Page 1

d l a b voor Wi s p r o d s k j j njew i l e d o n u a d a

15

e

M

de B창n

jaa

rga

ng

Nr. 154

ar u n a j

i

1 20

2


Voor nieuw-, verbouw en renovatie, ook voor: kozijnen, ramen en deuren. Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude E-mail: taekematimmerwerken@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

- aanleg - advies - onderhoud 0516-480802 Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Tel: 0516 - 850885 www.HMhaarmode.nl Ma. 13.00u - 17.30u Di. 8.30 – 17.30u Wo. 8.30 – 20.00u Do. 8.30 – 17.30u Vr. 8.30 – 20.00u Za. 8.30 – 12.00u

Hillie en Mettie, Meester Geertswei 1, Wijnjewoude


Van de redactie

Een praatje bij het plaatje

Redactie "de Bân” Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaas Greidanus, Bremerheide 20 Klaske de Vries, Russchenreed 48

tel: tel: tel: tel: tel: tel:

48 12 00 48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 83 48 13 05

"We laten 2011 achter ons en 2012 dient zich aan".

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 4 februari. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon Word document en dan in lettertype arial 11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net Dit kan tot zaterdag 28 januari 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 26 januari binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 481381. Deze maand zal de automatische incasso van de vrijwillige bijdrage plaatsvinden. Wie de overschrijving zelf regelt, wat wij op prijsstellen, graag ook deze maand onder vermelding van adres en huisnummer. In februari gaan wij bij de overige lezers langs. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl.

Aan het begin van het nieuwe jaar de beste wensen voor iedereen namens de redactie van de Bân, het dorpsblad dat ons als Wijnjewoudsters van van alles en nog wat op de hoogte houdt. We houden ons niet bezig met het grote wereldgebeuren dat weggelegd is voor de grote pers. Daarin momenteel één en al crisis, kommer en kwel wat de klok slaat. Is er al eens een lichtpuntje dan staat er wel ergens een hooggeleerd iemand op die weer een nieuw dieptepunt in het koffiedik kijken ontdekt en dit luidkeels verkondigd. Het geeft moed wat er in ons dorp momenteel gebeurt n.l: Grote activiteit bij restaurant de “Stripe” waar een hotelaccommodatie gestalte krijgt, een ongekend fenomeen voor het dorp. Het aloude Meinsma fietsen er tegenover timmert ook flink aan de weg met uitbreiding en modernisering. Ook op het bedrijventerrein aan de Tolleane, alhoewel in wat langzamer tempo dan oorspronkelijk verwacht, komt elk jaar wat bij. Bovenstaande ontwikkelingen geven aan dat ondernemers in Wijnjewoude vertrouwen hebben in de toekomst en wij met hen. Veel leesplezier. De redactie. Moarns let de hiele dei let.

1.


Berichten van Plaatselijk Belang. Ledenvergadering. De jaarlijkse ledenvergadering zal worden gehouden op dinsdag 13 maart 2012 in de Swingel. Het onderwerp “Opsterland Vitaal” zal na de pauze centraal staan. De agenda en verdere informatie komt in de Bân van februari te staan. Nieuwbouw woningen Gentiaan Enige tijd geleden hebben wij op verzoek van de gemeente geïnventariseerd of er belangstelling vanuit het dorp is om te gaan bouwen op een paar vrijgekomen kavels aan de Gentiaan. Hier is weinig respons op gekomen. Bouwbedrijf Hoeksema uit Bakkeveen heeft nu plannen ontwikkeld voor het realiseren van 4 woningen aan de Gentiaan. Tijdens onze bestuursvergadering van december heeft de heer Hoeksema de plannen gepresenteerd. Het is de bedoeling 4 half vrijstaande woningen te bouwen. De woningen zijn

met name bedoeld voor starters. De mogelijkheid bestaat de woning zelf af te bouwen. De prijs van de woningen ligt rond de € 150.000,- (afhankelijk van het type). Inwoners van Wijnjewoude krijgen in eerste instantie de gelegenheid hun interesse kenbaar te maken. Hieronder ziet u een impressie hoe de woningen er uit komen te zien. Geïnteresseerden kunnen voor verdere informatie contact opnemen met Bouwbedrijf Hoeksema (tel. 0515-577550). Overstapplaatsen Turfroute. Op 16 december jl. zijn wij aanwezig geweest bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Opsterland en de provinsje Fryslân in het kader van het project Overstapplaatsen Turfroute. Gemeente en provincie willen in het kader van het Friese Merenproject de Turfroute opwaar-

Impressie: ARTEC bouwkundig ontwerp & advies – Ureterp 2.


deren, om de recreatie aan en rond de Turfroute te stimuleren. Er wordt een begin gemaakt met de opwaardering door op verschillende plaatsen langs de Turfroute aanlegplaatsen te realiseren die worden ingericht als overstapplaats. Het doel is de toervaarders in de regio zuidoost Friesland langer in het gebied te houden en ze de mogelijkheid te geven over te stappen naar andere recreatievormen in de regio. Ook Wijnjewoude krijgt een overstapplaats. Deze overstapplaats zal worden gerealiseerd bij Klein Groningen. Tijdens de bijeenkomst kwamen ook de plannen aan de orde om de vaart verder uit te diepen, zodat in de toekomst ook grotere boten de Turfroute kunnen bevaren. Gehoopt wordt dat hierdoor het aantal passenten in de toekomst wordt verdubbeld. Opsterland Vitaal. In de Bân van november hebben we u geïnformeerd over Vitaal Opsterland 2, de visie van de gemeente over de toekomst van de basisvoorzieningen en accommodaties. Deze visie geeft richtlijnen, maar nog geen antwoorden. Daarom is er voor gekozen met de dorpen en maatschappelijke organisaties een verdiepingsslag te maken. Voor ieder dorp moet er een visie komen, met aanbevelingen voor de toekomst van de voorzieningen en accommodaties. Wij hebben inmiddels een gesprek gehad met de gemeente, om verdere afspraken te maken over de verdiepingsslag per dorp. Het is onze bedoeling om binnenkort per voorziening (sport, ontmoeten, wonen, zorg en onderwijs) met een aantal mensen uit het dorp in gesprek te gaan. Deze mensen zullen door een bestuurslid van Plaatselijk Belang worden benaderd met het verzoek hieraan mee te werken.

Stand van zaken overleg met de gemeente wat betreft onderhoud openbare ruimtes in het dorp. Naar aanleiding van het overleg op 5 sept. j.l. heeft de gemeente als volgt gereageerd: 1. De bermen van de Mounleane worden weer van schraal zand voorzien. Wij zagen graag een duurzamer oplossing met graskeien. In de binnenbocht zijn inmiddels graskeien aangebracht. Tot de Finne zal weer schraal zand worden aangebracht. 2. Het evenemententerrein is nog steeds nat op sommige plekken en de grasmat is nog niet goed gesloten. De gemeente verwacht dat dit binnen enkele jaren beter zal zijn, wanneer het bodemleven zich goed hersteld heeft van de renovatie. Vooralsnog wordt hier geen actie ondernomen. 3. Het onderhoud aan het reade paad, pad van Mr.Geertswei naar de Merkebuorren is nog steeds onvoldoende. Vanaf week 13 in 2012 worden de grasstroken conform beeld kwaliteitsplan mee gemaaid. 4. Er worden twee bankjes elders uit het dorp verplaatst naar de Trambrége en Petersburg. Dit zal gebeuren voor 1 maart a.s. Een paar nieuwe bankjes erbij zit er niet in. 5. Het irritante verkeerslawaai dat de brug in de Mounleane veroorzaakt zal worden aangepakt. Er is geen gevaarlijke situatie in het geding. Onderhandelen over de kosten van herstel zorgen voor vertraging daarvan. 6. Wortelopdruk van de bomen is oorzaak van wat hobbels in het fietspad tussen de Te Nijenhuiswei en toegangsweg naar de kerk Duerswâld. Met name scootmobiel gebruikers hebben daar last van. Voor 1 juli a.s. wordt onderhoud gepleegd. Daarvoor zullen de hobbels worden weg gefreesd. 7. Het nieuwe Finnepaad is opgenomen in het recreatief fietsknopen netwerk. De bebording is geplaatst. De bestrating zal nog aangepast worden. Bestuur Plaatselijk Belang. 3.


Reparatiebedrijf Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren - landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

l fh.n

w.g w w

• APK, reparatie en onderhoud alle merken, gespecialiseerd in Citroën en Peugeot ook lichte bedrijfsauto’s • Vervanging van voorruit of ruitreparatie vanaf € 0,- eigen risico • Voordelig tanken • Occasions • Geheel automatische wasstraat • Ook onderhoud van uw leaseauto Voor meer informatie bel met John v.d. Veen Merkebuorren 60 tel.: 48 13 13 / 06-55 77 43 31 ‘t Oost 46 - 8431 LK Oosterwolde Tel. 0516-520724

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

4.

