Page 1


Van de redactie Redactie "de Bân" Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67

tel: 48 13 81 tel: 48 13 91 tel: 48 13 98 tel: 48 13 05 tel.: 48 14 57 tel.: 48 17 27

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. De volgende Bân verschijnt op zaterdag 4 april 2015. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot 18.00 uur zaterdag 28 maart. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 26 maart binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl

Incasso vrijwillige bijdrage In februari is de jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor de Ban geïncasseerd. Doordat de incasso in eerste instantie mislukte was het nodig opnieuw tot incasso over te gaan. Helaas blijkt daardoor in een aantal gevallen dubbel te zijn geïncasseerd. Als in uw situatie 2 x is geïncasseerd horen wij dit graag, zodat we het teveel geïncasseerde bedrag terug kunnen betalen. U kunt hiervoor contact opnemen met een van de redactieleden. Onze excuses hiervoor. Redactie de Bân

3


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

onderhoudsbedrijfcdv@live.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

hotel Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

drukkerij RB Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

4

berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97 www.drukkerijpool.nl In 2014 waren we energieneutraal! Het papier dat wij gebruiken is duurzaam (FSC keurmerk).


NL doet Tijdens ‘NL doet’ op 21 maart steekt het bestuur van Plaatselijk Belang de handen uit de mouwen op het evenemententerrein. Samen met de enthousiaste club Wynjeboulers gaan we de jeu de boules baan verdubbelen. Snel internet U heeft er vast over gelezen: willen we ook in de buitengebieden beschikken over snel internet (glasvezel) dan moeten de initiatieven voor aanleg uit de gemeenschap zelf komen. U kunt geheel vrijblijvend uw belangstelling voor glasvezel melden op www.Friesland.opglas.nl. Zo krijgt de provincie een beter beeld waar de behoefte het grootst is. De Plaatselijke Belangen van Hemrik, Lippenhuizen en Wijnjewoude gaan wellicht in samenwerking proberen ook in onze regio een goede voorziening te krijgen.

Werkzaamheden herinrichting Merkebuorren Als alles volgens plan verloopt gaat de herinrichting van de Merkebuorren na Pasen van start. Aannemer Roelofs hoopt het project voor de zomervakantie af te ronden. In goed overleg met alle omwonenden is besloten de muziekkoepel iets te verplaatsen waardoor er meer ruimte er om heen komt. De koepel zelf wordt vernieuwd maar houdt dezelfde vorm. We vragen ieders begrip voor het ongemak dat bij de herinrichting van een straat onvermijdelijk is. Ledenvergadering 10 maart Hieronder vindt u de uitnodiging met bijbehorende stukken. De notulen van de vorige ledenvergadering zijn in de Bân van april 2014 gepubliceerd. Ook staan ze op wijnjewoude.net. Zorg dat u er 10 maart bij bent want het wordt behalve informatief ook een heel gezellige avond. Like Wijnjewoude.net op facebook dan krijg je dorpsnieuwtjes automatisch binnen.

5


Uitnodiging Ledenvergadering Plaatselijk Belang Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt alle leden (en ook niet-leden) uit voor de ledenvergadering die plaats zal vinden op: Datum: dinsdag 10 maart 2015 Tijd: 20.00 uur Plaats: MFC De Swingel Agenda 1. Ontvangst met koffie/ thee 2. Opening door voorzitter Grietje Rooks 3. Mededelingen 4. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 15 april 2014 De notulen staan op www.wijnjewoude.net onder Plaatselijk Belang. Ook liggen ze vanaf 19.30 uur ter inzage in MFC De Swingel 5. Jaarverslag van de secretaris (zie B창n) 6. Jaarverslag van de penningmeester (zie B창n) 7. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid voor deze commissie 8. Bestuursverkiezing: Aftredend: Aldert Voolstra Het bestuur heeft de heer Albert van der Velde bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de secretaris van Plaatselijk Belang 9. Aanbieding cheque voor AED door Hr. Brouwer van het Rabo dividendfonds 10. Rondvraag 11. Pauze 12. Heikele punten: Een zeer speciaal en niet te missen programma met verassende aandacht voor actuele dorpsaangelegenheden. 13. Sluiting Namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude Janny Janssen, secretaris

6


Jaarverslag 2014/2015 van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude Dit verslag gaat over de periode: 15 april 2014 t/m 3 maart 2015. Het bestuur kwam tien maal bijeen en bestond uit: Aldert Voolstra,voorzitter; Grietje Rooks, secretaris en vice voorzitter; Janny Copeland, penningmeester; Janny Janssen, notulist en de leden Henk v/d Wal, Theo van Linde, Frits van der Meulen, Auckjen Weidema en Bernard Visser Met de volgende zaken zijn we het afgelopen seizoen bezig geweest: - Overleg met de gemeente m.b.t. dorpsspiegels en omgevingsvisie - Stuurgroep N381 en gebiedscommissie N381 - Sport en ontmoetingsplek voor de jeugd (Te Plak) - Bouwkavels - Klein Groningen - Overleg met het Gemeentebedrijf op 3 september 2014 - Overleg scholen - Overleg bestuur MFC de Swingel - Overleg WAW/Buurtacademie, bestuur ouderengym en ouderensoos - Overleg Ondernemersvereniging - Inrichting evenemententerrein (in overleg met dorpsfeestcommissie en VVV) Het jaarlijkse overleg tussen het bestuur van Plaatselijk Belang en het college van B&W vond plaats op dinsdag 9 december 2014. Het eerste dorpenbezoek van onze nieuwe burgemeester Van Selm. Met een wandeling door het dorp heeft een delegatie van PB laten zien wat we allemaal in ons dorp hebben, waar we

trots op zijn en wat we vooral willen behouden. De rondwandeling eindigde bij café Van der Wey en daarna heeft het voltallige bestuur informeel kennis kunnen maken met de burgemeester. De burgemeester was vervolgens de voorzitter van het overleg waarvoor agenda onderwerpen waren aangedragen door zowel PB als ook door B&W. Specifieke aandacht vroeg PB voor de herinrichting van de Merkebuorren en vooral voor het veiligheidsaspect op de T- splitsing van de Merkebuorren en de Mounleane. Vanuit de vergaderlocatie was daar volop zicht op. Tijdens de vergadering brengen we B&W op de hoogte van de zaken die we vanuit PB ondernemen, zoals Klein Groningen, het toekomstbestendig maken van het Wâldhûs en de ambitie van Wijnjewoude om in 2025 energieneutraal te zijn en op welke wijze we aan de slag willen gaan met de verbeterpunten vanuit de gehouden dorpsspiegel. Woningbouw/ouderenhuisvesting Met Elkien is overleg geweest over de woningbouw aan de Welfingstrjitte en leden van Plaatselijk Belang zijn aanwezig geweest bij de bewonersbijeenkomsten waar de herinrichting en de herbestrating aan de orde kwam. Een werkgroep Ouderenhuisvesting is gestart met onderzoek naar de wensen van de ouderen in ons dorp ten aanzien van huisvesting en kijkt daarbij vooral naar het toekomstbestendig maken van het Wâldhus. 7


Jan van der Veen k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

Auto- en schadeherstelbedrijf

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516

8

0516 - 48 13 05

Voorzitter:

Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

0516 - 42 78 83 06 - 460 38 467 jvanderveenautos@live.nl

UITVAART VER. E.D.D.

Herenweg 19 Weversw창l 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74

Tolleane 14 9241 WH Wijnjewoude


Bovendien hebben we ons o.a. bezig gehouden met: - opening Te Plak op 23 april 2014 - de organisatie van de dodenherdenking - bouwkavels - contact/overleg met de dorpsagent - website - informatieborden - verzelfstandiging van het Sociaal Cultureel Werk en het Ouderenwerk - behoud fietspad Oude Bos en boscamping (SBB) - Duurzaam Wijnjewoude – Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN)

Verder hebben we o.a. bezocht: - bijeenkomsten toekomstig woningbeleid - bijeenkomsten Omgevingsvisie gemeente Opsterland - jubileum Wâldhûs - installatie burgemeester Van Selm Berichten van Plaatselijk Belang vindt u maandelijks in De Ban en op de website van Wijnjewoude.

De taakverdeling van het bestuur was als volgt: Aldert Voolstra voorzitter, dorpssteunpunt en wonen, ouderenhuisvesting Grietje Rooks secretaris, vice voorzitter, website, WAW/Buurtacademie, dorpsbudget en WEN Janny Copeland penningmeester, jeugdbeleid, dorpsbudget en wegen en verkeer Janny Janssen notulist, overleg scholen, WAW/Buurtacademie, dodenherdenking en WEN Henk v/d Wal lid; contactpersoon ondernemersvereniging, wegen en verkeer, jeugdbeleid en informatieborden Theo van Linde lid, jeugdbeleid, contactpersoon MFC De Swingel,wonen, contactpersoon gemeente, ouderenhuisvesting en WEN Frits van der Meulen lid, stuurgroep N381 en lid bewonerspanel N381 Auckjen Weidema lid, overleg scholen en lid bewonerspanel N381 Bernard Visser lid, evenemententerrein en WEN Wijnjewoude, maart 2015 Grietje Rooks, secretaris

9


Plaatselijk Belang Wijnjewoude Financieel Overzicht 2013 Ontvangsten Contributie Dorpsbudget 2013 Subsidie website gemeente Rabobank subsidie Website Gemeente subsidie Te Plak Elkien subsidie Te Plak eigen bijdrage PB uitje sponsors Te plak rente

€ € € € € € € € €

2.706,50 4.140,80 1.500,00 800,00 16.000,00 2.000,00 306,10 875,00 121,99

28.450,39

lopende rekening Saldo 01-01-2013 Saldo 31-12-2013 Mutatie

€ € €

901,19 2.518,53 + 1.617,34

Bedrijfsspaarrekening Saldo 01-01-2013 Saldo 31-12-2013 Mutatie

€ € €

8.576,94 23.839,73 + 15.262,79

Mutatie liquide middelen

+ 16.880,13

aantal leden 2013

Uitgaven Nota's De Swingel Muziekkoepel Giften/jubilea Verz./secr./bestuursk Bankkosten Website Dorpsbudget Website Te plak Dividend Website

ontvangsten uitgaven Saldo

€ € € € € € € € € €

1.806,60 55,00 1.078,85 779,95 101,71 1.500,00 1.451,14 1.500,00 2.497,01 800,00

11.570,26

€ € €

28.450,39 -11.570,26 + 16.880,13

603

Liquide middelen 01-01-2013 Liquide middelen 31-12-2013

€ €

9.478,13 26.358,26

Plaatselijk Belang Wijnjewoude Financieel Overzicht 2014 Ontvangsten Plaatselijk Belang Himmelploeg Dorpsbudget Te Plak Stuurgroep N381 Rabobank Verz., secr., bestuurskst. Giften Contributie WEN

€ € € € € € € € € €

1.214,00 4.773,20 9.795,50 207,77 124,39 2.602,20 -

18.717,06

Lopende rekening Saldo 01-01-2014 Saldo 31-12-2014 Mutatie

€ € €

2.518,53 114,66 -2.403,87

Bedrijfsspaarrekening Saldo 01-01-2014 Saldo 31-12-2014 Mutatie

€ € €

23.839,73 8.696,67 - 15.143,06

Mutatie liquide middelen

- 17.546,93

aantal leden 2014

10

Uitgaven Plaatselijk Belang Himmelploeg Dorpsbudget Te Plak Stuurgroep N381 Rabobank Verz., secr., bestuurskst. Giften Contributie WEN

ontvangsten uitgaven Saldo

592

Liquide middelen 01-01-2014 Liquide middelen 31-12-2014

€ €

Kascontrole

d.d.

