Page 1


Redactie "de Bân” Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67

tel: tel: tel: tel: tel: tel:

48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 05 48 14 57 48 17 27

Een praatje bij het plaatje De enige echte Paashaas.

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL64 RABO 0369 0651 82

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 2 mei 2015. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 25 april 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 23 april binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl

Vrienden van de Swingel allen hartelijk bedankt De vriendenactie die in februari in Wijnjewoude is gehouden is een groot succes geworden. Nu alles binnen in, staat de teller op maar liefst 329 aanmeldingen. Niet alleen is dit aantal al indrukwekkend. De bijdrage die we vroegen was minimaal € 5,- per aanmelding. Het totale bedrag dat is verkregen was behoorlijk groter € 2.000.- ! Een speciaal woord van dank voor de 18 (!) vrijwilligers die iedereen hebben bezocht. We houden u natuurlijk op de hoogte van de besteding van dit geld. Namens het bestuur van MFC De Swingel, Goos Bus, secretaris

Als de haan niet kraait voor het avondrood gaat het regenen of de haan is dood.

3


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

onderhoudsbedrijfcdv@live.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

hotel Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

drukkerij RB Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

4

berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97 www.drukkerijpool.nl In 2014 waren we energieneutraal! Het papier dat wij gebruiken is duurzaam (FSC keurmerk).


Dodenherdenking 4 mei in Wijnjewoude Eregasten Dit jaar mogen we gedenken dat de vijandelijke bezetting van Nederland 70 jaar geleden tot een einde kwam. Gelukkig zijn er in ons dorp nog heel wat mensen die hier levendige herinneringen aan hebben. Velen waren in die tijd schoolkinderen, anderen jongvolwassenen. Daarom wil Plaatselijk Belang deze mensen graag als eregast bij de dodenherdenking uitnodigen. We gaan zorgen dat iedere 80-plusser die dat wil, op maandag 4 mei aanwezig kan zijn bij het monument op de begraafplaats bij de kerk aan de Weinterp. Wij zorgen voor vervoer, voor een zitplaats bij het monument en voor persoonlijke begeleiding door een basisschoolleerling. Verder zal de ceremonie het bekende en gewaardeerde sobere verloop krijgen zoals hieronder beschreven. Na afloop gaan we met de ouderen naar MFC De Swingel om elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee te ontmoeten en herinneringen op te halen. Rond negen uur brengen we de gasten weer thuis. Bent u 80-plusser en wilt u de dodenherdenking graag bijwonen?

Bel met: Hilly Renkema Henk van der Wal Janny Janssen

0516-481465, 06-41681098 0516-480562

Programma Iedereen wordt uitgenodigd om samen te komen aan de Tsjerkereed naast de voormalige pastorie om 19.45 uur. Vanaf dit punt volgt een stille tocht naar het monument op de begraafplaats. Daar wordt een gedicht of kort verhaal voorgelezen door een leerling van Votum Nostrum en vervolgens wordt de krans gelegd door leerlingen van It Twaspan. Om 20.00 uur nemen we twee minuten stilte in acht waarna Euphonia twee coupletten van het Wilhelmus speelt. De ceremonie wordt afgesloten met klokgelui waarbij we de begraafplaats verlaten en de stoet ontbonden wordt. Plaatselijk Belang hoopt dat veel dorpsgenoten, jong en oud, zich aangesproken voelen om deze waardige herdenking bij te wonen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janny Janssen, 0516480562

Het kan vriezen het kan dooien, maar als je op je bek gaat zijn ze te laat met strooien.

5


Rabo geldautomaat Recent heeft Rabobank Drachten ons bestuur geïnformeerd over haar besluit om de geldautomaat in Wijnjewoude per 1 mei te sluiten. Het spijt ons erg dat deze dienstverlening uit ons dorp moet verdwijnen. We hopen dat we als Wijnjewouders onze kwetsbare dorpsgenoten zullen ondersteunen bij hun behoefte aan contant geld. NL deed etc. Op onze dorpswebsite www.wijnjewoude.net kunt u leuke

berichtjes lezen en foto’s bekijken van o.a. onze inzet tijdens NL doet (verdubbeling van de jeu-deboulesbaan), de inloopavond van de herinrichting Merkebuorren en de algemene ledenvergadering op 10 maart jl. waarvan hieronder het verslag. Like Wijnjewoude.net op facebook dan krijg je dorpsnieuwtjes automatisch binnen.

Verslag Ledenvergadering Plaatselijk Belang 10 maart 2015 die met het Wâldhûs bezig is. Dit is verouderd en voldoet niet meer aan de tegenwoordige eisen.

