Page 1

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e d o n u a d a

15

e

M

de B창n

jaa

rga

ng

Nr. 158

20 i e m

12


Voor nieuw-, verbouw en renovatie, ook voor: kozijnen, ramen en deuren. Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude E-mail: taekematimmerwerken@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

- aanleg - advies - onderhoud 0516-480802 Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Tel: 0516 - 850885 www.HMhaarmode.nl Ma. 13.00u - 17.30u Di. 8.30 – 17.30u Wo. 8.30 – 20.00u Do. 8.30 – 17.30u Vr. 8.30 – 20.00u Za. 8.30 – 12.00u

Hillie en Mettie, Meester Geertswei 1, Wijnjewoude


Van de redactie

Een praatje bij het plaatje

Redactie "de Bân” Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaas Greidanus, Bremerheide 20 Klaske de Vries, Russchenreed 48

tel: tel: tel: tel: tel: tel:

48 12 00 48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 83 48 13 05

"De bekendste zwarte zwanen van Wijnjewoude".

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 9 juni. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon Word document en dan in lettertype arial 11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net Dit kan tot zaterdag 2 juni 18.00 uur. Kopij die niet via e-mail gaat moet op donderdag 31 mei binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij Annie Posthumus tel. 481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl. (gedicht voor de dodenherdenking 2012)

TWEE MINUTEN twee minuten nadenken over de dingen die je wat doen secondenlang kijken naar het onschuldige gras met het hoofd gebogen iedereen, ja, echt iedereen is voor één keer samen gezamenlijk stil vragen zijn er over de dingen die zijn geweest antwoorden ook, helaas voor de mensen die er niet meer zijn ogen vol van angst sterren vol van schaamte worden nu herdacht twee minuten symbool van kracht Benjamin Derksen

1.


Berichten van Plaatselijk Belang.

Even voorstellen.. Als nieuw bestuurslid van Plaatselijk Belang Wijnjewoude, wil ik me graag aan u voorstellen. Ik ben Janny Janssen-Wind en heb me samen met mijn man Henk in 2004 laten verleiden om -vanuit Roden- in een alleraardigst boerderijtje op Merkebuorren 119 te komen wonen. En dat, naar alle tevredenheid. De plek is fantastisch, de mensen vriendelijk en de actieve instelling van het dorp heeft ons positief verrast. Vandaar dat we onze bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van dorp en gemeenschap. Als freelancer ben ik actief in techniekpromotie wat inhoudt dat ik allerlei projecten organiseer om jonge mensen te motiveren voor een technische beroepsopleiding. Het belang van goede communicatie en mensen begeleiden bij belangrijke keuzes zijn mijn drijfveren. Zo heb ik ook een tijdje in loopbaanbegeleiding gewerkt. Daarvoor was ik voornamelijk werkzaam achter de schermen van het onderwijs. De afgelopen jaren heb ik mij ingezet voor het realiseren van dorpswensen via de IDOP werkgroep 'natuurlijk Wijnjewoude'. Ik heb plezier beleefd aan de contacten met de gemeente en genoot van ons succes in de vorm van: bankjes op de heide, de aanlegsteiger bij het Feldersbosje en het Finnepaed. En dan nu nog een leuk haventje in een gerevitaliseerd Klein Groningen. Wat zou dat prachtig zijn voor Wijnjewoude. Plaatselijk Belang mag zich gelukkig prijzen met het feit dat mijn bestuursvoorganger Durk van der Veen zich daar voor wil blijven inzetten.

2.

Want ons dorp heeft mijns inziens grote potentie als het gaat om het gepast toeristisch 'uitbuiten' van haar landschappelijke kwaliteiten als bos, heide, Koningsdiep en turfroute. Om me te ontspannen ga ik graag naar de yogalessen bij Kirtan en ben ik enthousiast lid van het plaatselijk gemengd koor. Het is een boeiend gemĂŞleerd gezelschap, waar een paar extra mannenstemmen heel welkom zijn. Ik heb er zin in om nu binnen Plaatselijk Belang mijn steentje bij te dragen aan een mooie toekomst voor Wijnjewoude.


Merkebuorren (noordkant). Een trieste gebeurtenis op de Molenlaan, vermeld in het verhaal van Meinsma, geeft een idee over de oorsprong van de naam Merkebuorren. Tweemaal per jaar was hier markt (merke) in april en september. 's Middags was er kermis en 's avonds harddraven met paarden waar veel vaste klanten, boeren en dergelijke uit de verre omtrek op af kwamen, aldus Meinsma. Het trieste voorval vond plaats voor de huizen op de Mounleane waar nu wed E. Hoekstra, fam. Zijlstra en fam. Meinsma wonen. In de sloot die toen nog voor die woningen langs liep is een kind van een kermisreiziger verdronken. De vader van het kind moest eerst zijn kind begraven en nog op dezelfde dag een voorstelling op de kermis geven om het zo broodnodige geld te verdienen. Op de volgende foto de situatie van de nog onverharde Molenlaan aansluitend op de Merkebuorren wat toen waarschijnlijk de hoofdstraat of weg naar Bakkeveen genoemd werd. Het huis rechts staat er nu nog net zo bij als toen en ook de schuurmuur links, van de doorreed van het cafĂŠ, heeft de tand des tijds goed doorstaan.

De pake en naamgever van Fryslâns bekendste voetbaltrainer Foppe de Haan leunt achter de lantaarnpaal tegen zijn huis waar hij het eerzame beroep van wagenmaker uitoefende. Zijn zoon Hans met vrouw Aukje volgde hem later op en in de loop der tijd veranderde het beroep wagenmaker meer en meer in timmerwerkzaamheden en handel in klein boerengereedschap. Naast de bekende trainer zijn er in Wijnjewoude e.o. nog een flink aantal nazaten van deze Foppe de Haan. Het huis wordt nu bewoont door Mark Kooistra. Naast de voormalige wagenmakerij staat het huis van Wietse Stoker. Daar woonde vroeger Wieger Jongbloed, deze was schoenmaker. Daarna kwam de oom en tante van Jan Zijlstra er wonen met zijn

3.


vrouw Geertje en deze zijn er tot hun dood op hoge leeftijd blijven wonen. Jan Iekjes noemden wij hem destijds altijd en we wisten niet eens dat het zijn achternaam niet was. Zijn moeder heette waarschijnlijk Iekje, vandaar. Het huis was toen geen schoenmakerij meer maar een klein boerenbedrijf geworden. De gevel van het huis links op de foto is het cafĂŠ de Witte Zwaan, toen nog in volle glorie. Nu staat hier het gebouw van de vrijgemaakte kerk. Pieter Kamminga is hier ooit vanuit het Groningse komen wonen. Hij had er winkelwaren te koop en bezat als belangrijkste inkomstenbron een gruttersmolen, waar o.a. mosterd mee werd gefabriceerd. In 1858 heeft deze Pieter met anderen in zijn huis de Gereformeerde Gemeente Wijnjeterp- Duurswoude opgericht. Zijn zoon Sieger Kamminga woonde er later met zijn zuster en daarna met zijn huishoudster Jappe. Hij was naast cafĂŠhouder een bekende paardenhande-

4.

laar die veel Kedden (kleine taaie paardjes) uit het oosten van Europa hier naar toe haalde en verhandelde. Een deel van het pand is aanvankelijk omgebouwd tot kerkzaal met nog een klein woongedeelte waar verschillende mensen onderdak hebben gehad. Daarna heeft er nieuwbouw zonder bewoning plaatsgevonden. Het huis, naast het nu te koop staande kerkgebouw, behoort toe aan de familie Roffel. Het grootste gezin van Wijnjewoude. Voorheen hebben hier altijd Friso's gewoond. In Meinsma's tijd was dat een B. Friso die schilder (verver) was. De laatsten waren Anne en Lette, met hun twee kinderen. Opnieuw een geval van, hoe was de achternaam ook al weer? Over deze laatste drie woningen is het volgende historische verhaal, opgetekend uit de website van Cor Stigter, voormalig koster Hervormde Kerk.


