Page 1

โครงการ 160 ชั่วโมง

นางสาวปัทมวรรณ รามมาก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ปี การศึกษา 2556


สรุปกิจกรรมการเข้ าร่ วมโครงการ 160 ชั่วโมง ลาดับที่ 1

วันที่ 27 พ.ค 56

เวลา 12.30 – 15.50

2

28 พ.ค.56

12.30 – 15.50

3

29 พ.ค.56

12.30 – 15.50

4

30 พ.ค.56

12.30 – 15.50

5 6 7 8

31 พ.ค.56 3 มิ.ย 56 4 มิ.ย 56 5 มิ.ย 56

12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50

9

6 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

10

7 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

กิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 จัดทำโครงกำร 5 บท จัดทำโครงกำร 5 บท จัดทำโครงกำร 5 บท จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia

รวมชั่วโมง 4 ชม.

หลักฐาน รู ปถ่ำย

4 ชม.

รู ปถ่ำย

4 ชม.

รู ปถ่ำย

4 ชม.

รู ปถ่ำย

4 ชม. 4 ชม. 4 ชม. 4 ชม.

รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย

4 ชม.

รู ปถ่ำย

4 ชม.

รู ปถ่ำย

หมายเหตุ


11

10 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

12

11 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

13

12 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

14

13 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

15

14 มิ.ย 56

12.30 – 15.50

16 17

17 มิ.ย 56 18 มิ.ย 56

12.30 – 15.50 12.30 – 15.50

18 19 20

19 มิ.ย 56 20 มิ.ย 56 21 มิ.ย 56

12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50

Authorware 7.0 จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 ปรึ กษำ แก้ไขตำมคำแนะนำของอำจำรย์ จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 จัดทำโครงกำร 5 บท จัดทำโครงกำร 5 บท ทำกำรส่ งโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0

4 ชม.

รู ปถ่ำย

4 ชม.

รู ปถ่ำย

4 ชม.

รู ปถ่ำย

4 ชม.

รู ปถ่ำย

4 ชม.

รู ปถ่ำย

4 ชม. 4 ชม.

รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย

4 ชม. 4 ชม. 4 ชม.

รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย


21 22 23 24

26 พ.ย.56 27 พ.ย.56 28 พ.ย.56 21 ธ.ค.56

9.00 – 17.00 9.00 – 17.00 9.00 – 17.00 08.00 – 16.00

25

22 ธ.ค 56

07.00 – 15.00

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

10 ก.พ 57 11 ก.พ 57 12 ก.พ 57 13 ก.พ 57 17 ก.พ 57 18 ก.พ 57 19 ก.พ 57 20 ก.พ 57 21 ก.พ 57 24 ก.พ 57

10.10 – 11.50 10.10 – 11.50 11.00 – 16.00 08.00 – 16.00 10.10 – 11.50 10.10 – 11.50 10.10 – 11.50 10.10 – 11.50 08.00 – 12.00 10.10 – 11.50

ดูงำนที่ บริ ษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล ดูงำนที่ รำยกำรแบไต๋ ไฮเทค ดูงำนที่ ใบเทคบำงนำ จัดเตรี ยมทำโครงกำรบริ กำรสอน dropbox และ Google Drive จัดทำโครงกำรบริ กำรสอน dropbox และ Google Drive เข้ำคำบโครงกำร เข้ำคำบโครงกำร ซ้อมแข่งนวัตกรรม แข่งนวัตกรรม เข้ำคำบโครงกำร เข้ำคำบโครงกำร เข้ำคำบโครงกำร เข้ำคำบโครงกำร งำนวัยใส เข้ำคำบโครงกำร

8 ชม. 8 ชม. 8 ชม. 8 ชม.

รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย

8 ชม.

รู ปถ่ำย

2 ชม. 2 ชม. 5 ชม. 8 ชม. 2 ชม. 2 ชม. 2 ชม. 2 ชม. 4 ชม. 2 ชม.

รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย


36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

25 ก.พ 57 26 ก.พ 57 27 ก.พ 57 28 ก.พ 57 1 มี.ค. 57 3 มี.ค. 57 4 มี.ค. 57 5 มี.ค. 57 6 มี.ค. 57 7 มี.ค. 57

10.10 – 11.50 เข้ำคำบโครงกำร 10.10 – 11.50 เข้ำคำบโครงกำร 10.10 – 11.50 เข้ำคำบโครงกำร 10.10 – 11.50 เข้ำคำบโครงกำร 08.00 – 18.00 สัมนำระบบเครื อข่ำย และ Present project 10.10 – 11.50 เข้ำคำบโครงกำร 10.10 – 11.50 เข้ำคำบโครงกำร 10.10 – 11.50 เข้ำคำบโครงกำร 10.10 – 11.50 เข้ำคำบโครงกำร 10.10 – 11.50 ส่ งโครงกำร รวม

2 ชม. 2 ชม. 2 ชม. 2 ชม. 10 ชม. 2 ชม. 2 ชม. 2 ชม. 2 ชม. 2 ชม. 179 ชม.

รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย รู ปถ่ำย


กิจกรรมครั้งที่ 1 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 วันที่ 27 พ.ค 56 เวลา 12.30 – 15.50 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง Adobe Flash CS4 ผ่ำนตัว โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 ซึ่ งชิ้นงำนตัวนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชำกำรใช้โปรแกรม สื่ อประสมและวิชำโครงกำร โดยทำกำรเสนอหัวข้อและค้นคว้ำข้อมูลเรื่ องของโปรเจ็กต์ที่เรำ ต้องกำรจะจัดทำ โดยในวันนี้ อ.นวภรณ์ แซ่ต้ งั ได้ประชุมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรวำงแผน และจัดทำโปรเจ็กต์จบผ่ำนตัวโปรแกรมสื่ อกำรสอน Cai ว่ำ ให้ออกมำประสิ ทธิ ภำพและ ผลสำเร็จได้อย่ำงไร ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ มี ควำมคิ ด ริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์และทักษะควำมชำนำญในกำรใช้โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 เพิ่มมำกขึ้ น และสำมำรถนำควำมรู ้ ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้ นนี้ ไปเป็ น ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนในอนำคตได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 2 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 วันที่ 28 พ.ค 56 เวลา 12.30 – 15.50 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง Adobe Flash CS4 ผ่ำนตัว โปรแกรม authorware 7.0 ซึ่งชิ้นงำนตัวนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและ วิชำโครงกำร โดยทำกำรค้นคว้ำข้อมูลในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับตัวโปรเจ็กต์ที่เรำต้องกำรจะจัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ มี ควำมคิ ด ริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์และทักษะควำมชำนำญในกำรใช้โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 เพิม่ มำกขึ้น โดยใช้เทคนิคกำรนำเสนอด้วย กรำฟิ กภำพเคลื่อนไหว แสง สี เสี ยง สวยงำม และสำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ในอนำคตได้ หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 3 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 วันที่ 29 พ.ค 56 เวลา 12.30 – 15.50 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง Adobe Flash CS4 ผ่ำนตัว โปรแกรม authorware 7.0 ซึ่งชิ้นงำนตัวนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและ วิชำโครงกำร โดยทำกำรค้นคว้ำข้อมูลในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับตัวโปรเจ็กต์ที่เรำต้องกำรจะจัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ มี ควำมคิ ด ริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์และทักษะควำมชำนำญในกำรใช้โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 เพิ่มมำกขึ้ น และสำมำรถนำควำมรู ้ ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้ นนี้ ไปเป็ น ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนในอนำคตได้ หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 4 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 วันที่ 30 พ.ค 56 เวลา 12.30 – 15.50 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง Adobe Flash CS4 ผ่ำนตัว โปรแกรม Authorware 7.0 ซึ่ งชิ้นงำนตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสม และวิชำโครงกำร โดยทำกำรค้นคว้ำข้อมูลในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับตัวโปรเจ็กต์ที่เรำต้องกำรจะ จัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ มี ควำมคิ ด ริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์และทักษะควำมชำนำญในกำรใช้โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 เพิ่มมำกขึ้ น และสำมำรถนำควำมรู ้ ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้ นนี้ ไปเป็ น ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนในอนำคตได้ หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 5 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โครงกำร 5 บท วันที่ 31 พ.ค 56 เวลา 12.30 – 15.50 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง Adobe Flash CS4 ผ่ำนตัว โปรแกรม authorware 7.0 ซึ่งชิ้นงำนตัวนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและ วิชำโครงกำร โดยทำกำรเสนอและแก้ไขบทที่ 1 ของโครงกำร 5 บท เกี่ยวกับโปรเจ็กต์ Cai ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงประวัติควำมเป็ นมำของสื่ อกำรสอนจัดอยู่ในรู ปแบบอันหลำกหลำยตำมควำม ต้องในกำรนำเสนอของผูส้ อนและใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 6 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โครงกำร 5 บท วันที่ 3 มิ.