26.358,26 8.811,33 ondertekening:

€ € € € € € € € € €

1.541,20 547,90 1.553,75 29.950,21 204,90 113,94 1.848,39 170,00 333,70

36.263,99

€ € €

18.717,06 -36.263,99 - 17.546,93


WEN Informatieavond voor agrariërs goed bezocht Op donderdag 12 februari beleefden we de eerste concrete WEN-actie in de vorm van een informatiebijeenkomst speciaal voor agrariërs. Het draaide vooral om de vele succesvolle mogelijkheden voor energiebesparing in de melkveehouderij. Zo was er aandacht voor verhoging van de levensproductie van de koe, het terugwinnen van de warmte van koeienmelk waarmee het drinkwater voor de koeien op de juiste temperatuur kan worden gebracht en allerlei technische aanpassingen op voorkoeling, reiniging en verlichting. De komende tijd zal WEN in samenwerking met de provincie en LTO vooral gaan inzetten op besparing in de (stal)verlichting.

De gemeente Opsterland heeft toegezegd dat zij, voor boeren die zonnestroom willen opwekken, € 150,beschikbaar stelt als tegemoetkoming in de kosten van een scan. Belangstellende boeren kunnen zich melden bij de gemeente. Op www.wijnjewoude.net kun je meer lezen over WEN. En heb je zin om actief bij dit onderwerp betrokken te zijn? Laat het ons weten, want hulp is bijzonder welkom! Er valt een ‘wereld te winnen’.

Vraag van de maand Weet jij wat je maandelijks kwijt bent aan elektriciteit? Dat is een vraag die we elkaar best vaker mogen stellen. Ga voor jezelf maar eens na hoeveel van je vaste lasten aan energie op gaan. Wat zou het mooi zijn als je daar een flinke besparing kunt halen. Daar profiteer je iedere maand opnieuw van. En zelfs de simpelste maatregelen leveren direct al op. Zo is het vervangen van je (kapotte) gloeilampen door LED lampen een gouden greep. Ze kosten meer, maar ze ‘leven’ veel langer en besparen enorm. Ook het vervangen van een oude koel- of vrieskast kan al heel snel uit. En wat denk je van bewegingsmelders op de verlichting etc. Wist je dat MFC De Swingel maar liefs 60% bespaart op het stroomverbruik sinds alle verlichting door LED is vervangen en er bewegingsmelders zijn geplaatst?

11


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude taekematimmerwerken@hetnet.nl www.taekemabouw.nl

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

12

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen


Dorpsbudget 2015 Wat is het dorpsbudget en op welke wijze kunt u uw aanvraag indienen? Aanvraag voor een bijdrage: voor 15 april 2015 indienen. Het dorpsbudget is een jaarlijkse bijdrage van de gemeente waarmee de gemeente de dorpen vrijheid geeft om naar eigen inzicht projecten en activiteiten te ondersteunen die de leefbaarheid in het dorp versterken en de burgerparticipatie vergroten. De werkgroep dorpsbudget, bestaande uit Sybout Posthuma Linthorst, Ruurd van der Woude, Henk van Straten en vanuit Plaatselijk Belang Janny Copeland en Grietje Rooks, zullen de aanvragen beoordelen vanuit de vastgestelde criteria van de gemeente en middels de richtlijnen die de werkgroep heeft opgesteld. Gewerkt met een standaardaanvraag formulier. Voor 2015 heeft Wijnjewoude een bedrag van € 4.144,80 ontvangen van de gemeente; dit bedrag is op gebouwd uit een basisbedrag van € 2.500,00 verhoogd met een bedrag van € 0,80 per inwoner. Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een bijdrage? U stuurt een mailtje naar pb@wijnjewoude.net en geeft te kennen dat uw vereniging/ buurt etc. graag in aanmerking wil komen voor een bijdrage uit het dorpsbudget. Vervolgens krijgt u dan het (standaard) aanvraagformulier toegestuurd waarop in het kort moet worden omschreven voor welk project of activiteit u het geld wilt gaan besteden. Mocht u ook de subsidieverordening dorpsbudgetten Opsterland 2015

en/of de richtlijnen van de werkgroep dorpsbudget Wijnjewoude 2015 willen ontvangen dan dit ook graag vermelden. Wanneer moet de aanvraag binnen zijn? De aanvraag moet uiterlijk 15 april 2015 binnen zijn : dit kan via de mail: pb@wijnjewoude.net of per post naar Postbus 8, 9240 AA Wijnjewoude. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via het eerder genoemde mailadres of bellen met Grietje Rooks via 0516-491350. Namens de werkgroep dorpsbudget Wijnjewoude Grietje Rooks Een verantwoording van de werkgroep Dorpsbudget in 2014 Na een pilot in 2013 heeft de gemeente Opsterland besloten om vanaf 2014 de dorpsbudgetten te gaan invoeren, in alle dorpen van de gemeente Opsterland. Het doel van de gemeente is dorpen meer vrijheid te geven om, met dit dorpsbudget, naar eigen inzicht projecten en activiteiten te ondersteunen die de leefbaarheid in het dorp versterken en de burgerparticipatie vergroten. Door een werkgroep bestaande uit Sybout Posthuma Linthorst, Ruurd van der Woude, Henk van Straten en vanuit Plaatselijk Belang Janny Copeland en Grietje Rooks is het 13


beoordeeld: de reden daarvan was afgelopen jaar gewerkt met een dat er nog de nodige vragen waren: standaardaanvraag formulier en met zoals een onvoldoende onderbouwd de vastgestelde criteria vanuit de beoordeeld: de reden daarvan was afgelopen jaar gewerkt met een plan of is er ook een aanvraag bij gemeente. dat er nog de nodige vragen waren: standaardaanvraag formulier en met fondsen gedaan. De binnengekomen aanvragen zijn zoals een onvoldoende onderbouwd de vastgestelde criteria vanuit de Deze uitkomst teruggekoppeld door de werkgroep beoordeeld en plan of is er is ook een aanvraagnaar bij gemeente. de aanvragers. daarbij zijn een aantal aanvragen fondsen gedaan. De binnengekomen aanvragen zijn meteen gewaardeerd. Deze uitkomst is teruggekoppeld naar door depositief werkgroep beoordeeld en Een aantal aanvragen door de de aanvragers. daarbij zijn een aantalzijnaanvragen werkgroep niet meteen positief meteen positief gewaardeerd. Een aantal aanvragen zijn door de Financiële 2014 Wijnjewoude werkgroep verantwoording niet meteen dorpsbudget positief Ontvangen 2014 Uitgaven 2014 Financiële verantwoording dorpsbudget 2014 Wijnjewoude Gemeente Opsterland Ontvangen 2014 over dorpsbudget 2013 Gemeente Opsterland over dorpsbudget 2013

Totaal ontvangen

4.812,86

Himmelploeg Uitgaven 2014 Schoonmaken buitenkant De Swingel Himmelploeg Te plak Schoonmaken buitenkant Historisch De SwingelWijnjewoude Te plak Historisch Wijnjewoude Totaal uitgaven

Totaal ontvangen

4.812,86

Totaal uitgaven

over dorpsbudget 2014 over dorpsbudget 2013 Totaal tegoed 2014 over dorpsbudget 2014 over dorpsbudget 2013 Totaal tegoed 2014

€ € € € € €

542,71 689,66 1.232,37 542,71 689,66 1.232,37

14

€ 4.123,20 € 689,66 € 4.123,20 € 689,66

550,00

€ 450,00 € 550,00 € 2.000,00 € 580,49 € 450,00 € 2.000,00 € 580,49 € 3.580,49 € 3.580,49


Geef de pen door Mijn naam is Sjouke Donker, ik ben geboren in 1977 te Drachten. Op Duerswâld ben ik opgegroeid en in 2002 ben ik twee km. verhuisd naar het midden van het dorp. Daar woon ik samen met Marloes Kortenoever en onze twee kinderen (Fokke 5 jaar en Sjoerd 3 jaar). Na de basisschool en MAVO in Waskemeer ben ik begonnen aan de opleiding timmeren 1. In 1995 ben ik aan het werk gegaan bij aannemer Eppinga uit Lippenhuizen en heb ik in die tijd (‘s avonds) doorgeleerd voor timmerman 2 en uitvoerder B&U. Daar heb ik altijd met plezier gewerkt, helaas is die aannemer er inmiddels niet meer. Toen werd het tijd voor een nieuwe uitdaging en ben ik in april 2001 mijn eigen timmerbedrijf begonnen. In 2002 heb ik het huis betrokken aan de Merkebuorren 66. Aan dit huis moest veel gebeuren, maar er waren mogelijkheden zat. Het huis heb ik in de afgelopen jaren zelf verbouwd en

gerenoveerd. En inmiddels is alles wel zo'n beetje klaar. Met Marloes woon ik samen sinds 2005, zij woonde met haar familie aan de Te Nijenhuiswei. Zij is onderwijsassistent en werkt één dag en één ochtend op een basisschool te Haulerwijk. Bij deze wil ik Jaap Laanstra bedanken voor de pen.... en geef ik deze door aan een andere buur, Michel Scherpenzeel. Sjouke Donker

15


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing”

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Nu ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs 16


Weinterp West, deel 3 Waarom, en wanneer is de vaart gegraven? Dat heeft een lange voorgeschiedenis en daarvoor gaan we even wat verder terug in de tijd. In Holland en Zeeland was door de opkomende industrialisatie en bevolkingsgroei vanaf ongeveer 1100 meer behoefte ontstaan aan brandstof voor de verwarming van de huizen, maar ook om energie te leveren voor het stoken van de ovens van de steenbakkerijen, die stenen bakten voor de huizenbouw. Daartoe werden de toen nog veel voorkomende bossen gekapt. Toen het hout daaruit schaarser werd, werd in het westen van het land begonnen met het steken van turf uit de venen. Het bleek dat turf een goede brandstof was. Omdat de energiebehoefte groot was en de venen in het westen steeds verder afgegraven werden, kwamen vermogende (o.a. uit Utrecht) op het idee om hun brandstof uit andere delen van ons land te gaan halen.

