Page 1


Een praatje bij het Van de redactie plaatje

Redactie "de Bân” Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67

tel: tel: tel: tel: tel: tel:

48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 05 48 14 57 48 17 27

Foto van Cornelis Bezema Student fotografie Friese Poort Drachten.

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL64 RABO 0369 0651 82

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 7 maart 2014. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot 18.00 uur zaterdag 28 februari. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 26 februari binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl

Kuierje jo fit! (wandel je fit!) Maak nu kennis met de wandelsport. Op een laagdrempelige manier, kunt u gezellig uw conditie verbeteren. Elke vrijdag om 9.00 uur vanaf MFC de Swingel te Wijnjewoude. In de training wordt aandacht besteed aan de verschillende wandeltechnieken o.a. Nordic Walking en intervaltraining. Dit alles wordt geleidelijk opgebouwd. Zodat u na een aantal weken ong. 5 km. in een uur kunt wandelen. U krijgt ook nog handige tips over de wandeluitrusting. De kosten zijn € 1,20 per keer. Een kuierkaart voor 10x kost € 10,-. Dit is inclusief gebruik van de Nordic walkingpoles. Deelnemen is op eigen risico. Inlichtingen bij Getsje Postma, tel. 0516-491480 / 06-23874157. Regelmatig bewegen is goed voor iedereen.

Iemand die teveel aan de toekomst denkt vergeet dat de werkelijkheid in het heden ligt.

1


2


Uitkijkpunt over N381 Vanaf half februari kan iedereen de werkzaamheden aan de N381 overzien vanaf een uitkijkpunt aan de Weinterp. Het uitkijkpunt komt bij het fietspad en wordt vijf meter hoog. Later komt er ook zo’n uitkijkpunt bij Ureterp en Donkerbroek. De uitkijkpost wordt twee containers hoog. De groepen 7 en 8 van beide basisscholen kunnen de werkzaamheden bekijken in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN). Aanpak thema’s dorpsvisie Weet u het nog? Uit de enquête dorpsspiegel is naar voren gekomen dat ons dorp wel een verbeterslag kan maken op de terreinen: saamhorigheid, activiteiten voor jongeren en ouderen en huisvesting. In overleg met het bestuur van de Swingel is besloten dat zij de thema’s ‘jongeren’ en ‘ouderen’ gaan aanpakken. Er worden daarvoor werkgroepjes van dorpsgenoten ingericht waarin ook PB vertegenwoordigd is. Zelf gaat Plaatselijk Belang in een werkgroep aan de slag met het thema ‘Saamhorigheid’ waarbij ook eenzaamheid een plek krijgt. De werkgroepen willen door goede wisselwerking elkaar voeden en versterken. Voelt u ervoor om bij een themawerkgroep betrokken te zijn? We horen het graag.

Algemene ledenvergadering op 10 maart 2015 Zet deze datum vast in de agenda want het wordt een informatieve en zeker ook gezellige avond. Omgevingsvisie 2015-2030 Hierin wil de gemeente vastleggen hoe de dorpen denken over de ontwikkeling van hun omgeving. Het betreft onderwerpen als wonen en zorg (bestaande woningvoorraad, nieuwbouw en de zorgvraag van ouderen), maar ook landelijk gebied (landbouw, toerisme en recreatie). Om goed in de kijker te krijgen hoe men in de dorpen over deze onderwerpen denkt heeft de gemeente eind 2014 een tweetal thema-bijeenkomsten belegd waar deskundigen en betrokken bewoners de onderwerpen bespraken. De discussiethema’s die daaruit zijn voortgekomen worden nu per dorp besproken in een zogenaamde dorpsbijeenkomst. Voor Wijnjewoude en Bakkeveen staat deze gepland voor 9 februari. Naast diverse belanghebbende bedrijven, instellingen en personen zal ook Plaatselijk Belang hier met een flinke delegatie haar inbreng hebben. Like Wijnjewoude.net op facebook dan krijg je dorpsnieuwtjes automatisch binnen.

3


In 10 jaar tijd Wijnjewoude Energie Neutraal Daar gaan we als dorp

stap voor stap aan werken.

De afgelopen maanden hebben we regelmatig verteld over de ambitie van Plaatselijk Belang om ons dorp energieneutraal te maken. We werden door de gemeente uitgenodigd om aan een pilot mee te doen en vervolgens bleek er voldoende draagvlak om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Ongeveer 20 dorpsgenoten zijn inmiddels bereid hun schouders te zetten onder het project Wijnjewoude Energie Neutraal, afgekort WEN. En zo leest u nu de eerste editie van de maandelijkse Bân rubriek ‘WEN stap voor stap’. Stel je voor: in 2025 is het energieverbruik drastisch verlaagd en wekken we alle energie die we als dorp gebruiken, binnen ons eigen dorp duurzaam op. Wat een uitdaging! En wat een goed toekomstperspectief voor ons en onze kinderen. Geen vervuilende energiebronnen, totale onafhankelijkheid van commerciële energieleveranciers én aanmerkelijk lagere energielasten voor elk huishouden, elk bedrijf en elke instelling. Een goed begin is er al met de 1054 zonnepanelen die al Wijnjewouder stroom opwekken! De projectorganisatie WEN is van start. Er is een kerngroep gevormd waarin ook de gemeente en stichting Samen Energie Neutraal participeren. De verschillende aspecten van het project (denk bijvoorbeeld aan besparing, communicatie, opwekking, coöperatie, financiën etc.) worden nu in werkgroepen verder uitgewerkt. De komende jaren willen we u via de Bân en vooral ook via

4

www.wijnjewoude.net maandelijks op de hoogte houden van de WEN ontwikkelingen. Op de site kunt u bijvoorbeeld lezen welke dorpsgenoten al actief zijn in de project organisatie. En dat het geen ‘geitenwollensokken’ clubje is, moge ook blijken uit het volgende nieuws. Provincie ondersteunt WEN Provinsje Fryslân ondersteunt van harte het WEN project. En dat blijft niet bij woorden, want de provincie heeft Wijnjewoude maar liefst 150.000 euro toegezegd voor energiebesparende voorzieningen aan woningen. Omdat de randvoorwaarden nog door de gemeente moeten worden vastgesteld kunnen we op dit moment helemaal niets vertellen over het hoe, wat en wanneer. Zodra er meer bekend is laten we u dat natuurlijk weten. Dus hou vooral ook de website in de gaten of like Wijnjewoude.net op facebook dan krijgt u het nieuws automatisch binnen.


Het WEN logo In het WEN logo staat de zon symbool voor duurzame energie en de voetstappen worden, net als onze footprint* op aarde, steeds kleiner naarmate ze dichter bij duurzame energieopwekking komen. De kleuren geel, rood en blauw zijn gebaseerd op de kleuren van onze dorpsvlag en wapen.

*Footprint De voetafdruk brengt in kaart welke impact jouw persoonlijke levensstijl heeft op onze aarde. Via de voetafdruktest van het WNF kun je zien hoe groot jouw voetafdruk is. Ook kun je jouw resultaten vergelijken met anderen, ze delen via Facebook en vrienden uitnodigen de test te doen. Samen geven we de aarde door. www.wnf.nl/voetafdruktest

Informatieavond voor agrariërs De eerste feitelijke WEN actie is dat er op donderdag 12 februari een informatiebijeenkomst speciaal voor agrariërs wordt gehouden. Momenteel zijn er veel goede mogelijkheden en kansen om het energieverbruik van agrarische bedrijven drastisch te verlagen. Op deze avond vertelt boerin Greet Ruitenberg enthousiast over de maatregelen die zij als melkveehouder heeft bedacht en uitgevoerd om het energieverbruik van haar bedrijf sterk te verlagen en tegelijkertijd duurzame energie op te wekken. ‘Investeer in je eigen bedrijf, niet in het energiebedrijf’ is haar motto. Verder zijn er bijdragen van de gemeente, bedrijfsadviseurs van De Laval en Weidse Blik en van LTO Opsterland. Voor deze uiterst interessante avond zijn de agrariërs uit de regio Opsterland Oost uitgenodigd. Heeft deze eerste ‘WEN stap voor stap’ uw interesse gewekt? Op onze dorpssite kunt u meer lezen. En heeft u zin om actief bij dit onderwerp betrokken te zijn? Laat het ons weten, want uw hulp is bijzonder welkom! Vriendelijke groet namens de kerngroep WEN, Grietje Rooks

Vraag van de maand Betekent energieneutraal besparen of zelf opwekken? Beide! Eerst komt het erop aan het energieverbruik zoveel mogelijk te verlagen, vervolgens gaan we zelf duurzame energie opwekken om in de eigen behoefte te voorzien. Als we dit als dorp in goede samenwerking doen wordt Wijnjewoude energieneutraal. Het betekent niet dat ieder huis zijn eigen energie opwekt, maar dat we gezamenlijk zoveel produceren dat we in het dorpsgebruik kunnen voorzien. Zo hopen we samen een energieveld met zonnepanelen te kunnen realiseren.

5


6


Euphonia blaast door! Op zaterdagavond 7 maart organiseert CMV Euphonia weer haar jaarlijkse donateursconcert in MFC De Swingel. Dit jaar heeft het concert de titel Euphonia blaast door! meegekregen. Euphonia o.l.v. Johannes Terpstra zal deze avond een afwisselend programma ten gehore brengen. Bekende werken zoals Pirates of de Caribbean en Fire zullen de revue passeren, maar ook zal Euphonia het verplichte werk wat ze moeten spelen op het bekende Gouden Spiker Festival ten gehore brengen. Het jeugdorkest van Euphonia o.l.v. Petra Rodenboog zal zich deze avond natuurlijk ook weer laten horen. Wat ze deze avond voor u in petto hebben?? We weten in ieder geval dat het één groot feest zal worden. Naast Euphonia en het jeugdorkest zal de formatie Sânman & Sikke van zich laten horen. Sânman & Sikke heeft de afgelopen jaren een eigen plek verworven in het Friese muziekleven. Sinds de oprichting in 1994 werken ze aan een gevarieerde mix van stijlen die bij elkaar een uniek repertoire vormen. Wij vinden het dan ook een hele eer dat ze tijdens ons donateursconcert op willen treden. Sânman & Sikke brengt Engelse en Friese liedjes ten gehore. Een Engels mijnwerkerslied, gospelsongs maar ook Friese volksliederen, de heren draaien hun hand er niet voor om.

