Page 1


Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. De volgende Bân verschijnt op zaterdag 3 januari. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 27 december 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op woensdag 24 december binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: email lbouma@online.nl

Van de redactie Het einde van het jaar 2014 zit er aan te komen en voor u ligt de laatste Bân. Een jaar met een grote schaduw voor ons dorp. Door twee fatale ongelukken eindigde het leven abrupt voor twee jonge dorpsgenoten. Wij leven mee met hun naasten en wensen hen veel sterkte met het verwerken van het verlies van hun dierbaren. Voor ons dorpsblad was het een goed jaar dankzij altijd een groot aanbod van kopij. Een teken dat het dorp op veler gebied actief is en de Bân in een behoefte voorziet. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het verleggen en vernieuwen van de N381, geruchten doen in het dorp de ronde dat er veel vertraging is in de uitvoering. Andere geluiden zijn dat volgend jaar om deze tijd de nieuwe weg gebruiksklaar is. Wijnjewoude krijgt in het nieuwe jaar een ander aanzicht dat is wel zeker. Wij wensen u alvast een goede Kerst en jaarwisseling toe en een voorspoedig Nieuwjaar. Veel leesplezier. De redactie.

1


Praktijk KEI, advies en begeleiding bij: * Leerproblemen * Huiswerkbegeleiding * Faalangst * Motivatieproblemen

Praktijk Kei werkt ook op Antje van den Berg, Boerestreek 7, Ureterp, locatie! tel. 06 20149301 www.praktijkkei.com Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.

2


Tussen Sint en Kerst Wat werd de goede Sint weer prachtig onthaald. We mogen echt trots zijn op onze intochtcommissie! Het afscheidslied is gezongen en nu kunnen we van de kerstsfeer gaan genieten. De drie gloednieuwe en duurzame ledkerstbomen die vanaf nu de avonden in ons dorp verlichten, zijn gezamenlijk aangeschaft door de ondernemersvereniging, VVV en Plaatselijk Belang. Eén staat bij het Wâldhûs, de tweede bij Sijtsema in de tuin en nummer drie vindt u bij het koetshuis in Hemrik. We hopen dat we er samen vele jaren duurzaam plezier aan gaan beleven. De kersttijd is voor velen een periode van liefdevolle aandacht voor de ander en bezinning op de manier waarop we ons dagelijks leven inrichten. Saamhorigheid, jongeren en huisvesting Zo wil Plaatselijk Belang graag samen met u aan de slag met de versterking van de saamhorigheid in ons dorp. Maar ook het realiseren van activiteiten voor jongeren en geschikte huisvesting voor jong en oud zijn belangrijke verbeterpunten, die uit de dorpsspiegel-enquête blijken. Ben jij geboeid door, of heb je goeie ideeën voor één van deze thema’s? Dan zou het fijn zijn als je een tijdje wilt meedenken en/of meewerken. Meld je maar bij Grietje Rooks (0516-491350). Je kunt zelf aangeven hoeveel tijd jij er in wilt/kunt investeren.

Bestuurlijk overleg met B&W Op 9 december hebben we het jaarlijks bestuurlijk overleg met het college. We maken kennis met de nieuwe burgermoeder en geven haar een korte rondleiding door ons dorp. Ook bespreken we diverse ontwikkelingen. Een verslag komt in de volgende Bân. Carbid schieten Net als vorig jaar is het carbid schieten op oudejaarsdag uitsluitend toegestaan op het evenemententerrein van 13.00 tot 18.00 uur. Het wordt ongetwijfeld weer een knalgezellige boel, want ook nu is er een koek-ensopie tent met chocolademelk van Spar en Plaatselijk Belang, kraakverse oliebollen van bakker Van der Molen en overheerlijke snert van restaurant De Stripe! Geweldig zulke sponsoren! WAW en Ouderenwerk Net als in andere Opsterlandse dorpen zijn het Sociaal Cultureel Werk (WAW) en het Ouderenwerk inmiddels onder de paraplu van Plaatselijk Belang gebracht. Timpaan, die voorheen verantwoordelijk was, geeft waar gewenst nog wel inhoudelijke ondersteuning. De werkgroepen blijven gewoon zelfstandig functioneren. Plaatselijk Belang is met name financieel verantwoordelijk. Peuteropvang Per 1 januari verandert peuterspeelzaal De Telle in de wettelijk voorgeschreven peuteropvang. Dit brengt grote wijzigingen mee voor ouders, kinderen en leidsters en heeft daardoor ook gevolgen voor het dorp. We zijn het met de ouders eens dat er 3


wel wat valt af te dingen op de wijze waarop alle veranderingen gecommuniceerd zijn en vorm lijken te krijgen. De bezwaren zijn door de ouderraad bij de gemeente en Timpaan ingebracht. Wijnjewoude Energie Neutraal, WEN er maar vast aan! Het pilotproject waarbij we als ambitie hebben om als dorp, over 10 jaar volledig in de eigen energiebehoefte te kunnen voorzien, staat in de steigers! Op 27 november was het eerste overleg met allen die op de dorps informatieavond hadden aangegeven mee te willen denken en te werken. Het was ook deze keer een uiterst positieve bijeenkomst, waarbij men enthousiast de voorlopig belangrijkste taken op zich nam. Zo is de eerste stap gezet naar Wijnjewoude Energie Neutraal, vanaf nu afgekort WEN. Het project is bijzonder veelzijdig en doet een beroep op heel diverse competenties en kwaliteiten van dorpsgenoten. Hieronder zie je voor welke werkgroepjes we nog mensen zoeken. WEN begint met besparen! Deze stelling vormt de drijfveer van een werkgroepje dat zich gaat toeleggen op energiebesparing in woningen en andere gebouwen. In deze groep zou een extra persoon met (energie) technische deskundigheid en interesse heel welkom zijn. Ben jij dat? Bel met Bernard Visser (0516-481828). Verder hebben we de werkgroep communicatie. Naast informatie in de dorpskrant en op de dorpssite, willen ze ook graag ambassadeurs inzetten die bijvoorbeeld bij buurtverenigingen en scholen een presentatie kunnen verzorgen.

4

Lijkt het je leuk om hierbij betrokken te zijn? Bel met Janny Janssen (0516480562). We kunnen ook nog heel goed iemand gebruiken die op financieel gebied door de wol geverfd is. Dat geldt zowel bij de werkgroep die een dorpscoöperatie gaat oprichten, als op het terrein van financiën en subsidies. Bel met Grietje Rooks (0516-491350). De ambitie om een energieveld te realiseren op het vrijgekomen tracé van de N381 vind instemming bij provincie en gemeente. Ook daaraan werken we verder. In februari komt er een speciale voorlichtingsavond voor agrariërs. Omdat zij bij hun energiebesparing en -productie te maken hebben met specifieke regelingen en subsidiemogelijkheden. Hou dus de aankondiging in de gaten. Heb jij ook het gevoel dat Wijnjewoude Energie Neutraal, afgekort WEN, een fascinerend en uitdagend project is, en wil je er wel een tijdje je talenten aan geven, laat dat dan weten. Dan kun je direct vanaf de ‘tweede’ stap van het project aanhaken. Je bent van harte welkom! Als je meer wilt lezen kijk dan op www.wijnjewoude.net/energieneutraal. Direct na de kerstvakantie gaan we heel actief aan de slag en kun je het project maandelijks volgen met de rubriek ‘Stap voor stap WEN’. Voor de komende feestdagen wensen we alle dorpsgenoten de ervaring van liefdevolle verbondenheid en een gezellige jaarwisseling. Een hartelijke groet van Het bestuur van Plaatselijk Belang


5


Van de redactie Op donderdag 27 november is Wiebe Bruinsma plotseling overleden. Vanaf het begin van de B창n, nieuwe opzet, heeft Wiebe gezorgd dat de dorpskrant in het meest westelijke deel van Wijnjewoude bezorgd werd. Wij zullen hem missen. Wij wensen zijn vrouw Anneke, kinderen en kleinkinderen heel veel sterke voor de toekomst.