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Oproep Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Op dinsdagochtend 27 december 2011 struikelde een patiënt die onze praktijk wilde bezoeken bijna over een staaldraad die over het pad was gespannen. Bij nader onderzoek bleken er 2 staaldraden te zijn gespannen, op enkelhoogte en op borsthoogte. Gelukkig was de patiënt lopende want de ellende was niet te overzien geweest als er een fietser tegenaan gereden was. Uiteraard heb ik de politie ingeschakeld, die de zaak verder onderzoekt. Ik zou toch een dringende oproep willen doen aan diegene die dit op zijn geweten heeft direct te stoppen met dit soort volstrekt “debiele” acties. De verwondingen t.g.v. een val kunnen zeer ernstig zijn, zeker als het een oudere patiënt betreft. Daarnaast wil ik een dringende oproep doen onze praktijktuin en ook de omliggende tuinen niet meer te gebruiken als vuilnisstortplaats voor bierflesjes, blikjes, chips zakjes en ander afval. Ik wens u allen namens de praktijk een zeer gezond 2012 toe ! F. Lewin

Mededeling Kapsalon 't Leantsje Voor sommige mensen al jaren bekend, voor anderen nog niet : Mocht U door gezondheidsredenen niet in staat zijn om bij ons in de kapsalon te komen, dan komen wij graag bij U thuis ! Bel ons voor een afspraak op onze openingstijden: Maandag : 19.00 uur - 21.00 uur Dinsdag : 08.30 uur - 12.00 uur 13.00 uur - 18.00 uur Woensdag : 08.30 uur - 12.00 uur Donderdag : 08.30 uur - 12.00 uur 13.00 uur - 18.00 uur Vrijdag : 08.30 uur - 12.00 uur : 13.00 uur - 18.00 uur Zaterdag : 08.00 uur - 12.00 uur Tot ziens en een Gelukkig en Gezond 2012 toegewenst ! Corrie en Ymkje Kapsalon 't Leantsje 5.


Nieuws van Vrouwen van Nu, B.v.P.F. Namens de afdeling Wijnjewoude – Hemrik wil ik u graag een voorspoedig en vooral een gezond 2012 toewensen. Het bestuur en de interessegroepen bieden de leden ook het komende jaar weer een grote keur van activiteiten aan. Maar eerst even een terugblik. In november had het eendagsbestuur onze dorpsgenoot, de heer Pieter de Kroon uitgenodigd om over zijn werk bij Vanboeijen in Assen te vertellen. Het was een boeiend verhaal met daarbij indringende beelden. We waren onder de indruk hoe er met de verstandelijk gehandicapte medemens wordt omgegaan en hoe liefdevol ze worden verzorgd. De laatste ledenavond van het jaar 2011 werd in De Twa Bûken gehouden. De kookgroep had voor een heerlijk kerstbuffet gezorgd. Er was voor elk wat wils en het viel dan ook prima in de smaak. Tussendoor werden er met harmonica begeleiding kerstliederen gezongen en humorvolle kerstverhalen verteld. Deze avond wordt al bijna een traditie, een traditie om in ere te houden.

BvPF Vrouwen van Nu

Naast deze avonden hebben onze leden kunnen genieten van een provinciale avond in De Skâns met o.a. Bouke van der Woude en Campbell Forbes en de journaliste – boerin Martine Kruider. De afdeling Oerterp nodigde ons uit voor een avondje Teake van der Meer. De verschillende interessegroepen zijn de afgelopen maanden druk geweest met volksdansen, boeken lezen en bespreken, quilten enz. Nu nog een vooruitblik! In januari krijgen ongeveer 10 vrouwen les in Noors breien. Op een afdelingsavond hebben we er even aan kunnen proeven. Het voldeed zo goed, zodat er nu een speciale cursusavond volgt. Op de jaarvergadering in januari komt als speciale gast mevrouw Francisca Ravestein. Ze vertelt over haar ambt als burgemeester van Opsterland. Bent u ook geïnteresseerd in onze activiteiten, neem dan eens contact op met onze voorzitter Sippy Dijkstra, tel. 471315 of kom gewoon eens als gast mee met een van onze leden. Antje van der Heide.

- vragen over het dorp Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - activiteiten Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

6.

- hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes


Voorjaarsprogramma 2012 WAWBuurtacademie We staan weer aan het begin van een nieuw en kleurrijk jaar. De zes vrijwilligers van de WAW-Buurtacademie hebben voor u opnieuw een creatief voorjaarsprogramma samengesteld. Eind januari kunt u uw eigen kaas maken op de kaasboerderij in Oldeberkoop en eind februari organiseren we een boeiende filmavond. Mensen met groene vingers kunnen aan de slag met een groentetoren, met de tuincoach of natuurlijk op de nieuwe volkstuin. Niet bang voor een nat pak? Ga dan mee om te duiken. In maart bieden we rond Pasen diverse sfeervolle workshops, ook om van te smullen. Maar misschien trekt u liever de natuur in, om takken te zoeken voor uw zelf gemaakte bezem. Onder leiding van een deskundige kunt u kennis maken met geneeskundige kruiden. Voor het geo-cachen trekken we de omliggende bossen in; dat is zoiets als spoorzoeken maar dan met behulp van een gps-apparaat. Gaat u naar Frankrijk op vakantie? Doe dan mee met de talencursus Frans. En zoals vanouds zijn er opnieuw een aantal gratis cursussen zoals mobiele telefonie, of luisteren, samenvatten, doorvragen. Kortom: voor ieder wat wils. Raadpleeg hiervoor het uitgebreide cursusprogramma in deze editie van de B창n. De vrijwilligers van de WAW-Buurtacademie wensen u een boeiend, leerzaam en creatief 2012 toe! Dickey, Lydia, Sybout, Siebo, Anneke en Fokje. Groen licht voor volkstuinencomplex Wijnjewoude. Goed nieuws over de nieuwe volkstuinen in Wijnjewoude! De gemeente heeft toestemming gegeven om een volkstuinencomplex te starten! Nu kunnen we vervolgstappen nemen, met het doel om in maart/april in ons dorp een volkstuinencomplex te openen. Tien belangstellenden hebben zich al aangemeld, zij gaan op hun 'eigen' lapje grond zaaien, poten en oogsten. Natuurlijk was dit alles niet mogelijk geweest zonder medewerking van Anne van der Veen (van de Loksleane). Hij meldde zich een tijdje geleden spontaan bij de WAWBuurtacademie en stelde een weiland van 27 are ter beschikking. Deze grond is gelegen achter de Noormanstrjitte en is vanaf Ald Duersw창ld te bereiken. Met het groene licht van de gemeente gaan we een reglement opstellen. De toekomstige tuingrond zal omgeploegd en bemest moeten worden. We houden u op de hoogte. Ook interesse voor een volkstuintje in ons dorp? Over een paar maanden smullen van uw eigen boontjes, aardbeien of aardappelen? Zelf een stuk grond gaan bewerken? Meld u dan aan bij Sybout Posthuma Linthorst (tel. 481646) of Siebo Groenewold (tel. 481878).

7.


AUTORIJSCHOO

L

Klein Groningen 16 9241HS Wijnjewoude Tel: 0516-480509

c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

Gsm: 06-23005505

www.autorijschoolmanuel.nl info@autorijschoolmanuel.nl

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

Eet café

Restaurant

Alle dagen geopend van 9.00 uur t/m. 20.30 uur Duerswâld 23 Tel.: (0516) 54 12 15 Mobiel: 06 -21 67 10 24 9241 GW Wijnjewoude Fax: (0516) 54 19 34 www.destripe.nl

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

8.


Duurswoude. Oorspronkelijk verhaal van Hans Meinsma ’1885-1972’ opgetekend rond de jaren negentien zestig. Eerder geplaatst in de Bân oude stijl, nu met verbeteringen en aanvullingen van Durk v/d Veen over de huizen en hun inwoners van het deel (Duurs) van Wijnjewoude. De grens tussen de voormalige dorpen Wijnjeterp en Duurswoude was de Loksleane toen Lok's reed genaamd. Wijnjeterp westelijk en Duurswoude ten oosten daarvan. Het eerste huis van de fam. Tjoelker nu, was rondom 1880 een brouwerij. Heel toepasselijk en niet onlogisch voor die tijd woonde hier een familie genaamd Brouwer. Later woonde hier lang Roel Stevens. Dat was Roel Duursma met zijn gezin die er een winkel en boerderij vestigden. Daarna woonde er lytse Yle Dijkstra, een klein alleenstaand parmantig mannetje met zwarte pet en een blauwe kiel met witte knopen op de schouder. De voorlaatste bewoners waren Anne de Vries met zijn vrouw Trijntje Kamminga. Als voerman bij fourage handel B.H. de Vries en melkveehouder voorzagen zij in hun onderhoud. Herbouwd in de beginjaren van het Millennium tweeduizend zou dit huis wel weer honderd en twintig jaar vooruit kunnen.

