__MAIN_TEXT__

Page 1

20 17

jaa

tu

s

2

0

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e oud nd a a

e

M

de Bân

rga

ng

Nr. 21 5

J uli

/a

s ugu


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Van de redactie Redactie "de Bân" Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67 Gerda Westerhof, Merkebuorren 14

tel: 48 13 81 tel: 48 13 91 tel: 48 13 98 tel: 48 13 05 tel.: 48 14 57 tel.: 48 17 27

Een praatje bij het plaatje "Vakantie"

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. De volgende Bân verschijnt op zaterdag 2 september 2017. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 26 augustus 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 24 augustus binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl Van de redactie: Voor het gevoel is het nog maar pas geleden dat de eerste Bân van 2017 uitkwam met de beste wensen voor een nieuw jaar. Deze laatste aflevering voor de aanstaande vakantieperiode geeft aan dat het jaar alweer halverwege gevorderd is. Het aanbod van kopij is nog altijd zo ruim dat we elke keer weer een goedgevuld dorpsblad kunnen presenteren. Klaasje heeft aangegeven eind dit jaar de redactie na twintig jaar te verlaten. Dat zal wel even wennen zijn want Klaasje was eigenlijk de Bân vanaf het moment twintig jaar geleden dat de (nieuwe) Bân een maandelijks verschijnend dorpsblad werd. Aan het eind van dit jaar, bij het werkelijke afscheid komen we hier ongetwijfeld op terug. Als nieuw redactielid hebben we Gerda Westerhof bereid gevonden de plaats van Klaasje over te nemen. Wij prijzen ons gelukkig dat we als redactie compleet blijven en wensen Gerda veel succes bij de Bân. De redactie feliciteert alle geslaagden en dat waren er weer velen, getuige de schooltassen aan de diverse vlaggenstokken, met hun examen en wenst hen succes bij werk of verdere studie. Dit is de laatste Bân voor de vakantie, veel leesplezier en een fijne vakantieperiode.

Caravans willen helemaal niet op vakantie, vandaar dat die auto's zo hard moeten trekken.

1


Uitnodiging onderzoek “Wonen en Zorg” In de maand juni is de uitnodiging om mee te doen aan dit onderzoek, huis aan huis, verspreid in ons dorp. Wij hopen dat heel veel inwoners van 18 jaar en ouder, deze vragenlijst hebben ingevuld. De bedoeling is dat we daardoor een beter beeld krijgen van de woonbehoefte en de zorgvraag in het dorp. Dit is van zeer groot belang voor de toekomst van Wijnjewoude. Zodra de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn wordt u daarvan, middels de Bân en via www.wijnjewoude.net op de hoogte gebracht. Verkeersgroepje In de vorige Bân heeft u kunnen lezen dat PB een verkeersgroepje wil samenstellen met aanwonenden van de Weinterp, de Merkebuorren, Klein Groningen en de Mounleane. Aangevuld met een lid van de stuurgroep N381 en een verkeersdeskundige van de gemeente Opsterland. Vanuit PB zal Martin de Vries deze groep aansturen. Wanneer de verkeersgroep gaat starten, met welke dorpsbewoners en wat de aanpak zal zijn wordt na de

2

zomerperiode duidelijk. Wij houden u op de hoogte. PB bezoekt sportverenigingen De komende periode zullen bestuursleden van PB afspraken maken met besturen van de sportverenigingen. De bedoeling van dit informele bezoek is om te praten over het “reilen en zeilen” binnen de club, waar men tegenaan loopt en wat we eventueel voor elkaar kunnen betekenen. Dorpsfeest 2017 Een aantrekkelijk programma voor jong en oud, een actief en enthousiast bestuur, aangevuld met vrijwilligers: de ingrediënten voor het dorpsfeest 2017. En geslaagd is het zeker te noemen: veel deelnemers aan de verschillende activiteiten, een lekkere sfeer en veel publiek. Op www.wijnjewoude.net leest u alle uitslagen en u kunt nog een keer van de sfeer genieten middels de geplaatste foto’s. Bestuur Dorpsfeest: jullie hebben weer een TOP prestatie geleverd. HEEL VEEL DANK. Geslaagd voor je examen? Namens het bestuur PB van harte gefeliciteerd.


WEN kijkt naar alternatieve energiebronnen Het afgelopen jaar is er bij WEN veel focus geweest op energiebesparende maatregelen. Denk hierbij aan woningisolatie, zonnepanelen, een warmtepomp, enzovoort. Inmiddels zijn we ook aan het kijken naar nieuwe mogelijkheden om met het hele dorp alternatieve vormen van energie op te wekken en willen we huurders betrekken in onze energie-neutrale doelstelling. De kraan moet dicht Al jaren wordt in Nederland gekeken naar alternatieven voor gas, omdat we de narigheid waar mensen in OostGroningen al zo lang mee geconfronteerd worden, willen stoppen. De droom van WEN is dat ons dorp over 10 jaar niet langer afhankelijk is van gaswinning in Groningen, of waar ter wereld dan ook. Want die gaskraan moet zo snel mogelijk dicht, voor ons en voor onze kinderen. Er zijn diverse manieren om ons eigen gas te maken en doordat we er steeds meer over leren, komt die toekomst snel dichterbij. Het is mooi om te weten dat we daar gezamenlijk een steentje aan kunnen bijdragen.

ons voorstellen dat het allemaal erg overweldigend is en gaan daarom graag persoonlijk met u het gesprek aan. In de zomermaanden hopen we een afspraak te kunnen maken met boeren die meer dan 100 koeien hebben. Met hen willen we persoonlijk van gedachten wisselen over de gezamenlijke mogelijkheden van mestvergisting. We willen boven tafel krijgen hoe men tegenover het onderwerp staat, welke vragen men heeft, wat de belangrijkste afwegingen zijn om wel of niet deel te nemen, enzovoort. De gesprekken hopen we in te plannen in juli en augustus. We nemen binnenkort contact op en hopen op uw bereidheid om met ons het gesprek aan te gaan.

