.000 1.650.000 1.990.000 2.000.000 2.000.000 2.040.000 2.140.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2497802 89138925363 Åêàòåðèíà 2491271 89130060672 Èðèíà 2997755 3149427 õîð.ñîñò. 2993540 Åâãåíèÿ Ìàðëåíîâíà 2226207 89831382236 Îëüãà 2072727 2923046 2992402 Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâí 89137438541 Îêñàíà,îáìåí íà 2õ 3356562 89529182548 Ëþäìèëà 2246525 89139211173 Âèêòîð Àíàòîëüå 89059561755 Ëþáîâü,eugenz@ngs.ru 89137427310 Àëåêñàíäð,tata85@ngs.ru 89139080033 89139282580 Âàëåíòèíà 89139321832 Íàòàëüÿ 3622284 Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà 2172591 89231251443 Òàòüÿíà Àëåêñåå 3140121 Íàòàëüÿ Þðüåâíà 3040444 89133779655 Îëüãà Èâàíîâíà 2161500 89139251522 Ëàðèñà Íèêîëàåâ 2994986 2380522 Àííà,õîð.ñîñò. 2923555 2923666 Íàòàëüÿ Âèòàëüåâíãà 2721878 Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà 2707900 Îëüãà Ïåòðîâíà 2994906 2700000 ãàç,êîñì/ðåìîíò 3631883 89231730093 Àíòîí 3615000 89831328640 Åêàòåðèíà 2020539 89639481518 3140121 Ðóôèíà Íèêîëàåâíà 3621213 89139469404 Åëåíà Âàäèìîâíà 2145215 Èðèíà 2179932 Àëåíà Þðüåâíà 2561655 89139295959 Òàòüÿíà Ìèõàéë 2174141 89095321930 2790818 Ãàëèíà Íèêîëàåâ 2226207 89139431658 Èðèíà 3621213 89139469404 Åëåíà Âàäèìîâíà 2721878 Íàòàëüÿ Þðüåâíà 2724111 Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà 3553000 Åëåíà Âëàäèìèðîâíà 2163031 Îêñàíà Àíàòîëüåâíà 3543399 Òàìàðà Àíäðååâíà 3251747 89139211207 Ëþáîâü Íèêîëàåâ 89039033284 Ñåðãåé 89139463456,www.novonik.ru 2020539 89639481518 3357005 89139220630 Ñâåòëàíà 2244409 89237008968 Åëåíà 89139236365 3151293 89137413223 Àðòóð 2032010 Îëüãà Íèêîëàåâíà 89538773639 2034010 Âèêòîðèÿ Àëåêñàíäðîâíà 2139184 2880408 Åêàòåðèíà,ðåìîíò 89607948505 2497656 Åëåíà Íèêîëàåâí 3153556 89134843956 Âàëåíòèíà 2140209 2105852 0%,ïîä êëþ÷ 2072727

ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÝÂÅÐÅÑÒ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÐÎÄÍÈÊÈ Ëè÷íûé ðèýëòåð ×àñòíîå ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ïëàíåòà ×àñòíîå ×àñòíîå ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Äåëüòà ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) ÑÁÊ-ÏËÞÑ Øàíñ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè Áîëüøîé ãîðîä ÃÀÐÀÍÒ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ïëàíåòà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ãëîáóñ ÍÑÊ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Èñòîê ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Äîìèíî ×àñòíîå Íîâî-ÍèêîëàåâñêÚ ÃÀÐÀÍÒ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ×àñòíîå Íîâîñèá Ñòðîé Íåäâèæèìîñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÑÁÊ-ÏËÞÑ Õèðø ÀÍ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÔÈÑÊÎ ÐÎÄÍÈÊÈ

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

56

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ê

óëèöà

¹

֕ 107509 130240 104254 125697

21093524 10/13-10 135795

21073756 êëí4956 êëí6011 1008483 1008603 îêò4364 21069932

117143 1041553

֕ 1041785 1042057

10/032 21069766

֕ 21103301 10559

Ìåíäåëååâà Ìåíäåëååâà Ìåíäåëååâà Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íàðîäíàÿ Íîâàÿ Çàðÿ Íîâàÿ Çàðÿ Íîâàÿ Çàðÿ Íîâàÿ Çàðÿ

äîì

5 5 5 81 81 81 81 17 15 15 15 21 12/1 21/1 12/1 21/1 21/1 32/1 12/1 151 50/1 32/1 27 21

26 54 52 52 54 26 54 77 24 77 24 24 54 77 50/1 77 24 43 51 11

ý/ý

ì

ê 11/16 ê 8/16 ê 1/9 ê 9/9 ê 9/9 ê 9/9 ê 1/5 ê 1/5 ê 4/5 ê 4/5 ê 1/5 ê 4/5 ê 2/5 ï 3/5 ê 2/5 ï 5/5 ï 3/5 ê 3/5 ê 4/5 ê 9/9 ï 2/5 ê 5/5 ê 1/10 ê 2/4 ê 9/9 ï 1/5 ê 3/5 ê 8/10 ê 5/10 ê 9/9 ê 1/9 ê 2/10 ê 3/10 ê 8/10 ê 6/10 ê 1/9 ê 6/10 ê ê 1/9 ê 7/9 ê 1/9 ê 1/9 ê 2/10 ê 7/10 ê 4/9 ê 3/10 ê 3/10 ê 8/9 ê 1/9 ê 1/5 ê 4/5 ê 2/5 ê 7/10 ê

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

44/17/10 43/17/10 41/18/11 20/12/4 21/12/4 30/18/6 30/18/6 31/17/6 32/17/6 33/17/6 33/17/6 32/18/6 33/19/6 30/17/6 32/17/6 30/17/6 29/16/6 32/-/17 32/17/6 32/18/6 36/19/9 30/18/5 30/18/7 39/21/9 42/23/7 38/19/9 30/18/6 31/18/6 46/22/12 39/16/12 37/14/9 40/20/10 46/23/11 46/22/12 46/22/12 36/18/9 39/21/9 35/18/9 41/16/12 40/20/10 43/15/13 40/20/10 40/20/10 45/22/12 37/24/9 38/15/12 50/23/12 49/24/15 42/15/15 40/20/10 28/17/6 31/17/5 31/17/5 35/16/7

ê -/1 -/1 ò -/ò 1/ò 1/- èç 1/ò ò

ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ê ò ò ò ò ê ê ê ò ê ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ê ò ò

-/1/1/1/1/1/1/1/1/-/1 1/1/-/1 -/-/1/-/1 1/-/1 -/1/-/1 1/-/1

èç

èç èç èç èç

èç èç èç èç

-/1 -/-/1

1/-/1 1/-/1 -/1 1/-/-

èç èç èç èç èç èç

1/- èç 1/-/1

óï óï óï ìñ ìñ òèï

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ õð ñ õð ñ õð ñ õð ñ õð ð õð ñ õð ñ óï ð õð ñ õð ñ òèï ð õð ñ õð ñ óï ñ õð ñ õð ñ óï ñ ïã ñ óï ñ õð ñ õð ñ óï ñ óï ñ óï ð óï ñ óï ð óï ñ óï ñ óï ñ óï ñ óï ñ óï ñ óï ñ óï ñ óï ñ óï ñ ïã ñ óï ð óï ñ óï ñ óï ñ óï ñ ïã ñ õð ñ õð ð òèï ð òèï ñ

öåíà

2.300.000 2.450.000 2.750.000 1.000.000 1.200.000 1.380.000 1.380.000 1.400.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.550.000 1.570.000 1.580.000 1.600.000 1.600.000 1.650.000 1.650.000 1.670.000 1.700.000 1.700.000 1.750.000 1.800.000 1.800.000 1.850.000 1.850.000 1.900.000 1.970.000 2.050.000 2.050.000 2.070.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.250.000 2.255.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.350.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.580.000 3.000.000 1.200.000 1.500.000 1.500.000 1.700.000

òåëåôîí èìÿ

2072727 2015555 89139088408 Îëüãà,îòë.îòä. 2204246 2914504 Ìàðèíà 2302131 89133994630 Åëåíà Âëàäèìèð 2015555 89139088408 Îëüãà,õîð.ñîñò. 2540222 89139262866 Òàòüÿíà 89137663416 2222656 Êðèñòèíà 2119003 89132008318 Îëüãà 3040444 89133779657 Îëüãà Áîðèñîâíà 3357005 89039354110 Íàòàëüÿ Åâãåíüå 3357005 89039354110 Íàòàëüÿ Åâãåíüå 3622284 Ïîëèíà Âëàäèìèðîâíà 2760976 89137208973 Èðèíà Àëåêñàíäð 2714342 89130148826 Ëîðà 3630718 2010624 3631883 89538085933 Ðîìàí 2497802 89833071306 åâðîðåì. 2491271 89132017130 Þëèÿ 2204246 2914504 Ìàðèíà 2410010 Åëåíà Âëàäèìèðîâíà 2042878 89607815230 Îëüãà,îòñ 2760331 2760331 2111774 Åêàòåðèíà Åâãåíüåâíà 2111774 Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâíà 3357005 89039984863 Èðèíà Íèêîëàåâí 2600922 2035555 2608030 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà 2072650 89529182437 Åëåíà 2497802 89833071306 Èðèíà 2171715 89138976793 Òàòüÿíà Àíäðååâ 2872973 Åâãåíèé 2222242 Åêàòåðèíà Ëåîíèäîâíà 89231201919 Îëüãà 2187530 89133845829 Åëåíà,åâðî 2042878 89607815230 Îëüãà,÷ï 2015555 89139088408 Îëüãà,îòë.îòä. 2072727 2222242 Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷ 2132395 Âàäèì Ãåííàäüåâè÷ 2042878 89607815230 Îëüãà,÷ï 2270519 3801344 îòë.ñîñò.,òîðã 89529075508 Äìèòðèé 2042878 89607815230 Îëüãà,+ìåáåëü 89137259595 Âàñèëèé 2111774 Åêàòåðèíà Åâãåíüåâíà 2797788 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 89139112522 Èðèíà,iren5@ngs.ru 2717577 89069090850 Èðèíà 2761976 89137611671 Ëþáîâü Ìèõàéë 2707900 Èðèíà Þðüåâíà 3555910 Ëåîíèä,õîð.ñîñò.,÷ï 89529048109 Íàòàëüÿ Èâàíîâíà

êîíòàêòû

ÐÎÄÍÈÊÈ ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò Áîëüøîé ãîðîä ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ Ëåâîáåðåæíîå Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü Äåëüòà ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ Ïðàâûé Áåðåã Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÝÂÅÐÅÑÒ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Äîêòîð Êëþ÷ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Áîëüøîé ãîðîä ÑÁÊ-ÏËÞÑ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ×àñòíîå ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ ÐÎÄÍÈÊÈ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ ÀÏÒ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÎÒÂÅÒ ×àñòíîå ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ ×àñòíîå ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå ×àñòíîå Âàø Âûáîð ÀÍ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ëåâîáåðåæíîå ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru)

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

57


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ ê

á582 Íîâàÿ Çàðÿ 20002855 Íîâîóðàëüñêàÿ Íîâîóðàëüñêàÿ 1041889 Íîâîóðàëüñêàÿ Íîâîóðàëüñêàÿ Íîâîóðàëüñêàÿ 106668 Íîâîóðàëüñêàÿ á432 Íîâîóðàëüñêàÿ 131177 Îáúåäèíåíèÿ 135099 Îáúåäèíåíèÿ 102885 Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ 21101086 Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ 1008383 Îáúåäèíåíèÿ 21102862 Îáúåäèíåíèÿ 1041997 Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ 1104385 Îáúåäèíåíèÿ çëö5711 Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ 102301 Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ ÷ï Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ Îáúåäèíåíèÿ êëí3286 Îáúåäèíåíèÿ 135646 Îâ÷óêîâà ÷ï Îëåêî Äóíäè÷à 02/13-10 Îëåêî Äóíäè÷à ÷ï Îëåêî Äóíäè÷à 1041999 Îëåêî Äóíäè÷à 104915 Îëåêî Äóíäè÷à 21094078 Ðàññâåòíàÿ Ðàññâåòíàÿ 21103399 Ðàññâåòíàÿ Ðàññâåòíàÿ 21103173 Ðàññâåòíàÿ Ðîäíèêè Ðîäíèêè Ðîäíèêè 120782 Ðîäíèêè 21091759 Ðîäíèêè öåí7817 Ðîäíèêè Ðîäíèêè 101515 Ðîäíèêè Ðîäíèêè Ðîäíèêè 104911 Ðîäíèêè

äîì

11 19/7 33à 13/4 9 13 52 52 52 52 52 54 60 21 86 35/2 44 76 35/2 68 44 100/1 23 23 23 19/1 11 23 23 48 15 27/2 1 3 3

10 1/1

3/2 6/1 3 3/2 3/1 3/1 1

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

9/10 2/2 4/5 4/5 5/5 1/5 1/5 5/5 2/5 4/5 4/5 4/5 2/5 2/5 5/5 1/5 5/5 1/5 4/5 8/9 9/9 3/5 9/10 3/5 5/9 8/9 1/9 1/9 2/9 4/5 4/9 3/9 3/9 7/10 1/5 1/2 4/5 9/9 2/9 3/9 5/5 9/9 5/9 2/9 12/14 2/14 1/10 4/10 10/10 10/10 10/10 4/10 1/9 2/9 4/10 9/10 4/10

ê ê ï ê ï ï ï ï ê ï ê ê ê ê ê ê ï ê ï ê ê ï ï ê ê ê ï ï ï ï ê ï ï ê ï øëá ï ï ï ï ï ï ï ï ê ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

36/13/8 32/17/6 31/16/6 30/19/6 30/16/6 30/16/6 30/16/6 36/17/6 12/7/5 18/12/20/13/18/12/3 18/13/18/12/3 31/18/6 31/18/6 32/17/6 31/18/6 30/17/6 31/17/6 33/18/7 33/19/6 33/14/8 29/18/5 36/19/8 32/19/7 39/19/9 39/19/9 39/19/9 30/16/7 33/17/7 36/19/9 36/19/9 -/-/29/17/6 30/17/6 30/17/6 30/17/6 30/17/6 30/17/6 30/17/6 37/19/9 37/14/8 39/19/9 41/19/9 43/21/9 36/18/9 33/14/9 37/18/8 40/19/9 33/14/9 33/14/9 39/19/9 36/17/9 33/14/9 39/19/9 33/14/9

ò ò ò ò

-/1 1/- èç 1/-/1/- èç

ò ò -/ò 1/- -/-/ò ò ò ò ò ò

ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò -

-/- èç 1/1/-/1/-/1 -/1 1/1/1/-/1 -/1 1/1/1/1/-/1 -/1 1/1/-/1/1/-/1 -/1 1/-/1 1/-/1 -/1 -/1 -/1 1/1 -/1 1/1/1 1/1 -/1 1/1/1/1 -/2

èç

èç

èç

èç èç èç

èç èç èç èç èç èç èç

èç

óï ìý õð õð õð õð òèï òèï ìñ ìñ ìñ ìñ ìñ ìñ õð õð õð õð õð òèï òèï õð òèï òèï òèï òèï óï óï óï òèï òèï óï óï ïã õð õð õð òèï òèï òèï õð óï óï óï óï óï óï òèï óï óï óï óï óï óï óï óï óï

ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ñ ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ð ð ñ

öåíà

2.200.000 1.050.000 1.100.000 1.150.000 1.150.000 1.200.000 1.250.000 1.300.000 800.000 820.000 930.000 970.000 1.050.000 1.050.000 1.300.000 1.300.000 1.350.000 1.350.000 1.400.000 1.400.000 1.420.000 1.420.000 1.450.000 1.450.000 1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.590.000 1.600.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.800.000 750.000 1.400.000 1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.600.000 1.650.000 1.800.000 1.800.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.620.000 1.650.000 1.700.000 1.700.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

89139425400 3010606 Òàòüÿíà Âëàäèì 3622284 Îêñàíà Ïàâëîâíà 2221464 89130131315 Ëåîíèä 3543399 Àëëà Íèêîëàåâíà 2223414 89628338100 Àëåêñàíäð 3621213 89139192613 Èðèíà Áîðèñîâíà 2302131 89139456474 Ëàðèñà Âëàäèìèð 3010505 89059389988 Íàòàëüÿ 2277850 2994533 Îëüãà 3630718 2010624 2228800 89139228118 Ëîðà Âëàäèìèð 2215045 89138990536 Îëüãà Ãðèãîðüåâ 89231933795 2724111 Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà 3631883 89059458855 Âèòàëèé 2540032 89237318751 2111774 Åêàòåðèíà Åâãåíüåâíà 2797788 Îêñàíà Âèêòîðîâíà 2160101 ßíà Àëåêñàíäðîâíà 89134849810 Âëàäèìèð 2020027 Èðèíà Þðüåâíà 2255656 2187150 89139207412 Åëåíà 2224905 89607849660 ßíà Âàëåðü 2228800 89139109851 Ëû÷àê Ëþäìèëà 3357005 89039354110 Íàòàëüÿ Åâãåíüå 2491271 89137254985 Ìàðãàðèòà 2997379 2302020 89231122923 Ìàðèíà Àëåêñååâ 2992855 Êîíñòàíòèí 2911899 2124932 Åëåíà Âàëåíòèíîâíà 2090890 89529486261 Åëåíà 89133888854 89150801223 Àíàñòàñèÿ 2760331 3630718 2010624 2246525 89139211173 õîð.ñîñò.,ïóñòàÿ 2760976 89137208973 Èðèíà Àëåêñàíäð 2011866 2011869 Èðèíà,ïëàñòèê,ðåì. 2000909 Âàëåðèé ßêîâëåâè÷ 2491212 Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ 2310000 Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà 89137206513 2226403 Îëüãà Êóçüìèíè÷ 3553000 Åëåíà Âëàäèìèðîâíà 2997379 2707900 Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷ 3631883 89137511381 Àííà 89607813285 Âàäèì 2210216 2990055 89137349810 Âèêòîðèÿ Âèêòîð 2724111 Îëüãà Èãîðåâíà 2174141 2998921 89139388885 Òàòüÿíà Ïåòðîâí 3615000 89137317441 Ëèëèÿ Ãåííàäüåâ 3621213 89134644193 Åêàòåðèíà Áîðèñ 2187150 89139207412 Åëåíà 2491212 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà

ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Áîëüøîé ãîðîä ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÀÍ Ïðàâûé áåðåã Ïðàâûé Áåðåã Áîëüøîé ãîðîä Áàéò ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè ÆÈËÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Íàñëåäèå ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ðåãèîí 54 ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ Áîëüøîé ãîðîä ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÝÂÅÐÅÑÒ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Âëàäàð ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÐÈÔ-Ñ Íàäåæíûé ÖÍ ÈÍÒÅÃÐÀË ×àñòíîå ×àñòíîå Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ïðàâûé Áåðåã Ïëàíåòà ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ Àçáóêà æèëüÿ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÑÀÉË ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Îïîðà-Ãðóïï ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Âëàäàð ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè ×àñòíîå ÑÖÍ ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ïëàíåòà-ÝÍÑÊ Áîëüøîé ãîðîä ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ðåãèîí 54 ÑÀÉË

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

58

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

102839

çëö5830

21053306

1042020 118344 21079072

çëö5607 21099335 135356

130846 ֕

21084676

126854

104367 117292

21096792 21093726 125696 21076332 21105009 1042035 21093193

Ðîäíèêè Ðîäíèêè Ðîäíèêè Ðîäíèêè Ðîäíèêè Ðîäíèêè Ñâå÷íèêîâà Ñâå÷íèêîâà Ñâå÷íèêîâà Ñâå÷íèêîâà Ñâå÷íèêîâà Ñâå÷íèêîâà Ñâå÷íèêîâà Ñâå÷íèêîâà Ñîëèäàðíîñòè Ñïàññêàÿ Ñïàññêàÿ Ñòîëåòîâà Ñòîëåòîâà Ñòîëåòîâà Ñóõàíîâñêàÿ Òàéãèíñêàÿ Òàìáîâñêàÿ Òàìáîâñêàÿ Òàíêîâàÿ Òàíêîâàÿ Òàíêîâàÿ Òàíêîâàÿ Òàíêîâàÿ Òàíêîâàÿ Òàíêîâàÿ Òàíêîâàÿ Òàíêîâàÿ Òàíêîâàÿ Òàíêîâàÿ Òàíêîâàÿ Òàíêîâàÿ Òàíêîâàÿ Òàíêîâàÿ Òþëåíèíà Òþëåíèíà Òþëåíèíà Òþëåíèíà Òþëåíèíà Òþëåíèíà Òþëåíèíà Òþëåíèíà Òþëåíèíà Òþëåíèíà Òþëåíèíà Òþëåíèíà Òþëåíèíà Òþëåíèíà Ó÷èòåëüñêàÿ Ó÷èòåëüñêàÿ Ó÷èòåëüñêàÿ Ó÷èòåëüñêàÿ

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ äîì

1 3 2 2 333 333 4 4 4 4 4ñò 16 20 20 26 20 6 39

15 15 15 15

15 15 35/1 7 35/1 15 21 1 21 1 1 15/1 1 12

17 5

24/1 24/1

ý/ý

7/10 7/10 2/10 2/10 10/10 2/10

ì

ï ï ê ê ê ê ï ï 1/10 ï 2/10 ï 2/10 ê 4/9 ê 2/9 ê 4/10 ê 2/5 ê 1/1 ä 1/1 ä 2/9 ê 1/5 ê 3/5 ï 1/5 ê 8/10 ï 8/9 ï 3/9 ï 2/5 ê 1/5 ï 1/5 ê 1/5 ï 1/5 ï 1/5 ï 1/5 ï 1/5 ï 1/5 ï 3/5 ê 1/5 ê 3/5 ê 1/5 ê 4/5 ï 2/5 ê 6/10 ï 5/10 ï 5/10 ï 8/9 ï 8/9 ï 8/9 ï 8/10 ï 8/9 ï 5/10 ê 9/10 ï 10/10 ê 2/9 ï ê 7/14 ê 6/9 ï 8/10 ï 2/9 ï 11/12 ê

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

35/14/8 39/19/9 48/23/12 48/23/11 48/22/12 48/23/12 40/19/9 40/19/9 38/19/9 45/20/10 44/19/10 45/20/10 44/20/11 45/20/11 32/17/6 31/16/15 32/16/15 33/20/6 30/19/6 29/16/6 38/18/8 39/19/9 28/14/8 30/13/7 32/20/6 31/19/6 31/19/6 32/20/6 31/19/6 31/18/6 30/16/6 31/19/6 31/18/6 32/19/6 30/18/6 32/18/6 31/18/6 32/18/6 45/27/6 26/13/6 34/15/8 31/15/6 38/19/9 38/19/9 38/19/9 40/20/10 38/19/9 45/22/10 38/20/9 37/19/9 40/20/12 52/16/13 49/16/13 29/17/6 35/14/8 33/14/8 40/19/11

ò ò ò ò ò ê ò ò ò ê ê ê ò ò ò ò ò ò ò ê ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ê ê ò ò ò ò

-/1 1/-/-/1/-/-

èç èç èç èç

èç -/1 1/-/1 1/1/- èç 1/-/-/1/1/- èç 1/-/1 -/1 èç

1/-/-/-

èç

-/-/-/-

èç

-/1/1/-/1 1/1/1 -/1 -/1 -/1 1/-/1 -/1 -/1 1/1/-

èç ñì

èç èç èç

2/-/1 èç 1/- èç -/1 -/1 èç

óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï òèï òèï ìý ìý òèï õð õð ïã óï òèï óï õð õð õð õð òèï õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð óï óï óï óï óï óï óï óï

ð ñ ð ð ð ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ð ñ

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ð óï ñ óï ñ óï ð óï ñ óï ð òèï ñ óï ð óï ð óï ñ

öåíà

1.700.000 1.800.000 1.950.000 2.000.000 2.200.000 2.200.000 1.787.000 1.795.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.850.000 1.150.000 800.000 850.000 1.450.000 1.450.000 1.500.000 1.350.000 1.750.000 1.350.000 1.450.000 1.250.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.320.000 1.330.000 1.350.000 1.350.000 1.400.000 1.400.000 1.450.000 1.450.000 1.600.000 1.990.000 1.550.000 1.550.000 1.600.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.700.000 1.700.000 1.750.000 1.800.000 1.850.000 2.050.000 2.200.000 2.375.000 1.600.000 1.700.000 1.750.000 1.750.000

òåëåôîí èìÿ

89137360425 Ñâåòëàíà,ðåìîíò 2228800 89134813917 Èëüÿ Ñòàíèñëàâ 89130107107 Àíäðåé. 89139555655 2200221 2632425 Èðèíà Âèêòîðîâíà 2255656 2072727 2072727 3621965 89137819774 Ìàðèíà Èâàíîâíà 2035555 2270589 89137742215 Ãàëèíà,0% 2204246 2914504 Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà 89139434328 2272788 îòë.ñîñò. 3622161 Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ 2119003 3312882 Îëüãà Âàñèëüåâí 2820235 89139031560 Òàìàðà Ñåìåíîâí 2000909 Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà 2171715 89133916886 Âàëåðèÿ Àíàòîëü 89139198780 2794548 Ëþäìèëà Íèêîëà 2724111 Îêñàíà Þðüåâíà 2917618 Îêñàíà 2072650 89529182437 Åëåíà 2255656 2724111 Ìàðèíà Åâãåíüåâíà 3630718 2010624 2042878 89607815230 Îëüãà,÷ï 2014868 89134502047 Îêñàíà 3805913 89529065913 Àëåêñàíäð 89231257930 3011822 Ìàðèíà,ïîä èïîò. 2920304 2491033 Èðèíà Íèêîëàåâíà 3631883 89137511381 Àííà 3357005 89139220630 Ñâåòëàíà Àëåêñà 3435511 89537880875 Åâãåíèé 89139434328 2272788 Àëåêñàíäð 89139124463 Åëåíà 2042878 89139552908 Òàòüÿíà 2032010 Àëåíà Âèêòîðîâíà 3621965 89137819774 Ìàðèíà Èâàíîâíà 3340053 89607980610 Ëþáîâü Âàñèëüåâ 2277850 2994533 Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà 3633231 89139209401 Èðèíà Âèòàëüåâí 3357005 89039354110 Íàòàëüÿ Åâãåíüå 2491271 89132017130 Þëèÿ 2134267 2491212 Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ 2171715 89529393348 Ñâåòëàíà Ñåðãåå 89529279953 89132051712 òîðã 89139002447 Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâíà 2204980 Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà 2707900 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 3040444 89133779655 Îëüãà Èâàíîâíà 2072727 2707900 Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 3622284 Îêñàíà Ïàâëîâíà 89139481582 2711717 Íèêîëàé 3543399 Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà 3622284 Îêñàíà Ïàâëîâíà

êîíòàêòû

ÓÍÈÊÎÍ-ÈÍÂÅÑÒ Áîëüøîé ãîðîä ×àñòíîå ×àñòíîå ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÐÎÄÍÈÊÈ ÐÎÄÍÈÊÈ ÀÍ Áèçíåñ-Ãðàä Äîêòîð Êëþ÷ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò Íåäâèæèìîñòü Ñèáèðè ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü Áàéò ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Áîëüøîé ãîðîä Ãëîáóñ ÍÑÊ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÁÊ-ÏËÞÑ ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïðàâûé Áåðåã ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ ÐÈÔ-Ñ ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü Óíèñîí Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Íåäâèæèìîñòü Ñèáèðè ÈÍ-Âåñòà ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀÍ Áèçíåñ-Ãðàä Ýëèíã ÀÍ Ïðàâûé áåðåã Êîìïëåêñ-Ðèýëò ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÝÂÅÐÅÑÒ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Àãåíò ïî íåäâèæèìîñòè ÑÀÉË Áîëüøîé ãîðîä ×àñòíîå Ëåâîáåðåæíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Äåëüòà ÐÎÄÍÈÊÈ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ê

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

59


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ ê

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

135832

Ó÷èòåëüñêàÿ Ó÷èòåëüñêàÿ Ó÷èòåëüñêàÿ Ôàäååâà 21063850 Ôàäååâà Ôàäååâà 1042022 Ôàäååâà 21077699 Ôëîòñêàÿ ×åêàëèíà ×åêàëèíà ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÷ï Àíèêèíà Àíèêèíà 1051196 Àíèêèíà Àíèêèíà Àíèêèíà 1053311 Àíèêèíà Àíèêèíà 1053045 Àíèêèíà 135796 Áåëîâåæñêàÿ Áåëîâåæñêàÿ 1051248 Áåëîâåæñêàÿ Áåëîâåæñêàÿ 1053669 Áåëîâåæñêàÿ Áåëîâåæñêàÿ 1103022 Áåòîííàÿ Áåòîííàÿ Áîðîäèíà 1053554 Áîðîäèíà Áîðîäèíà ÷ï Áîðîäèíà 1104699 Áîðîäèíà Áóðäåíêî Áóðäåíêî Áóðäåíêî Áóðäåíêî 1053550 Áóðäåíêî Áóðäåíêî Áóðäåíêî ëåí5091 Âàòóòèíà çëö5753 Âàòóòèíà 1053391 Âàòóòèíà 21065548 Âàòóòèíà 106535 Âàòóòèíà Âåðòêîâñêàÿ 1053389 Âåðòêîâñêàÿ Âåðòêîâñêàÿ Âåðòêîâñêàÿ 21101891 Âåðòêîâñêàÿ 106787 Âåðòêîâñêàÿ Ãåðöåíà Ãåðöåíà Ãåðöåíà Ãåðöåíà Ãåðöåíà Ãðîìîâà Ãðîìîâà Ãðîìîâà Ãðîìîâà 135535 Ãðîìîâà Ãðîìîâà 130932 Ãðîìîâà Ãðîìîâà ñ891 Ãðîìîâà Ãðîìîâà 1053612 Ãðîìîâà Ãðîìîâà

äîì

52 52 48 85 85 24 33 33 ðàéîí 13 35/1 31 31 31 31 31 8

8 8 10 15 15 15 15

11 15 46 15 19 13 19 17 63/1 79 63/1 45/1 6 12 39/1 42 20 20 20 20 8/2 21 17 17/2 17/2 17/2 17/2 10 10 10 21 17

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

13/14 6/12 7/13 1/9 9/9 9/9 9/9 2/5 2/2 2/2

ê ê ê ï ï ï ï ê ê øëá

35/12/13 38/18/10 38/18/10 38/19/10 33/13/8 39/19/9 36/16/8 32/18/6 31/19/6 31/21/6

ò -/1 -/1 èç ò -/1 ê -/1 ò 1/- èç ò 1/ò -/1 ò 1/- èç - -/- -/-

2/3 15/17 9/10 1/10 4/10 9/10 1/10 7/10 4/9 9/9 4/9 4/9 4/9 9/10 4/4 2/4 4/5 4/5 2/3 2/3 2/2 1/4 2/2 3/4 4/4 4/4 3/4 4/4 5/5 2/5 3/5 11/17 1/9 3/3 1/5 3/5 7/9 4/10 4/5 6/10 6/10 4/10 4/9 4/10 9/9 6/10 9/10 7/10 1/10 7/10 3/9 3/9 3/9 3/9 7/9 4/10

ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï ê ê ï ï ê ê ê ê øë ê ê ê ê ê ï ï ï ì ê ê ï ï ê ê ê ï ï ï ï ï ï ï ê ï ê ï ê ê ê ê ï ê

22/-/43/21/11 45/21/10 37/19/9 40/19/9 42/26/45/20/10 45/20/11 33/12/9 33/14/9 33/12/9 33/12/9 33/12/9 40/18/9 31/18/6 32/18/6 30/17/6 29/15/6 43/19/12 43/20/11 69/35/20 25/16/5 31/20/4 28/15/4 26/18/5 26/17/4 30/16/6 26/16/6 31/19/6 33/19/6 32/19/6 39/34/1 48/18/13 33/18/6 30/19/6 31/18/6 32/18/7 33/19/6 43/20/11 30/17/6 30/17/6 31/16/6 32/17/6 30/16/6 31/15/9 30/20/29/21/29/20/30/22/37/18/9 32/17/7 37/17/7 30/18/7 33/17/7 33/13/9 29/21/4

ò ê ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ê ò ê ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ê ò ò ê ò ò ò ò ò ò

óï óï óï óï óï óï õð õð ìý

1/-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 1/-/1 1/-/1 1/1/1/-/1 èç 1/1/1/- ñì 1/1/-/1 èç -/-

ìñ óï óï óï óï óï óï óï òèï óï óï óï óï óï õð õð õð õð ýë óï ïã ïã

1/-/- èç -/ñì -/1/1/- èç -/-/1 èç -/1 1/-/1/-/1 -/- ñì -/1/1/- èç -/1 -/1 èç -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 èç -/1 -/1 èç 1/-/1 èç -/1 -/1 èç 1/-

ìý òèï ïã õð ìý õð õð õð ñò óï ìý õð õð òèï òèï óï òèï òèï òèï òèï òèï óï ñò óï ñò ñò óï òèï òèï òèï òèï óï

öåíà

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

ð ñ ð ñ ð ñ ð ð ñ ñ

1.750.000 1.980.000 2.200.000 1.400.000 1.450.000 1.500.000 1.550.000 1.050.000 810.000 850.000

3630718 2010624 2145607 Îëüãà 2557458 89039060241 Íàòàëüÿ Èâàíîâí 2015555 89137777934 Òàìàðà Âàëåíòèí 2724111 Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà 89139434328 2161962 Àëåêñàíäð 2132395 Ãàëèíà Áîðèñîâíà 2163031 Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ 3147704 89139134738 Èðèíà Èâàíîâíà 2302020 89139422617 Ñåðãåé

Ïðàâûé Áåðåã Àòìîñôåðà Ïëàíåòà-ÝÍÑÊ ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Íåäâèæèìîñòü Ñèáèðè ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ëþáèìûé ãîðîä íà ëåâîì ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ

ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ð ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ

750.000 2.000.000 2.200.000 2.300.000 2.300.000 2.500.000 2.550.000 2.990.000 1.300.000 1.400.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.500.000 1.250.000 1.250.000 1.090.000 1.100.000 1.300.000 1.400.000 1.600.000 950.000 1.000.000 1.040.000 1.050.000 1.050.000 1.100.000 1.150.000 1.400.000 1.470.000 1.550.000 2.100.000 2.800.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.590.000 2.300.000 1.450.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.350.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.420.000 1.430.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000

2142201 89139122201 Àëåíà,÷ï 2797100 89139046235 2491212 Âèêòîð Þðüåâè÷,an@ansail.ru 3171717 89137761976 ßíà,÷ï,îáìåí 3250550 89137761976 ßíà,÷ï 2184999 Ñâåòëàíà Þðüåâíà 3171717 89137761976 ßíà Ãåííàäüåâíà 2993540 Åêàòåðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà 3630718 2010624 2226207 89139431658 Èðèíà 2491212 Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ 3621213 89134644193 Åêàòåðèíà Áîðèñ 2179932 Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 3528624 2020027 Åëåíà Âèêòîðîâíà 3153556 89138947545 Åëåíà Ãåííàäüåâ 2995086 îáìåí,Îëüãà 3086060 Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 3357003 89612173797 Åëåíà Âëàäèìèð 2996178 89133728937 Þðèé Àëåêñååâè÷ 3140121 Àíàñòàñèÿ Âèêòîðîâíà 2136257 2995528 ÷ï 89139463456,www.novonik.ru 3357459 89133939697 3152810 89133875719 Òàòüÿíà Íèêîëà 2184440 Àëåêñàíäð Âàëåðüåâè÷ 3171637 Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà 2215045 89039026567 Ñâåòëàíà Âÿ÷åñë 2871163 2255656 2184999 Ñâåòëàíà Þðüåâíà 2204949 Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà 2302131 89139356763 Îëüãà Ãåííàäüåâ 2920304 2491033 Èðèíà Íèêîëàåâíà 2040900 Îêñàíà Íèêîëàåâíà 3312610 2226403 Þëèÿ,õîð.ñîñò. 89137533070 Íàòàëüÿ 2204949 Îëüãà Âèêòîðîâíà 2302131 89529450704 Îëüãà Âëàäèìèð 3171798 Íåëëÿ Àíàòîëüåâíà 89537730551 Àíòîíèíà 3552021 2996882 Ëàðèñà 2863684 89130073684 Íèêîëàé Âëàäèì 3552021 89134646409 Íèíà Ãåííàäüåâí 3151293 89237063756 Èííà Íèêîëàåâíà 89134728325 ñðî÷íî 2134267 89137485721 Ñâåòëàíà 3630718 2010624 2995084 3149840 2899969 2361160 õîð.ðåìîíò 2187530 89133845829 Åëåíà 2223090 2220002 ÷ï,õîð.ñîñò.,Îêñàíà 89538034465 Òèìîôåé 2000909 Âàëåðèé ßêîâëåâè÷ 2300403 89134641255 Ñâåòëàíà

ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü Íîâîñèáèðñêèé Äîì ÑÀÉË Êðåïîñòü Êðåïîñòü ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Êðåïîñòü ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ïðàâûé Áåðåã ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÑÀÉË ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ×àñòíîå ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÀÍ ÐîñòÄîìÈíâåñò ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Ëåíêîð Íîâî-ÍèêîëàåâñêÚ Ôðèäîì Ïðàâîâîé äîì ÀÍ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Äîìàøíèé î÷àã Áàéò Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Áîëüøîé ãîðîä Óíèñîí ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Îïîðà-Ãðóïï Íèê-Èíâåñò ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Áîëüøîé ãîðîä Äîìàøíèé î÷àã ×àñòíîå Þðèäè÷åñêèé öåíòð Íîâîñèá Ñòðîé Íåäâèæèìîñòü Þðèäè÷åñêèé öåíòð Íîâîñèá Ñòðîé Íåäâèæèìîñòü Íîâîñèáèðñê Íåäâèæèìîñòü Àãåíò ïî íåäâèæèìîñòè ×àñòíîå Ïðàâûé Áåðåã ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) 1 êâàðòàë ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÌåãàÏîëèñ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

60

www.reforum.ru


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

101844 1053538

198560 105670

120/09 ֕

21051274 1053505 21105877 1053661 ֕

16456

2035031 ñ804 106975 1102569

135762 21093705

21096573 101605

59/10 125680

21104952 21100321 1051234 21101120

Ãðîìîâà Ãðîìîâà Ãðîìîâà Ãðîìîâà Ãðîìîâà Ãðîìîâà Ãðîìîâà Ãðîìîâà Ãðîìîâà Ãðîìîâà Ãðîìîâà Ãðîìîâà Ãðîìîâà Ãðîìîâà Ãýññòðîåâñêàÿ Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ äîì

10 17/2 10 17 8 14/1 21 14/1 17/2 17/2 17 17 83 46 80 44 88 78 84 44 34 34 36 36 36 36 98 98 247 76 98 94 143 121 75 72 72 98ñò 143 80 1 98 1 235 267 233 83 243 121 185/1 94 76

