Page 1

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e d o n u a d a

jaa

1 0 2

6

19

e

M

de Bân

rga

ng

Nr. 20 3

Jun

i


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Van de redactie Een praatje bij het Redactie "de Bân” plaatje Redactie "de Bân" Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d.v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 10 91 Klaasje Woude, Te Nijenhuiswei Durk van der Veen, Merkebuorren 127 tel: 48 13 98 Durk van derRusschenreed Veen, Merkebuorren Klaske de Vries, 48 tel: 48127 13 05 Lammert Bouma, Petersburg 25 tel:48 48 14 57 Klaske de Vries, Russchenreed Hendrika Overzet, Russchenreed 67 tel: 48 17 27 Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67

tel: 48 13 81 tel: 48 13 91 "Stap voor stap en nu al tel: 48 13 98 100 leden van WEN" tel: 48 13 05 tel.: 48 14 57 tel.: 48 17 27

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL64 RABO 0369 0651 82

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. De volgende Bân verschijnt op zaterdag 2 juli 2016. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 25 juni 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 23 juni binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl

1


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

onderhoudsbedrijfcdv@live.nl

hotel

s

Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

n oo

lijk

be

wb

ou

pe rs

jaar

ibel ex

aar g oe

25

fl

tr

RB

drukkerij

rzaam duu

d

Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

2

Opper Haudmare 2 - 9241 WD Wijnjewoude berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97

info@drukkeijpool.nl - www.drukkerijpool.nl


Achter de schermen Op dit moment gaat de aandacht van PB voornamelijk uit naar allerlei onderwerpen die in een pril stadium van ontwikkeling zijn. Zo denken we mee bij de voorbereiding van een gemeentelijke woonvisie, waarbij we vooral inzetten op goede woningen voor ouderen. Er is overleg over sociale thema’s en diverse activiteiten, ook voor jongeren. Samen met PB Bakkeveen wordt gewerkt aan plannen voor de verbetering van recreatieve fietspaden en toerismepromotie. Zijn dit thema’s waar u wel aan wilt bijdragen, laat het ons weten. Verder zijn de bestuursleden vooral druk met het bezoeken van alle leden tbv de automatische incasso van de contributie. Opening gebiedsontwikkeling N381 Het ziet er naar uit dat op zaterdag 3 september de officiële opening van de gebiedsontwikkeling rond de N381 zal plaatsvinden. Het is de bedoeling om een toeristische route voor fietsers en

oldtimers uit te zetten langs alle betrokken dorpen. In elk dorp is iets leuks te beleven. Ook Wijnjewoude denkt mee over een mooie dag die een win-win situatie gaat opleveren voor Wijnjewoude en de Willedei. In juni moeten de dorpsplannen duidelijker worden. Groenbrengpunt Ureterp U heeft er in de Sa over kunnen lezen dat de gemeente de openingstijden van het groen-brengpunt in Ureterp wil beperken. Het blijkt namelijk dat er zaterdagen zijn waarop er nauwelijks tuinafval wordt gebracht, dus daar kan best op bezuinigd worden. In goed overleg met de belanghebbende dorpen wordt een voorstel uitgewerkt waarbij het groen-brengpunt voldoende regelmatig open is en zeker in de voor- en najaarsweken waarin we veel tuinafval produceren. Tijdens de bouwvakvakantie is Ureterp op 6 en 13 augustus gesloten en kunt u uw tuinafval in Gorredijk kwijt.

3


Verslag Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang d.d. 22 maart 2016 1. Ontvangst Aanwezig zijn ongeveer 40 personen, exclusief de 8 bestuursleden van Plaatselijk Belang. Bij binnenkomst krijgt iedereen een kopje koffie/thee. 2. Opening en welkom De voorzitter Grietje Rooks opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er is een aantal gasten aanwezig die zich later deze avond voor zullen stellen. Na enkele huishoudelijke mededelingen gaat de voorzitter verder met een korte terugblik op het afgelopen jaar. Hebben we alles bereikt wat we graag wilden bereiken? Het antwoord hierop is ‘nee’. We hebben ook nog wel een aantal wensen. Wij zijn trots op alle vrijwilligers en we zijn erg blij met de goede relatie met de gemeente en B&W. Ze luisteren en denken constructief mee. Met zijn allen krijgen we veel voor elkaar. De voorzitter noemt de volgende punten: • Peuteropvang • WEN • N381 • Werkschuur en Camping 3. Mededelingen Er zijn vanuit het bestuur en de zaal geen mededelingen. 4. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 10 maart 2015 De notulen van de vergadering van vorig jaar staan op de website en zijn gepubliceerd in de Bân.

4

Er zijn geen vragen of opmerkingen dus worden de notulen vastgesteld. De voorzitter bedankt Auckjen Weidema voor het opstellen van de notulen. 5. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag van de secretaris staat afgedrukt in de Bân van maart 2016. De heer S. Posthuma Linthorst vraagt naar de status van WAW (Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude). De voorzitter vertelt dat de commissie “slapend” is en dat het computercafé nog wel geopend is. Janny Janssen wordt bedankt voor het maken van het verslag. 6. Jaarverslag van de penningmeester Het verslag stond afgedrukt in de Bân van maart en wordt op de vergadering geprojecteerd via de beamer. Er is een aantal vragen over het financieel overzicht. • De heer H. van der Ploeg heeft een vraag over de AED. In het verslag staat bij de inkomsten een bedrag van € 450,-- De bijdrage van de Rabobank was toch € 2.500,--? Janny Copeland legt uit dat dit bedrag niet in 2015 is ontvangen maar in 2016. • De heer S. Posthuma Linthorst merkt op dat er in het geprojecteerde overzicht een ander bedrag achter de inkomsten van Plaatselijk Belang staat dan het overzicht welke in de Bân stond. Janny Copeland vertelt dat er bij de kascontrole een verschil geconsta-


teerd is. Na de kascontrole is dit in het financieel overzicht aangepast. Omdat de kascontrole plaats vond na verspreiding van de Bân staat daarin het oude financieel overzicht afgedrukt. • Mevrouw M. Seefat vraagt hoe het zit met de liquide middelen. Janny Copeland geeft een toelichting over de geoormerkte bedragen. Deze bedragen worden betaald in 2016 maar horen bij het boekjaar 2015. Hierdoor ontstaat er een vertekend beeld en daarom de toelichting onder het financieel verslag. 7. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid De kascommissie bestond dit jaar uit de heren W. Veenstra en H. Heslinga. Ze hebben de kas gecontroleerd en goedgekeurd. Wiebe Veenstra ligt nog een paar zaken toe en doet een aantal suggesties. Verder ziet alles er prima uit. De voorzitter bedankt beide heren en vraagt wie volgend jaar de kascontrole samen met W. Veenstra wil doen. De heer S. Hospes wil dit wel doen. De kascommissie voor volgend jaar bestaat dus uit W. Veenstra en S. Hospes. 8. Voorstel contributieverhoging We zien de afgelopen jaren in de financiën een neergaande lijn. Dit komt door hogere kosten en gelijk blijvende inkomsten. We hebben al een aantal bezuinigingen doorgevoerd maar daarmee zijn we er nog niet. De contributie is al ongeveer 10 jaar lang € 5,- per jaar. Het voorstel is deze te verhogen naar € 7,50 per jaar. De voorzitter vraagt wie tegen deze contributieverhoging is. Er is niemand tegen.

