Page 1

“ช้าๆ

แต่ว่า

บา้ นน ยั่งยืน”

บ้าน  บ้าน

จังหวะชีวิตของคนเมืองเล็กนั้นเชื่องช้ากว่าในเมืองใหญ่ วิธีที่ผู้คนสร้างสรรค์งานหรือดื่มด่ำกับความสุขระหว่างวัน  จึงไม่ต้องแข่งกับเวลา  ค่อยเป็นค่อยไป  ทว่าอยู่ยืน ในหนังสือ “บ้าน  บ้าน” ฉบับที่ว่าด้วยเรื่อง  “ช้า ๆ แต่วา่ ยัง่ ยืน”  นี ้ เราได้พบคนจากเมืองใหญ่ทม่ี าตกหลุมรัก  เมืองเล็ก  ด้วยเหตุผลและแรงจูงใจต่าง ๆ กัน  แต่ทุกคน  มีสิ่งที่เหมือนกัน  คือ  มีศิลปะและเวลาเป็นเพื่อน ลองมาดูตัวอย่างจากเรื่องราวและผู้คนใน  “บ้าน  บ้าน”   เล่มนี ้ แล้วจะพบว่า  เมือ่ เรามอบศิลปะและเวลาให้ตวั เองแล้ว  ผลที่ได้นั้นเป็นอย่างไร ภัทรสิริ  อภิชิต

“ช้าๆ แต่ว่ายั่งยืน” ISBN 978-616-207-139-3

บา้

ฉบับที่ ๑

“บ้าน  บ้าน”  คือ  ชุดหนังสือเล่มเล็ก  ที่เป็นแรงบันดาลใจ  สะดวกพก  เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ  บ้าน  งานทำมือ  ศิลปะ  และความสุขที่ได้ลงมือทำ  นำเสนอผ่านเรื่องราวของผู้คนที่เลือกจะอยู่  ทำ  และคิด ในแบบที่รักที่ชอบอย่างเป็นตัวของตัวเอง “บ้าน  บ้าน” มาจากคำว่า  บ้าน  ซึ่งเมื่อเอ่ยถึงเมื่อไร  เรามักมองเห็น “ชีวิต”  ที่ม ี “ความสุข” ปะปนอยู่ด้วยเสมอ “บ้าน  บ้าน”  (เรียกสองครั้ง)  คือการเลียนแบบ  การเรียกซ้ำพยางค์สำหรับสรรพนามหรือชื่อของบุคคล  อันเป็นที่รัก  เช่น  ในภาษาจีน  เราเรียก  ป้าปา  ม่ามา   เจเจ้  หรือแม่บางคนเรียกแทนตัวกับลูกว่า  แม่แม่  และแม่บางคนเรียกลูกด้วยชื่อซ้ำสองที  เช่น  เล็กเล็ก   เป็นต้น  (มีจริงนะ) “บ้าน  บ้าน”  ยังเป็นสแลงที่ใช้กันทั่วไป  สื่อถึงสิ่งที่ดูสบายๆ  ไม่เป็นทางการ  ไม่หรูหรา  ทว่าให้ความรู้สึกจริงใจและคุ้นเคย “บ้าน  บ้าน”  จึงเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและใส่ใจ  การดูแลตกแต่งบ้านและสิ่งรอบกายอย่างมีสุนทรียภาพ  โดยไม่ยึดติดกับค่านิยมของสังคมจนลืมความต้องการ  ที่แท้ของตน

