Page 1

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e d o n u a d a

15

e

M

de B창n

jaa

rga

ng

Nr. 159

20 i n ju

12


Voor nieuw-, verbouw en renovatie, ook voor: kozijnen, ramen en deuren. Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude E-mail: taekematimmerwerken@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

- aanleg - advies - onderhoud 0516-480802 Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Tel: 0516 - 850885 www.HMhaarmode.nl Ma. 13.00u - 17.30u Di. 8.30 – 17.30u Wo. 8.30 – 20.00u Do. 8.30 – 17.30u Vr. 8.30 – 20.00u Za. 8.30 – 12.00u

Hillie en Mettie, Meester Geertswei 1, Wijnjewoude


Van de redactie

Een praatje bij het plaatje

Redactie "de Bân” Wikje Hofman, Noormanstrjitte 18 Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaas Greidanus, Bremerheide 20 Klaske de Vries, Russchenreed 48

tel: 06 - 47 50 42 41 tel: tel: tel: tel: tel: tel:

48 12 00 48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 83 48 13 05

"Compagnonsfeart het zwemparadijs met Pinksteren".

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 7 juli. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon Word document en dan in lettertype arial 11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net Dit kan tot zaterdag 30 juni 18.00 uur. Kopij die niet via e-mail gaat moet op donderdag 28 juni binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij Annie Posthumus tel. 481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl.

Aankondigingen van diverse activiteiten kunt u weer lezen in de Bân die voor u ligt. Dorpsfeest, Hynstedei, Willedei, Ringsteken, fietstocht o.l.v. de dorpsgids en Rommelmarkten, etc. Evenals verslagen van evenementen die al geweest zijn. Hieruit blijkt dat ons dorp zeer veel actieve inwoners telt om wat op te bouwen. Dat enkelingen zich te buiten gaan aan het zinloos vernielen van gemeenschappelijk bezit komt helaas ook voor. Het vernielen van de bankjes op de Duurswouderheide is geen reclame voor het dorp. Er is een redactiewisseling gaande bij de Bân, Jan Lammert zoekt een nieuwe uitdaging en Wikje Hofman van de Noormanstrjitte is bereid hem op te volgen. Hierover meer in het volgende nummer van juli. Veel leesplezier gewenst. De redactie.

1.


Berichten van Plaatselijk Belang.

Vitaal Opsterland Over het onderwerp Vitaal Opsterland, over het instandhouden, vernieuwen en/of opheffen van basisvoorzieningen en accommodaties in de gemeente hebben we u al meerdere malen via de Bân geïnformeerd. Tijdens informatieavonden op 31 januari en 5 maart en op de ledenvergadering van 14 maart zijn de gevolgen van de demografische ontwikkelingen (krimp, ontgroening en vergrijzing) en andere ontwikkelingen voor de voorzieningen en accommodaties in ons dorp aan de orde gesteld. Besproken is welke knelpunten en kansen er zijn voor het onderwijs, de sport, zorg, het ontmoeten en wonen. De resultaten van deze avonden zijn 27 maart besproken met de gemeente. Op basis van de resultaten van de informatieavonden hebben we een notitie opgesteld die inmiddels naar de gemeente is gestuurd. In de notitie hebben we beschreven op welke wijze we er samen voor kunnen zorgen dat Wijnjewoude ook in de toekomst een aantrekkelijk dorp blijft. Ondanks de bedreigingen door vergrijzing en krimp zijn wij van mening dat wij wonen in een dorp met kansen en dat de ligging van het dorp en de kwalitatieve woonomgeving dusdanig uniek zijn dat het nog genoeg perspectief biedt voor de korte- en de langere termijn. De notitie kunt u binnenkort lezen op de website (www.wijnjewoude.net). Meer informatie over het project Vitaal Opsterland is te vinden op de website van de gemeente www.opsterland.nl onder actueel/projecten/Vitaal Opsterland 2. Gedurende het project wordt nieuwe informatie geplaatst. Verder zijn er subpagina's per dorp met relevante informatie per dorp.

Nieuw fietspad. In het kader van het landinrichtingsproject Koningsdiep wordt momenteel een nieuwe fietsverbinding tussen de Duurswouderheide - Biskopsreed - Nije Feansterwei richting Bakkeveen aangelegd. De officiele opening van het fietspad vindt waarschijnlijk eind juni plaats. Wij hebben de vraag gekregen mee te denken over een toepasselijke naam voor het fietspad. Wij hadden u graag willen vragen hier in mee te denken. Doordat de naam uiterlijk 6 juni binnen moet zijn lukt dit helaas niet. Wij hopen dat het lukt een toepasselijke naam te vinden. Met het nieuwe fietspad worden de mogelijkheden om een fietstocht in onze mooie omgeving te maken nog verder uitgebreid. Nieuwe bankjes. Geruime tijd geleden kregen we de vraag bankjes te plaatsen bij de Trambrege en Petersburg. Deze vraag hebben we voorgelegd aan de gemeente. De gemeente was bereid hieraan mee te werken, maar dan moesten elders eerst bankjes over zijn. Misschien is het u al opgevallen, maar de bankjes bij Petersburg en de Trambrege zijn inmiddels geplaatst. Verder hebben we zelf voor de verplaatsing van een bankje naar de muziekkoepel gezorgd. Bestuur Plaatselijk Belang.

2.


Merkebuorren (noordkant)

vervolg

In het huis wat nu de woning van de familie Weening is woonde vroeger een Jacob de Roos en daarna diens zoon die brievenbesteller was. Voor aan het huis hing de rode brievenbus van de posterijen. Daarna woonde er een J. Zuurd en nadien de familie Anders van der Bos. Deze bemande de “Sûpenbrijkarre” van de coöperatieve zuivelfabriek “De Vooruitgang”. De voorloper van het beroep melkboer. Een kar getrokken door een paard met erop drie grote melkbussen waarin Melk, Sûpe (karnemelk) en Sûpenbrij. De huisvrouwen kwamen bij de weg, wanneer hij met een luid klinkende bel zijn komst aankondigde, met een pan waarin de voedzame zuivelproducten met een literse maatbeker werden gedeponeerd. Het woudboerderijtje was aan deze kant van de weg het laatste huis in de bebouwde kom van Duurswoude welk door Meinsma beschreven is. Het volgende rijtje had toen, rond de jaren zestig, naar zijn mening schijnbaar nog te weinig historie opgebouwd om te vermelden getuige zijn opmerking “De drie burgerhuizen en de boerderij zijn van later datum”. De drie burgerhuizen zijn inmiddels vier geworden en op de plek van de boerderij is een bungalow verrezen. Nu vijftig jaar later is die historische status van het rijtje wel opgebouwd en zeker het vermelden waard.

Op het ruime erf van het woudboerderijtje is het huis van de familie Groenewoud gebouwd. Klaas en Martje Bruggen afkomstig van de Haule lieten het in de zestiger jaren als kroon op hun werkzame leven bouwen als renteniers woning. Na hen kocht de familie Rense de Bruin het huis en werd het de uitvalsbasis van zijn beroep als melkboer. De andere drie huizen stonden er al eerder en zijn door het toenmalige Duurswoudemer timmer- en aannemersbedrijf Keuning in eigen beheer gebouwd. Dat vond plaats in de vooroorlogse

3.


