Page 1

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e d o n u a d a

jaa

01 6

19

e

M

de B창n

rga

ng

Nr. 20 0

Ma

art

2


Redactie "de Bân” Van Annie Posthumus, Weinterp 40

Een praatje bij het de redactie plaatje

tel: 48 13 81

Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Redactie "de Bân" Durk van der Veen, Merkebuorren 127 tel: 48 13 98 "Heel veel bloemetjes Annie Posthumus, Weinterp 40 tel:voor 48 13 Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel: 48 13 05 de81 jubileum Bân" Lammert Bouma, PetersburgTe 25 Nijenhuiswei tel: 48 1410 57 Klaasje v.d. Woude, tel: 48 13 91 Hendrika Overzet, Russchenreed 67 tel: 48 17 27 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 tel: 48 13 98 Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel: 48 13 05 Lammert Bouma, Petersburg 25 tel.: 48 14 57 Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN:67 NL64 RABO 0369tel.: 0651 Hendrika Overzet, Russchenreed 488217 27

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. De volgende Bân verschijnt op zaterdag 2 april 2016. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 26 maart 2016 tot 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 24 maart binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl

200ste nummer Voor de Bân die voor u klaar ligt was weer veel aanbod van kopij en is er eigenlijk geen ruimte voor een voorwoord van de redactie. Toch nemen wij die vrijheid want het heuglijke feit is dat dit het tweehonderdste nummer is van ons dorpsblad. Bijna twintig jaar lang ligt het blad maandelijks bij u in de brievenbus. Getuige het grote aanbod van kopij voorziet de papieren Bân nog steeds in de behoefte om de vele activiteiten in en rondom ons dorp onder de aandacht van de inwoners te brengen. Met de trouwe adverteerders die dit financieel mede mogelijk maken is het voor ons als redactie plezierig werken. We hopen daar nog lang mee door te kunnen gaan. Als redactie wensen wij jullie veel leesplezier. De redactie.

1


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

onderhoudsbedrijfcdv@live.nl

hotel

s

Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

n oo

lijk

be

wb

ou

pe rs

jaar

ibel ex

aar g oe

25

fl

tr

RB

drukkerij

rzaam duu

d

Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

2

Opper Haudmare 2 - 9241 WD Wijnjewoude berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97

info@drukkeijpool.nl - www.drukkerijpool.nl


Peuteropvang Wijnjewoude gered door Esther Esther Russchen van Kinderopvang Esther verdient een grote pluim! Ondanks de enorme klap die zij te verwerken kreeg als gevolg van het faillissement van Timpaan Kinderopvang, heeft ze opnieuw grote motivatie en moed getoond om de peuteropvang in Wijnjewoude te redden. Groot respect en waardering mag het dorp zeker ook voelen voor de oudercommissie van De Telle. Zij hebben de afgelopen weken bijzonder veel tijd en energie gegeven om de algemeen gevoelde wens -verder te gaan met Esther Russchen- gerealiseerd te krijgen. In goed overleg met en door de inzet van de gemeente en de besturen van MFC De Swingel en Plaatselijk Belang is zo het gewenste resultaat behaald. Na de voorjaarsvakantie kunnen de kinderen gewoon weer fijn naar juf Geke. En Kinderopvang Esther bouwt gewoon weer verder aan een duurzame peuteropvang en buitenschoolse opvang voor ons dorp. Hulde aan alle betrokkenen en veel succes Esther! Dorpsetentje op Koningsdag Vanuit het dorp is het idee ontstaan om op Koningsdag een gezellige dorpsmaaltijd, met muzikale omlijsting, te organiseren op het plein bij de koepel. Alle dorpsbewoners worden uitgenodigd om van dit koningsfeest een groot succes te maken. Plaatselijk Belang steunt dit mooie initiatief van

harte. Zie het artikel verderop in de B창n. Jaarlijks overleg met college van B&W Op 16 maart zijn we voor ons jaarlijks overleg met B&W te gast op het gemeentehuis. We krijgen eerst een rondleiding door het nieuwe publiekscentrum, waarna we de door dorp en gemeente aangedragen agendapunten zullen bespreken. We houden u op de hoogte. Procedure introductie Automatische Incasso Plaatselijk Belang Verderop leest u het bericht over de manier waarop Plaatselijk Belang de automatische incassering van contributie per 2017 met u zal voorbereiden. Ledenvergadering 22 maart Behalve de leden van Plaatselijk Belang zijn ook niet leden van harte welkom. Hieronder vindt u de uitnodiging met bijbehorende stukken. De notulen van de vorige ledenvergadering zijn in de B창n van april 2015 gepubliceerd en staan op www.wijnjewoude.net. We zijn blij dat we twee nieuwe bestuursleden kunnen voordragen om de ontstane vacatures te vervullen. Na het formele deel kunt u kennismaken met dorpsagent Henk Liemburg en met de mensen van zorgorganisatie Reik die de natuurcamping etc. gaan beheren. Zij willen graag met ons dorp in contact komen. Aansluitend zal de Werkgroep 3


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Herenweg 19 Weversw창l 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516

4

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Historisch Wijnjewoude laten zien hoe zij de historische beelden van ons dorp hebben verzameld en voor iedereen toegankelijk maken. Via

www.wijnjewoude.net worden ze voor de toekomst bewaard en kunt u zelf aanvullende informatie toevoegen.

Uitnodiging Ledenvergadering Plaatselijk Belang Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt alle leden (en ook niet-leden) uit voor de ledenvergadering die plaats zal vinden op: Datum: dinsdag 22 maart 2016 Tijd: 20.00 uur Plaats: De Swingel AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

Ontvangst met koffie/ thee Opening door voorzitter Grietje Rooks Mededelingen Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 10 maart 2015 De notulen staan op www.wijnjewoude.net onder Plaatselijk Belang. Ook liggen ze vanaf 19.30 uur ter inzage in MFC De Swingel Jaarverslag van de secretaris (zie Bân) Jaarverslag van de penningmeester (zie Bân) Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid Voorstel contributieverhoging Bestuursverkiezing Aftredend: Henk van der Wal en Bernard Visser. Het bestuur heeft mevrouw Jeannette van der Molen en de heer Harry Blaauwbroek bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de secretaris Dorpsagent Henk Liemburg, een korte kennismaking Rondvraag Pauze REIK’s plannen en wensen voor natuurcamping Ikenhiem en werkschuur. De nieuwe beheerder ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in hun ontwikkeling Werkgroep Historisch Wijnjewoude geeft een presentatie van haar historisch fotobestand op de dorpswebsite Sluiting

Namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude Janny Janssen, secretaris 5


Jaarverslag 2015/2016 van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude Dit verslag gaat over de periode: 4 maart 2015 t/m 15 maart 2016. Het bestuur kwam elf maal bijeen en bestond uit: Grietje Rooks, voorzitter; Theo van Linde, vicevoorzitter; Janny Janssen, secretaris; Janny Copeland, penningmeester; Auckjen Weidema, notulist en de leden Frits van der Meulen, Albert van der Velde, Bernard Visser en Henk van der Wal. Bernard Visser is om studieredenen per november gestopt met zijn bestuurslidmaatschap. Het PB bestuurswerk is de afgelopen jaren toegenomen omdat over steeds meer zaken, die voorheen door de gemeente werden behartigd, de mening van de plaatselijke belangen wordt gevraagd. Tegelijkertijd krijgen de dorpen meer ruimte voor eigen initiatieven. De maandelijkse vergaderingen worden daarom beter gestructureerd en door het DB voorbereid. Elk bestuurslid heeft eigen aandachtsgebieden en is verantwoordelijk voor goede afstemming en rapportage. De systematiek werkt naar tevredenheid en wordt waar nodig of gewenst verfijnd. Daarnaast probeert plaatselijk belang het dorp zoveel mogelijk te betrekken in diverse processen. Niet alleen door erover te publiceren in De Bân en op www.wijnjewoude.net maar ook door samen met dorpsgenoten in werkgroepverband bepaalde onderwerpen te behartigen. Denk daarbij aan de Stuurgroep N381 en de werkgroepen Ouderenhuisvesting, Dorpssteunpunt, Dorpsbudget, Samenwerking scholen en Website. Als vervolg op de conclusies uit de enquête dorpsspiegel en het IDOP worden binnenkort ook werkgroepen ingericht voor de terreinen Saamhorigheid, Eenzaamheid, Jongerenactiviteiten en Wonen. Het afgelopen seizoen hebben de volgende onderwerpen regelmatig aandacht gehad: - Herinrichting Merkebuorren en stuurgroep N381 - Muziekkoepel - 70 jaar Dodenherdenking - Samenwerking scholen - Peuteropvang - Reflecterende huisnummers - Wijnjewoude Energie Neutraal - Automatische incasso contributie - Ouderenhuisvesting - Dorpsreünie als vervolg op IDOP en enquête dorpsspiegel

6


Bovendien waren we bestuurlijk en/of actief betrokken bij thema’s als: - Lichtjesavond - Oud en Nieuw activiteiten en Nieuwjaarsborrel - Projectplan Groene Dorpen - Bemensing St. Buurtbus (chauffeurs en bestuurders) en het Computercafé, - Jeu de Boulebaan verbreding tijdens NL doet - AED - WAW en MFC De Swingel - Glasvezel - Veiligheid, subsidie en leges evenementen - Conceptbegroting Opsterland - Natuurcamping Ikenhiem en werkschuur SBB - Samenwerking PB’s in Opsterland De contacten met de gemeente nemen toe. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk terrein. Jaarlijks staat er zowel een ambtelijk overleg met het gemeentebedrijf, als een overleg met het college van B&W gepland. Deze laatste zal op 16 maart plaatsvinden. Daarnaast zijn de leden van PB in oktober te gast geweest bij de gemeenteraad. Dit bezoek heeft een verrijkend inkijkje gegeven in de lokale bestuurlijke en politieke wereld. Verder hebben we o.a. bezocht: - Bijeenkomsten van Doarpswurk over burgerparticipatie en nieuwe democratie - Bijeenkomsten van de gemeente over omgevingsvisie, toekomst buurtbus, burgerparticipatie, begroting, gezondheidsbeleid en culturele hoofdstad. De taakverdeling van het bestuur was als volgt: Grietje Rooks Janny Janssen Janny Copeland Theo van Linde Auckjen Weidema Albert van der Velde Henk v/d Wal Frits van der Meulen Bernard Visser

voorzitter, lid DB, dorpsbudget, sociaal cultureel werk, dorpsvisie, website, WEN secretaris, lid DB, De Ban, samenwerking scholen, Dodenherdenking, WEN penningmeester, jeugdbeleid, dorpsbudget vicevoorzitter, lid DB, contact bestuur MFC De Swingel, wonen, ouderenhuisvesting, gemeentebedrijf, coördinator evenemententerrein, muziekkoepel, Klein Groningen notulist, samenwerking scholen, lid bewonerspanel N381, saamhorigheid 2e notulist, glasvezel, dorpsfilm lid; contact ondernemersvereniging, jeugdbeleid, glasvezel lid, stuurgroep N381, jeugdbeleid, contact dorpsfeestcommissie lid, evenemententerrein

Wijnjewoude, maart 2016 Janny Janssen, secretaris 7


Plaatselijk Belang Wijnjewoude Financieel Overzicht 2015 Ontvangsten Plaatselijk Belang Himmelploeg Dorpsbudget WEN Stuurgroep N381 Rabobank Verz., secr., bestuurskst. Giften Contributie AED SCW.