Brand! Het jaar 1884 heeft een droge zomer. In de Leeuwarder Courant van maandag 26 augustus is het volgende bericht te lezen: “ In de nacht van zaturdag op zondag j.l. is te Duurswoude brand ontstaan in de woning van schoenmaker Jongbloed. De vlammen sloegen over op de woningen van den grutter- winkelier Kamminga en den verwer Friso. Al de drie panden zijn totaal afgebrand, wijl door gebrek aan water aan blusschen niet viel te denken. In eerstgenoemd pand zijn twee varkens en een schaap in de vlammen omgekomen. Uitgezonderd de inboedel en winkelwaren van Kamminga, was alles verzekerd”. Voor de onverzekerde Pieter Kamminga is dit een ramp. Het dorp slaat de handen ineen en zet een actie op touw. Middels een advertentiecampagne in de Leeuwarder Courant probeert men giften in te zamelen: “Weldadige landgenooten”! Door den brand, die in de nacht van zaturdag op zondag 24 aug. Alhier drie huisgezinnen trof, lijdt inzonderheid P. Kamminga groote schade. Zijn gruttersmolen met toebehoren, het hoofdmiddel van zijn bestaan, was niet verzekerd. Daardoor beroofd van zijne dagelijksche kostwinning, gaat deze reeds bejaarde huisvader met zijn talrijke gezin een kommervollen tijd tegemoet. Ondergeteekenden, begaan met zijn lot, hebben zich tot eene commissie gevormd, om gelden in te zamelen, ten einde hem weder een molen te kunnen verschaffen. Daar de krachten in eigen kring te kort schieten, doen zij ook een beroep op uwe christelijke liefde, om hunne pogingen door een milde bijdrage te ondersteunen. Maakt hun vertrouwen niet beschaamd!! Ds. L. M. van Noppen, pred. der Herv. Gemeente Wijnjeterp en Duurswoude. Ds. Dijkstra, pred. der Chr. Geref. Gemeente Wijnjeterp en Duurswoude. W. Sijtsema, landeigenaar te Wijnjeterp. E. Feenstra, ouderling te Duurswoude. M. de Boer, kerkvoogd te Duurswoude. S. Vogelzang, hoofd der school te Duurswoude.

5.


- vragen over het dorp Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - activiteiten Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

- hulpmiddelen

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren - landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

6.

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Geef de pen door Hallo Wijnjewouders mijn naam is Peter v/d Veen. Ik woon aan de Mr. Geerstwei 35 en ben geboren in Wijnjewoude op 2-11-1986 aan de Russchenreed 2. Mijn schooltijd ben ik begonnen op de bassisschool Votum Nostrum. Daarna ging ik naar het Vmbo in Drachten, waar ik ook een richting moest kiezen. Dit werd de Friese Poort en in de bouw. Maar een student was ik niet, dus de school had ik snel bekeken. Mijn Omke Anne van de Loksleane heeft een Tegelzetbedrijf en ik ging als kleine ’jongen’ vaak mee met hem. Zodoende ben ik bij Spruyt Arkenbouw terecht gekomen en deze mensen wilden wel een leerling timmerman aan het werk hebben. Hier heb ik het vak timmerman geleerd en met veel plezier een aantal jaren gewerkt. Maar ik kwam er achter dat ik dit werk niet tot mijn pensioen wilde doen, het is lichamelijk een zwaar beroep. De Autobranche waar ’myn heit’ ook in zit trok mij ook wel. Heit was al een poosje bezig om een bedrijf erbij over te nemen en heeft mij ook in die plannen betrokken. Het resultaat is geworden een autobedrijf aan de rand van Groningen, te weten Hoogkerk. Na een korte stage bij mijn Heit in Oosterwolde waar ik de kneepjes van het autovak geleerd heb, ben ik op 1 januari 2012 in Hoogkerk begonnen. Hier heb ik samen met Heit de leiding over het bedrijf waar wij met vijf mensen aan het werk zijn. Drie monteurs en 1 verkoper en ondergetekende. Wij zijn daar begonnen als een Bosch Car Service. Dit is een grote franchise organisatie, met een brede technische ondersteuning voor de monteurs. Dit op het gebied van elk merk

en type auto. Wij hebben de meest geavanceerde testkast voor motoren en electrische apparatuur. Wij kunnen APK beurten en reparatie’s uit voeren tegen zeer scherp concurrerende prijzen (zie ook onze advertentie in de Bân). Het ondernemen zit mij in het bloed, zal ik wel mijn vader geërfd hebben! Hier ligt voor mij een enorme uitdaging. Voor de rest kom ik uit een groot en gezellig gezin, waar altijd wat valt te beleven. Ook ben ik de trotste omke van Luca Stroetinga. Zoontje van Aline v/d Veen en Arjan Stroetinga (de schaatser). Hier geniet ik echt van zo’n lekkere kleine boef. Ik woon nu een aantal jaren aan de Mr. Geertswei, een leuk en gezellig buurtje waar ook een aantal vrienden van mij wonen. Het is fijn wonen en uitgaan in Wijnjewoude met familie en vrienden. Ik heb nu genoeg verteld over mijzelf en ons bedrijf en wens alle mensen in Wijnjewoude veel woonplezier. Ik geef de pen door aan omke Anne. p.s. als u in de buurt bent, de koffie staat klaar in Hoogkerk. Kijk ook eens op de site www.autohoogkerkbv.nl

7.


Dorpsfeest 2012 Programma 2012 Woensdag 13 juni Vanaf 17.00 tot 21.00 uur Rommelmarkt bij de tent. Vanaf 20.45 uur live de voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland. Entree is vrij. Donderdag 14 juni 10.00 uur gezellige ochtend, met name voor de oudere dorpsgenoten. Bent u vrij dan bent u natuurlijk van harte welkom. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Gezellig met z'n allen koffiedrinken. We spelen enkele BINGO rondes en muzikaal wordt het omlijst door de trekzakgroep uit Wijnjewoude. Entree, inclusief bingo en twee consumpties, is € 5,`s avonds om 19.30 uur is er het buurtenspel (zie informatie verder op). Vrijdag 15 juni 's Morgens is er, voor de leerlingen van beide scholen, om 10.30 uur een voorstelling van Dolf Moed. Uitnodiging volgt via school. We hopen in de tent veel prinsjes, prinsesjes en lakeien te ontmoeten. Om 17.00 uur is er de mini playbackshow en om 20.00 uur is het de beurt aan de rest van ons dorp. Presentator bij beide playbackshows is: Tim Douwsma! Na afloop van de playbackshow maken we het gezellig met DJ Drewes de Boer. Zaterdag 16 juni Om 14.00 uur Beachvolleybal (Voor informatie zie verder op). Om 22.00 uur sluiten we het feest af met de band Freeway.

8.

Buurtenspel. Opgave kan alleen per buurt en graag in overleg en via de buurtvereniging. Maximaal 6 mensen per team, waarvan 3 heren en 3 dames. De winnende buurt wordt voor een jaar de trotse eigenaar van de wisseltrofee “it Hynder”. Inschrijfgeld is € 10,- per team. Playbackshows. Om 17.00 uur voor de kinderen (t/m groep 8 van de lagere school) en om 20.00 uur voor de rest. U kunt nu al opgeven welke act u gaat doen. Wie het eerst komt wie het eerst maalt. Afhankelijk van de opgave gaan wij er vanuit dat er maximaal twee dezelfde acts worden opgevoerd. Het is niet buurt gebonden!!!. Dus vrienden, voetbal, volleybal of touwtrekkers, komt allen. Entree 's middags is vrij. 's Avonds is de entree € 4,-. Dit geldt ook voor de deelnemers. Opgave playbackshows: Doorgeven aan welke playbackshow (Mini of gewone) je wilt meedoen. Bij de mini tevens vermelden de leeftijd. Verder de naam van de artiest en het uit te voeren nummer. Als je alléén optreedt dan je naam en telefoonnummer. Is het een groep waarmee jullie optreden dan graag daarvan de contactpersoon met zijn of haar telefoonnummer. Bij beide playbackshows geldt dat je je eigen cd mee moet nemen.


