Page 1

‫ﺑﺸﺎرات ﻇﻬﻮر ﻣﻮﻋﻮد در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ زردﺷﺘﻴﺎن‬

‫ﺗﻤﺎم ادﻳﺎن و ﻣﺬاهﺐ اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺁﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﻣﻮﻋ ﻮد و ﻧﺠ ﺎت دهﻨ ﺪﻩ اﯼ ﻇﻬ ﻮر ﮐﻨ ﺪ و روﯼ زﻣ ﻴﻦ را از‬ ‫ﺑ ﺪﻳﻬﺎ و زﺷ ﺘﻴﻬﺎ ﭘ ﺎﮎ ﻧﻤ ﻮدﻩ ‪ ،‬ﻋ ﺪاﻟﺖ و ﻧﻴﮑ ﯽ را در روﯼ ﮐ ﺮﻩ ارض ﻣﺴ ﺘﻘﺮ ﻧﻤﺎﻳ ﺪ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﮑ ﻪ " ﺑﺮهﻤﻨ ﺎن ﻣﻨﺘﻈ ﺮ‬ ‫ﮐﺮﻳﺸﻨﺎﯼ ﻣﻮﻋﻮد و ﺑﻮداﺋﻴﺎن ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راﻩ ﺑﻮداﯼ ﭘﻨﺠﻢ و ﻳﻬﻮدﻳ ﺎن ﻣﻨﺘﻈ ﺮ ﻇﻬ ﻮر ﻣﺴ ﻴﺢ و ﻋﻴﺴ ﻮﻳﺎن اﻧﺘﻈ ﺎر ﻇﻬ ﻮر‬ ‫ﻓﺎرﻗﻴﻂ ) ﭘﺎراﮐﻠﻴﺘﻮس( و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﻬﻮر ﻣﻬﺪﯼ هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫زردﺷﺘﻴﺎن ﮐﻪ ﭘﻴﺮو ﺣﻀﺮت زردﺷﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻳﺮاﻧﯽ و ﺁرﻳ ﺎﺋﯽ هﺴ ﺘﻨﺪ ‪ ،‬ﻣﻨﺘﻈ ﺮ ﺳ ﻪ ﻣﻮﻋﻮدﻧ ﺪ ﮐ ﻪ ﺑﺎﻳ ﺪ ﺑ ﺎ ﻋﻼﻣ ﺎت‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﻪ و در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر در ﻣﺸﺮق زﻣﻴﻦ ﻇﺎهﺮ ﺷﻮﻧﺪ‪(1) .‬‬ ‫در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ زردﺷﺘﻴﺎن اﺻﻮﻻ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸ ﻴﻦ ه ﺎﯼ ﺣﻀ ﺮت زردﺷ ﺖ ﻧ ﺎم )ﺳﻴﻮﺷ ﺎﻧﺲ( و ﻳ ﺎ ) ﺳﻮﺷ ﻴﺎﻧﺲ( و ﻳ ﺎ )‬ ‫ﺳﻮﺷﻴﺎﻧﺖ( دادﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻮد رﺳﺎﻧﻨﺪﻩ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ رهﺎﻧﻨﺪﻩ و ﻧﺠﺎت دهﻨﺪﻩ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﮔﺎﺗﻬﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺣﻀﺮت زردﺷﺖ ﺧﻮد را ﺳﻮﺷﻴﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧ ﺪ و ﻏﺎﻟﺒ ﺎ در ﮔﺎﺗﻬ ﺎ ﮐﻠﻤ ﻪ ﺳﻮﺷ ﻴﺎﻧﺲ ﺑ ﻪ ﺻ ﻴﻐﻪ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺠﺎت دهﻨﺪﮔﺎن ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺁن ﺣﻀﺮت اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻳﺎران و ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ دﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ‪ .‬در ﺳ ﺎﻳﺮ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ هﺎﯼ اوﺳﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻮﺷﻴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤ ﻊ ﺁﻣ ﺪﻩ ﮐ ﻪ ﻣﻨﻈ ﻮر از ﺁﻧﻬ ﺎ ﺟﺎﻧﺸ ﻴﻦ ه ﺎﯼ ﺣﻀ ﺮت زردﺷ ﺖ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﮐﻪ در ﺗﺒﻠﻴﻎ و اﻧﺘﺸﺎر ﺁﺋﻴﻦ ﻣﺰدﻳﺴﻨﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮدﻩ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ راﻩ راﺳﺖ هﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬هﻤﭽﻨ ﻴﻦ در‬ ‫اوﺳ ﺘﺎ از ﺳﻮﺷ ﻴﺎﻧﺲ ه ﺎﻳﯽ ﻧ ﺎم ﺑ ﺮدﻩ ﺷ ﺪﻩ ﮐ ﻪ در ﺁﺧﺮاﻟﺰﻣ ﺎن و روز ﻗﻴﺎﻣ ﺖ و رﺳ ﺘﺎﺧﻴﺰ ﻋﻈ ﻴﻢ ﻇﻬ ﻮر ﻧﻤ ﻮدﻩ و‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺖ اهﻮراﻣﺰدا را ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد‪(2).‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺬا زردﺷﺘﻴﺎن ﺑﺮاﯼ وﺻﻮل ﺑ ﻪ روز ﻣﻮﻋ ﻮد در ﻧﻤ ﺎز و دﻋﺎه ﺎﯼ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧ ﻪ ﺧ ﻮد در ه ﺮ ﺷ ﺒﺎﻧﻪ روز از درﮔ ﺎﻩ‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯽ اﻧﺒﺎز درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐ ﻪ ﺁﻧ ﺎن را ﺑ ﻪ روز ﻣﻮﻋ ﻮد رﺳ ﺎﻧﻴﺪﻩ و ﺑ ﻪ ﺷﻨﺎﺳ ﺎﻳﯽ ﻣﻮﻋ ﻮد ﻣﻨﺘﻈ ﺮ ﻣﻮﻓ ﻖ‬ ‫ﺑﺪارد‪.‬‬ ‫زردﺷﺘﻴﺎن در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ‪ ،‬ﺁﻳﺎت ﻣﺒﺎرﮐﻪ اوﺳﺘﺎ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ‪ ،‬ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻴ ﺎن ﻣﺒﺎرﮐ ﻪ‪ ،‬ﺗﮑ ﺮار ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ‬ ‫‪ ":‬اﯼ داﻧ ﺎ اورﻣ ﺰد‪ ،‬هﻤ ﯽ ﺑ ﺎد ﺗﻨﺪرﺳ ﺘﯽ و ﻧﻴﮑ ﯽ و ﺧﺮﻣ ﯽ ‪ ،‬ﺗ ﺎ اﻳ ﻦ دﻳ ﻦ راﺑ ﻪ ﺳﻴﻮﺷ ﺎﻧﺲ ﺑﺮﺳ ﺎﻧﻢ‪ ".‬و در ﻧﻴ ﺎﻳﺶ‬ ‫روزاﻧﻪ در اورﻣﺰد ﻳﺸﺖ‪ ،‬ﻣﻀ ﻤﻮن ﺑﻴ ﺎن ﻣﺒﺎرﮐ ﻪ‪ ،‬ﻣ ﯽ ﺧﻮاﻧﻨ ﺪ‪ ":‬از ﺑ ﺪﻳﻬﺎ دور دار و ﺑ ﻪ ﺧ ﻮﺑﯽ ﺑﺮﺳ ﺎن‪ ،‬ﺳ ﺮوش‬ ‫ﭘ ﺎﮎ را ﺑ ﻪ ﻓﺮﻳ ﺎد ﻣ ﺎ ﺑﺮﺳ ﺎن‪ ،‬اﯼ داﻧ ﺎ اورﻣ ﺰد‪ ،‬هﻤ ﯽ ﺑ ﺎد ﻧﻴﮑ ﯽ و ﻓﺮاﺧ ﯽ ﻧﻌﻤ ﺖ ﺗ ﺎ اﻳ ﻦ دﻳ ﻦ را ﺑ ﻪ ﺳﻴﻮﺷ ﺎﻧﺲ‬


‫ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ‪ ".‬و در ورهﺮام ﻳﺸﺖ‪ ،‬ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻴﺎن ﻣﺒﺎرﮐﻪ‪ ،‬ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪ ":‬ورهﺮام ‪ ،‬ﺧﺪا ﻧﻮر دادﻩ را ﭘﺮﺳ ﺘﺶ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨﻢ"‬ ‫و ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺁﻳﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪ ":‬ﻧﺴﻞ ﻣﺮا ﭘﺎﮎ ﮔﺮدان ﮐﻪ ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ ﭘﺎﮎ و ﻧﻴﮑﻮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ‪".‬‬ ‫در ﻓﺼﻞ اول ﮐﺘﺎب ﺑﻨﺪهﺶ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ " زردﺷﺘﻴﺎن ﻃﻮل ﺟﻬﺎن را دوازدﻩ ه ﺰار ﺳ ﺎل ﻣ ﯽ داﻧﻨ ﺪ ﮐ ﻪ ﭘ ﺲ از‬ ‫ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻣﺪت ﺳﻪ هﺰار ﺳﺎل اهﻮراﻣﺰدا ﺟﻬﺎن را ادارﻩ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ‪ ،‬و در ﺳﻪ هﺰار ﺳﺎل دوم ‪ ،‬اهﺮﻳﻤﻦ ﻧﻴ ﺰ در‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ اهﻮراﻣﺰدا ﻗﺮار داﺷﺖ ‪ .‬در اول ﺳﻪ هﺰار ﺳﺎل ﺳﻮم‪ ،‬ﮐﻴﻮﻣﺮث و ﻳﺎ اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺁرﻳﺎﺋﯽ ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻮن در اﺛﺮ ﻃﻐﻴﺎن اهﺮﻳﻤﻦ‪ ،‬دﻧﻴﺎ را ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد‪ ،‬در اول ﺳﻪ هﺰار ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺣﻀﺮت زردﺷﺖ‬ ‫اﺳﭙﻨﺘﻤﺎن از ﻃﺮف اهﻮراﻣﺰدا ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﯼ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﻳﺮاﻧﯽ و ﺁرﻳﺎﺋﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻃﻮل ﺳ ﻪ ه ﺰار ﺳ ﺎل ﭼﻬ ﺎرم و ﭘ ﺲ از رﺳ ﺎﻟﺖ ﺣﻀ ﺮت زردﺷ ﺖ دو ﺗ ﻦ از ﻣﻮﻋﻮده ﺎﯼ ﺁن ﺣﻀ ﺮت ﻇﻬ ﻮر‬ ‫ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد ‪ .‬در ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻬﺪ ﭼﻬﺎرم و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن دﭼﺎر ﭘﻨﺠﻪ ﻗﻬﺮ و ﮐﻴﻦ اه ﺮﻳﻤﻦ ﮔﺮدﻳ ﺪﻩ و دﻧﻴ ﺎ را ﻇﻠ ﻢ‬ ‫و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ‪ ،‬ﻣﻮﻋﻮد ﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ ﻇﻬ ﻮر ﻧﻤ ﻮدﻩ‪ ،‬روز ﻗﻴﺎﻣ ﺖ و رﺳ ﺘﺎﺧﻴﺰ ﻋﻈ ﻴﻢ ﺑﺮﭘ ﺎ‬ ‫ﺧﻮاه ﺪ ﺷ ﺪ ‪ ،‬ﻣﺮدﮔ ﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘ ﻪ و ﺟﻬ ﺎن ﻣﻌﻨ ﻮﯼ را ﺧﻮاه ﺪ ﺁراﺳ ﺖ‪ (3).‬ﺑ ﻪ ﻣﻮﻋﻮده ﺎﯼ ﺳ ﻪ ﮔﺎﻧ ﻪ ﺣﻀ ﺮت‬ ‫زردﺷ ﺖ ﺑ ﻪ ﻃ ﻮر اﻋ ﻢ ﺳﻴﻮﺷ ﺎﻧﺲ ﮔﻔﺘ ﻪ اﻧ ﺪ ‪ ،‬وﻟﮑ ﻦ در ﻏﺎﻟ ﺐ ﺑﺸ ﺎرات ﮐﻠﻤ ﻪ ﺳﻴﻮﺷ ﺎﻧﺖ‪ ،‬ﺑ ﺮاﯼ ﺁﺧ ﺮﻳﻦ ﻣﻮﻋ ﻮد‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ و او را ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮق اهﻮراﻣﺰدا ذﮐﺮ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﻳﺴﻨﺎﯼ ‪ 26‬ﻓﻘﺮﻩ ‪ 10‬ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ‪ ":‬ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوهﺮ ﭘﺎﮐﺎن از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺸ ﺮ ‪ ،‬ﮐﻴ ﻮﻣﺮث ﺗ ﺎ ﺑ ﻪ ﺳﻴﻮﺷ ﺎﻧﺲ درود ﻣ ﯽ‬ ‫ﻓﺮﺳﺘﻴﻢ‪".‬‬ ‫در زاﻣﻴﺎد ﻳﺸﺖ ﻓﻘﺮﻩ ‪ 22‬ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪ ":‬ﻓﺮﮐﻴﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎ را ﻣﯽ ﺳﺘﺎﺋﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﺰدان ﻣﻴﻨ ﻮﯼ و ﺟﻬ ﺎﻧﯽ ﻣﺨ ﺘﺺ اﺳ ﺖ‪،‬‬ ‫و در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ هﻨﻮز ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺴﻬﺎﯼ ﻧﻮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﻬﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد‪(4)".‬‬ ‫و در ﻳﺴﻨﺎﯼ ‪ 59‬ﻓﻘﺮﻩ ‪ 28‬ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ‪ ":‬ﺑﻪ ﺑﻬﺮام ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﻣﺰدا درود ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻴﻢ و ﺑﻪ ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺖ ﭘﻴﺮوزﮔ ﺮ درود ﻣ ﯽ‬ ‫ﻓﺮﺳﺘﻴﻢ‪".‬‬ ‫در ﮐﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﺑﺸﺎرات‪ ،‬ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺖ‪ ،‬ﻣﻮﻋﻮد ﺁﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم " اﺳﺘﻮت ارﺗﻪ " و ﻳ ﺎ ﺑﻬ ﺮام ورﺟﺎوﻧ ﺪ و‬ ‫ﻳ ﺎ ﺷ ﺎﻩ ﺑﻬ ﺮام ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬و هﻤﺘ ﺎﻧﻄﻮر ﮐ ﻪ ذﮐ ﺮ ﺷ ﺪ در وره ﺮام ﻳﺸ ﺖ ﻣ ﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳ ﺪ‪ ):‬وره ﺮام‪ ،‬ﺧ ﺪا ﻧ ﻮر دادﻩ را‬ ‫ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ( ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ورهﺮام‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ " ﻧﻮر ﺧﺪا " ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬


‫ﻇﻬﻮر هﻮﺷﻴﺪر ﺑﺎﻣﯽ‬ ‫هﻮﺷﻴﺪر ﺑﺎﻣﯽ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮد و ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ اه ﻮراﻣﺰدا ﺑﻌ ﺪ از ﺣﻀ ﺮت زردﺷ ﺖ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ وﻋ ﺪﻩ ﺧ ﺪا‪ ،‬ﭼ ﻮن‬ ‫ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ اه ﻮراﻣﺰدا ﻣﻮﻓ ﻖ ﮔﺮدﻳ ﺪﻩ و وﺣ ﯽ ﺧ ﺪا ﺑ ﺮ او ﻧ ﺎزل ﺷ ﻮد و ﺑ ﻪ ﻧ ﻮ ﻧﻤ ﻮدن دﻧﻴ ﺎ اﻗ ﺪام‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻼﻣﺖ ﻇﻬﻮر وﯼ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪت دﻩ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز‪ ،‬ﺧﻮرﺷﻴﺪ در وﺳﻂ ﺁﺳ ﻤﺎن ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﺤ ﺮﮎ ﺧﻮاه ﺪ اﻳﺴ ﺘﺎد و‬ ‫ﺑﻪ هﻔﺖ ﮐﺸﻮر روﯼ زﻣﻴﻦ ﻧﻮر ﺧﻮاهﺪ ﭘﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﺁﻧﮑﻪ دﻟﺶ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬از دﻳﺪن اﻳﻦ ﺧﺎرق اﻟﻌ ﺎدﻩ ‪ ،‬زه ﺮﻩ ﺧ ﻮد را‬ ‫ﺑﺎﺧﺘﻪ و از هﻮل و هﺮاس ﺟﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺳﭙﺮد‪ .‬زﻣﻴﻦ از ﻧﺎﭘﺎﮐﺎن ﺗﻬﯽ ﮔﺮدد و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑ ﻪ ﺗ ﺪرﻳﺞ ﺑ ﻪ ﻣﻘ ﺎم اول ﺧ ﻮد‬ ‫ﮔﺮاﻳﺪ ﺑﻪ هﻤﺎن ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻏﺎز ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﻋﻼﺋ ﻢ و ﺑﺸ ﺎرات ﻓ ﻮق اﻟ ﺬﮐﺮ‪ ،‬ﻣﻨﻈ ﻮر از ﻇﻬ ﻮر هﻮﺷ ﻴﺪر ﺑ ﺎﻣﯽ‪ ،‬ﻇﻬ ﻮر ﺣﻀ ﺮت ﻣﺤﻤ ﺪ رﺳ ﻮل اﷲ‬ ‫)ص( اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﻀﺮت زردﺷﺖ ﻃﻠ ﻮع ﻓﺮﻣ ﻮد و در زﻣ ﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ اﺣﮑ ﺎم و دﺳ ﺘﻮرات ﺁن ﺣﻀ ﺮت در اﺛ ﺮ‬ ‫ﻣﺮور زﻣﺎن رﻧﮓ و ﺑﻮﯼ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻩ ﺑﻮد‪ ،‬و ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﺖ دﺧﺎﻟ ﺖ ﭘﻴﺸ ﻮاﻳﺎن دﻳ ﻦ اﺻ ﺎﻟﺖ ﻓ ﺮاﻣﻴﻦ ﺣﻀ ﺮت‬ ‫زردﺷﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﺗﺠﻤﻼت دﻧﻴﻮﯼ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﻌﻨﻮﯼ ﭼﻴﺮﻩ ﮔﺸﺘﻪ و ﻇﻠ ﻢ و ﺟ ﻮر ﺳﺮاﺳ ﺮ اﻣﭙﺮاﻃ ﻮرﯼ‬ ‫ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن و ﺟﻬﺎن ﺁن روزﯼ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑ ﻮد‪ ،‬ﺁﻓﺘ ﺎب دﻳﺎﻧ ﺖ ﻣﺤﻤ ﺪﯼ از ﻣﺸ ﺮق ﺣﺠ ﺎز ﻃ ﺎﻟﻊ ﮔﺮدﻳ ﺪ و ﺧﻮرﺷ ﻴﺪ‬ ‫ﻧﺒﻮت ﺁن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻣ ﺪت دﻩ روز ﮐ ﻪ ﻋﺒ ﺎرت از دﻩ ﻗ ﺮن اﺳ ﺖ ‪ ،‬در ﺁﺳ ﻤﺎن دﻳﺎﻧ ﺖ ﺑ ﻪ ﻧ ﻮر اﻓﺸ ﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧ ﺖ‪ .‬و‬ ‫اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و در ﻇﻞ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﺶ وارد ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و اﻓﺘﺨﺎر دو ﺟﻬﺎن ﻓﺎﺋﺰ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء در ﻟﻮﺣﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪ ":‬ﺑﺪان ﮐﻪ ﻇﻬﻮر اول در اﻳﻦ ﺧﺒ ﺮ ﻇﻬ ﻮر ﺣﻀ ﺮت رﺳ ﻮل اﷲ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ‬ ‫ﺷ ﻤﺲ ﺣﻘﻴﻘ ﺖ در ﺁن ﺑ ﺮج دﻩ روز اﺳ ﺘﻘﺮار داﺷ ﺖ و ه ﺮ روز ﻋﺒ ﺎرت از ﻳ ﮏ ﻗ ﺮن اﺳ ﺖ‪ ،‬و ﺁن دﻩ روز ﺑ ﻪ اﻳ ﻦ‬ ‫ﺣﺴﺎب‪ ،‬هﺰار ﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬و ﺁن دور و ﮐﻮر ﻣﺤﻤﺪﯼ ﺑ ﻮد ﮐ ﻪ ﺑﻌ ﺪ از ﻏ ﺮوب ﻧﺠ ﻮم وﻻﻳ ﺖ‪ ،‬ﺗ ﺎ ﺣﻀ ﺮت اﻋﻠ ﯽ‬ ‫هﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ اﻧﺘﻬﯽ‪(5)".‬‬ ‫ﭼﻮن دوران وﻻﻳﺖ ﺑﻬﺪ از ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم ‪ 260‬ﺳﺎل ﺑ ﻮد ‪ ،‬ﺑ ﺎ اﻓ ﺰودن ﺁن ﺑ ﺮ ه ﺰار ﺳ ﺎل‪ ،‬در ﺳ ﺎل ‪1260‬‬ ‫هﺠﺮﯼ دوران هﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﻋﻮد اول ﻳﻌﻨﯽ هﻮﺷﻴﺪر ﺑﺎﻣﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫هﻮﺷ ﻴﺪر ﺑ ﺎﻣﯽ ) ﺣﻀ ﺮت ﻣﺤﻤ ﺪ ( ﻧﻴ ﺰ ﭘﻴ ﺮوان ﺧ ﻮد را ﺑ ﻪ دو ﻇﻬ ﻮر ﺑﻌ ﺪ ﺧ ﻮد‪ ،‬ﻳﻌﻨ ﯽ ﻇﻬ ﻮر هﻮﺷ ﻴﺪر ﻣ ﺎﻩ و‬ ‫ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ورﺟﺎوﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻮﻋﻮد ﺁﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ و ﺑﺸﺎرات ﻣﺨﺼ ﻮص وﻋ ﺪﻩ داد ‪ ،‬ﮐ ﻪ ه ﺮ ﻳ ﮏ ﺑ ﻪ‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ ﻇﺎهﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬


‫ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص(‪ ،‬ﻗﻮم ﻋﺮب ﮐﻪ در ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب‪ ،‬ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﻮﺣﺶ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ‬ ‫اﺳ ﻼم‪ ،‬ﺁن ﭼﻨ ﺎن ﺗﺮﻗ ﯽ ﻧﻤﻮدﻧ ﺪ ﮐ ﻪ ﺑ ﺎ ﺗﻤ ﺪن ه ﺎﯼ زﻣ ﺎن ﺧ ﻮد ﻳﻌﻨ ﯽ روم و اﻳ ﺮان رﻗﺎﺑ ﺖ ﮐﺮدﻧ ﺪ و دﺳ ﺘﻮرات ﺁن‬ ‫ﺣﻀﺮت ﮐﻪ داروﯼ ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاﯼ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﺟﺰﻳﺮﻩ اﻟﻌﺮب ﺑﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺰت و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺁﻧﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ‪.‬‬

‫ﻃﻠﻮع هﻮﺷﻴﺪر ﻣﺎﻩ‬ ‫در ﮐﺘﺎب دﻳﻨﮑﺮد ﺻﻔﺤﻪ ‪ 185‬ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ‪ ":‬ﭼﻮن هﺰار و دوﻳﺴﺖ و اﻧﺪ ﺳ ﺎل از ﺗ ﺎزﯼ ﺁﺋ ﻴﻦ ﺑﮕ ﺬرد‪ ،‬هﻮﺷ ﻴﺪر ﻣ ﺎﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﯼ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮد‪".‬‬ ‫و در ﺁﻳﻪ ‪ 21‬ﮐﺘﺎب دﺳﺎﺗﻴﺮ ‪ ،‬ﺳﺎﺳﺎن ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪ ":‬ﭼﻮن هﺰار ﺳﺎل ﺗﺎزﯼ ﺁﺋﻴﻦ را ﮔﺬرد ‪ ،‬ﭼﻨ ﺎن ﺷ ﻮد ﮐ ﻪ اﮔ ﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﮔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺪاﻧﺪش و ﭼﻨﺎن اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﺑﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺮدﻩ ﮔﻔﺘﻪ ﮐ ﺲ از اﻳﺸ ﺎن ﻧﺸ ﻮد ‪ ،‬اﮔ ﺮ راﺳ ﺖ ﮔﻮﻳﻨ ﺪ ﺁزار‬ ‫ﻳﺎﺑﻨﺪ‪ ،‬و ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺳﺨﻦ ﺧﺮداﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎز و ﭼﻨﮓ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دهﻨﺪ‪".‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺸﺎرات ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ زردﺷﺘﻴﺎن ‪ ،‬هﻮﺷ ﻴﺪر ﻣ ﺎﻩ دوﻣ ﻴﻦ ﻣﻮﻋ ﻮد ﺣﻀ ﺮت زردﺷ ﺖ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ‪ ،‬و ﭼ ﻮن‬ ‫ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اهﻮراﻣﺰدا ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدد و رﺳﺎﻟﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ وﯼ ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ‪ ،‬ﻋﻼﻣﺖ ﻇﻬ ﻮر هﻮﺷ ﻴﺪر ﻣ ﺎﻩ ﺁن اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﺧﻮرﺷ ﻴﺪ ﺑ ﻪ ﻣ ﺪت ﺑﻴﺴ ﺖ روز در وﺳ ﻂ ﺁﺳ ﻤﺎن‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ‪ ،‬ﺟﻬﺎن دﮔﺮ ﺑﺎرﻩ روﯼ ﻧﺠﺎت ﺑﻴﻨﺪ‪ ،‬دروغ و ﺧﻴﺎﻧﺖ از ﻣﻴ ﺎن ﺑ ﺮود ‪ ،‬اﻧ ﺪوﻩ و ﻏ ﻢ از دل ﻣ ﺮدم‬ ‫ﺑﺪر ﺷﻮد‪ .‬در دوران هﻮﺷﻴﺪر ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺗ ﺪرﻳﺞ ﺟﻬ ﺎن رو ﺑ ﻪ ﮐﻤ ﺎل ﮔ ﺬارد و ﺳ ﻌﺎدت ﺣﺎﺻ ﻞ ﺷ ﻮد‪ .‬ﻣ ﺮدم از ﻣﺎدﻳ ﺎت‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﮔﺮاﻳﻨﺪ‪ ،‬و زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﯼ ﻇﻬﻮر ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻬﻴﺎ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ و ﺑﺸﺎرات ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق ﻣﻨﻈﻮر از هﻮﺷﻴﺪر ﻣﺎﻩ‪ ،‬ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﺑﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻳﺎﻧﺖ ﺑﺎﺑﯽ‬ ‫را ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻧﻤﻮد و در ﺳﺎل ‪ 1260‬هﺠﺮﯼ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻴﺴﺖ هﺰار و دوﻳﺴﺖ و اﻧﺪﯼ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت رﺳﻮل‬ ‫اﮐﺮم و ﻳﺎ هﻮﺷﻴﺪر ﺑﺎﻣﯽ و هﺰار ﺳﺎل ﭘﺲ از دوران وﻻﻳﺖ ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﺮت ﺑﺎب ﺧﻮد را هﻮﺷﻴﺪر ﻣﺎﻩ و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻮﻋﻮد ﻧﺎﻣﻴﺪ و ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ و ﻳﺎ ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ ) ﺷ ﺎﻩ‬ ‫ﺑﻬﺮام ورﺟﺎوﻧﺪ ( داد‪.‬‬ ‫دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﺎب ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﻮد‪ .‬و ﺁﻓﺘﺎب اﻣﺮش ﺑﺮ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻋ ﺎﻟﻢ ﺗﺎﺑﻴ ﺪﻩ و ذرات‬ ‫ﻣﻮﺟ ﻮدات در ﭘﺮﺗ ﻮ اﻧ ﻮارش ﺁﻣ ﺎدﻩ ﻗﺒ ﻮل ﻇﻬ ﻮر ﮐﻠ ﯽ اﻟﻬ ﯽ و ﻣﺴ ﺘﻌﺪ درﮎ ﻓﻴﻮﺿ ﺎت ﺣﻀ ﺮت ﺳﻴﻮﺷ ﺎﻧﺲ و ﻳ ﺎ‬ ‫ﻣﻮﻋﻮد ﺁﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻮﻋﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ و رﺟﻌﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ و ﺑﺸﺎرات ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ‪.‬‬