Doktersdiensten Onze praktijk is i.v.m. vakantie gesloten van: Maandag 22 december t/m zondag 28 december Vergeet niet uw medicijnen tijdig te bestellen via onze website. Voor spoedgevallen die niet kunnen wachten tot maandag 29 december kunt u op werkdagen van 8.00 uur - 17.00 uur terecht bij: Huisartsenpraktijk Bakkeveen Weverswal 6 te Bakkeveen Tel: 0516 - 54 13 50 bij spoed: keuze 1 Voor spoedgevallen die plaatsvinden in het weekend en op werkdagen tussen 17.00 - 8.00 uur en niet tot de volgende werkdag kunnen wachten belt u met de Dokterswacht Friesland tel: 0900 - 112 7 112 Bij levensbedreigende situaties belt u: 112 Op maandag 29 december is onze praktijk weer geopend, alleen op donderdag 1 januari is onze praktijk gesloten.

6


25-jarig jubileum van It Wâldhûs En dat moet gevierd worden zo is de mening van de Bewonerscommissie van It Wâldhûs. De eerste steen is gelegd op 15 december 1989 door mevrouw M. Nijboer-Hoekstra en de heer G. van Vondel. Omdat er in december al een heleboel activiteiten zijn is er voor gekozen dit jubileum op 12 januari 2015 te vieren. In de Trijehoek wordt een receptie gehouden van 14.30 – 16.30 uur. Een cadeautip is ook al besproken: een envelop met inhoud, het begin voor een nieuwe geluidsinstallatie. Met de heer Tillema, mevrouw Nijboer en mevrouw Posthumus heb ik gesproken over it Wâldhûs, ‘oer eartiids, no en de takomst’. Geen van drieën behoorde bij de eerste bewoners, mevrouw Nijboer echter is al 23 jaar bewoner van It Wâldhûs. Vanaf de oprichting zitten mevrouw G. Tel, de heer P. de Vries en mevrouw T. Bosma in it Wâldhûs. Hoe is dit allemaal begonnen? In november 1987 wordt er een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd door St. de Ploeg (nu Timpaan) en Plaatselijk Belang met als onderwerp: ‘het wonen in een woongroep als je ouder wordt’. Vanuit deze vergadering gaven 11 personen

aan bereid te zijn hier over mee te praten en mee te denken. Er werd een werkgroep in het leven geroepen onder leiding van M. Tenge van St. de Ploeg. Het bestuur van de werkgroep bestaat uit de volgende personen: De heer G. van Vondel, voorzitter, de heer F. Klooster, penningmeester, mevrouw M. Nijboer-Hoekstra, secretaresse, de heer W. Herder, lid en mevrouw D. Zijlstra-Bakker, lid. Vanaf januari 1989 komt de werkgroep regelmatig bij elkaar. Er is overleg met de gemeente Opsterland, met name met wethouder J. van der Wal uit Wijnjewoude, er wordt gesproken met de Woningbouwvereniging, de provincie

7


8


en andere organisaties. Ook gaan ze op excursie naar andere plaatsen waar al een soortgelijke woonlocatie is. Er wordt degelijk onderzoek gedaan en subsidies worden aangevraagd. In de notulen van de vergadering van maart 1988 staat: ‘de Provincie heeft de kraan aardig dicht gedraaid, maar wij gaan door’. Toen was er dus ook al sprake van bezuinigingen Maar de werkgroep toonde daadkracht. Vele vergaderingen volgden. Ik zal de lezers van de Bân besparen wat er allemaal in de notulen is vastgelegd. Wat uit de notulen naar voren komt is dat de vergaderingen in een goede sfeer verliepen. Als je de notulen leest komt naar voren over hoeveel zaken nagedacht moet worden. Ik noem een paar: bouwlocatie, parkeren, riolering, aannemers, bouwtekening, inrichting, eigenlijk teveel om op te noemen. Het is toch zeker een knap stukje werk dat dit wooncentrum in 1990 is gerealiseerd. Na bijna een jaar met de bouw en inrichting bezig te zijn geweest kon de officiële opening van het Wâldhûs plaatsvinden op 28 september 1990 middels het hijsen van een vlag door wethouder Van der Wal. Op het moment van de opening waren alle zestien beschikbare woonruimten verhuurd. Het doel van het project was om de ouderen van Wijnjewoude en omgeving de kans te bieden zo lang mogelijk in het eigen dorp te kunnen blijven wonen. Er waren circa 140 genodigden aanwezig. Aansluitend aan de officiële opening was er een receptie in restaurant de Stripe. Het wooncentrum kreeg diverse cadeaus zoals planten, bloemstukken, wandkleed, pottenbakkersvaas en een bedrag van f 295,-. Dit geldbedrag is besteed aan 2 nieuwe koffiezetapparaten, een spiegel, een klok,

bestek (vorken en messen), 24 borden, 4 vleesschaaltjes en een schaar. Een nuttige besteding. Hoe gaat het nu? De 16 woonruimtes waren oorspronkelijk bedoeld voor twee personen. Het kan, maar voor deze tijd is dit toch wel klein, ook gezien de leeftijd van de bewoners en het gebruik van rollators, rolstoelen of andere hulpmiddelen. De gemiddelde leeftijd in het Wâldhûs ligt behoorlijk hoog. Het merendeel van de bewoners is boven de 80 jaar. De oudste bewoner is mevrouw Bosma, zij is 97 jaar.

De bewonerscommissie geeft aan dat er vroeger meer uitstapjes werden georganiseerd. Er werden voorheen nog uitstapjes gemaakt met de eigen auto maar dat is niet meer mogelijk. Wel is er één keer per maand gezamenlijk koffiedrinken in de recreatieruimte en ook zijn er nog verschillende activiteiten. De recreatiezaal is multifunctioneel en wordt gebruikt door de trekzakgroep, de handwerkgroep van het Rode Kruis, er wordt gesjoeld, koersbal gespeeld en gebiljart. Er is genoeg te doen zowel voor de bewoners van het Wâldhûs als voor de oudere dorpsbewoners.

9


Wâldhûs, de komende 25 jaar: De bewonerscommissie geeft aan dat het Wâldhûs wel zal blijven bestaan maar als je naar de lange termijn kijkt zal het een en ander moeten worden aangepast. De gang is inmiddels opgeknapt en ziet er netjes uit. De keuken, douches en wc’s zitten er in

vanaf de oprichting en zullen te zijner tijd moeten worden aangepast aan de wensen en eisen van nu. Maar wie regelmatig langs het Wâldhûs fietst of rijdt ziet dat het er allemaal netjes bij ligt. De heer Tillema zorgt er voor dat alles rond de ingang van het Wâldhûs is opgeruimd. En het is nog altijd zo dat vele handen het werk licht maken. Terug kijkend op de afgelopen 25 jaar is het toch prachtig dat de bouw van het Wâldhûs destijds is gerealiseerd. We hopen dat de ouderen hier de komende 25 jaar met veel plezier kunnen blijven wonen. Klaske

Kerstnachtdienst in Wijnjewoude Woensdagavond 24 december is er een kerstnachtdienst in de Hervormde kerk van Wijnjewoude. De dienst wordt gehouden in het historische kerkje van Duurswoude, Breeberchspaed 1 en begint om 22.00 uur. Voorganger is Michel van Heijningen. Naast samenzang is er koorzang door “Looft den Heer” uit Wijnjewoude! Iedereen is van harte welkom! Meer info is te vinden op de website: www.hervormdegemeentewijnjewoude.nl

Uitslag Zonnebloemloterij De trekking van de loterij heeft plaats gevonden op 27 oktober 2014. Op www.zonnebloem.nl/loterij kunt u controleren of u een prijs heeft gewonnen. U kunt ook één van onze vrijwilligers vragen om uw lot/loten te controleren. We danken u hartelijk voor uw aankoop, Namens het bestuur van de Zonnebloem Ureterp e.o, Antje Berga

10


Geef de pen door Duurswoude is de plaats waar dit verhaal begint, mijn geboorteplaats met het adres Molenlaan 26A. Na tweemaal verhuist te zijn woon ik, sinds 1993, weer in het huis waar ik geboren ben. Door de samenvoeging in 1974 van de dorpen Wijnjeterp en Duurswoude, is dat nu de Mounleane 2 in Wijnjewoude. Mijn ouders, Wiebe en Wimke, hadden drie kinderen, waarvan ik de middelste ben. In 1970 kregen zij een niet te verwerken klap toen mijn zusje, Liesje, op 12 jarige leeftijd, overleed als gevolg van een aanrijding met een auto. Mijn broer Foppe was toen 1 jaar en ik was 5 jaar. Moeilijk maar moedig hebben zij de draad weer opgepakt en Foppe en mij een goede jeugd bezorgd. Mem is 85 en woont aan de Merkebuorren. Heit is 3 jaar geleden helaas overleden. Foppe en zijn gezin wonen in Heerhugowaard. Na de lagere school ben ik naar de Havo in Oosterwolde gegaan. Ik wilde graag in het bedrijf van mijn ouders gaan werken en heb vervolgens de detailhandelspapieren gehaald in Leeuwarden. Daarna de agrarische kennis opgedaan op de Middelbare Landbouwschool in Drachten. Uiteindelijk ben ik in 1987 het ouderlijk bedrijf ingegaan. Aaltsje, mijn vrouw, heb ik kort daarna leren kennen en nadat onze oudste Wiebe kon lopen zijn we getrouwd. Twee jaar later, in 1991, kwam onze tweede zoon Folkert ter wereld. In 1998 mochten we onze dochter, Liesje, verwelkomen. Als zovelen ben ik ook sociaal actief geweest zoals, bestuurslid van het schoolfeest, onze voetbalvereniging ODV, de ouderraad en spuitgast bij de vrijwillige brandweer.

