Page 1


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Van de redactie Redactie "de Bân" Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67

tel: 48 13 81 tel: 48 13 91 tel: 48 13 98 tel: 48 13 05 tel.: 48 14 57 tel.: 48 17 27

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. De volgende Bân verschijnt op zaterdag 3 juni 2017. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 27 mei 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 25 mei binnen zijn bij Klaasje van der Woude, Te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl

1


Dodenherdenking 2017 Bij de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid op 4 mei aan de Weinterp is bijgaand gedicht voorgedragen door Tineke Kamminga van Votum Nostrum. De krans werd gelegd door Marrit Dreijer en Marit Dijkstra van It Twaspan. In deze tijd van vrede in mijn leven, is het lastig te bevatten, dat 73 jaar geleden, op de plek waar ik nu zit, mensen stierven voor mijn vrede, mensen stierven voor mijn vrijheid, en wat raar om te bedenken, dat op dit moment op deze aarde, er nog steeds mensen sterven, voor de vrede en de vrijheid, voor een meisje net als ik, zodat zij later net als ik, over 73 jaar, mag klagen over school en huiswerk, in plaats van bang te zijn, voor bommen en de dood. Dit gedicht is geschreven door de 17 jarige Floor Gaus uit Overveen, die het op 4 mei zelf heeft voorgedragen tijdens de herdenking in voormalig kamp Amersfoort. Overleg met de gemeente Op 30 maart hadden we het ambtelijk overleg met de gemeente waarbij de volgende afspraken zijn gemaakt: * Het fietspad langs de weg BakkeveenWijnjewoude wordt opgeknapt. * De straatverlichtingen op de kruisingen van Driehoek en Klein Groningen zullen ook na 23.00 uur doorbranden in verband met de veiligheid. * De wateroverlast aan de Opper Haudmare en Klein Groningen krijgen aandacht vanuit de herinrichting. * De, als gevolg van omleidingen, kapotgereden bermen worden na oplevering van Weinterp West hersteld. * In de herfst kunnen buurten een kleine bladkorf aanvragen bij de gemeente, op voorwaarde dat ze die dan zelf zullen legen. De 3 grote korven die jaarlijks op

2

de bekende plekken staan, worden gewoon door de gemeente geleegd. Op 17 mei ontvangen wij het college van B&W ditmaal in De Stripe voor het bestuurlijk overleg. De ontvangstlocatie wisselt jaarlijks en is deze keer gekozen omdat het fietspad door het bos ĂŠĂŠn van de gespreksonderwerpen zal zijn. Verder staan onderwerpen als ouderenhuisvesting, snelheid en geluidshinder van verkeer, snel internet, duurzaamheid en onderwijs op de agenda. Ledenwerfactie Vanaf juni start Plaatselijk Belang een actie om nieuwe leden te werven. Door vergrijzing en verhuizingen is het aantal leden in 2016 gezakt tot ongeveer 550. De actie is nodig om een gezond


ledenbestand te bereiken en te behouden. Op die manier heeft PB een zo sterk mogelijke vertegenwoordigende positie ten opzichte van derden die onze woonomgeving kunnen beïnvloeden. Ook kunnen wij onze wensen dan krachtiger uiten. Te denken valt daarbij aan de gemeente, provincie, Staatsbosbeheer en dergelijke. Ook andere acties, waarvan wij u in de Bân op de hoogte houden, kunnen wij dan effectiever voor u uitvoeren. Als wij ons gesteund weten door het overgrote deel van de inwoners van Wijnjewoude kan PB met meer overtuiging voor de belangen van ons dorp opkomen. Daarom zullen de leden van het PBbestuur de 280 adressen in ons dorp, die geen lid zijn, langs gaan met de vraag lid te worden. Contributie-inning De automatische incasso van de contributie voor 2017 vindt plaats in de maand mei. De leden die geen incassoopdracht hebben verstrekt worden persoonlijk bezocht om de contributie te innen.

Ondernemersvereniging De periode waarin Antoon van de Wolfshaar als afgevaardigde van de ondernemersvereniging de PB vergaderingen heeft bijgewoond is ten einde. Doel was een win-win situatie voor beide partijen. De recente evaluatie heeft opgeleverd dat Plaatselijk Belang aanbiedt om de komende periode betrokken te zijn bij de vergaderingen van de ondernemersvereniging. De hoop is dat beide partijen ontdekken waar ze elkaar daadwerkelijk kunnen versterken. In de ledenvergadering van de ondernemersvereniging op 27 mei zal dit aanbod worden besproken. Verslag Ledenvergadering 28 maart jl. Het verslag staat hieronder afgedrukt. Groenbrengpunt Ureterp In mei alle zaterdagen geopend van 9.00 - 13.00 uur. Inloopspreekuur PB: Dinsdag 16 mei van 19.00 - 19.30 uur in de Swingel, telefoon: 0516-480562

Verslag ledenvergadering Plaatselijk Belang d.d. 28 maart 2017 1. Opening en welkom Aanwezig zijn ongeveer 40 personen, exclusief de 8 bestuursleden van Plaatselijk Belang. Er is ook een aantal raadsleden aanwezig. Omdat Grietje vanwege ziekte vanavond niet aanwezig is zal Theo de vergadering voorzitten. Hij stelt een kleine agendawijziging voor. De volgende personen zullen een korte toelichting geven waar ze mee bezig zijn in de werkgroep waar ze lid van zijn. - 24 uurs Aktie: Frits van der Meulen - Eenzaamheid en saamhorigheid: Auckjen Weidema - Ouderenhuisvesting: Aldert Voolstra 24 uurs Aktie: De 24 uurs Aktie (Midjier Wynjewâld) is van 30 juni 18.00 uur tot zaterdag 1 juli

18.00 uur. Het doel van deze activiteit is het vergroten van de onderlinge binding in het dorp. De gehele opbrengst is voor 3


Cor de Vries

de jong auto’s & machines Roelof de Jong

06 - 12 99 63 76 www.devriesbouwenonderhoud.nl cor@devriesbouwenonderhoud.nl Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude

Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

s

Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

Ÿ

In- en verkoop occasions

Ÿ

In- en verkoop classic cars

Ÿ

In- en verkoop USA cars

Ÿ

APK keuringsstation

Ÿ

Onderhoud en reparatie; alle merken

Ÿ

Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

drukkerij RB Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

4

DRUKT EN PRINT ENERGIENEUTRAAL! Opper Haudmare 2 - 9241 WD Wijnjewoude

berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97 / 06 - 57 58 43 55 info@drukkeijpool.nl - www.drukkerijpool.nl


de Voedselbank in Opsterland. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers en spullen voor de veiling. Dit moeten wel bruikbare/goede spullen zijn die voor het goede doel geveild gaan worden. Daarnaast vinden er diverse activiteiten plaats op en rondom het evenemententerrein. Via de Bân worden we op de hoogte gehouden. Eenzaamheid en saamhorigheid: Doel is: hoe kunnen we inwoners van Wijnjewoude mobiliseren naar elkaar om te zien. Waarom: vanuit de dorpsspiegel is een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. 1. Verschillende inwoners voelen zich vaak eenzaam. 2. De saamhorigheid versterken in Wijnjewoude. Daarna legt Auckjen kort uit wat de werkgroep afgelopen jaar gedaan heeft en wat de plannen voor het komende jaar zijn. De werkgroep wordt hierbij ondersteund door Timpaan. Ouderenhuisvesting: Aldert Voolstra is lid van de werkgroep ouderenhuisvesting. Wijnjewoude is het enige Opsterlandse dorp dat een dergelijke werkgroep heeft. Het uitgangspunt is: ouderen woonruimte bieden in het eigen dorp (evt. Wâldhûs). De uitkomst van de dorpsspiegel liet dit ook zien. Het Wâldhûs is inmiddels 25 jaar oud en dus gedateerd en er is geen complexe zorg mogelijk. Gemeente Opsterland heeft kort geleden in samenspraak met de dorpen een nieuwe Woonvisie opgesteld. Theo en Aldert zijn namens Wijnjewoude bij de visieontwikkeling betrokken geweest. Samen met Elkien en gemeente Opsterland zal er binnenkort een woononderzoek in Wijnjewoude gedaan worden. De offerte van Partoer voor het onderzoek ligt bij de gemeente. Binnenkort gaan alle partijen met elkaar om tafel.

Theo Bedankt Frits, Auckjen en Aldert voor hun bijdrage. 2. Mededelingen Er zijn vanuit het bestuur en de zaal geen mededelingen. 3. Klein Groningen herinrichtingsplannen Theo nodigt Herman Pieter Klaster van de gemeente uit voor een presentatie van de plannen. Herman Pieter start met een toelichting over de voormalige zuivelfabriek op Klein Groningen. In de Sa! van vandaag staat ook een artikel over de voorgenomen inrichtingsplannen. Stand van zaken tot nu toe: 1. De bedrijfspanden in de voormalige zuivelfabriek zijn aangekocht en de contracten zijn getekend. 2. De woningen aan de vaart blijven behouden. De bewoners zijn en worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen. 3. Er is behoefte aan een leefbare centrale plaats in de buurt met voorzieningen voor de buurt en de vaarrecreant. 4. Deze combinatie kan heel goed samen gaan op de locatie van de voormalige zuivelfabriek. 5. Er dient hiervoor ruimte heringericht te worden en de koers is ingezet om de voormalige zuivelfabriek te slopen. 6. Er wordt een passende aansluiting gezocht tussen de herinrichting en de vaart. 7. Eerste gesprekken met bewoners hebben plaatsgevonden. 8. Buurt wordt betrokken bij de uitwerking van de ontwerpen. Uitgangspunten: * Herinrichting voormalig zuivelfabrieksterrein. * Revitalisatie van openbare ruimte. * Realiseren van een boordvoorziening. * Centrale plaats voor het dorp met voorzieningen voor de recreant. * Sociaal, verkeersveilig en leefbaar.

5


Voorgenomen planning: * Voor de bouwvak: Onderzoeken, ontwerpen en procedures. * Na de bouwvak: Uitvoering en afronding. Uiterlijk voor vaarseizoen 2018 gereed. Herman Pieter sluit zijn presentatie af. Zijn er nog vragen? * Frans Pool vraagt of er ook gekeken is naar het realiseren van een aantal bouwkavels op het vrijgekomen terrein. Hiermee genereer je inkomsten en kun je de kosten een beetje drukken. Herman Pieter geeft aan dat het terrein best groot is maar de ruimte ook wel nodig is voor de te realiseren plannen. * Joop van Bergen vraagt waar de toegang naar het terrein komt. Herman Pieter vertelt dat er een revitalisatie van de openbare ruimte plaats zal vinden. Toegang tot het terrein blijft op dezelfde plaats als waar die nu is. * Janny Copeland vraagt naar de mogelijkheid van het draaien in de bocht en of er ook overnacht kan worden. Er is samen met de Provincie gekeken naar de beschikbare ruimte, is deze voldoende aanwezig. Als er wel een verruiming plaats zal vinden moet dit op vrijwillige basis. Op de locatie mag je 24 uur blijven liggen en er kan overnacht worden. Theo bedankt Herman Pieter voor zijn presentatie en hij ontvangt hiervoor een suikerbrood van Bakkerij Van der Molen. 4. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 22 maart 2016 De notulen van de vergadering van vorig jaar staan op de website en zijn gepubliceerd in de Bân. Er zijn geen vragen of opmerkingen dus worden de notulen vastgesteld. De notulen worden ondertekend en de 6

voorzitter bedankt Albert van der Velde voor het opstellen van de notulen. 5. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag van de secretaris staat afgedrukt in de Bân van maart 2016. Er zijn geen vragen en op- of aanmerkingen. Janny Janssen wordt bedankt voor het maken van het verslag. 6. Jaarverslag van de penningmeester Het verslag stond afgedrukt in de Bân van maart en wordt op de vergadering geprojecteerd via de beamer. Ook over dit verslag zijn geen vragen. 7. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid De kascommissie bestond dit jaar uit de heren W. Veenstra en S. Hospes. Omdat de heer Hospes vanavond niet aanwezig is neemt Wiebe Veenstra het woord. De kas is gecontroleerd en goedgekeurd. Waar de administratie een aantal jaren geleden nog met de pen in een kasboekje werd bijgehouden gebeurt dit nu allemaal digitaal. Er is één klein foutje ontdekt welke daarna hersteld is. Verder ziet alles er prima uit. De voorzitter bedankt beide heren en vraagt wie volgend jaar de kascontrole samen met S. Hospes wil doen. De heer Wiebe Pool wil dit wel doen. De kascommissie voor volgend jaar bestaat dus uit: S. Hospes en W. Pool. 8. Bestuursverkiezing Aftredend is onze penningmeester Janny Copeland. Janny is 9 jaar lid van het bestuur van Plaatselijk Belang geweest. Een van haar projecten was het realiseren van Te Plak en het mede organiseren van het carbid schieten. Theo bedankt Janny voor haar inzet. Janny ontvangt een miniatuur van het dorpsbeeld en een mooi bos bloemen.