235

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

3/9 7/10 1/9 10/10 8/9 7/10 4/16 7/9 10/10 14/16 5/10 1/10 5/10 3/10 5/5 3/5 1/9 1/5 4/5 6/9 8/9 3/9 9/9 2/5 8/9 5/9 6/9 6/9 6/9 6/9 7/10 8/10 4/5 1/9 2/10 7/9 7/10 1/5 6/9 2/5 7/9 2/5 2/5 9/10 1/5 5/9 2/5 2/9 9/10 2/5 8/10 6/9 2/9 7/9 2/5 1/5 8/9 8/9 8/9 7/9 1/9 3/5 2/5 7/9 5/9 9/9 6/9

ï ï ê ê ê ï ê ï ê ê ê ê ï ï ï ê ï ê ê ï ï ï ï ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï ï ï ê ï ï ï ï ê ï ê ê ï ï ï ï ê ê ï ï ï ê ï ï ï ï ê ï ï ï ï ê

33/17/7 31/23/33/19/7 32/28/31/18/6 40/17/10 38/16/12 41/22/9 50/22/15 42/19/11 50/20/10 48/21/12 48/21/12 46/22/12 29/16/6 12/9/17/9/15/9/18/13/1 15/9/16/9/2 18/9/17/-/18/13/19/10/4 25/11/4 29/17/5 29/17/5 29/17/5 29/17/5 30/17/31/20/5 31/18/6 31/17/6 30/20/31/17/6 30/20/5 30/17/6 33/18/7 30/17/6 32/17/6 30/16/6 29/15/6 30/20/29/17/6 31/19/8 32/17/6 30/17/6 37/-/28 32/17/6 38/17/12 32/19/6 32/19/7 33/16/6 30/21/6 30/17/6 33/17/7 32/17/7 41/17/11 31/19/7 30/18/6 32/17/7 29/15/6 31/17/5 31/17/6 32/17/9 32/19/6

-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/2 èç -/1 èç 1/- èç -/2 -/1 -/2 -/2 -/1 -/1 1/-/-/-

òèï óï òèï ñò òèï óï óï óï óï óï óï óï óï óï òèï ìñ ìñ

ò -/- èç - 1/- 1/- èç 1/- -/1

ìñ ìñ ìñ ìñ ìñ ìñ ìñ ìñ ìñ ìñ ìñ òèï ñò òèï õð òèï ñò òèï óï õð òèï õð òèï õð õð

ò ò ê ò ò ê ò ê ò ò ò -

1/1/1/- èç 1/1/- èç 1/-/1 ò 1/ò 1/- èç ò ê ò ò

ê ò ê ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ê ò ò ò ò ò ò

-/1 -/1 1/-/1/1/-/1 1/1/-/1 -/-/1 1/1/1/1/-/1 1/-/-/1 1/-/-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 1/1/-/1 1/1/-/1

èç èç èç èç

èç

èç èç èç

èç èç

èç èç èç èç èç

õð óï õð òèï óï õð òèï òèï óï òèï õð òèï óï òèï óï òèï òèï òèï õð òèï òèï óï òèï

ð ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ

öåíà

1.480.000 1.500.000 1.570.000 1.600.000 1.650.000 1.680.000 1.700.000 1.750.000 1.900.000 1.900.000 1.950.000 1.990.000 2.000.000 2.100.000 1.500.000 650.000 840.000 850.000 910.000 950.000 980.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.050.000 1.100.000 1.130.000 1.130.000 1.130.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.200.000 1.200.000 1.250.000 1.270.000 1.280.000 1.280.000 1.290.000 1.290.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.340.000 1.345.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.360.000 1.370.000 1.370.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2226207 89139431658 Èðèíà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 3615000 89137227425 Ñâåòëàíà Ìèõàéë Áîëüøîé ãîðîä 3161111 Êðèñòèíà Ñåðãååâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 2134676 Ðåìîíò,èïîòåêà Íîâûé àäðåñ 2215045 89139316027 Ñâåòëàíà Âëàäèì Áàéò 2863684 89130073684 Íèêîëàé Âëàäèì Íîâîñèá Ñòðîé Íåäâèæèìîñòü 89232443686 Íàòàëüÿ ×àñòíîå 2125319 89139177801 Âèêòîðèÿ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ 2491212 Âèêòîð Þðüåâè÷,an@ansail.ru ÑÀÉË 2797111 89529188870 Íîâîñèáèðñêèé Äîì 89139250218 îòë.ðåì. Ñèáýñò 3540707 89039976600 Èðèíà Àëåêñàíäð ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ 89529489353 9011822 Òàòüÿíà Âåíèàì ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü 2927146 ×àñòíîå 89231928508 ×àñòíîå 3153556 89137520353 Ñâåòëàíà ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ 89134773099 3511069 Þëèÿ Àëüáèîí 2172581 89529065969 Åâãåíèé ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 2333334 Âèêòîð Ñåðãååâè÷ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2132395 Îëüãà Íèêîëàåâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 3150030 Âèêòîðèÿ Àëåêñàíäðîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 3310611 Íîâîñèáèðñê Íåäâèæèìîñòü 3161111 Þëèÿ Âàëåðüåâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 2999187 2992402 Àëåêñåé Ëè÷íûé ðèýëòåð 3357003 89612173797 Åëåíà Âëàäèìèð ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 3621964 89237017917 Âåðîíèêà ÀÍ Áèçíåñ-Ãðàä 89231329332 Êñåíèÿ 1 êâàðòàë 2302020 89139422617 Ñåðãåé ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ 2865274 89130075274 Îëüãà Íèêîëàåâí Ìèð êâàðòèð 89039308786 3504248 Íàäåæäà Áîðèñîâ Äîìàøíèé àäðåñ 89139403760 Åëåíà,ïîä ñ/î Ïëàíåòà 2204246 2914504 Ñâåòëàíà Âèòàëüåâíà Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò 89537786744 3154051 Àëåêñàíäð Áåëûé êâàäðàò 3621213 89134644193 Åêàòåðèíà Áîðèñ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 89139228609 óñëóãè 0% Íîâîñèáèðñê Íåäâèæèìîñòü 3149840 2995084 ñðî÷íî ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü 2035555 Äîêòîð Êëþ÷ 3435511 89231227668 Åâãåíèÿ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2270519 3801342 îòë.ñîñò.,ñðî÷íî ÀÏÒ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÎÒÂÅÒ 2361200 89139135142 Íàäåæäà,îòë.ñîñò. Ãîðæèëîáìåí 2220002 89137777932 Þëèÿ,ñðî÷íî ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) 2302131 89139356763 Îëüãà Ãåííàäüåâ Áîëüøîé ãîðîä 2910226 89137871034 Ñåðãåé Ïàðòíåð 3140121 Íàòàëüÿ Þðüåâíà ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) 89138987788 Ñåðãåé Èâàíîâè÷ ×àñòíîå 89139002447 2000250 Åâãåíèÿ Âëàäèì Ëåâîáåðåæíîå 3630718 2010624 Ïðàâûé Áåðåã 3150030 Òàòüÿíà Þðüåâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 89139373647 3758054 Ñâåòëàíà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 3150707 89139870543 Òàòüÿíà Îëåãîâíà Íîâîñèá Ñòðîé Íåäâèæèìîñòü 2420000 Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2460376 89139574648 Áîðèñ,ïóñòàÿ Ïëàíåòà 8 3615000 89137317441 Ëèëèÿ Ãåííàäüåâ Áîëüøîé ãîðîä 3555777 3808690 Îëüãà Àíàòîëüåâíà ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ 89139416321 Íàòàëüÿ( ×àñòíîå 3540707 89139448808 Ëþáîâü Ãðèãîðüå ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ 89525576462 Ñèãíàëèç,äîìîô. ×àñòíîå 3040444 89133779655 Îëüãà Èâàíîâíà Äåëüòà 3151293 89059553463 Åëåíà Ôåäîðîâíà Íîâîñèá Ñòðîé Íåäâèæèìîñòü 3151293 89237063756 Èííà Íèêîëàåâíà Íîâîñèá Ñòðîé Íåäâèæèìîñòü 2174963 89831346596 Èðèíà,õîð.ñîñò. Ìèð êâàðòèð 3140008 89137161944 Íàòàëüÿ Àëüò-Ê 2797788 Òàòüÿíà Áîðèñîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2333334 Îëüãà Àíàòîëüåâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2491212 Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ ÑÀÉË 3150030 Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2995086 3149327 ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

61

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

06-13 ÄÅÊÀÁÐß ê


Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ ê

¹

óëèöà

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1052915

21085039 23

1051204

21087303

125756

á216 1053627

1051243 9522 21095903

21080685 îêò4476

107169

37/10

֕ 29261 20000983

֕ 30664 1053138 21045737

21100724

ñòí2174

Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Çîðãå Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ

äîì

259 35 32 129/1 271 98 86 195 233 275 94 38 60 259 261 94 94 90 1 259 275 94 94 151 275ñò 90 60 60 84 1 94 90 88 275 98 98 84 84 78 275 94 88 78 90 86 86 94 94 84 86 86 94 94 90 86 90 86 90 90 90 90 94 78 90 94 8 3 36à 8 6

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

1/9 3/5 4/5 4/16 1/5 5/9 2/10 4/10 8/10 4/5 7/9 7/16 7/10 1/5 2/9 5/9 7/9 9/10 2/5 8/10 2/10 2/5 1/9 9/10 8/10 3/9 8/10 5/5 2/16 3/10 3/9 2/5 3/9 3/9 1/5 2/5 5/10 11/17 10/10 8/10 9/16 5/10 7/10 7/9 6/9 2/9 4/16 5/10 10/10 3/9 10/10 4/10 4/10 6/10 10/10 6/10 5/9 10/10 10/10 6/10 6/9 6/10 8/10 10/10 8/10 10/10 4/10 9/10 2/10 8/10 10/10 4/10 3/9 7/10 5/10 2/9 3/10 2/9 6/9 10/10 8/10

ï ê ï ê ï ê ï ï ï ï ï ê ï ê ï ï ï ï ï ï ï ê ï ê ï ï ï ï ê ï ï ê ï ï ê ê ï ê ï ï ê ï ï ï ï ï ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ï ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

33/17/6 31/16/6 30/16/6 31/18/6 29/16/6 36/21/7 36/19/9 33/16/9 30/21/30/17/6 33/16/5 42/23/10 31/16/30/15/6 30/17/6 31/17/6 32/19/7 30/21/30/16/6 30/21/38/18/9 32/17/6 35/17/7 43/19/9 37/16/9 30/18/7 31/20/30/18/6 45/23/10 36/19/9 30/19/7 32/17/6 30/17/6 32/13/9 30/18/6 32/17/6 39/19/9 48/17/14 37/26/43/23/9 45/17/14 42/17/11 45/17/12 42/23/9 40/23/9 40/23/9 41/20/10 44/18/12 41/24/9 41/17/9 36/18/8 33/15/9 33/15/9 44/19/11 41/24/9 42/18/11 41/24/9 43/23/9 42/24/9 41/19/10 40/22/9 44/17/11 34/17/9 41/24/9 34/17/9 41/24/9 38/17/12 39/16/11 43/18/11 44/19/13 41/17/11 50/21/12 42/23/10 39/25/81/50/16 31/18/7 30/17/6 30/17/7 32/17/7 30/17/6 31/17/7

ò -/1 1/ò 1/ò -/1 ò -/ò 1/ê -/1 - 1/ê -/1 ò 1/ò -/1 ò -/1 ò 1/ò ò 1/ò 1/ò -/1

èç èç

òèï õð õð óï õð òèï óï óï óï õð òèï óï ñò õð õð òèï òèï ñò õð ñò óï õð òèï óï óï òèï óï õð óï óï òèï õð òèï ìñ õð õð óï óï

èç

óï óï óï

èç èç

èç

èç

ò 1/ê -/1 ò 1/-/1 ê -/1 ê -/1 ò -/1 ê -/1 ò 1/ê -/1 ò -/1 -/1 ò 1/ò -/1 - 1/ò -/ò 1/ê -/1 ê 1/- -/1 ò 1/ê -/1 ò -/1 1/ò -/1 ò 1/ò -/ê 1/ê -/1 ò 1/1/1/-

ê ê ê ò ò ò ò ê ò ò ò ò ê ò ê ê ò ê ê ò ò ò ò ò ò

-/1 1/-/1 -/1 1/1/-/1 1/-/1 -/1 1/1/1/-/1 -/1 -/1 -/1 1/-/1 1/-/1 -/1 -/-/1 1/-/1 -/1 -/1

èç

èç èç

èç èç èç

èç

èç èç

èç

èç

èç èç èç

òèï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï ñò óï òèï òèï òèï òèï òèï òèï

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ñ ð ð ð ñ ñ ð ð ñ ñ ñ ð ð ñ ð ð ð ð ð ñ ñ ð ð ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ð ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ñ

öåíà

1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.390.000 1.390.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.410.000 1.420.000 1.430.000 1.440.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.490.000 1.490.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.540.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.580.000 1.580.000 1.590.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.610.000 1.620.000 1.640.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.680.000 1.700.000 1.700.000 1.750.000 1.850.000 1.865.000 2.760.000 1.398.000 1.400.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.500.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2721878 Íàòàëüÿ Þðüåâíà 3357005 89039984863 Èðèíà Íèêîëàåâí 2871853 89139059534 Íàòàëüÿ Íèêîëà 2221464 89232257276 Àðòåì 2032010 Íàäåæäà Èëëàðèîíîâíà 3154222 89139258130 Åëåíà Ãåííàäüåâ 89139228609 2035555 2491212 Ìàêñèì Þðüåâè÷,an@ansail.ru 3140707 89137162040 Àíàòîëèé 89612220372 òîðã 2899969 89134628820 Íàòàëèÿ 3547402 89039394715 Íàòàëüÿ 2172117 2213623 2172117 2213623 2301010 89138920369 Ñâåòëàíà 89139871593 3758054 Îêñàíà 2226207 89139431658 Èðèíà 3553000 Þëèÿ Âèêòîðîâíà 2226207 89139431658 Èðèíà 2995084 3149840 Ñâ-âî 3040434 2143274 Îêñàíà 2226207 89139431658 Èðèíà 3313052 Ëàðèñà 2035555 89137709808 3010505 Íàòàëüÿ 89538008850 2090766 Åêàòåðèíà 2179932 Àëåíà Þðüåâíà 89137711878 2109707 Íàòàëüÿ Ïàâëîâí 2210417 89139145902 õîð.ñîñò.,Ëþáîâü 3621213 89139192613 Èðèíà Áîðèñîâíà 2491212 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà 2060880 Åëåíà Âëàäèìèðîâíà 89137498815 Îêñàíà 3446000 Èðèíà Àíàòîëüåâíà 2204246 2914504 Ëþäìèëà 2995084 3149840 Îêíà âî äâîð 2693434 Àëåíà Âèêòîðîâíà 2600922 2917618 Îêñàíà,îáìåí 2993186 3754985 Âëàäèìèð,Ñâåòëàíà 89139864388 2554508 Íàäåæäà Èâàíîâí 89139146937 2222656 Òàòüÿíà Èâàíîâí 2865512 Êàòåðèíà,ñîëí.ñòîð.,èïîòåêà 2863684 89130073684 Íèêîëàé Âëàäèì 3802823 2216077 ïëàñòèê,åâðîðåìîíò 2210216 2134267 3540707 89139448808 Ëþáîâü Ãðèãîðü 3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð 89231312522 ïîä ñàìîîòäåëêó 2226207 89139431658 Èðèíà 2226207 89139431658 Èðèíà 2864287 Âëàäèìèð,ñ/î 89537820410 3154051 Ñâåòëàíà 2215045 89039026567 Ñâåòëàíà 3151293 89059553463 Åëåíà Ôåäîðîâíà 3150909 89134884466 Ëèëèÿ 2060880 Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà 2226207 89139431658 Èðèíà 2420000 Ìàðèíà Âèêòîðîâíà 89050952440 Ìàðèÿ 3283032 89050952440 ïîä ñ/î 2226207 89139431658 Èðèíà 3621213 89134644193 Åêàòåðèíà Áîðèñ 2011866 2011869 Òàòüÿíà,ðåìîíò 2060880 Åëåíà Âëàäèìèðîâíà 3161111 Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà 2410010 Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà 2929065 Èãîðü 2200221 89529136029 Þðèé Íèêîëàåâè÷ 2134267 89137800704 89231814237 Ðîìàí òîðã 2134267 2333334 Îëüãà Àíàòîëüåâíà 3552021 89232350019 Àëåêñàíäð,÷ï 3154053 89134849596 Âàëåðèé 2910226 89134819627 Íàòàëüÿ Âàñèëü 2174217 2989710 89537918157 Òàòüÿíà Íèêîëà

ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ïëàíåòà-ÝÍÑÊ ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ Íîâîñèáèðñê Íåäâèæèìîñòü Äîêòîð Êëþ÷ ÑÀÉË Ðóññêèé ôîíä íåäâ-òè ×àñòíîå ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÑÏÊ Ïðîñïåêò ÑÏÊ Ïðîñïåêò ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü Äåëüòà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ãîðæèëîáìåí Äîêòîð Êëþ÷ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) Ãîð.ñëóæáà íåäâèæèìîñòè ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ãëîáóñ ÍÑÊ ÄÅËÜÔèÍ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÑÀÉË 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÑÁÊ-ÏËÞÑ Îðèîí-ÑÊ Ïëàíåòà Ëåâîáåðåæíîå ÓÍÈÊÎÍ-ÈÍÂÅÑÒ Íîâîñèá Ñòðîé Íåäâèæèìîñòü Àãåíòñòâî Ïðîñïåêò ÑÖÍ Àãåíò ïî íåäâèæèìîñòè ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ×àñòíîå ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÑÌÊ ïëþñ Áåëûé êâàäðàò Áàéò Íîâîñèá Ñòðîé Íåäâèæèìîñòü Ïëàíåòà 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ôèçè÷åñêîå ëèöî ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Àçáóêà æèëüÿ 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Îðèîí-ÑÊ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Àãåíò ïî íåäâèæèìîñòè ×àñòíîå ×àñòíîå Àãåíò ïî íåäâèæèìîñòè ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Þðèäè÷åñêèé öåíòð Áåëûé êâàäðàò Ïàðòíåð Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Öåíòð Íåäâèæèìîñòè è Ïðàâà

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

62

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ê

óëèöà

¹

á326

128459 21022496 ÷ï 21099329 3/457 1053617 21051028 á22

1027725

1053384 1053527 1053260 ëåí9605

1053177 146885 125433 1051211 108543 21091510 116964

1051217

Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Êîìñîìîëüñêàÿ Ìèðà Ìèðà Ìèðà Ìèðà Ìèðà Ìèðà Ìèðà Ìèðà Ìèðà Ìèðà Ìèðà Ìèðà Ìèðà Ìèðà Ìèðà Ìèðà Ìèðà Ìèðà Ìèðà Ìèðà Ìèðà Ìèðà Ìèðà Ìèðà Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ

äîì

1 14

ý/ý

1/10 4/10 1/9 1 1/9 59/2 1/9 59 1/9 59/2 1/9 2/2 59 9/9 59/1 7/9 2/2 45 1/2 47 1/3 51 2/2 47 1/3 1/3 59 2/9 1/3 59 6/9 59/1 6/9 8/9 35 1/3 59/1 8/9 59/1 8/9 1/9 59 3/9 59 4/9 59 8/9 141 3/5 139 1/5 139/2 1/5 133/1 3/5 133/1 3/5 68 3/4 120/6 1/10 120/6 1/10 120/5 6/18 34/1 1/5 34/1 4/5 38 1/5 18 3/5 42 5/5 4/1 1/5 36 2/5 36 2/5 3/9 24/2 3/9 24/2 4/9 8/14 24/2 14/14 24/2 14/14 24/2 14/16 24/2 14/14 7/10

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

ï ï ï ï ï ï ï ê ï ï ê ê ê ê ê ê ï ê ï ï ï ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ï ï ì ï ï ï ï ï ê ï ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê

30/17/7 30/17/6 30/17/6 30/17/6 16/8/2 17/9/2 16/8/2 34/22/5 15/9/16/8/2 34/22/5 31/21/5 31/18/6 34/22/3 31/18/6 31/18/6 31/12/9 32/22/7 31/13/9 33/16/9 32/14/9 32/24/32/14/9 32/14/9 34/15/9 41/23/9 41/23/9 42/18/9 31/19/6 29/17/5 29/17/5 30/16/6 30/16/6 45/26/12 41/19/9 41/19/9 37/19/8 31/19/6 31/19/6 30/19/6 31/18/6 31/19/6 32/18/6 32/19/6 31/19/6 36/18/11 36/18/11 48/19/12 41/21/11 47/19/12 47/19/12 47/19/12 47/18/12 39/16/13

ò ò ò ò ê ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

-/1 1/-/1 1/1 -/-/-/-/-/1 1/-/-/-/-

-/-/1/-/-/1 -/1 1/-/1/1/-/1/1/1/1/ò -/ò -/1/1/-/ò ò ò ò ò ò ê ò ê ê ò ê ê ê -

1/1 1/1 -/1/-/1/1/-/1/1/1/1/-/1 -/1 1/1/1/-/1 -/1

èç

èç

èç èç

èç

èç èç

èç

èç èç

èç

èç èç

èç

òèï òèï òèï òèï ìñ ìñ ìñ õð ìñ ìñ ïã õð ïã ïã ïã ìý óï ìý

ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ð óï ð óï ð òèï ñ óï ð óï ð óï ð óï ð óï ð óï ð õð ñ õð ñ õð ñ ñ õð ñ óï ñ óï ð óï ñ óï ð õð ñ õð ñ õð ñ ñ õð ñ õð ñ õð ñ õð ñ óï ñ ñ óï ð óï ñ óï ñ óï ñ óï ñ óï ñ óï ñ

öåíà

1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.600.000 870.000 870.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.250.000 1.250.000 1.300.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.380.000 1.430.000 1.450.000 1.450.000 1.580.000 1.650.000 1.350.000 1.350.000 1.400.000 1.400.000 1.480.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.850.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.500.000 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.700.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.200.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.350.000 2.400.000

òåëåôîí èìÿ

3552021 89039977978 Åëåíà,3êâ.,òîðã 3172613 Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà 3010505 2991047 Àííà Âàñèëüåâíà 3171717 89537951330 Àííà,÷ï,îáìåí 3540059 89612232154 Ñâåòëàíà Àëåêñå 2242416 89232540863 Àíäðåé Âàñèëüåâ 2301010 89130641364 Åëåíà Âëàäèìèð 89538034465 òèìîôåé 89059333313 Ðåìîíò 3515399 89139220709 Òàòüÿíà Àëåêñåå 3540059 89612232154 Ñâåòëàíà Àëåêñå 3435511 89231227668 Åâãåíèÿ 89059351379 2279256 Òàòüÿíà 3621213 89139192613 Èðèíà Áîðèñîâíà 3540059 89612232154 Ñâåòëàíà Àëåêñå 3153556 89139357443 Àííà 2277850 89232441329 Èðèíà Ñåðãååâíà 2333334 Àëüáåðò Àëåêñàíäðîâè÷ 2910253 2142280 õîð.ñîñò. 2200221 89134887700 õîð.ðåì. 3150030 Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà 3435511 89231227668 Åâãåíèÿ 89139873143 Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà 2179932 Àíæåëà Àôñàðîâíà 3013020 Þëèÿ Áîðèñîâíà 3150707 89139870543 õîð.ñîñò. 2487212 3010505 Íàòàëüÿ,îòë.ñîñò. 2991242 2992072 Íèíà 2554118 3154222 Àðòåì 3547402 89132070038 Îëüãà 3458254 89137350354 89059469466 Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 2554118 3154222 Àðòåì 2034010 Ñèíåëüíèêîâà Äèàíà 2361123 89134843308 2204246 2914504 Ëþäìèëà 2663355 Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà 3161111 Ãàëèíà Íèêîëàåâíà 2179932 Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 2871163 3464801 89139495159 Þðèé Íèêîëàåâè÷ 3172613 Ëàðèñà Ìèõàéëîâíà 2040900 Âèêòîðèÿ Ñåðãååâíà 2540222 89607935084 ÷ï 3040434 Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ 2491212 Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ 2222656 89537984467 Ãàëèíà Íèêîëàåâ 2119003 89134701029 èïîòåêà 3446000 Îëüãà Íèêîëàåâíà 2171715 89139017230 Íàòàëüÿ Ìèõàéë 89069956786 3153556 89139357443 ÷ï,Àííà 89130654845 Åëåíà,ñ/î,0% 2491212 Âèêòîð Þðüåâè÷,an@ansail.ru

êîíòàêòû

Þðèäè÷åñêèé öåíòð Äîìàøíèé î÷àã ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) Êðåïîñòü Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò Þëèé Öåçàðü ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ 1 êâàðòàë ×àñòíîå Äîí Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÌÎÍÎËÈÒ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÀÍ Ïðàâûé áåðåã ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïëàíåòà ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Íîâîñèá Ñòðîé Íåäâèæèìîñòü ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÐÎÑÒíåäâèæèìîñòü ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ×àñòíîå Íîâî-ÍèêîëàåâñêÚ ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ×àñòíîå Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÐÖÍ íà Áàøíå Äîìàøíèé î÷àã ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ Äåëüòà ÑÀÉË Ëåâîáåðåæíîå Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Áîëüøîé ãîðîä ×àñòíîå ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÓÍÈÊÎÍ-ÈÍÂÅÑÒ ÑÀÉË

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

63


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ê

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

102860 1104672 120908

135048 21094204 09/025 1051205

1053340

148389

147911 ֕ 21101335 1053602

á322

21107429

֕

39/06 2

á489 21026133 ÷ï 1051215 îêò4868 1053583

êèð6187

Íîâîãîäíÿÿ Îáîãàòèòåëüíàÿ Îáîãàòèòåëüíàÿ Îáîãàòèòåëüíàÿ Îáîãàòèòåëüíàÿ Îáîãàòèòåëüíàÿ Îëîâîçàâîäñêàÿ Îëîâîçàâîäñêàÿ Îëîâîçàâîäñêàÿ Îëîâîçàâîäñêàÿ Îëîâîçàâîäñêàÿ Îëîâîçàâîäñêàÿ Îëîâîçàâîäñêàÿ Îëîâîçàâîäñêàÿ Îëîâîçàâîäñêàÿ Îëîâîçàâîäñêàÿ Îëîâîçàâîäñêàÿ Ïàëëàñà Ïàëëàñà Ïàëëàñà Ïàëëàñà Ïàëëàñà Ïàëëàñà Ïàëëàñà Ïàëëàñà Ïàëëàñà Ïàëëàñà Ïàëëàñà Ïàëëàñà Ïåòðîâñêîãî Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà Ïåòóõîâà

äîì

12/1 4 4 4 4 4 12/1 31 9 9

ý/ý

9/9 3/6 3/6 3/6 3/6 1/6 1/6 1/5 5/5 5/5 5/5 4/9 43 5/9 8/9 1/3 3/9 4/9 43 6/9 1 1/9 1 2/9 12 1/5 3/2 2/5 2/1 2/5 33 3/3 1 1/9 1 6/9 3 3/3 5 1/5 3/3 3 5/9 10 1/2 01á 7/10 53/2 5/5 3 1/9 12/2 5/9 55 2/5 1/5 90 2/5 26 1/5 144 2/9 26 3/5 26 3/5 19 2/14 144 8/9 3/5 2/9 82 6/9 146 8/9 106 1/5 82 8/9 3/9 56 2/9 55 4/5 148 6/11 78 1/5 148 1/11 148 4/11 2/9 130/1 9/10 1/10 130/1 9/10 9/10 150 1/10 130/1 9/10 104à 1/10 104à 1/10 104à 1/10 1223 12/12 122/3 3/12 104à 6/10 104à 9/10 104à 9/10 104à 7/10 104à 6/10 104à 8/10 104à 9/10 104à 8/10 104à 1/10 104à 9/10 104à 10/10 104à 10/10 104à 4/10

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ê ï ï ï ï ï ï ê ï ï ï ï ê ï ï ê ê ê ï ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï ê ï ï ï ï ï ï ï ê ï ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

41/20/12 42/14/12 41/13/13 41/13/13 41/14/13 48/25/14 34/18/8 32/18/8 32/18/6 32/19/6 36/19/9 38/18/9 38/20/9 37/19/9 39/19/9 38/19/9 39/19/9 16/-/16/9/29/16/6 31/17/6 30/18/6 34/17/7 30/17/7 33/15/9 37/15/7 34/17/6 39/18/7 38/15/9 27/15/6 25/14/5 20/10/7 36/16/8 27/8/9 29/17/6 30/17/6 31/18/6 32/19/6 30/17/6 30/18/6 31/19/6 48/19/12 30/17/6 32/19/6 30/17/6 32/18/6 31/17/6 31/17/6 30/17/7 32/21/6 34/20/9 40/20/9 38/20/46/31/6 36/16/9 39/18/12 37/19/9 39/18/9 46/16/13 39/18/9 39/18/9 44/16/13 39/18/9 42/16/12 41/17/11 40/16/10 38/20/10 38/17/10 41/17/11 40/16/10 41/17/11 41/17/11 40/16/10 40/16/11 41/17/11 41/17/11 40/16/10 41/17/11 41/17/11 41/17/11 41/17/11

ò -/1 ò 1/1/ò 1/- èç - 1/ò -/1 ò -/- èç èç ò 1/ò 1/ò 1/ò -/1 ò 1/ò 1/- èç ò -/1 ê 1/ò 1/- èç ê 1/ò -/- 1/ò 1/ò -/1 ò -/1 èç -/1 èç ò -/1 ò ò ò ê ò ê ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ê ò ê ê ò ò ê ò ò ê ò ê ê ê ò ò ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

-/1 èç -/1 èç -/-/1 -/1 -/1 -/-/1/-/1/1/-/-/1 -/1 -/-/1 -/1 -/1 -/1/1 -/1 1/-/-/1

èç èç

èç èç èç èç èç

èç ñì èç ñì

-/1 1/1/-/1 1/1/-/1 1/-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1

èç èç

èç èç èç èç

èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç

óï óï óï óï óï óï òèï õð õð òèï õð òèï óï óï óï óï óï ìñ ìñ õð õð óï òèï òèï óï õð óï óï ìý òèï õð óï ìñ õð õð õð õð òèï õð õð óï òèï õð óï òèï òèï õð òèï òèï óï óï óï õð óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï

öåíà

ñ 2.500.000 ð 1.500.000 1.500.000 ñ 1.500.000 ñ 1.500.000 ð 1.600.000 ñ 1.250.000 ñ 1.250.000 ñ 1.350.000 ð 1.350.000 ð 1.400.000 ð 1.600.000 ñ 1.600.000 ñ 1.600.000 ð 1.650.000 ñ 1.650.000 ñ 1.700.000 850.000 ð 1.000.000 ñ 1.200.000 ñ 1.270.000 ñ 1.300.000 ñ 1.380.000 ð 1.380.000 ð 1.400.000 ñ 1.400.000 ñ 1.400.000 ñ 1.450.000 ð 1.600.000 ñ 1.050.000 ñ 950.000 ñ 1.050.000 ñ 1.050.000 ð 1.100.000 ñ 1.150.000 ñ 1.230.000 ñ 1.280.000 ñ 1.300.000 ñ 1.300.000 ñ 1.300.000 ñ 1.300.000 ñ 1.300.000 ñ 1.300.000 ñ 1.350.000 ñ 1.350.000 ñ 1.360.000 ñ 1.370.000 ñ 1.400.000 ñ 1.400.000 ñ 1.400.000 ñ 1.400.000 ð 1.400.000 ñ 1.450.000 ñ 1.450.000 ñ 1.500.000 ñ 1.560.000 ð 1.600.000 ð 1.600.000 ñ 1.600.000 ð 1.600.000 ð 1.650.000 ñ 1.650.000 ð 1.650.000 ñ 1.650.000 ñ 1.700.000 ñ 1.700.000 ð 1.700.000 ð 1.760.000 ñ 1.800.000 ñ 1.800.000 ñ 1.800.000 ñ 1.800.000 ñ 1.800.000 ñ 1.800.000 ñ 1.800.000 ñ 1.800.000 ñ 1.800.000 ñ 1.800.000 ñ 1.800.000 ñ 1.800.000 ñ 1.800.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2228800 89139228118 Ëîðà Âëàäèìèð Áîëüøîé ãîðîä 2994981 2266362 Àëåêñåé ÑÁÊ-ÏËÞÑ 3140121 Íàòàëüÿ Èâàíîâíà ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) 2990055 89137349810 Íàòàëüÿ Þðüåâíà ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) 3147704 89538058980 Èðèíà Ëþáèìûé ãîðîä íà ëåâîì 3552021 2996882 Ëàðèñà Þðèäè÷åñêèé öåíòð 89139144766 Îëåã ×àñòíîå 2172581 89529492121 Àëåêñàíäð ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 89538008850 2090766 Åëåíà Ãîð.ñëóæáà íåäâèæèìîñòè 3171637 Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà Äîìàøíèé î÷àã 89137711878 2109707 Íàòàëüÿ Ïàâëîâí Ãëîáóñ ÍÑÊ 2049000 89139480463 Àííà ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) 2361100 89139187949 Àëåêñàíäð Ãîðæèëîáìåí 2333334 Îëüãà Àíàòîëüåâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2111774 Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ 2491212 Âèêòîð Þðüåâè÷,an@ansail.ru ÑÀÉË 89529471346 òîðã ×àñòíîå 2026009 89069060988 Íàòàëüÿ Ñòèìóë ÀÍ 3086060 Àëüôèÿ Âèëüåâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 89139211881 2226403 Èðèíà Âàñèëüåâí Îïîðà-Ãðóïï 3144549 89134874497 Þëèÿ Ëþáèìûé ãîðîä íà ëåâîì 2004040 89232439523 ÷ï ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ 2270588 89529039228 Ëàðèñà Åâãåíüåâ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 3435511 89137889365 Ðèììà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2540222 89232414308 ÷ï ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ 2181800 89134743836 Èðèíà Âëàäèìèð ÏÀËÈÒÐÀ (www.anpalitra.ru) 2226207 89139431658 Èðèíà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2333334 Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2917982 89139317610 åâðî,ìåáåëü ÂÎÑÕÎÄ-ÐÈÝËÒ 2222242 Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 3310611 Íîâîñèáèðñê Íåäâèæèìîñòü 89133722534 Íîâîñèáèðñê Íåäâèæèìîñòü 3310611 Íîâîñèáèðñê Íåäâèæèìîñòü 3153556 89134843956 Âàëåíòèíà ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ 3150707 89139870543 Òàòüÿíà Îëåãîâíà Íîâîñèá Ñòðîé Íåäâèæèìîñòü 3010505 89231807713 Ëàðèñà Âèêòîðîâ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) 2134267 Àãåíò ïî íåäâèæèìîñòè 2540143 Åëåíà Íàø Íîâîñèáèðñê 3555910 Ëåîíèä,÷ï Ëåâîáåðåæíîå 2914075 2187689 Àëåêñàíäð Êîðîíà 2997788 3153550 îòë.ñîñò. ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü 3547402 89231023613 Åêàòåðèíà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2136257 2995528 ÷ï Ëåíêîð 3150030 Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2497802 89139001252 Åëåíà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 89538780405 2381010 Îêñàíà ÏÀ Íîâîñèáèðñêîå 3151293 89139131685 Îëüãà Èâàíîâíà Íîâîñèá Ñòðîé Íåäâèæèìîñòü 89139558248 2303864 Åëåíà Íèêîëàåâí ÐÎÑÁÈÇÍÅÑ 89628258525 Àëåêñåé Þðüåâè÷ Ïëàíåòà 2997788 3153550 ÷ï,ñðî÷íî ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü 3140170 89139302088 Èðèíà Àëüò-Ê 3547402 89039394715 Íàòàëüÿ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 3540707 Ìàðèíà Âèêòîðîâíà ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ 2995645 3504248 Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà Äîìàøíèé àäðåñ 2797111 89529188870 Íîâîñèáèðñêèé Äîì 2134267 Àãåíò ïî íåäâèæèìîñòè 89137644488 3010606 Ëþáîâü ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) 89139527393 3758054 Àííà Ñåðãåå ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 3150030 Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 89137193131 3011822 Þðèé,ðåìîíò ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü 2491212 Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ ÑÀÉË 2600922 Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü 2179932 Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 3435511 89231227668 Åâãåíèÿ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2004050 2993907 Äîì-Ñòðîé 2004050 2993907 Äîì-Ñòðîé 2174193 Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü 3552021 89134646409 Íèíà,÷ï Þðèäè÷åñêèé öåíòð 2004050 2993907 Äîì-Ñòðîé 2004050 2993907 Äîì-Ñòðîé 2004050 2993907 Äîì-Ñòðîé 2004050 2993907 Äîì-Ñòðîé 2004050 2993907 Äîì-Ñòðîé 2004050 2993907 Äîì-Ñòðîé 2004050 2993907 Äîì-Ñòðîé 2004050 2993907 Äîì-Ñòðîé 2004050 2993907 Äîì-Ñòðîé 2004050 2993907 Äîì-Ñòðîé 2004050 2993907 Äîì-Ñòðîé 2004050 2993907 Äîì-Ñòðîé 2004050 2993907 Äîì-Ñòðîé

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

64

www.reforum.ru


ê

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

¹

óëèöà

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

äîì

Ïåòóõîâà 104à Ïåòóõîâà 104à Ïåòóõîâà 104à Ïåòóõîâà 104à Ïåòóõîâà 104à Ïåòóõîâà 104à Ïåòóõîâà 104à Ïåòóõîâà 104à Ïåòóõîâà 150 Ïåòóõîâà 104à Ïåòóõîâà 104à Ïåòóõîâà 104à Ïåòóõîâà 104à 1053162 Ïèîíåðñêàÿ 47 21101865 Ïîêðûøêèíà Ïðîêîïüåâñêàÿ 3 Ïðîêîïüåâñêàÿ 2-ÿ Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà 21 Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà 21 1053236 Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà 21 Ñàââû Êîæåâíèêîâà Ñàââû Êîæåâíèêîâà 17 îêò5189 Ñàââû Êîæåâíèêîâà 3 Ñàââû Êîæåâíèêîâà 3 ëåí4042 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 80 112799 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 80 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 80 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 82 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 80 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 80 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 82 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 82 1053657 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 60 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 55 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 82 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 40 1053624 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 44/4 1053194 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 80 1053599 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 80 29768 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 5 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 63 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 24 1051242 Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ 21/1 1053450 Ñòàíèñëàâñêîãî 33 1104401 Ñòàíèñëàâñêîãî 33 1053239 Ñòàíèñëàâñêîãî 29/1 118712 Ñòàíèñëàâñêîãî 29 27559 Òåëåâèçèîííàÿ 15 1102842 Òåëåâèçèîííàÿ 15 Òóëüñêàÿ 84 1053666 Òóëüñêàÿ 152 Óðìàíîâà ×åìñêàÿ 24 21102128 ×åìñêàÿ 1053562 ×åìñêàÿ 40 ×åìñêàÿ ×åìñêàÿ 40 ×åìñêàÿ 40 ×åìñêàÿ ×åìñêàÿ 2 ×åìñêàÿ 24 ×èãîðèíà 4 ×èãîðèíà 12/1 ËÅÍÈÍÑÊÈÉ ðàéîí 9-é Ãâ Äèâèçèè 15 1064282 9-é Ãâ Äèâèçèè 1 ñ950 9-é Ãâ Äèâèçèè 15 9-é Ãâ Äèâèçèè 15 9-é Ãâ Äèâèçèè á109 9-é Ãâ Äèâèçèè 9-é Ãâ Äèâèçèè 23 9-é Ãâ Äèâèçèè 15 9-é Ãâ Äèâèçèè

