Page 1

d l a b voor Wi s p r o d s k j j njew i l e d o n u a d a

jaa

12

15

e

M

de B창n

rga

ng

Nr. 155

fe bru

20 i ar


Voor nieuw-, verbouw en renovatie, ook voor: kozijnen, ramen en deuren. Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude E-mail: taekematimmerwerken@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

- aanleg - advies - onderhoud 0516-480802 Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Tel: 0516 - 850885 www.HMhaarmode.nl Ma. 13.00u - 17.30u Di. 8.30 – 17.30u Wo. 8.30 – 20.00u Do. 8.30 – 17.30u Vr. 8.30 – 20.00u Za. 8.30 – 12.00u

Hillie en Mettie, Meester Geertswei 1, Wijnjewoude


Van de redactie

Een praatje bij het plaatje

Redactie "de Bân” Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaas Greidanus, Bremerheide 20 Klaske de Vries, Russchenreed 48

tel: tel: tel: tel: tel: tel:

48 12 00 48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 83 48 13 05

"Gelukkig was er toen nog geen ijs".

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 3 maart. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon Word document en dan in lettertype arial 11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net Dit kan tot zaterdag 25 februari 18.00 uur. Kopij die niet via e-mail gaat moet op donderdag 23 februari binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij Annie Posthumus tel. 481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl.

Winterwille Het lijkt er op dat de liefhebbers dit weekend op de schaats zullen staan. Ook is er de voorspelling dat er sneeuw gaat vallen. En waarschijnlijk genoeg om een flinke sneeuwpop te maken. De redactie van de Bân wil haar lezers uitdagen om de grootste, dikste, mooiste, sneeuwpop te maken. Wij gaan uit van een traditionele sneeuwpop, opgebouwd uit rollen. Men kan per gezin of als buren meedoen. Zo gauw de sneeuwpop staat, deze melden bij de redactie, wij komen de hoogte en omvang meten en het uiterlijk beoordelen voor de sneeuw weg dooit. Drie winnaars gaan we belonen met een lekkere ijstaart!Succes. Creëer de super sneeuwman van het dorp. I.v.m. onzekere sneeuwgarantie blijft de wedstrijd geldig voor februari en maart. De redactie 1.


Berichten van Plaatselijk Belang. Uitnodiging Ledenvergadering Plaatselijk Belang Jan Bakker (voorz.) Grietje Rooks (secr) Lammert Bouma (penningm) Aldert Voolstra (vice voorz) Janny Copeland

tel 481359 tel 491350 tel 481457 tel 481953 tel 541862

Durk v.d. Veen Henk v.d. Wal Meintsje Nust Hillie Renkema

tel 481398 tel 481385 tel 481552 tel 481456

Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt alle leden (en ook niet-leden) uit voor de ledenvergadering die plaats zal vinden op: Datum: dinsdag 13 maart 2012 Tijd: 20.00 uur Plaats: MFC De Swingel AGENDA 1. Ontvangst met koffie en thee 2. Opening door de voorzitter 3. Mededelingen 4. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 15 maart 2011 (de notulen liggen vanaf 19.30 uur ter inzage in MFC De Swingel) 5. Informatie/stand van zaken vanuit de stuurgroep en de gebiedscommissie N381 6. Jaarverslag van de secretaris 7. Jaarverslag van de penningmeester 8. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid voor deze commissie 9. Bestuursverkiezing: Aftredend: Durk v.d. Veen 10. Rondvraag 11. Pauze 12. Vitaal Opsterland: na een korte inleiding zal er, aan de hand van stellingen, gediscussieerd gaan worden over welke zaken in de toekomst belangrijk zijn voor een Vitaal Wijnjewoude. 13. Sluiting Vitaal Opsterland Een belangrijk onderwerp voor de dorpen in de gemeente, en zeker ook Wijnjewoude, is op dit moment Vitaal Opsterland 2, de visie van de gemeente over de toekomst van de basisvoorzieningen en accommodaties. Wij hebben u hier al een aantal malen over geïnformeerd. Op 17 januari heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in Gorredijk, 2.

om de notitie “criteria en uitgangspunten voor het instandhouden, vernieuwen en/of opheffen van een basisvoorziening of accommodatie” te bespreken. In de notitie staan richtlijnen over de 5 basisfuncties: onderwijs, sport, zorg, ontmoeten en wonen. Er worden o.a. criteria in genoemd voor het instand houden van scholen, peuterspeelzalen en sportvelden. Zo staat er in dat het streven is dat


een basisschool minimaal 80 leerlingen moet hebben, dat een peuterspeelzaal minimaal 12 peuters per groep moet hebben en worden normen genoemd voor de instandhouding van sportvelden. De komende weken kunnen nog reacties worden gegeven. Begin maart zal de notitie in de gemeenteraad worden besproken. Hoe gaat het nu verder: Op 31 januari hebben we, samen met een aantal dorpsbewoners die per basisvoorziening waren uitgenodigd, een overleg met de gemeente gehad waarin de vitaliteitsbarometer is besproken. De vitaliteitbarometer bestaat uit de volgende onderdelen: 路 Prognoses demografische ontwikkelingen (hoe ontwikkelt de bevolking van Wijnjewoude zich de komende jaren) 路 De effecten van de demografische ontwikkelingen voor het onderwijs en de sportvoorzieningen 路 Confrontatie van deze effecten met het huidige aanbod aan voorzieningen. De vitaliteitbarometer wordt gebruikt om inzichtelijk te maken wat de demografi-

sche en andere ontwikkelingen betekenen voor de voorzieningen en accommodaties in ons dorp en wat de knelpunten en kansen zijn. Op 5 maart 2012 vindt een tweede bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst zullen de leden van de ingestelde werkgroepjes per basisvoorziening kijken naar de beschreven scenario's. Op deze avond is ook een afvaardiging van gemeente, Timpaan en woningbouwcorporatie aanwezig. Op 13 maart 2012 is onze ledenvergadering en ook daarin zal Vitaal Opsterland 2 centraal staan. De uitkomst van de bijeenkomst op 5 maart 2012 wordt vervolgens besproken op 27 maart 2012. Het eindresultaat zal besproken worden op een nog nader te bepalen datum. Meer informatie over het project Vitaal Opsterland 2 is te vinden op de website van de gemeente www.opsterland.nl onder actueel/projecten/Vitaal Opsterland 2. Gedurende het project zal nieuwe informatie worden geplaatst. Verder zullen er subpagina's per dorp worden gemaakt waar de relevante informatie per dorp wordt geplaatst. Bestuur Plaatselijk Belang.

3.


- vragen over het dorp Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - activiteiten Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

- hulpmiddelen

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren - landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

4.

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Dorpssteunpunt Wilt u/jij eens iets voor een ander doen? Bij het Dorpssteunpunt komen vragen binnen voor hulp bij wonen, welzijn en zorg. Over het algemeen lukt het goed om mensen te helpen deze vragen op te lossen. Hierbij vallen wij terug op behulpzame dorpsbewoners die wel eens een klus(je) willen doen voor hun mede -dorpsbewoners. Momenteel ligt er een vraag van twee oudere dorpsbewoners om hulp bij het boodschappen doen in Drachten, eens in de 14 dagen. Het gaat hierbij om het vervoer en het dragen van tassen. Wij doen ons best om de juiste vrijwilliger te vinden bij een aanvrager. Wilt u deze mensen helpen, of wilt u wel eens iets anders doen voor een ander, meldt u dan bij het Dorpssteunpunt op de woensdag ochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. Telefonisch kan ook op deze tijd naar 06-12 548 683. Of via e-mail: dspwijnjewoude@gmail.com. We denken hierbij ook aan jongeren die wel eens iets willen doen voor iemand anders! We zien uw reactie graag tegemoet! De vrijwilligers van het Dorpssteunpunt.

Winterpret mijn koude tengels onder jouw warme trui. 5.


R.E.F.Y. een nieuw bedrijf met een nieuw product. Gezellig aan de keukentafel bij de familie Van de Wolfshaar heb ik gesproken met twee enthousiaste jonge ondernemers die deel uitmaken van een bedrijf van vier ondernemende HBO-studenten. Deze vier jonge meiden, Laura van de Wolfshaar, Naomi Staal, Marit Hessels en Ilse Jepkema volgen de opleiding 'Small business and retail management' aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Eerstejaars studenten. Gelijk in september hebben ze de opdracht gekregen een eigen bedrijf te starten en te kiezen voor een product of dienst. Het idee kwam van Laura om te starten met retractable earphones (oprolbare oordopjes). Hoe kom je op dit idee? Laura vertelt dat ze op weg was naar de bushalte. Natuurlijk met muziek en met oordopjes. Zaten de touwtjes van die oordopjes weer in de knoop. Wat een gedoe en frustratie. Je hebt dan twee keuzes: de knopen er uit te halen met het gevolg dat je de bus niet haalt of dat je geen muziek hebt. En toen kwam het idee om een bedrijf te starten in retractabale earphones. Je bent dan al het gedoe kwijt dat de touwtjes in de knoop zitten.