Kortom, een avond die u zeker niet mag missen! In de pauze zal er een verloting plaatsvinden waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Wij zien u graag op zaterdag 7 maart om 20.00 uur in Mfc de Swingel. Entree € 5,00. Donateurs op vertoon van donateurkaart 2 keer gratis entree. Een muzikale groet van de leden van Euphonia!

7


Uitwaai winterwandeltocht Op zaterdag 11 januari werd door VVV Wijnjewoude de jaarlijkse winterwandeltocht georganiseerd. Bij een winterwandeltocht denk je aan winter, sneeuw en natuurlijk een beetje zon. Maar zaterdagmorgen 11 januari waaide het stormachtig met fikse regenbuien. Door velen werd de buienradar geraadpleegd. Misschien heeft het geholpen want rond 13.15 uur werd het droog en konden deelnemers tussen 13.30 en 14.30 uur starten voor een wandeltocht van 5 of 10 km. Maar het bleef behoorlijk waaien. Hendrik liep de route van 10 km met drie dames. Op een gegeven moment waren er behoorlijke rukwinden en lag een van de dames bijna in de sloot. Gelukkig greep Hendrik in en bleef zij bewaard voor natte kleren. Er waren twee prachtige routes uitgezet en al meen je dat je alle paden kent dan kom je toch ergens waar je nog nooit bent geweest. Halverwege de tocht, in een garage op de Russchenreed was een stop waar warme chocolademelk klaar stond met suiker- of krentenbrood. Dat viel goed in de smaak. Suikeren krentenbrood was beschikbaar gesteld door Bakkerij Van der Molen. De wandelaars hebben hier van genoten. Bakkerij Van der Molen, bedankt. De start en finish was bij Café Van der Weij in Wijnjewoude. Behoorlijk doorgewaaid, uitgewaaid kwamen de wandelaars rond 16.00 uur binnen. Hier kon iedereen genieten van een kop snert met roggebrood en spek. Dat viel ook goed in de smaak. Het was weer een prachtige wandeltocht met veel wind maar dat was voor de wandelaars geen probleem. De meeste wandelaars vertrokken met de woorden ‘tot volgend jaar’.

Fouten zijn het bewijs dat je iets probeert.

8


Activiteiten van VVV Wijnjewoude voor 2015

Ledenvergadering 2015 De jaarlijkse ledenvergadering van VVV Wijnjewoude is maandag 2 maart 2015 om 20.00 uur in Café Van der Weij in Wijnjewoude Rommelmarkten 2015 Ook deze zomer worden er maandelijks weer rommelmarkten georganiseerd. Hierbij alvast de data: 1 april van 14.00 – 18.00 uur 6 mei van 14.00 – 18.00 uur 3 juni van 14.00 – 18.00 uur 17 juni van 17.00 – 21.00 uur 1 juli van 14.00 – 18.00 uur 15 juli van 17.00 – 18.00 uur 19 augustus van 17.00 – 21.00 uur 2 september van 14.00 – 18.00 uur 7 oktober van 14.00 – 18.00 uur Avondfietsvierdaagse 2015 Steeds meer fietsers doen mee aan de avondfietsvierdaagse. Hierbij alvast de data: 7 juli, 8 juli, 9 juli en 10 juli (dinsdagavond t/m vrijdagavond). Informatie over starttijden volgen later. Ringsteken 2015 Op zaterdagavond 1 augustus is het ringrijden over de Merkebuorren. Dit is onder voorbehoud in verband met de aanpak van de Merkebuorren. VVV Wijnjewoude

9


10


Algemene ledenvergadering VVV Wijnjewoude Datum: Aanvang: Locatie:

2 maart 2015 20.00 uur CafĂŠ Van der Weij

Agenda: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Opening Notulen vorige vergadering Ingekomen stukken en mededelingen Jaarverslag Financieel verslag Verslag kascommissie Programma VVV 2015 Rondvraag Sluiting.

Bestuur VVV

Nieuws van Begrafenisvereniging EDD De algemene ledenvergadering van EDD is dit jaar op maandag 16 maart. Aanvang: 20.00 uur Locatie: Mfc de Swingel De agenda en nieuwsbrief worden geplaatst in de Bân van maart 2015. De automatische incasso van de ledencontributie van EDD vindt omstreeks 25 februari 2015 plaats. Degenen die geen automatische incasso hebben afgegeven ontvangen zoals gebruikelijk een nota. Bestuur EDD

Vervang angst voor het onbekende door nieuwsgierigheid.

11


ODV doet mee aan de 10e Poiesz Jeugd Sponsor Actie Net als voorgaande jaren doet de Jeugd Ontspannings Commissie van ODV mee aan de Poiesz Jeugd Sponsor Actie. Elke club of vereniging heeft een verlanglijstje. Bovenaan het verlanglijstje van ODV staat dit jaar: Nieuwe wedstrijdkleding voor de jeugdleden. De bedoeling is om dit via de opbrengst van de Poiesz Jeugd Sponsor Actie te realiseren. Mensen worden daarom aangemoedigd om hun boodschappen te doen bij Poiesz en Jeugd Sponsor Munten te sparen. Door de munten in de koker te stoppen van ODV helpt u al mee. Extra munten worden uitgegeven bij extra aanbiedingen, zodat klanten van Poiesz supermarkten tegelijkertijd euro's voordeel krijgen op hun boodschappen. En omdat de Jeugd Sponsor Actie dit jaar haar 10e editie viert, zijn er extra veel Jeugd Sponsor aanbiedingen ĂŠn winacties waar klanten superleuke prijzen mee kunnen winnen. Hoe meer Jeugd Sponsor Munten in de koker worden gestopt van ODV, hoe meer sponsorgeld aan het eind van de actie door Poiesz supermarkten wordt

12

uitgekeerd. Het sponsorgeld komt ten goede aan de jeugdafdeling. Deze munten worden gratis verstrekt bij de kassa van alle Poiesz supermarkten. De koker voor de Jeugd Sponsor Munten van ODV is te vinden bij de Poiesz supermarkt in Bakkeveen. Ook kunnen de sponsormunten worden ingeleverd in de ODV kantine. De Jeugd Sponsor Actie loopt van maandag 2 februari t/m 29 maart 2015 bij Poiesz supermarkten. Voor meer informatie: www.vvodv.nl


Geef de pen door Mijn naam is Jaap Laanstra, 44 jaar en ik woon samen met Michelle Hamstra en onze kinderen in de Oude Smidse, voor velen ook bekend als Michelle Hamstra Fotografie aan de Merkebuorren midden in het dorp. Als tweede van vier broers ben ik geboren in Surhuisterveen en opgegroeid in Kootstertille. Al vroeg in mijn tienerjaren heb ik mijn droom om bakker te worden in vervulling laten gaan. Na mijn bakkersopleiding ben ik bij een geweldige brood- en banketbakker te Surhuizum (Jan Wouda van Woudas Bakkerij) aan het werk gegaan. De familie Wouda heeft mijn leven letterlijk veranderd. Naast het harde werken en een luisterend oor is hier de basis gelegd voor mijn verdere leven. Na mijn dienstplicht te hebben vervuld heb ik samen met Michelle (na een jaar samenwonen) een woning gekocht in Surhuisterveen waar onze drie kinderen, Rick (18 jaar), Emma (16 jaar) en Tim (13 jaar) zijn geboren. Na de geboorte van mijn eerste zoon Rick vond ik dat het tijd was om een andere weg in te slaan en ben ik, na een interne cursus te hebben gevolgd, gestart als adviseur verzekeringen in Heerenveen. In mijn loopbaan in de verzekeringsbranche heb ik vervolgens bij diverse intermediairs, banken en verzekeringskantoren gewerkt. In 2004 zijn we verhuisd naar Wijnjewoude. In verband met mijn werk, dat veelal thuis plaats vond zochten we een groot huis. Eind 2011 ben ik met een compagnon een eigen bedrijf gestart; de AVBGROEP. Tot vorige zomer was dit bedrijf aan huis maar door ruimte-

gebrek zijn we inmiddels verhuisd naar Leeuwarden. Wij verzorgen de backoffice voor verzekeringstussenpersonen. Onze woning, de Oude Smidse, is na diverse verbouwingen, die ik zelf heb gedaan (hobby) een fantastische plek om te wonen. Mijn doelstelling nu is de woning energieneutraal te maken waarbij ik niet meer afhankelijk ben van de energiebedrijven (gas en elektrisch). Op het moment ben ik klaar met de isolatiewerkzaamheden (we hebben veel belangstelling gehad van dorpsgenoten tijdens de isolatie en het vernieuwen van het dak) en ben ik aan het onderzoeken welke mogelijkheden er voor onze woning zijn. Mijn voorkeur zal uitgaan naar een thermodynamische warmtepomp in combinatie met zonnepanelen op het plat dak. Omdat ik erg geïnteresseerd ben in alternatieve energie heb ik plaatsgenomen in één van de werkgroepen van WEN (Wijnjewoude Energie Neutraal) en wil ik meewerken om samen, met het hele dorp, Wijnjewoude energieneutraal te maken. Hierbij wil ik Manuel bedanken voor de mogelijkheid mijn verhaal te vertellen en wil ik graag de pen doorgeven aan mijn buurman Sjouke Donker. Jaap Laanstra

13


14


Toanielselkip De Wâldploech út Waskemar spilet dit jier it stik “Sjampanje, Klompen en Nana” Hotel “De Wide Blick” bestiet op dit stuit tweintich jier en is in hotel fan grutte klasse. De resepsjonist Joast is der as ienige personielslid noch tsjûge fan. Fierder bestiet it personiel út Josephine, in ex-dûnseres fan de Folies Bergère en Nynke, in wurkster, bretaal en mei in bek as in skearmês. Troch de hjoeddeiske foardielige hotelarranzjeminten komme der allegearre frjemde fûgels op it hotel ôf. Sa ûntstiet der wat “ûnbegryp” tusken inkelde gasten sa as in boerestel en in dame fan stân mei har soan. Fierder komt der ek in gledde sakeman mei freondinne en twa studinten útfanhûs. Dat kin al net goed gean, mar as der dan ek noch in gaoatyske fantast, troch de resepsjonist oansjoen foar de soan fan de nije direkteur, oankomt, dan hawwe wy alle yngrediïnten foar komoasje. Om de saak noch fierder yn it hûndert te jeien moat der op yndikaasje fan dizze leste, in bûnte

jûn organisearre wurde. Jo begripe dat dan de poppen oan it dûnsjen binne. Foar it publyk wurdt it in dolkomiske jûn. Bûsdoekjes meinimme! De spyldatums binne freed 20, sneon 21, freed 27 en sneon 28 febrewaris. De lêste jûn hawwe wy live muzyk. De útfierings binne yn it Atrium fan it doarpshûs “It âld leger” te Waskemar. Kaarten binne te keap by Jannie van der Veen, de Kromten 11, Waskemar. Fan 1 febrewaris ôf, nei 16.00 oere.

