Page 1

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e d o n u a d a

ja a

01 3

16

e

M

de B창n

rga

ng

Nr. 1 66

febr

u

2 i r a


Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.


Van de redactie

Een praatje bij het plaatje

Redactie "de Bân” Wikje Hofman, Noormanstrjitte 18 Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaas Greidanus, Bremerheide 20 Klaske de Vries, Russchenreed 48

tel: tel: tel: tel: tel: tel:

06 - 47 50 42 41 48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 83 48 13 05

"De schapen kijken uit naar de lente".

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 2 maart. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon Word document en dan in lettertype arial 11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 23 februari 18.00 uur. Kopij die niet via e-mail gaat moet op donderdag 21 februari binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij Annie Posthumus tel. 481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl.

De automatische overschrijving van de vrijwillige bijdrage van de Bân zijn afgeboekt. In februari komen we langs bij de adressen die niet automatisch betalen. Wij stellen het op prijs dat er nog wat meer lezers de bijdrage automatisch willen doen. Bij het bezoek vragen wij dat aan u. Onze tip is nog steeds € 5,Veel lees plezier. De redactie.

Je kunt van iedereen weglopen, behalve van jezelf.

1.


Berichten van Plaatselijk Belang.

Ledenvergadering Bijgaand treft u de voorlopige agenda voor de ledenvergadering van 12 maart aan. De definitieve agenda, met de namen van de nieuwe kandidaat bestuursleden, komt in de B창n van maart. De notulen van de vorige ledenvergadering liggen voorafgaand aan de vergadering ter inzage. Wilt u deze notulen al eerder inzien dan kunt u de notulen ook per mail ontvangen. Stuurt u daarvoor een mailtje naar Grietje Rooks (grietjerooks@planet.nl). Het programma na de pauze staat volledig in het teken van de N381 en de gebiedsontwikkeling. In een vorige B창n heeft Anne Muller namens de stuurgroep N381 uitleg gegeven over de stand van zaken van de gebiedsontwikkeling. Zoals hij al aangaf lijkt alles nu in een stroomversnelling te komen. De ledenvergadering lijkt ons een prima gelegenheid om de plannen verder te bespreken. Wij hebben medewerkers van het projectbureau N381 bereid gevonden informatie te geven over de nieuwe N381 en de gebiedsontwikkeling. Ook de leden van onze eigen stuurgroep N381 zullen aanwezig zijn om informatie te geven. Wilt u weten wanneer de werkzaamheden aan de N381 beginnen, hoelang het gaat duren, hoe de nieuwe situatie bij de Weinterp, de Driehoek en Klein Groningen er uit komt te zien en wilt u weten wat er verder gaat gebeuren rondom Wijnjewoude, de Merkebuorren en de Mounleane, kom dan naar de ledenvergadering op 12 maart! Iedereen, ook niet leden, is van harte welkom.

2.

Rondgang Op 5 september 2012 hebben we overleg gevoerd met medewerkers van het gemeentebedrijf over het onderhoud van de openbare ruimte. In dec. 2012 hebben we het verslag van het overleg ontvangen. Hierna kunt u de reactie lezen op de door ons gestelde vragen en opmerkingen. Evenemententerrein: wij hebben aangegeven dat er sprake is van natte en kale plekken. De gemeente heeft toegezegd voor 1 mei 2013 een drainagestreng door het natte deel te leggen, de grasmat met de diepverluchter te bewerken en het achterste deel opnieuw in te zaaien. Reade paadsje: wij hebben aangegeven dat er waterplassen bij de kerk voorkomen. De gemeente heeft toegezegd actie te ondernemen als het wordt waargenomen. Bekend is dat dit inmiddels gebeurd is. We hebben de indruk dat het probleem deels verholpen is. Trottoir bij Spar: wij hebben aangegeven dat er sprake is van losse en kapotte tegels in het trottoir bij de Spar. De gemeente geeft aan dat het probleem inmiddels is opgelost. Finnepaad: Wij hebben verzocht de afvalbak bij de parkeerplaatsen vaker te legen. Toegezegd is dat de afvalbakken vaker worden geleegd.


Oproep starters/doorstromers Er zijn nog een aantal bouwkavels, o.a. aan de Welfingstrjitte en de Gentiaan, in Wijnjewoude beschikbaar. De gemeente heeft ons verzocht te inventariseren of er belangstellenden zijn voor deze bouwkavels.

Starters of doorstromers die belangstelling hebben voor een kavel of een halfvrijstaande woning kunnen zich hiervoor melden bij Meintsje Nust (tel. 0516481552) of Aldert Voolstra (tel. 0516481953) van Plaatselijk Belang. Bestuur Plaatselijk Belang

Dit verslag gaat over de periode: 13 maart 2012 t/m heden. Het bestuur kwam elf maal bijeen en bestond uit: Jan Bakker,voorzitter; Grietje Rooks, secretaris; Lammert Bouma, penningmeester/ notulist; Aldert Voolstra, vice voorzitter en de leden Janny Copeland, Meintsje Nust, Janny Janssen, Hillie Renkema en Henk v/d Wal. Met de volgende zaken zijn we het afgelopen seizoen bezig geweest: - Overleg met de gemeente m.b.t. Opsterland Vitaal 2 - Stuurgroep N381 en gebiedscommissie N381 - Sport en ontmoetingsplek voor de jeugd (Te Plak) - Bouwkavels - Klein Groningen: haalbaarheidsonderzoek - rondgang met het Gemeentebedrijf op 5 september 2012 - overleg scholen - overleg bestuur de Swingel - overleg bestuur WAW/buurtacademie Het jaarlijkse overleg tussen het bestuur van Plaatselijk Belang en het college van B&W vond plaats op 20 september 2012. Tijdens dit bezoek hebben we gesproken over de woningbouw in het dorp en vanuit de dorpsvisie streeft Plaatselijk Belang naar een toekomstig woningbestand wat gevarieerd is en wat aansluit op de behoeftes in de toekomst. De ontsluiting van de nieuwbouw (Gentiaan) wordt opnieuw benoemd als zijnde zeer wenselijk. De N381 en de gebieds-ontwikkeling

en ook de situatie Klein Groningen zijn onderwerp van gesprek geweest. Met de gemeente zal op korte termijn gekeken worden naar de realisatie van een ontmoetingsplek voor jongeren. Het overleg vond deze keer plaats in de vergaderruimte van het Wâldhûs en aansluitend hebben we een wandeling gemaakt in – en rondom het Wâldhûs. Op 26 november hebben we kennis gemaakt met onze nieuwe wethouder Piet van Dijk Woningbouw Met Elkien is overleg geweest over de woningbouw aan de Welfingstrjitte. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met de woningbouwcorporatie en leden van Plaatselijk Belang zijn bovendien aanwezig geweest bij de bewonersbijeenkomsten. En bovendien hebben we ons bezig gehouden met: - de organisatie van de dodenherdenking - de uitgifte van bouwkavels - contact/overleg met de dorpsagent - aanpassen/maken nieuwe website - informatieborden

3.


Verder hebben we o.a. bezocht: - de bijeenkomsten over Opsterland Vitaal 2 - afscheid wethouder Klaas de Boer op 5 oktober 2012 - officiĂŤle opening Hotel de Stripe - opening Hepkemapaad Met een fototentoonstelling in de muziekkoepel waren we aanwezig op de Willedei. De tentoonstelling was samengesteld door Durk v.d. Veen. Berichten van Plaatselijk Belang vindt u ook maandelijks in De Ban. De taakverdeling van het bestuur was als volgt: Jan Bakker Grietje Rooks Aldert Voolstra Lammert Bouma Meintsje Nust Janny Copeland Hillie Renkema Henk v/d Wal Janny Janssen

voorzitter, gebiedscommissie N381 en overleg scholen secretaris, website, WAW/buurtacademie vice-voorzitter, dorpsteunpunt en wonen penningmeester; notulist, informatie de Bân, speeltuinen, WAW/buurtacademie en website lid, wonen, informatieborden en muziekkoepel lid; jeugdbeleid, evenemententerrein en wegen en verkeer lid; dodenherdenking, stuurgroep N381 lid; contactpersoon ondernemersvereniging, wegen en verkeer jeugdbeleid, evenemententerrein en informatieborden lid en overleg scholen Wijnjewoude, januari 2013 Grietje Rooks, secretaris

4.


Uitnodiging Ledenvergadering Plaatselijk Belang Jan Bakker (voorz.) Grietje Rooks (secr) Lammert Bouma (penningm) Aldert Voolstra (vice voorz) Janny Copeland

tel 481359 tel 491350 tel 481457 tel 481953 tel 541862

Janny Janssen Henk v.d. Wal Meintsje Nust Hillie Renkema

tel 480562 tel 481385 tel 481552 tel 481465

Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt alle leden ( en ook niet-leden) uit voor de ledenvergadering die plaats zal vinden op: Datum: dinsdag 12 maart 2013 Tijd: 20.00 uur Plaats: MFC De Swingel AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14.

