Page 1

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e d o n u a d a

jaa

20 12

15

e

M

de B창n

rga

ng

Nr. 1 64

d

b m e c e

er


Voor nieuw-, verbouw en renovatie, ook voor: kozijnen, ramen en deuren. Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude E-mail: taekematimmerwerken@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

- aanleg - advies - onderhoud 0516-480802 Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Tel: 0516 - 850885 www.HMhaarmode.nl Ma. 13.00u - 17.30u Di. 8.30 – 17.30u Wo. 8.30 – 20.00u Do. 8.30 – 17.30u Vr. 8.30 – 20.00u Za. 8.30 – 12.00u

Hillie en Mettie, Meester Geertswei 1, Wijnjewoude


Van de redactie Redactie "de Bân” Wikje Hofman, Noormanstrjitte 18 Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaas Greidanus, Bremerheide 20 Klaske de Vries, Russchenreed 48

tel: tel: tel: tel: tel: tel:

06 - 47 50 42 41 48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 83 48 13 05

Een praatje bij het plaatje "In een donkere nacht van december....".

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 5 januari. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon Word document en dan in lettertype arial 11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 29 december 18.00 uur. Kopij die niet via e-mail gaat moet op donderdag 27 december binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij Annie Posthumus tel. 481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl.

Van de redactie, Dit is de 164ste aflevering van de Bân, het december nummer en dus de laatste aflevering alweer van het jaar 2012. Zonder veel moeite zijn we er ook dit jaar weer in geslaagd om elke maand een goed gevulde dorpskrant bij u als inwoners te bezorgen. Het blad voorziet nog steeds in een behoefte bij onze dorpsbewoners stellen we niet zonder trots vast. Met die overtuiging gaan we dan ook het komende jaar 2013 weer vol goede moed aan de slag. Mede door de steun van onze trouwe adverteerders en vrijwillige bijdrage van de meeste lezers kent de Bân ook geen financiële problemen. Ieder bedankt daarvoor. Nog aan het begin van de gezellige decembermaand wensen wij u als redactie alvast prettige Kerstdagen, jaarwisseling en een voorspoedig 2013 toe.

Waar een wil is, is een weg. Waar geen wil is altijd wel een omweg en waar onwil is, altijd wel een uitweg.

1.


Berichten van Plaatselijk Belang. Vitaal Opsterland De afgelopen maanden hebben wij u regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot Vitaal Opsterland, de visie van de gemeente op de toekomst van de basisvoorzieningen en accommodaties in de gemeente. De afgelopen tijd is de “scenarionotitie Vitaal Opsterland 2” tot stand gekomen. In deze notitie staat per dorp: - Een inventarisatie van de voorzieningen en accommodaties; - Een beschrijving van de demografische- en andere relevante ontwikkelingen; - Een beschrijving van de knelpunten ten aanzien van voorzieningen en accommodaties; - Een beschrijving van specifieke mogelijkheden/capaciteiten van het dorp om knelpunten te beperken en kansen te benutten; - Een beschrijving van mogelijke ontwikkelrichtingen en de effecten daarvan op andere voorzieningen binnen het eigen dorp, buurdorpen en/of gemeente/regio. De dorpen hebben hier een inbreng in gehad. In het begin van het jaar hebben we o.a. een paar informatiebijeenkomsten gehouden. In de scenarionotitie is ook de op basis van de informatiebijeenkomsten door ons opgestelde notitie verwerkt, waarin we hebben beschreven op welke wijze we er voor kunnen zorgen dat Wijnjewoude ook in de toekomst een aantrekkelijk dorp kan blijven. Uit de scenarionotitie Vitaal Opsterland blijkt o.a. dat de totale bevolking in Opsterland tot 2030 vrijwel gelijk blijft met circa 30.000 inwoners. Wel treedt er een behoorlijke verandering op in de bevolkingsopbouw. Het aantal jongeren tot 15 jaar neemt sterk af, het aantal 65-plussers en 75-plussers stijgt fors, de beroepsbevolking (werkenden tussen 15 en 65 jaar) neemt af en het aantal leerlingen in het basisonderwijs neemt met circa 570 af (-18%). Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de voorzieningen in de gemeente. Er moeten keuzes worden gemaakt op het gebied van: Onderwijs: basisscholen (inclusief gymzalen), peuterspeelzalen;

2.

Sport: sportterreinen, kleedruimtes, kantines e.d., sporten, gymzalen, zwembaden; Ontmoeten: dorpshuizen, (multifunctioneel) evenemententerreinen, activiteitencentra, ouderen- en jeugdsozen; Zorg: informatie, advies en doorverwijzing, ondersteuning informele zorg (informele thuishulp, mantelzorg); Wonen: woningen, openbare ruimte (groen, straten, stoepen) en speelplekken. Nu de scenarionotitie klaar is wordt een visiedocument (einddocument) gemaakt. Hierin komen per dorp conclusies en aanbevelingen te staan over het in stand houden, vernieuwen en/of opheffen van voorzieningen en accommodaties. Naar verwachting stelt de gemeenteraad dit einddocument in januari of februari 2013 vast. Op basis van dit visiedocument neemt het gemeentebestuur per dorp besluiten. De gevolgen voor Wijnjewoude lijken mee te vallen. In de samenvatting van de scenarionotitie staat voor Wijnjewoude


het volgende: Wijnjewoude is een woondorp, dat beschikt over verschillende voorzieningen en accommodaties. De verwachting is dat er voldoende vraag blijft naar deze voorzieningen en accommodaties om ze op het huidige niveau in stand te houden. Het dorp is tevreden over de voorzieningen en accommodaties. Er is geen noodzaak tot vernieuwing of uitbreiding. Op 26 november jl. heeft wethouder van Dijk, de opvolger van wethouder de Boer, ons bezocht voor een kennismakingsgesprek. Een belangrijk onderdeel van het gesprek was de scenarionotitie Vitaal Opsterland 2. Feestverlichting Vorig jaar hebben we besloten de boom bij de muziekkoepel tijdens de feestdagen in december van verlichting te voorzien. Samen met de Ondernemersvereniging en de VVV is nu besloten feestverlichting aan te schaffen om ons dorp in de donkere decembermaand verder op te fleuren. De verlichting zal in de loop van december worden geplaatst. Ledenvergadering De jaarlijkse ledenvergadering zal worden gehouden op 12 maart 2013 om 20.00 uur in de Swingel. De agenda met het programma na de pauze komt in een volgende Bân te staan.

Stand van zaken Welfingstrjitte De sloopwerkzaamheden van de 18 woningen in de Welfingstrjitte (nummers 7 tot en met 41) zijn begonnen. In de voorbereidingen voor de sloop is er een asbestinventarisatie geweest. Dit is een standaardprocedure. Uit de asbestinventarisatie is gebleken dat in ĂŠĂŠn blok woningen asbest is aangetroffen. Daar heeft een sanering plaatsgevonden. De sloop is nu in volle gang. In december zullen alle woningen gesloopt zijn. Elkien is druk bezig met de aanbesteding voor de realisatie van de 16 nieuwe woningen. Deze aanbesteding vindt in december plaats. Dan is er meer duidelijkheid over de nieuwe woningen. In januari 2013 zal er een informatiebijeenkomst voor bewoners van de Welfingstrjitte en omwonenden worden georganiseerd. Er zal dan ook informatie worden gegeven over de herinrichting van de straat. De informatieavond zal plaatsvinden op donderdag 24 januari 2013. De bewoners van de Welfingstrjitte en de omwonenden krijgen voor de informatieavond een uitnodiging toegestuurd. Voor vragen kunt u terecht bij Nelleke Hulshof van Elkien (0513 635735) of Andries Idzerda van de gemeente Opsterland (0512 386280) Bestuur Plaatselijk Belang.

3.


Schetssessies N381, "stroomversnelling"! Weer een stap in de vormgeving en realisatie van de N381 Drachten – Drentse grens. 8 november is er een bijeenkomst geweest in het Infocentrum N381 te Donkerbroek. De projectorganisatie N381 en de Gebiedscommissie N381 zijn bezig met het opstellen van de realisatiecontracten van de N381 Drachten - Drentse grens, met ondersteuning van Arcadis. Het realisatiecontract is het contract tussen provincie en aannemer. Alle uit te voeren werkzaamheden van het project N381 worden ondergebracht in drie contracten. In het eerste contract dat zal worden aanbesteed, zijn onder andere de herinrichting van de Weinterp, de Merkebuorren (buiten de bebouwde kom) en het gedeelte Wijnjewoude - Donkerbroek brug (oude tracé van de N381) opgenomen. In het kader van de gebiedsontwikkeling zijn voor deze herinrichtingen een schetsontwerp opgesteld. Samen met de stuurgroep N381 Wijnjewoude wil men het schetsontwerp iets gedetailleerder uitwerken, zodat de projectorganisatie N381 en de Gebiedscommissie N381 de eisen beter in de contracten kunnen opnemen. 27 november is er een terugkoppeling aan de hand van schetsen met de diverse werkgroepen van de Weinterp, Klein Groningen en Merkebuorren. Voor 30 november moet een en ander terug zijn op het Projectbureau.