ย. 56 เวลา 12.30 – 15.50 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง Adobe Flash CS4 ผ่ำนตัว โปรแกรม authorware 7.0 ซึ่งชิ้นงำนตัวนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและ วิช ำโครงกำร โดยทำกำรเสนอและแก้ไ ขบทที่ 2 ของโครงกำร 5 บท เกี่ ย วกับ โปรแกรมที่ เกี่ยวข้อง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ศึกษำโปรแกรมสื่ อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI : Computer-Assisted Instruction) และ โปรแกรม Macromedia Authroware 7.0 เพิ่มมำกขึ้น หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 7 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โครงกำร 5 บท วันที่ 4 มิ.ย. 56 เวลา 12.30 – 15.50 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง Adobe Flash CS4 ผ่ำนตัว โปรแกรม Authorware 7.0 ซึ่ งชิ้นงำนตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสม และวิชำโครงกำร โดยทำกำรเสนอและแก้ไขบทที่ 3 ของโครงกำร 5 บท เกี่ ยวกับวิธีกำร ดำเนินงำนแต่ละขั้นตอน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ มี ควำมคิ ด ริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์และทักษะควำมชำนำญในกำรใช้โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 เพิ่มมำกขึ้ น และสำมำรถนำควำมรู ้ ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้ นนี้ ไปเป็ น ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนในอนำคตได้ หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 8 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 วันที่ 5 มิ.ย. 56 เวลา 12.30 – 15.50 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม เริ่ ม ลงมื อ ทำโดยกำรออกแบบหน้ำ ยิน ดี ต ้อ นรั บและหน้ำ ลงทะเบี ยนโปรแกรมของ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องกำรใช้งำนโปรแกรม Adobe Flash CS4 ผ่ำนตัว โปรแกรม Authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ มีควำมคิ ดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์ และทักษะควำมชำนำญในกำรใช้โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 เพิ่มมำกขึ้ น และสำมำรถนำควำมรู ้ ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้ นนี้ ไปเป็ น ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนในอนำคตได้ หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 9 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 วันที่ 6 มิ.ย. 56 เวลา 12.30 – 15.50 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรออกแบบหน้ำคำชี้แจง โปรแกรมของชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง กำรใช้งำนโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ มีควำมคิ ดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์ และทักษะควำมชำนำญในกำรใช้โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 เพิ่มมำกขึ้ น และสำมำรถนำควำมรู ้ ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้ นนี้ ไปเป็ น ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนในอนำคตได้ หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 10 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 วันที่ 7 มิ.ย. 56 เวลา 12.30 – 15.50 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรส่ งหน้ำลงทะเบียนที่ทำสำเร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ของชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน เรื่ องกำรใช้งำนโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ให้กบั อ.นวภรณ์ แซ่ต้ งั และทำกำรตรวจดูควำมคืบหน้ำต่ำงๆในกำรทำชิ้นงำน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ มีควำมคิ ดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์ และทักษะควำมชำนำญในกำรใช้โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 เพิ่มมำกขึ้ น และสำมำรถนำควำมรู ้ ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้ นนี้ ไปเป็ น ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนในอนำคตได้ หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 11 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 วันที่ 10 มิ.ย. 56 เวลา 12.30 – 15.50 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรส่ งหน้ำลงทะเบียนที่ทำสำเร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ของชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน เรื่ องกำรใช้งำนโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ให้กบั อ.นวภรณ์ แซ่ต้ งั และทำกำรตรวจดูควำมคืบหน้ำต่ำงๆในกำรทำชิ้นงำน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ มี ควำมคิ ด ริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์และทักษะควำมชำนำญในกำรใช้โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 เพิม่ มำกขึ้น โดยใช้เทคนิคกำรนำเสนอด้วย กรำฟิ กภำพเคลื่อนไหว แสง สี เสี ยง สวยงำม และสำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ในอนำคตได้ หลักฐาน : ( ภำพหน้ำตำโปรแกรม ส่ วนของหน้ำลงทะเบียนเข้ำใช้สื่อกำรสอน )