‫ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء در هﻤﺎن ﻟﻮح ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪ ":‬و ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻇﻬﻮر ﻧﻘﻄﻪ اوﻟﯽ ) ﺑﺎب ( اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ ﺷﻤﺲ ﺣﻘﻴﻘﺖ‬ ‫ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل در ﺁن ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﻘﺮار داﺷﺖ‪ ،‬ﺑﺪاﻳﺘﺶ ﺳﺎل ‪ 1260‬هﺠﺮﯼ ﺑﻮدﻩ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺶ ﺳﺎل ‪ ، 1280‬ﮐ ﻪ ﺷ ﺮوع دور‬ ‫ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎرﮎ‪ ،‬ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ اﺳﺖ‪(6) ".‬‬ ‫ﺣﻀ ﺮت ﺑ ﺎب ) هﻮﺷ ﻴﺪر ﻣ ﺎﻩ ( ﻧﻴ ﺰ ﺑﺸ ﺎرت ﺑ ﻪ ﻇﻬ ﻮر ﺳﻴﻮﺷ ﺎﻧﺲ و ﻳ ﺎ ﺷ ﺎﻩ ﺑﻬ ﺮام ورﺟﺎوﻧ ﺪ داد و اﺳ ﺘﻌﺪادهﺎﯼ‬ ‫روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮﯼ را ﺁﻣﺎدﻩ ﺑﺮاﯼ ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﺑﻬﺎء در ﻳﮑﯽ از اﻟﻮاح در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت ﺑﺎب ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ‪ ...":‬اﻳ ﻦ ذات ﻣﻘ ﺪس هﻤ ﺎن ﻗ ﺎﺋﻢ ﻣﻮﻋ ﻮد‬ ‫ﻧﺰد اهﻞ ﺗﺸﻴﻊ و ﻣﻬﺪﯼ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺰد اهﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ و رﺟﻌﺖ ﻳﻮﺣﻨﺎﯼ ﻣﻌﻤ ﺪان ﻧ ﺰد ﻣ ﻼء اﺑ ﻦ و هﻮﺷ ﻴﺪر ﻣ ﺎﻩ‬ ‫ﻣﺬﮐﻮر در ﮐﺘ ﺐ ﭘﺎرﺳ ﻴﺎن و اﻳﻠﻴ ﺎﯼ ﻧﺒ ﯽ‪ ،‬ﻣﻮﻋ ﻮد ﻣﻠ ﺖ ﻳﻬ ﻮد اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﮐ ﻞ در اﻧﺘﻈ ﺎر ﻇﻬ ﻮرش ﺑ ﻪ ﺳ ﺮ ﻣ ﯽ ﺑﺮﻧ ﺪ‬ ‫‪(7)"...‬‬ ‫ﻇﻬﻮر ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻋﻮد ﺁﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن‬

‫در ﮐﺘﺎب دﺑﺴﺘﺎن اﻟﻤﺬاهﺐ ﺻﻔﺤﻪ ‪ 104‬ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ‪ ":‬اﯼ زردﺷﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻮ ﻣﺮا در ﻋ ﺎﻟﻢ ﮐﺴ ﯽ ﻧﻴﺴ ﺖ‪ ،‬ﺟﻬ ﺎن‬ ‫را ﺑﻬﺮ ﺗﻮ ﺁﻓﺮﻳﺪم و ﭘﺎدﺷﺎهﺎن را ﺁرزو ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﻬ ﺪ ﺗ ﻮ دﻳ ﻦ ﺑﻬ ﯽ را رواج دهﻨ ﺪ ‪ .‬از دور ﮐﻴ ﻮﻣﺮث ﺗ ﺎ ﺗ ﻮ ﺳ ﻪ‬ ‫هﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺗﺎ رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺳﻪ هﺰار ﺳﺎل‪ .‬ﺗﻮ را در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺁﻓﺮﻳﺪم ‪ ،‬ﭼﻪ ﻣﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮدﻩ اﺳﺖ‪".‬‬ ‫هﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد زردﺷﺘﻴﺎن‪ ،‬از ﺧﻠﻘﺖ اوﻟﻴﻦ ﺁدم ﻳﻌﻨﯽ ﮐﻴﻮﻣﺮث ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﺣﻀ ﺮت زردﺷ ﺖ ﺳ ﻪ‬ ‫هﺰار ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬و از ﻇﻬﻮر زردﺷﺖ ﺗﺎ روز رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر ﺳﻴﻮﺷ ﺎﻧﺲ و ﻳ ﺎ ﺷ ﺎﻩ ﺑﻬ ﺮام اﺳ ﺖ ﻧﻴ ﺰ ﺳ ﻪ‬ ‫هﺰار ﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻨﺪ‪ 14‬ﮐﺘﺎب ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﭼﻤﻦ ﺁﺋﻴﻦ زردﺷﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ‪ ":‬اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻨﻪ ﻇﻬ ﻮر زردﺷ ﺖ را ﻣﻌ ﻴﻦ‬ ‫ﻧﺘﻮان ﮐﺮد اﻣﺎ ﮐﺜﺮت ﺁراﯼ اهﻞ ﺳﻴﺮ و ﺗﻮارﻳﺦ و ﮔﻮاهﯽ ﻋﻤﻮم ﺣﮑﻤﺎﯼ اﺳﺘﻮار ﺧﺎورﯼ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﯽ دهﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻬ ﺪ‬ ‫ﺑﻌﺜﺖ ﺁن ﺟﻨﺎب ﮐﻤﺘﺮ از ﻳﮑﻬﺰار و دوﻳﺴﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد‪".‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻇﻬ ﻮر ﺣﻀ ﺮت زردﺷ ﺖ را ﺑ ﻪ ﺷ ﺮح ﻣﻨ ﺪرج در ﺑﻨ ﺪ ‪ 14‬ﮐﺘ ﺎب ﮔﻠﺪﺳ ﺘﻪ ﭼﻤ ﻦ ﺁﺋ ﻴﻦ زردﺷ ﺖ‬ ‫ﻣﻼﮎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار دهﻴﻢ ‪ ،‬ﻇﻬﻮر ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﻪ ه ﺰار و اﻧ ﺪﯼ ﺳ ﺎل از ﻇﻬ ﻮر‬ ‫ﺣﻀﺮت زردﺷﺖ ﺳﭙﺮﯼ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاهﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻋﻼﺋﻢ ﻇﻬﻮر ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ در ﺑﻨﺪ‪ 62‬ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﭼﻤﻦ ﺁﺋﻴﻦ زردﺷﺖ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ‪ ":‬واﻗﻌﻪ ﺁﺧ ﺮ ﺷ ﺪن دﻧﻴ ﺎ ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺎﺻﺮ دورﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ‪ ،‬در ﺁن وﻗﺖ واﭘﺴﻴﻦ ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ ﻇﻬﻮر ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد ‪ ،‬و ﺗﺎزﮔﯽ ﺟﻬ ﺎن را ﺗﮑﻤﻴ ﻞ‬


‫ﻧﻤﻮدﻩ ‪ ،‬ﺑﻨﻴﺎد ﺑﺪﯼ و ﺁزار اهﺮﻳﻤﻦ را از ﺑﻦ ﺧﻮاهﺪ ﮐﻨﺪ‪ .‬هﻤﻪ رواﻧﺎن ﺗﻴﺮﻩ ﮐﺎران را از دوزخ ﺑﻴﺮون ﺁوردﻩ ‪ ،‬ﭘ ﺎﮎ‬ ‫ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد ‪ ،‬و رواﻧﺎن ﮐﺮﻓﻪ ﮐﺎران ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ و رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ واﭘﺴﻴﻦ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاهﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ‪".‬‬ ‫از ﺁن ﭘﺲ دﻧﻴﺎ دورﻩ از ﻧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ‪ ،‬هﻤﻴﺸﻪ ﺗﺎزﻩ و ﺗﻬﯽ از ﺁزار و ﺁﺳ ﻴﺐ ﺧﻮاه ﺪ ﻣﺎﻧ ﺪ‪ .‬ﺟﻤﻴ ﻊ ارواح را ﺑ ﻪ ﻧ ﻮازش‬ ‫ﺗﻦ واﭘﺴﻴﻦ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷ ﺪ ‪ ،‬ﻣﻤﺘ ﺎز ﺧﻮاه ﺪ ﻓﺮﻣ ﻮد‪ .‬و ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺪ داﺋﻤ ﺎ ﺧ ﺮم و ﺷ ﺎدان ﺧﻮاه ﺪ زﻳﺴ ﺖ‪ .‬ﺁن زﻣ ﺎن‬ ‫ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺖ ﮔﻴﺘﯽ را ﺗﺎزﻩ ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد و دﻳﮕﺮ ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺸﺪﻩ و ﻧﺨﻮاهﺪ ﻣﺮد‪ ،‬و هﺮﮔﺰ ﻧﻔﺮﺳﻮدﻩ ‪ ،‬اﺑﺪا ﻧﺨﻮاهﺪ ﭘﻮﺳﻴﺪ‪ ،‬و‬ ‫اﺑﺪاﻵﺑﺎد زﻧﺪﻩ و ﻓﺰاﻳﻨﺪﻩ و ﮐﺎﻣﺮوا ﺑﻮدﻩ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ‪ ،‬زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﯽ ﻣﺮﮔﯽ ﻓﺮا رﺳﻴﺪﻩ ‪ ،‬ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮐ ﺎم ﺟﻬ ﺎن‬ ‫ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ‪ ).‬ﺁﻳﻪ ‪ 89‬زاﻣﻴﺎد ﻳﺸﺖ(‪(8)".‬‬ ‫هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻨﺪ ‪ 145‬ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﭼﻤﻦ ﺁﺋﻴﻦ زردﺷ ﺖ ﻣ ﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳ ﺪ‪ ":‬ﻋﺎﻗﺒ ﺖ اﻻﻣ ﺮ ﺣ ﻖ ﺑ ﺮ ﺑﺎﻃ ﻞ ﻏﺎﻟ ﺐ و راﺳ ﺘﯽ ﺑ ﺮ‬ ‫ﮐﺎﺳﺘﯽ زﺑﺮدﺳﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ‪ ،‬و ﺟﻨ ﺎب ﭘﻴ ﺎﻣﺒﺮ ﻳﮑﺘ ﺎ ﺑ ﻪ ﺟ ﺪ ﺗﻤ ﺎم در ﻣ ﯽ ﺧﻮاه ﺪ ﮐ ﻪ راﺳ ﺘﯽ و داﻧ ﺶ و ﺳ ﮑﻮﻧﺖ و‬ ‫ﺻﻼح و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ و ﻧﻴﮏ اﻧﺪﻳﺸ ﯽ‪ ،‬در ﺟﻬ ﺎن ﮔﺴ ﺘﺮدﻩ ﺷ ﻮد‪ ،‬ﺗ ﺎ ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺴ ﺎن ﺑ ﺪون ﻣﻤﺎﻧﻌ ﺖ و ﺗﻌ ﺮض ﺑ ﻪ ﻧﻴ ﺎت و‬ ‫اﻗﻮال و اﻋﻤﺎل ﺣﺴﻨﻪ اهﻮراﻣﺰدا را ﺧﺸﻨﻮد ﮐﺮدﻩ و ﺑﺮ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﯽ ﻣﻌﺎﻧﺪﻳﻦ ﺻﺤﺎح دﻳﻮ ﺧﺸﻢ و ﺳﺘﻢ ﮔﺮﻧﺪ‪".‬‬ ‫و در ﮐﺘﺎب دﺳﺎﺗﻴﺮ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ‪ ":‬اﮔﺮ ﻣﺎﻧ ﺪ از ﻣﻬ ﻴﻦ ﭼ ﺮخ ﻳ ﮏ دم ‪ ،‬ﺑ ﺮ اﻧﮕﻴ ﺰاﻧﻢ از ﮐﺴ ﺎن ﺗ ﻮ ﮐﺴ ﯽ را و ﺁب و‬ ‫ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﻢ و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﯼ و ﭘﻴﺸﻮاﺋﯽ را از ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﺑﺮ ﻧﮕﻴﺮم‪".‬‬ ‫و در ﮐﺘﺎب دﺑﺴﺘﺎن اﻟﻤﺬاهﺐ رواﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت زردﺷﺖ ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﭘﺲ از ﻏﻠﺒ ﻪ ﺗﺎزﻳ ﺎن و ﭘﺮﻳﺸ ﺎﻧﯽ ﺑﻬ ﺪﻳﻨﺎن ‪،‬‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻳﺮان ﺑﺰرﮔﯽ را از ﻧﮋاد ﮐﻴﺎن ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰد ﺗﺎ ﺟﻬﺎن را از ﺧﺎور ﺗﺎ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻳﺰدان ﭘﺮﺳﺘﯽ ﮔﺮد ﺁورد‪".‬‬ ‫و در ﮐﺘﺎب دﺳﺎﺗﻴﺮ ﻧﺎﻣﻪ وﺧﺸﻮر زردﺷﺖ ﺁﻳﻪ ‪ 50‬ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ‪ ":‬ﭘﺮﺳﻨﺪت‪ ،‬وﺧﺸﻮر را از ﭼﻪ راﺳ ﺘﮕﻮ و راﺳ ﺖ‬ ‫ﮐﺎر‪ ،‬در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ؟ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ او داﻧﺪ و دﻳﮕﺮان ﻧﺪاﻧﻨﺪ ‪ ،‬و از دل ﺷﻤﺎ ﺁﮔﺎهﯽ دهﺪ‪ ،‬و از ﺁﻧﭽﻪ ﭘﺮﺳ ﻴﺪ در‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮو ﻧﻤﺎﻧﺪ‪ ،‬و ﺁﻧﭽﻪ او ﮐﻨﺪ دﻳﮕﺮﯼ ﻧﺘﻮاﻧﺪ‪".‬‬ ‫و در ﺁﻳ ﻪ ‪ 57‬ﻣ ﯽ ﮔﻮﻳ ﺪ ‪ ":‬ﭼ ﻮن اﻳﺮاﻧﻴ ﺎن ﺑ ﺪ ﮐﺎره ﺎ ﮐﻨﻨ ﺪ و ﭘﺎدﺷ ﺎﻩ ﺧ ﻮد را ﮐﺸ ﻨﺪ‪ ،‬ﻳ ﺰدان او را ﺑ ﻪ روم ﺑ ﺮد‪ .‬ﺁن‬ ‫ﭘﺎدﺷﺎﻩ ‪ ،‬ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﺑﺲ ﻧﻴﮏ ﺑﺨﺖ و هﻨﺮﻣﻨﺪ و داﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ده ﺪ ﮐ ﻪ ﺁﻣﻴﺨﺘ ﻪ دﺳ ﺎﺗﻴﺮش‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪".‬‬ ‫در ﮐﺘﺐ زردﺷﺘﻴﺎن ﻋﻼﺋﻢ دﻳﮕﺮ ﻇﻬﻮر ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ و ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ورﺟﺎوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫" ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻓﻴﺾ ﻣﮑﺎﻟﻤ ﻪ ﺑ ﺎ اه ﻮراﻣﺰدا ﻧﺎﺋ ﻞ ﮔ ﺮدد و اﻣﺎﻧ ﺖ رﺳ ﺎﻟﺖ ﻣﺰدﻳﺴ ﻨﺎ ﺑ ﻪ وﯼ واﮔ ﺬار‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻮﻟﺪ او ﺑﺎرﻳﺪن ﺳﺘﺎرﮔﺎن از ﺁﺳﻤﺎن اﺳﺖ ‪ ،‬در وﻗﺖ ﻇﻬﻮر ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ ‪ ،‬ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳ ﯽ ﺷ ﺒﺎﻧﻪ‬


‫روز در ﺁﺳﻤﺎن ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻇﻬﻮر ﺳﻴﻮﺷ ﺎﻧﺲ را ﺑ ﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺎن ﺑﺸ ﺎرت دادﻩ و ﻣﺮدﻣ ﺎن‬ ‫را ﺑﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﻣﺰدﻳﺴﻨﺎ ﻓﺮا ﺧﻮاهﺪ ﺧﻮاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ داراﯼ ﻓﺮ ﮐﻴﺎﻧﯽ‪ ،‬و ﻏﺬاﻳﺶ از ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﻨﻮﯼ اﺳﺖ ‪ .‬درﻣﺎن ﮐﻠﻴﻪ دردهﺎﯼ ﺟﻬﺎن در دﺳﺖ اوﺳﺖ‪ ،‬و‬ ‫از ﭘﻴﮑﺮش ﭼﻨﺎن ﻧﻮرﯼ ﭘﺮﺗﻮ اﻓﮑﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻬ ﺎت ﺷﺸ ﮕﺎﻧﻪ ﺑﺴ ﻴﻂ زﻣ ﻴﻦ را ﻧ ﻮراﻧﯽ ﻧﻤﺎﻳ ﺪ‪ .‬روز ﻇﻬ ﻮرش‪ ،‬روز‬ ‫رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ اﺳﺖ‪ ،‬ﺁن ﮔ ﺎﻩ ﻣﺮدﮔ ﺎن ﺑ ﺮ ﺧﻮاﺳ ﺘﻦ ﺁﻏ ﺎز ﮐﻨﻨ ﺪ ‪ ،‬ﺟﻬ ﺎن ﺧ ﻮش و ﺧ ﺮم ﺷ ﻮد و ﻓﻴﻮﺿ ﺎت اﻟﻬ ﯽ ﺑ ﺮ روﯼ‬ ‫زﻣﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﺑﺪ‪".‬‬ ‫و هﻤﭽﻨﻴﻦ در اوﺳﺘﺎ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ‪ ":‬در ﺁن وﻗﺖ واﭘﺴﻴﻦ ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ ﻇﻬ ﻮر ﺧﻮاه ﺪ ﮐ ﺮد‪ ،‬ﭘ ﺎﮐﯽ و ﺗ ﺎزﮔﯽ ﺟﻬ ﺎن را‬ ‫ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻨﻴﺎد ﺑﺪﯼ و ﺁزار اهﺮﻳﻤﻦ را از ﺑﻦ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﻨﺪ‪ ،‬دﻧﻴﺎ‪ ،‬دور ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و هﻤﻴﺸﻪ ﺗﻬﯽ از‬ ‫ﺁزار و ﺁﺳﻴﺐ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪(9)".‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻋﻼﺋ ﻢ و ﺑﺸ ﺎرات ﻓ ﻮق اﻟ ﺬﮐﺮ ﺣﻀ ﺮت ﺳﻴﻮﺷ ﺎﻧﺲ‪ ،‬ﻳﻌﻨ ﯽ ﺳ ﻠﻄﺎن ﻇﻬ ﻮر و ﺳ ﺮدار دﻳ ﻦ و ﻧﻤﺎﻳﻨ ﺪﻩ راﻩ‬ ‫ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﮕﺎرﯼ ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮات ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻧﻔﺲ ﺟﻠﻴﻠﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺒﻌ ﻮث ﮔ ﺮدد ﮐ ﻪ اﻳﺮاﻧ ﯽ اﻻﺻ ﻞ و ﺁرﻳ ﺎﺋﯽ ﻧ ﮋاد و از ﻧﺴ ﻞ ﭘﺎدﺷ ﺎهﺎن ﮐﻴ ﺎن و از ﺑ ﻦ و‬ ‫ﺑﻨﮕﺎﻩ اﻳﺮان ﻣﻴﻨﻮ ﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﻄﻠﻊ اﻳﻦ ﮐﻮﮐﺐ ﻻﻣ ﻊ ﻳﻌﻨ ﯽ ﻣﺤ ﻞ ﻇﻬ ﻮر ﺷ ﺎﻩ ﺑﻬ ﺮام ورﺟﺎوﻧ ﺪ و ﻳ ﺎ ﺳﻴﻮﺷ ﺎﻧﺲ ﻧﺠ ﺎت دهﻨ ﺪﻩ ﻣﺸ ﺮق زﻣ ﻴﻦ و‬ ‫ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺪس اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ورﺟﺎوﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﻪ ه ﺰار ﺳ ﺎل ﺑﻌ ﺪ از ﺣﻀ ﺮت زردﺷ ﺖ و ﻳﮑﻬ ﺰار و دوﻳﺴ ﺖ و اﻧ ﺪ ﺳ ﺎل ﭘ ﺲ از‬ ‫دﻳﺎﻧﺖ اﺳﻼم ﻇﺎهﺮ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ و ﻇﻬﻮر ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ‪ ،‬ﺳﺘﺎرﮔﺎن از ﺁﺳﻤﺎن ﻓﺮو رﻳﺰد‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺷﻤﺲ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﯽ روز در ﺁﺳﻤﺎن دﻳﺎﻧ ﺖ ﻣﺘﻮﻗ ﻒ ﮔﺮدﻳ ﺪﻩ ‪ ،‬ﻇﻬ ﻮر ﺳﻴﻮﺷ ﺎﻧﺲ را ﺑ ﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺎن ﺑﺸ ﺎرت‬ ‫دادﻩ ‪ ،‬از ﭘﺮﺗﻮ اﻧﻮارش ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن روﺷﻦ و ﻣﻨﻮر ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ورﺟﺎوﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﮑﻪ اﻳﺮاﻧﯽ اﻻﺻﻞ و ﺁرﻳﺎﺋﯽ ﻧﺴﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺁن ﺣﻀﺮت را ﺑﻪ روم ﺑﺮﻧﺪ و از‬ ‫ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺪاﯼ اﻟﻬﯽ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدﻩ و ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ اﺗﺤﺎد و ﻳﮕﺎﻧﮕﯽ دﻋﻮت ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام و ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ ﻧﺠﺎت دهﻨﺪﻩ ﻗﻴﺎم ﻗﻴﺎﻣﺖ و روز رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺑﺮﭘ ﺎ ﺷ ﻮد‪ ،‬ﻣﺮدﮔ ﺎن را زﻧ ﺪﻩ ﻧﻤ ﻮدﻩ‬ ‫و ﺗﺸﻨﮕﺎن را ﺑﻪ ﺳﻠﺴﺒﻴﻞ ﺁب ﺣﻴﺎت هﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻩ و از ﻧﻌﻢ و ﻣﻮاهﺐ ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬


‫‪ -8‬ﻗﻮاﯼ اهﺮﻳﻤﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﺮوﯼ اهﻮراﻧﯽ ﻗﻴﺎم ﻧﻤﻮدﻩ و اهﺮﻳﻤﻦ ﺑﺎ اهﻮراﻣﺰدا ﺑ ﻪ ﺟﻨ ﮓ و ﺳ ﺘﻴﺰ ﭘ ﺮدازد و ﭘ ﺲ‬ ‫از ﻣﺒﺎرزﻩ ﻧﻮر ﺑﺎ ﻇﻠﻤﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اهﺮﻳﻤﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﻗﻮاﯼ ﻳﺰداﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﺎهﯽ و ﻓﺴﺎد ﭼﻴﺮﻩ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ ﻧﺠﺎت دهﻨﺪﻩ ‪ ،‬درﻣﺎن ﮐﻠﻴﻪ دردهﺎﯼ ﺟﻬﺎن را ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﻴ ﺎن ﻋﺮﺿ ﻪ ﻧﻤ ﻮدﻩ و ﺗﻤ ﺎم دﺷ ﻤﻨﻴﻬﺎ و زﺷ ﺘﻴﻬﺎ‬ ‫را از ﺟﻬﺎن ﺧﺎﮎ ﻣﺤﻮ ﮐﺮدﻩ‪ ،‬دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﻠﺢ و ﺳﻼم را ﺑﺮ ﮐﺮﻩ ﻋﺮض ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮات و ﺑﺸﺎرات ﻣﺸﺮوﺣﻪ ﻓﻮق‪ ،‬اﮔ ﺮ ﺑ ﻪ دﻳ ﺪﻩ ﺑﺼ ﻴﺮت ﺑ ﻪ ﻋﻼﺋ ﻢ و ﻣﻮاﻋﻴ ﺪ ﻣﻨﺪرﺟ ﻪ در ﮐﺘ ﺐ ﻣﻘﺪﺳ ﻪ‬ ‫ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ و ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف درﺑﺎرﻩ ﻇﻬﻮر ﻣﻮﻋﻮد اﻟﻬﯽ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻴﻢ‪ ،‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﻴﻮﺷ ﺎﻧﺲ ﻳ ﺎ‬ ‫ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ورﺟﺎوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻀ ﺮت ﺑﻬ ﺎء اﷲ و ﻧ ﻮر ﺧ ﺪا در ﻣﻮﻋ ﺪ ﻣﻘ ﺮر و ﺑ ﺎ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻋﻼﺋ ﻢ و رﻣ ﻮز ﻣﻨ ﺪرج در‬ ‫ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻇﺎهﺮ ﮔﺮدﻳﺪ‪ ،‬و ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺁن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻋﻮد ﺟﻤﻴﻊ اﻧﺒﻴ ﺎ و رﺳ ﻞ ﻇ ﺎهﺮ و ﺑ ﻪ اﻧﺘﻈ ﺎر ﮐﻠﻴ ﻪ ﻣ ﺬاهﺐ و‬ ‫ادﻳﺎن ﭘﺎﻳﺎن دادﻩ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎل ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﯼ ﭘﻮﻳﻨﺪﮔﺎن راﻩ ﺣﻘﻴﻘ ﺖ ‪ ،‬روﺷ ﻦ ﺗ ﺮ ﮔ ﺮدد‪ ،‬ﺑ ﻪ ﻃ ﻮر اﺧﺘﺼ ﺎر‪ ،‬اﻧﻄﺒ ﺎق ﻋﻼﺋ ﻢ و‬ ‫ﺑﺸﺎرات ﻓﻮق را درﺑﺎرﻩ ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ از ﻧﺴﺐ اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﺳﺖ‬ ‫ﺑ ﻪ ﻃﻮرﻳﮑ ﻪ ذﮐ ﺮ ﺷ ﺪ‪ ،‬در ﮐﺘ ﺎب دﺑﺴ ﺘﺎن اﻟﻤ ﺬاهﺐ‪ ،‬ﺣﻀ ﺮت زردﺷ ﺖ ﻓﺮﻣ ﻮدﻩ اﺳ ﺖ ‪ ":‬ﭘ ﺲ از ﻏﻠﺒ ﻪ ﺗﺎزﻳ ﺎن و‬ ‫ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪﻳﻨﺎن ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻳﺮان ﺑﺰرﮔﯽ را از ﻧﮋاد ﺧﺴﺮوان ﮐﻴﺎن ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰد ﺗﺎ ﺟﻬﺎن را از ﺧﺎور ﺗﺎ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﻳﺰدان ﭘﺮﺳﺘﯽ ﮔﺮد ﺁورد‪".‬‬ ‫و در ﮐﺘﺎب دﺳﺎﺗﻴﺮ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ‪ ":‬اﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪ از ﻣﻬﻴﻦ ﭼ ﺮخ ﻳ ﮏ دم ‪ ،‬ﺑ ﺮ اﻧﮕﻴ ﺰاﻧﻢ از ﮐﺴ ﺎن ﺗ ﻮ ﮐﺴ ﯽ را و ﺁب و‬ ‫ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﻢ و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﯼ و ﭘﻴﺸﻮاﺋﯽ را از ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﺑﺮ ﻧﮕﻴﺮم‪".‬‬ ‫و ﻧﻴﺰ ﻓﻘﺮﻩ ‪ 62‬از ﻓﺮوردﻳﻦ ﻳﺸﺖ‪ ،‬راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺪد ‪ 9‬ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺒﺎن ﻧﻄﻔﻪ زردﺷ ﺖ اﺳ ﺖ و ﺑﺎﻳ ﺪ از ﺁن ﻣﻮﻋ ﻮد ﻣﺰدﻳﺴ ﻨﺎ‬ ‫ﻳﻌﻨﯽ ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻳﺪ‪ ،‬ذﮐﺮ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ‪ ":‬ﻓﺮوهﺮهﺎﯼ ﻧﻴﮏ ﺗﻮاﻧﺎﯼ ﭘﺎﮎ ﻣﻘﺪس را ﻣﯽ ﺳﺘﺎﺋﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ و‬ ‫ﻧﻮد و ﻧﻬﺼﺪ و ﻧﻪ هﺰار ‪ ،‬ﻧﻪ ﺑﺎر دﻩ هﺰار )‪ (99999‬از ﺁﻧﺎن ﻧﻄﻔﻪ اﺳﭙﻨﺘﻤﺎن زردﺷﺖ ﻣﻘﺪس را ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫و در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ زردﺷﺘﻴﺎن ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﻧﻄﻔﻪ ﺣﻀﺮت زردﺷﺖ را اﻳﺰد ﻧﺮﻳﻮ ﺳﻨﮓ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺑ ﻪ ﻧﺎهﻴ ﺪ ﻓﺮﺷ ﺘﻪ ﺁب‬ ‫ﺳﭙﺮد ﮐﻪ ﺁن را در درﻳﺎﭼﻪ ﮐﻴﺎﻧﺴﻮ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺪارد‪ 99999 ،‬ﻓﺮوهﺮ ﭘﺎﮐﺎن و ﭘﺎرﺳ ﺎﻳﺎن ﺑ ﻪ ﭘﺎﺳ ﺒﺎﻧﯽ ﺁن ﮔﻤﺎﺷ ﺘﻪ ﺷ ﺪﻩ‬ ‫اﻧ ﺪ ﺗ ﺎ ﺁﻧﮑ ﻪ دﻳ ﻮان ﻧﺘﻮاﻧﻨ ﺪ ﺑ ﻪ ﺁن دﺳ ﺖ ﻳﺎﻓﺘ ﻪ ﻧ ﺎﺑﻮدش ﮐﻨﻨ ﺪ‪ ....‬ﭘ ﺲ از رﺳ ﻴﺪن ﺟﻬ ﺎن ﺑ ﻪ اﻳ ﻦ ﭘﺎﻳ ﻪ و ﻣﻘ ﺎم ‪ ،‬زﻣ ﺎن‬ ‫ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ اهﻮراﻣﺰدا ﻓﺮا رﺳﺪ‪ ،‬دوﺷﻴﺰﻩ اﯼ از ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻬ ﺮوز ﭘﺴ ﺮ ﻓﺮﻳ ﺎن از ﮐ ﻮﻩ ﺧ ﺪا ﺑ ﻪ درﻳﺎﭼ ﻪ‬ ‫ﮐﻴﺎﻧﺴﻮ اﻧﺪر ﺁﻳﺪ‪ ،‬در ﺁن ﺁب ﺗﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺸﻮﻳﺪ و ﺟﺮﻋﻪ اﯼ از ﺁن ﻧﻮﺷﻴﺪﻩ از ﻧﻄﻔﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻳ ﺮان ﺑ ﺎرور ﮔ ﺮدد‪ .‬ﭘ ﺲ‬


‫از اﻧﻘﻀﺎﯼ ﻧﻪ ﻣﺎﻩ ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﮔﺬارد‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﻦ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﻴﺾ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ اهﻮرا رﺳ ﺪ ‪ ،‬اﻣﺎﻧ ﺖ‬ ‫رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺰدﻳﺴﻨﺎ ﺑﻪ وﯼ واﮔﺬار ﺷﻮد‪(11).‬‬ ‫ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ از ﺳﻼﻟﻪ ﻧﺠﺒﺎ و وزراء و ﺑﺰرﮔﺎن و از اهﻞ ﻧﻮر ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮدﻩ و اﻳﺮاﻧﯽ اﻻﺻﻞ و ﮐﻴﺎﻧﯽ ﻧﺴ ﺐ‬ ‫و داراﯼ ﻓ ﺮ اﻳ ﺰدﯼ ﻳﻌﻨ ﯽ ﻗ ﺪرت ﻗ ﺎهﺮﻩ اﻟﻬ ﯽ اﺳ ﺖ‪ .‬در ﻣ ﻮرد ﺷ ﺠﺮﻩ ﻧﺎﻣ ﻪ ﻋﺎﺋﻠ ﻪ ﻧﻮرﻳ ﻪ ﮐﺘ ﺎﺑﯽ از ﻃ ﺮف ﻣﺤﻔ ﻞ‬ ‫روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎن ﺑﻤﺒﺌﯽ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫در ﺳﺎل‪ 1902‬ﻳﮑﯽ از ﭘﺎرﺳﻴﺎن اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺴﺮو ﺑﻤﺎن ﻧﺮﺳﯽ ﺁﺑﺎدﯼ از ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء رﺟﺎﯼ ﺷﺠﺮﻩ ﻧﺎﻣ ﻪ‬ ‫ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎء اﷲ را ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪ ،‬در ﺟ ﻮاب ﻓﺮﻣﻮدﻧ ﺪ ﺑ ﻪ ﺟﻨ ﺎب اﺑﻮاﻟﻔﻀ ﺎﺋﻞ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕ ﺎﻧﯽ)‪ (12‬ﮐ ﻪ در اﻳ ﻦ ﻣ ﻮرد ﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬ ‫ﻧﻤﻮدﻩ رﺟﻮع ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ‪ ،‬ﻣﻔﺎد ﺟﻮاب ﺟﻨﺎب اﺑﻮاﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫اﻳﻦ ﻓﺎﻧﯽ اﻳﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﻴﻢ اﻳﺮان ﺑﻮدم ‪ ،‬ﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳ ﺘﺎن ﮔﻔﺘﮕ ﻮﻳﯽ در ﺗﻔﺴ ﻴﺮ ﺷ ﻌﺮاﺑﯽ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺷ ﻠﻤﻐﺎﻧﯽ )‪(13‬‬ ‫واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ‪:‬‬ ‫ﻳﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ هﺎﺷﻤﯽ‬

‫و ﺟﺎﺣﺪا ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﮐﺴﺮوﯼ‬

‫ﻗﺪ ﻏﺎب ﻓﯽ ﻧﺴﺒﻪ اﻋﺠﻤﯽ‬

‫ﻓﯽ اﻟﻔﺎرﺳﯽ اﻟﺤﺴﺐ رﺿﯽ‬

‫ﻳﻌﻨ ﯽ اﯼ ﺁﻧﮑ ﻪ ﻃ ﺎﻟﺒﯽ ﻣﻮﻋ ﻮد از ﺧﺎﻧ ﺪان هﺎﺷ ﻤﯽ ﻇ ﺎهﺮ ﺷ ﻮد و ﻣﻨﮑ ﺮﯼ ﮐ ﻪ از ﺧﺎﻧ ﺪان ﮐﺴ ﺮﯼ ﻃﻠ ﻮع ﻧﻤﺎﻳ ﺪ‪ ،‬ﺑ ﻪ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﻋﻮد ﺷﻤﺎ در ﻧﺴﺐ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻏﺎﺋﺐ ﺷﺪ و در ﻣﺮدم ﻓﺎرس و ﺣﺴﺐ و ﻧﺴﺐ رﺿﯽ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﺷﻌﺮ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻠﻤﻐﺎﻧﯽ ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﻮﻋﻮد از ﺑﻴﺖ هﺎﺷ ﻤﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﺑ ﻪ ﺻ ﺮاﺣﺖ ﺧﺒ ﺮ دادﻩ ﮐ ﻪ‬ ‫ﺁن ﻧﻮر اﺑﻬﯽ از ﺑﻴﺖ ﮐﺴﺮﯼ ﻃﺎﻟﻊ ﺷﻮد‪ .‬ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐ ﻪ ﻣﻘﺼ ﻮد‪ ،‬ﺑﺸ ﺎرات ﻇﻬ ﻮر ﺣﻀ ﺮت ﺑﻬ ﺎءاﷲ اﺳ ﺖ ‪ .‬ﭼﻨ ﺪﯼ‬ ‫ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎرت ﮐﺘﺎب دﺳﺎﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻩ‪: :‬‬ ‫" اﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪ از ﻣﻬﻴﻦ ﭼ ﺮخ ﻳ ﮏ دم ‪ ،‬ﺑ ﺮ اﻧﮕﻴ ﺰاﻧﻢ از ﮐﺴ ﺎن ﺗ ﻮ ﮐﺴ ﯽ را و ﺁب و ﺁﺋ ﻴﻦ ﺑ ﻪ او رﺳ ﺎﻧﻢ و ﭘﻴﻐﻤﺒ ﺮﯼ و‬ ‫ﭘﻴﺸﻮاﺋﯽ را از ﻓﺮزﻧﺪان ﺗ ﻮ ﺑ ﺮ ﻧﮕﻴ ﺮم‪ ".‬و در ﺳ ﺎﻳﺮ ﺑﺸ ﺎرات ﮐﺘ ﺐ ﭘﺎرﺳ ﻴﺎن وارد ﺷ ﺪﻩ ‪ ،‬ﮐ ﻪ اﻳ ﻦ ﻣﻮهﺒ ﺖ ﭘ ﺲ از‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻦ هﺰار و دوﻳﺴﺖ و اﻧﺪ ﺳﺎل از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﻇﺎهﺮ ﺷﻮد‪ ،‬ﻳﻌﻨﯽ ﻗﺒﻞ از ﺁﻧﮑ ﻪ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻇﻬ ﻮر اﺳ ﻼم ﺑ ﻪ ‪1200‬‬ ‫رﺳﺪ ﺁن ﻧﻴﺮ ﺗﺎﺑﻨﺎﮎ از ﺁن ﻣﻄﻠﻊ ﭘﺎﮎ ﻃﺎﻟﻊ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫وﻟﯽ ﭼﻮن وﺛﻮق ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺪون ﺷ ﻬﺎدت ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻘ ﻮل ﻧﺒ ﻮد‪ ،‬ﺑ ﻪ ﻣﻨﻈ ﻮر ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺑ ﻪ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻃﺒﺮﺳ ﺘﺎن رﺟ ﻮع‬ ‫ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻮرﺧﻴﻦ ﭘﺲ از ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺮ ﻓﺮس و اﻧﻘﺮاض دوﻟﺖ ﺳﺎﺳ ﺎﻧﯽ ‪ ،‬ﭼﻨ ﺪ ﺳﻠﺴ ﻠﻪ و ﻣﻠ ﻮﮎ از ﻗﺒﻴ ﻞ‬ ‫ﺑﺎدوﺳﭙﺎﻧﻴﺎن ﺑﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪﻩ و ﺁن ﻣﻠﮏ را از ﺗﺴﻠﻂ ﻋﺮب ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻠ ﻮﮎ ﻃﺒﺮﺳ ﺘﺎن‬ ‫‪ ،‬ﺁل زﻳﺎر اﺳﺖ و ﻧﺴﺐ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺁل ﺳﺎﺳﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ‪.‬‬


‫از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻠﻮﮎ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﺳﭙﻬﺒﺪان ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻨﺪ و ﻧﮋاد اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﻋﺎدل رﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ ﺁﻧﺎن اهﺎﻟﯽ‬ ‫ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮ دﻳﺎﻧﺖ زردﺷﺘﻴﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ‪ ،‬و در زﻣﺎن ﺗﺴﻠﻂ داﻋﯽ ﮐﺒﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﺑﻦ زﻳﺪ ﻋﻠﻮﯼ ﺑ ﺮ ﺑ ﻼد ﻃﺒﺮﺳ ﺘﺎن‬ ‫ﮐﻠﻴﻪ اهﺎﻟﯽ‪ ،‬ﺑﺪون اﺟﺒﺎر و اﮐﺮاﻩ ﺑﻪ ﺷﺮف اﺳﻼم ﻣﺸﺮف ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻮن اﺑﻮاﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﯽ اﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎت را در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد‪ ،‬وﺛﻮق ﻳﺎﻓﺖ‪ ،‬ﺷ ﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧ ﺪ ﻣﺄﺧ ﺬﯼ درﺳ ﺖ از‬ ‫ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁورد ﺗﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اهﻞ وﺛ ﻮق ﻣ ﺬﮐﻮر داﺷ ﺘﻨﺪ ﮐ ﻪ رﺿ ﺎﻗﻠﻴﺨﺎن ﻣﻌ ﺮوف‬ ‫ﺑﻪ اﻣﻴﺮ اﻟﺸﻌﺮا در ﻧﮋاد ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺴﺐ ﻧﻮرﻳ ﻪ ﺑ ﻪ ﻣﻠ ﮏ ﻋ ﺎدل اﻧﻮﺷ ﻴﺮوان ﻣﻨﺘﻬ ﯽ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد‪ .‬ﭼ ﻮن ﺑ ﺎ‬ ‫ﺣﺎﺟﯽ ﻣﻴﺮزا رﺿﺎﻗﻠﻴﺨﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﻼﻗﺎت اﻓﺘﺎد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻠﯽ ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ در دﺳﺖ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﻓﺮداًﻓ ﺮد و اﺳ ﻤًﺎ و رﺳ ﻤًﺎ‬ ‫و ﺷﻐﻼ ﻧﺴﺒﺖ هﺮ ﻳﮏ از ﺁﺑﺎء و اﺟ ﺪاد اﻳ ﻦ ﺳﻠﺴ ﻠﻪ در ﺁن ﻣ ﺬﮐﻮر اﺳ ﺖ‪ ،‬و اﺳ ﺎﻣﯽ ه ﺮ ﻳ ﮏ ﺗ ﺎ ﺑﺮﺳ ﺪ ﺑ ﻪ ﻳﺰدﺟ ﺮد‬ ‫ﺷﻬﺮﻳﺎر‪ ،‬ﻣﻐﺒﻮط و ﻣﺴﻄﻮر‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﻓ ﺎﻧﯽ ﻋﺮﻳﻀ ﻪ اﯼ ﺣﻀ ﻮر ﺣﻀ ﺮت ﺑﻬ ﺎءاﷲ ﻣﻌ ﺮوض داﺷ ﺖ و ﺻ ﻮرت‬ ‫اﺧ ﺘﻼف ﺁراء در ﻣﻘﺼ ﺪ ﺷ ﻠﻤﻐﺎﻧﯽ ﺑ ﺎ ﺑﺸ ﺎرات ﻧﺒﻮﻳ ﻪ ﻣﻠ ﺖ ﻓﺎرﺳ ﻴﻪ و ﺷ ﻮاهﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻴ ﻪ را در ﺁن ﻋ ﺮض ﻧﻤ ﻮد در‬ ‫ﺟﻮاب در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺼﺪ از ﺷﻌﺮ ﺷﻠﻤﻐﺎﻧﯽ ﺑﻴﺎن زﻳﺮ ﻋﺰ ﻧﺰول ﻳﺎﻓﺖ‪:‬‬ ‫" ﻳﺎ اﺑﺎ ﻓﻀﻞ ﻗﺪ ﻧﻄﻘﺖ ﺑﺎﻟﺤﻖ و اﻇﻬﺮت ﻣﺎﮐﺎن ﻣﺴﻄﻮرا ﻓﯽ ﮐﻠﻤﺎﺗﻪ ‪ "...‬و از اﺗﻔﺎق در هﻤﺎن ﺳ ﻨﻮات ﺟﻨ ﺎب اﺳ ﺘﺎد‬ ‫ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﺷﻴﺮﻣﺮد رﺋﻴﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺎرﺳﻴﺎن ﻳ ﺰد ﮐ ﻪ از ﮐﺒ ﺎر اﺣﺒ ﺎﯼ ﻓﺎرﺳ ﯽ ﻣﺤﺴ ﻮب ﺑ ﻮدﻩ ﻋﺮﻳﻀ ﻪ اﯼ ﺑ ﻪ ﺳ ﺎﺣﺖ‬ ‫اﻗﺪس ﻣﻌﺮوض داﺷﺖ و از ﻧﺴﺐ ﻣﺒﺎرﮎ اﺳﺘﻔﺴﺎر ﻧﻤﻮد‪ .‬در ﺟﻮاب او ﻟﻮح ﺷﻴﺮﻣﺮد ﻧﺎزل ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁن ﺑﻪ ﺷ ﺮح‬ ‫زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫" ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺎﮐﺎن ﭘﺎﮎ ﻧﻬﺎد ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮدﻳﺪ‪ ،‬اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽ در ان ﺑﺎب از ﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ‬ ‫ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺮ ﺑﻴﻨﺎﺋﯽ ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ"‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ دهﻢ ﺷﻬﺮ رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ ‪ 1221‬هﺠﺮﯼ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀ ﻞ ﻣﺒﻨ ﯽ ﺑ ﺮ اﻳﻨﮑ ﻪ ﻧﺴ ﺐ ﻧﺎﻣ ﻪ ﻋﺎﺋﻠ ﻪ ﻧﻮرﻳ ﻪ )ﺣﻀ ﺮت ﺑﻬ ﺎءاﷲ( در ﻣﺤﻔﻈ ﻪ ﺁﺛ ﺎر ﺗ ﺎرﻳﺨﯽ‬ ‫ﻣﻀﺒﻮط اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻮﻟﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺠﺮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻣ ﺬﮐﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺎت ﺧ ﻮد را ﺑ ﻪ ﺷ ﺮح زﻳ ﺮ ﺧﻼﺻ ﻪ ﻣ ﯽ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪ -1‬در ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻓﯽ اﺣﻮال ﺟﺒﺎل ﺷﺮوﻳﻦ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﺴ ﻠﻄﻨﻪ راﺟ ﻊ ﺑ ﻪ ﻣﻠ ﻮﮎ ﺑﺎدوﺳ ﭙﺎن‬ ‫از ﺻ ﻔﺤﻪ ‪ 84‬ﺗ ﺎ ‪ 94‬و از ﺻ ﻔﺤﻪ ‪ 135‬ﺗ ﺎ ‪ 138‬درﺑ ﺎرﻩ ﺑﺎدوﺳ ﭙﺎن ﺗ ﺎ ﻣﻠ ﮏ ﮐ ﺎوس ﭘﺴ ﺮ ﻣﻠ ﮏ ﮐﻴ ﻮﻣﺮث ﻣﻔﺼ ﻼ‬ ‫ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ‪.‬‬


‫‪ -2‬در ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻃﺒﺮﺳ ﺘﺎن و روﻳ ﺎن و ﻣﺎزﻧ ﺪران ﺗ ﺎﻟﻴﻒ ﺳ ﻴﺪ ﻇﻬﻴﺮاﻟ ﺪﻳﻦ ﺑ ﻦ ﺳ ﻴﺪ ﻧﺼ ﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺮﻋﺸ ﯽ از ﺻ ﻔﺤﻪ‬ ‫‪ 146‬ﺗﺎ ‪ 154‬ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻠﻮﮎ رﺳﺘﻤﺪار را ﺷﺮح دادﻩ و از ﻣﻠﻮﮎ ﮐﻴﻮﻣﺮث ﺷﺮوع و ﺗ ﺎ دورﻩ ﺳﺎﺳ ﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻗﺒ ﻞ‬ ‫ﺁن ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮاوان در ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻳﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺠﺮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪوﻧﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣ ﻪ اﯼ اﺳ ﺖ از‬ ‫ﺧﺎﻧ ﺪان ﻧﻮرﻳ ﻪ و از ﺟﺎﻣﺎﺳ ﺐ ﻋ ﻢ اﻧﻮﺷ ﻴﺮوان ﻋ ﺎدل ﭘﺎدﺷ ﺎﻩ ﺑ ﺰرگ ﺳﺎﺳ ﺎﻧﯽ ﺑ ﻪ ﺳ ﺎل ‪ 487‬ﻣ ﻴﻼدﯼ ﺷ ﺮوع و ﺗ ﺎ‬ ‫ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺮزا ﺣﺴﻦ ﺧﺎن اﺳﻔﻨﺪﻳﺎرﯼ )ﻣﺤﺘﺸﻢ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ( ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫‪ -4‬در ﮐﻨ ﺎب ﻋ ﺎﻟﻢ ﺑﻬ ﺎﺋﯽ ﺟﻠ ﺪ ﭘ ﻨﺠﻢ ﺳ ﺎﻟﻬﺎﯼ ‪ 1932‬ﺗ ﺎ ‪ 1934‬و ﭘﻴﻮﺳ ﺖ ﺻ ﻔﺤﻪ ‪ 205‬ﺁن ﺷ ﺠﺮﻩ ﻧﺎﻣ ﻪ ﻣﺒ ﺎرﮎ از‬ ‫ﻣﻠﮏ ﮐﻴﻮﻣﺮث ﭘﺴﺮ ﻣﻠﮏ ﮐﺎوس ﺗﺎ ﻣﻴ ﺮزا ﻋﺒ ﺎس وزﻳ ﺮ ﻣﻠﻘ ﺐ ﺑ ﻪ ﻣﻴ ﺮزا ﺑ ﺰرگ ﻧ ﻮرﯼ ﻣ ﺬﮐﻮر اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﺑﻮﺳ ﻴﻠﻪ‬ ‫ﻣﻴﺮزا ﻓﻀ ﻞ اﷲ ﺗ ﺎﮐﺮﯼ ﺑ ﺮادر ﺑﺰرﮔﺘ ﺮ ﺣﻀ ﺮت ﺑﻬ ﺎءاﷲ از اوراق و اﺳ ﻨﺎد ﺧ ﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳ ﺘﺨﺮاج ﻧﻤ ﻮدﻩ و ﻣ ﻮرد‬ ‫ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺣﻀﺮت ﺷﻮﻗﯽ رﺑﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﮐﺘﺎب ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪(14).‬‬ ‫ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻨﺎد ﺑ ﻪ ﺷ ﻬﺎدت ﻣ ﺪارﮎ ﺗ ﺎرﻳﺨﯽ ﻓ ﻮق اﻟ ﺬﮐﺮ ﻣ ﺪﻟﻞ ﻣ ﯽ ﮔ ﺮدد ﮐ ﻪ اﻧﺴ ﺎب ﻋﺎﺋﻠ ﻪ ﻧﻮرﻳ ﻪ از ﺟﺎﻣﺎﺳ ﺐ ﻋ ﻢ‬ ‫اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﻋﺎدل ﺗﺎ ﻣﻴﺮزا ﻋﺒﺎس وزﻳﺮ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﻴ ﺮزا ﺑ ﺰرگ ﻧ ﻮرﯼ ﭘ ﺪر ﺣﻀ ﺮت ﺑﻬ ﺎءاﷲ ﺑ ﻪ ﺷ ﺮح زﻳ ﺮ ﺑ ﻮدﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺷﺠﺮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﻧﻮرﻳﻪ از ﺟﺎﻣﺎﺳﺐ ﻋﻢ اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﻋﺎدل ﺗﺎ ﻣﻴﺮزا ﻋﺒﺎس وزﻳﺮ ﻧﻮرﯼ‬