Ontvangst met koffie/ thee Opening door de voorzitter Mededelingen Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 13 maart 2012 De notulen liggen vanaf 19.30 uur ter inzage in MFC De Swingel Jaarverslag van de secretaris Jaarverslag van de penningmeester Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid voor deze commissie Korte presentatie van de nieuw te bouwen website van Wijnjewoude Korte presentatie jeugdontmoetingsplek TE PLAK Bestuursverkiezing: Aftredend: Jan Bakker en Lammert Bouma Rondvraag Pauze N381/gebiedsontwikkeling. Presentatie van de plannen inzake de N381 en het geven van informatie over de gebiedsontwikkeling. Om uw vragen goed te kunnen beantwoorden zullen mevr. Bijstra, wethouder Kooistra, leden van het projectbureau van de N381 en leden van de stuurgroep N381 aanwezig zijn. Sluiting Namens Plaatselijk Belang Grietje Rooks, secretaris

5.


Merkebuorren

(zuidkant 4)

Tussen het parkeerterrein van de Spar supermarkt en de Oude Smidse was voorheen een zandpad dat richting de boerenstreek, nu Ald Duerswâld ging. Aan dit pad stonden twee woningen. Eén ervan heeft het pad overleeft en staat er nog steeds, weliswaar in een wat andere gedaante. Meinsma's verhaal, dat nog steeds de historische basis is over de huizen en hun bewoners van voormalig Duurswoude, noemt ze niet. Toch horen deze er wel bij. Het huis dat er nog steeds staat is nu Noormanstrjitte 7 en schuilt mooi beschut achter het ballen keernet op het trainingsveld van het sportveldencomplex. Het huis werd bewoond door peteroliehandelaar Teunis Herder met zijn gezin. Hij was dagelijks bezig met het bezorgen van de voor velen onmisbare brandstof voor verlichting, warmte en om te koken. Vóór op de bagagedrager van zijn transportfiets vervoerde hij de karakteristieke vierkante blikken met het kostbare vocht. Geen licht werk met die zwaar beladen fiets over vaak smalle zandpaden. In de zomer mul zand en herfst en winter vaak modderig. Na de grote aardgasvondsten in Nederland verdween de peterolie uit het huishoudelijk leven maar Herder was toen ook pensioengerechtigd. De familie Niemijer

werden de volgende bewoners en na hen Free en Titie Lolkema momenteel wonen Sonja en Reinier Gildemacher. Aan hetzelfde pad een paar honderd meter verderop ter hoogte van de weg Ald Duerswâld stond het tweede huis. Daar woonde de familie Tjeerd en Dina v/d Woude- Rinkema. Dit is nu de plek van het volkstuinencomplex Boerestreek. Een betere plek voor volkstuinen in het dorp is bijna niet denkbaar want de tuin van v/d Woude lag er altijd voortreffelijk bij. Hij was een echte vakman in het bewerken van grond maar de kwaliteit van de grond is er ook goed. Weer terug naar de Merkebuorren, ook nog aan dit pad heeft op de achtertuin van de Oude Smidse nog een aantal jaren een woonwagen gestaan. Daarin verbleef Durkje Donia. Terug naar de verharde weg,

6.


daar gaan we verder met de Oude Smidse. Daarin woonde rond 1860 smid Wilt Feenstra en als opvolger zijn zoon Ebbel tot ongeveer 1906.Toen nam diens zoon Wilt de voorhamer weer over maar deze is er in de loop van de tijd met het smidswerk gestopt. Jarenlang heeft de box waarin de paarden stonden tijdens het hoef bekappen nog naast de smidse gestaan als stille getuige van een eerzaam maar zwaar beroep. Smidsknecht Uilke en Geertje BekkemaSteensma zijn er na Feenstra gaan wonen en nadat dezen de smederij van Popke Blaauw overnamen is het pand

omgebouwd tot galanteriewinkel door Tys van Gans, voorheen klompmaker naast de oprit naar de ijsbaan het � Fintsje�. De winkel is later overgenomen en voortgezet door de familie Bergsma. Het winkeltijdperk werd nog veranderd in uitvalsbasis voor de plaatselijke melkboer van respectievelijk familie Renze de Bruin en korte tijd Rink v/d Mei. Vervolgens werd het bewoond door de families van Adel en Doorgeest. Met tegenwoordig Michelle Hamstra binnen de deuren kan het pand de Oude Smidse nog jaren vooruit. Durk.

Het is misschien wel interessant om te vertellen dat de veldwachter van der Velde die door Durk in zijn artikel over het Duurswoude van vroeger wordt genoemd de heer Rink van der Velde uit Haulerwijk was. Hij was de grootvader van de bekende gelijknamige Friese schrijver. Ik heb wel eens een artikel over hem gelezen geschreven door zijn kleinzoon. Hij ging voor niets en niemand aan de kant en was voor niemand bang, later is hij naar standplaats Beets gegaan en nog later richting Dokkum. Ook de zoon en dus de vader van de schrijver was veldwachter o.a. te Beetsterzwaag. Vr. gr Ids van der Molen.

7.


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

hotel Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

8.

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00


Dorpsfeest 2013

Do

rpsfeest

Hallo dorpsgenoten, We hebben dit jaar weer 2 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen in ons bestuur. Hieronder zullen zij zich even aan u voorstellen. Mijn naam is Wilco van der Meer. Ik ben in Postbus 3 9240 AA Wijnjewoude 1990 geboren in Drachten, maar in 1991 E-mail: SDWW@LIVE.NL verhuisd naar Wijnjewoude waar mijn ouders destijds een slagerij hebben Longa en Rinse van 6 voetbalt bij ODV. overgenomen. Waarop in 1997 de ons lytske Wisse is 4 jaar en die is nog niet Volumemarkt volgde aan de Merkebuor- zo sportief. Wij wonen alweer een aantal ren. Zelf heb ik de opleiding allround jaren met veel plezier aan de Merkebuortimmerman in 2010 behaald en ben ik aan ren. de slag gegaan als timmerman. Op dit Ik ben werkzaam in de bouw, samen met moment ben ik werkzaam in Assen waar mijn vader, oom en neef run ik het bouwik prefab bouwproducten produceer. Bij bedrijf firma HJ Talsma en zonen in de voetbalwedstijden van SC Heeren- Drachten. En ik zit dit jaar voor het eerst in veen ben ik in de weekenden te vinden het dorpsfeest comité, ze hadden me al achter de bar. Nadat er vorig jaar een een paar keer gevraagd of ik ze wou bijna compleet nieuw bestuur is aangetre- helpen en dit jaar had ik er eindelijk tijd den en mij de vraag werd gesteld of ik ook voor. Het is natuurlijk een hele leuke in het bestuur wilde, hoefde ik niet lang na manier om wat voor je eigen dorp te te denken! “Het dorpsfeest organiseren betekenen. We zijn met een leuke gezellige enthousiaste ploeg en met z'n allen voor jong en oud met en voor elkaar”! proberen we er mooie feesten van te maken. Wat een geweldige manier om zo wat voor het dorp te kunnen betekenen. Groetjes Kees.

Hallo allemaal , Er is mij gevraagd of ik me even voor wil stellen, dus bij deze. Mijn naam is Kees Talsma ik ben 34 jaar jong en ik woon alweer bijna 12 jaar in Wijnjewoude samen met mijn vrouw Heidie. Wij hebben 3 kinderen Else die is 10 jaar en turnt bij

Het programma voor komend dorpsfeest is zo goed als klaar. We zullen het hele weekend terug gaan in de tijd. Op vrijdag zal weer de playbackshow voor jong en oud plaatsvinden. Weet je nu al dat je mee wilt doen? Geef je dan op via ons mailadres: sdww@live.nl. Op zaterdagmiddag zal het terrein omgetoverd worden tot een middeleeuws leven. 's Avonds zal het feest afgesloten worden met de band Exposure! Binnenkort meer over het complete programma. Het wordt weer een spetterend dorpsfeest, daar zijn we van overtuigd! Groetjes, Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude.

9.


TAXI BV BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES

Merkebuorren 72 9241 GH Wijnjewoude Tel.: (0516) 48 12 93 of 48 16 12 Mobiel: 06 - 51 33 95 55 (0516) 48 17 05 Fax:

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij zittend ziekenvervoer. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in “W.M.O. Vervoer”. W.M.O. Is een vervoersvergoeding

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Rabobank Geldautomaat en chipknipoplader aan de Merkebuorren Tel: 0512-587777

Drachten -Ureterp

voor ouderen of gehandicapten die zich moeilijk verplaatsen. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking! Bel dan gerust, wij verzorgen alle papieren voor u!

Klein Groningen 22 9241 HS Wijnjewoude

Tel.: (0516) 491277 F ax: (0516) 491479

Internet: www.garagedevries.nl E -mail: info@garagedevries.nl

Fysiotherapie Goren ·Fysiotherapie ·Manuele therapie ·Nek-, schouder- en arm specialisatie ·Triggerpoint therapie ·Medische fitness (alleen in Haulerwijk) 10.