Mono-mestvergisting De boeren in Wijnjewoude kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het produceren van groen gas, bijvoorbeeld door hun mest te vergisten. Daar kunnen we met het hele dorp van profiteren. Sinds enkele tijd is WEN aan het kijken naar de mogelijkheid om mono-mestvergisting in Wijnjewoude toe te passen. Hiervoor zijn diverse informatieavonden georganiseerd, waarbij de voor- en nadelen èn het financiële plaatje aan bod zijn gekomen.

Duurzame huurwoningen Op donderdag 22 juni hebben we met drie huurders aan tafel gezeten om de mogelijkheden van duurzame huurwoningen in Wijnjewoude te verkennen. De belangrijkste conclusie van deze bijeenkomst: ‘als huiseigenaren hun woning kunnen verduurzamen, dan kunnen huurders dat ook’. Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan een leefbaar dorp en naar aanleiding van de bijeenkomsten denken we dat er onder de huurders ook draagvlak voor is. We zetten dit project voort en gaan uitzoeken welke stappen we moeten zetten om ook voor huurwoningen energiebesparende maatregelen mogelijk te maken.

Keukentafel-gesprekken Op de informatieavond over monomestvergisting op 18 mei in De Swingel, hebben de aanwezige agrariërs veel informatie tot zich gekregen. We kunnen

3


Cor de Vries

de jong auto’s & machines Roelof de Jong

06 - 12 99 63 76 www.devriesbouwenonderhoud.nl cor@devriesbouwenonderhoud.nl Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude

Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

s

Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

Ÿ

In- en verkoop occasions

Ÿ

In- en verkoop classic cars

Ÿ

In- en verkoop USA cars

Ÿ

APK keuringsstation

Ÿ

Onderhoud en reparatie; alle merken

Ÿ

Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

drukkerij RB Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

4

DRUKT EN PRINT ENERGIENEUTRAAL! Opper Haudmare 2 - 9241 WD Wijnjewoude

berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97 / 06 - 57 58 43 55 info@drukkeijpool.nl - www.drukkerijpool.nl


.Geef

de pen door

Tijdens de Fiets-Elfstedentocht van 5 juni jl. kwam ik bij Dokkum Joop en Klaske Miedema tegen. Ik vertelde hen dat ik mijn stempelkaart was vergeten en dat deze zojuist was gebracht door mijn vriendin Manon en mijn zus Aline. Joop zei: ‘’Dan hast in moai ferhaaltsje foar de Bân’, want do hast de ‘Pen’ krigen van Tim’’. Tim bedankt voor het doorgeven. Velen van jullie zullen me nog kennen als het kleine mannetje van drie jaar die nog niet op bed wilde en zich dus maar verstopte in de bosjes vlak naast het huis op de Russchenreed. De buurt waar ik geboren ben en waar ik mijn eerste jaren als kind ben opgegroeid. Nog altijd weten de meeste dorpsgenoten nog tot op de dag van vandaag te vertellen wat ik toen in het dorp teweeg heb gebracht. Het hele dorp was in rep en roer en eensgezind naar mij op zoek. Gelukkig vielen mijn kleine rode laarsjes op en werd ik nietsvermoedend wakker geschud en als Simba van The Lion King door Peter Grondsma in de lucht gehouden. Op mijn 7e ben ik met mijn ouders aan de Merkebuorren 60 gaan wonen en daar woon ik op dit moment nog steeds. De verwachting is dat ik deze zomer, na 20 jaar weer terugkeer naar de Russchenreed. In het dagelijks leven werk ik bij SPITS Oosterwolde, SPITS is gespecialiseerd in het leveren van geautomatiseerd ingepakte geneesmiddelen aan apotheken. Door deze methode van inpakken ontvangen patiënten alle geneesmiddelen per stuk of per innamemoment verpakt. Het is een manier van geneesmiddelenverstrekking, die de kwaliteit en veiligheid voor de patiënt aanzienlijk vergroot. Ik ben hier werkzaam als Teamleider, waarbij ik verantwoordelijk ben voor personeelsen productieplanning, dagelijkse leiding

en daarbij sinds kort ook verantwoordelijk ben voor het werven van personeel. Hier heb ik ook mijn vriendin Manon leren kennen, Manon komt uit Appelscha en is inmiddels werkzaam bij Lunchroom Plein 10 in Assen. Vanaf volgend seizoen gaat ze volleyballen voor DWS. Naast mijn werk ben ik ontzettend druk met verschillende vrijwillige taken bij vv ODV, waar ik op mijn 5e ben begonnen met voetballen. Hier heb ik alle jeugdelftallen doorlopen en vervolgens ben ik in de zaterdagtak gaan voetballen. Helaas had ik niet het talent om van mijn grootste hobby mijn werk te kunnen maken. Wel heb ik in de afgelopen 10 jaar veelal in het eerste elftal mogen voetballen. Daarnaast ben ik al jaren jeugdtrainer binnen de vereniging en sta ik ook zaterdags langs de lijn de jongens van de nodige aanwijzingen te voorzien. Ontzettend leuk en uitdagend, maar het vergt ook ontzettend veel tijd en energie. Omdat ik toch al heel begaan ben met het jeugdvoetbal, ben ik sinds twee jaar ook lid van de jeugdcommissie van de vereniging. Naast al deze bezigheden vind ik het leuk om leuke dingen te doen met Manon en mijn vrienden. Ik geloof dat ik in grote lijnen het meeste wel heb verteld over mij zelf. We zien elkaar vast nog wel eens. Ik geef de pen door aan Jasper van der Wal. Groeten, Heero van der Veen.

5


Hagerank 14 9241 EL Wijnjewoude handelsonderneming-eizelinstra.nl

Handelsonderneming

Eize Linstra

Voetbaldoelen

Te koop:

uien (2,5 of 5 kg. per zak) en aardappels (5, 10 of 15 kg. per zak).

voor particulieren.

Bildstar en Irene’s op voorraad andere rassen zijn op bestelling leverbaar. De bestelling wordt aan huis geleverd!