‫‪ -1‬ﺟﺎﻣﺎﺳﺐ ﺑﺮادر ﻗﺒﺎد ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻋﻢ اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﻋﺎدل ﺑﻪ ﺳﺎل ‪ 487‬ﻣﻴﻼدﯼ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻧﺮﺳﯽ‬ ‫‪ -3‬ﻓﻴﺮوز‬ ‫‪ -4‬ﮔﻴﻼﻧﺸﺎﻩ‬ ‫‪ -5‬ﮔﻴﻞ ﻳﺎ ﺟﻴﻞ اﺑﻦ ﺟﻴﻼﻧﺸﺎﻩ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮔﺎوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﺳﺎل ‪ 27‬هﺠﺮﯼ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ داراﯼ هﻔﺖ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻩ ﻳﮑﯽ ﻣﻮﺳ ﻮم‬ ‫ﺑﻪ داﺑﻮﻳﻪ و دﻳﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎدوﺳﭙﺎن اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﺳﺲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﺎدوﺳﭙﺎن‪.‬‬ ‫ﺁﻏﺎز و ﭘﺎﻳﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ‬ ‫‪ -6‬ﺑﺎدوﺷﭙﺎن اول ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺎوﺑﺎرﻩ‬

‫‪ 70 – 40‬هﺠﺮﯼ‬

‫‪ -7‬اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺧﻮر زاد ﭘﺴﺮ ﺑﺎدوﺳﭙﺎن‬

‫‪100 – 70‬‬

‫‪ -8‬اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺑﺎدوﺳﭙﺎن دوم ﭘﺴﺮ ﺧﻮرزاد‬

‫‪142 – 100‬‬


‫‪ -9‬اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺷﻬﺮﻳﺎر ﭘﺴﺮ ﺑﺎدوﺳﭙﺎن‬

‫‪178 – 142‬‬

‫‪ -10‬وﻧﺪا اﻣﻴﺪ ﭘﺴﺮ ﺷﻬﺮﻳﺎر‬

‫‪209 – 178‬‬

‫‪ -11‬اﺳﭙﻬﺒﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﭘﺴﺮ وﻧﺪا اﻣﻴﺪ‬

‫‪250 – 209‬‬

‫‪ -12‬اﻓﺮﻳﺪون ﭘﺴﺮ ﻗﺎرن ﺑﺎدوﺳﭙﺎن‬

‫‪272 – 250‬‬

‫‪ -13‬اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺑﺎدوﺳﭙﺎن ﭘﺴﺮ ارﻳﺪون‬

‫‪290 – 272‬‬

‫‪ -14‬اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺷﻬﺮﻳﺎر ﭘﺴﺮ ﺑﺎدوﺳﭙﺎن‬

‫‪305 – 290‬‬

‫‪ -15‬هﺮوﺳﻨﺪان‬

‫‪320 – 305‬‬

‫‪ -16‬اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺷﻬﺮﻳﺎر ﺳﻮم ﭘﺴﺮ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻳﺎ اﺳﭙﻬﺒﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪331 – 320‬‬

‫‪ -17‬اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﻤﻠﻮﮎ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺮﻳﺎر‬

‫‪342 – 331‬‬

‫‪ -18‬اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﺴﺮ ﺷﻤﺲ اﻟﻤﻠﻮﮎ‬

‫‪357 – 342‬‬

‫‪ -19‬اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ زرﻳﻦ ﮐﻤﺮ‬

‫‪392 – 357‬‬

‫‪ -20‬ﺳﻴﻒ اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺎﺣﺮب ﭘﺴﺮ زرﻳﻦ ﮐﻤﺮ‬

‫‪418 – 392‬‬

‫‪ -21‬اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺣﺴﺎم اﻟﺪوﻟﻪ اردﺷﻴﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺣﺮب‬

‫‪442 – 418‬‬

‫‪ -22‬ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻮر و ﻳﺎ ﻧﻤﺎور ﭘﺴﺮ اردﺷﻴﺮ‬

‫‪475 – 442‬‬

‫‪ -23‬ﻋﺰاﻟﺪوﻟﻪ هﺰار اﺳﺐ ﭘﺴﺮ ﻧﺎﻣﻮر‬

‫‪515 – 475‬‬

‫‪ -24‬اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﻳﻮش ﭘﺴﺮ هﺰار اﺳﺐ‬

‫‪538 – 515‬‬

‫‪ -25‬اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﻴﮑﺎوس ﭘﺴﺮ هﺰار اﺳﺐ‬

‫‪565 – 538‬‬

‫‪ -26‬اﺳﺘﺎﻧﺪار هﺰار اﺳﺐ ﭘﺴﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮش‬

‫‪586 – 565‬‬

‫‪ -27‬اﺑﻮاﻟﻤﻠﮏ زرﻳﻦ ﮐﻤﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﺴﺘﺎن ﭘﺴﺮ ﮐﻴﮑﺎوس‬

‫‪610 – 586‬‬

‫‪ -28‬اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﻠﮏ ﺷﺮف اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻴﺴﺘﻮن ﭘﺴﺮ ﻣﻠﮏ زرﻳﻦ‬

‫‪620 – 610‬‬

‫‪ -29‬اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻮر ﻳﺎ ﻧﻤﺎور ﭘﺴﺮ ﺑﻴﺴﺘﻮن‬

‫‪640 – 620‬‬

‫‪ -30‬ﺷﻬﺮ اﮔﻴﻢ ﭘﺴﺮ ﻧﺎﻣﻮر و ﻳﺎ ﻧﻤﺎور‬

‫‪671 – 640‬‬

‫‪ -31‬ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﻧﻤﺎور ﭘﺴﺮ ﺷﻬﺮاﮔﻴﻢ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺷﺎﻩ ﻏﺎزﯼ‬

‫‪701 – 671‬‬

‫‪ -32‬اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺷﺎﻩ ﮐﻴﺨﺴﺮو ﭘﺴﺮ ﺷﻬﺮاﮔﻴﻢ‬

‫‪712 – 701‬‬

‫‪ -33‬ﺷﻤﺲ اﻟﻤﻠﻮﮎ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻴﺨﺴﺮو‬

‫‪717 – 712‬‬


‫‪ -34‬ﻧﺼﺮاﷲ ﭘﺴﺮ ﮐﻴﺨﺴﺮو‬

‫‪727 – 717‬‬

‫‪ -35‬ﻣﻠﮏ اﻟﺘﺎج اﻟﺪوﻟﻪ زﻳﺎر ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻩ ﮐﻴﺨﺴﺮو‬

‫‪734 – 727‬‬

‫‪ -36‬ﺟﻼل اﻟﺪوﻟﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﭘﺴﺮ زﻳﺎر‬

‫‪761 – 734‬‬

‫‪ -37‬ﻣﻠﮏ ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺷﺎﻩ ﻏﺎزﯼ ﭘﺴﺮ ﺗﺎج اﻟﺪوﻟﻪ‬

‫‪780 – 761‬‬

‫‪ -38‬ﻋﻀﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﻗﺒﺎد ﺷﺎﻩ ﻏﺎزﯼ ﭘﺴﺮ ﺗﺎج اﻟﺪوﻟﻪ‬

‫‪801 – 780‬‬

‫‪ -39‬ﺳﻌﺪ اﻟﺪوﻟﻪ ﻃﻮس ﭘﺴﺮ زﻳﺎر‬

‫‪817 – 801‬‬

‫‪ -40‬ﺟﻼل اﻟﺪوﻟﻪ ﮐﻴﻮﻣﺮث ﭘﺴﺮ ﺑﻴﺴﺘﻮن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻣﻴﺮ ﺗﻴﻤﻮر ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ‬

‫‪857 – 817‬‬

‫‪ -41‬ﻣﻠﮏ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﺎدوﺳﭙﺎﻧﯽ ﭘﺴﺮ ﮐﻴﻮﻣﺮث‬

‫‪881 – 857‬‬

‫‪ -42‬ﻣﻠﮏ ﺗﺎج اﻟﺪوﻟﻪ ﭘﺴﺮ اﺳﮑﻨﺪر‬

‫‪897 – 881‬‬

‫‪ -43‬ﻣﻠﮏ اﺷﺮف ﭘﺴﺮ ﺗﺎج اﻟﺪوﻟﻪ‬

‫‪911 – 897‬‬

‫‪ -44‬ﻣﻠﮏ ﮐﺎوس‬

‫‪948 – 911‬‬

‫‪ -45‬ﻣﻠﮏ ﮐﻴﻮﻣﺮث ﭘﺴﺮ ﮐﺎوس‬

‫‪963 – 948‬‬

‫‪ -46‬ﻣﻠﮏ ﻋﺰﻳﺰ اﺑﻦ ﮐﻴﻮﻣﺮث )اوﻳﺲ( واﻟﯽ ﻧﻮر‬

‫‪975 – 973‬‬

‫‪ -47‬ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ اﺑﻦ ﻋﺰﻳﺰ‬ ‫‪ -48‬ﻣﻠﮏ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ )ﺷﻬﺮﻳﺎر ﺣﺴﻦ( ﻣﻘﺎرن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎس ﮐﺒﻴﺮ‬ ‫‪ -49‬ﺁﻗﺎ ﻓﺨﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻬﺮﻳﺎر ﺣﺴﻦ‬ ‫‪ -50‬ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ هﺪاﻳﺖ ﺑﻴﮓ ﻓﺮزﻧﺪ ﺁﻗﺎﻓﺨﺮ‬ ‫‪ -51‬ﮐﺮﺑﻼﺋﯽ ﻋﺒﺎس ﺧﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺑﻴﮓ‬ ‫‪ -52‬ﺁﻗﺎ رﺿﺎ ﻗﻠﯽ ﺑﻴﮓ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺮﺑﻼﺋﯽ ﻋﺒﺎس ﺧﺎن‬ ‫‪ -53‬ﻣﻴﺮزا ﻋﺒﺎس وزﻳﺮ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺮزا ﺑﺰرگ واﻟﺪ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﻇﻬﻮر ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ﻣﺸﺮق زﻣﻴﻦ و ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺪس اﻳﺮان اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺸﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت زرﺗﺸﺖ در ﻣﻮرد ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﺷ ﺎﻩ ﺑﻬ ﺮام ورﺟﺎوﻧ ﺪ ﻓﺮﻣ ﻮدﻩ اﻧ ﺪ ﻣﺤﻘ ﻖ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ اﻳ ﻦ‬ ‫ﮐﻮﮐ ﺐ ﻻﻣ ﻊ ﺑﺎﻳﺴ ﺘﯽ از ﻣﺸ ﺮق زﻣ ﻴﻦ و از ﮐﺸ ﻮر ﻣﻘ ﺪس اﻳ ﺮان ﮐ ﻪ زادﮔ ﺎﻩ ﺣﻀ ﺮت زرﺗﺸ ﺖ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ ،‬ﻃﻠ ﻮع‬ ‫ﻓﺮﻣﻮدﻩ و ﺑﻪ ﻧﺒﻮات ﺁن ﺣﻀﺮت ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ‪.‬‬


‫ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑ ﺎ ﻧ ﻮﻋﯽ ﻣﻨﻄ ﻖ روﺣ ﺎﻧﯽ ﺑ ﻪ ﺁﻳﻨ ﺪﻩ ﻧ ﻮع ﺑﺸ ﺮ ﻧﻮﻳ ﺪ دادﻩ و در ﭼﻬ ﺎرﭼﻮب اﻳ ﻦ ﭘ ﮋوهﺶ ﺁﻳﻨ ﺪﻩ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ‬ ‫درﺑﺎرﻩ اﻳﺮان ﮐﻪ ﮔﺎهﻮارﻩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ و ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﭘ ﻴﺶ ﺑﻴﻨ ﯽ ﮐ ﺮدﻩ‬ ‫ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان‪ ،‬در ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻳﺎم ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ دﻧﻴﺎ ﺧﻮاه ﺪ ﺷ ﺪ و ﺣﮑ ﻮﻣﺘﺶ ﺑ ﻪ ﻋﻨ ﻮان ﻣﺤﺘ ﺮم ﺗ ﺮﻳﻦ ﺣﮑﻮﻣ ﺎت‬ ‫ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺸﺖ‪ .‬ﻟﻮﺣﯽ زﻳﺒﺎ و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷ ﺪﻩ ذﻳ ﻼ ﻧﻘ ﻞ‬ ‫ﻣﻴﮕﺮدد‪:‬‬ ‫" ه ﻮاﷲ‪ ،‬ﭘ ﺎﮎ ﻳﺰداﻧ ﺎ ﺧ ﺎﮎ اﻳ ﺮان را از ﺁﻏ ﺎز ﻣﺸ ﮑﺒﻴﺰ ﻓﺮﻣ ﻮدﯼ و ﺷ ﻮراﻧﮕﻴﺰ و داﻧ ﺶ ﺧﻴ ﺰ و ﮔ ﻮهﺮ رﻳ ﺰ‪ ،‬از‬ ‫ﺧ ﺎورش هﻤ ﻮارﻩ ﺧﻮرﺷ ﻴﺪت ﻧﻮراﻓﺸ ﺎن و در ﺑ ﺎﺧﺘﺮش ﻣ ﺎﻩ ﺗﺎﺑ ﺎن ﻧﻤﺎﻳ ﺎن‪ ،‬ﮐﺸ ﻮرش ﻣﻬﺮﭘ ﺮور و دﺷ ﺖ ﺑﻬﺸ ﺖ‬ ‫ﺁﺳﺎﻳﺶ ﭘﺮﮔﻞ و ﮔﻴﺎﻩ و ﮐﻬﺴﺎرش ﭘﺮ از ﻣﻴﻮﻩ ﺗﺎزﻩ و ﺗﺮ و ﭼﻤﻦ زارش رﺷ ﮏ ﺑ ﺎغ ﺑﻬﺸ ﺖ‪ ،‬هﻮﺷ ﺶ ﭘﻴﻐ ﺎم ﺳ ﺮوش‬ ‫وﺟﻮﺷﺶ ﭼﻮن درﻳﺎﯼ ژرف ﭘﺮﺧﺮوش‪ ،‬روزﮔﺎرﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺁﺗﺶ داﻧﺸﺶ ﺧﺎﻣﻮش ﺷ ﺪ و اﺧﺘ ﺮ ﺑﺰرﮔ ﻮارﻳﺶ ﭘﻨﻬ ﺎن‬ ‫در زﻳ ﺮ روﭘ ﻮش‪ ،‬ﺑ ﺎد ﺑﻬ ﺎرش ﺧ ﺰان ﺷ ﺪ و ﮔﻠ ﺰار دﻟﺮﺑ ﺎﻳﺶ ﺧ ﺎرزار‪ ،‬ﭼﺸ ﻤﻪ ﺷ ﻴﺮﻳﻨﺶ ﺷ ﻮر ﮔﺸ ﺖ و ﺑﺰرﮔ ﺎن‬ ‫ﻧﺎزﻧﻴﻨﺶ ﺁوارﻩ و در ﺑﻪ در هﺮ ﮐﺸﻮر دور‪ ،‬ﭘﺮﺗﻮش ﺗﺎرﻳﮏ ﺷﺪ و رودش ﺁب ﺑﺎرﻳﮏ ‪ .‬ﺗﺎ ﺁﻧﮑﻪ درﻳﺎﯼ ﺑﺨﺸﺸﺖ ﺑ ﻪ‬ ‫ﺟﻮش ﺁﻣﺪ و ﺁﻓﺘﺎب دهﺶ دﻣﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻬﺎر ﺗ ﺎزﻩ رﺳ ﻴﺪ و ﺑ ﺎد ﺟ ﺎن ﭘ ﺮور وزﻳ ﺪ و اﺑ ﺮ ﺑﻬﻤ ﻦ ﺑﺎرﻳ ﺪ و ﭘﺮﺗ ﻮ ﺁن ﻣﻬﺮﭘ ﺮور‬ ‫ﺗﺎﺑﻴﺪ‪ .‬ﮐﺸﻮر ﺑﺠﻨﺒﻴﺪ و ﺧﺎﮐﺪان ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺷﺪ و ﺧﺎﮎ ﺳﻴﺎﻩ رﺷﮏ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮔﺸﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﻬﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎزﻩ ﺷ ﺪ و ﺁوازﻩ ﺑﻠﻨ ﺪ ﮔﺸ ﺖ و دﺷ ﺖ و ﮐﻬﺴ ﺎر ﺳ ﺒﺰ و ﺧ ﺮم ﺷ ﺪ و ﻣﺮﻏ ﺎن ﭼﻤ ﻦ ﺑ ﻪ ﺗﺮاﻧ ﻪ و ﺁهﻨ ﮓ‬ ‫هﻤﺪم ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬هﻨﮕﺎم ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ‪ ،‬ﭘﻴﻐﺎم ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻴﺪار ﺷﻮ ﺑﻴﺪار ﺷﻮ‪(15)"...‬‬ ‫هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء در ﻟﻮﺣﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪:‬‬ ‫" هﻮاﷲ‪ ،‬اﯼ ﺳﺮوش ﭘﺮ ﺑﺸﺎرت‪ ،‬ﻧﺎﻣ ﻪ ﺧ ﻮش اﺷ ﺎرت در ﻧﻬﺎﻳ ﺖ ﻓﺼ ﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏ ﺖ ﺑﻴ ﺎن اﺳ ﺮار ﺑ ﻮد و دﻟﻴ ﻞ ﺑ ﺮ‬ ‫ﺧﻠﻮص ﻧﻴﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر‪ .‬ﺣﻤﺪ ﮐﻦ ﺧﺪا را ﮐﻪ ﺁهﻨﮓ ﺳﺮوش ﺷﻨﻴﺪﯼ و ﺷﺎهﻨﺸﻬﯽ ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ﺑﺪﻳﺪﯼ و ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻣﺮغ ﭼﻤﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﺸﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺮﻳﺪﯼ و ﺑﺮ ﺳﺮو و ﺳﻤﻦ ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ اﺳﺮار ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدﯼ‪.‬‬ ‫ﺣﺎل ﺷﻴﻔﺘﻪ روﯼ ﺁن دﻟﺒﺮﯼ و ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺁن ﻣﻮﯼ ﻣﻌﻨﺒﺮ‪ ،‬ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﺁﻩ و ﻓﻐﺎن ﻻزم و ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن را اﻧﻴﻦ و ﺣﻨﻴﻦ ﻣﺴﺘﺪﻳﻢ‬ ‫و واﺟﺐ‪ ،‬ﭘﺲ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﯽ ﺁواز ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ و ﺷﻬﻨﺎز ﺑﺰن و ﻣﺮﻏ ﺎن ﭼﻤ ﻦ را ﺑﻴ ﺪار ﮐ ﻦ و در ﺳ ﺤﺮﮔﺎﻩ ﺑ ﻪ ﻧﻐﻤ ﺎت ﺧ ﻮش‬ ‫دﻣﺴﺎز ﻧﻤﺎ و ﻋﻠﻴﮏ اﻟﺒﻬﺎء اﻻﺑﻬﯽ‪.‬ع ع" )‪(16‬‬ ‫ﺣﻀ ﺮت ﺑﻬ ﺎءاﷲ ﮐ ﻪ از ﺳ ﻼﻟﻪ ﻧﺠﺒ ﺎ و ﺑﺰرﮔ ﺎن و اه ﻞ ﻧ ﻮر ﻣﺎزﻧ ﺪران ﺑﻮدﻧ ﺪ در ﺷ ﺐ دوم ﻣﺤ ﺮم ‪ 1233‬ﺷﻤﺴ ﯽ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ‪ 12‬اﮐﺘﺒﺮ ‪ 1817‬ﻣﻴﻼدﯼ در ﻃﻬﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺳﺎل ‪ 1268‬ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻄ ﺎﺑﻖ ﺑ ﺎ ‪ 1852‬ﻣ ﻴﻼدﯼ از‬ ‫ﻃ ﺮف ﺧﺪاوﻧ ﺪ ﺑ ﻪ رﺳ ﺎﻟﺖ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘ ﻪ ﺷ ﺪﻩ و ﺁﻳ ﺎت اﻟﻬ ﯽ ﺑ ﺮ اﻳﺸ ﺎن ﻧ ﺎزل ﮔﺮدﻳ ﺪ و ﻧ ﺪاﯼ رﺑ ﺎﻧﯽ را از اﻳ ﺮان ﺑﻠﻨ ﺪ‬


‫ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﻣﺪت ‪ 39‬ﺳﺎل دوران رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺰول ﺁﻳﺎت و اﻟﻮاح و دﺳ ﺘﻮرات اﻟﻬ ﯽ اﺑﻨ ﺎء ﺑﺸ ﺮ و ﺟﻤﻴ ﻊ ﻣﻠ ﻞ‬ ‫را ﺑﻪ وﺣﺪت ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺻﻠﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺮﮎ ﮐﻠﻴﻪ ﺗﻌﺼﺒﺎت دﻋﻮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت زردﺷﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮه ﺎن را ﮐ ﻼم و ﮐﺘ ﺎب اﻟﻬ ﯽ ﻣ ﯽ داﻧﻨ ﺪ و در ﮐﺘ ﺎب دﻳﻨﮑ ﺮد ﻣ ﯽ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ‪ ":‬ﻳﮑﯽ از ﺑﺮاهﻴﻦ و ﺣﺠﺖ هﺎ و ﻣﻌﺠﺰات ﻣﻦ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ‪(17)".‬‬ ‫و در ﺟﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑ ﻪ زردﺷ ﺖ ﭼﻨ ﻴﻦ ﻓﺮﻣ ﻮد‪":‬ﮐﺘ ﺎﺑﯽ ﮐ ﻪ ﻓ ﺮو ﻓﺮﺳ ﺘﺎدم در ﺟﻬ ﺎن ﮐﺴ ﯽ از ﻓﺼ ﺤﺎ و ﺑﻠﻐ ﺎ و‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ و ﺣﮑﻤﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻴﺎرد ﮔﻔﺖ‪ ،‬اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ‪ ،‬ﭼﻮن ﻋﺎﺟﺰ ﺷﻮﻧﺪ داﻧﻨﺪ ﻗﻮل ﻳﺰدان اﺳﺖ‪(18)"...‬‬ ‫و در ﻣﻮرد ﺁﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت زردﺷﺖ هﻤﺮاﻩ داﺷﺖ ‪ ،‬ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ﻣ ﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳ ﺪ‪ ":‬ﺁن ﮐﺘ ﺎب و ﮐ ﻼم اﷲ ﺑ ﻮد‬ ‫ﮐ ﻪ در دﺳ ﺖ ﺣﻀ ﺮت ﺑ ﻮد و ﻧﻔ ﻮذ و اﺛ ﺮ ﮐﻠﻤ ﺎت اﻟﻬ ﯽ از ﺁﺗ ﺶ ﻇ ﺎهﺮﻩ ﺳ ﻮزﻧﺪﻩ ﺗ ﺮ و ﻗﻠ ﻮب اﻧﺴ ﺎن ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ ﻣﻨﺰﻟ ﻪ‬ ‫ﺁﺗﺸﮑﺪﻩ اﺳﺖ ﭼﻮن ﭘﺮﺗﻮﯼ از ﺁن ﺁﺗﺶ ﮔﻴﺮد ‪ ،‬ﻣﻴﻞ و هﻮاهﺎﯼ ﻧﻔﺲ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺑ ﻪ ﻗ ﺮب اﻟﻬ ﯽ ﮐﺸ ﺎﻧﺪ و‬ ‫ﺑﻪ ﻓﻴﻮﺿﺎﺗﺶ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺳﺎزد‪(19)".‬‬ ‫ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ ﻳﺎ ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ورﺟﺎوﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ هﻤﺎن ﮐﺘﺎب و هﻤﺎن ﺑﻴﺎن و اﺣﮑﺎم اهﻞ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑ ﻪ اﺗﺤ ﺎد و اﺗﻔ ﺎق و‬ ‫دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ دﻋﻮت ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﺎﻃﻖ‪ ":‬ﺳﺮاﭘﺮدﻩ ﻳﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﻠﻨ ﺪ ﺷ ﺪ‪ ،‬ﺑ ﻪ ﭼﺸ ﻢ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕ ﺎن ﻳﮑ ﺪﻳﮕﺮ را‬ ‫ﻧﺒﻴﻨﻴﺪ ‪ ،‬هﻤﻪ ﺑﺎر ﻳﮏ دارﻳﺪ و ﺑﺮگ ﻳﮏ ﺷﺎﺧﺴﺎر‪".‬‬ ‫و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﮑﻢ ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال و ﻗﺘﻞ و ﻗﺘﺎل و ﺗﻨﻔﺮ و اﻧﺰﺟﺎر را ﮐﻪ در ادﻳﺎن ﻣﺎﺿﻴﻪ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺸ ﺮﯼ ﺑ ﻮد‬ ‫‪ ،‬ﻧﺴﺦ و ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻴﻦ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ" ﮐﻪ اﮔ ﺮ دﻳ ﻦ ﺳ ﺒﺐ اﺧ ﺘﻼف و ﻧﻔ ﺎق ﮔ ﺮدد ‪ ،‬اﻟﺒﺘ ﻪ ﺑ ﯽ‬ ‫دﻳﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ" و ﺑ ﻪ اﻳ ﻦ وﺳ ﻴﻠﻪ ﭘﻴ ﺮوان ﺁﺋ ﻴﻦ اه ﻮراﺋﯽ را از هﺮﮔﻮﻧ ﻪ دوﻧﻴ ﺖ و ﻧﻔ ﺎق و ﮐ ﺎﻓﺮ و ﻧﺠ ﺲ داﻧﺴ ﺘﻦ‬ ‫ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻨﻊ و ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻨﺪ و ﺧﺼﻮﻣﺖ و دﺷﻤﻨﯽ و دوﮔﺎﻧﮕﯽ را ﮔﻨﺎﻩ ﻋﻈﻴﻢ ﺷﻤﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑ ﺎ اﻋ ﻼن ﻓ ﺮاﻣﻴﻦ و دﺳ ﺘﻮرات ﺁن ﺣﻀ ﺮت ‪ ،‬ﺷﻤﺸ ﻴﺮهﺎ ﺑ ﻪ ﻏ ﻼف راﺟ ﻊ و ﻟﻐ ﺎت " اﻗﺘﻠ ﻮ و ﻗ ﺎﺗﻠﻮهﻢ" از ﻗ ﺎﻣﻮس‬ ‫ﻟﻐﺎت دﻳﻦ اﻟﻬﯽ و ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﯽ اﻻﻧﻮار ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ورﺟﺎوﻧﺪ ﻣﺤﻮ ﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻮن ﺧﺎﮎ اﻳﺮان ﻣﻮﻃﻦ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ و ﻣﺤﻞ ﻃﻠﻮع ﺷﻤﺲ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺑﻬﺎﺋﻴ ﺎن ﺧ ﺎﮎ اﻳ ﺮان را ﮐ ﻪ ه ﺮ‬ ‫ﻧﻘﻄﻪ ﺁن ﺷﺎهﺪ ﻓﺪاﮐﺎرﻳﻬﺎ و ﺟﺎﻧﺒﺎزﻳﻬﺎﯼ ﭘﻴﺮوان ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻩ ﻋﺰﻳﺰ و ﮔﺮاﻣ ﯽ ﻣ ﯽ دارﻧ ﺪ و ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻞ اﻳ ﻦ ﻣ ﺮز و‬ ‫ﺑﻮم را ﻣﻌﺰز و ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء در ﻳﮑﯽ از اﻟﻮاح ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪ ...":‬ﺑﻬﺎﺋﻴ ﺎن ﭼﻨ ﺎن اﻳ ﺮان را در اﻧﻈ ﺎر ﺟﻠ ﻮﻩ دادﻩ اﻧ ﺪ ﮐ ﻪ اﻣ ﺮوز‬ ‫ﺟﻢ ﻏﻔﻴﺮﯼ از اﻗﺎﻟﻴﻢ ﺳﺒﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ اﻳﺮان ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨ ﺪ‪ ،‬زﻳ ﺮا ﺷ ﻤﺲ ﺣﻘﻴﻘ ﺖ از ﺁن اﻓ ﻖ ﻃﻠ ﻮع ﻧﻤ ﻮدﻩ و وﻃ ﻦ ﻣﻘ ﺪس‬ ‫ﺣﻀﺮن ﺑﻬﺎءاﷲ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮهﺒﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻳﺰدان در ﺣﻖ اﻳﺮان و اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮد‪(20)"...‬‬