In de late dertiger jaren is het tweede huis gebouwd in opdracht van Bonne de Boer een vrijgezelle los werkman die bij verschillende boeren aan het werk was. Ook hij was wel voerman bij B. H. de Vries, in de volksmond beter bekend als Binne/ Janke. Toen het huis klaar was wilde hij er zelf niet wonen. Hij voelde zich waarschijnlijk beter thuis bij de fam. Sietse Bouma aan wie hij zijn andere huis gedeeltelijk verhuurde. In het nieuwe huis hebben twee schoolmeester gezinnen gewoond. Eerst de familie T.van Eijk die ondermeester was aan de O.L. school in Wijnjeterp. Toen deze hoofdmeester werd in Duurswoude en verhuisde naar het schoolhuis kwam zijn opvolger J. Jongstra hier wonen. Nadien heeft hij het huis verkocht aan Harm de Vries en zijn vrouw Geertje Bosma. Tegenwoordig het domein van de fam. Brouwer, echt geen pand met brouwerij verleden.

9.


Het derde huis op rij is begin dertiger jaren in opdracht gebouwd voor Romke Wijngaarden. Deze was als kapper begonnen in een hok op het erf van de voormalige RABO bank, waar toen een bakkerij stond. Een grote vooruitgang was de nieuwe kapperszaak. Hier zijn heel wat haartjes gekortwiekt, gepermanent en kinnen geschoren. De slogan “Wie scheert met verstand, zeept in met de Vergulde hand”, zal de wand misschien nog sieren bij Thijs en Anja. Het volgende huis van de fam. Jakobs was bekend als doorganghuis waar steeds andere huurders woonden. Het is gebeurd dat er een gescheiden vrouw in woonde met haar twee kinderen, die werden op straat gezet. Daar zaten ze onder een linnenrak met een laken eromheen. Boer W Sietsma wist raad. Met paard en wagen, een knecht, arbeider en timmerman L. van Seien trok men naar de hei. Hier werd van heidespitten een muur gebouwd met daarop een dak van plaggen en een emmer zonder bodem diende als schoorsteen. Zo kon Grietje met haar kinderen wonen en de timmerman zei, een huis bouwen in één dag is me nog nooit overkomen.

10.

In het huis heeft daarna lang een Geeuwke Sietsma gewoond als rentenier boer en daarna is het verkocht aan Wiebe de Vos ook een rentenier boer. Het huis vlak tegen het vorige aangebouwd, daar heeft een vrouw on-getrouwd of weduwe gewoond die een slokje te koop had, volgens Meinsma. Later woonde er Volbeda een schilder, Hendrik Haisma, M. Kamminga en daarna de wed. Loopstra die er een winkel had die haar zoon Lolke kort voortzette tot hij vertrok uit Duurswoude. Toen kwam de familie Herlijn die het pand omtoverden tot naaiatelier en Koningkrijkzaal voor de Jehovagetuigen. Een huis met verscheidene bewoners, verbouwingen en een rijke geschiedenis. Dan komt de te koop staande ex winkel van Hylkema. Dit pand was vroeger een dubbele woning met in iedere kamer maar één glas (raam). In de eerste kamer woonde Sietske bôledraachster en met Sinterklaas was het daar bôlelotterij. Als kleine jongen ben ik er wel geweest, schreef Meinsma. Dan kocht je een houtje voor een cent en wie nr.1 had moest eerst gooien. Wie de hoogste oogjes had won de ronde bôle die anders een dubbeltje kos-


te. Haar tantezegger Haitse Duursma zat voor de tafelborden en had de leiding. In dezelfde kamer woonde later lange tijd vrouw Wiebrig met haar zoon Lucas, hun achternaam was niet bij Meinsma bekend. In de andere kamer hebben Evert en Sietske Bekkema lang gewoond. Evert was jarenlang de nachtwachter van Duurswoude. Voordat Jan Hylkema er beginjaren zestig een winkel vestigde bewoonden Jan Douwes Dijkstra en zijn vrouw Trijntje beide kamers. Dit waren de ouders van cafĂŠ houder Tjeerd en vrachtrijder Ids Dijkstra. Het huis van nu Henk Kleefstra was voor 1900 een huis met drie kamers waarvan het middelste niet bewoond werd. Het gezin Haitse Duursma woonde in het eerste, die hadden een winkel en zijn vrouw Engbertje ging met de kruiwagen bij de huizen langs met winkelwaren. Haitse en de jongens waren houtbazen. In het derde kamertje woonde de zich noemende Moeder Marie. Later woonde er de wed. van Zanden.

In 1904 heeft politie Blom het hele huis gekocht en er een nieuw huis met twee kamers op gebouwd. Politie Blom een bekende uit het verhaal dat ik ooit over Albert v/d Veen schreef. Bij het uitvoeren van hun hobby als stroper hingen ze altijd zo rond de Kerstdagen een dikke Haas aan de klink van de achterdeur bij Blom. Dit als dank dat hij het hen niet al te lastig maakte bij het stropen en wel eens de andere kant opkeek terwijl zij bezig waren. Het gezin van Steffen Stoker woonde daarna in de ene helft van het huis en in het andere deel had de familie Kalma een winkel. In dit deel woonde en werkte later Johannes de Jong als schoenlapper met een schoenwinkeltje. Een karakteristieke man met zijn stijve been. De herberg op de hoek van de Molenlaan. Daar woonde de fam. Tjeerd Walda lange jaren in en later hun zoon Hielke met een huishoudster. Hij had een beetje boerderij en wat houthandel erbij. Na hem zo rond 1914 is het gezin Engbert Meestringa er komen wonen en ten tijde dat Meinsma dit

Beppe Jappe had vroeger geen glazenwasser nodig, zij stak liever zelf de handen uit de mouwen.

11.


schreef was Tjeerd Dijkstra inmiddels de caféhouder geworden. Deze was getrouwd met een dochter van de Meestringa's. Vanwege het vroege overlijden van zijn vrouw runde zijn schoonmoeder Beppe Jappe het café met hem. Vlak na

de oorlog '40-'45 was het een in wijde omtrek gunstig bekend staand danscafé. Nadien is het na een veelheid aan uitbaters versleten te hebben al een hele lange tijd café v/d Weij. Durk.

Volleybalvereniging DWS De Balsponsors voor de maand januari zijn: - Bakkerij van der Molen - Hoekstra van Wijngaarden Schilders bedrijf - Kapsalon `t Leantsje allen uit Wijnjewoude Namens D.W.S hartelijk dank !!!!!! Wedstrijdschema: 12-01 19.15 Old stars HS 1 – DWS HS 2 19.15 DWS MB 1 – Turfst.-Drac MB 2 19.15 DWS DS 2 – ODS DS 5 21.15 DWS HS 1 – AVIOS - HS 1 19-01 19.15 Turfst.-Drac MB 2 – DWS MB 1 19.15 DWS HS 1 – R.S.O HS 2 21.15 s.v. Oerterp DS 2 – DWS DS 1 21.15 Turfst.-Drac DS 5 – DWS DS 2 26-01 20.15 DWS DS 2 - SC Veenwoude…DS 2 21.15 SCS HS 3 – DWS HS 2 21.15 DWS DS 1 – ODS DS 2

12.