4.

Al met al lijkt het nu in een stroomversnelling te gaan. De schetsen zijn overigens niet opeens “nieuw”. De schetsen zijn vanuit de stuurgroep al eens gepresenteerd aan het dorp en vastgelegd in de ontwikkelingsvisie wijnjewoude e.e.. In oktober zijn de beide uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het PIP N381 en het Besluit hogere geluidsgrenswaarden N381 Drachten - Drentse grens gepubliceerd ( www.raadvanstate.nl ; klik op de website op 'actuele uitspraken' ga naar pagina 4, uitspraak nummer 37 en 39 en klik op 'lees meer'). Alle beroepen zijn ongegrond verklaard. Dit betekent dat het PIP onherroepelijk is. 27 november is er een contactavond geweest met de drie werkgroepen en de stuurgroep N381. Het werd een levendige discussie, waarbij het positieve van de veranderingen de hoofdmoot vormden. De vragen die hier open bleven gaan nog naar de gebiedscommissie. Wordt vervolgd. Namens de stuurgroep N381 Anne Muller, voorzitter

Je kan in het leven alles krijgen wat je wil, als je maar genoeg anderen helpt om te krijgen wat zij willen.


Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan…. Dit werd zaterdagochtend door veel kinderen gezongen op de kade van Wijnjewoude. En ja hoor…, half elf kwam uit de mist de boot van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten. Hij werd verwelkomt door de klanken van Euphonia en de hartelijke woorden van meester Jaap en juf Lizzy. Wat waren de kinderen blij! Veel kinderen mochten hem een hand en tekeningen geven. Daarna stapte hij in de koets van H. van Veen en gingen we in een lange stoet richting het dorp. Eenmaal bij de Swingel stonden nog meer mensen en kinderen op hem te wachten, binnen werd het feest voortgezet. De Pieten bleken uiterst sportief te zijn en een goede conditie te hebben, dat lieten zij ons wel zien. Dat het wel eens mis ging zagen we aan Ziele Piet, want wat deden ze soms gevaarlijke dingen. Veel kinderen hadden afgelopen week een mooie kleurplaat ingeleverd. De Sinterklaas deelde dit jaar maar liefst 4 prijzen uit! Bjorn, Rowin, Nynke en Janneke, van harte gefeliciteerd met jullie prijs!

Er waren ook kinderen die bij Sinterklaas op het podium mochten komen, zij zongen voor hem een liedje of lieten een kunstje zien, knap hoor! Helaas kon Sinterklaas natuurlijk niet bij ons blijven en ging hij na het zingen van Dag Sinterklaasje.. er weer vandoor. Voor de kinderen was er bij de uitgang iets lekkers van de Pieten. Wij als Intocht Commissie willen iedereen bedanken voor hun bijdrage aan dit feest, zonder de financiële steun konden wij dit niet organiseren, hartelijk dank! En hopelijk mogen wij volgend jaar weer een beroep op u doen. Foto's zijn te zien op www.wijnjewoude.net Wij wensen jullie allemaal een gezellige decembermaand!

De Intocht Commissie. Marjan, Janien, Anna, Nynke, Martijn, Bregtsje, Wendy, Geke. 5.


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

hotel Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

6.

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00


Merkebuorren (Zuidkant 2) Het eerste huis van aflevering twee van de Merkebuorren zuidkant is de stelpboerderij welke dokter Lewin als woonhuis dient. Dit pand is rond 1920-30 gebouwd en was van de familie Minne v/d Meer. Toen zij toe waren aan rentenieren en in het nieuw gebouwde huis ernaast gingen wonen werd hun dochter, getrouwd met een v/d Ploeg, bewoners. In de vijftiger jaren zijn deze net als vele anderen in die tijd geëmigreerd naar de V.S. of Canada. Familie Roel de Boer uit Oosterwolde werden de nieuwe bewoners en later heeft hun dochter Gjilke met haar man Wiebe Veenstra er nog kort gewoond. Nadat deze een varkensmesterij annex handel begonnen in de Bisschop werden een zekere Dupon met zijn vrouw de nieuwe eigenaars. Dit waren echte handelsmensen die overal waar ze winst in zagen kochten en verkochten. Van oud ijzer tot en met huizen het maakte hen niet uit. Zo gebeurde het dat zij het echtpaar Esther en Lieuwe Blauw uit Donkerbroek, wel of niet afgesproken, ontmoeten in het café van Tjeerd Dijkstra op de hoek van de Mounleane. Met meerdere klanten als getuige werd het huis door de Dupons verkocht aan het echtpaar Blauw. Zestienduizend gulden was de prijs en Esther trok de portefeuille die ze op het hart droeg om contant af te rekenen. Toen loodste Caféhouder Dijkstra hen naar de keuken om daar de zaken af te handelen en hun de wijze raad gaf om toch maar een Notaris te regelen voor een goede wettelijke administratie. Met de intrede van de familie Blauw werd Duurswoude letterlijk en figuurlijk een paar kleurrijke inwoners rijker. Met wat varkensfokkenen mesten werd een boterham verdiend. Veel jeugd verdiende in de herfst een zakcentje met het zoeken van eikels die Lieuwe opkocht en aan zijn varkens voerde. Het was altijd gezellig bij hen en er gebeurde altijd wel wat met de dieren. Regel en orde waren begrippen die niet hoog in het vaandel stonden. Nadat Esther overleed is Lieuwe verhuisd naar de Donkerbroeksterweg ( N381). De familie de Wit eveneens een kleurige naam werden toen bewoner met een flink aantal honden, ook wel iets aparts. Rond de jaren zeventig is van het huis een mooie woonboerderij gemaakt door timmerman- aannemer Ernst Posthumus

en de nieuwe eigenaars werden de uit Gorredijk afkomstige familie de Jong die er meer dan twintig jaar zijn blijven wonen. Zoals eerder vermeld is het huis ernaast ook gebouwd voor de familie v/d Meer die er een tevreden rentenierbestaan hebben doorgebracht. Keimpe de Jong ook wel met de achternaam Pool aangesproken werd de volgende eigenaar/bewoner. Als los werkman was deze vaak actief bij een boer in de omgeving. Toen dat beroep door de mechanisatie uitstierf vond hij werk in het westen van het land en was alleen in de weekends in zijn huis. Na zijn overlijden is het huis door een flink aantal tijdelijke bewoners gebruikt maar wordt nu weer permanent bewoond door de fam. M. de Boer. In de zestiger jaren toen Meinsma het oorspronkelijke verhaal optekende is het volgende huis gebouwd want de naam van de bouwer/bewoner van toen, Ernst Posthumus wordt door hem al genoemd. Op deze plek stond daarvoor een loods waarin de voorraad hout van timmermanaannemersbedrijf Keuning lag opgeslagen. Posthumus nam het bedrijf over en zette hier een woning neer. Na een bliksemcarriére als timmerbaas vertrok hij uit het dorp en daarna zijn Harm en Swopkje v/d Ploeg jarenlang bewoners 7.


geweest. Na wat tijdelijke bewoning is het huis nu van Marijke Lycklama. Wat nu volgt is een historisch stukje Duurswoude wat jarenlang beeldbepalend is geweest. Het witte huis rechts op de achtergrond van de foto was in 1885 het geboortehuis van Meinsma. Voordat zijn vader Jacob er met zijn gezin woonde moet het een boerderij zijn geweest. Een R de Haan heeft er ook gewoond, deze was voerman aldus Meinsma en had zijn paard en ploeg mooi schoon en glad voor in de kamer gestald. Anne Keuning heeft er een timmermanaannemersbedrijf gevestigd dat door eerst zijn drie zonen en later door zoon Tjalling is voortgezet. Zoals eerder opgemerkt nam Ernst Posthumus het bedrijf over en op de plek van het witte huis verrees een ruime werkplaats met machines om het hout te bewerken. Na het vertrek van Posthumus is de werkplaats omgetoverd tot woning annex werkruimte voor het goochelaarsgezin Jansen onder de artiestennaam Quarts.

8.

Als werkterrein is deze plek ook al bijna weer historie. In de nabije toekomst wordt er weer gewoon gewoond door Jannie en Henk v/d Ploeg in een nog nieuw te bouwen woning. Het volgende huis naast het witte op de foto was destijds eigendom van de diaconie van de Hervormde Kerk. In de Oosterse kamer woonde rond 1880 Dokter Roomer, hij was aan lager wal geraakt en dronk nogal veel. Eens had de jeugd voor zijn naambord een D geschreven. Hij pakte toen een bijl en sloeg het bord stuk. Later woonde in die kamer een klein vrouwtje. Lytse Wiebrigje werd ze genoemd, eerst met haar moeder en later alleen. Haar achternaam is mij onbekend. In de Westerse kamer woonde Geeske Kuorke, zo werd ze genoemd, aldus Meinsma maar haar achternaam was waarschijnlijk Friso. Na haar woonde Sietske b么ledrager er. De weduwe Loopstra is er ooit begonnen met een winkeltje. Pieter Tibbersma en zijn vrouw Griet hebben er op hun oude dag nog gewoond en de laatste bewoners was het echtpaar de Jong-Schapelhouman.