€ € * € € € € € € € € * € € €

2.111,41 4.144,80 58,94 400,00 2.835,00 450,00 6.099,91 16.100,06

Lopende rekening Saldo 01-01-2015 Saldo 31-12-2015 Mutatie

€ € €

114,66 1.032,91 918,25

Bedrijfsspaarrekening Saldo 01-01-2015 Saldo 31-12-2015 Mutatie

€ € €

8.696,67 8.253,58 - 443,09

Mutatie liquide middelen

+ 475,16

aantal leden 2015

Uitgaven Plaatselijk Belang Himmelploeg Dorpsbudget * WEN Stuurgroep N381 Rabobank Verz., secr., bestuurskst. Giften Contributie AED SCW. *

ontvangsten uitgaven Saldo

588

Liquide middelen 01-01-2015 Liquide middelen 31-12-2015

€ €

8.811,33 9.286,49

Toelichting: * zijn geoormerkte bedragen. Liquide middelen 31-12-2015 Mutatie dorpsbudget Mutatie SCW Saldo Plaatselijk Belang

€ € € €

9.286,49 3.285,96 _ 3.943,82 _ 2.056,71

Kascontrole

d.d.

8

ondertekening:

€ € € € € € € € € € € € €

7.831,06 75,40 858,84 527,35 403,10 200,58 295,24 369,25 2.964,90 2.156,09 15.681,81

€ € €

16.100,06 15.681,81 + 418,25


Contributie Plaatselijk Belang via automatische incasso De vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude wil de contributie van de leden gaan innen via automatische incasso. Voor u en ons is het makkelijk als er via automatische incasso betaald wordt. Bijkomend voordeel is ook dat het voor Plaatselijk Belang veel goedkoper is. Dit jaar komen we in de maand april langs om de contributie voor dit jaar bij alle leden op te halen. De leden ontvangen dan ook een machtigingsformulier. Het ingevulde formulier halen we later bij u op zodat we vanaf 2017 de contributie automatisch kunnen incasseren. De contributie wordt daarna ieder jaar omstreeks april automatisch van uw rekening afgeschreven. Leden die de contributie vanaf volgend jaar niet via automatische incasso willen laten incasseren betalen € 1,- meer. Dit is ter bestrijding van de extra bankkosten. Vanaf januari 2016 kan men alleen nog via automatische incasso lid worden van de vereniging Plaatselijk Belang Wijnjewoude. Bent u nog geen lid van de vereniging Plaatselijk Belang Wijnjewoude dan kunt u zich aanmelden bij Janny Copeland via janny.copeland@gmail.com of bij één van de andere bestuursleden. U bent van harte welkom als lid!

Historisch Wijnjewoude presenteert Sinds kort bestaat er een werkgroep Historisch Wijnjewoude die zich bezig houdt met het inventariseren en archiveren van vooral oude foto’s en verhalen op de website van Wijnjewoude. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang, op 22 maart in de Swingel, laten we u na de pauze graag kennis maken met het werk wat er tot nu toe verricht is. Ook geven we u de mogelijkheid om uw materiaal met ons te delen, en wel op dinsdag 26 april om 19.30 uur in de Swingel. Op de ledenvergadering vertellen we u hier meer over. Wilt u informatie of materiaal anders dan op bovenge-

noemde data delen met de werkgroep dan kunt u contact opnemen met Ruurd van der Woude, Te Nijenhuiswei 10, tel: 06-30414910. Tot 22 maart in de Swingel. Bestuur Historisch Wijnjewoude, Ruurd van der Woude, Durk van der Veen, Henk Janssen, Margriet Sijtsema-Tolsma

9


GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing”

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

Sanne de Ree Diëtist en voedingskundige

In 2014 worden weer 3 uren dieetadvisering vergoed uit uw basispakket. Spreekuur in MFC De Swingel Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

10

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729 Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk


27 april Koningsdag in Wijnjewoude Waren we in ons dorp niet gewend om Koninginnedag te vieren, dit jaar gaan we aan het eind van de Koningsdag even uit ons dak op het plein bij de muziekkoepel. Stel je voor, het plein is leuk versierd, de koepel staat bol van ‘dorpsgemaakte’ muziek en ondertussen genieten honderden Wijnjewouders aan lange tafels van alle gezelligheid en heerlijke, door dorpsgenoten bereide gerechten. Zo wordt het een echt….. Jong en oud, Fries of niet, kinderwagen en rollator, alleen of met de kids, alle dorpsgenoten zijn van harte welkom om gezellig samen een hapje te komen eten en plezier te hebben. Al het eten wordt door dorpsbewoners gemaakt. Dorpsgenoten verzorgen de optredens in de muziekkoepel en basisschoolkinderen en cliënten van zorgboerderijen maken de versieringen voor op het plein. Doe mee met vrienden, buren of vereniging en meld je aan voor 21 maart! Wil je koken? Je kunt bijdragen door met je buurt of club een gerecht te bereiden voor ca 50 personen (de onkosten worden vergoed). Janny Stoker tel: 0611462623 (tussen 19.00-20.30 uur). Wil je optreden? Ben je muzikaal, wil je zingen/muziek maken of heb je een ander idee? Laat het ons weten. Wieke Haarsma tel: 06 - 21462014. Wil je ingrediënten sponsoren? Je kunt ingrediënten voor gerechten sponsoren of wil jij wegwerpbestek

sponsoren? Laat het ons weten. Leny Bouma tel: 0516 - 481855. Het Koningsmaal is gratis en iedereen kan onaangekondigd aanschuiven. Wil je die dag toch een kleine bijdrage leveren in de gemaakte kosten; er wordt een leuk inzamelpunt voor gemaakt. Het Muzikaal Koningsmaal is een initiatief vanuit het dorp waarvoor veel dorpsgenoten zich willen inzetten. De organisatie wordt gecoördineerd door: Janny Stoker, Wieke Haarsma, Jan Dirk van der Meulen, Leny Bouma, Frits van der Meulen, Aaltje Minkema (or. ’t Twaspan) en Marloes Kortenoever (or. Votum Nostrum).

Geluk is wat je soms vindt, terwijl je op zoek bent naar iets anders.

11


WEN boekt eerste succes Maar liefst 34 huishoudens in Wijnjewoude hebben dankbaar gebruik gemaakt van de speciaal aan WEN toegekende energiesubsidie. De 144 duizend euro ISV subsidie die de gemeente in november beschikbaar stelde is in slechts 4 maanden volledig opgebruikt. Inmiddels komt de uitvoering van de besparingsmaatregelen mooi op gang en daarmee de vervulling van de WEN droom een stapje dichterbij. Op www.wen.frl kun je lezen welke energiemaatregelen deze 34 dorpsgenoten vooral toepassen. Sluit je aan bij WEN! Ben jij één van de 34 gelukkigen die de speciale WEN subsidie ontvangt? En ben je nog geen lid van WEN? Dat kan toch niet waar zijn! Meld je dus snel aan op www.wen.frl. Juist jij kunt onze WEN gemeenschap versterken met je ervaringen. En motiveer ook anderen om zich bij WEN aan te sluiten, want SAMEN kunnen we de WEN droom waar maken! Friese Energiepremie 2016 Woon jij buiten de bebouwde kom van Wijnjewoude of ben je helaas te laat met je aanvraag voor de gemeentelijke subsidie? Je kunt hoe dan ook een aanvraag indienen voor de Friese Energiepremie 2016. Woningeigenaren in de provincie Fryslân kunnen tot € 2.800,- subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen via de Friese Energiepremie. Al vanaf één energiebesparende maatregel krijg je subsidie. Hoe meer maatregelen je laat uitvoeren, hoe hoger de premie. Voor buren die samen verbouwen is er (mogelijk) een bonus van € 250,- per adres. Zie http://www.snn.eu/friese-energiepremie

12

Zonne-energie op grote daken Omdat WEN nogal voorop loopt moet er heel wat uitgevonden worden. Zo werken we momenteel een zogenaamde businesscase uit voor collectieve zonne-energie op het bedrijfsdak van de kalvermesterij Herder. We gaan uit van de zogenaamde postcoderoosregeling 2016 waarbij de eigenaren van collectieve zonnepanelen geen energiebelasting hoeven te betalen. Zo kunnen dorpsgenoten, die zelf geen geschikt dak hebben, toch hun eigen opgewekte groene stroom gebruiken en de investering terugverdienen. Binnenkort hopen we een concreet aanbod te kunnen doen. Hou daarom www.wen.frl in de gaten! WEN in gesprek met …. WEN is actief bezig een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor haar ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Zo hebben we recent onze wensen gedeeld met het bestuur van Wetterskip Fryslân. Men luisterde geïnteresseerd naar de ideeën van Wijnjewoude om de voorzieningen op de zuiveringslocatie te gaan inzetten voor energiewinning. Bijvoorbeeld biogas uit rioolslibvergisting. Voor de zomer zullen we een tweede gesprek hebben.


Geef de pen door Hallo, mijn naam is Klaas van Zwol en ik woon aan de Weinterp nummertje 52 te Wijnjewoude waar ik naar tevredenheid en met veel ‘nocht en wille’ woon. In de afgelopen twee jaar ben ik begonnen met groot onderhoud aan mijn huisje. De buitenkant wat oppimpen en de binnenkant aanpassen aan de eisen van deze tijd. Ik ben opgegroeid in Oranjewoud en mijn schoolperiode heb ik doorlopen in Heerenveen. Mijn werk heb ik bij Van der Wiel Transport in Drachten waar ik chauffeur wegenbouw ben. Dit houdt in dat ik mij veel bezig houdt met het vervoer van wegenbouw materialen zoals diverse soorten zand, grind, grond en asfalt. Recent ben ik ook veel betrokken geweest bij de aanleg van de nieuwe N381, maar ook bij de Haak om Leeuwarden, de Centrale As. En nu het laatste stukje N31 bij Harlingen. Dit alles behoort tot mijn Werkterrein. In de winter doe ik nog mee in de pool voor de gladheidsbestrijding in opdracht van Rijkswaterstaat steunpunt Drachten.

In de schaarse vrije tijd die ik heb mag ik graag knutselen met metaal en techniek. Ik heb bijvoorbeeld een draai- en freesbank. Zo ben ik onlangs begonnen met het opknappen van een oude trekker, een Mc.Cormick D326 uit 1963. In het kleine museumpje achter in mijn hok staat nog een antieke startlucht compressor uit de jaren dertig en een Samofa scheepsdieselmotor type S108 uit 1957. Dit was in het kort iets over mij, wie meer wil weten is altijd welkom voor een praatje. Ik geef de pen door aan Aaltsje de Vries.

13


VAN DER VEEN ONROERENDGOED BV

`T OOST 46 - 8431 LK OOSTERWOLDE Van der Veen onroerend goed b.v. biedt aan: - Verhuur grote hal - Aan de Tolleane te Wijnjewoude - Hal bestaat uit 2 delen. - Met kantoor ruimtes en toiletten. - Kan per gedeelte verhuurd worden. - Verkoop per gedeelte bespreekbaar.

