Page 1

jaa

16

1

9

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e d o n u a d a

e

M

de Bân

rga

ng

N r. 2 07

0 2 er b m e N ov


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Van de redactie Redactie "de Bân" Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67

tel: 48 13 81 tel: 48 13 91 tel: 48 13 98 tel: 48 13 05 tel.: 48 14 57 tel.: 48 17 27

Een praatje bij het plaatje "Lichtjesavond 2016"

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. De volgende Bân verschijnt op zaterdag 3 december 2016. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 26 november 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 24 november 2016 binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl

BHV cursus in Wijnjewoude De ondernemersvereniging Hemrik-Wijnjewoude organiseert al een aantal jaren een BHV cursus voor haar leden en andere belangstellenden. De BHV cursus wordt gehouden op donderdag 10 november in de Stripe van 19.00 uur tot ongeveer 22.00 uur. De kosten zijn € 90,75 per persoon.

Opgave vóór 7 november bij Sietske Kamminga Tel: 0516-481280, e-mail: kamminga.t@hetnet.nl

De dingen die we uiteindelijk betreuren, zijn de kansen die we hebben laten liggen.

1


Cor de Vries

06 - 12 99 63 76 www.devriesbouwenonderhoud.nl cor@devriesbouwenonderhoud.nl Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude

hotel

s

Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

n oo

lijk

be

wb

ou

pe rs

jaar

ibel ex

aar g oe

25

fl

tr

RB

drukkerij

rzaam duu

d

Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

2

Opper Haudmare 2 - 9241 WD Wijnjewoude berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97

info@drukkeijpool.nl - www.drukkerijpool.nl


Samenwerken aan een mooi dorp Plaatselijk Belang heeft aandacht voor veel verschillende onderwerpen die de leefbaarheid van het dorp aangaan. Daarover kunt u regelmatig lezen in De Bân, op facebook en op de dorpssite. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen die zich (voorlopig) meer op de achtergrond afspelen. Gelukkig behartigen we veel zaken in werkgroepverband samen met andere dorpsgenoten. Zo zetten tientallen mensen zich in voor de PB-werkgroepen Ouderenhuisvesting, Eenzaamheid & Saamhorigheid, Dorpssteunpunt, Stuurgroep N381, Dorpsbudget, Samenwerking Scholen en Peuteropvang, Himmelploeg en AED. Ook in Wijnjewoude Energie Neutraal, de organisatie van de lichtjesavond en bij incidentele dorpsbrede evenementen is PB vertegenwoordigd. Alleen samen zijn we in staat om ons dorp levendig te houden. Het is fantastisch dat zich de laatste tijd heel wat nieuwe dorpsgenoten in Wijnjewoude hebben gevestigd. We hopen dat zij zich hier lekker thuis (gaan) voelen en ook een beetje mee willen helpen om samen een mooie toekomst voor ons dorp vorm te geven. Dat kan structureel in een werkgroepje maar ook kortdurend en/of projectmatig. Vraag jij je af wat je met jouw talenten en interesses kunt bijdragen? Steek je

licht eens op via PB (0516-480562). En we verwelkomen je graag als lid. Wethouder op bezoek In onze PB vergadering op 15 november verwachten we wethouder Piet van Dijk met Joke van der Veen van Dorpenbeleid. Zij beide hebben aangegeven graag eens een vergadering van Plaatselijk Belang Wijnjewoude mee te maken om inzicht te krijgen in ons bestuurlijk reilen en zeilen. Natuurlijk zijn we heel content met deze belangstelling vanuit de gemeente. De vergadering zal het normale verloop krijgen zodat ze een goed beeld krijgen hoe wij functioneren. Voor vragen en opmerkingen aan Plaatselijk Belang kun je terecht op: Spreekuur PB: dinsdag 15 november van 19.00-19.30 uur in de Swingel. Het bestuur.

3


Gedenkwaardige Lichtjesavond op de Weinterp “Zo sfeervol heb ik de begraafplaats nog nooit gezien. Al die lichtjes, daar wordt je toch blij van”. Zomaar één van de reacties na afloop van de tweede lichtjesavond die deze keer op de begraafplaats aan de Weinterp werd gehouden. Net als vorig jaar op Duerswâld stonden overal langs de paden potjes met lichtjes. Bij de ingang stond een vuurkorf, de kerk was mooi verlicht en her en der branden fakkels. Het Wijnjewoudster vrouwenkoor Sola Gratia wist met haar subtiel gezongen ‘Amazing Grace’ en ‘Some say love’ een warme sfeer te treffen. Daarnaast werd genoten van de doorleefde woorden waarmee een 80 jarige dorpsgenoot haar gevoelens van gemis en dankbaarheid had uitgedrukt. Haar Friestalige gedicht, over het mooie Wijnjewoude en haar prachtige kerken en begraafplaatsen, werd voorgedragen door Oeds van der Mei en staat hieronder afgedrukt. In haar verhaal, op verzoek voorgelezen door Janny Janssen liet ze de aanwezigen delen in de gevoelens die een bezoek aan een begraafplaats bij haar oproept. Met liefde in het hart zette oud en jong een grafkaars op het graf van (groot)ouder, kind, zus, buurman, vriendin of zelfs van een onbekende. Ook het grote witte hart ter gedachtenis aan hen die niet hier begraven liggen, werd langzaamaan steeds meer gevuld door rode grafkaarsen.

4

Met tot besluit een lekker warm drankje en mooie contacten werd ook deze tweede editie van de lichtjesavond een hartverwarmende bijeenkomst voor de ca 150 aanwezigen. We willen hierbij onze dank uitspreken aan bouwbedrijf Bouma en administratiekantoor Bouma voor het sponsoren van de catering. Ook alle betrokken vrijwilligers verdienen onze grote waardering en dank. Zo met elkaar en in samenwerking met de stichting begraafplaatsen, plaatselijk belang en de hervormde gemeente, hebben we een waardevolle herdenking toegevoegd aan de reeks van jaarlijkse dorpsbijeenkomsten. Volgend jaar weer op Duerswâld en een nieuwe traditie is geboren. Wilt u de bijeenkomst op video terugzien? Kijk dan op www.wijnjewoude.net Daar staan ook mooie sfeerfoto’s. Met dankbare groet, Uitvaartvereniging Eert De Doden

Soms is het enige wat je nodig hebt, een knuffel van de juiste persoon.


Hjirby it gedicht dat foarlêzen is. Wy hawwe ús ferwûndere om it bysûndere fan dit doarp yn de Wâlden in plak foar bewenners om fan te hâlden. Der binne twa hôfen, twa túnen om rêstich te strúnen mei elkoar of allinne dêr ’t ús dierbere deaden beierdige binne. It iene leit yn beskûl fan de bosken wy hearre troch de beammen en de rûzjende wyn It no en it doe – it ferlyn. Mei ûntsach foar it tsjerkje, al ieuwen âld in sichtberen tsûgenis yn it âlde Duerswâld. It is goed dêr te gean en …….te ferstean. Wat mear op ‘e romte, heech op de terp rûnom faak de sinne sille de klokken folle fertelle kinne. Dy gâlmjende toanen, fier oer it gea fertelle de minsken oer libben en dea. Faak noegjend – warskôgjend Oerweldigjend giet it oer ús hinne nimmen kin de boadskippen ûntrinne. Oer de terp en de bosken rûst de wyn en dêr tusken yn libje wy minsken, jong en âld yn it wûndere, bysûndere Wynjewâld.

5


Handelsonderneming

Eize Linstra e ieuw

n

st!

oog

Hagerank 14 9241 EL Wijnjewoude

Te koop:

uien (5 kg. per zak) en aardappels (7 en 14 kg. per zak).

Bildstar en Irene’s op voorraad andere rassen zijn op bestelling leverbaar. De bestelling wordt aan huis geleverd!

Mobiel: 06 - 234 598 44

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Herenweg 19 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516

6

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Nieuws vanuit glasvezel project in buitengebied van Hemrik, Lippenhuizen en Wijnjewoude Het afgelopen half jaar hebben wij als werkgroep diverse gesprekken gehad met andere werkgroepen elders uit de Provincie. Daarnaast ook met de wethouder gesproken om te kijken naar coöperatie mogelijkheden binnen de gemeente Opsterland. Dit alles om een betaalbaar en vrij glasvezel netwerk in het buitengebied te realiseren. Het blijkt dat alle initiatieven tegen dezelfde problemen opliepen om met subsidie een netwerk aan te leggen en daarna te onderhouden. Wij hebben als werkgroepen samen dit probleem bij Provincie Fryslân neergelegd, dat het anders moet en hierbij met goede voorbeelden uit andere provincies. Dit heeft er nu voor gezorgd dat Kabelnoord in de gehele Provincie Fryslân een glasvezel netwerk gaat aanleggen in het buitengebied. Kabelnoord verzorgt momenteel in gemeentes als Dantumadiel, Kollumerland CA, Dongeradeel, Ameland en Schiermonnikoog het glasvezelnetwerk. De bedoeling is dat de Provincie en de andere gemeentes ook medeeigenaar worden van het glasvezelnetwerk in de Provincie Fryslân. De komende tijd zijn juristen van beide

partijen bezig de praktische en juridische haalbaarheid van deze constructie te onderzoeken. De analyse van de juridische risico’s vraagt zorgvuldigheid en, naar nu blijkt, nog wat meer tijd. Kortom er is nog wat meer tijd nodig voordat wij los kunnen in Hemrik, Lippenhuizen en Wijnjewoude. De voorlopige planning na het besluit van de Provincie zal er als volgt uit zien, zie fig 1. Waarbij als alles vlot verloopt wij ergens in het nieuwe jaar bij u terugkomen samen met Kabelnoord en de Gemeente Opsterland om het totale uitrolplan inclusief kosten met u te delen. Daarna de vraag aan een ieder of men mee wil doen. Wanneer de schep in de grond kan hoort u dan ook.