Rond de jaren eind zestig begin zeventig is het huis verkocht en afgebroken. Het aanzicht van dit gedeelte van het dorp werd een stuk moderner met de nieuwbouw van de twee onder één kap woningen op deze plek. Om in de stijl van Meinsma's schrijven te blijven, in het Oosterse huis wonen Jelle en Tea Hoekstra al vanaf de nieuwbouw. In het Westerse huis woonde eerst de familie Pieter Boonstra, daarna korte tijd de familie Riemer Veldkamp en vervolgens Anne Roersma met zijn echtgenote. Anne

afkomstig van Ureterp/Siegerswoude was ooit boerenarbeider in Duurswoude en in de jaren van vlak na de oorlog in 1945 een bekend lid van de ”Fleurbringers” een dansmuziekgroep die vaak optrad in het al eerder genoemde café Tj. Dijkstra. Ook trad hij vaak op als ceremoniemeester op bruiloften en partijen. Johannes Roersma zijn zoon met zijn gezin volgden hen op als bewoners van het huis. Nu wordt het bewoond door schoolmeester Sjouke Hoogsteen, Siska Kronemijer en kinderen. Durk.

Het is slechts schijn dat iets een kleur heeft, in werkelijkheid bestaan er alleen maar atomen en de ruimte.

9.


TAXI BV BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES

Merkebuorren 72 9241 GH Wijnjewoude Tel.: (0516) 48 12 93 of 48 16 12 Mobiel: 06 - 51 33 95 55 (0516) 48 17 05 Fax:

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij zittend ziekenvervoer. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in “W.M.O. Vervoer”. W.M.O. Is een vervoersvergoeding

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Rabobank Geldautomaat en chipknipoplader aan de Merkebuorren Tel: 0512-587777

Drachten -Ureterp

voor ouderen of gehandicapten die zich moeilijk verplaatsen. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking! Bel dan gerust, wij verzorgen alle papieren voor u!

Klein Groningen 22 9241 HS Wijnjewoude

Tel.: (0516) 491277 F ax: (0516) 491479

Internet: www.garagedevries.nl E -mail: info@garagedevries.nl

Fysiotherapie Goren ·Fysiotherapie ·Manuele therapie ·Nek-, schouder- en arm specialisatie ·Triggerpoint therapie ·Medische fitness (alleen in Haulerwijk) 10.

Vestiging Bakkeveen: Tel: 0516 54 22 46 Weverswâl 7, 9243 JL Bakkeveen Vestiging Haulerwijk: Tel: 0516 42 27 61 Sinnehiem 1, 8433 JP Haulerwijk

www.fysiotherapiegoren.nl


In stikje trijehoek eartiids. We skriuwe de jierren fyftich. Yn 'e midden fan de Trijehoek wie in gersfjildsje, dêr't we graach in baltsje skoppe mochten. Fierder stie der in PEB-hokje, dêr sieten we mekoar efternei mei tikkertsje boartsjen. Sintraal stie der in hânwizer, de iene seach nei Weinterp, de oare nei Donkerbroek en de tredde rjochting Duurswâld. By dy hânwizer sieten we altyd de nûmers fan auto's op te skriuwen. Se koenen fan trije kanten komme. Us mânske pleats, dy't we fan 1940 oant 1952 hierden, stie tsjinoer de Donkerbroeksterwei, dêr't wy ús ta wenjen set hienen. Oan de iene kant skieden troch it appelhôf dêr't eigner Hindrik Ottes Dykstra wenne. Foar harren moast ik ien kear yn 'e wike boeken ruilje yn de biblioteek fan de legere skoalle, dêr't ik in grouwélige hekel oan hie. Oan de oare kant wenne Wike Welfing mei har âlders. Dy minsken wienen yn de oorloch swier besocht troch it ferlies fan twa jonges. Dêr njonken wie ús Gebou dêr't Wiebe Dyksma mei de frou wenne. Frou Dyksma rûn altyd it paad breidzjend op en del, de breidspriemen ûnder de earms en de bol jern yn 'e bûse. Skean tsjinoer it gebou stie in eintsje fan de dyk ôf de pleats fan Wiebe de Vos. Dêr njonken de fytsmakkerij fan Albert Boonstra dy't troud

wie mei syn Fogeltsje. Yn 'e flauwe bocht stie it pleatske fan boer Roel Jonkman, in grutte kearel dy't altyd respekt ôftwong as der mei de gymnastykútfiering fan Longa yn it Gebou dwaande wie op 'e hege brêge of rekstok. Oan de oare kant fan de dyk, de boerelienbank dêr't direkteur Geert Dykstra wenne. Myn earste gong fan bêd ôf wie nei de dikke kastanjebeam by de bank om yn it hiem de kastanjes op te sykjen. Efter de bank stie in grut hok dat ferboud wie ta wenhûs, hjir wenne Nicolaas Klooster, hy wurke op de bank. Nei de oorloch hat de famylje Klooster noch in setsje yn de foarkeamer by ús wenne neidat de evakuees foart wienen. Neist de bank wie it postkantoor fan de susters Casimier, hjir koenen wy postsegels keapje en brieven bringe. Se sieten faak foar in grut paniel mei in sintraal boerd en wienen yn 'e skrep mei pennen om telefoanferbinings ta stân te bringen.

11.


Keapman Brand van der Meulen kaam dan yn it rijtsje foar, in dik rûn mantsje dy't yn keallen, kninen en hinnen hannele. Hy hannele yn de mande mei Gooitsen Stoker út Duurswâld. Dan kaam de kleanwinkel fan Barreld de Boer, in grutte winkel, we wienen faak mei de trije famkes oan it knikkerjen neist it hûs. 'Hoop en troost' wie dokter Berghuis yn it grutte hûs. Dêr stie oan de kant fan de sleat in morellebeam, dy wienen te iten mar ferrekte soer. Yn it rijtsje fierder

wenne Markus van der Meulen, soan Gerrit gie nei in oare skoalle. Nei famylje Akkerman kaam it transportbedriuw fan Homme Kalma, dy brocht fakentiids fee ien keer yn 'e wike nei de merk yn Snits of Ljouwert. Oer de dyk wenne Piekeboer mei in mânsk hok fol hinnen. Nei it dûbele hûs mei oan de iene kant Dina de Boer, in suster fan Barreld de Boer, en oan de oare kant de dochter fan plysje Munsterman, komme we wer út by Hindrik Ottes Dykstra en is it krinkje fan de Trijehoek rûn. J.B.


Beroep onder de Loep Margriet Tolsma woont aan de Merkebuoren in Wijnjewoude samen met Jan Lammert Sijtsma jr. Haar beroep is regiocoördinator bij Amnesty International voor Friesland, Groningen en Drenthe. Op dit moment is Margriet ook regiocoördinator voor Zuid Holland en Zeeland maar dit is tijdelijk. Wat voor organisatie is Amnesty International Amnesty International is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten. Zo langzamerhand is het een hele brede organisatie geworden. Bij het schenden van mensenrechten kan het om een persoon gaan, maar het kan b.v. ook om een sloppenwijk gaan die wordt afgebroken zonder dat deze bewoners zijn geïnformeerd. Het hoofdkantoor van Amnesty International zit in Engeland. In meer dan 150 landen zijn er secties, waarbij Nederland één van de grootste secties is. Vanuit het Amnesty-huis in Amsterdam voert de landelijke organisatie actie en ondersteunt acties van lokale groepen in het hele land. Amnesty heeft circa 300.000 leden. Er zijn vijf regiokantoren. Een daarvan zit in Groningen waar Margriet regiocoördinator is. Margriet geeft ondersteuning aan de actieve leden maar werkt ook aan het opzetten van projecten. 12. De klassieke activiteit van Amnesty is het schrijven van brieven door vrijwilligers. Tegenwoordig gaat dit veel meer digitaal. Wat houdt het beroep van regiocoördinator bij Amnesty International in? Overal in Nederland organiseren groepen en individuen vele activiteiten en projecten om de zichtbaarheid van Amnesty te vergroten en aandacht te vragen voor mensenrechten. Als regiocoördinator

ondersteunt Margriet deze vrijwilligers en zet ze projecten op. De afgelopen 3 jaar zijn b.v. vrijwilligers gevraagd om de Elfstedentocht te fietsen voor Amnesty. Circa 30 personen hebben hier aan deelgenomen en sponsorgeld opgehaald. In het afgelopen jaar is de samenwerking gestart met Kamp Westerbork. Op 19 mei dit jaar was de jaarlijkse herdenking voor Roma en Sinti in Kamp Westerbork, waarbij het vertrek van het 'Zigeunertransport' van Kamp Westerbork naar het vernietigingskamp Auswitz werd herdacht. Amnesty International was hierbij aanwezig en vroeg aandacht voor de huidige positie van Roma en Sinti in Europa. Er werd een link gelegd tussen het verleden en nu. Het klassieke werk van Amnesty was opkomen voor politieke- en gewetensgevangenen. Tegenwoordig richt de aandacht zich ook op economisch sociaal en culturele rechten. Het merendeel is gericht op het buitenland maar er moet ook naar Nederland worden gekeken. Ook Nederland kan zich verbeteren wat betreft mensenrechten. Vooral het vreemdelingenbeleid verdient aandacht, maar er wordt bovendien aandacht gevraagd voor discriminatie. Dit jaar is er een rapport uitgekomen over discriminatie van moslims in Europa.