6.

Opzet bedrijf De naam van het bedrijf is R.E.F.Y. (Retractable Earphones for You). Met zes studenten is dit bedrijf gestart. Twee daarvan zijn later afgehaakt. De taken in het bedrijf zijn verdeeld. Laura zorgt voor de promotie, Ilse is directrice, Marit is de personeelsmanager en Naomi beheert de financiĂŤn. Een bedrijf opzetten is niet eenvoudig en vraagt tijd en investering. Als eerste is er een bedrijfsplan gemaakt. Na goedkeuring konden de volgende stappen worden gezet en zijn zij op zoek gegaan naar aandeelhouders. In totaal


heeft R.E.F.Y. 14 aandeelhouders. Het bedrijf moest worden ingeschreven in de Kamer van Koophandel en er moest een bankrekening worden geopend.

Inkoop product Het product dat R.E.F.Y. verkoopt bestaat uit oprolbare oordopjes. Deze zijn verkrijgbaar in de kleur wit, met een subtiel steentje in beide oortjes. Met het oprolsysteem en een lengte van 80 cm neemt dit het probleem van knopen in het snoer weg. Het product is via mail/ internet ingekocht uit China. Het is dus geen nieuw product maar in Nederland echter nog niet te verkrijgen. Er zijn voorlopig 60 stuks ingekocht maar als de markt er om vraagt kan er meer worden ingekocht. Dit vraagt wel een levertijd van een paar weken. Maar je hebt dan ook iets. Inmiddels zijn er circa 40 stuks verkocht. Dus reageer snel. Dat kan ook via mail refy@live.nl. De kosten zijn â‚Ź 5,95.

Promotie R.E.F.Y. wil milieu verantwoord ondernemen. Zij kiezen er voor hun product te promoten via de eigen website refy.webklik.nl/page/homepage. Op de website is een link te vinden naar de commercial die zij gemaakt hebben. Verder maken zij reclame via social media zoals Facebook en Twitter. Ook hebben ze in Leeuwarden op straat het product

gepromoot. Dit leverde hele leuke reacties op. Vanuit school is eerder een standdag georganiseerd voor de studenten om hun product of dienst te promoten. Een tweede standdag staat inmiddels gepland.

Werkzaamheden bedrijf Twee keer per week vergaderen de studenten over de voortgang van het bedrijf. Een docent van Stenden is hierbij aanwezig. De aandeelhouders zijn bij de start van het bedrijf bij elkaar geweest. Schriftelijk zijn de voorwaarden en afspraken met de aandeelhouders vastgelegd.

Afronding van het bedrijf Het bedrijf loopt tot eind april 2012. Er moet dan een financieel verslag worden gemaakt en voorgelegd worden aan de accountant. Vanuit het bedrijfsleven heeft R.E.F.Y. een begeleider, Joop van Zomeren. De belasting moet op papier worden verantwoord. De aandeelhouders moeten dan weer bijeen worden geroepen voor een slotvergadering. Een zaal moet worden geregeld en een hapje en een drankje ter afronding van het bedrijf. De twee dames geven aan het erg leuk te vinden om deze opdracht uit te voeren. Je leert communiceren, onderhandelen maar ook samenwerken met collega's. Klaske.

Retractable earphones 7.


AUTORIJSCHOO

c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

L

Klein Groningen 16 9241HS Wijnjewoude Tel: 0516-480509 Gsm: 06-23005505

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

www.autorijschoolmanuel.nl info@autorijschoolmanuel.nl

Eet café

Restaurant

Alle dagen geopend van 9.00 uur t/m. 20.30 uur Duerswâld 23 Tel.: (0516) 54 12 15 Mobiel: 06 -21 67 10 24 9241 GW Wijnjewoude Fax: (0516) 54 19 34 www.destripe.nl

Biedt allerlei mogelijkheden. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

8.

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00


De Mounleane (westkant) De Molenlaan was vroeger de belangrijkste verbinding naar het noorden voor Duurswoude. Het eerste huis links, aan de westkant dus, kan wel eens gezien de foto van omstreeks 1930, het symbool van de technische vooruitgang in het dorp zijn geweest. Bôte Bloemhof met zijn gezin had hier een garage, autohandel en/of taxibedrijf rond die tijd. Waarschijnlijk hebben de crisis en de daarop volgende oorlogsjaren hen parten gespeeld om het bedrijf rendabel te houden. In een ander pand ook in Duurswoude vinden we hen later terug als rijwielhersteller. Het gezin Ruurd Boonstra zette het garagebedrijf voort dat na de oorlog weer opbloeide, waarna Job v/d Wal het in de vijftiger jaren overnam en voortzette. Na verhuizing van het garagebedrijf uit het pand naar de hoofdstraat werd dit het domein van boekhouder Bouke Hylkema. Nu zetelt er boekhoudkantoor Jongsma. Het zogenaamde commiezenhuis is het tweede huis op rij. Hierin woonde de commies, een rijksambtenaar die toezicht uitoefende en waarschijnlijk belasting inde van de molenaar die aan de overkant van de weg zijn molen had. Ook is het huis in de volksmond bekend als het wevershuis. Dat komt doordat in de ene helft van het huis een wever heeft gewoond en die werd vaak naar zijn vak genoemd. Later woonde er de verver, A. te Nijenhuis was zijn naam. In de andere helft woonde een klompenmaker wiens naam niet in het verhaal voorkomt. Rondom de jaren vijftig woonden er de families de Vries en Hempenius. Daarna heeft de familie Sietse Jongsma het herbouwd tot één woning.

Dan kwam de trots van Duurswoude, de helaas verdwenen brandweerkazerne. Opkomst en ondergang binnen een half mensenleven. In de brede berm bij de kromming in de weg stonden destijds geregeld zigeuners met hun woonwagens op trektocht door Nederland. Tot en met de oorlogsjaren was dit nog zo. Meestal dezelfde families die het met de dorpelingen goed konden rooien. Het volgende huis links waar nu moeder en zoon Overzet wonen, daar heeft een Brands in gewoond. Maar omstreeks 1885 woonde er Anne Meestringa, beter bekend als Anne Ziezoo. Later woonde hier Marten Dijkstra getrouwd met een dochter van hem. Deze Marten bouwde

9.


ongeveer in 1931 op eigen grond het volgende huis waar nu de fam. Duursma woont. Daar ging hij zelf in wonen en zijn dochter, getrouwd met Oebele Rozema, kwamen in het oude huis. Na de Rozema's was het nog onderdak voor de gezinnen Binne Reitsma en later Melle v/d Wal. In het nieuw gebouwde huis woonde later een zekere Thomas Boersma. Dan in Meinsma zijn verhaal het laatste huis, aan dezelfde linkerkant van de weg, de boerderij van de fam. van Bruggen. Toen nog geen groot bedrijf waarschijnlijk want er woonde een Jelke Haisma. Beter bekend als Jelke Ezel en hoe kwam dat? Hij was vrachtrijder en had een ezel voor zijn kar. Nu was er in het naburige Wijnjeterp ook een Jelke Haisma die vrachtrijder was maar die had honden voor zijn kar. Deze werd Jelke Vlieger genoemd, anders kreeg de ĂŠĂŠn de ander zijn pakjes soms mee naar Gorredijk. Later is hier de

boerderij verrezen waar het gezin Sietse v/d Wal vele jaren boer is geweest en later zijn zoon Melle en nadien Kees Stalenhoef. Aan dezelfde oprit stond nog een boerderijtje iets meer naar het westen. Dit behoorde aan de familie Piekeboer en later heeft de familie Teun Stoker er nog gewoond waarna het in de zestiger jaren is afgebroken. Voor de posterijen was dit destijds een adres met een zoekplaatje want dit huis stond op het grondgebied van Wijnjeterp met het toen gebruikelijke huisnummer WP zoveel. Maar het was alleen vindbaar tussen de poststukken met DE als aanduiding. Er is nog een laatste huis aan deze kant van de Molenlaan en dat is waar de fam. Steven Akker woont met de Outdoor Toys handel. Deze plek was herwaarts jaren het domein van de familie Germ Kuipers met zijn vrouw welke gestorven is in het stembureau. Een trieste laatste reis voor het vervullen van haar stemplicht. Hun kinderen Geeske, Anne, Corrie en Johannes zijn er tot hun dood blijven wonen. Door hun niet veel eisende levensstijl waren zij toch kleurrijke inwoners van ons dorp. Geeske was jarenlang hulp in de huishouding bij dokter Berghuis en de familie Zwaga in Wijnjeterp. Anne was de hele zomer altijd bezig het Alddjip schoon te houden van plantengroei zodat

10.


het overtollige water probleemloos afgevoerd werd. Corrie deed de huishouding en Johannes verzorgde de veestapel. Een paar amusante verhalen gingen er rond over de Kuipers. Zo zouden ze zich in zondagse kledij steken wanneer ze 's avonds gingen kijken naar het programma op hun pas aangeschafte televisietoestel. Ze wilden er netjes uitzien voor de mensen op de buis die zomaar bij hen naar binnen konden kijken. Dan nog de

ervaring van klauwbekapper annex caféhouder Hendrik de Jong uit Bakkeveen. Als Anne hem belde, om een afspraak te maken voor het bekappen van de poten van hun koeien, hield deze de hoorn ver van zijn oor om het geluid dat daar uit kwam te temperen. Op de vraag aan Anne waarom hij altijd zo schreeuwde door de telefoon was het logische antwoord ”Mar jonge hei, Jo wenje ek sa fier fuort“. Durk.

