Page 1


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Van de redactie Redactie "de Bân" Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67

tel: 48 13 81 tel: 48 13 91 tel: 48 13 98 tel: 48 13 05 tel.: 48 14 57 tel.: 48 17 27

Een praatje bij het plaatje "het nieuwe jaar komt er aan"

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. De volgende Bân verschijnt op zaterdag 7 januari 2017. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 31 december 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 29 december 2016 binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl

Van de redactie. De laatste Bân van 2016 in kleur. Alle elf nummers werden weer moeiteloos gevuld met kopij vanuit het dorp. Het werk dat het ons als redactie oplevert om het daadwerkelijk netjes en goed leesbaar in onze dorpskrant op een rij te zetten wordt dan ook met plezier gedaan en geeft voldoening. Een dorp actief op velerlei gebied kunnen we wel stellen. Zonder iets of iemand te kort willen doen is het WEN wel prominent aanwezig in dit bijna afgelopen jaar. Een gerenommeerde landelijke prijs werd aan hen toegekend en nu zijn ze ook door Opsterlanders genomineerd voor de Gouden Turf 2016. Kijk in de Sa hoe we hen kunnen steunen en aan een overwinning helpen. Met dank aan onze trouwe adverteerders die het ons financieel mogelijk maken zien we terug op een succesvol jaar en treden vol vertrouwen het komende nieuwe jaar tegemoet. Wij wensen een ieder een heel gezellige feestmaand december en alvast een voorspoedige jaarwisseling. Veel leesplezier gewenst in deze Bân. De redactie

Wanneer mensen achter je rug spreken betekent dit alleen maar dat je hun twee passen vóór bent.

1


Dank u Sinterklaasje Komt’íe nog? Of is ie al geweest, als je dit leest. Hoe dan ook de Sint heeft een fantastische aankomst beleefd in Klein Groningen. Het was koud en de wind waaide hoorbaar door de bomen. Maar Sinterklaas, de Pieten, de kinderen en zelfs de drumband, zij lieten zich totaal niet van de wijs brengen. Wat een trouwe kindervriend, die commissie van de Sintintocht!

Dorp in kerstsfeer In samenwerking met de ondernemersvereniging en de VVV zijn inmiddels de drie led-kerstbomen geplaatst en de bewoners van de Merkebuorren doen weer hun best de straat sfeervol aan te kleden. Ook de koepel is dankzij de medewerking van buurt en koor weer in kersttooi. Prachtig dat we zo samen het dorp oppimpen!

Ondernemersvereniging en PB De ondernemersvereniging Wijnjewoude-Hemrik en Plaatselijk Belang hebben de handen ineengeslagen om samen te proberen het ondernemersklimaat te versterken en nieuwe vormen te vinden voor een maatschappelijk betrokken vereniging. Besloten is om als proef voorlopig een ondernemersvertegenwoordiger in het bestuur van Plaatselijk Belang te hebben. Antoon van de Wolfshaar (Wabe) neemt deze rol op zich. Na evaluatie van de ‘proefperiode’ wordt in het voorjaar besloten hoe de samenwerking structureel vorm krijgt.

Kerstconcertje in de koepel Op woensdagavond 21 december is er in en bij de koepel weer een sfeervol kerstconcertje dat deze keer wordt verzorgd door het dameskoor Sola Gratia en gemengd koor Looft den Heer. Vanaf 19.30 uur kunt u zo’n driekwartier bij brandende vuurtjes en onder het genot van warme chocolademelk, gezellig genieten en lekker meezingen.

2

Knallend het jaar uit Op oudejaarsmiddag hopen we traditiegetrouw met elkaar te genieten van het knalgezellige carbidschieten op het evenemententerrein (13.00 tot 18.00 uur). Ter verhoging van de feestvreugde komt PB weer met een koek-en-zopie stand. Met, behalve warme chocolademelk, ook dit jaar weer gesponsorde oliebollen van bakkerij Van der Molen en overheerlijke snert waarop restaurant De Stripe trakteert. Van harte bedankt sponsoren! Jullie bijdrage aan dit dorpsfestijn wordt ontzettend gewaardeerd.


‘Technische tip’: Het carbidschieten (en ook het vreugdevuur na afloop) is geheel op eigen risico. Plaatselijk Belang draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de ‘schieter’ of ‘stoker’ zelf aanspreekbaar en aansprakelijk is. Hou je dus aan de gemeentelijke richtlijnen zodat we

samen een ongestoorde en knalgezellige oudejaarsmiddag hebben. Gehoorbescherming aanbevolen! Plaatselijk Belang wenst sfeervolle decembermaand.

je

een

Wil je iets onder de aandacht brengen van Plaatselijk Belang? We ontmoeten je graag. Spreekuur PB: Dinsdag 13 december van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel. Het Bestuur

Nieuws Merkebuorren van Stuurgroep N381, Wijnjewoude, eo. Onderhoud perken Op zaterdag 22 oktober jl., waren de vrijwilligers uitgenodigd die zich hadden opgegeven om mee te helpen de perken te onderhouden. Hovenier Mark Veenstra heeft uitleg gegeven over wat wel en niet kan worden gesnoeid. Ook gaf hij tips over het verdere onderhoud. Hier en daar dient nog wel wat te worden gesnoeid, echter de meeste perken zijn inmiddels “winterklaar”. Mark Veenstra heeft de dode beuken verwijderd. Dit lijkt nu even raar maar volgend voorjaar zal hij nieuwe beuken bijplanten. Onderzocht wordt of de te grote perken voor de nrs. 29, 31, 33 en 35, opnieuw ingericht kunnen worden met dezelfde, meer onderhoudsvriendelijke, beplanting als aan de overzijde, dan wel deels bestraat kunnen worden.

Straatverlichting In week 50 zullen negen lantaarnpalen bijgeplaatst worden. Helaas lukt dit niet eerder, echter de toezegging is er en met de kerst zal de Merkebuorren goed verlicht zijn. Trottoir Het trottoir zal vanaf nr. 29 tot inrit nr. 13 nog worden verbreed met één tegel. De gemeente neemt dit mee in de planning. Prullenbak Bij de muziekkoepel zal een prullenbak worden geplaatst. De himmelploeg zal deze legen. Bomen In de boven beschreven grote perken zouden nog een aantal bomen worden geplant. Verder staan er iets verderop een drietal zieke elzen. Vanwege de ligging van kabels en leidingen is het niet zeker of we hier kunnen herplanten. De gemeente laat dit verder onderzoeken. 3


Cor de Vries

06 - 12 99 63 76 www.devriesbouwenonderhoud.nl cor@devriesbouwenonderhoud.nl Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude

hotel

s

Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

n oo

lijk

be

wb

ou

pe rs

jaar

ibel ex

aar g oe

25

fl

tr

RB

drukkerij

rzaam duu

d

Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

4

Opper Haudmare 2 - 9241 WD Wijnjewoude berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97

info@drukkeijpool.nl - www.drukkerijpool.nl


Beukenhaag Voor de nrs. 17, 19 en 21, deels voor nr. 29 en mogelijk oprit Trijehoek, zal in goed overleg met de betrokkenen een beukenhaag worden geplant. Dit zal volgend voorjaar gebeuren. Bocht Wijnjewoude Dit project is in volle gang. Het betreft het stuk vervallen weg vanaf de Trijehoek tot de eerdere bocht bij Pool. Inmiddels is zichtbaar dat er een ruiterpad en een wandelpad zal worden aangelegd.

Reden om dit straks ook een “dorpsommetje” te noemen. Tevens zal de lanenstructuur vanaf de Opper Haudmare worden doorgetrokken middels aanplant van een dubbele bomenrij en bossages. Namens de Stuurgroep N381, Wijnjewoude, eo., Henk Heslinga.

WEN-nieuws Landelijke prijs voor Wijnjewoude Energie Neutraal Op 15 november ontving WEN de felicitaties en een prachtig boeket bloemen uit handen van burgemeester Ellen van Selm en wethouder Rob Jonkman vanwege het winnen van de Henk Aalderinkprijs 2016. Het doel van de prijs is om te laten zien dat het platteland leeft, energie heeft, spannend en vernieuwend is en geloof heeft in de toekomst. De gemeente is ‘grutsk’ op WEN en het college van B&W benadrukte nogmaals dat ze WEN wil ondersteunen waar het kan. De prijs toont dat we op de goede weg zijn en dat onze ambitie en ‘werkwijze’ landelijk erkend en gewaardeerd wordt. De nieuwe website www.wen.frl is online! Kijk maar eens hoe aantrekkelijk, informatief, herkenbaar en eenvoudig de nieuwe site van WEN is. Je ziet en leest wat dorpsgenoten op energiegebied beleven en hoe aanstekelijk energiebesparing in ons dorp werkt. WEN-leden worden steeds enthousiaster en inspireren elkaar. Als lid kun je rechtstreeks contact maken met een

ander lid en online je mening geven over voorstellen. Dit is nieuwe democratie: Samen maken we Wijnjewoude Energie Neutraal en elk adres heeft evenveel te vertellen. Dus steek je licht op via wen.frl en ‘join the club’, net als die andere 124 adressen. WEN adviseur volop in actie Tjalling Reitsma’s activiteiten als WEN adviseur heeft vorige week een artikel opgeleverd in Sa. Hij heeft al diverse WEN leden bezocht en zoals blijkt, naar grote tevredenheid, verder geholpen op het pad van energiebesparing. ‘Begin bij het begin’ zegt Tjalling. ‘Dus wees je bewust van je gebruik en zet vooral in op isolatie!’ Wil jij Tjalling ook eens over de vloer?