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

7/10 9/10 8/10 4/10 2/10 8/10 6/10 10/10 7/10 8/10 9/10 6/10 7/10 1/1 2/11 2/3 1/3 6/9 6/10 6/10 1/9 6/9 2/9 2/9 3/9 7/9 4/9 4/9 1/9 4/9 8/10 9/10 9/9 8/9 9/9 7/10 5/5 1/9 5/9 6/9 3/5 1/5 3/5 2/5 4/7 1/9 9/9 2/9 5/9 4/6 1/5 2/5 10/10 4/4 1/5 1/5 6/9 8/9 6/9 4/9 4/5 6/9 5/5 2/9 5/9

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ä ê ê ê ï ï ï ï ï ï ï ê ê ê ï ê ê ï ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

41/16/11 41/17/11 40/16/10 40/16/10 41/17/11 41/16/11 41/17/11 40/16/10 43/20/10 40/16/10 40/16/10 40/16/10 40/16/10 30/18/12 43/17/11 34/-/34 31/13/10 38/20/9 38/20/9 38/19/9 31/17/6 31/17/6 30/17/6 31/17/7 28/12/8 27/12/8 34/17/8 35/16/9 36/17/9 34/18/9 40/19/10 40/16/11 36/18/11 29/16/7 33/16/9 40/19/9 32/18/6 31/18/6 38/18/10 40/21/11 31/19/6 34/17/10 30/17/6 31/18/6 36/20/8 32/19/6 32/18/6 33/16/9 35/16/10 58/24/16 58/22/17 32/-/20 33/12/9 36/19/9 31/16/6 28/15/6 31/17/6 31/17/6 31/18/6 31/18/6 29/16/6 31/17/6 31/16/6 33/18/9 38/19/9

8/9 1/9 8/9 8/9 5/9 7/9 5/9 6/9 1/9

ï ï ï ï ï ï ï ï ï

30/17/5 30/12/9 30/17/5 30/17/5 30/17/6 35/18/7 31/18/6 31/17/7 20/-/-

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ò ê ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ê ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

ê ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/-/2 -/-/-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 1/1 -/1 1/1 -/1 1/-/1 1/-/1 -/1 -/-/1 -/1 -/1

èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç

óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

èç

óï óï óï óï óï óï òèï òèï òèï òèï òèï ìñ õð óï

èç

èç èç

èç èç

èç

1/-/1 -/1 1/-/1 èç 1/1/-/1 -/1/- èç -/1 -/1 -/2 -/1 èç -/1 1/-

-/- èç 1/-/1 1/1/- èç èç -/1 1/- èç -/1 1/1/-/1/1/-/1 1/1/-/1

èç ñì èç

óï óï óï ìñ òèï óï óï õð òèï óï ìñ õð óï õð õð óï òèï òèï óï óï óï óï ñò óï õð õð õð òèï òèï òèï òèï òèï òèï õð òèï óï òèï óï òèï òèï òèï òèï òèï

èç óï

öåíà

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

ñ ñ ñ ð ð ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ

1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 790.000 2.150.000 800.000 1.300.000 1.690.000 1.700.000 1.750.000 1.400.000 1.500.000 1.500.000 1.570.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.240.000 1.250.000 1.250.000 1.280.000 1.280.000 1.350.000 1.350.000 1.380.000 1.380.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.700.000 1.750.000 1.900.000 1.500.000 1.650.000 1.750.000 1.800.000 1.950.000 2.500.000 1.300.000 1.450.000 1.400.000 1.250.000 1.300.000 1.350.000 1.400.000 1.400.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.500.000 1.800.000

2004050 2993907 2004050 2993907 2004050 2993907 2004050 2993907 2004050 2993907 2004050 2993907 2004050 2993907 2004050 2993907 89231046018 Âñòðîåí.êóõí.,ïðèõîæ. 2004050 2993907 2004050 2993907 2004050 2993907 2004050 2993907 3161111 Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà 3555945 Ëàðèñà Åãîðîâíà 2242416 89232392387 Èííà Âëàäèìèð 2200221 2632425 Èðèíà Âèêòîðîâíà 3555910 Èííà,÷ï 3153556 89137520353 Ñâåòëàíà 2179932 Àëåíà Þðüåâíà 3463161 Èðèíà Ìèõàéëîâíà 3552021 2996882 Ëàðèñà,÷ï 2600922 89139863338 Îòë.ñîñò. 2760331 2004040 89232439523 ÷ï,Åëåíà 3011922 89137486043 Òàòüÿíà Âàñèëüå 3147704 89538058980 Èðèíà 2133672 Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ 3435511 89137889365 Ðèììà 2134463 Ìàðèÿ 89130651739 2015903 Ìàðèíà Ñåðãååâí 3161111 Íàòàëüÿ Èâàíîâíà 2301010 89139103782 Îëåã 3758023 2925888 Àëåíà Ñåðãååâíà 3435511 89137889365 Ðèììà 2220595 89529073650 ÷ï 3011444 Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 3011444 Ýëüâèðà Ãåîðãèåâíà 2222242 Ìàðèíà Þðüåâíà 2491100 Ìàêñèì Ñåðãååâè÷ 2865274 89130075274 Îëüãà Íèêîëàåâí 2035555 2491212 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà 2119590 89139511717 Íàòàëüÿ Ñåðãååâ 2184440 Æàííà Âÿ÷åñëàâîâíà 3140121 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 3013001 Åëåíà Âëàäèìèðîâíà 2277850 2994533 Îëüãà 2491100 Àëåíà Íèêîëàåâíà 2020027 Îëüãà Àëåêñååâíà 3552021 2996882 Ëàðèñà,÷ï 3086060 Èðèíà Ïåòðîâíà 89137113960 3430211 Åâãåíèÿ 2226749 89139240408 õîð.ñîñò. 2709988 Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà 3086060 Àëüôèÿ Âèëüåâíà 2554118 3154222 Àðòåì 89538008850 2090766 Åëåíà 3535233 89134574035 Òàòüÿíà ÷ï,òîðã 89529117898 Ñâåòëàíà 3144549 89134874497 Þëèÿ 3547402 3547412 Íàòàëüÿ,ìåáåëü 3552021 2996882 Ëàðèñà,îáìåí íà ÷ä 89231928508

Äîì-Ñòðîé Äîì-Ñòðîé Äîì-Ñòðîé Äîì-Ñòðîé Äîì-Ñòðîé Äîì-Ñòðîé Äîì-Ñòðîé Äîì-Ñòðîé ×àñòíîå Äîì-Ñòðîé Äîì-Ñòðîé Äîì-Ñòðîé Äîì-Ñòðîé ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Þëèé Öåçàðü ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ëåâîáåðåæíîå ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ëåâîáåðåæíîå Þðèäè÷åñêèé öåíòð Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ×àñòíîå Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü Ëþáèìûé ãîðîä íà ëåâîì ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ïëàíåòà Öåíòð íåäâèæèìîñòè ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Äîìàøíèé î÷àã ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÀËÜÔÀ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä Ìèð êâàðòèð Äîêòîð Êëþ÷ ÑÀÉË Àêðîïîëü ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÐÀÍÎÂÈ�� (www.granovit.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÀÍ Ïðàâûé áåðåã 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Þðèäè÷åñêèé öåíòð ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ãëîáóñ ÍÑÊ Òèòóë ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ Ãîð.ñëóæáà íåäâèæèìîñòè ×àñòíîå ×àñòíîå Ëþáèìûé ãîðîä íà ëåâîì ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Þðèäè÷åñêèé öåíòð ×àñòíîå

ñ ð ñ ð ñ ñ ð ñ ð

1.399.000 1.400.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.480.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

89538789230 ÷ï,ïóñòàÿ 3011444 ßíà Îëåãîâíà 2223090 2220002 ÷ï,Îêñàíà 89139527393 3758054 Àííà Ñåðãåå 2997788 3152996 3010505 89231807713 Ëàðèñà Âèêòîðîâ 2994981 2266362 Àëåêñåé 2995084 3149840 îòë.ñîñò.,îáìåí 3340053 89607980610 Ëþáîâü Âàñèëüåâ

Ôèçè÷åñêîå ëèöî ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÑÁÊ-ÏËÞÑ ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü Ýëèíã

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

65

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

06-13 ÄÅÊÀÁÐß


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ ê

9-é Ãâ Äèâèçèè 9-é Ãâ Äèâèçèè 9-é Ãâ Äèâèçèè Àìóðñêàÿ Àìóðñêàÿ 1061969 Áåðäñê (Ñïîðòèâíàÿ) 1064116 Áåðäñê (Ñïîðòèâíàÿ) Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà ÷ï Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà 1064076 Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà 115950 Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà 1064201 Áëþõåðà 1061735 Áëþõåðà 110082 Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà 1063577 Áëþõåðà Áëþõåðà 146310 Áëþõåðà 21022042 Áëþõåðà Áëþõåðà Áëþõåðà 1061919 Áëþõåðà á481 Áëþõåðà

äîì

25 5 15 40/1

4 41 36 49 52 52 53 36

16 35 53 50 17 51 50 13 29 41 24 13 57 52 24 52 28 13 16 63 61/1 67/1 71á

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

5/9 7/9 2/9 1/2 1/2 5/10 7/10 3/5 3/5 3/5 3/5 1/5 1/5 1/5 2/5 3/5 3/5 5/5 1/5 2/5 1/5 5/5 5/5 5/5 4/5 3/5 2/5 1/5 3/5 3/5 2/5 5/5 2/5 5/5 4/5 5/5 2/5 5/5 3/5 2/5 5/5 1/5 1/5 4/10 9/9 6/10 5/12

ï ï ï ê ê ï ï ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

31/17/6 34/17/9 34/18/6 32/21/5 32/21/5 41/19/10 42/30/9 31/18/6 32/18/6 32/18/6 29/17/6 31/18/6 30/17/6 30/17/6 32/18/6 32/17/6 30/17/6 30/18/6 30/17/6 32/18/6 32/18/6 32/18/6 32/17/6 28/16/6 31/17/6 30/17/6 30/18/6 33/18/6 30/18/6 30/17/6 30/18/6 31/18/6 31/23/31/18/6 31/17/6 31/18/6 31/17/6 30/17/6 35/24/6 31/18/6 32/18/6 33/18/6 33/19/6 36/16/9 39/17/9 44/20/10 40/19/10

ò -/1 ò 1/- èç ò 1/- èç ò èç ê ê ò ò

-/1 -/1 1/- èç 1/1/ò 1/- ñì ò ò -/ò -/- èç ò 1/ò 1/ò -/ò 1/ò -/ò 1/- èç ò ò -/- èç ò 1/ò 1/ò 1/- ñì ò -/- èç ò -/ò 1/1/ò -/ê -/ò ò 1/ò 1/ò 1/ò èç ò 1/ò 1/ò -/ò -/- ñì ò èç ò -/- 1/- èç ò 1/- èç ê -/1 ò -/1 èç

òèï óï òèï õð òèï óï óï õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð òèï õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð ýë õð óï ïã óï óï

ñ ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

öåíà

1.520.000 1.600.000 1.630.000 1.150.000 1.150.000 1.490.000 1.960.000 1.350.000 1.350.000 1.430.000 1.450.000 1.480.000 1.480.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.520.000 1.530.000 1.530.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.700.000 1.900.000 2.250.000 2.400.000 2.800.000 2.850.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

3555910 Ëåîíèä,÷ï 2631603 Åëåíà Âàäèìîâíà 89232395620 Èâàí 2224905 89137517248 Îêñàíà 89139812838 Ëàðèñà 2491212 Èðèíà Ëåîíèäîâíà 2222242 Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 2270519 3801345 Êñåíèÿ 2362159 2999269 Åêàòåðèíà 2221464 89232257276 Àðòåì 2994986 2380522 Íàòàëüÿ 2923046 2992402 Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâí 89231257930 3011822 Ìàðèíà,ïîä èïîò. 3631838 89537703245 Îëüãà Âÿ÷åñëàâ 89139228609 óñëóãè 0% 3310972 89232270330 Ëþäìèëà 89537820410 3154051 Ñâåòëàíà 89137113960 3430211 Åâãåíèÿ 2035555 2997788 3153550 Îãóðöîâà Íàòàëüÿ 2491053 3314249 Ñâåòëàíà,ðåìîíò 3149840 2995084 2161066 2272677 Íàòàëüÿ 3161111 Êðèñòèíà Ñåðãååâíà 2995086 Ïëàñòèê,Îëüãà 2491271 89137254985 Ìàðãàðèòà 2200221 2993607 Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà 2301010 89039026617 îáìåí,Åëåíà 2554118 3154222 Àðòåì 2554118 3154222 Àðòåì 2171715 89139274920 Îëüãà Âàñèëüåâí 2223090 2220002 õîð.ñîñò.,ïëàñòèê 89538008850 2090766 Òàòüÿíà,áåç % 3553399 Îëüãà Âàñèëüåâíà 2491212 Èðèíà Ëåîíèäîâíà 2125319 89039380254 ÷ï 2244409 89137776220 Åâãåíèé 3153556 89138983588 ðåìîíò,Åëåíà 2995645 3504248 Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà 3011444 Åëåíà Îëåãîâíà 2993715 Ïëàñòèê,õîð.ðåìîíò 3190097 89231187202 3553000 Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà 3463161 89139183022 Èðèíà Ìèõàéëîâí 89059384004 Ñåðãåé 2491212 Îëüãà Àëåêñååâíà 3010606 2999521 ìåáåëü

Ëåâîáåðåæíîå Îòêðûòûé ãîðîä ×àñòíîå ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÇÅËÅÍÀß ÓËÈÖÀ ÑÀÉË ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÀÏÒ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÎÒÂÅÒ Æèëñåðâèñ ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÑÁÊ-ÏËÞÑ Ëè÷íûé ðèýëòåð ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè Íîâîñèáèðñê Íåäâèæèìîñòü ÐÖÍ íà Áàøíå Áåëûé êâàäðàò Ãëîáóñ ÍÑÊ Äîêòîð Êëþ÷ ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü Ïëàíåòà ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü Ïàðàäèç ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÝÂÅÐÅÑÒ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ Áîëüøîé ãîðîä ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) Ãîð.ñëóæáà íåäâèæèìîñòè ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÑÀÉË ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Äîìàøíèé àäðåñ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Àãåíòñòâî Ïðîñïåêò Ðåñïóáëèêà ÀÍ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ëåâîáåðåæíîå ×àñòíîå ÑÀÉË ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru)

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

66

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

¹

óëèöà

Áîëüøàÿ Áîëüøàÿ Áîëüøàÿ Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âàòóòèíà 1064131 Âàòóòèíà 1104193 Âàòóòèíà Âàòóòèíà Âåðòêîâñêàÿ Âåðòêîâñêàÿ Âåðòêîâñêàÿ 101777 Âåðòêîâñêàÿ Âåðòêîâñêàÿ 21084770 Âåðòêîâñêàÿ 21091714 Âåðòêîâñêàÿ 1102916 Âåðòêîâñêàÿ Âåðòêîâñêàÿ 129385 Âîëõîâñêàÿ Âîëõîâñêàÿ Âîëõîâñêàÿ Âîëõîâñêàÿ 21077062 Âîëõîâñêàÿ Âîëõîâñêàÿ Âîëõîâñêàÿ Âîëõîâñêàÿ 1061673 Âîëõîâñêàÿ

äîì

10 10 10 33 33/2 20 24 17 28 35 19 28 35 6 6 21 19 22 4/1 20/1 31 39/1 39/1 40 40

42 33à 33à 35

35 33 33/1

ý/ý

2/4 2/4 2/4 4/5 1/5 2/5 3/5 5/5 3/5 8/9 3/5 5/5 5/5 4/5 5/5 3/5 3/5 3/5 5/5 3/5 4/9 11/11 3/3 7/9 4/9 3/6 3/6 7/9 2/6 3/6 3/7 4/10 2/10 10/10 2/10 2/10 9/10

ì

ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï ê 10/10 ï 10/10 ï

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

26/-/18 26/-/18 33/17/10 -/15/8 32/18/6 32/17/6 32/18/6 30/18/6 31/18/6 30/19/7 30/18/6 29/17/6 30/18/6 32/18/7 33/18/6 41/22/9 39/21/9 31/17/6 31/18/6 32/18/6 39/22/7 50/-/33/18/6 32/18/7 34/18/7 34/16/10 33/15/10 35/16/8 40/22/10 39/18/10 38/18/10 30/17/7 31/17/7 30/16/6 30/17/7 30/15/6 38/18/5 40/19/9 34/17/9 33/17/9

ê ê ê ò ò ò ò ò ò

-/1 -/1 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/-/1/-

ò ò ò ò ò ò ò -/1 ò 1/-/1 ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ê

1/-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 1/-/1 -/1 -/1 -/1 1/1/1/1/1

èç èç èç èç èç èç èç

èç èç èç èç èç èç

ñì

èç èç èç

èç

èç

ò -/1 èç ò -/1

ñò ñò óï õð õð õð õð õð òèï òèï õð õð õð òèï õð óï óï õð òèï õð òèï

ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

ñ ñ ñ ñ ð ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ òèï ñ òèï ñ òèï ñ óï ð óï ñ óï ñ õð òèï òèï óï óï óï óï óï óï óï óï

öåíà

750.000 780.000 990.000 850.000 1.400.000 1.450.000 1.480.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.610.000 1.650.000 1.750.000 1.750.000 1.900.000 2.150.000 2.500.000 1.350.000 1.500.000 1.600.000 1.800.000 1.800.000 1.850.000 1.870.000 1.990.000 2.100.000 1.200.000 1.200.000 1.350.000 1.400.000 1.450.000 1.500.000 1.650.000 1.650.000 1.700.000

òåëåôîí èìÿ

2491270 89039054774 Èííà Åâãåíüåâíà 3311524 âÿ÷åñëàâ 2491270 89039054774 Èííà Åâãåíüåâíà 3153556 89059357378 ðàêîâèíà,Ìàðèíà 2270519 3801344 ñðî÷íî,Òàòüÿíà 89137631402 2049090 Þëèÿ 2997788 3153550 Îãóðöîâà Íàòàëüÿ 2872973 Àíäðåé 3040604 89628379378 Ñòàíèñëàâ 3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð 2223414 89231308400 Äìèòðèé 2224905 89137517248 Îêñàíà 2999187 2992402 Àíäðåé,èïîòåêà 3435511 89137889365 Ðèììà 2200221 89137156789 ÷ï 3435511 89137889365 Ðèììà 3547402 89039394715 Íàòàëüÿ 2049000 89831311724 Áîðèñ 89139443202 Àëåêñàíäð Âàñèëüåâ 2184440 Åêàòåðèíà Âèòàëüåâíà 3140121 Àííà Ñåðãååâíà 2491211 2491110 Èííà 3621213 89139469404 Åëåíà Âàäèìîâíà 89137533070 Íàòàëüÿ 2161066 2272677 Ìàðèÿ Èâàíîâíà 3615000 89137227425 Ñâåòëàíà Ìèõàéë 2138089 ÷ï,ñðî÷íî 3013020 Åëåíà Âèëåíîâíà 3446000 Îëüãà Àíàòîëüåâíà 3140121 Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ 89138945868 2109707 Íèíà 2277850 2994533 Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà 3547402 89231023613 Åêàòåðèíà 2491211 2491110 õîð.ðåìîíò,íîâûé äîì 2223090 89137777932 Þëèÿ Þðüåâíà 3030333 Àííà Âëàäèìèðîâíà 2797100 89139046235 2072727 3547402 89231023613 Åêàòåðèíà 2491212 Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷

êîíòàêòû

Ïëàíåòà Ïëàíåòà Ïëàíåòà ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÀÏÒ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÎÒÂÅÒ ÃÎÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÑÁÊ-ÏËÞÑ ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ Ëè÷íûé ðèýëòåð ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) Ñèáèðü-Ðàçâèòèå ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Ñèáèðñêèé ãîðîä ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Íèê-Èíâåñò Ïàðàäèç Áîëüøîé ãîðîä Ïðîåêò ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Ãëîáóñ ÍÑÊ ÀÍ Ïðàâûé áåðåã ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ñèáèðñêèé ãîðîä ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Íîâîñèáèðñêèé Äîì ÐÎÄÍÈÊÈ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÑÀÉË

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ê

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

67


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

ê

óëèöà

¹

121538

ñ952

125667

125520

135547 120903

103632

128907

֕

100335

Âîëõîâñêàÿ Âîëõîâñêàÿ Âîëõîâñêàÿ Âîëõîâñêàÿ Âîñòî÷íûé ïîñåëîê Âûñòàâî÷íàÿ Âûñòàâî÷íàÿ Âûñòàâî÷íàÿ Âûñòàâî÷íàÿ Âûñòàâî÷íàÿ Âûñòàâî÷íàÿ Âûñòàâî÷íàÿ Âûñòàâî÷íàÿ Âûñòàâî÷íàÿ Âûñòàâî÷íàÿ Ãåîäåçè÷åñêàÿ Ãåîäåçè÷åñêàÿ Ãåîäåçè÷åñêàÿ Ãåîäåçè÷åñêàÿ Ãåîäåçè÷åñêàÿ Ãåîäåçè÷åñêàÿ Ãåîäåçè÷åñêàÿ Ãåîäåçè÷åñêàÿ Ãåîäåçè÷åñêàÿ Ãåîäåçè÷åñêàÿ Ãåîäåçè÷åñêàÿ Ãåîäåçè÷åñêàÿ Ãåîäåçè÷åñêàÿ Ãåîäåçè÷åñêàÿ Ãåîäåçè÷åñêàÿ Ãîðñêàÿ Ãîðñêàÿ Ãîðñêàÿ Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí

äîì

33/1 33 33 33/1

11 11 11 11 20 14 20 23 23 23 4 23 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 17/1 5/1 5/1 73 10 2 6 6 18 18 18ñò 6 8à 16

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

2/10 10/12 10/12 8/12 1/3 1/5 2/5 2/5 2/5 2/5 5/5 2/5 5/5 5/5 2/5 5/5 5/5 2/5 3/5 5/5 11/16 9/16 11/16 11/16 2/17 3/16 9/16 7/17 13/18 6/16 14/17 7/16 7/10 12/17 7/17 6/8 5/17 8/8 6/8 15/17 14/17 18/18 2/10 3/16

ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ì ê ê ì ì ì ê ì ê ì ê ê ì ì

33/17/9 41/18/10 41/18/10 44/18/11 37/20/7 30/18/6 32/-/31/17/6 32/19/6 32/19/6 32/20/6 32/18/6 31/18/6 32/20/7 43/27/6 31/17/6 31/18/6 31/19/6 31/17/6 33/18/6 36/17/9 35/15/10 36/17/9 36/17/9 34/15/9 35/15/9 37/17/10 39/15/13 50/22/14 50/22/14 30/21/6 42/18/13 33/15/10 28/27/23/-/17 29/17/25/16/27/19/30/27/27/18/25/11/5 28/18/25/15/29/20/5

ò ò ò ò ò ò

ò ê ò ò ê

-/1 -/1 1/1/- èç èç -/- èç 1/1/1/- èç 1/- èç 1/- èç 1/-/- ñ-è 1/- èç 1/- ñì 1/1/èç 1/1/- èç -/1 -/1 -/1 èç -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 èç -/1 -/1 èç -/1 ñì 1/-/2 èç 1/1/-/1 -/1 -/1

ê ò ê ê

-/1 1/- èç -/1 -/1 -/1 èç

ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ê ê ê ê ò ò ê ê ê

óï óï óï óï ïã õð òèï õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï ñò óï óï ñò ñò ñò ñò ñò ñò

ñ ð ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ð ñ ñ ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

óï óï óï óï

ñ ñ ñ

öåíà

1.780.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.250.000 1.400.000 1.450.000 1.460.000 1.480.000 1.480.000 1.500.000 1.550.000 1.580.000 1.580.000 1.750.000 1.550.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.650.000 1.900.000 2.050.000 2.120.000 2.150.000 2.150.000 2.200.000 2.300.000 2.350.000 2.700.000 3.450.000 1.700.000 2.000.000 2.700.000 1.250.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.420.000 1.430.000 1.450.000 1.450.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2200221 89039300914 îòë.ñîñò. 2989710 89139160932 Ñåðãåé Àëåêñàíä 2220860 89133731897 2995084 3149840 Îòë.ðåì.,îáìåí 2999400 3758024 Àííà Ôåäîðîâíà 89231162170 Æàííà Àëèàíäðîâíà 89231785794 2223090 2220002 ÷ï,Îêñàíà 2224905 89137517248 Îêñàíà 89059513631 Îëüãà,÷ï 3547402 89132070038 Îëüãà 3040444 2993481 Àíäðåé Âàñèëüåâè÷ 89139116450 Àëåêñåé 89139343132 3758054 Îëüãà 3151293 89231124388 Ìàðèíà Àëüáåðò 3040444 89139045584 Îëüãà Öâåòêîâà 2554118 3154222 Àðòåì 2872973 Àíäðåé 2215045 89138963847 Âàëåíòèíà 89137514955 Ïàâåë 3630718 2010624 89139080007 Íàòàëüÿ 2990055 89137349810 Íàòàëüÿ Þðüåâíà 2991245 Ðîìàí,îáìåí íà 2õ 2559506 89059584721 Ëàðèñà,ñ/î,ñäàí 2000250 89139226286 Ìàðèíà Âèêòîðîâ 89137134400 2915982 Ëèëèÿ 2004205 89133978828 Åâðî,ìåáåëü 3251747 2140232 Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà 3486673 89059569924 Åâðîîòäåëêà 89134747441 2226207 89831382236 Îëüãà Ñåðãå 89059561287 Åëåíà 89138913753 2188069 Ëþäìèëà Âèêòîð 2899969 89231708406 Àííà 3153556 89137520353 Ñâåòëàíà 2899969 89137172305 Åëåíà,ñðî÷íî 89039355186 2498937 2799950 89061940472 Èðèíà Âëàäèìèð 3515399 89231479730 Ëþáîâü Àëåêñàíä 3621213 89134644193 Åêàòåðèíà Áîðèñ 3633231 89139413639 Ëèëèÿ Íèêîëàåâí 3615000 89529296858 Âèêòîðèÿ 2914075 89014512791 Èðèíà

ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Öåíòð Íåäâèæèìîñòè è Ïðàâà ÀÍ ÀÂÅÍÞ ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü Äîìàøíèé î÷àã Ëåâîáåðåæíîå ×àñòíîå ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÓÍÈÊÎÍ-ÈÍÂÅÑÒ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Äåëüòà ×àñòíîå ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Íîâîñèá Ñòðîé Íåäâèæèìîñòü Äåëüòà ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ ÑÁÊ-ÏËÞÑ Áàéò ×àñòíîå Ïðàâûé Áåðåã ÐÈÔ-Ñ ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) ÑÁÊ-ÏËÞÑ Ïëàíåòà-ÝÍÑÊ Ëåâîáåðåæíîå ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) Íàäåæíûé ÖÍ Äîìèíî ×àñòíîå ×àñòíîå ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ×àñòíîå Îïîðà-Ãðóïï ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ Ôèçè÷åñêîå ëèöî Ãëîáóñ ÍÑÊ Äîí ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Êîìïëåêñ-Ðèýëò Áîëüøîé ãîðîä Êîðîíà

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

68

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

1104703 134236

21101686 21090104 á567 106059 ÷ï 21013864 120905 ÷ï 1061890

21103220 21085566 106 125706 130695 1/049

120913 199810 1027885

Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí

äîì

16 8à 16 60 75 6 75 8à 78 6 75 54 82 8à

8à 5 8à 8à 69 75 8 8à 8à

82 69 48 48 73 55 55 8 55 61 8à 82 8 8à

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

8/16 14/18 4/10 2/11 12/17 3/17 12/17 14/18 4/16 7/12 7/13 1/10 6/16 4/9 8/18 12/14 1/16 12/18 4/9 13/18 10/18 13/17 4/16 12/15 8/18 8/18 13/18 4/16 3/17 11/16 8/14 16/16 7/11 7/10 3/17 2/10 2/10 4/18 2/10 5/11 3/18 2/14 5/18 10/18

ì ê ê ì ì ì ì ê ì ì ì ï ï ï ê ì ì ê ï ê ê ì ì ê ê ê ê ê ì ì ì ì ì ì ì ê ê ê ê ì ê ì ê ê

30/20/28/19/29/19/28/20/26/20/39/19/6 27/19/34/-/26/19/36/25/33/23/40/20/9 30/20/42/19/9 48/23/10 34/19/1 37/19/9 39/18/13 42/19/9 42/17/12 39/16/13 41/16/10 40/16/10 41/15/12 48/23/10 48/23/10 38/16/12 40/20/13 40/16/12 39/19/8 37/19/7 41/18/9 42/22/8 42/22/9 42/19/13 35/14/8 36/13/8 45/21/12 37/14/7 43/22/11 48/22/13 42/33/50/22/12 45/23/10

ê ê ò ò ê ò ò ò ò ò ê ò ò ê ê ò ê ò ê ê ê ê ò ê ò ò ò ò ò ê ò ò

ê ê

-/1 1/1/-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1/-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 1/-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1

èç ñì èç

èç ñì èç èç èç ñì

èç èç

èç èç èç

èç èç

èç èç

èç

óï óï óï ñò

ð ñ ñ ñ

ñò ñò ñò ñò ñò óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ð ñ ð ð ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ð ð ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ

öåíà

1.500.000 1.550.000 1.600.000 1.600.000 1.650.000 1.650.000 1.700.000 1.700.000 1.730.000 1.750.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.900.000 1.900.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.100.000 2.100.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.180.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000

òåëåôîí èìÿ

89137134400 2915982 Ëèëèÿ 89139055299 Ñâåòëàíà,ñâ-âî,ñðî÷íî 3010505 89137896339 Ìàðãàðèòà 89232463954 Åêàòåðèíà 3140121 Íàòàëüÿ Èâàíîâíà 3630718 2010624 3631838 89137131977 Îêñàíà,åâðî 2224905 89137517248 Îêñàíà 89039053397 3546048 Ñ ìåáåëüþ 3547402 89039394715 Íàòàëüÿ 3631838 89537703245 Îëüãà Âÿ÷åñëàâ 2215045 89139299181 Åëåíà Âàëåðüåâí 2995086 3149327 Õîð.ñîñò.,îáìåí 89537820410 3154051 Ñâåòëàíà 3357003 89612173797 Åëåíà Âëàäèìèð 3553000 Þëèÿ Âèêòîðîâíà 2310000 Èðèíà Þðüåâíà 3010505 89137644536 Åëåíà,ðåìîíò,÷ï 2302131 89139356763 Îëüãà Ãåííàäüåâ 89231257930 3011822 Ìàðèíà,ïîä ñ/î 3153556 89137484861 2693434 Îêñàíà Äìèòðèåâíà 2990055 89137349810 Íàòàëüÿ Þðüåâíà 2929501 2011305 Òàòüÿíà 2119003 89134701029 ñâ-âî 2491212 Âèêòîð Þðüåâè÷,an@ansail.ru 3153556 89133731711 ÷ï,Àëåêñåé 3251747 89538838505 Èðèíà Âëàäèìèð 3446000 Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà 2707900 Òàòüÿíà Ïåòðîâíà 2222299 89137810880 Þëèÿ Àëåêñàíäð 89529293443 3040444 89133779657 Îëüãà Áîðèñîâíà 2899969 2361160 89138927799 Âèòàëèé Ãåðìàíîâè÷ 89132027688 Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà 3460639 3152964 Ëþäìèëà,ìåáåëü 2797100 89139046235 2990055 89137349810 Íàòàëüÿ Þðüåâíà 2215045 89137271563 Îëüãà Èâàíîâíà 2125319 89529198630 ÷ï 3140121 Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ 2797100 89139046235 2140209 2105852 óñëóãè 0%

êîíòàêòû

ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) ÓÍÈÊÎÍ-ÈÍÂÅÑÒ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ×àñòíîå ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Ïðàâûé Áåðåã Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ×àñòíîå ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè Áàéò ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü Áåëûé êâàäðàò ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) Áîëüøîé ãîðîä ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) Ïëàíåòà Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÑÀÉË ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Äîìèíî ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÄÍÈ (www.gkdni.ru) ×àñòíîå Äåëüòà ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ Êâàðòèðíûé ôîíä Äîìàøíèé àäðåñ Íîâîñèáèðñêèé Äîì ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) Áàéò ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Íîâîñèáèðñêèé Äîì ÔÈÑÊÎ

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ê

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

69


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ ê

1061973 1064142 198327 1063945 21073675

á393 148031 1063702

ñòí2581 21063898 122197 119419 á596 39

21105281

1064195

110276 107506 1063786

21107338

1102691

1064106 117015

118462 1064306 132951

Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãîðñêèé ìèêðîðàéîí Ãóðüåâñêàÿ Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà

äîì

69 76 8à 69 67 8à 55 8à 11 8 63 65 86 84 84 78 8 8 52 39 72 8à 69 1 8à 50 67 41 72 8à 82 74 82 69 78 67 82 8à 8

1 1 45 76 78 13 4 4 4 72

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

7/11 5/17 11/16 5/18 1/16 3/17 5/11 3/18 10/17 2/10 3/18 6/16 8/18 11/12 11/14 12/17 13/16 13/17 14/14 18/18 8/18 8/18 5/11 10/11 4/16 6/18 7/16 4/12 4/18 4/16 2/11 3/16 5/11 4/16 17/18 9/14 5/10 7/14 14/16 2/16 3/16 9/14 13/18 4/18 10/12 2/16 12/12 13/13 4/5 1/5 8/9 2/5 4/5 5/5 5/5 4/5 2/5

ì ì ì ê ì ê ì ê ì ê ì ê ê ì ì ì ê ì ì ê ê ê ì ì áåò ê ì ê ê ê ì ì ì ì ê ì ì ì ê ì ì ì ê ê ì ê ê ê ï ï ï ê ê ï ê ê ï

43/23/9 41/15/10 39/21/9 47/32/42/15/10 43/17/10 46/20/9 48/21/11 41/19/10 36/14/7 48/22/13 39/18/10 50/22/12 41/16/12 40/16/8 40/20/9 40/21/10 40/21/11 43/22/13 45/23/9 48/22/13 48/22/12 40/21/10 46/17/11 41/21/10 48/-/46/19/12 39/18/12 48/22/12 39/20/9 41/19/9 45/19/12 43/18/9 41/21/10 48/21/12 48/24/10 47/18/17 48/20/9 40/18/9 50/21/14 48/22/11 42/23/40/17/12 40/16/13 48/22/14 53/22/14 52/23/13 52/25/14 31/18/6 29/16/6 30/17/5 31/17/6 29/18/6 29/16/6 30/17/6 31/18/6 29/18/6

ò ò ò ê ê ò ê ò ò ê ò ê ò ò ò ò ò ò ê ò ê ò ò ò ò ò ê ê ò ò ò ò ê ò ê ò ò ê ê ò ê ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

-/2 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 1/1/-/1 -/1 -/1 -/1 1/-/1 1/1/-/1 1/-/1 1/-/1 -/1 -/2 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 1/-/1 -/1 -/1

óï ýë óï óï óï

èç èç èç èç èç èç

èç

èç

èç

èç

èç

èç èç -/1 -/1 èç -/1 -/1 -/1 èç 1/-/-/1 1/1/1/1/1/1/-

ð ð ñ ñ ð ñ óï ð óï ñ óï ð óï ñ óï ð óï ñ óï ñ òèï ñ óï ñ óï ð óï ð óï ð óï ñ óï ñ óï ð óï ñ óï ð óï ð óï ð óï ñ óï ð óï ð óï ñ óï ð óï ð óï ñ óï ñ óï ð óï ñ óï ð óï ð óï ð óï ñ óï ñ óï ñ óï ñ óï ñ óï ñ óï ð óï ð óï ñ ýë õð ñ õð ñ òèï ñ õð ñ õð ñ òèï ñ õð ñ õð ñ õð ñ

öåíà

2.220.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.270.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.350.000 2.350.000 2.390.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.430.000 2.450.000 2.450.000 2.490.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.550.000 2.570.000 2.600.000 2.800.000 2.800.000 2.900.000 2.950.000 3.900.000 3.900.000 1.700.000 1.250.000 1.330.000 1.345.000 1.349.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2491212 Èðèíà Ëåîíèäîâíà 2220327 89139447735 Âëàäèìèð Âàñèëü 3011444 Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ 2125319 89138910039 Ãàëèíà 2184440 Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà 2491211 2491110 õîð.ñîñò.,Åëåíà 2410010 Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà 89529110717 Ìàêñèì 2914075 89014512791 Èðèíà,ïîä êëþ÷ 2497802 89833071306 Õîð.ðåìîíò 2172512 89231251443 Òàòüÿíà Àëåêñåå 3010505 89137644536 Åëåíà,ðåìîíò,÷ï 89137685851 2931790 2125319 89133752542 ÷ï 2160101 Àííà Àíàòîëüåâíà 3460639 3152964 Ëþäìèëà,îòë.ðåìîíò 89537833691 2178177 Ñåðãåé 89137206513 2226403 Îëüãà Êóçüìèíè÷ 2174217 3622284 Èðèíà Èâàíîâíà 2204246 2914504 Ëþäìèëà 2220860 89529120668 89139052811 2181515 Âëàäèìèð 2990055 89137349810 Âèêòîðèÿ Âèêòîð 89059332702 Ëè÷íî,òîðã 3010505 89137644536 Åëåíà,÷ï 3040604 89529061663 Îëüãà 2540148 89137999508 Íàòàëüÿ,÷ï 2221263 89139083925 Âëàäèìèð 3030333 Íàòàëüÿ Èâàíîâíà 2491053 2638909 Ëàðèñà,åâðîðåìîíò 3460639 3152964 Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà 2831818 Äìèòðèé Îëåãîâè÷ 3460639 3152964 Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà 89132103060 Ñåðãåé 3555777 89232473158 Ëèäèÿ Ôåäîðîâíà 89137134400 2915982 Ëèëèÿ 3140121 Àííà Ñåðãååâíà 2245393 2014868 Èðèíà Íèêîëàåâíà 2302131 89133994630 Åëåíà Âëàäèìèð 2184440 Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà 89139071443 òîðã 89137923917 89139015443 Íàäåæäà 89137412460 2109707 Äìèòðèé 2163031 Åêàòåðèíà Ãåííàäüåâíà 89529375360 3357005 89139220630 Ñâåòëàíà Àëåêñà 3140121 Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ 89139224807 3140707 89139133586 Ìàðèíà 3553399 Îëüãà Âèêòîðîâíà 2171715 89130026358 Àëåêñàíäð Ñåðãå 2992402 Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 3350643 89133896142 Îëüãà Ôåäîðîâíà 2171715 89137174716 Òàòüÿíà 2184440 Âàäèì Àíàòîëüåâè÷ 2277850 2994533 Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà

ÑÀÉË Çàïàä-Ñèáèðü ÀÍ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ñèáèðñêèé ãîðîä ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÓÍÈÊÎÍ-ÈÍÂÅÑÒ Êîðîíà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) Ôèçè÷åñêîå ëèöî ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Äîìàøíèé àäðåñ ÌÎÍÎËÈÒ Îïîðà-Ãðóïï Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò ÀÍ ÀÂÅÍÞ Íîâî-ÍèêîëàåâñêÚ ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) ×àñòíîå ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ Êëþ÷-Èíôîðì ÏÅÐÅÑÂÅÒ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïëàíåòà Äîìàøíèé àäðåñ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Äîìàøíèé àäðåñ ×àñòíîå ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÐÈÔ-Ñ Áîëüøîé ãîðîä ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ×àñòíîå ×àñòíîå Ãëîáóñ ÍÑÊ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ×àñòíîå Ðóññêèé ôîíä íåäâ-òè ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Áîëüøîé ãîðîä Ëè÷íûé ðèýëòåð Ïðàâîâîå Æèëèùíîå Àãåíñòâî Áîëüøîé ãîðîä ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÀÍ Ïðàâûé áåðåã

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

70

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

¹

óëèöà

21087357 Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà 145095 Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà 102854 Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà 130553 Çàáàëóåâà 106576 Çàáàëóåâà á685 Çàáàëóåâà á149 Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà 21027663 Çàáàëóåâà 148470 Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çàáàëóåâà Çîðãå Êàðëà Ìàðêñà Êàðëà Ìàðêñà Êàðëà Ìàðêñà Êàðëà Ìàðêñà Êàðëà Ìàðêñà Êàðëà Ìàðêñà 21056831 Êàðëà Ìàðêñà Êàðëà Ìàðêñà Êàðëà Ìàðêñà Êàðëà Ìàðêñà Êàðëà Ìàðêñà Êàðëà Ìàðêñà Êàðëà Ìàðêñà 21076444 Êàðëà Ìàðêñà 1555006 Êàðëà Ìàðêñà 1545003 Êàðëà Ìàðêñà 1104098 Êàðëà Ìàðêñà Êàðëà Ìàðêñà ÷ï Êàðëà Ìàðêñà 104253 Êàðëà Ìàðêñà Êàðëà Ìàðêñà Êàðëà Ìàðêñà Êèåâñêàÿ Êèåâñêàÿ 100451 Êèåâñêàÿ Êèåâñêàÿ Êèåâñêàÿ Êèåâñêàÿ Êèåâñêàÿ Êèåâñêàÿ Êèåâñêàÿ 1064257 Êèåâñêàÿ Êèåâñêàÿ Êèåâñêàÿ Êèåâñêàÿ 130461 Êèåâñêàÿ 1104704 Êèåâñêàÿ Êèåâñêàÿ

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ äîì

ý/ý

2/5 76 4/5 10 7/10 76 4/5 4/5 33 10/10 6/9 6/10 7 4/10 54 4/9 7/10 31 9/10 51/1 7/10 1/9 54 4/9 54 4/9 54 4/9 51/1 6/10 94 6/10 14 2/5 53 5/5 9 2/5 28 1/5 53 4/5 1/5 3/5 3/5 53 4/5 7/9 14 4/5 28 3/5 2 4/5 1/5 41 5/5 13 4/5 21/1ñò 6/11 21/1 2/13 26/4 5/16 5/16 26/4 5/16 26/4 9/16 3/1 7/10 17 1/5 23 9/9 24 4/5 23 2/9 11 3/5 3/5 4/5 23 9/9 32 5/9 16/1 4/10 3 2/10 3 5/9 3 4/10 3/1 7/10 3 7/9

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ï í/ä ï ê ê ï ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ê ê ê ê ê

29/16/6 30/16/6 42/19/9 29/16/6 30/16/6 41/19/9 30/19/6 41/19/10 42/19/9 37/19/9 44/19/9 41/18/9 42/19/10 38/20/9 37/19/8 38/19/9 37/18/8 53/22/13 41/19/10 31/18/6 31/17/7 30/17/6 30/18/6 31/20/6 31/17/6 31/18/6 30/18/6 30/18/7 34/18/7 31/19/6 30/19/6 31/18/6 32/19/6 30/17/6 32/19/6 47/17/13 50/24/12 57/26/12 55/27/12 58/27/14 56/-/24/14/30/16/6 31/18/6 30/17/6 31/17/6 29/15/6 30/16/6 31/17/6 35/17/7 30/17/5 28/-/21 50/21/9 40/20/8 47/19/13 44/17/14 44/21/9

ò ò ê ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

1/- èç 1/-/1 èç 1/1/-/1

õð òèï óï õð õð óï òèï -/1 óï 1/óï -/1 óï 1/- èç óï 1/- èç óï -/1 óï -/1 èç óï -/1 óï -/1 óï 1/óï 1/1 èç óï 1/óï ò 1/- èç õð õð ò 1/- ñì õð ò èç õð 1/õð ò òèï ò -/- èç õð ò 1/õð ò 1/- èç òèï ò 1/- èç õð ò -/õð ò 1/õð ò õð ò -/- ñì õð - 1/- èç õð ò -/- èç õð 1/- èç óï ò -/2 óï ò -/1 óï ò -/1 èç óï ò -/1 ýë ò èç ýë ê 1/- èç ñò èç õð ò 1/òèï 1/òèï ò 1/õð ò 1/õð ò 1/- èç õð ò 1/òèï ò 1/1 èç óï ò -/1 òèï ê -/1 óï ò -/1 óï ê -/1 óï ò -/1 óï -/1 èç óï ê -/1 óï

ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ð ð ð ð ð ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ð ñ ð

öåíà

1.350.000 1.350.000 1.400.000 1.400.000 1.450.000 1.500.000 1.500.000 1.520.000 1.530.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.560.000 1.600.000 1.610.000 1.680.000 2.050.000 1.600.000 1.400.000 1.440.000 1.480.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.550.000 1.630.000 1.650.000 1.700.000 1.950.000 2.000.000 2.150.000 2.150.000 2.200.000 2.200.000 3.100.000 3.400.000 3.500.000 4.300.000 1.200.000 1.300.000 1.310.000 1.400.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.550.000 1.700.000 1.720.000 1.750.000 1.800.000

òåëåôîí èìÿ

3001570 Èðèíà Þðüåâíà 3171637 Íåëëÿ Àíàòîëüåâíà 2310818 89529036095 Âàëåðèé Íèêîëà 2161500 89139490527 Æàííà 2200221 2632425 Èðèíà Âèêòîðîâíà 2228800 89137273300 Íàòàëüÿ Ñåðãååâ 89137412460 2109707 Äìèòðèé 2899969 2361160 ðåìîíò 2302131 89139510039 Ýìèëü 3010606 2998576 Îëüãà,õîð.ñîñò. 3010505 89059389988 Íàòàëüÿ 3621213 89134644193 Åêàòåðèíà Áîðèñ 2119003 89134701029 Íàòàëüÿ 3001570 Þëèÿ Þðüåâíà 2540222 89039021150 ÷ï 2302020 89139422617 Ñåðãåé 3621213 89134644193 Åêàòåðèíà Áîðèñ 89130654845 Åëåíà,ñâ-âî,ñ/î,íîâûé äîì 3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð 2865274 89130075274 Îëüãà Íèêîëàåâí 2632052 2925687 2995086 3149327 ñðî÷íî,Îëüãà 3621965 2133529 Ãàëèíà Íèêîëàåâíà 3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð 2993984 2277205 Îëüãà 3446000 Îëüãà Íèêîëàåâíà 89137113960 3430211 Åâãåíèÿ 3435511 89137889365 Ðèììà 2997788 3153550 Îãóðöîâà Íàòàëüÿ 3464801 89529187972 Åëåíà 3153556 89138983588 ñðî÷íî,Åëåíà 89139284909 2769776 Ìàðèíà Ñòàíèñëàâîâíà 2602617 2564020 2602617 2564020 3140121 Íàèëÿ Àíâàðîâíà 2119003 89137884005 Íèêîëàé 89137193131 3011822 Þðèé,åâðî,ìåá. 2310000 Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷ 89137134400 2915982 Ëèëèÿ 89137923917 89139015443 Íàäåæäà 2497656 2103070 2172581 89529492121 Àëåêñàíäð 2303700 89139379999 Èãîðü Âëàäèìèð 3515399 89139220709 Òàòüÿíà Àëåêñåå 2035555 2865274 89130075274 Îëüãà Íèêîëàåâí 3547402 89039394715 Íàòàëüÿ 89039041597 3758008 Îëüãà Ñåðãååâíà 2877936 2621466,prodaji.sjs@mail.ru 3011444 Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà 2091096 89231190025 Àëåêñåé,÷ï 2119003 89134701029 Íàòàëüÿ 2090890 89529486261 Åëåíà 2899969 89231708406 Àííà 3140121 Íàòàëüÿ Èâàíîâíà 3040604 89628379378 Ñòàíèñëàâ

êîíòàêòû

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Äîìàøíèé î÷àã Ïëàíåòà ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Áîëüøîé ãîðîä Ãëîáóñ ÍÑÊ ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ Áîëüøîé ãîðîä ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÓÍÈÊÎÍ-ÈÍÂÅÑÒ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ìèð êâàðòèð ÑèáÑòðîéÈíâåñò ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÀÍ Áèçíåñ-Ãðàä ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ñòåëëà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ãëîáóñ ÍÑÊ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÐÖÍ íà Áàøíå ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ðåãèîí-ÑÈÁÈÐÜ Ðåãèîí-ÑÈÁÈÐÜ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) ×àñòíîå Õèðø ÀÍ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Áîëüøîé ãîðîä Äîí Äîêòîð Êëþ÷ Ìèð êâàðòèð ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Äîìàøíèé î÷àã Ñïåöæèëñòðîé ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÍÃÑÍ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÈÍÒÅÃÐÀË ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ê

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

71


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ ê

1064051 á199 á575

1064145

21092006 21038976 1064310

ëåí9318 ñ923

1064191

֕

1061910

21106440 ñòí2674

1064253 1064114

120217 21072513

1104032 125724

Êèåâñêàÿ Êèðçàâîäñêàÿ Êîëõèäñêàÿ Êîëõèäñêàÿ Êîëõèäñêàÿ Êîëõèäñêàÿ Êîëõèäñêàÿ Êîëõèäñêàÿ Êîñìè÷åñêàÿ Êîñòû÷åâà Êîñòû÷åâà Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êîòîâñêîãî Êóðãàíñêàÿ Êóðãàíñêàÿ Êóðãàíñêàÿ Êóðãàíñêàÿ Ìàëûãèíà Ìàëûãèíà Ìèðà Íåâåëüñêîãî Íåâåëüñêîãî Íåâåëüñêîãî Íåâåëüñêîãî Íåâåëüñêîãî Íåâåëüñêîãî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî

äîì

3 5 31 7 31 11 12/1 13 5á 18/2 18/1 18/2 18/1 36 36 18/1 18/1 40 40ñò 36 45 7 12 21/1 24 38 25 59/1 63 3 55 19 13 30 20 24/2 20 20 26 20 20 28/5 12/2 14/3 14/3 14/3 30

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

7/9 2/2 1/9 3/9 1/10 5/9 1/10 7/9 4/5 3/3 8/10 5/5 4/5 2/5 2/5 4/5 5/5 5/6 5/5 5/5 1/5 4/9 5/10 5/10 2/5 3/5 3/5 9/12 8/10 3/5 1/5 7/9 7/9 2/3 1/3 7/9 3/9 9/9 1/9 4/5 2/5 7/9 4/5 5/5 4/5 5/5 5/5 3/5 3/5 5/5 5/5 1/5 3/5 5/5 5/5 4/5 5/5

ê ê ê ê ê ê ï ê ï ä ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê ï ï ï ï ê ê ï ê ê ï ï ï ï ï ê ï ï ï ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï

44/21/9 30/16/6 33/17/7 37/19/8 48/18/13 35/19/8 39/19/9 32/19/6 32/19/6 21/15/38/17/9 19/13/2 20/12/5 19/13/1 19/13/2 18/11/4 19/-/29/11/5 21/12/5 25/16/4 23/16/4 26/19/26/19/26/19/36/19/6 31/19/6 40/18/10 39/19/10 50/19/14 30/16/6 31/17/6 32/17/6 32/17/5 33/21/6 31/18/6 16/9/33/19/6 32/16/6 31/17/6 28/17/6 30/16/6 30/18/7 31/18/6 31/16/6 30/16/6 30/15/6 30/15/6 30/22/5 30/17/6 30/15/6 30/15/6 28/16/6 30/16/6 29/16/6 29/16/7 30/16/6 32/19/6

-/1 èç ò ò ò ò ò ò ò ê ò

-/1 èç -/-/1 -/1 1/- èç

-/-/1 èç -/èç ò -/- èç ò -/- ñì - -/- èç -/ò 1/-/ò -/ê -/1 - 1/ò 1/ò -/ò 1/ò 1/ò -/1 ò -/1 ò 1/ò ò -/1 ò ò 1/ò -/- 1/ò 1/- -/1 ò -/1 - 1/ò 1/ò -/1 ò 1/ò 1/ò 1/ò 1/1/ò 1/-

èç ñì

ñì

èç

èç èç èç

èç èç èç èç

ò 1/ò -/- èç -/- èç ò 1/ò 1/ò 1/ò 1/- èç ò 1/- èç

óï ìý òèï óï óï òèï óï òèï óï ìñ óï ìñ õð ìñ

ð ñ ñ ð ð ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ð

ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ òèï ñ õð ñ õð ñ òèï ñ õð ñ õð ñ õð ñ õð ñ õ�� ñ õð ð õð ñ õð ñ õð ð õð ñ õð ñ õð ñ õð ñ õð ñ òèï ñ ìñ ìñ õð ìñ ìñ õð ñò ñò ñò ìñ õð ïã óï óï õð òèï òèï òèï õð ìý ìñ òèï

öåíà

1.800.000 870.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.650.000 1.500.000 870.000 1.750.000 975.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.070.000 1.100.000 1.100.000 1.150.000 1.180.000 1.180.000 1.200.000 1.250.000 1.300.000 1.350.000 1.500.000 1.790.000 1.800.000 2.800.000 1.380.000 1.400.000 1.550.000 1.600.000 850.000 1.200.000 1.100.000 1.250.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.370.000 1.450.000 1.300.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.380.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

89139343132 3758054 Îëüãà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 3621213 89039381662 Ãàëèíà Ãðèãîðüå ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 3011444 ßíà Îëåãîâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 89529123129 Àíäðåé,makler_nsk@bk.ru ×àñòíîå 3010606 2998576 Îëüãà,èïîòåêà ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) 3010606 89039303594 Íèíà,õîð.ñîñò. ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) 2921123 2380431 Ñâåòëàíà ÑÁÊ-ÏËÞÑ 2914075 2187689 Ìàðèÿ Êîðîíà 89529301931 89538071972 Ðåìîíò ×àñòíîå 2184999 Ñâåòëàíà Þðüåâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 2134963 Åëåíà,0% Ïëàíåòà 2863684 89130073684 Íèêîëàé Âëàäèì Íîâîñèá Ñòðîé Íåäâèæèìîñòü 2172591 89529492121 Àëåêñàíäð ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 2204980 Ïàâåë Èâàíîâè÷ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 3283032 89137057737 îòë.ñîñò.,ïë.îêíà ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü 3601036 Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2119388 Èãîðü Ìèõàéëîâè÷ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 3555910 Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà Ëåâîáåðåæíîå 2921123 2380431 Ñâåòëàíà ÑÁÊ-ÏËÞÑ 2871163 Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü 2200221 2632425 Èðèíà,ðåìîíò,ïë.îêí ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ 2223090 89059553202 ñ/î ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) 3153556 89132048673 Ñäàí,Òàòüÿíà ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ 3621213 89134644193 Åêàòåðèíà Áîðèñ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 2184440 Åêàòåðèíà Âèòàëüåâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 2994981 2266362 Ãàëèíà Âÿ÷åñëàâîâíà ÑÁÊ-ÏËÞÑ 2279256 89059351379 Òàòüÿíà ÌÎÍÎËÈÒ 3515399 89139220709 Òàòüÿíà Àëåêñåå Äîí 89137193131 3011822 Þðèé,ðåìîíò,ìåá. ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü 89059454505 2000250 Îëüãà Àëåêñàíäð Ëåâîáåðåæíîå 2138089 Àíàòîëèé,÷ï,ñðî÷íî,õîð ñîñò. Ïðîåêò 2491212 Âèêòîð Þðüåâè÷,an@ansail.ru ÑÀÉË 89137319787 Òàòüÿíà ×àñòíîå 2270588 89529039228 Ëàðèñà Åâãåíüåâ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 3622283 Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2174217 Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü 3555910 Èðèíà Ëåâîáåðåæíîå 3464801 89139144666 Îëåñÿ Âëàäèìèð ÐÖÍ íà Áàøíå 2460376 89607920807 Åëåíà,÷ï,ñðî÷íî Ïëàíåòà 8 2184999 Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 2160101 Íàòàëüÿ Âÿ÷åñëàâîâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 89137412460 2109707 Äìèòðèé Ãëîáóñ ÍÑÊ 2270519 3801344 Òàòüÿíà ÀÏÒ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÎÒÂÅÒ 2270589 89137742215 Ãàëèíà Âèêòîðîâ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 3435511 89231227668 Åâãåíèÿ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2185855 89537931529 òîðã ÀÍ ÀÂÅÍÞ 2224905 89137517248 Îêñàíà ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ 2310000 Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2226207 89139431658 Èðèíà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2223414 ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 3435511 89231227668 Åâãåíèÿ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 3140121 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) 3040444 89133779655 Îëüãà Èâàíîâíà Äåëüòà 2540004 89137838300 Ëàðèñà,îáìåí Êëþ÷-Èíôîðì 89134849810 Âëàäèìèð Íàñëåäèå 3435511 89137889365 Ðèììà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 89139871593 3758054 Îêñàíà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô)

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

72

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

¹

óëèöà

Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî 129969 Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî 21097249 Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî á511 Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî 125681 Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî á475 Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî 1064183 Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî 21086639 Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ á215 Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ Íîâîãîäíÿÿ Íîâîñèáèðñêàÿ Íîâîñèáèðñêàÿ 1064248 Íîâîñèáèðñêàÿ Íîâîñèáèðñêàÿ 1064061 Íîâîñèáèðñêàÿ Ïàðõîìåíêî 1104633 Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî ÷ï Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî ñòí2627 Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî 108159 Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî 21104627 Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî 29 Ïàðõîìåíêî á467 Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî 37 Ïàðõîìåíêî

äîì

20/3 14/1 14/1 28/2 2 14/1 38 17 34/1 36 24/2 24/2 5 21 22 18 76 76 82 20 14 102 20 82 90 72 26 90 72 18/1 18/1 18/1 18/1

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

5/5 9/9 4/9 9/9 9/9 2/9 2/9 6/12 4/10 9/9 1/5 1/5 3/5 4/5 2/5 2/5 3/10 3/9 8/9 3/5 1/5 2/5 1/9 4/9 1/5 1/5 5/5 3/5 1/5 13/14 3/5 1/5 1/9 1/9 8/9 9/9 9/9 9/9 9/9 8/12 2/8 2/10 2/10 1/9

ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ê ê ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ê ï ï ï ï ê ï ï ê ï ê ê ê ê ê

31/16/6 34/18/8 33/18/7 33/16/7 32/17/7 34/18/6 33/16/7 37/18/10 37/18/10 33/16/7 30/19/6 30/19/6 30/16/6 31/17/6 31/19/6 32/19/6 46/22/12 36/18/11 40/26/10 30/16/6 31/17/6 29/16/6 32/18/7 30/17/6 30/16/6 30/16/6 29/15/6 30/17/6 30/17/6 45/19/9 30/17/6 29/15/6 36/16/8 39/20/9 40/38/38/19/10 39/19/10 36/18/8 40/20/9 38/19/9 60/24/13 54/23/12 56/24/11 100/50/20

ò ò ò ò ò ò ò ò ò

1/-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 ò -/ò ò ò ê ê ê ê ò ò ò ò ò ò

èç èç èç èç

1/- ñì 1/1/- èç ñì -/1 èç -/1 -/1 èç 1/- èç 1/-/1 èç -/1

-/- 1/- èç ò 1/- èç ò -/1/ò 1/- èç - -/ò 1/ò -/- èç ò -/1 ò -/1 èç ò -/1 ò -/1 èç ò 1/ò -/1 -/1 ò -/1 ê -/1 èç ê -/1 èç

õð óï òèï òèï òèï òèï òèï óï óï òèï õð õð õð õð õð õð óï óï óï õð õð òèï òèï òèï òèï òèï õð õð òèï

ñ ñ ð ñ ð ð ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

ñ ñ ñ ð òèï ñ õð ñ òèï ð óï ð ñ óï ñ óï ð óï ð óï ñ óï ð óï ñ óï ð ïã ñ óï ð

öåíà

1.450.000 1.450.000 1.480.000 1.490.000 1.490.000 1.500.000 1.550.000 1.690.000 1.750.000 1.790.000 1.370.000 1.400.000 1.450.000 1.470.000 1.550.000 1.700.000 2.000.000 2.100.000 2.200.000 1.300.000 1.300.000 1.450.000 1.480.000 1.650.000 1.300.000 1.300.000 1.370.000 1.380.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.550.000 1.550.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.720.000 1.750.000 1.800.000 2.200.000 2.300.000 2.300.000 3.300.000

òåëåôîí èìÿ

3631883 89231447679 Þëèÿ 3630718 2010624 3553000 Òàòüÿíà Ïàâëîâíà 3010606 89232433578 Íàòàëüÿ Íèêîëà 3040444 89133779655 Îëüãà Èâàíîâíà 89139282580 3010606 Þëèÿ 2993540 Åëåíà Èëüèíè÷íà 3547402 89039394715 Íàòàëüÿ 2223414 89231308400 Äìèòðèé 3555910 Èííà,õîð.ñîñò. 3601036 Ìàðãàðèòà Íèêîëàåâíà 3357003 89612173797 Åëåíà Âëàäèìèð 2997788 3153550 3150707 89139870543 Òàòüÿíà Îëåãîâíà 3010505 89231807713 Ëàðèñà Âèêòîðîâ 2172581 89231926032 Þëèÿ 89232284281 Íàäåæäà Ãåðàñèìîâíà 89059469466 2181515 Åëåíà Àëåêñàíäð 89139871080 Ñâåòëàíà 2997788 3153550 õîð.ñîñò. 2119003 89139399136 Ëèäèÿ 2179932 Ëþáîâü Èâàíîâíà 89139343132 3758054 Îëüãà 2222242 Îêñàíà Âàëåðüåâíà 3555777 3808690 Îëüãà Àíàòîëüåâíà 3140121 Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ 89139211942 Íàòàëüÿ,òîðã 2174963 89831346596 Èðèíà 2460376 89607920807 Åëåíà,÷ï 2142280 2910253 òîðã 3538947 Èðèíà 3153556 89134843956 Âàëåíòèíà 2174217 2997788 3153550 îòë.ñîñò. 2222656 89537984467 Ãàëèíà,õîð.ðåì. 3547402 89039394715 Íàòàëüÿ 2119003 89139399136 Ëèäèÿ 3601036 Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà 3153556 89132048673 Õîð.ñîñò.,Òàòüÿíà 89137711878 2109707 Íàòàëüÿ Ïàâëîâí 3040604 89529061663 Îëüãà 89139080033 89139282580 Âàëåíòèíà 89139537912 Îëåã 3040604 89529061663 Îëüãà

êîíòàêòû

Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè Ïðàâûé Áåðåã ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) Äåëüòà ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ëåâîáåðåæíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü Íîâîñèá Ñòðîé Íåäâèæèìîñòü ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ëåâîáåðåæíîå Íîâî-ÍèêîëàåâñêÚ ×àñòíîå ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ×àñòíîå Ìèð êâàðòèð Ïëàíåòà 8 Ïëàíåòà ×àñòíîå ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü Ëåâîáåðåæíîå ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ãëîáóñ ÍÑÊ ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ×àñòíîå ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ê

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

73


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ ê

34

÷ï á385 1064263 ðîì1490

ñòí2543

21071540

êëí2051

á320 21107698 2/482 21107797 131011 3/095 144575 101955 21044096 120897 1063755 ëåí8177 1064032 ÷ï

130746 137194 1103826 ÷ï á59 101568 1061883

Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî Ïàðõîìåíêî 1-é Ïàðõîìåíêî 1-é Ïàðõîìåíêî 2-é Ïåðìèòèíà Ïåðìèòèíà Ïåðìèòèíà Ïåðìèòèíà Ïåðìèòèíà Ïåðìèòèíà Ïåðìñêàÿ Ïåðìñêàÿ Ïåðìñêàÿ Ïåðìñêàÿ Ïåðìñêàÿ Ïåðìñêàÿ Ïåòðîïàâëîâñêàÿ Ïåòðîïàâëîâñêàÿ Ïëàíèðîâî÷íàÿ Ïëàíèðîâî÷íàÿ Ïëàíèðîâî÷íàÿ Ïëàíèðîâî÷íàÿ Ïëàíèðîâî÷íàÿ Ïëàíèðîâî÷íàÿ Ïëàíèðîâî÷íàÿ Ïëàíèðîâî÷íàÿ Ïëàõîòíîãî Ïëàõîòíîãî Ïëàõîòíîãî Ïëàõîòíîãî Ïëàõîòíîãî Ïëàõîòíîãî Ïëàõîòíîãî Ïëàõîòíîãî Ïëàõîòíîãî Ïëàõîòíîãî Ïëàõîòíîãî Ïëàõîòíîãî Ïëàõîòíîãî Ïîêðûøêèíà Ïîêðûøêèíà Ïîêðûøêèíà Ïîëòàâñêàÿ Ïîëòàâñêàÿ Ïîëòàâñêàÿ Ïîëòàâñêàÿ Ïîðòîâàÿ 1-ÿ Ïîðòîâàÿ 1-ÿ Ïîðòîâàÿ 2-ÿ Ïîðòîâàÿ 2-ÿ Ïóòåâàÿ Ïóòåâàÿ Ïóòåâàÿ Ïóòåâàÿ Ïóòåâàÿ Ïóòåâàÿ

äîì

18/1 18/1 12 1

10 10 8 3 1 59 1 1 1 5/1 5/1 18/2 18/2 18/2 29/1 56 58 12 72 74/2 72 74/2 72/1 72/1 72/1 74/2 72/1 1 1 1 45 41 19 43 2 2 4 4 7 13 7 7 7

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

5/9 9/9 4/5 8/12 2/4 1/5 4/5 5/5 3/5 2/5 3/5 5/10 6/10 9/10 9/10 7/9 5/10 10/10 10/10 1/5 1/2 3/5 4/5 1/5 3/5 1/10 7/10 4/10 7/10 11/11 7/10 8/11 9/11 5/10 3/9 9/9 9/9 8/11 6/9 5/10 3/11 2/10 2/10 1/9 3/5 9/10

ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê øëá ê ê ê ê ê ê ï ï ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ì ê ì ï ï ï ï ê ê ï ï ê ê ê ê ê ê

141/68/29 141/68/29 31/18/6 36/18/10 22/12/10 31/19/6 32/19/6 30/18/6 31/19/6 31/19/6 36/20/8 37/14/10 41/18/9 47/17/13 42/17/13 43/18/11 48/21/10 34/17/9 41/22/8 24/16/4 30/20/4 24/19/3 25/18/4 37/24/6 31/20/6 35/16/7 36/18/7 41/18/9 43/20/9 40/-/42/19/9 39/15/8 40/16/9 45/21/13 47/21/13 45/18/14 42/17/11 40/17/13 61/29/16 61/29/16 40/17/12 45/17/10 50/16/12 32/17/6 29/16/6 39/18/9 60/42/7 39/20/9 38/20/10 31/17/6 34/17/7 31/18/6 31/18/6 30/17/6 31/18/6 31/18/6 31/18/6

5/5 3/5 4/9 7/9 4/5 5/5 2/5 4/5 4/5 4/5

-/2 èç -/2 èç ò 1/- èç ò -/1 ò èç ò -/- èç ò 1/- èç ò -/ò 1/ò 1/ò ê -/1 èç ò 1/- -/1 ê -/1 èç ò 1/- èç -/1 èç ê ñ-è ò -/1 ò -/ò -/ò ò ò ê ò ò ò ò ò ò ò ò ò ê ò ò ê ê ê ò ò ò ò ò

ò ò ò ò ò

ñì èç èç

-/1/-/- èç èç -/1 -/1 èç 1/1 1/-/1 èç -/1 -/1 -/1 -/1 èç -/1 -/1 1/1 -/1 èç -/1 èç -/1 -/1 -/1 1/-/1 èç 1/-/1 -/1 1/1/1 èç 1/1/-/- ñì 1/1/-

óï óï õð óï ìñ õð õð õð õð õð ïã òèï óï óï óï óï óï óï

ð ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ìñ ñ ìý ñ ìñ ñ õð ð òèï ñ òèï óï ñ òèï ñ óï ð óï ñ ñò ð óï ñ óï ñ óï ñ óï ñ óï ð óï ñ óï ð óï ñ óï ð ýë ñ óï ñ óï ñ óï ð òèï ñ òèï ñ óï ð òèï ð óï ñ óï ñ òèï ð òèï ð õð ñ õð ñ õð ñ õð ñ õð ñ õð ð

öåíà

5.400.000 6.000.000 1.450.000 1.800.000 900.000 1.250.000 1.400.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 1.850.000 1.600.000 1.600.000 1.900.000 2.000.000 2.400.000 2.450.000 1.670.000 2.400.000 950.000 1.050.000 1.150.000 1.200.000 1.440.000 1.600.000 1.600.000 1.950.000 1.700.000 1.800.000 1.900.000 1.950.000 2.250.000 2.300.000 2.310.000 2.350.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 2.680.000 3.099.000 1.970.000 2.370.000 2.450.000 1.400.000 1.500.000 1.500.000 2.100.000 1.260.000 1.280.000 1.250.000 1.350.000 1.270.000 1.280.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

3040604 89529061663 Îëüãà 3040604 89529061663 Îëüãà 3631838 89137131977 Îêñàíà 3350643 89137135601 Òàòüÿíà Ñåðãååâ 2123507 89231365786 Îëåã 3010505 89231235568 Ëþäìèëà 89139121678 Íàòàëüÿ 2040900 Îêñàíà Íèêîëàåâíà 89130099121 òîðã 2871163 89137338955 çâîíèòü âå÷åðîì 89529382898 Òàòüÿíà,òîðã 2174217 3153556 89139357443 Ðåìîíò,Àííà 3465400 îòë.ñîñò.,Òàòüÿíà 2707900 Íèêîëàé Åâãåíüåâè÷ 89134503800 89232355559 Àíòîí,Dironov@ya.ru 2210417 89139145902 åâðîðåìîíò,ìåá. 2060065 89139330242 êóõíÿ 3140707 89137162040 Àíàòîëèé 3548608 89137653644 Ëèäèÿ òîðã 2172581 89529492121 Àëåêñàíäð 2760331 2143279 Òàìàðà,òîðã 89529237316 Ðîìàí,dezpot@yandex.ru 2172581 89231926032 Þëèÿ 3310611 Ãàëèíà Âàñèëüåâíà 2221464 89232257276 Àðòåì 3010505 89059389988 Íàòàëüÿ 2204246 2914504 Ëþäìèëà 3150030 Ýëüâèðà Âèêòîðîâíà 89134716444 Îëåã Åâãåíüåâè÷ 3150030 Ëàðèñà Áîðèñîâíà 2899969 89618469194 Èðèíà,ðåìîíò 2091096 89139104677 ðåìîíò,ìåáåëü 89139412244 Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà 2004040 89232439523 îáìåí 3615000 89137227425 Ñâåòëàíà Ìèõàéë 3013020 Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà 2990055 89137349810 Íàòàëüÿ Þðüåâíà 2184440 Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà 2871163 2200221 89537983135 Èðèíà 3013001 Ãàëèíà Ñåðãååâíà 2761976 89139140917 Åëåíà Âëàäèìèð 3435511 89537880875 Åâãåíèé 2119003 89134701029 Èïîòåêà 2991704 2361160 Ñâåòëàíà 2271217 Îêñàíà Íèêîëàåâíà 3140121 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 2142201 89139122201 Àëåíà 89529241153 3010505 89139018354 Åâãåíèÿ 3615000 89137635824 ßíà Àíàòîëüåâíà 2491212 Âèêòîð Þðüåâè÷,an@ansail.ru 2226207 89139431658 Èðèíà

ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè Ïðàâîâîå Æèëèùíîå Àãåíñòâî ÀÍ ÐîñòÄîìÈíâåñò ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ×àñòíîå ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ×àñòíîå Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ×àñòíîå ×àñòíîå Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå ×àñòíîå ÄÅËÜÔèÍ Ýêñïðåññ-Ðèýëò Ðóññêèé ôîíä íåäâ-òè ×àñòíîå ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ìîíîëèò-Ê ÎÎÎ ×àñòíîå ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Íîâîñèáèðñê Íåäâèæèìîñòü ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ ÍÃÑÍ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ Áîëüøîé ãîðîä ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Âàø Âûáîð ÀÍ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü Íåäâèæèìîñòü Ñèáèðè ÀÍ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) Áîëüøîé ãîðîä ÑÀÉË ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô)

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

74

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

¹

óëèöà

Ïóòåâàÿ 21103755 Ïóòåâàÿ 148585 Ïóòåâàÿ 1063874 Ïóòåâàÿ Ïóòåâàÿ Ïóòåâàÿ Ð.-Êîðñàêîâà 1-é Ð.-Êîðñàêîâà 1-é Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà ÷ï Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà 1063893 Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà 1104677 Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ á659 Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ 125754 Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ ÷ï Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ 1064245 Ñâÿçèñòîâ 121693 Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ 1061987 Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ 135692 Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ 1064090 Ñâÿçèñòîâ ñòà1557 Ñâÿçèñòîâ 1064304 Ñâÿçèñòîâ Ñâÿçèñòîâ 1102089 Ñåðàôèìîâè÷à 1101681 Ñåðàôèìîâè÷à Ñåðàôèìîâè÷à Ñåðàôèìîâè÷à Ñåðàôèìîâè÷à 21090569 Ñåðàôèìîâè÷à 1104524 Ñåðàôèìîâè÷à 1061938 Ñåðàôèìîâè÷à

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ äîì

9 12 15 17 16 3 5 8 8 24 4á 4á 8 8 139 141 141 15 141 123 15 141 15 141 141 141 141 15 15

143 143 15 15 15 15 123 141 123 151 14 14 14 14 1/1 14

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

5/5 4/5 2/5 5/9 4/9 4/9 8/9 2/9 8/16 5/5 2/5 3/3 1/5 1/5 1/6 1/6 4/6 1/9 1/9 8/10 1/9 1/9 2/10 1/9 1/9 10/10 7/9 1/9 8/10 1/9 5/10 1/9 1/9 1/9 10/10 1/9 8/10 7/10 3/10 6/9 5/9 3/10 5/10 8/10 8/10 6/9 5/9 3/9 9/9 4/9 3/9 5/9 3/9 1/5 5/9 5/9 3/5

ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï í/ä ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ê ê ê ê ê ê ê

32/18/6 32/24/1 30/18/6 33/17/6 32/17/7 29/16/6 30/17/6 42/20/42/19/13 31/15/7 40/21/12 36/17/48/19/12 48/20/12 47/19/12 28/16/27/16/5 30/17/6 30/17/6 34/16/9 32/17/7 30/17/7 40/16/10 31/18/6 30/17/7 34/18/8 31/17/6 31/18/6 43/19/10 31/18/7 39/18/8 31/18/6 31/18/6 31/18/6 40/15/9 31/18/6 39/18/9 39/18/10 42/17/10 31/17/6 32/17/6 42/17/10 40/16/10 35/18/9 41/16/10 30/17/6 31/17/6 30/17/5 30/17/6 21/12/5 20/11/4 22/11/6 21/11/5 32/20/6 30/18/5 30/18/6 33/20/6

ò 1/ò 1/- èç 1/ò 1/1 ò -/1 ê -/1 èç ò -/1 ò 1/ò 1/ò -/- -/ò 1/- èç ò -/1 ò -/-/1 ò - -/ò -/- èç ò ê -/1 èç ò -/1 èç ò -/1 èç ê -/1 èç ò ò -/1 ò -/1 ò 1/ò - -/1 ò ò 1/ò -/ò -/èç - -/1 èç ê -/1 ò 1/-/1 ò 1/ò -/1 - -/1 ê -/1 ê -/1 ê -/1 ò 1/ò 1/ò 1/ò -/1 1/1/ò 1/ê 1/ò ò 1/1/- -/-

èç

èç èç èç

õð ñò õð òèï òèï òèï òèï óï óï ïã ïã ìý òèï ïã óï óï òèï òèï òèï óï òèï óï óï òèï òèï óï òèï òèï óï òèï óï òèï òèï òèï óï òèï óï óï óï òèï òèï óï óï óï óï òèï òèï òèï òèï

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ð ñ ð ñ ñ ð ð ð ñ ð ð ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ìñ ñ ìñ ñ ìñ ñ õð ñ òèï ñ òèï ñ ïã ñ

öåíà

1.300.000 1.450.000 1.500.000 1.600.000 1.650.000 2.100.000 1.580.000 2.500.000 1.470.000 1.500.000 1.550.000 1.790.000 2.500.000 2.500.000 2.700.000 900.000 900.000 1.300.000 1.330.000 1.350.000 1.370.000 1.380.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.420.000 1.420.000 1.420.000 1.420.000 1.420.000 1.420.000 1.420.000 1.430.000 1.432.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.480.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.515.000 1.550.000 1.700.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.250.000 1.400.000 1.400.000 1.450.000 1.500.000