Huur in prijs verlaagd

Voor interesse en/of vragen kunt u contact opnemen met de onderstaande nummers:

Van der Veen onroerend goed b.v. 06 55 77 43 31 of 06 46 03 84 67

woensdag

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

14

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen


Zomaar een boerderijtje In de Bân van februari stond op de voorpagina een foto ‘zomaar een boerderijtje in Wijnjewoude’. Durk had deze foto genomen maar wilde niet vertellen waar dit boerderijtje stond. Als lid van de redactie dacht ik: ‘dan zoeken we dat zelf wel uit’. Dit was ook de gedachte van een ander lid van de redactie. Eerst ga je in gedachten Wijnjewoude door. Maar met deze gedachten kwamen we er niet uit. Als je dan weer in de auto stapt en je rijdt naar Bakkeveen of Ureterp kijk je automatisch goed om je heen of er iets herkenbaars is. Niets. Zo kwamen we een keer uit Drachten. Dus maar binnendoor naar Wijnjewoude. Bûtewei, Nije Heawei, niets. Richting Compagnonsfeart en Tjalling Harkeswei. Linksaf sloegen wij een doodlopend weggetje in en keken naar rechts. En zo waar daar zagen wij het boerderijtje staan. De foto was genomen vanaf de Bij de Leijwei en het boerderijtje staat aan de Jan Hofswijk. Zo leren wij ons eigen dorp kennen. Durk bedankt. Klaske

Open dag woensdag 23 maart 2016 10.30 – 12.00 uur Basisschool it Twaspan zet haar deuren wijd open voor ouders, familieleden en belangstellenden. Op deze dag kunt u een indruk krijgen van het onderwijs op onze school. U kunt een kijkje nemen bij de lessen. Onder het genot van een kopje thee of koffie kunt u sfeer proeven op onze school. Wij zijn trots op onze school en dat laten we graag aan iedereen zien!

15


Show horses Wie eens langs de Nije Heawei rijdt zal de hengstenhouderij van Ritsma vast niet ontgaan. Maar wat hier dagelijks gebeurt, daar hebben de meesten van ons geen weet van. Ritsma Show Horse: onder deze naam staat het bedrijf bekend in Nederland en ver daarbuiten. In mei 2007 kocht Marcel Ritsma de boerderij aan de Nije Heawei, die eerst grondig verbouwd moest worden. De stallen moesten ruimte maken voor 21 boxen. Er moest o.a. een kantine, een wasplaats voor de paarden en een lab komen. Een zeer gewaardeerde hulp was Marcels vader die de imposante deuren maakte en het lab en de wasplaats betegelde. Marcel Ritsma is geboren in Kornhorn. Van jongs af aan had Marcel al veel belangstelling voor paarden. Hoewel zijn ouders en zijn broer niets met paarden hadden, kreeg de jonge Marcel een pony. Het voortgezet onderwijs volgde hij in Surhuisterveen en Buitenpost, waarna hij de HBO opleiding tot Milieukundig Ingenieur aan het Van Hal instituut in Groningen deed. Na het halen van zijn propedeuse werkt hij bijna een jaar in de dressuursport bij sporttrainer Marcel Schoenmaker. Hier mocht hij op de KWPN tophengsten Ferro, Ids, Hofnar en Excellent W. rijden.

16

Maar toen Marcel voor het eerst de uitstraling van een tuigpaard zag was hij daarvan helemaal ondersteboven. Dit was waarmee hij wilde werken. In de achtertuin van zijn ouders bouwde hij drie boxen en kocht zijn eerste tuigpaard merrie Lieni, daaruit fokte hij meerdere nakomelingen. Het ging hem allemaal voor de wind maar de overgang van de dressuur naar het tuigpaard verliep niet vlekkeloos. Al snel kwam Marcel er achter dat hij hulp nodig had. Maar binnen de tuigpaarden wereld is het niet gebruikelijk om les te krijgen. Elk moet zelf het wiel uitvinden. En mensen met succes laten ze niet graag in hun keuken kijken. Marcel; “ik belde succesvolle rijders tot vervelens toe en uiteindelijk kon ik bij verschillende rijders terecht. Ik nam me toen voor dit later anders te doen mocht ik ooit in die positie komen. Inmiddels krijgen ongeveer 10 beginnende rijders hier begeleiding”. Marcel: ”Toen ik begin twintig was begon ik het tuigpaard te promoten in Amerika. Met eigengemaakte video’s en brochures ben ik de Amerikaanse showpaardenmarkt opgegaan. Dat heeft mij destijds al mijn spaargeld gekost. Terwijl niemand er in geloofde heb ik toch doorgezet”. Dit resulteerde in de aankoop en export van mijn eerste dekhengst Harmonie naar Amerika. Hiervoor verschafte de bank mij toen nog ruim geld. Iets wat ze nu


nooit meer zouden doen gezien de huidige mondiale financiële crisis“. Marcel’s eerste eigen gefokte veulen was Rosalieni. Ook kocht hij toen een hengst veulen met de naam Saffraan. In het jaar dat Marcel met de beide jonge paarden naar de keuring ging werd Saffraan Nederlands kampioen bij de hengsten en Rosalieni Nederlands kampioen bij de merries. Marcel: “Hier zonder was het mij nooit gelukt om de boel te financieren. Met Saffraan heb ik heel veel succes gehad, hij heeft mij op de kaart gezet. Saffraan werd kampioen 3-jarige hengsten, Verrichtingskampioen, Kampioen Hengstencompetitie, Nederlands Kampioen dekhengsten in tuig, twee keer winnaar Oregon trofee en twee keer winnaar Manno trofee, en Nationaal kampioen aan de lange lijnen. Kort geleden is Saffraan geëxporteerd naar Amerika. Het was een moeilijk besluit, om na 17 jaar afscheid te nemen van mijn toppaard”. Het ruimte gebrek in Kornhorn werd opgelost door in Doezum een stal te huren. In 2000 verhuisde hij naar Trimunt waar hij dicht bij de camping met vijf boxen begon en langzaam uitgroeide tot dertien. Hier kwamen de campinggasten regelmatig een kijkje nemen, wat gezellig was en hem nieuwe contacten opleverde. Aan de Nije Heawei staan nu eigen KWP-hengsten maar ook paarden die hier getraind worden. Het is hard werken in deze branche, je moet veel geduld hebben en consequent zijn. Marcel: Als ik een ongetraind paard binnen krijg, ben ik minimaal zes weken bezig om hem/haar in keuringsconditie te krijgen. Het paard moet leren een bit te accepteren en

aan de hand meelopen. Ook simpele dingen zoals scheren, toiletteren, wassen, vast staan, een deken accepteren ect. moeten worden geleerd. Daarnaast is het belangrijk dat het rustig is tijdens transport zodat het niet uitgeput en nerveus op de keuring aan komt. Op een keuring wordt vooral gekeken naar de bouw en bewegingen van het paard.

Hoe hoger het paard de benen optilt, hoe beter het is. Daarnaast gaat het om de ruimte en het zweefmoment van de bewegingen gepaard met een verticale halshouding en opgerichte lichaamshouding. Om het geleerde te onderhouden en te verbeteren is elke dag een training van ± 45 minuten nodig. Marcel gaat regelmatig bij Amerikaanse trainers op bezoek, hun trainingsniveau ligt hoog. Hier zijn een handjevol trainers, daar wel duizend. In september jl. was Marcel nog in Amerika, om als jurylid op te treden en de jaarlijkse keuring te jureren. Hij heeft daar veel contacten met de Amish. Naast hun werkpaarden hebben de AmishBuggy horses. De showpaarden waarmee ze naar de kerk gaan en reizen afleggen. Het belangrijkste op dit bedrijf zijn de dekhengsten. Van de dekhengsten wordt het sperma opgevangen en in het eigen laboratorium bewerkt, een deel wordt op de temperatuur van 6° 17


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel� Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

- activiteiten - hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

18

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


bewaard. Per koerier wordt dit zaad dagelijks vervoerd naar de vragende partij voor kunstmatige inseminatie. Ook wordt er van diverse hengsten sperma ingevroren zodat het langer kan worden bewaard of naar landen als Amerika kan worden geëxporteerd. Het invriezen van sperma besteed Marcel uit omdat daar een speciale en kostbare installatie voor nodig is.

Nederland staat hoog aangeschreven als het gaat om het fokken van topsport paarden. Jaarlijks komen er Amerikanen en Italianen en Duitsers naar de Nije Heawei om de paarden te bekijken en handel te doen. Volgens Marcel is de vraag nu groter dan dat men kan leveren. Marcel vraagt zich wel eens af waar zijn passie vandaan komt. Niet van zijn ouders (vader marktkoopman, zijn broer zanger in de groep vangrail en presentator van jeugdprogramma sjek). Maar grootvader zat in de veehandel en overgrootvader in de paardenhandel. Het kan bijna niet anders of het zit in de genen. En nu maar afwachten met Gerlinde of hun zoontje Robian ook paardenman wordt. Annie

Heel hartelijk dank voor uw steun!

Van 1 februari tot en met 6 februari 2016 vond in Wijnjewoude de Hersenstichtingscollecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor de 4 miljoen mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft € 513,63 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van hersenaandoeningen, voorlichting aan een breed publiek, en we maken ons sterk voor samenwerking tussen organisaties die zich bezighouden

met hersenen en hersenonderzoek (zoals patiëntenorganisaties) Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. Geen collectant aan de deur gehad? Uw gift is nog altijd welkom op giro 860, t.n.v. De Hersenstichting collecte. Wilt u volgend jaar meehelpen collecteren? Bel dan met Ina Stoker tel 0516-850245 Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.hersenstichting.nl Met vriendelijke groet, Ina Stoker (Organisator - coördinator)

19


Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

20

Egbert de Boer

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl

Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.


Bezorgmaaltijden van “de Stripe”, nu ook in Frieschepalen, Ureterp en Hemrik! Ruim twee jaar is hotel & restaurant “de Stripe” nu bezig met het bezorgen van warme maaltijden in Wijnjewoude en Bakkeveen. Per 1 februari hebben wij onze diensten uitgebreid naar Frieschepalen, Ureterp & Hemrik. Vanaf deze datum is het mogelijk een warme maaltijd bij u thuis bezorgd te krijgen. Tussen 11.30 uur en 12.30 uur zal het eten bij u thuis worden gebracht. Ons keukenteam bereidt de maaltijden dezelfde ochtend in de keuken van ons restaurant, uitsluitend met verse ingrediënten en op ambachtelijke wijze! Gekookt in plaats van gestoomd, gebraden in plaats van gegrild. Op deze manier staan wij garant voor de vertrouwde, lekkere smaak van eten. Doordat wij al het eten zelf bereiden, kunnen wij ook rekening houden met de meeste diëten en allergieën. ¨ (h)eerlijke warme maaltijden ¨ 1-7 dagen in de week ¨ hoofdgerecht en nagerecht voor slechts € 8,- bij u thuis bezorgd. Heeft u interesse in onze warme bezorgmaaltijden? Neem dan contact met ons op, wij verstrekken u kosteloos alle verdere informatie. Familie de Vries & medewerkers, Hotel & restaurant de Stripe Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude Telefoon: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl E-mail: info@destripe.nl

Maaltijd service de Stripe, U dekt de tafel, wij zorgen voor de rest!

21


Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. Landelijke collecte

Geef om vrijheid!

Van 13 tot en met 19 maart 2016 houdt Amnesty International voor de 14e keer ee n landelijke collecte. Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Bijvoorbeeld voor Moses Akatugba uit Nigeria. Moses Akatugba ‘Toen ik hoorde wat er allemaal voor me is gedaan door Amnesty International, was ik de gelukkigste man op aarde.’ Moses Akatugba was 16 jaar toen hij werd opgepakt op verdenking van een gewapende overval. Hij werd beschuldigd van het stelen van zo’n 650 euro en drie telefoons. Moses zegt onschuldig te zijn en er was ook geen bewijs. Maar na hevige marteling legde Moses toch een bekentenis af. Op grond van die bekentenis kreeg hij de doodstraf. Meer dan 800.000 mensen kwamen voor Moses Akatugba in actie, onder meer bij de Schrijfmarathon 2014 (die ook in Ureterp werd gehouden). Kort daarna kwam hij vrij.