Sportcentrum Drachten de Swingel Sporthal Revalidatie de Swingel Sportcentrum Drachten de Swingel de Swingel Sportcentrum Drachten de Swingel Sportcentrum Drachten de Swingel


Longa nieuws Op zaterdag 17 december heeft Femke Russchen een derde plaats weten te bemachtigen tijdens de derde divisie wedstrijd! In een deelnemersveld van 18 turnsters uit Friesland turnde Femke een hele stabiele wedstrijd hetgeen resulteerde in goede cijfers. In januari zal nog een wedstrijd volgen, de uitslag hiervan zal bepalend zijn voor de doorstroming naar de halve finale voor het Nederlands kampioenschap. Op woensdag 21 december was het zover: de valkuilfuif. Ruim 60 kinderen hebben zich tijdens deze middag prima vermaakt. Springen in de valkuil, testen hoe sterk ze waren en vooral veel lol maken dat was het motto van de middag. Aan de reacties te merken was dit prima gelukt. Als afsluiting werd er nog door een aantal groepen een demonstratie gegeven, wat door het publiek met een groot applaus werd beloond. Kortom een zeer geslaagde middag! Voor een ieder die nog eens 2 lessen wil uitproberen volgt hieronder het lesrooster: Dinsdag: Woensdag:

Donderdag: Vrijdag: Zaterdag:

8.45- 9.30 15.30-16.30 16.30-19.30 15.45-16.30 16.30-18.00 18.15-19.00 19.00-20.30 15.30-16.30 15.30-17.00 17.00-18.30 9.00-12.00

Peuter en oudergym Springen basisschool Selectie turnen Streetdance 1ste groep Acro Streetdance 2de groep Springen V.O. Kleutergym Recreatie turnen 1ste groep Recreatie turnen 2de groep Selectie turnen

Sigrid hof Lara Valkman Lara Valkman Lara Valkman Lara Valkman Lara Valkman Lara Valkman Sigrid Hof Loeky de Ruiter Loeky de Ruiter Lara Valkman

13.


Dorcas depot Wijnjewoude Al 22 jaar sorteren wij voor Dorcas. Dorcas is een internationale hulporganisatie die in 18 landen in Oost-Europa en Afrika 185 projecten ondersteunt. Dorcas helpt, geïnspireerd door Mattheüs 25, de allerarmsten in de wereld, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging Voor u liggen weer de laatste gegevens van Dorcas 2011 Ø 950 zakken gesorteerde kleding Ø 20 volle dozen voedsel Ø Giften voedselactie transportkosten € 73,00 Ø Verkoping garage € 140,00 Ø Statiegeldactie Spar € 214,70 Ø Willedei € 235,00 Ø Giften € 50,00 Ø En vele andere goederen Bij Fam. Bruinsma. De handartikelen op de kruiwagen, kaarten en giften brachten € 276,00 op. Samen met uw hulp kon Dorcas dit jaar weer veel goed werk doen. Hartelijk bedankt voor de steun die u het afgelopen jaar hebt gegeven We hopen dat u ook in 2012 weer samen met ons in actie wilt komen voor de allerarmsten!!!. Wat kunt u doen? Kleding, schoenen dekens enz. en afgedankte mobiele telefoons, brengen bij onderstaande adressen. Uw statiegeld bon deponeren bij de Spar en kaarten bij de fam. Bruinsma kopen

Een gezegend 2012 Met hartelijke groet Dorcasdepot Fam. B. Karssen Opper Haudmare 11 Tel. 481758

Voorraadkist Fam J. Bruinsma Merkebuorren 51 Tel.481372

Men moat it seil net heger lûke as de mést. 14.


Kunst aan de keukentafel Met hulp van de kunstgroep KeunstFratsen organiseren wij op donderdagavond 2 februari en 9 februari een laagdrempelige kunstavond. U bent van harte uitgenodigd voor één van deze avonden. De bijeenkomsten starten om 20.00 uur en vinden plaats op onze boerderij, Duerswald 2 te Wijnjewoude. U kunt de avonden kosteloos bezoeken. We vragen u om u vooraf aan te melden, uiterlijk op maandag 23 januari 2012. Uw auto of fiets kunt u op het erf achter de boerderij parkeren. Op deze avonden kunt u op een ongedwongen, “noflike” wijze kennis maken met kunst. U zult werk zien van (beginnende) kunstenaars uit het Noorden des lands. Het gaat om betaalbare kunst voor aan de wand, op tafel of in de tuin. Na de ontvangst met koffie of thee, geven Ali Pilot en Albertje van der Bij van KeunstFratsen een korte introductie op de werken. Daarna is er gelegenheid de kunstwerken te bezichtigen in de diverse ruimtes. Ook kunt u van eigengemaakte wijn proeven en van diverse hapjes genieten. KeunstFratsen” wordt gerund door Alie Pilot (kunstenares en styliste) en Albertje van der Bij (maatschappelijk werkster). Zij organiseren sinds 2011 kunstcafés op locatie en kunstbijeenkomsten aan de keukentafel in de provincie Fryslân. Op de avonden kunt u werk bezichtigen en eventueel kopen van de volgende kunstenaars: Klaske Kalsbeek - schilderijen, bloemen en landschappen. Renze Jacobi - kleurige schilderijen, Friese landschappen, portretten. Anne Wine - abstracte kunst, beeldhouwwerk, touw/garen sculpturen. Marjanne Sorgdrager - zilveren sieraden, soms verweven met steen, leer, kunststof. Ali Pilot - objecten van een mengsel van papier en klei (vazen, bollen). Ina Fekken - driedimensionale knipkunst. Tineke - objecten van vilt (hoeden, sjaals, jurken). Daarnaast etaleren wij keramiek, o.a. uit Bosnië, en schilderijen van kunstenaars met een verstandelijke beperking. U kunt zich opgeven bij Ineke van Straten: 0620573745 of via mailadres: inekevanstraten@hetnet.nl. Graag duidelijk vermelden voor welke avond u zich opgeeft.

Winewood Line-Dancers zoekt nieuwe deelnemers! De gezellige kleine line-dance groep in Wijnjewoude zoekt nieuwe deelnemers. We dansen vooral voor de gezelligheid en wat lichaamsbeweging op zowel moderne als country muziek. We dansen vanaf 11 januari iedere woensdagavond vanaf 20.00 uur in “de Swingel” Meester Geertswei 4 in Wijnjewoude. Lijkt het je leuk, en heb je zin om mee te dansen, kom dan gerust langs als je boven de 18 jaar bent. De proefles is gratis en verder zijn de kosten voor 10 lessen € 50,Voor inlichtingen kun je bellen met Magda 0516-481673

15.


BOUWBEDRIJF J. POSTHUMUS Weinterp 40 9241 HE Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 81 Fax: 0516 - 48 13 62

k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

dorpshuis

De Swingel Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: Erik en Anja van der Veen Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 31 97 96 91 b.g.g.: 0516 - 78 50 39 16.

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Geef de pen door. Dorpsgenoten, Mijn naam is Jan Blok, in het jaar 1957 geboren te Dordrecht in het ziekenhuis d.m.v. een keizersnee. Tja wat heeft dat er nou mee te maken, een ziekenhuis. Dat mocht ik deze maand meemaken dat ik op zondagmorgen voor de kerst, om kwart voor zeven, wakker werd met een spreekwoordelijke olifant op de borst. Tegen mijn vriendin Wieke Hofstra zei ik dat ik het vermoeden had, dat er iets niet goed was. Zodoende de dokterswacht gebeld en spoedig werd ik doorgeschakeld met de ambulancedienst. Die vertelden mij dat ze onderweg waren en dat we de voordeur alvast op een kier mocht zetten, zodat men direct het perceel zou kunnen betreden. Toen de broeders binnen kwamen moest ik het bovenlijf ontbloten en werd ik aangesloten op een hartfilmapparaat. Nadat de signalen doorgezonden waren naar de cardioloog te Leeuwarden kwam het telefoontje dat ik direct mee moest naar het ziekenhuis. Tjonge jonge wat ging dat met een bloedvaart zeg. Wel met zwaailampen en sirene, 170 km/u en flitsende palen bij de verkeerslichten was ik in no time op de intensive-care waar ik geprepareerd werd voor hartkatheterisatie. Daar werd een stent geplaatst om de verstopping op te heffen en de pijn van die olifant was dan ook op slag verdwenen. Kwart over tien verliet ik de “dotterkamer”, en heb het leven nog een keer helemaal bezien. Daarom wil ik deze gelegenheid niet voorbij laten gaan om alle mensen te bedanken voor het medeleven en hulp die wij afgelopen weken hebben mogen ontvangen. Dank u wel. Opgegroeid ben ik in de Brabantse Biesbosch op een gemengd agrarisch bedrijf, wat inhield dat er akkerbouw bedreven werd met een aantal jongvee (kalveren en pinken) die op de dijken die rond de polders lagen werden geweid. We woonden afgelegen op 2 kilometer vanaf de hoofdweg in de polder en het was 11 kilometer naar het dorp Werkendam waar ik de lagere school bezocht,

zodat ik tussen de middag m'n boterhammetje bij een overblijfgezin moest nuttigen. Daar in de Biesbosch heb ik de nodige overstromingen en dijkdoorbraken meegemaakt. Het was 1966 dat een zuidwesterwind het water deed opjagen en de Biesbosch instuwde. Er was in “onze” polder een gat geslagen en twee derde van buurman's land werd beschadigd en met zand vermengd. De buurman kreeg het aanbod op een bedrijf in Flevoland te solliciteren, maar zijn vrouw wenste absoluut de Biesbosch niet te verlaten. Dat was de reden dat mijn vader aanbood zijn bedrijf in te brengen en zodoende ben ik in Flevoland terechtgekomen. Destijds had de (Brabantse) Biesbosch de functie een waterbuffergebied voor de steden Dordrecht en Gorinchem te vervullen. De delta werken hebben een grote invloed op de flora en fauna in de Biesbosch gehad. Zo was er, na aanleg van de Haringvlietdam, geen eb en vloed meer en werden grote delen drooggelegd. Andere delen juist weer onder water gezet en werd het “nationaal park de Biesbosch” een feit. Uit alle delen van Nederland kwamen mensen in Flevoland te wonen om een toekomst op te bouwen. De pioniers van Flevoland. De projectontwikkelaars van rijksdienst voor de Zuiderzeepolders hadden alles