‫و در ﻟ ﻮﺣﯽ دﻳﮕ ﺮ ﻣ ﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳ ﺪ ‪":‬ﭘﺮوردﮔ ﺎر ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺎن ﻣﺤ ﺾ ﻓﻀ ﻞ و اﺣﺴ ﺎن هﻴﮑ ﻞ اﻳ ﺮان را ﺑ ﻪ ﺧﻠﻌﺘ ﯽ ﻣﻔﺘﺨ ﺮ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮد‪ ،‬و اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﺗﺎﺟﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬ ﺎدﻩ ﮐ ﻪ ﺟ ﻮاهﺮ زواه ﺮاش ﺑ ﺮ ﻗ ﺮون و اﻋﺼ ﺎر ﺑﺘﺎﺑ ﺪ و ﺁن ﻇﻬ ﻮر اﻳ ﻦ اﻣ ﺮ‬ ‫ﺑ ﺪﻳﻊ اﺳ ﺖ‪...‬ﻣﺸ ﻴﺖ اﻟﻬﻴ ﻪ ﺗﻌﻠ ﻖ ﮔﺮﻓﺘ ﻪ و ﻗ ﻮﻩ ﻣﻌﻨﻮﻳ ﻪ در اﻳ ﺮان ﻧﺒﻌ ﺎن ﻧﻤ ﻮدﻩ‪ .‬ه ﺬا اﻣ ﺮ ﻣﺤﺘ ﻮم و وﻋ ﺪ ﻏﻴ ﺮ‬ ‫ﻣﮑﺬوب‪(21)".‬‬

‫و در ﺑﻴﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪ ":‬ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻳﺮان در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﮑﻮﻩ و ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔ ﻮارﯼ اﺳ ﺖ‪ .‬زﻳ ﺮا ﻣ ﻮﻃﻦ‬ ‫ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎرﮎ ) از اﻟﻘﺎب ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ( اﺳﺖ‪ .‬ﺟﻤﻴﻊ اﻗﺎﻟﻴﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻈﺮ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻳﺮان ﺧﻮاهﻨ ﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮد و ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﭼﻨﺎن ﺗﺮﻗﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ اﻧﻈﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻋﺎﻇﻢ و داﻧﺎﻳﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻴﺮان ﻣﺎﻧ ﺪ‪ .‬ه ﺬا ﺑﺸ ﺎرة ﮐﺒ ﺮﯼ‪،‬‬ ‫ﺑﻠﻐﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﺗﺸﺎء و هﺬا وﻋﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﮑﺬوب‪(22).‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ اﻳﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺐ و ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺪس اﻳﺮان ﻣﻄﻠﻊ اﻳﻦ ﮐﻮﮐﺐ ﻻﻣﻊ اﺳ ﺖ‪ ،‬ﺑﻬﺎﺋﻴ ﺎن ﺟﻬ ﺎن‬ ‫ﺳ ﺮزﻣﻴﻦ اﻳ ﺮان را ﻣﻘ ﺪس ﻣ ﯽ داﻧﻨ ﺪ و هﻤﻮﻃﻨ ﺎن ﺣﻀ ﺮت ﺑﻬ ﺎءاﷲ را ﻣﺤﺘ ﺮم ﻣ ﯽ ﺷ ﻤﺎرﻧﺪ‪ .‬ﺑ ﻪ ﺁداب و رﺳ ﻮم‬ ‫اﻳﺮاﻧﻴﺎن‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازﯼ را ﮐﻪ از ﻧﻴﺎﮐﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ارث ﺑﺮدﻩ اﻧ ﺪ ﺑ ﻪ دﻳ ﺪﻩ اﺣﺘ ﺮام ﻣ ﯽ ﻧﮕﺮﻧ ﺪ‪ .‬هﻤﭽﻨ ﻴﻦ ﺑ ﺎ‬ ‫ﻇﻬﻮر ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ورﺟﺎوﻧﺪ از اﻳﺮان و اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ و اﺣﮑﺎﻣﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻌﻀﯽ از ﺁداب و ﺳ ﻨﻦ اﻳﺮاﻧ ﯽ‬ ‫ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﻧﻮروز ﮐﻪ ﻳﺎدﮔﺎرﯼ از ﮐﻴﺎن اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ در ﮐﻠﻴﻪ اﻗﺎﻟﻴﻢ ﺟﻬﺎن ﺑ ﻪ ﻧ ﺎم ﻧ ﻮروز ﺟﺸ ﻦ ﮔﺮﻓﺘ ﻪ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬و ﻣﻘﺪار زﻳﺎدﯼ از ﮐﻠﻤﺎت و ﻟﻐﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺁﻳﺎت و اﻟﻮاح ﻧﺎزﻟﻪ از ﻗﻠ ﻢ ﺣﻀ ﺮت‬ ‫ﺑﻬﺎءاﷲ و ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺮوان ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻳﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﮑﺮﻳﻢ هﻤﻪ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﻮدﻩ و هﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻪ ﺁﺋ ﻴﻦ ﺷ ﺎن از اﻳ ﻦ ﺳ ﺮزﻣﻴﻦ‬ ‫ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ از ﺁن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺛﺎر ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ و در ﺁﺛﺎر ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﺁﺷ ﮑﺎرﯼ از‬ ‫ادﺑﻴﺎت ﭘﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮان ﺧﺼﻮﺻﺎ ادﺑﻴﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﺗﻤﺜﻴﻞ هﺎ و ﺗﺸﺒﻴﻬﺎت و دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺪﻳﻊ ﺷﻌﺮ و ﻧﺜ ﺮ ﻓﺎرﺳ ﯽ ﺑ ﻪ‬ ‫ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد‪ ،‬ﻣﻮﺛﺮ در ادﺑﻴﺎت ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ هﺎﯼ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺴ ﻴﺎرﯼ از ﺑﻬﺎﺋﻴ ﺎن‬ ‫ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺁﻳﺎت اﻟﻬ ﯽ و درﮎ ﺑﻬﺘ ﺮ و اﺳ ﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻴﺸ ﺘﺮ از‬ ‫اﻳﻦ ﺁﺛﺎر ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء درﺑ ﺎرﻩ ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻞ اﻳ ﺮان ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻨ ﺪ‪ ... " :‬ﻋﻨﻘﺮﻳ ﺐ ﻣﻼﺣﻈ ﻪ ﺧﻮاه ﺪ ﺷ ﺪ ﮐ ﻪ دوﻟ ﺖ وﻃﻨ ﯽ ﺟﻤ ﺎل‬ ‫ﻣﺒ ﺎرﮎ در ﺟﻤﻴ ﻊ ﺑﺴ ﻴﻂ زﻣ ﻴﻦ ﻣﺤﺘ ﺮم ﺗ ﺮﻳﻦ ﺣﮑﻮﻣ ﺎت ﺧﻮاه ﺪ ﮔﺸ ﺖ‪ .‬ان ﻓ ﯽ ذﻟ ﮏ ﻋﺒ ﺮة ﻟﻠﻨ ﺎﻇﺮﻳﻦ‪ .‬و اﻳ ﺮان‬ ‫ﻣﻌﻤﻮرﺗﺮﻳﻦ ﺑﻘﺎع ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ‪ .‬ان هﺬا ﻟﻔﻀﻞ ﻋﻈﻴﻢ"‪(23).‬‬


‫ﻋﻠﻴﻬﺬا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻳﺮان را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯼ و ﺳﺮاﻓﺮازﯼ ﺁن را ﺁرزو ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﻴﺸ ﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗ ﯽ ﺁن‬ ‫اهﻤﻴﺖ ﻣﯽ دهﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﺮان ﻣﻌﺰزﺗﺮﻳﻦ ﺣﮑﻮﻣﺎت ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﻮرد ﻏﺒﻄ ﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴ ﺎن ﺧﻮاه ﺪ ﺷ ﺪ‪ .‬زﻳ ﺮا‬ ‫ﻣﻬﺪ ﺁﺋﻴﻦ اهﻮراﺋﯽ و ﻣﻈﻬﺮ ﻇﻬﻮر اﻧﻮار ورهﺮام ﺑﻮدﻩ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬ ‫زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ورﺟﺎوﻧﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﮑﻪ در ﻓﺼ ﻮل ﮔﺬﺷ ﺘﻪ ذﮐ ﺮ ﮔﺮدﻳ ﺪ ﭼ ﻮن ﮐﺘ ﺐ ﻣﻘﺪﺳ ﻪ زرﺗﺸ ﺘﻴﺎن و هﻤﭽﻨ ﻴﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧ ﻪ ه ﺎ و اﺳ ﻨﺎد ﻣﻠ ﯽ و‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﻳﺮان در دو ﻧﻮﺑﺖ‪ ،‬ﻳﮑﺒﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ در ﺣﻤﻠﻪ اﻋﺮاب ﺑﻪ اﻳ ﺮان ﻃﻌﻤ ﻪ ﺣﺮﻳ ﻖ‬ ‫ﮔﺮدﻳﺪ‪ ،‬ﺗﺎرﻳﺦ ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت زرﺗﺸﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺸﺨﺾ ﻧﮕﺮدﻳﺪﻩ‪ ،‬ﺑﻌﻀﯽ زﻣﺎن ﻇﻬ ﻮر زرﺗﺸ ﺖ را هﺸ ﺖ ه ﺰار‬ ‫ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ﺑﺮﺧﯽ دو هﺰار و دوﻳﺴﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ‪ .‬وﻟ ﯽ ﻃﺒ ﻖ ﮐﺘ ﺐ ﻣ ﺪون ﭘﺎرﺳ ﻴﺎن وﻻدت ﺁن ﺣﻀ ﺮت را‬ ‫هﺰار و دوﻳﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﺎ ‪ 660‬ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ ذﮐﺮ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﮐﺘﺎب دﺑﺴﺘﺎن اﻟﻤﺬاهﺐ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ‪ " :‬اﯼ زرﺗﺸﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻮ ﻣﺮا در ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺴﯽ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺟﻬﺎن ﺑﻬﺮ ﺗ ﻮ ﺁﻓﺮﻳ ﺪم‬ ‫و ﭘﺎدﺷﺎهﺎن را ﺁرزو ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ ﺗﻮ دﻳﻦ ﺑﻬﯽ را رواج دهﻨﺪ‪ .‬از دور ﮐﻴﻮﻣﺮث ﺗﺎ ﺗﻮ ﺳ ﻪ ه ﺰار ﺳ ﺎل و ﺑﻌ ﺪ از‬ ‫ﺗﻮ ﺗﺎ رﺳﺘﺨﻴﺰ ﺳﻪ هﺰار ﺳﺎل‪ ،‬ﺗﻮ را در ﻣﻴﺎن ﺁﻓﺮﻳﺪم ﭼﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮدﻩ اﺳﺖ"‪.‬‬ ‫و در ﺑﻨﺪ ‪ 14‬ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﭼﻤﻦ ﺁﺋﻴﻦ زرﺗﺸﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ‪ " :‬اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻨﻪ ﻇﻬﻮر زرﺗﺸ ﺖ را ﻣﻌ ﻴﻦ ﻧﺘ ﻮان ﮐ ﺮد‬ ‫اﻣﺎ ﮐﺜﺮت ﺁراﯼ اهﻞ ﺳﻴﺮ و ﺗﻮارﻳﺦ و ﮔﻮاهﯽ ﻋﻤﻮم ﺣﮑﻤﺎﯼ اﺳﺘﻮار ﺧﺎورﯼ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣ ﯽ دهﻨ ﺪ ﮐ ﻪ ﻋﻬ ﺪ ﺑﻌﺜ ﺖ ﺁن‬ ‫ﺟﻨﺎب ﮐﻤﺘﺮ از ﻳﮑﻬﺰار و دوﻳﺴﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﺪرج در ﮐﺘﺎب ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﭼﻤﻦ ﺁﺋﻴﻦ زرﺗﺸﺖ را ﻣﻼﮎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار دهﻴﻢ‪ ،‬ﻇﻬﻮر ﺷ ﺎﻩ ﺑﻬ ﺮام‬ ‫ورﺟﺎوﻧﺪ و ﻳﺎ ﺣﻀﺮت ﺑﻬ ﺎءاﷲ در ﭘﺎﻳ ﺎن ﻗ ﺮن هﻴﺠ ﺪهﻢ و اواﻳ ﻞ ﻗ ﺮن ﻧ ﻮزدهﻢ ﻣ ﻴﻼدﯼ ﺧﻮاه ﺪ ﺑ ﻮد ﮐ ﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ ﺳ ﻪ‬ ‫هﺰار ﺳﺎل از ﺑﻌﺜﺖ ﺣﻀﺮت زرﺗﺸﺖ ﺳﭙﺮﯼ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺎﺳﺘﺮﺧﺪاﺑﺨﺶ رﺋﻴﺲ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ و ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﺘﺎب ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﭼﻤ ﻦ ﺁﺋ ﻴﻦ‬ ‫زردﺷﺖ ﺑﻮدﻩ و در ﺳﺎل ‪ 1265‬ﻳﺰﮔﺮدﯼ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺎﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﭘﺎﻳ ﺎن رﺳ ﺎﻧﺪﻩ در ﺑﻴ ﺎن ﺳ ﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻬ ﺎن‬ ‫ﻣ ﯽ ﮔﻮﻳ ﺪ‪ ":‬واﻗﻌ ﻪ ﺁﺧ ﺮ ﺷ ﺪن دﻧﻴ ﺎ‪ ،‬ﻣﻌﺎﺻ ﺮ دورﻩ ﺣﺎﺿ ﺮ ﺧﻮاه ﺪ ﺑ ﻮد ‪ .‬در ﺁن وﻗ ﺖ واﭘﺴ ﻴﻦ ‪ ،‬ﺳﻮﺷ ﻴﺎﻧﺖ ﻇﻬ ﻮر‬ ‫ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد و ﺗﺎزﮔﯽ ﺟﻬﺎن را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻨﻴﺎد ﺑﺪﯼ و ﺁزار اهﺮﻳﻤﻨﯽ را از ﺑﻦ ﺧﻮاهﺪ ﮐﻨﺪ‪"...‬‬ ‫ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ‪ ،‬ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ ‪ ،‬زردﺷﺘﻴﺎن ﻳﺰد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈ ﺮ ﻇﻬ ﻮر ﺷ ﺎﻩ ﺑﻬ ﺮام ﺑ ﻮدﻩ و ﻣﺘﺮﺻ ﺪ‬ ‫ﻣﺸ ﺎهﺪﻩ ﻋﻼﻣ ﺎت ﺗﻮﻟ ﺪ ﺷ ﺎﻩ ﺑﻬ ﺮام در ﺣ ﻮاﻟﯽ درﻳﺎﭼ ﻪ ﮐﻴﺎﻧﺴ ﻮ در ﺷ ﺮق اﻳ ﺮان را در ﺗ ﺎرﻳﺦ ‪ 22‬ﺧ ﺮداد ‪1326‬‬


‫ﻳﺰدﮔﺮدﯼ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﻳﺪﻩ و ﺑﺮ در و دﻳﻮار ﺣﮑﺎﮐﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻟ ﻮد ﻣﺴ ﻌﻮد در ﺳ ﯽ ﺳ ﺎﻟﮕﯽ‬ ‫ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫" ﺣﺘﯽ دﺳﺘﻮر ﺗﻴﺮاﻧﺪاز ﻳﮑﯽ از ﻣﻮﺑﺪان ﺑﺰرگ ﻳﺰد ﮐﻪ ﺳﻪ دورﻩ اوﺳﺘﺎ را ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻩ در ﺑﻴﻦ زردﺷﺘﻴﺎن‬ ‫داراﯼ درﺟﻪ اﺟﺘﻬﺎد ﺑﻮدﻩ و هﻤﻮارﻩ ﻃﺒﻖ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎب اوﺳﺘﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳ ﻪ ﻣﻮﻋ ﻮد‪ ،‬ﻳﻌﻨ ﯽ هﻮﺷ ﻴﺪر ﻣ ﺎﻩ و‬ ‫ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ورﺟﺎوﻧﺪ و دﺳﺘﻮر ﭘﺸﻮﺗﻦ ﺑﻮدﻩ ﺑ ﺎ ﺟ ﻼل اﻟﺪوﻟ ﻪ ﺣﮑﻤ ﺮان ﻳ ﺰد ﺷ ﺮط ﺑﻨ ﺪﯼ ﻧﻤ ﻮدﻩ ﮐ ﻪ اﮔ ﺮ ﺗ ﺎ ﺷ ﺶ ﻣ ﺎﻩ‬ ‫دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ﻇﻬﻮر ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﻳ ﮏ ﺑ ﺮﻩ ﺑﺮﻳ ﺎن و ﭼﻨ ﺪ ﻗﺮاﺑ ﻪ ﺷ ﺮاب ﺑ ﻪ ﺣ ﺎﮐﻢ ﺑﺎزﻧ ﺪﻩ ﺑﺎﺷ ﺪ‪ .‬ﺑ ﺪﻳﻬﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﭼ ﻮن‬ ‫ﻋﻼﺋﻢ ﻇﻬﻮر ﻃﺒﻖ اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻨﺎب دﺳﺘﻮر ﺗﻴﺮاﻧﺪاز ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻧﭙﻴﻮﺳﺘﻪ ‪،‬اﺟﺒﺎرا ﺷﺮاب و ﺑﺮﻩ ﺑﺮﻳ ﺎن را ﺑﺎﺧﺘ ﻪ‬ ‫و ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ‪(24)".‬‬ ‫در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت زردﺷﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء در ﺟﻮاب ﻳﮑﯽ از ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن ﭘﺎرﺳ ﯽ ﻣ ﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨ ﺪ‪ ":‬اﯼ‬ ‫ﻳﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﻴﺪ و ﺑﺮ ﻣﻀﻤﻮن اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ‪.‬ﻣﮑﺘ ﻮب ﻧ ﺎﻃﻖ ﺑ ﻮد و دﻟﻴ ﻞ ﺑ ﺮ ﻧﻮراﻧﻴ ﺖ ﻗﻠ ﺐ از‬ ‫اﺷﺮاق ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق‪....‬ﺳﻮال از اﻳﺎم ﺣﻀﺮت زردﺷﺖ ﻧﻤ ﻮدﻩ ﺑﻮدﻳ ﺪ در ﺗ ﻮارﻳﺦ در اﻳ ﻦ ﺧﺼ ﻮص اﻗ ﻮال ﻣﺨﺘﻠ ﻒ‬ ‫اﺳﺖ هﻴﭽﻴ ﮏ ﺷ ﺎﻳﺎن اﻋﺘﻤ ﺎد ﻧ ﻪ‪ .‬ﺁﻧﭽ ﻪ ﺣﻘﻴﻘ ﺖ اﺳ ﺖ اﻳ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ان ﮐﻮﮐ ﺐ ﻧ ﻮراﻧﯽ در ﺑ ﻴﻦ ﺣﻀ ﺮت ﻣﻮﺳ ﯽ و‬ ‫ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﯽ ﻃﻠﻮع ﻧﻤﻮد‪ .‬ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ هﻔﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﺳﯽ‪ .‬ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ و ﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺤ ﻖ اﻻﺿ ﻼل‬ ‫اﻟﻤﺒﻴﻦ‪ .‬وﻟﯽ اوﻗﺎت را اهﻤﻴﺘ ﯽ ﻧ ﻪ‪ .‬ﺁن اﺧﺘ ﺮ ﻧ ﻮراﻧﯽ ﻧﻴ ﺮ اﺷ ﺮاق ﺑ ﻮد و ﺑ ﺮ ﺧ ﺎور و ﺑ ﺎﺧﺘﺮ ﭘﺮﺗ ﻮ اﻧ ﺪاﺧﺖ‪ .‬در ه ﺮ‬ ‫زﻣ ﺎن و در ه ﺮ ﻣﮑ ﺎن ﻃﻠ ﻮع ﮐ ﺮدﻩ ﺑﺎﺷ ﺪ زﻣ ﺎن و ﻣﮑ ﺎن را ﺣﮑ ﻢ در ﻋ ﺎﻟﻢ ﺟﺴ ﻤﺎﻧﯽ ﺑ ﻮد ﻧ ﻪ ﺟﻬ ﺎن اﻟﻬ ﯽ‪ .‬ﻋﻠ ﯽ‬ ‫اﻟﺨﺼﻮص زﻣﺎن ﮐﻪ اﻣﺮ اﻋﺘﺒﺎرﯼ اﺳﺖ‪ .‬ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﺳ ﺮﻣﺪ اﺳ ﺖ ﻳﻌﻨ ﯽ ﻳ ﮏ روز ﺑ ﯽ ﺑ ﺪاﻳﺖ و ﻧﻬﺎﻳ ﺖ اﺳ ﺖ اﻳ ﻦ‬ ‫ازﻣﻨﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺮﮐﺎت و ﻇﻬﻮر و ﻏﺮوب ﮐﻮاﮐﺐ اﺳﺖ‪ .‬روز و ﻣﺎﻩ و ﺳﺎل ﺛﺒﻮت دارد وﻟ ﯽ وﺟ ﻮد ﻧ ﺪارد‪ .‬ﻳﻌﻨ ﯽ‬ ‫روز و ﻣﺎﻩ و اﻳﺎم ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ وﺟ ﻮد ﻧ ﺪارد‪ .‬ﻣﺎﻧﻨ ﺪ ﺟﻬ ﺎت ﻧﻈﻴ ﺮ ﺷ ﺮق و ﻏ ﺮب و ﺷ ﻤﺎل و ﺟﻨ ﻮب ﺛﺒ ﻮت دارد‬ ‫وﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬وﻋﻠﻴﮏ اﻟﺒﻬﺎءاﻻﺑﻬﯽ ع ع "‪(25).‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣ ﺬﮐﻮر ﻣﺴ ﻠﻢ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ اﻳ ﻦ ﮐ ﻪ زﻣ ﺎن ﻇﻬ ﻮر ﺣﻀ ﺮت زردﺷ ﺖ ﺑ ﻪ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﻌ ﻴﻦ‬ ‫ﻧﮕﺮدﻳﺪﻩ وﻟﯽ اﻓﺘﺎب ان ﺣﻀﺮت ﺑﻴﻦ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﯽ ﺑ ﺮ ﺟﻬﺎﻧﻴ ﺎن ﺗﺎﺑﻴ ﺪﻩ و ﻣﻘﺼ ﻮد ﮐﻠ ﯽ ﺣﻘ ﺎﻳﻖ‬ ‫اﻓﺘﺎب اهﻮراﻳﯽ ﺣﻀﺮت زردﺷﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺗﺎﺑﻴ ﺪن ﮔﺮﻓ ﺖ ‪ .‬و زﻣ ﺎن و ﻣﮑ ﺎن ﮐ ﻪ اﻣ ﺮﯼ اﻋﺘﺒ ﺎرﯼ اﺳ ﺖ‬ ‫ﻓﺮع ﺑﺮ وﺟﻮد اﻓﺘﺎب ﺟﻬﺎﻧﺘﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎء اﷲ در ﺟﻮاب ﻳﮑﯽ از ﭘﺎرﺳﻴﺎن اﻳﺮان ﻣ ﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨ ﺪ‪...":‬ﻳ ﺎ ﺑﻬ ﺮام از ﺣﻀ ﺮت زردﺷ ﺖ ﺳ ﻮال ﻧﻤ ﻮدﻩ‬ ‫ﺑﻮدﯼ‪ .‬او ﻣﻦ ﻋﻨﺪاﷲ اﻣﺪﻩ و ﺑﻪ هﺪاﻳﺖ ﺧﻠﻖ ﻣﺎﻣﻮر‪ .‬ﻧﺎر ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻳﺪ اوﺳﺖ‪ .‬ﺑ ﺎ ﻧ ﺎر ﻣﺤﺒ ﺖ اﻟﻬ ﯽ و ﮐﺘ ﺎب‬