Janny heeft een mooie tijd in het bestuur gehad. Negen jaar was best lang maar de tijd is voorbij gevlogen. Ze heeft het werk met veel plezier en liefde gedaan en wenst het bestuur veel succes. Het bestuur heeft Martin de Vries bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Martin woont nu ongeveer 2 jaar in Wijnjewoude aan de Weinterp nr. 5. Hij stelt zich kort voor. Omdat de aanwezige leden instemmen met de kandidaat en er geen tegenkandidaten zijn verwelkomen we Martin met applaus in het bestuur. 9. Stemming opstalrecht muziekkoepel De nieuwe muziekkoepel staat op grond van de gemeente Opsterland. Over het vestigen van opstalrecht voor de muziekkoepel moet de ALV besluiten, zo blijkt uit een brief van notaris Kooi. De voorzitter vraagt of er bezwaren zijn? Dhr. H. Heslinga vraagt of er nog dingen zijn die het bestuur de leden aangaande dit punt voor moet leggen. Theo vertelt dat dit niet het geval is. De gemeente Opsterland betaalt de rekening van de notaris voor het opstellen van de akte. Het moet nu wel goed worden vastgelegd. De aanwezige leden gaan akkoord met het voorstel. 10. Rondvraag Henk van der Ploeg heeft twee puntjes: * Wanneer worden de fietspaden opgeknapt? Theo vraagt of Jan van Dalen uit Bakkeveen een toelichting wil geven. Jan van Dalen legt uit dat Wijnjewoude en Bakkeveen samen optrekken in dit project. Hier en daar zit er wat beweging in en we houden de vinger aan de pols. Als voorbeeld wordt Haulerwijk genoemd. * Het pad bij het evenemententerrein is na het laatst gehouden dorpsfeest een

grote modderpoel. Zoals het er nu bij ligt kan het niet. Mogelijke oplossing kan zijn graskeien en opnieuw inzaaien. Theo geeft aan dat hier aan gewerkt wordt. De dorpsfeestcommissie zou op de plek van de autoscooters graskeien neerleggen maar er is alleen maar een pad neergelegd. Frans Pool: Heeft een vraag over de plannen voor de ventweg langs de Opper Haudmare. De plannen liggen ter inzage maar Frans heeft, op grond van de ervaringen bij Weinterp West, het idee dat er alleen nog maar ‘Ja’ gezegd kan worden. Hij vraagt of iemand van Plaatselijk Belang of de stuurgroep even mee wil kijken. Taeke Tuinstra deelt de mening van Frans. Henk Heslinga vertelt dat er nog een aantal open eindjes zijn. Deze laatste eindjes wil de stuurgroep binnenkort overdragen naar Plaatselijk Belang. Frans zal een afspraak inplannen met PB, Stuurgroep en het projectbureau N381 om dit onderwerp te bespreken. Arifin de Haan (Opper Haudmare 34): Voor zijn huis is een boom verwijderd en het is hier nu een modderpoel. Wanneer wordt hier iets aan gedaan? Theo vraagt of hij in de pauze even zijn gegevens wil geven zodat dit punt meegenomen kan worden naar het ambtelijk overleg met de gemeente Opsterland. Mevr. A. Karssen-Hooijsma: De oude lanen hadden vroeger een naam. Misschien is het leuk om naambordjes bij de lanen te plaatsen met de naam erop. Ruurd van der Woude merkt op dat de oude wijken bij de Tjalling Harkeswei ook namen hebben. Misschien kunnen hier dan ook naambordjes geplaatst worden. 7


hotel Restaurant

Hotel & Restaurant de Stripe Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Wij zijn geopend van maandag t/m zondag vanaf 9.00 uur. Tip! Probeer ook eens ons lekkere verse afhaalmaaltijden, kijk op www.destripe.nl/afhaalmenu voor verdere informatie!! www.destripe.nl (0516) 54 12 15 info@destripe.nl

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729

Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

8

Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk


Theo zal hier naar kijken en bespreken met de gemeente.

We houden dit de komende tijd goed in de gaten.

Ook zou mevr. Karssen het leuk vinden dat oude dingen van Wijnjewoude niet worden weggegooid maar deze ergens tentoon te stellen. Misschien kan dit in een vitrine in de Swingel? Misschien een oproep in de Bân plaatsen of meer mensen spullen beschikbaar willen stellen. Deze mooie oude spullen moeten niet verloren gaan.

Als laatste punt deelt Theo mee dat de automatische contributie inning plaats zal vinden in de maand mei. Er zijn nog 92 adressen die geen gebruik maken van een machtiging. Daar zal de contributie nog opgehaald moeten worden.

Mevr. van der Spoel (Opperhaudmare 4): Kan er iets gedaan worden aan de planken rondom de tunnel? En mevrouw heeft nog steeds veel wateroverlast. Marga Oosterveld (Klein Groningen 20): Geeft aan dat de wateroverlast op meerdere plekken een probleem is. Er is wel wat aan gedaan maar het is nog niet opgelost. Theo zal het punt wateroverlast meenemen naar het ambtelijk overleg met de gemeente en Joop van Bergen zal deze twee punten meenemen naar het stuurgroep overleg. Taeke Tuinstra bedankt Plaatselijk Belang voor het onder de aandacht brengen van de hoge snelheid op wegen als de Weinterp en Mouneleane maar ook binnen de bebouwde kom.

Theo vraagt of er nog meer vragen zijn. Omdat die er niet zijn hebben we nu ongeveer 10 minuten pauze. 11. Sluiting Theo bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid. Na de pauze gaan we verder met een leuke ontspannende activiteit. 12. Pauze Iedereen krijgt nog een kopje koffie of thee. 13. Een verassend gezellig programma vol activiteit Onder leiding van Frits en Janny Copeland spelen we een aantal ronden Bingo met mooie prijzen. Voorzitter, Th. van Linde Notulist, A. van der Velde

9


Werkgroep Saamhorigheid en Eenzaamheid Beste dorpsgenoten, Al een tijdje vinden jullie berichten van ons in de Bân. Alleen…….de naam van onze werkgroep, het is zo’n mond vol! Vandaar, bij deze de mededeling dat we per 1 mei 2017 Werkgroep KOM ERBIJ zijn. Jullie horen van ons. In deze of een volgende Bân, of in de buurt. Namens Werkgroep KOM ERBIJ, Lydia Huisman Tel.: 06-37552518

Nieuws van WEN WEN waar gaat het ook weer om? Wijnjewoude Energie Neutraal in 2025. Het schone doel dat we als dorp met elkaar kunnen waarmaken. Op en top actueel, nu ook de landelijke politiek* eindelijk doordrongen lijkt te raken van de noodzaak om over te gaan van fossiele naar groene energie. Laat zon, wind en andere natuurlijke bronnen ons verwarmen, verlichten en in beweging zetten. Het kan! De technieken zijn er en worden in rap tempo verder ontwikkeld. Met elkaar kunnen wij ons dorp onafhankelijk maken van olie, aardgas en kolen die de toekomst bedreigen. Wat jij kunt doen? Allereerst bewust met energie omgaan, daarmee kun je al een hoop besparen. Ook in je portemonnee. Daarnaast levert isoleren verreweg het meeste op. Je investering betaalt zich vanzelf terug door de aanzienlijke besparing op energielasten. Heb je het geld er niet voor liggen? Laat het weten, er zijn mooie subsidies, aantrekkelijke groene leningen en er zijn mensen die je er graag mee helpen. Vervolgens kun je aantrekkelijk investeren in het gebruik van zonneenergie. Niet alleen voor elektriciteitsopwekking maar ook kan het je water verwarmen, zodat je veel minder gas verbruikt voor douchen, wassen of de centrale verwarming. En wist je dat bijna 80% van je energienota bestaat uit 10

gasverbruik? Wil je meer weten? Kijk dan eens rustig rond op www.wen.frl of neem contact op met onze WENadviseur Tjalling Reitsma (tel.:0682092400). Hij komt je graag (en gratis) helpen bij beslissingen op energiegebied. Energieverbruik Wijnjewoude daalt Elk jaar registreert WEN het elektriciteiten gasverbruik in Wijnjewoude. En het blijkt dat ons dorp nu al een mooi resultaat laat zien. Zo is het totale elektriciteitsverbruik (particuliere plus zakelijke aansluitingen) het afgelopen jaar met 4% gedaald. In heel Opsterland was de daling 1%. Binnen ons dorp doet de daling zich vooral voor in de bebouwde kom en in het buitengebied west.


Ook het gasverbruik daalt gestaag. Sinds 2008 met ruim 23% in Wijnjewoude en met 11% in heel Opsterland. Alleen al in het jaar 2016 was de daling 2% in Opsterland, 4% in Wijnjewoude en zelfs 6% in de bebouwde kom van het dorp. Het aantal adressen in Wijnjewoude waar energie wordt opgewekt met zonnepanelen is in drie jaar tijd meer dan verdubbeld: van 28 naar 71. Minstens 71, want zonnepanelen op adressen met een analoge meter worden vaak niet geregistreerd en tellen dus niet mee. Wil je er meer over weten en of de grafieken zien? Je vindt ze bij het nieuws op www.wen.frl. De spanning stijgt, maar WEN gaat door Zoals bekend heeft WEN voor collectieve opwek van zonnestroom en opwerking van biogas tot groengas de voormalige waterzuivering aan de Tolleane in

gedachten. Deze zomer bepaalt It Wetterskip of we deze locatie kunnen gaan gebruiken. Ondertussen doen wij er alles aan om bij een hopelijk positieve afloop zo snel mogelijk in actie te kunnen komen. Volgende week gaan we weer in overleg met gemeente en It Wetterskip. Ook de contacten met allerlei deskundigen op het terrein van monomestvergisting en groengasopwerking worden steeds intensiever. Groengas lijkt een geschikte oplossing voor het feit dat niet elk huis zonder gasaansluiting kan. Wat zou het dan mooi zijn als we voorlopig gewoon op ons eigen groene gas kunnen blijven verwarmen en misschien ook wel rijden. * Wil jij de formatie-deelnemers laten weten dat er een overkoepelend plan moet komen voor de energietransitie, onderteken dan het manifest op www. Energiecommissie.nl

Roefeldag Jaaaaaa, er komt weer een Roefeldag, dit jaar op donderdagmorgen 6 juli. Roefeldag komt van het Belgische woord 'roefelen', wat 'snuffelen' of 'ontdekken' betekent. De Roefeldag is zo langzamerhand niet meer weg te denken uit het leven van onze groep8ers. Jaarlijks kunnen zij op deze dag een kijkje nemen in de wereld van volwassenen, een mooie gelegenheid om organisaties en bedrijven in hun buurt te leren kennen, en te beleven wat men nou zoal de hele dag doet. Heel veel bedrijven in de omgeving werken mee aan deze dag, alleen‌we zijn altijd op zoek naar nog meer voor de jeugd interessante belevingen op het gebied van beroepen. Bent u zo’n bedrijf en hebt u zin en tijd om deze morgen twee keer 1,5 uur uw deuren open te zetten voor een groepje van 2 jongens of meisjes, laat het dan weten. Zij verdienen een kijkje achter uw schermen. Graag tot ziens op de Roefeldag. Lydia Huisman (Tel.: 06-3755218 of 0516-481178) en Joke Jakobs (tel.:06-38897792).

11


Hagerank 14 9241 EL Wijnjewoude handelsonderneming-eizelinstra.nl

Handelsonderneming

Eize Linstra

Voetbaldoelen

Te koop:

uien (2,5 of 5 kg. per zak) en aardappels (5, 10 of 15 kg. per zak).

voor particulieren.

Bildstar en Irene’s op voorraad andere rassen zijn op bestelling leverbaar. De bestelling wordt aan huis geleverd!

Mobiel: 06 - 234 598 44

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Herenweg 19 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

12

0516 - 48 13 05

Voorzitter:

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Manuel & Jannie Boer Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 23 00 55 05


Fietstocht rond Refo 500 Zaterdag 13 mei wordt er een fietstocht georganiseerd langs de kerken in Bakkeveen, De Wilp, Wijnjewoude, Frieschepalen en Ureterp. In elk dorp kan om 13.00 uur gestart worden. Deze kerken zijn van 13.00 – 17.00 uur open. Een aantal kerken hebben een korte activiteit (in het kader van Refo 500) en er staat koffie en thee klaar. De route langs alle kerken is 40 km, naar keuze kunt u dit ook met de auto doen. En een kortere route met de fiets is ook mogelijk. Van 5 tot half 6 wordt er een vesper gehouden in de Pieterkerk in Ureterp. Van harte welkom – ook als u de tocht niet hebt gefietst! Startpunten zijn: Ureterp: St Pieterkerk, Selmien Oost 47 Frieschepalen: de Paedwizer, t Paed 1 Siegerswoude: CGK Elim, Taeijewyk 1a Bakkeveen: De Mande, Tsjerkewal 20 Wijnjewoude: Hervormd Duurswoude, Breeberchspaed 1 De organisatie is in handen van de gezamenlijke kerken. Namens de organisatie, Mathilde Krijgsheld mathildekrijgsheld@gmail.com

Meinsma Fietsen Provinciewinnaar in verkiezing Tweewielerwinkel van het jaar 2017 Tijdens het kenniscongres Tweewieler Retail Trends in Burgers’ Zoo in Arnhem zijn maandag 3 april de provinciewinnaars gehuldigd en is de overall-winnaar bekendgemaakt. Provincie Vlaanderen, België, ging er met de hoofdprijs vandoor. Toch is dit voor Meinsma Fietsen geen teleurstelling. Hans Meinsma: ‘in deze competitie zijn wij door onze klanten beoordeeld met een 9,4 gemiddeld. Dat is een prachtig resultaat. Het zorgde ervoor dat wij met de meeste stemmen en hoogste waardering lokaal winnaar zijn geworden van Opsterland én provinciewinnaar van Friesland’. Inge

Meinsma: ‘de overall-winnaar is een terechte winnaar, wij gunnen het hen van harte en zijn dankbaar, trots en blij met de door ons gewonnen beker en uitgereikte oorkonde. Dankzij onze klanten zijn we zover gekomen in de competitie en met dit goede gevoel gaan we vol vertrouwen het nieuwe fietsseizoen in!’