De volgende punten bespreken we nog kort: • Dhr. H. van der Ploeg denkt dat veel leden (die niet op deze vergadering aanwezig zijn) het een forse verhoging zullen vinden. Misschien eerst verhogen naar € 6,• Dhr. H. Heslinga vindt € 7,50 heel reëel. Plaatselijk belang is gedurende het gehele jaar actief voor het gehele dorp. Hij is geen voorstander van het verhogen in meerdere stapjes. De contributie is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de ijsclub. Als idee stelt hij voor nog even te kijken naar het contributiebedrag in de omliggende dorpen. • Dhr. Monderman merkt op dat de aanwezige leden op de vergadering geen problemen zullen hebben met de verhoging. Leden die vanavond niet aanwezig zijn zullen dat misschien wel hebben. Grietje Rooks geeft aan dat de postbus en de verzekeringen al zijn opgezegd. Ons bestuur bestaat uit 9 leden. Vergaderen in een huiskamer met een dergelijk grootte groep is lastig. We willen graag van de Swingel gebruik blijven maken. Ook zijn er veel onderwerpen die in kleinere werkgroepen worden uitgevoerd. Die werkgroepen vergaderen veelal wel bij iemand thuis. De voorzitter vraagt nog een keer: wie is tegen de verhoging met € 2,50 per jaar? Alle leden die aanwezig zijn gaan akkoord. Vanaf volgend jaar is de contributie € 7,50 per jaar

5


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Herenweg 19 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516

6

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


9. Bestuursverkiezing Aftredend is Henk van der Wal. Bernard Visser verlaat na 2 jaar ook het bestuur. Bernard heeft een nieuwe functie gekregen en gaat hiervoor een aantal opleidingen doen. Dit is niet te combineren met zijn taak in het bestuur van Plaatselijk Belang. Grietje bedankt Bernard voor zijn inzet. Henk van der Wal verlaat na 9 jaar het bestuur. Henk heeft zich bezig gehouden met reflecterende huisnummers, Te Plak, glasvezel buitengebied en hij is chauffeur van it Buske. Henk wordt ook bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Beide mannen krijgen een cadeau en een bos bloemen. Het bestuur heeft Harry Blaauwbroek en Jeannette van der Molen bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Beide stellen zich kort voor. Omdat de aanwezige leden instemmen met beide kandidaten en er geen tegenkandidaten zijn verwelkomen we Harry en Jeannette met applaus in het bestuur. 10. Dorpsagent Henk Liemburg, een korte kennismaking Onze dorpsagent Henk Liemburg stelt zich kort voor. Zijn werkgebied is Opsterland-Oost. Dit zijn de dorpen Beetsterzwaag, Nij Beets, Olterterp, Hemrik en Wijnjewoude. Hij is goed bekend met het dorp omdat hij al eerder een poosje dorpsagent in Wijnjewoude is geweest. In de gemeente Opsterland zijn nu vier wijkagenten. De taken van de wijkagent zijn de laatste jaren erg veranderd. De politie werkt samen met diverse partners. Dit zijn de jongerenwerkers van Timpaan, buurt-

bewoners en de Plaatselijk Belangen. Zo dragen veel vrijwilligers bij aan de leefbaarheid in het dorp. Zijn er nog vragen? De heer S. Hospes heeft het idee dat de dorpsagent de handboeien niet vaak nodig heeft. Henk Liemburg geeft aan dat dit beeld inderdaad klopt. Verder zijn er geen vragen. 11. Rondvraag Dhr. A. Voolstra heeft twee puntjes: • Hij verwacht geen problemen met de contributieverhoging als er een goed onderbouwd stuk in de Bân komt. Grietje Rooks geeft aan dat we dit advies mee zullen nemen. Janny Janssen vertelt dat we dit jaar ook zelf langs de deuren gaan om de contributie voor dit jaar op te halen en de machtigingsformulieren voor de automatische incasso te overhandigen. • Is het bermonderhoud langs de opgewaardeerde Turfroute ook besproken in het overleg met B&W? Auckjen Weidema antwoordt dat dit punt besproken is. Grietje legt uit dat het bermonderhoud dit jaar in de bezuinigingsronde zit. Volgend jaar gaan ze dit opnieuw bekijken. Dhr. H. van der Ploeg vraagt of de nieuwe burgemeester en wethouders wel eens in het dorp komen. Hij is van mening dat ze teveel in het gemeentehuis blijven. Janny Janssen legt uit dat het college ieder jaar voor overleg naar het dorp komt. Het overleg is al een keer in de Driehoek, café Van der Weij en de Swingel geweest. Dit jaar was het voor het eerst in Beetsterzwaag vanwege het nieuwe 7


publiekscentrum. Dhr. H. Heslinga doet een suggestie voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Organiseer deze per toerbeurt in een van de dorpen in plaats van altijd in Beetsterzwaag. Mevr. A. Karssen-Hooijsma geeft een compliment over het pad naar de begraafplaats op Duerswâld. Het parkeerterrein is nog wel erg slecht. Theo van Linde heeft hierover contact met Jan van der Bij van de gemeente Opsterland. Grietje vraagt of er nog meer vragen zijn. Omdat die er niet zijn hebben we nu ongeveer 10 minuten pauze. 12. Pauze Iedereen krijgt nog een kopje koffie of thee. 13. Reik’s plannen en wensen voor natuurcamping Ikenhiem en werkschuur Reik is het expertise- en behandelcentrum in het Noorden voor de behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Ter introductie starten we met een filmpje met muziek. Twee activiteitenbegeleiders van Reik (Roel en Durk) vertellen daarna over de plannen en wensen voor de natuurcamping en de werkschuur. Voor de cliënten zijn er de volgende activiteiten: dagbesteding, klussen, kweken en tuinieren, houtwerkplaats, diverse werkzaamheden voor Staatsbosbeheer en de natuurcamping Ikenhiem. Ze hebben een plek nodig waar ze aan het werk kunnen. Haal ze uit de sub cultuur zodat ze kunnen zien hoe de maatschappij is. Hier willen ze het 8

dorp graag bij betrekken. Doordeweeks zijn ze aanwezig en ’s avonds en in het weekend niet. Ieder is welkom op het terrein maar dan wel graag even melden. Grietje bedankt beide heren voor de toelichting. De camping is vanaf nu dus weer open. 14. Werkgroep Historisch Wijnjewoude De werkgroep geeft een presentatie van het historisch fotobestand op de website. Er staan nu ruim 400 foto’s op de site wijnjewoude.net. Deze zijn te vinden onder een mapje historie. Binnen de foto’s kan gezocht worden op diverse categorieën. Dit kan zijn een zoekwoord, locatie, wijk, straatnaam of jaar. We krijgen een korte presentatie via de website. Onder iedere foto staat een reactieformulier waar bezoekers een reactie achter kunnen laten. De reactie is pas te zien op de website na goedkeuring/behandeling van de werkgroep. Er zijn diverse complimenten voor de werkgroep uit de zaal. Er is een boel werk verzet en het resultaat ziet er goed uit. Grietje bedankt de werkgroep voor hun bijdrage. De leden van de werkgroep, de heren van Reik en de dorpsagent ontvangen een koek van de bakker voor hun bijdrage aan de vergadering. 15. Sluiting De agenda is afgerond en de presentaties zijn klaar. De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. Voorzitter, G. Rooks

Notulist, A. van der Velde


Geef de pen door Wij zijn Jan Strick en Marlies Blokzijl en zijn sinds 15-5-15 de trotse bewoners van Weinterp 7. Om met de deur in huis te vallen: wat is Wijnjewoude een heerlijke plek om te wonen! De rust, de ruimte! (en een Spar bij de hand). Voorheen hebben we twee jaar in Luxwoude gewoond ter overbrugging en dáárvoor hebben we een aantal jaren in Heeg gewoond, waar we samen een watersportbedrijf onderhielden. Hiervan hebben we afscheid genomen, want Jan werkt nu in de Technische Dienst bij Dunlop in Drachten en ik houd me bezig met de verkoop-administratie bij SRI Speciaal Roest-vrijstaal Industrie in Veenwouden.

ik toch wel blij om ben. In 2008 heb ik hier Jan leren kennen, hij komt oorspronkelijk van Terschelling, maar heeft vanaf de middelbare school voet aan vaste wal gezet. Later via de zeevaartschool, is hij in de grote vaart en offshore beland. Maar toen we elkaar leerden kennen, werd het constant afscheid nemen toch steeds moeilijker en zijn we samen in Heeg neergestreken.

We hopen nu hier ons huisje-boompjebeestje te kunnen opbouwen en beetje Misschien hebben jullie ons al eens in bij beetje in te burgeren in Wijnjede buurt zien lopen met onze honden. woude. We zijn ontzettend blij dat we, We houden van wandelen in de zo snel al, een stukje in De Bân mogen natuur, mooie plaatsen opzoeken en Handelsonderneming Hagerank 14 op deze manier voor schrijven om ons lekker eten. Het Bourgondische leven! Eize Linstra te9241 EL Wijnjewoude stellen! Dit komt deels, omdat ik dit meegenomen heb uit Frankrijk. DaarTe koop: uienmet (5 kg. perTot zak) en allemaal en wij geven de pen ziens heb ik mijn jeugd doorgebracht familie de Vries, op Weinterp ouders en zussen. Toch aardappels zijn we weer (7 en door 14 kg.aan per zak). 5. voorraad naar Nederland ‘terugverhuisd’, Bildstarwaar en Irene’s op andere rassen zijn op bestelling leverbaar. De bestelling wordt aan huis geleverd!

