__MAIN_TEXT__

Page 1


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Van de redactie Redactie "de Bân" Annie Posthumus, Weinterp 40 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67 Gerda Westerhof, Merkebuorren 14

tel: tel: tel: tel: tel:

48 13 81 48 13 98 48 13 05 48 14 57 48 17 27

Een praatje Bij het plaatje “it kin noch krek”

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. De volgende Bân verschijnt op zaterdag 7 april 2018. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 31 maart om 18.00 uur. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl

Op de valreep dat we afscheid van deze winter zullen nemen is de kans nog reeël dat er veilig geschaatst kan worden op de ijsbaan. Een meevaller voor de liefhebbers van deze sport en het ijsbaanbestuur. Een tegenvaller voor de hier al aanwezige ooievaar en een flink aantal kieviten. Nu de koorts van de net afgelopen Olympische winterspelen voorbij is staan we voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit zal ook bij sommigen een soort koorts oproepen. Een uitgebreide oproep om wel te gaan stemmen kunt u verderop lezen in dit nummer. Een wel heel dikke Bân deze keer, een bewijs dat er heel wat gebeurd is in ons dorp en nog meer te gebeuren staat. Jaarvergaderingen van diverse verenigingen. Een definitief afscheid van de Fabriek en zie op de achterkant van het omslag, een driedaags fietsfeest bij Meinsma. De Bân is er om u over van alles op de hoogte te houden in en rondom het dorp. Wij wensen een ieder veel leesplezier. Deze maand komen we weer aan de deur voor de vrijwillige bijdrage, voor diegene die geen automatische incassomachtiging hebben afgegeven. De redactie.

1


Ledenvergadering 27 maart De jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang is op dinsdag 27 maart. De agenda en jaarverslagen staan verderop in deze Bân. Het wordt een avond met speciale aandacht voor de actuele onderwerpen. Huisvesting, verkeer en veiligheid. Beide werkgroepen vertellen kort over de signalen die ze uit het dorp hebben opgepakt, de doelen die ze zich hebben gesteld en het plan van aanpak dat ze daarbij gaan hanteren. Verder worden de leden van de Stuurgroep N381 na ruim 10 jaar trouwe inzet ontheven van hun taak. De laatste nog te realiseren onderdelen van de gebiedsontwikkeling behoren inmiddels tot de verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang. Na de bestuurlijke verantwoording over het afgelopen jaar en de bestuurswisseling, is het tijd voor echte Wynjewâldster ontspanning. We spelen de PuBquiz Wynjewâld. Wie is de beste dorpskenner? Of je hier nou geboren bent of nog maar kort woont, je maakt goede kans op een van de mooie prijzen. Het wordt een niet te missen Wynjewâldster avond.

Enquête dorpsspiegels Graag wil PB ook langs deze weg alle dorpsgenoten bedanken die hebben meegewerkt aan de enquête dorpsspiegels. Uw tijd en aandacht wordt erg op prijs gesteld. De resultaten worden waarschijnlijk in april bekend. Wij blijven ons best doen voor de leefbaarheid van Wijnjewoude en hopen dat u ons ook de komende tijd blijft voeden. U bent van harte welkom op ons maandelijkse inloopspreekuur. Mocht u nog geen lid zijn van PB, bel even met 0516-480562 of meld u aan op www.wijnjewoude.net Melkfabriek Klein Groningen Nog enkele dagen en het gebouw van de melkfabriek in Klein Groningen behoort tot de categorie gekoesterde dorpshistorie. De locatie krijgt een nieuwe toeristische en recreatieve functie. De uitnodiging is inmiddels huis aan huis bezorgd. Verderop kunt u er meer over lezen.

Groenbrengpunt Ureterp Geopend op alle zaterdagen in maart van 9.00 – 13.00 uur. Vragen of opmerkingen voor Plaatselijk Belang? Kom naar het maandelijkse inloopspreekuur! Datum en tijd vind je in de dorpsagenda van elke Bân. Nog geen lid van PB? Meld je aan op www.wijnjewoude.net of bel 0516480562. Inloopspreekuur PB: dinsdag 13 maart van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel.

2


Uitnodiging Ledenvergadering Plaatselijk Belang Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt leden en belangstellenden uit voor de ledenvergadering op: Datum: dinsdag 27 maart 2018 Tijd: 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar Plaats: MFC De Swingel Agenda: 1. 2. 3. 4.

Opening en terugblik door voorzitter Grietje Rooks Mededelingen en korte toelichtingen op huisvesting, verkeer en veiligheid Taakontheffing leden Stuurgroep N381 Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 28 maart 2017. De notulen staan op www.wijnjewoude.net onder Plaatselijk Belang. Ook liggen ze vanaf 19.30 uur ter inzage in de zaal. 5. Jaarverslag van de secretaris (zie verderop) 6. Jaarverslag van de penningmeester (zie verderop) 7. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid 8. Bestuursverkiezing Aftredend: Janny Janssen. Sybren de Boer, Weinterp 65 is bereid gevonden de vrijkomende plaats in het bestuur in te nemen. Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de secretaris 9. Rondvraag 10. Pauze 11. PuBquiz Wynjewâld* 12. Sluiting. Namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude Janny Janssen, secretaris *Wie is de beste dorpskenner, gaat met de eer strijken en komt met de mooie prijzen thuis?

Jaarverslag 2017/2018 van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude Betreft de periode: maart 2017 t/m februari 2018. Alleen in goed contact met het dorp kan het bestuur zich effectief inzetten voor de leefbaarheid. Daarom hebben we in 2017 het maandelijks inloopspreekuur ingevoerd. En dat werkt. Dorpsgenoten komen met hun vragen en opmerkingen, waarop wij proberen adequaat te reageren en in actie te komen. Inmiddels spelen aardig wat inwoners een actieve rol bij de diverse werkgroepen. Die bredere inbreng komt de betrokkenheid en leefbaarheid sterk ten goede. Gevolg is dat daardoor heel wat ontspannende, informatieve en verbindende activiteiten zijn georganiseerd. Samen staan we op het goede spoor. Dat zal ook wel blijken uit de dorpsfilm 2017, die in april in première gaat. 3


de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Cor de Vries

06 - 12 99 63 76 www.devriesbouwenonderhoud.nl cor@devriesbouwenonderhoud.nl Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude

s Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

Ÿ

In- en verkoop occasions

Ÿ

In- en verkoop classic cars

Ÿ

In- en verkoop USA cars

Ÿ

APK keuringsstation

Ÿ

Onderhoud en reparatie; alle merken

Ÿ

Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

4

drukkerij DRUKT EN PRINT ENERGIENEUTRAAL! Opper Haudmare 2 - 9241 WD Wijnjewoude

0516 - 48 15 97 / 06 - 57 58 43 55 info@drukkeijpool.nl - www.drukkerijpool.nl

Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude


Aan aandachtspunten geen gebrek. Op de lijst met ingekomen stukken (gemiddeld ca 20 per maand) was, naast de verslagen van de werkgroepen, de gemeente Opsterland grootverbruiker. Menigmaal wordt PB betrokken bij de voorbereiding van beslissingen die rechtstreeks gevolgen hebben voor het dorp. Daarnaast heeft PB jaarlijks overleg met het college van B&W en met het gemeentebedrijf. De financiĂŤle verantwoordelijkheid van PB is toegenomen vooral ook vanwege de diverse werkgroepen. Ook de actie voor automatische contributie-incasso was een flinke klus. De systemen werken nu goed, de nieuwe penningmeester is ingewerkt en levert elk kwartaal een handig overzicht van de stand van zaken. Sinds het afscheid van onze incassoman Andries Monderman heeft de werving van nieuwe PB leden niet voldoende aandacht gehad. Hiervoor zullen we een nieuwe invulling moeten vinden. Eind september 2017 heeft de Stuurgroep N381 haar opdracht aan PB teruggegeven en de nog resterende af te ronden punten aan PB overgedragen. Wel blijven de betrokken stuurgroepleden beschikbaar. PB heeft grote waardering voor alle inzet die de stuurgroepleden 10 jaar lang hebben getoond. Het heeft tot mooie resultaten geleid waarop het dorp heel trots kan zijn. Resterende zorgpunten als toename van verkeer en snelheid behoren inmiddels tot het aandachtsgebied van de werkgroep verkeer en veiligheid die i.s.m. overheden tot bevredigende oplossingen hoopt te komen. Het project Klein Groningen (sloop en herinrichting locatie melkfabriek) heeft als onderdeel van de gebiedsontwikkeling N381 vertraging opgelopen. De werkgroep met

bewoners, PB, stuurgroep N381 en gemeente hoopt binnenkort de plannen af te ronden. De vertegenwoordiging van de ondernemersvereniging bij PB heeft na de proefperiode geen vervolg gekregen. PB hoopt desondanks op versterking van de relatie omdat er in ons actieve dorp niet alleen prachtige kansen liggen voor het lokale bedrijfsleven, ook komt het de gemeenschapszin ten goede. Helaas heeft de Stichting Willedei, vanwege gebrek aan bestuursleden en toename van kosten etc., besloten tot opheffing. Daarmee is de 10-jarige traditie van het sterk gewaardeerde straatfestival tot een einde gekomen. De resterende middelen zijn ondergebracht bij PB, dat daarvoor het Budget Festival en Muziek in het leven heeft geroepen. Het beheer is in handen van de commissie Dorpsbudget. De toegenomen druk van veiligheidseisen etc. blijft een punt van zorg voor het organiseren van festiviteiten. Ook het weer kan mooie plannen bemoeilijken. Was de commissie 24uurs activiteit, samen met de verenigingen eind juni klaar voor Midjier Wynjewâld, de vele regen maakte dit sportieve evenement ten bate van de Voedselbank Opsterland onmogelijk. Toch hebben Wijnjewoudsters in 2017 van heel wat festiviteiten mogen genieten. De werkgroep Kom Erbij (voorheen Saamhorigheid en Eenzaamheid) organiseerde maandelijks een gezellige koffieochtend met steeds wisselende activiteiten, waarbij het aantal deelnemers gestaag groeit. Een groep dorpsgenoten organiseerde, met steun van kerk en PB, het breed gewaardeerde kerstevenement Kryst roun de Koepel, en de jongerengroep XEvents zette maar liefs 3 evenementen (pubquiz Proost, 5


HUUR NU OPSLAGRUIMTE!!

Opslag Wijnjeterp

Inboedel en goederen opslag *Dagelijks opzegbaar *Bewaakte en schone opslag bij u in de buurt * vanaf € 1,50 per dag opslagwijnjeterp@gmail.com, Tel: 06 - 55 79 43 76 Fam. Heida, Compagnonsfeart 53, 9241 HJ Wijnjewoude

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00 Handelsonderneming

Eize Linstra we nieu

st!

Loksleane 3 9241 GR Wijnjewoude

Te koop:

oog

uien (5 kg. per zak) en aardappels (7 en 14 kg. per zak).

Bildstar en Irene’s op voorraad andere rassen zijn op bestelling leverbaar. De bestelling wordt aan huis geleverd!

Mobiel: 06 - 234 598 44

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: Voorzitter:

Penningmeesteres:

0516 - 48 13 05

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 74

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

www.bakkerijvandermolen.nl

6

J. Miedema

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij Appie de Haan Tel. 0516-481978


Wynjewoodstock en de X-mas party) op de kalender van 2017. Ook het koor deed een duit in het zakje met een geslaagd muziekfeestje bij de koepel. En dat alles naast het onvolprezen dorpsfeest, waarbij de commissie nu een geslaagde, sportieve en culinaire editie presenteerde. Zo blijkt uit bovenstaande dat de focus op speerpunten uit de dorpsspiegel 2014, te weten jongerenactiviteiten, saamhorigheid/eenzaamheid inmiddels tot mooie resultaten heeft geleid. Overigens hoopt PB nog op een werkgroepje dat regelmatig een optreden (van dorpsgenoten) in de koepel gaat organiseren.

hier is in 2017 vooruitgang geboekt. De werkgroep heeft samen met de gemeente en Elkien de enquête Wonen en Zorg door Partoer laten uitvoeren. Conclusie is dat ouderen heel graag ook tijdens hun laatste levensfase in eigen dorp willen blijven wonen. Ook wanneer zij intensieve zorg nodig hebben. De werkgroep heeft zich georiënteerd en er lijken goede mogelijkheden voor wonen met zorg. Met deskundige ondersteuning gaat de werkgroep nu plannen ontwikkelen voor een vernieuwing van het Wâldhûs waarbij 24 uurs zorg mogelijk is. Ook zal aandacht zijn voor de wens van vele ouderen om over een tijdje een comfortabele gelijkvloerse woning te kunnen bewonen.