Zowel zakelijk als privÊ verliep alles voorspoedig. Tot het moment dat Aaltsje meer gezondheidsklachten kreeg. Ze had in haar tienertijd al last van astma, maar dit verergerde zich. Vanaf januari tot medio augustus van het jaar 1999 ging het snel bergafwaarts met haar gezondheid. Uiteindelijk is er een, ernstige, erfelijke hartspierziekte DCM bij haar vastgesteld en is ze opgenomen in het Academisch ziekenhuis in Groningen. Toen stond onze wereld op z’n kop. Ze was toen 30 jaar en met drie jonge kinderen was het niet bepaald makkelijk. Haar enorme doorzettingsvermogen en discipline heeft haar gebracht tot waar ze nu is en dat is verder dan ons, door de specialisten, was verteld. Afgelopen zomer is haar ICD vervangen door een hartfalenpacemaker met ingebouwde defibrillator. We hopen dat een eventuele harttransplantatie hierdoor zolang mogelijk kan worden uitgesteld. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat we keuzes hebben gemaakt. Na diverse overnames groeide het bedrijf verder uit tot een gezonde middelgrote onderneming, die werk verschafte aan meer dan 10 mensen. Een bedrijf wat veel passie, energie en tijd vergde. Daarnaast was er een belastende gezinssituatie ontstaan. Uiteindelijk hebben wij in 2006, gezamenlijk besloten een stapje terug te doen zodat het gezin op de eerste plaats kwam. Dit heeft toen geresulteerd tot 11


de verkoop van ongeveer 70% van de bedrijfsactiviteiten. De gehele veevoeder- en kunstmesthandel is overgedaan naar Hendrix UTD. Hierbij is een deal gemaakt dat ik, in deze onderneming, een commerciële taak heb gekregen. Inmiddels is dit bedrijf overgenomen door het grootste mengvoederbedrijf van Europa, For Farmers. Na enkele jaren in Oudehorne en Joure te hebben gewerkt, reis ik nu drie dagen in de week naar het Twentse Delden. Ook hier houd ik mij bezig met de verkoop van veevoeders. Het ondernemen zit je in het bloed en daarom is de oliehandel aangehouden. De verkoop en distributie van o.a. dieselolie, petroleum, smeermiddelen en brandstoftanks zetten wij nog steeds, met veel plezier, voort. Wij bedienen meer dan 300 klanten in Friesland, Groningen en Drenthe. Ons klantenbestand bestaat, naast veehouders en loonbedrijven, uit kleine en middelgrote bedrijven met een eigen brandstof opslag. Het was even wennen maar achteraf was het een juiste keuze om je niet te

laten meesleuren in de hectiek van het eigen bedrijf en alle verplichtingen en verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt. Ook speelden er voor onze kinderen, vanaf dat moment, geen morele verplichtingen meer om tot het bedrijf toe te treden. De kinderen waren nog jong en konden zelf een keuze te maken m.b.t. hun opleiding en toekomstige loopbaan. Wiebe is nu 26 jaar en samen met zijn vriendin Marjolein zijn ze gesetteld, beiden met een leuke baan en een mooie eigen woning in Utrecht. Folkert is 23 jaar en woont ook reeds samen met zijn vriendin Silvana. Ook dit geweldige stel bestormen veelbelovend de arbeidsmarkt. Onze dochter Liesje is 16 en hoopt dit schooljaar te slagen aan de Havo in Drachten, waarna ze in Groningen de HBO studie Biologie en medisch laboratoriumonderzoek gaat volgen. Dit was in vogelvlucht mijn verhaal. Met vriendelijke groet, Luitzen Hoekstra De pen wil ik graag doorgeven aan Manuel Boer.

WAW Het computercafé is nu twee keer geweest, dit lijkt een succes te zijn!! Nu ook de open middag van 2 december is geweest gaan we evalueren en bekijken of het zinvol is bijvoorbeeld één keer per maand een computercafé te houden. Heeft u nog vragen of suggesties over/voor het café, neem dan contact op met Fokje (0516-481479) of stuur een mail naar werkgroep.wijnjewoude@gmail.com

12


Ut de skoalle klapt Tijdens het schrijven van deze tekst zie ik dat er kinderen zijn die zonder jas buitenspelen. Ongekend voor deze tijd; weer een mooie zonnige dag! Heerlijk voor de kinderen. Zitten ze niet in de zandbak, dan wel met een long-board of met een bal op het plein elkaar de kunsten af te troeven. Leuk om te zien dat de basisschoolkinderen echt spelen. Spelen is immers leren?! En leren is natuurlijk één van de belangrijke doelstellingen van de scholen in Wijnjewoude. De schaakvereniging van Bakkeveen heeft een aanbod gedaan aan beide scholen, waarin gratis schaaklessen worden aangeboden. De lessen zijn in november van start gegaan met een groep van zeven kinderen. Elke woensdag, meteen na schooltijd, gaan ze in het gebouw van Votum Nostrum aan de slag. Het is goed om activiteiten te integreren en fijn dat de schaakvereniging hierin een bindende factor wil zijn. Verder zijn we als scholen zoekende naar activiteiten, die we tezamen aan kunnen pakken om de samenwerking van beide teams te bevorderen.

De schaakploeg van beide scholen

Waar de volwassenen gaan samenwerken daar nemen de kinderen dit vanzelf over. We hebben ervoor gekozen om in het komende voorjaar ons in te zetten voor een regionaal goed doel. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Ideeën voor een dergelijk doel zijn natuurlijk altijd welkom! Voor het schooljaar 2015-2016 is er een voorstel gedaan om een thema- of projectweek voor te bereiden die we met elkaar kunnen uitvoeren en eventueel aan elkaar kunnen laten zien. November en december zijn spannende maanden voor de kinderen. Nog niet lang geleden liepen de kinderen met hun lampion door de straten om bij elke deur te zingen voor tasvulling. Al dit lekkers met kleur- en zoetstoffen moest

13


14


natuurlijk binnen no time opgegeten worden (ach, dan is het ook maar weer op). Deze leuke en vooral lekkere activiteit is nog niet voorbij of een volgend heilig man kondigt zich al weer aan. De intocht van Sinterklaas op zaterdag 22 november was een groot succes. De voorbereidingen op beide scholen voor de 5 december zijn dan ook in volle gang. In overleg met elkaar komt de Sint op bezoek bij de groepen 1 t/m 4 van beide scholen.