dertiger jaren. Het was toen crisistijd en om werkgelegenheid te scheppen voor henzelf als drie broers en wat werknemers was dit een ondernemende oplossing en goed voor het dorp. In het eerste pand, wat tegenwoordig bewoond wordt door de familie Kijlstra, werd ook de mogelijkheid geboden om er een winkel in te beginnen. Dit werd een galanterie- en speelgoedzaak. Een familie Fokkema was hier jarenlang de exploitant van. Daarna ex veehouder rentenier Hendrik Dijkstra afkomstig van de Opperbuorren. Nadien is het winkelgebeuren eruit gehaald en diende het kort als verblijf van een familie Veldstra. Berend en Jitske v/d Lei waren de voorlaatste bewoners. Het middelste van de drie was bestemd voor één van de drie broers, Jurjen Keuning die op jonge leeftijd is overleden. Zijn weduwe Jo en dochter Jantsje bleven achter. Met haar tweede man Gooitsen Stoker kreeg Jo nog een zoon Wietse. Diens weduwe Antje met haar twee zoons zijn de huidige bewoners. Kees Veenstra is de bewoner van het derde huis. Wietse en Griet Schaafsma met hun gezin waren zijn voorgangers. Het was vanouds het huis van Jappie v/d Schaaf die er met vrouw Frouk en zoon Hilbert woonde. Jappie onderhield een

koerier en bodedienst tussen de kleine dorpen in de zuid -oosthoek van Friesland met de grotere plaatsen in de wijde omgeving. Een beroep vergelijkbaar met de in de laatste jaren sterk in aantal toenemende diverse pakketdiensten. Na zijn dood voorzag zijn vrouw in haar levensonderhoud door de tussenhandel in Butagas. Dit product is een tijdlang sterk in opkomst en populair geweest als vervanger van Petroleum als brandstof voor verlichting en kookdoeleinden in de huishoudingen. Dan nog de boerderij die genoemd en toen te jong voor beschrijving bevonden werd. Daarin leefde en werkte de familie Hoonstra, vader Wieger met zoon Arend en dochter Trijntje. Met de in de landbouw optredende schaalvergroting in de zestiger jaren was het bedrijf net als vele anderen niet meer levensvatbaar en stopte de familie als boer en verkocht het bedrijf. Het land ging op in de ruilverkaveling in uitvoering destijds “Het Koningsdiep”. Tijdelijke bewoners waren Pier Oebeles Rozema en varkenhouder Jacob Veenstra. In de laatste jaren zestig is de boerderij door een brand uit het dorpsbeeld verdwenen. Begin jaren zeventig is op deze plek de bungalow van Jannes en Marietje Bosma verrezen. Durk.

4.


Culturele avond in de Swingel Beste mensen uit Wijnjewoude, 2 jaar geleden heeft het bestuur van De Swingel een fantastisch open podium georganiseerd waar iedereen uit Wijnjewoude zijn of haar kunsten kon vertonen. Wij van Muziekvereniging Euphonia vinden dit een activiteit die zeker voor herhaling vatbaar is. Inmiddels hebben we contact gehad met het bestuur van de Swingel en staan zij achter ons initiatief om wederom een open podium te organiseren. Vandaar deze oproep in De Ban:

Wie wil er samen met ons een open podium organiseren en wie wil er meedoen?? Waarschijnlijk wordt de avond ergens in oktober 2012 gehouden. Later volgen hierover via de Bân meer details, maar nu reeds willen we een oproep plaatsen aan inwoners, verenigingen, koren, bands, enzovoort, om zich aan te melden voor een optreden op deze avond. Het is de bedoeling dat een zo breed mogelijk scala aan (culturele) activiteiten de revue passeert. Alle ideeÍn voor optredens: zang, muziek, dans, of andere serieuze of gekke, nieuwe of oude, slappe, gouden en grappige acts kunnen worden aangemeld. Om zoveel mogelijk mensen een kans te geven zullen de optredens/acts beperkt van duur moeten zijn. Hoeveel tijd er straks per optreden beschikbaar zal zijn, hangt af van het aantal aanmeldingen. We roepen je/jullie op je optreden uiterlijk 1 augustus a.s. aan te melden via ria-russchen@hetnet.nl of telefonisch bij een van de volgende bestuursleden: Jannie de Vries, tel 0516-481475 of Carla Swart, tel 0516-480756 Laat weten wat voor optreden je doet, met hoeveel mensen, en hoeveel tijd je denkt nodig te hebben. We hopen op veel aanmeldingen en een avond om niet te vergeten. Bestuur CMV Euphonia.

5.


- vragen over het dorp Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - activiteiten Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

- hulpmiddelen

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren - landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

6.

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Dorpsfeest Wijnjewoude Na een jaar van voorbereiding gaat het dan op13 juni eindelijk los: Dorpsfeest 2012. Voor het volledige programma verwijzen wij u naar de folder. Graag vragen wij u aandacht voor nog enkele, niet onbelangrijke, punten. Op woensdag live in de tent NederlandDuitsland. Verkleed komen mag, is niet verplicht. Opgave voor: Buurtenspel,Playbackshows en Beachvolleybal kan nog wel maar haast is geboden. Uiterste opgave datum is: 12 juni. Opgave via: SDWW@LIVE.NL of bij Theo Beenen, tel 0516481952 Regels Beachvolleybal. We spelen 4 tegen 4. Altijd twee dames en twee heren in een team. Indraaien mag, heer voor heer dame voor dame. Opslaan alleen onderhands. Smashen is niet toegestaan. Maximaal drie keer raken. Spelen met voet is toegestaan. Toegang feestterrein. De toegang tot het feestterrein is bij de kermis. Toegang over het tegelpad voor de woningen aan de Te Nijenhuiswei 14 t/m 20 is AFGESLOTEN. Dit hebben wij besloten om overlast voor deze bewoners tot een minimum te beperken.

Overlast. Op het terrein zijn diverse sanitaire voorzieningen getroffen. Maak hier gebruik van. Ga niet staan plassen in de tuin van iemand anders!!!. Versieringen. In verband met het feest zijn er straatversieringen aangebracht in Wijnjewoude. Dit ter verhoging van de feestvreugde. Als je het feest verlaat en je gaat weer naar huis LAAT dit dan ongemoeid. Vernielingen hebben totaal geen zin, maar wekken alleen maar ergernis op. Blijf er dus gewoon vanaf. Legitimatie. Legitimatie is verplicht. Hebben wij het vermoeden dat je nog 16 jaar bent en je kunt het niet via legitimatie aantonen dan krijg je een afwijkend bandje om en kan je geen alcoholische dranken kopen Alcohol. Ook op ons feest geldt:

Wij wensen een ieder een geweldig feest toe. Bestuur Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude 7.


Op Reis met Fedderik van der Mei Als Pabo student kreeg Fedderik de mogelijkheid om zijn stageperiode van een half jaar in Zuid Afrika te doorlopen. Deze kans liet hij niet aan zich voorbij gaan. Hij raakte in deze periode zelfs al zo verknocht aan de Afrikaanse cultuur dat hij er na de stage meteen twee maanden bij aanknoopte om meer van Afrika te zien. Mozambique, Botswana, Zambia waren de landen die hij in deze vakantie periode doorkruiste. Na het behalen van zijn diploma, stond hij één jaar als meester voor de klas. Na dit jaar van sparen en de nodige voorbereidingen o.a. inentingen, trok hij de stoute schoenen weer aan om opnieuw het Afrikaans continent te bezoeken.

Liftend vanaf een benzinestation aan de A7 begon Fedderik zijn het avontuur. Het moeilijkst was op dat moment om heit en mem de verdere familie en vrienden voor langere tijd achter zich te laten. Maar eenmaal over de grens was dit gevoel gauw verdwenen. Liftend was Fedderik al snel in Zuid Frankrijk, waar hij een bezoek bracht aan Monaco. Op aanraden van enkele mensen nam hij hier de boot naar Corsica waar hij een week verbleef. Met een veerboot kwam hij in Italië waar hij de tocht liftend over het vaste land voortzette. Het liften van tankstation tot tankstation bleek een gouden greep. Fedderik kon hier rustig contact leggen met de chauffeurs en na wederzijds aftasten werd dan het besluit genomen om deze backpacker, al dan niet, mee te nemen Vanuit Italië naar Slovenië, Kroatië, Bulgarije ging de reis naar Turkije. “Turkije is een prachtig land met een vriendelijke bevolking” zegt Fedderik. Met een paar woorden in het Turks, God zegene u en goede morgen, reisde hij twee maanden door dit grote land. Om een slaapplaats te bemachtigen maakte hij gebruik van de Internet cafés. Op de website couchsurfing vroeg hij een slaapplaats bij mensen thuis. Hierbij moeten we niet denken aan een logeerkamer, maar meer aan een bank of een matje waarop je de nacht kunt doorbrengen. Voor Fedderik werkte dit prima, elke dag kwam hij