Een avondje terug in de tijd met CMV Euphonia uit Wijnjewoude en Toneelvereniging De Wâldploech uit Waskemeer. Op zaterdag 3 maart a.s. vindt er in De Swingel een feestelijke avond plaats met de nostalgische titel “Terug in de tijd”. CMV Euphonia o.l.v. dirigente Petra Rodenboog geeft deze avond een spetterend concert wat voor jong en oud zeker de moeite waard zal zijn. Euphonia is ontzettend blij dat ze inmiddels een aardige groep jeugd welkom heeft mogen heten. De jeugd heeft de toekomst en dezen mogen tijdens dit concert dan ook zeker niet missen. De muzikanten hebben voor deze avond een gevarieerd programma ingestudeerd. Oude werken zoals de Hunter mars en The Floral Dance nemen u mee terug in de tijd. Natuurlijk zullen er ook populaire werken zoals Rosanne en Hallelujah ten gehore worden gebracht. Na de pauze zal toneelvereniging De Wâldploech uit Waskemeer u verrassen met hun nieuwste toneelstuk. Begin dit jaar zijn ze begonnen met repeteren en wij hebben de eer om getuige te zijn van hun première te Wijnjewoude genaamd Blommen foar Berber! Mensen die al eerder een stuk van hen hebben gezien weten dat De Wâldploech zorgt voor een avondje pure ontspanning vol humor. Kortom: een avond vol verrassingen, humor en de welluidende klanken van Euphonia! Het concert begint om 19.30 uur. De entree bedraagt € 5. Natuurlijk hebben donateurs vrij entree. We hopen u allen te ontmoeten op zaterdagavond 3 maart om 19.30 uur! Het bestuur van CMV Euphonia

11.


Beroep onder de Loep Ik ben Jildou Weckend en woon in Wijnjewoude aan de Russchenreed en ben getrouwd met Falko Weckend. Mijn beroep is officemanager en ik ben werkzaam bij Smits Assen BV. Dit bedrijf is een internationale groothandel op het gebied van babykamertextiel en accessoires. Onder de merknaam 'Jollein' zijn de producten bij de babyspeciaalzaken en via talrijke online verkooppunten te koop. De ontwerpen worden in Assen gemaakt maar de producten worden in Pakistan, India of China gemaakt. Wat houdt dit beroep in? Bij veel bedrijven is een officemanager in dienst. De functie kan dan ook verschillend worden ingevuld. In mijn geval gaat het om het coรถrdineren van werkzaamheden en om kwaliteitsmanagement. In Assen worden producten voor de babykamer en bijbehorende accessoires ontworpen. Aan de hand van het ontwerp wordt een 'bouwtekening' gemaakt. Vervolgens gaan we dit uitzetten in een van de genoemde landen of dit product kan worden gemaakt. De communicatie gaat hoofdzakelijk via mail. Je kunt dan duidelijk aangeven wat voor product je wilt hebben en welke voorwaarden er gesteld worden. Wij ontvangen daarna een proefmodel en beoordelen of deze goed is. Als het proefmodel goed is, kunnen wij tot bestelling overgaan. Maar zo gemakkelijk als dit wordt beschreven gaat het niet. Ik moet ervoor zorgen dat elke schakel op het juiste tijdstip de juiste informatie bij de juiste persoon is. Zodat iedereen weet wat hij/zij moet doen en alles goed wordt gecommuniceerd. Je hebt te maken met hele andere culturen, een andere manier van werken en het tijdsverschil. Tussen bestelling en levering zit circa 12 weken en vele mailtjes en telefoontjes over en weer. De bestellingen komen per container binnen. Dit vraagt de nodige douaneformaliteiten met name voor bestellingen uit Pakistan.

12.

Waarom ben je officemanager geworden? Eigenlijk is dat gewoon toeval. Ik was lerares Duits en had een baan aan een school in Leeuwarden. Dat was niet helemaal de baan die ik ambieerde. Ik heb toen een loopbaantraject gevolgd en moest daarvoor 25 vacatures verzamelen die ik interessant vond. Een van de vacatures was deze van officemanager. Gevraagd werd kennis van talen. Dat was een van mijn kwaliteiten. Ik heb gelijk gesolliciteerd zonder overleg met mijn coach. Na het voeren van een sollicitatiegesprek ben ik aangenomen. Dit was een heel andere functie dan die van lerares Duits maar ik heb er geen moment spijt van gehad dat ik de switch gemaakt heb. Over welke capaciteiten moet je beschikken? Je moet stressbestendig zijn. Als ik 4 telefoontjes heb kan het gebeuren dat deze uit 4 verschillende landen komen, ieder met een eigen cultuur. Je moet kennis van talen hebben omdat wij klanten hebben over de hele wereld. Door dit alles moet je de zaken goed kunnen overzien en is het goed steeds een aantal stappen vooruit te denken.


Wat voor opleiding heb je hier voor gevolgd? HAVO. International Business and languages opleiding aan de NHL in Leeuwarden en German Studies in Dresden. Waarom is dit beroep zo leuk? In mijn geval is de baan van officemanager veelzijdig en divers. De markt waarin wij werken is erg in beweging. Ook de online verkoop neemt enorm toe. Op dit moment zijn we druk bezig met het vernieuwen van de website. Doordat wij klanten over de hele wereld hebben is mijn werk erg interessant. Waar stoor je je aan in dit werk? Ik kan mij storen aan leveranciers die de opdracht niet goed uitvoeren, omdat je er niet snel even heen kunt, om het te veranderen. Maar eigenlijk stoor ik mij niet zo gauw. We hebben te maken met diverse landen en dan weet je dat de werkwijze in al die landen anders is.

Wat zijn je hobby's en heb je hiervoor nog tijd? Mijn hobby is toneelspelen en hier heb ik zeker tijd voor. Op dit moment speel ik mee in een project van de Opsterlandse Toneelfederatie. Het toneelstuk heet 'Gjin jûn itselde' en is een premièrestuk in Friesland. De optredens zijn in april. Houd de Woudklank in de gaten en de website: www.toanielfederaasjeopsterlan.nl en ik zie jullie graag als publiek in de zaal. Daarbij zit ik ook in het bestuur van de toneelfederatie Opsterland. Een andere hobby is lezen. En als er dan nog tijd over is mag ik graag creatief bezig zijn. Ik noem het zelf 'fröbelen'. Wat is je laatst gelezen boek? De Keukenmeidenroman Wat is je levensmotto? Bij twijfel doen! Klaske.

Nieuws van Longa Op 14 januari heeft Tialda Brouwer meegedaan aan niveau 6. Het vorige seizoen heeft ze niet op haar niveau kunnen turnen ivm een blessure, maar dit seizoen is ze weer helemaal in haar goede doen. Tialda was de jongste deelneemster in de categorie, ze is namelijk dit jaar doorgestroomd naar de senioren. Groot was de vreugde dan ook dat ze 7de was geworden, hetgeen met een medaille werd beloond! Op 24 maart volgt een tweede plaatsingswedstrijd voor het Friese kampioenschap.

13.


Het weeroverzicht van 2011 “In jier fan útersten. De maitiid wie tige droech en simmers, de simmer hjerstich en de hjerst wie wer simmers”, zo kenschetst “onze“ weerman Feite Feenstra het jaar 2011. Het overzicht van maand tot maand kunt u hierna lezen. In januari viel 57 mm neerslag. De neerslag viel vooral in de vorm van regen. Op 2 dagen viel winterse neerslag in de vorm van natte sneeuw. De maand kende 2 nachten met matige vorst en 11 nachten met lichte vorst. Op 28 januari werd de laagste temperatuur gemeten, met min 5. Er waren maar 3 ijsdagen. “Dat binne dagen dat de temperatuer oerdei in graad as mear ûnder nul bliuwt” legt Feenstra uit. De gemiddelde temperatuur was iets lager dan het langjarig gemiddelde. Hoewel er nogal wat zonloze dagen waren, scheen de zon 24 uur meer dan gebruikelijk in januari.