De hogere groepen hebben lootjes getrokken en dan is het natuurlijk altijd spannend wie jouw cadeau heeft gemaakt. Na dit feest schakelen we over naar het kerstfeest. Beide scholen zullen hier ieder op hun eigen manier invulling aan geven. Op Votum Nostrum zullen we de viering vooral op het goede nieuws van de geboorte van Jezus richten. Namens de teams van It Twaspan en Votum Nostrum

Longa Fries kampioen! Op 22 november heeft Longa een eerste plaats op het Fries kampioenschap behaald. Het junioren springteam heeft deze titel gewonnen op het onderdeel trampoline – pegasus en daar mogen ze best trots op zijn! Het team bestond uit Nynke, Eke, Yfke, Daniëlle, Tirza, Jildou en Lisanne. Het jeugdteam heeft ook een knappe prestatie geleverd, jammer genoeg net buiten de prijzen. Ze hebben een vierde plaats veroverd op het onderdeel lange mat. Dit team bestond uit Islande, Tineke, Célina, Marrit, Chantal, Anke, Lotte en Annie. In januari komt er een herstart van de kleutergymnastiek. Goed leren bewegen is heel belangrijk en ontzettend leuk, maar niet meer vanzelfsprekend tegenwoordig. We hopen dat de kleuters van Wijnjewoude wel zin

hebben om spelenderwijs verschillende gymnastiekkunsten uit te voeren en uiteraard plezier met elkaar willen maken. De lessen vinden plaats in de Swingel, onder leiding van Sigrid Hof. De eerste les is op donderdag 15 januari, van 15.30 tot 16.30 uur. Het nieuwe jaar zal door een open les op een spetterende manier beginnen. De zaal zal als een grote speeltuin worden opgebouwd, met onder andere een airtumbling, grote trampolines, dance plein etc. In de volgende Bân zullen we de tijden en datum bekend maken. 15


We wensen alle dorpsgenoten warme feestdagen en een creatief 2015! Namens WAW-BA, Lydia, Fokje, Ilse

16


Dorpsfeest Wijnjewoude Het jaar loopt inmiddels naar het einde. Tijd dus om vooruit te kijken naar 2015. Wij zijn daar alweer een aantal maanden mee bezig. We willen in 2015 namelijk weer een leuk, afwisselend, gezellig en vooral voor iedereen toegankelijk dorpsfeest organiseren. Een aantal programma-onderdelen kunnen we alvast met jullie delen. Er zal in ieder geval op de vrijdag weer een playbackshow zijn. ‘s Middags voor de kinderen en ‘s avonds voor de volwassenen. Het begint naar ons idee toch echt weer een traditie te worden waarbij de lat elk jaar hoger komt te liggen. Maar bovenal merken wij dat het een echte dorpsavond is. Die traditie willen we natuurlijk graag in ere houden. Opgaven mogen vanaf nu gedaan worden. Dit kan via ons mailadres of onze Facebook. Verder willen we op zaterdagmiddag een beachvolleybaltoernooi organiseren. Twee jaar geleden was dit een groot succes. Dit keer zullen de teams van 2 heren en 2 vrouwen waarschijnlijk buurtgebonden zijn en wordt er gestreden voor de hoofdprijs. Afgelopen dorpsfeest was de laatste keer dat ’t Hynder gewonnen kon worden. Dit jaar zal er dus een nieuwe wisseltrofee zijn. Wat dit is blijft uiteraard nog een verrassing. Of het volleyballen inderdaad buurtgebonden zal zijn komen we zo spoedig mogelijk op terug. Zaterdagavond zal de band Boulevard de tent op zijn grondvesten doen trillen. Uiteraard zal er weer iets voor de schooljeugd zijn en een bingoochtend. Blijft de donderdagavond nog open. Daar hebben we inmiddels een programma onderdeel voor bedacht wat oude tijden doet herleven. We organiseren dan namelijk een heuse solexrace! Er zal in verschillende categorieën worden gereden. Het hoe en wat precies daar komen we uiteraard nog op terug. Dus de oude solexen, lange leren jassen etc.

kunnen van de zolder om alvast klaargemaakt te worden voor het dorpsfeest 2015. Tot zover de update over de programma onderdelen. We hopen jullie in de volgende Bân weer wat meer te kunnen vertellen. Tips, ideeën en suggesties zijn van harte welkom. We zijn te bereiken via de mail: sdww@live.nl of op onze Facebook Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude. Voor nu wensen we jullie allemaal alvast fijne feestdagen en een knallend uiteinde. Tot ziens in 2015! Groetjes Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude

17


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude taekematimmerwerken@hetnet.nl www.taekemabouw.nl

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

18

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen


De Wynjeboules op bezoek in Joure Dinsdag 25 november zijn we met een aantal leden van de Wynjeboules op bezoek geweest bij de Jeu des Boules vereniging Skarboule in Joure. Onder het genot van een heerlijk kopje koffie werden we enthousiast en gezellig bijgepraat over het reilen en zeilen van een goed georganiseerde en professionele vereniging door de voorzitter. Na afloop kregen we de gelegenheid om zelf ook te kunnen spelen. Dat onder begeleiding van een ervaren speler van de club. We kregen daardoor nog een aantal handige en bruikbare tips. We bedanken de leden van Skarboule dan ook van harte voor de geslaagde middag. Mocht u ook zin gekregen hebben, er is nog plaats bij de Wynjeboules. We spelen maandagmiddag om 14.00 uur en donderdagmorgen om 10.00 uur op het terrein aan de Te Nijenhuiswei. Voor informatie kunt u terecht bij: Anneke Oosterhof, tel. 0516-481714 Geert Cazemier, tel. 0516-427503

Winterwandeltocht Op 10 januari 2015 organiseert VVV Wijnjewoude weer een prachtige winterwandeltocht. Er kan tussen 13.30 uur en 14.30 uur worden gestart voor een wandeling van 5 km of 10 km. De start en finish is bij Café Van der Weij in Wijnjewoude. Voor volwassenen is de inleg € 7,- en voor kinderen t/m 12 jaar € 3,50. Na afloop van de wandeling kunt u genieten van een heerlijke kop snert. Een wandeling voor jong en oud. Wandel en geniet van de prachtige omgeving van Wijnjewoude, misschien in winterse sferen. Tot zaterdag 10 januari 2015. Bestuur VVV Wijnjewoude

19


20


Willedei Weet je het nog: onze oproepen voor nieuwe bestuursleden? Gelukkig hebben wij hier twee enthousiaste reacties op gekregen. Dit betekent dan ook dat de Willedei kan blijven bestaan! Maar dit is nog maar het begin, het bestuur is nog niet compleet. Versterk jij ons bij de organisatie van de Willedei? In de voorbereiding of op de dag zelf, alle hulp is welkom. Vrijwilligerstaken waar je aan kunt denken zijn het zoeken naar vrijwilligers, het maken van het vrijwilligers schema, het rondbrengen van programmaboekjes, de financiën, toezicht houden bij een podium, parkeerbeleid of het helpen bij de verkoop van programmaboekjes. Lijkt één van deze activiteiten je wat? Neem dan eens contact op met Anne-lys Herder via 06-30774601. Het is nog ver weg maar zaterdag 5 september vieren we de 12e editie van het populaire straatfestival. Het bestuur van de Willedei wenst iedereen fijne feestdagen en alvast veel wille voor 2015.

Herder Beeld en Tekst Nieuw in Wijnjewoude: Jouw internetpartner Herder Beeld en Tekst. Herder Beeld en Tekst is gespecialiseerd in Online Marketing, Communicatie, Social Media en Fotografie. Als starter, MKB’er of ZZP’er ben je bij mij aan het juiste adres voor een betaalbaar en onderscheidend product. Bedrijven die door Herder Beeld en Tekst worden geholpen met hun online marketing: - Schoonheidsspecialiste Avon; - AWWL CO2 neutraal; - Taekema Bouw- en Timmerwerken; - Akimita Training & Coaching; - Herder Agro. Maak je dit jaar nog een afspraak met mij dan maak ik vrijblijvend een analyse van al je internetactiviteiten. Daarbij kijk ik hoe je (eventuele) website verbeterd kan worden en geef ik tips over het gebruik van je social media kanalen. Dit geldt ook voor gemaakte afspraken die gepland worden in 2015. Interesse? Neem contact op via 06-030774601 of mail naar info@herderbeeldentekst.nl. Kijk eens op www.herderbeeldentekst.nl en volg me via facebook (www.facbook.com/herderbeelentekst). Groet Anne-lys Herder

21


Ruiter- en menroutes in Wijnjewoude en omgeving Naar aanleiding van een vraag over bovenstaand onderwerp op de Willedei aan Plaatselijk Belang, heeft laatstgenoemde mij gevraagd hier iets over te schrijven. In en om Wijnjewoude staan op diverse plaatsen paaltjes met daarop een ruiter of een karrenwiel om ruiter- en menroutes aan te geven. De twee bekendste routes in de bossen van Wijnjewoude, beginnen op de parkeerplaats aan het Breeberchspaed vlakbij de Hervormde Kerk van Duurswoude. Deze routes zijn te vinden op de website van Wijnjewoude www.wynjewald.nl rubriek Recreëren<<<Paardrijden. Staatsbosbeheer heeft op een kaartje de routes duidelijk aangegeven, dus bezoek de website hiervoor. Daarnaast zijn nog tal van alternatieve routes in de mooie omgeving van Wijnjewoude, denk bijvoorbeeld aan de brede bermen en de vele landwegen. Korte routes in en om de bossen van Duurswoude en in de omgeving van Weinterp, zoals De Bûtewei, de Compagnonsvaart en de Trambaan.