195. cover ���� ���� ���� 1.indd 1

1/12/12 2:44:27 PM


บา้ นน

บา้ intro.indd 1

ฉบับที่ ๑

1/12/12 2:55:45 PM


intro.indd 2

1/12/12 2:55:49 PM


FOREWORD

“ช้ าๆ  แต่ ว่ ายั ่ ง ยื น” ในหนังสือ “บ้าน  บ้าน” ฉบับที ่ ๑ นี้  ฉันได้เดินทางออกจาก  กรุงเทพฯ  เพื่อไปเห็นวิถีชีวิตและแนวคิดซึ่งต่างไปจากที่คุ้นเคย  จังหวะชีวิตของคนเมืองเล็กนั้นเชื่องช้ากว่าในเมืองใหญ่  วิธีที่ผู้คน  สร้างสรรค์งานหรือดื่มด่ำกับความสุขระหว่างวันจึงไม่ต้องแข่งกับเวลา  เป็นความสุขที่เกิดจากความค่อยเป็นค่อยไป  ทว่าอยู่ยืน ผู้คนที่เราไปพบเจอมานั้น  ส่วนมากเป็นคนพลัดถิ่น  ที่มาตกหลุมรักท้องถิ่นใหม่ด้วยเหตุผลและแรงจูงใจต่าง ๆ กัน  หลายคนเป็นคนจากเมืองใหญ่ที่มาตกหลุมรักเมืองเล็ก  แต่ทุกคนมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือ  มีศิลปะและเวลาเป็นเพื่อน ศิลปะนั้นมีอยู่รอบตัว  ทั้งยังเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างสรรค์ได้  ด้วยมือของเราเองตลอดเวลา  หากเราเหนีย่ วนำศิลปะเข้ามาเป็นส่วนหนึง่   ของการดำรงชีวิต  น่าจะช่วยให้เกิดสุนทรียภาพกับตัวเอง  และยังเป็น  แรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบข้างอีกด้วยอย่างเป็นอัตโนมัติ ลองมาดูตัวอย่างจากเรื่องราวและผู้คนใน “บ้าน  บ้าน” เล่มนี ้ แล้วจะพบว่า  เมื่อเรามอบศิลปะและเวลาให้ตัวเองแล้ว  ผลที่ได้นั้น  เป็นอย่างไร

intro.indd 3

ภัทรสิริ  อภิชิต

1/12/12 2:55:51 PM


PLACE สถานทีใ่ ดๆ ซึง่ เป็นตัวอย่างอันดีในการออกแบบและตกแต่ง...ไม่ใช่บา้ นก็เหมือนบ้าน 008  บ้านมะกอก ภาพ  อภิรักษ์   สุขสัย   สไตล์  สมบุญ   กริ่งไกร 038  La Vallée  ภาพ  ปรัชญา  จันทร์คง,   ปิยะวัฒน์   สินสมบูรณ์,   ภัทรสิร  ิ อภิชิต 048  บ้านหน้อยนอนม่วน   ภาพ  ปรัชญา   จันทร์คง   สไตล์  สมบุญ   กริ่งไกร HOME+WORK ชีวิต  งาน  และบ้าน  ของบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ 024  ศรีวรรณ  เจนหัตถการกิจ  ภาพ  ปรัชญา  จันทร์คง,  ปิยะวัฒน์  สินสมบูรณ์,  ภัทรสิร ิ อภิชติ 062  มิยูก ิ ชิมาดะ  ภาพ  ปรัชญา  จันทร์คง,  ปิยะวัฒน์  สินสมบูรณ์,  ภัทรสิร ิ อภิชิต ART+STUDIO ศิลปะ  ศิลปิน  และสถานที่  ซึ่งเขาและเธอใช้สร้างสรรค์งาน 078   ทาคุจิ  โคโนะ   ภาพ  ปรัชญา   จันทร์คง,   ปิยะวัฒน์   สินสมบูรณ์ 084   Chin Clay   ภาพ  ปรัชญา   จันทร์คง,   ปิยะวัฒน์   สินสมบูรณ์ 090 ลูกกา  ดีไซน์  สตูดิโอ   ภาพ  ปรัชญา   จันทร์คง,   ปิยะวัฒน์   สินสมบูรณ์ 094   โมโมโกะ   โทดะ   ภาพ  ปรัชญา   จันทร์คง,   ปิยะวัฒน์   สินสมบูรณ์

intro.indd 4

12/6/11 2:19:56 PM


CONTE NTS

COMMUNITY  ชุมชนอันเกิดจากการรวมกลุ่มกันของผู้ที่มีหัวใจเดียวกัน 100  เวิ้งมาลัย  ภาพ  ปรัชญา  จันทร์คง,  ปิยะวัฒน์  สินสมบูรณ์ HOME  บ้านและการตกแต่ง  ซึ่งสะท้อนตัวตนของผู้เป็นเจ้าของ 118  สุขุม  ชีวาเกียรติยิ่งยง  ภาพ  ปรัชญา  จันทร์คง,  ปิยะวัฒน์  สินสมบูรณ์ FOOD อาหารอิ่มใจ  ทำได้ง่ายๆ  กินกันเองได้ที่บ้าน 128  KISSA  ภาพ  ภัทรสิริ  อภิชิต SHOP   ร้านค้าตกแต่งดีและมีของดีที่น่าไปเยือน 132  จินนาลักษณ์  ภาพ  ปรัชญา  จันทร์คง,  ปิยะวัฒน์  สินสมบูรณ์,  ภัทรสิริ  อภิชิต THINGY  สิ่งของในครอบครองสะท้อนรสนิยมอันดีของใครคนหนึ่ง 136  อะไรอยู่ในตู้ของมาลัย  สัญกาย  ภาพ  ปรัชญา  จันทร์คง,  ปิยะวัฒน์  สินสมบูรณ์ MARKE T พื้นที่ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของผู้คน  กิจกรรม  และสิ่งของที่น่าสนใจ 140  งานมหกรรมชนเผ่า  ภาพ  ปรัชญา  จันทร์คง,  ภัทรสิริ  อภิชิต