5


Bel 06-82092400 of mail naar adviseur@wen.frl. Als je wilt dat hij met de warmtecamera aantoont waar warmte weg lekt kost je dat € 15,-. Energiepark in plaats van rioolwaterzuivering? Recent hebben we weer overleg gehad met Wetterskip Fryslân over de kansen om de locatie van de inmiddels afgekoppelde- rioolwaterzuivering aan de Tolleane over te nemen. Er ligt een grote netaansluiting dus zou het een prima plek zijn om een postcoderoosproject voor zonnestroom te realiseren. Ook leven er ideeën om, wanneer monovergisting in Wijnjewoude bij meerdere boeren

haalbaar is, daar een installatie te plaatsen, waarmee biogas uit mest opgewerkt kan worden tot groen gas. Die kwaliteitsslag is nodig om dit groene gas aan het dorp te kunnen leveren, zodat we straks geen aardgas meer hoeven gebruiken. De komende weken zullen Wetterskip, Gemeente, Provincie en WEN nader onderzoeken of Wijnjewoude de RWZI als energiepark kan gebruiken. Duurzame huurwoningen We zijn in overleg met Elkien, om in samenwerking met de huurders, alle huurwoningen in Wijnjewoude te verduurzamen. WEN is immers voor alle Wijnjewouders!

Stem op WEN voor Gouden Turf Opsterlanders heeft WEN genomineerd voor de Gouden Turf 2016. Weer een mooie erkenning voor de wijze waarop we samen onze duurzame dorpsdroom Wijnjewoude Energie Neutraal in 2025, realiseren. Kijk in Sa! en stem WEN naar de overwinning!

Winterwandeltocht 14 januari 2017 Al jaren organiseert VVV Wijnjewoude op de tweede zaterdag in het nieuwe jaar een winterwandeltocht. Ook voor 14 januari 2017 worden er weer twee prachtige wandelroutes uitgezet. De afstanden zijn 7,5 km en 10 km. De start is bij gebouw de Driehoek, Merkebuorren 3 in Wijnjewoude. Er kan gestart worden tussen 10.00 uur en 11.00 uur. Onderweg is een rustpunt en staat er warme chocolademelk met krentenbrood en suikerbrood voor de wandelaars klaar. Na afloop kunt u genieten van een heerlijke kop snert in gebouw de Driehoek. We hopen dat jong en oud deelneemt aan deze prachtige winterwandeltocht. VVV Wijnjewoude

6


Ut ‘e skoalle klapt Hoe vergaat het de kinderen tijdens een herfststorm ?! Waarschijnlijk weinig anders dan in uw jeugd. Lekker duiken in een berg van afgevallen bladeren en heerlijk uitwaaien met een windkracht 8 á 9 om je hoofd. Op school zijn de kinderen wat onrustiger dan anders, alsof die energie van de wind op de kinderen overslaat. Op de nadelen van schade en ongelukken na, een schitterende tijd om van te genieten. Op de scholen wordt er meestal aangehaakt bij het seizoen. Op beide scholen was er dan ook enige herfstdecoratie in het gebouw tentoongesteld waarna er nu vooral in de onderbouw een presentatie is van Sint-boeken en –items en met de winter voor de deur zal hier later natuurlijk ook het één en ander weer gaan wijzigen. Over Sinterklaas gesproken, ook hij zal dit jaar onze scholen niet voorbijgaan. De samenwerking van It Twaspan, Kinderopvang Esther en Votum Nostrum heeft geresulteerd in een ludieke aankomst van de Sint met zijn Pieten op maandag 5 december op Votum Nostrum. Hierbij zal een muzikale entree zijn door de beide scholen waarna de Sint eerst It Twaspan zal bezoeken en hierna de overige locaties. Natuurlijk is een ieder van harte welkom bij deze feestelijke start van het Sintfeest.

Waar de voorbereidingen van het kerstfeest achter de schermen al zijn gestart, zal na 5 december deze voortgezet worden door de kinderen en ook de lokalen in sfeervolle uitstraling gebracht worden. In de laatste week voor de kerstvakantie zal dan volop het kerstfeest gevierd kunnen worden, ieder op eigen wijze en locatie. Afgelopen maand hebben de beide scholen meegedaan aan de actie schoenmaatjes van Edukans. De kinderen mochten toen een schoenendoos gevuld met cadeautjes meenemen welke door de stichting uitgereikt gaan worden aan kinderen in ontwikkelingslanden. Hier deden tevens de leden van de kerkelijke gemeente van Wijnjewoude aan mee en we hadden afgesproken dat deze gestapeld zouden worden in het kerkgebouw aan de Merkebuorren. De dozen zijn toen door een lange rij kinderen vanuit de scholen overgegeven naar de kerk en daar vormde zich zo een berg van schoenendozen. In totaal kwamen we op ongeveer 150 dozen. Wat zullen de schoenmaatjes elders in de wereld hier blij mee zijn.

7


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude

E-mail: info@taekemabouw.nl Website: taekemabouw.nl

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

8


In november zijn de beide teams van de scholen weer bij elkaar geweest. Tijdens deze vergadering evalueren en bespreken we de gezamenlijke onderwerpen en stemmen af op uitwerking en vorm. Zo proberen we elkaar steeds beter te vinden in de samenwerking voor de scholen vanuit een doelstelling die een harmonie kan brengen in de geledingen binnen de scholen maar ook daarbuiten in het

dorp. Juist in een tijd van kerst mogen we spreken van vrede en saamhorigheid. We wensen u goede en gezellige feestdagen toe waarbij er aandacht mag zijn voor de waardevolle kerstgedachte. Namens de teams van It Twaspan en Votum Nostrum

Bericht van het bestuur MFC De Swingel Wij gaan de jaarlijkse bijdrage voor de Vrienden van de Swingel innen via automatische incasso. Voor u en ons is het gemakkelijk als er via automatische incasso betaald wordt. Na de kerst komen we nog langs om de contributie bij de vrienden op te halen. Ieder ontvangt dan tegelijkertijd een machtigingsformulier. Met ingang van volgend jaar wordt dan de contributie automatisch van uw rekening afgeschreven. Bent u nog geen lid van de Vrienden van de Swingel?

U kunt u zich aanmelden bij Siebo Groenewold (sgroenewold@gmail.com). Momenteel is de bijdrage voor het lidmaatschap minimaal â‚Ź 5,- per jaar. Als vriend van de Swingel ondersteunt u het bestuur van MFC De Swingel te Wijnjewoude in zijn streven om het gebouw in stand te houden en verder te verbeteren. U bent van harte welkom als vriend. Goos Bus, secretaris MFC de Swingel

Een goed opgevoed man is iemand die veel weet en daar niets over zegt.

9


Kom kijken naar de dorpsfilm 2004 In 2005 ging de dorpsfilm 2004 in première. Nu - zo’n 12 jaar later - wordt de film voor het eerst weer vertoond en wel op 27 en 28 januari 2017. Kom naar deze feestelijke filmavond en verbaas je erover hoe het dorp en zijn inwoners zich in die tijd hebben ontwikkeld. Zie je - nu volwassen kinderen terug op de basisschool, bij de Sinterklaasoptocht, ODV of de gymnastiekvereniging. Zie jezelf terug op het dorpsfeest of bij het ringsteken. Bekijk de gesprekken met dorpsgenoten, waarvan sommigen er helaas niet meer zijn. Geniet van de luchtopnamen uit de tijd dat de laatste stoplichten van Opsterland nog in ons dorp stonden en toen geluk nog heel gewoon was. Een leuke filmavond voor jong en oud!

De entree voor deze avonden bedraagt € 5,- per persoon, inclusief een kopje koffie/thee bij binnenkomst. De opbrengst van de avonden wordt het startbudget voor de nieuwe dorpsfilm, die we in 2017 gaan maken. Ook zal op deze avonden de dorpsfilm 2004 te koop zijn op een dubbel-DvD. De opbrengst hiervan is eveneens bestemd voor het maken van de dorpsfilm 2017. Noteer dus deze data vast in je agenda: 27 en 28 januari 2017. Aanvang 19.45 uur in De Swingel. Inloop vanaf 19.30 uur. De werkgroep dorpsfilm 2017.