Vestiging Bakkeveen: Tel: 0516 54 22 46 Weverswâl 7, 9243 JL Bakkeveen Vestiging Haulerwijk: Tel: 0516 42 27 61 Sinnehiem 1, 8433 JP Haulerwijk

www.fysiotherapiegoren.nl


Alweer de start van een nieuw cursusseizoen! We hebben zoals altijd met veel enthousiasme een breed aanbod aan cursussen opgezet. Hopelijk tot ziens in ons WAW-lokaal in de Swingel! Opgave/ informatie bij voorkeur via ons mailadres: waw-ba@wijnjewoude.net Anders bij desbetreffende contactpersoon: Lydia Huisman: 0516-481178 Ilse Huisman: 06-52291156 Fokje Meijer: 0516-481479 1 Gitaar basiscursus Start: 28 februari Kosten: €75,00 Tijd:19.30-21.00 uur Aantal lessen:6; om de week op donderdag Contact: Ilse Huisman Docent:Stephan Mooibroek 2 Lezing 'Ontdek de kracht van kleur' Start: 6 februari Kosten: €12,50 Tijd:19.30-21.30 uur Aantal lessen:1 Contact: Ilse Huisman Docent:Caroline Dijkstra 3 Lezing 'Doorbreek de cirkel' door Caroline Dijkstra Start: 7 maart Kosten: €12,50 Tijd:19.30-21.30 uur Aantal lessen:1 Contact: Ilse Huisman Docent:Caroline Dijkstra 4 Lentevrouwtje van vilt Start: 25 februari & 4 maart Kosten: €32,50 Tijd: 19.30-21.00 uur Aantal lessen:2 Contact: Lydia Huisman Docent:Afke de With 5 Rondleiding crematorium Start: 20 maart Kosten: € 5,00 Tijd: 18.30-20.00 Aantal lessen:1 Contact: Lydia Huisman 6 Geurig gehaakt hart Start: 7 februariKosten: €2,50 incl. koffie/thee Tijd: 19.30-21.30 uur Aantal lessen:1 Contact: Lydia Huisman Docent:Anneke Heslinga 7 Workshop spiegelen met paarden Start: Eerste kwartaal 2013 Kosten: Nader te bepalen Tijd: Nader te bepalen Aantal lessen:1 Contact: Fokje Meijer

Als de dag niet je vriend was, is hij je leraar geweest. 11.


8 “Ongeveer een meter” als Paascreatie Start: 20 maart Kosten:€17,50 Tijd: 19.30-21.30 uur Aantal lessen:1 Contact: Lydia Huisman Docent:Loekie Flentge 9 Poef haken Start: 20 februari Kosten: €47,50 incl. 50 cm binnenkussen, 2 bollen zpagetti en haaknaald Tijd: 19.00-22.00 uur Aantal lessen: 1 Contact: Fokje Meijer Docent: Maria Veldman 10 Workshop kleuren en figuurvormen en styling Start: 13 februari Kosten: €27,50 Tijd: 19.00-21.30 uur Aantal lessen: 1 Contact: Fokje Meijer Docent: Metsje Huitema 11 Natuurwerkdag - Staatsbosbeheer Start: 9 maart Kosten: Gratis, incl. snert en broodjes Tijd:10.00-15.00 uur Contact: Ilse Huisman 12 Reading paragnoste Diana Zuidhof Start: 6 maart Kosten: €15,00 Tijd: 19.30-21.30 uur Contact: Fokje Meijer Gratis cursussen. Deze cursussen worden gesubsidieerd door de gemeente Opsterland en uitgevoerd door een docent van het Frieslandcollege. 1 Uitkomen met je inkomen Start: Nader te bepalen Kosten: Gratis Tijd: Nader te bepalen Aantal lessen: 6 2 Schrijven van je levensverhaal Start: 2 april Kosten: Gratis Tijd: 13.30-16.00 uur Aantal lessen: 4

Hoe komt het dat gekken zo vaak de waarheid spreken? 12.


Longa nieuws Het seizoen is net begonnen en de eerste medailles zijn al weer naar Wijnjewoude gehaald. Inge Russchen heeft een bronzen medaille gewonnen bij de 3de divisie wedstrijden in Dokkum. Ze turnde zonder te vallen een goede balkoefening. Op brug en sprong had ze de hoogste punten in haar categorie en ook de vloer turnde ze keurig door. Ook was er een bronzen medaille voor Fenna Russchen in niveau 9. Ze turnde heel stabiel en haalde vooral hoge cijfers op de sprong en vloer. Op de brug overwon ze haar angst en turnde keurig door. Beide meiden hebben over een paar weken nog een wedstrijd en hopen daar ook weer goed te presteren, zodat ze door kunnen naar de halve finales. In maart komt Longa bij de deuren langs voor de Jantje Beton actie. De helft van de opbrengst zal voor maatschappelijke doelen zijn, de andere helft gaat naar de gymnastiekvereniging. We hopen op veel respons! Tevens willen we net als vorig jaar meedoen aan de kledingactie, back-to-school. Dit was vorig jaar een groot succes. Dus als er mensen zijn die oude, bruikbare, kleding/schoenen/beddengoed/gordijnen/ knuffels etc. hebben dan willen wij die erg graag inzamelen. De actie zal in mei georganiseerd worden, maar als jullie nu alvast iets willen inbrengen dan kan dat gerust. De kleding mag ingebracht worden bij een van de bestuursleden, maar ook kunnen we het eventueel bij u vandaan halen. Voor vragen kunt u bellen met Dute Faber, 481578. Longa bestuur: Johan Boonstra, Antje Bouma, Heidie Talsma, Esther Russchen en Dute Faber.

13.


De Wâldploech Waskemar spilet Bêd en Brochje Fan septimber ôf is toanielselskip De Wâldploech út Waskemar al wer drok dwaande mei it repetearjen fan it nije toanielstik. Dit jier sil de klucht Bêd en Brochje fan Carl Slotboom spile wurde. It stik is oerset troch Abele Krist. Yn it stik komme wy yn de kunde mei Harm Waldberg en syn dochter Roos. Harm bestiert Bêd en Brochje en syn dochter Roos is thús om him te helpen. Al ridlik gau komme de earste gasten del, Cora Mansfeld mei har soan Pim. No is Cora net op har bekje fallen en as it har net nei it sin giet dan seit sy dat ek. En fansels is der net folle goed. Har soan Pim seit net folle en men soe sizze kinne: hy hat se net allegear op in rychje. Se binne der goed en wol en dan komt buorman Joris Akkerman efkes del om te sjen hokker gasten der no kaam binne. Mar wêrom komt hy einliks del? De folgjende gaste is Henny Schipper. Sy hat nochal wat problemen mei har sûnens en komt om wat rêst. As sy letter yn de kunde komt mei buorman Harm en dy heart fan har kwaaltsjes soe Harm Harm net wêze om de helpende hân oan te bieden. Mar wat stiket dêrêfter?

Efkes letter komt ek Gré Visser del mei har soan Guus. Gré is nochal in negatyf minske en fan Guus kinne jo sizze: hy stiet dea op woartel. Guus is ek tige nijsgjirrich wêrom mem him meinaam hat nei dit plak. Hy ferwachtet in grutte ferrassing, mar mem lit fansels neat los. De betizing wurdt grut as op it lêst Jacky Postma delkomt. In eskort dame. Wa hat har besteld en foar wa komt sy? As dan ek noch de iene foar de oere oansjoen wurdt is de betizing folslein. Hoe't ien en oar dochs wer goedkomt, kinne jo sjen op de útfierings. De spyldatums binne 15, 16, 22 en 23 febrewaris, yn it Atrium te Waskemar. Kaarten binne te keap by Jannie v.d. Veen, de Kromten 11, Waskemar. Fanôf 1 febrewaris, nei 16.00 oere.

Men verliest een vijand als men hem tot vriend maakt. 14.


G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Ina Zandberg Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Voor al uw:

* Bloemstukken Weinterp 1 * Snijbloemen 9241 HB Wijnjewoude * Kamerplanten Tel.: 0516 - 48 06 68 * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s Snuisterijen * info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

15.


Buurtvereniging Weinterp Op 5 januari organiseerde onze buurtvereniging een griezeltocht. De vlag dekte in dit geval heel goed de lading, want gegriezeld werd er volop. In groepjes werden we in het pikkedonker het oude bosch ingestuurd waar we van de ene in de andere enge attractie terecht kwamen. Spoken, vampiers en andere afschrikwekkende wezens kruisten ons pad. Zelfs vanuit de bomen werden wij met van alles belaagd. Er stortte zelfs een “lijk�op onze daarop niet beduchte hoofden neer, het geen een behoorlijke aanslag op het tere gestel van de meeste deelnemers betekende. Kortom, wij waren een hartverzakking nabij en aan het gegil te horen in het anders zo stille bos, verging het de andere groepen al net eender. Om van alle ontberingen bij te komen werden wij na afloop verrast op soep, worstenbroodjes en snert. En kon men bovendien de doorstane emoties weg-

spoelen met al of niet alcoholische drank, waar gretig gebruik van werd gemaakt. Doordat ook de weergoden meewerkten werd het een onvergetelijke avond. Hulde derhalve voor het bestuur en de vele vrijwilligers, die dit allen voor ons in scene hadden gezet! Om zo'n avond te doen slagen is er natuurlijk veel voorbereiding nodig. Onderschat dit niet. Wij prijzen ons dan ook heel gelukkig aan het Weinterp te wonen, ook al wordt die t.z.t. doorkruist door dat wanstaltige gedrocht van de N381. Oeds

5 jaar!