13.


Waarom ben je regiocoördinator bij Amnesty International geworden? Toen Margriet 19 jaar was en in Oudkerk woonde was ze al lid van Amnesty International. Ze was actief in een werkgroep en vond het toen al belangrijk dat er aandacht werd gevraagd voor het onrecht in de wereld. Daarom was haar ambitie een baan te krijgen in de internationale sector. Dat is ook de reden dat Margriet gekozen heeft voor een studie Ontwikkelingsstudies gericht op ontwikkelingssamenwerking. Ze vindt het fijn om vanuit Nederland aan het ideaal van Amnesty te werken. Over welke capaciteiten moet je beschikken? Je moet een brede interesse hebben wat er in de wereld omgaan met name als het gaat om minderheden, mensenrechten enz. Je moet flexibel zijn en op situaties in kunnen springen. Ook is het handig dat je gevoel voor taal hebt. Dat is ook de reden dat Margriet de Spaanse taal beheerst. Maar het zit ook een beetje in haar familie om aandacht te vragen voor minderheden in andere landen. Haar zus werkt in DR Congo en haar ouders zitten op dit moment in Brazilië. Haar vader werkt als business manager voor CRV. Jaren geleden hebben zij een melkfabriek opgezet in Kameroen. Wat voor opleiding heb je hier voor gevolgd? Margriet heeft de HAVO in Dokkum gevolgd. Daarna heeft ze een jaar een HBO-opleiding gedaan en kon vervolgens naar de universiteit in Nijmegen voor een international development studies. Waarom is dit beroep zo leuk? Enerzijds omdat je kunt opkomen voor het onrecht in de wereld en anderzijds de creativiteit die je hier goed in kwijt kunt. Projecten opzetten en kijken naar kansen in de regio geeft haar inspiratie. Margriet geeft aan dat het leuk is om internationale 14.

thematieken lokaal te brengen. Ook het werken met vrijwilligers is waardevol. Margriet is heel erg enthousiast over de organisatie van Amnesty International. Ze vindt het daar fijn werken en staat achter de visie en het beleid van Amnesty International. Waar stoor je je aan in dit werk? Het is prachtig om met vrijwilligers te werken maar soms ook moeilijk omdat mensen vaak op het laatste moment afhaken. Je moet op de vrijwilligers kunnen rekenen en als dat niet lukt is dit frustrerend. Ook is er best vaak sprake van veel wisselingen. Maar het is gewoon duidelijk, Margriet is een positief ingesteld persoon en laat zich niet snel uit het veld slaan. Ze straalt als ze over haar werk verteld. Wat zijn je hobby's en heb je hiervoor nog tijd? Margriet is een actief persoon, actief in haar werk maar ook actief in de vrije tijd. Een van de hobby's is hardlopen en dan het liefst op de Duerswâldmer heide. Voor de ontspanning en rust doet ze ook aan yoga. Een andere hobby is muziek. Margriet speelt gitaar, al staat dit de laatste tijd op een laag pitje. Maar ze mag ook graag dansen. Ze heeft jaren op dansles gezeten maar hoopt in de toekomst nog met Jan Lammert naar dansles te kunnen gaan. Wie weet. Ook is Margriet geïnteresseerd in de politiek. Ze is lid van CDA-vrouwen en heeft ook het nodige werk gedaan voor het CDA. Ze is zelfs een tijdje fractie assistent geweest voor het CDA in Tytsjerksteradiel. Ook dit staat op een laag pitje. Misschien ligt er nog een politieke carrière voor Margriet in het verschiet. Verder is ze nog penningmeester van Stichting Waridi, die projecten in Afrika ondersteund. Het koor van Wijnjewoude steunt deze stichting structureel.


Wat is je laatst gelezen boek? Het laatste boek dat Margriet gelezen heeft is: 'Het zijn net mensen' van Joris Luijendijk.

Tot slot Wil je meer weten over Amnesty International, kijk op: www.amensty.nl/regio Klaske.

Wat is je levensmotto? Enjoy life: 'Keep on smiling' en 'muziek is voedsel voor het leven'.

Kerstwandeling: “Op reis naar het Licht�. CBS Votum Nostrum houdt met hulp van allerlei groeperingen binnen het dorp een kerstwandeling op donderdagavond 20 december. De te volgen route wordt verlicht met kaarsjes en zal de deelnemers leiden langs volle herbergen, het open veld, de herders en de schapen, zingende engelenkoren, reizende wijzen, Koning Herodus, trompetgeschal en de schamele stal op reis naar Het Licht. Deelnemers aan deze tocht zijn vooral de kinderen van Votum Nostrum en hun gezin. Iedereen moet zich hiervoor inschrijven bij de herauten op het schoolplein. De organisatie maakt een tijdsindeling voor de vertrektijd en maakt dit via de leerlingen bekend. De groepen gaan onder begeleiding van een gids. We hopen zo samen het Licht te vinden. Namens de kerstcommissie van Votum Nostrum.

Nieuws van Euphonia!! Zaterdag 29 december a.s. komt Muziekvereniging Euphonia vanaf 9.30 uur bij u langs met voortreffelijke oliebollen van Bakkerij Van der Molen! Ja, dit is nieuw en wij zijn erg blij met de samenwerking tussen de muziekvereniging en de plaatselijke bakker. Kwaliteit staat hoog in het vaandel van onze bakker en de leden van Euphonia zorgen ervoor dat ons hele dorp kan genieten van de oliebollen van Van der Molen. U hoeft er de deur niet voor uit! 1 zak oliebollen met of zonder krenten kost â‚Ź 6,-. U heeft dan 10 oliebollen van bakkerskwaliteit. Wij verkopen dit jaar geen appelflappen. Mocht u zaterdag 29 december niet thuis zijn en toch willen genieten van de overheerlijke oliebollen dan kunt u ze net als voorgaande jaren weer bestellen. Dit kan telefonisch bij Jannie de Vries (0516 - 481475) of stuur een mailtje naar ria-russchen@hetnet.nl. Bestellen kan tot donderdag 28 december. Alle bestellingen worden thuis bezorgd. Wij wensen u allemaal alvast een goede jaarwisseling! Een vriendelijke groet van Euphonia en de bakkers van Van der Molen. 15.


G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Ina Zandberg Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Voor al uw:

* Bloemstukken Weinterp 1 * Snijbloemen 9241 HB Wijnjewoude * Kamerplanten Tel.: 0516 - 48 06 68 * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s Snuisterijen * info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

16.


Schakers van Bakkeveen verliezen van de Donger-1 uit Dokkum. De tweede competitie wedstrijd in de eerste klasse FSB verliep minder succesvol dan de eerste. Thuis werd er geschaakt tegen het sterke team uit Dokkum met een gemiddelde rating van 1783. Bakkeveen met een gemiddelde rating van 1600 wist wat hun te wachten stond bovendien moesten ze twee sterke spelers (Milan Heller en Dave Bosman) missen. Na een uur spelen stond het op alle borden nog vrijwel gelijk, maar daarna zag je op veel borden dat de spelers van Bakkeveen het moeilijk gingen krijgen. Jorn Brouwer de talentvolle jeugdspeler kwam tegen Gosse Wiersma op bord 7 aanvankelijk een pionnetje voor maar stond daarna onder grote druk. Hij moest een toren afruilen tegen een paard om mat te voorkomen. Zijn loper was niet actief, zijn tegenstander wist een onverwachte matstelling te pareren en Jorn raakte in tijdnood ook nog een paard kwijt. 0-1. Robin Baines een nieuw lid speelde op bord 4 tegen Jan Odijk. Het ging lang gelijk op maar in het middenspel deed Robin een ongelukkige afruil wat hem een stuk kostte, doorspelen was geen optie. 0-2. Leo Meerman nog een nieuw lid moest het opnemen tegen Christian Houpst aan bord 5. Alweer een taaie gelijkopgaande strijd. In het eindspel kon Leo echter zijn torens niet optimaal benutten doordat een vijandelijke loper de juiste velden benutte. Ook Leo moest met nog weinig tijd op zijn klok uiteindelijk opgeven. 0-3. Bauke Hoogstra op bord 6 tegen Durk Wassenaar dacht lang na over een verleidelijk offer op de Koningsvleugel maar durfde dit toch niet aan daarna wist een vijandelijk paard zowel de dame als een toren aan te vallen. Dit kostte een kwaliteit, na toch nog wel een spannend eindspel moest ook Bauke zijn meerdere erkennen 0-4. Lammert Ausma op bord 8 tegen