intro.indd 5

12/6/11 2:20:01 PM


KISSA คุณคุมโิ กะ  ชูบาชิ  หรือทีเ่ ธอเรียกตัวเองสัน้  ๆ ว่า “คุม”ิ   เปิดร้านกาแฟเล็ก ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่เมือ่ สองปีทแ่ี ล้ว  ชือ่ ร้าน  KISSA  มาจากคำว่า  “Kissaten”  ซึง่ แปลว่า ร้านกาแฟในภาษาญี่ปุ่น  KISSA  เป็นร้านเล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในย่านที่ผู้คนไม่พลุกพล่าน หากได้ลองดูในเว็บไซต์ของร้านแล้วก็จะพบว่า  สิ่งที่เธอทำกับร้านเล็ก ๆ นี้เต็มไปด้วย ความตั้งใจและดูเป็นมืออาชีพมาก ๆ คุณคุมิเล่าให้ฟังว่า  เคยมาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (นัน่ เป็นเหตุผลว่า  ทำไมเธอจึงพูด  เขียน  และอ่านภาษาไทยได้ดว้ ย)  และเกิดตกหลุมรัก บ้านเมืองและชายหนุ่มชาวเชียงใหม่  หลังจากแต่งงานจึงย้ายมาอยู่ถาวรเป็นเวลา กว่าสามปีแล้ว  และด้วยความทีช่ อบกาแฟเอามาก ๆ  สมัยอยูโ่ ตเกียว  เธอเคยไปเรียน คัว่ กาแฟและเคยทำงานที่ร้านกาแฟ  จึงตั้งใจเปิดร้านกาแฟเล็ก ๆ ของตัวเองขึ้นที่น ี่ กาแฟที่ขายในร้านเป็นกาแฟแฟร์เทรด  (ทีค่ า้ ขายอย่างเป็นธรรมต่อผูผ้ ลิต)  จากเชียงใหม่ แม่ฮอ่ งสอน  และเชียงราย  ซึง่ เธอคัว่ เองกับมือด้วยเครือ่ งคัว่ แบบโบราณ  เช่นเดียวกับขนม ซึ่งจะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อย ๆ  ขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นคนทำอยากกินอะไร  คุณคุมิชอบทำขนม โดยศึกษาจากหนังสือและได้ความรู้จากคุณแม่ซึ่งเป็นครูในโรงเรียนสอนทำอาหาร  จุดเด่นของขนมฝีมือคุณคุมิคือ  ความเรียบง่าย  ที่เราหาพบไม่ง่ายนัก ในร้านเบเกอรี่ทั่วไป  แต่ความเรียบง่ายนี้ก็มาพร้อมความเอาใจใส่ของผู้ทำ  เช่น คุณคุมิเลือกใช้แป้งออร์แกนิกหรือเนยสด ๆ ซึ่งทำที่เชียงใหม่นี่เอง  รวมทั้งผสมผสาน รสชาติแบบญี่ปุ่นลงในขนมแบบฝรั่งด้วย  เช่น  คุกกี้ใส่มิโซะ  หรือเค้กช็อกโกแลต ใส่ถั่วแดงบด  เป็นต้น

ร้าน  KISSA ถนนสนามกีฬา  ซอย  3 โทรศัพท์  08-9997-2072 เปิดวันจันทร์  - ศุกร์ เวลา  10.00  น. -  17.00  น. www.kissachiangmai.com

etc.indd 128

12/6/11 3:54:27 PM


จิ นนาลั ก ษณ์ แม้เรามาไกลถึงอำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  แต่ยังมีโอกาสได้เจอร้านเก๋  ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบ  ๆ  ทว่าประทับใจเราไม่น้อยเลย แค่สถานที่ก็น่าทึ่งแล้ว  ตัวร้านออกแบบให้มีบรรยากาศของเรือนแถวไม้ ยาวต่อเนื่องกันหลายห้อง  ซึ่ง คุณจินนาลักษณ์  ชุ่มมงคล  ตั้งใจให้เป็นที่แวะพัก ของนักท่องเที่ยวที่สนใจผลิตภัณฑ์กระดาษสา  จำหน่ายของที่ระลึกต่าง  ๆ  เช่น กล่อง  การ์ด  สมุด  โคมไฟ  ไปจนถึงกระดาษสาแบบแผ่นหลากสีหลากเทคนิค เหมาะสำหรับใช้ทำงานศิลปะ  อย่างงานภาพพิมพ์หรือวาดภาพ  ที่เราสนใจเป็นพิเศษ คือ  วอลล์เปเปอร์กระดาษสา  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  สีสันและผิวสัมผัสสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติและทันสมัย  เหมาะกับการนำมาใช้ตกแต่งบ้านหรือรีสอร์ตที่ต้องการ สัมผัสของธรรมชาติ นอกจากนี้  ส่วนที่เป็นโรงงานด้านในสุดยังเปิดให้ลูกค้าและนักเรียนนักศึกษา ได้เห็นขั้นตอนก่อนจะมาเป็นกระดาษสาด้วย  เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชำนาญ ที่มีกว่ายี่สิบปีแก่คนรุ่นต่อไป