Fig. 1

Namens de werkgroep: Binne Visser (Hemrik) 7


Timpaan Welzijn zoekt taalcoaches in Gorredijk en (omgeving) Bakkeveen Timpaan Welzijn biedt met behulp van taalcoaches ondersteuning aan anderstaligen die hun Nederlands willen verbeteren en daardoor (beter) kunnen deelnemen aan de samenleving. Als taalcoach help je een anderstalige met het vergroten van zijn taalvaardigheid. Wekelijks spreek je met elkaar af en oefen je de taal door bijvoorbeeld gesprekjes te voeren, huiswerk te maken, een (kranten)artikel te lezen, spelletjes te doen of samen op pad te gaan (markt, museum, sportwedstrijd). Waar en wanneer je afspreekt bepaal je in onderling overleg. Bijvoorbeeld bij de anderstalige thuis. Maar het kan bijvoorbeeld ook op een neutrale plek als de bibliotheek. Inmiddels zijn er in Opsterland al dertig vrijwilligers actief als taalcoach! Vanwege de grote vraag zijn wij nog steeds op zoek naar nieuwe taalcoaches, met name voor de dorpen Gorredijk en Bakkeveen. Wat we vragen: * je bent anderhalf uur per week beschikbaar (in onderling overleg in te delen) en woont in de gemeente Opsterland * je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en bent thuis in de Nederlandse samenleving * je hebt interesse in de doelgroep en belangstelling voor andere culturen * je bent enthousiast, initiatiefrijk en sociaal vaardig * je bent geduldig en kunt grenzen stellen * je bent in staat de anderstalige te stimuleren en te motiveren * je vindt het leuk om samen activiteiten te ondernemen Wat we bieden: Behalve interessant en zinvol vrijwilligerswerk waarin je kennis maakt met een andere cultuur, bieden we je: * deskundige begeleiding (wij zijn aangesloten bij Het begint met taal). * bijeenkomsten met andere taalcoaches. Verder doen we ons best iemand te zoeken die zoveel mogelijk bij je past en liefst bij jou in de buurt woont. Informatie en aanmelden Lijkt het je wat? Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met Timpaan Welzijn, g.miedema@timpaanwelzijn.nl of 06-46073968.

8


Leave bern fan Wynjewâld, Lieve kinderen van Wijnjewoude Ieder jaar vaar ik met mijn boot door jullie prachtige provincie Fryslân. Wat is het prachtig en wat spreken jullie er een schitterende taal. 19 november breng ik weer een bezoek aan Wynjewâld en ik wil er samen met jullie eens een prachtig Fries feest van maken! Mijn pieten heb ik daarom gevraagd zich eens wat meer in jullie provincie te verdiepen. Om 10:00 kom ik per boot aan op Klein Groningen, staan jullie daar weer zo feestelijk op ons te wachten? We gaan dan met z’n allen al zingend en dansend naar de Swingel, zodat iedereen in Wijnjewoude kan meegenieten van een vrolijke optocht van ons allemaal. We gaan dan via de Opperbuorren, Loksleane, Bremerheide en de Welfingstrjitte naar de Swingel, waar de pieten weer een prachtig feest voor jullie hebben bedacht! Lieve mensen van Wijnjewoude, hangen jullie allemaal de Friese vlag uit om het feest compleet te maken? In de Swingel zal het feest als volgt plaatsvinden: Voor de peuters en de kinderen van de groepen 1 t/m 5 van de basisscholen, jongere kinderen en kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan, zal er een voorstelling van Sint & zijn Pieten in de grote zaal zijn. Deze kinderen mogen alleen naar binnen of onder begeleiding van een volwassene. Voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 zal een leuke film in de kleine zaal van de Swingel worden getoond, waarbij we uiteraard ook voor wat lekkers zorgen! Ik ben ook weer zo benieuwd naar jullie creatieve talenten. Maken jullie weer zo’n prachtig gekleurde, geverfde of geknutselde kleurplaat voor mij? Uit al jullie inzendingen kies ik dan weer een paar prachtexemplaren die worden beloond met een mooi cadeau! Mijn pieten zullen de kleurplaten op de 9


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude

E-mail: info@taekemabouw.nl Website: taekemabouw.nl

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

10


scholen, peuterspeelzaal, bij de Spar en Bakkerij van der Molen brengen. Leveren jullie ze dan voor 18 november op een van deze plekken weer in? Tot 19 november allemaal! Lieve groet, Sinterklaas

Elfstedenhal omgetoverd tot podium theatervoorstelling over Elfstedentocht Waar beleef je een theatervoorstelling over de Elfstedentocht beter dan in een ijshal? Stichting Beleef en Herinner presenteert op 23, 24 en 26 december "De Tocht van Morgen�. Een unieke theatershow in de Elfstedenhal van Leeuwarden! Op de ijsvloer in het midden van de vierhonderd meter baan verrijst op 23, 24 en 26 december 2016 een schitterend en ijskoud belevingstheater dat plaats biedt aan 1.250 bezoekers. Het thema van de 90 minuten durende voorstelling is de Elfstedentocht. Niet eentje uit lang vervlogen tijden: het gaat hier om de eerstvolgende Elfstedentocht. Want hoe zou de tocht van morgen er uitzien? Als hij komt? https://vimeo.com/179469411 Bekijk de trailer voor een impressie Het scenario voor De Tocht van Morgen is geschreven door Romke

Gabe Draaijer (o.a. Tryater) en Madelène van Beuzekom (Holiday on Ice) en vertelt het verhaal van Toerrijders Willem (Popke van der Zee), Annet (Jannie van der Veen) en Lolke (Sjoerd Blom). We zien hoe ze elk met hun eigen beweegredenen beginnen aan de 17e Elfstedentocht uit de geschiedenis en hoe ze elkaar en zichzelf onderweg tegenkomen. De Tocht van Morgen is uniek omdat de voorstelling volledig op het ijs (en dus op schaatsen) wordt gespeeld. Bovendien wordt er niet alleen toneel gespeeld maar ook gedanst. Internationale topkunstschaatsers zetten de verschillende verhaallijnen kracht bij door de emoties en gedachten van de hoofdrolspelers te dansen op het ijs. Kaarten te bestellen via www.eventbrite.nl

11


Voor ieder kind een Sint Voor elk kind dat niet in het grote boek van de Sint staat wil Stichting Present een Sint zoeken. Niet voor iedereen in uw omgeving is het vanzelfsprekend mee te kunnen doen aan dit kinderfeest. Daarom zoeken wij gezinnen, groepjes vrienden, mensen die een Sint willen zijn voor een gezin die anders buiten de (stoom)boot vallen. Graag aanmelden voor 16 november. Wat wordt er van u verwacht? Dat u Wilt u wel wat geven, maar geen een pakket samenstelt, waarbij ieder mogelijkheden hebben om een pakket kind in de categorie van de te maken, een gift mag ook op basisschoolleeftijd een cadeautje krijgt rekening NL67RABO0110441400 t.n.v. tussen de €10,- en €15,-. De overige Present Zuidoost Friesland o.v.v. Sint leden van een gezin een klein actie. Wij zorgen dan dat een gezin cadeautje (wij proberen zo goed een pakket krijgt! mogelijk door te geven wat de interesses zijn, maar alles blijft Hartelijke groet anoniem). Gerard Hoekstra en Mathilde Krijgsheld Namens Stichting Present Zuid Oost Friesland

Hoe mee te doen? Geeft u op via deze link: http://stichtingpresent.nl/zuidoostfriesland/sinterklaas-actie/

Verkoping in ‘t Wâldhûs, van Het Rode Kruis Op donderdagmiddag 10 november is er weer verkoping van onze zelfgemaakte handwerk creaties in it Wâldhûs. Tevens is er een verloting. Wat wordt er allemaal gemaakt? Sjaals, mutsen, sokken, omslagdoeken lekker warm voor de winter. Ook voor de Sint, Kerst en de vogels zijn er leuke cadeaus. Van 13.30 tot 17.00 uur bent u van harte welkom in it Wâldhûs aan de Te Nijenhuiswei. De leiding Janke Jongsma en Froukje Pera. Tel. 481495 en 481992.

12


Groep 5 en 6 van Votum Nostrum op bezoek in it Wâldhûs Jong en Oud, was het thema dit jaar van de Kinderboekenweek. Dan wordt er al snel aan it Wâldhûs gedacht, bij het uitwisselen van verhalen. Dus ging groep 5 en 6 op maandag 10 oktober bij de bewoners op bezoek. De kinderen werden in groepjes van 4 of 5 gekoppeld aan een oudere persoon en vroegen hen over de school van vroeger, het spelen, het reizen en werken enz. Opvallende dingen die indruk maakten waren bijv. dat het schoolreisje naar Appelscha (de duinen) met de boot ging of dat er zo maar 4 km. gelopen moest worden naar school. Spelen op de weg of verhalen over de oorlog. Er werd nog een kijkje genomen in de kamer van een paar bewoners en het bezoek werd afgesloten met het Kinderboekenweek lied met zang en dans. Speciaal voor de geluidsinstallatie was er een skelter met aanhanger geregeld. Ook was daarin een plaatsje voor de door twee leerlingen zelfgebakken taart met it Wâldhûs er bovenop, die als dank werd overhandigd. Wat een leuke ervaring was dit. De afscheidsgroet was dan ook: tot volgend jaar!