Mobiel: 06 - 234 598 44

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: Voorzitter:

Penningmeesteres:

J. Miedema

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Herenweg 19 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

6

0516 - 48 13 05

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Manuel & Jannie Boer Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 23 00 55 05


Kunst en cultuur om je eigen omgeving te veranderen De Reis als vliegwiel voor verandering

Werk je aan een project of heb je een idee waarmee je een maatschappelijke verandering tot stand wilt brengen? Dan wil De Reis je helpen. Bij De Reis gaan initiatiefnemers, makers en ‘een’ Mienskip samen aan de slag om een maatschappelijke verandering in beweging te krijgen door het inzetten van kunst en cultuur. Alles wat onbespreekbaar lijkt komt op tafel, verbinding staat centraal en er mag gelachen worden tijdens De Reis. De maker doet samen met de initiatiefnemer onderzoek, stelt vragen en gaat op zoek naar talenten en interesses binnen een Mienskip. Vanuit een gezamenlijke urgentie bouwen deze vervolgens, samen met de Mienskip, aan een kunstwerk, voorstelling, optreden of een andere kunstvorm. De Reis gelooft in de kracht van kunst en cultuur om zo een verandering tot stand te brengen binnen een Mienskip met de Mienskip. De Reis helpt, begeleidt en biedt een netwerk en is het kompas voor initiatiefnemers en makers die werken aan projecten die aangesloten zijn bij De Reis. Zoals beschreven mag het overal over gaan! Zo is in De Hoeve aandacht gevraagd voor het bouwprobleem in het dorp middels een groot bouwwerk dat

maker Willy van Assen samen met de bewoners van het dorp heeft gebouwd. Op deze manier willen de dorpsbewoners zorgen dat er weer nieuwbouw mogelijk is in de toekomst. In Sint Annaparochie hebben Janneke de Haan en Geartsje Postma met het project ‘Door de Kloof’ een verbinding weten te maken tussen de bewoners van het dorp en het Asielzoekerscentrum met een theatrale tocht. Past jouw (bestaande) project perfect bij De Reis maar kan je wel wat hulp gebruiken of heb je een idee dat past bij De Reis meld je dan aan via www.dereis.frl. Je mag je idee en of plan indienen tot en met 1 september maar het liefst zo snel mogelijk! De Reis is een onderdeel van het hoofdprogramma van LeeuwardenFryslân 2018 en een initiatief van Keunstwurk.

Als je droomt van een donut is dat een droom, geen donut. Als je droomt van reizen, reis je al.

7


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Tolleane 26 E-mail: info@taekemabouw.nl 9241 WH Wijnjewoude Website: taekemabouw.nl Onno Lieuwes 06 - 31 53 94 03

Rinse Taekema 06 - 46 03 84 42

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

Dundelle

Voor al uw feesten en partijen Na een leuke activiteit of een heerlijke wandeling kunt u ook terecht voor een adempauze met een kop koffie of een lekker drankje of een versnapering

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

8


Ut de skoalle klapt De weken in juni gaven ons prachtig zomerweer. Het is volop genieten om buiten te zijn. En toch vertelt de schooljaarkalender dat we nog een aantal weken voor de boeg hebben, namelijk de laatste schooldag is eind week 29. De laatste schoolweken is een periode van afronden en vooruit kijken. Dit geeft wel eens een spagaat-gevoel, waar we flexibel mee omgaan. De afronding betreft de E-Citotoetsen, rapporten maken, 10-minuten gesprekken, atletiekdag voor groep 6, 7 en 8 en het Lauswoltconcert voor groep 8 leerlingen. Daarnaast niet te vergeten het afscheid van groep 8 en de laatste schooldag. Beide activiteiten worden georganiseerd met hulp van ouders van de leerlingen van groep 8. Met elkaar zorgen we ervoor dat deze leerlingen terug kunnen kijken op waardevolle activiteiten van hun basisschool. We wensen hun alvast een goede start op hun nieuwe VO-school en hopelijk komen ze nog eens aanwaaien om hun ervaringen en/of rapport te delen met hun ‘oude’ meester of juf. Ook nemen we aan het einde van dit schooljaar afscheid van juf Marjolein Koelma. Na 17 jaar werken op obs it Twaspan heeft zij besloten om te stoppen met werken. Ze gaat genieten van haar welverdiende rust. We hopen dat ze dit jarenlang in

goede gezondheid kan doen samen met haar man en kinderen. Het vooruit kijken betreft de nieuwe groepsindeling (alvast een doorschuifmoment organiseren, zodat de leerlingen even kunnen sfeer proeven in hun nieuwe lokaal en nieuwe juf / meester), nieuwe materialen (een aantal methodes worden vervangen en het werken met nieuw lesmateriaal is een leuke en waardevolle uitdaging) en nieuwe collega’s. (kennismakingsmomenten plannen). We wensen een ieder fijne zomermaanden toe. Geniet in de zomervakantie van de rust, de vrijheid en van elkaar! Op maandag 4 september gaan de schooldeuren weer open en hopen we iedereen weer uitgerust en gezond te kunnen begroeten. Namens de team van cbs Votum Nostrum en obs it Twaspan

Nieuws van het dorpsfeest Wat was het een prachtig feest! Wij hebben van jullie allemaal genoten. En natuurlijk was het dorpsfeest niks zonder haar vrijwilligers…...daarom hebben we ook alle enthousiaste helpende handjes weer even in het zonnetje gezet tijdens een gezellig avondje in de Swingel. Een avond waarop we met z'n allen konden terugkijken op een fantastisch dorpsfeest 2017. En nu kijken we weer vooruit. Na dit feest verlaten maar liefst drie vrijwilligers het bestuur. We zullen Theo, Gerard en Jelle en hun tomeloze inzet zeker gaan missen. Met drie vertrekkende bestuursleden zijn we nog wel op zoek naar versterking…..dus mocht je je geroepen voelen, schroom niet en meld je bij één van de bestuursleden. Wij gaan ons alvast buigen over het feest voor volgend jaar…..dus houd 13 t/m 16 juni 2018 alvast vrij in je agenda. 9


HF

Hytex Fashion B.V. socks, underwear, accessoires

Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl www.hytexfashion.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs

10


Even thuis op Friese bodem Welkom thuis en de nodige vlaggetjes voor het huis van de familie Schievink deed de buurt al weten dat er één van de jongens uit Amerika thuis kwam. Het zijn Jochum en Vicki en hun dochters Bregtje (19), Jordan (13) en zoon Klaas (12). Jochum Schievink, regelt zijn familiebezoek graag rondom ons dorpsfeest, in de hoop daar nog wat oud bekenden te ontmoeten. Maar dit lijkt elke keer minder te worden. Ook was hij nieuwsgierig naar de nieuwe N381. Want bij het bericht van mem ‘de nije dyk is klear’ kon hij zich geen voorstelling maken. Dus moest hij het nu met eigen ogen zien. Als jongen had Jochum Schievink maar één droom BOER WORDEN. Maar dat zat er voor een jongen uit een gewoon burgergezin niet in. Daarom raadden zijn ouders hem aan een vak te kiezen. Hij koos voor timmerman, rondde de opleiding aan de LTS en de MTS in Drachten af met het diploma. Ook haalde hij in Nederland nog het Landbouwdiploma. In zijn vrije tijd was Jochum steevast te vinden op de boerderij van Johannes en Ietsje de Jong (Weinterp 47). Regelmatig hielp hij bij het melken en bij het landwerk. Toen de familie De Jong plannen maakten om met hun jonge gezin te emigreren naar Texas vroegen ze Jochum of hij mee wilde. Als melker zou hij dan in dienst worden genomen. Jochum zag deze uitdaging wel zitten. Op 11 april 1985 pakte Jochum zijn koffertje in en vertrok illegaal naar Amerika. Twee jaar bleef hij als melker bij de familie De Jong. Toen hij het leven in Texas een beetje geproefd had, zag hij wel kansen om voor zich zelf te beginnen als boer. In 1989 kon hij een boerderij huren in Paris-Texas en van zijn spaargeld kon hij al 30 koeien 11


kopen. Met een lening van de bank kocht hij er nog 30 koeien bij en startte in z’n eentje op de prairie in Texas. Voor hem bleek Amerika een land van ongekende mogelijkheden. Binnen een jaar breidde hij zijn veestapel al uit tot 120 dieren. Zijn eigen kalveren fokt hij weer op tot melkvee. Met het in dienst nemen van een Mexicaan als melker, de koeien worden 3x daags gemolken, (‘s morgens om 4.00 uur, ‘s middags 14.00 uur en ‘s avonds 20.00 uur), kwam er meer tijd vrij voor het landwerk, de boekhouding en de handel. Het landwerk bestaat uit maaien, kuilen en hooien. De eerste snee is meestal voor het kuilvoer, tweede en derde snee is hooi. Bij de zomer liggen de temperaturen tussen 30 en 40 graden en wil dit wel lukken. Mocht er een vierde snee zijn dan is het weer kuilvoer. Kunstmest strooien laat hij door een loonbedrijf doen. In 1990 kan hij van de huur al overgaan tot de koop van de boerderij. Ondertussen zag hij kans, door zuinig te leven, steeds meer land aan te kopen en nog verder uit te breiden. In 1994 investeerde hij in een nieuwe melkstal, een dubbel 24. In 1995 trouwt hij met Vicki. Zij neemt van hem de boekhouding over. Tegenwoordig beheert een manager zijn boerderij met 800 stuks melkvee en woont de familie

12

Schievink een half uur rijden van DublinTexas op hun boerderij met alleen het jongvee. Wel midden op de prairie omgeven door herten, wolven, aasgieren en slangen. Toch heeft het gezin geen last van deze dieren. Alleen Klaas is eens gebeten, toen hij per ongeluk op een slang stapte. Hij moest zo snel mogelijk naar het ziekenhuis voor tegengif. Het jongvee wordt niet aangevallen door de wolven. Als er teveel wolven zijn kan hij ze afschieten. Als er eens een dood kalf is wordt het in een kuil gegooid en de volgende dag is het opgegeten door de wolven en de gieren. Zo werkt de natuur. Jochum handelt graag, niet alleen in vee en land maar soms ook in onroerend goed. Tegenwoordig heeft hij ook een gewerenwinkel. Ook daarvan doet zijn vrouw de administratie. Ik vraag hem, hoe kun je daaraan beginnen in een tijd dat Obama alle wapens Amerika uit wilde hebben? Jochum; ”elke keer als Obama het over een wapenverbod had, werd het drukker in mijn winkel. Aan elke Amerikaan die geen crimineel verleden heeft en met de politie in aanraking is geweest, mag ik een wapen verkopen. Naast de winkel heb ik een schietbaan waar de nodige instructies worden gegeven en geoefend word met het nieuwe geweer”. Na deze korte cursus krijgt de koper het geweer mee. Jochum ziet het onder Trump wel zitten. De regering Trump praat niet over een wapenverbod en Trump is voor de boeren zegt hij. Op mijn vraag of de Mexicanen die hij in dienst heeft, straks mogelijk het land worden uitgezet, antwoord hij: “nee, Trump is alleen tegen de instroom van criminele Mexicanen,


de anderen kunnen gerust blijven”. Volgens Jochum is de media erg tegen Trump maar hij heeft er wel vertrouwen in. We hebben het even over Olke Jongsma uit Texas. Bekend geworden door programma Boer zoekt Vrouw. Jochem kent het programma Boer zoekt Vrouw niet. Maar kent Olke heel goed. Jochum: “ik heb zelfs twee jaar met hem gewerkt. Ook heb ik tegen hem gevoetbald. De Friese boeren in de staat Texas organiseren jaarlijks een soort boerenfeest. Eén van de activiteiten is een voetbalwedstrijd

tussen Oost Texas waar Olke woont en West Texas waar wij wonen. Ik bewaar goede herinneringen aan Olke”. Het leven in Texas voldoet Jochum erg goed, het is er veel meer relaxt, je hebt er geen quotum of regels zoals hier. “Wij leven als een volk zonder uren en tijd.” Zondags bezoeken ze de kerk in DublinTexas. En zo nu en dan speurt hij even op het internet naar de website van Wijnjewoude. Annie

Werkgroep KOM ERBIJ Verslag koffieochtend maandag 29 mei. Deze ochtend zijn er verschillende spelletjes en een sjoelbak aanwezig, rond de 20 dorpsgenoten druppelen binnen. Als we ons eerste kopje koffie met cake of koek op hebben en verrast zijn door een hele leuke inbreng van één van de aanwezige dames, worden we nogmaals verrast. Juf Géke heeft besloten om met haar peuters bij ons aan te schuiven voor het fruit-eet moment. Het zorgt natuurlijk voor veel verwondering over en weer en de onbevangenheid van de peuters doet ons heel erg goed. Na deze aangename invasie van appels, peren en druifjes etende kleintjes, verplaatsen we de tafels en stoelen voor het spel. Rummikub en sjoelen is favoriet, maar schaken geeft veel bekijks en tijdens de wachttijd voor het sjoelen vliegen de dartpijlen door de lucht en pikken we hier en daar een kaasje of worstje. Het was weer een gezellige maandagmorgen in De Swingel, bij Jannie en Manuel. Voor ons zomeroverzicht, kijk verderop in deze Bân. Jullie horen van ons. Namens werkgroep KOM ERBIJ, Lydia Huisman.