Hymp Hamp Op zaterdagavond 12 november trad Hymp Hamp Theater op voor de leden van VVV Wijnjewoude in de Swingel met de voorstelling ‘Op Portret’. Ze begonnen met het lied ‘ik op portret, jo op portret, wy op portret. De zaal wist gelijk: ‘dit wordt een gezellige avond waarin veel wordt gelachen’. Alle schetsjes kunnen wij niet beschrijven maar er is veel gelachen om de schets waarbij pake en beppe een plekje zochten op de bank en ook nog een kopje thee probeerden te drinken. Helaas zat het oortje van het kopje aan de verkeerde kant en probeer dat maar eens op te lossen. Ook is er veel gelachen toen een echtpaar met de auto op vakantie ging. De man achter het stuur en de vrouw aan het kaartlezen. Veel gehakketak over de A en de B-route. Ze dachten 10

na vele honderden kilometers ver weg te zijn maar ze waren slechts in Wijnjewoude. Het laatste lied was in het Zweeds of Noors. De zaal verstond er natuurlijk niets van maar begreep precies waar het over ging. Na afloop was het nog gezellig napraten onder genot van een hapje en een drankje. Al met al een zeer geslaagde avond. VVV Wijnjewoude


Moord in het bos van Duerswâld Er is en wordt de laatste tijd flink geoogst in de bossen van ons dorp. Mooie dikke bomen worden vakkundig omgezaagd, van de zijtakken ontdaan en de stammen in verschillende lengten verdeeld. Dit gebeurt zo op het oog met grof geweld door een grote machine die zich een weg baant tussen de bomen door en dwars door greppels en sloten. Een al even groot gevaarte verzamelt het hout en legt het in stapels langs de hoofdpaden vanwaar het later afgevoerd zal worden en verwerkt. Het is geen mooi gezicht wat achterblijft. Sporen van vernieling lijkt het, blijven achter en menigeen hoor je zeggen: ‘daar gaat ons mooie bos naar de knoppen’. Meestal valt het mee en zie je de sporen na verloop van tijd niet meer terug en jonge bomen vullen de holle plekken normaal wel weer op. Er is vast wel een reden dat Staatsbosbeheer dit voor ons allen doet, want het bos is als Staatseigendom van ons allemaal. Onderhoud en beheren kost geld en dus moet er zo nu en dan geld verdiend worden nietwaar. Deze bomen van een, in menselijke termen gesproken, middelbare leeftijd van veertig á vijfenveertig jaar, getuige het aantal ringen, zijn wel over hun hoogtepunt heen en kunnen dus wel afgevoerd worden. Het leven is nu eenmaal hard in bomenland en de jongeren moeten ook aan de bak. Regeren is vooruitzien. Het is herfst en op de lente na is dit de mooiste tijd om wat in het bos rond te struinen. Voordat de bladeren vallen is

het een gouden aanblik vooral als de zon er op schijnt. De mooiste en grootste zijn die van de Amerikaanse Eik, niet overdadig aanwezig maar wel mooi. Ze staan hier en daar verspreid in het oude Duerswâldemer bos. Echte blikvangers en dan ontdek je zomaar dat juist deze kerngezonde bomen van wel honderd jaar, getuige de ringen, omgezaagd zijn. Bomen die niets en niemand in de weg staan. Dit ontdekt hebbende is de aanleiding tot bovenstaande titel van dit artikeltje. Zelfs is van sommige bomen rondom de stam een reep bast verwijderd zodat ze langzaam afsterven de komende jaren. Martelen tot de dood er op volgt heet dat in de mensenwereld. Een wel eens gehoorde slogan van Staatsbosbeheer, dode bomen geven ook leven, kan nog begrepen worden. Heel veel dode bomen in het bos geven een trieste aanblik. Zorgelijk kan wel zijn dat het beleid is om alleen inlandse boomsoorten hier te willen overhouden en alle ooit vanuit het buitenland overgekomen soorten uit te roeien. De mooie sterke honderdjarige Amerikaanse Eiken worden als eerste geslachtofferd, zo lijkt het. De toekomst ziet er dan ook niet zo best uit, zeker voor de naaldbomen waarvan bijna alle soorten van buitenlandse afkomst zijn. De kerstboom kan hier dan ook wel eens voorgoed verdwijnen wanneer er tenminste geen actiegroep opstaat om deze traditie te redden.

11


Je zou bijna kunnen bedenken dat de Nederlandse Staat, als proef, met haar beleid in bomenland middels Staatsbosbeheer al voorsorteert op de toekomst. In Nederland komt misschien volgend jaar die ‘mooie Geert’ aan de macht. Mede dank zij zijn tegenstrevende concurrent partijleiders. De plannen van deze Geert behelzen hetzelfde maar dan gaat het over mensen. Ene meneer Trump mag

begin volgend jaar de grote trom beroeren in het zichzelf toegedichte machtigste land ter wereld. Ook deze bazuint nu al plannen rond met dezelfde strekking betreffende zijn land. Wij zouden met zijn allen zo maar eens een Hillarysche periode kunnen beleven. Hopelijk word het meer lachen dan huilen. Durk

Renovatie speeltuin Russchenreed Na een half jaar van subsidies aanvragen en overleggen met de gemeente, zijn we in september van start gegaan met het opknappen van de speeltuin. Er is een nieuw hekwerk geplaatst, de glijbaan is vervangen en er is een nieuw draaitoestel bijgekomen. Tevens zijn oude toestellen verplaatst of verwijderd. Na voorbereidingen van de gemeente is een groep enthousiaste vrijwilligers een paar dagen bezig geweest om alles af te krijgen, met een mooie speeltuin als resultaat. Namens deze weg willen wij MH metselbedrijf bedanken voor het sponsoren van het beton, en Plaatselijk belang, Rabobank, Iepen Mienskip en andere fondsen voor het financieel mogelijk maken. Niet te vergeten onze vrijwilligers, hartelijk bedankt!!! Speeltuincommissie Russchenreed

Boekenkasten Sinds enige tijd staan er twee nieuwe boekenkasten in de hal van de Swingel. Deze kasten konden worden aangeschaft dankzij het Dorpsbudget. Wij zijn er blij mee en hebben gehoord en gezien dat er ook gebruik van wordt gemaakt! Kom ook eens kijken of er voor u een boek bij staat, er is voor elk wat wils. Dit kan gedurende de openingstijden van de Swingel, zonder kosten of administratieve handelingen, wel graag terugbrengen. Er staan ook wat kinderboeken en Friese boeken tussen.

12

Regelmatig vervangen wij de boeken zodat er wat afwisseling is. U kunt uw eigen boeken die u niet wilt bewaren ook kwijt in deze kasten, zodat ze nog herlezen kunnen worden. Dorpssteunpunt


21ste Dorcas Voedselactie Bedankt! De Dorcas Voedselactie in november was opnieuw een succes. Dit jaar zijn er 36 volle dozen ingezameld en mochten we â‚Ź 320,- aan giften ontvangen. Een resultaat waar we erg blij en dankbaar voor zijn. Duizenden pakketten zijn met hulp van vele vrijwilligers ingezameld voor de allerarmsten in Oost-Europa, Afrika en de vluchtelingen. De eerste 26.000 pakketten zullen nog voor de kerst bij mensen in bittere armoede en nood worden afgeleverd. Een pakket geeft hoop en zorgt er voor dat de ontvangers weten dat ze niet vergeten worden. Heel hartelijk dank voor uw inzet en bijdrage aan deze actie!!! Dorcasdepot Familie B. Karssen tel. 0516-481758 Voorraadkist Familie A. Zoodsma tel. 0516-481759

Volleybalvereniging DWS Beste Volleybalvrienden, Balsponsors voor de maand december: - Autobedrijf Jansma uit Wijnjewoude - Hair & Beauty uit Waskemeer Namens D.W.S. hartelijk bedankt! Ook zin om te komen volleyballen? Er kunnen altijd nog nieuwe leden bij zoals Recreanten, heren en dames en jeugd spelers. Als je denkt dat volleybal iets voor jou is kom dan gerust bij de trainingen binnen lopen. Trainingstijden Maandag: Recreanten Dames 3 Dames 1 & 2 Dinsdag : Jeugd Heren 1

19:00 uur - 20:00 uur 20:00 uur - 21:15 uur 21:15 uur - 22:30 uur 19:30 uur - 20:30 uur 20:30 uur - 22:00 uur

13


HF

Hytex Fashion B.V. socks, underwear, accessoires

Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl www.hytexfashion.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs

14


Wedstrijdschema: 8-12 19:15 Dovo/Hujades DS 2 - D.W.S. DS 1 19:15 Triumphera MC 1 - D.W.S. MC 1 20:15 D.W.S. DS 3 - s.v. Oerterp DS 5 21:00 s.v. Oerterp DS 3 - D.W.S. DS 2 21:15 D.W.S. HS 1 - Grado HS 1

De Leegens v.d. Bij-Hal M.F.C. de Swingel De Wier M.F.C. de Swingel

15-12 19:15 19:15 19:30 20:15 21:00

De Doelstien M.F.C. de Swingel de Boppeslach De Hoantserid M.F.C. de Swingel

S.V.T. MC 1 - D.W.S. MC 1 D.W.S. DS 1 - s.v. Oerterp DS 2 AVIOS DS 2 - D.W.S. DS 3 SC Veenwouden HS 1 - D.W.S. HS 1 D.W.S. DS 2 - De Roeken/DVC DS 2