Als je geen fouten maakt doe je niet genoeg.

13


HF

Hytex Fashion B.V. socks, underwear, accessoires

Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl www.hytexfashion.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs

14


Kom erbij, een klein symposium in Wijnjewoude Marloes, voorzitter van onze buurtvereniging, had een uitnodiging ontvangen voor een klein symposium over saamhorigheid en eenzaamheid op 30 september in de Swingel. Ze vroeg mij om met haar mee te gaan. Ik was een beetje sceptisch, wat willen ze nu weer! Maar eigenlijk was ik ook nieuwsgierig. Ach waarom ook niet! 30 september, het was een heerlijke warme dag. Samen met Marloes stapte ik het zaaltje binnen bij de Swingel. Voor onze ogen was een raar tafereel aan de gang. Twee dames met dikke ijstruien aan, sjaal om en muts op waren druk in de weer met ijsschuivers. Ik vroeg de dames waarom ze aan het ijsschuiven waren op deze warme dag. De dames stopten met hun werkzaamheden en keken ons even aan. Het ijs breken, was het antwoord. Het ijs breken, papegaaide ik hun na. Opeens viel bij mij het kwartje. Natuurlijk! Het was het theater duo Pien en Fien dat als “ijsbrekertje” in het programma was opgenomen. Marloes en ik moesten er hartelijk om lachen. Het ijs was inderdaad gebroken. Na de komische ontvangst werd het al snel serieuzer. Het welkomstwoord werd gedaan door de voorzitter van de werkgroep Saamhorigheid en Eenzaamheid. Willie Oldengarm van Timpaan Welzijn gaf een presentatie over eenzaamheid. Dat verhaal kwam wel bij mij binnen. Eenzaamheid in ons dorp! Ik was verbaasd te horen dat 40% van de jongeren zich soms wel eens eenzaam voelt. Bij 75 jaar en ouder was dit percentage nog veel hoger! Ik wist wel dat er eenzame mensen waren, maar zoveel had ik niet verwacht. Ook het verhaal over het onbewust buitensluiten van mensen

was voor mij een eyeopener. Als je bijvoorbeeld lid bent van een buurtvereniging dan betaal je voor je lidmaatschap. Daar worden allerlei activiteiten en attenties van betaald. Zo is het tenminste bij onze buurtvereniging geregeld. Maar wat als je dit lidmaatschap niet kan betalen? Je staat gelijk ongewild buiten spel. Na de presentatie waren er zogenaamde bruissessies. In kleine groepjes werd gesproken over eenzaamheid en konden we ideeën spuien om er iets mee te doen. Eén van de aanwezigen vertelde een mooi verhaal over een spontane muziek avond waarbij alle buurtbewoners bijeen kwamen. Met elkaar luisteren en praten over muziek, weer eens wat anders! Natuurlijk kwamen er veel meer leuke ideeën over tafel. Pien en Fien maakten tenslotte met hun afsluitertje een leuk einde aan het symposium. Eigenlijk hadden Marloes en ik onverwachts een hele leuke middag. En het bruisen ging bij mij nog even door. Marloes had het zelfde en zij stelde voor om zo snel mogelijk een buurtvergadering te beleggen om terug te koppelen over het symposium en wat we hadden gehoord. En Marloes liet er geen gras over groeien! De datum staat inmiddels gepland om bij elkaar te komen. Werkgroep Saamhorigheid en Eenzaamheid

15


Zeer geslaagde palingrookwedstrijd tijdens Willedei 2016 Hier nog een kort verslagje van de machtig mooie palingrokerij tijdens Willedei 2016. Het was mooi weer, de wind was gunstig en het bestuur van Willedei had het podium prachtig opgesteld. Dit werd door de veertien deelnemers erg gewaardeerd, hierdoor liepen meer mensen het rondje om. Het was jammer dat nog niet alle rokers hun eerste palingen klaar hadden toen de mensen van de fietstocht binnen waren en aankwamen om paling te kopen. Ik zal met het bestuur overleggen dat wij een half uur eerder kunnen beginnen te roken, zodat de eerste paling een half uur eerder klaar is. Dit is ook beter als de wind een keer niet zo gunstig is. Want in het begin heb je de meeste rook. Bovendien kunnen de rokers hun vier palingen ook een half uur eerder inleveren, zodat de jury meer tijd heeft om acht uur klaar te zijn. Verder was het een hele mooie dag met tevreden deelnemers en klanten. Ik wil het bestuur van Willedei nogmaals bedanken voor de prettige samenwerking en Korrie Hofman voor de gastvrije ontvangst. Eerste prijs: Tweede prijs: Derde prijs: Vierde prijs: Vijfde prijs:

Dijkman jr. uit Blija R. Sjonger uit Suameer Bertus Veenstra uit Wijnjewoude G. Sjonger uit Garijp S. de Jong uit Langezwaag.

Hopelijk tot volgend jaar, Pier Hessels.

Uitslag schutjassen

07-10-2016, 20 deelnemers 1e winnaars: Jappie Nijholt & RenĂŠ Seefat 2e winnaars: Durk van der Veen & Geeuwke Posthumus 1e verliezers: Fokke van Bruggen & Jan Posthumus 2e verliezers: Jan Dijkstra & Marco de Haan 1e poedel: Eelco Drent & Jappie Kempenaar 2e poedel: Douwe Oosterbaan & Tjibbe Lammerts Stand: 1. Jappie Nijholt 12 punten 2. RenĂŠ Seefat 12 punten 3. Durk van der Veen 9 punten 4. Geeuwke Posthumus 9 punten 5. Fokke van Bruggen 6 punten 6. Jan Posthumus 6 punten 7. Kees Stalenhoef 6 punten 8. Koop Koopstra 6 punten Overige deelnemers 4 punten of minder Volgende schutjasavond: vrijdag 2 december. 16


Geef de pen door Met dank aan Ali en Ewout nu aan ons, Hélène en Ed, de eer om de pen te laten vloeien, nou ja, stukje typen op de i-Pad. Wij zijn vanaf 1 september 2014 de trotse nieuwe eigenaars van Weinterp 42 en vanaf 14 oktober dat jaar ook de bewoners. Hélène is geboren in Montfoort en ik in Amsterdam. Wij kennen elkaar van het werk, stadsdeel Oost in Amsterdam. Hélène werkt als procesmanager bij een grote corporatie in Amsterdam en tot 2012 werkte ik als hoofd Bouw- en Woningtoezicht bij de gemeente Amsterdam. In 2012 ben ik volledig afgekeurd i.v.m. een zenuwbeschadiging. Dan komt de toekomst er voor allebei ineens heel anders uit te zien. Veel eerder dan gepland afscheid nemen van mijn werk, afscheid nemen van sporten zoals tennis, golf en duiken, actieve vakanties, wandelen en nog veel meer. Maar mijn moeder zei altijd: “Kijk naar wat je wel kunt en doe daar wat mee”. Die optimistische eigenschap hebben Hélène en ik allebei dus besloten om te gaan wonen in het groen, met ruimte om te knutselen, tuin, een kas en moestuin en een gevarieerde omgeving met mooie natuur en zo mogelijk tussen de weilanden.

Dat werd nog een hele onderneming die ons al zoekend en bezoekend door meerdere provincies heen uiteindelijk heeft geleid naar Wijnjewoude. En wat genieten wij hier. Hélène is in verband met haar werk doordeweeks in Amsterdam, waar zij haar eigen woning heeft. Ik woon permanent in Wijnjewoude en verveel me geen seconde en geniet de hele dag door. Vrijdag t/m zondagavond zijn we samen in Friesland, zuivere lucht snuiven. Sinds kort doet Hélène ook weer aan hardlopen bij de hardloopclub in Sparjeburd. Wanneer de tijd het toelaat verkennen wij Friesland en Groningen. Later komt Drenthe aan de beurt.....daar komen mijn voorouders vandaan, uit Dalen. Het bevalt ons hier uitstekend, leuke buren. Ons huis hebben wij, hoewel qua indeling hetzelfde gebleven, gelift naar een modernere uitstraling en een keuken die hoort bij mijn kookhobby. De vijver is verdwenen en een kas en kleine moestuin leveren het nodige (werk) en ik hoop daar via ‘vraag het aan (buurvrouw) Annie’ en ‘zoek het op in de Groente en Fruit Encyclopedie’ met het jaar meer uit te kunnen halen.

17


VAN DER VEEN ONROERENDGOED BV

`T OOST 46 - 8431 LK OOSTERWOLDE Van der Veen onroerend goed b.v. biedt aan: - Verhuur grote hal - Aan de Tolleane te Wijnjewoude - Hal bestaat uit 2 delen. - Met kantoor ruimtes en toiletten. - Kan per gedeelte verhuurd worden. - Verkoop per gedeelte bespreekbaar.