17.


gepland, zoals kanalen, dorpen, kortom alles stond reeds op papier beschreven hoe alles moest zijn, tot aan het soort aanplant van bomen aan toe. Erg ambtelijk zogezegd. In Dronten heb ik de lagere school afgerond en heb toen de MAVO gehaald. Daarna heb ik de MAS te Emmeloord gedaan en ben in 1976 bij een loonwerker aan het werk gegaan. Zuidelijk Flevoland werd in 1969 drooggelegd en zodoende had ik daar ook mijn werkzaamheden, wat inhield dat we daar 's avonds in het donker nog aanwezig waren en het er rondom donker was. Zover men kijken kon. De jachtopzichters van Staatsbosbeheer hadden daar ook hun terrein omdat er natuurlijk veel wild was dat zich ongestoord kon bewegen en voortplanten. Zo waren er kavels die alleen ingezaaid waren met gras, dat naar de grasdrogerijen ging. En daar werd natuurlijk ook wel eens een haasje en fazantje gemaaid, d.w.z. de pootjes er onderweg gemaaid. Om het lijden zo kort mogelijk te maken werden deze diertjes dan het nekje maar omgedraaid, het blaasje leeg gestreken

en in een zak gedaan om mee naar “huis� te nemen. Stropen werd dat genoemd door de jachtopzichters die ons eens kwamen controleren. De mannen van de drogerij hadden al een aardig aantal wild in de zak. Alsof het afgesproken werk was, ging een van de machinisten naar z'n hakselaar. Een ander was in gesprek met de opzichter met de zak in handen en opeens draaide de machine en de zak verdween in de hakselaar. Hoezo stropen, zeiden de mannen, er lag alleen nog een restant bloed op de grond. Op een gegeven moment, na mijn scheiding, ben ik door een kameraad gevraagd mee te gaan naar Champino in Drachten. Daar ontmoette ik een vrouw die mij, door de liefde, naar Friesland deed komen. Mijn werk heb ik gevonden bij de familie Oosterwoud aan de Mersken te Ureterp. Dit houdt in dat daar een camping, een paardenopfokbedrijf en paardenpensionstalling is gevestigd. Werken in de natuur, in een prachtige omgeving, met dieren en omgang met mensen vind ik een pracht job. Jan Blok.

En zo mezelf te hebben voorgesteld, geef ik de pen door aan Marjan Linstra.

Ouderensoos Wijnjewoude De Kerstmiddag van de soos was een gezellige middag. Dameskoor Zanglust uit Ureterp heeft kerstliederen gezongen en een mooi kerstverhaal verteld. Daarna was er een broodtafel welke prima in orde was. 11 januari 2012 hebben we een spelmiddag. We hopen dat we u weer mogen begroeten in het nieuwe jaar. Namens het bestuur, Joke.

18.


1 De tuincoach helpt. Start: 1 januari Kosten: Geen Tijd: Nvt Aantal lessen: Onbeperkt 2 Introductieles duiken. Start: 12 Januari Kosten: € 23,00 Tijd: 20.00-21.00 uur aantal lessen: 1 3 Workshop over Friese Kostuums. Start: 12 Januari Kosten: € 4,00 Tijd: 20.00-22.00 uur Aantal lessen: 1 4 Franse taalcursus. Start: 26 januar Kosten: € 70,00 Tijd: 19.00-21.45 uur (beginners) 20.30-22.45 uur (gevorderden) Aantal lessen: 10 5 Workshop zelf kaas maken. Start: 28 januari Kosten: € 20,00 Tijd: 13.00-16.00 uur Aantal lessen: 1 6 Bezem binden. Start: 28 januari Kosten: € 7,50 Tijd: 13.30-16.00 uur Aantal lessen: 2 7 Workshop Powertex. Start: 9 februari Kosten: € 27,50 Tijd: 19.30-22.00 uur Aantal lessen: 1 8 Filmavond, A farm for the future. Start: 24 februari Kosten: € 3,00 Tijd: 19.30-22.00 uur Aantal lessen: 1

11 Vintage midi scrapbook in romantische stijl. Start: 13 maart Kosten: € 17,50 Tijd: 10.00-22.00 uur Aantal lessen: 1 12 Workshop cupcakes. Start: 19 maart Kosten: € 22,50 Tijd: 19.00-21.00 uur Aantal lessen: 1 13 Cursus over kruidengeneeskunde. Start: 19 maart Kosten: € 85,00 Tijd: 19.00-21.30 uur Aantal lessen: 4 14 Workshop groententoren maken. Start: 21 april Kosten: € 5,00 Tijd: 10.00-14.00 uur Aantal lessen: 1 15 Geocaching. Start: 12 mei Tijd: 13.30-16.30 uur

Kosten: € 13,50 Aantal lessen: 1

Gratis cursussen* 1 Mobiele telefonie. Start: 23 Januari Tijd: 13.30-16.00 uur

Kosten: Geen Aantal lessen: 4

9 Intuïtief tekenen. Start: 7 maart Tijd: 19.30-22,00 uur

Kosten: € 45,00 Aantal lessen: 4

2 LSD (luisteren, Samenvatten, Doorvragen. Start: 5 maart Kosten: Geen Tijd: 13.30-16.00 uur Aantal lessen: 4

10 Paaseieren. Start: 9 maart Tijd: 10.00-14.00 uur

Kosten: € 12,50 Aantal lessen: 1

3 Computercursus voor beginners*. Start: 20 januari Kosten: € 25,00 Tijd: 13.30-16.00 uur Aantal lessen: 10

Kinsto net by de doarbelle fan Woudstra komme, Durk? Nee Bosma, ik kin der net by! Moat Bosma dy efkes optille Durk? Graach Bosma! Giet it sa Durk, kinst der by? Ja Bosma! En no moatte wy meitsje dat wy fuortkomme! 19.


Bedrijfspresentatie. Atelier The Jewelry Story. Gelegen aan de rustige Tsjerkereed, verscholen achter het hervormde kerkje aan de Weinterp, vindt u 'The Jewelry Story'. Een eigenzinnig Atelier voor moderne en originele handgemaakte sieraden. Sinds 1994 beoefenen Jan Kerkstra en Marion Pannenkoek hier hun beroep als edelsmid. Twee personen, die van hun passie hun werk hebben gemaakt. Bij het betreden van het atelier wordt mijn oog getrokken door talloze mooie sieraden, allen met hun eigen verhaal. 'Best things in life are still made by hand', vandaar ook de naam ' Atelier The Jewelry Story'. “Ieder sieraad heeft een verhaal”, zo weet de maker te vertellen. De broches, ringen en kunstwerken zijn te koop en hebben Jan en Marion gemaakt uit eigen inspiratie die ze opdoen in hun omgeving. Naast eigen werk wordt er veel gewerkt vanuit opdrachten. “Van trouwring tot geboortelepel, de opdrachten zijn heel divers.” Zo behoren manchetknopen, zilveren vorkjes, broches, briefopeners, servetringen en sculpturen ook tot de mogelijkheid. Op dit moment worden de sieraden vooral van hout en zilver gemaakt en worden verpakt in een prachtig bijpassend doosje. Amerika Het begon allemaal in Amerika. Jan en Marion maakten een reis door de U.S.A en kwamen in aanraking met een indianenreservaat waar sieraden werden

20.

gemaakt. “Ik was gelijk gegrepen door de schoonheid van sieraden”, vertelt Jan. Toen ze in 1980 weer terug in Nederland kwamen koos Marion voor de eenjarige opleiding tot edelsmid. Jan had hier ook wel oren naar en besloot zich eveneens in te schrijven. Op het moment dat ze klaar waren met de opleiding was het vak edelsmid in Nederland nog beschermd. Het bracht te veel rompslomp met zich mee om een eigen bedrijf te beginnen. Daarom besloten ze om in 1984 terug te gaan naar Amerika om daar hun eigen Atelier op te zetten. De tijd bracht hen weer terug naar Nederland, inmiddels zeven jaar later. Voordat ze in 1994 verknocht raakten aan hun huidige huis in het mooie Wijnjewoude hebben ze vier jaar in een molen in Tijnje gewoond. “Friesland is in de winter het vriendelijkst, vandaar deze keuze”, aldus Jan. Opdrachten Jan en Marion staan bekend als edelsmeden met veel vakkennis en hebben internationaal naam gemaakt. Kortgeleden zijn er twee ringen opgenomen in het boek 'New Rings 500+ designs around the world' (zie bijgevoegde foto's). De maker van dit boek heeft via internet de beste sieraden uitgezocht. Dat ze daarbij horen is iets om trots op te zijn. Hun werk is opgenomen in de collectie van onder andere het Fries Museum in Leeuwarden en het Columbia Museum of Art, Columbia, South Carolina, U.S.A.