22

Missie Amnesty Amnesty International is een onafhankelijke wereldwijde beweging van zeven miljoen mensen in meer dan 150 landen, die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten. Voor deze missie vragen we vaak uw tijd en uw aandacht; één keer per jaar vragen we om een gift. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie, die daarom geen geld van overheden of politieke groeperingen ontvangt. Met het geld van donateurs en met deze collecte worden de acties mogelijk gemaakt. Collectant gemist: uw bijdrage is ook van harte welkom op: NL45 TRIO 0198100000, t.n.v. Amnesty International te Amsterdam. Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.

Goede vrienden kunnen samen alles doen, maar alleen de beste vrienden kunnen samen niets doen.


Uitvaartvereniging Eert De Doden Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van Uitvaartvereniging “Eert de Doden” te Wijnjewoude. Datum: dinsdag 15 maart 2016 Aanvang: 20.00 uur Locatie: de Swingel te Wijnjewoude Agenda: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Opening Notulen vergadering 16 maart 2015 Jaarverslag secretaris Verslag penningmeester Verslag kascommissie: H. Heida en H. Hielkema- Haisma Benoeming nieuw kascommissielid Mededelingen: 1.Vaststelling ledenkorting Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar: J. Miedema Rondvraag Pauze St. Begraafplaatsen Wijnjewoude: toelichting door de heer T. Beenen Sluiting

Graag tot ziens op de ledenvergadering, Bestuur uitvaartvereniging EDD Wijnjewoude

Presentatie videobewerking in het Computercafé De meeste mensen hebben wel video’s gemaakt, met een camcorder of zelfs een mobieltje. Maar hoe nu verder? In het volgende Computercafé wordt er onder leiding van Jan Dros een presentatie gegeven over wat u nodig heeft en hoe u uw video’s kunt bewerken. Knippen, effecten toevoegen, uploaden, etc. Kortom het komt allemaal aan bod! Dus grijp deze kans! En wees erbij op maandag 14 maart om 19:00 uur. De presentatie duurt ongeveer een uur. Locatie is zoals gewoonlijk in het De Swingel, Lokaal boven. Kosten: € 5,-- inclusief koffie/thee. Tot dan! Vragen? Bel Arne de Waard: 06-15183446

23


Prikbord Te leen gevraagd Voor het Muzikaal Koningsmaal: Poffertjespannen en Gaskooktoestellen. Dorpssteunpunt Wij zijn op zoek naar iemand die schilderles wil geven aan enkele inwoners van ons dorp. Bent u degene die wij zoeken? U kunt ons bellen op 06 - 12 548 683, maandag t/m vrijdag, van 8.00 tot 17.00 uur. Workshop Lente Vrijdag 18 maart 20.00 uur Dinsdag 22 maart 20.00 uur Prijs incl. alle materiaal € 22,50. Wilt u een mooie lente schikking voor de paasdagen? Dat kan, geef u op in de winkel of bel: 0516-480668 Bloemen & Kadohuis Wilma Weinterp 1 Wijnjewoude Potgrond- en violen actie 2016 Zaterdag 19 maart is het weer zover, de grote potgrond- en violenactie. We komen weer huis aan huis langs. De opbrengst is voor: World Servants

Steun Kledingactie Longa Ook dit jaar is er weer de kledingactie van Longa. Tot 17 mei kunt u kleding inleveren bij de familie Akker, Mounleane 13. Nadere info in de volgende Bân. Tuinen vrij bij VTC Boerestreek De laatste tijd staat tuinieren op een volkstuin weer volop in de belangstelling. Als u kiest voor een gezonde levensstijl, dan is dit een kans voor u. Wat is er mooier dan je eigen onbespoten groenten te kweken. Daarnaast bent u lekker fysiek en gezond bezig in de buitenlucht en hebt u tevens tijd voor een ontmoeting en een praatje met andere “tuincollega’s”. Bij Volkstuinencomplex Boerestreek aan het Ald Duerswâld zijn percelen beschikbaar. Om de kosten hoeft u het niet te laten. Voor minima is er een gemeentelijke vergoeding mogelijk. Bent u geïnteresseerd, neem dan even contact op met Regina 481516 of mail eventjes met vtcboerestreek@wijnjewoude.net

Baukje de Vos en Daniëlle Blankestein

24

Wanneer niets zeker is, is alles mogelijk.


Open Podium Wijnjewoude, tweede editie, zaterdag 9 april, 19.30 uur Meer deelnemers zijn welkom! De voorbereidingen voor deze avond verlopen voorspoedig. Dit jaar hebben we meer dan tien sponsoren gevonden die het mogelijk maken om ook van deze avond een groot succes te maken. De namen van de sponsoren zijn terug te vinden op de flyers die ook dit jaar weer huis-aan-huis worden uitgedeeld. De sponsoren maken het mogelijk dat kinderen tot 12 jaar gratis naar binnen kunnen. Er is nog plaats voor deelnemers aan deze avond. We nodigen met name ook mensen uit die vorig jaar nog niet hebben deelgenomen. Wellicht bent u goed in iets wat andere dorpsbewoners leuk vinden om naar te komen kijken en luisteren. Dat kan van alles zijn. De inschrijving voor deelnemers sluit op 25 maart a.s. We herhalen ook de vraag: Kent u mensen die u graag ziet optreden, maar die

nog een duwtje nodig hebben om dat te doen? Meld het ons, dan kunnen wij ook hen benaderen met onze vraag. De entreeprijs bedraagt â‚Ź 5,-.Vrienden van de Swingel mogen voor â‚Ź 2,50 naar binnen. Tot ziens op zaterdag 9 april a.s. De voorbereidingsgroep, Christianne Roffel, Leendert Roffel, Hillie Hof, Siebo Groenewold, Poppe de Haan, Eric van der Wal en Goos Bus

25


26


Bv Oerterp - oproep voor Wijnjewoude e.o. De badminton vereniging Wij zijn een vereniging met een grote diversiteit in leden die zich niet alleen richt op leden uit Ureterp maar ook uit de nabije omgeving. We hebben o.a. een 10-tal leden uit o.a. Wijnjewoude, Siegerswoude, Bakkeveen en Frieschepalen. We hopen door dit artikeltje onze bekendheid in deze omgeving te vergroten en mensen aan te sporen om ook eens het badmintonspel te proberen en te ervaren of het een sport voor jou is!? Er kan gratis 2 keer meegespeeld worden! Rackets zijn beschikbaar. Wij spelen op de volgende dagen / tijden : - Elke dinsdagavond traint de jeugd in groepen van 19:00 t/m 20:00 uur - Elke dinsdagavond trainen de senioren(volwassenen) van 19:30 t/m 21:30 uur (uitloop 22:00 uur) - Elke donderdagochtend hebben we een badminton overdag groep van 9:30 t/m 11:00 uur. Wil je meer informatie over badmintonvereniging Oerterp? Stuur dan een mailtje of bel een van onze bestuursleden Of kom langs en speel vrijblijvend 2 keer mee. website: www.bvoerterp.nl Contact Info@bvoerterp.nl Folkert Huisma 06-83638310

27


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude

E-mail: info@taekemabouw.nl Website: taekemabouw.nl

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Nu ook cadeaubonnen verkrijgbaar

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

28


Uitslag schutjassen 05-02-2016, 24 deelnemers 1e winnaars: 2e winnaars: 1e verliezers: 2e verliezers: 1e poedel: 2e poedel:

Durk van der Veen & Koop Koopstra Jan van der Meulen & Jeen Posthumus Berend Joustra & Jan Posthumus Geeuwke Posthumus & Henk Posthumus Douwe Oosterbaan & Geeuwke Jongsma Geert Post & Jappie NIjholt

Stand: 1: Jan van der Meulen 48 punten 2: Geeuwke Posthumus 43 punten 3: Anko van Bruggen 42 punten 4: Jan Posthumus 42 punten 5: Durk van der Veen 32 punten 6: Koop Koopstra 32 punten 7: Jappie Nijholt 31 punten 8: Douwe Oosterbaan 30 punten 9: Jeen Posthumus 30 punten 10: Oene Veenstra 27 punten Overige deelnemers 26 punten of minder Volgende, tevens laatste schutjasavond: vrijdag 1 april om 20:00 uur, kantine vv ODV

Workshop “Kaart in een box” Op woensdagavond 16 maart kunt u bij mij een “kaart in een box” maken. In de voorbeelden zijn de kaarten opgemaakt met 3d plaatjes, welke ruim voorradig zijn. Het is ook mogelijk om de kaart op te maken met stansjes en gestempelde bloemen. Aanvang: 20.00 uur. De kosten zijn € 5,00 voor 1 kaart en natuurlijk koffie/thee met wat lekkers. Iedere volgende kaart die u maakt of waar u materiaal voor meeneemt kost €1,50 . Voor groepjes van 4 tot 6 personen is het ook mogelijk om op andere data de workshop te volgen. Opgave voor 15 maart. Mail: antjevanbruggen@kpnmail.nl Tel: 06-21938527 Geluk is iemand vinden, die net zo vreemd is als jijzelf

29


Varen met de Zonnebloem Op dinsdag 26 april houdt de afdeling Ureterp e.o. van de Zonnebloem haar jaarlijkse boottocht. Woont u in Ureterp - Frieschepalen - Siegerswoude Wijnjewoude of Bakkeveen en behoort u tot onze doelgroep, dan kunt u een dagje met ons mee. Wij vertrekken deze keer vanuit Drachten voor een tocht over de Friese wateren. We maken net zoals vorig jaar gebruik van de "Jan Plezier", een rondvaartboot voorzien van een ruime salon met zonwerend glas en airco. Na koffie met gebak en eventueel een borrel, krijgt u een meergangen maaltijd aangeboden. Ook 's middags wordt u door onze vrijwilligers voorzien van consumpties en hapjes, tevens is er een verloting met kans op leuke prijzen. De kosten voor de gehele dag zijn € 37,50 per persoon. Mocht u medische verzorging nodig hebben aan boord; er gaan enkele verpleegkundigen mee. Het vervoer van en naar uw huis regelen wij voor u. Wilt u met ons meevaren, dan kunt u zich voor 4 april opgeven bij: Mevrouw I.v.d. Veen, tel. 0512-301984 of mevrouw G. Beute, tel. 0512-301583 of mevrouw C. Nijder, tel. 0516-481959 . Namens het bestuur van de afd. Ureterp e.o., Antje Berga

Wie ben ik? Ik ben een man. Ik ben in 1934 geboren in Harlingen. Ik ben sinds 1962 gehuwd. Mijn vrouw is geboren in 1936 te Slappeterp, zij zat in het bijzonder onderwijs. We hebben 4 kinderen. Mijn oorspronkelijk beroep was monteur mechanisatie. Ik heb verschillende hobby’s gehad. Gezien de leeftijd worden deze niet meer uitgevoerd. Wij wonen nu ruim 40 jaar in Wijnjewoude. Oplossing sturen naar de redactie van de Bân (deban@wijnjewoude.net). De mooiste en natuurlijk juiste omschrijving van deze persoon wordt in de volgende Bân geplaatst.