ร้านจินนาลักษณ์ อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์  0-5367-5395,  08-1883-9062 www.asiandesignconcepts.com

etc.indd 132

12/6/11 3:54:31 PM


SHOP

ซ้าย  บนและล่าง  ตัวอย่างลวดลายและพื้นผิว ที่น่าสนใจของวอลล์เปเปอร์กระดาษสา ขวา  ตัวร้านที่ทำให้มีบรรยากาศแบบเรือนแถวไม้ จัดมุมนั่งสบายไว้รองรับผู้มาเยือน ล่างซ้าย  โคมไฟขนาดใหญ่  ทำจากกระดาษสา เช่นกัน  โดยนำมาสานให้เป็นรูปทรงกลม ล่างกลาง  ตะแกรงหรือแม่พิมพ์สำหรับทำกระดาษสา ลวดลายต่าง ๆ ล่างขวา  ลวดลายกระดาษสาที่มีให้เลือกมากมาย

135

etc.indd 135

12/6/11 3:54:35 PM


MARKET

งานมหกรรมชนเผ่ า ใครชอบเดินตลาดและงานชนเผ่าเชิญทางนี.้ .. มาเชียงใหม่คราวนี ้ เรามีโอกาสได้มาเทีย่ วงานออกร้าน งานเล็ก  ๆ  แต่น่ารัก...งานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่ง ประเทศไทย  ซึง่ จะจัดตรงกับวันสากลชนเผ่าพืน้ เมืองโลก คือวันที ่ 9  สิงหาคม  ของทุกปี  ในปีน ้ี (2554)  จัดขึน้ ระหว่าง วันที ่ 7  -  9  สิงหาคม  ณ  สวนเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา ซึง่ กลุม่ ชาติพนั ธุ ์ 36  กลุม่ จากทุกภาคในประเทศไทยได้มา จัดซุม้ แสดงวัฒนธรรมของตน  ไม่วา่ จะเป็น  กะเหรีย่ ง ขมุ  คะฉิ่น  ดาราอาง  ไตหย่า  ม้ง  อาข่า  ลัวะ  ลีซู  ภูไท  ไททรงดำ  มอแกน  อุรักละโว้ย  ฯลฯ  แม้เป็น งานไม่ใหญ่  แต่เต็มไปด้วยสีสนั   มีทง้ั การแสดง  ดนตรี โล้ ชิงช้า  สาธิตการทำอาหาร  และจำหน่ายสินค้า ซึ่งแต่ละชนเผ่านั้นมีอัตลักษณ์ต่างกันไป  เป็นโอกาสดี ที่จะได้มาชมและช็อปสินค้าประเภทผ้าทอ  เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องจักสาน  ซึ่งล้วนเป็นงานทำมือและหาซื้อ ไม่ได้ทว่ั ไป  แถมยังได้พดู คุยกับพีป่ า้ น้าอาคนทำโดยตรง ที่สำคัญได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนร่วมชาติไทยด้วยกัน และถือเป็นการให้กำลังใจพี่น้องชนเผ่าอีกด้วย  งานกิจกรรมวัฒนธรรมแบบนี้มจี ดั ขึน้ เสมอ ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่  ถ้าใครมาเทีย่ ว ตรงกับช่วงที่มีงานอยากชวนให้ลองแวะมา น่าจะได้พบอะไรดี  ๆ ต่างไปจากการเที่ยว แบบนักท่องเที่ยวทั่ว ๆ ไป   

etc.indd 141

12/6/11 3:54:39 PM

บ้าน บ้าน 1  

ในหนังสือ “บ้าน บ้าน” ฉบับที่ ๑ นี้ ฉันได้เดินทางออกจาก กรุงเทพฯ เพื่อไปเห็นวิถีชีวิตและแนวคิดซึ่งต่างไปจากที่คุ้นเคย จังหวะชีวิตของคนเมืองเ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you