Luuk Pijl zag zijn mooie beginpositie toch langzaam afbrokkelen, kwam een pionnetje achter en daarna nog één maar toch was er een situatie gecreëerd waar voor beiden geen doorkomen aan was en werd er besloten tot remise. ½-4½. Dirk Müller aan bord 1 speelde tegen Olaf Cliteur de heren moesten er tegen aan beiden hebben een rating van 1920 dus gelijkwaardige tegenstanders. Het zag er lange tijd naar uit dat het wel remise zou worden. In het eindspel stonden er bij alle twee nog twee torens en het zelfde aantal pionnen. Dirk wist het voor elkaar te krijgen dat één toren niet meer actief aan het spel mee kon doen en kon zo zijn tegenstander uiteindelijk toch mat zetten. 1½-4½. Ben de Vries op bord 3 tegen Jan Posch maakte het zijn tegenstander tot het laatst erg lastig (en andersom) maar kon niet voorkomen dat hij een stuk moest verliezen in het eindspel en eveneens op moest geven. 1½-5½. Restte nog de laatste strijd van Gerrit Meppelink tegen Chris J Jellema. Wederom een sterke tegenstander met een hoge rating, maar Gerrit was hier niet van onder de indruk. Stond in het eindspel met dame en loper tegen dame en paard een pionnetje voor en een betere stelling. Zijn tegenstander kwam in tijdnood maar wist toch nog een aantal kat in nood zetten te doen die erg lastig waren. Toen Gerrit dit vakkundig pareerde werd de partij gewonnen gegeven. Zodat de uiteindelijke stand 2½-5½ werd voor De Donger.

Zoals er een spreken is dat stil maakt, zo is er een stilte die spreekt.

17.


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing” Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voetverzorging Marijke Gediplomeerd pedicure Aantekening : diabetes Aantekening : reuma Ook bij u thuis Lid van Salon aan huis M.G.A. de Bruin Te Nijenhuiswei 27 9241 EA WIJNJEWOUDE Tel. mobiel: 06 29 211 470

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs 18.


Kunst Kerst Curiosa Markt te Een West In de week vóór Kerstmis – van donderdag 20 t/m zondag 23 december - wordt er nabij het drie-provinciën punt in een verbouwde zeer sfeervolle ruimte een Kunst Kerst Curiosa Markt gehouden. Evenals vorig jaar, toen de markt voor het eerst werd georganiseerd, leveren weer een tiental regionale kunstenaars een bijdrage. De locatie leent zich bij uitstek voor een ontmoeting tussen bezoekers en kunstenaars. Toegang is vrij. Deelnemers: Alie Popkema Hanneke Hoekstra Jan Kerkstra & Marion Pannekoek Liesbeth Kradolfer Frank Mommersteeg Toos Drost Rosa Pennings Liesbeth Rijpkema Jannie Sloot Trix Meyners

beeldhouwwerk en dagdroompad schilderijen eigentijdse handgemaakte sieraden beelden schilderijtjes keramiek en beelden keramiek vilt en zijde; draagbare kunst viltwerk beelden

Tijdens deze kunstkerstmarkt vinden tevens enkele activiteiten plaats: Een inloopworkshop “dagdroomhanger” gedurende de openingstijden op vrijdag 21 dec. Een kerstviltworkshop op de zaterdagmiddag en zondagmiddag, van 14.00- 16.00 uur. Deelname € 5,- Een muzikaal optreden op de zondagmiddag (trekzak; viool). Locatie: 'de witte schuur' aan de Grensweg 4 te Een West (volg bewegwijzering) nabij het drie provinciën punt. Openingstijden: donderdag 20 dec en vrijdag 21 dec van 13.00 -18.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur; zaterdag 22 dec en zondag 23 dec van 13.00 - 17.00 uur.

Meditatiedag in Kirtan. Op zondag 16 december is er een meditatiedag in Kirtan. Het thema van de dag is “liefdevolle vriendelijkheid'. Er worden verschillende meditaties gedaan die helpen om mededogen op te roepen voor jezelf en voor de ander. In de drukke decembermaand een mooie gelegenheid om stil te zijn en met je aandacht naar binnen te gaan.

k

i

r

t

a

n

meditatieschool

De dag begint om 10 uur en eindigt om 17 uur, het adres van Kirtan is Tjalling Harkeswei 75. Graag van tevoren opgeven op 0516 471688 of via email: info@kirtan.nl. Meer informatie is ook te vinden op www.kirtan.nl. 19.


20.


21.


BOUWBEDRIJF J. POSTHUMUS Weinterp 40 9241 HE Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 81 Fax: 0516 - 48 13 62

k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

dorpshuis

De Swingel Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516 22.

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Geef de pen door Nu is het mijn beurt voor de pen. Ik ben Hanneke Pool- Looman, geboren 1965 in Delfzijl en erg snel vertrokken naar Duitsland waar ik mijn peuterjaren heb doorgebracht. Daarna woonde ik mijn jeugdjaren in het mooie Terborg dat in de Achterhoek ligt. Hier heb ik een fijne jeugd gehad en veel kattenkwaad uitgehaald. Na de lagere school wilde ik graag naar Barneveld, de opleiding dierverzorging volgen, maar ik werd niet ingeloot. Dus ben ik verhuisd naar Nijmegen en ben op kamers gaan wonen en heb de opleiding MSPO cultureel werk gevolgd. Een vrij studenten leven of wel lang leve de lol. Hierna ben ik naar het HBO gegaan. In deze tijd heb ik backpack reizen ontdekt en vond dat belangrijker dan een diploma. Eerst heb ik alleen een rondreis door Europa gemaakt. Dit is zo goed bevallen dat ik ook nog een reis door Amerika heb gemaakt. Terug in Nederland was er weinig werk en ben ik met een toenmalige vriend mee verhuisd naar Drachten omdat hij daar een baan kon krijgen. In die

tijd heb ik allerlei baantjes gehad bij de Kinderboerderij, in de zorg, in de winkel of een fabriek. Verhuisd naar Hemrik en alleen gaan wonen in Wijnjewoude. In 1997 heb ik Frans Pool leren kennen en ben geleidelijk aan ook in de drukkerij gaan werken. Na 3 jaar heb ik mijn parttime baan opgezegd om volledig in de zaak mee te werken. Mijn hobby/passies zijn de dieren, handwerken, knutselen, spelletjes, vakanties en reizen. Momenteel zijn mijn sporten; aqua-sportief en nordic- walking. Ik ben echt een zomermens maar de donkere dagen voor kerst zijn er weer en ik wens voor de toekomst voor iedereen gezondheid, liefde en vrede.

Ik geef de pen door aan: Els en Remmelt Veenstra. Hanneke Pool-Looman.

Dorpsfeest 2013 De voorbereidingen voor het feest in 2013 zijn in volle gang. Veel zaken liggen al vast, enkele moeten nog worden ingevuld. Het thema is: terug in de tijd. Hebt u nog suggesties en of ideeĂŤn laat het ons weten op onze email: sdww@live.nl

Do

rpsfeest

Het dorpsfeest bestuur wenst iedereen goede kerstdagen, een mooie jaarwisseling en gezond 2013 toe.

23.


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 481383

Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

24.

Duerswâldmer Wei 6, 9243 KA Bakkeveen Tel.: 06 - 20 35 64 90 E-mail: joswelfing@hotmail.com


Klimboog Op het plein van onze school, Votum Nostrum, staat sinds kort een prachtige nieuwe rode klimboog, die vooral geschikt is voor de allerjongsten. Omdat het toestel niet zo hoog is, kunnen zij hierop naar hartenlust klimmen, klauteren, slingeren, tenten bouwen, etc. Al langere tijd was er behoefte aan een klimrek voor de jongsten. Met behulp van een financiële bijdrage van het Fonds Coöperatief Dividend van de Rabobank Drachten, kon dit nu worden gerealiseerd. Heel hartelijk dank hiervoor! Op de foto kunt u zien dat dit nieuwe speeltoestel al volop in gebruik is genomen. Team Votum Nostrum.

Kerstwandeling Bakkeveen Op 2e kerstdag wordt in Bakkeveen weer de traditionele kerstwandeling gehouden, voor de 37ste keer. De routes lopen door de gevarieerde natuurlijke omgeving van Bakkeveen. Ook dit jaar komen alle soorten terreinen weer aan bod: heide, duinen, bos, kreupelhout en een stukje bebouwde kom. Start en finish zijn bij Dúndelle, nabij de sportvelden. Bij redelijke weersomstandigheden zal het aantal deelnemers ongeveer 1500 bedragen: wandelaars die tijdens de feestdagen even de frisse natuur in willen trekken.

Er kan gekozen worden uit 4 afstanden: 5, 7, 10 en 15 km. De start is tussen 10 en 14 uur, zodat iedereen voor donker weer binnen kan zijn. Je krijgt na inschrijving een routebeschrijving; de herinnering, kortingsbonnen en een kom heerlijke snert na afloop. Onderweg is een uitgebreide "koek en zopie", deze wordt net als voorgaande jaren door "World Servants Bakkeveen" verzorgd. Er is een puzzelelement aan de wandeling verbonden, waarbij als hoofdprijs een luchtballonvaart over Bakkeveen kan worden gewonnen. Meer informatie: www.kerstwandeling.org of via www.bakkeveen.nl

25.