ภำพหน้ำตำของโปรแกรม ในขั้นตอนกำรลงทะเบียนเข้ำใช้งำนโปรแกรม


กิจกรรมครั้งที่ 12 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 วันที่ 11 มิ.ย. 56 เวลา 12.30 – 15.50 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรส่ งหน้ำเมนูหลักที่สำเร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ของชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง Adobe Flash CS4 ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ให้กบั อ.นวภรณ์ แซ่ ต้ งั และทำกำร ตรวจดูควำมคืบหน้ำต่ำงๆในกำรทำชิ้นงำน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ มี ควำมคิ ด ริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์และทักษะควำมชำนำญในกำรใช้โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 เพิ่มมำกขึ้น โดยใช้เทคนิคกำรนำเสนอด้วย กรำฟิ กภำพเคลื่อนไหว แสง สี เสี ยง สวยงำม และสำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ในอนำคตได้ หลักฐาน : ( ภำพหน้ำตำโปรแกรม ส่ วนของหน้ำเมนูหลักของโปรแกรม )

ภำพหน้ำตำของโปรแกรม อยูใ่ นส่ วนของหน้ำเมนูหลักของโปรแกรม


กิจกรรมครั้งที่ 13 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 วันที่ 12 มิ.ย. 56 เวลา 12.30 – 15.50 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรส่ งหน้ำคำชี้ แจงและแบบทดสอบก่ อนเรี ยนที่สำเร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ของชิ้ นงำน บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง Adobe Flash CS4 ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ให้กบั อ.นวภรณ์ แซ่ต้ งั และทำกำรตรวจดูควำมคืบหน้ำต่ำงๆในกำรทำชิ้นงำน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ มี ควำมคิ ด ริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์และทักษะควำมชำนำญในกำรใช้โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 เพิม่ มำกขึ้น โดยใช้เทคนิคกำรนำเสนอด้วย กรำฟิ กภำพเคลื่อนไหว แสง สี เสี ยง สวยงำม และสำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ในอนำคตได้ หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 14 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 วันที่ 13 มิ.ย. 56 เวลา 12.30 – 15.50 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง Adobe Flash CS4 ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยทำกำรใส่ เนื้อหำลงในส่ วนของเนื้อหำที่เรำจัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ มี ควำมคิ ด ริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์และทักษะควำมชำนำญในกำรใช้โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 เพิ่มมำกขึ้น โดยใช้เทคนิคกำรนำเสนอด้วย กรำฟิ กภำพเคลื่อนไหว แสง สี เสี ยง สวยงำม และสำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ในอนำคตได้ หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 15 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 วันที่ 14 มิ.ย. 56 เวลา 12.30 – 15.50 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง Adobe Flash CS4 ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 โดยทำกำรใส่ เนื้อหำและจัดเรี ยงข้อมูลควำมเป็ นระเบียบลงในตัวโปรเจ็กต์จบที่ เรำจัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ มี ควำมคิ ด ริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์และทักษะควำมชำนำญในกำรใช้โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 เพิม่ มำกขึ้น โดยใช้เทคนิคกำรนำเสนอด้วย กรำฟิ กภำพเคลื่อนไหว แสง สี เสี ยง สวยงำม และสำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ในอนำคตได้ หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 16 ชื่อกิจกรรม ปรึ กษำ แก้ไขตำมคำแนะนำของอำจำรย์ วันที่ 17 มิ.ย. 56 เวลา 12.30 – 15.50 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรแก้ไขชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง Adobe Flash CS4 ผ่ำนตัว โปรแกรม authorware 7.0 ตำมคำแนะนำเพิ่มเติมของ อ.นวภรณ์ แซ่ ต้ งั อำจำรย์ที่ปรึ กษำ โครงกำร ว่ำควรปรับปรุ งและปรับเปลี่ยนชิ้นงำนในส่ วนใดบ้ำง เพื่อให้ชิ้นงำนมีประสิ ทธิ ภำพ และสำมำรถนำไปใช้งำนได้จริ ง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ มี ควำมคิ ด ริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์และทักษะควำมชำนำญในกำรใช้โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 เพิ่มมำกขึ้น โดยใช้เทคนิคกำรนำเสนอด้วย กรำฟิ กภำพเคลื่อนไหว แสง สี เสี ยง สวยงำม และสำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ในอนำคตได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 17 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 วันที่ 18 มิ.