13


Geef de pen door Marco en Jeltsje, bedankt voor de pen. Jullie hebben een uitstekend gevoel voor timing. Voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Peter van der Bij, geboren en getogen in Wijnjewoude en opgegroeid aan de Opperbuorren 10. Een prachtige uitvalsbasis, waar ik het tot voor kort erg naar mijn zin heb gehad. April is namelijk ook de maand dat ik 30 ben geworden en ‘’officieel’’ over ben gegaan naar mijn eigen huisje aan de Russchenreed 8. Al enige tijd mocht ik mij trotse bezitter van dit plekje noemen, echter hebben we het zonder al te veel haast eigen gemaakt. Vooral mijn ‘’heit’’ moet ik hiervoor bedanken. Er zat al een erg mooie keuken, badkamer, toilet en nieuwe vloer in, wat dat betreft hoefde er op een paar kleine aanpassingen na weinig te gebeuren. Wel is echt alles weer even in een verse lik verf of saus gezet. Uiteraard nog veel meer ideeën en plannen, maar alles op zijn tijd. Op dit moment ben ik alweer ruim 1.5 jaar werkzaam voor de Randstad Groep Nederland als (sales) intercedent. Mijn werkweken zijn eigenlijk niet te voorspellen en verlopen vaak erg ad hoc en hectisch. Samen met mijn collega ben ik verantwoordelijk voor een rayon, waaronder o.a. Oosterwolde, Drachten en Gorredijk vallen, ook Wijnjewoude valt binnen mijn gebied. Deels ben ik onderweg en zit ik bij veel bedrijven om HR-kennis te delen, vacatures te bespreken, maar soms kan het ook een kop koffie zijn om weer even bij te praten en een werk gerelateerde relatie die je hebt opgebouwd intact te houden. Weer op de vestiging aangekomen, ben ik veel aan het searchen naar goede en geschikte kandidaten voor vacatures en voer ik vervolgens veel intakes om een beter beeld bij iemand te krijgen. Zodat je een zorgvuldige match kunt maken tussen de kandidaat en het bedrijf. Daarom is het belangrijk je opdrachtgevers goed te kennen, maar ook de kandidaat. Samen met mijn collega zijn we verantwoordelijk voor al 14

onze werkenden. Hierbij kun je denken aan de verloning, cao- technische vraagstukken en andere administratieve werkzaamheden. Waarbij je bij Randstad al snel alleen aan het uitzendbureau denkt, gaat onze dienstverlening wel verder dan alleen uitzenden. Je kunt dan denken aan puur werving & selectie en eigenlijk alle andere HR-vraagstukken, zoals ziekteverzuim, training en opleiding. Eigenlijk is elke dag te kort. Heel af en toe spring ik in het weekend nog eens bij als gastheer in restaurant de Koriander in Drachten. Tot en met 2015 heb ik in de horeca gewerkt waarvan de laatste ruim vijf jaar bij restaurant de Wilgenhoeve in Drachten. De laatste vier jaar kon ik dit prima combineren met mijn studie HRM aan de Stenden Hogeschool. Uiteindelijk mede door mijn studie de switch kunnen maken naar een baan bij Randstad. Het was wel even wennen om echt weekend te hebben en gewoon met kerst thuis te zijn of met vrienden uit eten te kunnen, in plaats van andersom. Minder Bourgondisch ben ik er niet om geworden, ik kan echt genieten van een lekker glas wijn en deel mijn kennis graag met anderen. Al merk ik dat deze kennis wel kleiner wordt, naarmate je er minder mee bezig bent. In mijn vrije tijd ben ik vooral veel te vinden bij ODV. Op dit moment samen met Johan Paulusma trainer/leider van de Dames 1. Een erg gezellige en hechte groep die meedoen aan de dames dorpencompetitie. Deze competitie gaat buiten de KNVB om en meestal worden de wedstrijden op maandag gespeeld. Verder speel ik op


dit moment in zondag 1. In eerste instantie uit nood geboren, zodat we ook op zondag een team konden behouden, inmiddels is de groep alweer uit gegroeid tot een selectie van bijna 20 man en kan er waarschijnlijk volgend seizoen weer een tweede team worden gerealiseerd. Ondanks dat ik niet de eerste naam ben die de trainer op papier zet, beleef ik dit

seizoen echt positief. We hebben een hechte en leuke groep, waar het met de sfeer wel goed zit en dit is voor mij het allerbelangrijkste. De pen geef ik door aan ons bekendste dorpsgenoot en tevens goede vriend Tim Douwsma, officieel niet meer inwoner van Wijnjewoude, maar nog altijd vaak in Wijnjewoude te vinden.

15


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Tolleane 26 E-mail: info@taekemabouw.nl 9241 WH Wijnjewoude Website: taekemabouw.nl Onno Lieuwes 06 - 31 53 94 03

Rinse Taekema 06 - 46 03 84 42

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

Dundelle

Voor al uw feesten en partijen Na een leuke activiteit of een heerlijke wandeling kunt u ook terecht voor een adempauze met een kop koffie of een lekker drankje of een versnapering

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

16


ODV Bosloop 1 pagina Is in bezit van Frans.

17


HF

Hytex Fashion B.V. socks, underwear, accessoires

Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl www.hytexfashion.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs

18


Herinneringen aan Wijnjewoude De oudere inwoners van Wijnjewoude kennen haar nog wel: Janny Sikkema, geboren in 1936 en in 1954 met haar ouders en twee broers geĂŤmigreerd naar Canada. Janny is geboren op Klein Groningen als dochter van Wieger en Fetje Sikkema. Met haar heb ik gesproken om herinneringen aan vroeger maar ook aan de tijd van de oorlog op te halen. Janny is inmiddels 80 jaar en was begin april twee weken met vakantie in Wijnjewoude. Ze logeerde de eerste week bij haar nicht Griet Hielkema en trok ook veel op met andere familieleden. Maar het doel was om haar roots aan haar kinderen te laten zien. Aan het eind van de eerste week kwamen haar vier kinderen (zonder aanhang) naar Wijnjewoude en met elkaar vertoefden ze in een woning aan de Mersken. Ze heeft kunnen laten zien waar ze is opgegroeid, waar haar familie heeft gewoond en waar ze naar school en naar de kerk gingen. Zo ontstond er een beeld bij al haar verhalen die zij over vroeger, haar jeugd heeft verteld.

Epie, 12 jaar, was na schooltijd aan het werk bij boer Sijtsma en haar broer Auke was 9 jaar en ging nog naar school. Wieger Sikkema was schilder van beroep en zijn vrouw Fetje stond in de winkel. Haar vader hield van het avontuur en zag in Canada meer mogelijkheden zich te kunnen ontwikkelen. Janny vond het geen bezwaar om te emigreren al was het best wel spannend. Ze heeft er ook nooit spijt van gehad. De reis ging per boot. Tien dagen lang op de boot en vervolgens nog twee dagen in de trein. Nu vliegt ze in zeven uur naar Schiphol. De tijd heeft dus niet stil gestaan.

In 1954 ontstond bij haar ouders het plan om te emigreren. Janny werkte in de huishouding bij dominee Smit, haar broer

Janny was nog maar net in Canada of ze had al een baan. Ze kreeg werk bij een Dovenschool. Het ging om het

Van links naar rechts: Epie, Wieger (heit), Jannie, Auke, Fetje (mem). Vertrek per boot naar Canada in 1954.

19


woensdag

Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude 0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voor al uw: * Bloemstukken * Snijbloemen Weinterp 1 * Kamerplanten 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68 * Bruidswerk Mobiel: 06 - 46 19 22 36 * Grafwerk * Sfeermakers Openingstijden: Kado’s donderdag, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 18.00 uur * Snuisterijen *

info@bloemenenkadohuiswilma.nl

www.bloemenkadohuiswilma.nl

20

”Living & Growing”

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping


schoonmaken van de ‘diningroom’, het klaarmaken van de groente, helpen bij de maaltijden en het bedienen van de leraressen. Daarna heeft ze nog drie jaar op een fabriek gewerkt. Maar al snel trof zij haar grote liefde, Ids Klompmaker, geboren in Joure en geëmigreerd in 1951. Ze trouwden in 1959 en kregen vijf kinderen. Een zoon, John is op vijftigjarige leeftijd overleden. Dit gebeurde op het moment dat Janny in 2012 in Wijnjewoude was. Dat was een schok en erg zwaar. Er moest met spoed een vlucht naar huis worden geboekt, maar Janny gaf aan niet ‘holder de bolder’ terug te willen gaan. Drie dagen na het overlijden vloog ze terug naar Canada. Het verdriet en het gemis zijn groot maar Janny zegt in haar volste vertrouwen: ‘hy is no Thús’. Toen de oorlog uitbrak was Janny vier jaar. Daar heeft ze geen weet meer van. Wel heeft zij herinneringen aan de oorlogsjaren. De spanning was vaak te voelen. Haar vader was actief in het verzet, ook wel de ‘ondergrondse’ genoemd. Er waren meerdere plekken waar hij kon onderduiken. Hij heeft de oorlog overleefd al werd hij wel gezocht door de Duitsers/ landwachters. Janny vertelt dat haar moeder niet wist waar hij ondergedoken was, dat wist alleen Haaije Loopstra. Hij zei dan: ‘wat je niet weet, kun je ook niet vertellen’. De geweren lagen in de kamer onder de vloer, onder het kleedje voor de houtkachel verstopt. Ook waren er soms oefeningen in de achterkamer. Zo kwam er een keer een buurvrouw en zei: ‘wat krijg je veel eters’. Nee hoor, zei haar moeder ‘er komen geen eters’. Waarop de buurvrouw zei ‘je hebt anders wel veel borden klaar staan’. Oei, het is allemaal goed gegaan, maar je kon in die tijd gewoon niemand vertrouwen. Ook waren er onderduikers. Janny herinnert zich een wat oudere man en ene Kees. Maar met deze twee personen is geen

contact onderhouden. Met andere onderduikers was dat wel het geval. Friesland is begin mei 1945 bevrijd maar Janny haar vader is nog een tijdje naar Blija geweest voor het bewaken van de kust omdat er nog Duitsers op Ameland waren. Gelukkig werd Ameland in juni 1945 ook bevrijd. Was er honger in de oorlog? Janny en Griet geven beiden aan dat zij geen honger hebben gekend. Pake was boer en er werd wel eens een beestje geslacht. Maar met afgrijzen vertellen ze over de havermoutse pap, gemaakt van geitenmelk. Dat was echt niet lekker. Janny haar heit heeft nooit over de oorlog willen vertellen. Het is hem meermalen gevraagd om iets op te schrijven over het gebeurde tijdens de oorlog. Wel heeft hij later gedichten geschreven, ook gedichten met betrekking tot de oorlog. In Canada worden elk jaar op 11 november degenen herdacht die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Janny ging hier wel naar toe maar heit niet, zo vertelt zij. Of kon hij het niet? Haar vader is in 2000 overleden, haar moeder in 1988. Janny geeft aan dat het leven in Canada goed is geweest. Ze heeft zich daar behoorlijk kunnen ontwikkelen. Samen met haar man hadden ze een huis waar gehandicapten werden opgevangen. Er moest veel werk worden verzet, veel worden geregeld maar er was ook veel waardering. Ook enkele van haar kinderen hebben hier nog in meegewerkt. In het begin was het even wennen met de Engelse taal. Maar Janny was niet bang en met handen en voeten kon je veel bereiken. Natuurlijk zijn er in het begin wel blunders gemaakt. Als wij iets aan een ander geven zeggen wij: ‘alstublieft’, dus zei Janny ‘please’. Maar dat was daar niet de gewoonte. Zo blijkt dat elk land zijn eigen gewoonten, zijn eigen fatsoensnormen heeft. 21


Tot slot: Janny is een bijzondere, vitale en kwieke vrouw, een vrouw die weet wat ze wil en wat ze niet wil, een vrouw die veel werk heeft verzet, voor een ander heeft klaar gestaan, die heel veel

kan vertellen en zeker van plan is Fryslân/ Wijnjewoude weer een keer te bezoeken. Klaske

Werkgroep KOM ERBIJ Verslag 24 april, Koffie-ochtend in de Swingel 9.45 uur, het is heerlijk warm en genoeglijk in de taveerne, Jannie en Manuel zijn druk met voorbereidingen, wij schikken de tafels na overleg iets anders en verdelen Leny haar heerlijk geurende hyacintstillevens. Geesje, Klaasje, Griet en Trientsje zijn er ondertussen ook. We hebben hen bereid gevonden te helpen met de organisatie. Er komen ongeveer 20 dorpsgenoten en langzamerhand druppelt iedereen binnen, mannen en vrouwen. Ook de WMO consulente is aangeschoven en verwondert zich over de goede opkomst. Na Auckjen haar welkomstwoordje, terwijl we ons eerste kopje koffie drinken, gaat eigenlijk alles vanzelf. We praten bij, halen herinneringen op, kletsen over koetjes en kalfjes, Boer zoekt Vrouw en praten over het leven. Na de koffie met oranjekoekhapje krijgen we nog een frisje, wijntje, biertje, advocaatje met iets hartigs en gaan voldaan naar huis. Vanavond hebben we iets te vertellen. Het was gezellig. Het was voor herhaling vatbaar. De volgende KOFFIEOCHTEND IN DE SWINGEL: maandag 29 mei, 10.00 uur 11.30 uur. Iedereen is welkom. Wel even vertellen als je komt, bel met Alie Blaauwbroek (tel.: 0516-481307) of Lydia Huisman (tel.:0516-481178). P.S., Nog bedankt voor jullie ideeĂŤn/brainstorm! We gaan brainstormen!! Jullie horen van ons. Namens werkgroep KOM ERBIJ Lydia Huisman.

22


Diamanten bruidspaar van der Horst – Kok Er wordt al naar uitgekeken door de hele familie. Op DV 23 mei hopen Peter van der Horst en Joukje Kok hun diamanten bruiloft te vieren met hun 5 gehuwde kinderen, 17 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen. Met hun mogen wij even terugblikken op de periode van 60 jaar dat ze hier in ons dorp wonen en in de tijd daarvoor. Peter van der Horst is geboren 1926 aan de Kamperzeedijk. In het boerengezin met 5 jongens is hij de tweede zoon. Op de Kamperzeedijk is naast boerderijen nog een bakker, een slager en een school aanwezig. Joukje Kok werd in 1929 geboren in Mastenbroek. Joukje heeft een jongere broer en zus. Mastenbroek is een grote polder van 8000 hectare land tussen Genemuiden en IJsselmuiden, Hasselt en Zwolle. De polder kende naast boerderijen alleen een school, winkels waren er niet. Typerend voor deze polder is dat alle boerderijen op terpen zijn gebouwd. Dit als bescherming tegen dijkdoorbraken en overstromingen van de Zuiderzee. Het leven van Peter van der Horst ging bepaald niet over rozen. Als hij 12 jaar is en nog op de lagere school zit wordt zijn oom opgeroepen voor de militaire dienst (mobilisatie),

vlak voor de oorlog. Opa en oma komen dan alleen te zitten op de boerderij, dit werk kunnen ze niet meer aan. Het lijkt de familie beter dat Peter bij hun in huis komt. Niet iets wat een jongen van die leeftijd leuk vindt. Na de lagere school volgt Peter de Landbouwschool in Kampen. Als het Nederlandse leger de oorlog heeft verloren, keert oom terug. Peter keert niet terug naar huis maar krijgt zijn eerste baan als jongste knecht bij boer Knol aan de Kamperzeedijk. Het is hard werken maar hij heeft het naar zijn zin. Elke morgen melken de oudere knecht en Peter 32 koeien met de hand. En ‘s avonds wacht die taak weer, dag in dag uit. Als in mei 1943 de melkstaking uitbreekt, speelt dit ook op de Kamperzeedijk. Als de melkbussen voor de melkfabriek opgeladen worden, halen de boeren deze aan de andere kant weer van de wagen. Dan komt de Sicherheitsdienst erbij, 1 man wordt doodgeschoten.

Het echtpaar van der Horst met achterkleinkind Meika.