26.


Prikbord Wy binne troffen troch alle bliken fan meilibjen, sawol persoanlik as skriftlik, nei it ferstjerren fan myn leave broer, ús bysondere freon, ús grutte broer en ome An. It is in grutte treast te witten dat Andries foar safolle minsken wat betsjutten hat. Tige tank dêrfoar Jelke, Jan & Johanna, Wiepie & Gerrit, Hammie & Ties, Hanneke & Auke, Jelly & Gerjen, Jan & Richelle

Te koop aangeboden Set gebruikte stalen velgen 5 1/2J 14 inch met winterbanden. Velgen passen ondermeer onder Peugnot 206 / 306, diverse Citroen modellen. De stalenvelgen zijn in goede staat en kunnen jaren mee. Voor een schappelijke prijs zijn ze voor u. Wegens aanschaf andere auto overcompleet. Graag bellen met 0516-481646.

Verkoping rode kruis December actie Maak een afspraak en ontvang een GRATIS verrassing bij inlevering van deze ingevulde bon! Naam: Adres: Telefoon: Email: HM Haarmode wenst u prettige feestdagen!

De verkoping van het rode kruis in het Wâldhûs heeft opgebracht € 237,25. De fruitmand is gewonnen door Wilma van der Meulen, er zaten 137 schelpen in de pot. Sippie Postma won de kadomand, die koste 20,-. Hartelijk dank voor uw inzet. De leiding: Janke Jongsma en Froukje Pera.

Meester Geertswei 1 Wijnjewoude Tel: 0516-850885 Hmhaarmode.nl Like ons op facebook

27.


Workshop kerst Kerstster op standaard met lichtjes Datum: Dinsdag 11 december Tijd: 19.45 uur Prijs: € 25,- inc. alle materiaal koffie/thee Kerstster liggend met windlicht Datum: Donderdag 13 december Tijd: 19.45 uur Prijs: € 25,- inc. alle materiaal koffie/thee

Schaatsenslijpen Met de winter voor de deur, begint het bij sommige mensen al weer te kriebelen. Ook deze winter bent u van harte welkom op Loksleane 42. Om de schaatsen weer op vakkundige wijze te laten slijpen. Graag ben ik u van dienst. Anne van der Veen Tel.; 06 - 53674098

Krans op pin met lint Datum: Maandag 17 december Tijd: 19.45 uur Prijs: € 25,- inc. alle materiaal koffie/thee Voor de voorbeelden kunt u ook op onze site gaan kijken. www.bloemenkadohuiswilma.nl Opgave: Bloemen & Kadohuis Wilma Wijnjewoude, tel.: 0516 - 480668 of mail: info@bloemenkadohuiswilma.nl

Koffiemorgen van de Zonnebloem in het Wâldhûs De Zonnebloem organiseert Woensdag 9 januari 2013 een koffiemorgen in het Wâldhûs te Wijnjewoude. U bent van harte uitgenodigd om, onder het genot van een kopje koffie of thee, even lekker bij te kletsen met uw dorpsgenoten. We maken er een vrolijke morgen van met liedjes die worden begeleid door trekzak muziek. Dus meezingers. Het zaaltje is open vanaf 9.00 uur, de koffie staat klaar om 9.30 uur, het gezellig samenzijn zal duren tot ± 11.30 uur. Kosten per persoon zijn € 2,50. Bent u geïnteresseerd, maar is het vervoer een probleem, belt u dan even, wellicht kunnen wij het probleem voor u oplossen…. Graag van te voren opgeven bij: Zwaantje vd Wal - tel.0516-481667 Alie Blauwbroek - tel.0516-481307 Tot ziens in het Wâldhûs 28.


Adventsviering

Evensong voor advent

Zondagmiddag 9 december om 13.45 uur is er een gezamenlijke dienst van de Gereformeerde en Hervormde Kerk. De dienst wordt gehouden in gebouw “De Driehoek” en staat in het teken van Advent. Voorganger is dhr. M. van Heijningen (kerkelijk werker van de Hervormde kerk). Tijdens deze dienst zullen de kinderen van de zondagsschool voor ons zingen! Na de dienst is er voor iedereen warme chocolademelk.

Op de eerste zondag van advent (2 december) bereiden we ons met een muzikale avonddienst voor op de komst van het Licht dat ons vrede en liefde brengt. De Evensong is in de Engelse traditie een zangdienst met koor- en samenzang afgewisseld met schriftlezingen. Engelse componisten hebben hiervoor speciale liederen geschreven, waarvan enkele in prachtige vertaling worden uitgevoerd door 'Looft den Heer' Wijnjewoude. De Evensong is een plaats om tot rust te komen, je hart op te halen, te mediteren en te genieten van geïnspireerde schoonheid.

Iedereen is van harte welkom!

Kerstnachtdienst in Wijnjewoude Maandagavond 24 december is er een kerstnachtdienst in de hervormde kerk van Wijnjewoude. De dienst wordt gehouden in het historische kerkje van Duurswoude, Breeberchspaed 1 en begint om 22.00 uur. Voorganger is ds. G.H. Vlijm uit Wouterswoude. Muzikale medewerking wordt verleent door Koperkwintet Charivari, dit is een groep van vijf enthousiaste muziekliefhebbers afkomstig uit de provincie Friesland (www.koperkwintet.info) Iedereen is van harte welkom! Meer info is te vinden op de website: www.hervormdegemeentewijnjewoude.nl

2 december 19.30 uur in de Gereformeerde kerk Wijnjewoude (Merkebuorren 34)

Kerstfeest van de zondagsschool. Op zondagsschool zijn we al weer druk aan het oefenen met de kerstliedjes die we gaan zingen tijdens het kerstfeest. Hierbij willen wij iedereen uitnodigen om met ons het kerstfeest te vieren. Kom samen met ons luisteren naar het mooie kerstverhaal en een spannende vrije vertelling, smullen van de traktaties en zoals vele voorgaande jaren krijgen alle kinderen wat lekkers mee naar huis. Wij hopen het kerstfeest van de zondagsschool op tweede Kerstdag te vieren in de Hervormde Kerk te Weinterp, aanvang 19.00 uur. Tot 2e kerstdag! De leiding 29.


Voorjaarsprogramma 2013 WAW-Buurtacademie Nog even en we zitten weer in de sfeer van kerstlichtjes en de gezellige feestdagen. Al snel beginnen we weer aan het nieuwe jaar, dat is ook de periode voor ons nieuwe cursusprogramma. We kijken terug op een succesvol seizoen met diverse drukbezochte najaarscursussen. Toppers waren: luisteren/samenvatten/doorvragen, lotusbloem van fietsband, Engelen haken, Engels converseren en Klein Vaarbewijs. De laatstgenoemde twee cursussen hebben we gemarkeerd als de 'Kenmethode'. Op basis van weinig kosten voor slechts de aanschaf van een lesboek, kwam Ken Copeland met een groep bijeen en gingen ze gewoon met elkaar aan de slag. Zo zijn zelfs drie groepen ontstaan voor Engelse conversatie. Een bijzonder succesvolle formule met tientallen positieve en tevreden cursisten! Wilt u net als Ken ook een liefhebberij, of uw talent delen met anderen? Laat het ons weten en we werken uw idee samen

uit. De bestuursleden van de WAWBuurtacademie hebben weer hun best gedaan om voor ons dorp een gevarieerd en leerzaam voorjaarsprogramma te organiseren. In 2013 starten we met kleur & styling in je kleding, spelletjesavond, basiscursus gitaar, spiegelen met paarden, een primula-excursie, poef haken, naailes, quilten, Engels en nog veel meer… Meedoen met een van onze cursussen of workshops? Bel dan 481178, of mail ons via: waw-ba@wijnjewoude.net

Een fijne en gezellige decembermaand gewenst en een creatief en kleurrijk 2013!

Soos 55+ Wijnjewoude 2012-2013 Op 7 nov. hebben we Roelie Woudwijk gehad. Ze vertelde over haar werk als beeldhouwster. Het was een mooie middag. Op vrijdag 14 december 's middags 15.00 uur is onze Kerstmiddag verzorgd door de Damesgroep van ”Euphonia” Wijnjewoude met een Kerstverhaal en muziek. Daarna kunnen we genieten van een broodtafel. Het is in het gebouw op de Driehoek. Graag opgave voor 10 december a.s. bij ondergetekende tel. 481077. namens het bestuur, Joke Nust.

30.