Huur in prijs verlaagd

Voor interesse en/of vragen kunt u contact opnemen met de onderstaande nummers:

Van der Veen onroerend goed b.v. 06 55 77 43 31 of 06 46 03 84 67

woensdag

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

18

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen


Al menig keer hebben wij reeën gezien achter ons huis en dat is voor ons de kers op de taart en weer een moment waarop we concluderen dat we bofkonten zijn.

Fijn dat we ons in ‘de Bân’ even konden voorstellen, leuke rubriek. Graag geven wij het toetsenbord door aan de nieuwe bewoners van Weinterp 45, Wanda en Dirk. Ali en Ewout

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes In de week van 9 tot en met 15 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Wijnjewoude gingen de collectanten langs de deuren. En met succes! Dit leverde een bedrag van €714,61 op. De opbrengst van de collecte stelt de Nederlandse Brandwonden Stichting in staat om haar werk voort te zetten. Brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Ook verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk en de ontsierende littekens maken het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk. De Brandwonden Stichting voert al meer dan 40 jaar haar strijd tegen ernstige brandwonden. Dit doen zij op 3 fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding.

Doneren Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Heeft u de collectant gemist en wilt u een gift doen? Ga naar onze website www.brandwondenstichting.nl en ga naar “Doe een gift”. Via iDeal of een eenmalige incasso kunt u een bedrag doneren. Wilt u zelf collecteren, ga dan naar “Help mee”. Namens de plaatselijke collecteorganisator, Berta Rekker-Hoogenberg, dankt de Brandwonden stichting alle collectanten en gulle gevers in Wijnjewoude voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’.

19


Schoolplein nieuws van obs it Twaspan De werkgroep “herinrichting schoolplein” is begin schooljaar 2015-2016 begonnen met brainstormen; plannen bedenken en de mogelijkheden van financiering. De leerlingen en de teamleden waren hierbij betrokken. Uiteindelijk leverde dit een prachtig, groot plan op, wat door verschillende sponsoren en subsidies mogelijk werd gemaakt. De acties zijn in verschillende fases uitgevoerd, waarbij een aantal bedrijven en vrijwillige ouders actief betrokken waren. De eerste concrete actie werd in februari 2016 uitgevoerd en gedurende de zomervakantie 2016 zijn de laatste acties ondernomen. Met de start van het nieuwe schooljaar konden de leerlingen genieten en gebruik maken van de nieuwe speeltoestellen. Op woensdag 31 augustus is het heringerichte schoolplein feestelijk geopend en het zonnige weer maakte het mogelijk dat de leerlingen met elkaar heerlijk buiten konden spelen onder het genot van een ijsje. Met dank aan de werkgroep (onze “gouden keitjes”), de fondsen voor de subsidie, de vrijwillige ouders en het Dorpsbelang. Dankzij laatst genoemde staat er een prachtig houten bankje rondom de boom op het schoolplein en vrolijke bloemkrukjes. Hier zijn we heel wijs mee! Hopelijk hebben we met elkaar vele jaren plezier van alle speelvoorzieningen op het schoolplein van obs it Twaspan.

Des te vervelender is het om te moeten concluderen dat na schooltijd een aantal personen denken dat de vernieuwingen er staan om mee te gaan slepen en te vernielen. Een ieder is van harte welkom op het schoolplein (ook na schooltijd). Doch de wens van alle leerlingen en het team van obs it Twaspan is om vele jaren gebruik te kunnen maken van deze voorzieningen.

Doch door het vandalisme en huftergedrag zijn de eerste vernielingen al zichtbaar. En dat kan volgens ons niet de bedoeling zijn. Bij deze een vriendelijk doch dringend verzoek van de leerlingen én het team aan een ieder die gebruik maakt van de speelvoorzieningen (overdag, ’s avonds en ’s nachts) geen vernielingen aan te richten en de spullen te laten staan waar ze staan! Dan levert deze investering aan een ieder plezier op. Alvast bedankt voor het begrip en de samenwerking. De leerlingen en het team van obs it Twaspan

20


ANBO nieuws Op vrijdag 21 oktober zijn de Nije Knipers in MFC de Wier geweest en hebben we een hele gezellige muziek middag gehad. Vele meezingers hebben ze laten horen, maar er waren toch een paar gasten die wel graag meer Friese liedjes hadden willen horen. Als we ze voor volgend jaar nog eens uitnodigen zal ik daar zeker melding van maken. Wel wil ik allen een compliment maken voor de opkomst. Het was wel spannend omdat ik geen idee had hoeveel mensen de ‘bewaarbrief’ nog eens zouden bekijken. Maar dat is buitengewoon goed gegaan. Die vrijdag werd het heel beroerd weer en daardoor zijn er zeker verschillende mensen niet gekomen. Vrijdag 18 november ontvangen we vader Henk met dochter Judith (FAMILY) met een mee-zing-programma: “Breng eens een Zonnetje". Liedjes van weleer voeren de boventoon (Willeke Alberti, Gert en Hermien, Zangeres

zonder Naam enzovoort. Omdat ze pure live muziek brengen, (vader Henk: accordeonist/pianist en zanger en dochter Judith Zang en Percussie) kunnen ze nu ook voldoen aan de meeste verzoeknummers. Ik hoop dat u allen weer van de partij bent want het wordt vast een leuke middag. We beginnen om 14.00 uur en de toegang is € 4,00. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Tot vrijdag 18 november. Bertie ten Haaf-Boerrigter

Gezellige VVV-avond voor haar leden in de Swingel Op zaterdagavond 12 november komt Hymp Hamp Theater naar Wijnjewoude met de voorstelling ‘Op Portret’. Deze voorstelling laat ons bijzondere humoristische schetsjes zien uit het dagelijkse leven. ‘Op Portret’ nimt jo mei nei de pakes en beppes fan eartiids, de ymportfries út it Gooi, de echte fûgeltsjeman en noch folle mear. Het belooft al met al een hele gezellige avond te worden. Aanmelden mogelijk tot 8 november (VOL=VOL) bij Joop Miedema, graag via mail: joop.miedema@planet.nl of telefonisch 0516-481305. Winterwandeltocht Willedei De winterwandeltocht is op zaterdag 14 januari 2017. Noteer deze datum In de vorige Bân stond vermeld dat de alvast in uw (digitale) agenda. De winnaars Tymo en Henk bij het sjoelen afstanden zijn 7,5 en 15 km. De start is een wisselbeker hebben gekregen. Het bij gebouw de Driehoek. Nadere is echter geen wisselbeker maar een informatie over starttijden volgt in de gewone beker die ze kunnen houden. Bân van december. Bestuur VVV Wijnjewoude 21


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

- activiteiten - hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Wolverlei 5 9241 ER Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46 E-mail: info@edwinhofstee.nl Website: www.edwinhofstee.nl

adres postcode tel fax e-mail website

22

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Woensdag 12 oktober: pake en beppe dag op Votum Nostrum Dit jaar had de Kinderboekenweek als thema: voor altijd jong! Grootouders werden op Votum Nostrum uitgenodigd om mee te doen aan een spelcircuit, samen met hun kleinkind. Ruim 70 opa’s, oma’s, pakes en beppes maakten van die mogelijkheid gebruik. Ontzettend gezellig om spelletjes met elkaar te spelen. Sjoelen met pepermuntjes, brilletje prik en verkleden waren een greep uit de activiteiten.

Jong en oud hebben ontzettend genoten.

23


Ut de skoalle klapt Het schooljaar 2016-2017 is alweer 8 weken oud. En de eerste vrije week (herfstvakantie) is al verleden tijd. We genoten met elkaar van een heerlijke nazomertijd en de leerlingen konden tot nu toe nog iedere pauze fijn buiten spelen. Met de wintertijd in het verschiet gaat het korten van het daglicht snel en de natuur laat zich zien met prachtige herfstkleuren en boomvruchten. Dit geeft vele geniet- en speelmomenten, deze ‘cadeautjes’ van moeder natuur. De winterjassen worden weer uit de kast getrokken en met kaarslichtjes en vrolijke kinderfeesten worden de komende schoolweken wederom sfeervol ingevuld. We kunnen terug kijken op een geslaagde Kinderpostzegelactie 2016. Met dank aan de inwoners van Wijnjewoude voor hun ondersteuning. In november ontvangt u uw bestelling via de post thuis. In oktober is op beide scholen 1½ week gewerkt aan het thema “Voor altijd jong” van de Kinderboekenweek. Lezen is leuk en leerzaam. Samen lezen is fijn en gezellig. Hiermee wordt de taalontwikkeling en woordenschat van de kinderen gestimuleerd. Met elkaar praten over boeken en schrijvers is waardevol. Dit alles stond in het teken van boekpromotie en leesbevordering. Op woensdag 26 oktober is het goede doel Schoenmaatje gezamenlijk geopend door beide directeuren voor alle basisschoolkinderen van Wijnjewoude. Voorafgaand aan deze opening hebben alle leerlingen het filmpje over Schoenmaatje bekeken in de klas en kregen ze een folder met informatie mee naar huis. In deze folder staat beschreven hoe de ouders samen met hun kind(eren) een onvergetelijk cadeau kunnen maken voor een leeftijdsgenootje in Albanië, Moldavië of Ghana. Dit kan zijn voor een meisje of een jongen voor verschillende leeftijdscategorieën.