22

Door een beetje creativiteit kun je vele uren op of achter het paard in het buitengebied vertoeven. Het is zelfs mogelijk om vanuit Wijnjewoude, het Blauwe Bos in Haulerwijk of de Liphúster Heide te bezoeken. Ik wens iedereen veel rijplezier! Joop Witlox Voorzitter Hynstedei concours hippique Wynjewâld.


Winkelen met de Zonnebloem in Drachten De Zonnebloem afdeling Ureterp e.o. organiseert jaarlijks vele activiteiten, zo ook een winkelmiddag in Drachten. Gasten en vrijwilligers verzamelen zich bij de achteringang van de HEMA, alwaar de koffiebonnen worden uitgedeeld, beschikbaar gesteld door de HEMA. Alle deelnemers kunnen genieten van twee kopjes koffie of thee, het gebak komt voor eigen rekening. Voor gasten die niet meer zo goed ter been zijn, worden rolstoelen beschikbaar gesteld door de Groene Kruiswinkel naast de HEMA, zodat het voor niemand een belemmering hoeft te zijn om mee te gaan. De winkelmiddag werd dit jaar georganiseerd op donderdag 13 november, een prachtige najaarsdag met een heerlijk zonnetje, hetgeen iedereen uitnodigde om eerst te gaan winkelen en daarna gezellig bij te kletsen in de koffiecorner. Voor veel gasten is dit de gelegenheid om Sinterklaasinkopen te doen, sommigen hebben lijstjes vol wensen mee, met name van de kleinkinderen. De vrijwilligers vinden het geen probleem om naar de winkel te lopen, waar de gast de cadeautjes wil inslaan.

Sommige gasten trekken erop uit om zichzelf in het nieuw te steken en laten zich helpen bij een kledingzaak, wat een aantal prachtige nieuwe creaties op heeft geleverd: “klaar voor de Kerst”. Na afloop van al het winkelen, moe maar voldaan een lekker “bakkie” met gebak en met elkaar delen wat er zoal is gekocht. Aan het eind van de middag worden de rolstoelen weer teruggebracht en de chauffeurs nemen hun gasten weer mee naar huis. Evenals voorgaande jaren was het een geslaagde middag, mede dankzij de inzet van de vrijwilligers, de gastvrijheid van de HEMA en de medewerking van de Groene Kruiswinkel. Namens de Zonnebloem, afdeling Ureterp e.o. Marian Doorgeest

23


24


25


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Cryptische decemberpuzzel .

.

.

.

.

.

.

. . . . . .

.

.

.

. .

.

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

. .

. .

.

.

.

.

. . . . . . . .

. . . . .

.

.

.

.

. . .

. . .

. .

.

.

.

. . . . .

. . . . .

. .

. .

.

. .

.

1. Dit dier is tegen wandelen 2. Gebouw van glas 3. Kapsel in de branding 4. Geen subsidie meer, hij gaat dicht 5. In zijn zaak is de pils slecht 6. Plaats waar zich de keuken bevindt 7. Oliedollars? 8. Men staat er op om te gaan zeilen 9. Deze bloemen vormen een goede zitplaats 10. Transpirerende Europeaan 11. Deze tafel kan men eten 12. Houterige relatie 13. Een vallei vol verdriet 14. Voetzoekers die veel bijval oogsten 15. Tennisbaan 16. Waardeloze soep 17. Stralende weersverwachting In de rij met de vier stipjes komt een decemberspreuk naar voren. Stuur de oplossing naar deban@wijnjewoude.net Onder de goede inzendingen worden 3 prijzen verloot.

26

.


Kerstpakketten voor de voedselbank Hierbij willen wij alle sponsoren en donateurs hartelijk bedanken voor hun steun in het afgelopen jaar! Aan bedrijven, particulieren, instellingen etc. willen wij vervolgens een verzoek doen hun kerstpakket te schenken aan de voedselbank. Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@voedselbankopsterland.nl of bellen naar telefoonnummer 06 â&#x20AC;&#x201C; 2193 4361. Mocht u uw pakket beschikbaar willen stellen, dan kunt u dit inleveren bij de Voedselbank op de vrijdag die valt in de even weken tussen 8.30 uur en 10.30 uur of tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Aangezien 26 december (Tweede Kerstdag) ook op een vrijdag in een even week zit, kunt u in die week op woensdag 24 december (dezelfde tijden) het pakket inleveren.

Het adres is: Stationsweg 8 8401 DP Gorredijk Bereikbaar via de steeg links van de Esso pomp en vervolgens twee keer rechts. Indien u niet in de gelegenheid bent het pakket te brengen, kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het eerder genoemde nummer. Alvast bedankt en fijne feestdagen! Bestuur en vrijwilligers Voedselbank Opsterland

Sfeervolle Schuurverkoop! Voor World Servants 13 december 2014 van 9.00 t/m 17.00 uur Weinterp 47, 9241 HC, Wijnjewoude Volgend jaar in de zomerperiode ga ik weer met World Servants naar Zambia. We gaan daar schoolgebouwen en een lerarenwoning bouwen.

Wanneer: Waar: Waarom:

Wat er te koop is:

Gebruikte goederen/kleding, zelf gemaakte kerst- decoratie en nog veel meer.

Koffie en thee staat klaar!! Groetjes DaniĂŤlle Blankestein

27


28


WAW Wij, Lydia, Fokje en Ilse van WAW-BA, hebben besloten om een tijdje in winterslaap te gaan. Dit betekent dat u komend halfjaar geen workshops of andere activiteiten in De Bân zult aantreffen van onze kant. Reden is dat de deelname aan workshops dermate laag is dat we het niet meer zinvol vinden ons hiervoor in te zetten. Bovendien zijn we al sinds 2013 maar met zijn drieën. Na verschillende oproepen en een lange zoektocht naar respons uit het dorp, die maar niet kwam, zijn we het trekken aan een dood paard beu. Hopelijk bent u degene die tijdens een warm winterdiner besluit de WAW-BA tafel in onze prachtige Swingel met ons te delen. Met andere woorden, hopelijk bent u degene die ons wakker schudt. Zo niet, dan zijn we genoodzaakt ons bijltje er bij neer te leggen. Groeten, Namens WAW-BA, Lydia, Fokje, Ilse

Nieuws van Euphonia!! Op dinsdag 30 december a.s. komt Muziekvereniging Euphonia vanaf 9.30 uur bij u langs met voortreffelijke oliebollen van Bakkerij Van der Molen! Vorig jaar heeft u ons geholpen om deze actie tot een succes te maken. Wij hopen dat wij ook dit jaar weer op uw steun kunnen rekenen. Kwaliteit staat hoog in het vaandel van onze bakker. De leden van Euphonia zorgen ervoor dat ons hele dorp kan genieten van de oliebollen van Van der Molen. U hoeft er de deur niet voor uit! Een zak oliebollen met of zonder krenten kost € 6,-. U heeft dan tien oliebollen van bakkerskwaliteit. Wij verkopen dit jaar geen appelflappen. Mocht u dinsdag 30 december niet thuis zijn en toch willen genieten van de overheerlijke oliebollen dan kunt u ze net als voorgaande jaren weer bestellen. Dit kan telefonisch bij Hennie de Jong (0516–480787) of stuur een mailtje naar ria-russchen@hetnet.nl. Bestellen kan tot zaterdag 27 december. Alle bestellingen worden thuis bezorgd. Wij wensen u allemaal alvast een goede jaarwisseling! Een vriendelijke groet van Euphonia en de bakkers van Van der Molen. 29