Mobiel: 06 - 234 598 44

Midgetgolf: 18 holes wedstrijdbaan Met verschillende hindernissen Uitdagend spel voor jong en oud Omringd met bankjes Kleine speeltuin

Openluchtzwembad: 25 meter bad Ondiep gedeelte Springkuil met 2 springplanken en onderwater vensters

Na een leuke activiteit of een heerlijke wandeling of fietstocht nodigt het terras nodigt uit voor een adempauze met een kop koffie of een verfrissend drankje of ijsje.

Mjumsterwei 16 - 9243 SK Bakkeveen - tel. 0516 541493 9


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude

E-mail: info@taekemabouw.nl Website: taekemabouw.nl

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

10


Verslag van de boottocht van de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. Op 26 april jl. hadden 94 personen zich ingescheept op de salonboot "de Jan Plezier". De zon scheen die ochtend en iedereen begon vrolijk aan zijn koffie met gebak. Vanuit Drachten ging het richting de Headammen en vervolgens onder de brug door, op naar Eernewoude. door plaatselijke boeren en nu Op het Prinses Margrietkanaal, ter onderdeel van zuivelconcern Friesland hoogte van de Fonejachtbrêge, Foods, brandde in juli 2014 voor een wemelde het van de ganzen. Richting groot deel af. Het ging om de Burgum varend vroegen velen zich af kaasopslag en de dikke zwarte waar we waren, één en al bedrijvigrookpluimen waren zelfs in Ureterp te heid. Hier is namelijk een aquaduct in zien. Na het aanschouwen van de aanbouw. Voor het aanbrengen van de nieuwbouw keerde de boot en gingen onderwatervloer moest per uur het we via dezelfde route weer huiswaarts. beton van 10 mixers verwerkt worden Tijdens de terugreis bedankte de en dat gedurende 31 uur aan één stuk voorzitter alvast alle vrijwilligers die door. meegewerkt hebben aan het slagen Al etend en drinkend en verder varend van deze dag, kwamen we bij het tweelingdorp Gerkesklooster Stroobos. De Antje Berga zuivelfabriek hier, rond 1900 opgericht

Autotocht met de Zonnebloem Op woensdag 6 juli organiseert de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. haar jaarlijkse autotocht voor mensen uit Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude. Onderweg wordt er gestopt bij een pleisterplaats, waar we thee/koffie met wat lekkers hopen te nuttigen en na afloop is er soep met broodjes. De kosten voor deze middag zijn € 15,-. Uiteraard wordt u door vrijwilligers van huis gehaald en weer thuis gebracht. U kunt zich tot 18 juni opgeven bij: Zwaantje v.d. Wal tel. 0516- 481667 of bij Anke Posthumus tel. 0516-481635 Denk erom: vol=vol Namens het bestuur van de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. Antje Berga

Grijp elke kans, misschien is het de enige die je krijgt.

11


Prikbord Bedankje

Bedankje

Wat een reacties hebben wij mogen ervaren bij ons 60-jarig huwelijk. Overweldigend, de aandacht in de vorm van kaarten, bloemen en persoonlijke felicitaties. Met dankbaarheid kijken wij terug op een geslaagde feestdag. Mede dankzij jullie belangstelling is het een onvergetelijke dag geworden.

Licht Gij ons met uw stralen O licht der wereld, voor, opdat wij niet verdwalen of struiklen op ons spoor. 60 jaar Lieve mensen, bedankt zoveel kaarten, zoveel bloemen, zoveel liefde, bedankt.

Hartelijke groeten, Job en Rinkje

Jogchum en Jantje

Collecte Hartstichting De collecte van de hartstichting heeft een bedrag van â‚Ź 1.154,60 opgebracht. Alle gevers en collectanten bedankt namens de Hartstichting. Anneke Brouwer / Dirkje de Jong

Bedankt Beste dorpsbewoners, wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, heit en pake Thijs Wijngaarden Anje Wijngaarden, kinderen en kleinkinderen.

12


Swingel Live 13 augustus is de volgende editie van Swingel Live. We hebben Murk Aukema vastgelegd. Murk komt met zijn nieuwe band optreden, Murk and Friends. Deze 3mans formatie zal alle bekende hits spelen die je kent. Van Neil Young tot de Beatles. Van evergreens tot Rock&Roll. Voor echt iedereen wat wils. De band speelt van 21:30 tot 01:30 uur. Tussendoor zal een DJ de eindjes aan elkaar draaien voor een optimale feestavond. Leendert Roffel zorgt weer voor een mooi podium met het beste beschikbare licht en André Bergsma gaat het geluid weer doen. Zoals altijd zal hij het weer als CD kwaliteit laten klinken. Entree voor deze avond is € 5,-. Er is deze keer geen voorverkoop dus kom op tijd. Swingel live is een initiatief om live muziek in de Swingel naar een ander niveau te tillen. Kenmerken zijn intiem, kwaliteit en beleving. Intiem door de zaal klein te houden. Kwaliteit door uitstekende muziekanten die op een mooi podium spelen met het beste licht en geluid. Deze twee factoren bij elkaar geeft de optimale muziek beleving. Gezelligheid en muziek combineren. Kom 13 augustus naar de Swingel, naar Swingel Live.

Hynstedei Wynjewâld Alle vrijwilligers zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen, het boekje wordt gedrukt! Op zaterdag 11 juni vanaf 12.00 start de Hynstedei te Wynjewâld. Wie laat zijn paard het mooiste lopen? Wie heeft de mooiste uitstraling? Welke dame heeft de mooiste combinatie, paard, wagen en kleding? De antwoorden weten we aan het einde van de Hynstedei. Tuigpaarden en Friese paarden strijden om de hoogste eer! De jeugd doet natuurlijk ook mee, zij komen met hun pony, kar en in hun mooiste kleren! Er wordt een verloting gehouden met mooie prijzen van onze sponsoren. Komt u ook kijken? De entree is gratis! Allen heel hartelijk welkom. Het bestuur van de Hynstedei

Als jij je droom niet volgt, wie dan wel?

13


HF

Hytex Fashion B.V. socks, underwear, accessoires

Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl www.hytexfashion.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs

14


Nieuws van WEN Zonnige attentie voor 100ste WEÑ lid Op de allereerste ledenvergadering van de coöperatie konden we Gerda en Peter van Vliet als 100ste lid inschrijven. Als welkomstattentie ontvingen ze een batterij-oplader op zonnestroom. Bijna op 0 Jaloers word je op de maandelijkse energierekening van Michel Scherpenzeel. Er staat alleen nog 20 euro voor gas op, elektra staat op 0. Op de WEN bijeenkomst op 24 mei vertelde hij enthousiast over de besparingsmaatregelen waarmee hij binnenkort volledig zelfvoorzienend is. Met ledlampen verlicht Michel zijn hele huis voor maar 49 watt, dat is net zoveel als 1 gloeilamp! Grijp je kans met Zonnestroom via Coöperatie WEN! Wil jij ook graag zonnestroom opwekken maar niet op je eigen dak? Sluit je dan snel aan bij het groepje dorpsgenoten dat een zgn. postcoderoosproject wil starten om samen duurzaam op te wekken op een groot dak in het dorp. Samen investeren houdt de kosten laag, het levert een beter rendement dan bij de bank en je krijgt energie uit eigen dorp. We zoeken nog een paar belangstellenden. Je kunt vrijblijvend meepraten om met elkaar het eerste postcoderoosproject vorm te geven. Heel binnenkort is het eerste overleg. Dus meld je snel als mogelijk belangstellende bij Pieter de Kroon (0612996778). Zowel particulieren (ook huurders) als bedrijven en verenigingen kunnen meedoen. Hoe werkt het? • Coöperatie WEN zorgt voor aanschaf, installatie, onderhoud, beheer en levering • Jij bepaalt hoeveel panelen je wilt • 15 jaar lang wordt de energiebelasting over de zelf verbruikte stroom van je eigen panelen teruggestort op je bankrekening • De stroom wordt geleverd door Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD). • Voor iedere klant van NLD krijgt het dorp elk jaar 75 euro om te besteden aan duurzame projecten. Rekenvoorbeeld postcoderoosproject* De familie De Vries uit Wijnjewoude investeert in 10 participaties, ofwel 10 zonnepanelen. Ze betalen eenmalig € 3.100,- aan Coöperatie WEN. Ze krijgen voor hun zelf opgewekte stroom € 325,- energiebelasting per jaar retour op hun energierekening. Na 15 jaar is dat € 4.875,-. *dit is een voorbeeld. De groep mensen die samen een postcoderoosproject gaan vormgeven bepalen zelf de randvoorwaarden en daarmee de precieze bedragen. De folder ‘Zonnestroom met Coöperatie WEN’ vind je op wen.frl Wil je meer weten of heb je belangstelling? Bel 06-12996778 15