24

Deelname aan dit goede doel is niet verplicht. Echter het zou wel heel fijn zijn als we met elkaar vele Schoenmaatje dozen maken voor een vriendje ver weg! Indien er pakes en beppes of andere inwoners van Wijnjewoude zijn, die ook graag mee willen doen aan Schoenmaatje, dan kunt u de folder van Schoenmaatje ophalen bij één van beide basisscholen. De gevulde dozen kunnen vanaf maandag 7 november worden ingeleverd op de basisscholen. Op vrijdag 11 november gaan alle leerlingen met elkaar de Schoenmaatje dozen naar de kerk brengen. Vanuit daar worden de Schoenmaatje dozen naar een landelijk verzamelpunt gebracht. “Voor kinderen die een Schoenmaatje krijgen, gaat er een wereld open. Voor het eerst hebben zij hun eigen schoolspullen en speelgoed. En wij kunnen daar met elkaar voor zorgen!” Draagt u Schoenmaatje ook een warm hart toe? En doet u mee? Namens alle basisschoolleerlingen en beide teams alvast onze hartelijke dank. Met vriendelijke groet, Team cbs Votum Nostrum en obs it Twaspan


Koffie met Tjalling “Ik wil graag besparen op mijn energielasten, maar hoe pak ik dat slim aan?” WEN heeft een oplossing! Sinds kort kun je Tjalling Reitsma op de koffie vragen. Hij denkt als onpartijdig en onafhankelijk adviseur graag met je mee. Wie weet kom je verder met zijn tips en adviezen. Tjalling is een sympathieke bouwkundige met veel ervaring op energiegebied. Bovendien kan hij warmtebeelden maken waarmee je direct ziet waar je huis lekken vertoont. Tjalling kan zich voorlopig als vrijwilliger voor WEN inzetten. Daar zijn we heel content mee! Wil jij Tjallling wel eens voor een ‘bakkie energie’? Bel 06-82092400 of mail naar adviseur@wen.frl Kijken hoe het kan Ze hadden zich prima voorbereid de huiseigenaren die op 8 oktober met groot enthousiasme lieten zien welke maatregelen zij dit jaar hebben genomen om fors op energie te besparen. De families Seefat en Van der Veen zijn inmiddels zelfs van het gas afgesloten. Beide hebben nu een luchtwarmtepomp met lage temperatuurverwarming (vloerverwarming, infraroodpanelen, lage temperatuur radiatoren). Doe-het-zelver Poppe de Haan liet zien welke slimme isolatietechnieken hij had toegepast. Dankzij zijn zonneboiler, led-verlichting en 15 zonnepanelen heeft hij nog weinig energielasten over. Bij familie van Amsterdam-van der Meulen is recent, naast zonnepanelen, ook een zonneboilerset met heatpipes geïnstalleerd. Hiermee hebben ze 8 van de 12 maanden voldoende opgewarmd water voor douche, keuken en (vaat)wasmachines. Superinteressant en inspirerend om dit allemaal te zien. Wel jammer dus dat te weinig mensen deze kans hebben aangegrepen om zich in te praktijk te oriënteren.

Wil je alsnog graag eens kijken hoe het kan? Meld je bij info@wen.frl Nominatie Gouden Turf Opsterlanders heeft WEN genomineerd voor de Opsterlandse vrijwilligersprijs de Gouden Turf 2016. Een prachtige erkenning voor de wijze waarop we samen onze duurzame dorpsdroom Wijnjewoude Energie Neutraal in 2025, realiseren. Samen kunnen we ook zorgen dat WEN gaat winnen, door onze stem uit te brengen op WEN. In november worden de 9 genomineerde vrijwilligersorganisatie in de Sa! Voorgesteld, waarna in december gestemd kan worden. Let dus op en help WEN naar de overwinning en naar haar duurzame doel. WEN krijgt nieuwe website Er wordt hard aan gewerkt om in november de totaal vernieuwde website www.wen.frl te lanceren. Hou het in de gaten want ook hier geldt: WEN, je krijgt er energie van! In een jaar tijd is het aantal leden van WEN gegroeid tot maar liefst 119. Ben jij daar al bij? 25


Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl

Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

26


De oude en de nieuwe dorpsfilm In 2004 verscheen de laatste dorpsfilm van Wijnjewoude. Deze film over het wel en wee van het dorp, de feestelijke hoogtepunten en het gewone leven van alledag, kwam tot stand in opdracht van Plaatselijk Belang. In de werkgroep die de film indertijd heeft gerealiseerd, zaten Anne Muller, Henk van der Ploeg en Haaije Bruinsma. Kort na het tot stand komen van de film is deze in De Swingel aan het dorpspubliek getoond om daarna voor een periode van ruim 10 jaar in de kluis te verdwijnen. Nu is het moment aangebroken dat de film nog eenmaal aan het dorp wordt vertoond. In de maand januari of februari van 2017 zullen twee avonden worden georganiseerd om de film in De Swingel te vertonen. Uit de entreegelden van deze avond hoopt Plaatselijk Belang een startkapitaaltje te creĂŤren voor het maken van een nieuwe dorpsfilm. Voor het tot stand komen van de nieuwe film is een werkgroep in het leven geroepen bestaande uit Albert van der Velde, Albert de Vries en Henk Janssen. Zij verkennen momenteel de mogelijkheden van het verkrijgen van subsidies en denken na over het draaiboek. Ook worden de eerste contacten gelegd met mogelijke filmmakers. Daarbij wordt er ook over nagedacht hoe inwoners van Wijnjewoude zelf een bijdrage kunnen

leveren, bijvoorbeeld door het insturen van zelf gemaakte opnamen of het inzingen en -spelen van de soundtracks. Het jaar 2017 is bedoeld voor het maken van de opnamen en in 2018 zou de nieuwe dorpsfilm dan het licht moeten zien. De exacte data voor het vertonen van de dorpsfilm 2004 vind je t.z.t. in de Bân en op www.wijnjewoude.net.

Bouwen brug over het Koningsdiep in 1952. De weg (N381) is geopend in oktober 1953. 27


Prikbord Te koop

Opbrengst collecte De collecte voor de Nierstichting van 2016 in Wijnjewoude heeft € 1.233,93 opgebracht. Namens de Nierstichting hiervoor onze hartelijke dank. Michiel en Sippy Postma

Muurkacheltjes, twee goed onderhouden kacheltjes, hoogte 53 cm X breedte 32 cm. Samen € 120.W.J. Stoker, Merkebuorren 89, tel. 0516-481279.

Bloemenhoning Wij hebben weer heerlijke bloemenhoning te koop. Fam. Hessels, Te Nijenhuiswei 14 in Wijnjewoude Collecte

Soosmiddag Wijnjewoude Op woensdag 23 november vertelt de heer Jongsma reisverhalen. Aanvang 14.00 uur in gebouw de Driehoek. Joke Nust-Boonstra

In de week van 28 november tot 3 december is het de week van de collecte voor het Leger Des Heils. Dan kunt u een collectant aan de deur verwachten. De coördinator Aukje Veenstra

Bingo-avond it Stikelbearske It Stikelbearske organiseert op 18 november de jaarlijkse Bingo. In dit jubileumjaar is er een hoofdprijs te winnen van € 100,-. Er zullen 8 ronden bingo worden gespeeld. Entree en deelname bedragen € 10,-. Komt allen naar MFC de Bining (Engbert Pierswei 4, 8409 JW te Hemrik) voor een gezellige avond. Aanvang 20:00 uur. Bestuur van HSV it Stikelbearske

28


Samenwerking Festival 316 en Pinksterfeest Wijnjewoude In eenheid de naam van Jezus verkondigen aan alle mensen. Dat is de wens van de besturen van Unite in Christ en Pinksterfeest Wijnjewoude. Daarom is besloten om in het pinksterweekend van 2017 gezamenlijk een compleet nieuw evenement te organiseren. Oorsprong Festival 316 Festival 316 is als onderdeel van Stichting Unite in Christ ontstaan vanuit de missie: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft", Johannes 3:16. Het festival werd vanaf 2008 georganiseerd in de week voor Oerrock en maakte gebruik van dezelfde tent. Festival316 richtte zich op het samen roepen en verbinden van Christenen in eenheid met Jezus door muziek, getuigenissen, workshops en ontmoeting. Pinksterfeest Wijnjewoude Het Pinksterfeest in Wijnjewoude is in 1979 ontstaan met een openluchtdienst. In de jaren erna sloten kerken in de omgeving zich hierbij aan en zo is in 1984 een zelfstandige werkgroep opgericht met als missie: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En houdt dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Matth. 28: 19 en 20). Pinksterweekend 2016 In het Pinksterweekend en de twee weken ervoor worden vier grote

christelijke evenementen georganiseerd in de oostelijke helft van Friesland. Dat is mooi voor de gasten, die hebben volop keuze. Er is ook een keerzijde want deze organisaties doen deels een beroep op hetzelfde publiek. Daarom zijn de besturen van Unite in Christ en Pinksterfeest Wijnjewoude in gesprek gegaan over de inhoud en samenstelling van hun evenementen. In goed overleg heeft Festival 316 haar programma naar de zaterdag van het Pinksterfeest in 2016 verhuisd en Pinksterfeest Wijnjewoude heeft haar programma plaats laten vinden op de zondag en de maandag. Dit heeft geleid tot twee prachtige evenementen in het Pinksterweekend waarvan de programma’s mooi op elkaar aan sloten. Pinksterweekend 2017 Zowel de visies, de missies als de doelstellingen van beide stichtingen vertonen een grote mate van samenhang. Er is een gezamenlijk verlangen ontstaan om in eenheid gezamenlijk op te trekken. Dit heeft beide besturen er van overtuigd om in 2017 een compleet nieuw en inspirerend Pinksterweekend te organiseren in Wijnjewoude met als thema: SAMEN.