Dorpssteunpunt

5 jaar!

Op 19 februari is er al 5 jaar een Dorpssteunpunt in ons dorp! Om dit feit een feestelijk tintje te geven organiseren wij op zondag 24 maart een gezellige bijeenkomst in MFC De Swingel voor de inwoners van Wijnjewoude. Vanaf 10.30 uur tot 11.00 uur kunt u binnen komen waar dan een kop koffie met iets lekkers voor u klaar staat. Tussen de middag wordt er gezorgd voor een drankje, een kop soep en een broodje. Er is gelegenheid om gezellig met elkaar te praten, maar er kunnen ook spelletjes worden gedaan door wie daar zin in heeft! We sluiten deze bijeenkomst rond 14.30 uur af. Hebt u problemen ten aanzien van het vervoer? Dan kunt u bellen met het Dorpssteunpunt, tel.nr 06 12 54 86 83. We zien u graag op 24 maart in de Swingel! Om als Dorpssteunpunt u nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn wij vanaf 6 februari telefonisch bereikbaar van 16.

maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur! tel. nr: 06 12 54 86 83. Daarbij zijn wij vanaf 6 februari in de even weken te bezoeken in MFC De Swingel, op de woensdag ochtend van 10.00 tot 12.00 uur. De vrijwilligers van het Dorpssteunpunt, Appie de Haan Reinder de Vries Martje Seefat Grietzen van der Woude Tina Kempenaar Joop Witlox Alie Blaauwbroek


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing” Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voetverzorging Marijke Gediplomeerd pedicure Aantekening : diabetes Aantekening : reuma Ook bij u thuis Lid van Salon aan huis M.G.A. de Bruin Te Nijenhuiswei 27 9241 EA WIJNJEWOUDE Tel. mobiel: 06 29 211 470

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs 17.


Volleybalvereniging DWS Beste volleyballers De Balsponsors voor de maand februari zijn: - Kapsalon 't Leantsje - Hoveniersbedrijf Mark Veenstra Beide uit Wijnjewoude Names D.W.S hartelijk dank!!

Wedstrijdschema : 7-2 19.15 DWS XB1 – v.v. Bakkeveen XB1 19.15 ODS HS 3 – DWS HS 2 20.15 DWS DS 2 – ODS DS 4 20.15 v.v. DSO DS 1 – DWS DS 1 21.15 DWS HS 1 – JMC HS 1 28-2 19.15 DWS DS 1 – v.v.DSO DS 2 19.15 DFS - DWS XB 1 20.15 Dovo/Hujades HS 6 – DWS HS 1 20.15 s.v. Suameer – DWS DS 2 20.15 DWS HS 2 – DFS HS 3

M.F.C.de Swingel Sporthal Revalidatie M.F.C.de Swingel Veste M.F.C.de Swingel M.F.C.de Swingel Westermar De Leegens Westermar M.F.C.de Swingel

De Wedstrijd van het CMV jeugd volleybal is op: 9-2 de Fugelkamp

Harkema Bestuur DWS.

Wijnjewoude Beter bewegen voor Ouderen Een oproep voor deelnemers aan onze gymmiddag. Het is op maandagmiddag van 14.15 tot15.00 uur in 't Trefpunt. Ook mannen zijn van harte welkom. Kom vrijblijvend eens een les meedoen. In afwachting, namens de leden Joke Nust

Soos Wijnjewoude Op 16 januari hadden we de heer Bakker uit Urk. Hij vertelde boeiend hoe ze daar vroeger leefden met lief en leed. Via dia's konden we het dorp verkennen. Het was een prachtige middag. Woensdag 13 februari is er een spelmiddag in gebouw de Driehoek, aanvang 14.00 uur. Wie wel graag wil komen maar geen vervoer heeft, bel met één van de bestuursleden en dan wordt u opgehaald. Graag tot 13 februari in de Driehoek. Joke Nust. 18.


Nieuws van Vrouwen van Nu, BvPF. Onze voorzitter, Sippy Dijkstra, wenste haar leden op de jaarvergadering alle goeds voor 2013 toe. Ook de lezers van De Bân een voorspoedig Nieuwjaar toegewenst. De vrouwen van de afdeling Wijnjewoude – Hemrik konden de afgelopen maanden weer genieten van heel verschillende activiteiten. In november kwam de heer Klaas Henstra ons verhalen vertellen over de vroegere bewoners uit de omgeving van Burgum en met name over de armoedige omstandigheden van de mensen op Sumarreheide. Verhalen die gelukkig net op tijd opgetekend zijn uit de monden van oud bewoners. Een mooie avond. De december bijeenkomst werd al bijna traditioneel gehouden in zorgboerderij De Twa Bûken. De kookgroep had weer een voortreffelijk diner bereid. Een lekker voorafje, twee geurige soepen, rollade, peertjes, salades, een ovenschotel enz. en tot besluit een heerlijk toetje. Tussen de gangen door was er tijd voor een mooi verhaal en een gedicht en we besloten deze feestelijke avond met zang, begeleid door trekharmonicamuziek. Het Provinciaal bestuur bood de afdelingen Bakkeveen, Ureterp en Wijnjewoude – Hemrik een avond aan over Mindfullness. Mevr. Erica Plomp – Den Uijl uit Makkinga vertelde ons op enthousiaste wijze aan de hand van voorbeelden wat Mindfullness voor mensen betekenen kan. De avond leverde ons stof tot nadenken, wat door elke vrouw weer op een andere manier beleefd zal worden. Op de jaarvergadering gaven de verschillende commissies en interessegroepen

ons een uitgebreid overzicht van alle activiteiten in het jaar 2012. Aangezien de spreekster over diabetes vanwege griep op het laatste moment afgezegd had, hebben we ons na de pauze prima vermaakt met bingo, waarbij leuke prijsjes te winnen waren. In februari komt de ons welbekende acteur Rense Westra naar onze afdeling. Hij vertelt zijn levensverhaal. Op deze avond zijn gasten van harte welkom; echtgenoten, vrienden en vriendinnen, buren en ook u als lezer van De Bân. De kosten zijn € 3,-, inclusief koffie/ thee en koek. De quiltgroep, de volksdansgroep en de leesgroep zijn volop bezig. De tuin- en cultuurgroep start het jaar 2013 met museum en galeriebezoeken. Hierover leest u later meer. Wilt u ook graag eens een activiteit van Vrouwen van Nu bijwonen, dan bent u van harte welkom. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij onze voorzitter Sippy Dijkstra, tel. 471315.

Maak van je verleden geen toekomst. 19.


Hengelsportvergunningen in Nederland Er is nog veel verwarring over hengelsportvergunningen. Ongeacht je leeftijd ben je altijd VERPLICHT om een vergunning bij je te hebben. Onderstaande leeftijden moet je bereikt hebben voor één januari van het betreffende jaar. Jeugdvergunning. Deze is voor de jeugd tot en met 13 jaar. Hiermee mag je in Friesland, Groningen en Drenthe vissen met één hengel zonder molen. Je mag NIET op roofvis vissen. Wordt je voor € 1,00 lid bij onze vereniging dan ontvang je deze gratis. Jeugdvispas. Deze is voor de jeugd tot en met 13 jaar. Hiermee kan je vissen, met maximaal 2 hengels, op alle vissoorten. Juniorvispas. Deze is voor de jeugd van 14 tot en met 17 jaar. Dit is dezelfde als de gewone Vispas maar onze vereniging vraagt minder contributie voor deze leeftijdsgroep.

Vispas. Deze is voor 18 jaar en ouder. Wie deze Vispas heeft mag ook met jeugd vissen tot en met 13 jaar als deze geen vergunning heeft. Kleine Vispas. Met deze Vispas mag je alleen vissen in wateren waarin de vrachtschepen varen. Dus het Prinses Margrietkanaal, Van Harinxmakanaal en aan gelegen wateren. Met deze Vispas mag je dus NIET in de Opsterlandse Compagnonsfeart, Koningsdiep en Kattepoel vissen. Vergunning 3e hengel. Sinds vorig jaar is het mogelijk om hiervoor een aparte vergunning te kopen. Deze is vooral interessant voor karpervissers. Nachtvispas. Je mag nu het gehele jaar door nachtvissen. Als je de hele nacht gaat vissen is hiervoor verplicht om een aparte vergunning aan te vragen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.itstikelbearske.nl vervolgens vispas of neem contact op met: René Seefat, secretaris Hengelsportvereniging “It Stikelbearske” Wijnjewoude e.o. Tel. : 0516 – 481271 Mail : secretaris@itstikelbearske.nl

20.