30


Subsidie voor erfbeplanting en maatregelen duurzaamheid Woont u in het plangebied van de N381, dan mag u subsidie aanvragen voor het beplanten van uw erf en het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Sinds 1 juli 2014 is de subsidieregeling voor erfbeplanting en duurzaamheidsmaatregelen van kracht. Waarvoor mag u subsidie aanvragen? Subsidie erfbeplanting voor: opstellen ontwerp erfbeplanting; aanschaf plantmateriaal voor uitvoering ontwerp erfbeplanting; aanbrengen plantmateriaal ter uitvoering ontwerp erfbeplanting. Subsidie duurzaamheidsmaatregelen voor: onderzoek naar geschiktheid bodem voor teelt cranberry’s; verkrijgen benodigde grond voor aanleggen dorpstuin en geschikt maken grond voor beplanting; opstellen advies mogelijkheden voor realiseren mestraffinage; opstellen businessplan voor opzetten greenpoints. Indien de activiteit al heeft plaatsgevonden, is subsidie niet meer mogelijk. Voorwaarden: Hoe u subsidie aanvraagt en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden, vindt u terug op onze website www.n381.nl. U kunt daar ook een aanvraagformulier downloaden onder ‘Publicaties’. Het plangebied is opgenomen in de Maatregelenkaart van het Inrichtingsplan. Deze kaart vindt u ook onder ‘Publicaties’. Stuurgroep N381 Wijnjewoude De stuurgroep deelt u mede, dat in de loop van het komende jaar aan de Merkebuorren binnen de bebouwde kom nog negen lantarenpalen zullen worden bijgeplaatst. Hoveniersbedrijf Mark Veenstra is begonnen met de werkzaamheden aan de plantvakken en boomspiegels aan de Merkebuorren. We wensen hen veel succes en zijn benieuwd naar het resultaat!

Soosmiddag Wijnjewoude Onze laatste soosmiddag van dit seizoen is een spelmiddag. Deze wordt gehouden in gebouw de Driehoek op 16 maart en begint om 14.00 uur. We hopen op een mooie opkomst. Namens het bestuur, Joke Nust Boonstra.

31


Vervolg eierhandel De familie Klaas Hielkema woonde aan de vaart, vlakbij de Wijnjeterpersluis. Klaas was vrijwel dagelijks onderweg om eieren op te halen bij zijn klanten. Hij had een vrij groot gebied in de omgeving: de routes lagen in Hemrik, Lippenhuizen, Beetsterzwaag, Jubbega, Hoornsterzwaag en Wijnjeterp. In Wijnjeterp lag zijn route ten westen van de "grote weg", verder ging hij niet. Met een bakfiets met een kar er achter, deed hij zijn routes. Voor op de bakfiets kon 1 kist, en op de kar was plaats voor 4 kisten. Nadat de eieren waren opgehaald werden ze in een ruimte achterin hun huis gewogen, soms geschouwd, gestempeld, en bewaard totdat ze in kisten, eens per week werden opgehaald door een vrachtauto van de N.N.C. uit Groningen.

32

In elke kist konden 5 treden met elk 100 eieren, dus 500 eieren per kist. Het stempelen van de eieren werd gedaan om de afkomst te kunnen traceren. Daartoe had elk verzamelpunt een eigen code. Met dank aan de familie Evert Hielkema. Jan Jager


Solo expositie van Henke Kampstra Atelier Wynja Een bijzondere solo expositie waarin zowel beeldhouw- als schilderwerk te zien en te koop is. Data: Tijden: Plaats:

zo 27 en ma 28 maart (Pasen) en za 2 en zo 3 april 13.00 – 17.00 uur Weinterp 50, 9241 HE Wijnjewoude

Exposant Henke Kampstra is eigenlijk altijd bezig geweest met vormgeving. Haar creativiteit begon met bestaande kleding te verwerken met als resultaat een eigenzinnig product. Al lang was zij geïnteresseerd in de schilderkunst. Zij volgde diverse cursussen op dit terrein o.a. in 1990 in Toscane. Op deze prachtige plek met de vele beeldhouwwerken en vindplaatsen van o.a. albast en marmer, ontstond bij haar de gedachte om in steen te gaan werken. Henke houdt vooral van harde steensoorten, marmer is haar favoriete materiaal om in te werken. Het weghakken van de steen, wat leidt tot de vorm die ze voor ogen heeft, fascineert haar. Dat dit uiteindelijk resulteert in een abstract of figuratief beeld, geeft haar enorme voldoening. Schilderen doet zij met acrylverf. Het materiaal en de kleuren van acrylverf inspireren haar tot het maken van sprekende en sfeervolle schilderijen. Zowel in haar beelden als schilderijen keren steeds organische vormen terug met menselijke elementen. Geborgenheid en kwetsbaarheid zijn thema’s in haar werk. De laatste tijd heeft Henke het boetseren in klei als uitingsvorm leren kennen. Ze heeft verschillende objecten in dit materiaal gemaakt en is nog steeds bezig zich hier verder in te bekwamen. Ze volgt op dit moment een studie aan de Klassieke Academie te Groningen. Haar lijfspreuk: “BEAUTY AWAKENS THE SOUL TO ACT” Dante U bent van harte uitgenodigd om deze mooie expositie te bezoeken.

33


Volleybalvereniging DWS Balsponsors voor de maand januari: - Kraanwerk jr. Bouma - Bouma's Bouwbedrijf Namens D.W.S hartelijk bedankt !!! Ook zin om te komen volleyballen? Er kunnen altijd nieuwe leden bij zoals recreanten, heren, dames en jeugd spelers. Als je denkt dat volleybal iets voor jou is, kom dan gerust bij de trainingen binnen lopen. Trainingstijden: Maandag: Dinsdag: Donderdag:

Recreanten Dames 1&2 Dames 3 Jeugd Heren 1 C.M.V. jeugd

19.00 uur - 20.00 uur 20.00 uur - 21.15 uur 21.15 uur - 22.30 uur 19:30 uur - 20:30 uur 20:30 uur - 22:00 uur 16:30 uur - 17:30 uur

Wedstrijdschema: 3 maart 20:15

D.W.S. HS 1 - D.F.S. HS 2

M.F.C. de Swingel

7 maart 20:15

D.W.S. DS 3 - ODS DS 5

M.F.C. de Swingel

8 maart 19:46

D.S.W. MB 1 - D.F.S. MB 1

M.F.C. de Swingel

10 maart 19:15 19:15 20:15 21:15

Turfst- Drachten DS 3 - D.S.W. DS 1 D.W.S. MB 1 - AVIOS MB 1 D.W.S. DS 3 - VCO58 DS 10 D.W.S. HS 1 - ODS HS 3

Sportcentrum Drachten M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel

17 maart 19:30

Dovo/Hujades HS 4 - D.W.S. HS 1

De Leegens

24 maart 19:15

D.W.S. MB 1 - Oer 't net MB 1

M.F.C. de Swingel

Komt alles kijken en aanmoedigen! Bestuur D.W.S

34


Ut ‘e skoalle klapt Het voorjaar begint vroeg dit jaar. De krokussen laten hun mooi gekleurde koppen al zien en ook de vogels laten in de vroege ochtend weer van zich horen. Wat een schitterend inluiden dat de lente aanstaande is. De tijd tussen kerst en de voorjaarsvakantie is altijd een intensieve periode. Deze keer gekort door een drietal ijzeldagen maar verder gaan de kinderen volop aan de slag. Tevens worden er toetsen afgenomen om de schoolvorderingen inzichtelijk te maken en wordt het rapport opgesteld. Ouders/verzorgers worden meestal in deze periode in de gelegenheid gesteld te spreken met de leerkrachten over hun kind. Het is goed om dit samen af te stemmen. Ook worden de groepsplannen geëvalueerd en aangepast of opnieuw geschreven. Kortom een tijd met een volle agenda en veel bezigheden voor ouders, kinderen en leerkrachten. Zoals u weet hebben de beide directieleden van de scholen regelmatig overleg. Zo houden we de lijnen kort en dat is voor de samenwerking van grote waarde. Naast dit overleg is er op 16 februari weer overleg geweest met het Plaatselijk Belang. Tijdens deze samenkomst worden de ervaringen met elkaar afgestemd en zo nodig bijgesteld. Dit keer hebben we de afspraken die gemaakt zijn door beide scholen over de gezamenlijke activiteiten gepresenteerd. Dit was geen verrassende presentatie maar schiep wel duidelijkheid. Mooi is om te bemerken dat de ouderraden van de beide scholen ook al verschillende taken gezamenlijk organiseren. We zijn voornemens om naast de bekende onderdelen jaarlijks een goed doel te ondersteunen. Dit jaar nog heeft Votum Nostrum gekozen om geld in te zamelen voor stichting Compassion waarin Steven Akker als vertegen-

woordiger aan het hardlopen zal gaan in Uganda. Hij zal de marathon gaan lopen om aandacht te vragen voor de nood aldaar en is voornemens om een mooi bedrag mee te nemen ter ondersteuning van de vele kinderen die er leven in armoede. Voor het komende jaar hopen we als It Twaspan en Votum Nostrum gezamenlijk aandacht te besteden aan een goed doel en hiervoor geld in te zamelen. We vinden het goed om aandacht te hebben voor de minder bedeelden in de wereld. Wijnjewoude Energie Neutraal heeft ook de scholen bereikt. Vanuit de scholen zal er een vertegenwoordiging komen tezamen met De Swingel om te gaan onderzoeken óf en hoe er voor de drie instellingen een mogelijkheid is om mee te werken aan het energie neutraal maken van Wijnjewoude. Nog een idee wat tijdens de bijeenkomst werd gepresenteerd door Plaatselijk Belang is dat ze voornemens zijn om een groot feest te organiseren op Koningsdag 27 april. Dit feest zal zijn voor jong en oud. We juichen dit initiatief toe en willen hierin onze bijdrage leveren. Leuk dat iets dergelijks in Wijnjewoude gestalte mag gaan krijgen. Meer info hierover volgt. Doet u mee? Namens de teams van It Twaspan en Votum Nostrum

35


Musical Ester Vanaf begin september 2015 is een groep enthousiaste mensen bezig met het instuderen van de musical Ester. Onder de bezielende leiding van regisseuse Anna Gre Veldkamp en dirigent Hans Jonker wordt intensief geoefend om er in maart een prachtige voorstelling van te maken. De eerste maanden is er geoefend in de Gereformeerde kerk aan de Merkebuorren. Koor, toneelspelers en muzikanten zijn druk bezig geweest om apart van elkaar hun rollen en liederen te oefenen. Vanaf eind januari is alles bij elkaar gekomen en wordt er op zondagavond gerepeteerd in de Swingel. Vooral als de kleding en de decorstukken erbij komen wordt het steeds serieuzer. Iedereen is nu bezig om de puntjes op de i te zetten, want het is de bedoeling om op 18, 19 en 20 maart een prachtige voorstelling op de planken te zetten. De musical Ester is een musical van alle tijden, die ons, in deze onzekere tijd van vluchtelingen die hier komen, naar ons zelf leert kijken: En ons de vraag te stellen: Wat Doe Jij? Het is ook een confronterende musical, wat is er vroeger allemaal niet gebeurd! En vooral wat staat ons nog te wachten? Vluchtelingen zijn er altijd al geweest‌. Laat u imponeren door de ballingen die in het begin van de musical opkomen en de rode draad zijn in dit geheel. Maar het is ook een vrolijke musical met leuke uitspraken en feesten! Kortom de moeite waard om te zien! De uitvoeringen zijn op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 maart om 20.00 uur. Ook is er een voorstelling op zondagmiddag 20 maart om 15.00 uur. De kaartjes kosten 7,50 en zijn vanaf 25 februari te koop bij: *MFC de Swingel *Bertha Langhout tel: 0516-481772 email: bertha_langhout@hotmail.com www.musicalwijnjewoude.nl www.facebook.com/Musical-Wijnjewoude

36

We wachten de hele week op vrijdag, het hele jaar op de zomer en ons hele leven op het geluk.