Van der Veen onroerend goed b.v. biedt aan: - Verhuur grote hal, beschikbaar vanaf 01-01-2015 - Aan de Tolleane te Wijnjewoude - Hal bestaat uit 2 delen. - Met kantoor ruimtes en toiletten. - Kan per gedeelte verhuurd worden. - Verkoop per gedeelte bespreekbaar. Voor interesse en/of vragen kunt u contact opnemen met de onderstaande nummers:

Van der Veen onroerend goed b.v. 06 55 77 43 31 of 06 46 03 84 67 Sanne de Ree Diëtist en voedingskundige

In 2014 worden weer 3 uren dieetadvisering vergoed uit uw basispakket. Spreekuur in MFC De Swingel Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 481383

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729 Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk

Massage Wellness Garden Even tijd voor uzelf. Dat kan bij ons U kunt bij ons terecht voor diverse massages. Kijk voor behandelingen, acties en prijzen op:

www.massagewellnessgarden.jimdo.com Tjalling Harkeswei 104 Wijnjewoude massagewellnessgarden@outlook.com

Fysiotherapie Goren         

30

Fysiotherapie (ook aan huis) Manuele therapie Oedeemtherapie Sportfysiotherapie Nek-, schouder- en arm specialisatie Medische fitness (oefengroepen) FysioFit (o.b.v. fysiotherapeut) ZwangerFit Medical Taping Concept

Vestiging Haulerwijk: Vestiging Bakkeveen: Vestiging De Wilp: Vestiging Waskemeer:

0516-422761 0516-542246 06-24897121 06-24901793

www.fysiotherapiegoren.nl e-mail:henkgoren@hotmail.com Afspraak zonder verwijzing mogelijk!


Geef een Slinger aan de Swingel Er was een grote opkomst op de avond ‘Geef een slinger aan de Swingel’, er zijn veel goede ideeën geoogst. Het was een spannende avond voor het bestuur van de Swingel. Hoeveel mensen zouden er komen op de oproep om mee te denken over de toekomst van de Swingel, zou het leven? De eerste bezoekers kwamen al ruim voor half acht binnen en toen we begonnen bleken ruim veertig bezoekers mee te willen denken. Nadat voorzitter Pieter de Kroon ieder welkom had geheten volgde een voorstelrondje. De deelnemers woonden soms een mensenleven lang in Wijnjewoude, anderen nog maar pas. Opmerkingen over de sombere uitstraling van en de geringe communicatie over de Swingel kregen brede instemming. Het bestuur zal deze punten ter harte nemen. Ieder ging hierna in tafelgroepen aan de slag, er werden ‘geeltjes’, meer dan 100!, gevuld met ideeën. Per tafel werd nagedacht over bestemmingen voor verschillende leeftijdsgroepen. Een enkel idee leverde ter plekke een luid applaus op: een activiteit waarin jongeren iets leren van ouderen en ouderen omgekeerd iets leren van jongeren.

In een tweede ronde werd per tafel een top 3 samengesteld, ook kijkend naar de uitvoerbaarheid. Een kleine greep uit de oogst: dansles, een kookclub, festivals, gezellige avonden, bingo (ook voor jongeren!), naschoolse opvang, sporten fitnessacitiviteiten.... Er is op deze avond enthousiast en hard meegedacht en meegewerkt door de bezoekers. Het bestuur is heel blij met deze ideeën en gaat aan de slag om ze om te zetten in concrete activiteiten. We zullen daarbij vooral ook dorpsbewoners proberen in te schakelen. Wordt vervolgd. Goos Bus, secretaris bestuur MFC De Swingel

31


Kerstwandeling Bakkeveen Op 2e kerstdag wordt in Bakkeveen weer de traditionele kerstwandeling gehouden, voor de 39ste keer. De routes lopen door de gevarieerde natuurlijke omgeving van Bakkeveen. Ook dit jaar komen alle soorten terreinen weer aan bod: heide, duinen, bos, kreupelhout en een stukje bebouwde kom. Start en finish zijn bij Dúndelle, nabij de sportvelden. Bij redelijke weersomstandigheden zal het aantal deelnemers ongeveer 1500 bedragen: wandelaars die tijdens de feestdagen even de natuur in willen trekken voor een frisse wandeling. Er kan gekozen worden uit 4 afstanden: 5, 7, 10 en 15 km. De start is tussen 10 en 14 uur, zodat iedereen voor donker weer binnen kan zijn. Je krijgt na inschrijving een routebeschrijving; de herinnering en een kop heerlijke snert na afloop. Onderweg is een uitgebreide "koek en zopie", deze wordt net als voorgaande jaren door "World Servants Bakkeveen" verzorgd.

Er een gratis puzzelelement aan de wandeling verbonden, waarbij als hoofdprijs een luchtballonvaart over Bakkeveen kan worden gewonnen. Meer informatie: www.kerstwandeling.org of via www.bakkeveen.nl

Intocht Sinterklaas 2014 Op zaterdag 22 november jl. was het dan eindelijk zover: Sinterklaas maakte zijn opwachting in Wijnjewoude. Om half 10 stond een kinder- en oudermassa de spectaculaire intocht van Sinterklaas af te wachten. De kinderen hadden zelfs prachtige hoeden gemaakt om Sinterklaas te verwelkomen. De Pieten kwamen als eerste aan bij het Wâldhûs, maar de auto met Sinterklaas reed zo het Wâldhûs voorbij! Eén van de Pieten kon Sinterklaas gelukkig inhalen en hem snel richting de met smart wachtende kinderen te brengen. Na enkele liedjes te hebben gezongen kon de bonte stoet zijn weg, onder muzikale begeleiding van Showband Oerterp, door het dorp richting De Swingel vervolgen. In De Swingel begon de talentenjacht “Has Wijnjewoude got Talent?” Pietje Perfect en Twijfel Piet namen plaats in de jury en kozen twee kinderen uit het 32

publiek om hen te helpen de winnaars van de battles te kiezen. Elke battle bestond uit een Piet en een kindje uit het publiek dat het mocht opnemen tegen de Piet. Zo waren er de Hoelahoep, de Op-Handen-Lopenbattle, de Bal-Hoog-Houden en de Klim-battle. Pietje Perfect vond alles Perfect en Twijfel Piet twijfelde over alles, maar de winnaar bleek gelukkig toch steeds het kindje uit het publiek! Tot slot was er nog de Zang-battle tussen Piet en Piet, muzikaal begeleid door de schoolband van Votum Nostrum, en deze werd gewonnen door … Piet!


Naast de verschillende battles, verraste Sinterklaas tevens enkele kinderen met een mooi cadeau voor hun mooie bijdrage aan de kleurwedstrijd. De winnaars waren: Mirre Reinders, Elise Dijkstra, Jorrit v/d Heide, Silke Meestringa en Finn Linstra. Na alle inspanningen kondigde DJ Piet het liedje “Feest” aan en werd er lekker gedanst met z’n allen, waarna het voor de Sint weer tijd was om zijn weg te vervolgen en zich voor te bereiden op pakjesavond!

Al met al kunnen we terugkijken op een geweldig geslaagd feest voor alle kinderen uit Wijnjewoude, hetgeen niet mogelijk was geweest zonder alle bijzonder gulle bijdragen van de inwoners en middenstand uit het dorp. Langs deze willen wij dan ook een ieder die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken en hopen uiteraard dan wij ook volgend jaar weer op jullie steun kunnen rekenen om dit geweldige kinderfeest weer mogelijk te maken!