Beachvolleybal. Inschrijfgeld is € 10,- per team. Er wordt 4 tegen 4 gespeeld. Een spelend team bestaat altijd uit twee dames en twee heren. Maximaal aantal spelers per team is 8. Indraaien mag, echter alleen heer voor heer en dame voor dame. Om het eerlijk te houden mag een team maximaal 2 spelers opstellen die in competitie verband spelen.

Nogmaals: voor de playbackshows en het beachvolleybal geldt: Mag wel maar is niet verplicht buurt gebonden. Bij inschrijving van buurtenspel en beachvolleybal graag de naam van buurt of team en de contactpersoon met zijn of haar telefoonnummer.

Voor alle inschrijvingen geldt: INSCHRIJVEN VOOR 31-05-2012 Inschrijven voor één van bovenstaande activiteiten kan door een mail te sturen naar: SDWW@LIVE.NL. of een briefje in te leveren bij: Theo Beenen, Lavindelheide 4 te Wijnjewoude. Wacht u a.u.b. niet tot het laatste moment met opgeven. Als het lukt willen we de deelnemerslijsten in de Bân van juni plaatsen.

Boottocht Zonnebloem Velen kijken ieder jaar weer uit naar de boottocht die De Zonnebloem organiseert voor inwoners van Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude. Dit jaar wordt er op maandag 24 september gevaren met de Jan Plezier vanuit Meppel. Er is plaats voor ca. 100 gasten. Er zijn twee bussen (waaronder een rolstoelbus) die onze gasten vanuit hun eigen woonplaats naar Meppel brengen. Het is een geheel verzorgde dagtocht. Deze keer varen we door een prachtig natuurgebied. Er gaan verpleegkundigen mee, er is muziek aan boord en het is altijd weer een gezellige dag. De kosten zijn € 32,- per persoon. Aan boord wordt goed voor u gezorgd en de bus brengt u in de namiddag weer naar huis. Wilt u ook eens mee? U kunt zich nu alvast opgeven bij ons activiteitenteam: mevrouw G. Beute mevrouw I. van der Veen telefoon 0512-301583 of telefoon 0512-301984

9.


De dikke boom Het leven is vol verrassingen.Toen ik buiten liep daalde er opeens een klein kevertje op mijn hand.Rood met zeven zwarte stippen. Een lieveheersbeestje. En als je die naam mag dragen moet je wel bijzonder zijn. Ik blies zachtjes op het kevertje en daar tilde hij zijn schild op en vloog weg. Ik volgde hem naar de dikke boom waar hij op de stam ging zitten. Daar zag ik hem nog net in een klein gaatje kruipen. Ik wilde zien wat hij deed en gluurde naar binnen, waar ik zag dat hij zijn voetjes veegde en verdween in het donker. Jammer. Ik tikte op de stam, misschien komt hij weer naar buiten. Maar niets. Ik klopte eens wat hoger op de boom en dan weer iets lager maar er gebeurde niets. Dan maar eens luisteren. Ik legde mijn oor op het gaatje en daar hoorde ik heel zacht iets ritselen, de voetstapjes van het lieveheersbeestje? Ik tikte nog eens op de stam en riep, is daar iemand? Opnieuw gluurde ik door het gaatje naar binnen. Het was donker, toen blies ik in het gaatje en opeens ging er een deurtje open. Een deurtje in de stam van de dikke boom, zoiets had ik nog nooit eerder gezien. Dit is het huisje van het lieveheersbeestje wist ik en keek door het deurtje naar binnen.

10.

Een donkere gang met een piepklein matje voor de deur, verder was het te donker om maar iets te zien. Aarde donker. Misschien komt het kevertje weer naar buiten dacht ik en riep, is er iemand thuis? Opeens hoorde ik een zware krakende stem, wie heeft de deur open laten staan? Ik schrok, keek om mij heen maar zag niemand. Nieuwsgierig legde ik mijn oor weer te luisteren. Het zou toch niet waar zijn dat de boom kan praten. Ik ging op mijn tenen staan en keek nog eens door het deurtje naar binnen. Het bleef stil en donker. Ik stak mijn neus door het deurtje. Het ruikt hier naar hout, pas gezaagd hout. Ik verzamelde alle moed en vroeg; Boom kun je praten? Ja zeker, hoorde ik de krakende stem zeggen, maar dit moet voor mensen geheim blijven. O ja, dat begreep ik, maar is het lieveheersbeestje nog binnen en woont hij bij u? Ja, antwoordde de boom. Hij mag door het sleutelgat naar binnen komen, hij woont hier al jaren. Nooit is er een mens achter dit geheim gekomen tot vandaag. Wie ben jij? Ik vergat te antwoorden. Och, oude boom riep ik, u kunt praten! vertel me, ik ben zo benieuwd hoe oud u bent en wat uw ogen allemaal hebben gezien. Het hele dorp wil het graag weten toe vertel. Even schudden alle takken en ik schrok maar ging niet weg. Hoe oud bent u? En wie heeft u geplant? Hoeveel stormen zijn er door je kruin gegaan? Is er iemand geweest die je om wilde hakken, haardvuur van je maken of misschien planken van je zagen? Och mens, zei de boom, mijn leeftijd doet er niet toe. Ik ben hoog in aanzien onder de bomen. Ik verlang naar de lente, dan hang ik alle blaadjes weer buiten tot vreugde van de mensen en de vogels. Dit heb ik van jongs af aan gedaan. Toen ik


groter werd, was het leven erg gevaarlijk. Want de boer had vaak een stok nodig om de hond te slaan of zijn vee voort te drijven. En dan was er weer één van de bomen de pineut. Velen van ons werden zo verminkt dat ze later niet meer aan het schoonheidsideaal van de boer voldeden en werden omgekapt. Dit blijft een pijnlijke zaak. Mensen, kreunde de dikke boom, ik zag ze voorbij komen, jagers, soldaten, boeren, boeven, vaders en moeders, opa's en oma's en kinderen. Kinderen die in je takken klimmen, dat vind ik zo leuk, het kietelt een beetje, maar ik beheers

me. Stel je voor dat ik in de lach zou schieten, dan zou zo'n kind van schrik uit de boom vallen. Daarom houd ik me stil, doodstil. Maar één ding, kinderen dragen een geheim in zich en ik zou graag mijn wijsheid met hen delen. Dat is fijn te horen boom. zei ik. Wat moeten ze doen om een praatje met u te maken en van uw wijsheid te leren. Hum, hum, zei de boom. Als een kind in het sleutelgat blaast zal ik het deurtje open doen. Maar mens wie ben jij? vroeg de boom opnieuw. Jacoba van Beieren antwoordde ik. Je liegt, zei de boom en klapte het deurtje dicht. Annie.