Diamanten bruidspaar Van der Wal 60 jaar geleden, op 18 mei 1956 traden Job van der Wal en Rinkje Rozema in het huwelijk. Dat geeft nu alle reden tot een feest. Hoewel ze tegen de drukte opzagen, hebben ze er toch samen met hun kinderen, 11 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen van genoten. Alle belangstelling; bezoek van de burgemeester, de brieven en kaarten, maakten het tot een schitterende dag. Job: “Wij vonden het fijn dat we dit zo beleven mochten”. Job van der Wal geboren en getogen op de Mounleane, waar zijn vader Sietze een boerderij had, bleef zijn geboortedorp altijd trouw. Nooit woonde hij verder dan 1 km van zijn geboortehuis. De roots van Rinkje lagen in Wijnjeterp, maar doordat haar vader als timmerman een langere periode werk kon krijgen in Kootwijk, vertrok het gezin naar Apeldoorn waar Rinkje werd geboren. Erg gelukkig voelde haar moeder zich daar niet, zodat ze na de geboorte van Rinkje weer terug keerden. Haar vader bouwde toen zelfstandig een nieuwe woning op Merkebuorren 31. Zolang de bouw duurde verbleef het gezin bij beppe in Haulerwijk. Toen ze 10 jaar was brak de oorlog uit, waardoor ook het normale onderwijs behoorlijk verstoord was. Zo bleef Rinkje naar de eis van de Duitsers 8 jaar op de lagere school evenals Job. Voor het vervolgonderwijs wilde Rinkje graag naar de ULO in Drachten. Maar het gezin was maar één fiets rijk en die moest haar vader gebruiken voor zijn werk. Na de oorlog ging Rinkje naar de Huishoudschool. Maar Rinkje had het daar snel bekeken “brij sieren en sokken stoppen’ was niets voor haar. Na 3

16

weken zei Rinkje tegen de juffrouw “Ik kom hier nooit weer”. Ze zocht een baantje en begon een avondcursus administratie en boekhouden bij de Groot in Drachten. Met het Middenstandsdiploma op zak, werkte ze o.a. bij de Boerenleenbank en modehuis van der Zee. Job kreeg met zijn diploma van de Ambachtschool op zak werk op de Mounleane, bij Ruurd Boonstra; Fietsenmaker en Autoverhuurbedrijf. Dan komt er de mogelijkheid om dit bedrijf over te nemen en met het Middenstand diploma van Rinkje kunnen ze van start. Job moet dan nog


enkele diploma’s vakbekwaamheid halen. Maar eerst is het tijd om te trouwen. Het is altijd interessant hoe paartjes elkaar vinden, maar voor Job en Rinkje ligt het wat anders. Zij kenden elkaar al van jongs af aan. Rinkje had een goede vriendin aan Jobs zuster, en Job was bevriend met Rinkje´s broer. “We speelden op de boerderij bij Job thuis samen in de zandbak en met z’n allen in het hooi. We kregen later wat verkering maar het was net een knipperlicht, zegt Rinkje. Job kan dit beamen. Met mooi weer trokken wij jongens, er met de fiets op uit naar o.a. Appelscha. Maar bij slecht weer, zochten wij ons heil bij de meisjes van ons dorp. Rinkje: “In de verkeringstijd kwamen we alleen op zondagavond bij elkaar en konden dan samen een wandeling maken maar om 10 uur moest de vrijer weer vertrekken, daar was vader Rozema heel streng in. Na een aantal jaren werd de relatie toch wat serieuzer. Met goedvinden van wederzijdse ouders werd het huwelijk op 18 mei gesloten. Job; De fietsmakerij en autoverhuur was die dag gesloten. Maar de dag van ons trouwen stopt er een melkrijder met een kapotte Sector tractor voor de werkplaats. Of Job die even wil repareren – Man het is vandaag mijn trouwdag daar heb ik geen tijd voor. “Maar hoe moet het anders” verzuchtte de melkrijder. Ik moet zorgen dat de melk weer bij de fabriek komt! Da n repareert Job voor hij met zijn bruid naar het gemeentehuis gaat toch nog de trekker. Met als resultaat twee zwarte handen die na langdurig wassen niet echt schoon willen.

Het speelt al door zijn hoofd. Straks naast die witte trouwjurk, dat komt nooit goed. De oplossing wordt gevonden in een paar handschoenen wat een bruidegom ook niet misstaat. Na de huwelijksvoltrekking 1956 kwamen ze te wonen in de zaak Mounleane 1 waar Rinkje de administratie deed en de bediening van de benzinepomp. Hier werd het gezin uitgebreid met drie kinderen: Wapke, Henk en Sietse. Job: ”Het allermooiste wat wij in deze 60 jaar hebben beleefd was toch de geboorte onze kinderen. Echt een hemels geschenk, niet te begrijpen dat er zoiets moois uit twee mensen ontstaat”. Ze hebben de tijd mee. Het aantal autobezitters nam in de jaren 60 snel toe. In 1964 stopten ze met de fietsen en brommers en gingen over op de autogarage. De zaak verhuisde in 1965 naar de Merkebuorren. Nu Spar winkel. Halverwege de jaren 80 namen de zonen de zaak over en verplaatsten een deel van de bedrijvigheid naar Drachten. In 1988 werd de garage een supermarkt. Alleen het taxibedrijf ook door Job tot stand gebracht, blijft in Wijnjewoude. Naast hun bedrijf is hun betrokkenheid en inzet voor het dorpsleven altijd erg groot geweest. Zo zat Job 23 jaar bij de plaatselijke brandweer. 18 jaar in het Plaatselijk Belang. Meerdere keren in het bestuur van de Middenstand vereniging en in de Kerkenraad. Was betrokken bij de oprichting van de Stichting Nij Smellinghe. Was enkele jaren CDA wethouder. Rinkje “Hoe drukker het was hoe mooier ik het vond”. Rinkje haar lust en leven was het toneelspelen. Vooral de rol van een snibbige huishoudster speelde ze graag. Rinkje was enkele 17


VAN DER VEEN ONROERENDGOED BV

`T OOST 46 - 8431 LK OOSTERWOLDE Van der Veen onroerend goed b.v. biedt aan: - Verhuur grote hal - Aan de Tolleane te Wijnjewoude - Hal bestaat uit 2 delen. - Met kantoor ruimtes en toiletten. - Kan per gedeelte verhuurd worden. - Verkoop per gedeelte bespreekbaar.

Huur in prijs verlaagd

Voor interesse en/of vragen kunt u contact opnemen met de onderstaande nummers:

Van der Veen onroerend goed b.v. 06 55 77 43 31 of 06 46 03 84 67

woensdag

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

18

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen


jaren betrokken bij het jeugdwerk van de kerk. Zat in het bestuur of was presidente van de Chr. Plattelandsvrouwen. In 1988 verhuizen Job en Rinkje dan naar hun huidige adres Merkebuorren 44. Maar afscheid van de zaak die in Drachten doorging namen ze nog niet. Zonder drukte konden ze niet; Het was dan ook heerlijk om zich nog lang voor het taxibedrijf in te zetten. Maar de ouderdom komt met gebreken en daar ontkomen Job en Rinkje ook niet aan. Rinkje haar gezondheid laat wat te wensen over. Maar met een beetje

hulp van de kinderen, runnen ze samen nog hun zaakjes. Op hun bruiloftsfeest in 1956 zal zeker dit lied gezongen zijn; Over 25 jaar, zal ik jou nog steeds beminnen. Ook al hebben wij grijs haar, want we blijven jong vanbinnen Over 25 jaar komen wij met onze kinderen, voor een feest bij elkaar over 25 jaar. Maar als dat ook 60 jaar worden mag. Dan is dat heel bijzonder. Mag het jullie de komende jaren goed gaan, Annie

Op 15 juni is er een rommelmarkt op en bij het evenemententerrein van 15.00 – 19.00 uur. Dit wordt een hele gezellige rommelmarkt omdat het ook dorpsfeest is. Heel Wijnjewoude viert een paar dagen feest. De daarop volgende rommelmarkt is op 6 juli van 14.00 – 18.00 uur. De kosten voor een standplaats zijn € 3,50, reserveren is niet nodig. Het terrein gaat een uur voorafgaand aan aanvangstijd open voor de standhouders. De avondfiets4daagse wordt gehouden van 5 t/m 8 juli. Er worden weer vier prachtige fietsroutes uitgezet door de bossen en omgeving van Wijnjewoude. De afstanden liggen tussen de 25 en 30 km. Bestuur VVV Wijnjewoude

Problemen kunnen we niet wegnemen, maar wensen kunnen we realiseren.