‫اواﻣﺮ و اﺣﮑﺎم رﺑﺎﻧﯽ اﻣﺪ وﻟﮑﻦ ﺣﺰب ﻏﺎﻓﻞ ﻣﻘﺎﻣﺶ را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻇﻬﻮرش را ﻧﺸ ﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ‪ .‬ﺳ ﺒﺤﺎن اﷲ اه ﻞ اﻳ ﺮان‬ ‫ﻣﻊ اﺳﺘﻌﺪاد از ﻋﺮﻓﺎن ﺣﻘﺎﻳﻖ اﻣﻮر ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ‪" .‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐ ﻪ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻇﻬ ﻮر ﺣﻀ ﺮت زردﺷ ﺖ را ﺑ ﻪ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻧﻤ ﯽ ﺗ ﻮان ﺗﻌ ﻴﻦ ﻧﻤ ﻮد ﺣﻀ ﺮت ﺑﻬ ﺎءاﷲ و ﺷ ﺎﻩ‬ ‫ﺑﻬﺮام ﻣﻮﻋﻮد در ﺳﺎل ‪ 1817‬ﻣﻴﻼدﯼ ﻣﺘﻮﻟﺪ و در ﺳﺎل ‪ 1852‬از ﻃﺮف اهﻮرا ﻣﺰدا ﺑﻪ رﺳ ﺎﻟﺖ ﻣﺒﻌ ﻮث ﮔﺮدﻳ ﺪ‪ .‬و‬ ‫ﺑﻪ ﻃ ﻮرﯼ ﮐ ﻪ ذﮐ ﺮ ﺷ ﺪ ﻃﺒ ﻖ ﺑﻨ ﺪ ‪ 14‬ﮐﺘ ﺎب ﮔﻠﺪﺳ ﺘﻪ ﭼﻤ ﻦ اﻳ ﻴﻦ زردﺷ ﺖ ﮐ ﻪ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻇﻬ ﻮر ﺣﻀ ﺮت زردﺷ ﺖ را‬ ‫ﻳﮑﻬﺰار و دوﻳﺴﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻴﺪاﻧﺪ‪ .‬ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءﷲ ﺳﻪ هﺰار و اﻧﺪﯼ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻇﻬ ﻮر زردﺷ ﺖ‬ ‫ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺒﻌﻮث و اﺑﻨﺎء ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ وﺣﺪت و ﻳﮕﺎﻧﮕﯽ دﻋﻮت ﻓﺮﻣﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺸﺎرت ﻣﻨﺪرج در ﮐﺘﺎب دﺑﺴ ﺘﺎن اﻟﻤ ﺬاهﺐ ﮐ ﻪ ﻓﺎﺻ ﻠﻪ ﻇﻬ ﻮر زردﺷ ﺖ را ﺗ ﺎ روز رﺳ ﺎﺧﻴﺰ و ﻇﻬ ﻮر‬ ‫ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ﺳﻪ هﺰار ﺳﺎل ﻣﻴﺪاﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻴﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﻮﻋﻮد ﺳﺘﺎرﮔﺎن از اﺳﻤﺎن ﻓﺮو ﻣﻴﺮﻳﺰد‬ ‫ﭘﻴﺮوان ﺣﻀﺮت زردﺷﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ورﺟﺎوﻧﺪ ﺳ ﺘﺎرﮔﺎن از ﺁﺳ ﻤﺎن ﻓ ﺮو ﻣﻴﺒ ﺎرد‪ .‬وﻟﮑ ﻦ‬ ‫ﺑﺎرﻳﺪن ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺳﻘﻮط ﮐﻮاﮐﺐ در ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ دراﯼ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻣﻌﻨﻮﯼ اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻨﮕﻮﻧ ﻪ ﻋﻼﺋ ﻢ و‬ ‫ﺑﺸﺎرات ﺳﻘﻮط ﺷﻤﺲ و ﻗﻤﺮ و ﮐﻮاﮐﺐ ﻇﺎهﺮﻩ ﻧﺒﻮدﻩ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺁﺳﻤﺎن ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺸﺎرات اﻟﻬﯽ اﺳﻤﺎن دﻳﺎﻧﺖ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺲ و ﻗﻤﺮ و ﮐﻮاﮐﺐ ان ﻋﻠﻤﺎﯼ دﻳﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ اﻧ ﻮار ﻣﻈﻬ ﺮ ﻇﻬ ﻮر ﻣﻨ ﻮر ﮔﺸ ﺘﻪ اﻧ ﺪ‪ .‬هﻨﮕ ﺎﻣﯽ ﮐ ﻪ‬ ‫ﺁﻓﺘﺎب دﻳﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ﻏﺮوب ﻧﻤﻮد ﮐﻮاﮐﺐ و ﻧﺠ ﻮم ﻣ ﺬﮐﻮر ﺗﺎرﻳ ﮏ ﺷ ﺪﻩ و ﺳ ﺎﻗﻂ ﻣ ﯽ ﮔﺮدﻧ ﺪ ﻣﮕ ﺮ ﺁﻧ ﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ ﺿ ﻴﺎء‬ ‫ﺷﻤﺲ ﻇﻬﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻮر ﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ در ﮐﺘﺎب اﻳﻘﺎن ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ‪ " :‬در ﻣﻘﺎم دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺼﻮد از ﺷﻤﺲ و ﻗﻤﺮ و ﻧﺠﻮم ﻋﻠﻤﺎﯼ ﻇﻬﻮر ﻗﺒﻠﻨ ﺪ‬ ‫ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ و زﻣﺎم دﻳﻦ ﻣﺮدم در دﺳﺖ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ‪ .‬و اﮔﺮ در ﻇﻮر ﺷﻤﺲ اﺧﺮﯼ ﺑﻪ ﺿﻴﺎء‬ ‫او ﻣﻨﻮر ﮔﺸﺘﻨﺪ ﻟﻬﺬا ﻣﻘﺒﻮل و ﻣﻨﻴﺮ و روﺷﻦ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد‪ .‬و اﻻ ﺣﮑﻢ ﻇﻠﻤﺖ در ﺣﻖ ﺁﻧﺎن ﺟﺎرﯼ اﺳﺖ‪(26)".‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻖ وﻋﺪﻩ هﺎﯼ ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺁﻓﺘﺎب دﻳﺎﻧﺖ ﺣﻀﺮت زردﺷﺖ ﺗﺎرﻳﮏ ﺷﺪ و اه ﺮﻳﻤﻦ ﺑ ﺮ ﺟﻬ ﺎن‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮدﻳﺪ و زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ورﺟﺎوﻧﺪ ﻓﺮا رﺳﻴﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻳﻌﻨﯽ ﻋﻠﻤﺎﯼ دﻳﻦ و دﺳﺘﻮران و ﻣﻮﺑﺪان ﮐ ﻪ‬ ‫در ﺁﺳﻤﺎن دﻳﺎﻧﺖ زردﺷﺘﯽ از اﻧ ﻮار ﺁﻓﺘ ﺎب ﺣﻀ ﺮت زردﺷ ﺖ روﺷ ﻦ ﺑﻮدﻧ ﺪ ﺗﺎرﻳ ﮏ ﺷ ﺪﻩ و ﺳ ﺎﻗﻂ ﮔﺮدﻳﺪﻧ ﺪ‪ .‬ﻣﮕ ﺮ‬ ‫ﻣﻮﺑﺪان و دﺳﺘﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻮار ﻇﻬﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻮر ﮔﺸﺘﻨﺪ‪.‬‬


‫ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ در ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮﯼ از ﮐﺘﺎب اﻳﻘﺎن ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪....":‬اﻳﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﻣﻘﺼ ﻮد از ذﮐ ﺮ ﺗ ﺎرﻳﮑﯽ ﺷ ﻤﺲ و‬ ‫ﻗﻤ ﺮ و ﺳ ﻘﻮط اﻧﺠ ﻢ ﺿ ﻼﻟﺖ ﻋﻠﻤ ﺎ و ﻧﺴ ﺦ ﺷ ﺪن اﺣﮑ ﺎم ﻣﺮﺗﻔﻌ ﻪ در ﺷ ﺮﻳﻌﺖ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﻣﻈﻬ ﺮ ﺁن ﻇﻬ ﻮر ﺑ ﻪ اﻳ ﻦ‬ ‫ﺗﻠﻮﻳﺤﺎت اﺧﺒﺎر ﻣﻴﺪهﺪ و ﺟﺰ اﺑﺮار را از اﻳﻦ ﮐﺎس ﻧﺼﻴﺒﯽ ﻧﻴﺴﺖ‪(27)".‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮات ﻣ ﺬﮐﻮر و هﻤﺰﻣ ﺎن ﺑ ﺎ ﻇﻬ ﻮر ﺣﻀ ﺮت ﺑﻬ ﺎءاﷲ و اﺑ ﻼغ اﻣ ﺮ ﺷ ﺎﻩ ﺑﻬ ﺮام ورﺟﺎوﻧ ﺪ دﺳ ﺘﻮران و‬ ‫ﻣﻮﺑﺪان زردﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺖ و ﻣﻘﺎوﻣ ﺖ ﻗﻴ ﺎم ﻧﻤ ﻮدﻩ و در ﺣ ﺪود ﺗﻮاﻧ ﺎﻳﯽ ﺧ ﻮد ﮐﻮﺷ ﻴﺪﻧﺪ ﺗ ﺎ در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻧ ﻮار ﺷ ﻤﺲ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣ ﺎﻧﻊ و رادع اﻳﺠ ﺎد ﻧﻤ ﻮدﻩ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت اﺑﺮه ﺎﯼ ﻇﻠﻤ ﺎﻧﯽ از ﺗ ﺎﺑﺶ اﻧ ﻮار ﺧﻮرﺷ ﻴﺪ رﺣﻤ ﺎﻧﯽ ﺑ ﺮ زردﺷ ﺘﻴﺎن‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻟﻬﺬا ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻞ و اﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻪ ﺳ ﻌﯽ ﻧﻤﻮدﻧ ﺪ ﺑ ﺎ ﺳ ﺪﯼ از اوه ﺎم و ﺧﺮاﻓ ﺖ ﻧ ﺎس را از وﺻ ﻮل ﺑ ﻪ ﺳﺮﭼﺸ ﻤﻪ ﺁب‬ ‫ﺣﻴﺎت ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزﻧﺪ‪ .‬ﺷﺮح ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ هﺎ و ﻣﻌﺎﻧﺪت هﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻮدﻩ و در اﻳﻦ ﺟ ﺎ ﺑ ﻪ ﺑﻌﻀ ﯽ از ﻣ ﻮارد ﺁن ﺑ ﻪ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺷﺎرﻩ ﻣﻴﮕﺮدد‪:‬‬ ‫از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﻮران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺤﺮاف ﻋﻮام اﻟﻨﺎس از ﺻ ﺮاط ﻣﺴ ﺘﻘﻴﻢ اﻳﺠ ﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗ ﯽ در ﮐﺘ ﺐ ﻣﻘﺪﺳ ﻪ زردﺷ ﺘﻴﺎن‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اوﺳ ﺘﺎ را ﺗﺠﺪﻳ ﺪ ﭼ ﺎپ ﮐ ﺮدﻩ و ﻗﺴ ﻤﺘﻬﺎﻳﯽ از ﺑﺸ ﺎرات ﻣﻨ ﺪرج در ﺁن را ﺣ ﺬف ﻧﻤ ﻮدﻩ و‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪ اوﺳﺘﺎ دادﻧﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻔﻮس ﻣﺴﺘﻌﺪﻩ را از ﺷﺎﻃﯽ ﺑﺤﺮ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﺳﺎزﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء در ﻟﻮﺣﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪ " :‬ﻧﺎﻣﻪ هﻤﺎﻳﻮن زﻧﺪ را دﺳﺘﻮر ﺑﯽ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ ﻧﻤﻮدﻩ ﺗ ﺎ ﻣ ﮋدﻩ اﻣ ﺮوز‬ ‫را از ﻣﻴﺎن ﺑﺒﺮد‪ .‬ﺑ ﻪ راﺳ ﺘﯽ ﺑ ﺪا ن ﮐ ﻪ زردﺷ ﺖ ﺑﺰرﮔ ﻮار ﭘﻨ ﺎﻩ ﺑ ﻪ ﭘﺮودﮔ ﺎر از اﻳ ﻦ دﺳ ﺘﻮران ﮔﻨ ﻪ ﮐ ﺎر ﻣ ﯽ ﺑ ﺮد‪،‬‬ ‫ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﯽ ﺁﺋﻴﻨﻨﺪ ‪(28)".‬‬ ‫ﺑﻨﺎراﻳﻦ ﭼﻮن ﻧﺪاﯼ اﻟﻬﯽ ﺑ ﻪ ﮔ ﻮش زردﺷ ﺘﻴﺎن رﺳ ﻴﺪ دﺳ ﺘﻮران ﺑ ﻪ وﺳ ﺎﻳﻞ ﻣﻤﮑﻨ ﻪ اﻗ ﺪام ﺑ ﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺖ ﻧﻤﻮدﻧ ﺪ‪ .‬ﮔ ﺎهﯽ‬ ‫ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎﯼ اﺳﻼم ﺑﺮدﻩ و ﻓﺘﻮاﯼ ﻗﺘﻞ دوﺳﺘﺎن ﺑﻬﺎﻳﯽ را در ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﺎهﯽ اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ و اﮐﺎذﻳﺐ‬ ‫ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺎران ﭘﺎرﺳﯽ اﻧﺘﺸﺎر دادﻧﺪ و از اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺋﺾ دﻳﻨﯽ و اﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﻪ ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮددارﯼ ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ورﺟﺎوﻧﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﻣﺬهﺒﯽ ﭼﻪ ﻣﻮروﺛﯽ و ﭼﻪ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرﺗﯽ ﮐ ﻪ در ادﻳ ﺎن ﮔﺬﺷ ﺘﻪ‬ ‫ﻣﻌﻤ ﻮل ﺑ ﻮد ﻣﻨﺴ ﻮخ و ﺑ ﻪ ﮐﻠ ﯽ ﺣ ﺬف ﮔﺮدﻳ ﺪ ‪ .‬ﺑ ﻪ ﻋﺒ ﺎرت دﻳﮕ ﺮ دﻳﺎﻧ ﺖ ﺑﻬ ﺎﻳﯽ در ﺣ ﺎﻟﯽ ﮐ ﻪ از ﻋﻤ ﻮم ﻋﻠﻤ ﺎ و‬ ‫داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﮐﻠﻴﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻋﻠﻢ ادﻳﺎن ﺗﺠﻠﻴﻞ و ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوردﻩ ﻣﻌﺬﻟﮏ ﻃﺒﻘﻪ روﺣ ﺎﻧﯽ و‬ ‫ﭘﻴﺸﻮاﯼ ﻣﺬهﺒﯽ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت ﻣ ﻼ و ﺣﺎﺧ ﺎم و دﺳ ﺘﻮر و ﻣﻮﺑ ﺪ و ﭘ ﺎپ و ﮐﺸ ﻴﺶ و ﻣﺠﺘﻬ ﺪ و ﻣﺮﺟ ﻊ ﺗﻘﻠﻴ ﺪ در ﺟﺎﻣﻌ ﻪ‬ ‫ﺑﻬﺎﻳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص و ﺑﺎ اﻣﺘﻴ ﺎزات ﻃﺒﻘ ﺎﺗﯽ ﮔﺬﺷ ﺘﻪ ادارﻩ‬ ‫اﻣﻮر ﻣﺬهﺒﯽ را ﻋﻬﺪﻩ دار ﮔﺮدﻧﺪ‪ .‬دﺳﺖ ﺑﻮﺳﯽ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﺛﻮاب و اﻗ ﺮار ﺑ ﻪ ﮔﻨﺎه ﺎن ﻧ ﺰد ﮐﺸ ﻴﺶ ﺣ ﺮام‬


‫ﺑﻮدﻩ و هﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺑﺮﻗﺮار ﮐ ﺮدﻩ و از وﯼ اﺳ ﺘﻤﺪاد ﻃﻠﺒﻴ ﺪﻩ و ﻳ ﺎ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻋﻔﻮ وﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﻴﺎس اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﭘﻴﺮوان دﻳﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﻳﯽ اﺣﮑﺎم و دﺳﺘﻮرات ﻧﺎزﻟﻪ در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﻬﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻩ و ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﻓﺮد ﻳ ﺎ‬ ‫اﻓﺮادﯼ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ‪.‬اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬ ﯽ از ﻣﻨﮑ ﺮ و اﻋﺘ ﺮاض‬ ‫اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﮐﻴﺪا ﻣﻨﻊ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ه ﺮ ﺷ ﺨﺺ ﻣﮑﻠ ﻒ اﺳ ﺖ اﺣﮑ ﺎم و دﺳ ﺘﻮرات اﻟﻬ ﯽ را ﺑ ﺎ ﻃﻴ ﺐ ﺧ ﺎﻃﺮ و‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﺒﺖ و اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ادارﻩ ﮐﻠﻴﻪ اﻣﻮر و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ هﻴﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻔﻞ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎﯼ ان را هﺮ ﺳﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﺑﻬﺎﻳﯽ ان ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻇﻬﻮر ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﯽ روز در اﺳﻤﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﺑﺸﺎرات ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳ ﻪ زردﺷ ﺘﻴﺎن ان اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ در ﻇﻬ ﻮر ﺷ ﺎﻩ ﺑﻬ ﺮام‪ ،‬ﺧﻮرﺷ ﻴﺪ ﺑ ﻪ ﻣ ﺪت ﺳ ﯽ ﺷ ﺒﺎﻧﻪ‬ ‫روز در اﺳﻤﺎن ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻇﻬﻮر ﺳﻴﻮﺷ ﺎﻧﺖ را ﺑﺸ ﺎرت دادﻩ و ﻣﺮدﻣ ﺎن روﯼ زﻣ ﻴﻦ‬ ‫را ﺑﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﻣﺰدﻳﺴﻨﺎ دﻋﻮت ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد ‪.‬ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ داراﯼ ﻓﺮﮐﻴ ﺎﻧﯽ اﺳ ﺖ ﻏ ﺬاﻳﺶ از ﺳ ﺮ ﭼﺸ ﻤﻪ ﻣﻴﻨ ﻮﯼ اﺳ ﺖ از‬ ‫ﭘﻴﮑﺮش ﭼﻨﺎن ﻧﻮرﯼ ﭘﺮﺗﻮ اﻓﮑﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺎت ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﻂ زﻣﻴﻦ را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪....‬‬ ‫هﻤ ﺎن ﻃ ﻮر ﮐ ﻪ در ﺑﻴ ﺎن ﻧﺒ ﻮات ﺣﻀ ﺮت زردﺷ ﺖ ذﮐ ﺮ ﮔﺮدﻳ ﺪ ﻣﻨﻈ ﻮر از ﺁﺳ ﻤﺎن و ﺗﻮﻗ ﻒ ﺧﻮرﺷ ﻴﺪ ﺁﺳ ﻤﺎن و‬ ‫ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻇﺎهﺮﯼ ﻧﺒﻮدﻩ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮاد از ﺁﺳﻤﺎن ﻣ ﺬﮐﻮر در ﮐﺘ ﺐ ﻣﻘﺪﺳ ﻪ ﺁﺳ ﻤﺎن دﻳﺎﻧ ﺖ و ﻣﻨﻈ ﻮر از ﺧﻮرﺷ ﻴﺪ ﻣﻈﻬ ﺮ‬ ‫ﻇﻬﻮر اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ورﺟﺎوﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻴﻘﺎت ﻣﻌ ﻴﻦ در ﺁﺳ ﻤﺎن اﻣ ﺮ اﻟﻬ ﯽ ﻇ ﺎهﺮ ﺷ ﺪ و دوران‬ ‫ﻧﺒﻮت وﯼ ﺳﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﻳ ﺖ ﻣ ﺪت اﺳ ﺘﻘﺮار اﻓﺘ ﺎب در ﻳ ﮏ ﺑ ﺮج ﻣﻴﺒﺎﺷ ﺪ‪ .‬در ﻣ ﻮرد ﺗﻮﻗ ﻒ اﻓﺘ ﺎب ﺑ ﻪ‬ ‫ﻣﺪت ﺳ ﯽ روز در ﺁﺳ ﻤﺎن در ﻇﻬ ﻮر ﺷ ﺎﻩ ﺑﻬ ﺮام ﺣﻀ ﺮت ﻋﺒ ﺪاﻟﺒﻬﺎء در ﻟ ﻮﺣﯽ ﻣ ﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨ ﺪ‪...":‬و در دور ﺟﻤ ﺎل‬ ‫ﻣﺒﺎرﮎ )ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ( ﭼﻮن ﺷﻤﺲ ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﺑﺮج اﻟﻬ ﯽ ﮐ ﻪ ﺧﺎﻧ ﻪ ﺷ ﻤﺲ اﺳ ﺖ ﻃﻠ ﻮع و اﺷ ﺮاق ﻓﺮﻣ ﻮد ﻣ ﺪت‬ ‫اﺳﺘﻘﺮارش ﻋﺪد ﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺪت اﺳﺘﻘﺮار اﻓﺘﺎب در ﻳﮏ ﺑﺮج ﺗﻤﺎم ‪ .‬اﻣﺘ ﺪادش ﺑﺴ ﻴﺎر‪ ،‬ﺣ ﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻧﺼ ﺪ ه ﺰار‬ ‫ﺳﺎل‪(29)"...‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻓﻮق ﺷﻤﺶ ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ورﺟﺎوﻧﺪ در ﺁﺳﻤﺎن اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﻃﻠﻮع ﻓﺮﻣﻮد و ﺑ ﺎ اﻧ ﻮار‬ ‫ﺧﻮد ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ را روﺷﻦ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪات ﻏﻴﺒﯽ اﻟﻬﯽ و ﻓﻴﻮﺿﺎت ﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎهﯽ و ﻧﻔﻮذ ﮐﻼم ﮐﻪ هﻤﺎﻧﺎ ﻓﺮ ﮐﻴ ﺎﻧﯽ و‬ ‫ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﻨﻮﯼ اﺳﺖ اهﻞ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﻳﮑﺘﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ و وﺣﺪت ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻋﻮت ﻓﺮﻣﻮد‪.‬‬