Omdat het noorden (Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel) grotendeels bedekt was met een dik veenpakket, verschoof hun focus naar deze gebieden. Op diverse plaatsen werden door vooraanstaande ‘bobo's’ met behulp van geldschieters, veelal uit het westen van het land, plannen opgezet om de venen in exploitatie te nemen. Zo ook in onze omgeving, waar vanuit Heerenveen, Drachten en Gorredijk plannen werden gemaakt om de venen in Zuidoost Friesland en dan met name bij de Haule, in geldelijk gewin om te zetten. Om daar te komen moesten er eerst toegangen worden gemaakt: kanalen (vaarten). Voor de totstandkoming daarvan beperk ik me tot onze ‘eigen’ vaart. In 1645 richtten een viertal notabelen

17


(Johannes van Crack, Jaques (Johannes van Crack, Jaques Oenema, Saco Fockens en Saco van Oenema, Saco Fockens en Saco van Teijens) de Opsterlandse VeencomTeijens) de Opsterlandse Veencompagnie op. Ze sloten op 24 maart pagnie op. Ze sloten op 24 maart 1646 een overeenkomst met de 1646 een overeenkomst met de eigenaren van veen voor het mogen eigenaren van veen voor het mogen graven van een vaart door Lippengraven van een vaart door Lippenhuizen, Hemrik, Wijnjeterp, Duurshuizen, Hemrik, Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen en vervolgens woude en Bakkeveen en vervolgens naar de Haule. Voor de te graven naar de Haule. Voor de te graven vaart was een breedte vastgesteld vaart was een breedte vastgesteld van 28 voet (=ruim 9 meter), later van 28 voet (=ruim 9 meter), later werd dat ongeveer 12 meter. werd dat ongeveer 12 meter. De grond uit de vaart zou aan beide De grond uit de vaart zou aan beide kanten een wal moeten vormen van 2 kanten een wal moeten vormen van 2 roeden (=8 meter) breed. Om de 150 roeden (=8 meter) breed. Om de 150 200 meter zouden haaks op de vaart 200 meter zouden haaks op de vaart wijken worden gegraven voor de wijken worden gegraven voor de afvoer van de turf uit de achterlanden. afvoer van de turf uit de achterlanden. Die tussenafstand was de Die tussenafstand was de zogenaamde kruiafstand: deze zogenaamde kruiafstand: deze afstand was nog doenlijk voor de afstand was nog doenlijk voor de kruiers, die de turven naar de pramen kruiers, die de turven naar de pramen in de wijken moesten brengen. in de wijken moesten brengen. Door onteigeningsproblemen in Door onteigeningsproblemen in Lippenhuizen zat er enige tijd geen Lippenhuizen zat er enige tijd geen schot in de voortgang van de graverij. schot in de voortgang van de graverij. Vooral door bemiddeling van de Vooral door bemiddeling van de toenmalige eigenaar van de toenmalige eigenaar van de compagnie (hij was destijds ook compagnie (hij was destijds ook

18

grietman,=burgemeester van Opstergrietman,=burgemeester van Opsterland), Augustinus Lycklama à Nijeholt, land), Augustinus Lycklama à Nijeholt, kwam er vanaf 1716 weer activiteit in kwam er vanaf 1716 weer activiteit in de werkzaamheden. Het werk de werkzaamheden. Het werk vorderde gestaag en in 1767 was men vorderde gestaag en in 1767 was men aangekomen bij de dorpsgrens tussen aangekomen bij de dorpsgrens tussen Hemrik (Sparjebird) en Wijnjeterp, Hemrik (Sparjebird) en Wijnjeterp, ongeveer 100 meter ten westen van ongeveer 100 meter ten westen van de latere sluis. de latere sluis. Ten zuiden van de vaart werden Ten zuiden van de vaart werden wijken gegraven, omdat daar het wijken gegraven, omdat daar het meeste veen zat. meeste veen zat. Aan de noordkant was het meeste Aan de noordkant was het meeste veen al vergraven door de daar veen al vergraven door de daar wonende boeren. wonende boeren. Eerdere plannen om de vaart door te Eerdere plannen om de vaart door te trekken tot onder Bakkeveen waren trekken tot onder Bakkeveen waren door de stagnatie ingehaald door het door de stagnatie ingehaald door het feit dat de vanuit Drachten gestarte feit dat de vanuit Drachten gestarte graverij van de Drachtstervaart via graverij van de Drachtstervaart via Ureterp in die tijd al gevorderd was tot Ureterp in die tijd al gevorderd was tot door Bakkeveen heen richting de door Bakkeveen heen richting de Haule. Deze Compagnie had, door Haule. Deze Compagnie had, door handig gebruik te maken van de handig gebruik te maken van de omstandigheden, deze venen in bezit omstandigheden, deze venen in bezit gekregen. gekregen. Omdat de eerder genoemde familie Omdat de eerder genoemde familie Lycklama à Nijeholt al in de 17de Lycklama à Nijeholt al in de 17de eeuw (tussen 1600 en 1700) eeuw (tussen 1600 en 1700)


veengronden had aangekocht in Appelscha en Fochteloo, werd hun focus daar naar toe verlegd, in plaats van naar de Hauler venen. Het had dus geen zin om nog naar Bakkeveen toe te graven.

Compagnie weigerden toestemming te verlenen om te graven in hun bezittingen. p.s.: het graven van hun vaart was toen nog niet gevorderd tot dat gebied.

Op Wijnjeterper grondgebied werden gegraven: de Jan Evertswijk en de Brouwerswijk. Vanuit de Brouwerswijk werd, ongeveer halverwege Hoornsterzwaag, in oostelijke richting een dwarswijk gegraven, tot aan ongeveer daar waar later de trambaan liep. Aan de zuidkant van die dwarswijk werden vier wijken gegraven met als doel de venen daar te ontginnen en zo verder te gaan richting het zuidoosten, naar hun eigenlijke bestemming bij Appelscha en Fochteloo. Deze opzet stagneerde echter bij de gemeentegrens in Hoornsterzwaag omdat de eigenaren van de Schoterlandse

Deze route werd dus versperd. Hoe nu verder? Om toch naar Appelscha en Fochteloo te kunnen komen werd de vaart vanaf de Brouwerswijk verder gegraven richting het oosten. Daar waar het mogelijk werd om langs de gebiedseigendommen van de Schoterlandse Compagnie te kunnen richting het zuiden, werd een haakse bocht gemaakt richting Donkerbroek. Bij deze haakse bocht ontstond later het buurtschap Klein Groningen. In 1783 waren de graafwerkzaamheden gevorderd tot aan de gemeentegrens met Ooststellingwerf. Hier ontstond het buurtschap Petersburg. Het graven van de vaart had tot gevolg dat het water uit de hoger gelegen delen van het zuidoosten voor overstromingsoverlast zou kunnen zorgen in de lagere gebieden. Daarom werden er op bepaalde plaatsen, waaronder Wijnjeterp, sluizen aangelegd. In Wijnjeterp kwam in 1785 een houten schutsluis, die al na 18 jaar, in 1803 werd vervangen door een stenen exemplaar, die de bijnaam ‘it stiennen fallaat’ kreeg. Al tijdens het graven, of vrij snel daarna, zullen de eerste pioniers zich hebben gevestigd langs de vaart, waarschijnlijk vooral bij de sluis. Reacties, en/ of aanvullingen? Dat kan/ mag! Jan Jager

19


de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

20

Duerswâldmer Wei 6, 9243 KA Bakkeveen Tel.: 06 - 20 35 64 90 E-mail: info@schildersbedrijfwelfing.nl Website: www.schildersbedrijfwelfing.nl


Nieuws van het computercafé Het computercafé is een succes. Deze bijeenkomsten staan in het teken van hulp, saamhorigheid en een kopje thee/koffie en er zijn voor iedereen, ongeacht kennis, ervaring en leeftijd. Wat gaan we doen? Arne de Waard en Fokje Meijer zijn aanwezig om te assisteren. Bij hen kunt u terecht met de problemen waar u bij het gebruik van de computer en programma’s tegenaan loopt. Bovendien is het zo dat er door de uitwisseling van kennis ook al veel onderling kan worden opgelost. Zo ontstaan ook nog eens leuke contacten! U dient er wel rekening mee te houden dat er maar twee begeleiders zijn, dus het kan zijn dat u even moet wachten. U kunt bij ons gebruik maken van de vaste computers of WiFi voor uw eigen laptop/tablet. Ook zonder computerproblemen bent u van harte welkom. Wanneer en waar? In principe elke 2de dinsdag in de maand.

Het volgende computercafé zal op avond plaatsvinden: 10 maart van 19.00 – 21.00 uur in het MFC De Swingel, lokaal boven. Wilt u liever op de middag, dat kan ook. Op 14 april van 13.30 - 15.30 uur is er ook weer computercafé. Kosten: €5,-- incl. koffie/thee. Graag tot ziens en noteer beide data in uw agenda! Vragen? Bel Fokje Meijer: 0516481479 of Arne de Waard: 0615183446.

21


Ondernemersvereniging Wijnjewoude-Hemrik bestaat 75 jaar!! Reden voor een feestje! Omdat wij ook zoveel mogelijk oud-leden van de vereniging erbij willen hebben doen wij deze oproep!! Bent u lid geweest van de Middenstandsvereniging en/of Ondernemersvereniging WijnjewoudeHemrik? Laat het zo snel mogelijk weten via michiel_sippy@hetnet.nl Of bel met Sippy Kamminga: 06-20275135 Henk v/d Wal: 06-41681098 John v/d Veen: 06-55774331 Alvast bedankt. Bestuur ondernemersvereniging Wijnjewoude-Hemrik.