Mededelingen:  19 december, Mixtoernooi voor alle leden aanvang om 19:00 uur in de Swingel.  9 januari: Alle trainingen starten weer.  Competitiespelers, houd de site van Nevobo voor de wedstrijdwijzigingen in de gaten! TRAINER GEZOCHT Voor onze CMV jeugd zijn wij op zoek naar een enthousiaste trainer m/v. De jeugd traint een uur in de week en zal één keer per maand op zaterdagochtend een toernooitje gaan spelen. De training kan in overleg op donderdagmiddag of zaterdagochtend worden gegeven. Er staat een vergoeding tegenover. Ben of ken jij iemand die enthousiast is om onze jeugd tot de leeftijd van 12 jaar te gaan trainen en te coachen neem dan contact op met onze voorzitter Hans Seefat : 06-51887280. D.W.S. wenst u alvast fijne feestdagen en een gelukkig en sportief 2017! Het bestuur

Geef de pen door Net als Hélène en Ed, wonen ook wij aan de Weinterp. In oktober 2015 hebben wij, Wanda Petitiaux en Dirk Westra van Holthe, de sleutel gekregen van de boerderij aan Weinterp 45 direct naast de Hervormde kerk. Voor ons beide terug naar onze (verre) roots. De oma van Wanda komt oorspronkelijk uit Friesland en ook voor Dirk geldt dat zijn voorouders uit Friesland komen.

15


We voelen ons helemaal welkom en thuis aan de Weinterp en in Wijnjewoude. Leuk contact met onze buren, een welkomst bloemetje van de buurtvereniging en deelname aan enkele door hen georganiseerde activiteiten maakt dat we al veel mensen hebben leren kennen. Wanda heeft inmiddels met een clubje uit de buurt buitenritten te paard gemaakt. Dirk kan zijn energie kwijt in de websitecommissie van wijnjewoude.net en de WEN om Wijnjewoude in 2025 volledig duurzaam en sociaal rijker te maken. We hebben twee jongens, Julien en Matthijs, die in januari 6 en 4 jaar oud worden. Het afgelopen jaar hebben we in het voorhuis van de boerderij gewoond en een paar weken geleden zijn we verhuisd naar ons nieuwe huis in de schuur. Binnenkort komt de vader van Wanda, Philippe Petitiaux, in het voorhuis wonen.

Veel werk in en rond de boerderij hebben we het afgelopen jaar met lokale ondernemers gedaan. De verbouwing met de Bouma’s die schuin tegenover ons wonen. Ook voor de bestrating, paardrijbak en allerlei kleinere klussen zijn er velen uit de regio op de boerderij langs geweest. Vaak blijkt de boerderij voor hen een bekende plek te zijn omdat ze bijvoorbeeld op de boerderij hebben gespeeld toen ze jong waren. Leuk om de rijke historie te leren kennen en er deel van uit te maken. Wanda is orthopedagoog en werkt als gedragsdeskundige bij Phila-delphia Zorg in Sneek en om-streken. Dirk heeft een achtergrond in innovatiemanagement en werkt als adviseur bij Deloitte waarvoor hij regelmatig naar de Randstad gaat. Philippe werkt als activiteitenbegeleider bij Innersdijk in Ten Boer. En vanaf januari gaan onze jongens allebei naar het basis-onderwijs. Dit betekent dat er een nieuwe periode in ons leven aan breekt, zeker nu de grootschalige bouwprojecten op z’n einde lopen. Een periode waarin zowel Dirk als Philippe werk dichter in de buurt proberen te krijgen en we gaan onderzoeken welke mogelijkheden deze mooie boerderij ons biedt. Voor de volgende maand geven wij de (virtuele) pen graag door aan Marianne Hulsbergen en Goos Bus. Wanda, Dirk, Philippe, Julien en Matthijs

Rectificatie

In de vorige ‘Geef de pen door’ zijn per abuis de verkeerde namen geplaatst onder het stukje. Dit stukje werd geschreven door Helene en Ed, Weinterp 42. Zij kregen de pen door van Ali en Ewout. Onze excuses hiervoor. Redactie

16


Anbo Vrijdag 18 november hebben we een heerlijke middag gehad met ,Family’. Vader Henk en dochter Judith hebben heel veel liedjes ten gehore gebracht van o.a. Willeke Alberti, André Hazes, Connie v.d. Bos, Gert en Hermien en nog van vele andere beroemdheden. Op vrijdag 16 december nodig ik u graag uit voor een andere muziekmiddag met ‘Hans de Liedjesman’. Hij laat ons genieten van liedjes van TOEN. Het zal lastig zijn niet mee te neuriën of te zingen. Alle liedjes zullen te volgen zijn via de beamer op een scherm. Hans de Liedjesman maakt niet alleen muziek maar zorgt voor afwisseling met het vertellen van anekdotes, verhaaltjes en gedichtjes. Onze middag start zoals gewoonlijk om 14.00 uur en wordt gehouden in

Mfc. de Wier te Ureterp. De kosten zijn € 4,00 en iedereen is van harte welkom, ook niet-leden. Graag tot ziens op 16 december. Ik wens u allen een heel geslaagd Sinterklaasfeest. Een hartelijke groet van Bertie ten Haaf-Boerrigter.

De Zonnebloem 30 jarig bestaan groots gevierd Op donderdagmiddag 17 november heeft Zonnebloem afdeling Ureterp e.o. haar 30-jarig bestaan gevierd met een feestmiddag in de Wier te Ureterp. Voorzitter Albert de Vries opende deze middag voor een volle zaal en gaf de microfoon door aan Griet Wiersma die al eerder optrad voor de Zonnebloem. Er werden dan ook herinneringen opgehaald en ze begon met de voor ons bekende liedjes ‘Fryske mar’ en ‘Skûtsjesilen’ en vervolgens met de introductie van haar collega Minze Dijksma die het brandbeveiligingsplan van de zaal op hilarische manier uitlegde, daarna volgden weer enkele meezingers van Griet. Na de pauze werd Froukje Zeilstra uit Ureterp een gouden insigne opgespeld door de heer H. Lich van de Provinciale Zonnebloem. Zij ontving tevens een standaard en een bos bloemen uit handen van de heer Lich omdat ze al 25 jaar vrijwilliger is bij de Zonnebloem. Atje Stoker uit Wijnjewoude is al 10 jaar vrijwilliger en heeft thuis, uit handen van Albert de Vries, een zilveren insigne en een bos bloemen

van het regiobestuur ontvangen omdat ze wegens ziekte niet aanwezig kon zijn. Hilly de Jong en Ipie Roffel beiden uit Ureterp en Ymie Offringa uit Wijnjewoude kregen van de Plaatselijke afdeling een bos bloemen omdat ze vanaf het begin, dus 30 jaar vrijwilliger zijn. Het bestuur ontving uit handen van de heer J. Bentink ieder een roos. Na deze huldiging kwam Griet weer op het podium als typetje gekleed in "Bon 17


VAN DER VEEN ONROERENDGOED BV

`T OOST 46 - 8431 LK OOSTERWOLDE Van der Veen onroerend goed b.v. biedt aan: - Verhuur grote hal - Aan de Tolleane te Wijnjewoude - Hal bestaat uit 2 delen. - Met kantoor ruimtes en toiletten. - Kan per gedeelte verhuurd worden. - Verkoop per gedeelte bespreekbaar.

Huur in prijs verlaagd

Voor interesse en/of vragen kunt u contact opnemen met de onderstaande nummers:

Van der Veen onroerend goed b.v. 06 55 77 43 31 of 06 46 03 84 67

woensdag

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

18

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen


Prix" en fungeerde als assistente van Minze met het uitvoeren van zijn goocheltrucs. Minze werd in 1996 al Nederlands kampioen op het Nationaal Goochelcongres. Hij illustreerde zijn vingervlugheid met speelkaarten en een wit touw (zijn succesnummer). Er was letterlijk geen touw aan vast te knopen. Als Minze met zijn goocheltrucs aan de slag gaat lijkt hij een stand-up komediant. Van iedere truc maakte hij een hilarische sketch waarbij ook onze voorzitter en één van de aanwezige verpleegkundigen deel uit maakten en de woordspelingen vlogen je om de oren.

Griet droeg een ode op aan haar overleden vriend en collega Kobus Algra door het zingen van het lied "it Bûthúsbankje". Onder het zingen van een medley van Griet gingen de vrijwilligers in polonaise door de zaal. In zijn slotwoord bedankte onze voorzitter Griet, haar man (manusje van alles) en Minze voor deze prachtige middag en natuurlijk ook taxi Kort/v.d.Wal die belangeloos een busje beschikbaar had gesteld. Antje Berga

Uitslag Zonnebloemloterij De trekking van de loterij heeft plaats gevonden op 24 oktober 2016. Op www.zonnebloem.nl/loterij kunt u controleren of u een prijs heeft gewonnen. Ook kunt u één van onze vrijwilligers vragen om uw lot/loten te controleren. We danken u hartelijk voor uw aankoop. Namens het bestuur van de Zonnebloem afdeling Ureterp e.o, Antje Berga

Soos Wijnjewoude De kerstmiddag is op 14 december. Zanggroep Bakkeveen verzorgt de middag met zang en kerstverhaal. Daarna is er een broodtafel. Deze keer begint de middag om 15.00 uur in het gebouw de Driehoek. Voor de broodtafel graag voor 10 december opgeven bij Joke Nust, tel. 481077. Namens het bestuur, Joke Nust.