13


Nieuws van Euphonia Talent bij Euphonia Op 27 mei deden Syger, Anna en Lineke mee aan de Klank fan Fryslân en Abe-Jan aan de Slag van Fryslân. Dit solistenconcours vond plaats in de Lawei. Ondanks het warme weer ging het allemaal naar wens. Er werden hoge punten gescoord. Abe-Jan haalde een 3e prijs in zijn categorie en Anna werd zelfs 1e in haar divisie. Zij gaat in oktober meedoen aan het nationale solistenconcours in Utrecht. Alvast veel succes gewenst! Toekomst van Euphonia Zoals jullie hebben kunnen lezen in vorige edities van de Bân, zijn wij op zoek gegaan naar nieuwe leden. Dat is helaas niet gelukt. Het ledenaantal van Euphonia is ingekrompen door het vertrek van enkele trouwe leden. We hebben afgesproken dat we er nu een leerorkest van maken. We willen namelijk wel doorgaan, zeker om de jeugd ook te stimuleren om samen te musiceren. Euphonia wordt dan aangevuld met de leerlingen die op Aniveau spelen. Voor ons is het aftasten hoe dit allemaal zal verlopen. We houden jullie op de hoogte. Optredens Op 1 juli gaan wij naar Diever om deel te nemen aan het fanfareconcours. We hebben een vlot programma en hopen daar goed voor de dag te komen. De dinsdag erna, 4 juli, is de voorspeelavond voor de jeugd. Het jeugdkorps treedt dan op en alle leerlingen van Euphonia gaan ook een solo (of duo) optreden geven. Ook laten de leerlingen van het Spelenderwijs

14

Orkest van zich horen. Zij hebben ongeveer 20 lessen gehad van juf Petra op bugel of cornet. We zijn erg benieuwd hoe dat klinkt! Ouders, broers en zussen, pakes en beppes en andere belangstellenden zijn van harte welkom in gebouw de Driehoek. Het begint om 19.00 uur. Verder hebben we nog 2 optredens gepland staan rondom kerst. Op 16 december is er een Kerst-sing-in samen met het koor van Wijnjewoude. Dit zal plaats vinden bij de muziekkoepel. Verdere informatie volgt. Ook zijn wij gevraagd om de Kerstnachtdienst op 24 december in de Hervormde Kerk van Duurswoude te verzorgen. Het lijkt nu nog ver weg, maar we wilden het toch alvast vermelden. Allemaal alvast een prettige vakantie en graag tot ziens! Bestuur CMV Euphonia

Ik snap wel dat iedereen graag vakantie houdt, maar waarom doen ze dan zo blij als ze na de vakantie weer mogen gaan werken?


Prikbord Bedankt Op dinsdag 23 mei jl. mochten wij, met dank aan God, ons 60-jarig huwelijksjubileum vieren. Dit hebben we gevierd samen met onze kinderen, kleinen achterkleinkinderen. We willen hartelijk dankzeggen voor de ontvangen felicitaties door middel van kaarten en bloemen. Tevens werden we blij verrast door een serenade van muziekkorps “Euphonia”, hartelijk dank! Peter en Joukje van der Horst

Te Huur Goede trilplaat en steenknipper! Bloemen & Kadohuis Wilma Weinterp 1 Wijnjewoude Tel.: 0516 480668 Mobiel: 06-54292940 Sloeproeien Iedere dinsdagavond zijn we van 19.30 tot ca. 21.00 uur met een groep mannen en vrouwen aan het roeien in een sloep van Trewes. We roeien op recreatieve wijze op het water rondom Terherne. Mocht je ook eens mee willen? Neem dan contact op met Frans Pool 06 - 57 58 43 54

Avondfiets4daagse 4 t/m 7 juli Er zijn weer vier prachtige fietsroutes uitgezet door de mooie en bosrijke omgeving van Wijnjewoude. De routes zijn ca. 30 km. Van dinsdagavond t/m vrijdagavond kunt u starten voor de avondfietsvierdaagse bij hotel – restaurant De Stripe tussen 18.30 en 20.00 uur. Inschrijfgeld volwassenen € 5,- en kinderen € 3,50. Na afloop kunt u lekker genieten van een versnapering in de Stripe of bij mooi weer op het terras. De nazit is ook altijd erg gezellig. Rommelmarkten De volgende rommelmarkten staan gepland: 5 juli van 14.00 – 18.00 uur 19 juli van 17.00 – 21.00 uur, dit is een extra avondrommelmarkt 2 augustus van 14.00 – 18.00 uur 16 augustus van 17.00 – 21.00 uur, dit is een extra avondrommelmarkt 6 september van 14.00 – 18.00 uur 4 oktober van 14.00 – 18.00 uur. De rommelmarkten worden zoals altijd gehouden op het evenemententerrein aan de Te Nijenhuiswei. Je kunt hier staan voor € 3,50 per staanplaats en reserveren is niet nodig. Het terrein gaat een uur voor aanvangstijd open voor standhouders. VVV Wijnjewoude 15


Fysiotherapie Goren · · · · · · ·

Fysiotherapie (ook aan huis) Vestiging Haulerwijk: 0516-422 761 Manuele therapie Vestiging Bakkeveen: 0516-542 246 Nek-, schouder- en arm specialisatie Vestiging Waskemeer: 06-24 90 17 93 Medische fitness (oefengroepen) FysioFit (o.b.v. fysiotherapeut) www.fysiotherapiegoren.nl ZwangerFit e-mail:henkgoren@hotmail.com Medical Taping Concept Afspraak zonder verwijzing mogelijk!