Het derde speerpunt vanuit de dorpsspiegel is ouderenhuisvesting. Ook In 2017-2018 had PB naast bovenstaande ook aandacht voor thema’s als: - Wijnjewoude Energie Neutraal - Dorpsfilm - Fietspaden* - Recreatiebevordering* - Glasvezel* - Zendmast *In samenwerking met buurdorpen Het bestuur kwam elf maal bijeen en bestond uit: Grietje Rooks, voorzitter; Theo van Linde, vicevoorzitter; Janny Janssen, secretaris; Harry Blaauwbroek, penningmeester; Albert van der Velde, notulist en de leden Frits van der Meulen, Auckjen Weidema, Jeannette van der Molen en Martin de Vries. De taakverdeling van het bestuur was als volgt: Grietje Rooks voorzitter, lid DB, dorpsbudget, sociaal cultureel werk dorpsvisie, website, WEN, contact collega PB’s en ondernemersvereniging Janny Janssen secretaris, lid DB, De Bân, samenwerking scholen, WEN, dodenherdenking, lichtjesavond Theo van Linde vicevoorzitter, lid DB, contact bestuur MFC De Swingel, ouderenhuisvesting, gemeentebedrijf, coördinator evenemententerrein en muziekkoepel, ODV-WEN, contact ondernemersvereniging Harry Blaauwbroek penningmeester, gemeentebedrijf Albert van der Velde notulist, dorpsfilm, glasvezel 7


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Tolleane 26 E-mail: info@taekemabouw.nl 9241 WH Wijnjewoude Website: taekemabouw.nl Onno Lieuwes 06 - 31 53 94 03

Rinse Taekema 06 - 46 03 84 42

Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

Dundelle

Voor al uw feesten en partijen Na een leuke activiteit of een heerlijke wandeling kunt u ook terecht voor een adempauze met een kop koffie of een lekker drankje of een versnapering

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

8


Auckjen Weidema Frits van der Meulen Jeanette van der Molen Martin de Vries

2e notulist, Kom Erbij, dorpsbudget, samenwerking scholen jeugdbeleid, contact dorpsfeestcommissie Kom Erbij, Dodenherdenking Verkeer en veiligheid en inwerken

Wijnjewoude, maart 2018 Janny Janssen, secretaris Plaatselijk Belang Financieel Overzicht 2017 Ontvangsten Plaatselijk Belang Extra vergaderingen Dorpsbudget SCW Dorpsflim Rabobank Verz., secr., bestuurskst. Giften Contributie. AED Kom Erbij Festival en Muziek

Plaatselijk Belang Wijnjewoude Financieel Overzicht 2017 € € € € € € € € € € € € €

500,00 4.133,60 7.396,00 5.490,95 4.467,50 1.250,00 7.464,94 30.702,99

Lopende rekening Saldo 01-01-2017 Saldo 31-12-2017 Mutatie

€ € €

176,68 14.613,30 14.436,62

Bedrijfsspaarrekening Saldo 01-01-2017 Saldo 31-12-2017 Mutatie

€ € €

4.665,78 4.680,79 + 15,01

Mutatie liquide middelen

+ 14.451,63

Liquide middelen 01-01-2017 € Liquide middelen 31-12-2017 €

4.842,46 19.294,09

Uitgaven Plaatselijk Belang Extra vergaderingen Dorpsbudget incl. Midjier SCW Dorpsfilm Rabobank Verz., secr., bestuurskst. Giften Contributie AED Kom Erbij Festival en Muziek

ontvangsten uitgaven Saldo

Aantal leden 2017 In 2018 geïnde contributie

Kascontrole

d.d.

€ € € € € € € € € € € € €

2.079,10 451,57 2.934,88 7.051,21 1.446,24 182,55 120,99 1.212,33 787,50 16.266,37

€ € €

30.702,99 -16.266,37 + 14.436,62

535 €

15,00

ondertekening:

Verdeling liquide middelen van Financieel Overzicht 2017 Plaatselijk Belang Wijnjewoude

Liquide middelen 31-12-2017 € Dorpsbudget SCW Dorpsfilm Reservering ten behoeve van onderhoud AED Kom Erbij Festival en Muziek Plaatselijk Belang Totaal

19.294,09

€ € €

1.398,80 2.058,10 4.044,71

€ € € €

485,10 37,67 6.677,44 4.592,27

19.294,09

Toelichting Dorpsbudget SCW Dorpsfilm

Reservering ten behoeve van onderhoud AED Kom Erbij Festival en Muziek Plaatselijk Belang

Geen bijzonderheden. Door gewijzigd gemeentebeleid is de hoogte van de komende gemeentelijke bijdragen onzeker. Daarnaast staat de van Teyens Fundatie garant voor € 1.450,-. De beschikbare middelen geven dekking voor de filmkosten. Er worden geen inkomsten in 2018 voorzien. Geen bijzonderheden. Om haar positieve bijdrage ook in 2018 te continueren heeft Kom Erbij nieuwe inkomstenbronnen nodig. Per jaar is € 1.066,50 beschikbaar. Geen bijzonderheden.

9


HF

Hytex Fashion B.V. socks, underwear, accessoires

Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl www.hytexfashion.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs

10


Geef de pen door Nico, bedankt voor het doorgeven van de pen! Persoonlijk vond ik jouw inzending prachtig om te lezen en met Oeds in de Gay krant zal de oplage meteen tot recordhoogte stijgen. Mijn naam is Dennis Kramer. Ik ben geboren in Amsterdam op 6 augustus 1968. Ik ben de jongste van drie kinderen. Mijn zusters Maria en Yvonne zijn 11 en 10 jaar ouder; duidelijk een nakomertje dus. Mijn ouders die helaas niet meer onder ons zijn waren twee hardwerkende mensen. Vader zat in de bouw en moeders was werkzaam op een groot kantoor in Amsterdam. Ze had daar de belangrijkste taak van alle werknemers, want zij zorgde ervoor dat de koffie en broodjes op tijd op tafel stonden. Daarnaast werkten ze beiden in de avonduren op hetzelfde kantoor als de schoonmakers. Dit harde werken moesten zij wel doen omdat ze drie kinderen hadden die verzot waren op sport. Dochters die op hoog niveau korfbalden en een zoon die om het half jaar wel een andere sport wilde beoefenen. Ik weet dat mijn ouders alles in staat stelden om ervoor te zorgen dat hun kinderen niets te kort kwamen. Op mijn 14e gingen we verhuizen naar Purmerend. Zoals in die tijd zochten veel Amsterdammers de plaatsen rondom Amsterdam. Purmerend, Hoorn en Almere waren toen veelal het doelwit van deze migratiestroom. Of de bevolking van deze plaatsen hier blij mee was weet ik niet. Als kind was ik een ‘zoals ze dat toen zeiden’: een deugniet. Als een echte Pietje Bel slenterde ik door de straten van Amsterdam en later dus Purmerend op zoek naar kattenkwaad. Een rode draad in mijn leven is altijd

voetbal geweest. Dit mocht ik heel graag doen. Op straat en ook in clubverband. Als je uit school kwam had je eigenlijk maar een paar opties, of je huiswerk maken of de straat op met je bal. Ik koos uiteraard voor die bal. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat ik veel klassen op de middelbare school meerdere keren heb moeten doen. Ik vond mezelf daarentegen enorm slim juist omdat ik die klassen over moest doen. Daardoor bleef er vast meer hangen dan bij de kinderen die hem maar 1 keer deden. Na mijn militaire dienst (wat toen nog verplicht was), waar ze mij behoorlijk hebben bijgeschaafd, moest ik ineens bedenken wat ik in de maatschappij moest gaan doen. Ingeschreven bij het arbeidsbureau en na enige tijd kwam het telefoontje: ”zou jij het leuk vinden om tandtechnieker te worden”. Jaaaa natuurlijk riep ik…….maar wat is dat eigenlijk? Vol goede moed op sollicitatie kwam ik bij een man alleen op een flatje terecht. Een flat ingericht als laboratorium. De man (een echte Fries in Purmerend) keek me aan en zei: “werken al je lichaamsdelen naar behoren?” “Jawel meneer“ zei ik verbaasd, dan ben je bij dezen aangenomen! Ik denk dat toen mijn voorliefde voor de Friese nuchterheid is begonnen. Wat wel een voorwaarde was, ik moest weer naar school. Nee dacht ik, niet weer. Maar gelukkig was ik wel inmiddels iets verstandiger geworden. Dus vijf jaar lang werkzaam in een laboratorium en op de vrijdag naar school. Totdat ik afgestudeerd 11


tandtechnieker was. Dit vak heb ik 12 jaar lang uitgeoefend. Op mijn 28ste kwam ik mijn toenmalige vrouw tegen en na een tijdje verhuisde ik met haar naar IJsselstein (Utrecht). En na een paar jaar werd daar onze dochter Romy Désanne geboren. In de wolken waren we. Ondanks dat het allemaal niet zonder slag of stoot ging groeide het meisje in goede gezondheid op. Ik denk dat ik de meest trotse vader ben die zich zo gelukkig mag prijzen met zo een fantastische dochter (maar waarschijnlijk zullen alle vaders dit zeggen). Toen Romy vier jaar was kreeg ik mijn partner eindelijk zover om naar Friesland te verhuizen. Deze drang zat er bij mij altijd al in. Of het nu door de Kameleonboeken kwam, die ik als kind al verslond, of dat het de aardige man was die jarenlang mijn baas is geweest, of de trainingskampen van voetbal die we altijd in Friesland hadden. Ik weet het niet, maar mijn voorliefde was er gewoon. Maar goed; we verkochten de boel en verhuisden naar Drachten. Prachtig vond ik het, en gelukkig mijn vrouw en Romy ook. Alleen na 8 jaar ging het in de relatie wat moeilijker en Yvonne en ik gingen uit elkaar. Verschrikkelijk voor een opgroeiend kind. Maar bij elkaar blijven was geen optie meer. Mijn ex ging in Frieschepalen wonen en ik moest ook wat. Ingeschreven bij Woon Friesland en kreeg telkens een woning aangeboden in Drachten (ik was vaak wel de zesde in de rij). Dus dit duurde en duurde maar. Toen schreef ik me in bij Elkien en binnen twee weken kreeg ik een woning aangeboden in Wijnjewoude. Wijnjewoude????? Waar is dat dan, vroeg ik me af. Ik met Romy de auto in en wij op zoek naar Wijnjewoude! Maar dit moest zo zijn want vanaf het eerste moment dat ik het dorp inreed kreeg ik een gevoel van ‘dit is het’. Hier wilde ik voor naar 12