Jan houdt zich vooral bezig met het technische deel van een ontwerp. Marion is naast edelsmid schrijfster van de blog www.thelateststory.nl. Hier schrijft ze gedachten over sieraden, kunst, architectuur, design, natuur, eten en andere zaken die haar inspireren in het leven. Helaas merken Jan en Marion ook de nadelen van de economische crisis. Jan: “Mensen willen een aanleiding hebben om een sieraad te kopen. Voorheen kwam men langs en kocht spontaan iets, dat is nu minder.� Gelukkig lopen de opdrachten wel door. Doordat trouwen hip is geworden maakt het stel veel trouwringen in opdracht. En wist u dat je zo dichtbij uw zilveren en gouden sieraden kunt laten repareren?

Wilt u de gemaakte sieraden eens met eigen ogen bekijken? Dat kan op donderdag, vrijdag of zaterdag. Dan is de Atelierwinkel open voor een vrijblijvend bezoek. Meer informatie over deze edelsmeden is te vinden op www.thejewelrystory.com Anna-lys.

Kunst in Opsterland Twee jaar geleden, in februari 2010, is de werkgroep Kunst in Opsterland opgericht door een aantal kunstenaars in Opsterland. Doel van de werkgroep is het ontwikkelen van gezamenlijke initiatieven die kunstenaars de gelegenheid geven zich professioneel te profileren. De werkgroep organiseert in mei 2012 de tweede Open Atelier Route Opsterland. Tijdens de twee weekenden van 19 en 20 mei 2011 en 26 en 27 mei 2012 is het mogelijk om op een gezellige en informele manier kennis te maken met de kunstenaars en hun werk. De reacties na de eerste Open Atelier Route waren heel positief: "Verrassend leuk nieuw initiatief op een hele mooie plek!" ; "Inspirerend, geniet van jullie werk, zowel de beelden als de schilderijen. Kom zeker nog eens langs" en "Erg verrassend, door de open dag durven we de drempel over! Prachtige schilderijen en beelden, dank voor de gastvrijheid" Tot 30 januari 2012 kunnen in Opsterland wonende kunstenaars: schrijvers, performers, verhalenvertellers, designers, kunstschilders, beeldhouwers, etc. zich melden voor deelname via de website: www.kunstinopsterland.nl Op de website is alle informatie te vinden. Ook kunt u bellen voor informatie met Alie Popkema: 06-27180633 of 0516 541021 21.


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing” Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voetverzorging Marijke Gediplomeerd pedicure Aantekening : diabetes Aantekening : reuma Ook bij u thuis M.G.A. de Bruin Lid van: Te Nijenhuiswei 27 9241 EA WIJNJEWOUDE Tel. mobiel: 06 29 211 470

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

Voor alle tegelwerk Wijnjewoude 0516 - 85 08 62 Tel.: Mobiel: 06 - 536 740 98 E-mail: loksleane@home.nl 22.

badkamers & toilet keukens & vloeren


Prikbord Aangeboden

VVV Wijnjewoude

Betrouwbare Huishoudelijke Hulp A. de Haan 06 51 88 62 36

De vvv organiseert zaterdag 14 jan. a.s. een winterwandeltocht. Tijdens de tocht krijgt u weer een kleine versnapering en na afloop van de tocht is er heerlijke snert. U kunt kiezen uit een tocht van 5 km en 10 km door de mooie bossen van Wijnjewoude. Start vanaf de boerderij van Kees Bouma Duerswâld 5.

Ferhuze Op 1 desimber binne wy nei Oerterp ferhuze, nei't wy 23 jier lang mei in protte nocht yn Wynjewâld wenne en wurke ha. Yngeande it nije jier wolle wy betanke foar alle lidmaat- en donateurskippen fan de ferskate ferieningen en ynstânsjes yn Wynjewâld. Fierders winskje wy eltsenien in goed en sûn 2012 ta. Oant sjen. Roel en Antje van der Heide

Goede doelenloods Soms word je ineens gegrepen door schrijnende situaties ergens op de wereld. Zoals: internationale kinderhulp, wees en verlaten kinderen, zonder brandstof zitten in de barre kou, en stichting M.A.F (vliegende dokters) een project in Roemenië Naar deze doelen ging er geld in 2011. De loods heeft dit jaar 955 euro opgebracht. Kopers en brengers hartelijk dank. Een gezond 2012 toegewenst.

Graag tot ziens op zaterdag 14 januari bij de winterwandeltocht van de VVV.

Groei en Bloei Vraagt u zich af wat er allemaal gebeurt in de Beetsterzwaagse bossen? Hebt u ooit gehoord van het Alpherveld? Op donderdagavond 26 januari vanaf 19.45 uur komt het Landschapsbeheer Friesland voor Groei & Bloei over dit onderwerp vertellen. Iedereen, ook nietleden zijn van harte welkom. De toegang is gratis. De lezing vindt plaats in De Schakel, Klokhuislaan 12 in Drachten.

Bent u slecht ter been? HM Haarmode knipt bij u thuis! Vanaf januari 2012 Iedere woensdag op afspraak Maak een afspraak, bel: 0516-850885

Duerswâld, Fokke en Renskje, Hendrik en Renny.

23.


Goede voornemens voor 2012??? Hebt u ook goede voornemens? Zo ja, misschien is het vrijwilligerswerk van de Zonnebloem iets voor u! Het bestuur van de Zonnebloem afdeling Ureterp komt graag in contact met nieuwe vrijwilligers uit de dorpen Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude. Wat doet een vrijwilliger van de Zonnebloem zoal: 1. Sommige vrijwilligers gaan regelmatig op bezoek bij hun vaste gast. 2. Gasten vragen voor onze activiteiten 3. Helpen bij het organiseren en de uitvoering van onze activiteiten 4. Doorgeven van namen en adressen van mensen die graag bezoek willen ontvangen van een vrijwilliger of meegaan met een Zonnebloem vakantie 5. Helpen als vrijwilliger tijdens een vakantieweek voor gasten van onze doelgroep Wat organiseert de Zonnebloem afdeling Ureterp in 2012? 1. Gezellige koffiemorgens in Wijnjewoude, Bakkeveen en Frieschepalen 2. Etentje met gasten en vrijwilligers 3. Een “ontspanningsmiddag” met het Zonnebloem-Theater Tournee in Drachten 4. Voor de heren een uitstapje met uitsluitend mannen 5. Een autotochtje 6. Regelmatig wandelen met rolstoelgebonden gasten uit De Lijte te Ureterp 7. We verkopen ieder jaar samen vele honderden Zonnebloem-loten 8. Dagboottocht voor ruim 100 gasten in september 9. Wandelen in bos, heide of duinen 10. Een winkelmorgen en een bezoek aan een tuincentrum 11. Onze afdeling helpt bij het aanvragen van aangepaste vakanties 12. Vrijwilligers krijgen het aanbod deel te nemen aan cursussen Het uitgangspunt van de Zonnebloem is: Waarmee kan de Zonnebloem u van dienst zijn. Wij willen graag voorkomen dat mensen ongewild in een isolement raken of vereenzamen. Dit komt ook in onze omgeving regelmatig voor. Vrijwilligers bepalen zelf wanneer en hoeveel tijd ze besteden aan hun werk voor de Zonnebloem. Zij zetten zich in bij die activiteiten die het best bij hem of haar past. Nadrukkelijk wordt gesteld dat zij geen werkzaamheden verrichten bij de gasten. De Zonnebloem is er voor alle gezindten – niemand uitgezonderd !! Voor meer informatie kunt u bellen met: Mevrouw H. van der Velde – Hagedoarnleane 7 - Ureterp 0512-302086 Mevrouw G. Beute – Weibuorren 91 – Ureterp 0512-301583

24.