23


Een groepje van 8 omstanders word gearresteerd waaronder Peter. Ze worden naar Enschede vervoerd en krijgen allemaal de doodstraf. Later krijgt Peter, 15 jaar oud, vijf jaar tuchthuis. De groep wordt overgebracht naar de gevangenis in Vught. Op 20 april 1944 viert Hitler zijn verjaardag. Als cadeau mogen er in Vught 250 gevangenen vrijgelaten worden, waaronder de 4 jongste gevangenen. Peter is één van hen. Na een jaar werkkamp keert hij weer terug op de boerderij van boer Knol. In 1947 krijgt hij van de Nederlandse overheid de oproep tot dienstplicht. Hij is dan een van de duizenden jongens die naar Nederlands Indië worden gestuurd. Er volgt voor hem opnieuw een periode van 3 jaar oorlog. Elke dag schreef hij een brief aan familieleden, een vriend of bekenden. In 1950 worden ze naar West Java gerepatrieerd. Een opvangkamp, voordat de soldaten huiswaarts keren uit een verschrikkelijke oorlog. Over deze periode heeft hij met hulp van zijn dochters een boekwerk van 91 blz. geschreven. Dit alleen voor zijn eigen kinderen, zodat het nageslacht zou weten wat daar gebeurd is. Terug in Nederland mochten de soldaten als pleister op de wonde een maand gratis reizen door het hele land, een tijd om te acclimatiseren. Na een paar weken waren er mensen die het hun niet meer gunden. Al met al is Peter dan 10 jaar buiten het ouderlijk huis geweest. Nee, een mooie jeugd heeft hij niet gehad. Maar hoe verliep het leven van Joukje. Zoals alle kinderen toen, ging zij op zesjarige leeftijd naar de lagere school. De lagere school kan ze normaal afmaken, maar ook zij krijgt te maken met de gevolgen van de oorlog. Het vervolgonderwijs is in Zwolle. Door de oorlog is er voor haar geen fiets meer. Voor de kinderen is het onmogelijk om elke dag de afstand van 13 km naar 24

Zwolle te lopen. Joukje kan het beste thuis meehelpen op de boerderij, waar dagelijks stedelingen langs komen om melk. Bij de familie Kok werkten twee jongens die in mei ‘43 een oproep kregen voor de Arbeitseinsatz in Duitsland. Als onderduikers blijven ze op de boerderij. Op de boerderij is eten genoeg om ze te voeden. Er is melk en haver voor een stevig bord pap en soms werd er stiekem wel eens een varken geslacht. Bij andere gezinnen met onderduikers was de nood soms hoog. Zo ging de dominee regelmatig langs zijn gemeenteleden om etenswaar. Voedsel wat hij weer verdeelde in gezinnen met onderduikers. In de oorlog wist je maar nooit waar je aan toe was. In oktober 1944 zetten de Duitsers de sluizen aan de Kamperzeedijk open. De hele polder stroomde onder water maar de boerderijen op de terpen bleven droog. Ook de familie Kok moest hals over kop het vee in de polder in veiligheid brengen. De boerderijen raakten door het water ingesloten. De stedelingen konden geen melk meer halen. Een deel van het vee moest elders worden ondergebracht. Zo kwamen er koeien rondom Zwolle terecht. Wie er een of twee dieren kon stallen mocht de melk houden voor eigen gebruik. De schapen verbleven nog een poos op de terp, maar toen het gras op was moest daar ook weiland voor gezocht worden. Al snel kwam er een bootje waarmee de familie Kok de weg naar de bewoonde wereld kon bereiken. Toen in 1944 de winter inviel kon men thuis de schaatsen onderbinden en elk dorp bereiken. Als de oorlog voorbij is, kan de polder weer droog gemalen worden. Maar het gras is verdwenen. De overheid stelt het landbouwherstel in, waarmee de polder opnieuw ingezaaid kan worden. Na de oorlog is het voor Joukje weer mogelijk om een naaicursus en kookcursus te


volgen. Maar ook het diploma handmelken, cijfer bijna uitmuntend. Verder is ze werkzaam op de boerderij wat ze graag doet of bij familie die hulp nodig hebben, zoals haar oma. Op een dag ontvangt Joukje een brief van ene Peter van der Horst. Hij wilde haar beter leren kennen. Helemaal onbekend met de familie van der Horst is ze niet. Soms komt ze op de Kamperzeedijk omdat haar oom en tante er wonen. Na een verkeringstijd van 4½ jaar gaan ze op zoek naar een woning. Rond 12 mei moeten ze er bij zijn, want dan worden er weer boerderijen verkocht of verpacht. Al een paar jaar zijn ze op zoek naar een geschikte plaats tot ze in Wijnjeterp een woudhuisje vinden met 9 bunder grond en een schuur voor het vee. Dit was een mooie start . Met behulp van de veearts uit Hasselt die borg wilde staan kon tot de koop worden overgegaan. Het boerderijtje van Hansma aan de Tjalling Harkeswei 103 is dan van hun. Van thuis kregen ze 12 koeien en een paard met veulen mee, die meteen de wei in gingen. Voor het schoonmaken en inrichten van het huis was geen tijd. Eerst moest er getrouwd worden en dat gebeurde op 23 mei in het gemeentehuis van Zwollerkerspel en in de kerk in Zwolle. Dan moet Joukje een flinke stap terug in de tijd want “achter de Feart” hebben ze nog geen elektriciteit en waterleiding. Dus moesten ze eerst op zoek naar een petroleumlamp. Een grote wasketel en tobben voor de handwas. Het water kwam uit de pomp. Als het zomers te lang droog was, had ze gebrek aan

water. Dan werd er water in melkbussen van de melkfabriek gehaald. Het kleine woudhuisje krijgt ze snel op orde, en na een jaartje komt het eerste kindje. De tweede komt nogal snel daarna Ze schaffen zich twee boxen aan en daarmee is het kleine kamertje al bijna vol. Daarna werden er nog twee kindertjes in dit kleine huisje geboren. Een ideale woning voor een gezin is het woudhuisje niet, veel te klein en bovendien erg vochtig. Soms gaat ze met de kinderen enkele dagen naar haar familie. In 1969 wordt het huisje gesloopt en komt er een ruime woning voor in de plaats. Daar wordt het 5de kind geboren. Het gezin bestaat dan uit 2 zonen en 3 dochters. In het nieuwe huis is ruimte voor iedereen, nu hoeft de doos met speelgoed niet meer onder de eettafel gestald te worden. Op de boerderij gaat het ook goed, er worden stallen bij gebouwd en land aangekocht. De werktuigencoöperatie verzorgde steevast het maaien en het hooien. In maart 1990 neemt zoon Tiemen de boerderij over en verhuizen ze naar een boerderijtje op Petersburg. Inmiddels zijn ze op hoge leeftijd maar hun gezondheid is nog redelijk, al gaat het lopen voor Van der Horst erg moeilijk. Met de huishoudelijke hulp, thuiszorg en hulp van de kinderen hebben ze het nog goed naar de zin. De redactie van de Bân feliciteert het echtpaar Van der Horst met deze feestelijke dag en wenst hun nog een goede tijd toe. Annie

25


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

- activiteiten - hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Wolverlei 5 9241 ER Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46 E-mail: info@edwinhofstee.nl Website: www.edwinhofstee.nl

adres postcode tel fax e-mail website

26

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Midjier Wynjewâld Vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli wordt er een actie gehouden voor het inbrengen van levensmiddelen, om deze gratis te verstrekken aan personen, die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Voor iedere activiteit kunt u één van onderstaande producten inleggen om mee te doen. We zouden het op prijs stellen om zoveel mogelijk variatie in uw inkopen te gaan doen, zodat de voedselbank ook kan kiezen. Natuurlijk mag je ook zo een aantal van deze producten inbrengen, zodat we zaterdag 1 juli een hele grote hoeveelheid boodschappen aan de voedselbank kunnen overhandigen. Wij stellen het zeer op prijs indien u hieraan meewerkt. Voor uw gemak hebben wij een selectie gemaakt van producten die wij als zeer geschikt aanmerken. En wat u bij welke activiteit in kunt leveren. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Boodschappenlijst lang houdbaar en gezond! - groente of fruit in blik of pot, pakje soep (jeu de boules) vrijdagavond, zaterdagochtend en -middag - volkoren pasta, couscous, rijst, aardappelen (mixtoernooi DWS) zaterdagmiddag - peulvruchten zoals bonen, linzen, kikkererwten, kapucijners (spijkerslaan) Vrijdagavond - houdbare zuivelproducten (tennis jeugd) vrijdagavond - 20+ smeerkaas, kaas, eieren, margarine (tennis volwassenen) zaterdagmiddag - zonnebloemolie, olijfolie (FiFa-toernooi) 's nachts - blikje tonijn, zalm, smac (fietstocht) zaterdagochtend - pannenkoekenmix (voetbal jeugd) zaterdagmorgen - gezeefde tomaten (bezigheidsmiddag jeugd Longa) zaterdagmiddag - crackers, havermout, broodbeleg (bootcamp) zaterdagochtend en -middag - nasi/bami kruiden, macaroni kruiden (touwtrekken) vrijdagavond en zaterdagmiddag - noten, pitten en zaden - koffie, thee, koffiemelk (hilarisch voetbal) vrijdagavond - wasmiddel, tandpasta, shampoo, doucheproducten (ringfietsen) vrijdagavond

27


MIDJIER WYNJEWÂLD

M IDJIER WYNJEWÂLD Vrijdag 30 juni 2017 18.00 uur

18.30 uur

19.00 uur

19.30 uur

20.00 uur

2

20.30 uur

Ringfietsen: organisatie VVV Wijnjew oude. Opga

opening / welkom

Jeu de Boules geeft demonstratie en uitleg, jij kunt meedoen!!!!!!

Longa opening

Tennisvereniging Wenigew alde oganiseert voor de jeugd ….. vv ODV organiseert hilarisch voetbal….

de Touw Trek Vereniging Bakkeveen zet een touw trekmachine voor je nee 00.00 uur

00.30 uur

01.00 uur

01.30 uur

02.00 uur

2.30 uur

3

PS4 FiFa-toernooi: organisatie vv ODV. Opgave Tho

...van DJ Drew es

DJ Drew es Zaterdag 1 juli 2017 6.30 uur

7.00 uur

7.30 uur

08.00 uur

08.30 uur

09.00 uur

Moarnsbrochje (Ontbijten m et z'n allen)

0

Bootc

voor alle inwoners van Wijnjewoude staat er ontbijt klaar!

Opgave niet verplicht,

maar wel handig voor de organisatie. 12.30 uur lunch

13.00 uur

13.30 uur

14.00 uur

14.30 uur

15.00 uur

1

sets spelen tegen mixteam DWS

Jeu de Boules geeft demonstratie en uitleg, jij ku Longa organiseert voor de jeugd een bezigheidsmiddag

Tennisvereniging Wenigew alde organiseert

de Touw Trek Vereniging Bakkeveen zet een touw trekmachine voor je neer op het evenem

Midjier Wynjewâld organiseert voor jou en voor Voedselbank Opsterla uursactie op het evenemententerrein. Van vrijdag 30 juni 18.00 uur tot za Wijnjewoude en omgeving aan mee kan doen. Ook zijn er kraampjes waar vorm van etenswaren, kunt u deelnemen aan de activiteiten. U moet da soorten pasta’s, enz. Houdbare spullen dus. De complete lijst kunt u terugv het evenement bij de kr

28


M IDJIER WYNJEWÂLD

21.00 uur

21.30 uur

22.00 uur

22.30 uur

23.00 uur

23.30 uur

DWS organiseert Spijkerslaan tijdens de muzikale omlijsting…

ave ter plaatse

DJ Drew es laat je genieten van jouw favoriete muziek!

er op het evenemententerrein. Hier kun je je krachten meten!!!!

3.00 uur

3.30 uur

4.00 uur

4.30 uur

5.00 uur

5.30 uur

omas van der Lei via thom as_lei@hotm ail.com voor 24 mei. Leeftijd vanaf 12 jaar. / Karaoke

09.30 uur

cam p

15.30 uur

10.00 uur

10.30 uur

11.00 uur

11.30 uur

start fietstocht ± 30 km (VVV)

12.00 uur lunch

Jeu de Boules geeft demonstratie en uitleg, jij kunt meedoen!!!!!! vv ODV organiseert voor de jeugd tot 15 jaar ….. 16.00 uur

16.30 uur

17.00 uur

17.30 uur veiling

18.00 uur einde

unt meedoen!!!!!! Bootcam p

t voor jou …..

mententerrein. Hier kun je je krachten meten!!!!

and, in samenwerking met vele verenigingen uit ons dorp, een 24 aterdag 1 juli 18.00 uur zijn er tal van activiteiten waar iedereen uit ar je leuke spelletjes kunt spelen. Tegen een kleine vergoeding, in de an denken aan groente en fruit in blik of pot, pakjes soep, diverse vinden in de Bân. Ook kunt u deze producten nog aanschaffen tijdens raam van de Spar.

29


GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

Reparatiebedrijf

l

w

fh.n g . ww

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl

30


Rommelmarkt De eerste twee rommelmarkten zijn weer geweest. Hierbij de data van de volgende rommelmarkten: 7 juni van 14.00 – 18.00 uur 21 juni extra avondrommelmarkt van 17.00 – 21.00 uur 5 juli van 14.00 – 18.00 uur 19 juli extra avondrommelmarkt van 17.00 – 21.00 uur 2 augustus van 14.00 – 18.00 uur 16 augustus extra avondrommelmarkt van 17.00 – 21.00 uur 6 september van 14.00 – 18.00 uur 4 oktober van 14.00 – 18.00 uur 24 uurs actie Voedselbank De VVV organiseert in het kader van de actie Voedselbank de volgende activiteiten: - 30 juni ringfietsen om 19.00 uur op het evenemententerrein, opgave ter plaatse. - 1 juli fietstocht. Start fietstocht vanaf 10.00 uur. Er wordt een fietsroute uitgezet van circa 30 km. Avondfiets4daagse De avondfiets4daagse is dinsdag t/m vrijdag van 4 t/m 7 juli 2017. Start en finish bij restaurant de Stripe in Wijnjewoude. Nadere informatie over starttijden volgt te zijner tijd in de Bân. VVV Wijnjewoude

Gospelkoor Sola Gratia Na 40 jaar zingen en muziek maken komt er een eind aan Gospelkoor Sola Gratia. D.V. zondag 11 juni om 16.30 uur willen wij nog een keer voor jullie optreden. Dit willen we doen door middel van een Sing-in op camping de Ikeleane, Duerswaldmerwei 19, Bakkeveen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Onder het genot van een kopje koffie/ thee/ ranja kunnen we na afloop nog wat napraten. Wees welkom. Sola Gratia

31


Nieuws van het dorpsfeest Het dorpsfeest 2017 staat alweer bijna voor de deur. Na de opwarmertjes van de laatste maanden willen we op deze plaats het programma van dit jaar alvast uit de doeken doen. Zodat iedereen zich alvast kan voorbereiden en verheugen op weer een fantastisch feest. Woensdag 14 juni 19.00 uur. We trappen het feest af met levend tafelvoetbal. Zoals reeds aangekondigd kun je je met je team opgeven via sdww@live.nl Je kunt je aanmelden met een team van 7 personen (elk team moet tenminste uit twee vrouwen bestaan). Inleg is â‚Ź 10,per team. Donderdag 15 juni 10.00 uur spelletjesochtend voor de peuters en de groepen 1 t/m 4 van de basisscholen. 14.00 uur spelletjesmiddag voor de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen. 19.00 Buurtenzeskamp. Ook dit jaar wordt er door de buurten van Wijnjewoude weer gestreden om de wisselbokaal. Opgeven kan via sdww@live.nl en ook hier geldt dat elk team tenminste uit 2 vrouwen moet bestaan. Inleg is â‚Ź 10,- per team. Na afloop is er nog tijd voor een drankje in de tent met live muziek van Rintje Kas. Vrijdag 16 juni 10.00 uur Bingo Uitgegroeid tot een onderdeel voor jong en oud spelen we deze ochtend weer de traditionele dorpsfeest Bingo met leuke prijzen.