Friesland. Een mooi dorp en lekker dicht bij mijn dochter. Het bleek een schot in de roos te zijn! Vanaf het eerste moment voelde ik me op de Russchenreed op mijn plek. Een fantastisch plekje met mensen om me heen die echt zichzelf zijn. Eerlijk en oprecht, warm en vriendelijk. Al snel na een buurt barbecue kwam ik in aanraking met O.D.V. Of ik kon voetballen werd me gevraagd. Inmiddels 41 jaar maar de honger naar de bal en het groene gras was er nog steeds. Ik mocht me toen bij het sterrenteam van zondag 3 aansluiten. Wat een prachtig jaar werd dat uiteindelijk. We werden voor het eerst in de geschiedenis (geloof ik) kampioen! En wat nog belangrijker was (had ik al snel in de gaten) voor Houtige Hage! Met de platte kar door het dorp en iedereen zich maar afvragen wie is die lange slungel daar op die kar. Mooi feest na afloop gehad met de welverdiende consumpties. In dat jaar is ook mijn bijnaam ontstaan “opa”. Ik voetbalde met allemaal jonge gasten en was veruit de oudste, dus Johan Paulusma vond het wel gepast om mij de naam ‘opa’ te geven. Hiervoor nog mijn dank Johan! Maar eerlijk gezegd ben ik er nog een beetje trots op omdat ik weet hoe het ontstaan is. Door de jaren heen heeft O.D.V. , de mensen en het dorp in al zijn facetten een speciaal plekje in mijn hart gekregen. Ik ging werken voor Pro Aktief services. Dat door de hardwerkende Jannes van den Bos werd gerund. Ik heb bij hem, bijna twee jaar, een mooie tijd gehad. Ik vind het ook heel fijn dat het hem nu voor de wind gaat. Met hard werken bereik je dus veel. Maar toen kwam een nieuwe uitdaging op mijn pad. Jannes en Jenny van der Weij besloten na een periode van 35 jaar hard werken een punt achter hun carrière in de horeca te zetten. En indien er geen opvolger


kwam zou het roemruchte café/snackbar de deuren gaan sluiten. Dan zou het café/snackbar dus uit het dorpsbeeld verdwijnen. Dit zou ik persoonlijk doodzonde vinden en mocht niet gebeuren. En daarnaast heb ik stilletjes altijd een wens gehad om een café te mogen runnen. Ik trok de stoute schoenen aan en ging met Jannes en Jenny om de tafel. Het koste wat moeite om het financieel voor elkaar te krijgen maar vanaf september 2017 huur ik dus het café en de snackbar en mag ik me de trotse eigenaar noemen. De eerste maanden zijn echt geweldig verlopen. En ik ben echt oprecht blij dat ik zoveel mensen mag ontvangen. Dat mijn vrienden en alle mensen die ik ken regelmatig een avond bij me zitten. Maar ook dat ik veel nieuwe gezichten mag ontvangen. Ik ben ook blij dat de jeugd van Wijnjewoude hun plekje heeft gevonden en dat ze zich welkom voelen (geen zorgen hoor vaders en moeders, ik hou wel een oogje in het zeil ;-) Ook met de snackbar zou ik stappen willen maken, zoals velen al gemerkt hebben gaat dit niet zonder slag of stoot. Excuses voor het ongemak die dit soms veroorzaakt. Maar we zijn echt hard aan het werk om er voor te zorgen dat dit zorgeloos gaat verlopen en dat we de mensen kunnen voorzien van heerlijke patatjes en snacks. Alle begin is namelijk moeilijk maar met doorzetten kom je er uiteindelijk wel. Ik hoop dat ik nog jaren deel mag uitmaken van ons dorp. En ik zal mijn best doen om een waardig opvolger te zijn en veel te kunnen bijdragen door middel van leuke feesten en

activiteiten. Dit wil ik graag in samenspraak doen met de enthousiaste groep mensen van Xevents en het plaatselijk belang. Voor 7 april staat de inmiddels legendarische pubquiz weer op het programma. Dus Nico, door jou overwinning van de vorige editie ben je nu bij zowel de mannen en de vrouwen erg gewild! Ik stop ermee, anders krijg ik de redactie van de Bân op me dak. Ik kan nog zoveel vertellen maar dit is wel even genoeg leesmateriaal van die Hollander. Rest me niets anders om nog even de pen door te geven. Dit vind ik trouwens best een moeilijke keuze, omdat ik veel mensen ken die ik het zou gunnen. Maar toch komt er 1 naam telkens bij me boven. Dit is een man die keihard werkt. Een stomerij heeft in Drachten genaamd Crystal Cleaning. Ik hoop dat iedereen uit het dorp daar zijn overhemden naar toe brengt. Kan ook bij hem thuis afgeleverd worden. Het is ook iemand waar ik door de jaren heen veel mee beleefd heb. Dus Martin Sietzema de pen gaat naar jou. Ik wens je veel succes! Ik wil langs deze weg ook nog even iedereen bedanken dat ik zo opgenomen ben in Wijnjewoude. Zoals ik eerder al zei de warmte overheerst hier en hoe mensen klaar staan voor elkaar is bijzonder. Dit zal jullie wellicht niet meer opvallen maar als je uit een Randstad komt waar egoïsme vaak orde van de dag is, valt het des te meer op. Dus wees trots op elkaar en blijf elkaar het geluk gunnen.

Met vriendelijke groet, Dennis Kramer

13


7 redenen om niet te stemmen!? Interview met burgemeester Ellen van Selm Dat zijn lastige vragen... na een vergadering zit de complete werkgroep Heel Wijnjewoude Kiest bij de bar te genieten van een welverdiend biertje. Uiteraard zit je nooit alleen aan de bar van MFC de Swingel. Al snel gaat het gesprek over het doel van Heel Wijnjewoude Kiest (meer mensen naar de stembus) maar ook over waarom je soms niet stemt. Het blijkt dat er veel redenen zijn om niet te stemmen. Wat voor verschil maakt bijvoorbeeld je stem en wat als je het nou heel druk hebt? Omdat wij graag een goed antwoord willen geven op deze vragen zijn wij buiten onze dorpsgrenzen op zoek gegaan naar het antwoord. In Beetsterzwaag wil onze burgemeester Van Selm graag antwoord geven op onze vragen. Aan haar leggen wij daarom 7 stellingen voor waarom je niet zou moeten stemmen. Stelling 1. Stemmen heeft toch geen zin, mijn stem maakt geen verschil Burgemeester Van Selm: het leuke aan de gemeenteraadsverkiezingen is dat juist bij deze verkiezingen je stem echt verschil kan maken. Ga maar na, in Opsterland zijn ongeveer 23.000 stemgerechtigden en 59,5% ging bij de vorige gemeentelijke verkiezingen daadwerkelijk stemmen. Jouw stem en die van dorpsgenoten kunnen echt het verschil maken. Daarnaast is het ook gewoon erg leuk om te stemmen. Zeker in Wijnjewoude waar het stemlokaal in MFC de Swingel is. Hier is het tijdens het stemmen altijd gezellig en is er altijd ruimte voor een praatje. Stelling 2: Stemmen heeft geen zin want al het geld wordt toch uitgegeven in Gorredijk en omgeving Burgemeester Van Selm: een interessante stelling maar deze klopt echt niet. We zouden het kunnen narekenen maar ik weet zeker dat een actief dorp zoals Wijnjewoude heel wat bereikt samen met de gemeente. Ook in financiële zin. Ik denk bijvoorbeeld aan de ondersteuning van de WEN, de ontwikkelingen bij Klein Groningen, de Turfroute, etc. De stelling dat er per inwoner meer geld wordt besteed in Gorredijk dan in Wijnjewoude is dus onjuist. Stelling 3: Ik heb het veel te druk om te stemmen Burgemeester Van Selm: De overheid doet haar uiterste best om iedereen de gelegenheid te geven om te stemmen. Stembureaus zijn open van 08.00 tot 21.00 uur. Daarnaast kun je ook op andere plaatsen in de gemeente stemmen zonder dat je vooraf extra dingen moet regelen. Ook is het misschien leuk om te vermelden dat we in Wijnjewoude deze verkiezingen een primeur hebben. Dankzij een attente brief van een bewoner van It Wâldhûs. Voor de bewoners van It Wâldhûs hebben wij deze verkiezingen namelijk gratis vervoer geregeld naar de stembus toe. Zo hopen wij dat alle bewoners van It Wâldhûs eenvoudig kunnen stemmen. 14


Stelling 4: Het is veel te moeilijk om een keuze te maken Burgemeester Van Selm: natuurlijk is het maken van een keuze niet altijd eenvoudig. Denk daarom na wat je belangrijk vindt in de omgeving waar jij woont. Voorzieningenniveau, schone leefomgeving, etc. Als je weet wat je belangrijk vindt dan kun je daar ook op selecteren als je de verkiezingsprogramma’s doorneemt. Daarnaast zijn we natuurlijk ook extra blij met initiatieven zoals Heel Wijnjewoude Kiest. In de Bân van maart en op de website van Wijnjewoude.net kun je straks heel eenvoudig per onderwerp lezen welke plannen een politieke partij heeft die gaan over Wijnjewoude. Hopelijk maakt dat het maken van een keuze eenvoudiger. 5. Politici zijn alleen bezig met hun eigen belangen en carrière Burgemeester Van Selm: raadsleden zijn vrijwilligers die enorm hun best doen en veel tijd in het raadswerk steken en in het maken van een beslissing. Eigenbelang is er dan niet bij. Als raadsleden bijvoorbeeld een besluit moeten maken dan bespreken ze dit eerst met de fractie, vervolgens met direct betrokkenen en organisaties en vervolgens wordt het in de raad besproken. Raadsleden verdienen wat mij betreft daarom een enorme pluim voor hun inzet en betrokkenheid. Mocht je niet overtuigd zijn, kom gewoon een keer langs bij een raadsvergadering. Je bent harte welkom om in het echt te zien hoe het eraan toegaat. 6. Politici beloven van te voren veel maar je ziet ze na de verkiezingen niet meer Burgemeester Van Selm: misschien zijn ze niet altijd op de voorgrond aanwezig maar raadsleden zijn regelmatig in je dorp. Bijvoorbeeld bij de opening van de muziekkoepel. Daarnaast bezoeken ze ook de ledenvergadering van het Plaatselijk Belang. Als je wilt dus mogelijkheden genoeg om met een raadslid in gesprek te komen. Daarnaast zou het ook helpen als we weer een inwoner van Wijnjewoude in de raad kunnen krijgen. Dat maakt het nog laagdrempeliger en ik denk dat het ook goed voor Wijnjewoude zou zijn. 7. Ik ga niet stemmen want ik heb geen stempas Burgemeester Van Selm: als je geen stempas hebt gekregen, neem dan contact op met de gemeente. Wij regelen dan direct een nieuwe pas. Misschien handig om te weten, je stempas ontvang je uiterlijk 14 dagen van tevoren. Mocht je hem dan nog niet hebben ontvangen, direct bellen. Het zou namelijk ontzettend jammer zijn als het niet hebben van een stempas de reden is dat je niet gaat stemmen.

15


Teake van der Meer met zijn afscheidstournee -

woensdag 4 april

- zaal open om 14:00 uur - aanvang optreden 14: 30 uur - kaarten â‚Ź 10,- p.p. incl. 2x koffie/thee + wat lekkers erbee - kaarten reserveren: 06 - 44 10 97 13 16


Wat willen de politieke partijen voor Wijnjewoude? Alle punten over Wijnjewoude in 1 handig overzicht

Heel Wijnjewoude Kiest wil graag dat zoveel mogelijk mensen uit Wijnjewoude op 21 maart naar de stembus gaan. En bij voorkeur goed geïnformeerd. Daarom hebben wij in De Bân eerder gevraagd welke punten jullie belangrijk vinden tijdens de verkiezingen die gaan over Wijnjewoude. Deze vragen hebben wij voorgelegd aan alle politieke partijen. De meeste politieke partijen (niet allen) hebben de moeite genomen om een reactie terug te sturen of hun partijprogramma. Die antwoorden waren soms wat lang en daarom in De Bân een verkorte samenvatting op alfabetische volgorde. Wij raden iedereen van harte aan om voor de volledige antwoorden Wijnjewoude.net te raadplegen. Daar staan de volledige antwoorden. Wijnjewoude aantrekkelijk houden voor jonge gezinnen en nieuwe vestiging stimuleren. Alle partijen vinden een ‘gezonde’ woningmarkt belangrijk. CDA Opsterland ziet als extra oplossing snel internet. D66 ziet als mogelijke oplossingen welstandsvrij bouwen en prijsdifferentiatie in kavelprijzen. GroenLinks-Opsterland noemt als extra punt dat de gemeente de aansprakelijkheidsverzekering van vrijwilligers moet blijven betalen. Opsterlands Belang geeft tot slot nog als concreet punt een goede ouderenhuisvesting en een gezonde focus op de bouw van koopwoningen. PvdA biedt als oplossing dat het gaat om een mix van jong en oud en goede voorzieningen. Ook moet een dorp een sterk imago hebben zoals Wijnjewoude dit heeft met de WEN. Wijnjewoude en glasvezel? Alle partijen zijn unaniem voor snel internet. De oplossing die wordt

gegeven is wel verschillend. Het CDA noemt bijvoorbeeld dat een initiatief zoals DFMopGlas volop gesteund moet worden en dat Opsterland als aandeelhouder invloed moet uitoefenen op Kabelnoord. D66 wil de precariorechten die betaald worden inzetten om onrendabele gebieden dekkend te maken. FNP heeft als actiepunt: in flugge digitale ferbining yn de hiele gemeente realisearre wurde moat. GroenLinks-Opsterlanders wil dat alle dorpen beschikken over gratis draadloze internetverbindingen (WiFi) op plekken waar veel inwoners samenkomen. Opsterlands Belang wil met behulp van lage legeskosten proberen dat Zuid-oost Friesland als eerste aan de beurt is voor glasvezel. PvdA wil zich sterk maken dat de markt zowel de rendabele als onrendabele gebieden van glasvezel voorziet. De woningcorporatie wil haar bezit in Wijnjewoude verkopen, wat vindt u hiervan? In het algemeen zijn alle partijen voor een evenwichtige verdeling van het woonaanbod. D66 wil specifiek dat sociale huisvesting juist in de kleinere kernen moet plaatsvinden. FNP wil graag: lytsskalige wenfoarsjennings, lykas ‘kangeroewenten’ oanmoedigje en stimulearje dat starters in hûs keapje kinne, bygelyks yn it eigen doarp. GroenLinks-Opsterlanders is voorstander van Tiny houses en kleinschalige, eventueel particuliere, wooninitiatieven. Opsterland Belang staat open voor initiatieven en innovaties om de sociaal zwakkeren erbij te betrekken. PvdA wil dat de 17