Elke dag iets heel speciaals wordt na een week ook iets heel gewoons.

19


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

- activiteiten - hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Wolverlei 5 9241 ER Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46 E-mail: info@edwinhofstee.nl Website: www.edwinhofstee.nl

adres postcode tel fax e-mail website

20

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


ODV voetbalsport WEN groene energie In ons dorp is een groep enthousiaste mensen onder de naam WEN bezig met het promoten om in Wijnjewoude rond het jaar 2025 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat in het dorp evenveel energie geproduceerd wordt dan dat er voor verbruik nodig is. Voorop staat dat het ook groene energie moet zijn. Dat er veel waardering is voor de inspanningen van de WEN-leden bleek recent door het toekennen van een eervolle prijs. De wervende werking van WEN heeft ook verenigingen op het spoor gezet van groene energie en het bewuster hier mee om te gaan. Zo ook bij o.a. ODV. ODV, de plaatselijke voetbalvereniging heeft jaarlijks een nogal hoge energierekening. Door het vervangen van verouderde apparatuur die niet goed bestuurbaar meer is en de opwekking van eigen energie door zonnepanelen kan er flink bezuinigd worden. Daarnaast zal er door het plaatsen van Isoglas en het isoleren van de plafonds in de gebouwen minder energie nodig zijn. De doelstelling van ODV is om de energierekening van nu ± € 10.000,terug te brengen naar ± € 4.900,-. Om dit te verwezenlijken is er een haalbaar plan van aanpak opgesteld. De uitvoering van dit plan is nu aanstaande en moet in betrekkelijk korte tijd gerealiseerd zijn in verband met al toegekende en ontvangen subsidie. Het zal nogal wat inzet vragen van alle ODV-ers en hopelijk vele vakkundige supporters want het plan is er op gebaseerd dat het zonder loonkosten uitgevoerd moet worden. Het financiële plaatje van het plan ziet en als volgt uit: Er moet in totaal € 65.000,- geïnvesteerd worden waarvan € 17.000,- middels subsidie al binnen is. Voor de dan nog benodigde € 48.000,- moet ODV zorgen. Dit hele bedrag lenen van een bank zal niet gemakkelijk, zo niet onmogelijk zijn en

bovendien te duur. Daarom is het volgende bedacht: men noemt het crowdfunding wat simpel uitgelegd inhoudt: kleine leningen aangaan met zoveel mogelijk inwoners van Wijnjewoude e.o. Deze leningen geven wij vorm door certificaten á € 100,- die wij u gaan aanbieden. Er moeten 480 certificaten aan de vrouw/man gebracht worden. Jaarlijks zal aan de certificaathouder 2% rente uitbetaald worden. De leningen worden terugbetaald in 15 jaar. Per jaar worden er 32 van de genummerde certificaten á € 100,- via loting afgelost. Het eerste jaar, 2018, is dus nodig de aflossing 32 x 100 = € 3200,- + € 960,- rente = € 4.160,-. Het uit te betalen rentebedrag daalt jaarlijks. In 15 jaar zijn de leningen afgelost. De aflossingen zijn mogelijk doordat de jaarlijkse energierekening van ± € 10.000,- zakt naar ± € 4.900,-. Besparing jaarlijks € 5.100,-. De al ontvangen subsidie zijn van het RABO dividendfonds € 2.000,en NOC-NSF € 15.000,-. Het ODV bestuur heeft het plan uitbesteed aan een Commissie ODV energie neutraal. Om het geheel transparant, zuiver en overzichtelijk te houden blijft dit gebeuren buiten de boekhouding van de vereniging. 21


De leden van de ondernemersve Jan van der Veen Auto- en schadeherstelbedrijf

JAS

administratie

VOF

GFH van Wijk

Handelsonderneming & Dienstverlening

hotel

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE

Restaurant

Egbert de Boer

22

wensen u fijne feestdagen


ereniging Wijnjewoude-Hemrik drukkerij www.drukkerijpool.nl

KEUKENMONTAGE BADKAMERS

www.bloemenkadohuiswilma.nl

AUTORIJSCHOO

HF

L

E

T OPS

SE COMPA

ND RL A

GNO NS

Hytex Fashion B.V.

Reparatiebedrijf

ijnjewoude

Verhuur BV

Tel.: 0516 - 471415

en een voorspoedig 2017

23


(De enige verplichting van het bestuur is de jaarlijkse aflossing en rente, het eerste jaar € 4.160,- af te dragen). Van alle senioren leden verwacht de commissie dat ze elk 3 certificaten van € 100,- aan de vrouw/man zullen brengen of zelf investeren kan en mag ook. De commissie zelf gaat in de maand december ongeveer 160 adressen in Wijnjewoude bezoeken om de resterende certificaten te plaatsen. Wij bezoeken mensen die naar onze inschatting ODV een warm hart toedragen. Mochten wij dus mensen niet bezoeken die wel graag ODV steunen en willen bijdragen in het streven van het WEN, neem contact op via onderstaande telefoonnummers

en wij komen bij u. Ons streven is om in de loop van deze maand vast te kunnen stellen dat er voldoende kapitaal opgehaald is om in de winterstop al met de eerste werkzaamheden te starten in de vorm van isolatie in de gebouwen en het aanbrengen van Isoglas. Als commissie rekenen wij op, en hebben wij heel veel steun en enthousiasme nodig vanuit Wijnjewoude. Zie achterzijde omslag van de Bân. Commissie ODV energie neutraal. Theo van Linde tel. 481942, Jaap Haven, Frits Bosma, Hedser de Boer en Durk v/d Veen tel. 481398.

Kerstworkshop Datums: Donderdag 8 December Vrijdag 9 December Vrijdag 16 December Tijd: 20.00uur

Schaal met windlicht € 26,50 Rechthoek met waxinelichtje € 20,00 Kerstkrans met lichtjes € 20,00 Prijs is incl. alle materiaal, koffie/thee en wat lekkers Opgave: Bloemen & Kadohuis Wilma Weinterp 1, Wijnjewoude 0516 480668 info@bloemenkadohuiswilma.nl 24


Kinderopvang Esther De peutergroep We gaan nu van feest naar feest. Alle peuters hebben een prachtige vlinderlampion gemaakt. Van Sint Maarten gaan we door naar het Sinterklaasfeest. We knutselen erover, de peuters verkleden zich als pietjes en als Sinterklaas. Overal liggen fopkadootjes. We hebben een mooie stoomboot om in te spelen. Afgelopen week hebben we pepernoten gebakken en op maandag 5 december gaan we met alle peuters het Sinterklaasfeest vieren. We gaan daarna op naar de kerst, ook hier gaan we leuke activitieten mee doen. Zijn er peuters die dit ook graag willen ontdekken en willen spelen bij De Telle? Kom gerust een keer langs om te kijken. Buitenschoolse opvang De BSO is open op dinsdagmiddag vanaf 14.15 uur. De kinderen worden opgehaald bij de scholen en gaan dan naar De Telle. De kinderen hebben de stoomboot van Sinterklaas geknutseld, deze is zo groot dat ze er in kunnen spelen. Daarnaast hebben ze pepernoten gebakken. Alle kinderen van groot tot klein hebben veel plezier en de middag is altijd te kort. Zoekt u ook professionele opvang voor uw zoon of dochter, informeer naar de mogelijkheden of kom gerust op dinsdagmiddag langs om te kijken. √ voor kinderen van 4 - 12 jaar √ heerlijk spelen met leeftijdsgenoten √ voldoende spel- en knutselmateriaal voor binnen en buiten √ kinderen kunnen lekker bijkomen na een drukke schooldag √ professionele leiding Informatie Voor aanmelden of meer informatie kijk op onze website www.kinderopvangesther e-mail: kinderopvangesther@outlook.com / 06 - 30 28 31 89. We zijn actief op facebook, volgt u ons al?

De enige les die we ooit hebben geleerd, is dat we het echt nooit zullen leren.

25


Nieuws van Euphonia!! Oliebollen Op vrijdag 30 december a.s. komt Muziekvereniging Euphonia vanaf 9.30 uur bij u langs met voortreffelijke oliebollen van

Bakkerij Van der Molen!

Wij hopen dat we ook dit jaar op uw afname mogen rekenen. Kwaliteit staat hoog in het vaandel van onze bakker en de leden van Euphonia zorgen ervoor dat ons hele dorp kan genieten van de oliebollen van Van der Molen. U hoeft er de deur niet voor uit! 1 zak oliebollen met of zonder krenten kost 7 euro. U heeft dan 10 oliebollen van bakkerskwaliteit. Mocht u vrijdag 30 december niet thuis zijn en toch willen genieten van de overheerlijke oliebollen, dan kunt u ze net als voorgaande jaren weer bestellen. Dit kan telefonisch bij Hennie de Jong (0516–480787) of stuur een mailtje naar hennie.dejong@hetnet.nl. Bestellen kan tot woensdag 28 december. Alle bestellingen worden thuis bezorgd.