20 jaar Dorpsfeest 1996 -2016 15 t/m 18 juni 2016 Woensdag De opening van het dorpsfeest is op de woensdag en we beginnen met de rommel/vrijmarkt. De woensdagavond wordt een Fryske Jûn. Wim Brons, bekend van Radio Fryslân, heeft de leiding van deze avond. Wim Brons doet de inleiding met o.a. beelden. Daarnaast doet hij een kwis. Muzikaal wordt hij deze avond ondersteund door Gurbe Douwstra en Piter Wilkens. Al met al belooft dit een zeer mooie avond te worden. Voor slechts € 5,00 bent u erbij Donderdag Donderdagochtend is voor de scholen en, hopen wij, de peuters. Sanders variété show verzorgt een circusact en workshop deze ochtend. ‘s Avonds is de eerste rondrit van de versierde wagens. Muzikale begeleiding is van Euphonia en drum en Showband Oerterp. Na de rondrit van de versierde wagens verwachten we een ieder in de feesttent. Hier zullen de prijzen bekend worden gemaakt. Na de uitreiking van de prijzen hebben we dit jaar de 1e live band. Voor u zal optreden de band: Orange Creek. Orange Creek is een band uit Drachten en omgeving met een stijl die zich niet in een naam laat vangen maar een oorsprong vindt in folk, rock en pop. Hoofdzakelijk uit de jaren ’60 en ’70: denk aan de Everly Brothers,

Simon & Garfunkel, The Beatles en The Cats om maar een paar te noemen. Maar ook hedendaagse liedjes passeren de revue. Nummers van artiesten als Billy Idol, The White Buffalo, John Mayer en U2 staan op de Play list. Kijk op onderstaande link, dan kunt u alvast iets van hun zien en horen: https://www.youtube.com/watch?v=ZS gEoe3jWaA Vrijdag De vrijdagmorgen is er, zoals de traditie wil, voor jong en oud, bingo. Aanvang van de bingo is 10.00 uur. Entree is € 5,00. Dit is voor de bingo en de koffie. Vanaf 17.00 uur is er de mini playbackshow. In 2015 waren er niet zoveel opgaves. Voor 2016 hopen we op meer. Doorgang vindt plaats als er voldoende aanmeldingen zijn. Om 20.00 uur mag de rest van het dorp zijn kunsten vertonen. (1e opgave is al binnen). Na afloop van de playbackshow gaan de voetjes van de vloer met DJ Appie. Weet u nu al dat u meedoet? Geef u dan op. Ons email adres: SSDW@LIVE.NL DE TOEGANG VOOR DE DONDERDAG EN VRIJDAG AVOND IS VRIJ!!

37


Zaterdag Zaterdagmorgen is de herhaling van de optocht. ’s Middags. Enkele dames uit het dorp hebben aangeboden om deze middag voor ons te vullen. Het wordt een evenement wat voor de gehele familie is. Men is daar momenteel druk mee bezig. In de volgende Bân hopen we meer te kunnen vertellen.

s’ Avonds sluiten we het feest af met een TOP BAND. In 2016 komt naar Wijnjewoude:

Wit u alvast iets zien en horen van hun. Kijk op onderstaande link, komt u uit op Live Promo 2015: https://www.youtube.com/watch?v=Bw EHRYkS23E

Versierde wagens: Het is de bedoeling dat er een land/continent wordt uitgebeeld. Een land/continent kan maar een keer worden gekozen. Heeft een buurt dus Nederland dan kan een andere buurt deze niet meer krijgen. Geef uw keuze op via SDWW@LIVE.NL. Hierbij geldt wel: Wie het eerst komt wie het eerst maalt. Werkgroep dorpsbudget wil in 2016 graag dit onderwerp en de buurten, i.v.m. 20 jarig jubileum en omdat het bijdraagt in een dorpsactiviteit, financieel ondersteunen. Ze doen dit via het Dorpsbudget. Voor buurten die meedoen is een startpremie van € 100,00, per versierde wagen, beschikbaar. Aan deze premie zijn echter wel enkele voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn: 1. De wagen moet beslist zelf worden gebouwd ( wagens die van andere dorpen c.q. feesten worden geleend tellen dus niet mee). Hier wordt op gecontroleerd! 2. Opgave van de wagen (s) moet plaatsvinden voor 1 april 2016 3. Premie wordt t.z.t uitbetaald via dorpsfeest. De volgende landen zijn al opgegeven: Denemarken, China, Frankrijk, Engeland, Nederland, Egypte, Brazilië, Kenia en Indonesië, Italië, Ierland, België, Roemenië, Zweden en Noorwegen en Mexico. Feest 2017 Het feest in 2016 moet nog plaatsvinden toch zijn de eerste contracten voor 2017 al weer getekend. Noteer alvast onderstaande data: Woensdag 14 t/m zaterdag 17 juni 2017

38


Meinsma Fietsen belegt informatie-avond e-bikes met Teake van der Meer Op donderdagavond 31 maart a.s. belegt Meinsma Fietsen een informatie-avond over electrische fietsen. De wereld van de electrische fietsen verandert in een razend tempo. Wat is het verschil tussen een motor in het voorwiel, in het midden van de fiets of in het achterwiel? En hoe zit het nu met de verschillende soorten accu's? Welke e-bike past bij mij en ben ik er eigenlijk wel aan toe? Allemaal vragen waarop u deze avond de antwoorden zult krijgen. Ook er gelegenheid om vragen te stellen. Om deze avond niet alleen informatief te houden maar ook nog eens erg gezellig, is Teake van der Meer uitgenodigd die na de presentatie u mee zal nemen in de wereld van zijn prachtige verhalen. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur begint de presentatie. Aansluitend op deze informatie-avond wordt op 1 en 2 april het fietsfeest gevierd. Tijdens deze dagen met tal van activiteiten kunt u de electrische fietsen van Batavus, Gazelle en Sparta volop uitproberen. U bent van harte welkom bij Meinsma Fietsen, Duerswald 8 in Wijnjewoude! 1 en 2 april Fietsfeest bij Meinsma Fietsen Er staan twee feestelijke dagen op de planning bij Meinsma Fietsen! Op 1 en 2 april wordt de winkel omgetoverd tot evenemententerrein waar het bol staat van de acties en spektakel. Op 31 maart begint het eigenlijk al met een informatie-avond over e-bikes. Hiervoor is cabaretier Teake van der Meer uitgenodigd om de informatie te omlijsten met zijn prachtige verhalen. Zowel op 1 als op 2 april staan de electrische fietsen klaar om door u geprobeerd te worden.

Zaterdag 2 april om 9.00 uur wordt onder de aanwezige vroege vogels een e-bike verloot en om 17.00 uur wordt als afsluiting een Batavus Bikestepper verloot onder de aanwezige sportievelingen. Tal van acties maken het deze dagen wel heel aantrekkelijk om een nieuwe e-bike, fiets, mountainbike, racefiets of kinderfiets te kopen. In de folder die binnenkort bij u bezorgd wordt, kunt u hier alles over lezen! De kinderen kunnen zich volop vermaken in de ballenbak of op het springkussen. Ook aan de inwendige mensen is gedacht. U kunt genieten van koffie met iets lekkers en op zaterdag is er van 11.00 tot 15.00 uur een poffertjesbakker die de heerlijkste poffertjes voor u gaat bakken. U bent van harte welkom!

39


Opsterland Thornooi Volleybal 7 en 14 april Sportvrienden, We zijn er weer klaar voor..... nu de teams nog. Net als voorgaande jaren gaan we er vanuit dat er zich voldoende teams melden om het traditionele Opsterlandtoernooi te laten slagen. We hebben de laatste jaren de stijgende lijn weer te pakken en zijn jullie hulp en inzet nodig om deze lijn voort te zetten. Dus daag collega’s, vrienden en buurtbewoners uit om ook mee te doen. Wie kunnen er mee doen? Aan het toernooi kunnen personen vanaf 16 jaar meedoen die de volleybalsport niet in NeVoBocompetitieverband beoefenen. Om gemakkelijker teams te kunnen vormen staan we ook dit jaar weer toe, dat er per team één competitiespeler/ ster meedoet, van wie de naam op het opgaveformulier dient te worden vermeld. Jullie kunnen je alleen als team, bestaande uit minimaal 6 personen, opgeven. Aanmelding is mogelijk voor dames-, heren- en gemengde teams. Een gemengd team bestaat in uit 3 dames en 3 heren. Er mogen in een team wel meer dames zitten, maar niet meer heren. Er wordt gespeeld volgens de NeVoBo-regels.

Wanneer worden de wedstrijden gespeeld? Alle wedstrijden worden gespeeld in sporthal “de Skâns” te Gorredijk, op donderdag 7 april en donderdag 14 april a.s. Er wordt gedurende een vaste tijd gespeeld (ca. 12-15 minuten per wedstrijd). De wedstrijden voor het opgegeven team worden op één van de avonden gespeeld, dus hoeft men 40

niet elke avond aan te treden. De avonden beginnen om 19.00 uur en zullen tot ongeveer 22.00 uur duren. Wat zijn de kosten? De deelnamekosten bedragen € 25,00 per team . Dit bedrag dient u tegelijk met het inzenden van het aanmeldingsformulier over te maken op rekeningnummer NL82RABO 0322 9167 20 (Rabobank Gorredijk) t.n.v. s.v. THOR te Lippenhuizen o.v.v. Volleybalthornooi 2016 en uw Teamnaam. Hoe kunnen jullie je opgeven? Opgave (in teamverband) door inzending van het aanmeldingsformulier naar :sv THOR, p.a. Jan Witteveen, Pompeblêd 8, 8408 KB Lippenhuizen (tel. 0513-462355 of 0628267079), maar het liefst per mail jwwj@hetnet.nl. Opgave vóór 15 maart a.s. De deelnemende teams worden verzocht op het aanmeldingsformulier de naam van tenminste één persoon te vermelden die bereid is als scheidsrechter op te treden. Dit behoeft geen gediplomeerde scheidsrechter te zijn! We proberen het zelf te regelen maar een beetje back-up is altijd handig. Voor nadere inlichtingen kunnen jullie je wenden tot bovenstaand adres. s.v. THOR Lippenhuizen