woensdag

Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude 0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voor al uw: * Bloemstukken * Snijbloemen Weinterp 1 * Kamerplanten 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68 * Bruidswerk Mobiel: 06 - 46 19 22 36 * Grafwerk * Sfeermakers Openingstijden: Kado’s donderdag, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 18.00 uur * Snuisterijen *

info@bloemenenkadohuiswilma.nl

www.bloemenkadohuiswilma.nl

16

”Living & Growing”

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping


Hynstedei Wynjewâld Op zaterdag 3 juni Hynstedei Wynjewâld! We hadden dit jaar een nieuw terrein en dat was best wel spannend! Het pakte heel goed uit! We hebben zeer veel publiek gehad, de nieuwe locatie is dichter bij de weg en daardoor veel zichtbaarder. De eerste deelnemers zijn er op tijd en terwijl zij hun paarden voorbereiden zijn de vrijwilligers druk bezig om de laatste dingen klaar te maken. Om 12.00 uur gingen we los! Vele mooie rubrieken met tuigpaarden en Friezen in verschillende disciplines. Ook de jongste jeugd kwam in actie, prachtig om de jonge jeugd met hun pony in de baan te zien. We kunnen terug kijken op een geslaagde dag. Bijzonder dat een van de rijders via de microfoon de organisatie bedankte voor het prachtige concours. Een prachtig compliment! Vele vrijwilligers en sponsoren maken deze mooie dag mogelijk. Iedereen bedankt hiervoor! Evenals de eigenaar van het terrein bedankt voor het ter beschikking stellen hiervan. Een aantal van de mooie combinaties kunt u bewonderen op de website van Wijnjewoude. Wilma Bosch heeft prachtige foto’s gemaakt, hierbij alvast een voorproefje. Tot volgend jaar. Bestuur van de Hynstedei

Soos Wijnjewoude Op 8 september beginnen we met een etentje in restaurant de Stripe. Aanvang 15.00 uur met koffie met gebak. Om 17.00 uur krijgen we een diner. Drankjes en diner zijn voor eigen rekening. Opgave voor 30 augustus bij Joke Nust, tel.: 0516- 481077. Het nieuwe programma komt in de Bân van september. Het bestuur

Als je op weg naar Spanje steeds meer Deens hoort praten, heb je de verkeerde afrit genomen.

17


Kinderopvang Esther De peutergroep We hebben een zeer actieve periode gehad met bijzondere activiteiten. Het thema verkeer is afgesloten met een bezoek van de politie. De auto kwam bij ons op het plein. De agenten namen alle tijd om de peuters van alles te laten zien en ook hebben ze de sirene gehoord. Op 29 mei heeft de werkgroep: “Kom erbij” een koffie ochtend in de Swingel georganiseerd. Wij zijn er met de peuters bij geweest en dit was een groot succes! Op 15 juni zijn wij in de ochtend naar het Dorpsfeest geweest. In een mooie optocht onder leiding van de prachtig verklede dorpsfeestcommissie zijn we met de peuters en de kinderen van groep 1 en 2 naar het evenemententerrein gegaan. Daar hebben we heel veel plezier beleefd van alle spelletjes die in de tent waren georganiseerd.

Nu gaan we verder met het thema: Hoera een baby! Er zijn in de afgelopen periode heel veel broertjes en zusjes geboren en de verwachting is dat er nog meer bijkomen. We hebben bij de peuters twee moeders op visite gehad die in verwachting zijn. Ook zijn er twee baby’s tijdens de peuterles in bad gedaan. Dit vonden de peuters geweldig! Een thema waar veel in valt te ontdekken! Zijn er peuters die dit ook graag willen ontdekken en willen spelen bij De Telle? Kom gerust een keer langs om te kijken.

18


Buitenschoolse opvang Bij de BSO zijn we bezig met het thema “middeleeuwen”. Uit de periode van de middeleeuwen valt van alles te doen ook in deze tijd. De kinderen zijn druk bezig met een katapult te maken. Ze gaan zelf een pijl en boog en een ridderschild maken. We zijn lekker veel buiten, met water, bal of gewoon even lekker buiten zitten. Op twee middagen zijn we open (dinsdag en donderdag) beide dagen is nog plek voor meer kinderen. De kinderen worden opgehaald bij de scholen en gaan dan naar De Telle. We spelen en knutselen met een thema, elke middag is er een leuke activiteit, maar ook volop ruimte om zelf fijn te spelen. Zoekt u ook professionele opvang voor uw zoon of dochter; informeer naar de mogelijkheden of kom gerust op dinsdag of donderdagmiddag langs om te kijken. √ voor kinderen van 4 - 12 jaar √ heerlijk spelen met leeftijdsgenoten √ voldoende spel- en knutselmateriaal voor binnen en buiten √ kinderen kunnen lekker bijkomen na een drukke schooldag √ professionele leiding Informatie Voor aanmelden of meer informatie kijk op onze website www.kinderopvangesther.nl e-mail: kinderopvangesther@outlook.com / 06 - 30 28 31 89. We zijn actief op facebook, volgt u ons al?

Rosita da Lima Foto expositie 26 juni t/m 31 oktober Nieuw Allardsoog Jarig van der Wielenwei 6 9243 SH Bakkeveen Openingstijden ma t/m vrij van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00. Wil je in het weekend naar de foto expositie gaan dan graag van tevoren bellen met Nieuw Allardsoog, telefoon: 0516-543888. Rosita da Lima is fotografe met oog voor detail en verfijnde invalshoeken. In de natuur vindt ze haar grootste inspiratiebron en of het nu dicht bij huis is, er een natuurgebied voor moet opzoeken of puur de luchten observeert, er worden na veel geduld en het juiste moment afwachten, altijd pareltjes in beeld vastgelegd. Haar oog voor detail komt dan ook het meest tot uiting in macro-fotografie dat binnen het fotograferen haar grootste passie is. Van de dauwdruppels op een groen blad, van de perikelen bij het insectenhotel, tot de zich onbespiede gewaande ree, alles wordt door Rosita nauwgezet gefotografeerd.