32

17.00 uur Mini playbackshow Ook dit jaar hopen we weer op vele jonge talentjes die ons willen vermaken! Opgeven kan via sdww@live.nl. Let op: vol= vol dus wees er snel bij. 20.00 uur Playbackshow Wie gaat er dit jaar met de eerste prijs vandoor? Wijnjewoude laat elk jaar zien wat 'ie in huis heeft! Opgeven kan via sdww@live.nl en ook hier geldt: vol= vol dus wees er snel bij Na afloop van de playbackshow is er muziek van Noovids uit Bakkeveen. Zaterdag 17 juni 13.00 uur culinaire familiemiddag Een nieuwkomer op het dorpsfeest. Het doel is om met de hele familie een gezellige middag te kunnen beleven op het feestterrein. Natuurlijk onder het genot van een hapje en drankje. 21.30 uur Vangrail En tenslotte gaat zaterdagavond zoals reeds aangekondigd het dak eraf bij Vangrail!! Dit is het programma in een notendop, we hopen de voorpret hiermee alvast te kunnen aanwakkeren!! Hopelijk tot ziens op 14 t/m 17 juni! Het bestuur.


Rabobank Drachten Friesland Oost start Rabobank Clubkas Campagne Rabobank Drachten Friesland Oost draagt het lokale verenigingsleven een warm hart toe. Jarenlang deed de bank dat in de vorm van grootschalige sponsoring. Vanaf dit jaar slaat de bank een andere weg in. Rabobank Drachten Friesland Oost introduceert in 2017 de Rabobank Clubkas Campagne: een eigentijdse en bijzondere vorm van financiële ondersteuning voor het verenigingsleven in het werkgebied van de bank. Op woensdag 19 april organiseerde de bank een informatieavond over dit onderwerp. Meer dan 200 bestuursleden uit de regio lieten zich tijdens deze bijeenkomst informeren over de achtergrond en de inhoud van de campagne. Verenigingen en stichtingen die klant zijn bij de bank kunnen deelnemen aan deze campagne, waarbij de leden van de bank in juni mogen stemmen op hun favoriete clubs. Iedere stem is geld waard en op die manier krijgen de verenigingen en stichtingen de mogelijkheid geld op te halen om hun doelen te realiseren. De bank verwacht dat veel clubs gebruik gaan maken van deze mogelijkheid en

roept haar leden op te stemmen als zij in juni de persoonlijke stemkaart in de brievenbus ontvangen. Heeft u de informatieavond gemist en wilt u weten of uw vereniging ook kan deelnemen? U vindt alle informatie over de voorwaarden voor deelname, inschrijvingsperiode en het stemmen op www.rabobank.nl/dfo

Even voorstellen……………… Zet een stel enthousiaste mensen bij elkaar die een gedeelde passie hebben……..en dat is live muziek! Maar deze verschillende mensen hebben ook de nodige andere kwaliteiten bij zich die uitstekend gekoppeld kunnen worden aan het organiseren van “machtig” mooie muziek evenementen! Wat is ons doel? Samenwerking tussen en met de plaatselijke horeca ondernemers, elkaar niet in het vaarwater gaan zitten maar elkaar gaan helpen om leuke muziek avonden te gaan organiseren voor het dorp!! En je gelooft het of niet…….dat doel hebben we al bereikt door gewoon aan tafel te gaan met de ondernemers, echt geweldig!! Wij denken dat er nog veel meer uit te halen is om ons dorp Wijnjewoude meer bruisend te maken voor IEDEREEN! Waarom X-events? Wij doen nu 3 muziek evenementen met verschillende namen…….maar met dezelfde overkoepelende organisatie. Herkenbaarheid is belangrijk en dat willen we hiermee bereiken. We hebben voor X-events gekozen omdat deze organisatie “geboren” is uit Project X-mas.

33


Onze muziek evenementen; 13 mei 2017: Proost! Locatie, café van der Weij met ons eigen lokale 2 koppige band Blowing Away. Intree € 5,00 pp. Aanvang 20:30 uur (start pubquiz € 2,00 pp) en vanaf 22:00 uur Live muziek! Wat spelen zij? Wat dacht je van Drukwerk, Crowded House, Stray Cats, Rob de Nijs, Nielson….en nog veel meer heerlijke “kroeg” muziek….als opwarmer beginnen we met een pub quiz, altijd leuk.!! 14 oktober 2017; Wijnjewoodstock, locatie de Swingel in de sportzaal!! Entree € 10,00 in de voorverkoop en € 12,50 aan de kassa. Wijnjewoodstock, wat is dat? Je denkt eigenlijk een beetje aan de “Flower Power” periode, het lijkt er een beetje op, maar ons doel is een breed publiek te trekken met meer dan één band of artiest. We trappen dit jaar dan ook af met 3 bands / artiesten waarmee wij ons doel kunnen bereiken. Wij zijn ambitieus en hebben dan ook de “grote zaal” beschikbaar in de Swingel te Wijnjewoude, groot podium met een geweldige lichtshow en een top geluidskwaliteit! Sip Visser en band (Haijack), bekende persoonlijkheid in de regio. Lichte muziek, beetje jam en lichte pop en een uitstekende zangeres met stem van goud! Piter Wilkens, tja…..moeten we Piter nog uit gaan leggen? Piter is “wereld beroemd”! Piter is zanger, gitarist en componist van eigentijdse muziek die voor velen herkenbaar is. Tjusterrocksum, top 100 coverband uit Donkerbroek….prachtige band, lekker los en relaxed er op los spelen met vooral nummer uit de jaren 80 en 90. Zij sluiten deze avond dan ook af met een eigen show waar de vonken vanaf vliegen. Kaarten bestellen kan via wijnjewoodstock@ziggo.nl 23 en 26 december 2017; Project X-mas, locatie: Autobedrijf Jan van der Veen. Project X-mas is al een begrip aan het worden! Het is ons “kindje” waar we trots op zijn. Het unieke van dit feest is dat dit niet in een horeca gelegenheid gebracht wordt maar ergens in een bedrijf in Wijnjewoude die zijn of haar pand beschikbaar wil stellen om dit feest een plek te geven. Voor het 2e jaar gaat dit bij autobedrijf Jan van der Veen gebeuren. Afgelopen jaar een uitstekende samenwerking met goede afspraken een mooi feest gebouwd! Het wordt in 2017 nog veel mooier waarover later meer. Gaat dit een succes worden? Natuurlijk! Maar daar hebben we jullie als inwoners bij nodig. Hoe? Kom naar deze leuke avonden, ga elkaar ontmoeten…..drink een lekker drankje, even lekker los op de muziek die bij je past. Wij zien jullie graag op onze evenementen, Het X-events team: André Bergsma, Reinder Hof, Christianne Roffel, Hillie Hof en Leendert Roffel. Contact via mail: x-events@ziggo.nl

34


Nieuws van Euphonia Jong Euphonia wint beker We zijn supertrots op ons jeugdorkest jong Euphonia. Ze hebben op 15 april meegedaan aan het jeugdorkestenfestival in Winsum (Gr). Ze kregen een super beoordeling mee naar huis en‌een beker! Dank voor Poeisz muntjes Waar we ook heel blij mee zijn, is dat zoveel mensen Euphonia hebben gesteund gedurende de Jeugd Sponsor Actie van de Poeisz. We ontvingen op het gala in Leeuwarden een cheque van maar liefst 802 euro! Dat bedrag gaan we onder meer besteden aan leuke shirts voor de jeugdleden. Zelf muziek maken In de vorige Bân hebben we een noodoproep gedaan om nieuwe leden te werven voor Euphonia. Misschien is het aan je aandacht ontsnapt. We willen iedereen die graag muziek wil maken de kans geven om dit via Euphonia te doen. Dat geldt voor de jeugd, maar ook voor volwassenen. Bespeel je een instrument dat bij de fanfare past en wil je je aansluiten bij ons gezellige orkest, kom dan eens langs bij onze muziekrepetitie.

We zijn elke dinsdag van 19.45 - 21.45 uur aan het repeteren in gebouw de Driehoek. Proeflessen voor gereduceerd tarief We bieden 5 lessen op een koperen blaasinstrument aan voor 25 euro. Je kunt je opgeven bij onze voorzitter Keimpe van der Wal, tel: 0516-463041 of 06-51079150 of via de e-mail: k.vande.wal@hetnet.nl. Heb je naar aanleiding van dit stukje nog vragen? Dan kun je ook bellen of mailen. We wachten op je reactie! Bestuur CMV Euphonia

35


Programma Pinksterfeest 316 te Wijnjewoude Van vrijdagavond 2 juni t/m maandag 5 juni wordt het Pinksterfeest 316 georganiseerd aan Duerswâld 2a-4a te Wijnjewoude. Komt allen! Samenwerking Festival 316 en Pinksterfeest Wijnjewoude Afgelopen jaar hebben de besturen van Unite in Christ en Pinksterfeest Wijnjewoude een bijzonder en uniek proces mogen bewandelen. Bijzonder omdat we Gods leiding hierin hebben ervaren. Uniek om te kiezen voor samenwerking terwijl het verleden vaak scheiding liet zien. Het gezamenlijke verlangen is om in eenheid de naam van Jezus te verkondigen aan alle mensen. Programma vrijdag 2 juni Vrijdagavond zal het feest geopend worden met zangeres Pearl Joan i.s.m. Combo Wyn. Theo van der Heuvel zal spreken over het belang van eenheid. Zaterdag 3 juni met Festival avond Zaterdagavond is er een muziekavond, vooral gericht op tieners en jongeren. Een sprankelend programma met Amanda Lock, Vreemdelingencollectief, Schrijvers van gerechtigheid en Draw the parade. De dag begint met een samenkomst in de ochtend waarin Jelle de Kok zal spreken over de eenheid in Jezus. De band LAUD zal alle ochtenddiensten begeleiden. ’s Middags is er een bezinningstocht door de bossen van Wijnjewoude voor alle leeftijden. Pinksterzondag 4 juni Er is een speciale tent voor de tieners: Hanne de Vries komt op zondagochtend spreken èn zingen. Daarnaast is er in de kindertent een poppentheater van Timo van de Heuvel met het thema ‘we mogen er allemaal zijn’. In de grote tent is een samenkomst waarin Esther Westerkamp 36

spreekt over eenheid door de Heilige Geest. ’s Middags is er een verscheidenheid aan workshops. Voor de kinderen is er een spelcircuit. ’s Avonds wordt in de tienertent de film ‘Gods not dead 2’ gedraaid. Daarnaast is in de grote tent een samenkomst waarin Hans Maat spreekt over hoe de Heilige Geest werkt. De muziek ‘Oden van Salomo’ is de oudste verzameling christelijke liederen en gebeden die bewaard is gebleven (80-120 na Christus). De musici begeleiden tussendoor de samenzang uit de liedbundel van Johannes de Heer. Evangelisatiedienst op Pinkstermaandag 5 juni ‘Laat ons allen één zijn’ is het thema van de evangelisatiedienst o.l.v. Hanna Swart. De band Laud zal weer de muzikale begeleiding verzorgen. In de tienertent zal Coen Nuijten spreken over het thema SAMEN. Het Pinksterweekend wordt afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd. Goed doel Tijdens de samenkomsten vertellen we hoe World Vision opkomt voor de rechten van kinderen door de lokale bevolking te trainen zodat zij niet afhankelijk blijven van uw hulp. Door een kind te sponsoren geeft u een kind hoop èn liefde!


Entree en website Vier samen met ons het Pinksterfeest van 2 t/m 5 juni in Wijnjewoude! We zouden het fijn vinden als u laat weten dat u komt. Vooral vanwege het programma van de kinderen en tieners, hier zit een maximum aan plekken op.

Wil je je daarom aanmelden via www.pinksterfeest316.nl? De toegang is GRATIS! Het enige wat u hoeft te doen is uw gegevens achterlaten. Op de site lees je ook de laatste nieuwtjes over het programma.

Uitslag schutjassen 07-04-2017, 20 deelnemers

1e winnaars: Jeen Posthumus & Oene Veenstra 2e winnaars: Henk Posthumus & RenĂŠ Seefat 1e verliezers: Eelco Drent & Geeuwke Jongsma 2e verliezers: Andries Monderman & Geeuwke Posthumus 1e poedel: Douwe Oosterbaan & Fokke van Bruggen 2e poedel: Jeroen Posthumus & Koop Koopstra Stand: 1. Durk van der Veen 52 punten 2. Jan Dijkstra 51 punten 3. RenĂŠ Seefat 47 punten 4. Jappie Nijholt 46 punten 5. Andries Monderman 43 punten 6. Douwe Oosterbaan 39 punten 7. Aalzen Postma 38 punten 8. Fokke van Bruggen 38 punten 9. Jeen Posthumus 38 punten 10: Anko van Bruggen 37 punten Overige deelnemers 35 punten of minder. Na een spannende schutjasavond is Durk van der Veen winnaar geworden van het schutjas-seizoen 2016-2017. Gefeliciteerd met de eerste prijs en Durk mag nu een jaar lang de wisselbeker in bezit houden. Vrijdag 6 oktober wordt het schutjas-seizoen hervat.