Vriendelijke groet, De Intocht Commissie Wijnjewoude Wendy de Kleine, Martijn Ruis, Nienke Adema, Bregtsje Negenman, Janien Heslinga, Anna Heslinga, Aline Stroetinga en Aaltje Minkema

33


34


Nieuws van de Zondagsschool Kerstfeest van de zondagsschool. Op de zondagsschool zijn we al weer druk aan het oefenen met de kerstliedjes die we gaan zingen tijdens het kerstfeest. Hierbij willen wij iedereen uitnodigen om met ons het kerstfeest te vieren. Kom samen met ons luisteren naar het mooie kerstverhaal en een spannende vrije vertelling en smullen van de traktaties. Na afloop krijgen alle kinderen wat lekkers mee naar huis! Wij vieren het kerstfeest van de zondagsschool op D.V. tweede Kerstdag in de Hervormde Kerk te Weinterp, aanvang 19.00 uur Tot 2e kerstdag! De leiding

LETS-cafĂŠ Tijdens het LETS-cafĂŠ van zaterdag 8 november in de Ynrin (de Wier) in Ureterp liet Anneke Venema de aanwezige deelnemers en belangstellenden enkele vrolijke klanken horen uit de trekharmonica. Ze vertelde wat het verschil was tussen een accordeon en een trekzak. In Drachten kun je bij Peie les krijgen op dit instrument. En volgens Anneke kan iedereen het leren. De muziek wordt aangeboden in de traditionele muzieknotatie maar ook met cijfers, die de posities op de knoppen aangeven. Daarnaast is in dit systeem het duwen en trekken in symbolen vastgelegd. De muziek verlevendigde de handel van deze middag. De oude schoolboekjes van Ot en Sien en Bij Moeder Thuis werden aangeboden en vonden gretig aftrek. Verder zat er bij het aanbod een vlinderstruik, pompoenzaad, overwinteringsplaatsen voor kuipplanten, een vloerkleed en pompoenen en kalebassen. Aan de vraagzijde kwam het verzoek om computerhulp en het schoonmaken van de auto. Het mooie van LETS is

dat ook nu vraag en aanbod op elkaar aansluiten en dat gehandeld wordt niet met geld maar met punten. De volgende LETS-bijeenkomst in Ureterp zal in januari georganiseerd worden. Op dit moment is de datum nog niet bekend. Wel zijn er in Drachten LETS-bijeenkomsten op 22 november en op 20 december. Voor meer informatie: kijk op www.letsdrachten.nl.

35


Volkstuinencomplex Boerestreek Spruitkool of spruitjes (Brassica oleracea convar. oleracea var. gemmifera) werd in 1821 voor het eerst in de omgeving van Brussel geteeld en wordt in Europa al snel een belangrijke wintergroente. De oorspronkelijke Franse naam is "Choux de Bruxelles". In enkele talen, waaronder het Afrikaans (Brusselspruit), het Engels (Brussels sprouts) en het Zweeds (Brysselk책l) verwijst men nog steeds naar Brussel. Er bestaan zowel groene als paarse spruiten. Tegenwoordig worden in de beroepsteelt alleen hybride rassen gebruikt. Deze rassen hebben een cilindrische spruitzetting. Vroeger werden in de beroepsteelt zogenaamde zaadvaste rassen gebruikt, die een piramidale spruitzetting hebben, waardoor deze rassen geplukt moeten worden. Doorplukken wil zeggen dat per keer alleen de rijpste spruiten geplukt worden. Dit kan alleen bij hand-pluk. Nu worden deze rassen alleen nog gebruikt door enkele volkstuinders. In Nederland is spruitkool een belangrijk vollegrond groentegewas en wordt voornamelijk in Zuid-Holland geteeld. Daarnaast komt teelt voor in Flevoland, Zeeland en Noord-Brabant. Wist je trouwens dat spruiten in Amerika ontzettend populair zijn? Ze eten het zelfs in salades, als smooty, als borrelhapje en op een pizza. In New York kun je in veel vooraanstaande restaurants ook spruiten bestellen als bijgerecht. Spruitkool wordt gezaaid tussen februari en half april. De oogst begint in augustus en eindigt in maart. De oogst is eenmalig, hetgeen wil zeggen dat alle spruitjes van een plant in een keer geplukt worden. De pluk gebeurt machinaal door de afgehakte stam in de snijkop van de plukmachine te steken.

36

Er zijn vroege tot zeer late rassen. De vroege rassen geven al in augustus oogstbare spruiten. De zeer late rassen, als er geen strenge winter is geweest, pas in maart. Traditionele rassen hebben een meer uitgesproken smaak dan moderne rassen. Spruitjes kunnen met gemak strenge vorst van wel -15 째C doorstaan. Daartoe worden zetmelen omgezet in suikers, wat de cellen wapent tegen bevriezing. Veel mensen eten ze het liefst als er een keer "de vorst overheen is gegaan". Bij zeer strenge winter kunnen ze wel bitterder worden. Om de smaak iets te nuanceren kun je een stukje preistengel of een gehalveerde ui meekoken. (tip van mijn buurman) De kop van de plant, die normaliter wordt weggegooid of gecomposteerd kun je ook bereiden als groene kool. Het is ook erg lekker met een kaas- of kerriesaus.


Spruitjestaart. Ingrediënten:           

900 tot 1000 gram spruitjes 125 gram champignons 1 ui 250 gram spekjes 6 plakjes bladerdeeg Peper en zout 5 eieren 50 gram bloem 2 eetlepels crème fraîche 1 theelepel tijm 1 theelepel kerriepoeder

Bereiding: Snijd de uiteinden van de spruitjes en verwijder de lelijke blaadjes. Was de spruitjes en kook ze hierna beetgaar. Snijd de ui in halve ringen en de champignons in plakjes. Bak dit in een koekenpan aan. Leg de gebakken ui en champignons even apart en bak de spekjes uit. Verwarm de oven voor op 200 ºC. Meng de eieren met bloem, crème fraîche, peper en zout en breng dit mengsel op smaak met kerrie, tijm, peper en zout.

Meng de spruitjes, spekjes en groenten door het ei-mengsel. Vet een quiche of taartvorm in en bekleed deze met het deeg. Zorg ervoor dat het deeg goed aan elkaar zit. Giet het spruitjesmengsel op het deeg en bak dit 30 minuten in de oven. Siebo

Adventsviering Zondagmiddag 14 december om 13.45 uur is er een adventsviering in gebouw “De Driehoek”. Voorganger is Michel van Heijningen (kerkelijk werker van de Hervormde kerk). Tijdens deze dienst zullen de kinderen van de zondagsschool voor ons zingen! Na de dienst is er voor iedereen warme chocolademelk. Iedereen is van harte welkom!

37


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

0516-426885 06-12996376

onderhoudsbedrijfcdv@live.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

hotel Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

38

Een groot deel van de stroom die we nodig hebben wordt duurzaam opgewekt. Het papier dat wij gebruiken is duurzaam (FSC keurmerk).


Vrouwen en saxofoons Op zondag 21 december verzorgt vrouwenkoor Femmes Vocales uit Gorredijk ’s middags twee verrassende kerstconcerten in de Witte Kerk in Hemrik. De begeleiding is in de deskundige handen van Het Saxofoonorkest uit Drachten. Speciaal voor deze combinatie van vrouwenstemmen en saxofoons heeft orkestleider Karl Veen een groot aantal nieuwe arrangementen gemaakt voor werken uit de Christmas Carol-traditie. Het Saxofoonorkest verzorgt ook een instrumentaal intermezzo. Het koor staat onder leiding van Claartje van Dokkum, zangdocent en gedreven koordirigent. Op het programma staan verrassende en sfeervolle kerstliederen uit Zweden, Canada, Frankrijk, Duitsland en natuurlijk Engeland. Want wat is een kerst zonder John Rutter. Laat u meeslepen en ontroeren door prachtige melodieuze zang en muziek in kerstsfeer. De entree bedraagt € 8,-. Voor jeugd tot en met 18 jaar € 5,-. Het eerste concert is om 15.00 uur. Het tweede concert begint om 17.00 uur. Vanwege de verwachte belangstelling wordt reserveren aanbevolen. Dat kan door een mail te sturen naar:

femmesvocales.kaartverkoop@gmail.c om. Uw reservering wordt binnen enkele dagen bevestigd. Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op nummer: 0516-541685 of 0622055397. Voor meer informatie over het koor en de dirigent, raadpleeg www.femmesvocales.com. Femmes Vocales is één van de vele activiteiten uit het aanbod van Stichting Muziek en Meer Ars Musica. Wilt u meer weten over de stichting, zie: www.arsmusica.nu

Soos Wijnjewoude Maandag 22 december houden we onze Kerstmiddag. Aanvang 15.00 uur in gebouw de Driehoek. Het wordt verzorgd door het zanggroepje uit Bakkeveen met zang en een kerstverhaal. Na afloop de gezellige broodmaaltijd. Opgave kan voor 18 december, tel. 0516-481077. We hopen op een goede opkomst. Namens het bestuur Joke Nust.