Reis van Fedderik 8.


een stukje verderop weer aan een slaapplaats voor één of enkele nachten. Door dit contact met de locale bevolking kreeg hij een beter inzicht in hun cultuur en ook betere informatie over de streek. Hierna bezocht hij Georgië waar hij het kerstfeest mee vierde en de jaarwisseling. 2010-2011 Weer terug in Turkije ging Fedderik naar Syrië met het doel om naar Egypte te reizen. Maar op het internet zag hij de opstanden van de `Arabische Lente`die toen in Egypte gaande waren. Hierdoor werd zijn reisdoel bijgesteld en verbleef hij twee weken in Libanon en twee weken in Jordanië. Eenmaal in Afrika leerde Fedderik geduld te hebben. Regelmatig vertrokken de bussen een uur of meer te laat. Ook de trein wachtte rustig op zijn laatste passagier. Ook was er regelmatig autopech. Toen hij met enkele Engelse toeristen Somalië binnen reisde, was het vijf dagen na de dood van Bin Laden. Een gespan-

nen situatie, maar 80% van de bevolking was gewoon aardig voor de toeristen. Eenmaal werd er tegen hem een hals doorsnijdend gebaar gemaakt. Fedderiks plannen werden soms erg opgehouden door de visa die hij nodig had. Soedan kom je niet in zonder een visum, een reisvergunning, fotovergunning, je overal registreren bij de veiligheidspolitie, omkopen en lang wachten. Maar de bevolking was juist erg vriendelijk wat weer veel goed maakte. Ethiopië is volgens Fedderik` een mooi land en niet duur met een vriendelijke bevolking.` Daarna reisde hij over Somaliëland om even een bezoek aan Djibouti te brengen. Hierna keerde hij weer terug in Ethiopië. Bezocht de hoofdstad Adis Abeba en zette daarna zijn reis wat gehaast voort naar de Keniaanse stad Nairobi om op tijd in Tanzania te zijn. Met het thuisfront waren afspraken gemaakt, dat vader Oeds met een vriend naar Tanzania zou vliegen om samen met Fedderik twee weken vakantie door te brengen.

9.


Letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt in de lange tijd die hij dan al van huis is. Samen beklommen ze de hoogste berg van Afrika, 5.890 m. de Kilimanjaro Een zware tocht van drie dagen in de ijle lucht. Hier werden ze begeleid door een gids en een assistent gids, vijf dragers en een kok. Voor deze services betaal je $ 200-250 per dag. Hoe hoger men kwam, des te kouder werden de nachten. De laatste dag ging men om middernacht van start. Gebruik makend van de vrieskou over het vast gevroren grind. Zo bereikten ze de top. Een duur grapje in tegenstelling tot Ethiopië waar Fedderik ook enkele bergen beklom. Voor de hele tocht met een gids, kookmaterialen, eten, een tent, een muildier met begeleider betaalde hij € 60,-. Na deze vakantie periode keerde Fedderik voor twee maanden terug naar Kenia. Na acht maanden te hebben gereisd slaagde hij er in om via contacten een kamer voor zich zelf te huren. Even kon hij zijn benen onder eigen tafel steken. Luxe was er niet een tafel en stoel een bed en een kast in een stenen hok. Daar zag hij meer van de problematiek van dit Afrikaanse land. De hoofdstad Nairobi met zijn Aids wezen en de alleenstaande moeders. Via organisaties probeerde hij werk te vinden maar dit kon alleen als hij voor de organisatie betaalde. Fedderik bedankte er voor om zo uitgeknepen te worden. Op vrijwillige basis ging hij voor de klas staan. Zo zag hij dat groepen 4 en 6 wel leerboeken hadden maar voor groep 5 ontbrak alle lesmateriaal. Het onderwijs was erg gebrekkig en de leerkrachten ongemotiveerd en zelf slecht opgeleid. De kinderen leren wel wat maar niet genoeg om er zelf later een vak mee uit te oefenen. Bij het vak rekenen hadden deze kinderen nog nooit van tafels gehoord. Iets wat Fedderik deze kinderen heeft bijgebracht en waar ze nu hopelijk hun voordeel mee kunnen doen. 10.

Slechts voor enkele gemotiveerde leerlingen is hier vervolg onderwijs weggelegd. Van Kenia gaat de reis verder over Oeganda, Rwanda, Burundi naar Tanzania. Ondertussen had hij een poging gedaan om Kongo binnen te komen, met het doel de werkende vulkaan hier te bezoeken. Maar het regelen van de papieren was te lastig en te duur. Dan maar vanuit Zanzibar met een spoorwegnet uit het koloniale tijdperk naar Zambia. Voor € 7à 8 dacht Fedderik 1e klas te reizen maar die luxe bestond allang niet meer. Drie dagen verbleef hij in de oude trein die op de reis 19 uur vertraging opliep. De trein vertrok nooit voordat alle mensen die een kaartje hadden gekocht ook aanwezig waren. Zo kwam hij een dag later in de ochtend in Lusaka aan en kon de hele dag lekker rondkijken. Vervolgde dan de treinreis naar Zambia waar hij de beroemde Victoria falls bezocht. Daarna reisde hij Malawi door, met de nodige problemen. Gebrek aan benzine. De reden was dat de Britse Ambassadeur kritiek had geleverd op de President en de Britse geldstroom was ingeperkt. Bussen en vrachtwagens reden op de laatste resten benzine. Door een enorme inflatie kreeg Fedderik op de zwarte markt meer geld voor de euro dan bij de bank. Hij moest veel onderhandelen want voor de blanken werd alles nog eens 3x zo duur. Zijn doel was hier bergbeklimmen met twee reisvrienden. Voor de tocht moest men een scout inhuren maar Fedderik deed dit niet. Hij ontdeed zich van alle ballast en ging alleen met een kaart en een kompas de bergen in. In de vijf dagen zag hij slechts vier andere reizigers. Nachts sliep hij in hutten. Nu het redelijk stabiel was in Zimbabwe wilde Fedderik ook aan dit land een bezoek brengen. Vroeger was het de graanschuur van Afrika maar sinds Moegabe de boeren verdreven heeft is het dat niet meer. Betalen kan men hier in allerlei


valuta maar wisselgeld is er niet, daarvoor krijg je een tegoed bonnetje. Hier bezocht hij o.a. middeleeuwse ruïnes. Daarna ging de reis verder naar Pretoria in Zuid Afrika. Samen met twee Amerikaanse reisgenoten ging hij naar Johannesburg. Hier ontmoette Fedderik zijn neef die hier woont. Nog steeds niet moe van het reizen bracht hij een bezoek aan Kaapstad. Toen Fedderik het kustplaatsje Wilderness bezocht, was het opnieuw kerst, wat hier gevierd werd met een zomerse picknick. Om wat meer te zien te krijgen dan mails en foto's reisden zijn ouders, Oeds en Tjitske af naar Zuid Afrika. Samen trokken ze de laatste drie weken van Fedderiks

reis met een auto door het dunbevolkte Namibië. Terug in Johannesburg namen ze het vliegtuig naar huis. Fedderik is dan 16 maanden onderweg geweest en deed veel kennis en ervaring op. Trok langere tijd op met Japanners, Britten, Australiërs, Nederlanders, Duitsers, Amerikanen, Oostenrijkers, Fransen, Marokkanen, Russen, enz. Nu onderhoudt hij de vele contacten met mensen van zijn slaapplaatsen en anderen uit de westelijke wereld via face book. Er waren momenten van heimwee, maar dat went, evenals de aanblik van de armoede en het lange wachten,” zegt Fedderik. Met deze bagage is Fedderik nu opzoek naar een baan als onderwijzer. Annie.

11.