Bakkeveen ook langs Schaakwoude 3. Damwoude - Schaakclub Bakkeveen trad voor de 7e competitieronde van de 2e klasse A aan tegen Schaakwoude 3 in Damwoude. Hoewel de thuisclub in de stand direct achter Bakkeveen op een derde plek stond en er theoretisch nog kampioenskansen voor de Damwoudsters waren, werd het geen echt spannende wedstrijd. Voor de Bakkeveensters was de spanning wel voelbaar geweest: Er moest in deze laatste ronde immers wel gewonnen worden om de kans op het kampioenschap te behouden. Schaakwoude had, gekweld door opstellingsproblemen doordat een aantal spelers in hogere teams moesten invallen, de eigen

opstelling wat door elkaar gegooid. Dat pakte voor hen niet goed uit: Bakkeveen speelde zich redelijk eenvoudig naar een 5 ½ - 2 ½ overwinning. De eerste die een uitslag bereikte was Dirk Müller. Zijn tegenstander aan bord 2 hielp Dirk's zwarte Caro-Kann verdediging wel heel snel stevig in het zadel. Door een reeks van slordigheden kreeg Dirk direct een open torenlijn en kwam zijn dame vrij 'dodelijk' in de vijandelijke koningsstelling binnen. Verder spelen had voor de Damwoudster al na een luttele twintig minuten echt geen zin meer; 1-0 en daarmee een echte bliksemstart 11.


voor Bakkeveen. Dirk stelde met deze overwinning zijn eerste plaats in het individuele klassement van de klasse met 5 ½ punt uit zes partijen alvast veilig. Milan Heller kreeg op bord 1 met de witte stukken een nogal onorthodox verdedigende tegenstander tegenover zich, die weliswaar in de opening een pion van Milan wist af te snoepen maar daar nooit echt veel plezier aan beleefd moet hebben. Milan negeerde de achterstand, sloopte de koningsstelling van zijn tegenstander in het dame-gambiet volledig en kon ook al snel een puntje bijschrijven; 2-0. Hiermee won Milan al zijn 3 externe partijen dit seizoen. De tegenstander van Dave Bosman, aan bord 6 zette de partij al snel volledig op de kop met een stukoffer op f7 in Dave's zwarte koningsstelling. Dave moest dit offer wel aannemen en dat bleek ook de juiste beslissing. Hoewel hij aanvankelijk een stevige aanval over zich heen kreeg, bleef Dave zonder heel veel moeite overeind en won hij uiteindelijk met een loper meer bekwaam het volgende toreneindspel; 3-0. Aan bord 4 kreeg Ben de Vries met zwart een taaie stelling tegenover zich. Ben installeerde zich met zijn loperpaar gevaarlijk op het midden van het bord. Toen zijn opponent te vroeg de centrumpion doorschoof was Ben ter plaatse, won de pion, verhoogde de druk en bracht het punt netjes binnen. Een terechte beloning voor het actieve spel van Ben; 4-0. Met 5 punten uit zijn zes externe partijen en het zojuist behaalde clubkampioenschap van Bakkeveen, kan ook Ben op een zeer goed schaakseizoen terugkijken. De 'usual suspects' hadden Bakkeveen hiermee op een comfortabele voorsprong gebracht. Nu moesten de overige spelers het karwei nog wel afmaken. De Bakkeveensters stuitten daarbij op flinke tegenstand. Lammert Ausma ging op bord 5 met de witte stukken goed van start. Hij onderschatte in het vroege middenspel echter de diagonale dreiging van de zwarte dame 12.

op zijn koning en verloor een pion. Hoewel dit later zijn enige 'misstap' in deze partij bleek te zijn en Lammert nog een tijd verdienstelijk tegensputterde, was dat ene wat mindere momentje voor zijn tegenstander toch voldoende om te winnen; 4-1. Aan bord 7 speelde Jorn Brouwer met wit een interessante partij. Het zijn drukke tijden voor Jorn, die in de interne competitie van Schaakclub Bakkeveen de afgelopen weken zijn fraaie tweede plaats veiligstelde en eind april de Friese eer (mede) mag verdedigen in het Nederlands Kampioenschap voor C-Jeugd in Haarlem. Jorn speelde creatief en zoals gewoonlijk met hart-enziel, maar moest het toch uiteindelijk afleggen met 1 toren tegen 3 lichte stukken tegen zijn sluwe -en overigens wat lawaaiige en daarmee irritantetegenstander; 4-2. Dit was zeker ongelukkig omdat Jorn eerder een remisevoorstel van diezelfde tegenstander vastbesloten van de hand wees. In de partij van Gerrit Meppelink met de witte stukken op bord 3 wisselden groot geluk en diepe droefenis zich opvallend snel af. Gerrit begon heel sterk, had de koningsstelling van zijn tegenstander al snel onder vuur met bijna al zijn stukken maar maakte een aantal minder gelukkige keuzes, waardoor zijn tegenstrever op zijn beurt een fraaie tegenaanval op Gerrit's koningsstelling kon lanceren. Met de nodige inventiviteit en kunde wist Gerrit zich aan het al bijna zekere mat te ontworstelen doch verloor daarbij al zijn 3 koningspionnen. Ondanks deze, doorgaans beslissende, achterstand zat Gerrit echter niet bij de pakken neer, bouwde vanuit het niets weer zijn aanval op en kon met enig fortuin zijn moedige spel met een overwinning bekronen; 5-2. Er is in een schaakwedstrijd altijd een 'laatste der Mohikanen' en op deze avond was dat Bauke Hoogstra met zwart op bord 8. Zijn vrouwelijke tegenstander speelde met wit vanuit een zeer gesloten stelling. Lang was er daardoor niet veel te beleven doch het


venijn bleek hier in de staart te zitten. Plotseling op dreef, won Bauke's tegenstander een kwaliteit en leidde hiermee een hectische slotfase in. Enige chaos ligt Bauke wel. Hij knokte zich door pionwinst in een onoverzichtelijke stelling netjes terug in de wedstrijd en had met een verbonden vrijpion ondanks de kwaliteit achter op het einde nog de beste kansen op het volle punt. Dat kwam er, door een constant schaak gevende toren, echter niet meer van en het punt werd gedeeld;

½ - ½ en een eindstand van 5 ½ tegen 2 ½ voor de schakers uit Bakkeveen. Met 9 punten uit 6 wedstrijden en een voorlopige koppositie, moeten de Opsterlanders nu wachten op de uitslag van concurrent Emanuel Lasker 2 uit St.Jacobiparochi, dat door een winst in haar laatste wedstrijd het kampioenschap op bordpunten van de 2e klasse A – en daarmee rechtstreekse promotie naar de 1e klasse van de Friese Schaakbond- nog kan veiligstellen.

Schaakvereniging Bakkeveen sluit seizoen af met een snelschaaktoernooi ! Woensdag 25 april, de laatste schaakavond van het seizoen, was bepaald geen rustige schaakavond. Traditioneel werd er gestreden om de snelschaak titel. Iedere speler kreeg 7 minuten bedenktijd om zijn tegenstander mat te zetten. Als hij te lang nadacht viel zijn vlaggetje van de schaakklok en was de partij ook verloren.

De 15 schakers die meededen moesten 9 partijen spelen, een zeer inspannende bezigheid. Dirk Müller werd eerste met één verloren partij, Ben de Vries werd tweede en Gerrit Meppelink en Hos van der Mark eindigden als derde en vierde. Er werd veel gelachen en gescholden op zichzelf, want met snelschaken worden er soms vreemde zetten gespeeld. Het geheel werd opgefleurd met lekkere hapjes en drankjes. De kampioen van de interne competitie werd dit jaar Ben de Vries. Onze jeugdspeler Jorn Brouwer werd keurig tweede gevolgd door Lammert Ausma en Dave Bosman, die beiden dit jaar voor het eerst meededen. Een heel goed begin dus. Het team van Bakkeveen eindigde dit jaar in de externe competitie op een gedeelde eerste plaats, maar doordat het team van Emanuel Lasker een paar bordpunten meer had zat promotie er net niet in. Het nieuwe schaakseizoen start op woensdag 12 september.

Elke getrouwde man weet waarom ze aan orkanen vrouwennamen geven.

13.


AUTORIJSCHOO

c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

L

Klein Groningen 16 9241HS Wijnjewoude Tel: 0516-480509 Gsm: 06-23005505

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

www.autorijschoolmanuel.nl info@autorijschoolmanuel.nl

hotel Restaurant Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Biedt allerlei mogelijkheden. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

14.