Belangrijke data van Zonnebloem-Activiteiten. Er staan weer de nodige activiteiten op stapel. Op 21 februari zal een etentje georganiseerd worden in De Stripe te Wijnjewoude. De ervaring heeft geleerd dat hier altijd veel animo voor is. U kunt zich nu alvast opgeven. Op 7 maart is onze Regionale Ontspanningsmiddag in Drachten. Het Zonnebloem Theater Tournee komt met de voorstelling “Circus Monetti”. Het draait hier om een familiecircus, waarin na het overlijden van de circusdirecteur allerlei mysterieuze ontwikkelingen plaatsvinden. Het is weer een afwisselende show vol zang en dans. Het programma is speciaal voor de Zonnebloem geschreven en belooft een kleurrijke voorstelling te worden. Niet in de minste plaats dankzij de cast bestaande uit de topartiesten Mariska van Kolck, Harry Slinger, Heddy Lester, Pauline du Bois en Jacqueline Aronson.Wilt u ook onze gast zijn? Het vervoer wordt geregeld. Voor zowel het etentje als de theatermiddag kunt u zich opgeven bij: mevrouw G. Beute – telefoon 0512-301583 of mevrouw I. van der Veen – telefoon 0512-301984

NL doet 2012 16 en 17 maart 2012 Start nu met uw voorbereidingen! De vernieuwde www.nldoet.nl is net gelanceerd en inmiddels zijn er al meer dan 300 klussen aangemeld. U vindt hier veel tips, checklists en ideeën die u helpen bij het voorbereiden en plannen van uw klus. Neem dus vooral een kijkje, laat u inspireren en start met de voorbereidingen! Meld uw klus aan Weet u al wat voor klus u met vrijwilligers wilt oppakken op 16 en 17 maart? Meld uw klus dan direct met een enthousiaste omschrijving aan op NL DOET. Grote kans dat u snel aanmeldingen krijgt van vrijwilligers! Meld u aan via: www.nldoet.nl Ook in de gemeente Opsterland wordt weer aandacht besteed aan NL.DOET. Via deze website wordt u op de hoogte gehouden. In 2011 hebben ruim 40 organisaties meegedaan aan NL.DOET. In 2012 willen we minimaal weer dit aantal initiatieven halen en het liefst nog meer!!!

Je kunt niet weten hoeveel iemand voor je betekent, tot je voelt dat je hem kunt verliezen.

25.


TAXI BV BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES

Merkebuorren 72 9241 GH Wijnjewoude Tel.: (0516) 48 12 93 of 48 16 12 Mobiel: 06 - 51 33 95 55 (0516) 48 17 05 Fax:

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij zittend ziekenvervoer. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in “W.M.O. Vervoer”. W.M.O. Is een vervoersvergoeding

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Rabobank Geldautomaat en chipknipoplader aan de Merkebuorren Tel: 0512-587777

Drachten -Ureterp

voor ouderen of gehandicapten die zich moeilijk verplaatsen. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking! Bel dan gerust, wij verzorgen alle papieren voor u!

Klein Groningen 22 9241 HS Wijnjewoude

Tel.: (0516) 491277 F ax: (0516) 491479

Internet: www.garagedevries.nl E -mail: info@garagedevries.nl

Fysiotherapie Goren ·Fysiotherapie ·Manuele therapie ·Nek-, schouder- en arm specialisatie ·Triggerpoint therapie ·Medische fitness (alleen in Haulerwijk) 26.

Vestiging Bakkeveen: Tel: 0516 54 22 46 Weverswâl 7, 9243 JL Bakkeveen Vestiging Haulerwijk: Tel: 0516 42 27 61 Sinnehiem 1, 8433 JP Haulerwijk

www.fysiotherapiegoren.nl


Bakkeveen wint uitwedstrijd tegen Philidor 5 in Leeuwarden. Dirk Müller aan bord 1 speelde tegen Pieter Ploeger. Dirk had een taaie tegenstander, er ontstond een eindspel met 2 paarden tegen een paard en toren van Dirk. Toen Dirk secuur spelend een pionnetje voorkwam en daarna nog 1 was de strijd beslist en moest zijn tegenstander opgeven. Gerrit Meppelink speelde aan het tweede bord tegen Henk van Wilgenburg. Er ontstond een eindspel waar geen van tweeën voordeel uit kon halen, zodat er remise werd overeengekomen. Ben de Vries kwam ongelukkig uit de opening, veroverde een loper tegen 3 pionnen, maar kwam zwaar onder druk te staan. Ben wist zich echter goed staande te houden, pinde tot schrik van zijn tegenstander op het juiste moment een toren en wist daarna op een knappe manier te winnen. Hos van de Mark en Leo van Manen op bord 4 bleken zeer aan elkaar gewaagd en besloten in het eindspel tot remise. Sieb Hazenberg op bord 5 speelde tegen Ivo Hubers eveneens een remise partij. Na analyse bleek Sieb toch een winnende voortzetting te hebben maar helaas. Lammert Ausma had een zware partij tegen Peter Venhuizen op bord 6. Er waren mogelijkheden voor beide spelers, in het eindspel werd de druk voor Lammert helaas te groot en moest hij opgeven. Jelle Bergsma had de kortste partij van de avond; zijn tegenstander Wolter Jongsma gaf zijn dame weg. Die dankbaar door Jelle werd geaccepteerd, zodat de voorsprong voor Bakkeveen inmiddels 4½- 2½ was geworden. Op bord 8 speelde Frank van den Berg tegen Juko Schoonhoven. Frank kwam redelijk uit de opening. Toen zijn tegenstander echter met zijn loper beide torens wist aan te vallen en hij daardoor 1 moest verliezen hield Frank het voor gezien en eindigde de strijd in het voordeel van Bakkeveen 4½-3½

Niet wenen om wat er niet meer is, glimlachen om wat er geweest is.

27.


G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Ina Zandberg Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68 Fax: 0516 - 48 05 35

* Bloemstukken * Snijbloemen Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen *

www.bloemenkadohuiswilma.nl

28.


Cursusprogramma Januari 2012. Opgave / informatie Lydia Huisman, 0516-481178, waw-ba@wijnjewoude.net Siebo Groenewold, 0516-481878, waw-ba@wijnjewoude.netE-mail, waw-ba@wijnjewoude.net Website, www.wijnjewoude.net Introductieles duiken. Heb je je altijd al eens afgevraagd hoe het nu is om gewichtsloos te zijn? Of zou je wel eens willen weten hoe het is om onder water adem te kunnen halen? Dan zou je zeker eens een keer een introductieles duiken moeten volgen! De introductieles is speciaal ontwikkeld om je een keer de gelegenheid te geven om te voelen waarom miljoenen duikers over de gehele wereld zo graag onder water zijn en er niet over uitgesproken raken. Je begint natuurlijk tijdens deze les eerst met een korte uitleg waarin je wordt uitgelegd aan welke "spelregels" je je onderwater dient te houden. Ook wordt de globale werking van de duikapparatuur aan je uitgelegd zodat je daarna met het volste vertrouwen een echte persluchtduik in het zwembad van Lyndensteyn kan gaan maken. Docent: Duikvereniging de Rog. Datum: donderdagavond 12 januari. Tijd: 20.00-21.00 uur. Kosten: € 23,00. Locatie: Lyndensteyn Beetsterzwaag. Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878. Workshop over Friese kostuums. Deze avond maak je kennis met het traditionele Friese kostuum. Ook laten we je zien dat de kostuums, ondanks het traditionele aspect, aan mode onderhevig waren. De getoonde kostuums zijn gemaakt door Marten Tolsma Sikkes en de mutsen en floddermutsen door Vronie Asma. Vronie zal ook laten zien hoe ze floddermutsen maakt (breien en kantklossen). Eén van de vrouwelijke aanwezigen, wordt uitgenodigd om de Friese klederdracht te laten zien. Zo krijg je een beeld hoe alles eruit ziet met al die rokken. Docent: Marten Tolsma Sikkes en Vronie Asma. Datum: donderdagavond 19 januari. Tijd: 20.00-22.00 uur. Kosten: € 4,00, incl. 1 x koffie/thee. Contactpersoon: Sybout Posthuma Linthorst, tel. 0516-481646. Franse taalcursus. Leer de Franse taal bij een ervaren docente in een gemoedelijke sfeer; voor beginners tot redelijk ver gevorderden. Met uiteraard veel aandacht voor spreekvaardigheid en uitspraak. Het zal uw vakantie in Frankrijk mogelijk gemakkelijker maken. Docent: Kiki ten Cate. (zie ook www.lapasserella.nl ) Datum: donderdagavond 26 januari. Tijd: beginnersgroep 19.00 uur tot 20.15 uur. gevorderden 20.30 uur tot 21.45 uur. Kosten: 10 lessen € 70,00. ( mogelijke kosten lesmatriaal € 5,00 ) Contactpersoon: Sybout Posthuma Linthorst, tel 0516-481646. 29. Uw opgave: moet voor 14 januari binnen zijn.