Slotbijeenkomst projectgroep Gezamenlijke Speeltuinen Wijnjewoude Op 14 november 2012 kwam de projectgroep Gezamenlijke Speeltuinen Wijnjewoude voor de laatste keer bij elkaar. In de afgelopen jaren is met veel creativiteit, energie, geduld en doorzettingsvermogen de herinrichting van de speeltuinen gerealiseerd. Het dorp werd actief betrokken door middel van een enquête, tekenwedstrijd en bijvoorbeeld statiegeld- en bloembollenacties. Hoogtepunten waren de speeltuinsponsorloop, de filmmiddagen voor de jeugd en –tot slot- het grote circusfeest bij de heropening van de speeltuinen, zomer 2011. Het was een leerzaam traject. De speeltuinen hebben goed, planmatig en langdurig samengewerkt, ondanks onzekerheid, tegenslag(recessie) en de wisseling van teamleden. Ze kunnen trots zijn dat ze het einddoel ruim binnen de begroting hebben gehaald. Nu de Gemeente Opsterland, Provincie Fryslân en VSB fonds akkoord gegaan zijn met de eindevaluatie en de financiële eindafrekening, wordt het projectteam opgeheven. De continuïteit van de speeltuinen is geborgd in de afzonderlijke speeltuincommissies. De speeltuinen verzorgen zelf klein onderhoud en onderhouden

contact met de gemeente over inspecties, subsidies en groot onderhoud. Men motiveert elkaar voor deelname aan NLDoet en gezamenlijke acties. De speeltuinen realiseren zich dat ze alert moet blijven en dat geld voor onderhoud en vervanging van de toestellen ook in de toekomst nodig blijft. Er is afgesproken dat de speeltuinen één maal per jaar bij elkaar komen om informatie te delen en om te bepalen of gezamenlijke actie dat jaar wenselijk/nodig is. Ze organiseren dit per toerbeurt. Speeltuin Loksleane-Heide neemt het initiatief voor het eerste overleg in 2013.

Gezamenlijke speeltuinen Wijnjewoude: “Veel mensen hebben de afgelopen jaren hun steentje bij gedragen, van jong tot oud. Het is helaas onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Namens de gezamenlijke speeltuinen willen we een ieder hartelijk danken voor de prettige samenwerking, in het bijzonder de medewerkers van Timpaan, de gemeente, de jeugdcommissie, de scholen, de Swingel, Longa en de redactie van de Ban. En -niet te vergeten- onze gezinsleden; zij gaven ons de ruimte en sprongen regelmatig bij in de voorbereiding en uitvoering van activiteiten!” Namens Plaatselijk Belang en de Gezamenlijke Speeltuinen: Lammert Bouma, Herman Ozinga, Jurjen Posthumus, Johan Boonstra, Ruurd v.d. Woude, Willem Pool en Leontine Vroege

Er zijn slechts twee problemen; of er is iets wat je niet wilt, of je wilt iets wat er niet is.

31.


- vragen over het dorp Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - activiteiten Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

.n h f g . ww

w

- hulpmiddelen

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren - landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

32.

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Volkstuinencomplex Boerestreek De herfst heeft nu echt toegeslagen op de tuin, veel velden zijn kaal. Op de percelen groeit hier en daar nog boerenkool, savooiekool, sla, venkel, prei, uien en diverse kruiden. Om te voorkomen dat er te veel gras gaat groeien op de percelen, kunnen we stukken landbouwplastic gebruiken om de grond mee te bedekken. De pompoenen, courgettes, sla en boontjes waren een groot succes dit eerste seizoen. Op een aantal percelen zijn groenten gezaaid die minder goed bekend zijn, pastinaak, snijbiet, schorseneren en tuinbonen. Pastinaak oogsten en bewaren Pastinaken kunnen vorst in de grond verdragen. De smaak is dan zelfs zoeter. Pastinaak oogst je in de herfst en de winter, van november tot en met maart. Voorkom dat mooie lange pastinaken breken tijdens het oogsten door het gebruik van een spitvork. zo'n spitvork is handig voor alle wortels maar ook voor het rooien van aardappels. Daarnaast kun je ook grond heel mooi los spitten met een spitvork. Eigenlijk onmisbaar in een moestuin. Om ze te bewaren kun je ze ook opkuilen. Je graaft de pastinaak dan uit als ze volgroeid zijn. De pastinaken bedek je met een laag vochtig, maar niet nat zand. Zo zijn ze enkele maanden te bewaren. Handig want als de grond bevroren is krijg je de pastinaak de grond niet meer uit.

Aanmelden kan nog steeds. Er zijn nog enkele percelen van 20 x 2 meter beschikbaar op het volkstuinen complex aan Ald Duerswâld. Kosten: € 10,- huur per jaar en eenmalige inschrijfkosten van € 30,-. Ook interesse voor een eigen lapje grond? Bel of mail dan met Marielle van Smeerdijk, 06-40595052 mailadres: waw-ba@wijnjewoude.net U kunt dan de komende jaren naar hartenlust uw eigen groenten tellen en genieten van het buitenleven. Bij de ingang van het volkstuinencomplex is een publicatiebord, daar lees je meer informatie over het volkstuinencomplex Boerestreek.

33.


Volleybalvereniging DWS Hallo Volleybalvrienden De eerste competitiehelft zit er weer bijna op. Traditie getrouw hebben we dan weer de gezamenlijke afsluiting met de mix toernooien. Daarnaast hebben we de kerstvakantie. Voor de duidelijkheid hierbij de verschillende data met omschrijving: 17-12-2012 Recreantentoernooi - uitnodigingen verzorgen de recreanten zelf 18-12-2012 Mix toernooi competitie spelers(meisjes/dames/heren) Aanwezig: 19.00 uur. Start wedstrijden: 19.15 uur. Week 52 - d.d.24/12 - 30/12 Vakantie Week 1 - d.d. 31/12 - 6/1 Vakantie 7-1-2013 Trainen Dames: 20.15 - 21.30 uur Dames 2 21.30 - 22.45 uur Dames 1 8-1-2013 Trainen Meisjes: 19.30 - 20.20 uur Trainen Heren: 20.20 - 21.30 uur Heren 1 21.30 - 22.45 uur Heren 2 Wedstrijdschema 6-12 19.15 DFS – DWS XB 1 19.15 DWS DS 1 – DFS DS 3 20.15 Grado HS 1 – DWS HS 1 20.15 s.v. Suameer DS 1 – DWS DS 2 13-12 19.15 DFS HS 4 – DWS HS 2 19.15 DWS XB 1 – v.v..Tijnje XB 1 20.15 DWS DS 2 – v.v Tijnje DS 2 21.15 s.v. Oerterp DS 3 – DWS DS 1

Westermar de Swingel De Doelstien Westermar Westermar de Swingel de Swingel De Wier

De prijzenkast, het zag er niet uit. Een groepje vrijwilligers heeft reparaties uitgevoerd en is flink aan het poetsen geweest. Het resultaat mag er dan ook zeker zijn. Bedankt hiervoor. Alvast prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Bestuur DWS.

34.


Vrijwilligersavond 2 november 2012 Op onze gezellige vrijwilligersavond van 2 nov. jl. waren dit keer ca. 30 vrijwilligers aanwezig. In de kantine van Camping “De Ikeleane” te Bakkeveen stond een heerlijke barbecue op ons te wachten , welke gemaakt en verzorgd was door de fam. Kiers. Uit vele soorten vlees, salades, fruit en groenten kon worden gekozen. Bedankt nog hiervoor. Deze avond werden er ook 2 vrijwilligers in het zonnetje gezet · Bep Mulder is al 10 jaar vrijwilligster. Ze kreeg hiervoor de zilveren speld uitgereikt. Dit was voor haar een hele verrassing ! · Lies van der Iest is alweer 25 jaar vrijwilligster bij de Zonnebloem. Ze kreeg hiervoor de gouden speld uitgereikt met de bijbehorende oorkonde. Natuurlijk kregen beide dames ook nog een grote bos bloemen aangeboden van de Zonnebloem. Al met al kunnen we terug kijken op een zeer geslaagde avond. Met een volle maag ging iedereen, laat op de avond, weer richting huis. Voor het jaar 2013 organiseert de Zonnebloem afd. Ureterp natuurlijk ook weer verschillende leuke en interessante uitjes. Een tipje van de sluier: Op dinsdag 19 febr. 2013 staat het etentje in “de Stripe” alweer gepland.Verdere informatie m.b.t. deze avond volgt nog maar houd deze datum alvast vrij in uw agenda !

v.l.n.r. Bep Mulder, Lies van der Iest

Zou u graag bezoek willen ontvangen van een vrijwilliger van de Zonnebloem, óf wilt u ons als vrijwilliger helpen bij het organiseren van onze activiteiten? U bent van harte welkom!! tel. nr. 0512-775738 Het bestuur afdeling Ureterp van de Zonnebloem.

Vreugde is de grote schoonmaak van het hart. 35.