Open Boerderijdag 26 mei Kom naar de Campina Open Boerderijdag op 26 mei. U bent welkom bij familie Rohaan, de Mersken 1 in Siegerswoude. Zie verder op www.campina.nl. Kom op de fiets in verband met beperkte parkeerruimte. De toegang is gratis.

37


Medailleregen LONGA turnsters Alle turnsters hebben hun tweede plaatsingswedstrijd gehad en wederom zijn er veel turnsters met eremetaal naar huis gegaan. Goud was er voor Marrit Post (jeugd D1), Islande vd Molen (junior G) en Nynke Boonstra (junior F). Zilver werd behaald door Grytsje Atsma (instap D3) en Renate Osinga (jeugd H). Brons werd er omgehangen bij Fleur van Weert (pupil 2 D2), Chantal Spoelstra (jeugd D2) en Felicia Spithoff (senior E). Daarnaast werden er ook gouden medailles gescoord door Emsee Balm, Janna Rostom en Eline Renskje Borger bij de FUN wedstrijd. Brechtsje en Syger Frieskampioen getraind op o.a. salto`s, overslagen en arabieren over de kast en rechtstandige Bij het Fries kampioenschap acro waren sprongen. Alle kinderen in de leeftijd 6 Brechtsje Heida en Syger Swart bij de t/m 11 jaar zijn van harte welkom om instap mixpair oppermachtig en mee te doen. Op woensdag worden de behaalden net zoals in de voorrondes salto`s schroeven en de kast wordt het goud en mogen zichzelf dus Fries vervangen door de tafel en de pegasus. Kampioen noemen! Vanaf 12 jaar kun je al instromen in deze gezellige groep die traint van 19.00 tot FK tickets LONGA turnsters 20.30 uur. Kom vrijblijvend twee keer De turnsters van LONGA hebben dit meedoen, misschien is springen wat seizoen fantastisch gepresteerd en voor jou! hierdoor mogen in totaal 9 turnsters doorstromen naar de Friese Turnen bij LONGA Kampioenschappen, daarnaast staan er Op woensdagmiddag zijn jongens en 4 turnsters 1e reserve. Grytsje Atsma meisjes van 6 t/m 10 jaar welkom om gaat 6 mei in Leeuwarden de strijd om mee te doen bij het turnen. Over de balk de Friese titel aan, Chantal Spoelstra zal balanceren, slingeren in de touwen, deze strijd op 13 mei in Harkema voeren. acrobatische capriolen op de langemat Op 20 mei komen zelfs 4 LONGA en springen op de trampoline. Het kan turnsters (Hieke Zandstra, Marrit Post, allemaal! Ben je al 11? Dan past de Renate Osinga en Islande vd Molen) in vrijdag groep bij jou. Op woensdag actie in Damwoude. Als laatste komen turnen we van 16.00 tot 17.30 uur en op Celina Steunebrink, Nynke Boonstra en vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur. Kom je Felicia Spithoff in actie op 17 juni in ook meedoen? Joure. Marrit Elsinga, Jenneke Post, Annie Tjoelker en Tineke Kamminga staan reserve en hopen dat er voor hun Keepfit bij LONGA een plekje vrij komt. Op woensdag sporten, dat breekt zo lekker de week. Doet u ook mee? Op Springen bij LONGA woensdagavond van 20.30 tot 21.30 uur bewegen op muziek, steps / aerobics / Op maandag en op woensdag heeft bootcamp etc. Elke les is een verrassing, LONGA een springgroep. Op maandag maar zeker een feestje. wordt er van 14.30 tot 16.00 uur keihard

38


Ut de skoalle klapt In april heeft de gezamenlijke teamvergadering plaats gevonden. Met elkaar in gesprek gaan over de verbinding tussen beide basisscholen en op welke momenten we hier daadwerkelijk vorm aan kunnen geven, is belangrijk voor de betrokkenheid tussen de onderwijs-organisaties in Wijnjewoude. In mei is een overlegmoment gepland tussen beide directeuren en Plaatselijk Belang. De schoolperiode voor de meivakantie werd afgesloten met een gezamenlijke activiteit, nl. Koningsspelen. We kunnen met elkaar terug kijken op een geslaagde dag. Op beide schoolpleinen konden de leerlingen na het Koningsontbijt zich vermaken met een spellencircuit. Gelukkig bleef het droog en met ondersteuning van leerkrachten en ouders/verzorgers is deze ochtend prettig verlopen. Op het moment van schrijven is het 1 week meivakantie. Deze vrije week valt vroeg in het schooljaar. Buiten is het nat en koud. De houtkachel brandt en er ligt een mooi leesboek op de tafel. Even genieten van de vrijheid, de rust en van de mensen om je heen. Daarna duiken we met elkaar het laatste blok van het schooljaar in. We hebben nog een fiks aantal schoolweken voor de boeg, waarin naast de schoolse activiteiten ook cultuur- en sportactiviteiten worden georganiseerd. Alle leerlingen van groep 5/6 in Opsterland gaan in mei naar de theatervoorstelling “De fantastische meneer Vos”, gebaseerd op het boek van Roald Dahl. Voor alle leerlingen van groep 8 in Opsterland wordt dit jaar wederom een galaconcert georganiseerd bij Lauswolt. Voorafgaand aan dit galaconcert worden er 2 muzieklessen in Wijnjewoude gegeven door muziek vakdocenten. Deze lessen zijn gezamenlijk voor alle leerlingen van groep 8 van beide basisscholen In het voorjaar organiseert de sportcommissie van Opsterland

verschillende sportactiviteiten voor de basisscholen. Het voetbaltoernooi is inmiddels achter de rug. Zowel cbs Votum Nostrum als obs it Twaspan heeft hier met een team aan deelgenomen. In mei en juni volgen nog het korfbaltoernooi en de atletiekdagen. Dit zijn sportieve dagen waar leerlingen van de basisscholen in Opsterland elkaar ontmoeten. Ook voor de teamleden wordt een sporttoernooi georganiseerd; nl. een volleybaltoernooi. Een aantal jaren geleden stond er een team samengesteld uit de teamleden van beide basisscholen. Een sportieve en waardevolle ervaring. We bespreken ieder jaar weer of we dit gezamenlijk kunnen oppakken. Doch gezien de datum van het volleybaltoernooi dit jaar (15 juni) gaat dit niet lukken; dorpsfeest Wijnjewoude. Op 15 juni gaan we overdag met alle leerlingen van beide basisscholen naar de feesttent voor een sportieve spelochtend/middag. Groep 1 en 2 gaan ’s morgens en ’s middags vertoeven de leerlingen van groep 3 t/m 8 op het feestterrein. En wie weet, ontmoeten de teamleden elkaar ’s avonds op de dansvloer of aan de bar. Al met al ‘ferdividaasje genôch’. Met vriendelijke groet, Team cbs Votum Nostrum en obs it Twaspan

39


Stoomcursus snoeien jonge hoogstamfruitbomen bij Marco Pool Zaterdagmiddag 20 mei van 14.00 tot 16.30 uur organiseert Stek en Streek een cursus snoeien van jonge en halfwas hoogstamfruitbomen. Voor deelnemers ‘Groene Dorpen Wijnjewoude’ is deze cursus gratis, andere belangstellenden betalen € 10,= (incl. koffie). De cursuslocatie is het erf van Marco Pool, Opperbuorren 6, in Wijnjewoude. Eerst een uurtje theorie. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: wat is een fruitboom, de groeiregels, de vormsnoei jonge boom, de onderhoudssnoei halfwas boom, het gereedschap en de veiligheid bij het gebruik. Na de koffiepauze wordt het geleerde in praktijk gebracht op locatie. Marco Pool heeft in het project ‘Groene Dorpen’ veel jonge hoogstamfruitbomen geplant. Bij jonge fruitbomen is de vormsnoei belangrijk, gericht op de ontwikkeling van gesteltakken en een mooie boomkroon. Fruitoogst is nog niet van belang. Dat komt later als de kroon op orde is. Op een andere locatie snoeien we daarna halfwas fruitbomen. Een aantal

40

daarvan heeft nooit een vormsnoei gehad. Dus snoeien we alsnog op verbetering van het gestel, maar ook op een goede balans tussen groei en fruitproductie. Oudere bomen bewaren we voor de winterperiode, omdat een kale kroon beter overzicht geeft bij het werken met ladders en telescoopgereedschap. Belangstellend? Meldt u aan bij Gerard Wezenberg stekenstreek@home.nl of telefonisch 0592-340872. Voor koffie, ladders en gereedschap zorgt Stek en Streek. Voor het praktische cursusdeel worden warme kleding en laarzen aangeraden, zeker bij minder mooi weer.


Stichting Willedei Wynjewâld is opgeheven In de Bân van februari 2017 hebben we nog aangekondigd dat we een jaar zouden overslaan met de Willedei. Op 11 april j.l. is door het voltallige bestuur (Marco, Jan Jacob, Jeffrey en Sietske) unaniem besloten om de Stichting op de heffen. Reden: te druk met werk, geen tijd, onvoldoende bestuursleden te vinden enz. We denken dat het een schok is voor veel mensen, die het stratenfestival een warm hart toe droegen. De stichting is op 24 oktober 2005 opgericht door Kees Hiemstra en het bestuur bestond in eerste instantie uit 6 mensen. In 2006 is het eerste stratenfestival georganiseerd. In 2015 hebben we gevierd dat het voor de 10de keer plaats vond. En nu na 11 jaar is het afgelopen. We zijn een stichting met baten, zodat we overleg hebben gevoerd met Grietje Rooks, voorzitter van Plaatselijk Belang om hier een mooie bestemming voor te vinden. Volgens de statuten moet het saldo worden gebruikt voor een doel, dat het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt. Dus ten goede aan muziek, toneel, zang, cabaret, theater, gym, festivals, alles in de ruimste zin van het woord. We zijn met Plaatselijk Belang overeengekomen, dat het geld gestort wordt op de bankrekening van Plaatselijk Belang, onder de naam Budget Festival en Muziek. Er zal zeven jaar lang een gelijk bedrag uitgekeerd worden aan een doel dat voldoet aan de genoemde doelen in de statuten. Hoe u daarvoor in aanmerking kunt komen wordt te zijner tijd aangekondigd in de Bân. Zeven jaar is gekozen omdat de boeken van de Stichting volgens de wet eveneens zeven jaar bewaard moeten

worden. De stichting is in het bezit van materialen, o.a. partytenten, koelboxen, kleine trapjes enz. Dit wordt overgedragen aan Plaatselijk Belang. Dit materiaal kan op aanvraag geleend worden door de gemeenschap van Wijnjewoude. Het materiaal blijft in de schuur van Henk Heslinga staan. We willen iedereen bedanken voor alle hulp en steun in de afgelopen jaren, zowel materieel als anderszins. Met vriendelijke groet Namens het bestuur van Stichting Willedei Wynjewâld Sietske de Jong, penningmeester Stichting Willedei Wynjewâld in liquidatie. Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden door gebrek aan bestuursleden, 11 april 2017. De rekening en verantwoording (en het plan van verdeling) liggen voor een ieder ter inzage tot 1 juli 2017 ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, vestiging Groningen en bij Sietske de Jong, Blauhûs 33 te Bakkeveen. Binnen twee maanden na deponering en de advertentie in de Bân kan iedere schuldeiser of gerechtigde tot het overschot bezwaar maken tegen de rekening en verantwoording en/of het plan van verdeling. Hij moet daarvoor in verzet komen via een verzoekschrift aan de rechtbank.

41


Hynstedei Wynjewâld Zaterdag 3 juni vanaf 12.00 uur is het zover! Dan barst de strijd los in 18 rubrieken op het terrein aan de Merkebuorren ter gelegenheid van de jaarlijkse Hynstedei. Een evenement voor de officieel geregistreerde tuigpaardrijders. De indeling in rubrieken is afhankelijk van het soort wagen dat gebruikt wordt, de rijder of rijdster, tuigpaard of fries en het aantal winstpunten dat het paard in het verleden heeft behaald. De paarden met de minste punten rijden in de kleine limiet, daarna volgen de grote limiet en de ereklasse. Zo is er een damesnummer voor het vierwielige rijtuig en voor het tweewielige rijtuig. Bij de damesnummers gaat het ook om het schoonste geheel. Welke combinatie rijdster, paard en rijtuig ziet er het mooist uit? Het is een lust voor het oog de paarden stijlvol bewegend door de baan te zien gaan. Er is een rubriek voor tuigpaarden onder het zadel en kinderen met hun pony rijden in de jeugdrubriek. De winnaars van elke rubriek worden beloond met een envelop met inhoud. Vele sponsors uit Wijnjewoude en omgeving maken dit evenement mogelijk. Op de dag zelf is er een verloting met leuke prijzen. Komt u ook kijken naar de elegante tuig- en Friese paarden. De Hynstedei begint om 12.00 uur en de entree is gratis. Allen heel hartelijk welkom. Het bestuur van de Hynstedei

Drie Provinciën wandeltocht Op 13 mei wordt vanuit Bakkeveen de Drie Provinciën Wandeltocht georganiseerd. De wandelafstanden zijn: 5, 10, 15, 20, 25, en 40 km. Start en finish zijn bij Dúndelle in Bakkeveen. Voor meer informatie en aanmelden zie www.3wandel.nl

Crea- & smulmarkt Bakkeveen Op zaterdag 27 mei wordt er een creatieve smulmarkt in Bakkeveen gehouden. De markt is van 14.00 uur tot 20.00 uur.

42


Openluchtzwembad Dúndelle Is open vanaf 27 april 13.00 uur. U kunt online een zwemabonnement of leskaart kopen. Vanaf woensdag 19 april kunt u ook persoonlijk langs komen bij het zwembad om uw kind in te schrijven en abonnementen te regelen. Wij staan u dan graag te woord op woensdag – donderdag – zaterdag of zondag tussen 13.00 – 16.00 uur. Betaling bij voorkeur met pin. Abonnementen Individueel Gezinsabonnement

Voorverkoop Tot/met 4 mei € 72,00 € 164,00

Seizoen € 77,00 € 185,00

NB. Kinderen die geboren zijn voor 1 jan. 2001 vallen niet meer onder een Deze zomer is het weer mogelijk zwemlessen te volgen voor de volgende diploma’s: A diploma 3 x per week

in overleg 17.15 – 17.40 uur alle dagen 17.40 – 18.05 uur mogelijk 18.05 – 18.30 uur B diploma Dinsdag, vrijdag 17.40 – 18.05 uur 2 x per week en woensdag 17.15 – 17.40 uur C diploma Dinsdag, Woensdag 17.40 – 18.05 uur 2 x per week Vrijdag 18.05 – 18.30 uur Zwemvaardigheid I Woensdag 18.35 – 19.00 uur Zwemvaardigheid II Woensdag 19.00 – 19.30 uur Zwemvaardigheid III Woensdag 19.00 – 19.30 uur Op maandag of donderdag extra les (conditie) Trimmen voor volwassenen Woensdag 19.30 – 20.00 uur Volwassenen herintreders (hangt van deelname af hoe de groepsindeling gaat worden) De minimum leeftijd voor deelname aan de zwemlessen is 4 jaar voor 1 januari 2017. De houder van een leskaart moet tevens in het bezit zijn van een geldig abonnement. Leskaart A Leskaart B – C Zwemvaardigheid

€ 93,00 € 72,00 € 72,00

Voor vragen kunt U bellen naar Dúndelle telefoonnummer 0516 541493 en vragen naar Engel Nijholt.