19


Ut de skoalle klapt Eind april / begin mei hebben we allemaal kunnen genieten van een zonnige, fijne meivakantie. Wat heerlijk om buiten waar dan ook te kunnen genieten van de vrijheid, de rust en van de mensen om je heen. En dan gaan de schooldeuren weer open voor het laatste blok van dit schooljaar. Wat gaat de tijd snel en wat staat er nog veel op het programma. Binnen Opsterland worden verschillende sportactiviteiten georganiseerd, waar de leerlingen van beide basisscholen volop aan mee doen. Het korfbaltoernooi, de crossloop, de atletiekdag; iedereen is volop in beweging! Daarnaast wordt er onderwijskundig druk gewerkt aan het afronden van het schooljaar. De laatste blokken van de methodes + toetsen, de cito-toetsen, de rapporten en de gesprekken. Iedere activiteit vraagt op zich om een zorgvuldige en adequate invulling. Uitdaging genoeg! Ook de creativiteit en cultuur activiteiten krijgen de nodige aandacht. Zingen, muziek maken, knutselen voor bijv. moeder- en vaderdag, een bezoekje aan een museum of

bibliotheek, laatste schooldag, afscheid groep 8 zorgen er voor dat de ontwikkeling en interesses van deze aspecten ook tot hun recht komen. Talentjes genoeg! Naast alle afrondingen en opruimacties staan we al voorzichtig met één been in het nieuwe jaar. Groepsindeling, formatie, welke teamleden werken in welke groep, schooljaarkalender, schooljaarplan, schoolgids enz. Altijd weer een uitdaging om alles weer voor elkaar te krijgen. En dit alles maakt het juist zo waardevol en fijn om met elkaar te werken in de onderwijswereld. Namens de teams van cbs Votum Nostrum en obs it Twaspan

Beleef de 3 Provinciën per fiets Na het succes van de eerste 2 afleveringen, wordt vanaf 29 juni de 3 Provinciën Fiets-3-daagse weer gehouden. Deze beleef-fietstochten spelen zich af in de regio van het 3 Provinciënpunt van Groningen, Drenthe en Friesland. Elke dag is de start tussen 9 en 11 uur vanuit Dúndelle (bij zwembad) in Bakkeveen. De routes van 25, 40 of 60 km leiden de deelnemers door een gevarieerd landschap via plekjes die anders voor je verborgen blijven. In elke provincie is er de mogelijkheid een markant gebouw, een activiteit of werking van een bedrijf te bezichtigen en eventueel uitleg te krijgen. Ook is er een avondprogramma waaraan deelgenomen kan worden. Data woensdag 29 juni t/m vrijdag 1 juli. En dat alles voor maar € 7,50. De organisatie is in handen van de vrijwilligers van T.I.P.-Bakkeveen. Meer informatie en inschrijven: www.3beleef.nl/fiets 20


Nieuws van obs it Twaspan Gedurende het schooljaar wordt er gewerkt aan verschillende uitdagingen en activiteiten. Het is fijn als de schoolorganisatie goed en naar tevredenheid verloopt. De afgelopen maanden wordt dit met verschillende successen beloond, waarmee zowel de talenten van de leerlingen als de leerkrachten in hun kracht worden gezet. Prachtig om te zien en waardevol om met elkaar te delen.  Winnaar van de sport op basisschoolprijs Tijdens het sportgala van Fryslân werd it Twaspan uitgeroepen tot de winnaar van deze prijs. Het filmpje over beweging en gezonde voeding was creatief, flitsend, met aspecten die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. De school werd beloond met € 1000, te besteden aan het schoolplein én de Food truck Mama Mascha. Deze Food truck komt op vrijdag 10 juni in Wijnjewoude. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zullen deze dag een workshop volgen bij Mama Mascha. Een interessante activiteit met als thema (natuurlijk) gezonde voeding.  Frysk Sjongfestival foar bern Op moandei 11 april hawwe 13 learlingen mei dien oan it Frysk Sjongfestival foar bern. It wie spannend yn Burgum en fan de 6 skoallen koenen der 2 troch nei de finale. Ús bernekoar song “ik ha talint”. Se songen as lysters, prachtich! Dit waard beleane mei in finale plak yn de Lawei! Wat in súkses! Op freed 20 maaie waard dit bysûndere spektakel organiseare. Middeis nei de Lawei foar de soundcheck, der nei sminke + hier, mei elkoar ite op skoalle en jûns yn in bomfolle seal op it grutte poadium der stean! 8 skoallen dienen mei en de terjochte winnaar wie it koar fan de Haspesskoalle út Akkrum. Wy ha mei elkoar genietsje kinnen fan it talint fan ús bernekoar. En sa mei elkoar mei ûndersteuning fan âlders kinne wy neigenietsje. We binne grutsk op ús talintsjes.  Inspectiebezoek. Eén keer in de 4 jaren komt de inspecteur op de basisschool om te kijken of it Twaspan de goede dingen doet, waardoor de leerlingen het goede onderwijs wordt aangeboden waar zij recht op hebben. “Een kijkje in de keuken” dus, waarbij schoolbreed zowel de administratieve aspecten als de onderwijs aspecten worden doorgespit. Deze lange dag wordt afgesloten met een eindgesprek met het bestuur en alle teamleden, waarin de bevindingen worden besproken. Als de inspecteur tevreden is, wordt dit beloond met een voldoende. En zijn er aspecten die excellent georganiseerd worden, dan waardeert de inspecteur dit met een goed. De inspecteur heeft ons laten weten dat it Twaspan de zaakjes goed voor elkaar heeft. De beoordeling is voldoende, waarbij opgemerkt wordt dat het Schoolklimaat,

21


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

- activiteiten - hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Wolverlei 5 9241 ER Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46 E-mail: info@edwinhofstee.nl Website: www.edwinhofstee.nl

adres postcode tel fax e-mail website

22

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Veiligheid en Verantwoording en dialoog met een goed worden beoordeeld. Een kroon op ons harde werken! ďƒź Dat voornamelijk onze leerlingen hiervan de vruchten plukken, blijkt uit het feit dat de eindcitotoets van groep 8 in april jl. het groepsresultaat van een voldoende geeft. En dat is landelijk gezien een goede prestatie! Namens het team met vriendelijke groet, Anky Kerkstra directeur obs it Twaspan

Dorpsfeest 2016 Tijdens het gehele feest is er kermis. Nog ruim 1 1/2 week en dan is het zover. Wijnjewoude viert dan voor de twintigste keer het dorpsfeest. Voor het gehele programma en alle ins en outs verwijzen wij u naar het speciaal voor dit evenement gemaakt programmaboekje dat u afgelopen week in de bus heeft gekregen. Prijzen bingo. In verband met tijdslijnen was het niet mogelijk om de sponsoren van de bingoprijzen in het programmaboekje te krijgen. Daarom bij deze: Hotel Restaurant de Stripe, Wiljan groothandel in bloemisterij-, woon- en decoratieartikelen, De Boer Installatietechniek Wijnjewoude, Bakkerij van der Molen, Stee 050 voor zorg op maat.

Versierde wagens. De start van de optocht is donderdag om 19.00 uur. Opstellen om 18.30 uur. Muzikale begeleiding: Drumband Oerterp en Euphonia.

Playbackshows.

De deelnemers die meedoen hebben alle instructies e.d. al gekregen. De route van de versierde wagen is, op donderdag en zaterdag, als volgt:

Wat is het feest in Wijnjewoude zonder playbackshows. Al jaren een traditie. Help ons om er een zeer gezellig feest van te maken en: geef u op. Stuur uw opgave naar: SDWW@LIVE.nl Het liefst de muziek aanleveren op CD. USB stick mag. Wel graag opnames met goede geluidskwaliteit.