Musical Noömi Wát hebben we gerepeteerd en geacteerd! ( onder leiding van Anna-Gré Veldkamp) Wát hebben we gespeeld en gezongen! ( onder leiding van Hans Jonker) Wát hebben we gebouwd en bekleed! De hele gymzaal werd omgebouwd tot een waar theater! En wát hebben we lieve, vrolijke, meelevende, opbeurende, enthousiaste reacties gekregen! Maar vooral,……wát hebben we genoten!!! Het was geweldig om mee te doen en dit met elkaar te beleven! “Het gaat om dat saamhorigheidsgevoel" was één van de regels van de vele mooie liederen van de musical Noömi. We kunnen terugkijken op een super top weekend waarin dit saamhorigheidsgevoel duidelijk zichtbaar en voelbaar was! De musicalcommissie. Bertha, Janke Nynke, Gea, & Joke

12.


Roefeldag 2012 De WAW/Jantje Beton Roefeldag komt van het Belgische woord 'roefelen' wat 'snuffelen' of 'ontdekken' betekent. Op deze dag kunnen kinderen een kijkje nemen in de wereld van volwassenen. Een mooie gelegenheid om organisaties, verenigingen en bedrijven in hun buurt te leren kennen, en te beleven wat volwassenen nou zoal de hele dag doen. De WAW-Roefeldag 2012 Wijnjewoude was op 9 april weer een groot succes dankzij alle deelnemende bedrijven en vrijwilligers. 28 kinderen uit groep 8 (11/12 jaar) van de twee basisscholen van Wijnjewoude bezochten 17 bedrijven in en rond Wijnjewoude. Het was ook dit jaar een boeiende en leerzame dag voor de kinderen die bij de bedrijven mee mochten helpen, of daar andere nieuwe ervaringen op konden doen. Het WAW-Roefelcomité bedankt onderstaande bedrijven welke dit jaar hebben deelgenomen: Bakkerij v/d Molen. Basisschool de Bôge Hemrik. Boerderij Drenth. Boerderij Hoekstra. Drukkerij Pool. Edelsmeden The Jewelry Story. H & M Haarmode. Hondenschool Cosmo. Hotel-Restaurant De Stripe. Illustraties en vormgeving Henk Akker. Kapsalon It Leantsje. Meditatieschool Kirtan. Peuterspeelzaal de Telle. Regiopolitie Fryslân. SHP Bouwbedrijven. Supermarkt Postma. Supermarkt Spar Vormgeving en software Pronamic. Albert, Alies, Cornelia, Marjan, Marjanna, Sybout, waren tijdens de WAW/Roefeldag op 9 april vrijwilliger. Zij zorgden voor de begeleiding van de kinderen van en naar de bedrijven, en verzorgden de rit daarheen. De foto's, genomen door Michelle Hamstra, kunt u bekijken op www.wijnjewoude.net De organisatie van de Roefeldag is in handen van lokale roefelcomités. Een roefelcomité bestaat uit enthousiaste vrijwilligers, die de WAW-Buurtacademie Roefeldag met veel plezier organiseren.

13.


AUTORIJSCHOO

c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

L

Klein Groningen 16 9241HS Wijnjewoude Tel: 0516-480509 Gsm: 06-23005505

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

www.autorijschoolmanuel.nl info@autorijschoolmanuel.nl

hotel Restaurant Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

14.

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00


Onweer tijdens drukbezette ODV Loop in Wijnjewoude De vv O.D.V. organiseerde woensdag de 23e mei samen met de SV Friesland voor de 32e keer de ODV Bosloop in Wijnjewoude. De organisatie hoopte weer op ruim 200 lopers maar de weersvoorspelling was drukkend warm en kans op onweer. Dat weerhield veel lopers af te reizen naar Wynjew창ld maar toch stonden er nog 193 mannen en vrouwen aan de start. Dit keer de start op het bijveld omdat het hoofdveld opnieuw was ingezaaid en dat snakte naar water. Dat zou er later op de avond zat komen, de laatste twintig lopers kregen deze onweersbui over zich heen. Het water is niet erg, het onweer wel maar het vuurwerk was niet heel dichtbij. Net voor de bui was er een windvlaag die de verzorgingstent deed oplichten waardoor de tafel met verzorging, bouillon, thee, water en fruit omviel. Gelukkig was de catering juffrouw Hennie net even wat drinken bij de jury aan het brengen anders had ze de hete bouillon en thee over haar heen gekregen. Ik had vast een engeltje

op mijn schouder anders was het fout gegaan. Ed v.d.Steeg zat mooi op een krukje na te genieten van de loop en hij kreeg wel warme thee over zijn voet, deze werd direct gekoeld met de kruik water die er bij stond. Gelukkig liep alles nog goed af, wel werd meteen alles opgeruimd want er kwam toch een dikke bui aan!!! Christiaan Valk had gauw zijn geluidsinstallatie in de bus opgeborgen en door vele handen kwam de rest ook nog droog binnen. Jurylid Astrid Zijlstra noteerde de rest van de binnenkomende in de cabine van de bus, buiten viel de regen met bakken uit de lucht. Prachtig parkoers was de reactie van de deelnemers. 4 verzorgingsposten en veel vrijwilligers onderweg die het verkeer regelden. In het bos was het warm dus drinken was noodzakelijk. Na de finish was er bouillon, altijd lekker na zo'n zware warme loop. Een aanrader voor andere lopers die hier nog nooit liepen. De loop is altijd tussen hemelvaart en pinksteren op de woensdagavond. Voorzitter Eize Linstra gaf het startschot. De prijzen bestaande uit broodpakketten waren aangeboden door Mr.N.A.Veninga FB, parter in belastingzaken, deze werden na de loop uitgereikt in de volle kantine. Gezellige sfeer en iedereen kreeg Snelle Jelle koeken mee naar huis. Voorzitter Eize Linstra bedankte al de vrijwilligers voor hun hulp, SV Friesland voor hun bijdrage en de deelnemers voor hun komst, ook de sponsor werd bedankt. Volgend jaar mag een nieuwe sponsor de prijzen beschikbaar stellen. 15.


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing” Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voetverzorging Marijke Gediplomeerd pedicure Aantekening : diabetes Aantekening : reuma Ook bij u thuis Lid van Salon aan huis M.G.A. de Bruin Te Nijenhuiswei 27 9241 EA WIJNJEWOUDE Tel. mobiel: 06 29 211 470

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

Voor alle tegelwerk Wijnjewoude 0516 - 85 08 62 Tel.: Mobiel: 06 - 536 740 98 E-mail: loksleane@home.nl 16.

badkamers & toilet keukens & vloeren


Uitslagen: 16.1 km. Mannen: 1e Riekele Kobes Haskerhorne 58.42 2e Auke Postma Damwâld 1.06.17 3e Cor Ton Waskemeer 1.07.16 4e Harm v. Duinen Surhuisterveen 1.08.03 5e Ate Bijlsma Garyp 1.08.19 Vrouwen: 1e Dieuwke Smits Houston 1.16.08 2e Adrie Hartholt Appelscha 1.21.58 3e Jantsje Lageveen Ureterp 1.27.33 4e Maaike Holwerda Dokkum 1.34.05 5e Anneke Hamstra Dokkum 1.34.30

5.7 km. Mannen: 1e Jan Sytze Jonker Terwispel 23.46 2e Bob v.d.Weg Ouwsterhaule 27.22 3e Harold Brouwer Heerenveen 27.22 4e Durk Polet Burgum 27.38 5e Hendrie v.d.Werf Bolsward 29.18 Vrouwen: 1e Ester Wouda Heerenveen 30.57 2e Sandra Sikkema Drachten 31.06 3e Judith Meestringa Ureterp 32.36 4e Ienskje v.d.Weg Ouwsterhaule 35.20 5e Sara Bouma Appelscha 35.28

10 km. Mannen: 1e RenĂŠ Jaasma Drachten 35.30 2e Harmen Jorritsma Joure 38.55 3e Jappie Doller Waskemeer 39.07 4e Adriaan Huisman Oosterwolde 39.10 5e Henk Gjaltema Drachten 39.56 Vrouwen: 1e Charissa Zijlstra Lekkum 41.57 2e Maaike Hornstra Jellum 45.51 3e Marinka Pultrum Luxwoude 48.15 4e Saskia Smits Jutrijp 49.23 5e Saakje Regnerus Broeksterwoude 50.27

17.