woningbouwcorporatie zich weer focust op haar hoofdtaak; sociale huisvesting. Kan er geld vrijgemaakt worden voor het onderhoud van de perken? Op deze vraag kregen wij verschillende antwoorden. CDA Opsterland is bijvoorbeeld voorstander voor een samenleving die zich actief inzet voor haar omgeving. Het onderhoud van de perken moet echter geen verkapte bezuiniging zijn maar een plus opleveren voor de omgeving. D66 geeft aan dat perkonderhoud geen prioriteit is en dat de focus meer ligt op bijvoorbeeld schoolvervoer. Samenleving en gemeente zouden samen verantwoordelijk moeten zijn. GroenLinks-Opsterlanders vindt het meeste onderhoud een taak voor de gemeente en biodiversiteit en ecologische waarden vinden zij belangrijk bij het onderhoud. Opsterlands Belang wil dat waar een dorp zelf geen tijd heeft om onderhoud te plegen, de gemeente dit doet. Zij zien graag dat mensen met een uitkering hier ook een rol in krijgen. PvdA geeft ten slotte aan dat een dorp in principe zelf het onderhoud kan doen maar dat hier wel een financiële vergoeding voor het dorp tegenover moet staan. Ook kan perkonderhoud onderdeel zijn van dagbestedingstrajecten. Het wordt steeds moeilijker om zonder hulp het dorpshuis draaiende te houden. Kan hier meer geld voor worden vrijgemaakt? Het mooie nieuws is dat alle partijen voor een dorpshuis zijn. Het CDA merkt hierbij op dat incidentele middelen niet altijd een oplossing zijn. D66 vindt dat het dorpsbudget hiervoor is bedoeld en dat buurtcoaches kunnen worden ingezet. GroenLinks - Opsterlanders vindt dat er soms geld voor moet worden vrijgemaakt. Opsterlands Belang vindt dat groot onderhoud en 18

energiebesparing moet worden betaald door de gemeente. De dagelijkse exploitatie is een taak van het dorp. Meer budget dus voor dorpshuizen. PvdA wil graag meer zeggenschap voor besturen van dorpshuizen en dorpshuizen verduurzamen. De landbouw en veehouderij worden intensiever wat met zich meebrengt dat de bestaande infrastructuur niet meer geschikt is voor de groter wordende voertuigen en de intensiteit waarmee zij hiervan gebruik maken. In het algemeen zijn de meeste partijen voorstander van korte passeerstroken en grasbetontegels. Het CDA vindt dat landbouw en veehouderij horen bij onze gemeente. Geen extra regelgeving en de infrastructuur moet met haar tijd en functie meegaan. D66 vindt een veilige infrastructuur belangrijk en eventuele knelpunten inventariseren en met betrokkenen een oplossing zoeken. FNP meldt dat: der ekstra omtinken wêze moat foar it hieltyd grutter en swierder wurdende lânbouferkear. GroenLinks-Opsterland is tegen de intensivering van de landbouw en de hierbij horende negatieve gevolgen op de weg. Opsterland Belang herkent niet het beeld dat de landbouw steeds intensiever wordt. Voertuigen worden wel steeds groter. De hoge snelheid en het sluipverkeer moeten worden beperkt door de weg anders in te richten en meer controles waar dit zin heeft. PvdA wil meer duurzame landbouw en dus ook vervoer. Specifieke wegenbelasting hiervoor zou een optie kunnen zijn zodat ‘de vervuiler’ betaalt. De bebouwde kom is een 30 km zone maar er wordt structureel te hard gereden op met name de Weinterp, Opperhaudmare, Merkebuorren en Duerswâldmerwei. Op welke manier zou u dit probleem willen


aanpakken? Bijna alle partijen zijn voor een goede voorlichtingscampagne zowel voor jong als oud en voor handhaving / controle door politie. CDA geeft daarbij aan dat er een goede evaluatie moet plaatsvinden over de herinrichting. D66 meldt dat grote drempels in Oudega Sm. goed hebben gewerkt en voor Wijnjewoude wellicht ook een oplossing zijn. GroenLinks-Opsterlanders wil in goed overleg verkeersremmende maatregelen aanleggen. Opsterlands Belang kiest voor snelheidsbeperkende maatregelen en voor een andere inrichting van de weg. De PvdA noemt dat trajectmeeting wellicht een oplossing kan zijn. De afritten van de N381 zijn bedoeld als erftoelatingswegen. Echter worden de wegen ook gebruikt als ontsluitingswegen. Er is voor zover geen duidelijk beleid over hoe deze wegen weer hun oorspronkelijke bestemming kunnen krijgen. Wat is uw mening hierover? Alle politieke partijen zijn het erover eens dat de informatie op routeplanners moet worden aangepast. Het CDA geeft daarbij concreet aan dat de gemeente de beheerders van deze informatie moet benaderen. GroenLinks - Opsterlanders geven daarnaast aan dat het gebied met een dikke plus moet worden opgeleverd. Ook wat betreft dit punt. Opsterlands Belang geeft nog als extra suggestie om erftoegangswegen zo in te richten dat het minder geschikt is voor vrachtverkeer. In Wijnjewoude leeft duurzaamheid enorm. Als gemeente kan Opsterland duurzaamheid hoger in het vaandel hebben staan en een voorbeeldfunctie hebben. Hoe ziet u

dit? Alle partijen zijn voor meer duurzaamheid maar de route is verschillend. Wel wordt door bijna alle partijen de WEN genoemd als een positief initiatief. Het CDA wil verder een stimuleringsproject starten. D66 gaat voor een adviesloket milieu en duurzaamheid en wil precariogeld inzetten om zonne-energie te stimuleren. FNP wil graag: duorsum bouwe stimulearje en ljochthinder beheine. GroenLinks - Opsterlanders wil ondernemers die bijdragen aan de circulaire economie voorrang geven bij aanbestedingen en afspraken maken met woningbouwcorporaties. En nieuwe huizen gasloos bouwen. Opsterlands Belang wil dat de mensen die overlast ervaren van duurzaamheid ook financieel profiteren. De PvdA is tenslotte voorstander van een lokale klimaatagenda waarin dorpen elkaar uitdagen. Kandidaten uit Wijnjewoude Tot slot geven wij nog graag een overzicht van de kandidaten uit Wijnjewoude voor de gemeenteraad. Helaas zijn er van de 9 partijen maar 2 met Wijnjewouders op de lijst. Wij geven geen stemadvies maar zoals burgemeester Van Selm in het interview al zei: het is goed voor Wijnjewoude, als er ook Wijnjewoudsters in de gemeenteraad zitten! CDA 8: Margriet Sijtsema - Tolsma CDA 15: Wiebe Pool PvdA 15: Pieter de Kroon Vriendelijke groet, Heel Wijnjewoude Kiest Kijk voor de volledige antwoorden ook op wijnjewoude.net

19


Fysiotherapie Goren · · · · · · ·

Fysiotherapie (ook aan huis) Vestiging Haulerwijk: 0516-422 761 Manuele therapie Vestiging Bakkeveen: 0516-542 246 Nek-, schouder- en arm specialisatie Vestiging Waskemeer: 0516-422 761 Oefengroepen FysioFit (o.b.v. fysiotherapeut) www.fysiotherapiegoren.nl ZwangerFit e-mail:henkgoren@hotmail.com Medical Taping Concept Afspraak zonder verwijzing mogelijk!

woensdag

Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude 0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68 Mobiel: 06 - 46 19 22 36

Openingstijden: donderdag, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 18.00 uur

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

20

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen

”Living & Growing”

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping


Landelijke collecte Amnesty International geef om vrijheid! Van 11 tot en met 17 maart 2018 houdt Amnesty International voor de 16e keer een landelijke collecte. Stop de schending van mensenrechten! Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld zonder eerlijk proces of veroordeeld tot de doodstraf. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. Wie of wat is Amnesty? Onderzoekers van mensenrechtenschendingen, mensen die rapporten opstellen om schendingen aan de kaak te stellen, lobbyisten die met machthebbers praten, mensen die educatieve programma’s ontwikkelen, creatieve koppen die effectieve acties bedenken, mensen die meedoen aan onze schrijfacties, die handtekeningen onder

petities zetten, die de media informeren, die gastlessen verzorgen: samen vormen zij Amnesty International. Amnesty is een beweging van meer dan 7 miljoen mensen wereldwijd. Vaak vragen we alleen om uw aandacht; één keer per jaar vragen we om een gift. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie, die daarom geen geld van overheden of politieke groeperingen ontvangt. Met het geld van donateurs en met deze collecte worden de acties mogelijk gemaakt. Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.

Peutergym Eén keer per week lekker spelen met bijvoorbeeld hoepels of pittenzakken. Lekker klimmen en klauteren, springen of schommelen. Er is ruimte genoeg om te ontdekken dat je al heel veel kunt en durft! Ruimte en tijd om jezelf te ontdekken. Samen met alle ouders een kringetje maken, liedjes zingen en spelletjes doen. Of gewoon lekker rennen door de grote zaal totdat je er (bijna) bij neervalt, om dan daarna lekker samen met een van je ouders of beppe naar huis te mogen gaan om gezellig ‘koffie’ te drinken en bij te komen. Kom op dinsdagochtend van 8.45-9.30 uur gezellig met ons meedoen in de Swingel. Sigrid Hof

21


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

- activiteiten - hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Wolverlei 5 9241 ER Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46 E-mail: info@edwinhofstee.nl Website: www.edwinhofstee.nl

adres postcode tel fax e-mail website

22

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Dorpsbudget 2018 Uw aanvraag voor een bijdrage uit het dorpsbudget kan weer worden ingediend. Het dorpsbudget is een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Opsterland waarmee de gemeente de dorpen vrijheid geeft om naar eigen inzicht projecten en activiteiten te ondersteunen die de leefbaarheid in het dorp versterken en de burgerparticipatie vergroten. De werkgroep dorpsbudget, bestaande uit Sybout Posthuma Linthorst, Ruurd van der Woude, Henk van Straten en vanuit Plaatselijk Belang Auckjen Weidema en Grietje Rooks, zullen de aanvragen beoordelen vanuit de vastgestelde criteria vanuit de gemeente en middels de richtlijnen die de werkgroep heeft opgesteld. Gewerkt wordt met een standaardaanvraag formulier.

de gemeente; dit bedrag is opgebouwd uit een basisbedrag van € 2.500,00 verhoogd met een bedrag van € 0,80 per inwoner. Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een bijdrage? U gaat naar www.wijnjewoude.net en klikt door naar Plaatselijk Belang. U vindt daar onder het kopje dorpsbudget het (standaard) aanvraagformulier. Hierop kunt u in het kort omschrijven voor welk project of activiteit u het geld wilt gaan besteden. Wanneer moet de aanvraag binnen zijn? De aanvraag moet uiterlijk 13 april 2018 binnen zijn.

Voor 2018 heeft Wijnjewoude een bedrag van € 4.128,80 ontvangen van Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via pb@wijnjewoude.net of bellen met Grietje Rooks via 0516-491350. Namens de werkgroep dorpsbudget Wijnjewoude Ruurd van der Woude Een verantwoording van de werkgroep Dorpsbudget Wijnjewoude in 2017 Door een werkgroep bestaande uit Sybout Posthuma Linthorst, Ruurd van der Woude, Henk van Straten en vanuit Plaatselijk Belang Auckjen Weidema en Grietje Rooks is het afgelopen jaar gewerkt met een standaardaanvraag formulier en met de vastgestelde criteria vanuit de gemeente. De binnengekomen aanvragen zijn door de werkgroep beoordeeld. Deze uitkomst is teruggekoppeld naar de aanvragers.