Soos Wijnjewoude Woensdag 18 februari hebben we weer een gezellige spelmiddag die begint om 14.00 uur in gebouw de Driehoek. We hopen op een goede opkomst. Op 4 februari is er toneel in Bakkeveen, aanvang 14.00 uur. Namens het bestuur Joke Nust-Boonstra.

15


Weinterp-West, deel 2 Weinterp-west is altijd een boerengemeenschap geweest, al is het aantal boerenbedrijven in de laatste decennia, vooral na de ruilverkaveling in de jaren '60 van de vorige eeuw, wel drastisch verminderd. Vanaf ongeveer duizend jaar geleden kwamen de eerste boeren (weer) in onze omgeving te wonen. Vanuit de lagere delen in de omgeving van Oldeboorn trokken zogenaamde "pioniers" in oostwaartse richting langs de Boorne (het Ouddiep) naar de hoger gelegen gebieden van Zuidoost Friesland. Dit trekken naar onze streken had een reden: door de verhoging van de (zee)spiegel was het wonen in het lage midden van Friesland zo goed als onmogelijk geworden. Wat deze pioniers in onze omgeving aantroffen was een vanwege veenvorming een kleine tweeduizend jaar onbegaanbaar en onbewoonbaar gebied geweest. De nieuwelingen trokken van west naar oost op enige afstand van de huidige loop van het Ouddiep (vroeger was de bedding daarvan veel breder) en vestigden zich zo ongeveer daar waar nu de Nije Heawei ligt. Bewijzen van bewoning daar zijn jaren geleden aangetroffen, evenzo de sporen van een oud kerkhof. De ontginning van het gebied begon met het zoveel mogelijk haaks op het Ouddiep graven van zogenaamde ontwateringsgeulen. Dit zijn de latere en voor een groot deel de tot nu toe bestaande kavelscheidingen, die liepen vanaf het Ouddiep tot ver in het hoge veen, tot aan Hoornsterzwaag toe. Deze geulen dienden er voor om het veen te ontwateren, zodat het begaanbaar werd om er te kunnen boeren. Gevolg van dat ontwateren, 16

en het in eigen beheer steken van turf uit het veen, was dat de bodem daalde (inklonk) en het boerenstee natte voeten kreeg. Daarom werd even verder hogerop binnen de eigen kavel een nieuwe stee gebouwd, waarna, na niet al te lange tijd hetzelfde zich herhaalde: weer te veel nattigheid. Zo is in een paar honderd jaar de bewoning opgeschoven naar waar voorheen het zgn Tsjerkepaed lag, ongeveer 100 meter ten zuiden van de weg, nu de Weinterp geheten. Daar is de bewoningsas lange tijd gebleven, en is nu nog voor een deel zichtbaar door de plaats van een aantal woningen een eindje van de weg af. Het Tsjerkepaed liep vanaf ongeveer waar nu Jan en Johanna Dijkstra wonen tot aan ongeveer het begin van de bebouwde kom van Wijnjewoude. Pas eigenlijk vanaf ongeveer 100 jaar geleden is er ook bewoning aan de hedendaagse weg de Weinterp gekomen. Veelal was het boerenbedrijf een gemengd bedrijf: naast vee (koeien, paarden, schapen) werden er gewassen zoals rogge en haver verbouwd. Omdat er nog geen kunstmest bestond werden de bouwlanden ‘verrijkt’ met koeienmest, dat opgespaard werd in de potstal, waarin de koeien eigenlijk het hele jaar door verbleven. Was de potstal vol, dan werd de mest verspreid over het land. Anders dan nu werden de koeien toen vooral gehouden voor de mest, en


veel minder voor de melk. Een groot deel van het boerenland bestond uit bouwland, dat meestal het dichtst bij het bedrijf lag. Verder hadden de boeren weilanden en in de lage delen bij het Ouddiep hooilanden, maar niet alleen daar: meerdere boeren trokken in de nazomer naar het lagere westen tussen Terwispel en (oud) Beets, om ook daar hooi te halen. Naast bouwlanden, weilanden en hooilanden waren er diverse percelen (nog) niet aangemaakt land: heide. Honderden jaren werd er, met vooren tegenspoed geboerd, totdat zich vanaf 1713, in een drietal langere perioden tot aan 1786 toe, een drama voltrok: de veepest. Veel koeien

stierven in die periode plotseling. Er waren boeren bij die deze rampen niet te boven kwamen en genoodzaakt waren te stoppen met "buorkjen". In die periode werden failliete boerderijen en landerijen opgekocht door de beter gesitueerden. Zo kregen de Van Eijsinga's uit Beetsterzwaag o.a. een groot deel van het grondgebied van Weinterp-west in handen. In de veepestperiode vond er, ongeveer vanaf 1760 (nu zo'n 250 jaar geleden) nog een drastische verandering in het landschap plaats: het graven van de Opsterlandse Compagnonsvaart. Wordt vervolgd, Jan Jager

Rectificatie. In het Weinterp-west stukje van vorige maand stond vermeld dat de schoolgrens langs de trambaan lag. Voor de openbaren klopt dat wel, echter: voor de christelijken lag deze iets verder naar het oosten, langs de Tsjerkereed, naast de kerk. Jan Jager

17


18


Onze praktijk is i.v.m. vakantie gesloten van: Onze praktijk is i.v.m. vakantie gesloten van: Maandag 23 februari t/m zondag 1 maart Maandag 23 februari zondag 1via maart Vergeet niet uw medicijnen tijdigt/m te bestellen onze website. Vergeet niet uwniet medicijnen te bestellen via onze2website. Voor spoedgevallen die kunnentijdig wachten tot maandag maart kunt u op werkdagen van 8.00 uur - 17.00 uur terecht bij: Voor spoedgevallen die niet kunnen wachten tot maandag 2 maart kunt u op werkdagen van 8.00 uur - Huisartsenpraktijk 17.00 uur terecht bij:Bakkeveen Weverswal 6 te Bakkeveen Bakkeveen Tel:Huisartsenpraktijk 0516 - 54 13 50 bij spoed: keuze 1 Weverswal 6 te Bakkeveen Tel:plaatsvinden 0516 - 54 13in50hetbijweekend spoed: keuze 1 werkdagen tussen Voor spoedgevallen die en op 17.00 - 8.00 uur en niet tot de volgende werkdag kunnen wachten belt u met de Voor spoedgevallen die plaatsvinden in het weekend en op werkdagen tussen 17.00 - 8.00 uur en niet tot belt u met de Dokterswacht Friesland tel:de volgende werkdag kunnen 0900 -wachten 112 7 112 Bij levensbedreigende situaties belt u: 112 Dokterswacht Friesland tel: 0900 - 112 7 112 Bij belt u: weer geopend. 112 Oplevensbedreigende maandag 2 maart situaties is onze praktijk Op maandag 2 maart is onze praktijk weer geopend.

Rocio en Andrea zoeken een gastgezin Rociouitwisselingsorganisatie en Andrea zoeken een gastgezin De internationale AFS is dringend op

zoek naar gastgezinnen voor twee Argentijnse meisjes: De internationale uitwisselingsorganisatie AFS is dringend op Rocio (wordt in mei 16) en Andrea (18 jaar). zoek naar gastgezinnen voor twee Argentijnse Ze komen in februari aan in Nederland en gaan inmeisjes: januari Rocio (wordtterug in meinaar 16) en Andrea (18 jaar). 2016 weer huis. Gedurende deze tijd willen ze Ze komen in februari aan wonen in Nederland januari graag bij een gastfamilie die hunenalsgaan extrain dochter 2016 weer terug naar huis. Gedurende deze tijd willen ze opneemt in het gezin, om zo te ervaren hoe het is om in een graag bij een gastfamilie wonen die hun als extra dochter totaal andere cultuur te wonen. Ze gaan, net als hun opneemt in het gezin, om zo te ervaren hoe hetenis leren om inzo een leeftijdsgenoten hier, alle dagen naar school allemaal nieuwe dingen totaal cultuur wonen. Ze gaan,hier. net als hun kennen,andere zoals de taal, detegebruiken, het eten leeftijdsgenoten alle dagen naar school en leren zo allemaalen nieuwe Rocio houdt vanhier, muziek, ze bespeelt zelf diverse instrumenten sport dingen graag. kennen, zoals de taal, de gebruiken, het eten hier. Andrea houdt naast muziek ook van lezen en is een hondenliefhebber. Rocio vandeze muziek, bespeelt diverse enen sport Wie wilhoudt één van tweeze meiden een zelf warm plekjeinstrumenten bieden in huis hart graag. en zo Andrea houdt naast muziek ook van lezen en is een hondenliefhebber. een nieuwe relatie voor het leven opbouwen. Wie één deze twee meiden een warm plekje bieden in huis en hart en zo Meerwil info op van www.afs.nl of neem contact op via afsfryslan@hormail.com een nieuwe relatie voor het leven opbouwen. Meer info op www.afs.nl of neem contact op via afsfryslan@hormail.com 19