Maart was “tige droech en skraal ”. Er viel gedurende 4 dagen slechts 13 mm neerslag in de vorm van regen. Dit is overigens geen record; in maart 1929 viel maar 7 mm neerslag. De laagste temperatuur werd op 17 maart genoteerd, toen het 's nachts - 3 werd. Het vroor gedurende 13 nachten licht. De hoogste temperatuur werd op 24 maart gemeten, toen het 16 graden werd. De maand was zonnig, met 157 uur zon. Zo'n 60 uur meer dan het langjarig gemiddelde. Opvallend was de hoge luchtdruk op 1 maart. Feenstra zegt hierover “maart sette heech yn mei 1043 milibar, wat seldsum is”.

In februari viel 46 mm neerslag en de maand kende 14 droge dagen. Het was een maand met 7 nachten lichte en 2 nachten matige vorst. Alleen 1 febr. was een ijsdag, met een temperatuur overdag onder nul. De laagste temperatuur werd op 22 februari gemeten, met – 6. De hoogste temperatuur werd op de 5e febr. gemeten, toen het + 10 werd. 12 febr. was een dag van uitersten in ons land. “By ús wie it mei earmoede plus 1 wylst it yn Limburg 15 graden waard” aldus Feenstra. In de 3 wintermaanden december, januari en februari vroor het in 31 nachten licht en 13 nachten matig. Strenge vorst kwam niet voor. Alleen in de maand dec. viel op 11 dagen sneeuw. De hele winter kenschets Feenstra als “in kwakkelwinter”, hoewel de gemiddelde temperatuur 1 3/10e graad lager was dan het langjarig gemiddelde.

Ook April was erg droog met maar 12 mm neerslag. De maand was warm en zonnig met 290 uren zon. Op 5 april was het echter koud. “Net te húrdzjen” zegt Feenstra en in de nachten van 14 en 15 april hadden we grondvorst, maar verder was het een warme maand met 3 dagen meer dan 25 graden (simmerse dagen) en 6 dagen 20 graden of meer. Vooral Pasen was opvallend warm. “It wie de waarmste peaske sûnt 1706” weet Feenstra. April 2011 was de warmste en zonnigste april ooit in Friesland. Maar droog was het daardoor ook. “De hurde droege wyn joech in ferdamping fan 7 oant 10 millimeter deis”.

14.

In Mei viel in 12 dagen 66 mm neerslag. De eerste regen in mei viel op 9 mei, na 27 droge dagen in april en begin mei. Het was een warme maand met 4 zomerse dagen van meer dan 25 graden (normaal 1) en 12 dagen met meer dan 20 graden (normaal 7). Op 7 en 8 mei en 30 en 31 mei werd het 28 graden. In de nacht van 3 mei werd de laagste temperatuur gemeten met +1 graad. Ook de natuur was


vroeg door het mooie en warme voorjaar. “Op 20 maaie bloeide de flier al. Oars is dat pas om de langste dei hinne” zegt Feenstra. De 3 voorjaarsmaanden waren bijna subtropisch te noemen. “De sinnichste maitiid oait yn Fryslân” aldus Feenstra. Juni was een heel andere maand, met 83 mm neerslag. “Fan 6 oant en mei 25 juni wie it hjerstich, mei alle dagen súd/súdwesten wyn” zegt Feenstra. Toch kende de maand ook warme dagen. Op 28 juni werd het liefst 31.8 graad. “Broeisk” zegt Feenstra. Opvallend was ook de avond van 27 juni, toen het 's avonds om half 12 nog ruim 24 graden was. Ondanks deze hoge temperaturen was juni “in tryste hjerstmoanne”. In Juli viel 126 mm neerslag. Veel neerslag, maar sinds het begin van deze eeuw

niet meer ongebruikelijk. “Allinnich yn 2003 en 2006 foel minder as 100 mm delslach” zegt Feenstra hierover. Juli was met 127 uur zon en een gemiddelde temperatuur van ruim 15 graden “ wiet, donker, te kâld en hjerstich”. Juli 2000 was nog kouder, maar wel droger. Op 27 juli werd de hoogste temperatuur gemeten, met 24 graden. Daarmee kende de maand geen zomerse dagen. Op 3 juli werd het overdag maar 14 graden, de laagste temperatuur van de maand. Ook Augustus was een natte maand met 120 mm neerslag. Op slechts 7 dagen regende het niet. De maand kende 4 zomerse dagen en 21 dagen met meer dan 20 graden. De warmste dag was 2 augustus toen het 27 graden werd. In de 3 zomermaanden juni, juli en augustus hadden we 2 tropische dagen en 53 dagen met 20 graden of meer en er viel 330 mm neerslag. “In tryste, donkere en hjerstiche simmer”noemt Feenstra de zomer van 2011. September kende een warme start, met een hoogste temperatuur op 3 september van 27 graden. Maar zegt Feenstra, “nei in waarme start waard it tige wiet mei 90 mm delslach yn de earste helte fan de moanne”. Totaal viel 105,5 mm neerslag. Op totaal 11 dagen kwam de temperatuur boven de 20 graden. De gemiddelde temperatuur was hoog, met ruim 15 graden. Geen record, want in 1949 was de gemiddelde temperatuur in september 17 graden. De eerste dag van oktober was bijzonder warm met liefst 25 graden. “Op 1 oktober wie it waarmer as yn juli” zegt Feenstra. In oktober viel 108 mm neerslag, waarvan 84 mm in de eerste helft van de maand viel. Opvallend waren de hoge nachttemperaturen op 4, 10 en 15 oktober, toen het niet kouder dan 15 graden werd. “In seldsumheid” zegt Feenstra. 15.


November was een bijzonder droge maand met 13,5 mm neerslag. “In nei record” aldus Feenstra, “novimber 1955 wie oant no ta de droechste novimbermoanne mei 14 mm delslach”. De hoogste temperatuur werd op 4 november gemeten, toen het 17 graden werd. In de nacht van 14 op 15 november daalde de temperatuur tot – 2 graden, de laagste temperatuur van de maand. In december viel 184 mm neerslag. “It wie tige sêft en wiet” zegt Feenstra. De hoogste temperatuur werd op 26 december gemeten, toen het liefst 12 graden werd. Vorst hadden we niet. “De tempera-

tuer kaam gjin inkele kear yn'e min” zegt Feenstra. De laagste temperatuur bleef steken op 1 graad in de plus. De gemiddelde temperatuur in 2011 was met 10 4/10e graad hoger dan het langjarig gemiddelde van 9 7/10e graad. In zijn geheel viel in de regenmeter van Feenstra aan de Opperhaudmare 937 mm neerslag. Door het warme voorjaar, de herfstige zomer en de zomerse herfst was het weer een bijzonder jaar. “In jier fan útersten mei in protte hurde wyn. Mear kin ik der net fan meitsje” sluit Feenstra het weeroverzicht over 2011 af. Lammert.

Activiteiten in de Witte Kerk Hemrik Zondagmiddag 5 februari om 15.00 uur Trio Jan Ament met als gast saxofonist Frido ter Beek. Jazz, improvisatie Na de pauze jam-session. U kunt als blazer of strijker meespelen. Neem uw instrument mee! entree € 8,- inclusief koffie of thee bij aanvang, t/m 12 jaar € 2,Zondagmiddag 12 februari om 15.00 uur poppentheater Trollemor voorstelling “Schatkist op zolder” leeftijd 4 t/m 8 jaar entree € 7,50 inclusief koffie of thee bij aanvang

Zondagmiddag 19 februari om 15.00 uur Gurbe Douwstra entree € 10,00 inclusief koffie of thee bij aanvang, t/m 12 jaar € 2,Woensdagavond 29 februari om 20.00 uur filosofisch/literair café: Filosofie van het moederschap. Inleiding door Rodina Fournell. Na de pauze gesprekken aan tafel onder het genot van een drankje. entree € 6,- inclusief koffie of thee bij aanvang. Zondagmiddag 4 maart om 15.00 uur Oanbreide Hoazzen Sfearfolle lieten en smoute ferhalen oer dy ûndogenske wâldpiken, nuveraardige klaaiklûten en oare wrâldbewenners. entree € 7,50 inclusief koffie of thee bij aanvang, t/m 12 jaar € 2,-

Reserveren kan via www.wittekerkhemrik.nl maar ook aan de kassa zijn kaarten te verkrijgen.

16.


Workshop Powertex. Powertex is een veelzijdig product dat de meeste materialen met poreuze ondergrond hard en weerbestendig maakt. Daarmee kun je vorm en structuur geven aan doek, karton, gaasbeton, piepschuim, enz. Het is een vloeibaar product, dus je kunt stof onderdompelen maar ook werken met de kwast. Bij een beeldje bouw je eerst een frame, vervolgens bekleed je dat met stof dat in Powertex is onder gedompeld. Daarna kun je je creatie met verf verfraaien. De creatieve mogelijkheden zijn oneindig! Kijk voor voorbeelden op: www.hemaai.mysites.nl Docent: Maaike Lenis-Boersma. Datum: donderdagavond 9 februari. Tijd: 19.30 uur- 22.00 uur. Kosten: â‚Ź 30,00 incl. koffie/thee. Contactpersoon: Anneke Heslinga, tel. 0516-481929.