Als er hoop is voor deze wereld, dan ligt die in kleine gebaren van menselijke vriendelijkheid.


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: 0516 - 48 13 05

Voorzitter:

J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

dorpshuis

De Swingel Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516 21.


10 jaar Willedei in 2013 Op 7 september 2013 vindt voor de 10de keer het straatfestival Willedei plaats in het centrum van Wijnjewoude. Een lustrum wat we willen vieren met wat andere zaken dan in de voorgaande edities van de Willedei. Als bestuur zijn we ondertussen druk bezig met de voorbereidingen en dat betekent dat we u nog niet een volledig programma kunnen presenteren maar leuk wordt het zeker wel. Wat kunnen we alvast wel melden: We houden een talentenjacht “De stim/ it talint van de Willedei” (the voice of the Willedei) We roepen zangtalent/muziektalent/ entertainers, in alle leeftijdscategorieën, op om zich aan te melden via info@willedei.nl Middels een voorronde op 19 april a.s. zal een deskundige jury bepalen wie de beste drie talenten van Wijnjewoude zijn. Deze drie finalisten zullen op 7 september 2013 optreden op het hoofdpodium bij de slotact van de Willedei. Dus grijp je kans en meld je aan.

22.

Donateursactie Om de Willedei ook in de komende jaren te kunnen blijven organiseren zullen we in het voorjaar van 2013 een donateurs actie starten. Voor een klein bedrag kunt u donateur worden en daarmee steunt u de Willedei. In de volgende Bân hoort u van ons op welke manier en wanneer we deze actie gaan houden. Hebt u leuke ideeën voor het lustrum, hebt u vragen of lijkt het u leuk om ons te helpen met het organiseren van deze Willedei: laat het ons weten via info@willedei.nl


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 481383

Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

Duerswâldmer Wei 6, 9243 KA Bakkeveen Tel.: 06 - 20 35 64 90 E-mail: joswelfing@hotmail.com

23.


Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. Landelijke Collecte 2013

GEEF OM VRIJHEID

Met de slogan 'Geef om vrijheid' wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om de vrijheid van mensen te waarborgen. Wereldwijd doet Amnesty International onderzoek en voert actie voor een menswaardig bestaan voor iedereen. Amnesty komt op voor mensen die worden mishandeld, verkracht of vermoord om wat ze zeggen of doen of alleen maar omdat ze vrouw zijn. Amnesty strijdt voor de vrijlating van gewetensgevangenen, voor mensen die gemarteld worden of ter dood veroordeeld zijn. Amnesty voert actie voor een schoon leefmilieu, schoon drinkwater, gezondheidszorg en een dak boven je hoofd. Amnesty International doorbreekt de stilte, geeft slachtoffers een stem en roept op tot wereldwijde naleving van de mensenrechten. Van 10 tot en met 16 februari 2013 wordt de elfde landelijke collecte georganiseerd. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie, die daarom geen geld van overheden of politieke groeperingen ontvangt. Met het geld van donateurs en met deze collecte worden de acties mogelijk gemaakt. Collectant gemist: uw bijdrage is ook van harte welkom op: giro 454000, t.n.v. Amnesty International te Amsterdam. Wilt u ook dit keer aan onze vraag gehoor geven?! Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.

Muziekuitvoering “Eensgezindheid” De uitvoering van de drumband en de muziekvereniging “Eensgezindheid” uit Hemrik wordt dit jaar gehouden op zaterdag 2 maart in “De Bining” te Hemrik. We hebben dit jaar gekozen voor het thema “kleuren”. Van de muziekvereniging, o.l.v. dirigent Minne Bron, kunt u o.a. de stukken “Yellow River” en “The Banana boat song” beluisteren. De drumband, o.l.v. instructeur Richard Kampstra, laat van zich horen met de stukken: “Blue Jacketsmars” en “Una Paloma blanca”. Ook zullen korps en drumband gezamenlijk twee nummers laten horen. De avond zal verder gevuld worden met het optreden van “De Baggelbaksjongers” uit Nij Beets. De uitvoering begint 's avonds om 8 uur en de donateurs hebben natuurlijk weer vrije toegang! Met vriendelijke groet

24.


25.


VVV Wijnjewoude

Op zaterdag 13 januari hebben 120 wandelaars deelgenomen aan de nieuwjaarswandeltocht in Wijnjewoude. Er kon gekozen worden voor 5 km of 10 km. Het was prachtig mooi winterweer, de zon scheen, het was niet koud en er lag een laagje sneeuw. Je kunt het niet beter wensen. Het natuurlandschap was een plaatje. Op de Duerswâldmer heide was een stop waar de wandelaars chocolademelk en krentenbrood of suikerbrood kregen, aangeboden door Bakkerij Van der Molen. Na deze versterking moesten de laatste kilometers worden afgelegd. Aangekomen in restaurant De Stripe, waar ook de start was, konden de wandelaars nog genieten van een goedgevulde kop snert met een stukje roggebrood met spek. Voldaan met 5 of 10 km in de benen, de maag gevuld met snert en het heerlijk genieten van de zon ging een ieder huiswaarts.

Verdere activiteiten van VVV Wijnjewoude voor 2013 1. Ledenvergadering De jaarlijkse ledenvergadering van de VVV is 4 maart 20.00 uur in CafĂŠ van der Weij. 2. Rommelmarkten Ook deze zomer organiseren wij maandelijks weer een rommelmarkt/ avondmarkt. Hierbij alvast de data: 3 april, 1 mei, 5 juni, 12 juni (avondmarkt), 3 juli, 17 juli (avondmarkt), 7 augustus, 21 augustus (avondmarkt), 4 september en 2 oktober.

3. Avondfietsvierdaagse Steeds meer fietsers doen mee aan de avondfietsvierdaagse. Met een gezellige nazit bij de Stripe altijd weer een prachtig evenement. Hierbij de data en noteer deze alvast op de kalender. 9, 10, 11 en 12 juli 2013. Start 18.30 uur 4. Ringrijderij Op zaterdagavond 3 augustus is het ringrijden over de Merkebuorren. Hierbij de samenstelling van het bestuur van de VVV Anne van der Veen, voorzitter Ympe Stoker, secretaris Pieter Rooks, penningmeester Griet van der Veen, notulist Germa van der Wal, bestuurslid Joop Miedema, bestuurslid Het bestuur VVV Wijnjewoude

26.


Geef de pen door Ergens in november of december zat ik bij de familie Veenstra een biertje te drinken toen Els mij vroeg of ik 'de Pen' over wilde nemen. Uiteraard vond ik dit geen probleem. Ziedaar, het bleek al weer eind januari en een oplettende lezer van 'de Ban' attendeerde mij erop of ik het stukje van 'de Pen' al af had…. Euhhh…. Mijn naam is Franke van der Lei en ben ik op 30 maart 1981 geboren aan de Te Nijenhuiswei 16. Na hier 8 jaar te hebben gewoond, ben ik met mijn ouders en inmiddels twee broers, Roelof Jan en Thomas, verhuisd naar de Merkebuorren. Hier heb ik 22 jaar naar alle tevredenheid gewoond. Sinds 1,5 jaar woon ik samen met Jildou Schaap op de Noormanstrjitte. Mijn lagere schooltijd heb ik doorgebracht aan de christelijke basisschool 'Votum Nostrum'. Ik kon aardig meekomen en samen met nog vier klasgenoten mochten wij naar de 'grote' school in Drachten; het Ichtus College. Hier heb ik een leuke tijd gehad. Zo leuk zelfs, dat ik er nog een aantal jaartjes achteraan heb geplakt. In 2001 had ik mijn VWO diploma dan ook eindelijk in handen. Van kleins af aan was het mijn wens om arts te worden. Dit was een lotingstudie en voor het schooljaar 2001-2002 werd ik helaas uitgeloot. Hierop ben ik gaan werken als koerier bij het toenmalige bedrijf van mijn oom. In 2002 had ik meer geluk en werd ik ingeloot voor de studie geneeskunde in Amsterdam. Jammer genoeg bleek dit, mede door omstandigheden, een te zware studie te zijn en ben ik na een jaar al gestopt. Het schooljaar daarop had ik wederom geluk en werd ik ingeloot voor de studie fysiotherapie in Groningen. In de 2 jaar dat ik deze studie heb gevolgd heb ik een mooie tijd gehad, maar het bleek dat het vak van fysiotherapeut mij toch niet zo lag en ben ik dus ook met deze studie gestopt.