23


GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

Reparatiebedrijf

l

w

fh.n g . ww

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl

24


Financiële verantwoording dorpsbudget 2017 Wijnjewoude Ontvangen 2017 Gemeente Opsterland over dorpsbudget 2016 retour Midjier

Uitgaven 2017 € 4.133,60 Bijdrage website € 200,08 Kom Erbij € 231,14 Midjier Jeu de boules 2015 DWS beachvolleybalveld onkosten koepelfeestje

Totaal in kas

€ 4564,82

Restant 2017

€ 1629,94

Totaal uitgaven

€ € € € € €

150,00 500,00 1559,91 500,00 300,00 156,11 -------------€ 2934,88

Nog te betalen/toezeggingen: Toezegging Hynstedei 2017: € 200,00 Speeltuin Te Nijenhuiswei € 500,00 Speeltuin Loksleane € 500,00 Het dan nog resterende bedrag van € 429,94 gaat over naar het dorpsbudget van 2018.

Heb je vragen of opmerkingen voor WEN? We zitten voor je klaar! Inloopspreekuur 5 april 19.00 – 19.30 uur in De Swingel

25


Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729 Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

hotel Restaurant

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk Hotel & Restaurant de Stripe Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Wij zijn geopend van maandag t/m zondag vanaf 9.00 uur. Tip! Probeer ook eens ons lekkere verse afhaalmaaltijden, kijk op www.destripe.nl/afhaalmenu voor verdere informatie!! www.destripe.nl (0516) 54 12 15 info@destripe.nl

26


Het Fabriek De kogel is door kerk, het gebouw van de voormalige Coöperatieve Stoomzuivelfabriek de “Vooruitgang” te Wijnjeterp – Duurswoude, op Klein Groningen wordt binnenkort voor het grootste gedeelte afgebroken. Een goede reden om wat herinneringen uit mijn jeugd aan dit toen levendige en markante gebouw te besteden. Je kon daar niet zomaar naar binnen stappen, maar als jongen van een jaar of 8 á 9 ging ik met mijn vader zo nu en dan mee naar de fabriek om een vracht aardappelen te laten stomen. Een belevenis was het om daar met paard en wagen naar toe te gaan. Het stomen van de niet verkochte aardappelen was een dienst aan de leden, boeren van de fabriek. Door ze gaar te stomen werd het een lekker voedzaam product dat aan de varkens werd gevoerd. Wanneer er geen klanten voor je waren kon je wachten tot het proces klaar was en de vracht direct weer mee terug nemen. Die wachttijd was de gelegenheid om deze door te brengen bij de machinist van de fabriek. Deze voorzag het vuur steeds weer van verse brandstof in één van de twee, in de verbeelding van een jongen, enorme ketels. Dit vuur zorgde ervoor dat de fabriek onder stoom bleef en alle apparatuur daardoor naar behoren kon werken. Het was er altijd lekker warm en dat steeds weer nieuwe kolen op vuur scheppen door de machinist leek me toen een prachtig karwei om te doen. Een andere herinnering is meer aan de later nieuw gebouwde woning van toen directeur Knol. Als leerlingen van de kleine school in Duurswoude zouden we voor de ouderavond een toneelstukje opvoeren met daarin een aantal zangstukjes. Als muzikale begeleiding daarvan had meester van Eijk de dochter van Knol, Sjoukje, daarvoor gevraagd. Zij was in het bezit van een piano. Een paar keer

moesten wij naar haar toe om te oefenen. Een keer waren we te vroeg en gingen eerst even naar de vaart om met het bootje van de melkvaarder zo hoog mogelijke golven te veroorzaken. Het gevolg was dat een aantal paar voeten niet droog bleef. Toen de klompen uit moesten bij het betreden van de luxe directeurswoning kon je de voetstappen op de gladde houten vloer sporen. Het zorgde bij de meester wel voor zeer gefronste wenkbrauwen. Met de schoolklas en later met de plaatselijke jongerenclub had je wel eens een bezichtiging in de fabriek bij het productieproces. Later voor je werk als boer kwam je wel vaak met de fabriek in aanraking maar dan in een gedeelte dat blijft bestaan als woning. Dit was de administratie afdeling waar je een zogenaamd TBC bewijs moest afhalen wanneer je een koe, stier, pink of kalf had verkocht. De mensen die er in de loop der jaren gewerkt hebben, vaak meerdere uit één familie, zullen vast met weemoed 27


afscheid genomen hebben toen de fabriek in de loop van 1967 de deuren definitief sloot. Het markante gebouw is eigenlijk onrecht aangedaan dat het zo lang heeft moeten blijven staan en daardoor steeds meer verloederde in de afgelopen 51 jaar. Jammer is ook dat de bewoners van de twee gedeeltes die blijven staan geen

voldoende middelen zijn geboden om elders zonder hogere woonlasten te gaan wonen. De hele afbraak had Klein Groningen Goud op kunnen en moeten opleveren, maar het is helaas bij Zilver gebleven.

Durk

WEN Stap voor Stap WEN avond donderdag 8 maart Zowel leden als belangstellenden van Wijnjewoude Energie Neutraal worden uitgenodigd voor deze boeiende avond, die bol staat van actuele ontwikkelingen, waar we graag met het dorp over willen praten en beslissen. Want de echte vraag blijft steeds: ‘hoe denken we samen Wijnjewoude energie neutraal te gaan maken?’. Het is tevens de officiële ledenvergadering 2018. Er staan dus ook enkele plichtplegingen op de agenda. Denk aan jaarverslagen, financiële verantwoording en een jaarplan. Je kunt de betreffende stukken vinden op www.wen.frl/cooperatie Met het HELE dorp naar een groene toekomst! Onder dit motto is Wijnjewoude koploper en pilot in de Friese Energie Strategie. Het betekent dat we als dorp nieuwe wegen inslaan. Wegen, waarvan de meeste nog begaanbaar gemaakt moeten worden. De betrokkenheid van vele dorpsgenoten is daarbij van grote betekenis. Daarom wisselen we graag op 8 maart met jullie van gedachten over o.a. besparing, zonne-energie, opslag etc. 28

Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Jacqueline Cramer beschermvrouwe WEN Voormalig Minister van Milieu, mevrouw Jacqueline Cramer heeft besloten zich als beschermvrouwe aan WEN te verbinden. Haar motivatie is dat ze ons initiatief van onderop een echte kans gunt. Juist in een wereld waarin burgerinitiatieven te vaak aanlopen tegen bestaande culturen en regelgeving van instituties en grote bedrijven. WEN voelt zich enorm gesteund door de deskundige betrokkenheid van mevrouw Cramer. Ook geeft zij als hoogleraar duurzaamheid en innovatie een goede ingang naar de wetenschappelijke wereld. Het hele bericht vind je op www.wen.frl (Ver)bouwplannen? WEN biedt gratis energetisch bouwadvies! Overweeg je te gaan verbouwen? Of denk je aan een aanbouw of zelfs nieuwbouw? Dan wil je dat wellicht zo betaalbaar en energievriendelijk mogelijk (laten) uitvoeren. Het is dan slim om -als start van je oriëntatie- een


afspraak te maken met onze WENadviseur Tjalling Reitsma. Tjalling heeft veel bouwkundige en energie-technische kennis en ervaring. Als adviseur wil hij graag met je meedenken zodat je tijdig goede

beslissingen kunt nemen en niet naderhand spijt krijgt van gemaakte keuzes. Tjalling’s advies is gratis voor WEN leden. Voor een afspraak bel 0682092400. Om lid te worden van WEN ga naar www.wen.frl

Heb je vragen of opmerkingen? We horen het graag! WEN inloopspreekuur: Donderdag 5 april van 19.00 – 19.30 uur in MFC de Swingel

Kom op 8 maart om 20.00 uur en lever jouw duurzame inbreng!

29


Dorpsfilm op de montagetafel Er moet nog een hoop gebeuren, maar toch kondigen wij vast de datum aan waarop de dorpsfilm 2017 in première zal gaan. Dit zal zijn in het weekend van 20/21 april. Er zijn ongeveer 85 uur opnamen gemaakt en deze worden nu gemonteerd tot een film van ongeveer anderhalf uur: een flinke klus dus! We proberen voldoende avonden te organiseren zodat iedereen die dat wil, de film kan zien. Bovendien zal ook deze dorpsfilm weer op dvd worden uitgebracht en worden verkocht. Meer informatie over exacte data en tijden van de voorstellingen, kaartverkoop/reservering etc. in de volgende Bân en op www.wijnjewoude.net. Van de film van 2004 hebben we gezien de grote belangstelling nog een aantal dvd’s bijgemaakt. Deze zijn dus weer volop te koop bij Bloemen- en Kadohuis Wilma. Een leuk cadeautje voor Moederof Vaderdag! De werkgroep dorpsfilm

Soos Wijnjewoude Woensdag 21 maart is het al weer de laatste soosmiddag van dit seizoen. Deze middag wordt verzorgd door Gerrie Reinink met trekharmonica en zang. Aanvang: 14.00 uur Locatie: gebouw de Driehoek Wijnjewoude PS: Degenen die zich opgegeven hebben voor de spelmiddag Hemrik moeten daar om 12.15 uur aanwezig zijn. De kosten bedragen € 5,- per person. Namens het bestuur Joke Nust

30


Uitslag schutjassen, 2 februari 2018 20 deelnemers

1e winnaars: Berend Joustra & Eelco Drent 2e winnaars: Douwe Oosterbaan & Jan Dijkstra 1e verliezers: Folmer Schaap & Marco de Haan 2e verliezers: Geeuwke Posthumus & Henk Posthumus 1e poedel: Anko van Bruggen & Jan van der Meulen 2e poedel: Jappie Kempenaar & Jappie Nijholt Stand: 1. Douwe Oosterbaan 46 punten 2. RenĂŠ Seefat 41 punten 3. Jappie Nijholt 40 punten 4. Jan Dijkstra 39 punten 5. Anko van Bruggen 38 punten 6. Henk Posthumus 29 punten 7. Eelco Drent 28 punten 8. Geeuwke Jongsma 28 punten 9. Durk van der Veen 27 punten 10. Marco de Haan 27 punten Overige deelnemers 25 punten of minder. Laatste schutjasavond dit seizoen: vrijdag 6 april 2018.

Klaverjassen in De Swingel In februari werd er weer volop gestreden. Ook sommige dames streden voor wat ze waard waren. Uitslag 8 februari van de bovenste 5 : 1. Albert Kuilman 4525 2 . Griet Bergsma 4153 3 . Jan Taekema 3690 4 . Annie Bouma 3407 5 . Jelle Bergsma 3346

22 februari: 1. Jan Taekema 2. Joke Nust 3. Griet Bergsma 4. Albert Kuilman 5. Annie Bouma

3777 3681 3673 3565 3563

Volgende datums: 8 en 22 maart ’s middags 13.30 uur. Welkom!!! Jelle Bergsma

31


Varen met de Zonnebloem Op vrijdag 13 april houdt de afdeling Ureterp e.o. van de Zonnebloem haar jaarlijkse boottocht. Woont u in Ureterp - Frieschepalen - Siegerswoude - Wijnjewoude of Bakkeveen en behoort u tot onze doelgroep, dan kunt u een dagje met ons mee. Wij vertrekken vanuit Drachten voor een tocht over de Friese wateren. We maken gebruik van de "Nirvana", een partyschip voorzien van een ruime salon met zonwerend glas en airco. Na koffie met gebak en eventueel een borrel, krijgt u een driegangenmenu aangeboden. Ook 's middags wordt u door onze vrijwilligers voorzien van consumpties en hapjes, tevens is er een verloting met kans op leuke prijzen. De kosten voor de gehele dag zijn €37,50 per persoon. Mocht u medische verzorging nodig hebben aan boord; er gaan enkele verpleegkundigen mee. Het vervoer van en naar uw huis regelen wij voor u.

Wilt u met ons meevaren, dan kunt u zich voor 25 maart opgeven bij: Mevr. I.v.d. Veen, tel. 0512-301984 of mevr. G. Beute, tel. 0512-301583 of mevr. C. Nijder, tel. 0516-481959

Namens het bestuur van de afd. Ureterp e.o., Antje Berga

Budget Festival en Muziek 2018 Uw aanvraag voor een bijdrage uit het budget Festival en Muziek kan weer worden ingediend. Het budget Festival en Muziek is in 2017 ontstaan nadat de Stichting Willedei Wynjewâld was opgeheven en het resterende geld beschikbaar was gesteld aan Plaatselijk Belang voor activiteiten die voldoen aan de doelen zoals deze beschreven stonden in de statuten van de eerder genoemde stichting. De stichting Willedei Wynjewâld had in haar statuten het volgende omschreven: 32

“Het organiseren van een of meer festivals in Wijnjewoude, met behulp van vrijwilligers, waarbij buiten op straat en/of binnen zang, muziek, toneel, cabaret, theater, gym enz. opgevoerd wordt en het zich ook presenteren van andere verenigingen, organisaties en bedrijven”. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget Festival/Muziek dient uw aanvraag te voldoen aan de volgende criteria:


- Het budget moet worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en de saamhorigheid binnen het dorp - De activiteiten dienen laagdrempelig te zijn en te worden georganiseerd door inwoners uit Wijnjewoude voor de inwoners van Wijnjewoude en in principe dient de toegang gratis te zijn - De activiteiten waarvoor het budget Festival en Muziek wordt ingezet mogen geen structureel karakter hebben Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget Festival en Muziek?