ย. 56 เวลา 12.30 – 15.50 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรวำงแผนและประชุมให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรจัดทำโปรเจ็กต์จบผ่ำนตัวโปรแกรม CAI ว่ำให้ออกมำประสิ ทธิ ภำพและผลสำเร็ จได้อย่ำงไร ในกำรทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง Adobe Flash CS4 ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้มีควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์และทักษะควำมชำนำญในกำรใช้โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 เพิม่ มำกขึ้น โดยใช้เทคนิคกำรนำเสนอด้วย กรำฟิ กภำพเคลื่อนไหว แสง สี เสี ยง สวยงำม และสำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ในอนำคตได้ หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 18 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์ โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 วันที่ 19 มิ.ย. 56 เวลา 12.30 – 15.50 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง Adobe Flash CS4 ผ่ำนตัว โปรแกรม authorware 7.0 ซึ่งชิ้นงำนตัวนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและ วิชำโครงกำร โดยทำกำรเสนอและแก้ไขบทที่ 4 ของโครงกำร 5 บท เกี่ยวกับผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของชิ้นงำนที่ทำว่ำมีประสิ ทธภำพ มำกพอเพียงใดใน กำรนำไปใช้งำน หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 19 ชื่อกิจกรรม จัดทำโปรเจ็ค โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 วันที่ 20 มิ.ย. 56 เวลา 12.30 – 15.50 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง Adobe Flash CS4 ผ่ำนตัว โปรแกรม authorware 7.0 ซึ่งชิ้นงำนตัวนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและ วิช ำโครงกำร โดยทำกำรเสนอและแก้ไ ขบทที่ 5 ของโครงงำน 5 บท เกี่ ยวกับโปรแกรมที่ เกี่ยวข้อง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ศึกษำสื่ อกำรเรี ยนกำรสอนประเภท CAI เรื่ อง Adobe Flash Cs4 ด้วยโปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 ที่น่ำสนใจ มีประโยชน์ สำมำรถนำไปใช้งำนได้จริ ง หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 20 ชื่อกิจกรรม ทำกำรส่ งโปรเจ็คต์ วันที่ 21 มิ.ย. 56 เวลา 12.30 – 15.50 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรส่ งควำมคืบหน้ำทั้งหมดในกำรจัดทำโปรแกรม ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน เรื่ อง Adobe Flash CS4 ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 พร้อมทั้งโครงกำร 5 บท ซึ่ ง ชิ้นงำนตัวนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชำโครงกำร ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้มีควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์และทักษะควำมชำนำญในกำรใช้โปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 เพิม่ มำกขึ้น โดยใช้เทคนิคกำรนำเสนอด้วย กรำฟิ กภำพเคลื่อนไหว แสง สี เสี ยง สวยงำม และสำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นนี้ ไปเป็ นประสบกำรณ์นำไปใช้งำนได้ จริ งในกำรทำงำนในอนำคตได้ หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 21 ชื่อกิจกรรม ศึกษำดูงำนบริ ษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล ณ บางประอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ วันที่ 26 พ.ย. 56 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม ศึกษำดู งำนกำรผลิ ตอุ ปกรณ์ และชิ้ น ส่ ว นของฮำร์ ด ดิ ส ก์ ที่ บริ ษ ทั เวสเทิ ร์ น ดิ จิ ตอล ประเทศไทย จำกัด (มหำชน) ณ จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ ซึ่ งบริ ษทั แห่ งนี้ เป็ นบริ ษทั ย่อย มี บริ ษทั แม่อยูท่ ี่ประเทศอเมริ กำ แต่บริ ษทั แห่งนี้เป็ นฐำนกำรผลิตในส่ วนของหัวเข็มอ่ำนข้อมูลใน ฮำร์ ดดิ สก์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ได้รับกำรยอมรับและน่ ำเชื่ อถือในระดับโลก เพรำะทุกปี จะทำกำร จัดส่ งฮำร์ ดดิ สก์ที่ผลิตสำเร็ จรู ปให้กบั บริ ษทั คอมพิวเตอร์ ดงั ๆอย่ำง Apple Mac Intoch , Microsoft และ Toshiba เป็ นต้น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รับควำมรู ้ ควำมเข้ำใจและได้เห็นกรรมวิธีที่ละเอียดในขั้นตอนของกำรผลิตหัวเข็ม อ่ำนข้อมูลในฮำร์ดดิสก์ ซึ่งจะทำให้เรำใส่ ใจและถนอมฮำร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเรำ มำกขึ้น หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 22 ชื่อกิจกรรม ศึกษำดูงำนรำยกำรไอที “แบไต๋ ไฮเทค” ณ ศูนย์กำรค้ำดิจิตอลเกทเวย์ วันที่ 28 พ.ย. 56 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม ศึกษำดูงำนเพื่ออัดรำยกำรไอที “แบไต๋ ไฮเทค” ซึ่ งรำยกำรทีวีรำยกำรนี้ เป็ นรำยกำรที่ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับไอทีและสำรสนเทศที่เกิดขึ้นในทุกช่วงเวลำของโลก โดยมีทีมงำนที่เป็ น มืออำชี พในกำรร่ วมกันถ่ำยทำรำยกำร แต่เนื่ องจำกรำยกำรแบไต๋ ไฮเทคมีสตูดิโออัดรำยกำรที่ เปิ ดเผย เพรำะตั้งอยูช่ ้ นั 4 ของศูนย์กำรค้ำดิจิตอลเกทเวย์ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร ซึ่ งถือ เป็ นอีกหนึ่งห้ำงดังของคนเมืองหลวง ฉะนั้นผูท้ ี่สนใจสำมำรถเข้ำมำนัง่ รับชมกำรอัดรำยกำรได้ สดๆทันที เพรำะมีที่นงั่ สำหรับผูท้ ี่ตอ้ งกำรรับชมจัดเตรี ยมไว้แล้ว ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้เห็นขั้นตอนและกระบวนกำรจัดรำยกำรทีวีของทีมงำนที่ชำนำญ และได้รับควำมรู ้ เกี่ยวกับโลกไอทีท้ งั ด้ำน ไวรัส,Network ,Smartphone และอุปกรณ์มีเดียที่ล้ ำสมัยต่ำงๆด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 23 ชื่อกิจกรรม ศึกษำดูงำน “PHOTO FAIR 2013” ณ หอประชุมไบเทคบำงนำ วันที่ 29 พ.