In 2005 ben ik civiele techniek gaan studeren. Iets heel anders, maar ik had toen het gevoel dat het roer om moest. In februari 2010 heb ik deze studie aan de NHL afgerond. En dan eindelijk…. Werken! Op 1 maart 2010 ben ik begonnen als uitvoerder bij de firma Baas in Drachten. Dit bedrijf verzorgt voor grote partijen, zoals Enexis, de ondergrondse infratechniek. Wij leggen de kabels en leidingen aan voor de desbetreffende partijen. Mijn functie houdt in dat ik leiding moet geven aan een aantal ploegen, contacten onderhoud met de opdrachtgever, de kosten bewaak en dagelijkse dingen die kunnen voorkomen behartig. Al met al een dynamische baan, want geen dag is hetzelfde Mijn hobby's zijn voetballen, koken en in de wintermaanden leg ik graag een kaartje in het café. ODV speelt een grote rol in mijn leven. Na vele jaren actief te hebben gevoetbald, ben ik dit seizoen gestopt vanwege de vele blessures die ik heb gehad. Ik zit nu nog in de jeugdcommissie met nog zeven enthousiaste mensen. Ook ben ik nog veelal op het veld te vinden als scheidsrechter bij de jeugd of senioren en als assistent-scheidsrechter bij het eerste op zaterdagmiddag. Bovenstaande is een inkijkje in mijn leven en bij deze geef ik 'de Pen' door aan Hedser de Boer en Mirjam Lindeboom. Franke van der Lei.

27.


28.


Prikbord Personeel gevraagd

AANGEBODEN

Fa. Hytex Fashion, groothandel in been mode en accessoires, zoekt voor de buitendienst medewerkers. Vereisten: in bezit van rijbewijs BE kunnen werken met word excel. Sollicitaties richten aan: Fa. Hytex Fashion Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel. 0516-481331

Hulp in de huishouding. Werktijden in overleg.

Ik heb een liedje geschreven over de Freulevijver en op Youtube gezet. Kijk op: http://www.youtube.com/watch ?v=FTZ23vxS0Y&list=UUbkEbogpUISL HS rIBENUqKw&index=2 Vr. Gr. Laurens Nijenhuis

T. Wiegersma 06 - 5262123

Bedankt‌

Langs deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor alle belangstelling die ik mocht ontvangen door middel van kaarten, telefoontjes en bezoeken tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in de Marrewyk. Het was geweldig. Het heeft me heel goed gedaan. Sjoukje Luinenburg-Veenstra

Pink Floyd live in de Swingel. Zaterdag 16 februari geeft Pink Faces een concert in MFC de Swingel. Pink Faces is een tribute to Pink Floyd, voorheen Pink Floyd Project. Twee bandleden zijn afkomstig uit Wijnjewoude, Jos Harteveld en Eddie Mulder. Samen met 4 collega-bandleden spelen zij het volledige repertoire van Pink Floyd. Het unieke van dit concert is dat alles wordt vastgelegd. Tijdens de ruim 2,5 uur durende show zullen 5 camera's alles registreren. Leendert Roffel gaat een fantastisch podium bouwen, kortom het belooft spectaculair te worden. Entree is uiteraard gratis. Kom dus allemaal naar de Swingel, en mis deze kans niet om een unieke show te zien van misschien wel de beste Pink Floyd Tribute show van Nederland.

29.


Beginnerscursus Yoga en Chigong Op dinsdag 26 februari starten er in centrum Kirtan in Wijnjewoude twee beginnerscursussen. Om 9.00 uur adem- en bewegingsyoga en om 11.00 uur Chigong. De lessen op deze dag zijn open lessen; iedereen kan vrijblijvend komen meedoen en kijken of het iets voor je is. Steeds meer mensen zijn er van overtuigd dat je zelf veel kunt doen aan een gezonde leefwijze. Zowel yoga als chigong kunnen daar een grote bijdrage aan leveren. Wat is het verschil? In yoga ligt het aksent op weer natuurlijker leren ademen, maar ook soepeler worden van het lichaam omdat je leert op een bewuste manier je spieren te strekken. In chigong leren we wat levensenergie is (Chi) en hoe je daar mee kunt werken; door bepaalde bewegingen steeds te herhalen breng je de energie om je heen

k

i

r

t

a

n

meditatieschool

in beweging; met andere bewegingen verzamelen we dat en slaan het op in ons lichaam. Op www.kirtan.nl kun je er meer over lezen. Je kunt per email melden dat je wilt komen de 26e febr; info@kirtan.nl. Wil je liever eerst telefonisch overleg; vanaf 18 februari zijn we telefonisch weer bereikbaar. Adres Kirtan is : Tjalling Harkeswei 75 (bij Weinterper sluis).

Schaakclub Bakkeveen Tweede schaakteam van Bakkeveen redt het niet tegen de Hynste Sprong uit St.Nicolaasga . Het tweede team speelt in de vijfde klasse van de FSB en speelt met 4 spelers. Deze keer speelden Jelle Bergsma, Berend Joustra, Simke Terpstra en Frits Hoogvorst uit tegen de Hynste Sprong. Jelle Bergsma speelde aan bord 1 tegen Harm Ania. De partij ging aanvankelijk gelijk op, maar helaas kwam Jelle een pionnetje achter, zijn tegenstander wist dit echter niet in winst om te zetten na herhaling van zetten dwong Jelle remise af waar beiden zich in konden vinden. Aan bord 2 speelde Berend Joustra met zwart tegen Thijs de Jong, ook Berend verloor al snel een pion en later nog een. Daarna werd het gedwongen dameruil en kreeg wit een vrije e-lijn met de toren het was niet meer te houden en zwart gaf op. Simke Terpstra speelde met wit tegen Piet Keestra een sterke partij wist een 30.

afruil te forceren dame tegen toren en paard, toen daarna ook de loper van de tegenstander nog dreigde te vallen gaf de heer Keestra op. Frits Hoogvorst speelde tegen Sedig Hackemie, het werd een wilde partij Frits wist al snel de dame te veroveren en daarna ook een loper en een toren, maar ging daarna afschuwelijk in de fout hij vergat druk te houden verspeelde ook zijn dame en daarna nog teveel stukken zodat een holadie jee stemming helaas veranderde in een lied in mineur. De uiteindelijke stand werd 2½-1½ in het voordeel van de Hynste Sprong


- vragen over het dorp Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - activiteiten Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

.n h f g . ww

w

- hulpmiddelen

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren - landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien 31.


Samen uit!! Lijkt het u ook leuk om nieuwe contacten te maken en niet overal alleen naar toe te hoeven gaan, dan is Samen Uit misschien iets voor u. Samen Uit wordt ondersteund door het Ouderenwerk van Timpaan Welzijn en biedt de mogelijkheid om op een ongedwongen manier met anderen in contact te komen om samen iets te ondernemen of zomaar gezelligheid te delen. Sinds een aantal jaren bestaat er al een groep in de regio Gorredijk en nu willen we starten met een nieuwe groep in de regio Ureterp e.o. 'Samen Uit' is bedoeld voor (alleenstaande) mannen en vrouwen in Opsterland die 55 jaar of ouder zijn en die door omstandigheden weinig of geen sociale contacten hebben. Dus bent u op zoek naar gezelschap om bijvoorbeeld een museum te bezoeken,

naar de film of uit eten te gaan? Of wilt u gewoon zo nu en dan eens samen een kopje koffie drinken? Dan kunt u zich aanmelden bij Ouderenwerk Timpaan Welzijn, Korrie Kooistra of Geertje Miedema. Bereikbaar op dinsdag en donderdag. Tel. 0512-303221 of 0512-384058. U kunt ook een email sturen naar; k.kooistra@timpaanwelzijn.nl of g.miedema@timpaanwelzijn.nl

Danslessen Ureterp Woensdagavond 13 februari a.s. van 20.00 – 21.00 uur is er voor de liefhebber dansles in MFC de Wier te Ureterp (De Telle 21). De lessen worden gegeven door “Dansschool Jappie & Meta”. Kosten: 10 lessen voor € 50,00 per paar. Opgave graag voor 10 februari a.s. bij: Carolin de Jong; tel. 0512-382091 /0621533488 E-mail: c.dejong@timpaanwelzijn.nl Korrie Kooistra, tel. 06-4611264, E-mail: k.kooistra@timpaanwelzijn.nl.

Dansavond Ureterp 6 april 2013 Op zaterdag 6 april a.s. is er in MFC De Wier te Ureterp een dansavond in het kader van “Mag ik deze dans van u?” Waarom? Omdat dansen niet alleen leuk is, maar ook nog eens gezond. Een Polka, of Polanaise; Buikdans of Boogie-woogie; Line dance of een Cha Cha; De quickstep of een Engelse Wals of misschien de klompendans? Neem uw man, vrouw, kinderen, buren, vrienden mee, trek uw dansschoenen aan en dans gezellig met ons mee! De muziekformatie Butterfly zal deze avond begeleiden. Kosten € 7,50. Aanvang 20.00 uur. MFC de Wier te Ureterp (De Telle 21). Voor meer informatie: Korrie Kooistra, tel. 06-4611264 of via e-mail: k.kooistra@timpaanwelzijn.nl 32.