39


40


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN

Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur Contactpersoon: D. Müller, tel 0512-302226. Voor meer info: http://members.ziggo.nl/sj.terpstra

Schaakclub Bakkeveen krijgt onder uit de zak van W.E.S. Met de intocht van Sinterklaas in het verschiet speelde het eerste team van Schaakclub Bakkeveen de eerste competitiewedstrijd in de 1e klasse van de Friese Schaakbond tegen W.E.S. -1 uit Wolvega. Wat een feestelijke terugkeer in de prestigieuze 1e klasse had moeten worden werd bittere smart. De Bakkefeansters kregen onder uit de zak van WES en werden met maar liefst 1-7 verslagen. De wedstrijd kende verschillende fasen. In het begin klopten de harten van de Bakkefeansters vol verwachting: Tegenstander W.E.S. als degradant uit de FSB promotieklasse natuurlijk als duidelijke favoriet maar Schaakclub Bakkeveen op papier zeker niet kansloos. De openingen werden doorlopen en dat liep zeker niet slecht voor de thuisclub. Toen de fase waarin op een aantal borden de eerste verschillen duidelijk werden. Ben de Vries was op bord 3 met zwart tegen de bekende Remco Heite goed uit de startblokken gekomen. Gerrit Meppelink kreeg op bord 2 met wit een dame-paard aanval van Joost van Dam over zich heen maar leek goed stand te kunnen houden. Op bord 6 speelde Jorn Brouwer met wit tegen Willem de Beus. De laatste kwam steeds beter te staan. Ook op de borden 4 en 5 kwamen spelers van Bakkeveen in de problemen. Jaap Weidema met wit tegen Meine Wassenaar en Bauke Hoogstra met zwart tegen Edwin Fabriek. Op bord 7 waren Robin Baines en Lieuwe Cnossen op weg naar remise, Dirk Müller met zwart en debutant Menno-Peter van der Meer met wit tegen, respectievelijk de sterke Fokke Jonkman en Rick Kompaan deden op dat moment goed mee en stonden zeker niet slechter dan hun tegenstanders. .

.

Toen kwam de fase van de eerste beslissingen. Jorn’s stelling bleek niet meer houdbaar zodat hij de vlag moest strijken; 0-1. Robin remiseerde ( ½ – 1 ½ ) terwijl ook Jaap en Bauke de strijd moesten staken: ½ - 3 ½. Vier borden gingen de laatste fase in. Al deze partijen waren zwaar omvochten. Gerrit had een pion voorsprong genomen maar kon uiteindelijk de 3 zware stukken van zijn tegenstander toch niet verdedigen: ½ - 4 ½ . Ben stevende op remise af. De tegenstander speelde alleen maar door omdat Ben wat krap in de tijd zat. Zetdwang met een paard brak Ben echter uiteindelijk op zodat hij beslist geen loon naar werken kreeg: ½ - 5 ½ . MennoPeter had een gecompliceerde stelling op het bord gekregen waar het nog alle kanten op kon. Helaas voor de speler van Bakkeveen was dat uiteindelijk niet de goede kant: ½ - 6 ½ voor W.E.S. Als laatste bleef Dirk over. Hij had na de opening diverse torenaanvallen van zijn tegenstander over zich heen gekregen die zijn stelling hadden verzwakt. Dirk bevrijdde zich echter kundig en ging het toreneindspel met 4 tegen 4 pionnen met licht voordeel in. Uiteindelijk was dit, ondanks een tijdsvoorsprong, niet voldoende voor de winst: Een goede remise en een eindstand van 1-7 voor de Wolvegasters. Schaakclub Bakkeveen vindt zich nu terug op de laatste plaats van deze nog jonge competitie. Op 12 december 2014 kan men daar tegen het ook nog puntloze Rijs e.o. met een overwinning weer afstand van nemen. Verslag van Dirk Müller

41


42


Volleybalvereniging DWS Beste volleybalvrienden, Voor de maand december zijn de balsponsors: -

Kapsalon ‘t Leantsje uit Wijnjewoude Bouma Administratiekantoor uit Wijnjewoude

Namens D.W.S hartelijk dank !!! Wedstrijdschema: 11-12 19:15 DWS MB 1 – DFS MB 2 20.15 DWS DS 2 – ODS DS 5 21.15 DWS DS 1 – HVC DS 3 21.15 Grado HS 1 – DWS HS 1

M.F.C de Swingel M.F.C de Swingel M.F.C de Swingel De Doelstien

Wedstrijd data C.M.V volleybal jeugd: 13-12 08.30 – 14.30 De Houtmoune Buitenpost. Mededeling: 15-12 Organiseren de recreanten weer het gezellige mixvolleybal toernooi voor alle leden van volleybalvereniging DWS aanvang 19.00 uur !!! Trainen begint weer op 5 januari 2015. Jeugd van Bertha en Lotte begint op 8 januari 2015. Het bestuur van D.W.S wil iedereen bedanken die dit jaar wat voor de vereniging heeft betekend in wat voor zin dat ook is. Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2015 toe. Bestuur D.W.S.

43


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516

44

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Kerstzangdienst Op zaterdag 20 december is er een kerstzangdienst in MFC de Swingel in Wijnjewoude. Aanvang 19.30 uur. Medewerking wordt verleend door: Muziekvereniging Euphonia Kinderkoor Michel van Heijningen, voorganger Iedereen, jong en oud is van harte welkom op deze avond om dit feest te vieren. Namens de activiteitencommissie van de Hervormde en Gereformeerde kerk in Wijnjewoude.

Dorpsagenda

December 2 Klaverjassen bij café Van der Wey 5 Schutjassen in de ODV kantine 11 Uitstapje naar Tuindorado met de Zonnebloem 13 Schuurverkoop World Servants, Weinterp 47 van 09.00 – 17.00 uur 19 Schutjassen in de ODV kantine 22 Kerstmiddag van de Soos in de Driehoek om 15.00 uur 23 Klaverjassen bij café Van der Wey 26 Kerstfeest in kerk Weinterp om 19.00 uur 30 Verkoop oliebollen door muziekvereniging Euphonia 31 Carbid schieten op het evenemententerrein vanaf 13.00 uur. Januari We wensen alle 2 Schutjassen in de ODV kantine dorpsgenoten warme 12 Receptie 25-jarig bestaan Wâldhûs in de Trijehoek van 14.30 – 16.30 uur feestdagen en een creatief 10 Winterwandeltocht van de VVV vanaf 13.30 uur. 2015! 13 Klaverjassen bijNamens café VanWAW-BA, der Wey Lydia, Fokje, Ilse

45


Prikbord Diabetes collecte

Te huur

De opbrengst van de Diabetes collecte gehouden in Wijnjewoude bedraagt: €1.265,65. Dit bedrag is de laatste jaren niet zò hoog geweest, u heeft gul gegeven, bedankt daarvoor. Tevens wil ik namens het Diabetes Fonds alle collectanten bedanken voor hun inzet.

Door omstandigheden zijn een paar percelen vrij gekomen op de Volkstuin. Deze percelen zijn “plantklaar” en kunnen vanaf januari 2015 al worden gehuurd. Voor inlichtingen kun je bellen met Mariëlle van Smeerdijk. Tel. 06-40595052. Of stel je vraag bij vtcboerestreek@wijnjewoude.net. Wist je dat… je voor 40 m2 volkstuin minder betaald dan voor één m2 snippergrond.

Gevraagd Is er nog iemand die een stuk schapenweide (met of zonder koppel schapen) beschikbaar heeft in een straal van 10 km. rond Wijnjewoude, zodat ik samen met mijn honden kan gaan trainen op de schapen. Wij gaan wekelijks "op les" maar thuis extra trainen zou wenselijk zijn. Mijn honden zijn geen bijters en werken eerlijk naar de schapen toe. Kosten of hulp bij onderhoud kunnen we bespreken. Susan Greydanus Tel.:0516-480534

Te huur Oud-Hollandse Spelen Keus uit 20 stuks Nu óók: stokvangen (elektrisch)! Telefoon: 0516-481335 Verkoping in het Wâldhùs De verkoping voor het Rode Kruis heeft € 209,45 opgebracht. De fruitmand is gewonnen door Jannie Woudstra. Zij raadde het aantal beukennootjes, het waren er 309. De tas met levensmiddelen werd gewonnen door Sjoukje Luinenberg. Hartelijk dank voor uw inzet. Janke Jongsma en Froukje Pera.

46


47


48


De ban december 2014  
De ban december 2014  
Advertisement