U gaat naar www.wijnjewoude.net en klikt door naar Plaatselijk Belang. U vindt daar onder het kopje budget Festival en Muziek het aanvraag formulier. Hierop kunt u in het kort omschrijven voor welke activiteit(en) u het gevraagde geld wilt gaan besteden. Wanneer moet uw aanvraag binnen zijn? De aanvraag moet uiterlijk op 13 april 2018 binnen zijn. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via pb@wijnjewoude.net of bellen met Grietje Rooks, via 0516491350.

Namens de werkgroep budget festival en Muziek Ruurd van der Woude, voorzitter

Verantwoording van de werkgroep Festival en Muziek in 2017 Door een werkgroep bestaande uit Sybout Posthuma Linthorst, Ruurd van der Woude, Henk van Straten en vanuit Plaatselijk Belang Auckjen Weidema en Grietje Rooks is het afgelopen halfjaar gewerkt met een standaardaanvraag formulier voor het vrijgekomen geld vanuit de opgeheven stichting Willedei Wynjewâld. We zijn verheugd dat er aanvragen zijn binnengekomen die passen binnen de gestelde kaders en dat vandaar uit een positieve financiële bijdrage geleverd kan worden aan activiteiten in ons dorp. Financiële verantwoording muziek en festival 2017 Wijnjewoude Beschikbaar 2017

Uitgaven 2017

Bestedingsruimte € 1066,42

Bijdrage optreden Rintje Kas Kryst roun de Koepel

€ 362,50 € 425,00

totaal uitgaven

€ 787,50

Restant 2017

€ 278,92

Dit resterende bedrag gaat volgens de vastgestelde afspraken mee naar 2018. 33


ANBO Nieuws Vrijdag 16 februari hebben we onze jaarvergadering gehouden. Graag was ik daar zelf bij geweest, maar door ziekte was dat onmogelijk. Gelukkig wilden mevrouw Griet Dijkstra en mevrouw Ypie van Valen deze klus van mij overnemen en dat is, naar ik heb vernomen, prima gelukt. Mevrouw M. Strampel uit ter Idzard heeft het een en ander vertelt over aanpassingen in huis, als het allemaal wat minder gaat. Er is afgesloten met een heerlijk buffet. De volgende dag bracht men mij een prachtige schaal met orchideeën, waarvoor heel hartelijk dank. Nu wil ik u graag uitnodigen voor onze laatste bijeenkomst van dit seizoen Onvoorstelbaar dat het er nu alweer op zit. Op woensdag 21 maart komt mevrouw Stinet Luth uit Norg om 14.00 uur naar Mfc de Wier om te vertellen over Kenia. Tijdens deze lezing worden we meegenomen door het land van Kenia en maken we kennis met de verschillende Wildparken, de Masai en de Samburu stammen. (Sieraden en diverse handwerkstukjes neemt mevr. Luth mee, om deze ter plekke te bekijken). Ze vertelt over aparte leefgewoonten, de vele soorten klimaat in Kenia en de dieren die daarbij horen. Vooral vogels die daar leven nemen een belangrijke plaats in. Ook de zoute en zoete meren met de vele flamingo's komen aan bod. Het wordt zeker een boeiende lezing en ik hoop dan ook van harte dat u in groten getale naar de Wier komt op woensdag 21 maart. Iedereen is welkom en de toegang is € 4,-. Bertie ten Haaf

Verstook jij meer dan je lief is? Dan wil je vast weten waar het probleem zit. De warmtecamera van WEN toont alle warmtelekken in je huis, zodat je effectief kunt isoleren. Bel WEN-adviseur Tjalling Reitsma voor een afspraak 06-82092400. Aan de hand van de beelden kan Tjalling je adviseren en je krijgt een indicatie van de kosten van isolatie. De warmtebeelden kosten € 15,- en het advies is gratis voor WEN leden.

34


Werkgroep Kom erbij Omtinkers Een grote tafel, Genoeg stoelen en veel warmte. Vier open armen ontvangen een aantal dorpelingen, Met allemaal hun eigen verhaal, Hun eigen humor, Hun eigen stilte. Het werd een mooi samenzijn. Jaarplanning We hebben voor dit jaar de koffie Gezellige muzikale avond op ochtenden op de maandag vastgelegd. zaterdag 31 maart 20.00 uur in de En wel: 26 maart, 23 april, 28 mei, 25 Swingel juni, 23 juli, 27 augustus, 24 september, Elders in de Bân vindt u uitgebreide 22 oktober, 19 november en 17 informatie over deze avond waar de december. trekzak de hoofdrol speelt. Er kan in ieder geval meegezongen worden en Koffieochtend 26 maart 2018 de toegang is gratis. Deze ochtend staat in het teken van Wij van Kom erbij bieden ons aan om u Pasen en voorjaar. Voor de liefhebbers te brengen als u moeilijk loopt of om zorgen we voor alles wat nodig is om een andere reden liever met de auto een Paascreatie te maken. Natuurlijk wordt gebracht. Zie de nuttige zijn ook altijd de spellen aanwezig. informatie voor telefoonnummers. Langs deze weg wensen we iedereen alvast een vrolijk Pasen. Naar aanleiding van onze Nieuwjaarstoast Nuttige informatie Er is ondertussen gestart met één van Iedereen is welkom van 10.00 uur tot de initiatieven en wel verbinding tot 11.30 uur en voor vragen kun je altijd stand brengen tussen onze gasten en bellen met Alie 0516 - 481307 of Lydia de basisschool leerlingen. Tijdens onze 06-37552518. Denk je aan de financiële Paasochtend, 26 maart, komen de bijdrage van € 2,-? groepen 2 en 8 van It Twaspan en Bovendien geldt altijd, ben Votum Nostrum met ons “koffiedrinken”. je slecht ter been en wil je We gaan voor de traditie, dus houden wel graag komen, we we contact met de basisscholen en de halen je en brengen je peuterspeelzaal. weer thuis! Gewoon bellen! Tot dan, of eerder in de buurt! Namens werkgroep Kom erbij, Lydia Huisman

35


Ledenvergadering VVV De jaarlijkse ledenvergadering van VVV Wijnjewoude is dinsdagavond 6 maart 2018 om 20.00 uur in café Van der Weij in Wijnjewoude. Alle leden van harte welkom. Rommelmarkten: We gaan weer richting de zomer en dus ook naar de gezellige rommelmarkten. De VVV zet de traditie voort door om op elke eerste woensdag van de maand een rommelmarkt te organiseren op en bij het evenemententerrein aan de Te Nijenhuiswei. Daarnaast zijn er ook extra avondrommelmarkten van 17.00 – 21.00 uur. De eerstvolgende rommelmarkten zijn: 4 april van 14.00 – 18.00 uur 2 mei van 14.00 – 18.00 uur 6 juni van 14.00 – 18.00 uur VVV Wijnjewoude

Simultaan schaken in De Swingel Zaterdag 3 maart speelt Schaakclub Bakkeveen een simultaan wedstrijd tegen Ben van den Bergh uit Zaandam. Nieuwsgierig?? Kom gerust even kijken. Aanvang 13.30 uur. Het bestuur

Goedkope dagelijkse keuring voor mensen die werken in verontreinigde grond klasse A en klasse B volgens CROW 132 protocol op je eigen bedrijfslocatie en in Ureterp Omar Medische Keuringen verricht keuring voor mensen die werken in verontreinigde grond (bodemsaneringskeuringen). De keuringen worden verricht in overeenstemming met het CROW 132 protocol. De keuringen betreffen klasse A voor cabinepersoneel, klasse B met buitenluchtafhankelijke adembescherming. Keuringen kunnen plaatsvinden op onze eigen locatie en op eigen bedrijfslocaties. De data van de keuringen kunnen geheel naar uw wens worden afgestemd. Voor een vrijblijvende offerte contact opnemen 06-14716543 of 0516-514574. gulsima@live.nl Online afspraak maken. www.goedkopebodemsaneringskeuringen.nl 36


Passie zangdienst met Looft den Heer In de stille week, op woensdagavond 28 maart, bent u van harte welkom bij een muzikale passiedienst, verzorgd door chr. gemengd koor ‘Looft den Heer’ van Wijnjewoude. Het wordt een korte koor- en samenzangdienst. Het koor zingt enkele liederen uit de Passie-cantate Lam Gods. In samenzang worden bekende passiekoralen gezongen. Eigentijdse teksten over de betekenis van het lijden van Christus wisselen de zang af. De cantate Lam Gods vormt het eerste deel van het Oratorium “Van Liefde Ongekend”, dat ook een paasdeel kent met als titel ‘Christus is waarlijk opgestaan’. De liederen zijn van tekstdichter Hans de Ruiter (1938), dirigent en organist Johan Bredewout (1959) schreef de muziek. U bent hartelijk uitgenodigd. Woensdag 28 maart, aanvang 19.30 uur. Merkebuorren 34, Wijnjewoude

Uitnodiging

Op D.V. zondag 11 maart om 10.00 is er een speciale gezinsdienst. Het thema is: “Ik mis je..” Froukje Wesseling gaat voor in deze dienst samen met Mannenkoor “It Ljochtbeaken”. Na de dienst is er koffie/thee/limonade. Je bent van harte welkom! Commissie Aangepaste Gezinsdienst Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik Merkebourren 34, Wijnjewoude

37


Nieuws van de Werkgroep Verkeer & Veiligheid In 2017 heeft Plaatselijk Belang de werkgroep Verkeer & Veiligheid ingesteld om in samenwerking met de gemeente en politie tot voorstellen te komen voor maatregelen die tot verbetering van de verkeersveiligheid en vermindering van de overlast leiden. We merken dat het onderwerp leeft in het dorp. De werkgroep zal daarom waar mogelijk de dorpsgenoten betrekken bij haar activiteiten, bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met buurtverenigingen of door het geven van voorlichting over relevante onderwerpen. Op de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang op 27 maart a.s. zal de werkgroep kort toelichten welke onderwerpen de aandacht hebben en wat de stand van zaken is. Op een later moment zal er nog een aparte avond georganiseerd worden waarin de thema’s verkeer en veiligheid centraal staan en er bijvoorbeeld uitleg gegeven zal worden over het Shared Space principe. Houd hiervoor de Bân dus goed in de gaten! Graag zien we u 27 maart! Werkgroep Verkeer & Veiligheid Arie van Dijk | Auke Pool | Henk Heslinga | Jan Hoogenberg | Joop van Bergen | Marion Bos | Martin de Vries | Sip Visser | Taeke Tuinstra De leden van de werkgroep staan graag voor u klaar en horen het graag wat er bij u leeft op het gebied van verkeer en veiligheid.

Roefeldag Jaaaaaa, er komt weer een Roefeldag, dit jaar vindt hij plaats op woensdagmorgen 25 april. Roefeldag komt van het Belgische woord 'roefelen', wat 'snuffelen' of 'ontdekken' betekent. De Roefeldag is zo langzamerhand niet meer weg te denken uit het leven van onze groep8ers. Jaarlijks kunnen zij op deze dag een kijkje nemen in de wereld van volwassenen, een mooie gelegenheid om organisaties en bedrijven in hun buurt te leren kennen

en te beleven wat men nou zoal de hele dag doet. Heel veel bedrijven in de omgeving werken mee aan deze dag, alleen…we zijn altijd op zoek naar nog meer voor de jeugd interessante belevingen op het gebied van beroepen. Bent u zo’n bedrijf en hebt u zin en tijd om deze morgen twee keer 1,5 uur uw deuren open te zetten voor een groepje van 2 jongens of meisjes, laat het dan weten. Zij verdienen een kijkje achter uw schermen.