òåëåôîí èìÿ

2200221 89059340966 ÷ï,ðåìîíò 2410000 Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 2125319 89529198630 ÷ï 2222242 Îêñàíà Âàëåðüåâíà 2119003 89139399136 Ëèäèÿ Àëåêñååâí 89617078030 Åâãåíèé 2210417 89039043622 ïóñòàÿ,÷ï 2174963 89139177560 Íàòàëèÿ 2994981 2266362 Âåðà Ìèõàéëîâíà 2142201 89139122201 Àëåíà,õîð.ðåì. 2041111 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà 89137691086 Ñåðãåé 3350643 89618744518 Âåðà Èâàíîâíà 2204246 2914504 Ñâåòëàíà Âèòàëüåâíà 3140121 Íàòàëüÿ Èâàíîâíà 2119003 89134701029 ñâ-âî 2302020 89138965914 Àíäðåé Ãåííàäüå 89134536277 3010606 Ëþäìèëà,îáìåí 2540032 89237318751 áåç%,÷ï,ïóñòàÿ 3465400 2995086 ÷ï,Òàòüÿíà 2188563 89529029202 Àëèíà 89139243483 3010075 Ëþáîâü Àëåêñàíä 2091096 89134516061 Àðñåíèé 3040434 2143274 Îêñàíà 2138089 Àíàòîëèé,íà 2 ñòîð.,ñðî÷íî 3143427 ðàññðî÷êà,èïîòåêà 2491053 2638909 Ëàðèñà 3140170 89139302088 Èðèíà 2302020 89138965914 3350643 89133896142 Îëüãà Ôåäîðîâíà 3357005 89039984863 Èðèíà Íèêîëàåâí 2184440 Æàííà Âÿ÷åñëàâîâíà 2221031 89529117833 òîðã 3555910 Èííà,÷ï 3547402 89231023613 Åêàòåðèíà 89095321930 2790817 Ãàëèíà Íèêîëàåâ 3283032 89050952440 ïîä ñ/î 3357005 89039984863 Èðèíà Íèêîëàåâí 2491212 Èðèíà Ëåîíèäîâíà 2200221 89537983135 Èðèíà 2631603 Åëåíà Âàäèìîâíà 3630718 2010624 2134267 89538008850 2090766 Åêàòåðèíà,áåç % 2134267 3013001 Ãàëèíà Ñåðãååâíà 2174217 3553399 Îëüãà Âèêòîðîâíà 2301010 89039026617 õîð.ñîñò.,Åëåíà 3140121 Åëåíà Âèêòîðîâíà 3140121 Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ 2119003 89139399136 Ëèäèÿ 2174963 89831346596 Èðèíà 89529111817 Ìàðèíà Þðüåâíà 2797788 Ìàðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà 3140121 Ðóôèíà Íèêîëàåâíà 2491212 Îëüãà Àëåêñååâíà

êîíòàêòû

ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ×àñòíîå ÄÅËÜÔèÍ Ìèð êâàðòèð ÑÁÊ-ÏËÞÑ ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ×àñòíîå Ïðàâîâîå Æèëèùíîå Àãåíñòâî Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÆÈËÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) ÐÎÑÁÈÇÍÅÑ ÍÃÑÍ Äåëüòà Ïðîåêò Ñòðîèì âìåñòå Ïëàíåòà Àëüò-Ê ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ïðàâîâîå Æèëèùíîå Àãåíñòâî ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÀÍ ÀÂÅÍÞ Ëåâîáåðåæíîå ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Èñòîê ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÑÀÉË ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Îòêðûòûé ãîðîä Ïðàâûé Áåðåã Àãåíò ïî íåäâèæèìîñòè Ãîð.ñëóæáà íåäâèæèìîñòè Àãåíò ïî íåäâèæèìîñòè ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü Ìèð êâàðòèð ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÑÀÉË

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ê

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

75


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ ê

108182 21095370

1064137

á569 îêò5178

21104819 66 21089606 1061230 3/121 21053821 21084331 1064270 1064213 102815

125567 129024 12490

199513 ëåí9877 á396 á605

÷ï 21105152 ñ88 107164 ñ842 á220

Ñåðàôèìîâè÷à Ñåðàôèìîâè÷à Ñåðàôèìîâè÷à Ñåðàôèìîâè÷à Ñåðàôèìîâè÷à 1-é Ñåðàôèìîâè÷à 5-é Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ Ñèáèðÿêîâ-Ãâàðäåéöåâ Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíèñëàâñêîãî Ñòàíöèîííàÿ Ñòàíöèîííàÿ Ñòàíöèîííàÿ Ñòàíöèîííàÿ Ñòàíöèîííàÿ Ñòàíöèîííàÿ Ñòàðòîâàÿ Ñòàðòîâàÿ Ñòàðòîâàÿ Ñòàðòîâàÿ Ñòàðòîâàÿ Ñòàðòîâàÿ Ñòàðòîâàÿ Ñòàðòîâàÿ Ñòåïíàÿ Ñòåïíàÿ Ñòåïíàÿ Ñòåïíàÿ Ñòåïíàÿ Ñòåïíàÿ Ñòåïíàÿ Ñòåïíàÿ Ñòåïíàÿ

äîì

1/1 14 4 11 82 82 11 48 26 11 4/1 26

22 29/1

33

28/1 11 16 11 11 24 8 44/1 48á 44/1 50/2 50/2 44/1 4 4 3 3 3 3 3 3 65/1 49

64 65/1 65/1

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

3/5 3/9 8/9 9/10 2/5 1/2 5/10 3/5 8/10 1/6 1/5 5/5 1/5 2/5 5/5 2/5 3/5 5/6 3/5 3/9 4/5 3/5 3/5 9/9 3/5 4/6 4/6 3/5 5/5 3/5 5/5 3/5 9/10 2/4 5/5 2/3 2/5 1/5 4/5 2/5 7/9 2/10 5/9 8/10 9/10 4/10 9/10 4/10 2/5 3/5 3/5 5/5 5/5 2/5 2/5 2/5 6/9

ê ê ï ê ê ê ï ê ï ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï

33/20/6 30/18/6 33/12/9 49/21/13 31/17/6 32/21/5 40/17/10 32/19/6 40/-/30/17/6 30/17/6 29/18/6 32/18/6 31/18/6 30/18/6 31/17/6 30/17/6 32/16/5 31/17/6 38/18/8 31/18/6 30/17/6 37/20/8 34/20/7 37/20/8 32/16/9 33/16/9 36/18/9 38/19/8 37/20/8 38/19/8 40/20/10 40/20/10 41/21/9 52/15/6 30/21/5 22/11/4 29/18/5 30/17/6 32/18/6 42/18/10 41/20/10 40/23/12 41/18/11 48/24/13 44/23/11 56/24/15 46/22/11 29/17/6 30/16/6 29/17/6 30/16/6 30/16/6 29/17/6 30/16/6 30/16/6 30/17/5

ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

èç 1/1/- èç -/1 1/-/-/1 1/- èç -/1 èç -/-/-/1/èç

1/- èç -/1 1/- èç -/-/1/-/1 èç -/1 -/- èç -/-/1/-/1 1/1/- ñì 1/-/-

ò 1/- -/1 -/1 ê -/1 ê 1/ò -/1 ê 1/ò 1/ò -/1 1/ò 1/ò 1/- 1/ò 1/ò 1/ò 1/ò 1/ò -/1

èç èç èç

èç

èç èç

õð òèï òèï ýë õð ìý óï õð óï ïã òèï õð õð õð õð òèï õð õð õð óï õð òèï ïã òèï ïã óï óï ïã ïã ïã ïã óï óï ïã ìñ ïã ìñ õð õð ïã óï óï óï óï óï óï óï óï õð òèï õð õð õð õð õð õð òèï

ñ ñ ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ð ð ð ð ð ð ð ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð

öåíà

1.500.000 1.550.000 1.550.000 2.900.000 1.700.000 1.250.000 1.230.000 1.495.000 2.400.000 1.300.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.380.000 1.400.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.500.000 1.500.000 1.535.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.700.000 1.700.000 1.780.000 1.800.000 1.800.000 2.000.000 1.050.000 1.050.000 1.150.000 1.170.000 1.200.000 1.250.000 1.600.000 1.850.000 2.350.000 2.400.000 2.580.000 2.600.000 2.800.000 2.800.000 1.340.000 1.340.000 1.350.000 1.350.000 1.390.000 1.400.000 1.450.000 1.450.000 1.500.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

89139343132 3758054 Îëüãà 3357005 89139220630 Ñâåòëàíà Àëåêñà 2204949 Þëèÿ Âèêòîðîâíà 2133526 Ìàðèíà 2920304 2491033 Èðèíà Íèêîëàåâíà 3011444 Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 2119003 89134701029 Íàòàëüÿ 3547402 89132070038 Îëüãà 3547402 89231023613 Åêàòåðèíà 2215045 89138990536 Îëüãà Ãðèãîðüåâ 2863416 3010606 Íàòàëüÿ,õîð.ñîñò. 2600922 2119003 89137884005 Íèêîëàé 2200221 89137156789 ÷ï 2049090 89537633991 Ìàðèíà 3040604 89628379378 Ñòàíèñëàâ 89137412460 2109707 Äìèòðèé 3013020 Þëèÿ Áîðèñîâíà 2925888 3758024 Äàðüÿ Àíäðååâíà 3040604 89628379378 Ñòàíèñëàâ 3553000 Þëèÿ Âèêòîðîâíà 2910320 2233931 2491212 Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ 89139452478 Ãàëèíà Èâàíîâíà 89138945868 2109707 Íèíà 2310000 Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà 2302020 89138965914 Àíäðåé 3013020 Íàòàëüÿ Âèòàëüåâíà 3553399 Îëüãà Âàñèëüåâíà 89139757671 3013001 Îëüãà Àíàòîëüåâíà 89537786741 2861306 Àíäðåé 2228800 89139058887 Äìèòðèé 89537925262 2991866 2129211 Òàòüÿíà Äàíèëîâ 2995086 îáìåí,Îëüãà 3040604 89139054125 Åëåíà Àëåêñàíäð 3153556 89138983588 ðåìîíò,Åëåíà 3040444 89139045584 Îëüãà Öâåòêîâà 2119003 89529458883 Ëàðèñà 3630718 2010624 2060880 Ãàëèíà Áîðèñîâíà 89130651739 3598047 Ìàðèíà,åâðîðåì. 2877936 2621466,prodaji.sjs@mail.ru 2125319 89039380254 Îêñàíà 2871163 3010505 89137644536 Åëåíà,÷ï 89139080033 3010505 Âàëåíòèíà 2224905 89137517248 Îêñàíà 2910320 2233931 89231257930 3011822 Ìàðèíà,ïîä èïîò. 3622283 Íèíà Âëàäèìèðîâíà 2220002 89139466441 Îëüãà,õîð.ñîñò. 2035245 89137980256 Îëüãà,õîð.ðåì. 2251717 89232224247 Íàòàëüÿ Àíàòîëü 2223090 2220002 õîð.ñîñò.,÷ï,îáìåí 89137709808 3010505 Íàòàëüÿ

ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ëè÷íûé ðèýëòåð Óíèñîí ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Áàéò ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÃÎÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ Ãëîáóñ ÍÑÊ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Äîìàøíèé î÷àã ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏðîôÁèçíåñÑòðîé ÑÀÉË ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ Ãëîáóñ ÍÑÊ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ×àñòíîå ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Áåëûé êâàäðàò Áîëüøîé ãîðîä ×àñòíîå ÃÎÐÆÈËÑÅÐÂÈÑ ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Äåëüòà Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü Ïðàâûé Áåðåã 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä Öåíòð íåäâèæèìîñòè Ñïåöæèëñòðîé ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÏðîôÁèçíåñÑòðîé ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) Öåíòð Íåäâèæèìîñòè è Ïðàâà ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru)

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

76

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

¹

óëèöà

Ñòåïíàÿ Ñòåïíàÿ 102752 Ñòåïíàÿ Ñòåïíàÿ Ñòåïíàÿ 17424 Òàíêèñòîâ 21058079 Òàíêèñòîâ Òàíêèñòîâ ÷ï Òåëåâèçèîííàÿ Òåëåâèçèîííàÿ Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà 1064096 Òèòîâà Òèòîâà ëåí9760 Òèòîâà 125723 Òèòîâà 1062898 Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà ÷ï Òèòîâà 21087445 Òèòîâà Òèòîâà Òèòîâà Òèõâèíñêàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ äîì

67/1

ý/ý

3/5 6/9 71 6/9 63 5/5 36/1 9/9 11 9/9 4/5 15 2/5 15 3/4 6/12 200 9/10 7 4/5 2/5 17 3/5 4 3/5 21/1 2/5 2/5 2 4/5 198/1 3/9 5 2/5 21/1 3/5 198/2 1/9 198/1 3/9 18/1 5/5 29 11/16 1 4/9 18/1 5/5 182 11/12 1 6/9 31/1 4/16 31/1 2/16 198/1 3/9 11/1 9/9 3/11 31 4/11 11/1 5/10 14 7/10 26 3/5 3/5

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

ï ï ï ï ê ï ï ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê ê ê ï ï

30/16/6 30/17/4 38/20/10 30/17/6 44/18/14 31/18/6 30/17/6 30/16/6 58/24/16 53/30/12 33/20/34/20/14 30/19/6 32/18/6 31/18/6 32/20/6 31/19/6 30/18/6 40/17/9 32/19/6 31/24/35/16/9 40/19/10 31/14/9 43/18/11 38/18/8 40/18/12 37/19/10 40/19/8 41/20/12 40/18/12 48/21/12 48/18/13 47/19/15 47/20/14 43/17/13 46/22/10 30/16/6 29/16/7

ò ò ò ò ê ò ò ê ê ê ê ò ò ò ò ò ò ò ê ò ò ò ò ò ê ò ò ò ò ò ò ò ê ò ò ò ò ò

1/-/1 1/1/1/-/1 1/1/-/2 -/1 -/1 1/-/1/-

õð òèï óï õð ýë òèï õð òèï óï óï ñò îáù òèï õð õð

ñ ñ ñ èç ñ ñ èç ñ èç ñ èç ñ ð ñ ñ ð ñ ñ èç ñ -/ñ -/- èç õð ñ ñ-è õð ñ -/1 èç ýë ð 1/õð ñ 1/õð ñ -/óï ñ -/1 èç óï ð -/2 óï ñ 1/óï ñ 1/óï ñ -/1 óï ð -/1 èç òèï ð 1/óï ñ -/1 èç óï ñ -/1 èç óï ñ -/1 óï ñ 1/óï ñ -/1 èç óï ñ -/1 óï ñ -/1 óï ð -/1 óï ñ 1/òèï ñ 1/òèï ñ

öåíà

1.500.000 1.560.000 1.800.000 1.900.000 2.900.000 1.250.000 1.350.000 1.490.000 1.950.000 2.350.000 1.200.000 1.300.000 1.490.000 1.500.000 1.500.000 1.530.000 1.550.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.700.000 1.750.000 1.750.000 1.800.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.950.000 2.000.000 2.150.000 2.200.000 2.300.000 2.400.000 2.550.000 2.600.000 3.100.000 1.930.000 1.350.000 1.400.000

òåëåôîí èìÿ

3621213 89039381662 Ãàëèíà Ãðèãîðüå 89138901637 2228800 89139058887 Äìèòðèé 3444218 Ëþáîâü 3555910 Ëåîíèä,÷ï 89537786744 3154051 Àëåêñàíäð 3001570 Þëèÿ Þðüåâíà 89039374839 Åëåíà 89231257930 3011822 Ìàðèíà,ïîä ñ/î 89137711878 2109707 Íàòàëüÿ,ïîä ñ/î 3350643 89137135601 Òàòüÿíà Ñåðãååâ 2540146 Åëåíà 2910320 2233931 2995610 Åëåíà Íèêîëàåâíà 2221464 89232257276 Àðòåì 89130172589 2303865 Ñâåòëàíà 3547402 89039394715 Íàòàëüÿ 2172512 89130022040 Ñâåòëàíà Òèìîô 2995084 3149840 îáìåí,ðåìîíò 2200221 89137156789 Îáìåí íà 1-ê. 3283032 89138932184 îòë.ñîñò.,åâðî 2993540 Òàòüÿíà Ïåòðîâíà 2497802 89139001252 Åëåíà 2871163 3040444 89133779655 Îëüãà Èâàíîâíà 2000909 Ñâåòëàíà Àëüáåðòîâíà 3552021 89139492522 Åëåíà,÷ï 89139040203 Òàòüÿíà Îëåãîâíà 89134849810 Âëàäèìèð 2221464 89232257276 Àðòåì 2631603 Åëåíà Âàäèìîâíà 3552021 89139492522 Åëåíà Ôåäîðîâíà 2181800 89134743836 Èðèíà Âëàäèìèð 3001570 Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà 2204246 2914504 Ñâåòëàíà Âèòàëüåâíà 3147704 89139134738 Èðèíà Èâàíîâíà 3153556 89138947545 Åëåíà Ãåííàäüåâ 3171637 Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà 89039373219

êîíòàêòû

ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ×àñòíîå Áîëüøîé ãîðîä ×àñòíîå Ëåâîáåðåæíîå Áåëûé êâàäðàò ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü Ãëîáóñ ÍÑÊ Ïðàâîâîå Æèëèùíîå Àãåíñòâî Íàø Íîâîñèáèðñê ÏðîôÁèçíåñÑòðîé Ñèáèðñêîå ÀÍ ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÐÎÑÁÈÇÍÅÑ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Äåëüòà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Þðèäè÷åñêèé öåíòð Ñèáèðü-Ðàçâèòèå Íàñëåäèå ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ Îòêðûòûé ãîðîä Þðèäè÷åñêèé öåíòð ÏÀËÈÒÐÀ (www.anpalitra.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò Ëþáèìûé ãîðîä íà ëåâîì ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Äîìàøíèé î÷àã Ñîçâåçäèå Âåñîâ

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ê

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

77


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ê

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

135848 144949

Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ 21095588 Òðîëëåéíàÿ 135727 Òðîëëåéíàÿ 102303 Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ ÷ï Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ 125720 Òðîëëåéíàÿ 1101295 Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ 1061352 Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òðîëëåéíàÿ Òóëüñêàÿ 1008912 Óäàðíàÿ Óäàðíàÿ Óäàðíàÿ 1064113 Óäàðíàÿ 1103169 Óäàðíàÿ 1064121 Óäàðíàÿ 153019 Óäàðíàÿ Ôàñàäíàÿ Ôàñàäíàÿ Ôèëàòîâà ÷ï Ôèëàòîâà Ôèëàòîâà Õàñàíîâñêàÿ Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ 1007943 Øèðîêàÿ 1063541 Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ ÷ï Øèðîêàÿ 07/96 Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ 21019286 Øèðîêàÿ 125656 Øèðîêàÿ á153 Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ 21090952 Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ 20001000 Øèðîêàÿ 102013 Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ êëí5716 Øèðîêàÿ 125685 Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ 58/07 Øèðîêàÿ 97 Øèðîêàÿ Øèðîêàÿ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÉ Àâòîãåííàÿ Àâòîãåííàÿ Àâòîãåííàÿ Àëòàéñêàÿ ÷ï Àëòàéñêàÿ Áîëüøåâèñòñêàÿ 21047165 Áîëüøåâèñòñêàÿ Áîëüøåâèñòñêàÿ Áîëüøåâèñòñêàÿ Áîëüøåâèñòñêàÿ

äîì

22 3/1 146 144 160

ý/ý

5/9 1/10 5/9 7/9 7/9 3/9 148 2/9 71 8/10 1 11/12 18 8/9 15 5/14 9 4/6 1 8/12 148 2/9 1 5/12 1 3/12 1 12/12 37 9/10 37 9/10 1 5/12 9/10 1 12/12 1 10/12 41 8/10 88 6/10 27 5/14 1/5 15 1/5 19 2/5 23/1 4/5 33/1 6/12 27/3 8/12 17/1 6/9 1/4 1/5 13 2/5 9 2/5 1/3 135/3 1/5 121 3/5 135/1 5/5 135/1 1/5 15/1 1/5 123 1/5 127 1/9 127 1/9 117 1/9 117 7/9 131/1 1/5 135 2/9 137/1 1/9 137 3/9 3/9 3/9 4/5 115 1/9 125 9/16 125 13/16 8/10 19/1 3/9 11/16 125 16/16 19/1 10/10 125 1 12/13 125 13/16 125 13/16 125 16/17 125 5/16 19/1 8/10 19/1 8/10 ðàéîí 69 3/10 1/2 69 9/10 12 5/9 12 6/9 175/5 12/12 7/12 40 2/2 171 5/5 155 2/5

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ê ï ï ï ê ï ê ê ï ê ï ï ï ï ê ï ï ï ï ê ê ê í/ä ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

35/17/7 40/19/9 35/17/9 34/17/9 34/17/7 31/17/5 35/18/9 33/17/8 30/20/38/20/9 40/18/9 35/18/8 39/17/9 35/19/9 40/17/10 42/17/9 41/17/11 40/18/9 36/18/9 36/18/9 40/18/9 41/16/11 43/18/12 54/32/9 31/17/6 31/18/31/18/6 30/18/6 32/18/6 29/15/6 38/18/11 41/20/11 42/19/9 41/17/12 30/16/6 32/18/6 31/18/6 30/16/6 29/16/6 31/17/6 31/16/6 29/15/6 30/16/6 30/16/6 32/18/7 32/18/7 29/17/6 30/17/6 29/15/6 30/17/6 32/17/7 32/17/7 34/17/7 34/17/7 30/16/6 31/18/6 35/19/8 38/18/8 33/16/8 40/17/10 34/15/8 40/19/9 40/18/10 42/19/9 38/19/10 45/23/12 45/23/12 48/25/9 35/18/9 48/21/11 48/23/11

ò ò ò ò ò ò ò ò

1/1 1/-/1 1/1/1 1/1/1/1/-

ê ò ò ò ò ò ò ò

-/1 -/2 -/1 -/1 -/1 -/-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 1/-/1 1/-

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

57/28/15 30/20/5 57/-/12 37/17/10 37/17/11 32/22/25/17/5 36/26/6 32/18/6 30/16/6

ê ò ê ê ê ò ò

ò ò ò ê ò ò ê ò ò ò 1/1/ò -/1 ò -/1 ò 1/- -/ò ò 1/ò -/ò -/ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ê ê ê ò ò ò ò ê ê ò ê -

èç èç èç

èç

èç

èç

èç èç èç

èç

èç

1/- èç 1/-/-/-/- èç -/èç -/1 1/1/-/1 1/1 1/1 1/1 1/-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1

èç

èç ñì ñì èç èç èç èç èç

-/1 èç -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/-/1 1/-/1 -/1 1/-

èç èç èç èç ñì

1/ò 1/- èç

òèï óï óï óï òèï òèï óï òèï ñò óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï òèï ñò òèï õð õð õð óï óï óï ïã òèï õð õð õð õð õð õð õð õð òèï òèï òèï õð òèï õð òèï òèï òèï óï óï òèï òèï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï

ñ ñ ð ð ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ñ ñ ð ñ

óï ìý óï òèï óï ìñ ïã õð õð

öåíà

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

ñ ñ ð ð ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ð ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ð ñ ð ð ñ ñ ð ð ñ

1.420.000 1.450.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.580.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.680.000 1.700.000 1.700.000 1.750.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.100.000 2.100.000 2.390.000 1.350.000 950.000 1.250.000 1.250.000 1.380.000 1.400.000 1.600.000 1.750.000 1.300.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.150.000 1.300.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.390.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.420.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.500.000 1.550.000 1.620.000 1.650.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.800.000 1.900.000 1.950.000 1.950.000 2.000.000 2.000.000 2.070.000 2.100.000

3630718 2010624 2161500 89137933837 Àëåêñåé 2221464 89232257276 Àðòåì 2997788 3153550 2995084 3149840 îòë.ñîñò.,îáìåí 2204949 Þëèÿ Âèêòîðîâíà 3630718 2010624 2228800 89139109851 Ëû÷àê Ëþäìèëà 89133799433 Àíäðåé Ãëåáîâè÷ 3357003 89612173797 Åë��íà Âëàäèìèð 2130011 89232422901 Ñâåòëàíà 89137072727,sunshinew7@yandex.ru 2119003 89134701029 Íàòàëüÿ 3464801 89529110853 Ãàëèíà Íèêîëàåâ 2923046 2992402 Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâí 89139000343 Âàäèì 3140008 89139388705 Îêñàíà,åâðîðåì. 3040444 89133779655 Îëüãà Èâàíîâíà 3140121 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 2999187 2992402 Äåíèñ Âàëåðüåâè÷ 2491212 Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ 89231162170 3463161 Æàííà,åâðî 89139230240 Àëåíà 3555910 Èðèíà,õîð.ðåìîíò 2119003 89529458883 Ëàðèñà 2760976 89133774250 Àíäðåé Ñåðãååâ 2925999 3758008 Åêàòåðèíà 2223414 89628338100 Àëåêñàíäð 3543399 Ñâåòëàíà Âàëåðüåâíà 3140121 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 2184999 Åëåíà Àíàòîëüåâíà 89059469466 2181515 Åëåíà Àëåêñàíäð 2119003 89134701029 Íàòàëüÿ 3465400 2995086 Õîð.ñîñò.,Òàòüÿíà 3350643 89133896142 Îëüãà Ôåäîðîâíà 2011866 2011869 Òàòüÿíà 3140707 89137162040 Àíàòîëèé 2245393 2014868 Èðèíà Íèêîëàåâíà 3555910 Îêñàíà,÷ï 3631883 89529067428 Åëåíà 2143417 Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 3543399 Ñîôèÿ Ñòàíèñëàâîâíà 2540147 89134644254 Ëþäìèëà Àíàòîëü 3465400 2995086 îòë.ñîñò.,Òàòüÿíà 89133888457 òîðã 89137134400 2915982 Ëèëèÿ 2123507 89235033088 Òàòüÿíà 3152020 Èðèíà Àíàòîëüåâíà 2223414 2899969 89618469194 Èðèíà 2899969 89618469194 Èðèíà,õîð.ñîñò. 2997788 3153550 Íà 2 ñòîð.,ïë.îêíà 2997788 3153550 îòë.ñîñò.,ïëàñòèê 2997788 3153550 îòë.ñîñò.,ïëàñòèê 3555945 Åëåíà Åâãåíüåâíà 3040444 89133779655 Îëüãà Èâàíîâíà 3010505 89059389988 Íàòàëüÿ 3621213 89039381662 Ãàëèíà Ãðèãîðüå 3555945 Åëåíà Åâãåíüåâíà 2090890 89529440811 Ëþäìèëà 3553000 Îëüãà Ñåðãååâíà 3630304 89232440012 Íàòàëüÿ Âëàäèì 2119003 89134701029 èïîòåêà,Íàòàëüÿ 2072727 2760331 3040444 89139866712 Ëàðèñà Àâäèåíêî 3153556 89138947545 Åëåíà Ãåííàäüåâ 89059540019 íåïîëíûé ðåìîíò 3540707 89139285141 Ñâåòëàíà Ñåðãåå 3154222 89139258130 Åëåíà Ãåííàäüåâ 3153556 89138947545 Îòë.ïë-êà,Åëåíà

Ïðàâûé Áåðåã ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïðàâûé Áåðåã Áîëüøîé ãîðîä Èíäåêññòðîé ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÑÖÍ ×àñòíîå Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÐÖÍ íà Áàøíå Ëè÷íûé ðèýëòåð ×àñòíîå Àëüò-Ê Äåëüòà ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Ëè÷íûé ðèýëòåð ÑÀÉË Ëåâîáåðåæíîå ×àñòíîå Ëåâîáåðåæíîå Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ Äîìàøíèé î÷àã ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Íîâî-ÍèêîëàåâñêÚ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü Ïðàâîâîå Æèëèùíîå Àãåíñòâî Àçáóêà æèëüÿ Ðóññêèé ôîíä íåäâ-òè ÐÈÔ-Ñ Ëåâîáåðåæíîå Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Êëþ÷-Èíôîðì ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ×àñòíîå ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) ÀÍ ÐîñòÄîìÈíâåñò ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Äåëüòà ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÈÍÒÅÃÐÀË ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Àäðåñàò Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÐÎÄÍÈÊÈ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Äåëüòà ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ×àñòíîå ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ

ñ ñ ð ñ ð ð ñ ñ ñ ñ

1.100.000 1.280.000 1.600.000 1.100.000 1.200.000 950.000 1.000.000 1.200.000 1.300.000 1.330.000

2929874 Ñåðãåé 2035555 2026008 89069060988 Íàòàëüÿ 89139367964 89137803603 Ìàðèíà,òîðã 2123507 89133728937 Ãåîðãèé 2172581 89137714932 Ãàëèíà Âëàäèìèð 2420000 Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ 2872973 Òàòüÿíà 2435569 Èðèíà Àíàòîëüåâíà 3631883 89137511381 Àííà

Æèëñåðâèñ Äîêòîð Êëþ÷ Ñòèìóë ÀÍ ×àñòíîå ÀÍ ÐîñòÄîìÈíâåñò ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÁÊ-ÏËÞÑ Ýâåðåñò-Í Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

78

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

¹

óëèöà

Áîëüøåâèñòñêàÿ Áîëüøåâèñòñêàÿ Áîëüøåâèñòñêàÿ 102401 Áîëüøåâèñòñêàÿ ÷ï Áîëüøåâèñòñêàÿ 102791 Áîëüøåâèñòñêàÿ Áîëüøåâèñòñêàÿ Áîëüøåâèñòñêàÿ Áîëüøåâèñòñêàÿ 21066617 Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà 2/224 Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà 135765 Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà 1104716 Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà 102714 Áîðèñà Áîãàòêîâà 126844 Áîðèñà Áîãàòêîâà 129700 Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà 21103491 Áîðèñà Áîãàòêîâà 28759 Áîðèñà Áîãàòêîâà 1028189 Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà 102673 Áîðèñà Áîãàòêîâà 1071652 Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà ÷ï Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà ðîì1386 Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà 1104486 Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà ñ846 Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà 114665 Áîðèñà Áîãàòêîâà

äîì

173

ý/ý

1/5 2/5 155 2/5 165 4/5 161 3/5 149 3/5 175/6 9/9 175/6 9/9 175/6 9/9 7/14 228 1/9 24 3/5 188 2/4 208/1 20/24 208/2 13/22 208/2 6/22 208/2ñò 7/23 24 6/6 208/3 2/25 208/2 10/24 1/4 208/2 13/22 24 5/5 2/4 185/1 2/9 194/3 1/9 194/5 194/5 1/9 1/9 254 3/5 208/3 17/25 208 1/9 192 2/4 253/1 4/8 165 1/9 173 5/9 163/5 2/5 24 1/6 163/5 2/5 185 1/9 185 1/9 202 4/9 208 1/9 217 1/9

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

ï ê ê ï ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ê ï ê ê ï ï ï ê ï ê ê ï ï ï

30/18/6 32/20/6 30/16/6 29/17/6 29/16/6 31/19/6 29/15/7 30/15/7 29/15/7 37/17/8 33/18/7 22/13/5 32/19/6 26/-/17 27/17/26/16/27/17/30/18/6 27/-/26/-/17 33/19/6 27/17/3 33/17/5 32/19/6 29/16/6 32/18/6 30/17/6 32/17/6 30/17/7 31/18/6 27/18/33/17/6 34/19/6 36/20/10 31/17/6 33/17/9 30/17/6 31/28/32/17/6 32/18/6 32/18/6 30/17/6 33/17/6 31/17/6

õð ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

1/1/- ñì 1/1/-/1/- èç 1/1/1/- èç èç

1/-/1 èç - -/1 ò -/1 -/1 ò ê -/1 èç ò -/1 ò 1/ê -/1 èç ò ò 1/- èç ò -/1 -/1 ò ò èç ò -/ò 1/- èç ê -/1 ò -/1 ò 1/ê ê -/1 1/ò 1/-/ò 1/- èç ò -/1 èç ò -/1 èç ò -/1 ò -/1 ò -/1

õð õð õð õð òèï òèï óï òèï òèï ìñ òèï ñò óï óï õð óï ñò óï õð õð òèï òèï òèï õð óï òèï ïã óï òèï òèï õð õð òèï óï òèï óï òèï

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ

öåíà

1.340.000 1.340.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.450.000 1.540.000 1.550.000 1.550.000 1.200.000 1.300.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.380.000 1.390.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.430.000 1.430.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.480.000 1.490.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.560.000 1.580.000 1.590.000 1.590.000 1.600.000 1.600.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2161066 2272677 Òàìàðà Àíàòîëüåâíà Ïàðàäèç 3340053 89607980610 Îëüãà Íèêîëàåâí Ýëèíã 3171798 Ëàðèñà Ìèõàéëîâíà Äîìàøíèé î÷àã 2440446 2699344 ÀÐÅÀË 2929248 2188069 Åëåíà Âèòàëüåâíà Îïîðà-Ãðóïï 2228800 89137273300 Íàòàëüÿ Ñåðãååâ Áîëüøîé ãîðîä 2497802 89134525554 Åâðîðåìîíò ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2014868 2913594 Åâãåíèé ÐÈÔ-Ñ 2200221 89537718121 Ëþäìèëà ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ 2608030 Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2223414 89231308400 Äìèòðèé ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 89139522103 Þëèÿ Íèêîëàåâíà ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ 89139342743 ×àñòíîå 2491211 2491110 Åëåíà Àëüáåðòîâíà Ñèáèðñêèé ãîðîä 3630718 2010624 Ïðàâûé Áåðåã 2119003 89134701029 Íàòàëüÿ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü 3140121 Íàòàëüÿ Þðüåâíà ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) 2540032 89237318751 áåç%,òîðã ÆÈËÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ 3630304 89232440012 Íàòàëüÿ Âëàäèì Àäðåñàò 2899969 89538031130 Ðàèñà ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ 2277850 2994533 ÀÍ Ïðàâûé áåðåã 2914075 2187689 Àëåêñàíäð Êîðîíà 89139052811,www.novonik.ru Íîâî-ÍèêîëàåâñêÚ 2769776 Åëåíà Áîðèñîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2491100 Íåëëè Ãåííàäüåâíà 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä 2020027 Èðèíà Ïàâëîâíà ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) 2300403 89139172486 Þëèÿ Ìèõàéëîâíà ÌåãàÏîëèñ 3630304 89137061561 Îëüãà Àëåêñàíäð Àäðåñàò 2491212 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà ÑÀÉË 2187530 89139334434 Îêñàíà ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ 2011866 2011869 Èðèíà,òîðã Àçáóêà æèëüÿ 2362159 2999269 Åêàòåðèíà,îòë.ñîñò. Æèëñåðâèñ 2871163 Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü 2223414 2923162 Àëëà Àíàòîëüåâí ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2131759 2491071 Ëàðèñà Àëüÿíñ 3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 89137801459 2181515,www.novonik.ru Íîâî-ÍèêîëàåâñêÚ 3140121 Íàòàëüÿ Þðüåâíà ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) 89231474244 Ìàêñèì 1 êâàðòàë 2497802 89134525554 Èðèíà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2035245 89137980256 Îëüãà Íèêîëàåâí ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) 2540148 89607877487 Îëüãà Âëàäèìèð Êëþ÷-Èíôîðì 89137736214 Òàòüÿíà ÐÎÑÁÈÇÍÅÑ 2171715 89138976793 Òàòüÿíà Àíäðååâ Áîëüøîé ãîðîä

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ê

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

79


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

ê

óëèöà

¹

1071633 102863 21062596 21102855

107197

îòë. Ñîñò îêò5065 1007613 125749

á409 145437 1659001 124014

118505 148616 21087642

101975 110071 123565

21053436 148419

Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Áîðèñà Áîãàòêîâà Âèëþéñêàÿ Âèëþéñêàÿ Âèëþéñêàÿ Âèëþéñêàÿ Âèëþéñêàÿ Âèëþéñêàÿ Âèëþéñêàÿ

äîì

185 163/6 194/4 196 256

ý/ý

1/9 8/9 6/9 7/9 5/5 1/9 185 1/9 208/3 23/25 228 4/9 1/9 8/9 26 5/12 200 4/9 194/4 4/9 201 6/9 226 7/9 217 1/9 200 4/9 210 2/9 226 8/9 171/6 2/12 208/2 11/25 194//4 4/9 266/3 9/12 26 7/12 228 6/9 171/6 2/12 208/2 15/22 208/2 3/25 194/4 4/9 171/6 12/12 179 5/9 208/2 9/24 208/3 13/25 208/2 20/25 208/2 12/22 208/2 9/24 208/2 15/25 3/14 218 3/7 218 7/7 208/3 17/25 193 5/9 65 6/14 208/3 23/25 185/2 3/10 185/2 3/10 9 13/18 17/18 8 16/17 8 16/18 18 6/18 18 16/17 8 2/16

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

ê ê ï ï ï ï ê ê ï ï ï ê ï ï ê ï ï ì ï ï ê ê ï ê ê ï ê ê ê ê ê ï ì ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

32/18/6 35/19/6 32/17/5 31/18/7 30/18/6 32/18/7 32/18/7 27/17/31/17/6 31/17/6 31/18/7 35/19/7 30/17/6 30/17/6 31/18/6 31/18/7 30/17/6 30/18/6 29/17/5 31/17/5 36/20/9 47/20/10 30/17/7 40/20/12 33/18/6 35/17/7 38/18/9 44/17/10 44/17/10 32/19/7 38/20/10 31/17/6 47/17/13 44/20/9 41/17/11 43/20/12 47/17/10 47/17/10 47/21/10 36/16/9 40/16/11 53/21/12 32/19/6 47/20/8 52/26/12 43/18/12 43/18/12 37/19/9 36/15/9 36/25/36/17/9 37/17/8 36/-/25 36/17/10

ò 1/ò -/1 -/1 ò -/1 1/ò -/1 ò -/1 - -/1 ò 1/ò -/1 - -/1 ò -/1 ò -/1 ò -/1 ò 1/1/ò -/ò -/1 ò 1/ò -/1 ò -/1 ò -/1 ò -/1 -/1 ò -/1 ò 1/1 ò -/1 - -/1 - -/1 ò -/1 ò -/1 ò -/1 ê -/1 - -/1 ê -/1 ò -/1 ò -/1 ê 1/- 1/-/1 ê 1/- -/1 ò 1/- -/1 ê -/1 - -/2 ê -/2 -/1 ò 1/- -/1 ò 1/ò 1/ê 1/ê -/1

èç èç èç èç èç

èç èç èç

èç

èç èç èç èç èç

èç èç

èç

èç èç

òèï òèï òèï òèï õð òèï òèï óï òèï òèï òèï òèï òèï òèï òèï òèï òèï òèï òèï òèï óï óï òèï óï òèï óï óï óï òèï óï òèï óï óï óï óï óï ýë óï òèï óï óï òèï óï óï óï óï óï òèï ñò óï óï óï

ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ð ð ñ ð ð ñ ð ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ñ

öåíà

1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.640.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.670.000 1.680.000 1.680.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.750.000 1.750.000 1.780.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.840.000 1.850.000 1.850.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.930.000 1.950.000 1.950.000 2.000.000 2.000.000 2.050.000 2.050.000 2.150.000 2.200.000 2.300.000 2.350.000 2.450.000 2.500.000 1.250.000 1.370.000 1.400.000 1.420.000 1.430.000 1.450.000 1.500.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2251717 89137298484 Âèêòîðèÿ Áîðèñ 2924505 Èðèíà Àíäðååâíà 3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð 2994906 2700000 õîð.ñîñò. 2226207 89831382236 Îëüãà Ñåðãå 2491212 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà 2251717 89137298484 Âèêòîðèÿ Áîðèñ 2228800 89137273300 Íàòàëüÿ Ñåðãååâ 2914075 2187689 Ìàðèÿ 2707900 Èðèíà Âàäèìîâíà 2204949 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 2187530 89139334434 Îêñàíà 3631838 89537703245 Îëüãà Âÿ÷åñëàâ 2131759 2491071 Òàòüÿíà Áîðèñîâíà 2989710 89537918157 Òàòüÿíà Íèêîëà 2561655 89231580980 õîð.ñîñò. 89234110613 Îëåñÿ 89607877718 2279256 89059351379 Òàòüÿíà 2600922 2111774 Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà 3805913 89529065913 Àëåêñàíäð 3040330 89139302333 Èðèíà Ñåðãååâíà 3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð 3357005 89139220630 Ñâåòëàíà Àëåêñà 89139171165 Âÿ÷åñëàâ 3153556 89134843956 Âàëåíòèíà 3153556 89137520353 Äîì ñäàí 2302020 89529368151 Íàòàëüÿ 89139080033 89139282580 Âàëåíòèíà 2540222 89232493112 Èïîòåêà,÷ï 2602617 2564020 2491270 89039054774 Èííà Åâãåíüåâíà 2277850 89232441329 Èðèíà Ñåðãååâíà 3356562 89607800933 Ëèëèÿ 2091096 89137616204 Ðîìàí,ñäàí 2171715 89039981800 Èðèíà Þðüåâíà 2540222 89039021150 ÷ï 2608030 Îëüãà Þðüåâíà 89137872701 3630444 ìàðèíà Íèêîëàåâ 2540149 Îëüãà Èâàíîâíà 3615000 89831328640 Åêàòåðèíà 2497802 89139229096 Òàòüÿíà 2277850 2994533 Îëüãà 2910226 89612233078 Ìàðèíà Âàëåðüåâ 2277850 2994533 Îëüãà 2118423 89137311158 2226207 89831382236 Îëüãà Ñåðãå 3622161 Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ 2302020 89138965914 Àíäðåé 2540222 89232493112 ÷ï 2119003 89134701029 Íàòàëüÿ 89059454505 Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà 89137134400 2915982 Ëèëèÿ