Carnavalesk zomerconcert Femmes Vocales Vrouwenkoor Femmes Vocales heeft een zeer gevarieerd programma samengesteld voor haar zomerconcert. U kunt meegenieten van verschillende combinaties tussen het koor en de diverse begeleiders op zondag 10 juni om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk in Gorredijk. Klapstuk van het concert is het hilarische 'Carnival!'. Een bewerking voor vrouwenkoor, piano en declamatie van het bekendste werk van Camille SaintSaëns. De bewerkers voorzagen de aansprekende muziek van toepasselijke (Engelse) teksten waardoor een bonte verzameling muzikale karakterschetsen van verschillende dieren ontstaat. Deze dieren blijken opvallend veel menselijke eigenschappen te bezitten. De verbindende teksten zijn vertaald door Ernst Adema. De andere stukken tonen de veelzijdigheid van het koor. Te horen zijn drie stukken van het Adiemus-project van Karl Jenkins: harmonieuze vocale melodieën met een jazzy inslag. Er zijn geen teksten, behalve door Jenkins bedachte lettergrepen en woorden. Aandoenlijk is het 'Angst

vorm Schwimmunterricht' van Paul Hindemith. Romantischer zijn de twee werken van Edward Elgar: As torrents in summer en The snow. Gabriëlla's song, het bekende thema uit de film 'As it is in heaven' wordt in het Zweeds gezongen. Bernard Barteling maakte van de tekst van Paul Verlaine's 'Pierro Gamin' een spannende compositie voor 4 vrouwenstemmen die a cappella gezongen wordt. Het koor staat onder leiding van Claartje van Dokkum, zangdocent en gedreven dirigent die het koor tot een eenheid weet te smeden. Vanaf september 2010 is Femmes Vocales één van de vele activiteiten uit het aanbod van Stichting Muziekschool Ars Musica. Wilt u meer weten over de stichting: www.arsmusica.nu.

Wie dit verrassende en humoristische concert wil meebeleven, is van harte welkom op zondag 10 juni om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk in Gorredijk, Schansburg 3. Entree € 8,-. Jeugd tot en met 18 jaar € 5,-. Reserveren kan door een mail te sturen naar: femmesvocales.kaartverkoop@gmail.com

18.


Lyts Sola Gratia Een ieder kent vast wel het kidskoor “Lyts Sola Gratia” uit Wijnjewoude. Maar voor wie het onbekend is stellen we ons even voor. Het is een kinderkoor dat bestaat uit ongeveer 25 leden, in de leeftijd van 4- 12 jaar en repeteert 1 x in de 14 dagen op woensdagavond in het Trefpunt. We zingen een half uurtje vrijblijvend allemaal leuke kinderliedjes. Het kidskoor wordt beleid door Jack Jongsma op de piano, en daarnaast zijn er een aantal ouders actief om te zorgen dat op de repetitieavonden alles klaar staat en om alles er om heen in goede banen te leiden. We treden zo ongeveer 1 à 2 keer per seizoen op. We zouden het leuk vinden wanneer er nieuwe kinderen bij komen om de groep te versterken.

Daarnaast zijn we op zoek naar personen die het groepje muzikaal kunnen begeleiden/leiden, dit kan zijn op piano, gitaar, keyboard …… Ook zijn we op zoek naar enthousiastelingen die ons willen helpen om alles in goede banen te leiden en zo af en toe bij de repetitie te willen zijn. Voel jij je nou de aangewezen persoon voor wat we zoeken, laat dat ons dan weten. Dit kan op boerdeboer@hetnet.nl bellen mag ook met Sylvia de Boer 481576 of Jikke Akker 481694 Of lijkt het jou of uw kind leuk om mee te zingen kom dan langs op een repetitie avond, we starten weer op 12 september. Graag tot ziens.

Zwanger?

Is het u ook al opgevallen dat er momenteel nogal wat dames in Wijnjewoude e.o. zwanger zijn? Zouden de Wijnjewoudebasterds die vorig jaar op de willedei aanwezig waren hier aanleiding toe hebben gegeven? Het bestuur van de Willedei kan in ieder geval niet aansprakelijk worden gesteld!

19.


TAXI BV BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES

Merkebuorren 72 9241 GH Wijnjewoude Tel.: (0516) 48 12 93 of 48 16 12 Mobiel: 06 - 51 33 95 55 (0516) 48 17 05 Fax:

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij zittend ziekenvervoer. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in “W.M.O. Vervoer”. W.M.O. Is een vervoersvergoeding

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Rabobank Geldautomaat en chipknipoplader aan de Merkebuorren Tel: 0512-587777

Drachten -Ureterp

voor ouderen of gehandicapten die zich moeilijk verplaatsen. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking! Bel dan gerust, wij verzorgen alle papieren voor u!

Klein Groningen 22 9241 HS Wijnjewoude

Tel.: (0516) 491277 F ax: (0516) 491479

Internet: www.garagedevries.nl E -mail: info@garagedevries.nl

Fysiotherapie Goren ·Fysiotherapie ·Manuele therapie ·Nek-, schouder- en arm specialisatie ·Triggerpoint therapie ·Medische fitness (alleen in Haulerwijk) 20.

Vestiging Bakkeveen: Tel: 0516 54 22 46 Weverswâl 7, 9243 JL Bakkeveen Vestiging Haulerwijk: Tel: 0516 42 27 61 Sinnehiem 1, 8433 JP Haulerwijk

www.fysiotherapiegoren.nl


Dorpssteunpunt organiseert koffieochtend en aansluitende lunch. Het Dorpssteunpunt organiseert op zondag 23 september een gezellige bijeenkomst in MFC De Swingel voor de inwoners van Wijnjewoude. Vanaf 10.30 uur tot 11.00 uur kunt u binnenkomen, waar dan een kop koffie met iets lekkers klaar staat. Tussen de middag wordt er gezorgd voor een drankje, een kop soep en een broodje. Er is gelegenheid om gezellig met elkaar te praten, maar er kunnen ook spelletjes worden gedaan door wie daar zin in heeft! We sluiten deze bijeenkomst rond 14.30 uur af. Deze eerste keer is deelname gratis! Meer informatie en opgave: U kunt zich voor deze middag opgeven bij : Joop Witlox tel.nr: 06 10 80 55 61 Appie de Haan tel.nr: 0516 48 1978 Reinder de Vries tel.nr: 0516 48 1808 Heeft u problemen ten aanzien van het vervoer? Vertel dit dan bij het opgeven, dan zorgen wij voor een oplossing. Voor meer informatie en opgave kunt u ook terecht bij het Dorpssteunpunt: op woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u bij ons binnenlopen in de Swingel. U kunt het Dorpssteunpunt bellen op tel.nr: 06 12 54 86 83. We zien u graag op 23 september! De vrijwilligers van het Dorpssteunpunt.

MFC de Swingel zoekt nieuwe beheerders Het bestuur van MFC de Swingel zoekt per 1 augustus 2012 een nieuw beheerderspaar. Wat verwachten wij in elk geval van de nieuwe beheerders? · Horeca-ervaring en de benodigde papieren · Goede sociale vaardigheden · Gemotiveerd zich in te zetten voor de dorpsgemeenschap · Volledige beschikbaarheid · Bereidheid te werken als zelfstandig ondernemer Meer informatie kun je krijgen bij Regina Ridder, telefoon 0516 481516. Je sollicitatie kun je tot uiterlijk 25 juni richten aan: bestuur MFC de Swingel, secretaris Alie Blaauwbroek, Loksleane 34, 9241 GS Wijnjewoude, Of via: mfcdeswingel@wijnjewoude.net.

21.


