Page 1

2013 Tasarım Yılıydı. 2014 ise; Vizyon Yılı Olacak ‘Kentsel Vizyon’, ‘Stratejik Tasarım’ ve ‘Uzlaşma Yönetimi’ konularında faaliyet gösteren ticari yapımız KENTSEL STRATEJİ ve gönüllü yapımız DESTEK Platformu ile birlikte ikili yapı içinde kamu, özel ve sivil örgütlerle işbirliği içinde pek çok projeye, etkinliğe imza attık. Amacımız, 3.kez dönüşüm sürecine giren kentlerimizde; vizyon ve tasarım kavramlarının gündeme getirilmesi, ‘kent stratejisti’, ‘mahalle tasarımcısı’ ve ‘sosyal plancı’ yetiştirilmesidir. Kentsel Strateji ve DESTEK Platformu olarak 2011 yılında 60 gönüllü tasarımcı ile ‘3ADA1ADA’, 2012 yılında 250 gönüllü tasarımcı ile gerçekleştirdiğimiz ‘MAHALLE’, 2013 yılında ‘KENTteKENT’ Programlarına yeni boyutlar kazandırdık, uygulamalar yaptık.

2013;Tasarımın Gücü; Mahalle Tasarımcıları Tasarım Atölyeleri; Tasarımın gücünün kentsel sorunların çözümünde kullanılması, strateji ve tasarım ilişki sistematiğinin benimsenmesi, tasarımın her alanında genç tasarımcıların etkin kılınması, katılımcı ortamlarının yaratılması, yerel ve ulusal tasarımcılar arasında işbirliği kurulması için tasarım atölyelerinin kurulmasına öncülük ettik. İlk uygulamamız, ‘Tasarım Atölyesi Kadıköy' (TAK) kurulmasını sağlamak ve yönetimini üstlenmemiz oldu. Kadıköy Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı ve Kentsel Strateji şirketimizin işbirliği ile kurulan kamu, özel ve sivil işbirliğine dayalı bağımsız yönetilen TAK; gönüllü tasarımcılarla, Kadıköylüleri sorunların tasarım gücüyle çözülmesi için yeni bir yaratıcı ve yenilikçi ortam olarak pek çok program ve proje üretti, etkinlikler düzenledi. 300 e yakın gönüllü tasarımcının ürettiği ürünler, belediye ve Kadıköylülerle buluştu, beğenilen tasarımlar uygulamaya geçti ve gönüllü tasarımcılar iş yaratmaya başladılar. TAK; ‘tasarım sizden, uygulama bizden’ ve 'önce gönüllü çalış, sonra girişimci ol' söylemi ile genç tasarımcılara yeni iş alanları yaratıyor. Tasarım Rehberleri; İkinci çalışma ise Kağıthane'de 'Tasarımhane' oluşturulması idi. Kağıthane Belediyesi, NEF grubu ve Kentsel Strateji şirketimiz, bu kez kamu ve özel işbirliği içinde farklı bir tasarım modelini uygulamaya soktu. Kağıthane ilçesinin dönüşüm sürecinde yine tasarımın gücünü kullanarak 10 gönüllü tasarımcı ile 'Tasarım Rehberi' hazırladık. Amacımız, yeni kentsel dönüşüm sürecinde kimlikli kentler ve karakterli mahalleler yaratmak için 'mahalle tasarımcıları' yetiştirmek. KENTteKENT Programları; Üçüncü çalışmamızı ise Kartal Belediyesi ve ortaklaşa gerçekleştirdik. Kent ölçeğinde dönüşüm kurgusunun Ring, Kuşak ve Örtü yaklaşımları ile Hürriyet ve Cumhuriyet mahallerinin gelecek kurgusunu hazırladık. 3X3 Stratejik Tasarım Programı; Dördüncü çalışmamız ise Denizli Belediyesi, Arkitera ve şirketimiz işbirliğiyle Denizli’de geliştirildi. Strateji ve tasarım ilişki sistematiği içinde katılımcı çalıştaylarda stratejilerin tartışılarak planlama ve tasarım ilkelerini belirleyerek, yerel, ulusal ve uluslar arası tasarımcılarla projelerin hazırlanması hedefleyen programı gerçekleştirdik. 3X3 Programı 2014 yılında diğer kentlerde devam ettirilecektir.