Öåíòð Íåäâèæèìîñòè è Ïðàâà ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÑÀÉË Öåíòð Íåäâèæèìîñòè è Ïðàâà Áîëüøîé ãîðîä Êîðîíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè Àëüÿíñ Öåíòð Íåäâèæèìîñòè è Ïðàâà Ãëîáóñ ÍÑÊ ×àñòíîå ×àñòíîå ÌÎÍÎËÈÒ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ Äåëüòà ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ×àñòíîå ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ Ðåãèîí-ÑÈÁÈÐÜ Ïëàíåòà ÀÍ Ïðàâûé áåðåã ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÍÃÑÍ Áîëüøîé ãîðîä ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Âåðòèêàëü ÎÎÎ Íàø Íîâîñèáèðñê Áîëüøîé ãîðîä ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÀÍ Ïðàâûé áåðåã Ïàðòíåð ÀÍ Ïðàâûé áåðåã ×àñòíîå ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü Ëåâîáåðåæíîå ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru)

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

80

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ê

óëèöà

¹

1073162 21103232

1072912 125619 147639

144529 21092381 ëåí9557 ÷ï 101526 101653 100629 112549 29275 106932 1073064 1071648 30654 1071622 á419 102324 21099953 1073105

27436 102385

1072387 21045821 ֕

Âèëþéñêàÿ Âèëþéñêàÿ Âèëþéñêàÿ Âèëþéñêàÿ Âèëþéñêàÿ Âèëþéñêàÿ Âîåííàÿ Âîåííàÿ Âîåííàÿ Âîåííàÿ Âîåííàÿ Âîåííàÿ Âîåííûé Ãîðîäîê Âîåííûé Ãîðîäîê Âîèíñêàÿ Âîèíñêàÿ Âîèíñêàÿ Âîèíñêàÿ Âîñõîä Âîñõîä Âîñõîä Âîñõîä Âîñõîä Âîñõîä Âîñõîä Âîñõîä Âîñõîä Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ

äîì

8 18 24

ý/ý

7/18 7/7 3/9 8/9 8 9/17 18 7/18 9/1 6/17 9/1 7/17 9/1 15/17 9/1 9/17 9/1 9/18 9 9/11 3/4 428 1/9 75à 1/5 110 9/10 110/1 11/12 7/12 3 5/5 3 5/5 7 2/5 14 1/5 46 4/14 46 12/12 26/1 5/9 26/1 5/9 46 9/14 113/1 1/5 103/1 1/9 105/1 5/10 1/5 97 5/5 115 5/5 9/9 111 3/5 105 2/5 118 2/9 3/5 93/4 17/17 117 4/9 10/10 101/2 4/5 93 4/5 91/2 17/17 106 9/9 105/1 6/10 106 5/9 124 1/10 3/10 105/1 5/10 131 9/9 118 8/9 2/10 125 3/5

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

ê ê ï ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ê ê ï ï ê ï ï ê ï ê ï ê ï ï ê ï ê ï ï ê ê ê ê ê ï

36/15/9 37/16/9 30/17/5 30/17/5 44/17/12 44/17/12 39/18/10 42/17/10 38/18/9 38/17/10 45/16/10 50/-/32/18/6 32/20/9 30/17/7 30/17/6 40/18/10 43/19/9 32/19/6 30/19/6 31/19/6 43/29/6 39/18/11 39/18/11 44/22/10 44/22/10 39/19/11 29/17/6 29/16/6 30/14/8 28/15/6 29/16/6 31/18/6 30/27/28/15/6 30/16/6 33/28/28/15/6 26/-/29/15/6 30/14/8 30/16/6 28/15/6 48/20/14 32/18/7 34/16/10 32/17/5 39/19/9 33/14/9 32/15/8 38/18/12 36/17/10 28/-/1 29/17/6

ê ê ê ê ê ê ê ò ò

1/-/1 -/1 -/1 1/1/1/-/1 1/1/-/1 1/-

èç

èç èç

èç èç

ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

-/1 -/1 -/1 èç -/1/-

ò ò ò ò ò ê ò

-/-/1

ò ò ò ò

1/-/1 -/1 1/1/1/1/-/1 -/1 -/1 -/1 1/1/-/1/-/1 1/-

ò ò ò ò ò ò ò ê ò

ñì -/1 èç -/1 -/1 èç -/1 -/1

èç 1/1/-/1 1/- èç 1/-

èç èç èç

èç

èç

ñò ñò òèï òèï óï óï óï óï óï óï óï õð óï òèï òèï óï óï õð õð õð óï óï óï óï óï õð õð òèï õð òèï õð õð õð õð ñò õð ñò òèï óï õð òèï óï òèï óï òèï óï óï óï óï óï ñò

ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

öåíà

1.580.000 1.580.000 1.600.000 1.600.000 1.670.000 1.733.000 1.950.000 1.999.000 2.100.000 2.100.000 2.300.000 2.800.000 1.450.000 1.500.000 1.350.000 1.550.000 1.700.000 1.850.000 1.400.000 1.400.000 1.700.000 1.900.000 2.250.000 2.450.000 2.600.000 2.950.000 3.300.000 1.300.000 1.300.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.399.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.580.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.650.000

òåëåôîí èìÿ

2143725 2049090 Ìàêñèì 2245393 89039367541 Ëàðèñà Íèêîëàåâ 2444222 Ãåîðãèé Âëàäèìèðîâè÷ 2163031 Åêàòåðèíà Ãåííàäüåâíà 2143725 2049090 Ìàêñèì 3357005 89138989769 Îëüãà Àíàòîëüåâ 2302020 89139114178 ÷èñòîâà îòäåëêà 2301010 89139103782 Äîì ñäàí 2184440 Ìàðèíà Êîíäðàòüåâíà 3040330 89139045573 Íàòàëüÿ Âëàäèì 2134267 2540222 89132051570 ÷ï 2270589 89137861134 Ëàðèñà Àëåêñååâ 2244409 89237008968 Åëåíà 89231708666 2011200 89139105635 Âèêòîðèÿ 2004040 89138919214 ÷ï 3553000 Þëèÿ Âèêòîðîâíà 2871163 3147704 89137080592 Èëüãàð Ñàáèðîâ 89137547982 2188069 Èðèíà Ìèõàéëîâí 3040604 2992557 Âÿ÷åñëàâ 3630304 89232440012 Íàòàëüÿ Âëàäèì 3615000 89132065580 Íèíà Ìèõàéëîâíà 3630304 89139251233 Ñâåòëàíà Àëåêñà 3350643 89137135601 Òàòüÿíà Ñåðãååâ 2220860 89529120668 òîðã,åâðîðåì. 2060880 Þëèÿ Ãåííàäüåâíà 3633231 89139413639 Ëèëèÿ Íèêîëàåâí 2302131 89139456474 Ëàðèñà Âëàäèìèð 3621213 89134644193 Åêàòåðèíà Áîðèñ 2184440 Îëüãà Ýäóàðäîâíà 2242416 89139211146 Àëåêñåé Íèêîëà 2491212 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà 3621213 89134644193 Åêàòåðèíà Áîðèñ 2060880 Ðóñëàí Þðüåâè÷,www.psfond.r 89133874623 2491212 Ìàêñèì Þðüåâè÷,an@ansail.ru 2863416 3010606 Íàòàëüÿ,ðåìîíò 2441993 89139049208 Åëåíà 3001570 Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà 2621466 89230067936 2663355 Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ 3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð 2435569 Èðèíà Àíàòîëüåâíà 2060880 Þëèÿ Îëåãîâíà,www.psfond.ru 2210417 2135034 ÷ï 2440446 2443025 2497802 89134525554 Èðèíà 89133874623 2444222 Ãåîðãèé Âëàäèìèðîâè÷ 89059351379 2279256 Òàòüÿíà 2724111 Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà 2910253 2142280 îòë.ñîñò,òîðã

êîíòàêòû

ÃÎÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÐÈÔ-Ñ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÎÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Äåëüòà Àãåíò ïî íåäâèæèìîñòè ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ×àñòíîå Ýëëèíã ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ëþáèìûé ãîðîä íà ëåâîì Îïîðà-Ãðóïï ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ Àäðåñàò Áîëüøîé ãîðîä Àäðåñàò Ïðàâîâîå Æèëèùíîå Àãåíñòâî ÀÍ ÀÂÅÍÞ 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä Êîìïëåêñ-Ðèýëò Áîëüøîé ãîðîä ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Þëèé Öåçàðü ÑÀÉË ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä ×àñòíîå ÑÀÉË ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÀÐÅÀË ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ñïåöæèëñòðîé ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ýâåðåñò-Í 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä ÄÅËÜÔèÍ ÀÐÅÀË ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ×àñòíîå ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÌÎÍÎËÈÒ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïëàíåòà

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

81


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

ê

óëèöà

¹

Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ 102306 Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ 102319 Âûáîðíàÿ ÷ï Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ 21098785 Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ 21029594 Âûáîðíàÿ á673 Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ 114925 Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ ðåìîíò Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ 102410 Âûáîðíàÿ 1071469 Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ 102413 Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ 1073126 Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ á674 Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ ðåìîíò Âûáîðíàÿ 101719 Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ 102392 Âûáîðíàÿ Âûáîðíàÿ Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî

äîì

99/7 117 99/4 89/4 154 89/4 125/1 122 89/4 130

ý/ý

6/10 4/9 16/17 8/9 2/10 4/9 5/10 10/10 8/9 8/10 7/17 89/4 4/10 91/1 1/10 125/1 9/10 99/4 17/17 6/10 3/5 125/1 9/10 125/1 9/10 89/2 6/10 122 7/10 89/2 4/10 89/2 6/10 89/2 6/10 125/1 2/10 125/1 8/10 6/10 89/2 6/10 89/2 6/10 125/1 8/10 124/2 1/9 89/2 6/10 89/2 5/10 125/1 7/10 125/1 7/10 129/2 9/10 89/2 4/10 125/1 3/10 89/4 9/9 91/1 10/10 125/1 7/10 91/1 10/10 125/1 7/10 91/1 10/11 106/1 17/17 89/4 7/9 2/10 33 3/10 35à 2/10 34 6/10 34 9/10

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

ï ï ï ê ï ê ê ï ê ï ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï

45/20/12 39/19/8 33/25/7 28/20/42/18/8 28/19/37/19/9 38/19/8 28/20/35/17/9 46/20/13 28/20/26/-/23 39/17/12 45/22/12 46/21/12 29/16/6 36/16/11 36/16/11 40/17/10 38/19/9 42/20/10 41/20/10 40/19/10 40/19/11 39/19/11 39/19/10 39/19/10 39/19/10 36/15/11 38/19/9 39/19/10 46/18/10 40/20/11 37/17/9 42/20/10 41/19/10 40/19/11 42/20/10 42/22/12 38/20/11 47/20/12 40/19/11 40/20/12 40/30/53/16/20 33/19/25/20/33/25/33/25/33/-/25

ò ò ò ò ò ò ò ê ò ò ò ê ò ò ò ò ò ò ê ò ò ê ò ò ê ò ê ê ò ê ò ò ò ê ò ò ê

-/1 -/2 -/1 -/1 2/-/1 -/1 -/1 -/1 1/-/1 -/1 -/1 -/1 1/1/-/1 -/1 -/1 1/-/1 -/1 -/1 -/1 1/-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/2 -/1 -/2 -/1 1/-

ê -/ê -/ê -/-

èç èç èç èç èç èç èç èç èç

èç èç èç èç

èç èç

èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç èç

èç èç èç

óï óï óï óï óï óï óï óï ñò óï óï ñò ñò óï óï óï õð óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï ìñ

ð ð ñ ñ ð ñ ð ð ñ ð ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ð

öåíà

1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.670.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.720.000 1.750.000 1.750.000 1.800.000 1.800.000 1.870.000 1.870.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.950.000 1.950.000 1.960.000 1.990.000 1.990.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.150.000 2.150.000 2.180.000 2.250.000 2.250.000 2.300.000 2.700.000 2.800.000 830.000 950.000 1.070.000 1.080.000 1.100.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð 89059513631 Îëüãà,íà 2 ñòîð.,èïîòåêà 2223414 89628338100 Àëåêñàíäð 2440446 2443025 2632052 2925687 îòäå�� ïðîäàæ 2440446 2443025 2246525 89139581112 äîì ñäàí,ñ/î 2245393 2014868 Èðèíà Íèêîëàåâíà 89138923839 Èðèíà 89137493574 Çîÿ 2693434 Îëüãà Ôåäîðîâíà 2226207 89831382236 Îëüãà Ñåðãå 2105510 89529115090 Ìèõàèë Àíäðååâ 2362159 2999269 Åêàòåðèíà,õîð.ñîñò. 2200221 89537718121 Ëþäìèëà Ãåîðãåâ 3621964 89139541402 Îëüãà Ëåîíèäîâí 3013020 Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷ 3010505 89232304007 Èãîðü Àëåêñàíäð 89059513631 Îëüãà,õîð.ñîñò.,èïîòåêà 2171715 89039981800 Èðèíà Þðüåâíà 89139116243 89138923030 2631370 Èííà 89059351379 2279256 Òàòüÿíà 3283032 89050952440 ïîä ñ/î,ñâèä-âî 2992445 Ñâåòëàíà,îòë.ðåì. 2440446 2443025 2491212 Èðèíà Ëåîíèäîâíà 89529283132 89231968706 Õîð.ðåì. 2440446 2443025 89139364580 Àííà 89138923030 2631370 Èííà 2136217 2444222 Ãåîðãèé Âëàäèìèðîâè÷ 89537833691 2178177 Ñåðãåé 89059513631 Îëüãà,õîð.ðåìîíò,èïîòåêà 3010505 89232304007 Èãîðü Àëåêñàíäð 2279256 89059351379 Òàòüÿíà 89138923030 2631370 Èííà 89537833691 2235801 Ñåðãåé 89537833691 2178177 Ñåðãåé 3615000 89137227425 Ñâåòëàíà Ìèõàéë 3547402 89039394715 Íàòàëüÿ 2244409 89237008968 Åëåíà 2172512 89069949944 Àíäðåé 2443025 2441993 89134700712 + ìåáåëü 2020539 89639481518 2223414 89231308400 Äìèòðèé 89139308366 2216885 2215457 2216885 2026008 89137850327 Èðèíà

ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÓÍÈÊÎÍ-ÈÍÂÅÑÒ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÀÐÅÀË ÑèáÑòðîéÈíâåñò ÀÐÅÀË Ïëàíåòà ÐÈÔ-Ñ ×àñòíîå ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Àêðîïîëü Æèëñåðâèñ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÀÍ Áèçíåñ-Ãðàä ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÓÍÈÊÎÍ-ÈÍÂÅÑÒ Áîëüøîé ãîðîä ×àñòíîå ÌÎÍÎËÈÒ ÌÎÍÎËÈÒ ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü Ïëàíåòà-ÝÍÑÊ ÀÐÅÀË ÑÀÉË ×àñòíîå ÀÐÅÀË ×àñòíîå ÌÎÍÎËÈÒ ×àñòíîå ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÌÎÍÎËÈÒ ÓÍÈÊÎÍ-ÈÍÂÅÑÒ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÌÎÍÎËÈÒ ÌÎÍÎËÈÒ ÌÎÍÎËÈÒ ÌÎÍÎËÈÒ Áîëüøîé ãîðîä ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÀÐÅÀË ×àñòíîå ÃÀÐÀÍÒ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Êîíñóë-Í Êîíñóë-Í Ñòèìóë ÀÍ

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

82

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ê

¹

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17461

óëèöà

110062 ֕ 114821

֕

֕ 146785

äîì

73 33ñò 34à 40/1 33à 34 33à 73 26 37 37 38à 54 26 54 36à 21 22 16 20 20 28 26 52 26 33à 22 21 21 20 20 23 26 20 20 26 23 52 34 23 39 52 2ñò

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

9/10 6/10 5/10 5/10 4/10 5/10 5/10 3/10 8/10 3/10 3/10 2/10 9/10 1/10 9/10 3/10 8/10 10/10 1/10 5/10 3/10 10/10 9/10 5/10 8/10 4/10 1/10 9/10 10/10 10/10 7/10 3/10 2/10 9/10 3/10 1/10 4/10 2/10 5/10 6/10 9/10 1/10 1/10 7/10

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

37/16/33/25/33/-/25 40/17/10 33/25/33/25/33/25/43/17/12 33/25/33/25/33/25/33/25/33/25/33/25/33/25/33/-/33/25/33/-/33/25/33/25/33/18/33/25/33/25/33/25/33/21/5 35/25/33/25/33/-/25 33/-/21 33/-/21 33/25/33/-/37/25/33/25/33/25/34/26/33/25/37/27/33/-/43/17/12 37/26/34/17/9 33/25/33/25/-

ê -/ê ê ò ê ê ê

èç èç

-/1/- èç -/-

èç

-/1 -/-/1 -/1 ê -/ê -/ê -/ê ê -/1

èç èç èç èç èç èç èç

ê ê ê ê ê ê ê ê

-/-/-

èç èç

1/- èç -/-/-/-/1 èç -/-/èç èç èç

ê ê -/1 èç ê ê -/-

ê ê

èç

èç -/- èç -/-/-/1

òèï ñ óï ñ ñ óï ð ñò ñ óï ñ ñò ñ óï ð óï ñ óï ñ óï ñ óï ñ óï ñ óï ñ ñò ñ ñò ñ óï ð ñò ñ ñò ñ ñò ñ òèï ð óï ð óï ñ óï ñ ñò ñ ñò ñ ñò ñ óï ñ ñò ñ ñò ñ óï ñ óï óï ð òèï ñ ñò ñ ñò ñ ñò ñ óï ñ ñ óï ð óï ñ óï ñ óï ñ ñò ñ

öåíà

1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.120.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.170.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.220.000 1.230.000 1.240.000 1.240.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.270.000 1.270.000 1.280.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000

òåëåôîí èìÿ

89537786744 3154051 Àëåêñàíäð 2799950 89139105470 Îëüãà Ñåðãååâíà 2215045 89139316027 Ñâåòëàíà Âëàäèì 89039374839 Åëåíà 2362159 2990881 Èðèíà 3547402 89231023613 Åêàòåðèíà 2990881 2020539 89639481518 2035555 2244409 89139153342 Ñåðãåé 2244409 89139153342 Ñåðãåé 89139308366 2216885 2215457 2216885 2215457 2216885 89139357015 Âåðà,ñäàí 3547402 89039394715 Íàòàëüÿ 2794548 89061940472 Èðèíà Âëàäèìèð 3621213 89039381662 Ãàëèíà Ãðèãîðüå 89139213050 Íàòàëüÿ,v080267@mail.ru 2916681 89137635381 Ìàðèíà 3630718 2010624 3547402 89132070038 Îëüãà 89231257930 3011822 Ìàðèíà,ïîä ÷èñò. 2171715 89137174716 Òàòüÿíà 2551717 89538007637 Îëåã 89139133312 Îëüãà Âèêòîðîâíà 2026008 89137850327 Èðèíà 2631891 89138963126 Òàòüÿíà Ëüâîâíà 89139304368 2049090 Îëüãà 89139304368 2049090 Îëüãà 2123507 89538022842 Òàòüÿíà Àëåêñåå 3357005 89059519982 Ìàðèíà Âëàäèì 3357005 89139220630 Ñâåòëàíà Àëåêñà 2011866 2011869 Èðèíà,òîðã 2540222 89232493112 ÷ï 2498935 89139401725 Ëàðèñà Ïàâëîâíà 2226207 89137271620 Ëþäìèëà 2215457 2216885 2215045 89039339797 Íàòàëüÿ Âèòàëüå 2139184 2880408 Åêàòåðèíà 2215457 2216885 2491271 89132017130 Þëèÿ 2171715 89139287280 Ëþäìèëà Ïåòðîâ 2497656 89529193664 Êñåíèÿ

êîíòàêòû

Áåëûé êâàäðàò Ãëîáóñ ÍÑÊ Áàéò ×àñòíîå Æèëñåðâèñ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ôèçè÷åñêîå ëèöî ÃÀÐÀÍÒ Äîêòîð Êëþ÷ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Êîíñóë-Í Êîíñóë-Í Êîíñóë-Í Ïëàíåòà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ãëîáóñ ÍÑÊ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ×àñòíîå ßÐÌÀÐÊÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ Ïðàâûé Áåðåã ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü Áîëüøîé ãîðîä Öåíòð Íåäâèæèìîñòè è Ïðàâà Ëåâîáåðåæíîå Ñòèìóë ÀÍ Ñòèìóë ÀÍ ÃÎÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÃÎÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÀÍ ÐîñòÄîìÈíâåñò ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Àçáóêà æèëüÿ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ Ïëàíåòà-ÝÍÑÊ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Êîíñóë-Í Áàéò ÑÁÊ-ÏËÞÑ Êîíñóë-Í ÝÂÅÐÅÑÒ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Áîëüøîé ãîðîä Õèðø ÀÍ

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

117914

Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

83


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

ê

óëèöà

¹

120912

Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 118202 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 1104595 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 21102836 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 126969 Âûñîöêîãî 100507 Âûñîöêîãî 100547 Âûñîöêîãî 106682 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 100576 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 125694 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî

äîì

22 23 26 11 11 54 54 26 36 54 34 26 11 23 52 50 23 25 48 54 20 36 50 46 48 42/1 26 50 42/1 26 50 22 21 26 20 36/1 26 26 26 50 46 26

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

8/10 2/10 9/10 1/10 2/10 1/10 9/10 9/10 9/10 10/10 9/10 7/10 9/10 1/10 6/10 7/10 8/10 7/10 6/10 3/10 10/10 8/10 9/10 6/10 1/10 3/10 7/10 3/10 3/10 1/10 10/10 3/10 9/10 7/10 3/10 8/10 6/10 9/10 6/10 8/10 3/10 7/10 2/10 3/10

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï

33/25/37/25/5 35/28/30/12/9 42/20/10 33/12/9 34/25/34/-/25 33/-/42/17/12 34/25/43/17/14 33/25/30/12/9 37/26/33/-/25 31/19/7 37/23/33/26/1 33/-/26 34/14/7 34/29/54/25/14 43/22/9 32/15/7 32/17/6 33/16/8 36/17/9 54/25/14 33/14/7 37/17/9 54/25/14 32/18/7 54/25/14 54/25/12 54/25/14 54/25/14 33/17/9 54/25/14 54/25/14 54/25/14 39/19/9 33/18/8 54/26/14

ò -/-

ò ê ò ò ê

èç

-/-/-

1/- èç -/ñì ò -/1 èç -/ê ò -/- èç ê ê -/- èç ò -/1

ò ê ò ê ê ò ê ò ê ê ò ê ê ê ê ò ê

-/-/1 -/-/-/1 -/1 -/1 -/1 -/-/1 -/1 èç -/- èç 1/-/- èç

1/-/èç

ê -/1 ò

óï óï ñò óï óï óï óï óï ñò óï

ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ð

óï óï óï ñò óï óï ñò ñò óï òèï ñò óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï

ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ð ð ñ ð ð ñ ñ ð ñ ð ñ ð ð ñ ð ð ð ð ð ð ð ð ñ ñ ð

öåíà

1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.430.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.452.000 1.495.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2990055 89137349810 Âèêòîðèÿ Âèêòîð ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) 3357005 89138989769 Îëüãà Àíàòîëüåâ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 2226207 89831382236 Îëüãà Ñåðãå ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2171715 89529393348 Ñâåòëàíà Ñåðãåå Áîëüøîé ãîðîä 2910226 2865155 Àëåêñåé,äîì ñäàí Ïàðòíåð 2139184 2880408 Ãàëèíà,ïîä èïîòåêó ÑÁÊ-ÏËÞÑ 89039985082 Åãîð 1 êâàðòàë 2491271 89132017130 Þëèÿ ÝÂÅÐÅÑÒ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 89138903311 ðåìîíò ÀÍ ÀÐÊÀ 2188536 89232327843 ÷ï,óñëóãè 0% ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) 3140121 Ðóôèíà Íèêîëàåâíà ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) 3621213 89039381662 Ãàëèíà Ãðèãîðüå ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 2226749 89139240408 ïîä êëþ÷ Òèòóë 3435511 89537880875 Åâãåíèé ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2498935 89139401725 Ëàðèñà Ïàâëîâíà Ïëàíåòà-ÝÍÑÊ 2636913 89138963126 Òàòüÿíà,ðåìîíò Ñòèìóë ÀÍ 2540147 89139095361 Þðèé,÷ï Êëþ÷-Èíôîðì 2226207 89831382236 Îëüãà Ñåðãå ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 3553000 Òàòüÿíà Ïàâëîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2498935 89139401725 Ëàðèñà Ïàâëîâíà Ïëàíåòà-ÝÍÑÊ 89059454505 2000250 Îëüãà Àëåêñàíäð Ëåâîáåðåæíîå 2200221 89059340966 Íàòàëüÿ Ìèõàéë ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ 2221464 89130131315 Ëåîíèä ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ 2111774 Åêàòåðèíà Åâãåíüåâíà ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ 2277850 2994533 Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà ÀÍ Ïðàâûé áåðåã 2303700 89139012733 Âèêòîðèÿ Âèêòîð Áîëüøîé ãîðîä 2303700 89137967056 Àííà Âëàäèìèð Áîëüøîé ãîðîä 2302131 89139206393 Èðèíà Àíàòîëüåâ Áîëüøîé ãîðîä 2223090 2220002 ÷ï,kvarten3@mail.ru ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) 2026008 89069060988 Íàòàëüÿ Ñòèìóë ÀÍ 2026008 89139020164 Íàäåæäà Ñòèìóë ÀÍ 2215457 2216885 Êîíñóë-Í 2303700 89139249422 Îëüãà Áîëüøîé ãîðîä 2631891 89138963126 Òàòüÿíà Ëüâîâíà Ñòèìóë ÀÍ 2026008 89069060988 Íàòàëüÿ Ñòèìóë ÀÍ 3357005 89139220630 Ñâåòëàíà Àëåêñà ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 2270588 89139548836 Íåëëÿ Àëåêñàíäð ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 3040444 89133779657 Îëüãà Áîðèñîâíà Äåëüòà 2131759 2491071 Ãàëèíà Àëüÿíñ 3357005 89139220630 Ñâåòëàíà Àëåêñà ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 2794548 89139198780 Ëþäìèëà Íèêîëà Ãëîáóñ ÍÑÊ 3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 89139235517 ×àñòíîå 2362159 89139000521 Åëåíà Æèëñåðâèñ

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

84

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

1045871

Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 21105313 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 19070 Âûñîöêîãî 102802 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 115656 Âûñîöêîãî 1073086 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 100575 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 118482 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 1102577 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 120798 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 21056262 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 102678 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 100580 Âûñîöêîãî

äîì

52 26 48 20 41/2 48 26 44 31/1 52 26 26 22 20 26 48 22 50 26 26 26 48 22 50 26 52 52 23 26 44 26 48 26 26 26 26 26 26 28 46

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

9/10 5/10 9/10 6/10 10/10 4/10 2/10 3/10 7/13 9/10 9/10 10/10 2/10 10/10 10/10 7/10 6/10 5/10 4/10 3/10 1/10 1/10 3/10 3/10 2/10 4/10 1/10 3/10 6/10 1/10 1/10 10/10 8/10 6/10 10/10 3/10 6/10 3/10 7/10 3/10 6/10 8/10 9/10 2/10

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ï ï ï ï ï ï

33/21/54/25/14 32/14/7 54/25/14 34/16/9 54/26/14 33/16/7 34/-/32/25/1 32/15/9 33/17/9 54/25/13 54/26/14 54/25/14 54/25/14 54/32/10 54/25/14 55/25/14 37/19/9 54/25/14 41/19/9 54/25/14 55/25/15 55/26/14 34/17/7 54/25/14 41/19/9 54/25/14 54/25/14 54/25/12 61/25/16 55/25/14 36/18/7 55/25/14 35/17/9 55/25/15 54/25/14 54/25/15 54/25/14 55/26/15 54/25/14 54/25/14 54/25/14 33/18/8

ò ê ê -/1 èç ê -/1 - -/ê -/1 èç èç ò -/- èç 1/1 ê ê

-/-/-/-/-

ê ê ê ò

-/1 -/- èç -/1 -/- èç

ê ê ê -

1/-/1 -/- èç -/1 -/-

ê ê

èç èç èç

èç

1/-/1 èç ò -/1 èç ê -/- èç ê - -/ê -/- èç ê -/ò èç ê -/- èç - -/1

óï óï òèï óï óï óï òèï óï ñò óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï

ñ ð ñ ð ñ ð ð ð ñ

ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð óï ð óï ñ óï ð óï ñ óï ð óï ð óï ð òèï ñ óï ð óï ñ óï ð òèï ñ óï ð óï ð óï ñ óï ð óï ð óï ð óï ð óï ð óï ð óï ð óï ñ

öåíà

1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.520.000 1.530.000 1.535.000 1.535.000 1.540.000 1.540.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.565.000 1.570.000

òåëåôîí èìÿ

2111774 Åêàòåðèíà Åâãåíüåâíà 3356562 89137547758 Þëèÿ,äîì ñäàí 89231255008 Èðèíà 3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð 3356562 89137547758 Þëèÿ,ïîä êëþ÷ 2128326 2760548 Ëèäèÿ Åôèìîâíà 3547402 89039394715 Íàòàëüÿ 2223414 2420000 Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà 2226207 89139431658 Èðèíà 2226207 89139431658 Èðèíà 3621213 89039381662 Ãàëèíà Ãðèãîðüå 2228800 89139496376 Àëåíà Àíàòîëüåâ 89139308366 2216885 2171715 89137174716 Òàòüÿíà Äìèòðèå 2272270 Ðóñòàì Ýðêèíîâè÷ 3621213 89039381662 Ãàëèíà Ãðèãîðüå 3154222 89139258130 Åëåíà Ãåííàäüåâ 89039355186 2498937 2215457 2216885 2026008 89139020164 Íàäåæäà 2026008 89069060988 Íàòàëüÿ 2717990 89059332714 Òàòüÿíà Âëàäèì 2714342 89139552908 Òàòüÿíà 2303700 89139012733 Âèêòîðèÿ Âèêòîð 2215457 2216885 2026008 89139020164 Íàäåæäà,èïîòåêà 2171715 89138976793 Òàòüÿíà Àíäðååâ 2794548 89139105470 Îëüãà,ðàá.ëèôòû 2145215 Èðèíà 89139147172,NA.STELLA@yandex.ru 2561655 2039150 2020027 Åëåíà Âèêòîðîâíà 3621213 89134644193 Åêàòåðèíà Áîðèñ 2990055 89137349810 Âèêòîðèÿ Âèêòîð 89138923030 2631370 Èííà 2270588 89529039228 Ëàðèñà,ñ/î 2302020 89529368151 Íàòàëüÿ,ñäàí 2693434 Àëåíà Âèêòîðîâíà 2226207 89831382236 Îëüãà Ñåðãå 2242416 89137533359 Òàòüÿíà Íèêîëàå 3630304 89137061561 Îëüãà Àëåêñàíäð 89139543961 Îêñàíà 2303700 89139241515 Àíäðåé Âèêòîðîâ

êîíòàêòû

ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ×àñòíîå ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Îáëàñòíîé öåíòð íåäâ-òè ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Áîëüøîé ãîðîä Êîíñóë-Í Áîëüøîé ãîðîä ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ Ôèçè÷åñêîå ëèöî Êîíñóë-Í Ñòèìóë ÀÍ Ñòèìóë ÀÍ ÄîìàøíèéÎ÷àã.ÄîìÎäåæäû ÍÑÊ ÈÏÎÒÅÊÀ Áîëüøîé ãîðîä Êîíñóë-Í Ñòèìóë ÀÍ Áîëüøîé ãîðîä Ãëîáóñ ÍÑÊ Ïëàíåòà ×àñòíîå Ãëîáóñ ÍÑÊ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) ÌÎÍÎËÈÒ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Þëèé Öåçàðü Àäðåñàò ×àñòíîå Áîëüøîé ãîðîä

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ê

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

85


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ê

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

21101755 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 117159 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 1008413 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 21048246 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 1071639 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 13947 Âûñîöêîãî 133301 Âûñîöêîãî ÷ï Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 21089339 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 125484 Âûñîöêîãî 21102665 Âûñîöêîãî 1073140 Âûñîöêîãî 225664 Âûñîöêîãî 118460 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî ÷ï Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 125639 Âûñîöêîãî 1071381 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 115065 Âûñîöêîãî 18 Âûñîöêîãî 2008533 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 147624 Âûñîöêîãî îêò4914 Âûñîöêîãî 134320 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 144461 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 120851 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî ÷ï Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 131363 Âûñîöêîãî ÷ï Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 21089865 Âûñîöêîãî 21103863 Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî Âûñîöêîãî 21108312 Âûñîöêîãî îêò3758 Âûñîöêîãî Ãàðàíèíà 135833 Ãàðàíèíà

äîì

20 54 23 23 38 28 44 48 38 50 22 28 54 54 20 26 54 44 26 38 42/3 54 22 52 54 36/1 36/1 50 50/3 64 48 64 23 64 46 44 50 50/3 42 36/1 23 46 36/1 54 54 23 21 1 21 37 42/3 41/3 48 36/1 21 21 46 41/2 25 41/2 1ñò 21 20 37 37 37

42/3 62 38 19 3

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

8/10 6/10 2/10 2/10 8/10 8/10 3/10 2/10 5/10 7/10 1/10 10/10 1/10 1/10 4/10 8/10 8/10 2/10 2/10 6/10 10/10 5/10 8/10 6/10 3/10 1/10 2/10 10/10 8/10 10/10 6/10 6/10 3/10 10/10 3/10 6/10 6/10 10/10 7/10 6/10 2/9 2/10 7/10 7/10 8/10 7/10 4/10 6/10 10/10 5/10 6/10 4/10 9/10 8/10 4/24 5/10 9/9 7/10 5/10 10/10 6/10 5/10 5/10 9/10 2/10 11/13 2/10 21/23 5/10 9/10 7/9 7/9 7/9 10/10 7/10 10/10 4/10 9/10 10/10 3/5 2/5

ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ï ï ï ï ï ï ï í/ä ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ï ê ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ï ï ê ê ê ï ê ï ï ï ï ê ê

37/25/1 54/-/54/25/14 68/26/16 61/25/16 33/17/9 52/31/9 34/17/9 38/18/9 34/15/8 39/16/8 54/26/14 54/25/14 54/25/14 54/25/14 54/25/14 53/25/14 54/25/14 36/17/9 54/25/14 34/17/9 40/19/9 34/16/9 54/25/14 56/25/14 54/25/14 54/28/12 39/16/10 38/17/9 33/25/34/16/9 36/18/9 54/25/14 32/17/9 54/25/14 34/17/9 61/25/17 33/-/25 35/17/9 34/16/9 37/17/9 34/17/9 33/18/8 38/17/9 41/18/9 33/17/9 61/33/16 36/16/9 35/19/9 54/25/14 54/25/14 62/26/18 33/28/54/25/14 35/19/8 54/25/14 45/-/37/18/9 33/18/9 32/16/9 37/16/10 56/25/14 54/25/14 38/19/9 39/17/9 42/22/9 34/17/9 39/18/9 55/25/14 54/25/14 43/21/11 48/21/11 43/20/12 38/19/9 39/19/8 38/18/9 54/-/14 42/20/9 38/19/9 21/13/4 32/19/6

ê ê ê ê ò

-/-/-/-/- èç -/-/1 -/1 èç ò 1/-/1 ê -/1 èç -/1 ê ò -/- èç

ê 1/- èç ê -/ê -/ê -/-/1 ê -/1 ê -/1 ê -/ê -/ê -/ê -/ê -/1 -/1 ê -/ê -/1 ê

èç èç èç èç

èç

ê -/1 ò èç ò ê ò ò ò ê ê ê ò ê ê ê ê ê ê ê ê ò ò ò ê ê ê ò ò ò ê ê ò ê ê ò ê ê ê ò ò ò ò

-/èç -/1 èç -/1 èç -/1 1/- èç -/1 -/1 -/1 -/1 èç -/- èç -/1 -/1 èç -/1 -/-/-/1 èç -/1 1/1/-/1 èç -/1 -/1 -/1 èç -/1 èç -/1 -/1 èç 1/èç -/1 -/1 -/1 -/1 1/-/1 -/-/1 -/1 1/1/-

èç èç èç èç èç èç

ñò óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï ïã óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï

ñ ð ð ð ð ð ð ð ð ð ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ð ñ ð ñ ð ð ð ð ð ð ñ ð ñ ð ð ð ð ð

óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï òèï ìñ õð

ð ð ñ ð ð ñ ð ð ñ ð ð ñ ð ð ð ñ ð ð ð ð ñ ð ð ð ð ð ñ ð ð ð ñ ð ð ñ ñ ñ ð ð ð ð ð ð ñ ñ