‫درﺑﺎرﻩ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در دوران ﻣﻮﻋﻮد هﺎﯼ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت زردﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻇﻬﻮر هﻮﺷﻴﺪر ﺑ ﺎﻣﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪت دﻩ روز و هﻮﺷﻴﺪر ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ روز و ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ورﺟﺎوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﯽ روز در ﺁﺳﻤﺎن دﻳﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻗ ﻒ‬ ‫ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ان ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ در دوران ه ﺮ ﻳ ﮏ از ﭘﻴ ﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬ ﯽ‬ ‫"ﻳﮏ روز" داراﯼ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ و ﻣﻔﺎهﻴﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ دﻳﺎﻧﺖ ﻳﻬﻮد هﺮ روز ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﮏ ﺳﺎل )ﺣﺰﻗﻴ ﺎل ﺑﻨ ﺪ‪ 4‬اﻳ ﻪ ‪ (6‬و در ﮐﺘ ﺐ ﻣﻘﺪﺳ ﻪ زردﺷ ﺖ ه ﺮ روز‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻗﺮن‪.‬‬ ‫در دﻳﺎﻧﺖ اﺳﻼم هﺮ روز ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﮑﻬﺰار ﺳﺎل ‪).‬ﺳﻮرﻩ ﺳﺠﺪﻩ اﻳﻪ‪ 4‬و ﺳﻮرﻩ ﺣﺞ اﻳﻪ ‪(16‬‬ ‫در دﻳﺎﻧﺖ ﺑﺎﺑﯽ هﺮ روز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰار ﺳﺎل )ﺳﻮرﻩ ﻣﻌﺎرج( )‪(30‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ هﺰار ﺳﺎل و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﻮاﯼ روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨ ﻮﯼ و ﮐ ﺎهﺶ ﻧﻔ ﻮذ و اﺛ ﺮات روح ﻧﺒ ﺎض دﻳﺎﻧ ﺖ ﺑﻬ ﺎﻳﯽ از‬ ‫ﻳﮏ ﻃ ﺮف و رﺷ ﺪ اﺳ ﺘﻌﺪاد ه ﺎ و ﻧﺸ ﻮ و ارﺗﻘ ﺎﯼ ﻋ ﺎﻟﻢ اﻧﺴ ﺎﻧﯽ از ﻃ ﺮف دﻳﮕ ﺮ ﻇﻬ ﻮر ﻣﺮﺑ ﯽ و ﻣﻌﻠ ﻢ ﺟﺪﻳ ﺪﯼ را‬ ‫اﻳﺠﺎب ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮﻋ ﺪ ﻣﻘ ﺮر از ﻃ ﺮف ﺧﺪاوﻧ ﺪ ﻣﺒﻌ ﻮث و ﻣﺤ ﻞ ﻧ ﺰول وﺣ ﯽ اﻟﻬ ﯽ ﮔ ﺮدد‪ .‬و اﻳ ﻦ ادوار‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ دﻳﻨﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮا اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴ ﺎﻧﯽ از ﻣﻨﺒ ﻊ ﻓ ﻴﺾ اﻟﻬ ﯽ ﻣﺴ ﺘﻔﻴﺾ و در ﺣ ﻮل ﻳ ﮏ‬ ‫ﻣﺤﻮر ﻃﺎﺋﻒ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺬا ﻣﻌﻀﻼت اﺣﮑﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮص و دﺳﺘﻮرات ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑ ﺎ ﺷ ﺮاﻳﻂ زﻣ ﺎن از ﻳ ﮏ ﻃ ﺮف‬ ‫و ﺧﺎﺗﻤﻴﺖ در ﻧﺰول وﺣﯽ و اﻟﻬﺎم اﻟﻬﯽ از ﻃﺮف دﻳﮕ ﺮ و ﺗﻤﺎﻣﻴ ﺖ ﮐﺘ ﺎب و دﺳ ﺘﻮرات ﻧﺎزﻟ ﻪ ﻃﺒ ﻖ روش ﻣﻮﺟ ﻮد‬ ‫در ادﻳﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻔﻊ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ورﺟﺎوﻧﺪ ﻧﺪاﯼ ﺧﻮد را از روم ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد‬ ‫از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺸﺎرات ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ زردﺷﺘﻴﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ "ﭼﻮن اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺪ ﮐﺎرهﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺧﻮد را ﮐﺸ ﻨﺪ ﻳ ﺰدان‬ ‫او را ﮐﻪ ان ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻧﮑﻪ اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ روم ﺑﺮد ‪ .‬ان ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﭘﺎدﺷ ﺎهﯽ ﺑ ﺲ ﻧﻴ ﮏ ﺑﺨ ﺖ و هﻨﺮﻣﻨ ﺪ‬ ‫و داﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬اﻧﺠﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن دهﺪ ﮐﻪ اﻣﻴﺨﺘﻪ دﺳﺎﺗﻴﺮش ﮐﻨﻨﺪ‪(31)".‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺣﻀﺮت ﺑﺎب )هﻮﺷﻴﺪر ﻣﺎﻩ(در ﺳﺎل ‪ 1260‬هﺠ ﺮﯼ)‪(1844‬ﻣ ﻴﻼدﯼ و ﻃﺒ ﻖ ﺑﺸ ﺎرات ﮐﺘ ﺐ‬ ‫ﻣﻘﺪﺳﻪ زردﺷﺘﻴﺎن ﻳﮑﻬﺰار و دوﻳﺴﺖ و اﻧﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻏﻠﺒﻪ ﺗﺎزﻳﺎن ﺑﺮ ﭘﺎرﺳﻴﺎن از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﺑﻪ رﺳ ﺎﻟﺖ‬ ‫اهﻮرا ﻣﺰدا ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮدﻳ ﺪ و ﺧ ﻮد را ﺑ ﺎب ﻧﺎﻣﻴ ﺪ‪ .‬ﻳﻌﻨ ﯽ درﯼ ﮐ ﻪ ﭘﻴ ﺮوان ﻣﺰدﻳﺴ ﻨﺎ را ﺑ ﻪ ﺳ ﻮﯼ ﺳﻴﻮﺷ ﺎﻧﺲ ﻧﺠ ﺎت‬ ‫دهﻨﺪﻩ هﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺣﻀﺮت ﺑﺎب ﻧﺪاﯼ ﺧﻮد را از اﻳﺮان ﺑ ﻪ ﮔ ﻮش ﺟﻬﺎﻧﻴ ﺎن رﺳ ﺎﻧﻴﺪ و ﺑﺸ ﺎرت ﺑ ﻪ ﻇﻬ ﻮر ﺷ ﺎﻩ‬


‫ﺑﻬﺮام ورﺟﺎوﻧﺪ داد و اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زودﯼ ﻣﻮﻋﻮد ﮐﻠﯽ اﻟﻬﯽ و ﻧﺠﺎت دهﻨﺪﻩ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸ ﺮﻳﺖ ﻇ ﺎهﺮ ﺧﻮاه ﺪ ﺷ ﺪ و‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ و دﺳﺘﻮرات ﺧﻮد زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاﯼ ﻇﻬﻮر ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ اﻣﺎدﻩ ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﮐﺜﻴﺮﯼ از ﻋﻠﻤﺎﯼ زﻣﺎن دﻋﻮﺗﺶ را ﻟﺒﻴﮏ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻣﺮش ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺳﻮء و اه ﺮﻳﻤﻦ‬ ‫ﺻﻔﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ وﯼ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺣﺒﺲ و زﺟﺮ و ﺳﺮﮔﻮﻧﯽ اﺧﺮاﻻﻣﺮ در ﺷ ﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳ ﺰ ان ﺣﻀ ﺮت را‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1850‬ﻣﻴﻼدﯼ ﺗﻴﺮ ﺑﺎران ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪ .‬وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت هﻮﺷﻴﺪر ﻣﺎﻩ و ﺟﻤﻊ زﻳﺎدﯼ از ﭘﻴﺮوان وﻓﺎدارش ﻧ ﻪ ﺗﻨﻬ ﺎ‬ ‫ﺁﺗﺶ اﻣﺮش ﺧﺎﻣﻮش ﻧﮕﺸﺖ ﺑﻠﮑﻪ اوازﻩ اش ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺷﺪ و ﻧﺪاﻳﺶ ﺑﻪ ﮔﻮش هﺮ ﻗﺮﻳﺐ و ﺑﻌﻴﺪ رﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از ان در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ ﻃﺒﻖ ﺑﺸﺎرات واردﻩ در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ اه ﻮراﻣﺰدا ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘ ﻪ‬ ‫ﺷﺪ و ﺟﻤﻴ ﻊ ﻋ ﺎﻟﻢ را ﺑ ﻪ وﺣ ﺪت ﻋ ﺎﻟﻢ اﻧﺴ ﺎﻧﯽ دﻋ ﻮت ﻓﺮﻣ ﻮد ‪ .‬اﻳ ﻦ ﺑ ﺎر ﻧﻴ ﺰ ﻗ ﻮاﯼ اهﺮﻳﻤﻨ ﯽ ﻳﻌﻨ ﯽ ﻋﻠﻤ ﺎﯼ وﻗ ﺖ و‬ ‫اﻣ ﺮاﯼ ﺣﮑﻮﻣ ﺖ ﺑﻴﮑ ﺎر ﻧﻨﺸﺴ ﺘﻪ و ﺑ ﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺖ و ﺿ ﺪﻳﺖ ﺑ ﺎ وﯼ ﻗﻴ ﺎم ﻧﻤﻮدﻧ ﺪ و ان ﺣﻀ ﺮت را در ﺑ ﺪﺗﺮﻳﻦ وﺿ ﻊ‬ ‫زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدﻩ و ﭘﻴﺮوان اﻣﺮش را ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﻼﻳﺎ و ﺣﺒﺲ و ﺟﺮح و ﻗﺘﻞ و ﻏ ﺎرت ﻣﺒ ﺘﻼ ﻧﻤﻮدﻧ ﺪ‪ .‬ﺑ ﻪ ﻃ ﻮرﯼ ﮐ ﻪ ﺗ ﺎ‬ ‫ﮐﻨﻮن ﭼﺸﻢ روزﮔﺎر اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ را از اهﺮﻳﻤﻦ ﺳﺘﻤﮑﺎر ﻧﺪﻳﺪﻩ و ﻧﺸﻨﻴﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘ ﺲ از ان ﺣﻀ ﺮت ﺑﻬ ﺎءاﷲ و ﭘﻴ ﺮواﻧﺶ را ﺑ ﻪ ﺑﻐ ﺪاد ﺗﺒﻌﻴ ﺪ ﻧﻤﻮدﻧ ﺪ ‪ .‬ﭼ ﻮن ه ﺮ روز ﻟ ﻮاﯼ اﻣ ﺮش ﻣﺮﺗﻔ ﻊ ﺗ ﺮ و‬ ‫دﻋ ﻮﺗﺶ ﻋ ﺎﻟﻤﮕﻴﺮ ﻣﻴﺸ ﺪ ﺑﻨ ﺎ ﺑ ﻪ ﺗﺼ ﻤﻴﻢ دو ﺳ ﻠﻄﺎن ﺟﺒ ﺎر زﻣ ﺎن ﻳﮑ ﯽ ﭘﺎدﺷ ﺎﻩ اﻳ ﺮان و دﻳﮕ ﺮﯼ ﺳ ﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤ ﺎﻧﯽ‬ ‫ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ را اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﺳﻼﻣﺒﻮل و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ادرﻧﻪ و ﭘﺲ از ان ﺑ ﻪ ﻋﮑ ﺎ ﻳﮑ ﯽ از ﺑ ﺪﺗﺮﻳﻦ زﻧ ﺪاﻧﻬﺎﯼ ان زﻣ ﺎن‬ ‫ﮐﻪ در روم ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻧﻔﯽ و ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻩ و در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑ ﻪ ﺧﻴ ﺎل اﻳ ﻦ ﮐ ﻪ ﺷ ﻌﻠﻪ‬ ‫اﻣﺮش را ﺧﺎﻣﻮش و ﻧﺪاﻳﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﺳﺎزﻧﺪ‪ .‬وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ هﺎ و زﺟﺮ هﺎ و ﺣ ﺒﺲ ه ﺎ ﻧ ﻪ ﺗﻨﻬ ﺎ اﻧ ﻮار‬ ‫ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﻣﺮش ﺗﺎرﻳﮏ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼﻟﻮء ودرﺧﺸﻨﺪﮔﻴﺶ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ و اوازﻩ اﻣﺮش ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ ﻳﮏ ﻓﺮد ﻣﺴﺠﻮن و ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺪون هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗ ﺪرت و ﻗ ﻮت ﻇ ﺎهﺮﻩ ﺑ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠ ﻪ ﺑ ﺎ ﻗ ﻮاﯼ‬ ‫اهﺮﻳﻤﻨﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻟﻬﻴﻪ را ﺑﺮ روﯼ ﮐﺮﻩ ارض ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻓﺮﻣﻮد و ﻋﻠﻢ اﻣ ﺮاﷲ را ﺑ ﺮ اﻋﻠ ﯽ ﻗﻠ ﻞ ﻋ ﺎﻟﻢ ﺑ ﺮ‬ ‫اﻓﺮاﺷﺖ ‪ .‬ﺑﺎ ارﺳﺎل اﻟﻮاح و رﺳﺎﺋﻠﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳ ﻼﻃﻴﻦ و اﻣ ﺮاﯼ ارض ﭘﻴ ﺎم اه ﻮرا ﻣ ﺰدا را اﺑ ﻼغ و اﻧ ﺎن را ﺑ ﻪ‬ ‫ﭘﻴﺮوﯼ از ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ و دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﯽ دﻋﻮت ﻓﺮﻣﻮد‪.‬‬ ‫وﻟ ﯽ ﺳ ﻼﻃﻴﻦ ﻣﺴ ﺘﺒﺪ زﻣ ﺎن و ﭘ ﺎپ اﻋﻈ ﻢ ﺑ ﻪ ﻧﺼ ﺎﻳﺢ و اﻧ ﺬارات ان ﺣﻀ ﺮت اﻋﺘﻨ ﺎﺋﯽ ﻧﻨﻤﻮدﻧ ﺪ ﺗ ﺎ ﺟ ﺎﻳﯽ ﮐ ﻪ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻩ دﺳﺘﻮر داد ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻮح ﺳﻠﻄﺎن را ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﻴﻔﺘﻪ ﻋﺸﻖ اﻟﻬﯽ ﺑﻮد ان ﭼﻨﺎن ﺷ ﮑﻨﺠﻪ ﻧﻤﻮدﻧ ﺪ ﮐ ﻪ در‬ ‫زﻳﺮ داغ و درﻓﺶ ﺟﻼدان ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن اﻓﺮﻳﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮد‪.‬‬


‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﺿﺪﻳﺖ هﺎ وهﻤﺎن ﻃﻮرﯼ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ در اﻟﻮاح ﻣﻠﻮﮎ اﻧﺬار ﻓﺮﻣﻮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺪرت و‬ ‫ﻗﻮت ﻇ ﺎهﺮﻩ ﺳ ﻼﻃﻴﻦ و ﻣﻠ ﻮﮎ ارض ﻳﮑ ﯽ ﭘ ﺲ از دﻳﮕ ﺮﯼ ﻣﺤ ﻮ و ﻧ ﺎﺑﻮد ﮔﺮدﻳ ﺪ و ﺳ ﻄﻮت و ﺳ ﻠﻄﻨﺖ و ﺷ ﻮﮐﺖ‬ ‫اﻟﻬﻴﻪ روز ﺑﻪ روز وﺳﻌﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻘﻄﻪ اﯼ در روﯼ ﮐﺮﻩ ارض ﻣﯽ ﺗﻮان ﻳﺎﻓ ﺖ ﮐ ﻪ در ان ﻧ ﺪاﯼ‬ ‫اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء در ﻟﻮﺣﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪":‬ﺣﻀ ﺮت ﺑﻬ ﺎءاﷲ ﭼﻨ ﻴﻦ اﻣ ﺮ ﻋﻈﻴﻤ ﯽ ﮐ ﻪ ﺻ ﻴﺘﺶ اﻓ ﺎق را ﮔﺮﻓﺘ ﻪ و در‬ ‫ﺷﺮق ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻤﮑﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎرﻗﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﻨﻴﺮش ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺘﺎب در اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﮑﻪ دول و ﻣﻠﻞ ﺷﺮق ﻣﺎﻧﻊ و‬ ‫ﻣﻌﺎرض و ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻗﻮت ﻣﺘﻌﺮض ﺑﻮدﻧﺪ در اﻳﻦ ﺳﺠﻦ ﺷﺪﻳﺪﻩ ﻇﺎهﺮ و ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد‪ .‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤ ﺎ ﮐ ﻪ ﻇﻬ ﻮر‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺪرت و ﻗﻮﺗﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ‪ .‬ﭼﻪ ﺑﺮهﺎﻧﯽ اﻋﻈﻢ از اﻳﻦ ﮐﻪ در ﺳﺠﻦ ان ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺷﺪﻳﺪﻩ را ﺑ ﻪ ﺟﻤﻴ ﻊ‬ ‫ﻣﻠﻮﮎ ﻓﺮﻣﻮد و اﺧﺒ ﺎر ﺻ ﺮﻳﺢ از اﺳ ﺘﻘﺒﺎل داد و اﻣﭙﺮاﻃ ﻮر اﻋﻈ ﻢ را در وﻗﺘ ﯽ ﮐ ﻪ ﻧﻬﺎﻳ ﺖ اﻗﺘ ﺪار داﺷ ﺖ ﺗﻬﺪﻳ ﺪ ﺑ ﻪ‬ ‫اﻧﻘﻼب و ﺳﻘﻮط ﺗﺎج و اﻧﻌﺪام و اﺿﻤﺤﻼل ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻪ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﻮﮎ ارض اﻳﻦ اﻟ ﻮاح‬ ‫و ﺧﻄﺎب در ﺳﺠﻦ ﺻ ﺎدر و واﻗ ﻊ‪ .‬ﻣﻼﺣﻈ ﻪ ﻓﺮﻣ ﺎ ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ اﻳ ﻦ ﻗ ﺪرت و ﻋﻈﻤ ﺖ در ﺣ ﺒﺲ ﻗ ﺎﺗﻼن و ﺳ ﺎرﻗﺎن ﺟﻠ ﻮﻩ‬ ‫ﻧﻤﻮد‪ .‬ﭼﻪ ﺑﺮهﺎﻧﯽ اﻋﻈﻢ از اﻳﻦ اﺳﺖ‪(32)"...‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ ﮐﻪ اﻳﺮاﻧﯽ و ﮐﻴﺎﻧﯽ ﻧﺴﺐ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺳﺎل ‪ 1868‬ﻣﻴﻼدﯼ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دو ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺎﺑﺮ زﻣﺎن‬ ‫ﻳﮑ ﯽ ﻧﺎﺻ ﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷ ﺎﻩ ﻗﺎﺟ ﺎر و دﻳﮕ ﺮﯼ ﺳ ﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴ ﺪ ﭘﺎدﺷ ﺎﻩ ﻋﺜﻤ ﺎﻧﯽ ﺑ ﻪ زﻧ ﺪان ﻋﮑ ﺎ در ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻦ )اﺳ ﺮاﺋﻴﻞ‬ ‫اﻣﺮوز(ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﺴﺘﻤﻠﮑﺎت روم ﺷﺮﻗﯽ و در ﺗﺼﺮف دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻩ و ﻣﺪت ‪ 25‬ﺳ ﺎل و ﺗ ﺎ ﺧﺎﺗﻤ ﻪ‬ ‫ﺣﻴﺎﺗﺸﺎن در ان زﻧﺪان ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳ ﺠﻦ و زﻧ ﺪان ﺑ ﺎ ﺗﺎﺳ ﻴﺲ ﻣ ﺪﻧﻴﺖ اﻟﻬﻴ ﻪ ﻧ ﺪاﯼ اﻣ ﺮ‬ ‫اﻟﻬﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن رﺳﺎﻧﻴﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﺮت ﺑﻬ ﺎءاﷲ در ‪ 29‬ﺳ ﺎل دوران رﺳ ﺎﻟﺖ ﺧ ﻮد ﺑ ﺎ ﻧ ﺰول اﻳ ﺎت و اﻟ ﻮاح ﮐﺜﻴ ﺮﻩ و اﺣﮑ ﺎم و دﺳ ﺘﻮرات ﺑﻬ ﺎﻳﯽ و‬ ‫اﺑﻼغ ان ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﺟﻮاﻣﻊ و ﻣﻠﻞ ﻋﺎﻟﻢ اﺧﺮاﻻﻣﺮ در ﺳﺎل ‪ 1892‬ﻣﻴﻼدﯼ در ﻋﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮑ ﻮت اﺑﻬ ﯽ ﺻ ﻌﻮد ﻓﺮﻣﻮدﻧ ﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از ان ﺣﻀﺮت ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺒ ﺎس اﻓﻨ ﺪﯼ ﻣﻠﻘ ﺐ ﺑ ﻪ ﻋﺒ ﺪاﻟﺒﻬﺎء ﮐ ﻪ ﻃﺒ ﻖ ﺑﺸ ﺎرات واردﻩ در ﮐﺘ ﺐ‬ ‫ﻣﻘﺪﺳﻪ زردﺷﺘﻴﺎن "دﺳﺘﻮر ﭘﺸ ﻮﺗﻦ" ﻣﻮﻋ ﻮد هﺴ ﺘﻨﺪ ﺑ ﺮ ﺣﺴ ﺐ وﺻ ﻴﺖ ﻧﺎﻣ ﻪ ﺻ ﺮﻳﺢ و ﻣ ﺪون ﺣﻀ ﺮت ﺑﻬ ﺎءاﷲ ﺑ ﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻴﻦ اﻳﺎت اﷲ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ان ﺣﻀﺮت ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از اﺧﺘﻼف و اﻧﺸ ﻘﺎق و اﻧﺸ ﻌﺎب در دﻳﺎﻧ ﺖ ﺑﻬ ﺎﻳﯽ‬ ‫ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮد و از ﺗﮑﺮار ﻗﻀﻴﻪ "ﺣﺴﺒﻨﺎ ﮐﺘﺎب اﷲ "ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﻧﻤﻮد‪.‬‬


‫ﺣﻀ ﺮت ﻋﺒ ﺪاﻟﺒﻬﺎء در ﻣ ﺪت ‪ 29‬ﺳ ﺎل دوران ﻋﻬ ﺪ و ﻣﻴﺜ ﺎق اﻟﻬ ﯽ ﺑ ﻪ ﺗﻌﻤ ﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴ ﺖ اه ﻞ ﻋ ﺎﻟﻢ ﭘﺮداﺧ ﺖ و ﺑ ﺎ‬ ‫ﻣﺴ ﺎﻓﺮت ه ﺎﯼ ﻋﺪﻳ ﺪﻩ ﺑ ﻪ اروﭘ ﺎ و اﻣﺮﻳﮑ ﺎ ﻧ ﺪاﯼ اه ﻮرا ﻣ ﺰدا را در ﺟﻤﻌ ﯽ اﻗ ﺎﻟﻴﻢ و ﻣﻤﺎﻟ ﮏ دﻧﻴ ﺎ ﻣﻨﺘﺸ ﺮ ﻧﻤ ﻮد‪ .‬و‬ ‫ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ در ﺳﺎل ‪ 1921‬ﻣﻴﻼدﯼ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت اﻋﻠﯽ ﻋﺮوج ﻓﺮﻣﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ﺣﻀﺮت ﺷﻮﻗﯽ رﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻟﯽ اﻣﺮاﷲ هﺪاﻳﺖ و وﻻﻳ ﺖ ﻋ ﺎﻟﻢ ﺑﻬ ﺎﻳﯽ را ﻋﻬ ﺪﻩ دار‬ ‫ﮔﺮدﻳ ﺪ‪ .‬ﺣﻀ ﺮت ﺷ ﻮﻗﯽ رﺑ ﺎﻧﯽ در ﻣ ﺪت ‪ 26‬ﺳ ﺎل وﻻﻳ ﺖ ﺧ ﻮد ﻧﻈ ﻢ ﺑ ﺪﻳﻊ ﺟﻬ ﺎن اراﯼ دﻳﺎﻧ ﺖ ﺑﻬ ﺎﺋﯽ را در ﮐﻠﻴ ﻪ‬ ‫ﻣﻤﺎﻟﮏ و ﺟﺰاﻳﺮ و اﻗﺎﻟﻴﻢ روﯼ زﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻓﺮﻣﻮد‪.‬‬ ‫ﭘ ﺲ از ﺻ ﻌﻮد ﺁن ﺣﻀ ﺮت در ﺳ ﺎل ‪ 1957‬ﻣ ﻴﻼدﯼ‪ ،‬ﻃﺒ ﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤ ﯽ و ﻧﻘﺸ ﻪ دهﺴ ﺎﻟﻪ از ﻃ ﺮف ﺣﻀ ﺮت‬ ‫ﺷﻮﻗﯽ رﺑﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﻴﺖ اﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺳ ﺖ‪ ،‬در ﺳ ﺎل ‪ 1963‬ﻣ ﻴﻼدﯼ از ﻃ ﺮف‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﻬﺪﻩ دار هﺪاﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﻠﻴﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ و ﻣﺮﮐﺰ ادارﯼ ﺑﻬﺎﺋﯽ از ﺳﺎل ‪ 1868‬ﻣ ﻴﻼدﯼ در‬ ‫ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ) اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻣ ﺮوزﯼ ( ﻣﺴ ﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳ ﺪﻩ اﺳ ﺖ ﻟ ﺬا در زﻣ ﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ ﻃﺒ ﻖ ﻧﺒ ﻮات ﺣﻀ ﺮت زردﺷ ﺖ و‬ ‫ﺳ ﺎﻳﺮ اﻧﺒﻴ ﺎﯼ ﻋﻈ ﺎم ‪ ،‬ﺣﻀ ﺮت ﺑﻬ ﺎءاﷲ را ﺑ ﻪ زور دو ﺳ ﻠﻄﺎن ﻣﺴ ﺘﺒﺪ زﻣ ﺎن ﺑ ﻪ ﻋﮑ ﺎ واﻗ ﻊ در ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻦ ﮐ ﻪ از‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﻠﮑﺎت روم ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد‪ ،‬ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻧﺎﻣﯽ و ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻣ ﺮوزﯼ وﺟ ﻮد ﻧﺪاﺷ ﺖ‪ ،‬و ﻣ ﺮج ﻋﮑ ﺎ‬ ‫و اراﺿﯽ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﻌﺪ از دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در اﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠ ﻞ اول ﺑ ﻪ ﻗﻴﻤﻮﻣ ﺖ دوﻟ ﺖ اﻧﮕﻠﺴ ﺘﺎن در ﺁﻣ ﺪ و ﺳ ﭙﺲ‬ ‫ﻳﻬﻮدﻳ ﺎن در ﺳ ﺎل ‪ 1949‬ﻣﺒ ﺎدرت ﺑ ﻪ ﺗﺎﺳ ﻴﺲ دوﻟ ﺖ اﺳ ﺮاﺋﻴﻞ اﻣ ﺮوزﯼ ﻧﻤﻮدﻧ ﺪ‪ .‬ﺑ ﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ ﮐﻠﻴ ﻪ ﺑﺸ ﺎرات ﮐﺘ ﺐ‬ ‫ﻣﻘﺪﺳ ﻪ اﻋ ﻢ از ﺣﻀ ﺮت ﻣﻮﺳ ﯽ و ﺣﻀ ﺮت زردﺷ ﺖ و ﺣﻀ ﺮت ﻋﻴﺴ ﯽ و ﺣﻀ ﺮت ﻣﺤﻤ ﺪ ﺗﺤﻘ ﻖ ﻳﺎﻓﺘ ﻪ و ﻣﻈﻬ ﺮ‬ ‫ﻇﻬﻮر اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﻃﺒﻖ ﻧﺒﻮات اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻞ در اراﺿﯽ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻻﻧﻪ و ﺁﺷﻴﺎﻧﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻇﻬﻮر ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ روز رﺳﺘﺨﻴﺰ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد‬ ‫ﻃﺒﻖ ﺑﺸﺎرات واردﻩ در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ زردﺷﺘﻴﺎن ﻇﻬﻮر ﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮام ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ روز رﺳﺘﺨﻴﺰ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ ‪ .‬هﻤ ﻪ رواﻧ ﺎن‬ ‫ﺗﻴﺮﻩ ﮐﺎران از دوزخ ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻩ ‪ ،‬ﭘﺎﮎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬و رواﻧﺎن ﮐﺮﻓﻪ ﮐﺎران ) ﮔﻨﺎﻩ ﮐ ﺎران ( ﺑﺮﺧﺎﺳ ﺘﻪ و رﺳ ﺘﺎﺧﻴﺰ‬ ‫واﭘﺴﻴﻦ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاهﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ‪ .‬ﺟﻤﻴﻊ ارواح را ﺑﻪ ﻧﻮازش ﺗﻦ واﭘﺴﻴﻦ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﺘﺎز ﺧﻮاهﺪ ﻓﺮﻣﻮد و‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﺮم و ﺷﺎدان ﺧﻮاهﻨﺪ زﻳﺴﺖ‪.‬‬ ‫در ﺗﻮﺻﻴﻒ روز رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﻗﻴﺎم ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺮدﮔﺎن‪ ،‬دوﺑ ﺎرﻩ زﻧ ﺪﻩ‬ ‫ﺷ ﺪﻩ و اﺑ ﺪان و اﺟﺴ ﺎد و اﺳ ﺘﺨﻮان ه ﺎﯼ ﭘﻮﺳ ﻴﺪﻩ ﺑ ﻪ ﻳﮑ ﺪﻳﮕﺮ ﻣﻠﺼ ﻖ ﮔﺮدﻳ ﺪﻩ و در ﺻ ﺤﺮاﯼ ﻣﺤﺸ ﺮ ﻃﺒ ﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال و ﺟﻮاب ﺧﻮاهﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ‪...‬‬