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00


Open Atelier Route 2012 Tijdens de twee weekenden van 19 - 20 mei en 27 - 28 mei (beide Pinksterdagen) is het mogelijk om op een gezellige en informele manier kennis te maken met de kunstenaars en hun werk. Op veelal bijzondere locaties door de hele gemeente stellen kunstenaars hun ateliers open voor publiek. Het kunstaanbod is professioneel en zeer divers. Het werk varieert van realistisch en figuratief werk tot abstracte kunst. Er is klein, maar ook groot werk te zien, zowel ingetogen en sprookjesachtig als zeer uitbundig. Onder de kunstenaars bevinden zich beeldhouwers, keramisten en kunstschilders, maar ook de toegepaste kunsten in de vorm van sieraden en viltwerk ontbreken niet in deze Open-Atelier-Route. Veel kunstenaars zullen aan het werk zijn zodat de bezoekers een indruk kunnen krijgen van hun manier van werken. De route loopt door een landschappelijk en cultureel bijzonder mooi gebied; weilanden, bos, heide en duinen, het stroomgebied van het Alddjip en oude veengebieden wisselen elkaar af. De routebeschrijvingen, met zowel een autoroute als een fietsroute, zijn gratis verkrijgbaar bij alle deelnemende kunstenaars. De deelnemers zijn herkenbaar aan de vlag met het KunstinOpsterland logo. Op de website www.kunstinopsterland.nl staat alle informatie over de route en het programma. Het laatste nieuws is er te vinden en informatie over de deelnemende kunstenaars met links naar hun eigen websites. De route is ook te downloaden via de website. Voor mensen zonder internet zijn de volgende startadressen, verspreid door de gemeente: Alie Popkema, Weversw창l 26, 9243 JM Bakkeveen Theehuis De Slotplaats, Foarwurkerwei 3,9243 JZ Bakkeveen; Atelier Wynja, Weinterp 50, 9241HE Wijnjewoude; Atelier BlauwGras, Tolhekbuurt 25, 9245HX Nij Beets De ateliers zijn geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis en het publiek is van harte welkom.

15.


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing” Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voetverzorging Marijke Gediplomeerd pedicure Aantekening : diabetes Aantekening : reuma Ook bij u thuis Lid van Salon aan huis M.G.A. de Bruin Te Nijenhuiswei 27 9241 EA WIJNJEWOUDE Tel. mobiel: 06 29 211 470

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

Voor alle tegelwerk Wijnjewoude 0516 - 85 08 62 Tel.: Mobiel: 06 - 536 740 98 E-mail: loksleane@home.nl 16.

badkamers & toilet keukens & vloeren


Briljanten huwelijk Donker – Kloosterman Op DV. 22 mei hoopt het echtpaar Donker, beide 88 jaar, hun 65 jarig huwelijkfeest te vieren. Fokke die geboren werd aan de Mounleane onder Ureterp, leerde in de oorlogsjaren zijn vrouw Pietje kennen. Toen ze in 1947 trouwden namen ze de boerderij van zijn vader over. In 1950 kochten ze de nabij gelegen Hierna vonden ze op Welfingstrjitte 2 hun boerderij van de fam. H. Sijtsema die naar stekkie. “Wij houden het rustig” aldus Amerika emigreerde. Hier werden hun vijf Fokke. Vorig jaar brak Donker zijn heup. Een ongemak wat hij nog niet helemaal te kinderen geboren. Na hun 60e besloten ze om het wat boven is. Mevrouw Donker kampt al jaren rustiger aan te doen en kochten een met een evenwichtsstoornis wat haar boerderijtje op Ald Duerswâld. Met het binnenshuis houdt. weiden van schapen en jongvee bleven ze tot 2000 actief. Wij wensen het echtpaar een schitterende dag toe en alle goeds voor de toekomst. Annie.

Zondagavondzang in Wijnjewoude Zondagavond 6 mei is er een zangavond in Wijnjewoude. De avond wordt gehouden in de kerk van Weinterp Tsjerkereed 2, de kerk met de grootste klokkenstoel van de hele provincie. De klokken worden geluid voorafgaand aan de dienst die om 19.00 uur begint. Er wordt meegewerkt door het plaatselijke gospelkoor Sola Gratia. Naast koorzang is er ook ruimte voor samenzang van liederen uit verschillende bundels. Ook is er een overdenking vanuit de Bijbel. De leiding van de avond is in handen van dhr. M. van Heijningen, kerkelijk werker in Wijnjewoude. Na de dienst is er gelegenheid om na te praten onder genot van een kop koffie of thee. De toegang is deze avond gratis, wel is er een collecte voor de onkosten. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente: www.hervormdegemeentewijnjewoude.nl.

17.


Koopplein.nl nu ook in Opsterland Inwoners van Opsterland hebben nu een heel mooie en nieuwe manier om hun spullen snel en gemakkelijk te verkopen in hun eigen omgeving. Die service is voor hen helemaal gratis! Koopplein.nl is een franchiseformule. In totaal zijn er in Nederland al enkele tientallen gemeentes actief. Koopplein Opsterland is een van de eerste gemeentes in Friesland met een lokaal Koopplein. In iedere gemeente van Nederland zoekt Koopplein.nl zelfstandige ondernemers die in hun woonplaats een handelsplaats voor tweedehands en nieuwe spullen op internet willen exploiteren. De formule van Koopplein.nl draait al sinds eind 2005 met veel succes op Texel. Maandelijks wordt deze lokale handelsplaats zo'n 45.000 keer bezocht en worden circa 1,5 miljoen pagina's bekeken. Een aanzienlijk aantal, gemeten naar de grootte van de gemeente Texel (13.800 inwoners). Koopplein Opsterland (29.996 inwoners) werkt uitsluitend lokaal en alleen particulieren en ondernemers uit deze gemeente mogen rubrieksadvertenties plaatsen. Dit wordt gecontroleerd met een postcodefilter en biedt tal van voordelen ten opzichte van de landelijke handelsplaatsen. Omdat de koop en verkoop plaatsvindt in je eigen omgeving heb je geen gedoe met verzenden. Je kunt het artikel gemakkelijk even gaan bekijken en direct meenemen. Bovendien is het risico op oplichting kleiner in je eigen gemeente, want de

kans dat je elkaar in de supermarkt nog eens tegen het lijf loopt, is groot. Omdat Koopplein uitsluitend lokaal opereert, met plaatselijke advertenties, is het een zeer interessant medium voor commerciĂŤle banners en buttons van lokale bedrijven. De Koopplein-formule gaat uit van franchise zonder personeel en een kantoor-aan-huis situatie. Daardoor zijn de kosten laag en kunnen er zeer scherpe en concurrerende advertentietarieven worden aangeboden aan lokale bedrijven. Tevens zijn er sinds kort mogelijkheden voor een bedrijfspagina. Naar verwachting zullen in de komende tijd nog verschillende nieuwe Kooppleinen, verspreid over Nederland, worden aangesloten. Koopplein.nl is een van de snelst groeiende franchiseformules van Nederland. Gelukkig hoeven de inwoners van Opsterland daar niet op te wachten, want zodra zij zich hebben aangemeld kunnen er gelijk rubrieksadvertenties worden geplaatst. Deze service is voor particulieren altijd gratis ongeacht de rubriek en waarde van de goederen! Neem gerust eens een kijkje bij de reeds geplaatste advertenties. Misschien zit er wat voor u bij?

Graag tot ziens op www.koopplein.nl/opsterland ! Voor meer info : Koopplein Opsterland Contact : Klaaske Zwerver Mobiel : 06-30994014 E-mail : opsterland@koopplein.nl

18.