ย. 56 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม ศึกษำดูงำนเกี่ยวกับนิ ทรรศกำรเทคนิคกำรถ่ำยภำพและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกล้องถ่ำยรู ป แต่ล่ะชนิ ด มีชื่องำนว่ำ “PHOTO FAIR 2013” จัดเป็ นประจำทุกปี ที่ศูนย์นิทรรศกำรและกำร ประชุมไบเทคบำงนำ ซึ่งเป็ นงำนที่ได้รับกำรยอมรับว่ำมีผคู ้ นสนใจร่ วมเข้ำรับชมภำยในงำนกัน อย่ำงเนืองแน่นทุกปี ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รับควำมรู ้ เกี่ยวกับเทคนิ คกำรถ่ ำยภำพและตกแต่งภำพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่ ำ งๆ และยัง ได้รั บ ควำมรู ้ เ กี่ ย วกับ กำรเลื อ กซื้ อ กล้อ งถ่ ำ ยรู ป ที่ เ หมำะสมกับ กำรใช้ง ำน มี หลำกหลำยยีห่ อ้ เช่น Canon Nikon Sony เป็ นต้น หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 24 ชื่อกิจกรรม โครงกำรบริ กำรสอน dropbox และ Google Drive วันที่ 29 พ.ค 56 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม จัดเตรี ยมอุปกรณ์ เอกสำร และห้องบริ กำรสอน ในกำรจัดทำโครงกำรบริ กำรสอนกำรใช้ โปรแกรมบัน ทึ ก ข้อ มู ล ออนไลน์ Dropbox และ Google Drive ที่ วิ ทยำลัย อำชี ว ศึ ก ษำ บริ หำรธุรกิจวิทยำสงขลำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ว่ำเรำควรมีควำมพร้อมเพรี ยง เพื่อให้เกิดควำมสำมัคคีในหมู่คณะ และเป็ นระเบียบ ในกำรจัดเตรี ยมสถำนที่ เอกสำร และควำมเพรี ยบพร้อมในกำรจัดงำนสัมนำหรื อกิจกรรมต่ำงๆ ในแต่ล่ะครั้ง หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 25 ชื่อกิจกรรม จัดทำโครงกำรบริ กำรสอนกำรใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์ “Dropbox และ Google Drive” ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำบริ หำรธุรกิจวิทยำสงขลำ วันที่ 29 พ.ค 56 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม สอนกำรใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์ dropbox และ Google Drive ให้แก่ผทู ้ ี่เข้ำ ร่ วมโครงกำร ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำบริ หำรธุรกิจวิทยำสงขลำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงกำรเป็ นผูส้ อนที่ดีในกำรจัดงำนสัมมนำ แบ่งปั นควำมรู ้ ว่ำควรมีกำรเตรี ยมควำม พร้อมและแก้ไขต่อสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำอย่ำงไรบ้ำง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 26 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 10 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร เพื่อแก้ไขตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่ำนตัว โปรแกรม Authorware 7.0 ซึ่ งเป็ นชิ้นงำนของรำยวิชำโครงกำร และทำงำนต่ำงๆของรำยวิชำ โครงกำรอย่ำง ไฟล์ขอ้ มูล กำรเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สำหรับนักศึกษำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำกำรพัฒนำโปรเจ็กต์จบให้ดีข้ ึนเหมำะแก่กำรนำไปใช้ งำนได้จริ ง ในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 27 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 11 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร เพื่อแก้ไขตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่ำนตัว โปรแกรม Authorware 7.0 ซึ่ งเป็ นชิ้นงำนของรำยวิชำโครงกำร และทำงำนต่ำงๆของรำยวิชำ โครงกำรอย่ำง ไฟล์ขอ้ มูล กำรเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สำหรับนักศึกษำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำกำรพัฒนำโปรเจ็กต์จบให้ดีข้ ึนเหมำะแก่กำรนำไปใช้ งำนได้จริ ง ในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 28 ชื่อกิจกรรม ซ้ อมแข่ งนวัตกรรม วันที่ 12 ก.พ 57 เวลา 11.00 – 16.00 น. รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม ฝึ กซ้อมกำรทำภำพเหมือน และกำรใช้งำนของเมนูต่ำงๆ ในโปรแกรม Photoshop ก่อน วันแข่งขันจริ ง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ประสบกำรณ์ใหม่ๆ และเป็ นกำรเสริ มควำมรู ้เพิ่มเติมให้ มำกยิง่ ขึ้น หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 29 ชื่อกิจกรรม แข่งนวัตกรรม วันที่ 13 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรแข่ งขันทักษะที่ อำเภอทุ่ งสง แข่ งขันโปรแกรม Photoshopโดยในกำรแข่ งขัน ทักษะครั้งนี้ โจทย์กำหนดให้ทำภำพเหมือนโดยใช้เครื่ องมือต่ำงๆที่สำมำรถทำภำพให้เหมือน จริ งมำกที่สุด ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ควำมรู ้เพิม่ เติมนอกห้องเรี ยน และยังต้องแข่งกับคนภำยนอกอีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 30 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 17 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 รวม