Kleine harten kunnen grote dingen voelen.

29


30


Mindfulness Yoga! Geen tijd meer voor jezelf, steeds meer werkdruk, je ‘to do’-lijst iedere dag weer té lang? Ervaar je stress? Ben je stijf of moe of heb je last van (chronische) pijn? Of verlang je simpelweg naar momenten van rust en ruimte, naar tijd en zorg voor jezelf? Dan is Mindfulness Yoga misschien iets voor jou! Wat is Mindfulness Yoga? Mindfulness Yoga is de meest verstilde vorm van Yoga waarin we met aandacht subtiele lichaamsbewegingen en yogahoudingen uitvoeren. Zo verkennen we de mogelijkheden én de grenzen van ons lichaam en leren we luisteren naar de signalen die ons lichaam geeft. Ook komen basiselementen en oefeningen uit de

8-weekse mindfulness training van Jon Kabat-Zin aan bod. Wat is het effect? Bewegen met aandacht, werken met je ademhaling, vertragen en verstillen hebben een weldadige uitwerking op lichaam en geest. En… je levert op deze manier een actieve bijdrage aan je gezondheid en welzijn!

Praktische informatie: Op woensdag 9 november start een serie van 7 lessen Mindfulness Yoga. Tijdstip: van 09.00 uur tot 10.15 uur. Plaats: Atelier Wynja in Wijnjewoude, Weinterp 50. Kosten: € 80,Docent: Joyce de Rozario Voor meer informatie en/of aanmelding kun je contact opnemen met Joyce de Rozario: Telefoon: (0516) 480970 / (06) 15321015 Email: joyderoza@gmail.com

Midgetgolf: 18 holes wedstrijdbaan Met verschillende hindernissen Uitdagend spel voor jong en oud Omringd met bankjes Kleine speeltuin

Openluchtzwembad: 25 meter bad Ondiep gedeelte Springkuil met 2 springplanken en onderwater vensters

Na een leuke activiteit of een heerlijke wandeling of fietstocht nodigt het terras nodigt uit voor een adempauze met een kop koffie of een verfrissend drankje of ijsje.

Mjumsterwei 16 - 9243 SK Bakkeveen - tel. 0516 541493 31


Eric en Trientje verlaten de Swingel Vier jaar geleden startten Eric en Trientje vol enthousiasme in De Swingel. In het begin was het niet gemakkelijk, de “loop” was eruit. Maar met hard werken en stug volhouden hebben ze een slinger aan De Swingel kunnen geven. Er zijn weer meer activiteiten, op donderdag kun je er eten en er zijn onder de noemer van “De Swingel Live” mooie muziekavonden georganiseerd. En dit zijn nog maar een paar voorbeelden van alles wat er gebeurde. Maar uiteindelijk is de belangstelling van mensen uit het dorp tegengevallen en daarmee ook de inkomsten. Daarom hebben Eric en Trientje in overleg met het bestuur besloten, dat ze ondanks al hun enthousiasme en de vele uren die ze erin gestoken hebben te stoppen. Het was voor hen niet vol te houden. En daarom kiezen ze nu voor hun gezin, ze willen een geregelder leven, dan kunnen ze hun kinderen ook weer meer aandacht geven. Het bestuur respecteert hun besluit en wil hen hartelijk bedanken voor al hun inzet. Wij kijken terug op een periode waarin De Swingel weer meer op de Wijnjewoudster kaart staat. Kijk alleen

32

maar naar het terras. Dat was niet mogelijk geweest zonder Eric en Trientje. Het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe beheerder en mogelijk ook een nieuwe opzet van de Taveerne. Wij zijn blij dat Eric en Trientje nog door willen gaan totdat wij een geschikte andere oplossing gevonden hebben. Wij houden jullie op de hoogte en staan open voor suggesties. Het bestuur van de Swingel


MFC de Swingel te Wijnjewoude zoekt beheerder(s) MFC de Swingel, kloppend hart van een duurzaam dorp. Het bestuur van MFC De Swingel te Wijnjewoude zoekt op korte termijn beheerder(s). Het dorpshuis stelt haar faciliteiten ter beschikking aan verenigingen, stichtingen, bedrijven en particulieren. Wij beschikken over een goede en ruime accommodatie met multifunctionele gymzaal, bar, vergaderruimten en een terras. Wie zoeken wij? Voor deze functie zoeken wij iemand (echtpaar of duo ook mogelijk) met ondernemersgeest, een oplossingsgerichte houding, flexibele instelling en een aanpakkersmentaliteit. De functie van het dorpshuis is een ‘thuis’ te bieden aan de diverse gebruikers. De accommodatie is daarnaast zeer geschikt voor commerciële activiteiten als feesten en partijen, café en terrasbezoek en het organiseren van workshops. Onze functie eisen zijn: . in bezit van alle voor horecabedrijf vereiste diploma’s . in bezit van een geldig BHV-diploma . financieel en commercieel inzicht

Ervaring Aantoonbare horeca-ervaring, bij voorkeur als beheerder of gastheer. Wat bieden wij? De kans om als beheerder onze accommodatie te exploiteren in het kloppend hart van het duurzame dorp Wijnjewoude. Aanvaarding in overleg met het bestuur. Meer informatie kunt u krijgen bij Pieter de Kroon, voorzitter, telefoon 06 1299 6778 Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 15 november a.s. richten aan: Bestuur MFC de Swingel secretaris Goos Bus, Mounleane 3, 9241 HA, Wijnjewoude Of via : gwbus@hccnet.nl

33


34


Kinderopvang Esther De peutergroep In de herfstvakantie is er binnen bij De Telle het een en ander veranderd. Nieuwe kleur, de indeling en wat nieuwe spulletjes voor de aankleding. Benieuwd, kom gerust een keer kijken! Bij de peutergroep hebben we over het de herfst! Prachtige bladeren waar je mee kunt spelen en knutselen. En natuurlijk de eikels en kastanjes, we hebben al een hele verzameling! Zijn er peuters die dit ook graag willen ontdekken en willen spelen bij De Telle? Kom gerust een keer langs om te kijken. Buitenschoolse opvang De BSO is open op dinsdagmiddag vanaf 14.15 uur, de kinderen worden opgehaald bij de beide scholen en gaan dan naar De Telle. Afgelopen dinsdag zijn we met zijn allen naar het bos geweest. Een middag is dan veel te kort! We hebben mooie dingen verzameld, sporen en paddenstoelen gezocht en bekeken. Dit gaan we binnenkort zeker nog een keer doen.

Zoekt u ook professionele opvang voor uw zoon of dochter, informeer naar de mogelijkheden of kom gerust op dinsdagmiddag langs om te kijken. √ voor kinderen van 4 - 12 jaar √ heerlijk spelen met leeftijdsgenoten √ voldoende spel- en knutselmateriaal voor binnen en buiten √ kinderen kunnen lekker bijkomen na een drukke schooldag √ professionele leiding Informatie Voor aanmelden of meer informatie kijk op onze website www.kinderopvangesther e-mail: kinderopvangesther@outlook.com / 06 - 30 28 31 89. We zijn actief op facebook, volgt u ons al?

Wat je ook besluit te doen, wees er zeker van dat je er blij van wordt.

35


Volkstuinencomplex Boerestreek Een vriendin van ons vertelde me dat ze altijd graag even de recepten van de Volkstuinen las. Alleen jammer dat ik altijd van die rare kruiden moet gebruiken, die ken ik dan niet; weet niet hoe ik ze moet gebruiken, laat staan waar ik ze moet halen. Dan wordt het koken ook alweer niks en dus maar weer gewoon een stukje vlees met groente en aardappelen. Welaan lieve vriendin, bij dezen een iets ander recept waarvan je alle groenten en andere toevoegingen bij je supermarkt of groenteboer kunt kopen. Turks stoofpotje 500 gram lams- of runderpoulet 2 grote uien 2 teentjes knoflook 1 grote rode paprika 1 grote aubergine 1 courgette 300 gram snijbonen 5 tomaten 1 blikje tomatenpuree naar smaak, zout, peper, paprikapoeder, kummel (ze noemen het ook wel karwijzaad; ook in de supermarkt te verkrijgen), scherpe paprikapoeder margarine

Vlees en groenten in niet te kleine stukjes snijden. Het vlees zonder boter zachtjes opzetten tot het vocht uit het vlees is getrokken, dan de uien en kruiden toevoegen, en het geheel zachtjes aanbraden. Vervolgens leg je er een paar stukjes margarine op en de tomatenpuree en roer je het even door. Laat het geheel onder een deksel lekker pruttelen tot het vlees bijna gaar is. Daarna leg je de aubergines op het vlees, daarna de courgettes, de paprika en de snijbonen. Dan weer een beetje margarine erop leggen en als laatste de tomaten. Dit ongeveer nog anderhalf uur heel zachtjes laten stoven. Lekker met Turks brood of witte rijst. Siebo

Kerkdienst met mannenkoor Zondagavond 6 november is er om 19.30 uur een kerkdienst met mannenkoor Manna uit Boornbergum in de Hervormde kerk van Weinterp, Tsjerkereed 2. In tegenstelling tot eerdere berichten dus niet in Duurswoude. Voorganger in deze dienst is Michel van Heijningen. Naast koorzang en een overdenking is er samenzang. Iedereen is (net als overigens in alle andere diensten) hartelijk welkom. Alle diensten zijn ook thuis te volgen via www.hervormdegemeentewijnjewoude.nl of www.kerkdienstgemist.nl.