19


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

- activiteiten - hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Wolverlei 5 9241 ER Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46 E-mail: info@edwinhofstee.nl Website: www.edwinhofstee.nl

adres postcode tel fax e-mail website

20

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Werkgroep KOM ERBIJ De maandelijkse maandag -koffieochtend. Het zomeroverzicht. Maandagmorgen 10 juli: Rondje Wijnjewoude en omstreken op de fiets, samen met Frans Pool die voor ons de geschiedenis van de streek weer levendig maakt. Aanwezig: 9.00 uur in Verenigingsgebouw “De Driehoek”, Merkebuorren 3, waar de koffie klaar staat. Start fietstocht 9.30 uur. Rond 11.00 uur zijn we weer terug bij “De Driehoek”, voor nog een kopje koffie of een frisje. We nemen overigens de spelletjes weer mee, voor de mensen die niks met fietsen hebben, kunnen zij gewoon terplekke een spelletje spelen of chillen. Maandagmorgen 31 juli: koffieochtend in de bloementuin van familie Leffring aan Duerswâld 25. Inloop vanaf ongeveer 9.30 uur. We gaan genieten van de bloemenpracht en ondertussen praten we natuurlijk bij over de bloemen en planten en hun gasten. Maandagmorgen 28 augustus: koffieochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur, of een nader te bepalen activiteit. Let op de posters die in het dorp komen te hangen over het definitieve besluit hiervan. Iedereen is welkom, er zijn geen kosten aan verbonden, maar bel wel even als je komt met Alie, telefoon: 0516-481307 of Lydia telefoon: 06-37552518. Bovendien geldt altijd, ben je slecht ter been en wil je wel graag komen, we halen je en brengen je weer thuis. Jullie horen van ons. Namens werkgroep KOM ERBIJ, Lydia Huisman

Koepelfeestje van herkenning Als start van het nieuwe seizoen organiseert het koor op woensdagavond 6 september een vrolijk zangfeestje rond de muziekkoepel. Bekende liedjes voor 'de jeugd van toen' met een doedelzak, beetje cabaret en gezellige gekkigheid staan op het programma. Ook het Wijnjeterper klokkenlied zal niet ontbreken. Kortom hier laat het koor zich van zijn olijke kant zien. Noteer maar vast: woensdag 6 september 19.30 uur. Looft de Heer.

Een tevreden mens kan reizen door zijn eigen thuis.

21


GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

Reparatiebedrijf

l

w

fh.n g . ww

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl

22


ODV energie neutraal 6 De laatste certificaten zijn aan de vrouw/man gebracht en financieel is het dus geslaagd om ODV een flinke duw in de richting van helemaal energie neutraal te laten worden in de toekomst. Voor het verwarmen van de kantine en kleedboxen is nu alleen nog gas nodig. Wanneer de opwekking van elektriciteit door de zonnepanelen boven verwachting is kan dit misschien het gas helemaal overbodig maken. Eerst maar een jaar afwachten hoe het gaat. De vier warmteboilers in de kleedboxen moeten nog geïnstalleerd worden. Hierbij worden onze hard werkende vrijwilligers ondersteund door installatiebedrijf De Boer. We gaan ervan uit dat het voor de bouwvak vakantie gereed is. Dan kunnen we het nieuwe voetbalseizoen douchen onder ons zelf opgewekte energie. Tussen Kerst en Nieuwjaar 2015 is er begonnen met deze klus en nog voor het einde van de eerste helft van 2017 gerealiseerd is werkelijk een prima prestatie. De opzet met het crowdfunding is een gouden greep gebleken. Daarzonder zou het geen haalbare kaart geweest zijn. Alle deelnemers willen we van harte bedanken voor de aanschaf van één of meerdere certificaten. Van een klein percentage van minder dan 1½ % moeten we het geld nog innen. Bij deze een kleine herinnering voor de betreffenden. De commissie ODV e.n.

Houd zaterdag 2 september vrij Ook dit jaar zal het op de eerste zaterdag van september weer bruisen van activiteiten. Het bestuur van MFC De Swingel organiseert in samenwerking met de beheerders Manuel en Jannie een kleinschalig straatfestival. Wij vragen straatmuzikanten, standhouders en andere podiumartiesten contact met ons op te nemen over deelname. Ook kunnen we nog vrijwilligers gebruiken die ons willen helpen om het feest tot een succes te maken. Informatie kan worden verkregen via ons mailadres, mfcdeswingel@gmail.com Namens het bestuur, Siebo Groenewold en Goos Bus

23


HUUR NU OPSLAGRUIMTE!!

Opslag Wijnjeterp

Inboedel en goederen opslag *Dagelijks opzegbaar *Bewaakte en schone opslag bij u in de buurt * vanaf € 1,50 per dag opslagwijnjeterp@gmail.com, Tel: 06 - 55 79 43 76 Fam. Heida, Compagnonsfeart 53, 9241 HJ Wijnjewoude

24


Dorpsagenda Juli 1 24 uurs actie Voedselbank 1 VVV-Midjier actie Voedselbank: fietstocht vanaf 10.00 uur op het evenemententerrein 1 en 2 Fryslân iepenet syn túnen, Jan Hofswijk1, 10.00 - 17.00 uur. 4 Voorspeelavond jeugd van Euphonia om 19.00 uur gebouw De Driehoek 4 t/m 7 Avondfietsvierdaagse, start tussen 18.30 en 20.00 uur bij de Stripe 5 Rommelmarkt op het Evenemententerrein van 14.00 - 18.00 uur. 5 Klaverjassen Café Van der Weij 10 Koffieochtend met fietstocht ‘rondje Wijnjewoude’, 9.00 uur gebouw de Driehoek 19 Autotocht met de Zonnebloem 19 Extra avondrommelmarkt van 17.00 - 21.00 uur, op het Evenemententerrein 26 Klaverjassen Café Van der Weij 31 Koffieochtend in de tuin bij familie Leffring, aanvang 9.30 uur Augustus 2 Rommelmarkt op het Evenemententerrein van 14.00 - 18.00 uur. 16 Klaverjassen Café Van der Weij 16 Extra avondrommelmarkt van 17.00 - 21.00 uur, op het Evenemententerrein 28 Koffieochtend Werkgroep Kom Erbij, 10.00 - 11.30 locatie zie de posters in het dorp. September 2 Kleinschalig straatfestival 6 Klaverjassen café van der Weij 6 Koepelfeestje van herkenning 6 Rommelmarkt 14.00 - 18.00 uur, evenemententerrein 8 Soos, etentje in de Stripe vanaf 15.00 uur 27 Klaverjassen Café Van der Weij