Groenmarkt Zaterdag 12 mei aanstaande is het weer zover. De jaarlijkse Groenmarkt, voor de tiende keer georganiseerd door leden van Groei & Bloei afdeling Drachten en omstreken en leden van de Tropische Kas in Beetsterzwaag zal worden gehouden op het terrein van de Tropische Kas. Dit is een idyllisch plekje in de Overtuin van het adellijke Lycklamahûs tegenover Hoofdstraat no. 80 in Beetsterzwaag. Leden van beide clubs en genodigden bieden niet alleen één- en meerjarige planten aan voor de siertuin, maar ook planten voor de moestuin, een kopje koffie/thee met versnapering en aanverwante zaken, zoals bijvoorbeeld bloemdecoraties. Daarnaast is er voor kinderen de mogelijkheid om voor een klein prijsje zelf een cadeautje te maken voor Moederdag, uiteraard gerelateerd aan de aard van de Groenmarkt. Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens kijken. De markt is open van 10.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis. Voor meer informatie zie: http://drachten.groei.nl

Stifting “Mei alle wille” Hoi jonges en famkes, Hawwe jim ek al wer sa'n sin oan de grutte fakânksje? Wij fan stifting “Mei Alle Wille” wol! De Kamprie is al wer drok dwaande om de simmerkampen fan dit jier te organisearjen. Wy gean dit jier nei Appelskea. Wy hoopje dat wer in protte jeugd harren opjout foar dizze gesellige kampen. Wy organisearje twa kampen. It jongste kamp is foar bern fan 8 ,9 , 10 en 11 jier. It kamp is fan 25 o/m 29 juli. De kosten binne € 70,It âldste kamp is foar bern fan 11, 12, 13, 14 en 15 jier. It kamp is fan 30 o/m 5 augustus De kosten binne € 95,Wolle jim graach mei? Skilje dan foar 1juny mei: Elske Ketelaar: 0640376310 of mail nei elske_ketelaar@hotmail.com

19.


TAXI BV BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES

Merkebuorren 72 9241 GH Wijnjewoude Tel.: (0516) 48 12 93 of 48 16 12 Mobiel: 06 - 51 33 95 55 (0516) 48 17 05 Fax:

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij zittend ziekenvervoer. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in “W.M.O. Vervoer”. W.M.O. Is een vervoersvergoeding

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Rabobank Geldautomaat en chipknipoplader aan de Merkebuorren Tel: 0512-587777

Drachten -Ureterp

voor ouderen of gehandicapten die zich moeilijk verplaatsen. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking! Bel dan gerust, wij verzorgen alle papieren voor u!

Klein Groningen 22 9241 HS Wijnjewoude

Tel.: (0516) 491277 F ax: (0516) 491479

Internet: www.garagedevries.nl E -mail: info@garagedevries.nl

Fysiotherapie Goren ·Fysiotherapie ·Manuele therapie ·Nek-, schouder- en arm specialisatie ·Triggerpoint therapie ·Medische fitness (alleen in Haulerwijk) 20.

Vestiging Bakkeveen: Tel: 0516 54 22 46 Weverswâl 7, 9243 JL Bakkeveen Vestiging Haulerwijk: Tel: 0516 42 27 61 Sinnehiem 1, 8433 JP Haulerwijk

www.fysiotherapiegoren.nl


Iepenloftspul Opsterlân 2012 Nei't wy in jier oerslein ha, fersoarget de Stichting Iepenloftspul Opsterlân ek dit jier wer in foarstelling yn it smûke teaterke fan Sparjeburd op De Himrik. Dit jier bringe wy Op syk nei Billie. In nijsgjirrige famyljefoarstelling foar jong en âld. Billie wennet mei syn heit Jack, âldere broer Tony en deminte beppe yn in lyts hûske. Der is earmoed thús. Heit en Tony wurkje yn de mei sluting bedrige minen en binne belutsen by in lange staking. Dat betsjut noch minder ynkommen. Dochs sparret heit jild foar de wyklikse boksles fan Billie. Mar Billie fynt dat hiele boksen mar neat. De dûnsles dy't yn itselde gebou jûn wurdt, laket Billie folle mear ta. Stikem giet er dêr dan ek hinne. At syn heit dat nei in wike as wat yn de gaten krijt, folget der in striid tusken Billie, syn heit en de oare minsken om him hinne. Mar foaral in striid tusken Billie en himsels. Skriuwer: Rezjy: Data: Oanfang: Kaartferkeap: Entree:

Gerrit Hoekstra Marius Del Grosso 29 maaie (première), 2, 3, 6, 8, 9 en 15 juny 2012 21.00 oere (útsein 3 juny: 15.00 oere) Op ús webside (www.iepenloft-opsterlân.nl) of oan de kassa fan Kultureel Sintrum De Skâns op de Gordyk; 0513 – 46 86 Folwoeksenen € 16; bern oantemei 16 jier € 6

Mear ynformaasje:

www.iepenloft-opsterlan.nl

Steppen Lijkt het je leuk om met een groepje te gaan steppen???? Het gaat dan om 1 dag in de week zo'n 1 à 2 uur. Een leuke manier om je conditie op pijl te houden/brengen . Zie je dit zitten??? Vul het onderstaande strookje in. Je zal dan later te horen krijgen wanneer en waar. Zoals het nu lijkt starten we dan vanuit Waskemeer. De kosten die er aan verbonden zijn bedragen € 3,- per keer per step of u kunt een 10-steppenkaart kopen voor € 25,- Voor vragen kun je bellen met: 0516-423023/06-83134598 Met vriendelijke groeten, Jannie van der Veen De kromten 11 8434 PJ Waskemeer stepverhuurwaskemeer@hotmail.com 21.


BOUWBEDRIJF J. POSTHUMUS Weinterp 40 9241 HE Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 81 Fax: 0516 - 48 13 62

k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

dorpshuis

De Swingel Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: Erik en Anja van der Veen Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 31 97 96 91 b.g.g.: 0516 - 78 50 39 22.

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Ontspanningsweekend 'Vrije tijd met respijt' Voor gezinnen is er niets leukers dan op vakantie gaan. Even een paar dagen fijne, ontspannen dingen doen en voor kinderen vaak nieuwe vrienden maken. Er zijn ook gezinnen die er, om heel verschillende redenen, niet zomaar tussenuit kunnen. Vaak is het al ingewikkeld om er een weekendje tussenuit te gaan. Een van de redenen kan zijn dat één van de kinderen erg ziek is, waardoor extra begeleiding nodig is. Deze extra begeleiding en aangepaste voorzieningen zijn vaak niet zomaar voorhanden. Als ouder(s)/verzorger(s) alleen weg gaan, voelt dan vaak akelig en onveilig. Jij lekker op pad, je zieke kind thuis en je andere kinderen her-en-der ondergebracht. Vaak kost een aangepast weekend ook veel geld en dat geld is er niet altijd. Stichting ZaZazorg Bij stichting ZaZazorg vinden we juist dat iedereen een superleuk weekend verdient. Daarom organiseert ZaZa in samenwerking met Stichting Op kracht, de Ronald McDonald Hoeve en Fawaka, gezellige/actieve weekenden voor de ouder(s) verzorgers, de zieke kinderen en broer(tjes) en zus(jes) van 7 tot en met 18 jaar. Kinderen gaan spelen, ravotten en ontspannen in een leuke groep leeftijdgenoten. En tegelijkertijd is er op een andere plek alle aandacht en zorg voor elk individueel kind dat ziek is. Ouders delen hun ervaringen weer op een andere plek in een geborgen sfeer! Dat typeert deze weekenden: 'Het hele gezin op pad en ieder op een eigen plek' Het aanbod Genieten van positieve aandacht voor ouder(s)/verzorger(s) in Hotel Tjaarda Oranjewoud Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud is dicht gelegen bij Heerenveen, 'de sportstad van het Noorden'. In Heerenveen staat het bekende Thialf Schaatsstadion. Vanuit het hotel kunt u prachtige fiets- en wandelroutes maken. Het centrum van Heerenveen is uitermate geschikt voor mensen die van winkelen houden.