Graag tot ziens op de Roefeldag. Lydia Huisman (06-3755218 of 0516-481178) en Joke Jakobs (06-38897792). 38


Heel Wijnjewoude Pubquizt! Heel Wijnjewoude Kiest organiseert op 14 maart 2018 een interactieve Pubquiz. Voor deze avond zijn een aantal speciale gasten uitgenodigd: vertegenwoordigers van de partijen die op 21 maart 2018 in Opsterland mee zullen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Durf jij het aan om het tegen deze politici op te nemen? Uiteraard is er genoeg gelegenheid om met de politici in gesprek te gaan en ze een week voor de verkiezingen nog even het vuur aan de schenen te leggen. Maar gewoon quizzen en een drankje drinken is natuurlijk ook hartstikke leuk! Deelname aan de pubquiz is geheel gratis! En je kunt ook nog mooie prijzen winnen. Wil je meedoen? Meld je dan uiterlijk voor 7 maart aan via heelwijnjewoudekiest@gmail.com. Geef daarbij aan hoeveel mensen er komen (max 5 per team). Er is in principe geen maximum verbonden aan het aantal teams maar wees er wel snel bij want vol=vol. De avond begint vanaf 19:30 en duurt ongeveer tot 21:30. Locatie is MFC de Swingel. Graag tot dan! Martin de Vries en Jan Lammert Sytsema Lijkt het je leuk om bij de avond aanwezig te zijn maar lukt het je niet een team te formeren? Stuur ons even een mail en dan zullen we zorgen dat we daar een oplossing voor vinden!

N381, veiligheid voor alles?

39


Open dag 21 maart 2018 8.15 – 10.00 uur U bent van harte welkom voor een kijkje in de klas. De koffie/thee staat voor u klaar.

De peutergroep Kunst, kunst, wat is daar veel leuks mee te doen! We hebben het er allemaal druk mee. In de maanden januari en februari zijn we echte kunstenaars met elkaar. Kunst is heel breed en divers. Op een ochtend is Nynke Heeg bij ons geweest om samen met de peuters drama te doen. Heel geslaagd! We hebben beeldjes gemaakt van klei, stokken geverfd, gebouwd met blokken, gemetseld met blokjes en scheerschuim, met verf kleuren 40


gemengd. Samen met elkaar een groepskunstwerk gemaakt. Veel van onze werken konden tijdens de opening van het museum bewonderd worden. Buitenschoolse opvang Bij de BSO zitten ook waren kunstenaars! Klei, verf, draad van alles is geschikt om kunstwerken mee te maken. Een echt beeld met koperdraad, houten blokje en een panty. Prachtige vormen en vervolgens geschilderd. Met klei en draad zijn leuke poppetjes gemaakt. Samen met de kinderen is het idee van een museum uitgewerkt. Iedereen zijn eigen bijdrage en ideeën hiervoor. Samen alles voorbereiden en klaarzetten.

De tentoonstelling Op donderdagmiddag waren de deuren van het museum open. Een groot succes! We mochten heel veel bezoekers ontvangen die onze kunst kwamen bewonderen. De kinderen van de BSO hadden het museum ingericht en verzorgde de ontvangst. Buiten hing het groepswerk van de peuters. Na de officiële opening kon iedereen kijken naar onze Mondriaan, Kadinsky, Escher en vele andere kunstwerken.

Prikbord Gevraagd: flinke huishoudelijke hulp Voor eenmaal per twee weken, gedurende drie uur te Wijnjewoude. Uurtarief: € 12,50 Tel. 0516 – 48 06 08 41


Volkstuinencomplex Boerestreek Meringue appeltaart De lekkerste klassieke appeltaart maak je van goudrenetten, lekker met wat suiker, rozijnen en kaneel. Erg lekkere appeltaart maak je ook van Elstar of Jonagoldappels. Jonagold is ontstaan door een kruising van de 'Golden Delicious' en de 'Jonathan'. Het ras Elstar is ontstaan uit een kruising van Golden Delicious en Ingrid Marie. De smaak van beide appels heeft een karakteristiek aroma. Het vruchtvlees is roomwit en sappig. Een ander recept voor appeltaart is de meringue appeltaart; ook erg lekker en weer eens wat anders. Meringue is een soort schuimgebak, gemaakt van opgeklopt eiwit met suiker dat in de oven gedroogd/gebakken wordt en daardoor hard/bros is. Wanneer je een meringue in de oven op 100 graden gaart, dan droogt hij van binnen en buiten even hard. 750 gram zure appels (bv Elstar of Jonagold) 3 eetlepels citroensap 5 eieren 150 gram roomboter 325 gr suiker 2 zakjes vanillesuiker Snufje zout 250 gr bloem 2 theelepels bakpoeder 100 ml slagroom Springvorm van 26 cm Verwarm de oven voor op 175 graden en vet de springvorm in. Splits drie eieren Klop de boter, 175 gram van de suiker, één zakje vanillesuiker en het snufje zout.

Siebo 42

Klop de twee nog hele eieren samen met de drie eidooiers één voor één door het beslag. Meng de bloem, bakpoeder en slagroom door het beslag en strijk het beslag in de springvorm. Schil de appels en snijd ze in partjes. Bedruppel deze flink met het citroensap en hussel het goed door elkaar. Verdeel de partjes over het beslag en bak het geheel 30 minuten op 175 graden. De appels zullen aan de bovenkant iets verkleuren, maar dat geeft niet. Klop ondertussen de drie eiwitten stijf en voeg er langzaam de resterende 150 gram suiker en het zakje vanillesuiker bij tot het mengsel stijf is. Haal, na 30 minuten, de taart uit de oven en smeer de opgeklopte eiwitten over de taart, bak de taart nog 20 minuten verder tot de eiwitten (meringue) lichtjes beginnen te kleuren. Laat de taart helemaal afkoelen in de vorm en verwijder daarna de springvorm. Bestrooi hem evt. nog eventjes met wat gebruind amandelschaafsel.


10 jaar Dorpssteunpunt 10 jaar Het is dit voorjaar 10 jaar geleden dat het Dorpssteunpunt Wijnjewoude, als eerste in Opsterland, werd geopend door wethouder W. Kooistra. De eerste jaren hadden we elke week zitting op woensdagmorgen. Nu is dat om de veertien dagen op woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur. U bent op deze ochtend van harte welkom om een kopje koffie bij/met ons te drinken en samen met andere bezoekers een spelletje te doen. U kunt bij ons terecht met vragen over de WMO, zoals dagbesteding voor ouderen, maaltijdvoorzieningen e.d. We kunnen u in contact brengen met iemand van het gebiedsteam van de gemeente Opsterland, waar u met uw specifieke vraag terecht kunt. Ook bieden wij de mogelijkheid u in contact te brengen met iemand die tuinklusjes of andere kleine klusjes voor u kan doen. De data in maart zijn: 7 maart, 21 maart.

Algemene ledenvergadering EDD Op maandagavond 19 maart is de algemene ledenvergadering van Uitvaartvereniging Eert de Doden. De vergadering begint om 20.00 uur en is in Mfc de Swingel. Na de pauze zal Neeltje Haisma uit Bakkeveen het een en ander vertellen over het Hospice. Een hospice is een instelling die verblijf en verzorging biedt aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Hospicezorg of palliatieve zorg is erop gericht de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Agenda: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Opening Notulen vergadering 6 maart 2017 Jaarverslag secretaris Verslag penningmeester Verslag kascommissie: J. Bouma en T. Kiers Benoeming nieuw kascommissielid Mededelingen: - Vaststellen ledenkorting 8. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet-herkiesbaar A. Drenth-Hoekstra Kandidaat: H. van der Bij 9. Rondvraag 10. Pauze 11. Mevrouw N. Haisma uit Bakkeveen zal ons iets vertellen over het Hospice. 12. Sluiting Graag tot ziens op de ledenvergadering Bestuur Uitvaartvereniging “Eert de Doden” Wijnjewoude 43


Ut ‘e skoalle klapt Er ligt op dit moment van schrijven de aankondiging van een koude-periode. Wat zou het geweldig zijn als de kinderen de afgelopen week nog de redens onder hebben kunnen binden. Het is immers al weer een paar jaar geleden dat dit heeft plaats gevonden?! Als ik dan even terug ga naar mijn eigen jeugd dan was schaatsen op natuurijs een jaarlijks terugkerend ritueel. Een dergelijk sentiment gun je de kinderen nu ook. De gezelligheid van koek en zopie en het heerlijk voldane gevoel na een schaatsmiddag en dan thuis komen met de rode konen van de koude. Herkent u het? Goed, om een periode met vast vriesweer te hebben. Zo kan het fitte gevoel van iedereen een boost krijgen en de ziektekiemen krijgen door de kou even het nakijken. In de maand maart is de 2e helft van het schooljaar al weer in volle gang. Er ontstaat wat rust binnen groep 8 omdat de toekomstige scholen zo’n beetje bekend zijn. Enige spanning geeft dan nog even de eindtoets in april waaraan elke leerling uit groep 8 verplicht is mee te doen. In deze periode start ook een intensievere voorbereiding richting het voortgezet onderwijs. Een hele stap voor ze. Maart is ook een maand waarin er veel gedaan kan worden omdat er een goede regelmaat is in schoolgaande dagen. Weliswaar worden de dagen wel aantrekkelijk onderbroken door bepaalde feestelijkheden. Dit laatste heeft dan ook weer te maken met de Koningsspelen die we elk jaar met beide scholen en kinderopvang De Telle voorbereiden en uitvoeren. Een

mooi moment voor de teams en niet in de laatste plaats de kinderen om elkaar te ontmoeten en op sportieve manier te benaderen. Met regelmaat komt de directie van beide scholen bij elkaar om overleg te hebben. Ze bespreken dan de onderwerpen die actueel en relevant zijn ten aanzien van beide scholen. Een mooi initiatief van Kom Erbij waarover in de vorige Bân ook al geschreven is, wordt meteen ook opgepakt. Zo zullen op maandag 26 maart een aantal kinderen van de groepen 2 en 8 van de beide scholen een bezoekje brengen aan de Swingel waar op dat moment een koffieochtend is georganiseerd. Een prachtige gelegenheid om jong en oud bij elkaar te brengen. Wat nog verder ter tafel kwam is de vakantieregeling 2018-2019. Goed om dit op elkaar af te stemmen waarin ook de Telle wordt betrokken. Natuurlijk zullen er op detailniveau verschillen zijn maar in de hoofdlijn streven we naar een gelijke tred. Op dinsdag 17 april komen de teams van de beide scholen weer bij elkaar op Votum Nostrum. Tijdens deze vergadering komen de gezamenlijk aan te pakken onderwerpen aan bod.

Namens de teams van It Twaspan en Votum Nostrum

44


Muzikale avond met Muziekgroep THC Oostergoo uit Grou en trekzakgroep Nocht en Wille uit Wijnjewoude THC staat voor Trek Harmonica Club Oostergoo. Ze zijn geen traditionele trekzakgroep. Ze spelen natuurlijk trekzaknummers, maar vaak verrassend anders. Bij de meeste nummers wordt ook gezongen, aangevuld met Batá en Cajon (soort djembé) en gitaar. Jaarlijks geven ze in april een voorjaarsconcert, waar ruim 400 bezoekers op afkomen. Hun repertoire is zeer divers. Er zijn zangnummers in het Nederlands, Luwwaddes, Fries en Engels. Ook instrumentaal laten ze zich goed gelden. En nu komen ze naar Wijnjewoude! Ze gaan met trekzakgroep “Nocht en Wille” uit Wijnjewoude een feestelijke, gezellige avond verzorgen. Dit gebeurt op: zaterdag, 31 maart in MFC de Swingel. Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). Vrij entree, maar vol is vol (vrijwillige bijdrage welkom). Deze muzikale avond wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van Plaatselijk Belang (Budget Festival en Muziek). Mochten er bewoners zijn, die graag deze avond willen meemaken en niet mobiel zijn, neem dan contact op met de Werkgroep “Kom Erbij”, tel.: 06-37552518. Zie ook hun artikel in deze Bân.

45


46


Acro medailles in Ureterp

Tijdens de 2e plaatsingswedstrijd van acro bleek LONGA goed in vorm te zijn. Brons werd behaald door D junior trio Berber Akker, Anouk vd Heide en Hieke Zandstra. Ook was er brons voor het D junior duo Nynke Boonstra en Marrit Post. Dit duo behaalde ruim 23 punten waarmee ze op zaterdag 24 februari mogen strijden op het Fries Kampioenschap. Goud was er voor ons mix duo Syger Swart en Brechtsje Heida.

Turn medailles in Dokkum In het weekend van 17 en 18 februari turnden 7 LONGA turnsters hun 1e wedstrijd. En met succes! Naast de vele toestelfinales die behaald zijn mochten er ook een aantal het podium beklimmen voor ere metaal. Brons was er voor Felicia Spitthof (senior E), Zilver werd omgehangen bij Tineke Kamminga (junior F) en Nynke Boonstra (senior E).