Introductie les duiken. Vraag je je wel eens af hoe het is om gewichtsloos te zijn? Of zou je willen weten hoe het is om onder water adem te kunnen halen? Dan moet je zeker een keer een introductieles duiken volgen! Deze les is speciaal ontwikkeld om te ervaren en te voelen waarom miljoenen duikers over de gehele wereld zo graag onder water zijn, en er niet over uitgesproken raken. De les begint met uitleg over de 'spelregels' die onder water van kracht zijn. Daarnaast wordt de werking van duikapparatuur uitgelegd. Zo kun je met het volste vertrouwen een echte persluchtduik in het zwembad van Lyndensteyn maken. Docent: Duikvereniging de Rog. Datum: medio maart. Tijd: 20.00-21.00 uur. Kosten: â‚Ź 23,00. Locatie: Lyndensteyn Beetsterzwaag. Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878.

LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen). In deze cursus leer je hoe je je gespreksvaardigheid kunt vergroten en hoe je knelpunten 'boven tafel' krijgt door door te vragen. De volgende onderwerpen komen aan bod: wat is communicatie, waarnemen en interpreteren, luisteroefeningen, wat zijn open en gesloten vragen, samenvatten. Er zal veel geoefend worden aan de hand van concrete situaties. Docent: Ineke de Kuijper. Start: maandagmiddag 5 maart. Aantal lessen: 4. Tijd: 13.30-16.00 uur. Kosten: geen. Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878.

17.


BOUWBEDRIJF J. POSTHUMUS Weinterp 40 9241 HE Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 81 Fax: 0516 - 48 13 62

k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

dorpshuis

De Swingel Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: Erik en Anja van der Veen Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 31 97 96 91 b.g.g.: 0516 - 78 50 39 18.

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Filmavond: A farm for the future. Een documentaire van de BBC uit 2008/2009 gaat over de schaarste van middelen, in relatie tot de productie van voedsel. In het huidige tijdperk rijden machines over onze landbouwgrond. Zij ploegen, zaaien en oogsten waardoor de voedselproductie de laatste eeuw verdrievoudigd is. Nadeel: deze machines rijden op diesel, een olieproduct. Tijdens de oliecrisis, hadden de boeren het zwaar door gestegen brandstofprijzen. Maar dat was slechts een voorproefje, want steeds meer boeren stoppen ermee. Steeds meer voedsel wordt geïmporteerd met vliegtuigen en boten die diesel of kerosine gebruiken. Wat moet er veranderen en wat kunnen wij zelf doen? Datum: vrijdagavond 24 februari. Tijd: 19.30 uur. Entree: € 3,00 (film is Nederlands ondertiteld). Locatie: MFC de Swingel Graag vooraf aanmelden bij één van de WAW-Buurtacademiewerkgroepleden of via waw-ba@wijnjewoude.net.

Paaseieren decopatchen. Een middagje scheuren en plakken onder het genot van een kopje thee of koffie met een lekkernij. De docente heeft decopatchpapier in allerlei kleuren en motieven. Zo kun je verschillende eieren versieren, passend bij je interieur, of natuurlijk in de kleuren van Pasen. Datum: donderdagmiddag 8 maart. Tijd: 13.30-15.00 uur. Kosten: € 12,50. Locatie: Zorgboerderij de Twa Bûken. Contactpersoon: Lydia Huisman. tel. 0516-481178.

Intuïtief tekenen. Teken vanuit je gevoel. Door intuïtief tekenen wordt je creatieve vermogen aangesproken waardoor onbewuste processen duidelijk kunnen worden. De ervaring vanuit het tekenen en het visualiseren geven inzicht in je denken, voelen en handelen. De docente begeleidt je daarbij met als doel, dat je je zo vrij gaat voelen als een vogel. Docent: Rosita Da Lima. Datum: woensdagavond 7, 14, 21, en 28 maart. Tijd: 19.30-22.00 uur. Kosten: € 45,00 (incl. materiaal). Contactpersoon: Lydia Huisman. tel. 0516-481178.

Vintage midi scrapbook in romantische stijl. Scrapbooken is een decoratieve en creatieve manier om je foto's in te plakken. Deze avond maken we een fotoalbum dat met allerlei attributen creatief wordt opgepimpt. De foto's voeg je later zelf toe. Het resultaat is een lust voor het oog, wat je met plezier aan andere mensen en vooral ook kinderen zult laten zien. Docent: Loekie Flentge. Datum: dinsdagavond 13 maart. Tijd: 19.30 uur-21.30 uur. Kosten: € 15,00. Contactpersoon: Lydia Huisman. tel 0516-481178. 19.


Dorspfeest 2012 Hieronder vindt u het programma voor het dorpsfeest 2012. Over de invulling van de tijden en eventuele verdere details wordt u de komende maanden geïnformeerd. Zoals u ziet is er op vrijdag een mini en gewone playbackshow. Als u, als buurt, groep of single, nu al weet welke act u wilt gaan uitvoeren dan mag u dat mailen naar: sdww@live.nl. Hierbij opgeven: welke playbackshow mini ( leeftijd is t/m groep 8 van de lagere school) of gewone playbackshow, de artiest en het uit te voeren nummer. Omdat het bestuur dit jaar veel nieuwe leden heeft gekregen stellen deze zich gefaseerd aan u voor. Deze keer is het de beurt aan Oeds Geertsma. Even in het kort voorstellen; Hallo, Mijn naam is Oeds Geertsma. Ik ben 44 jaar en ik woon ook 44 jaar in Wijnjewoude. De eerste 10 jaar woonde ik aan de vaart bij Moskou, Daarna nog 7 jaar aan de Opperhoudmare bij Klein Groningen. En nu woon ik aan de Merkebuorren samen met mijn vrouw Janneke en onze kinderen Simone en Sander. De kost verdien ik als timmerman bij S.H.P. Bouwbedrijven, meestal in Wijnjewoude en omstreken. In het weekend ben ik vaak op het voetbalveld te vinden. Hier ben ik leider van F2 en zelf voetbal ik nog in het 3de elftal van O.D.V op Zaterdag. Dit is mijn eerste jaar als bestuurslid

van Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude. Ik hoop dat we samen als bestuur, maar ook de dorpsbewoners er een leuk en gezellig feest van kunnen maken. Tot ziens op het Dorpsfeest 2012. Programma dorpsfeest 2012 Woensdag 13 juni Middag: Vrijmarkt op feestterrein. Avond: Live voetbal Nederland -Duitsland Vrije toegang Donderdag 14 juni Gezellige ochtend voor ouderen. Wordt nog verder ingevuld Avond: buurtenspel en quiz om wisseltrofee “It Hynder” Vrijdag 15 juni Morgen: Dolf Moed Kindertheater Einde middag: Mini playbackshow Avond: Playbackshow met na afloop Disco Zaterdag 16 juni Middag: Beachvolleybal. Slotavond

Mededeling Kapsalon 't Leantsje Voor sommige mensen al jaren bekend, voor anderen nog niet : Mocht U door gezondheidsredenen niet in staat zijn om bij ons in de kapsalon te komen, dan komen wij graag bij U thuis ! Bel ons voor een afspraak op onze openingstijden: Maandag : 19.00 uur - 21.00 uur Dinsdag : 08.30 uur - 12.00 uur 13.00 uur - 18.00 uur Woensdag : 08.30 uur - 12.00 uur Donderdag : 08.30 uur - 12.00 uur 13.00 uur - 18.00 uur Vrijdag : 08.30 uur - 12.00 uur : 13.00 uur - 18.00 uur Zaterdag : 08.00 uur - 12.00 uur Corrie en Ymkje, Kapsalon 't Leantsje - Loksleane 40 - Wijnjewoude - tel.nr. 0516480630 20.


Nieuws van Vrouwen van Nu, B v P F. Zoals gebruikelijk zijn we het nieuwe jaar gestart met de jaarvergadering. Door de verslagen van de verschillende commissies en interessegroepen werden we nog even herinnerd aan de vele en diverse activiteiten van het afgelopen jaar. Tegelijkertijd werden al data en thema's bekend gemaakt voor nieuwe activiteiten in het jaar 2012. De quiltgroep gaat creatief aan de slag met het thema “vlinder”. “Het Diner” van Herman Koch staat op het menu van de leesgroep en de reiscommissie nodigde ons uit om op 26 juni de “Historische Driehoek” (Medemblik, Hoorn en Enkhuizen) te bezoeken. Tevens werd de bestemming van de jaarlijkse excursie bekend gemaakt. We gaan op 24 april een rondvaart maken bij De Valom, bij de natuurgebieden van het Bûtenfjild. Na alle zakelijke agendapunten afgehandeld te hebben, kreeg mevrouw Francisca Ravestein, burgemeester van Opsterland het woord. Zij vertelde ons eerst over haar politieke carrière. Via raadslid, Tweede Kamerlid, wethouder en waarnemend burgemeester werd mevrouw Ravestein in 2007 benoemd tot burgemeester van Opsterland. Vervolgens kwamen verschillende actuele zaken aan de orde die tot de taken van een burgemeester behoren, zoals de herindeling van Friesland, politietaken e.d.