De start van de optocht op zaterdag is om 10.30 uur. Opstellen is dan om 10.00 uur. Muzikale begeleiding: Drumband CMH uit Menaldum en Euphonia.

Opstellen in de Welfingstrjitte, rechtdoor Te Nijenhuiswei, linksaf Merkebuorren, linksaf Loksleane, rechtsaf Mr.Geerstwei, rechtsaf Welfingstrjitte, rechtsaf Merkebuorren, rechtsaf Loksleane, rechtsaf Welfingstrjitte en dan rechtsaf de Mr. Geertswei in. Aan het eind van de Mr. Geertswei ontbindt de optocht zich.

23


Aan de bewoners die aan de route wonen: Wilt u tijdens de optocht uw auto niet in de straat parkeren. medewerking in deze.

graag

uw

Aanvulling: Er is nog een versierde wagen bijgekomen (nummer 18). Deze staat niet in het programmaboekje. Vriendengroep X met als onderwerp: IJsland Consumptiemunten. Net zoals afgelopen jaren zijn de munten ALLEEN dit jaar geldig. Houd bij het kopen van de munten hier rekening mee!! Munten worden door ons NIET terug gekocht!!

Belangrijk ook voor ons feest geldt: onder de achttien geen alcohol en het roken in de tent is ten strengste verboden. Voor de rokers onder ons: naast de ingang van de tent (bereikbaar alleen vanuit de tent zelf) is een speciale rokersruimte ingericht. Maak daar gebruik van. Voorkom hoge boetes voor het dorpsfeest en houdt u zich aan deze twee zaken. Het bestuur wenst u een zeer mooi feest toe.

Nieuws van De Telle De peutergroep We zijn in de groep druk bezig met rupsjenooitgenoeg. Het rupsje wat van alles eet om zijn honger te stillen en uiteindelijk een prachtige vlinder wordt. We hebben geluisterd, gekeken naar het poppenspel, geproeft van alles wat het rupsje eet en zelf een rupsje gemaakt. Buiten zijn ook alle kleine beestjes, zelfs in de tuin bij de peuters samen op zoek naar het moois uit de natuur. Zijn er peuters die dit ook graag willen ontdekken en willen spelen bij De Telle? Kom gerust een keer langs om te kijken. BSO Professionele opvang na school voor kinderen van 412 jaar? Vraag dan vrijblijvend naar de mogelijkheden. Na school heerlijk vrij spelen of met zijn allen een leuke activiteit binnen of buiten. Er is een ruim aanbod van spel, knutselmateriaal voor binnen en buiten. Website Sinds kort is de website klaar, heeft u al gekeken? www.kinderopvangesther.nl Zijn er vragen of wil je meer informatie bel of mail met Kinderopvang Esther: Mail: kinderopvangesther@outlook.com of bel: 06-30283189 www.kinderopvangesther.nl (Wij zijn ook aanwezig op zaterdagmiddag tijdens het dorpsfeest).

24


Dorpssteunpunt Boeken uitleen Met ingang van 1 juni kunt u gedurende de openingstijden van de Swingel in de hal terecht om boeken te komen halen. Er staan twee kasten met boeken, u kunt daar kiezen welk boek (of meer) u wilt meenemen. Er zijn geen kosten of administratieve handelingen voor nodig. Wel graag terugbrengen, of misschien hebt u zelf boeken die u niet meer leest en wel door wilt geven aan een ander, deze kunt u dan “ruilen”. We hopen dat op deze manier meer mensen gebruik gaan maken van deze “service”, zo is er weer een soort kleine bibliotheek in het dorp. De vrijwilligers van het dorpssteunpunt beheren de boeken.

Nieuws van Euphonia Gouden Spiker Festival De leden van Euphonia mochten zaterdag 21 mei 2016 vroeg uit de veren. Om 8.30 uur mochten ze zich al melden voor het Gouden Spiker Festival in de Wier in Ureterp. Euphonia kwam uit in de 5e divisie. In totaal zaten er 13 verenigingen in deze divisie. Alhoewel Euphonia niet in de prijzen viel, ging het orkest met een zeer positief juryverslag naar huis. Slach fan Fryslân Abe-Jan van der Wal, slagwerker bij Euphonia, mocht na het Gouden Spiker Festival direct doorrijden naar een solistenconcours voor slagwerkers in Buitenpost. Met ‘Thema con Variazoni’ op de marimba, kreeg hij van de jury 85 punten, een eerste prijs! Voor muzikaliteit scoorde hij maar liefst een 9! In februari jl. had Abe Jan tijdens het solistenconcours een Goldcard gewonnen. Daarmee mocht hij deelnemen aan de Slach fan Fryslân in Cultuurcentrum De Wâldsang in Buitenpost. Dit provinciaal solistenconcours voor slagwerkers werd dit

jaar voor het eerst georganiseerd. Dorpsfeest Euphonia is natuurlijk ook weer van de partij om haar muzikale klanken te laten horen tijdens de optocht met de versierde wagens. Zoals u misschien al weet, vindt de optocht plaats op 16 juni om 19.00 uur en op 18 juni om 10.30 uur.

Examens leerlingen Een aantal leerlingen van onze vereniging gaan voor de zomervakantie een examen doen voor muziek. We wensen hen veel succes. Meer daarover in de volgende editie van de Bân. Maestro Kent u het TV programma “Maestro” van de AVRO?

25


Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl

Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

26


Hierin strijden bekende Nederlanders, onder leiding van presentator Frits Sissing om de titel ‘Maestro’. Muziekvereniging Euphonia wil dit jaar Maestro naar Wijnjewoude brengen. Tijdens de grote finale voor publiek, zal de jury bepalen wie zich Maestro Wijnjewoude mag noemen. De finale zal zijn op de Willedei zaterdag 3 september. Lijkt het u/jou leuk om mee te doen, mail dan voor 21 juni naar k.vande.wal@hetnet.nl

Wat is het traject? - Een dinsdag avond voor de zomervakantie alvast sfeer-proeven en uitleg krijgen over het dirigeren. - Dinsdag 30 augustus les krijgen van onze dirigent en alvast oefenen met Euphonia. Flessenactie Zoals u wellicht heeft vernomen, zijn wij op 26 mei de deuren langs gegaan om statiegeldflessen te verzamelen. We willen u daarbij hartelijk danken voor de ingeleverde flessen. We gaan deze actie ongetwijfeld nog eens herhalen. Dat wordt dan weer vermeld in de Bân. Bestuur CMV Euphonia

Timpaan Welzijn zoekt taalcoaches in Gorredijk en (omgeving) Bakkeveen Timpaan Welzijn ondersteunt sinds 1,5 jaar het project Taalcoaches in de gemeente Opsterland. Deze taalcoaches worden ingezet bij anderstaligen die de Nederlandse taal beter willen leren. Het verbeteren van de taalvaardigheid kan zowel gericht zijn op de spreekvaardigheid als op de vaardigheden op het gebied van lezen en schrijven. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van bestaand lesmateriaal, maar ook kunt u een uitstapje maken (naar bijvoorbeeld een museum) of het bespreken van een bepaald thema als methode ingezet worden om met elkaar in gesprek te gaan. Taalbeheersing is zo ongeveer het belangrijkste wat je nodig hebt om succesvol te kunnen integreren in een land dat nieuw voor je is.

Inmiddels zijn er in vijfentwintig vrijwilligers taalcoach!

Opsterland actief als

Omdat de vraag groot is, zijn wij nog steeds op zoek naar mensen die zich in willen zetten als taalcoach, vooral voor de dorpen Gorredijk, Wijnjewoude en Bakkeveen zijn wij op zoek naar mensen. Het interessante aan taalcoach zijn, is dat je niet alleen een ander iets leert, maar dat de ander jou ook iets kan leren (cultuur, koken, enz.). Een positieve houding en affiniteit met taal is gewenst. Voor aanmelding of meer informatie kunt u mailen naar g.miedema@timpaanwelzijn.nl.

Klasse is weten wat je moet zeggen, wanneer je het moet zeggen en wanneer je moet ophouden.