BOUWBEDRIJF J. POSTHUMUS Weinterp 40 9241 HE Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 81 Fax: 0516 - 48 13 62

k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

dorpshuis

De Swingel Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: Erik en Anja van der Veen Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 31 97 96 91 b.g.g.: 0516 - 78 50 39 22.

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Zonnebloem afdeling Ureterp blijft actief!!! Op 24 september is de jaarlijkse boottocht. We varen vanuit Meppel. Twee bussen (waaronder één rolstoelbus) brengen onze gasten van huis naar de boot (en terug naar huis). Naar aanleiding van onze oproep in het mei nummer van dit maandblad hebben zich al meerdere gasten opgegeven om mee te gaan. De kosten voor deze geheel verzorgde dagtocht zijn € 32,- per persoon. Er is plaats voor 100 gasten. Verpleegkundigen gaan mee, er is muziek aan boord, we krijgen voldoende eten en drinken en hopen er een gezellige dag van te maken. Wilt u ook mee? U kunt zich – zo mogelijk voor 16 juli – opgeven bij mevrouw Griet Beute- tel. 0512301583 of mevrouw Ietje van der Veen tel. 0512-301984. En u hebt het vast al gemerkt. De jaarlijkse verkoop van Zonnebloem-loten is van start gegaan. Een deel van de opbrengst wordt besteed aan de organisatie van onze vakanties, excursies en uitstapjes voor ouderen, langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten (zowel ouderen als jongeren). Voor onze afdeling is het beschikbare deel van de opbrengst erg belangrijk. Het is de basis van waaruit veel activiteiten kunnen worden georganiseerd. Alle kopers van loten willen wij dan ook hartelijk bedanken. Natuurlijk wensen wij u een mooie prijs. Maar mocht u geen winnaar zijn dan heeft u ons toch maar mooi gesteund. De Zonnebloem stond op 9 mei met een stand op de braderie/jaarmarkt in Ureterp. Velen hebben een gokje gewaagd op de mand met boodschappen. De winnaar kreeg de mand aan het einde van de dag

thuis bezorgd. Dit was mevrouw A. van der Iest uit Frieschepalen. Zij wist het bedrag dat wij betaalden voor mand met inhoud - € 44,62 - het dichtst te benaderen. Op 27 juni organiseert onze afdeling weer een autotochtje. Zoals ieder jaar is het ook nu weer een verrassing waar we naar toe gaan. We starten om 13.00 uur en zijn ongeveer om 19.00 uur terug. Als afsluiting is er soep en broodjes. De kosten zijn € 15,-. Wilt u ook mee? Meldt u dan zo spoedig mogelijk bij onze voorzitter: Marian Doorgeest tel. 0512 – 775738. De Zonnebloem afdeling Ureterp is er voor inwoners van Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Aan gasten die ons nog niet zo goed kennen willen wij graag laten weten dat men geen lid hoeft te zijn om deel te nemen aan een activiteit. Ook ons huisbezoek, waarbij een vaste vrijwilliger wordt gekoppeld aan iemand uit onze doelgroep, wordt vaak erg gewaardeerd. Ook hier staat de aanvraag voor iedereen open. De Zonnebloem is er voor alle gezindten, niemand uitgezonderd!! Dat geldt dus voor vrijwilligers en gasten. Zonnebloem afdeling Ureterp.

23.


Rondje Wijnjewoude Ook dit jaar organiseer ik weer een rondje Duurswoude en een rondje Wijnjeterp. Woont u nog niet zo lang in Wijnjewoude of al heel wat jaren en wilt u wel eens wat meer weten over dit dorp en de prachtige omgeving, dan is dit misschien wel iets voor u. We vertekken om 19.00 uur vanaf de muziekkoepel en gaan dan een fietstocht maken. Onderweg stoppen we een aantal keren en vertel ik iets over het heden en het verleden. Om ongeveer 21.00 uur zijn we weer terug. Het rondje Wijnjeterp is op dinsdag 26 juni. Het rondje Duurswoude is op dinsdag 3 juli . U hoeft zich niet op te geven en er zijn geen kosten aan verbonden. Frans Pool.

Nieuwe atractie? " Modderbad op Klein Groningen".

"De kloof tussen Moskou en Petersburg wordt nog dieper".

"Wijnjewoude heeft er weer een fietspad bij".

"Hufters bedankt voor deze heldendaad".

24.


Een vakkanjer uit Wijnjewoude! De 18-jarige Wouter van der Klocht uit Wijnjewoude heeft een unieke prestatie neergezet door als tweede te eindigen bij het Nederlands Kampioenschap Vakkanjers in het onderdeel machinebankwerken fijnmechanisch. Een prijs die mij niet zoveel zegt. Daarom werd het tijd om eens bij Wouter langs te gaan om meer over zijn vak te weten te komen en hem te feliciteren met de gewonnen prijs. De vakkanjerwedstrijden zijn jaarlijks terugkerende beroepenwedstrijden in de metaal en metalektro voor aankomende vakmensen van ROC's en bedrijven. Wouter zit in het derde jaar van de opleiding fijnmechanica op het ROC Friese Poort in Drachten en werkt bij Philips als CNC draaier en stuurt daar de computerprogramma's aan van de draaibanken. Een machinebankwerker fijnmechanisch bewerkt met behulp van o.a. draaibanken en freesmachines verschillende materialen en maakt precisieonderdelen voor machines, apparaten en gereedschappen. Tijdens de vakkanjerswedstrijd hebben deelnemers maximaal 22 uur de tijd om een werkstuk te maken met behulp van draaien freesproducten. Voorbereidingen. Om toegelaten te worden tot de finale van de Vakkanjers moest Wouter bij de beste vijf horen van de selectiewedstrijd die in Cuijk werd gehouden. Ook hier werd hij tweede en kon hij zich klaarmaken voor de finale die van 5 t/m 8 maart in Rotterdam werden gehouden. Dat zo'n wedstrijd niet zomaar iets is wist Wouter maar al te goed. Normaal is hij ĂŠĂŠn dag in de week op school te vinden, in de laatste twee maanden wist hij de weg naar school te vinden. Hij ging twee dagen in de week extra naar de Friese Poort om daar te kunnen oefenen en tips te krijgen van zijn begeleider. Finale. Op 5 maart reisde Wouter af naar Rotterdam, daar waar de finale plaatsvond. Op deze dag konden de deelnemers de machine verkennen en inrichten zoals ze dat wilden. 'Ik had mijn eigen gereed-

schapskar mee. Hier zat gereedschap van Philips en school in. Het is niet verplicht maar wel slim. Zo weet je precies wat je mee hebt en hoe alles werkt'. De dag erna begon om 08.00 uur het echte werk. Onder het toeziend oog van een expert werkte hij drie lange dagen aan het werkstuk dat gemaakt moest worden. Toen begon het lange wachten op de uitslag. Op zaterdag 17 maart reisde hij opnieuw naar Rotterdam waar in AHOY de prijsuitreiking was. In de tussentijd werd Wouter zijn product beoordeeld op kwaliteit en werd het uit elkaar gehaald en gekeken of de maatvoeringen en toleranties (maatafwijkingen) juist waren. Wouter had nog geen idee of hij het goed had gedaan of niet. Pas op de zaterdagavond zelf werd bekend dat hij tweede van heel Nederland was geworden. Toen hij de reis naar huis inzette was hij een medaille, certificaat, klein geldbedrag en een bos bloemen rijker. De eerste prijs ging helaas aan Wouter zijn neus voorbij, maar hij heeft nog een paar kansen. Elk talent uit de metaal en elektro kan namelijk tot zijn 25e levensjaar meedoen. Wie weet neemt Wouter nog eens de hoofdprijs mee naar Wijnjewoude. Anne-lys Herder 25.


G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Ina Zandberg Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68 Fax: 0516 - 48 05 35

* Bloemstukken * Snijbloemen Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen *

www.bloemenkadohuiswilma.nl

26.