Swingel nieuws!! Het nieuwe jaar is alweer in volle gang! De Swingel draait op volle toeren. Het is mooi om te zien dat de vooruitgang doorzet en dat we merken dat het iedere week nog steeds iets drukker wordt. Maar eerst een terugblik over de laatste maanden. Het oud&nieuw feest: dat was een druk bezochte nacht. Op het laatste moment wisten we nog een band te strikken die de bezoekers vermaakten met een karlading aan hits. Volgend jaar gaan we het wel anders doen. Hoe en wat zijn we druk over aan het nadenken maar het thema is in ieder geval feestmuziek aan de ene kant en een gelegenheid om uit de drukte gewoon even ergens te zitten om een borreltje te drinken aan de andere kant. We hebben een flink aantal kinderfeestjes gehad en nog in boeking staan. Ideaal in combinatie met de gymzaal en tegen scherpe prijzen voor patat en ranja. Dit kun je uitbreiden naar een volledig verzorgd animatieteam die de kinderen vermaken. De familiefeesten. Uitermate verheugd zijn wij over het aantal familiefeesten, bijeenkomsten buurtverenigingen etc in de Swingel. Het aantal feestjes/ buffetten die we mochten verzorgen is explosief gestegen. En de reacties zijn unaniem positief. Aansluitend de daghap. Er wordt gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in het dorpshuis aan te schuiven om met elkaar te eten, maar ook de mogelijkheid om het af te halen wordt steeds meer ontdekt. Verderop in de B창n de daghapkalender. Door het succes gaan we nu ook op de vrijdagen de daghap verzorgen. Vanaf 17.00 uur staat het buffet klaar en de inloop is vrij. De avonden met live muziek worden ook steeds drukker bezocht. Met name Rauzer deed het erg goed. We gaan ook deze 20

ingeslagen weg volgen met een aantal spetterende shows in de loop van dit jaar. Kijk in de agenda voor het programma verderop in de B창n. De Slinger aan de Swingel. Tijdens deze informatie avond zijn er heel veel vragen gesteld en suggesties gedaan over hoe de mogelijkheden voor activiteiten in de Swingel uit te breiden. Daar zijn we heel erg blij mee want dat was precies de bedoeling. Een aantal van deze activiteiten wordt al druk aan gewerkt. Zoals de Bingo en het open podium. Ook hiervoor kijk je in de agenda voor de data, net als de kinderdisco agenda. De judoschool draait ook gewoon door. Elke dinsdagmiddag om 16.15 uur staat judoschool Oord klaar om de jeugd de worpen te leren. Kom gerust een keer langs met de kinderen om eens te kijken hoe dat gaat en of dat mogelijk iets is voor de kinderen. Een proefles kan ook. Dan graag even contact met ons opnemen. Onze snackbar gaat ook steeds beter. Ondanks het feit dat we er nog weinig tot geen reclame voor hebben gemaakt, gaan er steeds meer zakken friet over de bar. Deze ontwikkeling is uiteraard erg gunstig en we zijn er blij mee dat de nieuwe frituurovens goed gebruikt worden, daar hebben we ze uiteindelijk ook voor.


Als laatste het verhuis nieuws. We zijn verhuisd! Na een lange zoektocht zijn wij verhuisd naar de Meester Geerstwei 13. Inderdaad, tegenover de Swingel. Dichterbij kan niet. Ideaal natuurlijk. We hopen hier jaren met veel plezier te kunnen wonen en kijken daar dan ook erg naar uit.

We wensen iedereen een gezellige tijd en graag tot ziens in de Swingel. Voor reserveringen of info bel je met 0516 - 480 741 of mail je naar info@swingel.nl Eric en Trientsje van der Wal

Activiteiten in de Witte Kerk Hemrik Zondagmiddag 8 februari om 15.00 uur Musicalanders, musicalarrangementen en medleys o.a. Sister Act, Les Miserables, West Side Story en Aida. Entree € 7,50 incl. consumptie, t/m 12 jaar € 2,= Zondagmiddag 15 februari om 15.00 uur Healers (afscheidstournee), Fryske roots blues. Entree €7,50 incl. consumptie, t/m 12 jaar € 2,= Zondagmiddag 1 maart om 15.00 uur Barokconcert Ars Musica

Paul van der Voort (blokfluit), Anne Vos-Van Dijk (cello), Heleen Pol (viool) en Tymen Jan Bronda (kistorgel) spelen Barokmuziek Entree € 10,00 incl. consumptie, t/m 12 jaar € 2,00 Zondagmiddag 8 maart om 15.00 uur Leeuwarder Accordeon Orkest speelt de Tango. Laat u verrassen door de gevarieerde muziek en de passie van de tango! Entree € 7,50 incl. consumptie, t/m 12 jaar € 2,00 Meer informatie en reserveren (kan, hoeft niet) via www.wittekerkhemrik.nl.

Dorpssteunpunt U kent het vast wel: u hebt een boek gelezen, en dan staat het soms jaren in de kast…. Weggooien is zonde, herlezen komt er niet van. Nu hebben wij het plan opgevat om vanaf 1 februari, tijdens de openingstijden van het dorpssteunpunt, de gelegenheid te geven om uw boek te ruilen voor een boek van iemand anders. Dit willen we doen zonder kosten of andere administratieve rompslomp! Kom eens langs op de woensdagochtend in de even weken tussen 10.00 en 12.00 uur in de Swingel. U bent er van harte welkom! De vrijwilligers van het dorpssteunpunt.

21


22


25 jarig jubileum It Wâldhûs En dat was te zien dat er op 12 januari feest was bij It Wâldhûs. Nederlandse vlaggen, Friese vlaggen en Wijnjewoudster vlaggen wapperden rondom It Wâldhûs. Een feestelijk gezicht. Om 14.30 uur was er een receptie in gebouw de Driehoek in Wijnjewoude. Het bestuur van It Wâldhûs nam de felicitaties voor het 25-jarig jubileum in ontvangst. Het bestuur bestaat uit: Mevrouw J. van der Lei, voorzitter Mevrouw T. Posthumus, penningmeester De heer H. Tillema, secretaris Mevrouw M. Nijboer, lid De kadotip was een envelop met inhoud voor het aanschaffen van een nieuwe geluidsinstallatie. Hiervoor stond een melkbus klaar. We hopen dat dit gerealiseerd kan worden. Onder muziek van trekzakgroep Nocht en Wille werden de aanwezigen voorzien van koffie, thee en feestelijk gebak. Daarna heette de ceremoniemeester, Sybout Posthuma Linthorst de aanwezigen welkom en memoreerde aan het bestaan van 25 jaar Wâldhûs.

Vervolgens kreeg Grietje Rooks, namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude het woord. Hoe was het, hoe is het nu en hoe zal het in de toekomst zijn. Een ding is zeker: we hopen dat het Wâldhûs kan blijven bestaan. De bewoners van het Wâldhûs zijn tevreden met zoals het er nu uitziet. Maar toch is het na 25 jaar nodig dat een aantal zaken te zijner tijd wordt gerenoveerd. Met name de WC’s en douche. De ruimten zijn goed maar niet erg groot. En als er gebruik gemaakt wordt van rollator, rolstoel of

23


andere hulpmiddelen dan is de ruimte te beperkt. Vervolgens werd muziek uitgedeeld en konden we samen onder begeleiding van de trekzakgroep Friese of andere bekende liederen zingen zoals: Weinterper Klokken, Duerswâld, Wâldsang, Simmermoarn, My Bony en noem maar op. Na de pauze was het woord aan Baukje Koolhaas. Baukje vertelt verhalen. Haar eerste verhaal begon met de woorden: ‘ik ben een reiziger, ik kom ergens vandaan, ik ben onderweg en ik ga ergens naar toe’. Ze nam ons mee naar Noord Amerika rond het jaar 1930. Zij vertelde hoe Europeanen en Indianen elkaar hebben ontmoet en het verhaal ging verder over Little Tree. Als jongetje van vijf jaar kon zijn moeder niet meer voor hem zorgen en ging hij verder

met Grandma en Grandpa. Het leven van Little Tree werd geheel anders, hij leerde te leven met de natuur en leerde er zuinig op te zijn. De levensles die Little Tree zich later herinnerde was dat als je samenleeft het gaat om de verwantschap en dat je moeite moet doen om elkaar te begrijpen. Het was muisstil toen Baukje dit verhaal vertelde. Daarna kwamen er nog twee prachtige ontroerende verhalen. Sybout bedankte Baukje voor het vertellen van de verhalen en de aanwezigen voor hun belangstelling. De bewoners van It Wâldhûs bleven nog even napraten en konden nog genieten van een lekkere maaltijd. Klaske

Het weeroverzicht over 2014 Jarenlang heeft u in de Bân van februari het weeroverzicht van onze weerman Feite Feenstra kunnen lezen. Door het overlijden van de heer Feenstra in mei 2014 is aan deze traditie een einde gekomen. Mevrouw Feenstra heeft de rol van haar man deels overgenomen. Zij houdt nog steeds de dagelijkse neerslag bij voor de Leeuwarder Courant. Van haar ontvingen wij onderstaande neerslagcijfers over 2014. januari februari maart april mei juni

78 mm 60 mm 37 mm 45 mm 147 mm 54,5 mm

juli aug. sept. okt. nov. dec.

61,5 mm 123 mm 25 mm 59 mm 39,5 mm 110 mm

Het regende volgens mevrouw Feenstra op 146 dagen en op 207 dagen was het droog. De overige 12 dagen waren bijna droog, met minder dan 0,5 mm neerslag. Verder was er bijna geen onweer. De totale hoeveelheid neerslag bedroeg in 2014 839,5 mm, waarmee het een normaal jaar was. Mevrouw Feenstra zegt hierover “Ik teken wat het weer betreft voor 2015 voor hetzelfde”. Lammert

24


Het huis van de Vader in Haulerwijk! De onrust in de wereld om ons heen neemt toe. Het kan je best angst aanjagen. We ervaren het als steeds belangrijker om het hart van God te leren kennen, om ons oog te leren richten op Hem. Daarom ook organiseert stichting Unite in Christ woensdagavond 11 februari de vierde Huis van de Vader avond van dit seizoen. Dit zijn avonden van ontmoeting, aanbidding, onderwijs, de mogelijkheid om voor je te laten bidden en om samen te delen. Want we hebben elkaar nodig. Dit seizoen is als jaarthema ‘De Heilige Geest’ gekozen. Er is veel te ontdekken over het werk van de Geest. Elke avond wordt een ander stukje van de Heilige Geest belicht. Op de site van Unite in Christ zijn de avonden na te luisteren. Op 11 februari gaan we verder en zal Willem Jongsma spreken. Willem is vanaf het begin betrokken geweest bij het onderdeel Trainingen en is nu voorzitter van Stichting Unite in Christ. Hij zal spreken over ‘De Heilige Geest

neemt de sluier weg’. Het Evangelie en dan gesluierd. De gedachte aan een sluier spreekt tot de verbeelding. Hoe ziet dat eruit? Bij een sluier kan ik wat contouren zien. Lees ik dan het Evangelie en zie ik niet echt wat er staat? Wat zie ik dan wel en wat niet? We zien dus niet alles. De Heilige Geest neemt de sluier weg. We gaan met elkaar nadenken over wanneer er eventueel wat zichtbaar gaat worden. Een spannend onderwerp. De avond wordt gehouden in Kruiskerk, Valckeniersweg 3 Haulerwijk. Om 19.30 uur staat koffie en thee klaar en om 20.00 start de avond.

de in de uur

Welkom in het Huis van de Vader! Data 11 februari 8 april 10 juni

Onderwerp De Heilige Geest neemt de sluiter weg De Heilige Geest en de verkondiging van koninkrijk Dankavond, zegenavond

Locatie Kruiskerk, Haulerwijk De Lantearne, Surhuisterveen De Wier, Ureterp

25


Uit de tandartspraktijk Wist u dat: Er een nieuw hulpmiddel is om de ruimte tussen uw tanden schoon te houden? Soft-Picks zijn van plastic en hebben “haartjes” voor een optimaal bereik. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten.