2 ชั่วโมง

กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร เพื่อแก้ไขตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่ำนตัว โปรแกรม Authorware 7.0 และทำงำนต่ำงๆของรำยวิชำโครงกำรอย่ำง ไฟล์ขอ้ มูล กำรเก็บ ชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สำหรับนักศึกษำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำกำรพัฒนำโปรเจ็กต์จบให้ดีข้ ึนเหมำะแก่กำรนำไปใช้ งำนได้จริ ง ในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )

\


กิจกรรมครั้งที่ 31 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 18 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร เพื่อแก้ไขตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่ำนตัว โปรแกรม Authorware 7.0 และทำงำนต่ำงๆของรำยวิชำโครงกำรอย่ำง ไฟล์ขอ้ มูล กำรเก็บ ชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สำหรับนักศึกษำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำกำรพัฒนำโปรเจ็กต์จบให้ดีข้ ึนเหมำะแก่กำรนำไปใช้ งำนได้จริ ง ในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 32 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 19 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร เพื่อแก้ไขตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่ำนตัว โปรแกรม Authorware 7.0 และทำงำนต่ำงๆของรำยวิชำโครงกำรอย่ำง ไฟล์ขอ้ มูล กำรเก็บ ชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สำหรับนักศึกษำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำกำรพัฒนำโปรเจ็กต์จบให้ดีข้ ึนเหมำะแก่กำรนำไปใช้ งำนได้จริ ง ในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 33 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 20 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร เพื่อแก้ไขตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่ำนตัว โปรแกรม Authorware 7.0 และทำงำนต่ำงๆของรำยวิชำโครงกำรอย่ำง ไฟล์ขอ้ มูล กำรเก็บ ชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สำหรับนักศึกษำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำกำรพัฒนำโปรเจ็กต์จบให้ดีข้ ึนเหมำะแก่กำรนำไปใช้ งำนได้จริ ง ในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 34 ชื่อกิจกรรม เข้ำร่ วม “งำนวัยใส ห่ำงไกลยำเสพติด” วันที่ 21 ก.พ 57 เวลา 8.30 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำ ร่ ว มกิ จ กรรม “งำนวัย ใส ห่ ำ งไกลยำเสพติ ด ” ซึ่ ง เป็ นงำนกิ จ กรรมประจ ำปี ของ วิทยำลัยฯ เพื่อรณรงค์และป้ องกันไม่ให้นกั ศึกษำภำยในวิทยำลัยฯทุกคนมีภูมิคุม้ กันและรู ้จกั ที่ จะป้ องกันตัวเอง ไม่ให้ไปยุง่ เกี่ยวกับสำรเสพติดอันตรำยทุกประเภท ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รับควำมรู ้และวิธีกำรป้ องกันตนเองให้พน้ ภัยจำกอันของยำเสพติด และยังได้ร่วม กิจกรรมนันทนำกำรต่ำงๆที่ทำงวิทยำลัยอำชีวศึกษำบริ หำรธุ รกิจวิทยำสงขลำ (บธว.) จัดขึ้นมำ อย่ำงสนุกสนำน หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 35 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 24 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำ เรี ย นคำบวิ ช ำโครงกำร ท ำกำรส่ ง ตัว โปรแกรมและรั บ ค ำเสนอแนะต่ ำ งๆ เพื่ อ เตรี ยมพร้อมนำเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ในวัน เสำร์ที่ 1 มี.ค 2557 และทำงำนต่ำงๆของรำยวิชำโครงกำรอย่ำง ไฟล์ขอ้ มูล กำรเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สำหรับนักศึกษำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำกำรพัฒนำโปรเจ็กต์จบให้ดีข้ ึนเหมำะแก่กำรนำไปใช้ งำนได้จริ ง ในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 36 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 25 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำ เรี ย นคำบวิ ช ำโครงกำร ท ำกำรส่ ง ตัว โปรแกรมและรั บ ค ำเสนอแนะต่ ำ งๆ เพื่ อ เตรี ยมพร้อมนำเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ในวัน เสำร์ที่ 1 มี.ค 2557 และทำกำรตรวจสอบชิ้นงำนกำรเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สำหรับนักศึกษำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วย ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำกำรพัฒนำโปรเจ็กต์จบให้ดีข้ ึนเหมำะแก่กำรนำไปใช้ งำนได้จริ ง ในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 37 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 26 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำ เรี ย นคำบวิ ช ำโครงกำร ท ำกำรส่ ง ตัว โปรแกรมและรั บ ค ำเสนอแนะต่ ำ งๆ เพื่ อ เตรี ยมพร้อมนำเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ในวัน เสำร์ที่ 1 มี.ค 2557 และทำกำรตรวจสอบชิ้นงำนกำรเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สำหรับนักศึกษำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วย ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำกำรพัฒนำโปรเจ็กต์จบให้ดีข้ ึนเหมำะแก่กำรนำไปใช้ งำนได้จริ ง ในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 38 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 27 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำ เรี ย นคำบวิ ช ำโครงกำร ท ำกำรส่ ง ตัว โปรแกรมและรั บ ค ำเสนอแนะต่ ำ งๆ เพื่ อ เตรี ยมพร้อมนำเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ในวัน เสำร์ที่ 1 มี.