Bezoek het Paardensportevenement ' Hynstedei Wynjew창ld' Beleef een gezellig dag tijdens het paardensportevenement 'Hynstedei Wynjew창ld' op zaterdag 30 juni in Wijnjewoude. Vanaf 12.00 uur start een afwisselend programma met diverse tuigpaarden rubrieken o.a. damesklasse, jeugd, boerenwagen, enkelspan en dubbelspan Fries ras en KWPN. Tussen de tuigpaarden rubrieken door verzorgen Ponyclub de 'Ponyvriendjes' en Rijvereniging DEO uit Donkerbroek drie spetterende showrubrieken. Een traditionele draverij zonder zadel, een gezellig potje paardenvoetbal en. . . . .

jew창ld Hynst n y W ede H i C

In een gezellig strodorp met diverse stands kunt u terecht voor een keur aan artikelen. Het zijn de sponsoren van het evenement die dit mogelijk maken. Kortom voor ieder wat wils. Kom en geniet.

Tentdienst in Wijnjewoude Zondagavond 17 juni is er een evangelisatiedienst in Wijnjewoude. De avond wordt gehouden in de feesttent aan de Te Nijenhuiswei en begint om 19.30 uur. Er wordt meegewerkt door Gospelband Ichthus uit Franeker. De band zingt een aantal liederen en begeleid ook de samenzang. Ook is er een appelwoord vanuit de Bijbel. De leiding van de dienst is in handen van dhr. M. van Heijningen, kerkelijk werker in de hervormde gemeente van Wijnjewoude. Na de dienst is er gelegenheid om na te praten onder genot van een kop koffie of thee. U allen bent van harte welkom om deze dienst met ons mee te beleven. De toegang is gratis, er wordt een collecte gehouden voor de onkosten. De organisatie van de dienst is in handen van de gezamenlijke kerken in het dorp.

27.


Prikbord Vaderdag 17 juni Verras je vader met een lekker hair en body shampoo voor maar €10.Ook zijn producten te bestellen via onze website www.hmhaarmode.nl HM Haarmode Meester Geerstwei 1, Wijnjewoude, Tel: 0516-850885 EK voetbal In verband met het aanstaande EK hebben wij tijdelijk een nieuwe rubriek toegevoegd aan Koopplein.nl, namelijk 'EK voetbal'. Alle advertenties in deze rubriek hebben een oranje achtergrond! Maar wat nog leuker is, is dat deze advertenties gratis te plaatsen zijn. Ook bedrijven kunnen in deze rubriek gratis hun EK-spullen en -acties promoten. Bij het plaatsen van een nieuwe advertentie selecteert u bij soort advertentie de optie 'EK Voetbal' en daarna scoort u vanzelf uw advertentie! Ga dus snel naar www.koopplein.nl/opsterland.

Sinds maandagochtend is er een loslopende herdershond gesignaleerd in Wijnjewoude. Deze bleef dagenlang rondlopen in het dorp, en de eigenaar was niet bekend. Gelukkig kan ik u mededelen dat de hond vanmorgen, 26 mei is herenigd met haar eigenaar! De hond, Abby, bleek te zijn ontsnapt tijdens de oldtimerdag in Hoornsterzwaag. Via mijn oproep op Marktplaats werd ik gebeld door de eigenaar, en via buurtkinderen hoorde ik dat een dorpsgenote de hond had kunnen vangen. De eigenaar is gekomen, de hond reageerde daar goed op dus dat was wel in orde! Eind goed al goed dus, en een ieder die geholpen heeft hartelijk bedankt namens Abby en haar baasje!"

Opbrengst astmafonds. De collecte voor het astma fonds heeft in Wijnjewoude € 951.75 opgebracht. Gevers en collectanten, hartelijk dank. Adrie Droogh.

Samen los voor een groot pandabos! Groei & Bloei Open tuinen weekend Op zaterdag 23 en zondag 24 juni van 10.00 uur tot 17.00 uur staan er in heel Nederland veel tuinhekken open. U kunt dan gratis deze tuinen bezoeken. Ook in Wijnjewoude, aan de Jan Hofswijk no. 1 bent u dit weekend van harte welkom. Wilt u meer tuinen in de omgeving bezoeken, kijkt u dan eens op http://drachten.groei.nl Hier vindt u nog 13 andere tuinen in de omgeving. Margot Witlox-Nigten. 28.

Zoals iedereen heeft kunnen zien hebben wij op de afgelopen 2 rommelmarkten gestaan om actie te voeren voor de Reuze Panda! Daarmee hebben we € 64,- opgehaald. Bedankt allemaal. Teran, Marleen en Mirthe.


Zwembad in Hemrik !!!! Wij willen u en jullie van harte uitnodigen om eens een keertje te komen zwemmen en/of spelen in ons mooi opgeknapte openluchtzwembad te Hemrik. Het bestaat al 75 jaar !! We zijn een kleinschalig, gezellig en onverwarmd natuurbad. Het bad wordt gerund door vrijwilligers uit ons dorp die of EHBO'er of Reddend Zwemmer zijn. Er is een mooi en overzichtelijk pierebad met grote zandbak waar de kleintjes (ook de groteren )naar hartelust met passend speelgoed in kunnen spelen. Verder is er een duikplank in het diepe gedeelte en een loopmat tussenin waar veel plezier op gemaakt kan worden. We hebben geen voedingswaren te koop in het zwembad. Openingstijden: juni t/m aug Entree: Elke middag 15.00 uur- 17.00 uur Dagkaartje volwassenen € 1,50 Elke avond 19.00 uur- 20.30 uur Dagkaartje kinderen (tot 14 jaar) € 1,20 Zondagavond gesloten Niet zwemmende bezoeker € 0,40 Compagnonsfeart 38 8409 CR Hemrik (achter de âlde molkfabriek )

Showband "Oerterp"! Ben je op zoek naar een nieuwe muzikale en swingende uitdaging? Kom dan eens een kijkje nemen bij Showband "Oerterp"! De vereniging, Showband "Oerterp", wordt gevormd door ongeveer 60 enthousiaste mensen die samen muziek en show brengen, waar het publiek graag naar luistert en kijkt. De showband bestaat uit de band, de colour guards en de majorettes. Jaarlijks verleent de band haar medewerking aan streetparades, taptoe's, het begeleiden van allerlei soorten optochten en is een welkome afwisseling bij shows en winkelweken.

Ook verzorgt de band een speciale straaten veldshow. Reeds enige jaren wordt deelgenomen aan de Internationale Muziekwedstrijden in Rastede- Duitsland, waar de hoogste prijzen zijn behaald. In de volle medaillekast prijkt de gewonnen Drum Gold Cup in Medemblik. Vrijdag 6 juli vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur staan wij met Showband "Oerterp" en een stand op de langste dag in Ureterp. Hier kun je kijken en luisteren naar de majorettes, de colour guards en de showband. Ook kun je hier spelen op een instrument of draaien met een baton of vlag. Natuurlijk zijn jullie ook altijd welkom tijdens de trainingen op dinsdag. De majorettes hebben van 18:30 uur tot 19:30 uur les in de balletzaal, de colour guards hebben van 19:30 uur tot 21:30 uur les in de balletzaal en de showband heeft van 19:45 uur tot 21:45 uur les in de podium zaal. 29.


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 481383

Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

30.