27


Willedei 2016 De Willedei gaat door. Op 3 september gaan we los en we hebben een schitterend programma samengesteld. Naast Jelle B komt ook Johannes Rypma met band naar de Willedei. Omdat vorig jaar de afsluiting van de Willedei in de sportzaal plaats vond en dit goed is bevallen, zullen ook dit jaar beide headliners in de sportzaal optreden. Na afloop van de Willedei zal nog een afterparty worden georganiseerd door de Swingel. De band die dit gaat verzorgen wordt in de volgende Bân bekend gemaakt. Ook hier kun je rekenen op een prachtig spektakel. In de volgende editie van de Bân zullen we je ook op de hoogte brengen van de rest van de acts die buiten op zullen treden. We zullen dan ook de nieuwe indeling door het dorp met de verschillende podia bekend maken. Dit blijft nog even een verrassing. De braderie gaat natuurlijk ook gewoon door. We hopen op massale opgave door standhouders. Mocht jij nog iemand weten die op markten of braderieën staat, geef dat door aan diegene. Het zal voor de standhouders zeer zeker de moeite waard zijn om te komen. De prijzen van de kramen zijn erg laag en er zal veel publiek zijn door het aantrekkelijke programma. Ook zijn wij bezig om een helikopterbedrijf, die rondvluchten verzorgt, naar de Willedei te krijgen. Bij voldoende aanmeldingen krijg je de unieke kans om Wijnjewoude van bovenaf te zien. In de volgende Bân volgt hierover meer informatie en kunnen jullie je tevens aanmelden. In de maand juni gaat onze aandacht naar de kinderactiviteiten en de sponsoring. Bij het samenstellen van de Kinderactiviteiten kunnen we zeker nog wat hulp gebruiken. Mocht je ideeën hebben dan horen we die

28

graag. Je kan simpel een mail sturen naar info@willedei.nl met je suggestie. De komende maand zullen we bedrijven gaan benaderen voor sponsorgeld. Het mag duidelijk zijn dat de Willedei niet zonder sponsoring kan bestaan. Aan de ene kant hebben we te maken met oplopende kosten en aan de andere kant worden de subsidiekranen steeds verder dichtgedraaid. Dus hopen we dat de bedrijven massaal hun bijdrage gaan leveren! Je kunt ons volgen via Facebook en via de site, Willedei.nl. We wensen iedereen een fantastisch dorpsfeest toe en wensen de organisatie veel succes met de voorbereidingen en veel plezier tijdens de festiviteiten.

Inning donateursgeld Willedei via automatische incasso Op 17 juni 2016 vindt deze jaarlijkse afschrijving van het donateursgeld plaats. Mede dankzij de steun van deze donateurs zijn wij in staat om weer een mooie Willedei te organiseren. De Willedei is op zaterdag 3 september. Het bestuur.


Volkstuinencomplex Boerestreek Rode uien. De rode ui is een broertje van de normale ui. Het behoort tot het geslacht Allium, die beter bekend staat als de uienfamilie. Hier behoren ook de prei, de knoflook en de bieslook toe. De rode ui heeft een rode tot dieppaarse kleur en is vrij specifiek van smaak. Het heeft een uitgesproken pittige smaak en is daarom een populaire smaakmaker. Denk maar eens aan salades, zoals de salade niçoise of een salade geitenkaas. Ook kan rode ui lekker zijn bij een pastagerecht. Het geeft net even wat meer smaak aan een gerecht dan een normale ui. Ook kan rode ui de smaakmaker zijn bij stoofgerechten. Bij het snijden van een rode ui wordt over het algemeen minder getraand dan bij normale uien. Ook dit maakt de rode ui enorm favoriet. De rode ui kan gebakken worden, maar hierdoor verliest de ui wel lichtelijk zijn pittige smaak. De rode ui is rauw het lekkerst. Rode uientaart met verse geitenkaas Wat heb je nodig? (2 - 3 personen) 5 plakjes deeg voor hartige taart (500 gram) rode uien 75 gram donkerbruine basterdsuiker 75 milliliter balsamico azijn 375 milliliter water 2 eetlepels olijfolie 2 takjes verse tijm peper en zout hoeveelheid verse geitenkaas naar smaak

1. Snijd de ui in halve ringen en doe ze samen met de suiker, azijn, de olie en het water in een pannetje. Breng het geheel aan de kook en draai vervolgens het vuur laag. Laat de pan gedurende 45 - 60 minuten op het vuur staan tot de uien zacht zijn geworden en het meeste vocht verdampt is. Roer af en toe zodat de uien niet vastkoeken aan de bodem van de pan. 2. Ontdooi ondertussen de plakjes deeg en vet een springvorm in met een beetje olie of boter. Verdeel de plakjes deeg voor hartige taart over de springvorm en zorg voor een opstaande rand van ongeveer 3 - 4 centimeter. 3. Verwarm de oven voor op 180°C. 4. Verdeel de uien over de springvorm en strooi hier wat peper en zout overheen. Verkruimel de verse geitenkaas over de uien en leg de takjes tijm er bovenop. 5. Bak de rode uientaart in het midden van de oven in ongeveer 20 - 25 minuten tot het deeg goudbruin en gaar is.

29


30


En? Wie nodig jij uit deze zomer? Een aardige mevrouw deelt tijdens een markt kaarten uit. Ook ik krijg er ĂŠĂŠn. Een leuk kaartje met blauwe, gele en groene stralen en met grote letters de tekst: Ik nodig je uit! Oh, wat aardig dacht ik. Nieuwsgierig naar waar ik voor word uitgenodigd, sla ik de kaart open. Enigszins verrast zie ik dat niet ik word uitgenodigd, maar dat ik met deze kaart iemand anders mag uitnodigen. Ik vouw de kaart weer dicht en stop hem in mijn jaszak. Een week gaat voorbij en ik ben de kaart eigenlijk al weer vergeten. Tot ik tijdens een treinreis mijn jaszakken doorzoek opzoek naar een snoepje. In plaats van een snoepje te vinden, vind ik de uitnodigingskaart. Met de kaart weer in mijn hand bekijk ik deze met meer aandacht. Het is een campagnekaart. Aan de binnenzijde staat de uitleg over de kaart. De trein hobbelt verder over het spoor en ik begin te lezen: Wie nodig jij uit deze zomer? In de zomer staan veel activiteiten op een laag pitje. Dan wordt het stil als je een klein sociaal netwerk hebt. Ook jij kent vast wel iemand voor wie de zomer een periode is van weinig contacten. Een oude buur, een ver familielid, een kennis of iemand uit de straat. Soms is er sprake van eenzaamheid. Eenzaamheid kan iedereen overkomen, zeker bij verlies van een dierbare of als de gezondheid het laat afweten. Wees deze zomer geen toeschouwer. Stuur een kaartje

en spreek af om bij te praten of samen iets te ondernemen. De trein begint vaart te minderen, het station komt in zicht. De kaart stop ik zorgvuldig in mijn jaszak. Mijn vriendin staat mij al op te wachten. We gaan gezellig samen shoppen, een hapje eten en natuurlijk veel bijkletsen. De dag vliegt om en voor ik het weet zit ik in de trein terug naar huis. Het was een heerlijke dag. Ik mijmer verder en moet ineens denken aan de campagnekaart. Niet iedereen treft het zo als ik. Ik haal de kaart weer uit mijn jaszak. Leuke actie eigenlijk! Ik denk aan de buurman een paar huizen verderop. Ik weet zeker dat hij het leuk zou vinden als ik hem uitnodig voor een kop koffie. Ik grabbel een pen uit mijn tas en vul de kaart in. De trein begint vaart te minderen, het station komt in zicht. Langzaam komt de trein tot stilstand. Met de kaart nog in mijn hand stap ik de trein uit. Mijn partner staat mij op te wachten. Naar huis vraagt hij? Nee zeg ik. Ik moet eerst nog een kaartje op de bus doen. Tijdens het dorpsfeest op 15, 16 en 17 juni worden deze campagnekaarten uitgedeeld. Neem hem aan en nodig ook iemand uit deze zomer!

Werkgroep Eenzaamheid en Saamhorigheid.

31


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN

Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur

Dirk Müller wint traditioneel snelschaaktoernooi van schaakclub Bakkeveen Woensdag 4 mei jl. was de laatste schaakavond van het seizoen voor schaakclub Bakkeveen. Zoals inmiddels gebruikelijk organiseerde de club hiervoor een snelschaakwedstrijd voor leden en introducees. Iedere speler kreeg 5 minuten bedenktijd om zijn wedstrijd te spelen. Veel korter dus dan schakers normaliter gewend zijn! Dit leverde een aantal bijzondere en grappige momenten op. Koningen die elkaar over het bord achterna zaten, spelers die opstonden van hun bord en om zich heen keken omdat de tegenstander al meer dan 3 minuten nadacht over één zet, van het bord geslagen koningen, omvallende stukken enzovoorts. In twee groepen streden de aanwezigen om een plaats in een zo hoog mogelijke playoff. De strijd in groep 1 ging tussen Jaap Weidema en Gerrit Meppelink. De laatste wist in een barrage de eerst plek te pakken. Goede derde werd hier, ook in een barrage, in dit geval tegen Jack Zeilstra, Bauke Hoogstra. In groep 2 werd Dirk Müller eerste. Dirk won al zijn partijen. Tweede werd Ben de Vries. Voor de derde plaats waren 4 gegadigden die in een minitoernooitje uit moesten maken wie met deze plek ging strijken. Uiteindelijk werd dat Fons Joormann.

