Page 18

Wijze: toen onze mop een mopje was. Aneto lied Aneto lied ANETO, de tentoonstelling Voor groot als klein. ANETO, dezowel tentoonstelling Een elk vraagt vol belangstelling, Voor groot zowel als klein. Wat elk daar te zien zijn. Een vraagt volzal belangstelling, zang, WatNaast daar te zienmuziek, zal zijn. amusement Vindt U daar zonder Naast zang, muziek,mis amusement Wat er onze dorpen steeds Vindt Uin daar zonder mis Voor U te koop wel is. Wat er in onze dorpen steeds

Voor U te koop wel is. De stands die laten U daar zien Artikelen en best, De standsveel die laten U daar zien Hier zelf gemaakt door ambachtslien Artikelen veel en best, Of gehaald van Oost ofambachtslien West. Hier zelf gemaakt door De bakker, smid en winkelier, Of gehaald van Oost of West. De bakker, kuiper, timmerman, De smid en winkelier, Zij allen bieden met plezier De kuiper, timmerman, U daar hun waren Zij allen bieden metán plezier U daar hun waren án

O O

W

ng

plaatsen. Wijze: toen onze mop een mopje was.

rnemersverenigi nde rnemersverenigi nde

ng

k

i ijnje emr W woude - H i i je woude - Hemr Wij raden iederjndorpsgenoot Daar eensieder naardorpsgenoot toe te gaan, Wij raden Ge zegt dan: Wat ons daar bood Daar eens naar toe temen gaan, Brengt ons ook voordeel aan. Ge zegt dan: Wat men ons daar bood Gewis, hoeft niet inaan. 't land Brengt onsge ook voordeel Voor 't slagen van Uw Gewis, ge hoeft niet in plan. 't land Vraagt eerst bij eigen winkelstand Voor 't slagen van Uw plan. Of bij Uw ambachtsman. Vraagt eerst bij eigen winkelstand k

evenals de andere gegevens zijn niet meer in het van gegevens de vereniging. evenals de bezit andere zijn Toch niet moeten alle dorpen in het spier zijn meer in het bezit van de vereniging. Toch geweest voor deze Aneto. Er werd een moeten alle dorpen in het spier zijn speciaal voor liedjedeze gemaakt over Aneto, geweest Aneto. Er de werd een wat ongeveer 50 jaar over later de door een speciaal liedje gemaakt Aneto, bezoeker van een latere Aneto weer aan wat ongeveer 50 jaar later door een de commissie werd overhandigd. Het bezoeker van een latere Aneto weer aan geeft veel weer van de sfeer van toen. de commissie werd overhandigd. Het Daarom moeite om het te geeft veeldeweer vanwaard de sfeer vanhier toen. plaatsen. Daarom de moeite waard om het hier te

Of bij Uw ambachtsman. Ge brengt daarmee in eigen kring Meer welvaart en geluk Ge brengt daarmee in eigen kring Bezoekt dus de Meer welvaart ententoonstelling. geluk Het wordt zeker druk. Bezoekt dus de tentoonstelling. Naast zang, muziek, Het wordt zeker druk. amusement, Vindt Uzang, daar,muziek, 't kan niet mis, Naast amusement, Wat er in onze dorpen steeds Vindt U daar, 't kan niet mis, VoorerUin teonze koopdorpen wel is steeds Wat

Voor U te koop wel is Het hele gebeuren viel blijkbaar goed in de smaak bij de ondernemers en het Het hele gebeuren viel blijkbaar goed in publiek, want het plan was om regelmatig de smaak bij de ondernemers en het (om de vijf jaar) een tentoonstelling te houpubliek, want het plan was om regelmatig den. Maar de oorlog doorkruiste de (om de vijf jaar) een tentoonstelling teplanhounen en na de de oorlog oorlog doorkruiste kwam de moeizame den. Maar de planperiode herstel.kwam Het de zoumoeizame tot 1960 nen en navan de oorlog duren voordat men weer over een1960 tenperiode van herstel. Het zou tot toonstelling praatte duren voordat men weer over een tentoonstelling praatte Dan is Van Seijen voorzitter; de opkomst van de Dan is Van Seijen voorzitleden voor deze vergadeter; de opkomst van de ring is klein. Dit ontlokt bij leden voor deze vergadeVan Seijen deze reactie ring is klein. Dit ontlokt bij “Dan was het 22 jaar geleVan Seijen deze reactie den wel anders, ieder “Dan was het 22 jaar gelekwam opzetten. Want, het den wel anders, ieder is toch de bedoeling het kwam opzetten. Want, het publiek te laten zien wat er is toch de bedoeling het in eigen dorp alzo aan te publiek te laten zien wat er bieden is”. Er moeten in in eigen dorp alzo aan te 1960, 32 stands komen bieden is”. Er moeten in om het 32 financieel 1960, standshaalbaar komen te maken. om het financieel haalbaar te maken.

18

De ban januari 2014  
De ban januari 2014  
Advertisement