43


Kinderopvang Esther De peutergroep We hebben in april het thema lente afgesloten met een bezoek aan de boerderij. Kalfjes, lammetjes en koeien aaien en voeren. Hoe voelt en ruikt kuil, stro en brokjes. En hoe proeft de melk? Op 21 april hebben we in samenwerking met de basisscholen It TwaSspan en Votum Nostrum mee gedaan aan de koningspelen. Met zijn allen samen ontbijten is een hele belevenis. Na het ontbijt waren er allemaal leuke activiteiten, samen met de scholen hebben we deze mooie ochtend afgesloten. Na een week meivakantie zijn we weer gestart, deze keer met het thema verkeer. Dit doen we in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. We hebben allerlei materialen gekregen om activiteiten rondom verkeer en kinderen te kunnen doen. Zijn er peuters die dit ook graag willen ontdekken en willen spelen bij De Telle? Kom gerust een keer langs om te kijken. Buitenschoolse opvang In april is de BSO op bezoek geweest op de boerderij. Samen bekijken waar de melk vandaan komt, waar deze bewaard wordt, wat eten de koeien en hoeveel. De schapen voeren en lammetjes aaien. In mei gaan we bij de BSO met het thema verkeer aan de slag. We zijn twee middagen open (dinsdag en donderdag) op beide dagen is nog plek voor meer kinderen. De kinderen worden opgehaald bij de scholen en gaan dan naar De Telle. We spelen en knutselen met een thema, elke middag is er een leuke activiteit, maar ook volop ruimte om zelf fijn te spelen. Zoekt u ook professionele opvang voor uw zoon of dochter informeer naar de mogelijkheden of kom gerust op dinsdag- of donderdagmiddag langs om te kijken. √ voor kinderen van 4 - 12 jaar √ heerlijk spelen met leeftijdsgenoten √ voldoende spel- en knutselmateriaal voor binnen en buiten √ kinderen kunnen lekker bijkomen na een drukke schooldag √ professionele leiding Informatie Voor aanmelden of meer informatie kijk op onze website www.kinderopvangesther e-mail: kinderopvangesther@outlook.com / 06 - 30 28 31 89. We zijn actief op facebook, volgt u ons al? 44


Prikbord Bericht van Looft de Heer Zaterdag 13 mei de jaarlijkse bloemenmarkt. Vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur. Plaats: de Koepel, Merkebuorren, Wijnjewoude Noteer dat alvast in uw agenda. Familie Abdelmajeed stopt met “het Gouden Bord” Vanwege het beginnen van een taxionderneming is de familie Abdelmajeed gestopt met het gouden bord. Wij danken de inwoners van Wijnjewoude voor hun steun en klandizie. Fam. Abdelmajeed Uitnodiging Op dinsdag 23 mei 2017 hopen wij, Albertus de Vries en Jannie de Graaf ons 50 jarig huwelijk te vieren. Wij nodigen u van harte uit om samen met ons, onze kinderen en kleinkinderen een dankdienst bij te wonen, die geleid zal worden door ds. C.W. Hoek. De dienst begint om 16.00 uur in de Geref. Kerk Merkebuorren 34 in Wijnjewoude. Na de dienst is er in ’t Trefpunt gelegenheid om met koffie en een drankje het bruidspaar te feliciteren.

Gezocht Hallo, ik ben 15 jaar en ik ben op zoek naar iemand die mij pianoles wil geven (na de zomervakantie). Reacties graag op tel. 06-10210147. Noa Schaafsma Te Huur Goede trilplaat en steenknipper! Bloemen & Kadohuis Wilma Weinterp 1 Wijnjewoude Tel.:0516-480668 of 06-54292940 Partytent Er komt een mooie zomer aan met veel gezellige buurt- en familiefeesten! Buurtvereniging Merkebuorren-Oost verhuurt haar fonkelnieuwe partytent van 4 x 6 meter aan geïnteresseerden in het dorp. De huur is € 40 voor drie dagen (incl. de haal- en brengdag). Voor informatie: tel.: 0516-481335. Collecte Hartstichting De collecte van de hartstichting heeft een bedrag van €1.092,05 opgebracht. Alle gevers en collectanten bedankt namens de hartstichting. Anneke Brouwer / Dirkje de Jong

Te Nijenhuiswei 7 9241 EA Wijnjewoude.

45


ODV energie neutraal 4 Met het einde van het voetbalseizoen in zicht kon ook de opslag van goederen in het clubgebouw ontruimd worden. Daarna kon ook het laatste deel van het plafond nog van isolatie voorzien worden. Het uitgeven van de laatste certificaten vordert nog steeds, zij het in een wat laag tempo. Na wat kinderziekten in het begin gaat de opwekking van energie door de zonnepanelen nu voorspoedig. Dubbel voordeel voor de voetbalvereniging dit energie avontuur. Alle zeer verdiende, zowel alcoholische als zonder alcohol bevattende versnaperingen, aan de harde werkers verstrekt tijdens de bouw, worden aan de clubkas van ODV vergoed. Dit is mogelijk dankzij een goede voorbereiding, planning en zuinig omgaan met materiaal en de centjes. De aankomende zomer nog te plaatsen boilers voor het douche water zullen zorgen dat het energie plaatje voor ODV compleet is. De commissie ODV e.n.

Programma thuiswedstrijden v.v. ODV woensdag zaterdag zaterdag Comb. zaterdag maandag dinsdag vrijdag zaterdag zaterdag zaterdag zaterdag zaterdag zondag donderdag donderdag zaterdag zaterdag zaterdag zaterdag maandag

3-5-2017 6-5-2017 6-5-2017

19:00 ODV JO13-2G ST 13:30 ODV 2 10:30 ODV JO15-1

6-5-2017 8-5-2017 9-5-2017 12-5-2017 13-5-2017 13-5-2017 13-5-2017 13-5-2017 13-5-2017 14-5-2017 18-5-2017 18-5-2017 20-5-2017 20-5-2017 20-5-2017 20-5-2017 29-5-2017

9:00 ODV JO11-1 20:00 ODV DA1 19:00 ODV JO17-1 20:00 ODV 35+1 14:30 ODV 1 14:00 ODV 3 10:30 ODV JO13-1 I 9:00 ODV JO13-2G 9:00 ODV JO11-1 14:30 ODV 1 19:45 ODV 2 19:00 ODV JO17-1 13:30 ODV 2 10:30 ODV JO17-1 9:00 ODV JO9-1 10:30 ODV JO9-2 20:00 ODV DA1

Omlandia-GEO JO13-4 ONR 3 ST: Donkerbroek/Makkinga JO15-1d Oerterp JO11-2 s.v. Donkerbroek Makkum JO17-1 Niekerk 35+1 Waskemeer 1 Niekerk 4 Irnsum JO13-2 Zuidhorn JO13-6 ONR JO11-3 Sportclub Makkinga 1 Blue Boys 2 Drachtster Boys JO17-3 Waskemeer 3 Trinitas JO17-1d ONR JO9-2 ONT JO9-6 F.S.C.

Voor de uitwedstrijden kunt u terecht op onze website www.vvodv.nl

46


Volkstuinencomplex Boerestreek. Spruitjes of spruitkool Medio april/ begin mei is een mooi tijdstip om spruitjes te zaaien. We kunnen dan op een kweekbed in de volle grond zaaien. Eerder zaaien kan ook, maar dan kunnen we beter onder glas zaaien. Vanaf half mei tot half juni kunnen we de opgekweekte plantjes in de volle grond plaatsen, de planten komen 60-70 cm uit elkaar te staan. De precieze afstand is afhankelijk van het gebruikte ras en de teeltomstandigheden. Spruitkool mag niet te dicht staan, de individuele planten moeten zich goed kunnen ontwikkelen om forse bladeren te kunnen maken. In de oksels van die bladeren ontwikkelen zich dan gezonde spruitjes. Spruitkool verlangt een voedzame bodem, net zoals alle koolsoorten. Een te hoge stikstofbemesting echter moet vermeden worden, omdat dat 'losse' spruiten kan opleveren. Van deze spruiten gaan de blaadjes uiteen staan, en dat is niet de bedoeling. Bij gebruik van stalmest moet deze dus liefst al een tijdje verteerd zijn. Geef in de loop van het groeiseizoen geen bemestingen met een hoog stikstofgehalte (zoals verse dierlijke mest of kunstmest). Bemesting met compost is altijd goed. Spruitkool gedijt het best op een lichte kleigrond. Een goede gelijkmatige ontwikkeling geeft het beste resultaat. Te zure grond is nadelig voor kool, corrigeer een zure grond daarom eventueel met wat tuinkalk. Houd de planten zo veel mogelijk onkruidvrij. Laat het blad altijd aan de plant zitten, verwijderen van bladeren levert geen grotere spruitjes op. De planten kunnen vanaf half september getopt worden, de bovenste spruiten ontwikkelen zich dan wat sneller, zodat die ook nog geoogst kunnen worden. Oogst de spruiten als ze groot genoeg zijn, het liefste kort voor gebruik.

Spruiten verdragen licht tot matige vorst, maar als het echt stevig gaat vriezen kunnen we beter maar alles oogsten. Mochten we te laat geplant hebben en in de herfst nog geen spruitjes zien, dan kunnen we de toppen van de kool nog gebruiken als groene (savooie) kool. Spruitjes met tomaat en kaas; een eenvoudig maar erg lekker recept. 750 gram kleine spruitjes. 2 tomaten. Basilicum. Zout en peper. 2 eetlepels olijfolie. Geraspte, iets oude kaas. Dop de spruitjes en kook ze in water met iets zout tot ze beetgaar zijn. Giet de spruitjes af. Verhit de olie in een pan en smoor de tomaten zachtjes, strooi er wat basilicum en peper over. Voeg de spruitjes toe en bak het geheel nog eventjes. Neem de pan direct van het vuur, voeg de kaas toe en serveer de spruitjes met een procureurlapje en aardappelpuree. Siebo

47


cbs Votum Nostrum op excursie naar de kazematten van Kornwerderzand Enkele kilometers uit de Friese kust liggen de beroemde kazematten van Kornwerderzand op de Afsluitdijk. Het is de enige plek in Europa waar in de meidagen van 1940 de Duitse Blitzkrieg vastliep. Slechts 225 Nederlandse soldaten wisten ruim 15.000 Duitsers tegen te houden, maar moesten zich na enkele dagen vechten na het bombardement op Rotterdam toch overgeven‌ De kinderen van groep 7-8 van cbs Votum Nostrum hebben op donderdag 6 april een bezoek gebracht aan de kazematten van Kornwerderzand. Hieronder vertellen ze zelf over dit bezoek.

Wat is een kazemat???

Ik kreeg de vraag van meester: wat is een kazemat? Ik ging het uitzoeken, ik kreeg allemaal moeilijke woorden, ik snapte er niks van! Dus we gingen naar een museum. Daar heb ik het gevraagd: het is dus een oud Nederlands woord voor bunker, kaze is Spaans voor huis (casa), mat is kapot schieten. Dus: vraag beantwoord! Tessa Russchen, groep 7

Kazematten museum gr 7/8 2017

Wij zijn op 6 april naar het kazematten museum geweest we gingen met een bus naar Kornwerderzand Eenmaal aangekomen gingen we een informatie filmpje bekeken en daarna gingen we dan echt naar de kazematten zelf het was een hele leuke ervaring er was een man bij die ons informatie gaf wij kwamen door de kleinste gangetjes

we kwamen opgegeven moment bij een trappetje waar we niet op konden omdat het trappetje door de oorlog onbegaanbaar was geworden voor de rest was het reisje heel informatief en leuk we hebben heel veel plezier gehad dat kan je ook zien op de afbeelding het was een geweldige dag. Thomas van Wijk, groep 8

Kazematten museum groep 7/8

Wij gingen 6 april kwart over acht met de bus naar het kazematten museum. Daar waren wel 14 bunkers. We werden in drie groepen verdeeld. Elke groep had een man die uitleg gaf. Die mannen hadden allemaal de 2de Wereldoorlog meegemaakt. De muren van een bunker waren 3 meter dik. Ze hadden allemaal wapens. In het museum zelf was een filmpje te zien. Die ging over de oorlog. In de bunkers was het nat en niet prettig. 48


Sommige bunkers waren beschadigd. Er waren een paar bedden. De deuren waren ook erg dik en zwaar. Er was ook een luik die tot net iets boven je knieĂŤn kwam. Sommige kinderen dachten dat we daar door naar binnen moesten. Dat was niet zo er was gewoon een deur, dat luik dat was de nooduitgang. Er was ook een periscoop daarmee kon je naar buiten kijken dat was leuk behalve als je tegen de zon in keek. Er was ook een machinegeweer en als je er langs liep gingen er lichten en geluiden aan dan schrok je! Oeds-Jan Heida, groep 7 Groep 7-8 ging naar het kazemattenmuseum We zijn kwart over 8 in de bus gestapt. Met de bus zijn we naar het kazemattenmuseum geweest. Daar gingen we eerst een filmpje bekijken, dat filmpje ging over de bunkers en over de

eerste week van de oorlog. Het was een mooie film en interessant. Daarna werden we in drie groepen verdeeld en er waren mannen die hadden de oorlog meegemaakt en die vertelden ons dit: de muren waren drie meter dik en er waren 14 bunkers. En we zijn ook in een bunker geweest. De mensen die meegevochten hadden voelden zich daar veilig in de bunkers. Sommige bunkers waren beschadigd door de bommen van de Duitsers. Tot slot zijn we nog naar een andere bunker geweest. Die deur in de bunker was super zwaar en dik. Er zaten rondjes in de deur want als er een bom was gevallen dan kon je de deur als nog open krijgen. We mochten ook door een periscoop kijken. Daarna zijn we weer in de bus terug naar school gegaan. Anna Veenstra, groep 7