Fryslân iepenet syn túnen 2017 De tuinhekken gaan weer open op 1 en 2 juli van 10.00 uur tot 17.00 uur in het kader van “Fryslân iepenet syn túnen 2017”. 12 prachtige privétuinen van Groei & Bloei-leden zijn dan gratis open voor het publiek. Voor een compleet overzicht van tuinen, adressen en openingsdagen kunnen geïnteresseerden de brochure “Fryslân iepenet syn túnen 2017” downloaden van de volgende websites: www.drachten.groei.nl, www.heerenveen.groei.nl, www.leeuwarden.groei.nl en www.sneek.groei.nl U bent van harte welkom in o.a. De Hartstún, Jan Hofswijk 1, Wijnjewoude.

25


hotel Restaurant

Hotel & Restaurant de Stripe Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Wij zijn geopend van maandag t/m zondag vanaf 9.00 uur. Tip! Probeer ook eens ons lekkere verse afhaalmaaltijden, kijk op www.destripe.nl/afhaalmenu voor verdere informatie!! www.destripe.nl (0516) 54 12 15 info@destripe.nl

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729

Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

26

Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk


Kerkdiensten Juli 2 9

Hervormde Gemeente 9.30 uur 14.15 uur 9.30 uur 13.45 uur

16

9.30 uur 13.45 uur 23 9.30 uur 16.30 uur 30

9.30 uur 13.45 uur

Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Voorbereiding HA Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Bevestiging ambtsdrager Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Viering HA Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Voort - en Dankzegging HA Duurswoude Proponent H.R. Fokkert, Rijssen Duurswoude dhr. L. Blees, Damwâld Duurswoude Ds. J. den Admirant, Hoogeveen Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Openluchtdienst camping De Ikeleane Duurswoude Ds. G. de Fijter, Kampen Duurswoude Ds. W. van der Wind, Onstwedde

Augustus 6 9.30 uur 13 9.30 uur 13.45 uur 20 9.30 uur 13.45 uur 27 9.30 uur 13.45 uur

Duurswoude Duurswoude Duurswoude Duurswoude Duurswoude Duurswoude Duurswoude

Ds. J. den Admirant, Hoogeveen Kand. J.W. Bassie, Groningen Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Ds. N. Noorlander, Onstwedde Ds. H. de Jong, Windesheim Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

September 3 9.30 uur

Weinterp

Ds. G. Oberink, Urk

Juli 2 11.00 uur 9 16

9.30 uur 9.30 uur

23 30

9.30 uur 9.30 uur

Augustus 6 9.30 uur 13 20

9.30 uur 9.30 uur

27

9.30 uur

Geref. Kerk Wijnjewoude - Hemrik Ds. P.W. Hulshof, Jubbega, Heilig Avondmaal Koffiedrinken voor de dienst Ds. H.J. de Groot, Burgum Mw. Ds. E.C. Rooseboom, Drachten Koffiedrinken na de dienst Ds. H. Scholing, Hollandscheveld Ds. W.P. Ferguson, Zwolle Ds. D. van Ruiten, Leeuwarden Koffiedrinken na de dienst Ds. J.G. Arensman, Drachten Ds. J. Huitema, Drachten, Voorbereiding Heilig Avondmaal Koffiedrinken na de dienst Ds. C.W. Hoek, Heilig Avondmaal 27


Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik Meester Geertswei 15, 9241 GJ Wijnjewoude Telefoon: 0516 – 481 250

Spoed: 0516 – 480 808

Openingstijden 07:30 – 08:00 uur 08:00 – 10:15 uur 10:15 – 11:00 uur 11:00 – 12:30 uur 12:30 – 13:00 uur 13.00 – 16.00 uur

07:30 – 17:00 uur laboratorium (bloedprikken) spreekuur huisarts werkoverleg en koffiepauze visites huisarts en verpleegkundig spreekuur lunchpauze spreekuur huisarts + verpleegkundig spreekuur

16.00 – 17.00 uur:

afhalen van medicatie

Spreekuur Hemrik (de Bining) donderdag 08:30 – 10:15 uur Avondspreekuur (op afspraak) Maandag 18:00 – 21:00 uur Tevens verpleegkundig spreekuur Wrattenspreekuur op afspraak Voor het maken van afspraken en het aanvragen van herhaalrecepten kunt u ons telefonisch bereiken tussen: 08:00 – 10:15 uur en 13:00 – 15:00 uur. Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website www.lewin.frl (Lab)uitslagen: u kunt ons na 2 werkdagen bellen tussen 14:00 – 15:00 uur Urine uitslagen hoort u z.s.m. van ons. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicatie en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze assistentes. Na 17:00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door: Dokterswacht Friesland telefoonnummer: 0900 – 11 27 112 De Dokterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van Nij Smellinghe te Drachten. Onze praktijk is het gehele jaar op werkdagen geopend behalve de eerste week van januari 2017. 28

Ga jij nog op vakantie? – “Nog niet. Ik ben nog te dik.”


HM Haarmode Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. Di. 8:30 – 12:00 Wo. Do. 8:30 – 12:00 Vr. 8:30 – 12:00 Za. Gesloten

13:00 – 17:30 13:00 – 17:30 13:00 – 20:00 13:00 - 17:30 13:00 - 17:30

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Pedicure- en Manuele praktijk

Alma van der Meulen Professionele voetverzorging Diabetische - reumatische voet Manuele therapie Voetreflexologie Ook bij u thuis Behandeling volgens afspraak

0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36 9241 GL Wijnjewoude


drukkerij

Tel.: 0516 - 48 15 97 Mob.: 06 - 57 58 43 54 info@drukkerijpool.nl www.drukkerijpool.nl

we wensen u een mooie zomervakantie stroom: zonnepanelen

verwarmen: heatpipes

verwarming: warmtepomp

afval: recycling

papier: FSC gekeurd

Profile for Frans Pool

De ban juli 2017  

De ban juli 2017  

Profile for 9241wd
Advertisement