BvPF Vrouwen van Nu

Het was een interessant besluit van de jaarvergadering. Op de ledenbijeenkomst van 15 februari komt boer Jan met zijn Paulien van het TV programma “Boer zoekt vrouw” naar onze afdeling. Het belooft een hele leuke avond te worden, waarbij ook niet leden van harte welkom zijn. Geniet u ook zo van “Boer zoekt vrouw” dan is dit uw kans om met een van de deelnemers kennis te maken. De kosten bedragen € 4,00 inclusief koffie of thee met wat lekkers erbij. Bent u ook geïnteresseerd in onze activiteiten kom dan eens als gast naar een ledenavond. Onze voorzitter, Sippy Dijkstra tel. 0516 – 471315 wil u graag meer vertellen over de afdeling Wijnjewoude Hemrik. Antje v.d. Heide.

Vernield Op maandag avond 23 januari j.l. tussen 20:00 uur en 23:30 uur stond mijn auto, een goudgele Peugeot 206 sw geparkeerd tegenover de Swingel. Toen ik bij de auto kwam zag ik flinke schade aan mijn rechter achter / zijkant van de auto. Er zitten meerdere deuken in en ook groene krassen (mogelijk van de auto die er tegenaan heeft gezeten) op de zijkant. Als iemand iets gezien heeft of als de 'dader' zich alsnog wil melden om dit via de verzekering af te handelen, graag contact opnemen met Tineke ter Veen. Tel. 0636175702

21.


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing” Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voetverzorging Marijke Gediplomeerd pedicure Aantekening : diabetes Aantekening : reuma Ook bij u thuis Lid van Salon aan huis M.G.A. de Bruin Te Nijenhuiswei 27 9241 EA WIJNJEWOUDE Tel. mobiel: 06 29 211 470

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

Voor alle tegelwerk Wijnjewoude 0516 - 85 08 62 Tel.: Mobiel: 06 - 536 740 98 E-mail: loksleane@home.nl 22.

badkamers & toilet keukens & vloeren


Prikbord Wandel- of fietsmaatje gezocht

Dorcas winkeltje

Graag zou ik een wandelmaatje en een fietsmaatje willen vragen om met mij regelmatig te kunnen lopen of fietsen. Op een mountainbike lekker door de bossen fietsen. Of lekker te wandelen in de natuur! Als er belangstelling is dan kunt u mij bellen op tel. nummer 750874.

Graag nodigen we u uit om eens een kijkje te nemen in ons winkeltje aan de Tsjerkewâl 18 te Bakkeveen, waarvan de opbrengst bestemd is voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Om weer ruimte te krijgen voor nieuwe artikelen geven we de hele maand februari 25% korting op alles, ook op de levensmiddelen. Voor een Dorcasproject hebben we nog sierband, lint, 2de hands spelletjes, oude boeken, speelgoed enz. Geopend: elke vrijdag of na een telefonische afspraak met 0516-541369.

Te huur: Oud-Hollandse Spelen Keus uit 20 stuks Telefoon: 0516-481335

De werkgroep

Dankbetuiging Tijdens de ziekte en het overlijden van onze vader, grootvader en overgrootvader RIENK DE JONG hebben veel dorpsgenoten hun belangstelling en hun medeleven aan ons betoond. Wij hebben dit zeer gewaardeerd en het is een belangrijke steun voor ons om het verlies te verwerken. Dank ook voor de vele kaarten, bloemen en woorden van troost. namens de familie Joeke de Jong Corr.adres: Koperwiek 3, 3766 AM Soest tel: 035-6035286

Afval evenemententerrein Op het tegelplateau van het evenemententerrein is veel afval blijven liggen in de nacht van oud en nieuw. De klusjesploeg van vv ODV heeft het na drie weken te hebben aangezien verwijderd. Hierbij een sportieve oproep aan degenen die de rommel hebben achtergelaten, de stortkosten van drie containers aan ODV te vergoeden. Een kleine moeite om te regelen denken wij. Zeker minder inspanning dan het veroorzaken van de troep. Het evenementen terrein is er voor iedereen maar wie het gebruikt moet het schoon achterlaten is onze mening. Donderdagmiddagen zijn we bij de ODV kantine (schatting stortkosten € 50,-).

Februari actie van HM Haarmode deze keer 2 personen knippen voor maar € 21,HM Haarmode 0516-850885

Bijna alles wat je doet is onbelangrijk, maar het is erg belangrijk dat je het doet.

23.


Uitslag kerstactie Bloemen & Kadohuis Wilma Kleurplaat Marrit Hoogenberg 4 jaar Marrit Post 6 jaar Kimberley Looijmans 7 jaar Sytse Meestringa 8 jaar Elrike v/d Wal 9 jaar Kadobon t.w.v. € 25,Roelie Aardema uit Wijnjewoude Willy Posthumus uit Wijnjewoude dhr. D. Valk uit Bakkeveen

De prijzen zijn in ontvangst genomen.

Nieuws van de “Wâldploech” Dit jaar speelt toneelvereniging “de Wâldploech” uit Waskemeer het stuk; Blommen foar Berber. Het is geschreven door Dick van Maasland en in het fries vertaald door A. Tuinman. Hier alvast een korte inhoud van het stuk om u nieuwsgierig te maken. Het zit Iebe Spoelstra niet mee. De dag voordat hij benoemd gaat worden als directeur gebeuren er rare dingen. Zijn vrouw krijgt een auto ongeluk, waarbij verschillende mensen betrokken zijn. Die komen allemaal bij hem thuis, om even bij te komen. Dat komt natuurlijk erg ongelegen. Het zijn ook allemaal wat vreemde mensen. En dan worden er kostbare sieraden gestolen. Zijn dochter heeft ondertussen verkering, waar Iebe het niet mee eens is. Hij stuurt bloemen naar Berber en krijgt ook bloemen van haar. Maar wie is Berber.......??? Hoe dit afloopt kunt u zelf komen bekijken op de volgende data; vrijdag 17, zaterdag 18, vrijdag 24 en zaterdag 25 februari 2012. 24.

Het optreden is in het Atrium van het dorpshuis in Waskemeer en begint om


Vervolg volkstuinencomplex Wijnjewoude Op dit moment is nog niets van een volkstuinen-complex te zien aan het begin van Ald Duerswâld. Maar de voorbereidingen zijn in volle gang! Achter de schermen vindt afstemming met de gemeente plaats over de aanleg en inrichting van het terrein. Die contacten verlopen plezierig en de gemeente werkt constructief mee aan dit project. Daarnaast worden rechten en plichten voor de verhuurder van het land, evenals voor de gebruikers op een rijtje gezet en wordt een huishoudelijk reglement opgesteld. Omdat ook het Dorpsbelang geïnformeerd moet worden over deze ontwikkeling in ons dorp, is ook contact gelegd met die partij.

Meinsma heeft als plaatselijke hovenier aangeboden om het weiland van 20 are, gratis om te frezen; dus van graszoden naar bouwland. In feite is het dan bouwrijp, al is het vervolgens nog wel nodig dat u als volkstuinhouder zelf de spade in de grond zet om de boel lekker om te spitten en te bemesten.

Bijeenkomsten Het uitgangspunt voor de WAWBuurtacademie is dat iedereen blij moet zijn met de komst van een volkstuinencomplex. Daarom heeft inmiddels ook een bijeenkomst plaatsgevonden met de omwonenden. En natuurlijk worden de toekomstige gebruikers ook niet vergeten. Tien volkstuinliefhebbers hebben zich al gemeld en zij worden op 8 februari om 20.00 uur in de Swingel uitgenodigd. Daar wordt uitleg gegeven over de inrichting van het terrein, het huishoudelijke reglement en rechten en plichten.

Oproep Dit voorjaar hebben we mensen nodig die hand-en spandiensten kunnen leveren voor de aanleg van het nieuwe volkstuinencomplex in ons dorp. Bijvoorbeeld een keer helpen met het slaan van paaltjes, uitkruien van boomschors op de paden, of andere karweitjes. Uw hulp is van harte welkom! Graag aanmelden via Sybout of Siebo.