Concours Op zaterdag 19 november hebben we deel genomen aan het muziekconcours in de Lawei te Drachten. We moesten al vroeg uit de veren omdat we om 9.45 uur moesten optreden. We speelden een koraal en twee grote werken, namelijk Maori Songs van Rob Goorhuis en Call of the Valley van Jacob de Haan. We hebben mooi gespeeld met een 1e prijs als resultaat.

Kerstzangdienst Op zaterdag 17 december werken we mee aan de kerstzangdienst in de Swingel. Het koor en de gospel treden op en we voeren ook een werk gezamenlijk uit. Ook ons jeugdkorps zal een aantal kerstliederen ten gehore brengen. Verdere informatie kunt u vinden in dit blad. Allemaal van harte welkom! We wensen jullie allemaal alvast een goede jaarwisseling! CMV Euphonia

Volkstuinencomplex Boerestreek Uien Uien behoren in het dagelijkse menu. Ze zijn niet alleen een goede smaakgever aan allerlei gerechten maar ook erg gezond. Vele maaltijden die in de koekenpan worden bereid, beginnen met het fruiten van een uitje. Vaak gebeurt dat in combinatie met het meebakken van knoflook. Uien kunnen ook rauw worden gegeten in een salade. Iedereen weet dat wat uitjes over een mayonaise heerlijk smaken. Daarnaast is het extra leuk om te weten dat uien over geneeskracht beschikken.

26


Een ui is een plant uit de lookfamilie. De ui is een bolgewas, het voedsel van de plant wordt opgeslagen in een bol onder de grond. Uien groeien dan ook daadwerkelijk onder de grond. In het vroege voorjaar komen de planten boven de grond en vormen ze bloemen. Andere namen voor de ui is ajuin, juin en siepel. Natuurlijk kennen we allemaal de bekende ui-gerechten als hutspot, hachee en uiensoep. Van onze buurvrouw kregen we het recept Grouster ovenschotel, een heerlijk gerecht dat je eens in je leven gegeten moet hebben. Ik geef je op een briefje, dat je het daarna vaker gaat serveren. Grouster ovenschotel. Ingredienten 4 personen, 100 gram ontbijtspek 4 uien 1 doosje champignons 400 gram gehakt 1 blik abrikozen of perziken aardappelpuree paneermeel roomboter

Saus (door het gehakt mengen) 100 gram tomatenketchup 1 eetlepel suiker 2 eetlepels citroensap 2 eetlepels ketjap of sojasaus Snijd de uien in halve ringen, de plakjes ontbijtspek in iets grove stukken en de champignons in plakjes. Schil de aardappelen, kook ze gaar en maak er een niet te dikke kruidige puree van. Vermeng de saus met het gehakt. Bak het ontbijtspek samen met de uien en champignons en voeg wat peper en zout toe. Bak het gehakt-mengsel tot het gaar is, het zal nog wat "papperig" aandoen, maar dat verhoogt de smaak alleen maar. Beboter nu een ovenschaal en bouw de schotel als volgt op: 1. uien/champignons/spek 2. puree 3. uien/champignons/spek 4. puree 5. gehaktmengsel 6. abrikozen of perziken 7. puree 8. bestrooien met paneermeel en wat blokjes roomboter. Ruim drie kwartier in een oven van 200 graden totdat de paneermeel lekker krokant wordt. Siebo

27


Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl

Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

28


Prikbord Ingezonden. Complimenten voor de VVV. Wie zaterdagavond 12 nov jl. niet in de Swingel aanwezig kon zijn, heeft echt iets gemist. Wij hebben genoten van het optreden van het Hymphamp Theater. Wat een heerlijke avond, wij hopen dat er een vervolg komt. Bedankt en chapeau! Siebo en Géke Groenewold. Sybout en Greet Posthuma Linthorst. Te huur Oud-Hollandse Spelen Keus uit 20 stuks Nu óók: stokvangen (elektrisch) ! Telefoon: 0516-481335 Skuorreferkeap Dit is op 17 december 2016 van 9.00 – 16.00 uur. Locatie: Weinterp 47 Onder andere met verkoop kransen, kerststukken enz. De koffie staat klaar! Doel: World Servants

Kerstbomen Net als voorgaande jaren verkopen we ook dit jaar kerstbomen. Onze openingstijden zijn aangepast. Vanaf 6 december:

Maandag van 16:45 uur tot 19:00 uur Dinsdag van 16:45 uur tot 19:00 uur Woensdag van 13:00 uur tot 19:00 uur Donderdag van 16:45 uur tot 19:00 uur Vrijdag van 13:00 uur tot 19:00 uur Zaterdag van 09:00 uur tot 17:00 uur Op zondag geen verkoop.

Graag tot ziens, Familie de Jong, Binnenwei 42, Hemrik Bedankt Graag wil ik namens het Diabetes Fonds iedereen bedanken voor hun medewerking, de collectanten en de mensen die een gift hebben gegeven. De collecte, gehouden in Wijnjewoude, heeft € 1050,66 opgebracht. Anneke Heslinga Gevonden Goudkleurig kettinkje met rode steentjes. Af te halen bij Klaasje van der Woude van de redactie Tel.0516-481391

29


30


Kerstwandeling Bakkeveen Op 2e kerstdag wordt in Bakkeveen weer de traditionele kerstwandeling gehouden, voor de 41e maal. Een ideale gelegenheid om dit lange kerstweekend af te sluiten met een gezonde wandeling door de natuur. De routes lopen door de gevarieerde natuurlijke omgeving van Bakkeveen. Ook dit jaar komen alle soorten terreinen weer aan bod: heide, weiland, duinen, bos, kreupelhout en een stukje bebouwde kom. Start en finish zijn bij DĂşndelle, nabij het sportpark. Er kan gekozen worden uit 4 afstanden: 5, 7, 10 en 15 km. De start is tussen 10 en 14 uur, zodat iedereen voor donker weer binnen kan zijn. Je krijgt na inschrijving een routebeschrijving, de herinnering en een kom heerlijke snert na afloop. Onderweg is een uitgebreide "koek en zopie", deze wordt net als voorgaande jaren door "World Servants" verzorgd. Wandelaars kunnen deelnemen aan een gratis puzzel, waarbij de hoofdprijs een luchtballonvaart over Bakkeveen is. Meer informatie: www.kerstwandeling.org of via www.bakkeveen.nl

Programma thuiswedstrijden v.v. ODV zaterdag zaterdag zondag zaterdag zaterdag zaterdag zaterdag zaterdag zaterdag zondag

3-12-2016 3-12-2016 4-12-2016 10-12-2016 10-12-2016 10-12-2016 17-12-2016 17-12-2016 28-1-2017 29-1-2017

14:00 9:00 11:45 14:00 9:00 9:00 14:00 10:30 15:00 14:00

ODV 1 ODV JO9-1 ODV 1 ODV 3 ODV JO15-1 ODV JO9-2 ODV 3 ODV JO17-1 ODV 1 ODV 1

Lauwers De 1 Thor JO9-1G Terschelling 1 Actief 2 Jubbega JO15-1 Sweach De JO9-2 Veenhuizen 3 Trinitas JO17-1d VVK 1 Oldeholtpade 1

Voor de uitwedstrijden kunt u terecht op onze website www.vvodv.nl

31


Uitslag schutjassen, 04-11-2016, 22 deelnemers 1e winnaars: 2e winnaars: 1e verliezers: 2e verliezers: 1e poedel: 2e poedel:

Andries Monderman & Jappie Nijholt Fokke van Bruggen & Jappie Kempenaar Douwe Oosterbaan & RenĂŠ Seefat Jan Dijkstra & Jan Posthumus Aalzen Postma & Geert Post Henk Posthumus & Jan van der Meulen

Stand: 1: Jappie Nijholt 24 punten 2: RenĂŠ Seefat 18 punten 3: Fokke van Bruggen 15 punten 4: Geeuwke Posthumus 15 punten 5: Andries Monderman 12 punten 6: Jappie Kempenaar 11 punten 7: Douwe Oosterbaan 10 punten 8: Jan Posthumus 10 punten 9: Kees Stalenhoef 10 punten Overige deelnemers 9 punten of minder Volgende schutjasavond: vrijdag 16 december en vrijdag 6 januari 2017.

32

Sleutelhanger: onmisbaar voorwerp om alle sleutels tegelijkertijd kwijt te raken.