Groep 7-8 bij de kazematten van Kornwerderzand

49


Record opbrengst inzamelingsacties! Ansichtkaarten en Postzegels € 41.289,-In 2016 hebben veel mensen met veel tijd en aandacht zich ingezet voor de inzamelingsactie van Kerk in Actie/GBZ. En alle moeite is niet voor niets geweest, onze verkopers hebben voor € 41.289,-verkocht aan verzamelaars en handelaren. Richtlijnen voor het verzamelen: als u ook postzegels of kaarten wilt gaan sparen voor de zending, dan is het goed om de volgende richtlijnen te volgen: * Postzegels ruim uitknippen of afscheuren (ca. 1 cm); beschadigde zegels hebben geen waarde. * Scheur of knip geen postzegels van de kaarten. De kaart mét zegel en stempel is vaak meer waard dan de losse zegel. * De volgende soorten kaarten zijn bruikbaar: - Onbeschadigde kaarten met of zonder postzegel, oudere kaarten zijn welkom! Dubbele kaarten (vouwkaarten) met afbeeldingen van bijvoorbeeld Anton Pieck, zelfgemaakte kaarten. * Voor het kind en stichting kinderpostzegels * ook toners en inktcartridge en oud geld * en geboortekaartjes in alle soorten en maten * U spaart toch ook mee? * U kunt ze inleveren in het voorportaal van de kerk. * Of bellen naar tel.: 0516-481758 en ik haal ze graag bij u op. Vriendelijke groet, Annie Karssen

Reisje van de ANBO Met een reisje door de grachten van Groningen sluiten we ons seizoen af. Firma Wiebenga haalt allen die zich hebben opgegeven om 09.30 uur op in Ureterp en de mensen uit Beetsterzwaag mogen 15 minuten later instappen. Op de boot krijgen we koffie en iets lekkers en na de rondvaart gaan we in Niebert genieten van een diner. Daarna gaan we via een mooie route door Groningen naar Lauwersoog waar we even uit kunnen waaien (voor degenen die daar behoefte aan hebben) en eventueel een visje kopen. We verwachten tegen 17.00 uur - 17.30 uur weer thuis te zijn. Hopelijk hebben we er prachtig weer bij zodat we op een mooie dag kunnen terug kijken. Wat mij betreft: tot DONDERDAG 11 MEI. Een vriendelijke groet van Bertie ten Haaf-Boerrigter

50


Dorpsfilm 2017 De nieuwe dorpsfilm gaat er komen! Een kleine werkgroep is enthousiast aan de slag om begin volgend jaar een nieuwe dorpsfilm het licht te laten zien. Er is inmiddels een eerste stap gezet met het verwerven van de benodigde financiële middelen. Zo zijn er bijvoorbeeld van de dorpsfilm 2004 al 100 dvd’s aan de man gebracht hetgeen ons een mooi startkapitaaltje heeft opgeleverd. Bovendien heeft het Iepen Mienskip Fûns van de provincie Friesland ons een subsidie toegekend van ruim 3.500 euro! We zijn nog bezig met een aanvullende subsidieaanvraag en verwachten dat we bij een positieve beslissing daarmee de begroting rond kunnen krijgen. De film zal worden gemaakt door Edwin van Bemmelen die ervaring heeft met het maken van dorpsfilms, o.a. in zijn eigen woonplaats De Wilp. Hij heeft inmiddels al wat eerste opnamen gemaakt onder meer bij het donateursconcert van Euphonia en de Cantate voor Passie en Pasen van het koor Looft den Heer. De komende maanden zal Edwin regelmatig met zijn camera in het dorp te vinden zijn.

dit jaar, niet ouder) stuur dan even een berichtje aan dorpsfilm2017@hotmail.com. Om het allemaal een beetje werkbaar te houden mag het filmpje niet langer zijn dan een paar minuten. Uiteraard kunnen we niet garanderen dat jouw filmpje of een stukje daarvan ook daadwerkelijk wordt gebruikt. Dat is afhankelijk van het aanbod, de kwaliteit en of het past in het overige materiaal.

Daarnaast willen we ook graag het hele dorp betrekken bij de film. Koren, muziekverenigingen en lokale artiesten worden binnenkort benaderd om na te denken over een (muzikale) bijdrage. Verder roepen we alle amateurfilmers in het dorp op om zelf filmpjes te maken en aan ons toe te sturen. Dus maak een leuk filmpje van een activiteit in het dorp of heb je nog wat liggen (van 2016 of van

De werkgroep dorpsfilm, Albert van der Velde (tel.: 0516-480730), Albert de Vries (tel.: 0516-481475), Henk Janssen (tel.: 0516-480562). PS. De dorpsfilm van 2004 is nog steeds te koop bij Bloemen- en Kadohuis Wilma en bij De Swingel.

Timpaan Welzijn is op zoek naar: Vrijwilligers voor het begeleiden van nieuwkomers Voor meer informatie: 06 - 25000644 / 06 - 46073968 Of loop even naar binnen bij Timpaan Welzijn, Molenlaan 6a te Beetsterzwaag

51


Volleybalvereniging DWS Beste Volleybalvrienden, Het volleybalseizoen zit er weer op. Alle teams hebben het afgelopen seizoen weer sportieve inzet getoond. De eindstanden: Dames 1 (2e klasse): 8e plek Dames 2 (2e klasse): 11e plek (degradatie) Dames 3 (4e klasse): 9e plek Heren 1 (3e klasse): 2e plek (ziet af van promotie) Jeugd (2e klasse): 4e plek Mededelingen: • Maandag 8 mei, 20:15 uur ledenvergadering M.F.C. de Swingel Voor nieuwtjes, ideeën, vragen of gewoon voor de gezelligheid, alle leden zijn van harte welkom, ook ouders van de jeugd. • Vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli doet D.W.S. met een aantal leuke activiteiten mee aan Midjier Wynjewȃld Volgend seizoen gaan we er weer een sportief volleybalseizoen van maken. Er wordt al druk aan de voorbereiding gewerkt. Mocht u/jij nou denken: “Zou volleybal iets voor mij zijn?” Kom dan in het nieuwe seizoen gerust eens binnen lopen. In de Bȃn van september komen de trainingstijden voor het nieuwe seizoen te staan. Tot slot willen wij iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen voor onze volleybalvereniging heeft ingezet. Het klinkt nog ver weg, maar wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie. Het bestuur

Showband Oerterp Showband Oerterp bestaat 50 jaar. Op zaterdag 13 mei 2017 wordt een Taptoe georganiseerd. Start 19.30 uur vanaf het Sportpark de Griene Greide Ureterp. Aan het taptoe wordt medewerking verleend door: Showband ‘Oerterp’, Showband Noordenveld uit Roden, Showband Concordia uit Zevenhuizen, Jong Advendo uit Sneek, Pasveerkorps uit Leeuwarden en het Dweilorkest de Oertetters uit Ureterp. De entree is gratis. Streetparade om 18.15 uur vanaf MFC de Wier.

52


Schaakclub Bakkeveen Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur Contactpersoon: D. M端ller, tel 0512-302226. Voor meer info: www.schaakclub-bakkeveen.nl

Schaakvereniging Bakkeveen sluit seizoen af met het traditionele snelschaaktoernooi Woensdagavond 26 april werd het schaakseizoen 2016-2017 afgesloten met 5 minutenpartijtjes. Altijd weer een zenuwslopend spektakel. Strijdend tegen een tegenstander en tegen de tijd. De klok tikt meedogenloos door als je niet zet en voor dat je het weet valt je vlag terwijl je veel beter staat, zelfs meerdere stukken voorstaat, maar helaas je verliest op tijd. Wel waren er een aantal pauzes ingelast waarin getrakteerd werd op bitterballen en andere lekkere hapjes door het gastvrije personeel van de Stripe. Er werd gespeeld in twee poules. Poule 1 werd gewonnen door Gerrit Meppelink tweede werd Menno Peter van der Meer. In Poule 2 won Dirk M端ller voor Ben de Vries. In de finale speelden de nummers 1, 2, 3 etc. van beide poules tegen elkaar. De temperatuur was inmiddels flink opgelopen. Uiteindelijk werd Dirk M端ller snelschaakkampioen van de club. Gerrit Meppelink werd tweede. Ben de Vries won van Menno Peter en eindigden respectievelijk als drie en vier. Na afloop gaf voorzitter Jelle Bergsma aan dat het voor de club een goed jaar was geweest. Het eerste team en ook het tweede eindigden in hun competitie als derde Ook het derde team

knokte voor wat het waard was eindigde wel in de onderste regionen maar beleefde veel plezier aan de strijd. Dirk M端ller werd gefeliciteerd als clubkampioen van de competitie 20162017 tweede werd Ben de Vries derde Gerrit Meppelink en vierde Robin Baines. Berend Joustra werd net als zijn assistent Mon Bonte bedankt voor het trouw begeleiden van de jeugd. Hier gaat altijd veel tijd inzitten en is niet altijd even gemakkelijk. (Ook onze voorzitter Jelle heeft hier trouwens zijn steentje flink aan bij gedragen). Sieb Hazenberg werd bedankt voor het regelen en bijhouden van de interne competitie en het schrijven van verslagjes voor de externe competitie. Toen hij naast de fles wijn ook nog een prachtig boek ontving over Schaken en schilderkunst in de middeleeuwen kon hij er niet meer onderuit om zijn taak voor volgend jaar te prolongeren. Jelle nodigde nogmaals iedereen uit voor de barbecue op 3 juni in de Stripe. Het schaakseizoen 20172018 start op woensdag 13 september. Graag weer tot ziens dan allemaal! Sieb

53


Dorpsagenda Mei 3 4 11 13 13 13 13 13 16 20 24 26 29

Rommelmarkt op het evenemententerrein, 14.00 – 18.00 uur Dodenherdenking 19.45 uur verzamelen aan de Tsjerkereed Reisje ANBO Bloemenmarkt de Koepel, vanaf 9.00 uur Proost, Café Van der Weij Fietstocht langs de kerken, 13.00 uur Showband Ureterp 19.30 uur Drie Provinciën Wandeltocht Inloopspreekuur PB 19.00 uur in de Swingel Stoomcursus snoeien, 14.00 uur, Opperbuorren 6 Bosloop ODV Campina Open Boerderijdag bij de fam. Rohaan in Siegerswoude Kom erbij, koffieochtend in de Swingel, 10.00 uur

Juni 2-5 3 7 11 14-17 21 30 30

Pinksterfeest 316 Hynstedei, 12.00 uur, Merkebuorren Rommelmarkt, 14.00 uur Sing-in Gospelkoor Sola Gratia, 16.30 uur camping Ikeleane Dorpsfeest Extra avondrommelmarkt, 17.00 uur 24 uurs actie Ringfietsen, 19.00 uur evenemententerrein

54


Kerkdiensten Hervormde Gemeente Mei 7

9.30 uur 13.45 uur

Weinterp Weinterp

Ds. G. van den Berg, IJsselmuiden Ds. G. van Zanden, Urk

14

9.30 uur

Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

21

9.30 uur 13.45 uur

Duurswoude Ds. J.A.C. Olie, Genemuiden Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

25

9.30 uur

28

9.30 uur 13.45 uur

Geref kerk Ds. W. Hordijk , Lemmer, Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst Duurswoude Ds. H. van Wingerden, Rijssen Duurswoude Ds. G. van Zanden, Urk

Juni 4

9.30 uur

5

Pinkstermaandag geen dienst

Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Pinksterzondag

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik Mei 7

9.30 uur

Dhr. E. van Halsema, Kampen Koffiedrinken na de dienst

14

9.30 uur

Ds. J.D. de Haan, Beetsterzwaag

21

9.30 uur

Ds. I. Postma, Genemuiden, Vierdienst mmw muzikantenpool Koffiedrinken na de dienst

25

9.30 uur

Hemelvaartsdag Ds. W. Hordijk, Lemmer

28

9.30 uur

Mw. I. de Rouwe, Ten Boer

Juni 4

9.30 uur

1e Pinksterdag Ds. P.J. de Buck, Heerenveen Koffiedrinken na de dienst 55


Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik Meester Geertswei 15, 9241 GJ Wijnjewoude Telefoon: 0516 – 481 250

Spoed: 0516 – 480 808

Openingstijden 07:30 – 08:00 uur 08:00 – 10:15 uur 10:15 – 11:00 uur 11:00 – 12:30 uur 12:30 – 13:00 uur 13.00 – 16.00 uur

07:30 – 17:00 uur laboratorium (bloedprikken) spreekuur huisarts werkoverleg en koffiepauze visites huisarts en verpleegkundig spreekuur lunchpauze spreekuur huisarts + verpleegkundig spreekuur

16.00 – 17.00 uur:

afhalen van medicatie

Spreekuur Hemrik (de Bining) donderdag 08:30 – 10:15 uur Avondspreekuur (op afspraak) Maandag 18:00 – 21:00 uur Tevens verpleegkundig spreekuur Wrattenspreekuur op afspraak Voor het maken van afspraken en het aanvragen van herhaalrecepten kunt u ons telefonisch bereiken tussen: 08:00 – 10:15 uur en 13:00 – 15:00 uur. Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website www.lewin.frl (Lab)uitslagen: u kunt ons na 2 werkdagen bellen tussen 14:00 – 15:00 uur Urine uitslagen hoort u z.s.m. van ons. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicatie en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze assistentes. Na 17:00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door: Dokterswacht Friesland telefoonnummer: 0900 – 11 27 112 De Dokterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van Nij Smellinghe te Drachten. Onze praktijk is het gehele jaar op werkdagen geopend behalve de eerste week van januari 2017. 56


HM Haarmode Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. Di. 8:30 – 12:00 Wo. Do. 8:30 – 12:00 Vr. 8:30 – 12:00 Za. Gesloten

13:00 – 17:30 13:00 – 17:30 13:00 – 20:00 13:00 - 17:30 13:00 - 17:30

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Pedicure- en Manuele praktijk

Alma van der Meulen Professionele voetverzorging Diabetische - reumatische voet Manuele therapie Voetreflexologie Ook bij u thuis Behandeling volgens afspraak

0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36 9241 GL Wijnjewoude


Profile for Frans Pool

De ban mei 2017  

De ban mei 2017  

Profile for 9241wd
Advertisement