Vervolg De volgende stap is inrichting van het terrein. Johan Bouma heeft als expert advies gegeven over de paden, die met boomschors aangelegd worden. Voordat dat gerealiseerd kan worden, moet eerst nog een sleuf gegraven worden. Ook moet het perceel gefreesd worden. Johan

Aanmelding en kosten Ook interesse voor een volkstuintje in ons dorp? Over een paar maanden smullen van uw eigen boontjes, aardbeien of aardappelen? Zelf een stuk grond van 20 x 2 meter bewerken? Dat kan tegen betaling van € 10,- huur per jaar + eenmalige inschrijfkosten van € 30,-. Aanmeldingen: Sybout Posthuma Linthorst (tel. 481646) of Siebo Groenewold (tel. 481878).

25.


TAXI BV BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES

Merkebuorren 72 9241 GH Wijnjewoude Tel.: (0516) 48 12 93 of 48 16 12 Mobiel: 06 - 51 33 95 55 (0516) 48 17 05 Fax:

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij zittend ziekenvervoer. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in “W.M.O. Vervoer”. W.M.O. Is een vervoersvergoeding

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Rabobank Geldautomaat en chipknipoplader aan de Merkebuorren Tel: 0512-587777

Drachten -Ureterp

voor ouderen of gehandicapten die zich moeilijk verplaatsen. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking! Bel dan gerust, wij verzorgen alle papieren voor u!

Klein Groningen 22 9241 HS Wijnjewoude

Tel.: (0516) 491277 F ax: (0516) 491479

Internet: www.garagedevries.nl E -mail: info@garagedevries.nl

Fysiotherapie Goren ·Fysiotherapie ·Manuele therapie ·Nek-, schouder- en arm specialisatie ·Triggerpoint therapie ·Medische fitness (alleen in Haulerwijk) 26.

Vestiging Bakkeveen: Tel: 0516 54 22 46 Weverswâl 7, 9243 JL Bakkeveen Vestiging Haulerwijk: Tel: 0516 42 27 61 Sinnehiem 1, 8433 JP Haulerwijk

www.fysiotherapiegoren.nl


Schakers van Bakkeveen verliezen Bekerwedstrijd tegen Mid Fryslân uit Akkrum. Vier schakers van Bakkeveen deden mee aan de bekercompetitie van de FSB (Friese Schaakbond) Gerrit Meppelink speelde met wit tegen Jeroen Sparenberg aan bord 1. Hij voelde zich niet echt fit en twijfelde of hij wel mee moest doen. Gerrit speelde echter een droomwedstrijd. Hij wist zijn tegenstander onder grote druk te zetten op de koningsvleugel. Uiteindelijk zorgden twee paarden en een dame voor een zeer knappe mat . 1-0 Dirk Müller op bord 2 speelde tegen Rinse Douma. In het middenspel werden de torens afgeruild waarbij Dirk aanvankelijk een pionnetje won, die later weer werd verloren. In het eindspel werd besloten tot remise; beiden hadden nog een paard en een dame met evenveel pionnen, geen van tweeën durfde iets te forceren, dat had waarschijnlijk ook verlies opgeleverd. 1½-½ Ben de Vries kwam zoals gewoonlijk weer degelijk opbouwend uit de startblokken. Aanvankelijk leek zijn stelling beter tegen

Peter Koning aan bord 3, toch kreeg zijn tegenstander steeds meer vat op de wedstrijd en kwam Ben op de koningsvleugel onder grote druk te staan. Bovendien raakte zijn loper volkomen geïsoleerd. Toen de vijandelijke dame op de achterlijn wist door te dringen moest Ben op geven. Jorn Brouwer speelde op bord 4 tegen Caspar Doese. Jorn is het 12 jarige schaaktalent van Bakkeveen. In de interne competitie wist hij bijna iedereen al te verslaan. Helaas moest Jorn deze wedstrijd verliezen. Het werd een degelijke wedstrijd waarbij beiden veel tijd gebruikten. Jorn speelde erg defensief wat hem uiteindelijk opbrak. Toen hij inzag dat hij een stuk moest verliezen gaf hij op.1½-2½ Echter zijn manier van spelen dwong bij de tegenstanders (allen hadden een hoge rating) veel respect af we zullen zeker meer van hem horen.

Geweigerd door mijn verzekering, ik kwam te zelfverzekerd over.

27.


G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Ina Zandberg Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68 Fax: 0516 - 48 05 35

* Bloemstukken * Snijbloemen Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen *

www.bloemenkadohuiswilma.nl

28.


Mantelzorgcafé Opsterland Wanneer? Vijf keer per jaar Waar? Afwisselend in Activiteitencentrum It Klaverbled, de Bou 33 te Beetsterzwaag De Opstap (De Skâns), Loayersstraat 2 te Gorredijk. Hoe laat? In de maanden oktober t/m april van 14.00-16.00 uur. In de maanden mei t/m september van 19.30-21.30. Kosten? De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis. Voor wie? Alle mantelzorgers uit Opsterland. Programma 2012 Donderdag 2 februari 14.00-16.00 uur Beetsterzwaag Thema: Wmo Dinsdag 3 april 14.00-16.00 uur Gorredijk Woensdag 6 juni 19.30-21.30 uur Beetsterzwaag Dinsdag 18 september 19.30-21.30 uur Gorredijk Donderdag 18 oktober 14.00-16.00 uur Gorredijk

De thema's worden t.z.t. nader bekend gemaakt. Kijk ook op onze website www.mantelzorgopsterland.nl

Mantelzorg Opsterland Inlichtingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Yvonne Suiveer, Timpaan Welzijn, locatie Beetsterzwaag, tel. 0512-384044 Of Geertje Miedema, Timpaan Welzijn, locatie Beetsterzwaag, tel. 0512384058. Wanneer u vervoer nodig heeft of dat u thuis wordt vervangen, dan kunt u ook contact opnemen met bovenstaande personen. Organisatie Het mantelzorgcafé vindt om de twee maanden plaats op wisselende locaties in Opsterland en is een initiatief van Informatiepunt Wmo en Timpaan Welzijn. Wat is een mantelzorgcafé? Een mantelzorgcafé is een plek voor ontmoeting en gezelligheid, waar mantelzorgers uit de gemeente Opsterland in een ontspannen sfeer kunnen praten aan de hand van een thema, ervaringen kunnen uitwisselen en geïnformeerd worden over ontwikkelingen op het gebied van mantelzorg.

29.


Wat gebeurt er? Iedere keer staat een onderwerp centraal. De bijeenkomst wordt verzorgd door een (ervarings-)deskundige of d.m.v. de vertoning van een dvd. In de pauze is er tijd om ervaringen uit te wisselen. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen aan de spreker. Na afloop kan men nog even napraten met elkaar.

Aanmelden In verband met de catering verzoeken wij u zich van te voren op te geven. Er zijn geen kosten aan het mantelzorgcafé verbonden.

Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. Landelijke collecte. Geef om vrijheid! Het is januari/februari en droomt u al van de lente? In Tunesië, Egypte en Libië droomden ze al veel eerder van de Lente met een hoofdletter. In Praag droomden ze jaren geleden al van de Lente en in Syrië dromen ze nog steeds van de Lente. Het is een mooie beeldspraak: in de lente krijgt (en neemt) de natuur, na een koude tijd, weer de vrijheid en zo proberen ook verkilde mensen te streven naar vrijheid. Overal te wereld steunt Amnesty International deze mensen in hun streven naar vrijheid en in hun strijd voor de mensenrechten. Vaak vragen we slechts uw tijd en uw aandacht; één keer per jaar vragen we om een gift. Helpt u mee overal de Lente met een hoofdletter te doen doorbreken?! Van 12 tot en met 18 februari 2012 wordt de landelijke collecte georganiseerd. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie, die daarom geen geld van overheden of politieke groeperingen ontvangt. Met het geld van donateurs en met deze collecte worden de acties mogelijk gemaakt. Collectant gemist: uw bijdrage is ook van harte welkom op: giro 454000, t.n.v. Amnesty International te Amsterdam. Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.

30.

Een decolleté‚ is als de zon: je mag er naar kijken, maar je moet er niet in staren.