Dhr W. Tolman 22

Mevr. B.H. de Vries


Avondvierdaagse Hemrik 2015 Het bestuur van Stichting Avondvierdaagse Hemrik is al weer druk met de organisatie van de 6e avondvierdaagse in Hemrik. Net als vorig jaar hebben we de 5 en de 10 km, maar dit jaar zijn er 4 wandelavonden! We starten op dinsdag 19 mei (in de week tussen hemelvaart en Pinksteren). Op vrijdag 22 mei is de laatste wandeldag, die we natuurlijk weer een feestelijk tintje willen geven. We hopen natuurlijk op heel veel sportievelingen, om het succes van vorig jaar minimaal te evenaren. Alles even op een rij: Datum: 19 t/m 22 mei 2015 Startlocatie: De Bining Starttijden: 10 km vanaf 17.30 uur en de 5 km vanaf 18.00 uur Kosten: 4 avonden € 4,00, 1 avond (met medaille) € 3,00. Mocht je meelopen zonder medaillewens dan vragen we € 1,00 per avond onkostenvergoeding. Zwartlopen is niet toegestaan. Aanmelding: bij voorkeur op www.avondvierdaagse-hemrik.nl onder vermelding van je naam, afstand, hoeveel avonden je mee wilt doen en uiteraard voor de hoeveelste keer je mee doet. Inschrijven kan tot uiterlijk dinsdag 19 mei. Wanneer je niet beschikt over een computer kun je ook een briefje met bovenstaande gegevens inleveren bij Jettie de Boer, Andryssingel 14. NB: Kinderen vanaf groep 7 mogen alleen lopen (uiteraard op eigen risico), al zouden we het wel erg gezellig vinden als ook hun ouders mee zouden doen. Kinderen van groep 6 of lager mogen alleen wandelen onder begeleiding van een volwassene. Moet je nog een maatschappelijke stage lopen?????? Meld je aan!!! Geef dan aan hoeveel uren je wilt. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht van ons, want er zijn een beperkt

aantal plaatsen. Ook zijn we op zoek naar extra vrijwilligers vanwege de toenemende drukte. Tevens zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die ons bestuur willen komen versterken. Wanneer je meer info wilt aarzel dan niet om Astrid of Jettie aan te spreken of een mailtje te sturen naar www.avondvierdaagse-hemrik.nl. Het bestuur

23


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

- activiteiten

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

24

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Vrouwenmeeting Bakkeveen 11 maart Wordt het voor jou ook tijd om UIT je boot te stappen? Julia Molenaar zal woensdagochtend 11 maart bij ons komen om hierover te spreken. Ze heeft een eigen praktijk: 'Bij de Jabbok' in Leeuwarden en is getrouwd met cabaretier Ruurd Wallinga. Misschien hebt u haar wel gespot bij Festival316 in Ureterp? Al een vijftal jaren organiseren wij in Bakkeveen de vrouwenmeetingen, elke tweede woensdag van de maand. Een gezellige maar vooral bemoedigende ochtend voor elke vrouw die daar behoefte aan heeft. De ene keer een goede spreekster, de andere keer een creatieve invulling. Maar het gaat allemaal om één ding: God bekend maken, horen en zien hoe Hij in ons leven wil zijn. Hoe God de vrouw bedoeld heeft...

Zo bent u dus ook deze ochtend, 11 maart, van harte welkom in de Plaza Herberg, naast snackbar de Kolk, Foarwurkerwei 11 te Bakkeveen. Vanaf 9.30 uur hebben wij koffie en thee klaar staan en rond 9.45 uur zullen wij beginnen. De jongste kinderen kunnen gerust mee, wij hebben een gezellig speelhoekje voor hen. 8 april Ytsje Minnema komt deze ochtend bij ons om te spreken over hoe wij kunnen bidden onder de leiding van de Heilige Geest? Ze komt uit Drachten en is actief in de Bethel o.a. in het gebedsteam en square. Vragen? Bel Saskia Veenstra: 0646058598 of mail: vrouwenmeeting@hotmail.com Zien we u deze ochtend?

Schuurverkoop! Op zaterdag 28 maart houden wij weer een schuurverkoop. Voor Daniëlle haar reis naar Zambia en Baukje haar reis volgend jaar. Wat verkopen we: gebruikte goederen, zelf gemaakte goederen en leuke sfeervolle paasspulletjes. Waar: Tijd:

Weinterp 47 9241HC Wijnjewoude van 9.00 uur t/m 17.00 uur

Koffie en thee staan klaar!! We hopen u te zien op 28 maart! Met vriendelijke groeten, Baukje de Vos en Daniëlle Blankestein. 25


Varen met de Zonnebloem Op woensdag 6 mei houdt de afdeling Ureterp e.o. van de Zonnebloem haar jaarlijkse boottocht. Deze dag organiseren wij voor onze doelgroep uit Ureterp Frieschepalen - Siegerswoude - Wijnjewoude en Bakkeveen. Wij vertrekken ook deze keer vanuit Drachten voor een tocht over de Friese wateren. We maken net zoals vorig jaar gebruik van de "Jan Plezier", een rondvaartboot voorzien van een ruime salon met zonwerend glas en airco.

Na koffie met gebak en eventueel een borrel, krijgt u een meergangen maaltijd aangeboden. Er is muziek aan boord en er gaan enkele verpleegkundigen mee. 's Middags wordt u door onze vrijwilligers voorzien van consumpties en hapjes, tevens is er een verloting met kans op leuke prijsjes. De kosten voor de gehele dag zijn â‚Ź 35,- per persoon. Het vervoer van en naar uw huis regelen wij voor u. Wilt u met ons meevaren, dan kunt U zich voor 13 april opgeven bij: I. v.d. Veen tel.0512-301984 of C. Nijder tel. 0516-481959 Namens het bestuur van de afd. Ureterp e.o., Antje Berga

26


In het zonnetje gezet Tijdens de algemene Jaarvergadering voor vrijwilligers van de Zonnebloem afd. Ureterp e.o., gehouden op 18 februari in een zaal van de gereformeerde kerk te Ureterp hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Marian Doorgeest en ons 1ste bestuurslid Griet Beute. Beide dames zaten 12 jaar in het bestuur. Marian Doorgeest is vrijwilliger sinds november 1998 en werd in februari 2003 gekozen als voorzitter, een taak die ze nauwgezet oppakte en haar op het lijf geschreven is. Marian was tevens afgevaardigde naar de regiovergaderingen. Griet Beute is vrijwilliger sinds februari 1995 en kwam tevens in 2003 in het bestuur als 1ste bestuurslid. Griet hield zich o.a. bezig met het organiseren van grote evenementen zoals de jaarlijkse boottocht en de gezellige middag. Als blijk van waardering ontvingen beide dames een bronzen waarderingsbeeld van de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. en een bos bloemen. De Zonnebloem afdeling Ureterp e. o. hoopt dat de beide dames zich nog jaren in blijven zetten voor onze afdeling. Antje Berga

27


Medibelconsulting persoonlijke begeleiding en ondersteuning

Voor de ouderen om zelfstandig thuis te blijven wonen, met een beetje extra gezelligheid. Wilt u wandelen, of hulp voor een bezoek aan het ziekenhuis? Kijk voor meer mogelijkheden op mijn website. Of bel. T. 0516 471147 of M. 06-15095597 E. medibelconsulting@gmail.com W. medibelconsulting.nl Bûtewei 59, Wijnjewoude

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

Uit de tandartspraktijk

Wist u dat: Tanden en kiezen behalve door gaatjes ook door tandvleesproblemen verloren kunnen gaan. Door ontstoken tandvlees en wegtrekkend bot gaan ze los staan en vallen op den duur uit. Het vervelende is dat dit proces ongemerkt verloopt. Het probleem heet parodontitis en 30% van de bevolking heeft er last van. Parodontitis heeft ook invloed op uw algehele gezondheid. U kunt eerder hartaandoeningen of suikerziekte ontwikkelen. Ook vermoeidheid kan gerelateerd zijn aan ontstekingen zoals parodontitis. Benieuwd naar de gezondheid van uw tandvlees? In de week van de mondhygiënist kunt u uw tandvlees gratis laten controleren door onze mondhygiëniste Grietje Storm. Zij geeft u ook een passend mondzorgadvies. Belt u wel even voor een afspraak!: 0516 54 11 20

Bezoek voor meer informatie over onze praktijk ook eens onze website: www.TandheelkundigCentrumBakkeveen.nl

28


Veel Zonnebloemen bij de Stripe Het is inmiddels een goede gewoonte geworden bij de Zonnebloem, afdeling Ureterp e.o., het jaarlijkse diner bij De Stripe in Wijnjewoude met gasten en vrijwilligers. Dit jaar vond deze happening plaats op dinsdag 17 februari en kon de voorzitter 94 personen welkom heten. De meeste gasten kwamen uit Bakkeveen, Wijnjewoude, Frieschepalen en Ureterp en werden van huis opgehaald en weer thuis gebracht door de vrijwilligers. Iedereen werd buiten welkom geheten door een aantal vrijwilligers, allen mannen, die de gasten begeleidden naar de ingang, waar de jassen werden aangenomen. Alle gasten en vrijwilligers konden een plekje zoeken in de ruim opgezette zaal, veelal werden bekenden opgezocht en kon het bijpraten beginnen. Ook de Lijte was vertegenwoordigd, voor deze gasten was speciaal een tafel gereserveerd vlakbij het buffet. Zodra iedereen was gearriveerd en de voorzitter de zaal had toegesproken, kon de soep worden geserveerd, hetgeen gedaan werd door de medewerkers van De Stripe, zodat de vrijwilligers deze ronde konden blijven zitten. Ondertussen werd het buffet ingericht aan beide kanten van de

zaal. Na de soep konden de vrijwilligers en de gasten, sommigen met behulp van een vrijwilliger, bij het buffet een keuze maken uit zowel koude, als warme gerechten. Dit was geen gemakkelijke opgave, aangezien er zoveel lekkers stond, zodat de borden al snel te vol waren. Gelukkig was bij de aanvang van het diner verteld, dat er meerdere keren opgeschept mocht worden en daar hebben velen gebruik van gemaakt. Na dit voortreffelijke buffet was het nog niet gedaan met smikkelen en werd het dessert geserveerd, op alle tafels hetzelfde (ijs, pudding, slagroom, advocaat, teveel om op te noemen). Aan de stilte in de zaal was te merken dat iedereen zat te genieten. Ondertussen werd door de huidige voorzitter, Marian Doorgeest, die na 12 jaar het bestuur verlaat, de beoogde nieuwe (en inmiddels gekozen) voorzitter voorgesteld, te weten de heer Albert de Vries uit Wijnjewoude. Zij wenste hem heel veel succes en vooral plezier als voorzitter van deze mooie organisatie. Na een dankwoord voor de mensen van De Stripe (de familie De Vries en hun medewerkers) en de vrijwilligers werd de avond afgesloten en wenste Marian alle aanwezigen wel thuis. Namens de Zonnebloem, afdeling Ureterp e.o. Een vrijwilliger. 29