Het weeroverzicht van 2012 Zoals gebruikelijk zijn we weer op bezoek geweest bij “onze” weerman Feite Feenstra aan de Opperhaudmare voor het weeroverzicht in Wijnjewoude over het afgelopen jaar 2012. Hierna volgt het overzicht per maand. Januari begon direct al met een record op 1 januari. “Jannewaris sette útein mei + 12. Dat is tige sêft en noch nea earder bard yn Fryslân” zegt Feenstra. Het was een zachte en natte maand met 121 mm neerslag en een temperatuur die 1,3 graad hoger was dan het gemiddelde over de afgelopen 30 jaar. Het was ook een zonnige maand met 12 uur meer zon dan gemiddeld. Pas aan het einde van de maand werd het kouder. Op 29 en 30 januari hadden we lichte vorst en op de 31ste vroor het matig, met -6,4 graden. Feenstra kenschetst februari als “tige droech, mei in gemiddelde temperatuer 2,2 graad kâlder as gewoanlik”. De eerste 10 dagen van de maand was de gemiddelde temperatuur – 8 graden, een nieuw record. Op 4 februari werd de laagste temperatuur gemeten, met –15 's nachts en – 4 overdag. Vanaf 28 januari vroor het 15 nachten achtereen, toen viel de dooi in. In totaal kende de maand 5 nachten met strenge vorst. De hoogste temperatuur werd op 29 februari gemeten, met + 10. In de hele winter, van december tot en met februari, hadden we 5 nachten met strenge vorst, 7 nachten met matige vorst en 4

nachten met lichte vorst. Daarmee kwam de winter op de13e plaats van de laatste 110 jaar. “Maart sette útein mei swiere mist en de earste dagen gjin sinne” vertelt Feenstra. Vanaf de 10e maart werd het zachter. Het was een droge maand, met 26 droge dagen en slechts 18 mm neerslag. “Waarm, droech en sinnich” aldus Feenstra, met een gemiddelde temperatuur van 7,9 graad en 101 uren zon. Op 9 maart werd de laagste temperatuur gemeten met + 1. De hoogste temperatuur was op 28 maart, met 18 graden. Bijzonder was dat we een week lang temperaturen rond de 16/17 graden hadden. “Jierren lyn barde dat nea” zegt Feenstra hierover, wijzend op de klimaatverandering. April was een koude maand. “De kâldste gêrsmoanne yn 15 jier” aldus Feenstra. De gemiddelde temperatuur was slechts 7,8 graad, 6/10 graad lager dan gemiddeld. Gedurende 8 dagen werd het minder dan 10 graden, met op 5 april overdag slechts 6 graden. De zon liet het afweten, met maar 137 uur zon, gemiddeld 50 uur minder dan gemiddeld. Ter vergelijking, in 2011 hadden we 290 uur

33.


zon in april. De laagste nachttemperatuur was op 8 en 17 april met 0 graden. Op de laatste dag van de maand werd de hoogste temperatuur gemeten met 21 graden. De hoeveelheid neerslag was met 59 mm gewoon. Op 1 en 3 mei werd het 19 graden, maar daarna hadden we een koude periode met weinig zon en “in kâlde, hjerstige wyn”. Pas op 19 mei werd het warmer, met 21 graden. De warmste dag van de maand was 23 mei, toen het ruim 28 graden werd. Het warmste plekje van Friesland was die dag Lemmer, waar het liefst 32,5 graad werd. De gemiddelde temperatuur was met 13,7 graad 1,3 graad boven het gemiddelde. Het aantal uren zon was met 227 uur gewoon. Er viel 55 mm neerslag. In het hele voorjaar (maart, april en mei) viel 132 mm neerslag. “In maitiid mei folle fariaasje” aldus Feenstra. Juni begon koud. Feenstra zegt hierover “De earste simmermoanne sette min útein, mei lege temperatueren en hjerstwaar. Op trije juny wie it oerdeis mar 10,8 graad. Twadde Krystdei wie mei 12 graden waarmer”. De gemiddelde temperatuur was een halve graad lager dan het gemiddelde over de laatste 30 jaar. Er viel 120 mm neerslag. De maand kende maar een zomerse dag. Op de 28ste werd het ruim 25 graden. Op 8 dagen kwam de temperatuur boven de 20 graden, terwijl dit gewoonlijk 17 keer is. Het aantal uren zon was 20 uur minder dan gewoonlijk. Juli was aldus Feenstra “de hjerstmoanne fan dizze ieuw. Tige wiet en kâld mei in protte hurde wyn”. Vanaf 10 juli kwam de temperatuur liefst 11 dagen niet boven de 18 graden. “Kleare hjerst. In teloarstellende moanne. It woe mar gjin simmer wurde” zegt Feenstra over de maand juli. Desondanks kende de maand toch nog 7 zomerse dagen, met temperaturen boven de 25 graden. Op 25 juli werd het ruim 28 graden. Gemiddeld was sprake van een

34.

normale temperatuur. Er viel 149 mm neerslag. Augustus was met een gemiddelde van 16 ,6 graad een gewone maand. Op 19 augustus werd het erg warm, met liefst 33,1 graad. Het bleef warm die avond. 's Avonds om 8 uur was het nog ruim 30 graden. Totaal kende de maand 6 zomerse dagen van 25 graden of meer en 19 dagen met temperaturen van 20 graden of meer. De zon scheen 227 uur. Gemiddeld is dit 197 uur. Er viel 119 mm neerslag. Over augustus zegt Feenstra ”augustus hat noch in protte goed dien, nei de kâlde en wiete juny en july”. Opvallend was 31 augustus, toen in Wijnjewoude maar 3 mm neerslag viel, terwijl in Sexbierum 118 mm werd gemeten. De zomer, juni, juli en augustus, kwam in zijn geheel op de 25e plaats, gerekend vanaf het jaar 1901. Er viel in de 3 zomer maanden 368 mm neerslag. De eerste helft van september was droog, met maar 10 mm neerslag. Totaal viel in deze maand 65 mm neerslag. Met een gemiddelde van 14,2 graad was de maand gewoon. De warmste dag van de maand was 9 september met 27,5 graad. Geen record, want in september 2006 werd het liefst 28 graden. De laagste temperatuur werd in de nacht van 23 september gemeten, toen het 5 graden werd. We hadden met 166 uur zon iets meer zon dan gewoonlijk. “Op 24 september krigen wy de earste hjerststoarm, mei wynkreft 8/9 en tonger en hagel” vertelt Feenstra. Hij noemt nog een opvallend feit “de hiele moanne wrotte der gjin mol, dat foel op”. Oktober was een natte maand met 121 mm neerslag. Vooral het begin van de maand was nat met 50 mm neerslag in de eerste week. Het was ook een donkere maand met slechts 94 uur zon (gemiddeld 113 uur).“It wie de donkerste oktober sûnt 2000” zegt Feenstra. De hoogste temperatuur werd op 19 oktober gemeten, toen


het 18,5 graad werd. De laagste temperatuur werd in de nachten van 24 en 29 oktober gemeten, toen het + 2 werd, met grondvorst. Herfststormen waren er niet. In de eerste helft van november viel 45 mm neerslag. Over de hele maand was dat 65,5 mm. Gewoonlijk is dit 85 mm. Feenstra zegt hierover “wy hiene mar 9 droege dagen, hoewol't in droege moanne wie”. Op 8 en 9 november werd de hoogste temperatuur gemeten met 11 graden. De laagste nachttemperatuur was op 19 en 30 november, toen het 0 graden werd. Met een gemiddelde van 6,5 graad was de maand gewoon. “In rêstige moanne” vat Feenstra november samen. Over december zegt Feenstra: “Desimber sette kwakkeljend útein, mei 7 nachten lichte froast en in leechste temperatu-

er op de 8ste mei -6,8”. Opvallend was dat de eerste helft van de maand gemiddeld 3 graden te koud was, terwijl de 2e helft gemiddeld 4 graden te warm was. Op 23, 24 en 28 december werd het + 10 graden. De maand kende maar 5 droge dagen. Op 4 dagen viel er sneeuw of natte sneeuw. Het was een natte maand, met 136,5 mm neerslag (gewoonlijk 80 mm). Het aantal uren zon was 5 minder dan gemiddeld. In geheel 2012 viel 1065 mm neerslag, tegenover 935,5 mm in 2011. Het was al weer de 9e keer deze eeuw dat er in een jaar meer dan 1000 mm. neerslag viel. Samenvattend noemt Feenstra 2012 “in jier mei in kâldegolf yn febrewaris, tige wiet en mei net sa folle simmerse dagen. En fierder kin ik der neat fan meitsje” sluit hij af. Lammert.