öåíà

1.570.000 1.590.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.670.000 1.670.000 1.670.000 1.680.000 1.680.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.780.000 1.780.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.850.000 1.850.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.950.000 2.000.000 2.200.000 2.300.000 1.350.000 1.400.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2608030 Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2026008 89069060988 Íàòàëüÿ Ñòèìóë ÀÍ 2171715 89537799954 Ñåðãåé Èçðàèëåâ Áîëüøîé ãîðîä 89529380651 2215457 2216885 Êîíñóë-Í 2631891 89138963126 Òàòüÿíà Ëüâîâíà Ñòèìóë ÀÍ 2995610 îòë.ñîñò. Ñèáèðñêîå ÀÍ 89139812838 Ëàðèñà ÇÅËÅÍÀß ÓËÈÖÀ 2111774 Åêàòåðèíà Åâãåíüåâíà ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ 3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 89139009537 Àíäðåé ×àñòíîå 3357005 89139220630 Ñâåòëàíà Àëåêñà ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 3357005 89059519982 Ìàðèíà Âëàäèìèð ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 89538830398 ×àñòíîå 3357005 89059519982 Ìàðèíà Âëàäèìèð ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 2242416 89137533359 Òàòüÿíà Íèêîëà Þëèé Öåçàðü 2202793 2914504 Ìàðèíà Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò 3151293 89237063756 îòë.ñîñò. Íîâîñèá Ñòðîé Íåäâèæèìîñòü 2226207 89139431658 Èðèíà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 89139117128 2188069 Àëüáèíà,0% Îïîðà-Ãðóïï 2208834 89134563451 Ôîðòóíà íà Êàëèíèíà 2204949 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 89137514335 Èííà ÐÎÑÁÈÇÍÅÑ 2215457 2216885 Êîíñóë-Í 2091096 89137616204 Ðîìàí,ñäàí ÍÃÑÍ 2491271 89132017130 Þëèÿ ÝÂÅÐÅÑÒ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 2111774 Åêàòåðèíà Åâãåíüåâíà ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ 2797100 89139405247 Íîâîñèáèðñêèé Äîì 89137736496 2105510 Ëþäìèëà Àëåêñàí Àêðîïîëü 2491212 Óñëóãè 0%,an@ansail.ru ÑÀÉË 89529449393 Äìèòðèé ×àñòíîå 3357005 89059519982 Ìàðèíà Âëàäèì ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 2042686 Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä 2540222 89139262866 Òàòüÿíà ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ 2246525 89139581112 äîê.ãîò.,Èíåññà Ïëàíåòà 2225251 89139413639 Ëèëèÿ Íèêîëàåâí Êîìïëåêñ-Ðèýëò 3153556 89137520353 Ñâåòëàíà ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ 2244409 89137776220 Åâãåíèé ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2707900 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2215457 2216885 89529380651 Åâãåíèé Êîíñóë-Í 3040434 89139045582 Ëàðèñà Âëàäèìèð Äåëüòà 2310000 Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2040900 Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 3040434 2143274 Îêñàíà Äåëüòà 2171715 89139274920 Îëüãà Âàñèëüåâí Áîëüøîé ãîðîä 2215457 2216885 Êîíñóë-Í 2215457 2216885 Êîíñóë-Í 2026008 Îëüãà Ñòåïàíîâíà Ñòèìóë ÀÍ 2123507 89538022842 Òàòüÿíà Àëåêñåå ÀÍ ÐîñòÄîìÈíâåñò 3356562 89137547758 Þëèÿ Âëàäèìèð ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 3751215 2540004 Àëåêñàíäð,÷ï Êëþ÷-Èíôîðì 89137142665 Åëåíà Âàëåðüåâíà Äåëüòà 2491212 Óñëóãè 0%,an@ansail.ru ÑÀÉË 3357005 89138989769 Îëüãà Àíàòîëüåâ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 2994906 2700000 ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) 2277850 2994533 Îëüãà ÀÍ Ïðàâûé áåðåã 3040604 89139054125 Åëåíà Àëåêñàíäð ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ 2111774 Åêàòåðèíà Åâãåíüåâíà ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ 2245393 2014868 Èðèíà Íèêîëàåâíà ÐÈÔ-Ñ 2540222 89139463818 Åâðîðåìîíò ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ 2600922 Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü 2136811 2361100 Ìàðèÿ,åâðîðåìîíò Ãîðæèëîáìåí 3356562 89137547758 Þëèÿ,ïîä êëþ÷ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 2215457 2216885 89529380651 Òàòüÿíà Êîíñóë-Í 3190097 89231187202 Ðåñïóáëèêà ÀÍ 89130172589 2303865 Ñâåòëàíà ÐÎÑÁÈÇÍÅÑ 2990055 89137349810 Âèêòîðèÿ Âèêòîð ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) 2797100 89139405247 Íîâîñèáèðñêèé Äîì 2011866 2011869 Òàòüÿíà,ðåìîíò Àçáóêà æèëüÿ 89139105470 2794548 ðåìîíò,Îëüãà Ãëîáóñ ÍÑÊ 2277850 2994533 Îëüãà ÀÍ Ïðàâûé áåðåã 89137193131 3011822 Àëüáèíà ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü 2026008 89134601960 Íàòàëüÿ Àëåêñåå Ñòèìóë ÀÍ 2608030 Îëüãà Þðüåâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2709988 Ìàêñèì Âëàäèìèðîâè÷ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 89069948896 Åâðî,ìåáåëü,áûò.òåõí. ×àñòíîå 3040777 Àëåêñàíäð Âèëüãåëüìîâè÷ Äîêòîð Êëþ÷ 2608030 Áàòðàç Áîðèñîâè÷ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2600922 Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü 89137911514 Åëåíà ×àñòíîå 3630718 2010624 Ïðàâûé Áåðåã

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

86

www.reforum.ru


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

֕

21099507 1073158

130973 1073098 1104373 10103209

146779

1073146 21093014 ֕ 1073013 21057690

21102960

117846 117038 ֕ 125015 128420

21107575

֕

á344 1071396

125748

1 öåí8190 112987 2029 ÷ï

1104311 ֕ 102886 106368

129798 117299 100825

Ãàðàíèíà Ãàðàíèíà Ãàðàíèíà Ãàðàíèíà Ãàðàíèíà Ãàðàíèíà Ãàðàíèíà Ãàðàíèíà Ãàðàíèíà Ãðèáîåäîâà Ãðèáîåäîâà Ãðèáîåäîâà Ãðèáîåäîâà Ãðèáîåäîâà Ãðèáîåäîâà Ãðèáîåäîâà Ãðèáîåäîâà Ãðèáîåäîâà Ãðèáîåäîâà Ãóðüåâñêàÿ Ãóðüåâñêàÿ Ãóðüåâñêàÿ Ãóðüåâñêàÿ Ãóðüåâñêàÿ Ãóðüåâñêàÿ Ãóðüåâñêàÿ Ãóðüåâñêàÿ Ãóðüåâñêàÿ Ãóñèíîáðîäñêèé òðàêò Ãóñèíîáðîäñêîå øîññå Äåêàáðèñòîâ Äåêàáðèñòîâ Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîáðîëþáîâà Äîâàòîðà Æóðàâëåâà Æóðàâëåâà Æóðàâëåâà Æóðàâëåâà Æóðàâëåâà Æóðàâëåâà Æóðàâëåâà Æóðàâëåâà Æóðàâëåâà Çåëåíûé Áîð ì/ð Çåëåíûé Áîð ì/ð Çåëåíûé Áîð ì/ð Çåëåíûé Áîð ì/ð Çåëåíûé Áîð ì/ð Çûðÿíîâñêàÿ Çûðÿíîâñêàÿ Çûðÿíîâñêàÿ Çûðÿíîâñêàÿ Çûðÿíîâñêàÿ Çûðÿíîâñêàÿ Çûðÿíîâñêàÿ Èíñêàÿ 1-ÿ Êèðîâà Êèðîâà Êèðîâà Êèðîâà Êèðîâà Êèðîâà Êèðîâà Êèðîâà Êèðîâà Êèðîâà

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ äîì

19 19 5 3 18 7 3 73 73 32/2 32 117 32/3 34 34 34 45 43 43

43 31 31 15/1 117 126 164 164 164 164 164 152 162/1 152 164 164 164 164ñò 164 18/1 35/1 11 11 11 11 11 11 11à 7 9 9 9 143 55 55 57 57 57 12 272 321 321 110 27/3 27/3 108 27/3 25

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

3/5 3/5 3/5 4/5 2/5 2/5 1/5 10/10 3/5 5/5 5/5 1/10 9/9 4/9 4/4 7/12 11/12 11/12 6/12 1/5 2/5 5/5 1/5 3/5 5/5 1/5 4/5 4/5 3/3 3/5 9/17 4/5 1/2 5/17 9/17 4/17 7/17 7/17 14/17 13/17 7/17 3/17 17/17 6/17 5/17 12/17 12/17 12/14 1/5 5/5 5/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 4/5 3/5 3/5 3/5 2/5 2/5 3/5 2/2 3/10 2/13 7/13 7/13 7/13 7/13 1/5 1/2 1/5 1/5 3/5 5/9 2/16 4/16 15/16 2/16 11/25

ê ê ê ê ï ê ê ê ï ï ï ï ï ï ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï ê ï ï ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ï ï ï ê ê ê ê ê ê

30/29/30/28/31/17/7 30/-/31/19/6 30/17/6 30/16/6 35/16/9 32/19/6 30/17/6 31/17/6 30/14/9 30/17/6 32/17/7 35/17/8 44/20/8 45/21/14 41/20/13 53/20/20 31/19/6 31/19/6 31/17/6 31/19/6 32/19/6 31/17/6 30/16/6 33/20/6 33/20/6 31/17/6 30/17/6 39/19/11 31/17/6 32/21/6 35/18/8 35/18/8 32/18/8 35/18/9 35/18/9 45/19/8 37/19/9 45/18/10 45/18/9 34/18/8 43/18/8 45/18/9 35/18/8 45/19/9 41/20/10 30/15/6 18/10/18/11/6 24/15/4 25/16/23/15/3 24/-/16 24/16/28/16/6 30/16/6 41/18/10 38/17/10 39/18/10 38/17/10 39/17/10 31/18/47/17/10 51/23/15 54/27/14 54/27/14 56/26/14 54/27/14 30/17/6 32/17/6 32/19/6 30/17/6 30/17/6 33/18/6 39/20/12 41/20/12 52/23/12 58/28/14 51/22/10

ò ò ò ò ò ò ò

1/1/1/1/1/1/-/-

ò ò ò ò

1/1/1/-/1/1/-/1 -/1 1/1/-/1 -/1/1/-/-/-

èç èç èç èç èç

èç

ò ò ò ò ò ê ò ò ò ò ò ò ò ò ò ê ò ò ò ò ê ê ò ê

-/1/1/1/1/-/1 1/-/-/1 -/1 1/-/1 1/-/1 1/-

ò ò ê ê ê ê ê ê -

-/1 1/- èç -/1 -/1 1/1/1/-/- ñì -/èç -/-

ò ò ò

-/-/-/-/1/1/-/1 1/1/-/-/1

ò

èç

èç èç èç èç

èç

èç èç èç

èç

ñì èç èç

ê èç èç ê ò ò -/1 -/1 ò -/1 èç ò -/1 ò -/ò -/ò -/ò ê ò ê

1/1/1/-/1 èç

õð ñò òèï õð õð õð õð óï õð õð õð óï òèï òèï óï óï óï óï óï õð õð õð õð õð õð õð õð õð ìý õð óï õð ìý óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï õð ìñ óï ìñ õð õð ìñ ìñ ìñ õð óï

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ð ð ð ð ð ñ ð ð ð ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ óï ñ óï ñ óï ñ ìý óï ð ýë ð óï ñ ýë ñ ýë ð óï ñ õð ñ ìý ð õð ñ õð ñ õð ñ òèï ñ óï ñ óï ñ óï ñ óï ñ ñ

öåíà

1.480.000 1.490.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.520.000 1.750.000 1.800.000 1.370.000 1.400.000 1.500.000 1.500.000 1.580.000 1.700.000 2.100.000 2.220.000 2.300.000 2.650.000 1.400.000 1.450.000 1.480.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.600.000 1.720.000 1.720.000 990.000 1.500.000 1.200.000 1.500.000 1.100.000 1.300.000 1.300.000 1.340.000 1.370.000 1.370.000 1.400.000 1.400.000 1.450.000 1.500.000 1.550.000 1.550.000 1.650.000 1.650.000 1.720.000 1.950.000 1.290.000 1.100.000 1.100.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.400.000 1.450.000 1.900.000 2.000.000 2.000.000 2.100.000 2.150.000 500.000 2.500.000 2.900.000 2.930.000 3.000.000 3.100.000 3.200.000 1.230.000 1.050.000 1.200.000 1.240.000 1.280.000 1.700.000 2.100.000 2.400.000 2.600.000 2.850.000 2.850.000

òåëåôîí èìÿ

3547402 89231023613 Åêàòåðèíà 89231996215 89139101677 2011305 Èðèíà Áîðèñîâíà 2914075 89014512791 Èðèíà 2119003 89039328289 åâðî,Ñåðãåé 2608030 Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà 2040900 Îêñàíà Íèêîëàåâíà 89529111817 Ìàðèíà Þðüåâíà 89138782198 Ñâåòëàíà,òîðã 2899969 2361160 2917745 Âëàäèìè,õîð.ñîñò. 2663355 Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà 3140121 Ðóôèíà Íèêîëàåâíà 2410010 Åëåíà Âëàäèìèðîâíà 2200221 89833042288 ÷èñòîâàÿ îòäåëêà 2998921 89139388885 Òàòüÿíà Ïåòðîâí 2540222 89139262866 Òàòüÿíà 2621466 89230067936 89618746032 2435551 Èðèíà Âëàäèìèð 2663355 Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà 2693434 Îêñàíà Äìèòðèåâíà 2633772 Àíäðåé,õîð.ñîñò. 2663355 Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷ 2797788 Òàòüÿíà Áîðèñîâíà 2920304 2491033 Èðèíà Íèêîëàåâíà 2204246 2914504 Ìàðèíà 2223414 89231308400 Äìèòðèé 2223414 2923162 Àëëà Àíàòîëüåâí 3553000 Îëüãà Ïåòðîâíà 89134849810 Âëàäèìèð 2540143 Åëåíà 89529081948 2107039 Ãàëèíà Âàñèëüåâ 2171715 89139213378 Îëüãà Âèêòîðîâí 2899969 89231708406 Àííà 2899969 89137172305 Åëåíà 89231257930 3011822 Ìàðèíà 2491270 89039054774 Èííà Åâãåíüåâíà 2277850 89232441329 Èðèíà Ñåðãååâíà 3313052 2361100 Ëàðèñà 2242416 89232392387 Èííà Âëàäèìèð 2223414 89231308400 Äìèòðèé 2899969 89137172305 Åëåíà 2204949 Ëèëèàíà Âàñèëüåâíà 2994906 2700000 äîì ñäàí 2131759 2491071 Òàòüÿíà Áîðèñîâíà 2011866 2011869 Òàòüÿíà,ðåìîíò 2924787 ÷ï 89537820410 3154051 Ñâåòëàíà 3010505 89237043849 Ìàðãàðèòà 2491212 Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà 2172512 89137714932 Ãàëèíà Âëàäèìèð 3040777 Àëåêñàíäð Âèëüãåëüìîâè÷ 3040330 89139302333 Èðèíà Ñåðãååâíà 89095321930 2790816 Ãàëèíà Íèêîëàåâ 2865274 89130075274 Îëüãà Íèêîëàåâí 3435511 89537880875 Åâãåíèé 2174141 2171715 89529393348 Ñâåòëàíà Ñåðãåå 2187530 89139334434 Îêñàíà 2060880 Ñåðãåé Þðüåâè÷,www.psfond.r 89059543415 3011822 Ëàðèñà 2226207 89831382236 Îëüãà Ñåðãå 89139023657 Ðåìîíò.òîðã 89130101456 Åëåíà 2864287 Îëüãà 2301010 89232278205 Àíäðåé Âàëåðèåâ 2910320 2233931 3140121 Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà 3621965 89137819774 Ìàðèíà Èâàíîâíà 2011866 2011869 Èðèíà,ðåìîíò 2228800 89232479037 Åëåíà Áîðèñîâíà 2302131 89137461850 Âëàäèìèð Åâãåíü 2200221 89133858583 Àííà 2632797 89039002797 Îëåñÿ,÷ï,èïîòåêà 3465400 2995086 ÷ï 2899969 89137172305 Åëåíà,ðåìîíò 2221263 89059307133 Ãàëèíà Íèêîëàåâ 2171715 89139017230 Íàòàëüÿ Ìèõàéë 3630304 89139251233 Ñâåòëàíà Àëåêñà 2221263 89139083925 Âëàäèìèð 2491211 2491110 Åëåíà

êîíòàêòû

ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ×àñòíîå Ïëàíåòà Êîðîíà Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ×àñòíîå ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ Æèëñåðâèñ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ïëàíåòà-ÝÍÑÊ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ Ñïåöæèëñòðîé Áèçíåñ-èíôîðì ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïëàíåòà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Óíèñîí Ïðàâîâîå Àãåíòñòâî Àðãóìåíò ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Íàñëåäèå Íàø Íîâîñèáèðñê Ãëîáóñ ÍÑÊ Áîëüøîé ãîðîä ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü Ïëàíåòà ÀÍ Ïðàâûé áåðåã Ãîðæèëîáìåí Þëèé Öåçàðü ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) Àëüÿíñ Àçáóêà æèëüÿ Ñèáêîíñàëòòðýéä Áåëûé êâàäðàò ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) ÑÀÉË ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Äîêòîð Êëþ÷ Äåëüòà Èñòîê Ìèð êâàðòèð ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Áîëüøîé ãîðîä ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ×àñòíîå ×àñòíîå ÑÌÊ ïëþñ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÏðîôÁèçíåñÑòðîé ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÀÍ Áèçíåñ-Ãðàä Àçáóêà æèëüÿ Áîëüøîé ãîðîä Áîëüøîé ãîðîä ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Ïëàíåòà-ÝÍÑÊ ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ ÏÅÐÅÑÂÅÒ Áîëüøîé ãîðîä Àäðåñàò ÏÅÐÅÑÂÅÒ Ñèáèðñêèé ãîðîä

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

87

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

06-13 ÄÅÊÀÁÐß ê


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ê

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

110546 199319 100063 21016209

1071630

130375

135604

102339

1072855

1071514

135501 1073039 ֕

102059

21085073 3/457 147357 21056240 1072947 10105758 144788

118474 117747

21075122 148294 1073067 îêò4838 ÷ï 21103914

÷ï 931092 á602

1073093 118454 1071954

Êèðîâà Êèðîâà Êèðîâà Êèðîâà Êèðîâà Êèðîâà Êèðïè÷íàÿ Ãîðêà Êèðïè÷íàÿ Ãîðêà 5-ÿ Êèðïè÷íàÿ Ãîðêà 5-ÿ Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Ê-Êàìûøåíñêîå ïëàòî Êîøóðíèêîâà Êðàìñêîãî Êðàñíîñåëüñêàÿ Ëàçóðíàÿ Ëàçóðíàÿ Ëåæåíà Ëåæåíà Ëåíèíãðàäñêàÿ Ëåíèíãðàäñêàÿ Ëåíèíãðàäñêàÿ Ëåíèíãðàäñêàÿ Ëåíèíãðàäñêàÿ Ëåíèíãðàäñêàÿ Ëåíèíãðàäñêàÿ Ëåíèíãðàäñêàÿ Ëåíèíãðàäñêàÿ Ëåíèíãðàäñêàÿ Ëåíèíãðàäñêàÿ Ëåñêîâà Ëåñêîâà Ëåñêîâà Ëåñêîâà Ëåñêîâà Ëåñêîâà Ëåñêîâà Ëåñêîâà Ëåñêîâà Ëåñêîâà Ëåñêîâà Ëåñêîâà Ëåñêîâà Ëåñêîâà Ëåñêîâà Ëîáîâà Ëîáîâà Íèæåãîðîäñêàÿ Íèæåãîðîäñêàÿ Íèæåãîðîäñêàÿ Íèæåãîðîäñêàÿ Íèæåãîðîäñêàÿ Íèêèòèíà Íèêèòèíà Íèêèòèíà Íèêèòèíà Íèêèòèíà Íèêèòèíà Íèêèòèíà Íèêèòèíà Íèêèòèíà Íèêèòèíà Íèêèòèíà Íèêèòèíà Íèêèòèíà Íèêèòèíà

äîì

27/3 27 25 46 108 3

8/3 8/3 5 14 14 14 12 12 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 26 4à 6 6 6 29/1 29/1 147 98 149 273 273 273 98 98 147 101/2 216 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 54 54 24/1 18 18 18 3 37 143 143 143 13 66 15 13 64 66 64

ý/ý

12/16 6/10 20/24 11/14 14/16 7/16 15/27 6/27 20/27 2/16 6/16 2/5 5/12 6/14 7/10 5/10 3/10 4/10 5/10 5/16 2/10 9/10 9/10 8/10 3/10 5/10

ì

ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ê ê ï ê ï ê ï ê ê ê ê ê ê 1/2 ê 4/5 ê 1/2 ê 2/10 ï 1/10 ï 5/16 ê 10/16 ê 1/5 ï 5/5 ê 7/9 ï 3/9 ï 3/9 ï 3/9 ï 5/5 ê 3/9 ï 5/5 ê 3/5 ï 9/11 ê 5/9 ê 4/9 ê 1/10 ê 5/10 ê 6/10 ï 2/11 ê 5/10 ê 9/10 ê 2/10 ê 9/10 ê 5/10 ê 6/10 ê 6/10 ê 5/10 ê 2/11 ê 2/5 ï 3/5 ï 4/14 ê 2/14 ê 2/18 ê 15/18 ê 5/18 ê 2/4 ê 1/2 ê 3/5 ê 3/5 ê 3/5 ê 4/5 ê 5/9 ê 5/5 ê 2/5 ê 4/9 ê 3/5 ï 2/9 ê 3/9 ê 4/5 ê

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

59/24/10 55/24/16 54/20/14 46/25/57/29/11 61/-/45/20/13 45/20/13 45/20/13 44/18/9 38/19/9 29/16/6 38/15/10 38/19/10 38/18/8 43/19/10 39/19/9 36/16/10 42/19/9 40/17/12 40/19/10 39/16/12 42/17/11 43/19/10 40/17/10 41/17/10 52/18/11 30/20/5 30/18/6 33/22/6 35/17/9 50/30/9 47/23/10 43/19/10 29/18/6 31/17/6 31/17/5 30/16/7 30/16/29/16/7 30/17/6 29/16/7 30/17/6 30/15/6 40/20/10 34/18/7 32/18/6 29/12/10 41/20/10 42/20/10 40/19/9 42/20/10 42/18/9 47/18/17 40/18/10 43/17/16 43/19/17 48/19/17 43/18/17 48/20/12 29/15/6 29/15/6 32/19/7 28/18/1 45/18/10 44/18/10 45/18/10 17/12/31/17/14 25/-/18 25/15/5 24/18/2 32/18/6 33/18/6 32/17/6 31/17/6 35/18/9 31/17/6 30/18/6 34/16/9 37/19/12

ê ê ê ò ê ê ê

ò ê ò ê ê ê ò ò ê ê ò ò ò ò ò ò ê ò ò ò ò �� ê ò ò ò ò ê ò ò ò ê ò ò ê ò ò ò

-/1 -/1 -/1 -/2 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 1/-/2 -/1 -/1 -/1 1/-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/-

-/1 -/-/1 -/1 -/1/-/1 1/1/1/1/1/1/1/-/1 1/-/1 1/-/1 -/1 -/1 1/-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 2/-/1 -/2 1/1/-/1 -/1 -/1 -/1 -/1

èç

èç èç

èç

èç èç

èç èç

èç èç

èç èç èç èç èç èç èç èç

èç èç èç

óï óï óï ñò óï ýë óï óï óï óï óï õð óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï ïã ïã óï óï óï óï õð õð òèï òèï òèï òèï õð òèï õð õð óï òèï òèï óï óï óï

óï óï óï óï óï óï ê èç óï ò ñ-è óï ò èç óï òèï õð ò ñì ñò ò èç ñò ê óï ê èç óï ê óï ò ìñ - -/- èç ìý - -/- èç ìñ ò 1/- èç õð ò èç îáù ò 1/- èç õð -/1 òèï ò 1/õð ò -/õð ò 1/òèï ò 1/õð ò 1/òèï ò -/- èç óï ò -/1 èç óï

ñ ñ 2 ñ ñ ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ð ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ

öåíà

3.000.000 3.050.000 3.100.000 3.300.000 3.600.000 4.950.000 1.680.000 1.670.000 1.900.000 1.250.000 1.350.000 1.400.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.650.000 1.650.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.720.000 1.730.000 1.900.000 1.200.000 1.400.000 1.150.000 1.650.000 1.800.000 1.750.000 1.980.000 1.400.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.570.000 1.600.000 2.700.000 1.600.000 1.650.000 1.750.000 2.000.000 2.000.000 2.250.000 2.250.000 2.500.000 2.500.000 2.520.000 2.650.000 2.800.000 2.800.000 2.900.000 3.500.000 1.450.000 1.500.000 1.750.000 1.750.000 2.300.000 2.340.000 2.350.000 850.000 900.000 1.100.000 1.100.000 1.150.000 1.400.000 1.470.000 1.500.000 1.500.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.700.000 1.700.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2014868 89134502047 Îêñàíà 2634683 Þëèÿ 2220860 89529120668 äîì ñäàí 2125319 89529198630 ÷ï 3630304 89139251233 Ñâåòëàíà Àëåêñà 2693434 Îêñàíà Äìèòðèåâíà 2864287 Îëüãà,ñ/î 2226207 89139431658 Èðèíà 2491212 Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ 2899969 89134628820 Íàòàëèÿ 2559460 89039065834 Âåðà Âàñèëüåâíà 2361200 89139135142 Íàäåæäà,îáìåí 2172410 89137528306 ÷ï,ñ/î 2242416 89232392387 Èííà Âëàäèìèð 3630718 2010624 2540032 89139106719 áåç%,ñ/î 89059351379 2279256 Òàòüÿíà 2441993 2440446 2918922 Èðèíà Þðüåâíà 89130654845 Åëåíà,ïîä ñ/î,ñâ-âî 89537833691 2235801 Ñåðãåé 2444222 Ãåîðãèé Âëàäèìèðîâè÷ 2435569 Èðèíà Àíàòîëüåâíà 2918922 Èðèíà Þðüåâíà 89059351379 2279256 Òàòüÿíà 89138923030 2631370 Èííà 2435569 Èðèíà Àíàòîëüåâíà 2491212 Âèêòîð Þðüåâè÷,an@ansail.ru 3460639 3152964 Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà 2200221 89059340966 ÷ï 2244409 89137776220 Åâãåíèé 3435511 89137889365 Ðèììà 3630718 2010624 2035555 2663355 Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷ 2246525 89139211173 õîð.ñîñò. 89039334542 Åëåíà 2995084 ñðî÷íî 3615000 89607793462 Ëþäìèëà Íèêîëà 2172581 89231926032 Þëèÿ 89607822687 2693434 Ìàðèÿ Ïàâëîâíà 89138927799 Âèòàëèé Ãåðìàíîâè÷ 2540222 89139070331 Ñâåòëàíà 2140209 2105852 0%,ðåìîíò 2769776 Åëåíà Áîðèñîâíà 2179932 Àíæåëà Àôñàðîâíà 2032010 Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ 2540222 89039021150 ÷ï 89139562033 Ëèäèÿ 2049090 2143725 Ìàêñèì 89130050771 Âàëåíòèíà,0% 2171715 89133916886 Âàëåðèÿ Àíàòîëü 2301010 89833091317 åâðîðåì,ñîëí. 2171715 89139017230 Íàòàëüÿ Ìèõàéë 2551717 89139208769 Âëàäèìèð Ïàâëîâ 3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð 3446000 Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ 89132027072 Êñåíèÿ,metabolix@ngs.ru 2004040 89059326337 ÷ï 2663355 Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷ 2600922 2246525 89139281298 õîð.ñîñò. 2693434 Îëüãà Ôåäîðîâíà 2221263 89139083925 Âëàäèìèð 2497802 89134525554 Èðèíà 2137897 3011822 Èðèíà Àíäðååâíà 2277850 2994533 îëüãà 2863416 3010606 Íàòàëüÿ,ïå÷í.îòîïë. 2865274 89130075274 Îëüãà Íèêîëàåâí 3435511 89537880875 Åâãåíèé 89139153342 2244409 Ñåðãåé 2223414 89231308400 Äìèòðèé 2221464 89232257276 Àðòåì 3161111 Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà 2215045 89137271563 Îëüãà Èâàíîâíà 2171715 89139005401 Ãàëèíà Ïàâëîâíà 2910226 89137731673 Íàòàëüÿ Âëàäèì 2132395 Îëüãà Íèêîëàåâíà 3358917 òîðã 2223414

ÐÈÔ-Ñ Ïëàíåòà ÀÍ ÀÂÅÍÞ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ Àäðåñàò ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÌÊ ïëþñ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÑÀÉË ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ Ïëàíåòà-ÝÍÑÊ Ãîðæèëîáìåí Êëþ÷åâîå Ðåøåíèå Þëèé Öåçàðü Ïðàâûé Áåðåã ÆÈËÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ ÌÎÍÎËÈÒ ÀÐÅÀË Ýâåðåñò-Í ÓÍÈÊÎÍ-ÈÍÂÅÑÒ ÌÎÍÎËÈÒ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ýâåðåñò-Í Ýâåðåñò-Í ÌÎÍÎËÈÒ ÌÎÍÎËÈÒ Ýâåðåñò-Í ÑÀÉË Äîìàøíèé àäðåñ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Ïðàâûé Áåðåã Äîêòîð Êëþ÷ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ïëàíåòà ×àñòíîå ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü Áîëüøîé ãîðîä ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÔÈÑÊÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÈÍ-Âåñòà ÃÎÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÓÍÈÊÎÍ-ÈÍÂÅÑÒ Áîëüøîé ãîðîä ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Áîëüøîé ãîðîä Öåíòð Íåäâèæèìîñòè è Ïðàâà ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ïëàíåòà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÅÐÅÑÂÅÒ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü ÀÍ Ïðàâûé áåðåã ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) Ìèð êâàðòèð ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Áàéò Áîëüøîé ãîðîä Ïàðòíåð ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ×àñòíîå ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô)

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

88

www.reforum.ru


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

ñòí2630 21062647 111147 1073037 21055425

1073159

112899

1073157 2/463

1071601

130843

21096987 102383 102085

21063871 118240

21091949 30000

֕ 1071452 143653 107120 1071535 2/433 21094175 21105568

21016540

1071609 á191 1072683 21087293 1072698 1104680 1102087 1104681 130977 1104686 1104682 1104692 3/267

Íèêèòèíà Íèêèòèíà Íèêèòèíà Îáñêàÿ Îáñêàÿ Îáñêàÿ Îáñêàÿ Îáñêàÿ Îáñêàÿ Îáñêàÿ Îáñêàÿ 2-ÿ Îáñêàÿ 2-ÿ Îáñêàÿ 2-ÿ Îáñêàÿ 2-ÿ Îáñêàÿ 2-ÿ Îáñêàÿ 2-ÿ Îáñêàÿ 2-ÿ Ïàíôèëîâöåâ Ïàíôèëîâöåâ Ïàíôèëîâöåâ Ïàíôèëîâöåâ Ïàíôèëîâöåâ Ðÿáèíîâàÿ Ðÿáèíîâàÿ Ðÿáèíîâàÿ Ðÿáèíîâàÿ Ðÿáèíîâàÿ Ðÿáèíîâàÿ Ðÿáèíîâàÿ Ðÿáèíîâàÿ Ðÿáèíîâàÿ Ðÿáèíîâàÿ Ðÿáèíîâàÿ Ðÿáèíîâàÿ Ðÿáèíîâàÿ Ðÿáèíîâàÿ Ðÿáèíîâàÿ Ðÿáèíîâàÿ Ðÿáèíîâàÿ Ðÿáèíîâàÿ Ñàêêî è Âàíöåòòè Ñàêêî è Âàíöåòòè Ñàêêî è Âàíöåòòè Ñàêêî è Âàíöåòòè Ñàêêî è Âàíöåòòè Ñàêêî è Âàíöåòòè Ñàêêî è Âàíöåòòè Ñòîôàòî Ñòîôàòî Ñòîôàòî Òîëáóõèíà Òîëñòîãî Òîëñòîãî Òîëñòîãî Òîïîëåâàÿ Òîïîëåâàÿ Òîïîëåâàÿ Òóðãåíåâà Òóðãåíåâà Ôåäîñååâà Ôåäîñååâà Ôåäîñååâà Ôåäîñååâà Ôåäîñååâà Ôåäîñååâà Ôåäîñååâà Ôåäîñååâà ×åõîâà ×åõîâà ×åõîâà ×åõîâà ×åõîâà ×åõîâà ×åõîâà ×åõîâà ×åõîâà ×åõîâà ×åõîâà ×åõîâà ×åõîâà ×åõîâà

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ äîì

64 15 139 100

80 80/1 50/1 69/1 69/1 73 73 73 73 73 6 5 5 5 10/1 1 1 10/1 10/1 10/1 10/1 1 1 10/1 10/1 1 10/1 1 31/2 31 31/1 31/1 31 31 4 13 2 2 16 16 200 227 12 3 12 32 34 34 2 142 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

4/10 5/5 2/9 3/9 3/5 4/9 5/10 9/10 8/11 4/10 3/10 4/10 10/16 14/16 9/16 3/16 12/16 2/2 14/16 13/16 14/16 5/16 15/17 4/16 17/17 11/17 15/17 11/17 12/17 2/17 1/17 8/17 7/14 11/17 17/17 3/17 1/12 2/17 11/17 1/17 14/19 8/14 7/14 14/14 14/14 5/10 8/10 1/2 1/2 6/10 11/16 14/14 5/14 4/10 3/11 3/11 3/11 3/5 5/5 8/9 8/10 4/9 7/9 3/9 3/9 7/14 3/10 4/5 4/5 17/26 8/26 14/26 22/25 16/25 12/26 19/26 14/26 13/25 13/25 4/25 18/25

ê ê ê ï ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ì ì ì ì ì ì ê ê ê ì ê ê ï ê ê ì ì ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ï ï ï ï ê ï ê ê ì ì ì ê ê ì ì ì ê ê ê ê

35/18/10 32/17/6 57/24/23 31/17/6 31/18/6 32/17/6 36/18/8 38/18/8 38/19/8 52/25/15 25/20/42/17/13 48/20/10 46/17/8 65/23/22 65/24/22 73/37/10 32/28/44/20/8 44/20/9 42/19/10 45/20/10 25/-/17 23/17/23/12/4 26/-/17 26/18/4 26/-/19 26/14/27/12/6 29/-/19 30/14/25/14/4 26/19/1 30/17/30/19/30/12/5 28/17/26/17/7 36/22/47/22/11 39/-/48/20/10 47/30/47/30/43/21/9 77/45/11 32/18/6 32/21/5 39/19/9 40/18/10 45/17/10 44/20/14 46/20/13 44/23/13 44/21/12 44/18/14 32/17/6 31/17/6 32/19/6 32/12/9 32/19/5 30/17/7 31/18/6 31/18/6 35/16/7 42/19/9 31/7/6 31/17/6 36/17/10 36/18/10 39/20/9 42/22/11 40/20/10 40/18/10 42/21/11 41/21/11 40/20/9 40/20/10 40/20/10 39/20/9

ò ò ò ò

1/- ñì 1/-/- èç -/1 1/ò -/1 èç ê èç ò -/1 èç ò -/1 ò -/1 ò ê ê ê ò -

-/-/1 -/1 -/1 -/1 -/2

ê ê ê ò ò ê

-/1 -/1 1/1/1/-/1 -/1 1/-/1 -/1 -/1 1/-/1 -/1 -/1 -/1

èç

ê ò ê ê ê ê

èç èç èç

èç èç èç

èç èç

- -/1 ê ê -/1 -/1 ê -/1 ê -/1 -/1 ò -/1 - -/1 ê -/1 -/1 ò -/ò -/ò 1/ê -/1 ê -/1 ê -/1 ò 1/ò -/1 ò 2/ê -/2 ò 1/ò 1/ò -/1 ò -/1 ò -/1 ò -/1 ò -/1 ò -/1 ò -/1 ò 1/ò 1/ò 1/-/1 -/1 -/1 - -/1 - -/1 -/1 -/1 -/1 ê 1/ê -/1 ê 1/ê -/1

èç

óï õð ýë òèï õð òèï óï óï óï ýë ñò óï óï óï óï óï óï õð óï óï óï óï ñò ñò ñò óï ñò ìñ óï òèï óï óï ñò ñò ñò óï ñò ñò óï ñò óï óï

èç

èç èç

èç èç

èç èç

èç ñì èç

èç

èç

èç

óï óï óï óï õð ìý óï óï óï óï ïã óï óï óï õð õð òèï óï òèï òèï òèï òèï óï óï õð õð óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ð ñ ñ ñ ð ð ð ð ð ñ ñ ð ð ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ð ð

öåíà

1.750.000 2.000.000 2.850.000 1.400.000 1.450.000 1.450.000 1.800.000 1.850.000 1.990.000 2.700.000 1.100.000 1.980.000 2.150.000 2.250.000 2.650.000 2.939.000 3.000.000 1.250.000 1.750.000 1.850.000 2.000.000 2.200.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.250.000 1.280.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.340.000 1.350.000 1.350.000 1.360.000 1.370.000 1.630.000 1.500.000 2.150.000 2.200.000 2.990.000 3.000.000 3.400.000 4.660.000 1.200.000 1.200.000 1.750.000 1.800.000 2.000.000 2.200.000 2.800.000 2.100.000 2.200.000 2.200.000 1.380.000 1.700.000 1.640.000 1.700.000 1.700.000 1.777.000 1.800.000 1.900.000 2.100.000 2.100.000 1.650.000 1.700.000 1.925.000 1.980.000 2.145.000 2.150.000 2.190.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.250.000 2.250.000 2.265.000 2.300.000