Ut de skoalle klapt Op dit moment van schrijven is het rustig in de basisscholen en op de schoolpleinen. De leerlingen en leerkrachten genieten van een welverdiende vrije week. Aan de dagen en de natuur kun je merken dat we richting voorjaar gaan. ‘s Morgens vroeg hoor je de vogels fluiten, het is al licht als we naar school gaan en de bloembolletjes steken voorzichtig hun ‘hoofd’ boven de grond. Een fijne tijd, waarin je vooral kunt genieten van deze kleine, mooie cadeautjes van moeder natuur. De afgelopen weken heeft het overleg tussen cbs Votum Nostrum en obs it Twaspan voornamelijk in het teken gestaan van het continurooster. Op beide basisscholen is een ouderinformatieavond georganiseerd. Collegadirecteuren hebben verteld over het proces richting het continurooster en de ervaringen. De ouders kregen de gelegenheid om vragen te stellen. Deze avonden zijn positief verlopen. Daarna is binnen de teams, OR en MR afgesproken om de proefperiode maar te proberen. Dan kan een ieder ervaren hoe het verloopt en na de proefperiode een weloverwogen keuze maken. De proefperiode en de proefroosters zijn in overleg met elkaar voor beide basisscholen op elkaar afgestemd. De communicatie hierover is gezamenlijk als 1 brief richting alle ouders gemaild. Van dinsdag 7 april t/m vrijdag 1 mei worden binnen 4 weken 2 verschillende roosters georganiseerd. Het 1e rooster is 5 dagen tot 14.00 uur voor alle groepen en het 2e rooster is 4 dagen tot 14.15 uur met de woensdagmiddag vrij. De begintijd van beide scholen zal tijdens deze 4 weken 8.15 uur zijn. Het is spannend 30

voor iedereen en we zijn nieuwsgierig naar de ervaringen van zowel de leerlingen, ouders als de leerkrachten. Uiteindelijk zullen de ouders beslissen of de huidige schooltijden wijzigen of niet door middel van een enquête na de proefperiode. Deze enquête wordt voor beide basisscholen na de meivakantie georganiseerd. In februari heeft groep 7/8 drie technieklessen kunnen volgen op de BHS te Gorredijk. Interessant, omdat je op deze manier een les kunt volgen op een Voortgezet onderwijs-school. Leerzaam, een uitdagende opdracht in een goed ingericht technieklokaal! Dit kan georganiseerd worden, omdat de ouders het vervoer verzorgen. Onze hartelijke dank hiervoor!. In februari kwam de brandweer op school bij groep 7/8. Niet om brandje te blussen (gelukkig), maar om de leerlingen informatie te geven over brandveiligheid. De brandweerman vertelde over praktische, herkenbare aspecten van brand en brandgevaar. De leerlingen waren nieuwsgierig. Een interessante en leerzame middag. Daar kan geen lesboek tegenop.


Onder het motto van “Fruit, een lekker buit!” hebben de leerlingen van obs it Twaspan in het najaar van 2014 maar liefst 190 kiwizegeltjes gespaard. Dit heeft 10 kiwiballen opgeleverd. De leerlingen spelen hier vaak mee en dit smaakt naar meer speelgoedmateriaal. Eind februari / begin maart wordt een paasei-actie georganiseerd. De leerlingen van obs it Twaspan verkopen paaseitjes aan ouders/ verzorgers, familie, buren, en/of oppas. De bestelling wordt in maart door de leerlingen bezorgd. U koopt toch ook? De opbrengst van deze actie wordt besteed aan speelgoedmateriaal voor het schoolplein.

In de laatste maanden van het schooljaar worden in Opsterland verschillende sporttoernooien georganiseerd voor de basisscholen. Het voetbaltoernooi, korfbaltoernooi, de crossloop en de atletiekdagen voor de leerlingen en het volleybaltoernooi voor de leerkrachten. Beide scholen zullen vertegenwoordigd zijn tijdens deze sportevenementen. Indien nodig en daar waar mogelijk als een gezamenlijk team. Namens de teams Nostrum en it Twaspan

van

Votum

Bingo Hemriker Volleybal Club Op zaterdag 18 april organiseert HVC (Hemriker Volleybal Club) een gezellige Bingo. Ondernemersvereniging Wijnjewoude-Hemrik

bestaat 75spelen, jaar!! We gaan deze avond acht standaard rondes waarbij mooie prijzen kunnen worden gewonnen zoals: friteuse,voor sandwich grill, smoothiemaker, Reden een feestje! Omdat wij ook gourmetstel, vleesprijzen etc.oud-leden en er wordt 1 SUPER RONDE gespeeld zoveel mogelijk van de vereniging met cadeaubonnen van Tuindorado en Fixet en als erbij willen hebben doen wij deze oproep!! hoofdprijs een dinercheque van €75,-!! Bent u lid geweest van de Hierbij is iedereen van harte welkom! Middenstandsvereniging en/of Ondernemersvereniging WijnjewoudeDus pak vast uw stiften en pennen en noteer in uw agenda: Hemrik?

18 april 2015 Laat- hetZaterdag zo snel mogelijk weten via De Bining* te Hemrik michiel_sippy@hetnet.nl - Kosten 8 rondes zijn €10,00 Losse kaartjes voor de06-20275135 super ronde € 2,50 Of bel met Sippy Kamminga: - De bingo start om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de zaal open Henk v/d Wal: 06-41681098 - Tussendoor pauzes06-55774331 John v/d 2Veen: Wij hopen dat het een gezellige avond gaat worden en dat velen van u met mooie Alvast bedankt. prijzen naar huis gaan. Des te meer zielen des te meer vreugd, dus kom allen! Het bestuur HVC Bestuur ondernemersvereniging Wijnjewoude-Hemrik. * De Bining is het dorpshuis, Engbert Pierswei 4, te Hemrik. Helaas is er geen pin mogelijkheid aanwezig. 31


Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.

32


Bejaardenhuizen verdwijnen, langer thuis wonen Vrijwel iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Tot voor kort was het heel vanzelfsprekend dat u kon verhuizen naar b.v. een bejaarden- of verpleeghuis wanneer thuis wonen door ziekte, lichamelijke of geestelijke beperkingen niet meer mogelijk was. Maar dat is nu niet meer zo! Tegenwoordig moet u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen ook wanneer dat steeds lastiger wordt. Het aantal plaatsen in bejaarden- en verpleeghuizen wordt meer dan gehalveerd. Dat betekent dat u zichzelf tijdig de vraag moet stellen: ‘Is mijn woning klaar voor mijn toekomst?’ Als u ouder wordt, is de kans op fysieke ongemakken groter. Meer comfort is dan een noodzaak in plaats van een luxe. Veel huizen worden aangeboden als seniorenwoningen of als levensloopbestendige woningen. Maar hierbij wordt geen rekening met een aantal zaken zoals bijvoorbeeld het ontvangen van zorg. Daardoor voldoen slechts weinig van die woningen werkelijk aan alle eisen. Ten onrechte gaan veel mensen, waaronder bouwprofessionals, er van uit dat aanwezigheid van brede deuren en het ontbreken van drempels wel voldoende is. Wat te denken van een badkamer die er prachtig uitziet maar waarin u niet door externe verzorgers geholpen kunt worden zoals verwacht, in verband met de ARBO wet- en regelgeving? Om zowel ouderen als bouwprofessionals op dit gebied te kunnen adviseren is ‘Zelfstandig Wonen Ouderen Friesland’ ontstaan. ZWOF is opgericht door Yvonne Sterk, Friezin en is gevestigd in Stiens. Zij is opgeleid tot en heeft jarenlange ervaring als makelaar/taxateur. Ze heeft zich door middel van opleidingen gespecialiseerd in het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen en is de eerste Seniorkeurmakelaar in Friesland.

Op verzoek van het Nederlands Instituut Levensloopgericht Wonen heeft zij, samen met andere specialisten, keuringen ontwikkeld voor het vaststellen of een woning, wooncomplex, mantelzorgwoning of zorgunit geschikt is voor bepaalde doelgroepen. De resultaten van een dergelijke keuring worden gewaardeerd in sterren waarbij ook nog een unieke ster voor ARBOeisen wordt afgegeven. Zwof kan ingeschakeld worden door zowel particulieren als bouwbedrijven. Bij particulieren komen wij thuis en door het stellen van vragen en het beoordelen van de woning brengen we de persoonlijke situatie helder in kaart. Op basis daarvan kijken we wat voor u de beste oplossingen en mogelijkheden zijn. Misschien is een goede verbouwing wel de oplossing of verhuizen naar een andere woning die beter past of wellicht het plaatsen van een mantelzorgwoning. Binnenkort staat ons aanbod van mantelzorgwoningen, zorgunits, kleinschalige woonvilla’s maar ook appartementen (waarbij aangegeven wordt in hoeverre deze geschikt zijn voor specifieke doelgroepen) ook online. Meer informatie vindt u op: www.ZWOF.nl

33


Groot projectkoor met ‘De Kruisiging’ in Wijnjewoude Op woensdag 1 april kunt u in Wijnjewoude genieten van de Nederlandse uitvoering van het indrukwekkende passie-oratorium ‘The Crucifixion’ van John Stainer. Dit klassieke koorwerk, dat jaarlijks veel wordt uitgevoerd in Engelse kathedralen, lijkt enigszins op Bach’s Mattheus Passion. Zo kent het ook recitatieven, solo’s en prachtige koralen die deels zelfs in samenzang worden gezongen. ‘De Kruisiging’ is een meditatie op het lijden van Jezus en Gods bevrijdende liefde voor de mensheid. In de gloednieuwe Nederlandse vertaling van Hans de Ruiter komt de inhoud nog dichter op de huid, zo ervaren de zangers. Aan de basis van het projectkoor, dat bestaat uit ruim 70 enthousiaste zangers, staat ons eigen christelijk gemengd koor ‘Looft den Heer’. De meeste van de 46 gastzangers komen uit heel Zuid Oost Friesland. Het geheel staat onder de bezielende leiding van onze jonge koordirigent Annejaap Soldaat, die ook de baritonsolo’s (Jezus) op zich neemt. De tenorsolo’s (verteller) worden indrukwekkend vertolkt door koorlid Jacob Sinnema. Siebe Reiding bespeelt het orgel. Bij aanvang worden de (samenzang)koralen kort ingestudeerd.