Project X-mas! Inmiddels is project X-mas alweer in voorbereiding voor de derde opeenvolgende kerstfeesten. Waar in het eerste jaar een oude winkel werd omgetoverd tot een feestlocatie waar Wijnjewoude en zijn brede omgeving genoten van topbands en DJ’s. Zo kon men vorig jaar genieten van een stukje vakwerk door een oude melkfabriek om te toveren tot een feestlocatie. Dit jaar heeft de organisatie weer om zich heen gekeken in het dorp en wordt autobedrijf van der Veen (Tolleane 14) gedoopt tot de kerstlocatie van het jaar 2016. Bent u benieuwt hoe project X-mas dit doet, wilt u gezellig een drankje komen drinken of wilt u gewoon genieten van een te gek feest dan bent u nu al van harte uitgenodigd op 24 en 25 december. Zaterdag 24 december wordt er afgetrapt met een kinderdisco, deze duurt van 19:00 tot ongeveer 20:30u waarna Murk Aukema and Friends het podium overnemen. Murk is tijdens zijn carrière als sing/songwriter al meerdere landen aangedaan. Zo heeft hij onder andere een tour langs de Golden Bay in Nieuw Zeeland afgelegd. De band heeft zijn specialiteiten in onder andere Rock and Roll uit de jaren zestig en gouden klassiekers. Tussen de bedrijven door zorgt feest DJ Robert Dam ervoor dat het feest blijft doorknallen.

Het kerstfeest vervolgt zich vervolgens op zondag 25 december, op deze avond wordt er een speciale dance party georganiseerd. Heb jij de pasjes in huis? Kijk je liever toe? Ben jij in voor een knallend kerstfeest? Dan ben je bij hier aan het juiste adres, met feest DJ Ugh staat vast dat een ieder zich vermaakt. Als organisatie hopen we jou met vele bekende gezichten een onvergetelijke kerst te kunnen bezorgen!

Hillie Hof

33


34


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN

Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur Contactpersoon: D. Müller, tel 0512-302226. Voor meer info: www.schaakclub-bakkeveen.nl

Valse start schakers Bakkeveen Wijnjewoude – Op 16 november trad Schaakclub Bakkeveen in de 1e Klasse B van de Friese Schaakbond aan tegen Schaak Combinatie Leeuwarden – 1. De Leeuwarders, die in de klasse al aan kop gingen, hadden maar weinig moeite met de Opsterlanders. Het werd 7-1 voor de bezoekers. Schaak Combinatie Leeuwarden stond al snel na het door teamcaptain Dirk Müller gegeven startsignaal op een aantal borden beter. Dat veranderde ook niet. De paar borden waar Bakkeveen optisch een voordeel leek te hebben werden omgebogen in een gelijkere stand, terwijl daar waar het aanvankelijk gelijk op ging de punten uiteindelijk óók bij de bezoekers terecht kwamen. De uitslagen waren:

Bord 1: Bauke Hoogstra Bord 2: Jaap Weidema Bord 3: Menno-Peter v.d. Meer Bord 4: Gerrit Meppelink Bord 5: Dirk Müller Bord 6: Robin Baines Bord 7: Anne van Streun Bord 8 :Ben de Vries

- Zahid Dzaferspahic - Jaap Bleekveld - William Cornelissen - Theo Jellesma - Michiel Takkebos - René Wolfslag - Irfan Nijemevic - Peter Brouwer

Hoewel Bakkeveen vóór de wedstrijd gezien de ratingverhoudingen op de borden (4 partijen duidelijk in het voordeel van Leeuwarden, 4 in het voordeel van Bakkeveen) een mildere uitslag had mogen verwachten, maakte SC Leeuwarden deze avond als collectief gewoon heel weinig fouten. De punten gingen dan ook terecht mee naar het Noorden. De schakers van Bakkeveen spelen 13 december a.s. weer. Dan staat een

0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 ½-½ 0-1 ½-½

uitwedstrijd tegen Westergoo 2 in Bolsward op het programma. Daarvóór spelen de Opsterlanders op 23 november thuis voor de Friese Beker tegen een viertal van Emanuel Lasker uit St. Annaparochie. Het gaat dan om een plaats in de kwartfinale. Als dat lukt zou dat de tweede keer achter elkaar zijn voor SC Bakkeveen, dat vorig jaar via het eveneens sterke Sneek in de kwartfinale kwam. Dirk Müller 35


Beker krimi voor Schaakclub Bakkeveen Wijnjewoude – Op 23 november ontmoetten de schakers van Bakkeveen het bekerviertal van Emanuel Lasker uit St. Annaparochie. Het was een ontmoeting voor de 2e ronde van de Friese Beker. Beide ploegen waren volledig aan elkaar gewaagd, zodat een heuse barrage nodig was. Omdat ook daar geen beslissing viel moesten de bekerreglementen van de Friese Schaakbond uitkomst bieden. Op grond daarvan ging het team van Emanuel Lasker verder omdat men meer punten scoorde dan de Feansters op de hoge borden. Voor schaakclub Bakkeveen begon de wedstrijd niet goed. Aan bord 2 had Dirk Müller met zwart een paard-zet van zijn tegenstander Johnny Diekstra verkeerd ingeschat en daardoor al vroeg een toren tegen een paard verloren. Gelukkig hadden de andere Bakkeveen-spelers een beter begin. Op bord 1 speelde Robin Baines een spannende partij met wit tegen Thys Tuinstra. Hoewel Tuinstra met zware stukken aanviel op Robin’s koningsstelling leek daar niet veel aan de hand. Gerrit Meppelink was op bord 3 met wit tegen Mark Kolthof uitstekend uit de startblokken gekomen. Goed omgaan met zijn betere positie was de uitdaging. Op bord 4 was Ben de Vries op het laatste moment ingevallen voor Milan Heller. Met de zwarte stukken had Ben al snel tenminste gelijkwaardig spel gekregen tegen Jan Wijma. Toen de avond vorderde werd duidelijk uit het verloop van de partijen dat het wel eens een ‘close finish’ zou kunnen worden. Op bord 1 was Robin in de

36

tegenaanval gegaan in een lang niet veilige stelling, ging op bord 2 Dirk langzaam-maar-zeker met de nodige strijd ten onder, kon Gerrit op bord 3 de partij vermoedelijk binnen niet al te lange tijd afmaken, terwijl Ben op bord 4 tenminste een remise binnen handbereik had. Een prognose voor een 2-2 gelijkspel leek heel waarschijnlijk. Zo kwam het, met wat kleine mutaties, aan het einde van de avond dan ook: Verlies voor Bakkeveen op de borden 1 en 2, winst op de borden 3 en 4. Dit betekende een barrage, waarin dezelfde spelers met verwisselde kleuren en sterk verkorte bedenktijd nogmaals tegen elkaar aan moesten treden. Ook dat bracht diep in de avond echter niet de gehoopte beslissing. Ben de Vries (op 4) en Dirk Müller (op 2) wonnen hun barrage partijen terwijl die van Robin Baines (op 1) en Gerrit Meppelink (op 3) nipt verloren gingen. Na verlenging en meer dan 4 ½ uur schaken bleef daarmee de stand tussen Bakkeveen en Emanuel Lasker op 4-4 steken. Aangezien de club uit St.Anna in de reguliere speeltijd op de borden 1 en 2 had gewonnen en Bakkeveen op de borden 3 en 4 werd het recht om naar de volgende ronde te gaan reglementair toegekend aan de bezoekers. De behaalde punten op de hoge borden zijn dan beslissend. Dit was bitter voor de schakers uit Bakkeveen: Meer dan goed partij gegeven, niet verloren, maar toch niet verder. Zo eindigde het bekeravontuur voor SC Bakkeveen dit jaar in de 2e ronde en kon het team van Emanuel Lasker door naar de kwartfinale. Dirk Müller


Kerstpuzzel 2016 Evenals vorige jaren hebben wij ook nu weer een leuke kerstpuzzel voor onze lezers bedacht. De Pokémon rage is weer een beetje over, maar wij sturen jullie er op uit om een Kerstkrans te zoeken. Vanaf 17 december kunt u op zoek naar de drie kransen die ergens hangen in het lezers gebied van de Bân (buiten de bebouwde kom). De gelukkige vinders moeten de krans meenemen, en zich met de krans melden bij iemand van de redactie. Er wacht u dan nog een prijsje en een vermelding in de volgende Bân. Per adres kan er maar één prijs gewonnen worden. Dus er op uit allemaal! Misschien vind jij er één aan een boom of paal. Redactie doarpskrante de Bân.

37


Handelsonderneming

Hagerank 14 9241 EL Wijnjewoude handelsonderneming-eizelinstra.nl st! oog Te koop: e w nieu uien (5 kg. per zak) en aardappels (7 en 14 kg. per zak). Bildstar en Irene’s op voorraad andere rassen zijn op bestelling leverbaar. De bestelling wordt aan huis geleverd!