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

2015555 89137777934 Òàìàðà Âàëåíòèí ÈÑÊ Çàåëüöîâñêàÿ 2174217 Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü 3446000 Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2991704 2361160 Ñâåòëàíà ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ 2272270 Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 2032010 Êñåíèÿ Ñåðãååâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 89139300264 Îëüãà ×àñòíîå 2172581 89069949944 Àíäðåé ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 2663355 Àíòîí Àíàòîëüåâè÷ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 89139475524 ×àñòíîå 2223414 89231308400 Äìèòðèé ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2220860 89529120668 ÀÍ ÀÂÅÍÞ 89137206513 2188069 Îëüãà Êóçüìèíè÷ Îïîðà-Ãðóïï 89529107069 ×àñòíîå 2184440 Åêàòåðèíà Âèòàëüåâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 89137879199 Íàòàëüÿ Âåíèàìèíîâíà ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ 2200221 89134887700 Âàëåðèÿ,èïîòåêà ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ 2172591 89529492121 Àëåêñàíäð ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 2797100 89139405247 Íîâîñèáèðñêèé Äîì 2491212 Âèêòîð Þðüåâè÷,an@ansail.ru ÑÀÉË 89137324839 Ñåðãåé ×àñòíîå 89139183793 Àëåêñàíäð ×àñòíîå 3805913 89529065913 Àëåêñàíäð ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ 2899969 89137172305 Åëåíà ÐÈÝËÒ-ÌÀÑÒÅÐ 89059515174 Íàòàëüÿ ×àñòíîå 89133850850 3758054 Íàòàëüÿ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2693434 Àëåíà Âèêòîðîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2443025 2441993 ÀÐÅÀË 2119003 89134701029 Íàòàëüÿ Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü 2228800 89139268535 Âåðîíèêà Áîëüøîé ãîðîä 2491271 89132017130 Þëèÿ ÝÂÅÐÅÑÒ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 2035555 Äîêòîð Êëþ÷ 89132099544 Ãàëèíà,òîðã ×àñòíîå 2420000 Ìàðèíà Âèêòîðîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2226207 89139431658 Èðèíà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 2171715 89139005401 Ãàëèíà Ïàâëîâíà Áîëüøîé ãîðîä 3633231 89139209401 Èðèíà Âèòàëüåâí Êîìïëåêñ-Ðèýëò 2226207 89139431658 Èðèíà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 3622161 Îëüãà Ïåòðîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 3072327 Îëüãà Ñåðãååâíà 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä 2221464 89130131315 Ëåîíèä ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ 2134676 ÷ï,äîì ñäàí,www.dom-nsk.ru Íîâûé àäðåñ 89139107247 Ãàëèíà ×àñòíîå 89137193131 3011822 Þðèé,ðåìîíò ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü 2491212 Îëüãà Àëåêñååâíà ÑÀÉË 2540222 89232493112 Åâðîðåìîíò ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ 3152810 2551656 Ëþäìèëà Èâàíîâíà Ïðàâîâîé äîì ÀÍ 2989710 89537918157 Òàòüÿíà Íèêîëà Öåíòð Íåäâèæèìîñòè è Ïðàâà 2491212 Âèêòîð Þðüåâè÷,an@ansail.ru ÑÀÉË 3621213 89139192613 Èðèíà Áîðèñîâíà ÍÈÀÍ (www.nian.tv) 89139873143 Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ 2709988 Àëëà Âàñèëüåâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 89139247053 Îëüãà Ãåííàäüåâíà Íîâî-ÍèêîëàåâñêÚ 2420000 Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2923555 2923666 Íàòàëüÿ Âèòàëü Øàíñ 2015901 Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà ÃëàâÍîâîñèáèðñêÑòðîé Íåäâ-òü 2693434 Àëåíà Âèêòîðîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2270519 3801342 Ñâåòëàíà,õîð.ñîñò. ÀÏÒ ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÎÒÂÅÒ 2633772 Àíäðåé,åâðîðåìîíò Ïëàíåòà 2119003 89139399136 îòë.ñîñò. Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü 89658294158 Äìèòðèé ×àñòíîå 3283032 89138932184 ÑÌÊ-íåäâèæèìîñòü 2491212 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà ÑÀÉË 2497802 89139229096 Òàòüÿíà ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) 3010505 2991047 Àííà Âàñèëüåâíà ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) 2179932 Çîÿ Âëàäèìèðîâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 2410000 Þëèÿ Ñåðãååâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2179932 Çîÿ Âëàäèìèðîâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 2920304 Èðèíà Íèêîëàåâíà Óíèñîí 2034010 Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) 3140121 Íàèëÿ Àíâàðîâíà ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) 2034010 Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) 3153556 89529097615 Äìèòðèé ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ 3630718 2010624 Ïðàâûé Áåðåã 2020027 Èðèíà Þðüåâíà ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) 2034010 Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) 2020027 Îêñàíà Èãîðåâíà ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) 89139080007 Íàòàëüÿ ÐÈÔ-Ñ 89134716444 Îëåã Åâãåíüåâè÷ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ 89138901278 Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà Èíäåêññòðîé 2134267 Àãåíò ïî íåäâèæèìîñòè

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

89

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

06-13 ÄÅÊÀÁÐß ê


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ ê

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

145030 1071492

äîì

ý/ý

ì

×åõîâà 111 16/25 ê ×åõîâà 13/25 ê ×åõîâà 111 4/25 ê ×åõîâà 111 13/25 ê ×åõîâà 111 13/25 ê ×åõîâà 111 20/25 ê 1072511 ×åõîâà 111 8/26 ê 102794 ×åõîâà 111 15/25 ê 1071593 ×åõîâà 15/25 ê Øåâ÷åíêî 34 10/10 ï Øåâ÷åíêî 34 6/10 ï 1073153 Øåâ÷åíêî 15 11/17 ê ÷ï Øåâ÷åíêî 34 6/10 ï Øåâ÷åíêî 34 6/10 ï Øåâ÷åíêî 15 16/17 ê Øåâ÷åíêî 15 16/17 ê 21060825 Øåâ÷åíêî 6/10 ï 146989 Øåâ÷åíêî 15 11/17 ê 3/456 Øåâ÷åíêî 15 8/17 ê 1073154 Øåâ÷åíêî 15 11/17 ê ßêóøåâà 262 1/1 á ßêóøåâà 144 1/1 ê ßêóøåâà 142 1/1 ê 21085064 ßêóøåâà 1/1 ê ßêóøåâà 1/2 ê ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ ðàéîí ïðâ4815 Áàçà Ãåîëîãèè 3 1/1 øëá 21076576 Áåðäñêîå øîññå 11/12 ê Áåðåçîâàÿ 2 5/17 ì Áåðåçîâàÿ 2 15/17 ì Áåðåçîâàÿ 4 10/18 ì 131523 Áåðåçîâàÿ 4 17/18 ê Áåðåçîâàÿ 2/18 ê Áåðåçîâàÿ 2 9/18 êð Áåðåçîâàÿ 2 7/18 ê Áåðåçîâàÿ 5 4/17 ê Áåðåçîâàÿ 4 5/17 ê 1028035 Áåðåçîâàÿ 3 8/9 ï Áåðåçîâàÿ 4ñò 7/17 ì Áåðåçîâàÿ 1/5 ï Áåðåçîâàÿ 5/2 3/5 ï Áåðåçîâàÿ 5 18/19 ï Áîëüøàÿ 25 3/3 ê Ãåðîåâ Ðåâîëþöèè 121 2/2 ê Ãåðîåâ Ðåâîëþöèè 10 5/10 ê Çàðå÷íàÿ 4 1/10 ê Çàðå÷íàÿ 8/10 ê 29650 Çàðå÷íàÿ 4 11/12 ê 123801 Çàðå÷íàÿ 4 7/10 ê 1081765 Çàðå÷íàÿ 4 7/9 ê Çàðå÷íàÿ 4 3/10 ê Çàðå÷íàÿ 4 3/10 ê Çâåçäíàÿ 1/5 ï Çâåçäíàÿ 3 1/4 ê Çâåçäíàÿ 1/5 ï 21043718 Çâåçäíàÿ 4/5 ê Çâåçäíàÿ 3 3/4 ê

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

39/20/9 40/20/10 40/20/9 40/20/10 39/18/10 41/21/11 36/17/11 35/17/10 35/17/10 33/13/9 41/19/9 40/25/42/18/9 41/21/9 36/27/36/19/8 41/19/9 52/22/15 52/22/12 61/22/16 28/19/7 29/14/13 30/15/14 29/14/14 30/21/5

- -/1 ê -/1 ò -/1 -/1 ê 1/ê 1/ê 1/- -/1 ê ê 1/1/ê -/1 ò -/1 ò 1/-/1 -/1 ò -/1 ê -/1 ê -/1 ê -/1 - -/-

30/-/37/20/10 22/13/21/-/14 21/-/21/16/22/12/21/11/4 21/-/11 20/13/22/12/4 31/-/29/14/7 30/16/6 32/18/7 30/14/9 30/18/6 31/20/6 48/22/14 38/17/12 38/16/11 41/16/13 42/15/13 42/15/14 50/22/14 54/30/11 30/17/6 31/18/6 30/16/7 30/19/6 31/24/-

- -/- èç ò -/1 èç èç ê 1/1/- -/1 ê ò -/1 ê -/1 ê -/1 èç èç 1/ê -/1 ò -/ò 1/- èç - -/1 èç

èç èç

èç

èç èç

èç - 1/ò -/- èç èç

èç ò 1/ê 1/- èç -/1 -/1 ê -/1 ê -/1 - 1/ò ò ò ò

-/-/- èç -/- èç 1/- èç

óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï óï ìý ìñ ïã ìý ïã

öåíà

êîíòàêòû

2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.350.000 2.400.000 2.400.000 2.450.000 2.450.000 1.750.000 2.100.000 2.170.000 2.200.000 2.250.000 2.340.000 2.340.000 2.450.000 2.780.000 2.800.000 3.370.000 550.000 930.000 950.000 980.000 ñ 1.050.000

2004040 89139070055 ÷ï 2491212 Îëüãà Àëåêñååâíà 2242416 89134817891 Òàòüÿíà,ñäàí 2226207 89831382236 Îëüãà Ñåðãå 89130654845 Åëåíà,ñ/î,0% 89133799433 Àíäðåé Ãëåáîâè÷ 2184440 Ìàðèíà Êîíäðàòüåâíà 2228800 89137273300 Íàòàëüÿ Ñåðãååâ 2491212 Îëüãà Àëåêñååâíà 89059321303 ÷ï,ñðî÷íî 2208834 89134563451 2184440 Íàòàëüÿ Èãîðåâíà 89231257930 3011822 Ìàðèíà,ðåìîíò 2244409 89139153342 Ñåðãåé 2147533 2195566 ÷ï 2147533 2195566 ÷ï 2333334 Àííà Ìèõàéëîâíà 2540222 89232493112 ÷ï 89139257664 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 2184440 Íàòàëüÿ Èãîðåâíà 2130143 2700000 ñðî÷íî,äîê-òû ãîòîâû 2188563 89529029202 Àëèíà 89139080007 Íàòàëüÿ 2204980 Ñâåòëàíà Èâàíîâíà 2224905 89137517248 Îêñàíà

ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÑÀÉË Þëèé Öåçàðü ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÓÍÈÊÎÍ-ÈÍÂÅÑÒ Èíäåêññòðîé ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Áîëüøîé ãîðîä ÑÀÉË ×àñòíîå Ôîðòóíà íà Êàëèíèíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÔËÝÒ (www.flat-nsk.ru) ÔËÝÒ (www.flat-nsk.ru) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) ÐÈÔ-Ñ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ

800.000 ð 1.800.000 ñ 720.000 ñ 780.000 790.000 ñ 790.000 ñ 800.000 ñ 800.000 ñ 850.000 ñ 890.000 ñ 900.000 ð 950.000 ñ 1.080.000 ñ 1.120.000 ð 1.150.000 ñ 1.270.000 ñ 1.100.000 ñ 1.100.000 ð 2.100.000 ñ 1.600.000 ñ 1.650.000 ñ 1.750.000 ñ 1.750.000 ñ 1.850.000 ð 1.980.000 ñ 2.100.000 ñ 1.030.000 õð ñ 1.050.000 òèï ð 1.100.000 õð ñ 1.100.000 ñò ñ 1.200.000

3382222 3446000 Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ 2134463 Ìàðèÿ 2020539 89639481518 3621213 89134644193 Åêàòåðèíà Áîðèñ 2277850 2994533 Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà 2910226 89134819627 Íàòàëüÿ Âàñèëüå 2632483 2491271 89137254985 Ìàðãàðèòà 2215457 2216885 2244409 89139153342 Ñåðãåé 2271217 Òàòüÿíà Ñåðãååâíà 89139080007 Íàòàëüÿ 2149619 3070777 3435511 89137889365 Ðèììà 3547402 89231023613 Åêàòåðèíà 2223414 89231308400 Äìèòðèé 2226207 89231245017 Îëüãà 2242416 89137533359 Òàòüÿíà Íèêîëà 3621213 89139192613 Èðèíà Áîðèñîâíà 89139015308 ðåìîíò,ñðî÷íî 2060880 Þëèÿ Îëåãîâíà,www.psfond.ru 3140121 Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà 2444222 Åëåíà Âëàäèñëàâîâíà 89137364869 Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâ 3144549 89134874497 Þëèÿ 2491211 2491110 Èðèíà 2200221 89133858583 äîìîôîí 2279200 îáìåí íà 2õ 2410010 Ëàðèñà Àëåêñàíäðîâíà 3385381 Òàòüÿíà

Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïëàíåòà ÃÀÐÀÍÒ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÀÍ Ïðàâûé áåðåã Ïàðòíåð ×àñòíîå ÝÂÅÐÅÑÒ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Êîíñóë-Í ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÐÈÔ-Ñ Ïåðâîìàéñêîå ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) Þëèé Öåçàðü ÍÈÀÍ (www.nian.tv) Ïðîåêò ÀÍ 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÄÍÍ Ëþáèìûé ãîðîä íà ëåâîì Ñèáèðñêèé ãîðîä ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Æèëèùíûé âîïðîñ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ×àñòíîå

ìý óï óï óï ñò óï ñò ñò óï óï óï òèï òèï õð òèï óï ìý ìý óï óï óï óï óï óï óï óï

ñ ñ ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ð ð ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ð ñ

òåëåôîí èìÿ

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

90

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

¹

óëèöà

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ äîì

÷ï Êîëüöîâî 21 ïðâ5417 Êðàñíûé ôàêåë 93 21084040 Êðàñíûé ôàêåë Ìàðàòà 107481 Ìàÿêîâñêîãî 2à Ìàÿêîâñêîãî Ìàÿêîâñêîãî 2 21051585 Ìàÿêîâñêîãî 21089379 Ìåõàíè÷åñêàÿ 1-ÿ Íîâîñåëîâ Íîâîñåëîâ 21039888 Îäîåâñêîãî 30656 Ïåðâîìàéñêàÿ 118 30656 Ïåðâîìàéñêàÿ 118 108291 Ïåðâîìàéñêàÿ ïðâ5586 Ïåðâîìàéñêàÿ 186 29259 Ïåðâîìàéñêàÿ 172 30650 Ïåðâîìàéñêàÿ 196 1104611 Ïåðâîìàéñêàÿ 102 Ïåðâîìàéñêàÿ 1081766 Ïðèøâèíà 1 Ïðèøâèíà 1104103 Òâàðäîâñêîãî 8 ïðâ5062 Òâàðäîâñêîãî 12 1104287 Óçîðíàÿ 8 Óçîðíàÿ Óðàëüñêàÿ 13/14 21106110 Ó÷åíè÷åñêàÿ Øóêøèíà 148022 Øóêøèíà 5 Øóêøèíà ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ðàéîí Àáàêàíñêàÿ 16 Áàëòèéñêàÿ 25 Áàðüåðíàÿ 4 Áàðüåðíàÿ 4 109889 Áîðîâàÿ Ïàðòèÿ 18 125701 Áîðîâàÿ Ïàðòèÿ 18 Áîðîâàÿ Ïàðòèÿ 8 Âàõòàíãîâà 39 ìðñ5243 Ãåðîåâ Òðóäà 33à Ãèäðîìîíòàæíàÿ 48 Äèíàìîâöåâ 10 ÷ï Äèíàìîâöåâ 15 49/09 Èâàíîâà 26 21081852 Èâëåâà ÷ï Èâëåâà 164 ìðñ5262 Èëüè÷à 5 Ëåñîñå÷íàÿ 109916 Ëåñîñå÷íàÿ 3 1104548 Ëåñîñå÷íàÿ 7 21058949 Ìè÷óðèíñê. (ßãîäíàÿ) ÷ï Ìîëîäîñòè 26 Ìîëîäîñòè 26 Ìîëîäîñòè 26 ÷ï Ìîðñêîé ïðîñïåêò á410 Íîâîìîðñêàÿ

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

2/5 1/1 3/3 4/10 5/5 1/9 4/5 2/10 1/5 1/4 1/4 2/3 4/5 4/5 1/5 5/5 3/4 3/5 1/5 2/5 2/5 10/10 2/5 3/5 2/5 4/5 5/5 2/2 5/5 5/5 3/5

ê ä ê ì ê ê ê ê ê ï ê ê ï ï ï ï ï ê ï ê ï ï ê ï ê ê ï ê ï ï ï

36/19/7 25/13/12 32/19/6 34/14/9 32/18/6 36/20/9 36/18/8 41/16/11 30/18/5 31/18/6 44/18/12 79/-/30/16/6 30/16/6 31/18/6 -/-/32/18/6 30/13/6 31/18/6 30/16/6 30/16/6 30/18/6 22/-/5 29/16/6 31/18/6 30/16/6 29/16/6 31/18/6 30/16/6 30/16/6 29/18/5

ò ò ò ò ò ò ê ò ò ò ò

6/10 7/16 1/5 1/5 6/6 4/6 7/10 5/9 4/9 5/5 4/5 8/10 2/5 5/6 5/6 8/9 2/9 3/10 7/10 1/2 9/10 9/10 9/10 3/4 2/5

ï ê ï ê ê ê ê ï ï ê ï ï ê ê ï ê ï ï ï ê ï ï ï ê ê

39/19/9 54/19/13 31/19/6 30/19/6 43/23/11 42/20/10 44/16/10 34/17/8 39/19/9 21/12/4 29/16/6 40/19/9 22/15/6 44/23/11 42/20/10 35/16/7 33/19/6 38/19/9 35/15/9 30/16/6 40/20/10 40/20/10 38/18/9 33/18/6 33/19/6

ò ò ò ò ò

1/-/1/-/1 -/-/1 1/1/-/-/-

èç

èç èç èç èç èç

2/- èç 1/1/ò -/ò 1/1/-

-/ò ò 1/ò -/1 1/ò 1/-/ò ò 1/ò 1/ò ò 1/ò 1/-

ò ò ò ò ò ê ê ò ò ò ò ê ò ò -

ñì èç

èç ñì èç èç

èç

-/1 èç -/1

-/1 2/-/1 -/1 1/1/1/1/1/1/1/-/1 1/1/1/-/-

èç

èç

èç

èç èç

1/1/- èç 1/1/-

òèï ìý ìý óï õð óï ïã óï õð òèï óï òèï õð õð õð õð õð õð õð òèï òèï òèï ìñ òèï õð òèï õð ìý õð õð òèï óï ýë õð òèï óï óï óï óï óï ìñ õð óï òèï óï óï òèï õð óï óï õð óï óï óï õð õð

ñ

öåíà

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

1.100.000 490.000 1.150.000 1.300.000 1.200.000 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.150.000 1.200.000 1.400.000 2.770.000 1.100.000 1.100.000 1.150.000 1.250.000 1.300.000 1.300.000 1.350.000 1.500.000 1.200.000 1.250.000 1.150.000 1.250.000 1.150.000 1.160.000 1.300.000 1.190.000 1.150.000 1.150.000 1.200.000

2011866 2011869 Èðèíà,ïëàñòèê 3382222 2724111 Ìàðèíà Âèêòîðîâíà 2149619 3070777 2302131 89139356763 Îëüãà Ãåííàäüåâ 2279012 89139024116 Íàòàëüÿ 89139518206 Íàòàëüÿ,òîðã 2310000 Åêàòåðèíà Âèêòîðîâíà 2032010 Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ 2279012 89139024116 îáìåí íà 2õ 2993984 2277205 Åëåíà Åâãåíüåâíà 2769776 Îëüãà Íèêîëàåâíà 3072327 Íàòàëüÿ Èâàíîâíà 3072274 Íàòàëüÿ Èâàíîâíà 2491212 Âèêòîð Þðüåâè÷,an@ansail.ru 3382222 3072274 Íàòàëüÿ Èâàíîâíà 3072327 Äåíèñ Àëåêñàíäðîâè÷ 2020027 Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà 89537752505 åâðîðåìîíò 2179932 Þëèÿ Áîðèñîâíà 2993984 2277205 Åëåíà Èâàíîâíà 2271217 Àëèíà Ñåðãååâíà 3382222 2271217 Åëåíà Áîðèñîâíà 89529153576 Èðèíà 2270668 Îëüãà Âàñèëüåâíà 3555945 Ëàðèñà Åãîðîâíà 3621213 89139192613 Èðèíà Áîðèñîâíà 2004040 89139328516 ÷ï 3071333 3072439 Ìàðèíà

Àçáóêà æèëüÿ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ïåðâîìàéñêîå Áîëüøîé ãîðîä Æèëèùíûé âîïðîñ ×àñòíîå ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Æèëèùíûé âîïðîñ Ñòåëëà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä ÑÀÉË Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Ïðîåêò ÀÍ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Ñòåëëà ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Ïðîåêò ÀÍ Ýâåðåñò-Í ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ��ÈÀÍ (www.nian.tv) ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ Çîëîòîé Êëþ÷

ñ ð ñ ñ ñ ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ

1.465.000 2.150.000 1.200.000 1.300.000 1.500.000 1.600.000 1.800.000 1.500.000 1.850.000 900.000 1.180.000 1.570.000 1.290.000 1.200.000 1.250.000 2.250.000 1.500.000 1.600.000 1.650.000 830.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 2.100.000 1.200.000

89537678969 Äàðüÿ ×àñòíîå 2200221 89537718121 Ëþäìèëà Ãåîðãåâ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ 2917618 Îêñàíà ÑÁÊ-ÏËÞÑ 3350643 89133896142 Îëüãà Ôåäîðîâíà Ïðàâîâîå Æèëèùíîå Àãåíñòâî 3339917 Àíàñòàñèÿ Âèòàëüåâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 3040444 89139866712 Ëàðèñà Àâäèåíêî Äåëüòà 2220595 89139554404 ÷ï ÀËÜÔÀ 89139127893 Îëüãà Ëåîíèäîâíà Äåëüòà 2174411 Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü 89130650570 Ìàêñèì ×àñòíîå 3151293 89618463364 Òàòüÿíà Íèêîëà Íîâîñèá Ñòðîé Íåäâèæèìîñòü 89059543415 3011822 Ëàðèñà ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü 3540707 89039976600 Èðèíà Àëåêñàíäð ÀÔÈÍÀ ÏÀËËÀÄÀ 3622284 Àííà Èâàíîâíà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 89059543415 3011822 Ëàðèñà ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü 2174411 Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü 2994981 2266362 Åëåíà ÑÁÊ-ÏËÞÑ 3339917 Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) 2034010 Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) 2333334 Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 2123507 2996178 Àëåêñåé ÀÍ ÐîñòÄîìÈíâåñò 89139239900 Õîð.ðåìîíò ×àñòíîå 89133973292 Ëþäìèëà ×àñòíîå 2632050 Åâãåíèÿ,õîð.ñîñò. Ïëàíåòà 89137644488 3010606 Ëþáîâü,÷ï ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru)

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ê

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru

91


1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ ê

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ïå÷àòíèêîâ Ïå÷àòíèêîâ ÷ï Ïîëåâàÿ 109905 Ïîëåâàÿ 125665 Ïîëåâàÿ 1103545 Ðàçúåçäíàÿ 109890 Ðîññèéñêàÿ 106172 Ðîññèéñêàÿ Ðîññèéñêàÿ Ðûáàöêàÿ 102586 Ñîëíå÷íîãîðñêàÿ Øëþçîâàÿ ìðñ5232 Ýêâàòîðíàÿ Ýíãåëüñà ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ Ãîãîëÿ 125679 Ãîãîëÿ 135002 Ãîãîëÿ Ãîãîëÿ Ãîãîëÿ Ãîãîëÿ Ãîãîëÿ Ãîãîëÿ Ãîãîëÿ Ãîãîëÿ ÷ï Ãîãîëÿ Ãîãîëÿ 117443 Ãîãîëÿ öåí8244 Ãîãîëÿ Ãîãîëÿ Ãîãîëÿ 21098344 Ãîãîëÿ 127172 Ãîãîëÿ Ãîãîëÿ Ãîãîëÿ 10072 Ãîãîëÿ ÷ï Ãîãîëÿ 4 Ãîãîëÿ ÷ï Ãîãîëÿ Ãîãîëÿ Ãîãîëÿ 19804 Ãîãîëÿ Ãîãîëÿ 120818 Ãîãîëÿ 110645 Ãîãîëÿ 21100023 Ãîãîëÿ 21001208 Ãîãîëÿ Äåìüÿíà Áåäíîãî Äåìüÿíà Áåäíîãî Äåìüÿíà Áåäíîãî Äåìüÿíà Áåäíîãî 102844 Äåìüÿíà Áåäíîãî 1101775 Äåðæàâèíà 110976 Äåðæàâèíà ÷ï Äåðæàâèíà Äåðæàâèíà Äåðæàâèíà

äîì

ý/ý

9/10 6 7/10 7/9 8/2 8/9 7/1 7/9 10ñò 8/10 19 9/9 8 10/17 8 12/16 31 1/5 11 4/5 30 6/9 1 5/9 4 2/5 ðàéîí 47á 1/5 19 2/5 25 5/5 25 5/5 37 1/5 37 1/5 25 5/5 43à 1/5 25 5/5 5/5 43à 1/5 32 2/5 43à 1/5 25 2/5 25 5/5 3à 4/5 3/5 3à 4/5 3à 4/5 3/5 7 2/9 24 4/5 7 2/9 34 5/9 39à 5/10 39à 6/10 39à 4/10 38 9/10 39à 7/10 7/10 9/10 10/19 66 1/5 52 5/10 52 5/10 68à 1/5 58à 2/5 46 9/9 42 4/9 47 4/9 1 3/5 73 9/17

06-13 ÄÅÊÀÁÐß

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

ê ê ï ï ê ê ï ê ê ê ï ê ï ï

37/16/10 39/17/9 35/15/10 35/19/10 45/18/10 49/19/12 39/19/9 50/19/16 54/18/15 63/55/36/19/9 32/18/7 38/19/9 29/16/6

ï ê ê ê ï ï ê ï ê ê ï ï ï ê ê ê ï ê ê ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ï ï ï ï ê ï ï ê ê ê

31/18/6 30/19/6 31/17/6 31/17/6 31/19/6 31/19/6 31/17/6 31/19/6 31/17/6 30/18/6 31/19/6 30/18/7 31/19/6 31/17/7 31/17/6 33/18/6 31/19/6 32/20/6 33/20/6 32/18/6 34/19/7 32/19/6 33/19/7 41/18/10 35/18/9 41/20/9 36/18/10 44/20/11 43/20/10 43/20/11 43/20/10 49/20/13 31/19/6 36/17/9 32/14/9 32/19/6 36/23/8 29/17/5 30/17/6 25/20/32/18/6 45/18/12

ò ê ò ò ò

ê ò ò ò -

-/1 1/-/1 1/-/2 -/1 1/-/1 -/1 èç -/2 ñ-è 1/-/1 1/1/-

ò -/ò ò 1/1/ò ò ò 1/ò ò 1/ò 1/ò -/ò ò ò ò ò ò ò ò

ê ò ò ò ò

-/-/1/1/1/1/1/1/-/1 1/-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 -/1

ò ò ò ò ò ò ê ò ò

-/1 -/1 -/-/-/1 -/1 -/1 1/-/1

ò ò -

èç

èç èç èç ñì

èç èç èç

èç èç

èç

èç ñì èç èç èç

èç

öåíà

òåëåôîí èìÿ

êîíòàêòû

óï óï óï ìñ ýë óï óï óï óï óï óï óï óï õð

ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ

1.550.000 1.590.000 1.650.000 1.850.000 2.950.000 2.450.000 1.850.000 2.660.000 3.000.000 2.200.000 1.300.000 1.600.000 1.500.000 1.200.000

89139586705 Èðèíà Èâàíîâíà 2035555 89059543415 3011822 Ëàðèñà 3339917 Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà 3040444 89133779657 Îëüãà Áîðèñîâíà 2034010 Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà 3339917 Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ 2302131 89139456474 Ëàðèñà Âëàäèìèð 89059519512 Äìèòðèé 89039006002 Àíòîí 2228800 89139496376 Àëåíà Àíàòîëüåâ 89529241153 ðåìîíò 2174411 89139586705 Èðèíà Èâàíîâíà

Ñèáðèýëò Äîêòîð Êëþ÷ ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Äåëüòà ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Áîëüøîé ãîðîä ×àñòíîå ×àñòíîå Áîëüøîé ãîðîä Íåäâèæèìîñòü Ñèáèðè ÀÍ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ñèáðèýëò

õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð õð

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

õð òèï óï óï óï óï óï óï óï óï óï òèï óï óï õð ïã òèï òèï óï õð óï

ñ ñ ð ð ñ ð ñ ð ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.570.000 1.580.000 1.580.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.620.000 1.700.000 1.700.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 2.000.000 2.050.000 2.100.000 2.200.000 2.350.000 2.450.000 2.500.000 2.700.000 2.850.000 2.850.000 3.200.000 3.800.000 1.450.000 1.600.000 1.650.000 1.700.000 1.830.000 1.780.000 1.850.000 1.850.000 2.000.000 2.370.000

3631838 89137131977 Îêñàíà 3040444 89133779657 Îëüãà Áîðèñîâíà 3630718 2010624 2224905 89137517248 Îêñàíà 3154053 89537820523 Åëåíà 3154053 89537820523 Åëåíà 2540148 89137999508 Íàòàëüÿ,÷ï 2119590 89529094705 Åâãåíèé Âàëåðüå 2870216 2700000 õîð.ñîñò. 2131759 2491071 Òàòüÿíà Áîðèñîâíà 89231257930 3011822 Ìàðèíà,ðåìîíò 3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð 2185855 89537931529 òîðã 2255656 2049090 89537633991 Ìàðèíà 2991245 Ðîìàí 2709988 Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà 2361100 89139187949 Àëåêñàíäð 89612292130 Ðåìîíò,ìåáåëü 3312610 Þëèÿ,îòë.ñîñò. 89139139158 Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà 2011866 2011869 Èðèíà,ðûíîê,ìåòðî 3040604 89139054125 Åëåíà Àëåêñàíäð 89139086718 2011305 Òàòüÿíà,åâðîðåì 2200221 2993607 Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà 2864287 Âëàäèìèð,ñ/î 3072274 Åëåíà Âàñèëüåâíà 2221263 89059307133 Ãàëèíà Íèêîëàåâ 2990055 89137349810 Âèêòîðèÿ Âèêòîð 2491212 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà 2410000 Ëþáîâü Èííîêåíòüåâíà 2204949 Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà 2224905 89607849660 ßíà Âàëåðü 2139184 2880408 Îëüãà,òîðã,ñðî÷íî 2128252 89139480897 Àííà Áîðèñîâíà 89139553918 Íèêèòà 2228800 89232479037 Åëåíà Áîðèñîâíà 2993540 Åëåíà Âëàäèìèðîâíà 3543399 Ñîôèÿ Ñòàíèñëàâîâíà 2011866 2011869 Èðèíà,ìåòðî 2496102 89232487678 Àëåêñàíäð 2221464 89232257276 Àðòåì

Íîâîñèá.Öåíòð Íåäâèæèìîñòè Äåëüòà Ïðàâûé Áåðåã ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ Áåëûé êâàäðàò Áåëûé êâàäðàò Êëþ÷-Èíôîðì Àêðîïîëü ÒåðåìÃðàäÚ (www.doma54.ru) Àëüÿíñ ÍÑÊ íåäâèæèìîñòü ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÀÍ ÀÂÅÍÞ Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÃÎÐ.ÈÏÎÒÅ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÑÁÊ-ÏËÞÑ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Ãîðæèëîáìåí ×àñòíîå Îïîðà-Ãðóïï Ëåâîáåðåæíîå Àçáóêà æèëüÿ ÖÍ ÒÐÅÑÒÚ-ÍÚ Ïëàíåòà ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÑÌÊ ïëþñ 1-é ñòðîèòåëüíûé ôîíä ÏÅÐÅÑÂÅÒ ÀÈÖÍ (www.nsk-icn.ru) ÑÀÉË ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ ÑÁÊ-ÏËÞÑ Ïëàíåòà ×àñòíîå Áîëüøîé ãîðîä ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) Àçáóêà æèëüÿ ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) ÏÅÐÂÎÅ ÀÍ

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

92

www.reforum.ru


06-13 ÄÅÊÀÁÐß

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

óëèöà

¹

21083124 110661 ëåí8260 119462 20000989 1102714 126485 21076306

21079947 10105704 148579

102898

21092709 1101776 125709 117095 110664 ëåí10007 121032

1104507 135060

Äåðæàâèíà Äåðæàâèíà Äåðæàâèíà Äåðæàâèíà Äåðæàâèíà Äåðæàâèíà Äîñòîåâñêîãî Äîñòîåâñêîãî Äîñòîåâñêîãî Åðìàêà Åðìàêà Åðìàêà Èïïîäðîìñêàÿ Èïïîäðîìñêàÿ Èïïîäðîìñêàÿ Èïïîäðîìñêàÿ Èïïîäðîìñêàÿ Èïïîäðîìñêàÿ Èïïîäðîìñêàÿ Èïïîäðîìñêàÿ Èïïîäðîìñêàÿ Èïïîäðîìñêàÿ Èïïîäðîìñêàÿ Èïïîäðîìñêàÿ Èïïîäðîìñêàÿ Èïïîäðîìñêàÿ Èïïîäðîìñêàÿ Èïïîäðîìñêàÿ Èïïîäðîìñêàÿ Èïïîäðîìñêàÿ Èïïîäðîìñêàÿ Êàìåíñêàÿ Êàìåíñêàÿ Êàìåíñêàÿ Êîëûâàíñêàÿ Êîëûâàíñêàÿ Êîëûâàíñêàÿ Êîëüöîâà Êîìñîìîëüñêàÿ Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò Êðàñíûé ïðîñïåêò

äîì

73 47 5 77/1 77/2 8 8 6 3 3 49 49 49 49

45à 31 45 45à 30 30 22/1 45à 22/1 19 21 26 56/1 56/1 5 5 130 3 59 67à 77à 77á

ý/ý

ì

ïëîùàäè ò á/ë ïëàí òèï ñ/ó

16/17 1/9 4/12 2/5 16/24 2/23 3/5 3/5 3/5 5/5 5/9 5/9 4/5 4/5 1/9 4/5 4/5 1/10 9/9 3/9 8/9 3/9 8/9 10/10 10/10 5/9 4/9 3/9 5/10 6/15 6/14 8/9 4/6 4/6 1/2 1/2 1/2 4/5 3/5 5/5 5/5 3/5 4/5

ê ï ê ê ê ê ê ê ê ï ê ê ï ï ê ï ï ï ê ê ï ê ê ï ï ê ê ê ê ê ê ê ê ê ä ê ê ê ï ê ê ê ê

43/17/11 44/29/7 58/25/15 35/28/52/35/15 48/-/31/18/6 31/18/6 31/18/6 29/15/6 34/14/7 34/14/7 31/18/6 31/18/6 30/14/7 31/18/6 31/18/6 34/18/9 34/20/6 34/18/8 30/17/6 34/19/7 35/20/6 38/19/9 37/19/9 38/18/11 33/20/7 35/20/7 37/18/10 60/-/49/25/12 23/20/42/16/12 43/17/12 32/20/10 33/20/10 33/21/10 40/26/7 30/18/5 27/23/4 31/18/6 31/16/7 45/30/-

ò -/1 ò -/1 èç 1/ò -/ê -/1 ò -/- èç ò ò -/ò èç ò 1/- èç 1/ò -/1

ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ê ò ò ò ê ò ò ò ò ò

-/1 1/1/-/1/-/1 1/-/1 1/-/1 -/1 1/1/1/1/-/1 -/1 1/-/2 -/2 -/-/-/1/-

èç èç èç èç èç

èç

èç èç ñì

èç -/-

ò ò 1/ò -/1

óï óï óï ïã óï ýë õð õð õð õð óï óï òèï õð òèï õð õð óï òèï óï òèï óï òèï óï óï óï òèï òèï óï ýë ýë ìñ óï óï ìý ìý ïã õð õð ìñ õð ïã

ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ñ ñ ñ ñ ñ ð ñ ñ ñ ð ñ ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ð ð ñ ð ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

öåíà

2.400.000 2.500.000 2.600.000 2.750.000 3.172.000 3.750.000 1.600.000 1.650.000 1.700.000 1.550.000 3.300.000 3.300.000 1.550.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.700.000 1.730.000 1.750.000 1.800.000 1.850.000 1.850.000 1.930.000 1.940.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 2.000.000 3.500.000 3.650.000 1.350.000 2.600.000 2.600.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.700.000 1.600.000 1.300.000 1.550.000 1.700.000 3.200.000

òåëåôîí èìÿ

2119003 89529458883 åâðî,Ëàðèñà 2204949 Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 3621213 89137200100 Ìàðèÿ Âëàäèìèð 2491212 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà 2090890 89529440811 Ëþäìèëà 2871163 2119003 89139399136 Ëèäèÿ 2185855 89537931529 ñðî÷íî 2244409 89139153342 Ñåðãåé 2410000 Ìèõàèë Âàëåðüåâè÷ 3140121 Ðóôèíà Íèêîëàåâíà 2221263 89139419567 Âåðà Íèêîëàåâíà 3630718 2010624 3357005 89039354110 Íàòàëüÿ Åâãåíüå 3622284 Àííà Ñåðãååâíà 2244409 89139153342 Ñåðãåé 2244409 89139153342 Ñåðãåé 2608030 Èðèíà Âëàäèìèðîâíà 2410000 Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 2362159 2999269 Åêàòåðèíà.õîð.ñîñò. 2125319 89039380254 ÷ï 2223090 89132079379 Ãàëèíà Ïåòðîâíà 89139055650 2188069 Îëüãà Âëàäèìèð 2228800 89139058887 Äìèòðèé 2188563 89232327843 óñëóãè 0% 2242416 89134817891 Òàòüÿíà,åâðîðåì. 2301010 89139103782 Îëåã 2410000 Ìèõàèë Âàëåðüåâè÷ 2160101 Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà 89537654404 3040444 89133779657 Îëüãà Áîðèñîâíà 2636781 Èðèíà òîðã 2171715 89133916886 Âàëåðèÿ Àíàòîëü 89231252222 Ãàðäåð,ó öåíòð.ïàðêà. 2491212 Îëüãà Àëåêñååâíà 2871163 2221031 89529117833 òîðã 2301010 89833091317 Àðêàäèé Àíäðååâ 2119590 89529409744 Îëüãà Ìèõàéëîâí 2271217 Òàòüÿíà Ñåðãååâíà 3630718 2010624 89139463456 2181515,www.novonik.ru 2035555

êîíòàêòû

Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÑÀÉË ÈÍÒÅÃÐÀË Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü Ýëåêòðîí-Íåäâèæèìîñòü ÀÍ ÀÂÅÍÞ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) ÏÅÐÅÑÂÅÒ Ïðàâûé Áåðåã ÍÈÀÍ (www.nian.tv) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÃÆÀ ÖÈÏ (www.ãæàöèï.ðô) ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ Æèëñåðâèñ ÎÃÍÈ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ ÊÂÀÐÒÝÍ (www.kvarten.ru) Îïîðà-Ãðóïï Áîëüøîé ãîðîä ÊËÀÑÑÈÊÚ (klassik-an.ru) Þëèé Öåçàðü ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÆÈËÔÎÍÄ (www.zhilfond.ru) ×àñòíîå Äåëüòà ×àñòíîå Áîëüøîé ãîðîä ×àñòíîå ÑÀÉË Ñèáàêàäåìñòðîé Íåäâ-ñòü ÀÍ ÀÂÅÍÞ ÃÎÐÆÈËÖÅÍÒÐ Àêðîïîëü ÃÐÀÍÎÂÈÒ (www.granovit.ru) Ïðàâûé Áåðåã Íîâî-ÍèêîëàåâñêÚ Äîêòîð Êëþ÷

Ãîòîâîå æèëüå: 1-êîìíàòíûå

ê

1–ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ: ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ïî ðåêëàìèðóåìûì îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â îôèñàõ îðãàíèçàöèé, ðàçìåùàþùèõ ðåêëàìó. Àäðåñà îðãàíèçàöèé óêàçàíû â ðàçäåëå "Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ" â êîíöå æóðíàëà.

www.reforum.ru</