34

Mocht u op woensdag 1 april verhinderd zijn, eind maart staan er nog drie uitvoeringen in de regio gepland. Aanvang is steeds om 19.30 uur. Het geheel duurt ongeveer 1.15 uur. Gratis toegang. Bij de uitgang is een collecte voor de onkosten. Uitvoeringen: Woensdag 25 maart in Frieschepalen, Gereformeerde kerk De Paedwizer, ’t Paed 1 Vrijdag 27 maart in Oosterwolde, PKN kerk Het Anker, Jan Frankensingel 30 Zaterdag 28 maart in Haulerwijk, Kerkelijk Centrum de Oerdracht, Hoofdweg Boven 77 Woensdag 1 april in Wijnjewoude, Gereformeerde kerk, Merkebuorren 34 Voor informatie: Looft den Heer Wijnjewoude Janny Janssen, PR 0516-480562


Nieuws vanuit de Willedei Jelle B doet slotact Willedei Niemand minder dan Jelle B. is dit jaar verantwoordelijk voor de slotact. Ook het populaire duo Die Twa is aanwezig op 5 september aanstaande. Door de aanwezigheid van deze populaire zangers is besloten om de Willedei door te laten gaan tot 21.30 uur. De slotact vindt plaats van 20.30 - 21.30 uur op het hoofdpodium bij MFC de Swingel. Ook nu blijft de entree gratis. Dus zet het alvast in je agenda. Nieuwe website De Willedei heeft een nieuwe website. Deze website voorziet je nog beter in het laatste nieuws en alle informatie omtrent het festival. Bekijk hem via willedei.nl. Deze pagina heeft ook een goede verbinding met onze social media kanalen.

Ben jij er zo ĂŠĂŠn of weet je een zangtalent of een muziekgroep? Meld je dan aan via muziek@willedei.nl Het duurt nog even voordat het september is, maar wij hebben er in elk geval zin in. Volg ons via facebook.com/willedei om op de hoogte te zijn van het laatste nieuws.

Braderie Ben je ondernemer of hobbyist uit Wijnjewoude of omstreken? Meld je dan nu aan voor een plek op de gezellige braderie. Opgeven kan via braderie@willedei.nl

Nieuwe bestuursleden Na onze oproepen hebben Fenna de Haan, Dirk Jan van der Meulen en Eric van der Wal plaatsgenomen in het Willedei bestuur. Wij zijn blij dat zij zich enthousiast inzetten om dit populaire festival elk jaar weer te organiseren. Echter zijn we nog niet compleet. Interesse? Bel Anne-lys Herder via 06 30 77 46 01.

Artiesten De Willedei is een geschikt podium voor zowel gevestigde artiestennamen maar ook voor aanstormend talent.

Soos Wijnjewoude Woensdag 18 maart de laatste soosmiddag. Deze wordt verzorgd door Duo Nostalgie uit Groningen met humor, sketches en liedjes. Aanvang 14.00 uur in het gebouw De Driehoek. Namens het Bestuur, Joke Nust - Boonstra

35


36


Nieuws van de Swingel Ook deze maand weer nieuws van het bestuur van MFC De Swingel. Vanaf november 2014 geven we een ‘Slinger aan de Swingel’. De actie Vrienden van De Swingel is bijna afgerond, de voorbereidingen voor het Open Podium draaien op volle toeren. In de week van de voorjaarsvakantie zijn veel vrijwilligers de deuren langs geweest om u te vragen vriend te worden van de Swingel. Hoewel de precieze opbrengst van deze actie nog niet bekend is op het moment van schrijven van dit stukje, kunnen we al wel zeggen dat alle verwachtingen zijn overtroffen. Nu al danken we iedereen hartelijk die dit mogelijk hebben gemaakt, met name de vrijwilligers die u hebben bezocht met de vraag om een bijdrage en natuurlijk ook allen die hebben gegeven. De opbrengst zal zoals bekend is ten goede komen aan de kas van het bestuur van de Swingel. We zullen hiermee vooral verbeteringen en onderhoud aan het gebouw realiseren. Niet alleen de financiële bijdragen worden erg op prijs gesteld, we zullen ook de vele opmerkingen die we hoorden van u gebruiken om de kwaliteit van De Swingel en alles wat daarbij hoort verder te verbeteren.

Intussen tellen we af naar 11 april a.s. We organiseren dan een Open Podium van en voor dorpsbewoners. Veel mensen hebben zich al gemeld met een bijdrage. Denk aan muziek, bijdragen van verenigingen en mensen uit Wijnjewoude die bijzondere talenten durven laten zien. Op 16 maart a.s. ronden we de inschrijving voor deelnemers af. We stellen dan een lijst op met het programma voor die avond. (in uw agenda stond 11 april 19.30 uur toch al genoteerd?). De entree bedraagt voor die avond € 3,-- , Vrienden van de Swingel mogen voor de helft naar binnen. Met dank aan ‘Dorpsbudget’, dat een financiële bijdrage levert voor deze avond mogen kinderen uit Wijnjewoude die avond gratis bijwonen! Ook hier onze dank. De nieuwste activiteit die we kunnen melden is nog in een pril stadium. We zijn bezig om een terras aan de straatkant van de Swingel te realiseren waar we in de zomer maandelijks muziekactiviteiten willen organiseren. We houden u natuurlijk op de hoogte. We blijven u uitnodigen om te helpen en ideeën aan te leveren. Goos Bus, Secretaris MFC De Swingel 37


Dorpsfeest 2015 Dorpsgenoten. We hebben het programma voor dit jaar al bijna rond. Maar eerst even dit. In eerdere berichtgeving heeft gestaan dat wij weer een solexrace zouden organiseren. Na contact met diverse solexclubs en diverse inwoners van Wijnjewoude is gebleken dat hiervoor maar weinig tot zeer weinig animo zou zijn. Er zouden maar een paar deelnemers zijn. Wij hebben dan ook besloten om geen solex race te organiseren. Het programma ziet er nu als volgt uit: Woensdag starten we weer, in samenwerking met VVV, met de rommelmarkt (tijden nog niet bekend). Om 20.00 uur hebben we in de tent muziek met Friese liederen en sketches. Dit wordt verzorgd door GeDobr. De donderdagochtend hebben we voor de gezamenlijke scholen en peuterspeelplaats dit jaar wat anders. Hadden we afgelopen jaren spelletjes, dit jaar verzorgt: “De Frets“ een interactieve muziektheatervoorstelling. Donderdagavond *** De vrijdag beginnen we ‘s morgens met Bingo. ‘s Middags om 17.00 uur is er de playbackshow voor jongeren. Om 20.00 uur volgt die voor de ouderen. Opgaven mogen nu al worden doorgegeven. Stuur ze naar onderstaand email adres. Na afloop is er muziek, welke dit jaar wordt verzorgd door DJ Appie.

38

Zaterdagmiddag*** Zaterdagavond sluiten we het feest af met Boulevard. *** Dit jaar is er beachvolleybal. Dit zal plaatsvinden op donderdagavond of zaterdagmiddag. In verband met de invulling van de zaterdagmiddag/ donderdagavond is dit nog niet bekend. We hopen in de Bân van april u hierover nader te berichten. Feest 2016 Ook hier zijn we al me bezig. In 2016 is het voor de 20ste keer dat er dorpsfeest is. Het feest vindt plaats van woensdag 15 t/m zaterdag 18 juni. Noteer alvast deze data in uw agenda. Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben: u kunt ze kwijt op ons email adres: SDWW@LIVE.NL


Uitvaartvereniging Eert De Doden Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van Uitvaartvereniging “Eert de Doden” te Wijnjewoude. Datum: Aanvang: Locatie: Agenda: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

10. 11.

maandag 16 maart 2015 20.00 uur Mfc de Swingel te Wijnjewoude Opening Notulen vergadering 17 februari 2014 Jaarverslag secretaris Verslag penningmeester Verslag kascommissie: E. Stoker en H. Hielkema- Haisma Benoeming nieuw kascommissielid Mededelingen: 1.Vaststelling ledenkorting 2.Vaststelling contributie (voorstel bestuur de contributie met ingang van 2016 te verhogen van €15,- naar € 17,50) Pauze Bestuursverkiezing; Aftredend R. van der Woude Tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering worden ingebracht. Rondvraag Sluiting

Graag tot ziens op de ledenvergadering, Bestuur uitvaartvereniging EDD Wijnjewoude Nieuwsbrief Uitvaartvereniging Eert de Doden. Maart 2015 Uitvaartvereniging EDD is al langer dan 100 jaar een begrip in ons dorp. In 2014 is dit jubileum gevierd. Wat doet een uitvaartvereniging voor de leden? - Het verzorgen van de uitvaart naar wens van de nabestaanden. Dit gebeurt door een vakbekwame en gediplomeerde uitvaartleider en dragers uit het eigen dorp. - Het regelen van de zakelijke aspecten, zoals de overlijdensakte, aangifte bij het gemeentehuis, drukwerk, locatie, bloemen, vervoer etc. Omdat de vereniging scherpe afspraken heeft met Uitvaartverzorging Van der Zwaag uit Heerenveen, kunt u 25 tot 30% besparen op de kosten van een uitvaart, met name de korting op de diensten van de bode en kortingen op de geleverde materialen. Voorwaarde is dat de financiële afwikkeling van de uitvaart door uitvaartvereniging EDD wordt verzorgd. Na de uitvaart kan 39


Van der Veen onroerend goed b.v. biedt aan: - Verhuur grote hal, beschikbaar vanaf 01-01-2015 - Aan de Tolleane te Wijnjewoude - Hal bestaat uit 2 delen. - Met kantoor ruimtes en toiletten. - Kan per gedeelte verhuurd worden. - Verkoop per gedeelte bespreekbaar. Voor interesse en/of vragen kunt u contact opnemen met de onderstaande nummers:

Van der Veen onroerend goed b.v. 06 55 77 43 31 of 06 46 03 84 67 Sanne de Ree DiĂŤtist en voedingskundige

In 2014 worden weer 3 uren dieetadvisering vergoed uit uw basispakket. Spreekuur in MFC De Swingel Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729 Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk

Massage Wellness Garden Even tijd voor uzelf. Dat kan bij ons U kunt bij ons terecht voor diverse massages. Kijk voor behandelingen, acties en prijzen op:

www.massagewellnessgarden.jimdo.com Tjalling Harkeswei 104 Wijnjewoude massagewellnessgarden@outlook.com

40


Uitvaartverzorging Van der Zwaag de nabestaanden ook helpen of adviseren bij praktische zaken, zoals het regelen van de bankzaken, uitkeringen en de belastingaangifte. Lidmaatschap Als u lid wilt worden van de vereniging kunt u het aanmeld-contactformulier downloaden van onze website. Na het formulier ingevuld te hebben kunt u dit opsturen naar de penningmeester van onze vereniging. Ook kunt u contact met de penningmeester opnemen voor meer informatie. In principe kunt u op elke leeftijd lid worden. Hiervoor is een regeling ontworpen, hoe langer men lid is, hoe hoger het bedrag van de ledenkorting. Bij overschrijving vanuit een vorige woonplaats wordt er een intredebedrag berekend. Dit is op basis van een door alle verenigingen gebruikte intredetabel. Het maximale ledenkortingsbedrag is vastgesteld op € 900,-. De contributie bedraagt € 15,- per persoon per jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid als een of beide ouders lid zijn van onze vereniging. De hoogte van de ledenkorting en de contributie worden jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Contributie Als u ons heeft gemachtigd de contributie automatisch te innen, wordt of is dit omstreeks

25 februari van uw rekening afgeschreven. Voor degenen, die nog niet een machtiging voor automatische afschrijving hebben afgegeven, vragen wij u vriendelijk dit alsnog te doen. Het levert u en ons gemak en een kostenbesparing op. Als u niet een automatische afschrijving heeft, zijn wij genoodzaakt € 2,- kosten in rekening te brengen en bij een herinnering zelfs € 5,-. Hierover is een besluit genomen in de algemene ledenvergadering. Het bestuur doet op de algemene ledenvergadering van 16 maart 2015 het voorstel de contributie van €15,per persoon te verhogen naar € 17,50 per persoon. Dit in verband met de dalende rente en toenemende kosten. Wijzigingen Wij verzoeken u adreswijzigingen of wijzigingen in uw gezinssituatie door te geven aan de penningmeester van onze vereniging. Website Voor meer informatie kunt u kijken op de website uitvaartverenigingenopsterland.nl of contact opnemen met één van de bestuursleden.

Bestuur Uitvaartvereniging EDD Voorzitter : J. Miedema Penningmeester : G. van der Wier-van der Meulen Secretaris : A. Drenth-Hoekstra : T. van der Mei-Bouma : R. van der Woude

tel. 0516-481305 tel. 0516-481880 tel. 0516-481590 tel. 0516-481284 tel. 0516-481391

41


Volkstuinencomplex Boerestreek Witte kool wordt voor de verwerking tot zuurkool, maar ook voor de verse markt geteeld. Het is een van de oudste koolsoorten. De teelt vindt vanouds voornamelijk plaats in West-Friesland, Noord-Holland, omdat daar geen aantasting door knolvoet optreedt. Dit is ook terug te vinden in de ras-namen, zoals in Langendijker Bewaar en Roem van Enkhuizen. Ook vindt er nog teelt plaats in Limburg en Noord-Brabant, maar daar moet een ruime vruchtwisseling worden toegepast. In Groningen, Drenthe, Overijssel wordt ook boeskool gezegd. Van witte kool bestaan twee typen, het spitse type, spitskool of witte spitskool genoemd, en het ronde type, witte kool. Witte kool heeft een hoog vitamine C gehalte en bevat thiocyanaat dat een antibiotische werking heeft. In tegenstelling tot veel andere groenten bevat witte kool vrijwel geen nitraat. Als je een kater hebt dan kun je op rauwe koolbladeren kauwen. De hoofdpijn wordt dan minder. Het helpt ook tegen sommige hoofdpijnen die niet door een kater veroorzaakt worden. Kolen helpen tegen obesitas. In kolen zit wijnsteenzuur. Dit voorkomt dat suiker wordt omgezet in lichaamsvet. Wanneer je elke dag een koolsalade eet is dit een uitstekende remedie tegen obesitas. Witte kool met spekjes en banaan. Olijfolie. 1 grote ui. 200 gr reepjes gerookte spekjes. 500 gr gesneden witte kool. Scheutje witte wijn. 1 grote banaan.

42

Bak in de wok of een stevige pan de spekreepjes knapperig en haal ze dan uit de wok. Voeg de olijfolie toe en bak de halve ringen ui glazig. Voeg dan de kool en de spekjes toe, nog even licht bakken en “afblussen” met witte wijn. Plaats het deksel op de pan en stoof de kool tot hij nog lekker knapperig is. Snij, vlak voor het serveren, de banaan in plakjes en schep deze voorzichtig door de kool. Eventueel op smaak brengen met zout en peper. Lekker met een procureurlapje of voor vegetariërs met een kaasschnitsel (wel de spekjes weglaten dan) en aardappelpuree met verse bieslook. Siebo Groenewold


Kinderkleding en speelgoedbeurs Wanneer: Tijd: Waar: Wat:

Mail: Bel:

28 Maart 2015 14.00 – 16.00 uur De Swingel te Wijnjewoude Tweedehands kinderkleding en speelgoed Zelf kinderkleding en/of speelgoed verkopen? Reserveer voor 24 maart een plek! kinderkledingspeelgoedbeurs@hotmail.com 06-20387429/ 06-36332266

Het gaat om de verkoop van tweedehands en/of nieuwe kinderkleding en speelgoed. De kosten bedragen € 5,- voor een tafel/plek in “De Swingel”.

SwingelNieuws!! Februari is alweer achter de rug. Een recordmaand voor de Swingel! Een terugblik. De Swingel Bingo werd gezien het de eerste keer was, goed bezocht. Met dank aan de ondernemers uit het dorp werden er leuke prijzen weggegeven aan de winnaars. De bingo krijgt zeker een vervolg. We denken dan aan een seizoen bingo. Het darttoernooi bleek een schot in de roos. Met 32 deelnemers was het precies goed. Ook het darttoernooi wordt zeker nog een keer georganiseerd. De daghap krijgt steeds meer bekendheid. De laatste twee keer was het helemaal op, uitverkocht! Vanzelfsprekend gaan we hier dan ook vrolijk mee door. Ons cafetaria wordt ook steeds drukker bezocht. De actie die de hele maand februari actief was krijgt een vervolg. Details hierover ontvang je zeer binnenkort in de brievenbus. Op dit moment is er iedere week wel een kinderfeestje en/of een familiefeest. Ook voor maart staan er alweer 5 in de agenda. Sommige hebben een besloten karakter. Informatie hierover vind je in de Swingelagenda, verderop in deze Bân. De sportzaal wordt ook steeds beter bezet. Hierbij speelt het slechte vooral natte weer een belangrijke rol. We zijn natuurlijk niet minder tevreden daardoor. De maand

sloten we af met een geweldige live show van de Alanis Morissette Tribute band. Zeer goed bezocht en ook weer heel erg gezellig. Op 18 april de volgende live show met een optreden van de Winnaar van de Oerrock Play Offs. Je ziet dat in elk opzicht de swingel op volle toeren door draait. Wat gaan we in maart en april doen? De uitvoering van Euphonia. Een jaar lang hebben ze iedere week geoefend in de Trijehoek en gaan op 7 maart je van de stoel af blazen. De ledenvergadering van Plaatselijk Belang op 10 maart. Wijnjewoude is volop in beweging. Wil jij weer 43


helemaal op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en de plannen, kom dan langs. De koffie staat voor je klaar. 27 maart de volgende kinderdisco. 28 maart de kinderkleding en kinderspeelgoed beurs. Deze gratis toegankelijk beurs trekt veel standhouders. Er is dus ook van alles te koop, voor erg weinig. Bovendien is het altijd wel gezellig. We zorgen voor een leuk terrasje waar je even gezellig een kopje koffie kunt drinken. 11 april het open podium. Dit begint steeds meer te leven en intussen is er al een behoorlijk aantal opgaves. Je merkt wel dat er weer een hoop te doen is in het dorpshuis. Ongetwijfeld vergeet ik nog van alles. Voor actueel nieuws kun je ons volgen via Facebook. Regelmatig krijg je via de pagina

nieuws over de Swingel, of check je onze website, www.swingel.nl Dan het verhuisnieuws. Inmiddels wonen we alweer een maand op de Meester Geertswei. Vooral na de vakantie week begint het wat te wennen. We merken wel het enorme voordeel dat we zo dichtbij wonen. Het heen en weer rijden is nagenoeg over. De enige rit die we nog hebben is van en naar school. Na de zomervakantie gaan onze jongens zeer waarschijnlijk in Wijnjewoude naar school, dan zijn dat ook volwaardig Wynjew창ldsters. We wensen iedereen een gezellige tijd en graag tot ziens in de Swingel. Eric en Trientsje van der Wal Voor reserveringen of info bel je met 0516 480 741 of mail je naar info@swingel.nl

Swingel Agenda 06 maart 07 maart 10 maart 14 maart 16 maart 18 maart 20 maart 27 maart 28 maart 11 april 18 april 17 juli 05 september

44

Besloten feest Uitvoering Euphonia Ledenvergadering Plaatselijk Belang Besloten feest Ledenvergadering Eert De Doden Provinciale verkiezingen en Waterschapsverkiezingen Bijeenkomst Zonnebloem Kinderdisco Kinderkleding-en speelgoedbeurs Open Podium Live muziek met de winnaar van de Play Offs Bouwvakfeest Willedei met o.a. Die Twa en Jelle B


Longa turnt zich in de prijzen In de afgelopen twee maanden zijn er weer goede prestaties geleverd door de Longa-leden. Bij het niveau instap heeft Jenneke Post een medaille gewonnen tijdens haar eerste turnwedstrijd op dit niveau. Fenna Russchen behaalde brons, Yfke Folkertsma en Nienke Boonstra mochten zilver in ontvangst nemen en Islande van der Molen en Daniëlle Stoker betraden het hoogste podium. Bij de acro wedstrijden werden er ook medailles gehaald. Indy Dijkstra en Nienke Boonstra lieten middels een prachtige oefening zien dat ze twee keer de beste waren in hun categorie en namen het goud mee naar Wijnjewoude. Douwe van der Zee en Tessa Russchen lieten zien dat de acro sport voor zowel jongens als meisjes geschikt is. Ze wonnen bij twee wedstrijden een prijs, een keer zilver en de laatste keer goud! Tot slot won het trio Anouk van der Heide, Merith Stoker en Berber Akker een goed verdiende zilveren medaille. Tijdens de funwedstrijd is Redmer de Boer vol trots met een zilveren beker naar huis gegaan. Het seizoen is halverwege en belooft nog wat! Ben je nieuwsgierig geworden naar wat er allemaal te doen is bij Longa? Kom dan gerust langs in de Swingel, waar Longa elke dag actief is. Voor het actuele lesrooster kun je kijken op www.longawijnjewoude.nl