Aanbieding: 40 stuks regular met reis-etui van € 5,20 voor € 3,50

Deze aanbieding is geldig van 1 februari tot 1 maart 2015 en zolang de voorraad strekt

Daarnaast ontvangen de eerste 10 personen die in februari de Facebook-pagina van Tandheelkundig Centrum Bakkeveen liken een gratis pakje Soft-Picks Bezoek ook onze website eens voor meer informatie over onze praktijk: www.TandheelkundigCentrumBakkeveen.nl

26


In de ban van de hobby Zo nu en dan komen we weer hobbyisten, verzamelaars of bewaarders van ons erfgoed op het spoor. Een daarvan is Klaas de Boer, Weinterp 64. Hij is de trotse bezitter van twee oude trekkers, een Allgaier 12 pk. uit 1950 die nog met een lont gestart wordt en een groene Güldner 14 pk. uit 1954. Graag vertelt hij iets over de ontwikkeling van de trekkers. Na de oorlog kreeg Nederland vanuit Amerika de Marshallhulp 1948 -1952. Een soort ontwikkelingshulp voor landen die in de 2e wereldoorlog zwaar hadden geleden. Het waren grotendeels hulpgoederen. Daarbij waren o.a. vrachtwagens, bouwmachines en trekkers. Deze Amerikaanse trekkers liepen op benzine of ze starten op benzine en liepen op petroleum, want deze brandstof kostte weinig in Amerika. In de jaren 1950 begonnen de eerste boeren zelf een trekker aan te schaffen. Vaak werd het paard verkocht en kwam de trekker ervoor in de plaats. Deze trekkers waren meestal 12,14 of 16 pk. Aan de trekkers zat meestal een maaibalk. Dit was een hele verbetering, het ging vooral sneller dan met de paardenmaaimachine. Achter de trekker kwam dan de Ureka paardenschudder of de nycholson harkkeermachine. Trekkers uit die tijd hadden geen hefinrichting, maar wel een aftakas, niet doordraaiend. Deze trekkers werden nog met een slinger gestart. Er moest een lont in die voor een deel is voorzien van zwavel, dieselolie oppompen en kleplichten en draaien maar. Bekende merken waren Güldner, Allgaier, Ferguson, Ford. In deze trekkers zaten al dieselmotoren. De eerste trekkers werden vaak samengesteld door onderdelen van verschillende fabrikanten. Zo bouwde Kramer

de trekker, kocht de motor van Deutz, MWM of Güldner en de achterbrug weer van een ander merk. Opvallend is dat verschillende landen hun eigen kleur hadden. De Güldner was in Duitsland blauw en in Nederland groen. Deutz en Mc-Cormick waren de eersten die de gehele trekker zelf bouwden. Na jaren kreeg je de eerste fusies Zo werd Güldner Linde heftrucs, Het merk Allgaier werd Porsche, Ferguson fuseerde met Massey Harris en werd Massey Ferguson enz. De ontwikkelingen zijn in hoog tempo verder gegaan. In 1950 telde Nederland een kleine 25.000 trekkers. In 1963 waren dat al 100.000. Er zijn dan meer trekkers dan paarden op de boerderij. Na jaren als boerenarbeider bij verschillende boeren rondom in de provincie gewerkt te hebben moest Klaas om ander werk uitzien. Hij kreeg werk bij Ingenieurs Bureau Oranjewoud. Zijn taak was nu het maaien van sportvelden en plantsoenen. In 1974 verhuisden ze naar Weinterp. Waar ze de woning met de hokken van A. Boonstra kochten, Ze besloten varkens te gaan houden die zijn vrouw dan zou verzorgen. Voor het maaien van het ruime erf en enkele andere werkzaamheden was een klein trekkertje erg welkom. Na enige tijd vonden ze in Terwispel een handelaar die nog een oude Güldner had. Er moest heel wat aan gebeuren voor de 27


trekker weer zou rijden, maar dat avontuur ging Klaas graag aan. Toch ging het niet van een leien dakje, want waar haal je onderdelen. Als ze in Erika dan toch de identieke motor vinden, kan hij geen losse onderdelen krijgen, het is de halve trekker (zonder achterbrug) of niets. Dan wordt het karkas toch maar naar Wijnjewoude gesleept. En handig als Klaas is, raakt de Güldner weer gebruiksklaar. Meteen is het meer dan een oude trekker. Het is zijn trots. En met zijn pronkstuk reed hij al 32 keer mee in de optocht van het Flaeijelfeest in Oudehorne. Tegenwoordig is het aanbod van trekkers voor de optocht zo groot dat er om geloot moet worden. Mag hij een keer niet mee rijden, dan is hij met de Güldner op het tentoonstellingsterrein te vinden. Soms krijgt hij wel eens de vraag of men de trekker mag lenen voor een optocht of show. Maar dat kan alleen met de man erbij zegt Klaas. Want als er iets stuk gaat, waar haal je dan nog onderdelen.

Het zal een wijs besluit zijn. Met een scala aan foefjes start en berijdt hij zijn Güldner. Man en paard kennen elkaar, zullen we maar zeggen. Annie

Oud nieuws Vorig jaar is een klein clubje enthousiaste mensen aan de gang gegaan met de werkgroep Historisch Wijnjewoude. We hebben ons als eerste doel gesteld om historisch fotomateriaal van het dorp digitaal beschikbaar te krijgen op de dorpswebsite (www.wijnjewoude.net). Door een bijdrage uit het dorpsbudget konden we vorig jaar de website technisch laten aanpassen zodat deze nu is uitgebreid met een module voor historische foto’s. Op dit moment zijn we bezig om al het fotomateriaal dat nu reeds in digitale vorm bij de werkgroep beschikbaar is, buurt voor buurt, in te voeren op de website. Enkele buurten zijn al klaar, de meeste moeten nog. Als dit in de loop van dit voorjaar klaar is, zullen we het dorp uitnodigen om de gegevens op de website aan te vullen, te verbeteren en om eigen materiaal aan te dragen. De werkgroep zal ook dat materiaal -of als het erg veel is een selectie daaruit- digitaliseren en vervolgens via de website voor iedereen beschikbaar maken. Nieuwsgierig hoe het straks gaat worden? Neem maar vast eens een kijkje op de website en houd de volgende ‘Oud nieuws’ in de Bân in de gaten.

Werkgroep Historisch Wijnjewoude 28


Computercafé Vanwege de enthousiaste opkomst vorig jaar, hebben we besloten om een maandelijks terugkomend computercafé te organiseren. Deze bijeenkomsten staan in het teken van hulp, saamhorigheid en een kopje thee/koffie en zijn voor iedereen, ongeacht de kennis, ervaring en leeftijd. Wat gaan we doen? Arne de Waard en Fokje Meijer zijn aanwezig om te assisteren. Bij hen kunt u terecht met de problemen waar u bij het gebruik van de computer en programma’s tegenaan loopt. Bovendien is het zo dat er door de uitwisseling van kennis ook al veel onderling kan worden opgelost. Zo ontstaan ook nog eens leuke contacten! U dient er wel rekening mee te houden dat er maar twee begeleiders zijn, dus het kan zijn dat u even moet wachten. U kunt bij ons gebruik maken van de vaste computers of WiFi voor uw eigen laptop/tablet. Ook zonder computerproblemen bent u van harte welkom.

Wanneer en Waar? In principe elke 2de dinsdag in de maand, maar zoveel mogelijk in overleg. Te beginnen 10 februari van 13.30 – 15.30 uur in MFC De Swingel, lokaal boven. Kosten: €5,-- incl. koffie/thee. Graag tot ziens op 10 februari a.s. Vragen? Bel Fokje Meijer: 0516481479 of Arne de Waard: 0615183446.

World Servants Aankomende zomer ga ik weer met World Servants mee! Dit keer ga ik naar Zambia, In 2012 is er een team van World Servants in Champanji geweest. Zij hebben meegeholpen bij de bouw van klaslokalen en toiletten. Eerder kregen de kinderen les in hutten gemaakt van modder en een rieten dak en had de school geen latrines. Nu zijn er nieuwe klaslokalen waar de kinderen leren lezen en schrijven in goede omstandigheden. Maar vanuit de wijde omgeving willen nog veel meer kinderen naar school. Er is alleen onvoldoende ruimte om al deze kinderen goed onderwijs te kunnen bieden. Daarom gaan wij nog een schoolgebouw bouwen en een lerarenwoning. U heeft misschien al verscheidene acties gezien die we in en rondom het dorp hebben gedaan! En u zult het ons het aankomende jaar nog vaker zien doen. Ik hou u op de hoogte, Groetjes Daniëlle Blankestein