Duerswâldmer Wei 6, 9243 KA Bakkeveen Tel.: 06 - 20 35 64 90 E-mail: joswelfing@hotmail.com


VVV Wijnjewoude Nieuws van de VVV Fietsavondvierdaagse: Ook dit jaar organiseert de VVV een fietsavondvierdaagse. Op 10, 11, 12 en 13 juli zijn er prachtige routes uitgezet rond Wijnjewoude met een afstand van rond de 25 km. Er kan worden gestart bij restaurant De Stripe tussen 18.30 uur en 20.00 uur. De fietsvierdaagse is echt een aanrader, een fietstocht voor jong en oud. We hopen dat Wijnjewoude massaal op fiets stapt en we zien jullie graag op 11 juli bij de Stripe voor de eerste prachtige fietstocht. Avondmarkt: Op woensdag 13 juni is er weer een avondmarkt. Dit valt samen met het dorpsfeest. De avondmarkt is op het feestterrein en is van 17.00 – 21.00 uur. Ringsteken: Vorig jaar is het ringsteken letterlijk in het water gevallen. Dit jaar is hopen we op mooi weer. Het ringsteken is op zaterdagavond 4 augustus. Aanvang 19.00 uur. We rekenen op jullie komst. Rommelmarkten: De rommelmarkten zijn op de eerste woensdag van de maand tot en met oktober. Bestuur VVV

Film Esther in Yad Vashem Op 4 mei jl (dodenherdenking) is de film Esther, die het Museum Opsterlân te Gorredijk heeft laten maken door Anton Stoelwinder en Jan Pieter Visser, opgenomen in de archieven van het holocaustmuseum Yad Vashem in Jerusalem. Speciaal voor dit doel reisde regisseur Jan Pieter Visser naar Israel. “Al tijdens het maken van deze film had ik het gevoel dat om Esther werkelijk te eren deze korte film, die dagelijks in het Museum Opsterlân wordt vertoond in de ruimte die aandacht schenkt aan het wel en wee van de Joden in Opsterland door de jaren heen, ook een plaats verdient op de plek waar alle om het leven gebrachte joden worden herdacht” . Mensen uit alle delen van de wereld komen naar dit museum. Ze kunnen nu ook kennis nemen van de film over het korte leven van Esther Colthof uit Gorredijk. Directeur Dr. Robert Rozett nam de film namens het museum in ontvangst en sprak uit blij te zijn met deze bijdrage uit Nederland, omdat er maar weinig uit ons land daar aanwezig is.

31.


Fries Kampioen Longa! Op zaterdag 12 mei was er het Fries kampioenschap turnen voor niveau 8. Anke van der Molen kwalificeerde zich hiervoor door twee zeer goede voorrondes. De wedstrijd verliep ook ditmaal zeer goed, Anke had de hoogste cijfers op vloer en brug en ook op de 2 andere toestellen draaide ze heel stabiel. Dit resulteerde in een gouden medaille, te midden van de andere 11 deelnemers. Super knap! Ook waren er medailles te verdelen bij de recreatie wedstrijd op 19 mei. Hier deden maar liefst 21 gymnasten van Longa aan mee. Voor bijna iedereen was het een eerste wedstrijd, dus super spannend. In de eerste ronde haalde Annie Tjoelker een verdiende 2e plaats en mocht ze op het podium staan. Ook in de derde ronde werd Longa opgeroepen tijdens de prijsuitslag: Rixt Postma en Femke van der Zee behaalden allebei een keurige bronzen medaille. De leden zijn weer een leuke ervaring rijker en hebben nu al aangegeven dat ze volgend jaar weer mee willen doen. Anke van der Molen, goud!

Wij willen een ieder bedanken die oude kleding heeft ingeleverd voor de kledingactie afgelopen maandag. In totaal is er 1180 kg verzameld!! Dit was ontzettend veel, het busje waarmee de organisatie kwam had hier niet op gerekend. Alle zakken moesten er in, hetgeen veel stampwerk met zich meebracht. Gelukkig paste het precies en ging de chauffeur afgeladen terug.

Annie Tjoelker, zilver!

Tot slot nog een nieuwtje: Longa heeft weer een website!! Samen met Stefan Boonstra en AndrĂŠ Bergsma is de site gelukkig weer in de lucht. Dus wil je wat weten over Longa, kijk dan op de site: www.longawijnjewoude.nl

Rixt Postma en Femke van der Zee, brons! 32.


Kerkdiensten Hervormde Kerk

10

9:30 uur 13:45 uur

17

9:30 uur 19:30 uur 9:30 uur 13:45 uur

24

1

9:30 uur

Juni Ds. H. Bakhuis, Hoogeveen Viering HA Dhr. M. van Heijningen, Gezamenlijke dienst, Dankzegging HA Weinterp Ds. J.S. Telgenhof, Nieuweroord Tentdienst Dhr. M. van Heijningen Duurswoude Ds. J.H. Dekkers, Wierden Geref Kerk Ds. J. v.d. Veen, Heerenveen, Gezamenlijke dienst Duurswoude Duurswoude

Weinterp

Juli Dhr. M. van Heijningen, koffiedrinken na de dienst

Gereformeerde Kerk 10

9.30 uur 13.45 uur

17

9.30 uur 19.30 uur

24

09.30 uur 13.45 uur

1

09.30 uur

Juni Ds. E. J. van den Brink, Heilig Avondmaal. Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Nabetr. H.A. Gezamenlijk dienst in de Herv. Kerk Weinterp Ds. J. A. Droogendijk, Veenwoudsterwal. Evangeliesatie dienst in de tent. Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd. M.m.v. de Gospelband “Ichtus “ uit Franeker. Ds. G. Douma, Beilen. Ds. J. v.d. Veen, Heerenveen. Gezamenlijk dienst met de Herv. Kerk gemeente. Juli Ds. G. J. van Wieren, Twijzelerheide.

33.


Dorpsagenda Juni 10

Carnavalesk zomer concert in de Ontmoetingskerk te Gorredijk, aanvang 20.00 uur 13 Avondrommelmarkt 13 t/m 16 Dorpsfeest 23 en 24 Open tuinen weekend 26 Rondje Wijnjewoude, aanvang 19.00 uur Juli 3 Rondje Duurswoude, aanvang 19.00 uur 4 Rommelmarkt 10-11-12en 13 Avondfietsvierdaagse 18 Avondrommelmarkt Augustus 1 Rommelmarkt 4 Ringsteken

34.


Willedei Op zaterdag 1 september

Slotact: Gurbe Douwstra (19.30 uur hoofdpodium bij de Swingel) Een dag vol met muziek, dans, theater en braderie. Met o.a.: Vänner, Duo B&W, Agie Hof, Sterke Froulje, en Hymp Hamp www.willedei.nl ● info@willedei.nl ● www.facebook.com/willedei

35.


Medicatiebezorging Huisartsenpraktijk Wijnjewoude PatiĂŤnten van 70 jaar en ouder en patiĂŤnten die minder goed ter been zijn, kunnen de medicijnen en verbandartikelen thuis laten bezorgen. Indien u voor maandag 10.00 uur bestelt wordt het pakket op dinsdagmorgen bij u thuis bezorgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Uiteraard kan er in geval van verhindering/afwezigheid met ons overlegd worden. Met vriendelijke groet, Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

Doktersdiensten Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50. Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08 Na 17.00 uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112 Na 17.00 uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden - maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur - aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur - koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur - bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur - medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur - wrattenspreekuur: in overleg met assistente Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus. Herhalingsrecepten kunnen ook via de site besteld worden. www.lewin.praktijkinfo.nl Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur afgehaald worden. Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 - 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor spoedgevallen bereikbaar. Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds, 's nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer: 0900 1127112 U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal stellen en u verder op weg helpt. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast het compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.

Als we niet te zwaar tillen aan onze gebreken, hebben we er ook geen angst meer voor. 36.


In-verkoop/bemiddeling auto onderdelen, accessoires en occasions Egbert

de Boer

drukkerij

Sparjeburd 19 8409 CK HEMRIK

Telefoon: 0516 - 47 12 76 Fax: 0516 - 47 15 44

www.drukkerijpool.nl Tel.: 0516 - 48 15 97

Mobiel: 06 - 54 272 376

Geopend op afspraak

E-Mail: info@egbertdeboer.nl Website: www.egbertdeboer.nl

Ook voor rouwdrukwerk kunt u bij ons terecht


We meitsje printwurk sawol yn kleur as yn swart/wyt foar in bedriuw, in ferieniging of josels it is allegearre mooglik.

Duorsum ûndernimme fine we tige wichtich. In grut part fan de nedige stroom wekke we sels op troch ús eigen sinnepanielen

drukkerij Opper Haudmare 2 Tel.: 0516 - 48 15 97

9241 WD Wynjewâld www.drukkerijpool.nl

juni 2012  
juni 2012  

het dorpsblad van Wijnjewoude

Advertisement