36


Programma thuiswedstrijden v.v. ODV zaterdag

5-11-2016

14:00 ODV 3

zaterdag

5-11-2016

9:00 ODV JO15-1

zaterdag

5-11-2016

10:30 ODV JO13-1

zaterdag

5-11-2016

9:00 ODV JO13-2G

Waskemeer JO13-2

zaterdag

5-11-2016

9:00 ODV JO9-1

Gorredijk JO9-5

zondag

6-11-2016

14:00 ODV 1

FC Amboina 1

zaterdag

12-11-2016

14:30 ODV 1

S.V. Haulerwijk 1

zaterdag

12-11-2016

14:00 ODV 3

Boerakker 3

zaterdag

12-11-2016

9:00 ODV JO17-1

Boornbergum'80 JO17-1

zaterdag

12-11-2016

9:00 ODV JO13-2G

Veenhuizen JO13-1

zaterdag

12-11-2016

9:00 ODV JO9-1

Jubbega JO9-4G

zondag

13-11-2016

14:00 ODV 1

Diever-Wapse 1

maandag

14-11-2016

20:00 ODV DA1

De Blesse

zaterdag

26-11-2016

13:30 ODV 2

Griffioen De 2

zaterdag

26-11-2016

9:00 ODV JO15-1

Gorredijk JO15-2

zaterdag

26-11-2016

9:00 ODV JO11-1

ONT JO11-3

zaterdag

26-11-2016

9:10 ODV JO9-2

Oerterp JO9-3

zaterdag

3-12-2016

zaterdag

3-12-2016

zaterdag

3-12-2016

zondag

4-12-2016

14:00 ODV 1

Donkerbroek 2 ONB JO15-2 Marum JO13-2

Lauwers De 1

9:00 ODV JO17-1

Trinitas JO17-1d

9:00 ODV JO9-1

Thor JO9-1G

11:45 ODV 1

Terschelling 1

Voor de uitwedstrijden kunt u terecht op onze website www.vvodv.nl

37


VIEKA: Voor Ieder Een KAns!!!! Even voorstellen; Wij zijn Binne en Muriël, woonachtig in het prachtige Bakkeveen en beide werkende in de zorg. Al jaren het idee om iets voor onszelf te beginnen, maar wat? Vorig jaar konden we onze wens in vervulling laten gaan en zijn we een webshop gestart, genaamd VIEKA: Voor Ieder Een KAdo! Hierin verkopen wij producten die gemaakt zijn door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Unieke producten waarin mensen stapje voor stapje, onder professionele begeleiding, leren (een onderdeel van) deze producten te maken! Begin dit jaar wilden wij graag uitbreiden met werk- leerplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Na maanden van onderzoek en contacten leggen, zijn wij in augustus officieel een stichting gestart; stichting VIEKA: Voor Ieder Een KAns!!! Wij bieden werk- leerplekken aan voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen met verschillende indicaties zijn welkom! Hierbij kun je denken aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of mensen vanuit de participatiewet. We gaan de werkzaamheden zoveel als mogelijk in het dorp Bakkeveen uitvoeren. Participeren in de samenleving door te leren van en werken met de activiteiten en werkzaamheden die hier in deze prachtige omgeving zijn! Wellicht kunnen we, waar mogelijk, mensen weer op weg helpen naar een betaalde baan. We werken in kleine groepen, waardoor er aandacht is voor iedereen en zoveel als mogelijk aansluiten bij ieders wensen en talenten. Momenteel hebben we contacten met recreatiecentrum Dúndelle en Natuurmonumenten! Hier zijn werkzaamheden te doen op gebied van facilitair/schoonmaak, groenvoorziening en horeca. De werkzaamheden zullen enigszins variëren in de verschillende seizoenen. Wanneer het een keer slecht weer is, wordt er de

38

mogelijkheid geboden om creatief aan de slag te gaan voor de locaties of de webshop. We zijn nog op zoek naar mensen! Heb je een PGB of een andere indicatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons voor meer informatie! Ons mailadres is info@viekazorg.nl Of kijk eens op onze website: www.viekazorg.nl (werk- leerplekken) www.vieka.nl (webshop). We zijn ook te vinden op Facebook en Twitter. Wij hebben er zin in!! Groeten Binne en Muriël


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN

Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur

Valse start schakers Bakkeveen Sneek – Het vlaggenschip van Schaakclub Bakkeveen begon de competitie in de 1e klasse B van de FSB deze keer niet goed. Na een spannende wedstrijd werd nipt verloren van de schakers van Sneek 3. Het werd 4 ½ - 3 ½ voor de ploeg uit Sneek. Vorig seizoen ontmoetten beide ploegen elkaar ook: Toen trokken de Bakkefeansters met 6 ½ - 1 ½ nog duidelijk aan het langere einde. Na een rustig begin ontbrandde de echte strijd na anderhalf uur. Het waren de hogere borden waar opeens de vlam in de pan sloeg. Op bord 3 had Gerrit Meppelink met de witte stukken zijn tegenstander Wytze van der Zee al snel onder druk gezet. Toen van der Zee’s koningsstelling open kwam te liggen maakte Gerrit het met dame en toren resoluut af; 0-1 voor Bakkeveen. Ook turbulent was het op bord 2. Daar had Anne van Streun met zwart dame en torens verzameld op de half open f-lijn. Zijn tegenstander, de al even ervaren Joe Hania, deed vrolijk mee met het aanvallende spel en had met een diagonale matdreiging of stukwinst uiteindelijk het gelukkigere einde voor zich; 1-1. Ook de lagere borden deden van zich spreken. Op bord 8 was debutant Jack Zeilstra ingevallen voor Bauke Hoogstra. Met zwart kwam hij een pion achter maar wist op het juiste moment de goede tegenaanval te lanceren. Daarmee had hij zijn tegenstander, Sybe Smid, zó klem dat deze in remise moest berusten; 1 ½ - 1 ½ . Op bord 6

was Jelle Bergsma, die ingevallen was voor Milan Heller, met zwart spelend al snel in de verdrukking gekomen. Zijn tegenstander, de sterke Jan-Hans de Jong, kon zich vrij in Jelle’s stelling bewegen en zo de winst naar zich toe trekken. 2 ½ - 1 ½ voor Sneek. Aan het zevende bord bereikten op dat moment MennoPeter van der Meer en zijn tegenstander Huib van der Zweep remise. Lange tijd leek het alsof Menno-Peter, die in de ploeg gekomen was voor Ben de Vries, met wit beslissend voordeel zou behalen. Dat kwam er echter ‘in the end’ niet van: 32 voor Sneek. De schakers uit Bakkeveen hadden tegen deze tijd al zoveel hele en halve puntjes moeten laten schieten dat het karwei voor de overgebleven drie spelers ronduit lastig was. Op bord 4 was Robin Baines met zwart goed begonnen. Robin, een aanvaller pur sang, nam geen genoegen met gebaande paden en bleef risico nemen. Dat pakte tegen Hielke Gorter niet goed uit. Gorter nam de aanval over en bracht de geconcentreerd 39


verdedigende Bakkefeanster in steeds grotere problemen. Dirk Müller speelde op de koppositie (bord 1) een aanvallende partij met wit tegen Sneeks sterkste, Frits Pen. Dirk creëerde bij Pen een zwakke pion en richtte op het winnen daarvan al zijn pijlen. Aan bord 5 speelde Jaap Weidema met wit tegen Maarten van Steinvoorn een goede partij. Jaap viel zeer gevarieerd aan en beloonde zich halverwege de partij met kwaliteitswinst. Al met al zou het wel erg positief voor de schakers uit Bakkeveen moeten lopen om hier uit Sneek wat mee te nemen. Dat gebeurde dan ook niet. In de slotfase kwam Dirk nét niet langs de wel erg goed verdedigende Pen en won Jaap van de nog heel lang doorspelende van Steinvoorn. Dit

bracht de stand even op ‘gelijk’; 3 ½ 3 ½. Op 4 was Robins positie echter onhoudbaar geworden zodat Sneek 3 de overwinning met 4 ½ - 3 ½ naar zich toe trok. Dat was, gezien het verloop van de partijen, overigens niet eens onverdiend. In de stand begint SC Bakkeveen nu zonder punten. Met nog komende tegenstanders zoals Rijs, Mid-Fryslan 2 uit Akkrum en Westergoo 2 uit Bolsward moet daar echter nog wel wat aan te doen zijn. Eerst komt echter op 16 november a.s. de kersverse koploper SC Leeuwarden naar Bakkeveen. Dan zullen de Feansters zeker uit een ander vaatje moeten tappen. Verslag: Dirk Müller

Qbuzz Buurtbus 104 Gaat met ingang van 11 december 2016, verder als Arriva Buurtbus 104 Het brengt een paar veranderingen met zich mee: - Reizen met OV kaart ( laag tarief ) is nu ook mogelijk in onze buurtbus - 10 rittenkaarten komen te vervallen, oude kaarten zijn geldig t/m maart 2017 - Tarieven na 11 december, enkele rit voltarief € 2,00 en enkele rit reductietarief € 1,20 - Reductietarief van 4 tot 11 jaar en 65 plus - 0 tot 4 jaar is gratis - Kaartjes en dienstregeling zijn in de bus verkrijgbaar - Wat gelijk is gebleven, de service die u van ons gewend bent - Rijdt van maandag tot en met vrijdag (niet op zon en feestdagen) - Van 7.15 uur tot 19.20 uur (tijdens schoolvakanties van 9.28 uur tot 18.42 uur) - Route: Tijnje - Gorredijk - Allardsoog v.v. - Wanneer u mee wil, de hand opsteken is voldoende, ook buiten de haltes - Mensen hulpbehoevend of met rollator zijn natuurlijk ook van harte welkom - De bus wordt bestuurd door vriendelijke en behulpzame vrijwillige chauffeurs

104 Buurtbus Opsterland

De Buurtbus rijdt voor iedereen, ook voor u

40

!