29


30


Volkstuinencomplex Boerestreek De eerste sneeuw is gevallen en waar ik dan direct aan denk is mijn tuintje. De boerenkool moet even sneeuwvrij worden gemaakt, of dat nou echt nodig is, weet ik eigenlijk niet, maar van huis uit heb ik dit meegekregen en mijn buurman begon er ook al over, dus zal het wel zo zijn. Mijn vrouw zei: ‘neem je even wat andijvie mee’, het is nu echt stamppot weer. Ik heb nog een leuk recept voor je, zei ik, want eens een andere stamppot als altijd, met spek en worst, gaat er ook wel in. Andijvie is een eenjarig bladgewas dat nauw verwant is aan witlof. De groente is vrijwel het gehele jaar verkrijgbaar. In de wintermaanden en in het vroege voorjaar komt de andijvie uit de glastuinbouw, deze andijviestruiken zijn veel kleiner en zachter dan die van de koude grond en heeft daardoor een kortere kooktijd. Andijvie is een bladgroente, die gekookt of rauw gegeten kan worden. Apart of als stamppot. Het gele hart kan gebruikt worden in een salade. Na het koken dient het in een vergiet of groentecentrifuge uit te lekken. In Nederland wordt ongeveer 700 hectare andijvie geteeld. Andijvie is van Nederlandse bodem hoofdzakelijk te verkrijgen in de periode half juni tot half november. Vanwege de gevoeligheid voor doorschieten, moeten de planten voor de vroege teelt warm worden opgekweekt. Als andijvie na de langste dag (21 juni) wordt gezaaid, schiet deze in hetzelfde jaar niet meer door. Vooral

het buitenste groene blad van andijvie is rijk aan vitamine A en vitamine C en aan mineralen. Andijviestamppot met banaan en kerrie 4 teentjes knoflook 2 stevige bananen 40 gr boter 1,5 eetlepel milde kerriepoeder 1 kg aardappelen melk peper/zout 500 gr fijngesneden andijvie 2 uien Gezouten pinda’s Kook de aardappelen op de gebruikelijke wijze. Pel intussen de knoflook en de bananen en snijd ze in plakjes. Verhit de boter en bak de uien, knoflook en de bananen al omscheppend. Voeg de kerriepoeder toe en bak deze nog even mee. Neem de pan van het vuur. Maak van de aardappelen en de melk puree, voeg niet alle melk toe maar bewaar iets om evt. later de stamppot iets verder af te slappen. Roer de andijvie en het bananen/uienmengsel er door. Voeg evt. nog wat extra boter, melk, peper en zout toe. Garneer met de pinda’s. Lekker met kipsaté of tahoesaté en pindasaus.

31


Goed voor de lijn. Schep in plaats van gebakken banaan en knoflook twee grof geraspte appels gelijk met de andijvie door de puree. Pers twee teentjes knoflook boven de puree uit en voeg de kerriepoeder toe. Vervang de gebakken uitjes door twee

in ringen gesneden bosuitjes en de pinda’s door twee eetlepels geroosterde geschaafde amandelen. Serveer de stamppot met een gegrilde kipfilet. Siebo

Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. LANDELIJKE COLLECTE

GEEF OM VRIJHEID!

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtenverdragen. In navolging van deze visie is het de missie van Amnesty International om onderzoek te doen en actie te voeren gericht op het voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen van mensenrechten. Voor deze missie vragen we vaak uw tijd en uw aandacht; één keer per jaar vragen we om een gift. Van 1 tot en met 7 maart 2014 wordt de landelijke collecte georganiseerd. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie, die daarom geen geld van overheden of politieke groeperingen ontvangt. Met het geld van donateurs en met deze collecte worden de acties mogelijk gemaakt. Collectant gemist: uw bijdrage is ook van harte welkom op: NL42 INGB 0000 4540 00, t.n.v. Amnesty International te Amsterdam. Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.

32


Kunstwerk Wijnjewoude / N381 Het is niemand ontgaan dat er veranderingen gaande zijn wat betreft de N381. De huidige situatie van het kruispunt verandert en wordt weer de ‘Trijehoek’. Door de stuurgroep N381 is mij gevraagd als inwoonster en beeldend kunstenaar van Wijnjewoude een kunstwerk te ontwerpen voor de ‘Trijehoek’. Dit is inmiddels in een vergevorderd stadium. De achterliggende gedachte is het idee om drie afzonderlijke woongebieden, Wijnjewoude, Weinterp en Klein Groningen tot één geheel te maken. Hiervoor heb ik gekozen voor drie abstracte, vlakke boomvormen met verschillende vertakkingen, dezelfde vorm maar dan toch een beetje anders (is ook het geval met de drie woongebieden). Deze losse boomvormen worden samengevoegd tot één ruimtelijke boomvorm. De boom vertakt zich en op één van de takken komt een vogel als symbool voor ons vogelrijke natuurgebied. Op en rondom de boom komen grote bladeren. Op de bladeren komen foto’s van de vroegere en huidige situatie van de omgeving van de ‘Trijehoek’ en een paar blanco bladeren aangezien we niet weten wat de toekomst ons brengt. Ik heb voor de boomvorm gekozen aangezien deze het meest voor de hand liggend is gezien de boomrijke omgeving. Het geheel wordt uitgevoerd in Cortenstaal (roestkleurig). Hier heb ik voor gekozen aangezien dit materiaal een beschermend laagje roest opbouwt. Dit gaat het doorroesten tegen. Het is niet zo dat er na bijv. 10 jaar een hoop oud ijzer overblijft! De kleur past goed in de natuurlijke omgeving. Het is bedoeling dat het een onderdeel van het landschap wordt. De foto’s zijn echte foto’s (met dank aan Durk van der Veen. Hij heeft schitterende oude foto’s uit zijn archief beschikbaar gesteld). De foto’s worden d.m.v. een

apart procedé op een bladvorm van aluminium / staal ‘gedrukt’, wat je ziet is de echte foto. De boomvorm wordt op een verhoging (sokkel) van gras geplaatst. Deze sokkel is een verbeelding van hoe wortels rondom een boom omhoog komen, als het ware de boom omhoog drukken. De totale hoogte zal zo’n 350 cm. / 400 cm. bedragen. Het kunstwerk zal, volgens voorlopig plan, begin/medio 2016 geplaatst worden (wijzigingen voorbehouden). De plek waar het komt te staan is nog niet helemaal duidelijk maar het zal bij de ‘Trijehoek’ zijn. Nadat het ontwerp voor het kunstwerk goedgekeurd was werd mij gevraagd om mee te denken over de vorm van de paaltjes die in het centrum komen. De weg wordt breder en er moeten paaltjes komen om het verkeer van de stoepen te houden. Deze paaltjes worden in het dorp geplaatst (Merkebuorren) en komen op verschillende plekken. De paaltjes worden ook van Cortenstaal gemaakt (hoogte te vergelijken met de paaltjes die elders staan). Het vogeltje komt terug op ieder paaltje (uitgestanst) en ook de bladeren met

Niets maakt je productiever dan de laatste minuut.

33


34


foto’s. Het is de bedoeling dat ook hier foto’s komen van de directe omgeving waar de paaltjes komen te staan. (Bijv. in de omgeving van het café zullen paaltjes komen te staan met bijv. een foto van de wagenmakerij vroeger en de huidige situatie). Ook op de paaltjes komen hier en daar blanco bladeren. De paaltjes zullen volgens het voorlopige plan juni / juli geplaatst worden (wijzigingen voorbehouden). Ook worden er groepjes van drie palen (Cortenstaal) geplaatst in Klein Groningen, bij de oprit/afrit van de nieuwe N381 en achter het Wâldhûs. Op de hoogste paal van het groepje

van drie komt een vogel, op deze palen komen bladeren met foto’s van de directe omgeving (per paal drie bladeren / drie foto’s). Belangrijkst is de onderlinge binding: bomen en bladeren, vogels en de omgeving waar het komt te staan, het herhaalt zich en is herkenbaar. De verbinding tussen Weinterp, Klein Groningen en Wijnjewoude wordt zichtbaar gemaakt. Mocht bovenstaande verhaal vragen oproepen dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Jikke van de Waal-Bijma, Te Nijenhuiswei 13 jikkevdwaalbijma@gmail.com www.jikkevandewaalbijma.com

Repair Café Zaterdag 21 februari is er weer een Repair Café in “De Bining”! Heeft u thuis iets wat niet meer werkt of wat stuk is, maar wat met wat hulp van het repair café weer kan functioneren, kom dan 21 februari tussen 14.00 en 16.00 uur naar de multifunktionele ruimte van “de Bining”, in Hemrik. U kan ook gewoon langs komen om wat te drinken. De boeken ruilbeurs. Heeft u een boek uit, kom dan langs met dat boek en ruil het om met een uit de (nu nog beperkte) aanwezige boeken. Het aantal boeken is momenteel vanwege de opslagruimte gering. Aan een oplossing wordt gewerkt. Om nog wat meer mogelijkheden te hebben voor de reparaties zoeken we nog enkele handige vrijwilligers. Graag uw reactie naar: dorpssteunpunthemrik2@kpnmail.nl Telefonische informatie: 0516471906

35


Ut de skoalle klapt En eindelijk was het dan zover ‘Winter!’ Een heerlijk pak sneeuw. Voor een aantal kinderen op school zelfs voor het eerst van hun leven, immers vorig jaar was het een winter van niks en het jaar ervoor waren ze te klein om dit op te merken. Toch was dit van korte duur. De temperatuur schoot omhoog en de sneeuw smolt weg voor je er erg in had. Nu over naar activiteiten van de scholen te Wijnjewoude. De periode van januari en februari is er één van toetsen. Beide scholen werken met het leerlingvolgsysteem van CITO waarin de leerlingen methode onafhankelijk getoetst worden op hun kunnen. Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 wordt hiernaast ook het observatie systeem ‘Kijk’ gebruikt. Het doel van de toetsing en de observaties is om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen van de kinderen op groeps- en op individueel-niveau. Meestal is dit wel spannend voor de kinderen, maar er zijn er altijd wel een paar die dit hartstikke leuk vinden. Wij als school kunnen hierop anticiperen om eventueel lesaanbod bij te stellen. Ook worden in deze maanden de rapporten uitgegeven. De leerkrachten zijn dan ook volop bezig zijn met scores, gemiddelden en het verwoorden van hun observaties. Na uitgave van de rapporten volgt hier dan altijd weer de mogelijkheid tot een gesprek. Tijdens deze zgn. 10 minuten-gesprekken spreken we kort over het rapport en worden de plannen besproken die opgesteld zijn voor de komende periode. In de tussentijd van kerstvakantie en het schrijven van deze tekst is er nog geen overleg geweest tussen de beide directieleden van de scholen. Dit staat in februari op de planning. Tijdens dit overleg komt onder andere het goede doel aan de orde welke we

36

in het voorjaar gezamenlijk onder de aandacht willen gaan brengen.