ค 2557 และทำกำรตรวจสอบชิ้นงำนกำรเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สำหรับนักศึกษำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วย ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำกำรพัฒนำโปรเจ็กต์จบให้ดีข้ ึนเหมำะแก่กำรนำไปใช้ งำนได้จริ ง ในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 39 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 28 ก.พ 57 เวลา 10.10 – 11.50 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำ เรี ย นคำบวิ ช ำโครงกำร ท ำกำรส่ ง ตัว โปรแกรมและรั บ ค ำเสนอแนะต่ ำ งๆ เพื่ อ เตรี ยมพร้อมนำเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ในวัน เสำร์ที่ 1 มี.ค 2557 และทำกำรตรวจสอบชิ้นงำนกำรเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สำหรับนักศึกษำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วย ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรี ยนมำทำกำรพัฒนำโปรเจ็กต์จบให้ดีข้ ึนเหมำะแก่กำรนำไปใช้ งำนได้จริ ง ในคำบวิชำโครงกำร และยังสำมำรถเก็บชัว่ โมงเพื่อทำชิ้นงำนเก็บชัว่ โมงโครงกำร 160 ชัว่ โมงได้อีกด้วย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 40 ชื่อกิจกรรม สัมนำระบบเครื อข่ำย และ Present project วันที่ 1 มี.ค. 57 เวลา 10.10 – 11.50 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำสัมมนำ เรื่ อง ระบบเครื อข่ำย ได้รู้ถึงระบบเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ หนึ่ งเครื อข่ำยจะมี กำรทำงำนรวมกันเป็ นกลุ่ม ที่เรี ยกว่ำ กลุ่มงำน (workgroup) แต่เมื่อเชื่อมโยงหลำยๆ กลุ่มงำน เข้ำด้วยกัน ก็จะเป็ นเครื อข่ำยขององค์กร และถ้ำเชื่อมโยงระหว่ำงองค์กรผ่ำนเครื อข่ำยแวน ก็จะ ได้เครื อข่ำยขนำดใหญ่ข้ ึน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์นอกเหนือจำกในห้องเรี ยนแล้วเรำยังสำมำรถหำได้จำกที่ อื่นอีกมำกมำย หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 41 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 3 มี.ค. 57 เวลา 10.10 – 11.50 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม นำเสนอโปรเจ็ค เรื่ องควำมรู ้เบื้องต้น Adobe Flash Cs4 ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยมีอำจำรย์มี 3 ท่ำน อำจำรย์นวภรณ์ แซ่ ต้ งั , อำจำรย์จิรวัฒน์ ผำสุ กสวัสดิ์ , อำจำรย์ เยำวเรศ อนันต์ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ทำให้ทรำบถึงขั้นตอนของกำรนำเสนอชิ้นงำน หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 42 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 4 มี.ค. 57 เวลา 10.10 – 11.50 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรแก้ไขโปรเจ็ค เรื่ องควำมรู ้เบื้องต้น Adobe Flash Cs4 ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยมีอำจำรย์มี 3 ท่ำน อำจำรย์นวภรณ์ แซ่ ต้ งั , อำจำรย์จิรวัฒน์ ผำสุ กสวัสดิ์ , อำจำรย์ เยำวเรศ อนันต์ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ท ำให้รู้ จ ัก กำรแบ่ ง เวลำ และกำรตรงต่ อ เวลำ และได้เ รี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ กำรท ำชิ้ น งำน ประสำนงำน ติ ดต่ อกับ หน่ วยงำนต่ ำง ๆ ที่ เรำจะนำไปสอน พร้ อมทั้งมี กำรวำงแผนกำรท ำ ชิ้นงำน หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 43 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 5 มี.ค. 57 เวลา 10.10 – 11.50 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรแก้ไขโปรเจ็ค เรื่ องควำมรู ้เบื้องต้น Adobe Flash Cs4 ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยมีอำจำรย์มี 3 ท่ำน อำจำรย์นวภรณ์ แซ่ ต้ งั , อำจำรย์จิรวัฒน์ ผำสุ กสวัสดิ์ , อำจำรย์ เยำวเรศ อนันต์ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ท ำให้รู้ จ ัก กำรแบ่ ง เวลำ และกำรตรงต่ อ เวลำ และได้เ รี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ กำรท ำชิ้ น งำน ประสำนงำน ติ ดต่ อกับ หน่ วยงำนต่ ำง ๆ ที่ เรำจะนำไปสอน พร้ อมทั้งมี กำรวำงแผนกำรท ำ ชิ้นงำน หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 44 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 6 มี.ค. 57 เวลา 10.10 – 11.50 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรแก้ไขโปรเจ็ค เรื่ องควำมรู ้เบื้องต้น Adobe Flash Cs4 ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยมีอำจำรย์มี 3 ท่ำน อำจำรย์นวภรณ์ แซ่ ต้ งั , อำจำรย์จิรวัฒน์ ผำสุ กสวัสดิ์ , อำจำรย์ เยำวเรศ อนันต์ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ท ำให้รู้ จ ัก กำรแบ่ ง เวลำ และกำรตรงต่ อ เวลำ และได้เ รี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ กำรท ำชิ้ น งำน ประสำนงำน ติ ดต่ อกับ หน่ วยงำนต่ ำง ๆ ที่ เรำจะนำไปสอน พร้ อมทั้งมี กำรวำงแผนกำรท ำ ชิ้นงำน หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 44 ชื่อกิจกรรม เข้ำเรี ยนคำบวิชำโครงกำร วันที่ 6 มี.ค. 57 เวลา 10.10 – 11.50 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรส่ งตัวโครงกำรเก็บ 160 ชัว่ โมง และ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง Adobe Flash CS4 ผ่ำนตัวโปรแกรม Authorware 7.0 พร้อมทั้งโครงกำร 5 บท ซึ่ งชิ้นงำนตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชำโครงกำร ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ท ำให้รู้ จ ัก กำรแบ่ ง เวลำ และกำรตรงต่ อ เวลำ และได้เ รี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ กำรท ำชิ้ น งำน ประสำนงำน ติ ดต่ อกับ หน่ วยงำนต่ ำง ๆ ที่ เรำจะนำไปสอน พร้ อมทั้งมี กำรวำงแผนกำรท ำ ชิ้นงำน หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )

ปัทมวรรณ รามมาก (บันทึกอัตโนมัติ)  
ปัทมวรรณ รามมาก (บันทึกอัตโนมัติ)  
Advertisement