Activiteiten in de witte kerk Hemrik Zondag 3 februari 15 uur Vocaal ensemble Lijn 12 Entree 8 euro inclusief consumptie, t/m 12 jaar 2 euro

Woensdag 20 februari 15 uur Poppentheater Trollemor “Neuzen in de muziekfabriek” Entree 7,50 euro inclusief consumptie

Zaterdag 9 februari 20 uur Tsjochconcert Folkgroep Selkie en singer-songwriter Jan de Vries Entree 10 euro inclusief consumptie, t/m 12 jaar 2 euro

Zondag 24 februari 15 uur Accordeon Melancolique Entree 10 euro inclusief consumptie, t/m 12 jaar 2 euro

Zaterdag 16 februari 20 uur Barokconcert Ars Musica Paul van der Voort (blokfluiten), Marit Broekroelofs (barokcello) en Natascha Reich (klavecimbel) Entree 10 euro inclusief consumptie, t/m 12 jaar 2 euro

Woensdag 27 februari 20 uur Filosofisch / literair café Jan Nikkels (huisarts) over medischethische dilemma's Entree 6 euro inclusief koffie of thee bij aanvang Zondag 3 maart 15 uur It Oerterper Manljuskoar Entree 7,50 euro inclusief consumptie, t/m 12 jaar 2 euro

Meer informatie en mogelijkheid om te reserveren op www.wittekerkhemrik.nl. 35.


Bedrijfspresentatie Maaltijdservice Vanaf 1 februari 2013 zal hotel & restaurant de Stripe beginnen met een maaltijdservice. Het is dan mogelijk om een tot zes dagen in de week een warme maaltijd bij u thuis bezorgd te krijgen. Deze maaltijd wordt tussen 11.30 uur en 12.30 uur bij u thuis bezorgd en de kosten hiervoor bedragen slechts € 8,- inclusief een dessert. Het keukenteam van de Stripe bereidt uw maaltijd, op ambachtelijke wijze, nog dezelfde ochtend in de keuken van ons restaurant. Hiervoor worden uitsluitend verse ingrediënten gebruikt. De maaltijd wordt gebracht in een speciale thermosbox die uw eten ten minste 2,5 uur lekker warm houdt. Binnenin zit een porseleinen bord welke u eruit kunt tillen om van te eten. U ontvangt elke week het menu voor de week erna. U kunt aangeven of u gerechten of ingrediënten niet mag of lust en wij zullen dan voor een goed alternatief zorgen. In de loop van de week halen wij het menu weer op.

Heeft u specifieke allergieën of dieetwensen? Graag overleggen wij met u welke mogelijkheden er zijn. Heeft u interesse, of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op en wij verstrekken graag alle verdere informatie.

hotel Restaurant 0516-541215 info@destripe.nl www.destripe.nl Vriendelijke groet, Familie de Vries Hotel & Restaurant de Stripe

36.


Gemeente opsterland organiseert verkeerscursus voor rijbewijshouders "Bijtanken en oppoetsen" Een aantal jaren geleden zijn in Nederland nieuwe verkeersregels en verkeerstekens ingevoerd. Deze regels zijn beter toegesneden op de huidige maatschappij en het verkeer van alledag. Weet u precies wat er allemaal is veranderd sinds de invoering van het nieuwe Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV)? Om de weggezakte kennis op te halen organiseert de gemeente Opsterland in samenwerking met de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) de cursus “Bijtanken en oppoetsen”. Inhoud van de cursus Deze praktische cursus wordt verzorgd door bevoegde rijinstructeurs en bestaat uit 5 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur. De kosten bedragen € 30,-- per cursist, inclusief naslagwerk. De cursus start bij voldoende deelname (minimaal 20 personen) in maart-april 2013. In welk dorp in Opsterland de cursus wordt gegeven, is afhankelijk van de opgave. Naast de behandeling van borden, regels en voorschriften wordt ruimschoots aandacht besteed aan de voor uw omgeving specifieke verkeersproblematiek. Er is geen examen aan deze cursus verbonden, maar u ontvangt wel een certificaat van deelname als u alle vijf bijeenkomsten bijwoont.

Meedoen en meer informatie. Wilt u meedoen? Stuur dan de aanmeldingsstrook vóór 22 februari 2013 naar: Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) t.a.v. de heer S. Aukema Postbus 2627 8901 AC Leeuwarden Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Aukema van de Stichting, tel. 058-2151980 of mail met info@stichtingsbv.nl . ------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------Aanmeldingsformulier verkeerscursus in maart-april 2013 "Bijtanken en Oppoetsen" Naam: ...................................................................m / v. Adres: ........................................................................ Postcode en Woonplaats: ............................................................... Telefoonnummer: ........................................................................ Voorkeursdagen (en welk dagdeel): ................................................ Verzenddatum: …………………………………………………... Handtekening: ……………………………………………………

37.


Kerkdiensten Hervormde Kerk

3 10 17 24

9.30 uur 9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur

Weinterp Duurswoude Duurswoude Weinterp Geref Kerk Duurswoude

Februari Dhr. F. Verkade, Hoogeveen Ds. T. Sijtsema, Assen Dhr. M.van Heijningen, Dorkwerd Dhr. A. Lowijs, Noordscheschut Ds. J. Huitema, Drachten Ds. J. den Admirant, Hoogeveen

1e Lijdenszondag 2e Lijdenszondag Gezamenlijke dienst 3e Lijdenszondag

Maart 3

9.30 uur

Weinterp

Dhr. M.van Heijningen, Dorkwerd 4e Lijdenszondag

Gereformeerde Kerk Wijnjewoude - Hemrik Februari 3 10 17

9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 13.45 uur

24

9.30 uur 19.30 uur

Ds. J. de Kok, Diever. Ds. P. W. Hulshof, Hoornsterzwaag. Ds. E. J. van den Brink. Ds. J. Huitema, Drachten. Gezamenlijke dienst in de Geref. Kerk. Ds. H. van Heijst, Drachten. Praisedienst. Maart

3

38.

9.30 uur

Ds. J. G. Arensman, Drachten.

De dwaas die de wijze niet begrijpt, is niet zo dom, als de wijze die niet naar de dwaas wil luisteren als deze aangeeft dat hij hem niet begrijpt.


Dorpsagenda Februari 3 In de Witte Kerk te Hemrik om 15.00 u. Vocaal ensemble Lijn 12 9 Live muziek “Two Faces“ in cafè van der Weij om 21.00 uur 9 In de Witte Kerk te Hemrik, Tsjochconcert 10-16 Landelijke collecte Amnesty 13 Soos: spelmiddag in de Driehoek aanvang 14.00 uur 15 en 16 Toneel in It Atrium te Waskemeer 16 Concert Pink faces in MFC de Swingel 16 In de Witte Kerk te Hemrik, Barrokconcert 19 Klaverjassen in café van der Weij 20 Vrouwen van nu, Het levensverhaal van Rense Westra 20 In de Witte Kerk te Hemrik, Poppentheater Trollenmor 22 en 23 Toneel in It Atrium te Waskemeer 24 In de Witte Kerk te Hemrik, Acordeon Melancolique 26 Beginnerscussen in Kirtancentrum Wijnjewoude, Om 9.00 u. adem en beweging, om 11.00 u. Chigong. 27 In de Witte Kerk te Hemrik, Filosofisch/literair café Maart 1 2 3 4 6 12 12 24

Schutjassen in de ODV kantine Muziekuitvoering Eensgezindheid 20.00 uur in de Bining Witte Kerk Hemrik: It Oerterper Manljuskoar ledenvergadering VVV, aanvang 20.00 uur café van der Wey Vrouwen van Nu: Cabaretgroep de Flyings Starts in Uretep Klaverjassen in café van der Wey Ledenvergadering Plaatselijk Belang 20.00 uur in de Swingel Viering 5 jaar dorpssteunpunt vanaf 10.30 uur in de Swingel

39.


Medicatiebezorging Huisartsenpraktijk Wijnjewoude PatiĂŤnten van 70 jaar en ouder en patiĂŤnten die minder goed ter been zijn, kunnen de medicijnen en verbandartikelen thuis laten bezorgen. Indien u voor maandag 10.00 uur bestelt wordt het pakket op dinsdagmorgen bij u thuis bezorgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Uiteraard kan er in geval van verhindering/afwezigheid met ons overlegd worden. Met vriendelijke groet, Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

Doktersdiensten Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50. Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08 Na 17.00 uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112 Na 17.00 uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden - maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur - aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur - koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur - bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur - medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur - wrattenspreekuur: in overleg met assistente Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus. Herhalingsrecepten kunnen ook via de site besteld worden. www.lewin.praktijkinfo.nl Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur afgehaald worden. Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 - 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor spoedgevallen bereikbaar. Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds, 's nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer: 0900 1127112 U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal stellen en u verder op weg helpt. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast het compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.

40.

Gelukkig zijn de mensen die kinderen en vreemden te vriend hebben.


Adverteren achterop de B창n? Vraag naar de mogelijkheden en prijzen: drukkerij www.drukkerijpool.nl Tel.: 0516 - 48 15 97 Opper Haudmare 2 9241 WD Wynjew창ld

de ban februari 2013  

het dorpsblad van wijnjewoude

de ban februari 2013  

het dorpsblad van wijnjewoude

Advertisement