Swingel Nieuws En dan is het alweer maart. Het voorjaar komt er aan. Een kleine terugblik. De kennis Quiz. Dat vonden wij toch echt een heel groot succes. Met een volledig uitverkocht deelnemersveld werd er fanatiek gestreden. De organisatie had het allemaal prima op de rit en het publiek was echt van jong tot oud. Een heel gezellige avond! De Bingo werd ook goed bezocht. Was weliswaar ietwat rumoerig omdat aan de andere kant van de zaal een club Heerenveen-Fc Twente zat te kijken op tv. Maar aan de andere kant kan dat alleen maar in de Swingel, met elkaar een gezellige avond hebben. Het familie feest van de Familie Jansma werd door de familie als zeer geslaagd beschouwd. Er was een chinees buffet en natuurlijk alle overige hapjes en drankjes. En dan het darttournooi. Ook dit initiatief was volledig uitverkocht. Het werd een hele gezellige avond met een mooie finale uiteindelijk gewonnen door Lutzen Hoogenberg In de kantine hebben we nieuw meubilair. Mooie donkerbruine tafels en stoelen. De reacties hierop zijn erg positief. Dat is even heel wat anders en de kantine ademt zo gelijk meer gezelligheid. Het terras gaan we mee aan de slag. Vandaag is er een begin gemaakt met de afwerking. Er komt nog een klein stukje bij en rondom worden boompjes geplant. Volgende stap is het afschermen. Plan is nu dat de hoeken worden afgezet met steigerhout zodat je wat meer privacy hebt en geen last meer van de wind. Stap voor stap komen we langzaam bij het eindresultaat. Een prachtig terras waar iedereen welkom is, waar Wijnjewoude trots op kan zijn en waar de fietsende toerist komende zomer ook een goed gevoel overhoud aan het bezoek aan het dorp. Wat komt er aan? 11 maart NL doet! Dan is de Swingel gastheer voor ruim 100 ouderen die genoten hebben van een rondrit. In de Swingel krijgen ze

allemaal een hapje en een drankje. In dat zelfde weekend gaan we ook weer met de buitenkant aan de slag, het terras wordt verder afgemaakt. 18, 19 en 20 maart wordt de Musical Esther uitgevoerd in de Swingel. De artiesten zijn al maanden aan het repeteren en het wordt echt een magistrale show die je absoluut niet mag missen. Kaarten voor de uitvoering zijn verkrijgbaar in de Swingel. Swingel Live! De eerste show zal zijn op zaterdag 2 april. Op ons podium dan live ”TjusterRocksum” Deze allround Rockband afkomstig uit Donkerbroek speelt regelmatig en speelt een zeer gevarieerd repertoire. De show is derhalve geschikt voor een heel breed publiek. Swingel Live is bedacht om de live muziek in de Swingel een nieuwe impuls te geven. We hebben bewust gekozen voor kwaliteit en intimiteit. Dat betekent een mooi podium en goed geluid, en de zaal klein en gezellig. Er is dus ook een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Daar moet je bij zijn. Kaarten vanaf vandaag verkrijgbaar in de Swingel. Deze kosten slechts € 3,50 Let op, dit is de voorverkoopprijs. Op 2 april aan de kassa betaal je € 5,- Nog niet veel maar toch.

41


Ten slotte is er nog het open podium op 9 april. Verderop in de Bân is er van alles te lezen over het programma en de artiesten. Na afloop is er nog een afterpodium. Ook daar is nog ruimte om samen muziek te maken. Zoals je kunt lezen is de Swingel nog volop in beweging en worden allerlei initiatieven getoond. Mocht jij nog een idee hebben kom dan gewoon langs en gaan we kijken hoe we dat uit gaan voeren.

Swingel Agenda

11 en 12 maart NL Doet! 12 maart Euphonia concert 15 maart Ledenvergadering uitvaartvereniging 18, 19 en 20 maart Uitvoering Musical “Esther” 22 maart Ledenvergadering Plaatselijk Belang 02 april Swingel Live! Live muziek met TjusterRocksum 09 april Open Podium 23 april Rustpunt Wandeltocht Revalidatie Friesland 27 april Koningsdag spectakel DaghapKalender 10 maart Shoarma menu 24 maart Slagers Gehaktbalmenu 31 maart Keuze Wijnjewoude 07 april Lasagne

Nieuws van Euphonia Solistenconcours Op 6 februari hebben leden van Euphonia meegedaan met het solistenconcours. Mee deden: Anna en Hennie de Jong (dochter en moeder), Abe-Jan van der Wal, Elrike van der Wal, Lineke van der Wal en Lucie Veenstra. Allemaal haalden ze een eerste prijs. Top gedaan. Abe-Jan won ook een Silvercard voor de Fulkaanacademie. Hij doet in mei mee met de Slach fan Fryslân, Fries solistenconcours voor slagwerkers. Voorjaarsconcert op 12 maart De avond begint om 20.00 uur in de Swingel. Entreegeld is € 5,- en donateurs mogen met twee personen gratis naar binnen. Jeugd t/m 12 jaar hebben gratis entree. Binnenkort komen we langs met de donateurskaarten. Poeisz jeugdsponsoractie Deze actie loopt nog tot 2 april, muntjes zijn tot die tijd van harte welkom. Bestuur CMV Euphonia

42


Ik ga de uitdaging aan Update Zoals jullie ondertussen misschien wel weten ga ik op 20 mei naar Uganda om daar een marathon te lopen om kinderen, gezinnen en studenten die in armoede leven te ondersteunen. Inmiddels hebben zich nu 150 deelnemers opgegeven om mee te doen aan de “Muskathlon” die bestaat uit het leveren van een ultieme prestatie die kan bestaan uit het lopen van een halve of een hele marathon, 60 km wandelen of 100 km mountainbiken, en het is de bedoeling dat iedere deelnemer zich individueel voor tenminste € 10.000,- laat sponsoren om zo een geweldig totaalbedrag bij elkaar te verdienen om de mensen in Uganda te ondersteunen.

Met het sponsorgeld ben ik al een heel eind op weg, mijn teller staat nu op ongeveer € 9.500,-. Maar wat zou het geweldig zijn dat ik in plaats van €10.000,- nu €15.000,- mee kan nemen naar Uganda. Op deze manier kunnen we nog meer betekenen voor de kinderen, gezinnen en studenten in Uganda. Daarom organiseer ik op zaterdag 2 april een Benefietconcert met m.m.v. Combo Wyn, en spreker Harm Renkema. Aanvang 20.00 uur in de Gereformeerde Kerk, Merkebuorren 34 te Wijnjewoude Wilt u mij sponsoren? Dat kan door een kind te sponsoren via Compassion voor € 34,- per maand. Ook kunt u via een machtigingskaart of online een gift geven. U kunt meer lezen en online doneren op mijn webpagina: www.muskathlon.nl/deelnemers/596/st even-akker Voor vragen of meer informatie kunt contact met mij opnemen: st.akker@filternet.nl ,tel. 06-13257806 Meer informatie over de Muskathlon kunt u vinden op www.compassion.nl/muskathlon Met een hartelijke groet, Steven Akker Mounleane 13 9241 HA Wijnjewoude 43


HF

Hytex Fashion B.V. socks, underwear, accessoires

Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl www.hytexfashion.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs

44


Bedrijfspresentatie Het is alweer 10 jaar geleden dat ik met een “even voorstellen” artikel in de Bân heb gestaan. Toen was het onderwerp de start van mijn schildersbedrijf. Na een opleiding tot meesterschilder en daarna een opleiding tot binnenhuisarchitect besloot ik een eigen schildersbedrijf te beginnen. Nu zijn we 10 jaar verder en kan ik terugkijken op een leuke, leerzame en mooie periode. Tijd om naast het gewone schildersbedrijf een nieuwe uitdaging aan te gaan. In november 2015 ben ik met mijn bedrijf verhuisd naar een ander pand, het voormalige pand van de welkoop/groenexpert. Omdat dit altijd een winkel is geweest heb ik besloten om in dit pand naast de werkplaats ook een winkel te openen. In deze winkel bied ik u een breed assortiment van professionele kwaliteit aan op het gebied van schilderen. Zo kunt u bij mij terecht voor: - verf (binnen en buiten, waterbasis en synthetisch naar uw wens op kleur gemengd) - blanke lakken - muurverf (naar uw wens op kleur gemengd) - schuurpapier, kwasten, rollers, plamuren, kitten, verfreinigers, enz.) - behang (van glasvezelbehang tot traditioneel papierbehang) - glas (dubbelglas HR++ en enkel glas) - glaslatten - trappen, ladders en steigers (zowel verkoop als verhuur)

WELFING Schildersbedrijf

Ik ben dealer van het professionele Duitse merk Einza en kan alle producten van dit merk voor u op kleur maken. Daarnaast kan ik u op bestelling ook diverse andere professionele merken leveren: - Sikkens, Sigma, Wijzonol, Herfst en Helder, Anker Stuy en Veveo. Maar ik doe meer dan alleen verf leveren. Bij de verf bied ik u een goed en passend verfadvies voor uw woning en mocht u het schilderen niet zien zitten, dan kan mijn bedrijf ook de uitvoering op zich nemen. Verder kan ik u als gediplomeerd binnenhuisarchitect ook een passend kleur- of interieuradvies leveren. Dus voor een Schildersbedrijf mooi, strak en goed eindresultaat bent u bij Schildersbedrijf Welfing aan het goede adres. Bent u nieuwsgierig geworden en bent u op zoek naar professionele verf met bijbehorend advies? Dan zie ik u graag op Klein Groningen nummer 9. De winkel is op zaterdag geopend van 9.00 tot 16.00 uur en door de week op afspraak.

WELFING

Klein Groningen 9 Wijnjewoude

Tel.: 06 203 56 49 Joswww.schildersbedrijfwel Welfing

06-203 56 490, www.schildersbedrijfwelfing.nl

45


Volkstuinencomplex Boerestreek Vorige week ben ik eens eventjes wezen kijken op de tuin. Het was er nat, toch krijg ik dan weer een beetje de kriebels. Ik wil weer bezig en krijg weer zin om alvast wat zaden voor te zaaien in de kas of op de zolder. Verder was er niet zoveel te beleven op de tuin, her en der nog wat wintervaste groenten, zoals boerenkool, wortels, prei en andijvie. De aardbeien staan er wat verdord bij, maar dat komt wel weer goed. Spijtig genoeg is de koolrabi niet wintervast en lijkt het wel of ze gecomposteerd op stam zijn. De rabarber echter laat de eerste tekenen van leven al weer zien. Mijn wortels staan er wat treurig en koud bij, maar wat wil je met een winter als deze. Ze zijn nog eetbaar en samen met de prei, welke er naast staat, een perfecte combinatie. De huidige oranje wortel is het resultaat van kruisingen. De eerste wortels kwamen uit Iran en werden door de V.O.C. in de 17e eeuw naar Nederland overgebracht. De wortel werd in Nederland gekruist totdat deze de oranje kleur van het Huis OranjeNassau had. De wortel dankt dus mogelijk zijn huidige kleur aan de 'Oranjes'. De oranje wortel werd pas in de 17e eeuw over de rest van Europa verspreid. Over de kleur van de wortel zijn echter meerdere meningen. De wortel is een heel dankbare groente om in de tuin of in bakken op het balkon te verbouwen. De wortel kan al in januari worden gezaaid. Bij te vroeg zaaien kan echter in hetzelfde jaar nog bloei optreden. Ze beginnen dus al vrij vroeg in het seizoen te groeien en al relatief snel kan men er elke dag een paar uittrekken om rauw op te eten. En hoe meer men het veldje uitdunt, hoe beter de anderen zullen groeien.

46

Wortel-prei schotel, 500 gr wortelen 250 gr prei 40 gr boter 200 cc witte wijn (Witte druiven- of appelsap) Zout, peper Worcestersaus 250 gr rundergehakt Peterselie


halen op een bord. Peper en zout toevoegen. Het vlees in de resterende boter bruin braden en gaar laten worden. Het gehakt bij de wortel-prei in de pan doen, en het geheel op smaak brengen met een scheutje worcestersaus. De groentevleesmassa in een schaal doen even bestrooien met wat vers gehakte peterselie. Lekker met een romige pittige aardappelpuree.