Voor uw kind met bijzondere aandacht in de Ronald McDonaldHoeve – Beetsterzwaag "Elk kind heeft recht op gelijke kansen om te kunnen spelen, ontspannen, sporten, leven. Of je nou in een rolstoel zit of niet, dat maakt niks uit, je blijft een kind. Ook logeren en op vakantie gaan hoort er bij. In Beetsterzwaag kan dat”! Voor broer(s) en zus(sen) - Survival of the fittest in Nieuw Allardsoog – Bakkeveen Jonge mantelzorgers zijn kinderen of jongeren die meezorgen voor hun zieke of gehandicapte broertje of zusje. Vaak voel je je verantwoordelijk en ben je zorgzaam voor je zieke broertje of zusje. Vaak vind je dit helemaal niet erg, soms is het ook fijn om even aan iets anders te denken of helemaal iets anders te doen, zonder dat je je hier schuldig over voelt. Dat kan! Het organiseren van leuke en aparte uitjes voor jongeren vinden we hartstikke leuk! Kosten €100,- per gezin Opgave en meer informatie bij Riek van der Vlugt en Elsbeth Rispens Hegedyk 15 8401 BH te Gorredijk 06-29506653 info@zazazorg.nl www.zazazorg.nl

23.


Volleybalvereniging DWS DWS viert feest bij Poiesz Sponsorgala Vrijdagavond 13 april 2012 zijn we met zes jeugdleden en Bertha Langhout, die de jeugdtrainingen verzorgt, naar het Poiesz Sponsorgala in het Expo in Leeuwarden geweest. Hier hebben we een hele gezellige avond gehad met optredens van Rachel, Keet en Glennis Grace. Maar het mooiste van de avond was toch wel toen we de cheque met een bedrag van € 1.167,- in ontvangst mochten nemen. Van zo'n ongelofelijk hoog bedrag hadden we niet durven dromen….. Mede doordat we de taartbattle bij de Poiesz in Bakkeveen hebben gewonnen – wat ons 5000 (!) extra sponsormunten opgeleverd heeft – hebben we zo'n groot bedrag ontvangen. Hier kunnen we veel mooie dingen voor de jeugd mee gaan doen. Iedereen die zijn of haar muntjes in de DWS koker heeft gedaan en gestemd heeft op DWS met de taartbattle; heel hartelijk bedankt namens Ypie Dijkstra volleybal vereniging DWS. De competitie voor dit seizoen is alweer ten einde de standen zijn dan ook :Dames1 5de plaats, Dames 2 8ste plaats, Heren 1 7de plaats, Heren 2 10de plaats, 1ste jeugd team in de competitie 6de plaats.

DWS 3 grijpt CMV-titel Wijnjewoude: Het jeugdvolleybalteam 3 van volleybalvereniging DWS uit Wijnjewoude werd vorige week zaterdag kampioen bij de CMV jeugdvolleybalcompetitie. Op de laatste speeldag in sporthal de Wier in Ureterp haalde het team de buit binnen. Tot groot genoegen van de coaches Bertha en Lotte Langhout, die erg trots zijn op deze jonge talenten die pas voor het tweede jaar meedraaien in de CMV-competitie. DWS 1 behaalde de 2de plaats waardoor beide teams een dikke beker verdiend hebben. Voor elke deelnemer was een welverdiende medaille. Van harte gefeliciteerd allen!!!!! De speelsters van DWS 3

24.


Agenda:

7 mei 14 mei 21 mei

toernooi competitieleden inclusief jeugd. recreanten toernooi, competitieleden geen training. ledenvergadering 20.15 uur.

Ten slote: willen we iedereen bedanken die zich dit seizoen heeft ingezet voor de vereniging en wensen jullie allemaal een mooie warme zomervakantie toe. Het bestuur van DWS PS. De vereniging kan nog altijd nieuwe leden erbij hebben. Van jong tot ouder kom in het nieuwe seizoen gerust eens binnen lopen of train een keer mee als het jou wat lijkt. In de B창n van september komen de trainingstijden voor het nieuwe seizoen te staan.

Bezoek het Paardensportevenement ' Hynstedei Wynjew창ld' Beleef een gezellig dag tijdens het paardensportevenement 'Hynstedei Wynjew창ld' op zaterdag 30 juni in Wijnjewoude. Vanaf 12.00 uur start een afwisselend programma met diverse tuigpaarden rubrieken o.a. damesklasse, jeugd, boerenwagen, enkelspan en dubbelspan Fries ras en KWPN. Tussen de tuigpaarden rubrieken door verzorgen Ponyclub de 'Ponyvriendjes' en Rijvereniging DEO uit Donkerbroek drie spetterende showrubrieken. Een traditionele draverij zonder zadel, een gezellig potje paardenvoetbal en. . . . .

jew창ld Hynst n y W ede H i C

In een gezellig strodorp met diverse stands kunt u terecht voor een keur aan artikelen. Het zijn de sponsoren van het evenement die dit mogelijk maken. Kortom voor ieder wat wils. Kom en geniet.

Optimist: iemand die zegt: Vandaag ben ik weeral een dag jonger dan morgen.

25.


G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Ina Zandberg Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68 Fax: 0516 - 48 05 35

* Bloemstukken * Snijbloemen Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen *

www.bloemenkadohuiswilma.nl

26.


Avondvierdaagse Hemrik e

Op 7 mei is het weer zo ver, de start van de 3 avondvierdaagse van Hemrik! De organisatie is in volle gang en het wachten is nu eigenlijk op de vele sportievelingen die dit jaar weer mee willen lopen. Je kan je uiterlijk tot dinsdag de 8e mei nog opgeven, maar via de contactlink op onze site www.avondvierdaagse-hemrik.nl kan het vanaf nu al. Wanneer je je van tevoren op hebt gegeven hoef je niet zo lang te wachten bij de inschrijving maar ligt je stempelkaart alvast klaar. Mocht je niet beschikken over een computer dan kun je ook een briefje inleveren bij Jettie de Boer, Andryssingel 14 met je naam er op, hoeveel avonden je mee wilt lopen en voor de hoeveelste keer je mee doet zodat we kunnen zorgen voor de juiste medailles. Wij zien graag de aanmeldingen tegemoet en hopen uiteraard dat het weer net zo`n groot festijn wordt als vorig jaar. Wie niet mee wil of kan lopen nodigen we bij deze uit om de wandelaars vrijdag avond gehuld met bloemen en slingers binnen te halen. We verwachten rond 19.15 uur te starten met een ereronde door het dorp. Natuurlijk hopen we ook dan op een grote opkomst. Nog even alles op een rijtje: Wij starten vanaf de Bining, de 10 km om 17.30 en voor de 5 km om 18.00 uur

Kinderen uit groep 6 of lager mogen alleen wandelen onder begeleiding van een volwassene. Kinderen vanaf groep 7 mogen alleen wandelen (uiteraard op eigen risico), al zouden we het wel erg gezellig vinden als ook de ouders mee willen doen. De kosten voor 4 avonden met medaille bedragen â‚Ź4,00. Wil je alleen de laatste avond mee doen en een mooie medaille ontvangen dan kost het â‚Ź3,00. Wil je gewoon een avondje mee lopen maar zonder medaillewens dan vragen we â‚Ź1,00 per avond onkostenvergoeding. Zwart lopen is niet toegestaan. Eventuele vragen kun je stellen via de contactlink van onze website: www.avondvierdaagse-hemrik.nl Graag tot dan!!!! Het bestuur

27.