2014; Vizyonun Farkı; Farklılıkların Farklılaştırılması Şirketimizin ana konularından biri olan kentsel vizyon kavramı altında kentler için Yol Haritaları, Stratejik Planlar, Vizyon Planları, Çarpan Etkileşim Strateji Çerçevesi, Mekansal Gelişim Strateji Şemaları hazırladık. Trakya Kalkınma Ajansı ile Trakya Bölge Plan Şemaları, Lüleburgaz, Enez, Demirköy, Şarköy, Vize Vizyon Planları, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile Karasu, Sapanca, Düzce, Yalova Vizyon Planları hazırladık. Yapılan çalışmalar kentlerin yeniden kurgulanması için kamu kuruluşları ve yerel yönetimler için birer rehber olmuştur. Söz konusu çalışmaların kamu, özel ve sivil temsilcilerin katılımıyla çalıştaylarda tartışılarak yapılması uygulanabilir strateji ve projelerin geliştirilmesi için önemlidir. Ayrıca, Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfımız ile işbirliği içinde 5 bölgenin Kültür Öncelikli Yol Haritalarının genç plancı ekibiyle geniş katılımlı ortamlarda hazırlanmasına yardımcı olduk. Anadolu’da Kentsel Vizyon Çalıştayları yönettik. Tarihsel Dönüşüm; Bu yıl, Çekül Vakfımız ile hazırladığımız Siirt; Tarihsel Dönüşüm Vizyon Planı yaklaşımlarımıza yeni boyut kazandırdı. Anadolu coğrafyasında tarihsel derinliği ve kültürel birikimi yüksek olan kentlerimizde kentsel dönüşüm yerine tarihsel dönüşüm süreci başlatılmasını gündeme getirdik. BEK Analizi; Yol Haritaları ve Vizyon Planlarının hazırlanması sürecinde SWOT analizi yerine şirketimiz tarafından geliştirilen BEK Analizi kullanıldı. BEK analizi vizyon planlarının araka planlarını ve gelecek stratejileri için önemli bir analiz oldu. Yeni dönüşüm sürecinde tasarım gücünün yanı sıra vizyon farkının önemini dikkate alarak bugüne kadar yaptığımız çalışmaları daha farklı boyutlara yeni yılda taşıma kararı aldık. Bu nedenle, 17 Ağustos 2013 yılında, Büyük Marmara Depreminin 14. Yılında şirketimiz ve NEF grubu işbirliği ile ‘Kentsel Vizyon Platformunu’ kurduk. Platformun amacı, mahalle, kent ve bölge ölçeğinde yeni modeller ortaya koymak, yeni kentsel akımlar oluşturmak ve işbirliği yoluyla yeni yönetim yaklaşımlarını tartışmaya açmaktır. 81Kent81Vizyon; 81 kentin vizyon planlarını 81 gönüllü ile hazırlayarak, öncelikle yerel seçim öncesi yeni başkan adaylarına dağıtarak farklı bakış açısı ve farklı projeleri kendi gündemlerine almalarını sağlamak, ardından da başkanların yeni dönemlerinde önerilerin uygulanmasına yardımcı olmaktır. Geçtiğimiz aylarda, 81 katılımcı, stüdyo 33 eğitim programına katılarak, kentsel vizyon içeriği konusunda eğitildi. Katılımcılar, benimsenen içerik çerçevesinde vizyon planlarını hazırladılar. Vizyon Forumu; 2014 Şubat ayı başında düzenlenecek Vizyon Forumunda kamu, özel ve sivil toplum temsilcileri ile yapılan çalışmalar tartışılacak. Kentlerin geleceği için yeni stratejiler üretilecek. Kent Modelleri; Kentlerin yeni temalar ve akımlar çerçevesinde yeniden kurgulanmasına gereksinim vardır. Kültür Kentleri, Paylaşan Kentler, Gelişen Kentler, Bahçe Kentler, Tematik Kentler vb gibi akımlar yeni kent modellerinin gelişmesine ve bölge/havza ölçeğinde yeni kentsel ittifakların oluşmasına katkı sağlayacaktır.