In de finale won Dirk Müller van de kampioen van vorig jaar, Gerrit Meppelink. Gerrit lanceerde een gevaarlijke koningsaanval op de stelling van Dirk maar kon die in de beschikbare tijd niet laten doorslaan. Dirk bleef op de been en trok de partij met stukwinst naar zich toe. In de strijd om de derde plaats versloeg Ben de Vries Jaap Weidema. Bauke Hoogstra werd door winst op Fons Joormann vijfde. In de overige playoffs won Jack Zeilstra van Berend Joustra, Jelle Bergsma van Daan de Jong, Menno-Peter van der Meer van Simke Terpstra, Freek Leistra van Douwe Galama en Mon Bonte van Frits Hoogvorst. De ambiance was weer hoog, de hapjes lekker. De afsluiting van het seizoen daarmee weer een succes! De kampioen van de interne competitie werd dit jaar Jorn Brouwer met als goede tweede Robin Baines. Gerrit Meppelink werd hier derde. Op zaterdag 4 juni a.s. sluit de schaakclub het seizoen ook sociaal af met een barbecue in Hotel-Restaurant De Stripe. Volgend seizoen gaat de club weer met diverse teams aan de externe clubcompetities van de Friese Schaakbond meedoen. Het nieuwe seizoen begint weer op woensdag 7 september a.s. Dirk Müller

32


Juni 1 6

Dorpsagenda

Start boekenuitleen de Swingel Bijbellezen/ leeskring van 20.15 – 21.30 uur in gebouw de Driehoek 8-11 Avondvierdaags 8 -11 juni in Bakkeveen 11 Hynstedei vanaf 12.00 uur 13 Bijbellezen/ leeskring van 20.15 – 21.30 uur in gebouw de Driehoek 15 Rommelmarkt van 15.00 – 19.00 uur op het evenemententerrein 15/18 Dorpsfeest Wijnjewoude 20 Bijbellezen/ leeskring van 20.15 – 21.30 uur in gebouw de Driehoek 29-30 Fietstocht Drie Provinciën driedaagse Juli 1 5-8 6 6 20

Fietstocht Drie Provinciën driedaagse Avond fietsvierdaagse Autotocht met de Zonnebloem Rommelmarkt van 14.00 – 18.00 uur op het evenemententerrein Rommelmarkt van 17.00 – 21.00 uur op het evenemententerrein

Avond-4-daagse Bakkeveen Van woensdag 8 t/m zaterdag 11 juni wordt de avond wandel 4-daagse van Bakkeveen weer gehouden. Dit al voor het 61e jaar. Meer dan 1000 wandelaars zullen kiezen uit de 5, 10 of 15 km routes. De volwassenen kunnen individueel of in groepsverband meteen om 18 uur starten. Dan loopt men voor de scholen op en kan men het eigen tempo bepalen. Starten na de scholen kan natuurlijk ook. Op de eerste 3 avonden wordt ook de 15 km aangeboden: ideaal om 3 avonden achtereen te trainen voor een langere tocht, zoals de Slachte marathon. Individuele inschrijvingen of groepen tot 10 personen kan aan de start (1 van beide terrassen in centrum Bakkeveen). Grote groepen en scholen dienen zich vooraf in te schrijven via vva@bakkeveen.nl Ook dit jaar leiden de routes de wandelaars niet alleen door de bossen en natuurgebieden in de omgeving van Bakkeveen. Er is toestemming om over particuliere terreinen zoals weilanden en zandwegen te wandelen. Je ziet de omgeving dan eens van de andere kant! Zoals de plannen liggen wordt erop minstens 1 avond door Wijnjewoude gewandeld. De exacte routebepaling vindt pas een week voorafgaand aan de start plaats. Om

nog zoveel mogelijk met de gesteldheid van het terrein rekening te kunnen houden. De kosten voor 4 avonden bedragen € 4,50. Hiervoor ontvang je 4 afwisselende routes, 4 maal een consumptie onderweg, een herinnering na afloop en een intocht met 2x4 muziekkorpsen. Je kunt ook 1 avond meelopen. Meer informatie op www.bakkeveen.nl/wandel

33


GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing”

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729

Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

34

Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk


Kerkdiensten 5 juni 9.30 uur 19.00 uur

Hervormde Gemeente

Duurswoude Ds. G. van Zanden, Pesse Duurswoude Ds A. Elverdink, Eastermar, Fryske tsjinst

12 juni 9.30 uur 13.45 uur

Duurswoude Ds. H. Poot, Oosternieland Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

19 juni 9.30 uur 19.30 uur

Duurswoude Ds. N. Noorlander, Onstwedde Tentdienst Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

26 juni 9.30 uur

Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Voorbereiding HA

3 juli

9.30 uur 13.45 uur

Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Viering HA Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Dankzegging HA

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 5 juni

9.30 uur

12 juni

10.30 uur

19 juni

9.30 uur 19.30 uur

Ds. J. Tiggelaar, Opende Koffiedrinken na de dienst Ds. E.J. v.d. Brink, Afscheid kinderen knd Ds. R.R. Maathuis, Werkendam Koffiedrinken na de dienst Dhr. M. van Heijningen, Tentdienst dorpsfeest

26 juni

9.30 uur

Ds. E. van Beesten, Ommen

3 juli

9.30 uur

Ds. E.J. v.d. Brink, Voorbereiding HA, m.m.v. combo Wyn Koffiedrinken na de dienst

10 juli

9.30 uur

Ds. J.G. Arensman, Drachten Heilig Avondmaal

35


Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik Meester Geertswei 15, 9241 GJ Wijnjewoude Telefoon: 0516 – 481 250 Spoed: 0516 – 480 808 Openingstijden 07:30 – 08:00 uur 08:00 – 10:15 uur 10:15 – 11:00 uur 11:00 – 12:30 uur spreekuur 12:30 – 13:00 uur 13.00 – 16.00 uur spreekuur 16.00 – 17.00 uur:

07:30 – 17:00 uur laboratorium (bloedprikken) spreekuur huisarts werkoverleg en koffiepauze visites huisarts en verpleegkundig lunchpauze spreekuur huisarts + verpleegkundig afhalen van medicatie

Spreekuur Hemrik (de Bining) donderdag 08:30 – 10:15 uur Avondspreekuur (op afspraak) Maandag 18:00 – 21:00 uur Tevens verpleegkundig spreekuur Wrattenspreekuur

op afspraak

Voor het maken van afspraken en het aanvragen van herhaalrecepten kunt u ons telefonisch bereiken tussen: 08:00 – 10:15 uur en 13:00 – 15:00 uur. Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website www.lewin.frl (Lab)uitslagen: de assistentes bellen u zodra deze bekend zijn. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicatie en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze assistentes. Na 17:00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door: Dokterswacht Friesland telefoonnummer: 0900 – 11 27 112 De Dokterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van Nij Smellinghe te Drachten. Onze praktijk is het gehele jaar op werkdagen geopend behalve week 52.

Het leven is als een boek, elke dag een nieuwe bladzijde.

36


HM Haarmode Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. 13:00 – 17:30 Di. 8:30 – 12:00 13:00 – 17:30 Wo. 13:00 – 20:00 Do. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Vr. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Za. 8:30 – 12:00

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Pedicure- en Manuele praktijk

Alma van der Meulen Professionele voetverzorging Diabetische - reumatische voet Manuele therapie Voetreflexologie Ook bij u thuis Behandeling volgens afspraak

0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36 9241 GL Wijnjewoude


drukkerij

25 jaar

Drukkerij Pool gaat voor DUURZAAM! stroom: zonnepanelen

verwarmen: heatpipes

verwarming: warmtepomp

afval: recycling

papier: FSC gekeurd

Profile for Frans Pool

De ban juni 2016  

De ban juni 2016  

Profile for 9241wd
Advertisement