Prikbord Gospel groep 'Sola Gratia’

Trilplaat te huur

Houdt op zaterdag 8 mei een bloemenmarkt, bij de Gereformeerde Kerk te Wijnjewoude. Van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Te huur: Trilplaat per dag € 30,incl. benzine. Steenknipper per dag €10,-

Moederdag Tip: Koop een OSMO shampoo en krijg 50% korting op een conditioner! HM Haarmode, Mr Geertswei 1, Wijnjewoude 0516-850885 Opbrengst Reumacollecte. De collecte voor het Reumafonds heeft € 1.129,62 opgebracht.

28.

Bloemen & Kadohuis Wilma. Weinterp 1 te Wijnjewoude IVN wandeltocht Op woansdei 30 maaie 2012 is der jûns in ekskurzje fan it IVN troch it Weinterper Skar. De klam sil lizze op it lânskip en it ûntstean dêrfan. Oanmelde op telefoannûmer 0511-463681. (tusken 18.00 - 20.00).


‘De mooiste van het noorden’ op woensdag 23 mei 2012 wordt gehouden: e

de 32 O.D.V. Bosloop Start om 19.30 uur bij: Sportcomplex "Tusken de Wâllen" aan de Te Nijenhuiswei in Wijnjewoude organisatie:

v.v. O.D.V. Wijnjewoude opgericht: 3 aug. 1921

categorieën : Dames en Heren

5,7 km.

Dames, Heren en Master

10 km.

i.s.m. S.V. Friesland

Dames, Heren en Master 16,1 km.

Inleg: € 5,00 SV Friesland leden en ODV Leden € 4,00 iedereen ontvangt een herinnering Inlichtingen bij: E. Linstra tel. 0516 - 48 12 24 of 06 234 598 44 O. Geertsma tel. 0516 - 48 12 41 J. v.d. Schaaf tel. 0516 - 48 12 35

Hoofdsponsor

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

B

29.


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 481383

Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

30.

Duerswâldmer Wei 6, 9243 KA Bakkeveen Tel.: 06 - 20 35 64 90 E-mail: joswelfing@hotmail.com


31.


32.


Kerkdiensten Hervormde Kerk

6

9:30 uur 19.00 uur

Weinterp Weinterp

13

9:30 uur 13.45 uur 9:30 uur 9:30 uur 9:30 uur

Duurswoude Duurswoude Weinterp Weinterp Duurswoude

17 20 27

3

9:30 uur 14.00 uur

Weinterp Weinterp

Mei Ds. L.H. Voschezang, Bergambacht Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd m.m.v. Sola Gratia Wijnjewoude Dr. B.J. Wiegeraad, Veenendaal Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Gezamenlijke dienst Dhr. A. Lowijs, Noordscheschut, Hemelvaartsdag Dhr. F. Verkade, Hoogeveen Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd,1e Pinksterdag Juni Kand. J.A.A. Geerts, Heiligerlee, Voorbereiding HA Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, m.m.v Kidskoor 'Lyts Sola Gratia'

Gereformeerde Kerk 6 13

9.30 uur 9.30 uur 13.45 uur

17 20

09.30 uur 09.30 uur 13.45 uur 19.00 uur 20.00 uur

25

26

19.30 uur

27

9.30 uur 14.30 uur

28

15.00 uur 19.30 uur 10.00 uur

3

9.30 uur

Mei Ds. E. J. van den Brink. Ds. W.H.D. Pastoor, Steenwijk. Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd. Gezamenlijk dienst in de Herv. Kerk Weinterp Ds. E. J. van den Brink Hemelvaartsdag Da. J. A. v.d. Veen – Bosgra, Drachtstercompagnie. Ds. I. Postma, Dwingeloo. Tent : Bidstond Remco Hakkerd in concert! Het avondvullende concert van Remko Hakkert met het Centre Gospel Choir Tentzangdienst: Dhr. Frans van Herwijnen m.m.v. interkerkelijk mannenkoor in Shanti-stijl 'It Ljochtbeaken' uit Haulerwijk 1e Pinksterdag, Ds. E. J. van den Brink. Tent kinder dienst: Ben Ketting in samenwerking met het kinderkoor King Kids Ruurd Walinga. Cabaret en Spreker Tent : Ineke Baron Bakkeveen met One Choice uit Drachten 2e Pinksterdag, Tentdienst ds. Geert Bruinsma Frieschepalen m.m.v. van Sinjael uit Donkerbroek Kinderdienst met Kindertheater, zang en knutselen. Juni Ds. H. E. Wijnja, Lelystad 33.


Dorpsagenda Mei 6 7 8 12 12 19 20 21 23 27 28 29 30

zondagavondzang 19.00 uur in de Hervormde kerk Weinterp Start avondvierdaagse Hemrik. Bloemenmarkt Sola Gratia Groenmarkt in de Tropische Kas in Beetsterzwaag. WAW. Gocoaching Open atelierroute Opsterland Open atelierroute Opsterland Kledingactie Longa Bosloop ODV Open atelierroute Opsterland Open atelierroute Opsterland Iepenloftspul Opsterl창n 2012 Excursie in het Weinterper Skar georganiseerd door IVN.

Juni 6 Rommelmarkt op het evenemententerrein 2, 3, 6, 8, 9 en 15 Iepenloftspul Opsterl창n 2012 13-16 Dorpsfeest. Zie voor meer informatie elders in De B창n. 30 Hynstedei

34.

Vroeger was ik een twijfelaar, ik ben daar nu niet meer zo zeker van.


Puzzel Trek een lijn van punt naar punt.

35.


Medicatiebezorging Huisartsenpraktijk Wijnjewoude PatiĂŤnten van 70 jaar en ouder en patiĂŤnten die minder goed ter been zijn, kunnen de medicijnen en verbandartikelen thuis laten bezorgen. Indien u voor maandag 10.00 uur bestelt wordt het pakket op dinsdagmorgen bij u thuis bezorgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Uiteraard kan er in geval van verhindering/afwezigheid met ons overlegd worden. Met vriendelijke groet, Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

Doktersdiensten Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50. Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08 Na 17.00 uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112 Na 17.00 uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden - maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur - aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur - koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur - bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur - medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur - wrattenspreekuur: in overleg met assistente Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus. Herhalingsrecepten kunnen ook via de site besteld worden. www.lewin.praktijkinfo.nl Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur afgehaald worden. Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 - 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor spoedgevallen bereikbaar. Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds, 's nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer: 0900 1127112 U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal stellen en u verder op weg helpt. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast het compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.

Ook de bliksem valt niet graag ver van de boom. 36.


In-verkoop/bemiddeling auto onderdelen, accessoires en occasions Egbert

de Boer

drukkerij

Sparjeburd 19 8409 CK HEMRIK

Telefoon: 0516 - 47 12 76 Fax: 0516 - 47 15 44

www.drukkerijpool.nl Tel.: 0516 - 48 15 97

Mobiel: 06 - 54 272 376

Geopend op afspraak

E-Mail: info@egbertdeboer.nl Website: www.egbertdeboer.nl

Ook voor rouwdrukwerk kunt u bij ons terecht


13 mei moederdag Foar mem moaie blomkes! gratis moederdagkaartje bij het `Memmekadootsje`

drukkerij

Opper Haudmare 2 9241 WD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 15 97

Drukkerij Pool voor al uw drukwerk... We hebben al meer dan 20 jaar ervaring in het maken van drukwerk zoals; bedrijfsdrukwerk, familiedrukwerk en verenigingsdrukwerk. Frans en Hanneke Pool zijn eigenaar en Gerrit Bakker is onze medewerker. Doordat we een klein bedrijf zijn, hebben we persoonlijke aandacht voor de klanten en zijn flexibel. Op de website www.drukkerijpool.nl kunt u zien wat we allemaal doen, mocht u bijvoorbeeld kaartjes nodig hebben? Dan kunt u op de website ons assortiment zien,

mei 2012  
mei 2012  

het dorpsblad van Wijnjewoude

Advertisement