Kent Stratejisti; 2014 yılında hedefimiz 10 kent stratejisti yetiştirmek. Stüdyo 33’te vereceğimiz eğitimler, çalıştaylar ve yeni projeler bu hedefe yönelik hazırlanacaktır.

Sosyal Etki Planlaması (SEP); Travma; Mekan ve İnsana Etki 2014 yılında kentsel dönüşümün mekan ve yaşama olan etkisini inceleyecek programlara da ağırlık vereceğiz. Amacımız, büyük ölçekli kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan hem mekan hem de insan travmalarının incelenerek, dönüşümün sosyal boyutunun gündeme gelmesini sağlayacağız. ON Proje Onlarca Etki Programı; Amaç, yeni dönüşüm sürecinde geliştirilen büyük ölçekli projelerin ekonomik, toplumsal ve çevresel etkilerin yaşayan ve yaşanılan yere olan etkisinin değerlendirilmesidir. Sosyal Etki Planı (SEP); Sosyal Etki Planları dönüşüm projelerinden etkilenen varlıklar ve insanların etki değerlendirmelerinin proje ile birlikte hazırlanmasını hedeflemektedir. Sosyal Plancı; Program çerçevesinde sosyal plancıların yetiştirilmesi ve onların hazırlayacağı SEP raporlarının bir zorunluluk haline getirilmesi en önemli hedefimiz olacaktır. Tüm çalışmalar şirketimiz ve DESTEK Platformumuzun gönüllü çalışmaları ile yapıldı. Bu çalışmaları yaparken DESTEK Platformunun Demokrasi, Ekonomi, Strateji, Toplum, Eşitlik, Katılım temel ilkelerini dikkate aldık. Çalışmalarımızı kamu, özel ve sivil işbirliği içinde, bağımsız yönetim anlayışıyla ve genç tasarımcılarla yapmaya çalıştık. Kentsel Strateji ve DESTEK grubu olarak, özellikle gönüllü, bağımsız, işbirliği içinde 2013 yılı ve öncesinde yaptıklarımız, 2014 yılında yapmak istediklerimiz, yine aynı ilkelerle, bu kez yetiştirdiğimiz, ‘kent stratejistleri’, ‘mahalle tasarımcıları’ ve ‘sosyal plancılarla’ yani uzmanlarla birlikte büyüyerek ve gelişerek devam edecektir. 2014 yılı; Anadolu kentlerinde, ‘Tasarım Atölyeleri’ ve ‘Vizyon Atölyeleri’ kurulma yılı olacaktır. Biz, kentlerde atölyelerin kurulmasına, program ve projelerin geliştirilmesine, gönüllü yetiştirilmesine ve gönüllülere iş yaratılması için ortamlar hazırlanmasına yine gönüllü, bağımsız ve işbirliği içinde devam edeceğiz. Yakın hedefimiz ise Tarihi Kentler Birliği, ÇEKÜL Vakfımız ile birlikte ‘Anadolu Tasarım Atölyesi’ni (ATA) kurarak, Anadolu kentlerindeki yerel tasarımcılarla, ulusal ve uluslar arası tasarımcıları bir araya getirerek, işbirliği ve deneyim transferi ortamları yaratarak ‘kimlikli kentler’ kurgulamak olacaktır. 2014 Vizyon Yılının kentlerimiz, yöneticilerimiz, akademik çevre ve yurttaşlarımız için farklılıklar getirmesini diliyoruz. Saygılarımızla

A.Faruk GÖKSU

Sıla AKALP

Kentsel Strateji ve DESTEK Platformu Kurucu Ortakları

2013 Tasarım yılıydı, 2014 ise Vizyon yılı olacak...  

‘Kentsel Vizyon’, ‘Stratejik Tasarım’ ve ‘Uzlaşma Yönetimi’ konularında faaliyet gösteren ticari yapımız KENTSEL STRATEJİ ve gönüllü yapım...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you