We wilden graag een doel hebben waarin Wijnjewoude of een inwoner hiervan betrokken is. Dit bleek mevrouw Margot Witlox-Nigten te zijn. Zij heeft nauwe contacten met de stichting Ahero and Friends in Kenya. Deze stichting ondersteunt projecten in Kenya voor en door de inwoners zelf. Zo worden er o.a. schoolbanken gemaakt door de inwoners zelf voor een aantal scholen aldaar. Zo snijdt het mes aan twee kanten Op cultureel gebied is er ook een vorm van samenwerking ontstaan. Zo zijn de combigroepen 5 van beide scholen voor de kerstvakantie bezig geweest met de ‘groene spelen’ in Ureterp. Dit was een sportief aanbod van de sportcoaches van Opsterland. Tevens wordt er door Ateliers Majeurs een aanbod verzorgd voor de scholen op het gebied van theater, dans en andere kunstzinnige vormen. Meestal gaan de groepen van de beide scholen hier gezamenlijk naartoe. Binnenkort zullen de klasgroepen 7 van beide scholen met de bus naar


Leeuwarden voor het theaterstuk ‘Ontsnapping naar de Oost’. Dit theaterstuk gaat over de Gouden Eeuw. Groep 1 en 2 gaat naar ‘Kikker is jarig’. Deze voorstelling zal

gehouden worden in het ‘Posthuistheater’ te Heerenveen. Leerzaam en natuurlijk enorm leuk. Namens de teams van It Twaspan en Votum Nostrum

Open Podium Swingel, van en voor Wijnjewoude 11 april 2015 Geef een Slinger aan de Swingel In februari kunt u bezoek aan de deur verwachten met de vraag om Vriend te worden van de Swingel. Zoals we in januari al hebben bericht, kunt u ons steunen met een jaarlijks bedrag van € 5,-. Dit levert niet alleen een bijdrage aan de Swingel, maar ook korting op sommige activiteiten. Van de opgestelde lijst van 10 actiepunten wordt een volgende concreet: Het bestuur organiseert in samenwerking met enkele enthousiaste dorpsbewoners (!) een open podium op zaterdag 11 april a.s. vanaf 19.30 uur. Deze datum is niet alleen om in de agenda te zetten, maar ook om naar toe te komen als toeschouwer. Wellicht bent u goed in iets wat andere dorpsbewoners leuk vinden om naar te komen kijken en luisteren. Dat kan van alles zijn!

We hebben al diverse mensen die hebben toegezegd te komen optreden. Meer details daarover in het volgende nummer van de Bân. Kent u mensen die u graag ziet optreden, maar die nog een duwtje nodig hebben om dat te doen? Meldt het ons, dan kunnen wij ook hen benaderen met onze vraag. De komende weken zult u meer aankondigingen zien van deze avond. We nodigen u uit om te komen en het door te vertellen! De overige punten zijn ook in voorbereiding, daarover later meer. Reacties, hulp, ideeën zijn en blijven welkom. Goos Bus, secretaris, gwbus@hccnet.nl

37


38


Kledingactie Longa Op 28 april organiseert Longa weer een kledingactie. Heeft u schoenen, kleding, lakens, tassen, oud, nieuw, te klein of te groot over? U kunt ze nu al inleveren bij de familie Akker Mounleane 13. Of u kunt ze op 28 april inleveren bij de Swingel. Alvast bedankt namens Longa

Medaille winaars Longa

Moderne dienst Zondag 15 februari wordt er om 17.00 uur de tweede moderne kerkdienst gehouden met het thema 'Pray' met een maaltijd na afloop. In het bekende boek 'Eten, bidden, beminnen' (verfilmd als 'Eat, pray, love') zoekt een moderne vrouw het echte geluk. In drie diensten met dit thema wordt gezocht naar wat Jezus hierover te zeggen heeft. De diensten zijn voorbereid door jong en oud en kenmerken zich door eigentijdse muziek, drama en interactie. Er wordt gelezen uit de nieuwe Bijbel in Gewone Taal. Voor de jongste kinderen is er oppas en een eigen programma. De volgende moderne dienst is op 1 maart om 11.00 uur ('Love'). Iedereen is welkom in de Gereformeerde kerk aan de Merkebuorren.

39


Prikbord Te huur: Oud-Hollandse Spelen Keus uit 20 stuks Nu óók: stokvangen (elektrisch) ! Telefoon: 0516-481335 Gezocht: Mevrouw uit Wijnjewoude zoekt voor 2 á 3 dagen in de week schoonmaakwerkzaamheden of oppaswerk. Flexibel in overleg en oppaservaring. Tel: 0516-481129 Gevonden: Mobieltje op het speelveldje aan de te Nijenhuiswei. Van wie is dit? Te Nijenhuiswei 7 tel. 06-55716006 Albert de Vries Longa Zin om te springen, klauteren, bewegen op muziek en lekker te spelen? Kom dan naar de kleutergymnastiek elke donderdag van 15.30 tot 16.30 uur in de Swingel. Nieuw: vanaf dinsdag 3 februari start Longa een springgroep voor iedereen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, van 15.30 tot 16.30 uur.

Goede doelen loods: De doelen die we in 2014 steunden, waren: Roemenie (Max maakt mogelijk) Stichting intern kinderhulp Open doors Artsen zonder grenzen (ebola) Kinderdorp (Las Palmas) De loods bracht (incl. gift N.H. gemeente) € 805.- op. Weer heel hartelijk dank kopers en brengers. Iedereen weet de loods in Duurswoude wel te vinden? Kom en zie! Nog een fijn en gezegend 2015 toegewenst. Fokke en Renske, Hendrik en Renny Workshop Mooie krans 40 cm doorsnede met bloemen van stof. Wanneer : maandag 2 maart of dinsdag 3 maart Tijd : 19.30 uur Waar : Weinterp 47 Kosten : € 15,- incl. koffie of thee Opgeven graag voor 1 maart bij: Leny Bouma : catharinusleny@hotmail.com Hanneke de Vos : familiedevos19@hotmail.com Baukje de Vos : 06 - 21172471 Danielle Blankestein : 06 - 15352833 Voor kleurenfoto zie website www.wijnjewoude.net

40


Gevraagd Camping de Ikeleane in Bakkeveen is vanaf eind maart tot oktober op zoek naar Een schoonmaak(st)er voor het schoonmaken van 3 sanitair gebouwen. Dit is van maandag t/m vrijdag. Een schoonmaak(st)er voor het schoonmaken van verhuuraccommodatie ’s. Dit is op vrijdags en soms maandags. Camping de Ikeleane is een middelgrote camping aan de rand van Bakkeveen met 200 plaatsen. Wij zoeken iemand die zelfstandig kan werken en gemotiveerd is. Uw sollicitatie kunt u voor 1 maart 2015 sturen naar: email: info@ikeleane.nl adres. Familie T. Kiers Duerswaldmerwei 19 9243 KA Bakkeveen Tel.nr.: 0516 - 541283

Wist u dat de wereldwinkel producten, voorheen ‘t achterom winkeltje in Bakkeveen, nu staan uitgestald in het winkeltje van de zorgboerderij De twa bûken? Dat daar op uw verzoek mooie pakketjes (cadeau,s) met zorg samengesteld kunnen worden? Kom eens gezellig een kijkje nemen. Openingstijden: Maandag--Dinsdag-Woensdag en Donderdag van 9.00 uur tot 14.30 uur ook op afspraak. De medewerkers en begeleiding zien u graag in het winkeltje. Volleybalvereniging DWS uit Wijnjewoude is op zoek naar een enthousiaste jeugdtrainer M/V Trainingstijden donderdag van 16.30 uur- 18.30 uur. Het betreft twee groepen, momenteel spelende in de hogere CMV niveaus. Er staat een vergoeding tegenover. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hans Seefat, voorzitter DWS. tel. 06 51887280 Bedankt Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen, bezoekjes en telefoontjes die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis. Het waren de vitamientjes die hielpen bij het herstel. Annie Posthumus

Er zijn zoveel redenen om blij te zijn.

41


De Swingel Agenda:

Daghap kalender:

14 februari: Bingo 27 februari: Kinderdisco 28 februari: Alanis Morissette tribute 06 maart: Besloten feest 07 maart: Jubileum concert Euphonia 16 maart: Ledenvergadering uitvaartvereniging 27 maart: Kinderdisco 28 maart: Kinderkleding-speelgoed beurs 11 april: Open podium 18 april: Live muziek. Winnaar Oerrock Play Offs

12 februari: Nasi met SatĂŠ 19 februari: Chili con carne 26 februari: Lasagne 05 maart: Schnitzel menu 2 maart: Hachee 19 maart: Gehaktbal menu Menu is met groentes en aardappelschijfjes

De bingo heeft een vrije inloop. We zorgen voor mooie prijzen. De bingokaarten zijn los verkrijgbaar op de avond zelf. Je bepaalt dus zelf je uitgaven. De entree voor deze avond is â‚Ź 5,-. Daar is bij inbegrepen koffie/ thee en een stukje oranjekoek en een eerste pauzedrankje. Alanis Morissette tribute: de Jagged Little Pill 20 th Anniversary tour. De beste tribute band van Alanis Morissette op dit moment. Alle grote hits van deze rock-bitch komen voorbij in een wervelende show. Vooral van het legendarische album Jagged Little Pill. Komt dat zien, entree gratis. Elke maandag: Volleybal Training DWS en training jeugdselectie en Arco van Longa Elke dinsdag: Volleybal Training DWS en ouder/kindergym en selectie training Longa en judo Elke woensdag: Volksdansen, Country Line Dance, Acro en spring training Longa Elke donderdag: Competitie volleybal DWS, kleutergym Longa. De daghap. Elke vrijdag: Recreatie gym longa, zaalvoetbal. Kindertheater. De daghap. Elke zaterdag: Selectie training Longa. Maandagochtend, woensdagmiddag, zaterdagmiddag en de zondagen is de zaal beschikbaar. Voor reserveringen bel je met 0516 480 741 of 06 2444 9516 of stuur een mail naar info@swingel.nl Voor overige info kijk je op www.swingel.nl of volg ons op Facebook