De schoongemaakte wortelen in smalle reepjes van twee centimeter lang snijden. De prei in ringen snijden van ĂŠĂŠn centimeter dik. De wortelreepjes drie minuten smoren in de helft van de boter en er de stukjes prei bijvoegen. De witte wijn bijgieten (wil je geen alcoholgebruiken neem dan witte druiven- of appelsap), deksel op de pan leggen en de groenten een klein kwartier op een laag vuur laten pruttelen. Vers gemalen peper en iets zout toevoegen. Intussen het rundergehakt met een vork uit elkaar

Siebo

Nieuws van De Telle De peutergroep Na twee roerige en onzekere maanden kan De Telle per 1 maart weer open onder Kinderopvang Esther. Mede dankzij de inzet en het vertrouwen van de oudercommissie De Telle, de ondersteuning van het bestuur MFC de Swingel en plaatselijk belang kunnen we weer verder. We gaan er voor! De peuters genieten van een week vakantie om op 7 maart weer te starten. Ze ontdekken allemaal leuke, spannende nieuwe dingen en kunnen zich zo voorbereiden op de stap naar de basisschool. Peuters die dit ook graag willen kunnen gerust een keer langs komen om te kijken. BSO De eerste aanmeldingen voor de BSO zijn binnen maar om echt open te kunnen zijn er nog wel meer aanmeldingen nodig. Zoekt u professionele opvang na school voor kinderen van 4-12 jaar vraag dan vrijblijvend naar de mogelijkheden. Na school heerlijk vrij spelen of met zijn allen een leuke activiteit binnen of buiten. Er is een ruim aanbod van spel, knutselmateriaal voor binnen en buiten. Vragen of meer informatie bel of mail met Kinderopvang Esther, mail: kinderopvangesther@outlook.com of bel: 06-30283189

47


Nieuws van de zondagsschool Op de zondagsschool zijn we al weer een aantal weken bezig met het oefenen van de liedjes die we gaan zingen tijdens de gezamenlijke dienst op D.V. 2 e paasdag in de Hervormde Kerk van Weinterp. De dienst begint om 9.30 uur, voorganger is Michel van Heijningen. Het wordt dit jaar een hele bijzondere dienst, ten eerste omdat tijdens deze dienst Brend van der Heide, Hiske Poortman en Sije Visser afscheid nemen van de zondagsschool. Maar wat wel heel bijzonder is dat wij stil staan bij het 60- jarig jubileum van Aaltje Schievink-Boonstra, voor de kinderen: beppe Aaltje! Beppe Aaltje is al sinds 1954 zondagsschoolleidster, ze is er ongeveer 2 jaar tussenuit geweest toen ze zelf kinderen kreeg, dus al 60 jaar zondagsschoolleidster en dat moet gevierd worden!

Wij willen hierbij iedereen uitnodigen om deze bijzondere dienst bij te wonen, ook “oud leerlingen” die bij beppe op de zondagsschool hebben gezeten en leiders en leidsters die met beppe in de leiding van de zondagsschool hebben gezeten. Na de dienst is er een gezellig samenzijn in gebouw “De Driehoek”! Groeten van de zondagsschoolleiding

Muzikale focus op Jezus’ lijden In de stille week, op woensdagavond 23 maart, is er in de Gereformeerde kerk in Wijnjewoude een kort muzikaal focusmoment op Jezus’ lijden. De samenstelling en uitvoering van het geheel is in handen van chr. gemengd koor ‘Looft den Heer’ Wijnjewoude. Kleine koorstukken worden afgewisseld met poëzie, enkele samenzangliederen en een evangelielezing. Het belooft een betekenisvol samenzijn te worden. U bent hartelijk welkom! Aanvang 19.30 uur! Merkebuorren 34, Wijnjewoude.

48


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN

Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur

Bakkeveen 2 verliest ruim van Gorredijkster jeugdschakers. Beetsterzwaag. In de derde klasse van de FSB speelde het tweede team in Beetsterzwaag tegen de aanstormende jeugd die gecoacht wordt door de gedreven Johan van den Berg. Sieb Hazenberg speelde op bord 2 tegen de jonge Tjeerd de Jong met zwart. De witte stukken werden vakkundig in stelling gebracht zodat Sieb het op de koningsvleugel erg moeilijk kreeg toen hij ook nog zijn dame verloor was het in zet 23 einde verhaal. 1-0. Jelle Bergsma tegen Jelle de Jong raakte in het middenspel na een verraderlijke penning eveneens zijn dame kwijt tegen een toren. Na nog even doorspelen was er geen houden meer aan en moest ook Jelle opgeven. 2-0 Fons Joormann speelde met wit tegen Anneke Kootstra. Beiden speelden een goede partij en gaven elkaar geen duimbreed toe. Fons wist een pionnetje te winnen, voelde zich niet helemaal fit en bood tot tevredenheid van zijn tegenstandster remise aan. Na analyse bleek Fons toch een gewonnen stand te hebben, maar helaas.2½-½ Op bord 1 speelde Menno-Peter van der Meer met wit tegen Jelmer Kootstra de tweeling broer van Anneke. Beide spelers lieten geen steekjes vallen en kwamen in een

ingewikkeld eindspel terecht. De beide lopers en de drie pionnen van Jelmer bleken in het eindspel toch sterker te zijn dan de loper en het paard van Menno-Peter. Door de oppositie van de zwarte koning konden de witte pionnen worden opgepeuzeld en moest ook Menno-Peter zijn meerdere erkennen. Eindstand 3½-½ Het was Anneke die remise aanbood, maar dat maakt voor het resultaat niet uit.... Nederlaag in Akkrum Schaakclub Bakkeveen

voor

Akkrum – Op 15 februari reisde het eerste team van Schaakclub Bakkeveen naar Akkrum voor een ontmoeting met S.S.V. Mid Fryslan 2 in het kader van de derde competitieronde in de FSB 1e klasse B. Door diverse afmeldingen vanwege de heersende griep had teamcaptain Dirk Müller op het laatste moment drie invallers op moeten stellen. Dat en het feit dat het nog puntloze Mid Fryslan deze avond uitstekend op dreef was,

49


resulteerde in een verrassende 3-5 nederlaag voor de Opsterlanders. Dit betekende een even onverwachte als bittere nederlaag, die SC Bakkeveen volop in de degradatie zorgen voor de komende competitieronden wierp. Op 16 maart a.s. gaat de competitie in de 1e klasse

van de Friese Schaakbond verder met de wedstrijd SC Bakkeveen tegen Sneek III. Beide clubs staan op gelijke hoogte, zodat dit weer een spannende ontmoeting belooft te worden. Dirk Müller

Dorpsagenda

Maart 9 11 12 14 15 16 16 18/19/20 18 19 22 22 23` 23 27/28 30

Klaverjassen, Café van der Weij NL Doet, gezellige middag voor ouderen, 14.00 uur Voorjaarsconcert Euphonia in De Swingel, 20.00 uur Computercafé, 19.00 uur De Swingel Algemene ledenverg. EDD, 20.00 uur De Swingel Workshop ‘kaart in de box’, 20.00 uur Soosmiddag, 14.00 uur Gebouw de Driehoek Musical Ester, 20.00 uur (20e ook om 15.00 uur), De Swingel Workshop Lente om 20.00 uur Potgrond en violenactie, World Servants Ledenverg. Plaatselijk Belang, 20.00 uur De Swingel Workshop Lente om 20.00 uur Open dag it Twaspan van 10.30 – 17.00 uur Muzikale focus op Jezus ‘lijden 19.30 uur in de Geref. kerk Expositie Henke Kampstra, Atelier Wynja van 13.00 – 17.00 uur Klaverjassen, Café van der Weij

April 1 2 2/3 9 20 26 26 27

Schutjassen, 20.00 uur kantine vv ODV Benefietconcert, 20.00 uur Geref. Kerk Expositie Henke Kampstra, Atelier Wynja van 13.00 – 17.00 uur Open podium, 19.30 uur De Swingel Klaverjassen, Café van der Weij Historisch Wijnjewoude. 19.30 uur De Swingel Varen met de Zonnebloem Koningsdag/ Koningsmaal

50


Kerkdiensten Maart 6 10 13 20 25 27 28 April 3

Hervormde Gemeente 9.30 Weinterp 13.45 Weinterp 19.00 Weinterp

Ds. G.J. Otter, Emmeloord, 5e Lijdenszondag Kand. J.H. van Wijk, Zwolle Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Biddag voor gewas en arbeid. 9.30 Duurswoude Ds. L.H. Voschezang, Bergambacht, 6e Lijdenszondag 9.30 Weinterp Ds. M. Visser, Elburg, Palmzondag, Voorbereiding HA 13.45 Weinterp Ds. G. de Fijter, Kampen 19.00 Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Goede Vrijdag Viering HA 9.30 Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 1ste Paasdag 9.30 Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 2e Paasdag Gez Dienst

9.30 Duurswoude Ds. W.van der Wind, Onstwedde 13.45 Duurswoude Ds. J.A. van den Berg, Groningen

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik Maart 6

9.30 uur

9

19.30 uur

13

10.30 uur

20

9.30 uur

21 22 23 24 25 27 28

19.00 uur 19.00 uur 19.30 uur 19.30 uur 19.30 uur 21.30 uur 9.30 uur

April 3

9.30 uur

Ds. E.J. v.d. Brink Koffiedrinken na de dienst Ds. E.J. v.d. Brink Biddag voor gewas en arbeid Ds. I. Postma, Genemuiden Vierdienst m.m.v. Sinjael Koffiedrinken voor de dienst Da. J. v.d. Brink-Dekker,Ureterp Voorbereiding HA Koffiedrinken na de dienst Dhr. M. van Heijningen Geref.Kerk Ds. E.J. v.d. Brink Herv. kerk Duerswald Zangver. Looft den Heer, Ds. E.J. v.d. Bink Heilig Avondmaal, Witte Donderdag Ds. E.J. v.d. Brink, Goede Vrijdag Ds. E.J. v.d. Brink, 1e Paasdag 2e Paasdag, Dhr. M. van Heijningen gez. dienst in Herv .kerk Mw. R. de Vries- Martini, Haulerwijk mmv Sola Gratia, Koffiedrinken na de dienst

51


Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik Meester Geertswei 15, 9241 GJ Wijnjewoude Telefoon: 0516 – 481 250 Spoed: 0516 – 480 808 Openingstijden 07:30 – 08:00 uur 08:00 – 10:15 uur 10:15 – 11:00 uur 11:00 – 12:30 uur spreekuur 12:30 – 13:00 uur 13.00 – 16.00 uur spreekuur 16.00 – 17.00 uur:

07:30 – 17:00 uur laboratorium (bloedprikken) spreekuur huisarts werkoverleg en koffiepauze visites huisarts en verpleegkundig lunchpauze spreekuur huisarts + verpleegkundig afhalen van medicatie

Spreekuur Hemrik (de Bining) donderdag 08:30 – 10:15 uur Avondspreekuur (op afspraak) Maandag 18:00 – 21:00 uur Tevens verpleegkundig spreekuur Wrattenspreekuur

op afspraak

Voor het maken van afspraken en het aanvragen van herhaalrecepten kunt u ons telefonisch bereiken tussen: 08:00 – 10:15 uur en 13:00 – 15:00 uur. Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website www.lewin.frl (Lab)uitslagen: de assistentes bellen u zodra deze bekend zijn. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicatie en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze assistentes. Na 17:00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door: Dokterswacht Friesland telefoonnummer: 0900 – 11 27 112 De Dokterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van Nij Smellinghe te Drachten. Onze praktijk is het gehele jaar op werkdagen geopend behalve week 52.

Stop met wachten en begin met leven.

52


Profile for Frans Pool

De ban maart 2016  

De ban maart 2016  

Profile for 9241wd
Advertisement