Workshop zelf kaasmaken. Op kaasboerderij 'de Stelp' in Oldeberkoop ga je zélf kaasmaken. Deze workshop duurt een hele middag en je maakt in groepjes van vier je eigen kruidenkaasje. Tussendoor bekijken we het boerenbedrijf zoals de melkrobot, de boerderijdieren. Na afloop drinken we een glaasje wijn of sap, met heerlijke boerenkruidenkaas. Je eigen kaasje krijg je drie weken later, omdat het eerst moet rijpen. Dit is ook voor kinderen een boeiende en leerzame workshop! Docent: Dori van der Gun. Datum: zaterdagmiddag 28 januari, vertrek MFC De Swingel Tijd: 13.00-17.00 uur. Kosten: € 20,00 (kinderen gereduceerd tarief) Contactpersoon: Dickey Gardenier, tel. 06-22655828. Bezembinden. Vroeger werd de, van berkentakken gemaakte, bezem gebruikt om de stal en het straatje mee aan te vegen maar vooral om sneeuw mee te ruimen. Tegenwoordig wordt dezelfde bezem nog steeds gebruikt voor deze, maar nu ook voor decoratieve, doeleinden. Leer in twee lessen hoe de bezem wordt gemaakt. In de eerste les ga je met een bezembinder de bossen in, op zoek naar takken en een bezemsteel. De steel kan ook bij de bezembinder worden gekocht. In de tweede les ga je je eigen bezem samenstellen en binden. Docent: Wietze van der Lei. Datum: zaterdagmiddag 28 januari en 4 februari. Tijd: Vanaf 13.30-16.00 uur. Kosten: € 7,50 Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878. GRATIS CURSUSSEN* Deze cursussen worden gesubsidieerd door de gemeente Opsterland en uitgevoerd door een docent van het Friesland College. Mensen uit Ootstellingwerf mogen hier ook aan deelnemen. Mobiele telefonie. Het kunnen hanteren van een mobiele telefoon is belangrijk om meer verbonden te blijven met de maatschappij. U hebt een mobiele telefoon, maar u gebruikt deze te weinig. In deze cursus leert u om te gaan met het menu, leert een adresboek in te voeren en u leert sms- en. Docent: Ankie van der Meer. Start: maandagmiddag 23 januari. Aantal lessen: 4. Tijd: 13.30-16.00 uur. Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878.

30.


LSD. (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen) In deze cursus leert u hoe u in gesprekken uw gespreksvaardigheid kunt vergroten en door middel van doorvragen knelpunten “boven tafel”kan krijgen. De volgende onderwerpen komen aan de orde: wat is communicatie, waarnemen en interpreteren , luister oefeningen, wat zijn open en gesloten vragen, samenvatten en dergelijke. Er zal veel geoefend worden aan de hand van concrete situaties. Docent: Ineke de Kuijper. Start: maandagmiddag 5 maart. Aantal lessen: 4. Tijd: 13.30-16.00 uur. Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878. Computercursus voor beginners.* Wilt u aan de slag met de computer, maar u hebt nog weinig of geen kennis van de computer, internet of e-mail? Dan is deze cursus iets voor u. U leert wennen aan de computer en kunt zelf aan de slag met teksten, internet enz. Voor deze cursus heeft u een boek nodig. De kosten daarvan zijn € 25,Docent: Jerry Mercera. Start: vrijdagmiddag 20 januari. Aantal lessen: 10. Tijd: 13.30-16.00 uur. Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878.

31.


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 481383

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 - 9241 WH Wijnjewoude Fax: 0516 - 47 15 93

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

32.


33.


Kerkdiensten Hervormde Kerk Januari 8 15 22 29

9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur 9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur

Duurswoude Duurswoude Duurswoude Duurswoude Geref.Kerk Duurswoude

Dhr. H. J. van der Wal, Groningen Dhr. M. van Heijningen, DorkwerdGezamenlijke dienst Dhr. M. van Heijningen Dorkwerd Kand. J.A.A. Geerts, Heiligerlee Ds. E.J.vd Brink, Ureterp Gez. Dienst Ds. J.A.L. Duijster, Zwartsluis Februari

5

9.30 uur

Duurswoude

Ds. H. Poot, Oosternieland

Voorbereiding HA

Gereformeerde Kerk Januari 8

9.30 uur. 13.45 uur.

15

9.30 uur. 13.45 uur. 09.30 uur. 13.45 uur.

22

29

09.30 uur. 13.45 uur.

ds. J. G. Arensman, Drachten dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd. Gezamenlijke dienst in de Herv. Kerk Weinterp. ds. E. J. van den Brink. ds. J. v.d. Veen, Heerenveen ds. S. Sijtsema, Heerenveen. ds. E. J. van den Brink. Gezamenlijke dienst met de Herv. Gemeente ds. J. de Kok, Diever. ds. A. Elverdink, Jistrum. Februari

5

34.

09.30 uur. 13.45 uur.

Ds. C. W. Hoek, Bunschoten / Spakenburg. Voorber. H.A. Geen dienst.

Vrijheid begint met vrij denken, zonder een ander te krenken.


Dorpsagenda Januari 10 Klaverjassen in Café van der Wey 11 Koffiemorgen in het Wâldhûs vanaf 09:00 uur 11 Soos. Spelmiddag 14 Nieuwjaars wandeltocht vanaf 13:30 uur vertrek bij de boerderij van Kees Bouma. 12 Buurtacademie. Introductie les duiken om 20:00uur 19 Buurtacademie. Workshop over Friese kostuums om 20:00uur 28 Buurtacademie. Workshop kaasmaken. Vertrek om 13:00 uur bij de Swingel. 28 Buurtacademie. Workshop bezembinden. Vanaf 13:30 uur 29 Het en Memmendei in Café van der Wey, aanvang 16.00 uur 31 Klaverjassen in Café van der Wey Februari 2 + 9 Kunst aan keukentafel Duerswâld 2 3 Schutjassen in de ODV kantine 21 Klaverjassen in café van der Wey 21 Zonnebloem: Etentje in de Stripe

VVV Wijnjewoude

nieuwjaars wandeltocht Op zaterdag 14 januari 2012 start vanaf 13.30 uur tot 14.30 uur vanaf Duerswâld 5 Wijnjewoude. inleg € 7,- volwassen en € 3,50 voor kinderen t/m 12 jaar. U kunt kiezen uit een afstand van 5 km of 10 km. Na afloop kunt u heerlijk genieten van een bord snert. Meedoen is op eigen risico . Inlichtingen bij Mw. G. van Veen 0516-481432

35.


Medicatiebezorging Huisartsenpraktijk Wijnjewoude PatiĂŤnten van 70 jaar en ouder en patiĂŤnten die minder goed ter been zijn, kunnen de medicijnen en verbandartikelen thuis laten bezorgen. Indien u voor maandag 10.00 uur bestelt wordt het pakket op dinsdagmorgen bij u thuis bezorgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Uiteraard kan er in geval van verhindering/afwezigheid met ons overlegd worden. Met vriendelijke groet, Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

Doktersdiensten Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50. Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08 Na 17.00 uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112 Na 17.00 uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden - maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur - aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur - koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur - bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur - medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur - wrattenspreekuur: in overleg met assistente Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus. Herhalingsrecepten kunnen ook via de site besteld worden. www.lewin.praktijkinfo.nl Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur afgehaald worden. Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 - 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor spoedgevallen bereikbaar. Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds, 's nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer: 0900 1127112 U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal stellen en u verder op weg helpt. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast het compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.

Niemand heeft zoveel geluk dat hij er mee kan spelen. 36.


In-verkoop/bemiddeling auto onderdelen, accessoires en occasions Egbert

de Boer

drukkerij

Sparjeburd 19 8409 CK HEMRIK

Telefoon: 0516 - 47 12 76 Fax: 0516 - 47 15 44

www.drukkerijpool.nl Tel.: 0516 - 48 15 97

Mobiel: 06 - 54 272 376

Geopend op afspraak

E-Mail: info@egbertdeboer.nl Website: www.egbertdeboer.nl

Ook voor rouwdrukwerk kunt u bij ons terecht


drukkerij drukkerijpool.nl Tel.: 0516 - 48 15 97

We hebben met veel plezier het afgelopen jaar vele soorten van drukwerk gemaakt en hopen u het komende jaar weer van dienst te zijn. Frans en Hanneke Pool en Gerrit Bakker

januari 2012  
januari 2012  

het dorpsblad van Wijnjewoude

Advertisement