Wie zijn dan de nieuwe beheerders van de Swingel? Even voorstellen, Eric van der Wal, 35 jaar, geboren in Drachten. Opgegroeid in Ureterp. Na de middelbare school aan het werk gegaan in een Kledinggroothandel. Daar heb ik 10 jaar gewerkt. Daarna 5 jaren actief geweest in de financiële dienstverlening, maar daar haalde ik niet genoeg voldoening uit. Waar ik wel heel erg veel voldoening uithaalde was de ontmoeting met mijn vrouw, Trientsje. Trientsje wordt in december 29 en is opgegroeid in Frieschepalen. Na 3 jaar samenwonen besloten we te gaan trouwen en een jaar later werd onze eerste zoon Björn geboren. Anderhalf jaar later onze tweede zoon, Niils. Björn is nu tweeënhalf en Niils 10 maanden, erg jong nog dus. Trientsje werk al zo lang ik haar ken in Oosterwolde bij Zuid-Oost Zorg. Daar help ze ouderen met het dagprogramma. Trientsje wil graag doorgaan met haar werk om reden dat ze het prachtig vindt om met ouderen te werken, om voor ze te zorgen. Daarnaast zal de zorg voor onze kinderen natuurlijk ook gewoon door moeten gaan. Ze zal derhalve lang niet altijd in de Swingel aanwezig zijn, maar ze helpt mee waar ze kan. Dat geldt ook voor mijn schoonmoeder. Zij heeft een jarenlange ervaring als kantinebeheerster en gaat af en toe ook meehelpen. Wij wonen in Ureterp, op de Golle. Daar wonen we alweer 6 jaar. Waarom beheerder van de Swingel? Ik kwam halverwege dit jaar bij mijn fysiotherapeute, mevrouw Hoogeboom. Daar kwam ter sprake dat het MFC zonder beheerder zat. Eerlijkheidshalve ging bij mij op dat moment nog geen lichtje branden. Dat gebeurde toen ik de advertentie in de Woudklank las. Ik dacht

dorpshuis

De Swingel gelijk, dat ga ik doen en besloot te solliciteren. In het eerste gesprek kreeg ik meteen een heel erg goed gevoel. De periode daarna hebben we een aantal vervolg gesprekken gevoerd waarin we heel prettig hebben samengewerkt met het bestuur, met name met Regina en Alie. Deze dames verdienen een enorm compliment. Ik heb gemerkt dat zij er ontzettend veel tijd en energie in hebben gestoken. Al snel bleek dat zij precies hetzelfde gevoel hadden als wij en werden we het eens om per 1 december het beheerderschap op ons te nemen. Geen gemakkelijke opgave maar wij hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn vastberaden om van de Swingel weer het dorpshuis te maken waar u altijd welkom bent. Wij geloven stellig dat die tijd weer terug gaat komen. Enthousiast beginnen we aan deze klus en wij gaan ons tot het uiterste inspannen om er iets moois van te maken. We krijgen nu al leuke reacties en enkele reserveringen waarvoor onze dank. Nieuwsgierig? Kom langs! De deuren staan weer open! Met vriendelijke groeten, Eric en Trientsje van der Wal

36.


Puzzel Wijnjewoude Zoek de straatnamen van Wijnjewoude die in deze puzzel zitten.

Zoek de 21 straatnemen en streep deze door. De overgebleven letters vormen achter elkaar een wens. De wens kunt u mailen naar deban@wijnjewoude.net Uit de goede oplossingen wordt een winnaar geloot.

37.


Kerkdiensten Hervormde Kerk

2 9 16 23 24 25 26 30 31

9.30 uur 9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur 19.30 uur 9.30 uur 22.00 uur 10.00 uur 9.30 uur 19.00 uur 9.30 uur 19.30 uur

Weinterp Duurswoude Driehoek Weinterp De Swingel Duurswoude Duurswoude Weinterp Geref. Kerk Weinterp Duurswoude Weinterp

December Ds. H. Poot, Oosternieland, 1e Advent Ds. A.N. v.d. Wind, Hollandscheveld, 2e Advent Dhr. M.van Heijningen, Dorkwerd, Gez. Adventsdienst Ds. A.Lagendijk, Onstwedde, 3e Advent mmv Dhr. M.van Heijningen, Kerstzangavond Dhr. M.van Heijningen, Dorkwerd, 4e Advent Ds. G.H. Vlijm, Wâlterswâld, Kerstnachtdienst Kand. J.W. Bassie, Groningen, 1e Kerstdag Ds. J. den Admirant, Hoogeveen, 2e Kerstdag, Gez. dienst Kerstviering zondagsschool Ds. W. van der Wind, Onstwedde Dhr. van Heijningen, Dorkwerd, Oudejaarsdienst

1 10.00 uur

De Driehoek

Januari Ds. J. den Admirant, Hoogeveen, Nieuwjaarsdienst

Gereformeerde Kerk 2 9

9.30 uur 9.30 uur 13.45 uur

16

9.30 uur 19.30 uur

23 25 26

9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur

30 31

9.30 uur 19.30 uur

December Ds. G. Douma, Beilen, 1ste Advent. Da. H. de Kok- Mellema, Diever. 2de Advent. Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd. Gezamenlijke dienst in de Driehoek. Ds. E. J. van den Brink, Doopdienst. 3de Advent. Kerst zangdienst in de “SWINGEL “. M.m.v. Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd en muziekver. “Euphonia “. Ds. J. van der Veen, Heerenveen, 4de Advent. Ds. E. J. van den Brink, 1ste Kerstdag Ds. J. den Admirant, Hoogeveen, 2de Kerstdag M.m.v. Fam. Koor Brouwer Ds. P. Rozeboom, Wolvega Ds. E. J. van den Brink, Oudejaarsdienst Januari

1 6

10.00 uur. 9.30 uur.

Ds. F. de Jong, Heerenveen, Nieuwjaarsdienst. Kand. J. W. Bassie, Groningen.

Traditie is een gids en geen cipier. 38.


Dorpsagenda December 2 Evensong voor Advent om 19.30 in de Geref. kerk 7 Schutjassen in de kantine van ODV 11 Kerst workshop om 19.45 uur Bloemen en kadohuis Wilma 13 Kerst workshop om 19.45 uur Bloemen en kadohuis Wilma 14 Soosmiddag aanvang 15.00 uur 15/16 Brocantedagen in Kerstsfeer, Boerderij: It Foarhus, Tjalling Harkeswei 68, 16 Meditatie in Kirtan, van 10.00 tot 17.00 uur 17 Kerst workshop om 19.45 uur Bloemen en kadohuis Wilma 18 Klaverjassen bij cafĂŠ van der Wey 19 Vrouwen van Nu: Kerstavond verzorgd door de kookgroep. 20 Kerstwandeling Votum Nostrum 20-23 dec. Kunst, Kerst, Curiosa markt te Een West 22/23 Brocantedagen in Kerstsfeer, Boerderij: It Foarhus, Tjalling Harkeswei 68 21 Schutjassen in de kantine van ODV 26 Kerstfeest Zondagschool om 19.00 in de Herv. Kerk te Weinterp 26 Traditionele Kerstwandeling, start tussen 10.00 en 14.00 uur bij DĂşndelle te Bakkeveen

39.


Medicatiebezorging Huisartsenpraktijk Wijnjewoude PatiĂŤnten van 70 jaar en ouder en patiĂŤnten die minder goed ter been zijn, kunnen de medicijnen en verbandartikelen thuis laten bezorgen. Indien u voor maandag 10.00 uur bestelt wordt het pakket op dinsdagmorgen bij u thuis bezorgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Uiteraard kan er in geval van verhindering/afwezigheid met ons overlegd worden. Met vriendelijke groet, Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

Doktersdiensten Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50. Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08 Na 17.00 uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112 Na 17.00 uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden - maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur - aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur - koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur - bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur - medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur - wrattenspreekuur: in overleg met assistente Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus. Herhalingsrecepten kunnen ook via de site besteld worden. www.lewin.praktijkinfo.nl Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur afgehaald worden. Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 - 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor spoedgevallen bereikbaar. Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds, 's nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer: 0900 1127112 U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal stellen en u verder op weg helpt. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast het compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.

40.

Na de stilte komt muziek het dichtst bij het verwoorden van het onuitsprekelijke.


In-verkoop/bemiddeling auto onderdelen, accessoires en occasions Egbert

de Boer

drukkerij

Sparjeburd 19 8409 CK HEMRIK

Telefoon: 0516 - 47 12 76 Fax: 0516 - 47 15 44

www.drukkerijpool.nl Tel.: 0516 - 48 15 97

Mobiel: 06 - 54 272 376

Geopend op afspraak

E-Mail: info@egbertdeboer.nl Website: www.egbertdeboer.nl

Ook voor rouwdrukwerk kunt u bij ons terecht


Crisistijd! Inkopen dichtbij en niet duur.

Freedtej没n 7 desimber n

t

ys kr

毛 ide

krystsfearj没n

sn

ob

be

rij

Fan 19.00 oant 22.00 oere eitsje m s krys priu stikje bern t toan s y r wer e k bied foar d ij inge n uitnodiging verkrijgbaar bij de Spar en downloaden via onze website! Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 06 68 Fax: 0516 - 48 05 35

www.bloemenkadohuiswilma.nl

december 2012  
december 2012  

het dorpsblad van Wijnjewoude

Advertisement