Volleybalvereniging DWS Beste Volleybalvrienden, Balsponsors voor de maand november: - Service- en Onderhoudsbedrijf Kamminga Namens D.W.S. hartelijk bedankt! Ook zin om te komen volleyballen? Er kunnen altijd nog nieuwe leden bij zoals Recreanten, heren en dames en jeugd spelers. Als je denkt dat volleybal iets voor jou is kom dan gerust bij de trainingen binnen lopen. Trainingstijden Maandag: Recreanten Dames 3 Dames 1 & 2 Dinsdag : Jeugd Heren 1

19:00 uur - 20:00 uur 20:00 uur - 21:15 uur 21:15 uur - 22:30 uur 19:30 uur - 20:30 uur 20:30 uur - 22:00 uur

Wedstrijdschema: 3-11

19:15 D.W.S. MC 1 - Turfst.-Drachten MC 1 20:15 D.W.S. DS 3 - VC058 DS 8 20:30 ODS DS 2 - D.W.S. DS 2 21:00 V.C.S. DS 2 - D.W.S. DS 1 21:15 D.W.S. HS 1 - VC058 HS 6

M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel Sporthal Revalidatie Friesland Surventohal M.F.C. de Swingel

10-11 19:15 19:15 20:15 21:00

s.v. Suameer DS 1 - D.W.S. DS 3 D.W.S. DS 2 - AVIOS DS 1 v.v. Bakkeveen HS 1 - D.W.S. HS 1 D.W.S. DS 1 - SC Veenwouden DS 1

Westermar M.F.C. de Swingel De Holten M.F.C. de Swingel

17-11 19:15 20:15 20:30 21:15

D.W.S. MC 1 - De Roeken/DVC XC 2 D.W.S. DS 3 - V.C.S. DS 4 HVC-WH DS 3 - D.W.S. DS 1 D.W.S. HS 1 - V.C.S. HS 2

M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel Fugelkamp M.F.C. de Swingel

24-11 19:15 D.W.S. DS 2 - Blok ’87 DS 1 20:15 ODS HS 3 - D.W.S. HS 1

1-12

20:45 V.C.S. DS 3 - D.W.S. DS 3 21:00 D.W.S. DS 1 - VC058 DS 3

M.F.C. de Swingel Sporthal Revalidatie Frie Friesland Surventohal M.F.C. de Swingel

19:15 De Roeken/ DVC MC 1 - D.W.S. MC 1

De Doelstien 41


19:15 D.W.S. DS 1 - D.O.S. DS 1 19:30 DOSKO/ Acta HS 2 - D.W.S. HS 1 20:15 v.v. Tijnje DS 3 - D.W.S. DS 3 21:00 D.W.S. DS 2 - Trochsetters DS 1

M.F.C. de Swingel Kaatshal De Trije Sporthal Revalidatie Friesland M.F.C. de Swingel

Mededeling: Competitiespelers, houd de site van Nevobo voor de wedstrijdwijzigingen in de gaten! TRAINER GEZOCHT Voor onze CMV jeugd zijn wij op zoek naar een enthousiaste trainer m/v. De jeugd traint een uur in de week en zal één keer per maand op zaterdagochtend een toernooitje gaan spelen. De training kan in overleg op donderdagmiddag of zaterdagochtend worden gegeven. Er staat een vergoeding tegenover. Ben of ken jij iemand die enthousiast is om onze jeugd tot de leeftijd van 12 jaar te gaan trainen en te coachen neem dan contact op met onze voorzitter Hans Seefat : 06-51887280. Het bestuur

Dorpsagenda November 9 Start yoga van 09.00 – 10.15 uur in Galerie Wynja 10 Verkoping van het Rode Kruis in het Wâldhûs, 13.30 uur 10 BHV cursus in de Stripe, 19.00 uur 12 Hymp Hamp Theater in de Swingel om 20.00 uur in de Swingel 12 Dag van de mantelzorg 15 Spreekuur Plaatselijk Belang: van 19.00 –19.30 uur in de Swingel 16 Klaverjasavond bij Café van der Weij 17 Zonnebloem 30 jarig feest 13.30 uur in Ureterp 18 Bingo in MFC de Bining 20.00 uur, It Stikelbearske 19 10.00 uur Intocht Sinterklaas. Klein Groningen 23 Soosmiddag, gebouw de Driehoek, 14.00 uur December 2 Schutjasavond 7 Klaverjasavond bij Café van der Weij 28 Klaverjasavond bij Café van der Weij

42


Kerkdiensten Hervormde Gemeente 3-nov 19.00 Weinterp 6-nov

Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Dankstond voor gewas en arbeid

9.30 Duurswoude Ds. N. Noorlander, Onstwedde 19.30 Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, m.m.v. Mannenkoor ‘Manna’ Boornbergum

13-nov 9.30 Weinterp 11.00 Ger. kerk 14.15 Weinterp

Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, School kerk gezinsdienst Gez. dienst Ds. G. van Zanden, Pesse

20-nov 9.30 Duurswoude Ds. G. Oberink, Urk 27-nov 9.30 Weinterp 13.45 Weinterp 4-dec

Dhr. F. Verkade, Hoogeveen, 1e Advent Ds. J.A.A. Geerts, Zalk

9.30 Duurswoude Ds. C.G. Visser, Rijssen, 2e Advent 13.45 De Driehoek Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, adventsviering

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 6-nov

9.30 uur

Dhr. H. v.d. Kamp, St. Mensenkinderen Zendingszondag Koffiedrinken na de dienst

13-nov 11.00 uur

Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Kerk/schooldienst

20-nov

9.30 uur

Ds. E.J. v.d. Brink Laatste zondag kerkelijk jaar/ voorbereiding HA Koffiedrinken na de dienst

27-nov

9.30 uur

1e Advent Ds. E.J. v.d. Brink Heilig Avondmaal/Vierdienst

4-dec

9.30 uur

2e Advent Mw. H.de Kok-Mellema, Diever Koffiedrinken na de dienst

43


Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik Meester Geertswei 15, 9241 GJ Wijnjewoude Telefoon: 0516 – 481 250

Spoed: 0516 – 480 808

Openingstijden 07:30 – 08:00 uur 08:00 – 10:15 uur 10:15 – 11:00 uur 11:00 – 12:30 uur 12:30 – 13:00 uur 13.00 – 16.00 uur

07:30 – 17:00 uur laboratorium (bloedprikken) spreekuur huisarts werkoverleg en koffiepauze visites huisarts en verpleegkundig spreekuur lunchpauze spreekuur huisarts + verpleegkundig spreekuur

16.00 – 17.00 uur:

afhalen van medicatie

Spreekuur Hemrik (de Bining) donderdag 08:30 – 10:15 uur Avondspreekuur (op afspraak) Maandag 18:00 – 21:00 uur Tevens verpleegkundig spreekuur Wrattenspreekuur op afspraak Voor het maken van afspraken en het aanvragen van herhaalrecepten kunt u ons telefonisch bereiken tussen: 08:00 – 10:15 uur en 13:00 – 15:00 uur. Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website www.lewin.frl (Lab)uitslagen: u kunt ons na 2 werkdagen bellen tussen 14:00 – 15:00 uur Urine uitslagen hoort u z.s.m. van ons. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicatie en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze assistentes. Na 17:00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door: Dokterswacht Friesland telefoonnummer: 0900 – 11 27 112 De Dokterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van Nij Smellinghe te Drachten. Onze praktijk is het gehele jaar op werkdagen geopend behalve de eerste week van januari 2017. 44


HM Haarmode Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. 13:00 – 17:30 Di. 8:30 – 12:00 13:00 – 17:30 Wo. 13:00 – 20:00 Do. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Vr. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Za. 8:30 – 12:00

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Pedicure- en Manuele praktijk

Alma van der Meulen Professionele voetverzorging Diabetische - reumatische voet Manuele therapie Voetreflexologie Ook bij u thuis Behandeling volgens afspraak

0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36 9241 GL Wijnjewoude


drukkerij

25 jaar

DRUKT EN PRINT ENERGIENEUTRAAL! stroom: zonnepanelen

verwarmen: heatpipes

verwarming: warmtepomp

afval: recycling

papier: FSC gekeurd

De ban november 2016  
De ban november 2016  
Advertisement