Eize Linstra

Mobiel: 06 - 234 598 44

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Herenweg 19 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

38

0516 - 48 13 05

Voorzitter:

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516


Dorpsagenda December 7 Klaverjassen bij café Van der Wey 8, 9 en 16 Kerstworkshop bij Wilma 13 Spreekuur Plaatselijk Belang: van 19.00 - 19.30 uur in de Swingel 14 Kerstmiddag van de Soos 15.00 uur in gebouw de Driehoek 16 Schutjassen in de ODV kantine 17 Skuorreferkeap 9.00 - 16.00 uur Weinterp 47 17 Kerstzangdienst in de Swingel 19 Mixtoernooi voor alle leden van DWS om 19:00 uur in de Swingel. 21 Kerstconcertje in de koepel verzorgd door het dameskoor Sola Gratia en gemengd koor Looft den Heer. Vanaf 19.30 uur 24 Kerstnachtdienst in Duerswâld 22.00 uur 26 Kerstfeest zondagsschool 19.00 uur in Weinterp 28 Klaverjassen bij café Van der Wey 30 Euphonia komt langs met oliebollen 31 Karbidschieten van 13.00 tot 18.00 uur Januari 6 Schutjassen in de ODV kantine 14 Winterwandeltocht 27 Oude dorpsfilm in de Swingel. Aanvang 19.45 uur 28 Oude dorpsfilm in de Swingel. Aanvang 19.45 uur

39


HERVORMDE GEMEENTE OPSTERLAND-NOORD BEHEER BEGRAAFPLAATSEN Rechthebbenden van graven op ĂŠĂŠn van onze drie begraafplaatsen te Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen, die (onlangs) verhuisd zijn worden verzocht hun nieuwe adres door te geven aan de administrateur van de begraafplaatsen. Bij verzuim zou het kunnen gebeuren dat bij het verstrijken van de grafrust en/of huurtermijn het graf onbedoeld geruimd wordt, omdat wij u niet weten te vinden. Sinds 1 januari 2010 bent u wettelijk verplicht bij verhuizing het nieuwe adres aan onze administratie bekend te maken. Administratie beheer begraafplaatsen: W. Stelpstra, 0512-381863, wstelpstra@ziggo.nl

Midgetgolf: 18 holes wedstrijdbaan Met verschillende hindernissen Uitdagend spel voor jong en oud Omringd met bankjes Kleine speeltuin

Openluchtzwembad: 25 meter bad Ondiep gedeelte Springkuil met 2 springplanken en onderwater vensters

Na een leuke activiteit of een heerlijke wandeling of fietstocht nodigt het terras nodigt uit voor een adempauze met een kop koffie of een verfrissend drankje of ijsje.

Mjumsterwei 16 - 9243 SK Bakkeveen - tel. 0516 541493 40


Kerstkoorkoepelconcertje Op 21 december om 19.30 uur kunt u in gezellige kerstsfeer bij de koepel genieten van een kort kerstkoorconcertje van gospelkoor Sola Gratia en chr. gemengd koor Looft den Heer. Het wordt vast weer heel genoeglijk zo midden in het dorp met een brandend vuurtje en warme chocolademelk in de hand. Kom gewoon maar even kijken op de woensdag voor kerst. Na afloop bent u van harte welkom in het Trefpunt tegenover voor een gezellig kopje koffie of thee.

41


Welkom in de kerk In deze laatste maand van het jaar waarin het buiten donker is, leven we als kerk toe naar het feest van het licht; kerstfeest. De weken voor kerst zijn de adventsweken. Advent betekent: Hij komt. Wij geloven dat in deze donkere wereld, het Licht verschenen is. Daar denken we deze maand aan terug. Hoe donker het ook is (en dat kan vandaag ook in ons persoonlijk leven het geval zijn), er is hoop. Hoop omdat Jezus, de zaligmaker in onze duisternis kwam en steeds weer bij ons wil zijn. Wij vieren dit in elke dienst. Steeds weer roept de klok u en jou een warm welkom toe. Schroom niet, kom gerust een keer binnen! Een paar momenten brengen we graag extra onder de aandacht: Zondag 4 december, 13.45 uur laagdrempelige viering in de Driehoek. Met medewerking van jong en oud. Na afloop is er chocolademelk en koffie. Zaterdag 17 december 19.30 uur 'Wijnjewoude zingt' in De Swingel m.m.v. plaatselijke muzikanten van Eufonia, Sola Gratia en Looft den

Heer. Er is samenzang en een overdenking door Michel van Heijningen. Zaterdag 24 december 22.00 uur kerstnachtdienst (m.m.v. blazersgroep) in de kerk van Duurswoude, zondag 25 december 10.00 uur kerstdienst (zang onder begeleiding van orgel en viool) in de kerk van Weinterp, beide diensten geleid door Michel van Heijningen. Maandag 26 december 19.00 uur kerstvieing Zondagsschool in Weinterp. Iedereen van harte welkom.

Nieuws van de Zondagsschool Kerstfeest van de zondagsschool. Op de zondagsschool zijn we al weer druk aan het oefenen met de kerstliedjes die we gaan zingen tijdens het kerstfeest. Hierbij willen wij iedereen uitnodigen om met ons het kerstfeest te vieren. Kom samen met ons luisteren naar het mooie kerstverhaal en een spannende vrije vertelling en smullen van de traktaties. Na afloop krijgen alle kinderen wat lekkers mee naar huis! Wij vieren het kerstfeest van de zondagsschool op D.V. tweede Kerstdag in de Hervormde Kerk te Weinterp, aanvang 19.00 uur Tot 2e kerstdag! De leiding

42


Kerkdiensten Hervormde Gemeente December 4 9.30 uur 13.45 uur 11 9.30 uur 17 19.30 uur 18 9.30 uur 24 22.00 uur 25 10.00 uur 26 9.30 uur

Duurswoude De Driehoek Weinterp De Swingel Duurswoude Duurswoude Weinterp Geref. Kerk

19.00 uur Weinter 31 19.00 uur Weinterp

Ds. C.G. Visser, Rijssen, 2e Advent Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, adventsviering Ds. A.D. Poortman, Veenendaal, 3e Advent Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Ds. H. Poot, Oosternieland, 4e Advent Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Kerstnachtdienst Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 1e Kerstdag Dhr. E van Halsema, Kampen, 2e Kerstdag, Gezamenlijke dienst Kerstviering zondagsschool Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Oudejaarsdienst

Januari 1 10.00 uur De Driehoek Ds. J. den Admirant, Hoogeveen, Nieuwjaarsdienst 8 9.30 uur Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd 13.45 uur Duurswoude Ds. C. Hoek, Bedum - Onderdendam

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik

December 4 9.30 uur 2e Advent 11 18

9.30 uur 14.30 uur 9.30 uur

25 26

9.30 uur 9.30 uur

31 19.30 uur

Mw. H.de Kok-Mellema, Diever mmv muzikantenpool Koffiedrinken na de dienst e 3 Advent K.J. Faber, Wolvega Afscheidsdienst ds. E.J. v.d. Brink e Da. C.J. v.d. Beukel, Haulerwijk 4 Advent Koffiedrinken na de dienst e 1 Kerstdag Dhr. E. van Halsema, Kampen 2e Kerstdag Dhr. E van Halsema, Kampen Gezamenlijke dienst Oudejaarsdienst Ds. J.G. Arensman, Drachten

Januari 1 10.00 uur Nieuwjaarsdienst Ds. B. Bloemendal, Frieschepalen Koffiedrinken na de dienst 8 9.30 uur Mw. H. de Kok-Mellema, Diever

43


Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik Meester Geertswei 15, 9241 GJ Wijnjewoude Telefoon: 0516 – 481 250

Spoed: 0516 – 480 808

Openingstijden 07:30 – 08:00 uur 08:00 – 10:15 uur 10:15 – 11:00 uur 11:00 – 12:30 uur 12:30 – 13:00 uur 13.00 – 16.00 uur

07:30 – 17:00 uur laboratorium (bloedprikken) spreekuur huisarts werkoverleg en koffiepauze visites huisarts en verpleegkundig spreekuur lunchpauze spreekuur huisarts + verpleegkundig spreekuur

16.00 – 17.00 uur:

afhalen van medicatie

Spreekuur Hemrik (de Bining) donderdag 08:30 – 10:15 uur Avondspreekuur (op afspraak) Maandag 18:00 – 21:00 uur Tevens verpleegkundig spreekuur Wrattenspreekuur op afspraak Voor het maken van afspraken en het aanvragen van herhaalrecepten kunt u ons telefonisch bereiken tussen: 08:00 – 10:15 uur en 13:00 – 15:00 uur. Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website www.lewin.frl (Lab)uitslagen: u kunt ons na 2 werkdagen bellen tussen 14:00 – 15:00 uur Urine uitslagen hoort u z.s.m. van ons. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicatie en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze assistentes. Na 17:00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door: Dokterswacht Friesland telefoonnummer: 0900 – 11 27 112 De Dokterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van Nij Smellinghe te Drachten. Onze praktijk is het gehele jaar op werkdagen geopend behalve de eerste week van januari 2017. 44


HM Haarmode Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. 13:00 – 17:30 Di. 8:30 – 12:00 13:00 – 17:30 Wo. 13:00 – 20:00 Do. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Vr. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Za. 8:30 – 12:00

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Pedicure- en Manuele praktijk

Alma van der Meulen Professionele voetverzorging Diabetische - reumatische voet Manuele therapie Voetreflexologie Ook bij u thuis Behandeling volgens afspraak

0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36 9241 GL Wijnjewoude


Profile for Frans Pool

De ban december 2016  

De ban december 2016  

Profile for 9241wd
Advertisement