Springen LONGA heeft naast turnen en acro ook springen. Op maandag staan er 9 fanatieke dames en heren in de zaal. Ze oefenen druk op salto`s (want die zijn het leukste) maar ook basissprongen worden ondertussen prachtig uitgevoerd. Over de dikkemat springen vindt deze groep het leukste en ook de dubbelminitrampoline is favoriet (gelukkig is een nieuwe onderweg zodat we hier eindelijk weer mee kunnen beginnen). Ook springen we over de kast, ophurken, overhurken, overspreiden maar ook arabieren en op dit moment word er hard getraind op de overslag. Vanaf groep 3 mag iedereen mee doen met deze leuke les. Op woensdag komen er 4 heren en 1 dame naar de Swingel om de mooiste salto`s en schroeven te maken. De kast wordt in deze groep verruild voor een pegasus, waarover al arabieren en overslagen gemaakt worden, maar ook tip salto`s vallen in de smaak bij deze groep. Uiteraard is samen leuker dan alleen, dus de groep mag wel wat groter. Vanaf groep 7 mag iedereen mee doen! 47


Volleybalvereniging DWS Beste Volleybalvrienden, Ook zin om te komen volleyballen? Er kunnen altijd nog nieuwe leden bij zoals Recreanten, heren en dames en jeugd spelers. Als je denkt dat volleybal iets voor jou is kom dan gerust bij de trainingen binnen lopen. Balsponsors voor de maand maart: • Camping de Ikeleane • Bakkerij van der Molen Namens D.W.S hartelijk bedankt! Trainingstijden Maandag: Recreanten Dames 3 Dames 1 & 2 Dinsdag : Jeugd Heren 1

19:00 uur - 20:00 uur 20:00 uur - 21:15 uur 21:15 uur - 22:30 uur 19:30 uur - 20:30 uur 20:30 uur - 22:00 uur

Wedstrijdschema 8-3 19:15 SCS HS 3 19:15 Triumphera MB 1 19:15 D.W.S. DS 1 19:30 Wytgaard DS 2 15-3 19:15 v.v. D.S.O. DS 4 19:15 D.W.S. MB 1 20:15 D.W.S. DS 3 21:00 s.v. Oerterp DS 2 21:15 D.W.S. HS 1 22-3 19:15 s.v. Oerterp DS 5 19:15 D.W.S. DS 2 20:30 D.W.S. DS 1 29-3 21:15 D.F.S. HS 2 5-4 19:15 D.W.S. MB 1 20:15 Kwiek DS 2 20:15 D.W.S. DS 3 21:15 D.F.S. DS 2 21:15 D.W.S. HS 1

- D.W.S. HS 1 - D.W..S MB 1 - VC Drachten DS 3 - D.W.S. DS 3 - D.W.S. DS 2 - S.V.T. MB 1 - UDI DS 3 - D.W.S. DS 1 - ODS HS 2 - D.W.S. DS 3 - HVC-WH DS 5 - ODS DS 2 - D.W.S. HS 1 - HVC-WH MB 1 - D.W.S. DS 2 - AVIOS DS 2 - D.W.S. DS 1 - SC Veenwouden

SC Drachten V.d. Bij-Hal M.F.C. de Swingel De Twine MFC De Veste M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel De Wier M.F.C. de Swingel De Wier M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel De Hoantserid M.F.C. de Swingel de Boppeslach M.F.C. de Swingel De Hoantserid M.F.C. de Swingel

Mededeling(en) Dan nog even dit: Competitiespeler, houdt de Nevobo-website / app in de gaten voor eventuele wedstrijdwijzigingen! Het bestuur 48


WWMD – 100 jaar De korfbalvereniging WWMD bestaat ruim 100 jaar. Op zaterdag 14 april 2018 wordt dit gevierd. Vanaf 14.00 uur stromen de reünisten en de huidige leden binnen. Er is dan koffie/thee en een openingsgebakje. Lippenhuizen alle kans om bij te praten De jongste leden zijn op dat moment met de verdere reünisten uit het hele met een Zwitserse bus naar de land. Koppenjan te Jubbega om daar een Middels dit artikeltje roepen wij de oudpannenkoek te eten en anderszins WWMD-ers op om zich te melden voor vermaakt te worden om vervolgens om de reünie. Aanmelden graag voor 2 kwart over twee bij De Bining in Hemrik april bij Siep Sinnema, telefoon 06terug te keren. 15641087. Om half drie zal de voorzitter van Het programma omvat verder dat er om WWMD, Tjalling Nijboer, de reünisten 18.00 uur een broodtafel wordt verwelkomen. Om kwart voor drie opgediend en dat er daarna alle tijd is zullen de huidige korfballers van om verder bij te praten. WWMD en Wordt Kwiek/WWMD en De reünie-commissie van WWMD, LDODK E’s hun korfbalkunsten onder voorzitterschap van Nijboer. vertonen. Ondertussen krijgen de oud-WWMDers uit Wijnjewoude, Hemrik en

SCHAAKCLUB BAKKEVEEN

Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur

Tweede team van schaakclub Bakkeveen nestelt zich steviger aan kop. Jack Zeilstra moest het aan bord 1 opnemen tegen Albert Althuis van DSC 3 uit Drachten. Jack speelde onstuimig en snel de stukken werden over en weer snel afgeruild een beetje te snel door Jack, hij kwam in het middenspel een pionnetje achter wist dit toch weer goed te maken zodat er in het eindspel bij beide spelers een remise stand ontstond; koning pion tegen koning pion.½-½ Fons Joormann speelde een solide partij tegen Albert Jan Meyer hij kwam twee pionnen voor en speelde de partij uiteindelijk keurig in zijn voordeel uit 1½-½ Jelle Bergsma aan bord 3 maakte het Jaap te Velde moeilijk kwam al gauw een paard voor. De overmacht in het eindspel met een toren en een dame tegen dame was te groot en het werd 2½-½ Sieb Hazenberg speelde tegen Ad van der Berk op bord 4. Tot en met het middenspel gaven beide spelers elkaar geen duimbreed toe tot met het veroveren van een paard de hele stelling van Ad in duigen viel en mat het vervolg was, zodat de eindstand 3½-½ werd. Dirk Müller 49


Dorpsagenda Maart 2 3 4 5-10 6 7 8 8 9 13 14 14 19 21 21 21 21 22-24 22 26 27 28 31

Schutjassen in de ODV kantine Simultaan schaken in de Swingel, 13.30 uur Spicks & Specks (muziek), aanvang 15:00 uur in Witte Kerk Hemrik Jantje Beton Collecte Ledenvergadering VVV om 20.00 uur in Café Van der Weij Dorpssteunpunt, 10.00 – 12.00 uur WEN avond/ ledenvergadering 20.00 uur Klaverjassen in de Swingel, 13.30 uur SWAL-activiteit tijdens NL Doet 2018 Inloopspreekuur Plaatselijk Belang 19.00 – 19.30 uur in de Swingel Pubquiz in de Swingel, 19.30 uur Klaverjassen in café Van der Wey Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging EDD, 20.00 uur in de Swingel ANBO lezing in MFC de Wier Soos in gebouw de Driehoek, 14.00 uur Dorpssteunpunt, 10.00 – 12.00 uur Open dag it Twaspan, 8.15 – 10.00 uur Fietsfeest Meinsma Klaverjassen in de Swingel, 13.30 uur Koffieochtend werkgroep Kom erbij Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang om 20.00 uur Breicafé in de Swingel Muzikale avond in de Swingel, aanvang 20.00 uur

April 4 4 4 4 5 6 13 18 23 25 25

Rommelmarkt Evenemententerrein, 14.00 – 18.00 uur Dorpssteunpunt, 10.00 – 12.00 uur Teake van der Meer, gebouw De Driehoek, 14.30 uur Klaverjassen, Café van der Weij Wen inloopspreekuur in de Swingel, 19.00 – 19.30 uur Schutjassen in de ODV kantine Varen met de Zonnebloem Dorpssteunpunt, 10.00 – 12.00 uur Koffieochtend werkgroep Kom erbij Breicafé in de Swingel Roefeldag

50


Kerkdiensten Hervormde Gemeente Maart 4

9.30 uur 13.45 uur 19.00 uur

8 11 18

9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur

25

13.45 uur 9.30 uur

30

13.45 uur 19.00 uur

April 1 9.30 uur 2 9.30 uur

Duurswoude Ds. A.N. van der Wind, Bruchem, 4e Lijdenszondag Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Biddag voor gewas en arbeid Duurswoude Ds. J.A.A. Geerts, Zalk, 5e Lijdenszondag Duurswoude Ds. J. den Admirant, Hoogeveen Weinterp Dhr. M. van Heijningen Dorkwerd, 6e Lijdenszondag Weinterp Kand. T.J. Lucas, Ijselmuide Duurswoude Ds. G. de Fijter, Kampen, Palmzondag voorbereiding HA Duurswoude Ds. G. Oberink, Urk Weinterp Ds. M. Visser, Wezep, Goede Vrijdag, HA Weinterp Weinterp

Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Paaszondag Ds. C.G. op ’t Hof, Nieuwe Pekela, Paasmaandag Gez. dienst

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik maart 4 9.30 uur 11 14

10.00 uur 19.30 uur

18 25

9.30 uur 13.45 uur

28 29 30 april 1 2

19.30 uur 19.30 uur 19.30 uur

51

09.30 uur 09.30 uur

Ds. K.J. Bijleveld, Boornbergum, Koffiedrinken na de dienst Gezinsdienst, Mevr. F. Wesseling Biddag voor gewas en arbeid, Ds. K. Snijder, Diever Da. R. de Vries-Martini, Koffiedrinken na de dienst Bevestiging en intrededienst ds. H. Engelsma Voorber. Heilig Avondmaal, Da. I. v.d. Beukel, Haulerwijk Zangver. Looft den Heer Heilig Avondmaal, Witte donderdag, Ds. H. Engelsma Goede Vrijdag, Mw. J.Elzinga-Bakker, Kerkelijk werker 1e Paasdag, Ds. H. Engelsma 2e Paasdag Gez. Dienst Herv. Kerk, Dhr. M. van Heijningen


Algemeen

Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik Apotheekhoudend Meester Geertswei 15 info@hapwijnjewoude.nl Tel.nr.: 0516 – 48.12.50

Bij spoed: 0516 – 48.08.08

Onze praktijk is het gehele jaar op werkdagen geopend Openingstijden Openingstijden: 08.00 – 17.00 uur (iedere werkdag) 07.30 - 08.00 uur: laboratorium (bloedprikken) 08.00 - 10.15 uur: spreekuur huisarts 10.15 - 11.00 uur: werkoverleg en koffiepauze 11.00 - 12.30 uur: verpleegkundig spreekuur en visites huisarts 12.30 - 13.00 uur: lunchpauze 14.00 - 15.00 uur: opvragen labuitslagen 13.30 - 16.00 uur: spreekuur huisarts 16.00 - 17.00 uur: afhalen van medicatie Maandagavond spreekuur: 18.00 - 21.00 uur Spreekuur Hemrik Adres: MFC "de Bining", Engbert Pierswei 4, Hemrik donderdagochtend

08.30 – 10.30uur

Wrattenspreekuur: op afspraak Uitstrijkjes Voor het maken van uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek kunt u een afspraak maken bij onze assistentes Anneke Spinder en Therese de Wagt. Voor het maken van afspraken en het aanvragen van herhaalrecepten kunt u ons telefonisch bereiken tussen 08.00 – 10.15 uur en tussen 13.00 en 15.00uur. Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website; www.lewin.frl of u kunt de lege medicijndoosjes bij onze praktijk in de daarvoor bestemde brievenbus gooien. Na 17.00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door: Dokterswacht Friesland

Tel.: 0900 – 11.27.112

De Dokterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

52


HM Haarmode Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. Di. 8:30 – 12:00 Wo. Do. 8:30 – 12:00 Vr. 8:30 – 12:00 Za. Gesloten

13:00 – 17:30 13:00 – 17:30 13:00 – 20:00 13:00 - 17:30 13:00 - 17:30

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Pedicure- en Manuele praktijk

Alma van der Meulen Professionele voetverzorging Diabetische - reumatische voet Manuele therapie Voetreflexologie Ook bij u thuis Behandeling volgens afspraak

0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36 9241 GL Wijnjewoude


Profile for Frans Pool

De ban maart 2018  

De ban maart 2018  

Profile for 9241wd
Advertisement