‫وﻟﯽ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﺻﺤﺮاﯼ ﻣﺤﺸﺮ را ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑ ﻪ ﻇ ﺎهﺮ ﺑﻴ ﺎن ﺷ ﺪﻩ ‪ ،‬ﻧﻤ ﯽ ﺗ ﻮان ﺑ ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ داﻧﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺼﻮد از روز رﺳﺘﺨﻴﺰ ﻳﻮم ﻇﻬﻮر ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐ ﻪ ﻧ ﺪاﯼ اﻟﻬ ﯽ ﺑ ﻪ‬ ‫وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻇﻬﻮر و ﻣﻮﻋﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻧﻮار ورهﺮام ﺑﺮ ﮐﺮﻩ ارض ﺗﺎﺑﻴﺪ و ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺮدﮔﺎن ﭘﻴﺮوان ادﻳﺎن ﻗﺒﻞ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ و ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﯽ از ﻓﻴﻮﺿ ﺎت رﺑ ﺎﻧﯽ ﻣﺤﺮوﻣﻨ ﺪ‪ .‬ﺁﻧ ﺎن‬ ‫ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻴﺪار ﺷﺪﻧﺪ و از اﻧﻮار ﻇﻬﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ‪ ،‬زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪﯼ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻠ ﻖ ﺟﺪﻳ ﺪ ﺷ ﺪﻧﺪ‪،‬‬ ‫و داﺋﻤﺎ ﺧﺮم ﺑﻮدﻩ و اﺑﺪاﻵﺑﺎد زﻧﺪﻩ و ﻓﺰاﻳﻨﺪﻩ و ﮐﺎﻣﺮوا ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دﺳﺘﻮرات اهﻮراﺋﯽ ﺳ ﺮ ﭘﻴﭽﻴ ﺪﻩ‬ ‫و ﺑﻪ ﭘﻴﺮوﯼ از اهﺮﻳﻤﻦ اداﻣﻪ دهﻨﺪ‪ ،‬از ﻓﻴﻮﺿﺎت اه ﻮراﻣﺰدا ﻣﺤ ﺮوم ﻣﺎﻧﻨ ﺪ‪ .‬ﺳ ﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﺧﻮاهﻨ ﺪ ﺑ ﻮد ﮐ ﻪ در‬ ‫ﻳ ﻮم ﻇﻬ ﻮر از اﻧ ﻮار ﺁﻓﺘ ﺎب ﺑﺨﺸ ﺶ ﺧﺪاوﻧ ﺪ ﺁﻓ ﺮﻳﻨﺶ ﺑﻬ ﺮﻩ ﻣﻨ ﺪ ﺷ ﻮﻧﺪ و ﺑ ﻪ ﻧﺼ ﺮت ﺷ ﺎﻩ ﺑﻬ ﺮام ﻗﻴ ﺎم ﻧﻤ ﻮدﻩ و ﺑ ﻪ‬ ‫دﺳﺘﻮراﺗﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ‪ ...":‬ﭘﺲ اﯼ ﺑﺮادر ﻣﻌﻨﯽ ﻗﻴﺎﻣﺖ را ادراﮎ ﻧﻤﺎ و ﮔﻮش از ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ اﻳﻦ ﻣﺮدم‬ ‫ﻣﺮدود ﭘﺎﮎ ﻓﺮﻣﺎ‪ ،‬اﮔﺮ ﻗﺪرﯼ ﺑﻪ ﻋﻮاﻟﻢ اﻧﻘﻄﺎع ﻗﺪم ﮔﺬارﯼ ‪ ،‬ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ دهﻴﺪ ﮐﻪ ﻳﻮﻣﯽ اﻋﻈﻢ از اﻳﻦ ﻳﻮم و ﻗﻴﺎﻣﯽ‬ ‫اﮐﺒﺮ از اﻳﻦ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﻴﺴﺖ‪(33 )".‬‬ ‫و هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻟﻮﺣﯽ دﻳﮕﺮ ﻣ ﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨ ﺪ‪ ... ":‬هﻤﭽﻨ ﻴﻦ از ﺻ ﺮاط و ﻣﻴ ﺰان و ﺁﻧﭽ ﻪ در روز رﺳ ﺘﺨﻴﺰ ذﮐ ﺮ ﻧﻤ ﻮدﻩ‬ ‫اﻧﺪ‪ ،‬ﮔﺬﺷﺘﻪ و رﺳ ﻴﺪﻩ و ﻳ ﻮم ﻇﻬ ﻮر ﻳ ﻮم رﺳ ﺘﺨﻴﺰ اﮐﺒ ﺮ اﺳ ﺖ ‪ ،‬اﻣﻴ ﺪ هﺴ ﺖ ﮐ ﻪ ﺁن ﺟﻨ ﺎب از رﺣﻴ ﻖ وﺣ ﯽ اﻟﻬ ﯽ و‬ ‫ﺳﻠﺴ ﺒﻴﻞ ﻋﻨﺎﻳ ﺖ رﺑ ﺎﻧﯽ ﺑ ﻪ ﻣﻘ ﺎم ﻣﮑﺎﺷ ﻔﻪ و ﺷ ﻬﻮد ﻓ ﺎﺋﺰ ﺷ ﻮﻧﺪ و ﺁﻧﭽ ﻪ ذﮐ ﺮ ﻧﻤ ﻮدﻩ اﻧ ﺪ ﻇ ﺎهﺮا ﺑﺎﻃﻨ ﺎ ﻣﺸ ﺎهﺪﻩ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪(34)".‬‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ اهﺮﻳﻤﻦ ﺑﺎ اهﻮراﻣﺰدا‬ ‫از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪات زردﺷﺘﻴﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺪاﻳﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن هﻤﻮارﻩ ﻧﻮر ﺑﺎ ﻇﻠﻤ ﺖ و ﺧﻴ ﺮ ﺑ ﺎ ﺷ ﺮ و ﺁﺑ ﺎداﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎ وﻳﺮاﻧﯽ در ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﻴﺰ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﺒﺮد اداﻣ ﻪ دارد و ﺳ ﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﺘﻬ ﯽ ﺑ ﻪ ﺷﮑﺴ ﺖ اه ﺮﻳﻤﻦ و ﻏﻠﺒ ﻪ و ﻗ ﺪرت‬ ‫اهﻮراﻣﺰدا و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻟﻬﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ‪ ،‬ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ در ﺳﺎل ‪ 1848‬ﻣﻴﻼدﯼ در اروﭘﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب " ﻣﺎﻧﻴﻔﻴﺴﺖ" ﻣﮑﺘﺐ‬ ‫ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁورد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎدﯼ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﺿﻤﻦ ﻧﻔﯽ اﻟﻮهﻴﺖ و ﮐﻠﻴﻪ ادﻳ ﺎن اﻟﻬ ﯽ‪ ،‬ﭘﺎﻳ ﻪ و‬ ‫اﺳﺎس ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻈﺎهﺮ وﺟﻮد را ﻣﺎدﻩ ﻣﯽ داﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ‪ ":‬ﻣﺬهﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ‪ (35)".‬و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻨ ﻮان ﻣﻴﮑﻨ ﺪ" ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴ ﻢ ﺑﺎﻳ ﺪ ﺑ ﺎ‬ ‫ﺗﻴﺮﻩ اﻧﺪﻳﺸﯽ ﻣﺬهﺒﯽ ﻧﺒﺮد ﮐﻨﺪ و ﺁدﻣﯽ را از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺧﺮوﯼ رهﺎ ﺳﺎزد")‪(36‬‬


‫ﻟﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ‪ ":‬ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺬهﺐ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮﺧﻴﺰﻳﻢ ‪ ...‬اﻳﻦ اﻟﻔﺒﺎﯼ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴ ﺘﯽ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪودﻩ اﻟﻔﺒﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ ...‬ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﺬهﺐ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﻪ ﻣﻮﻋﻈ ﻪ اﻳ ﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ ﺑﺴ ﻨﺪﻩ ﮐﻨ ﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳ ﺪ ﺁن‬ ‫را ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ هﺎﯼ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﺮاﻳﺖ داد و ﻣﺂﻻ ﭘﺎﻳﻪ هﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺬهﺐ را رﻳﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮد‪(37)".‬‬ ‫ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ ﻟﻨﻴﻨﻴﺴ ﻢ ﻧ ﻪ ﺗﻨﻬ ﺎ وﺟ ﻮد ذات اﻟﻮهﻴ ﺖ را اﻧﮑ ﺎر ﮐ ﺮد و ﻣ ﺎدﻩ ﭘﺮﺳ ﺘﯽ را در ﺗﻤ ﺎم ﺟﻮاﻣ ﻊ اﻧﺴ ﺎﻧﯽ ﺗﺒﻠﻴ ﻎ و‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد ﺑﻠﮑﻪ در اﺛﺮ ﺑﯽ دﻳﻨﯽ ‪ ،‬ﻓﺮهﻨﮓ دروغ و ﻓﺴﺎد و اﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑ ﺮ ﮐﻠﻴ ﻪ ﺟﻮاﻣ ﻊ ﺑﺸ ﺮﯼ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬اﺳﺎس ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺘﺰﻟ ﺰل و ﺑ ﯽ ﺑﻨ ﺪ و ﺑ ﺎرﯼ و ﻟ ﺬت ﻃﻠﺒ ﯽ ﺷ ﺎﻳﻊ ﺷ ﺪ و ﻓﻀ ﻴﻠﺖ ه ﺎﯼ اﻧﺴ ﺎﻧﯽ ﻣ ﻮرد‬ ‫اﺳﺘﻬﺰاء ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺟﻨﮓ هﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ ﻇﺮف ﻣ ﺪﺗﯽ ﮐﻤﺘ ﺮ از ﺳ ﯽ ﺳ ﺎل‪ ،‬ﻋ ﺎﻟﻢ اﻧﺴ ﺎﻧﯽ دﭼ ﺎر دو‬ ‫ﺟﻨﮓ وﻳﺮاﻧﮕﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺿ ﻤﻦ ﺁن ﻣﻴﻠﻴ ﻮن ه ﺎ اﻧﺴ ﺎن ﺑ ﯽ ﮔﻨ ﺎﻩ ﺟ ﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨ ﺪ و ﻣﻤﺎﻟ ﮏ و ﺷ ﻬﺮهﺎﯼ زﻳ ﺎدﯼ ﺑ ﺎ‬ ‫ﺧﺎﮎ ﻳﮑﺴﺎن ﺷﺪ‪ .‬ﮐﻠﻴﻪ وﺳﺎﺋﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮﻗ ﯽ و ﺗﻌ ﺎﻟﯽ اﺑﻨ ﺎء ﺑﺸ ﺮ ﻗ ﺮار ﮔﻴ ﺮد‪ ،‬در ﺁﺗ ﺶ‬ ‫ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ هﺮ دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ‪ ،‬اﺑﺘﺪا از ﻣﻤﺎﻟﮏ اروﭘﺎﻳﯽ‪ ،‬ﮐﺎﻧﻮن ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻤﺪن ﺁﻏ ﺎز‬ ‫و ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ دﻧﻴﺎ ﺳﺮاﻳﺖ ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ اهﺮﻳﻤﻨﯽ و وﻳﺮاﻧﮕﺮ‪ ،‬ﻧﻴﺮوﯼ ﻳﺰداﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪات اهﻮراﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻎ و اﻧﺘﺸﺎر ﻳﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ و اﺗﺤﺎد ادﻳﺎن اﻟﻬﯽ و وﺣﺪت ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴ ﺎﻧﯽ و ﺻ ﻠﺢ و ﻣﺤﺒ ﺖ و دوﺳ ﺘﯽ ﭘﺮداﺧ ﺖ و ﻧ ﻮع‬ ‫ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﺮاﭘﺮدﻩ ﻳﮕﺎﻧﮕﯽ دﻋﻮت ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﺸﺎرات ﻣﻮﻋﻮد ﻣﺰدﻳﺴﻨﺎ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ " اﯼ اه ﻞ ﻋ ﺎﻟﻢ هﻤ ﻪ ﺑ ﺎر ﻳ ﮏ‬ ‫دارﻳﺪ و ﺑﺮگ ﻳﮏ ﺷﺎﺧﺴﺎر" و " ﻋﺎﻟﻢ ﻳﮏ وﻃﻦ ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﻦ ﻓﯽ اﻻرض اهﻞ ﺁن" ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن رﺳ ﺎﻧﻴﺪ و‬ ‫در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺮوﯼ ﻣﺨﺮب اهﺮﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎن و روان ﺁدﻣﻴﺎن ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬ ‫هﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ ﺑﺎ ﺳ ﺮﻋﺖ زﻳ ﺎدﯼ اﻧﺘﺸ ﺎر ﻳﺎﻓ ﺖ و از روﺳ ﻴﻪ ﺑ ﻪ ﺷ ﺮق اروﭘ ﺎ و ﭘ ﺲ از ﺑ ﻪ ﺧ ﺎور دور و‬ ‫ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ و اﻣﺮﻳﮑﺎﯼ ﻻﺗﻴﻦ ﺳﺮاﻳﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻤﺎﻟ ﮏ ﺟﻬ ﺎن را‬ ‫در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ ﻟﻨﻴﻨﻴﺴﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮ ﻧﻴﻤﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎﯼ دﻧﻴﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ و ﻗﻮاﯼ اهﺮﻳﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزش‬ ‫ﺧﻮد ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ اداﻣ ﻪ ﻣ ﯽ داد‪ ،‬وﻟ ﯽ ﻃﺒ ﻖ ﺑﺸ ﺎرات ﺣﻀ ﺮت زردﺷ ﺖ ﻧﺎﮔﻬ ﺎن ﻧﻴ ﺮوﯼ اهﺮﻳﻤﻨ ﯽ در زادﮔ ﺎﻩ‬ ‫ﺧﻮد ﻳﻌﻨﯽ در روﺳﻴﻪ ﺷﻮروﯼ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﻏﻮل ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ از هﻢ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻴﺪ و درﮔﻴﺮﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺟﻨ ﮓ‬ ‫ﻃﻠ ﺐ اﻋ ﻢ از ﭼ ﭗ و راﺳ ﺖ‪ ،‬ﮐ ﻪ در ﺻ ﻮرت وﻗ ﻮع ﺟﻨﮕ ﯽ دﻳﮕ ﺮ‪ ،‬ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎدﻩ از ﺻ ﻼﺣﻬﺎﯼ اﺗﻤ ﯽ و ﺷ ﻴﻤﻴﺎﻳﯽ و‬ ‫ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدﯼ ﺟﻬﺎن و اﻧﻘﺮاض ﻧﺴﻞ ﺑﻨﯽ ﺁدم ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬


‫ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ اذه ﺎن ﺟﻬﺎﻧﻴ ﺎن ﺑ ﺮاﯼ ﺷ ﻨﺎﺧﺖ اﺣﮑ ﺎم و دﺳ ﺘﻮرات ﺣﻀ ﺮت ﺑﻬ ﺎءاﷲ و ﻣﻮﻋ ﻮد ﻣﺰدﻳﺴ ﻨﺎ در ﺳﺮاﺳ ﺮ‬ ‫ﺟﻬ ﺎن ﺷ ﻔﺎف ﺗ ﺮ و اﻧ ﻮار ﻣﻈﻬ ﺮ اﻣ ﺮ اﻟﻬ ﯽ در اﻓﮑ ﺎر و ﻋﻘ ﻮل ﺁدﻣﻴ ﺎن ﻣﺘﺒﻠ ﻮرﺗﺮ و ﻧﻴ ﺎز ﺑﻨ ﯽ ﺁدم ﺑ ﻪ وﺣ ﺪت ﻋ ﺎﻟﻢ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺻﻠﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ واﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴ ﻮس ﺗ ﺮ و ﻣﻘ ﺪﻣﺎت ﺗﺎﺳ ﻴﺲ ﺻ ﻠﺢ ﺳﻴﺎﺳ ﯽ ﺟﻬ ﺎن ﺑ ﻪ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ ﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﺳﻮﺷﻴﺎﻧﺖ ﻣﻮﻋﻮد ﻣﺰدﻳﺴﻨﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺘﺎد ﭘﻮرداود ﺳﺎل ‪ 1927‬ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫) ‪2‬و‪3‬و‪ (4‬ﺳﻮﺷﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻔﺤﺎت ‪ 9‬و‪ 6‬و‪12‬‬ ‫) ‪ 5‬و‪ ( 6‬ﻣﮑﺎﺗﻴﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ‪،‬ﺟﻠﺪ دوم ﺻﻔﺤﻪ ‪75‬‬ ‫)‪ (7‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻮاح ﺧﻄﯽ‬ ‫)‪ (8‬ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﭼﻤﻦ ﺁﺋﻴﻦ زردﺷﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺧﺪاﺑﺨﺶ رﺋﻴﺲ ﺳﺎل ‪ 1265‬ﻳﺰدﮔﺮدﯼ‬ ‫)‪ (9‬ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺖ‪ ،‬ﺻﻔﺤﻪ ‪46‬‬ ‫)‪ (10‬ﺗﺎرﻳﺦ ﺁﺋﻴﻦ ﻣﺰدﻳﺴﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﻴﻀﯽ ﺻﻔﺤﻪ‪22‬‬ ‫) ‪ (11‬ﺳﻴﻮﺷﺎﻧﺖ ﺻﻔﺤﺎت ‪ 25‬و‪46‬‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ‪ :‬در ﮐﺘﺎب ﻣﺤﺒﻮب ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻔﺤﻪ ‪ 72‬ﻋﺪد ‪ 99999‬ﻓﺮوهﺮ ﭘﺎﮐ ﺎن را رﻣ ﺰ ﻋ ﺪد ‪ 9‬ﻣﻘ ﺎرن ﺑ ﺎ ﺑﻬ ﺎء و ﺗﮑ ﺮار‬ ‫ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ‪ 9‬را اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﺑﺎب داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫)‪ (12‬اﺑﻮاﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﻳﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎﯼ ﻣﻌﺮوف ﺷﻴﻌﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 1844‬ﻣﺘﻮﻟﺪ و ﭘ ﺲ از ﻃ ﯽ ﻣ ﺪارج ﻋﻠﻤ ﯽ‬ ‫و ﮐﺴﺐ درﺟﻪ اﺟﺘﻬﺎد‪ ،‬در ﺳﺎل ‪ 1876‬ﺑﻪ دﻳﺎﻧﺖ ﺑﻬ ﺎﺋﯽ اﻗﺒ ﺎل ﻧﻤ ﻮد و داراﯼ ﺗﺎﻟﻴﻔ ﺎت زﻳ ﺎدﯼ ﻣﻨﺠﻤﻠ ﻪ ﮐﺘ ﺎب ﻓﺮاﺋ ﺪ‪،‬‬ ‫ﮐﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء‪ ،‬ﺣﺠﺞ اﻟﺒﻬﻴﻪ و درر اﻟﺒﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫)‪ (13‬اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻠﻤﻐﺎﻧﯽ – اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﻠ ﯽ ﻣﻌ ﺮوف ﺑ ﻪ اﺑ ﻦ ﻋﺰاﻗ ﺮ از ﻣﺘﮑﻠﻤ ﻴﻦ ﺷ ﻴﻌﻪ و از دﺳ ﺘﻴﺎران‬ ‫ﺣﺴﻴﻦ اﺑﻦ روح ﻧﻮﺑﺨﺘﯽ ﻧﺎﻳﺐ ﺳﻮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﺳﻮم هﺠﺮﯼ ﻣﯽ زﻳﺴﺘﻪ و ﺑ ﺎ اﺧﺘﻼﻓ ﯽ ﮐﻬﺒ ﻴﻦ او و ﺣﺴ ﻴﻦ‬ ‫اﺑﻦ روح اﻓﺘﺎد ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ و ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﻴﺮواﻧﺶ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫)‪ (14‬ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب ﻣﺤﺒﻮب ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻔﺤﻪ‪ 176‬از اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻨﺪﻟﻴﺐ ﮐﺎﻧﺎدا‬ ‫)‪15‬و‪ (16‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻮاح ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر اﺣﺒﺎﯼ ﭘﺎرﺳﯽ ﺻﻔﺤﻪ‪45‬‬ ‫)‪17‬و‪ (18‬ﮐﺘﺎب دﻳﻨﮑﺮد ﭼﺎپ ﻣﺎﻧﮑﺠﯽ ﺻﻔﺤﺎت‪142‬و‪150‬‬ ‫)‪ (19‬ﻧﻘﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻮاح ﺧﻄﯽ‬ ‫)‪20‬و‪21‬و‪22‬و‪ (23‬ﻧﻈﺮ اﺟﻤﺎﻟﯽ در دﻳﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺣﻤﺪ ﻳﺰداﻧﯽ ﺻﻔﺤﺎت ‪139‬و‪140‬‬


‫)‪ (24‬ﻧﻘﻞ از دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮات اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر ﻣﺠﺬوب‬ ‫)‪ (25‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻮاح ﻧﺎزﻟﻪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر اﺣﺒﺎﯼ ﭘﺎرﺳﯽ ﺻﻔﺤﻪ‪52‬‬ ‫)‪26‬و‪ (27‬ﮐﺘﺎب اﻳﻘﺎن ﭼﺎپ ﻣﺼﺮ ﺻﻔﺤﺎت ‪20‬و‪24‬‬ ‫)‪ (28‬ﮐﺘﺎب ﻳﺎر دﻳﺮﻳﻦ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻣﻴﺮزا ﺳﻴﺎوش ﺳﻔﻴﺪوش ﺻﻔﺤﺎت‪ 92‬و‪111‬‬ ‫)‪ (29‬ﻣﮑﺎﺗﻴﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ﺟﻠﺪ دوم ﭼﺎپ ﻣﺼﺮ ﺻﻔﺤﻪ ‪75‬‬ ‫)‪ (30‬ﮐﺘﺎب ﻣﺤﺒﻮب ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻔﺤﻪ‪72‬‬ ‫)‪ (31‬ﮐﺘﺎب دﺳﺎﺗﻴﺮ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺁﻳﻪ ‪58‬و‪59‬‬ ‫)‪ (32‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻮاح ﺧﻄﯽ‬ ‫)‪ (33‬ﮐﺘﺎب اﻳﻘﺎن ﭼﺎپ ﻣﺼﺮﺻﻔﺤﻪ ‪121‬‬ ‫)‪ (34‬ﻟﻮح هﻔﺖ ﭘﺮﺳﺶ‪ ،‬ﮐﺘﺎب ﻳﺎر دﻳﺮﻳﻦ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻣﻴﺮزا ﺳﻴﺎوش ﺳﻔﻴﺪوش ﺻﻔﺤﻪ‪33‬‬ ‫)‪ (35‬ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ هﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺘﺢ اﻋﻈﻢ ﺻﻔﺤﻪ ‪192‬‬ ‫)‪ (36‬ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺻﻔﺤﻪ‪253‬‬ ‫)‪ (37‬ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺻﻔﺤﻪ ‪192‬‬

بشارات کتب مقدسه زردشتيان به ظهور حضرت بهاءالله  
بشارات کتب مقدسه زردشتيان به ظهور حضرت بهاءالله  

Besharat

Advertisement