42


Volleybalvereniging DWS Beste volleybalvrienden, Balsponsors voor de maand februari: - Hotel Restaurant De Stripe uit Wijnjewoude - Kamminga Service en onderhoudsbedrijf uit Wijnjewoude. Balsponsor voor de maand januari was: - Meinsma Fietsen uit Wijnjewoude Namens D.W.S hartelijk bedankt !!! Wedstrijdschema: 12-2 19.15 Grado MA 1 – DWS DS 2 19.15 Trochsetters DS 1 – DWS DS 1 19.15 DWS MB 1 – Wéz Handich MB 1 20.15 DWS HS 1 – De Roeken/DV… HS 1 19-2 20.15 DWS HS 1 – Dovo/Hujades HS 5 5-3 19.15 DWS MB 1 – Turfst.- Drachten MB 2 20.15 VCS DS 1- DWS DS 1 21.15 Grado HS 1 – DWS HS 1

De Doelstien v.d Bij-Hal M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel Surventohal De Doelstien

Wedstrijddata C.M.V Volleybal Jeugd: 7-2 08.30-14.30 De Fugelkamp Harkema

Poiesz Jeugd Sponsor actie voor DWS Volleybalvereniging DWS doet weer mee aan de Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz in Bakkeveen! De actie begint op maandag 2 februari en eindigt op zaterdag 28 maart 2015. We gaan weer sponsormunten sparen. In de actieperiode ontvangt u bij uw aankopen bij de Poiesz sponsormunten. Wekelijks zijn er actieproducten waarbij u extra munten ontvangt. De spaarkoker van DWS waar de muntjes in gestopt kunnen worden vindt u bij de Poiesz supermarkt in Bakkeveen.Ook staat er op de bar in de Swingel een spaarpot voor DWS. Onze actiedag is op zaterdag 14 februari, wij staan dan bij de Poiesz in Bakkeveen! Op deze dag doen de jeugdleden hun best om extra veel sponsormuntjes te verzamelen! Steun DWS, gooi de munten in de DWS koker!!! Alvast bedankt namens DWS

43


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN

Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur

Schaakclub Bakkeveen laat Mid-Fryslan ontsnappen Op 7 januari jl. ontving Schaakclub Bakkeveen de Schaakverening Mid-Fryslan. De Akkrummers waren nog puntloos. Dat zou niet zo blijven. Na een wedstrijd met een bizar scoreverloop trokken de gasten nipt met 3 ½ - 4 ½ aan het langste eind en ‘ontsnapten’ zo aan een reeds bijna zeker lijkende nederlaag. De avond begon met een winst voor de thuisclub. Robin Baines versloeg met zwart op bord 7 Johnny Visser; 10. Op bord 4 hadden Jaap Weidema (met wit) en zijn tegenstander Jeroen Sparenberg elkaar aardig in de greep. Hoewel de partij op momenten nog alle kanten op had gekund was een remise wel een rechtvaardige oplossing; 1 ½ - ½ . Op bord 2 had Gerrit Meppelink met zwart een erg complexe stelling tegen Jan Schadd gekregen. Jan won wat materiaal maar had niet het betere van het spel vanwege een afzijdig geposteerde dame. Toen de Akkrummer daar wat aan wilde doen ging het mis. Gerrit won met een mooie combinatie materiaal terug en haalde ook nog de dame binnen; 2 ½ - ½. Op bord 5 leek Ben de Vries met zwart zomaar de volle winst binnen te halen tegen Peter de Jong. Ben had een pion gewonnen en de stand zag er niet slecht uit. Een foute afwikkeling van Ben bracht de Jong echter weer volop in het spel. Uiteindelijk ging de partij verloren voor Bakkeveen; 2 ½ - 1 ½. Milan Heller speelde op bord 1 met de zwarte stukken een gedegen partij 44

tegen Rinze Douma. Milan won snel een pionnetje en had toen eigenlijk alleen maar tijd nodig om de winst binnen te halen; 3 ½ - 1 ½. Met nog 3 partijen te gaan hadden de Bakkefeansters nog maar een half puntje nodig voor een gelijkspel. Op de borden stond het wisselend. Jorn Brouwer had op bord 8 met zwart een gelijk opgaande strijd waarin hij bij vlagen het initiatief had tegen GeartJacob de Jong. Op bord 6 had Bauke Hoogstra tegen Ymco Leyenaar de mindere stand, maar kansloos was Bauke nog niet. Dirk Müller had op bord 3 met een bekende opponent te maken. Peter Koning en Dirk hadden al talloze malen in competitie- en toernooi verband de degens gekruist. Dirk kwam wat beter uit de opening en leek op minstens remise af te stevenen. Zelfs een hele punt, die Bakkeveen de overwinning zou hebben bezorgd, leek nu nog mogelijk. Het liep echter anders: Dirk liet zich ongeconcentreerd in op een verkeerde pionnenruil waardoor een zeer


lastig eindspel ontstond. Koning speelde daarin al zijn kaarten uit en creëerde een vrij-pion. Ondanks Dirk’s pogingen om door stukoffers nog een remise-eindspel af te dwingen en de tijdnood van zijn tegenstander wist deze de winst met knap spel binnen te halen; 3 ½ - 2 ½. Jorn verloor kort daarna een aantal tempo’s in gelijke stand en daarmee de partij; 3 ½ – 3 ½. Tenslotte kon ook Bauke, die van de 3 overgebleven spelers nog wel het minst goed stond, niet meer

scoren, zodat de winst met 3 ½ - 4 ½ naar Mid-Fryslân ging. Met twee punten uit 3 matches staat de club nu in de lage middenmoot. Op 3 maart a.s. gaat de competitie verder voor de club met een uitwedstrijd in Sneek tegen Sneek-3, één van de koplopers uit de 1e Klasse B. Verslag van Dirk Müller

Dorpsagenda

Februari 9 Themabijeenkomst Omgevingsvisie 2015 - 2030 12 Informatiebijeenkomst WEN speciaal voor agrariërs uit Opsterland Oost 17 Zonnebloem: diner bij restaurant De Stripe. Aanvang 17.30 uur 18 Soos Wijnjewoude 14.00 uur 21 Letscafé in Ureterp van 14.00 tot 16.00 uur 24 Klaverjassen bij café Van der Wey Maart 1-7 2 6 7 10 16 17

Collecte week Amnesty International Algemene ledenvergadering VVV Wijnjewoude in Café Van der Weij Schutjassen in de ODV kantine Donateursconcert Euphonia in Mfc De Swingel om 20.00 uur Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Wijnjewoude Algemene ledenvergadering EDD Wijnjewoude in Mfc De Swingel Klaverjassen

45


van vijf jaar kon zijn moeder niet meer voor hem zorgen en ging hij verder

Klaske

Het weeroverzicht over 2014 Jarenlang heeft u in de Bân van februari het weeroverzicht van onze weerman Feite Feenstra kunnen lezen. Door het overlijden van de heer Feenstra in mei 2014 is aan deze traditie een einde gekomen. Mevrouw Feenstra heeft de rol van haar man deels overgenomen. Zij houdt nog steeds de dagelijkse neerslag bij voor de Leeuwarder Courant. Van haar ontvingen wij onderstaande neerslagcijfers over 2014. januari februari maart april mei juni

78 mm 60 mm 37 mm 45 mm 147 mm 54,5 mm

juli aug. sept. okt. nov. dec.

61,5 mm 123 mm 25 mm 59 mm 39,5 mm 110 mm

Het regende volgens mevrouw Feenstra op 146 dagen en op 207 dagen was het droog. De overige 12 dagen waren bijna droog, met minder dan 0,5 mm neerslag. Verder was er bijna geen onweer. De totale hoeveelheid neerslag bedroeg in 2014 839,5 mm, waarmee het een normaal jaar was. Mevrouw Feenstra zegt hierover “Ik teken wat het weer betreft voor 2015 voor hetzelfde”. Lammert

46


Kerkdiensten Hervormde Gemeente 8-feb

9.30 Weinterp

Ds. L.H. Voschezang, Bergambacht , koffiedrinken na de dienst 15-feb 9.30 Duurswoude Ds. B. Bloemendal, Frieschepalen, 1e Lijdenszondag 13.45 Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 22-feb 9.30 Weinterp

Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Smilde, 2e Lijdenszondag

1-mrt

9.30 Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 3e Lijdenszondag 13.45 Duurswoude Ds. G. van den Berg, IJsselmuiden 8-mrt 9.30 Weinterp Ds T.L.J. Bos, Twijzelerheide, 4e Lijdenszondag

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 8-febr 9.30 15-febr 9.30 17.00 22-febr 9.30 1-mrt 9.30 11.00

Ds. J.H. Verwaal, Bakkeveen Dhr. J.N. Dijkshoorn, Nijbeets Koffiedrinken na de dienst Dhr. Martin Dol Ds. E.A. van Gulik, Drachten Ds. E.J. van den Brink Koffiedrinken na de dienst Ds. E.J. van den Brink

‘moderne dienst’

‘moderne dienst’

47


Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik apotheekhoudend Meester Geertswei 15 tel.nr.: 0516 – 481250 bij spoed: 0516 – 480808 Openingstijden: 07.30 – 17.00 uur (iedere werkdag) 7.30 - 8.00 uur: laboratorium (bloedbepalingen) 8.00 - 10.30 uur: spreekuur huisartsen - 10.10 - 11.00 uur: koffiepauze en patiëntenbespreking 11.15 - 12.30 uur: visites huisarts + verpleegkundig spreekuur - 12.30 - 13.00 uur: lunchpauze - 13.30 - 17.00 uur: spreekuur huisartsen - 13.30 - 15.30 uur: verpleegkundig spreekuur Spreekuur Hemrik (de Bining): - dinsdagmiddag 13.30 - 14.30 uur - donderdagmorgen 8.30 - 10.30 uur Avondspreekuur: - Maandagavond 18.00 - 21.00 uur (op afspraak) Tevens verpleegkundig spreekuur (op afspraak) Wrattenspreekuur iedere maandagmiddag en donderdagmiddag van 15.30 uur - 16.00 uur (op afspraak). Maken van afspraken, herhaalrecepten en uitslagen opvragen graag bellen tussen 8.00 - 10.30 uur en van 13.00 - 15.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u ook op onze website: www.lewin.praktijkinfo.nl. terecht. Ophalen van medicatie iedere dag tussen 16.00 - 17.00 uur. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicijnen en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Meldt u dit a.u.b. aan onze assistente als u dit wenst. Na 17.00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door de Dokterswacht Friesland (0900-1127112). De Dokterswacht zit op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

Heb nooit spijt van iets waarom je kon lachen.

48


De ban februari 2015  
De ban februari 2015  
Advertisement