Volleybalvereniging DWS Balsponsors voor de maand februari zijn: - de Boer installatietechniek Wijnjewoude - SHP bouwbedrijf Wijnjewoude - Van der Houw betonbouw uit Joure Namens D.W.S Hartelijk dank !!! Wedstrijdschema 2-2

19.15 19.15 20.15 21.15 21.15

DWS HS 1 – SCS HS 2 DFS JB 1 – DWS MB 1 DWS HS 2 – ODS HS 3 JMC DS 2 – DWS DS 2 Turfst.-Drac… DS 3 – DWS DS 1

de Swingel Westermar de Swingel De Holten de Swingel

9-2

19.15 19.15 20.15 21.15 21.15 19.15 19.15 20.15 20.15 21.15 20.15

DWS DS 1 - Dovo/Hujades DS 4 v.v.Bakke…MB 1- DWS MB 1 DWS DS 2 - DFS DS 4 VCS HS 3 – DWS HS 2 De Roeken/DV… HS 3 – DWS HS 1 DWS HS 1 – Dovo/Hujades HS 6 Turfst.-Drac… MB 2 – DWS MB 1 vc.Buitenpost DS 2 – DWS DS 2 DWS HS 2 – DFS HS 3 De Kompenije DS 1 – DWS DS 1 DWS DS 1 – Trochsetters DS 1

de Swingel Gymzaal Bakkeveen de Swingel Surventohal De Doelstien de Swingel Sportcentrum Drachten De Houtmoune de Swingel de Swingel de Veste

16-2

23-2

VVV Wijnjewoude

De VVV startte het nieuwe jaar met de jaarlijkse winterwandeltocht. Er was een goede opkomst en de sfeer was fantastisch. Iedereen genoot van het mooie weer en de mooie wandeling door de prachtige bossen van Wijnjewoude (5 km of 10 km). Onderweg was er lekkere warme chocolademelk en heerlijk krenten of suikerbrood van bakkerij van der Molen. Na afloop was er heerlijke snert. Op 27 febr. a.s. is weer de jaarvergadering van de VVV om 20.00 uur bij café van der Weij. U bent allen van harte welkom. In april beginnen de rommelmarkten weer, elke eerste woensdag van de maand. Wij hopen weer op een mooi jaar met een goede opkomst bij onze activiteiten.

31.


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 481383

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 - 9241 WH Wijnjewoude Fax: 0516 - 47 15 93

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

32.


33.


Kerkdiensten Hervormde Kerk Februari Ds. H. Poot, Oosternieland, Voorbereiding HA

5

9:30 uur

Duurswoude

12

9:30 uur 13:45 uur

Duurswoude Duurswoude

Ds. A. Lagendijk, Westerbroek, Viering HA Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Gez. Dienst Dankzegging

19

9:30 uur

Duurswoude

Ds. A.A.A. Prosman, Hoogeveen, 1e Lijdenszondag

26

9:30 uur 13.45 uur

Duurswoude Geref.Kerk

Dhr. M. v. Heijningen, Dorkwerd, 2e Lijdenszondag Ds E. Terpstra, Urk, Gez. Dienst

4

9:30 uur

Duurswoude

Maart Ds. G.J. Otter, Emmeloord 3e Lijdenszondag

Gereformeerde Kerk Februari 5

9.30 uur 13.45 uur

Ds. C. W. Hoek, Bunschoten / Spakenburg. Voorber. H.A. Geen dienst.

12

9.30 uur 13.45 uur

Ds. E. J. van den Brink, Heilig Avondmaal. Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Nabetr. H.A. Gezamenlijke dienst in de Herv. Kerk Duurswoude.

19

9.30 uur 13.45 uur

Ds. G. Douma, Beilen. Da. J. van den Brink – Dekker, Ureterp.

26

9.30 uur 13.45 uur

Ds. J. van der Veen, Heerenveen. Ds. E. J. van den Brink. Gezamenlijke dienst met de Herv. Gemeente.

4

9.30 uur 13.45 uur

34.

Maart Dhr. P. den Hollander, Leeuwarden. M.m.v. het Israël koor Fryslân. Geen dienst.

Vrijheid begint met vrij denken, zonder een ander te krenken.


Dorpsagenda Februari: 3 Schutjassen in de ODV kantine 4 Garageverkoop aan de Tjalling Harkeswei 58 t.b.v. KIKA van 10:00-16:00 uur 5 Witte kerk Hemrik: Trio Jan Ament met als gast saxofonist Frido ter Beek 8 Vergadering volkstuinliefhebbers te Wijnjewoude om 20:00 uur in de Swingel. 9 Workshop Powertex 9 Inleveren Poolse pakketten van 18:00-22:00 uur. 12 Witte kerk Hemrik: Poppentheater Trollemor 12 Start collecteweek Amnesty International. 15 Ledenbijeenkomst Vrouwen van Nu. Speciale gasten zijn Jan en Paulien van „Boer zoekt vrouw“. 9 Kunst aan keukentafel Duerswâld 2 19 Witte kerk Hemrik: Gurbe Douwstra 21 Klaverjassen in café van der Wey 21 Zonnebloem: Etentje in de Stripe 24 Buurtacademie-WAW: Filmavond, A farm for the future. 19:30 in MFC de Swingel. 27 Jaarvergadering van de VVV. Start om 20:00 uur bij Café van der Wey. Maart: 2 Schutjassen in de ODV kantine 2 Kinderdisco in de Swingel 3 Concert CMV Euphonia met Toneelvereniging De Wâldploech uit Waskemeer. Om 19:30 uur in de Swingel 4 Witte kerk Hemrik: Oanbreide Hoazzen 5 Buurtacademie-WAW: Workshop LSD. Maandagmiddag vanaf 13:30 uur in de Swingel 7 Buurtacademie-WAW: Start workshop intuïtief tekenen 8 Buurtacademie-WAW: Paaseieren decopatchen Om 13:30 uur in Zorgboerderij de Twa Bûken 13 Buurtacademie-WAW: Workshop Vintage midi scrapbook in romantische stijl 13 Jaarvergadering Plaatselijk belang. Vanaf 20:00 uur in de Swingel 13 Klaverjassen in café van der Wey 22 Inleveren Poolse pakketten

35.


Medicatiebezorging Huisartsenpraktijk Wijnjewoude PatiĂŤnten van 70 jaar en ouder en patiĂŤnten die minder goed ter been zijn, kunnen de medicijnen en verbandartikelen thuis laten bezorgen. Indien u voor maandag 10.00 uur bestelt wordt het pakket op dinsdagmorgen bij u thuis bezorgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Uiteraard kan er in geval van verhindering/afwezigheid met ons overlegd worden. Met vriendelijke groet, Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

Doktersdiensten Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50. Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08 Na 17.00 uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112 Na 17.00 uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden - maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur - aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur - koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur - bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur - medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur - wrattenspreekuur: in overleg met assistente Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus. Herhalingsrecepten kunnen ook via de site besteld worden. www.lewin.praktijkinfo.nl Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur afgehaald worden. Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 - 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor spoedgevallen bereikbaar. Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds, 's nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer: 0900 1127112 U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal stellen en u verder op weg helpt. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast het compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.

Je hoeft niet iets bijzonders te zeggen of te doen om bijzonder te zijn. 36.


In-verkoop/bemiddeling auto onderdelen, accessoires en occasions Egbert

de Boer

drukkerij

Sparjeburd 19 8409 CK HEMRIK

Telefoon: 0516 - 47 12 76 Fax: 0516 - 47 15 44

www.drukkerijpool.nl Tel.: 0516 - 48 15 97

Mobiel: 06 - 54 272 376

Geopend op afspraak

E-Mail: info@egbertdeboer.nl Website: www.egbertdeboer.nl

Ook voor rouwdrukwerk kunt u bij ons terecht


drukkerij

Drukkerij Pool voor al uw drukwerk... Drukkerij Pool heeft al meer dan 20 jaar ervaring in het maken van drukwerk zoals; bedrijfsdrukwerk, familiedrukwerk en verenigingsdrukwerk. Frans en Hanneke Pool zijn eigenaar en Gerrit Bakker is onze medewerker. Doordat we een klein bedrijf zijn, hebben we persoonlijke aandacht voor de klanten en zijn flexibel. Op de website www.drukkerijpool.nl kunt u zien wat we allemaal doen, mocht u bijvoorbeeld geboortekaartjes nodig hebben? Dan kunt u op de website ons assortiment zien, maar u mag ook langs komen om de voorbeeldboeken in te zien Opper Haudmare 2 - 9241 WD Wijnjewoude - Tel.: 0516 - 48 15 97

Pax Kinderhulp zoekt gastgezinnen! In Europa zijn er kinderen die onder moeilijke omstandigheden opgroeien. Pax Kinderhulp zet zich voor deze kinderen in, door een vakantie bij gastgezinnen in Nederland aan te bieden. Tijdens de paas-, zomer- en of kerstvakantie kunnen de kinderen weer kind zijn en hun situatie even vergeten. De afdeling Berlijn van Pax Kinderhulp zorgt er voor, dat kinderen uit Berlijn een onvergetelijke vakantie in Nederland kunnen doorbrengen. De medewerkers van dit district zijn altijd op zoek naar dat ene “vakantiethuis”. Wilt u voor een kind uit Berlijn dit “vakantiethuis” zijn, meldt u zich dan aan. Op de Nederlandse site www.paxkinderhulp.nl vindt u algemene informatie. Wilt u regionale informatie over pax Kinderhulp kijk dan op: www.paxkinderhulphetnoorden.nl of bel met Frans Pool 0516 - 48 15 97

de ban van februari 2012  

het dorpsblad van Wijnjewoude

de ban van februari 2012  

het dorpsblad van Wijnjewoude

Advertisement