Tennisvereniging “Weningewalde” Wijnjewoude Het seizoen om te tennissen komt er weer aan, dus wil je graag een balletje slaan kom dan een keer naar de baan. Word lid en je kunt vrij tennissen op onze banen. Vanaf een jaar of vijf tot ….. ben je welkom. Ook tennislessen worden dit seizoen weer gegeven op de dinsdag: dus kom maar langs op dinsdag vanaf 18.10 tot 21.10 uur. Wil je meer info hebben dan kun je bellen met de trainer: Ate de Jong 06-19844738 of bestuurslid: Diny Bouma 06-33180272 Of bezoek de website: www.weningewalde.nl

45


Volleybalvereniging DWS Beste volleybalvrienden, Balsponsors voor de maand maart: - Bloemen & Kadohuis Wilma Wijnjewoude - Hoveniersbedrijf MF Veenstra Wijnjewoude - Installatietechniek De Boer Wijnjewoude Namens D.W.S hartelijk bedankt !!! Wedstrijdschema: 10-3 19.30 DWS MB 1 – Wêzhandich MB 1 inhaal 12-3 19.15 Oer’t Net MB 1 – DWS MB 1 19.15 DWS DS 1 – Triumphera DS 1 20.15 DWS DS 2 – V.C.S DS 3 21.15 DWS HS 1 – Turfst.- Drachten HS 2 19-3 20.15 RSO HS 2 – DWS HS 1 19.15 Turfst.-Drachten MB 3 – DWS MB 1 19.15 De Roeken/DV..MA 1 – DWS DS 2 20.15 DWS DS 1 – BSV DS 1 26-3 19.15 DWS MB 1 – AVIOS MB 1 20.15 Oer’t Net MA 1 – DWS DS 2 20.15 DWS HS 1 – Dovo/Hujades HS 5 21.15 s.v Suameer DS 1 – DWS DS 1

M.F.C de Swingel De Doelstien M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel Westermar Sportcentrum Drachten De Doelstien M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel De Doelstien M.F.C. de Swingel Westermar

Wedstrijddata C.M.V Volleybal Jeugd: 14-3 08.30 – 14.30 Surventohal Surhuisterveen.

OPROEP Volleybalvereniging DWS uit Wijnjewoude is op zoek naar een:ENTHOUSIASTE JEUGDTRAINER M/V Trainingstijden donderdag van 16.30 uur- 18.30 uur. Het betreft twee groepen, momenteel spelende in de hogere CMV niveaus. Er staat een vergoeding tegenover. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hans Seefat; voorzitter DWS tel. 06- 51887280 Bestuur D.W.S

46


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN

Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur Contactpersoon: D. Müller, tel 0512-302226. Voor meer info: http://members.ziggo.nl/sj.terpstra

Schakers Bakkeveen 2 gaan aan kop in de vierde klasse FSB Deze keer bonden Sieb Hazenberg, Lammert Ausma, Berend Joustra en Douwe Galama de strijd aan tegen Mid Fryslân 3 in Akkrum. Het team uit Akkrum bestond uit veelbelovende jeugdspelers, die minimaal met stap 5 (dan ben je ver gevorderd in een lesprogramma van de KNSB) bezig waren. Lammert Ausma speelde op het tweede bord met zwart tegen Jelmer Steenstra. Jelmer kwam zeer goed uit de opening, Lammert had de grootste moeite de eerste aanvallen te pareren, aanvankelijk lukte dit, maar de druk werd groter en groter, er werd steeds meer materiaal verloren; in een kansloze positie moest Lammert opgeven. 0-1. Sieb Hazenberg speelde op bord 1 met wit tegen Femke Koning die bezig was met stap 6. Sieb begon zoals gewoonlijk met b2 –b4 ook wel de orang oetang opening genoemd. Met de bedoeling zwart zoveel mogelijk onder druk te zetten. Femke moest lang nadenken maar liet zich niet overrompelen en speelde heel nauwkeurig. Ze veroverde zelfs een pionnetje, maar hierdoor ontstond er ruimte voor Sieb om de dame aan

te vallen met loper paard en dame. Inmiddels stonden Douwe Galama tegen Janko Eelsingh en Berend Joustra tegen Martijn van Dijk er niet heel goed voor Douwe stond een stuk achter en Berend een paar pionnetjes. Op dat moment leek het eerste verlies er aan te komen. Toen Sieb een tijdje later langs de andere borden keek, was tot zijn stomme verbazing de situatie helemaal gewijzigd. Douwe had de dame ontfutseld van zijn tegenstander en had een winnende situatie gecreëerd zijn tegenstander had inmiddels opgegeven. Ook Berend had op een prachtige manier een toren geofferd en daardoor de dame veroverd. Het eindspel toren tegen dame was Berend wel toevertrouwd, toen ook de toren van zijn tegenstander moest vallen gaf Martijn op en was het plotseling 2-1. Remise van Sieb was genoeg om met winst naar huis te gaan. De situatie op bord 1 was dusdanig dat herhaling van zetten mogelijk was. Femke accepteerde het remise aanbod en de strijd was verrassend gestreden. Om kwart voor 10 kon de thuisreis met een goed gevoel beginnen.

47


Dorpsagenda Maart 1-7 2 6 7 10 10 16 17 18 28 28

Collecte week Amnesty International Algemene Ledenvergadering VVV Wijnjewoude Schutjassen in de ODV kantine Donateursconcert Euphonia in de Swingel om 20.00 uur Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Wijnjewoude Computercafé in de Swingel, 19.00 uur - 21.00 uur Algemene Ledenvergadering EDD Wijnjewoude in de Swingel Klaverjassen bij café van der Weij Soosmiddag, gebouw De Driehoek, 14.00 uur Schuurverkoop Word Servants van 09.00 – 17.00 uur Kinderkleding en speelgoedbeurs in de Swingel

April 1 3 11 14 28

Uitvoering ‘De Kruisiging’ in de Geref. Kerk. Aanvang 19.30 uur Schutjassen in de ODV kantine Open podium in de Swingel Computercafé in de Swingel, 13.30 - 15.30 uur Kledingactie Longa, inleveren in de Swingel

De skiep fan Roel 48


Kerkdiensten Maart 1 9.30 uur 8

13.45 uur 9.30 uur

12 19.30 uur 15

9.30 uur

22

13.45 uur 9.30 uur

29

13.45 uur 9.30 uur

April 3 19.30 uur 5 6

9.30 uur 9.30 uur

Maart 8 9.30 uur 14.00 uur 11 19.30 uur 15 9.30 uur 22 29

9.30 uur 9.30 uur

30 19.00 uur 31 19.00 uur April 1 19.30 uur 2 19.30 uur 3 19.30 uur 5 9.30 uur 6

9.30 uur

Hervormde Gemeente Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 3e Lijdenszondag Duurswoude Ds. G. van Zanden, Pesse Weinterp Ds T.L.J. Bos, Twijzelerheide, 4e Lijdenszondag Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Biddag voor gewas en arbeid. Duurswoude Kand. J.A.A. Geerts, Heiligerlee, 5e Lijdenszondag Duurswoude Ds G.J. Otter, Emmeloord Weinterp Ds.W. van der Wind, Onstwedde, 6e Lijdenszondag Weinterp Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Duurswoude Dhr F. Verkade, Hoogeveen, Palmzondag Voorber HA Weinterp Weinterp Weinterp

Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Goede Vrijdag viering HA Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 1ste Paasdag Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 2e Paasdag Gez. dienst

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik Da. H. de Kok-Mellema, Diever Mevr. Froukje Wesseling Aangepaste dienst M.m.v. It Ljochtbeaken Ds. E.J. van den Brink, Biddag voor gewas en arbeid Ds. I. Postma, Genemuiden Koffiedrinken na de dienst Dhr. J.Y. v.d. Wal, De Westereen Da. C. Nicolay, Heerenveen Voorbereiding Heilig Avondmaal Dhr. M. van Heijningen, Hemrik Dhr. H. Brouwer, Duerswâld Looft den Heer/projectkoor: ‘De Kruisiging’ Witte Donderdag, Ds. E.J. van den Brink Heilig Avondmaal Goede Vrijdag, Ds. E.J. van den Brink 1e Paasdag, Ds. E.J. van den Brink Koffiedrinken na de dienst 2e Paasdag, Ds. E.J. van den Brink, Gezamenlijke dienst 49


Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik apotheekhoudend Meester Geertswei 15 tel.nr.: 0516 – 481250 bij spoed: 0516 – 480808 Openingstijden: 07.30 – 17.00 uur (iedere werkdag) 7.30 - 8.00 uur: laboratorium (bloedbepalingen) 8.00 - 10.30 uur: spreekuur huisartsen - 10.10 - 11.00 uur: koffiepauze en patiëntenbespreking 11.15 - 12.30 uur: visites huisarts + verpleegkundig spreekuur - 12.30 - 13.00 uur: lunchpauze - 13.30 - 17.00 uur: spreekuur huisartsen - 13.30 - 15.30 uur: verpleegkundig spreekuur Spreekuur Hemrik (de Bining): - dinsdagmiddag 13.30 - 14.30 uur - donderdagmorgen 8.30 - 10.30 uur Avondspreekuur: - Maandagavond 18.00 - 21.00 uur (op afspraak) Tevens verpleegkundig spreekuur (op afspraak) Wrattenspreekuur iedere maandagmiddag en donderdagmiddag van 15.30 uur - 16.00 uur (op afspraak). Maken van afspraken, herhaalrecepten en uitslagen opvragen graag bellen tussen 8.00 - 10.30 uur en van 13.00 - 15.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u ook op onze website: www.lewin.praktijkinfo.nl. terecht. Ophalen van medicatie iedere dag tussen 16.00 - 17.00 uur. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicijnen en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Meldt u dit a.u.b. aan onze assistente als u dit wenst. Na 17.00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door de Dokterswacht Friesland (0900-1127112). De Dokterswacht zit op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

Heb nooit spijt van iets waarom je kon lachen.

50


51


52

De ban maart 2015  
De ban maart 2015  
Advertisement