Aanwezig zijn 60 personen, exclusief de 9 personen van Plaatselijk Belang. Ook zijn een paar politieke partijen aanwezig. Bij binnenkomst werd iedereen voorzien van koffie/thee en cake. 2. Opening De voorzitter Grietje Rooks opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ze is blij met zo’n grote opkomst. Na enkele huishoudelijk mededelingen worden vertegenwoordigers van de Rabobank en politieke partijen van harte welkom geheten. Ook de heer Monderman en Veenstra worden welkom geheten. De heer Monderman heeft jaren lang de contributie opgehaald voor PB en nieuwe leden geworven. De heer Veenstra haalt nu de contributie op. Eerst komen de huishoudelijke zaken aan de orde. Presentielijsten liggen op de tafels en ook het jaar- en financieel verslag van afgelopen jaar.

- Duurzaam /Energie zuinig Wijnjewoude is pilot vanuit de gemeente. Het doel is om over 10 jaar ons dorp zelf te voorzien van energie. Dorpsgenoten worden op de hoogte gehouden via de Bân en de Website. Een medium wat ook steeds meer door Plaatselijk Belang wordt gebruikt. Ook zullen de buurtverenigingen er meer bij betrokken worden. -Historische foto’s Hier is een werkgroep mee bezig om mooie oude foto’s op de website te zetten en er een mooi geheel van te maken. Een gedeelte daarvan is al te zien op de website. Het bestuur van Plaatselijk Belang hoopt in een volgende ledenvergadering hier een presentatie van te kunnen geven.

3. Mededelingen - Ouderenhuisvesting De meeste ouderen willen graag in hun eigen dorp blijven wonen. Vanuit Plaatselijk Belang is er een werkgroep opgericht

- Dorpsspiegel Vanuit de dorpsspiegel is Plaatselijk Belang bezig om te kijken wat beter kan in het dorp. De aandachtspunten die eruit springen zijn activiteiten voor

6


de jeugd, de eenzaamheid bij de jongeren/ ouderen. Plaatselijk Belang gaat samen met het bestuur van De Swingel bekijken hoe we verder kunnen. Het dorpshuis De Swingel is belangrijk voor het dorp. - Klein Groningen Samen met inwoners van Klein Groningen heeft Plaatselijk Belang een werkgroep opgericht. In SA heeft een artikel gestaan over het moeizaam verloop om de fabriek daar weg te krijgen. De wens van Plaatselijk Belang is dat de gemeente het weer oppakt en met de eigenaren van de fabriek in gesprek gaat. Ook het kruispunt Merkebuorren/Mounleane heeft de aandacht van Plaatselijk Belang. Het is een gevaarlijk kruispunt. -Informatie avond over de Merkebuorren Op 19 maart is er een informatie avond over de Merkebuorren. In het kader van de N381 wordt deze opgeknapt. Via de Woudklank worden inwoners uitgenodigd en de aanwonenden krijgen een persoonlijke brief. Vaststellen notulen ledenvergadering 15 april 2014 De notulen liggen op de tafels ter inzage. Ook hebben ze in de B창n en op de website gestaan. Er zijn geen vragen en opmerkingen. Janny Janssen wordt bedankt voor de opgestelde notulen. 4. Jaarverslag 2014/2015 Secretaris De heer Heslinga vraagt wat er met de boscamping gaat gebeuren. Er zijn gegadigden die graag de camping over willen nemen. Wie dat zijn is niet bekend. Het is jammer dat het er zo bij ligt. Plaatselijk Belang heeft contact met Staatsbosbeheer. Het is belangrijk

dat de camping blijft bestaan voor het dorp. 5. Jaarverslag Penningmeester De kascommissie bestond dit jaar uit Anke Posthumus en Henk Heslinga, zij hebben de kas gecontroleerd en goedgekeurd. Zij prijzen Janny dat alles er goed uitzag. Degene die de plaats van Anke Posthumus in de kascommissie gaat innemen is Martje Seefat. Als reserve geeft zich op Wiebe Veenstra. 6. Bestuursverkiezing Aftredend is dit jaar Aldert Voolstra. Aldert heeft 9 jaar als bestuurslid gefunctioneerd waarvan een aantal jaren als voorzitter. De voorzitter bedankt Aldert voor zijn inzet. Hij heeft zich vooral bezig gehouden met de woningbouw Welfingstrjitte, Dorpssteunpunt en de ouderenhuisvesting. Als afscheid krijgt hij een bos bloemen en het cadeau komt nog maar wordt niet de traditionele spiegel die het bestuur gewend is om te geven. Het blijft nog even geheim. Aldert bedankt het bestuur voor de prettige samenwerking en wenst het bestuur een goede toekomst en veerkracht. Als nieuw bestuurslid mogen we verwelkomen de heer Albert van der Velde. Hij stelt zich even in het kort voor. De heer Monderman geeft aan om ook de jongeren bij Plaatselijk Belang te betrekken. Dit is onze toekomst. Als aandachtspunt geeft hij het bestuur mee dat er een goede afspiegeling van de levensbeschouwing moet zijn van het dorp. 6. AED Vanuit de scholen is er de vraag gekomen of er in het dorp AED kasten kunnen komen. Vanuit deze vraag is er een werkgroep opgericht. Hierin zitten Frits van der Meulen, Mirjam van der 7


Jan van der Veen k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

Auto- en schadeherstelbedrijf

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516

8

0516 - 48 13 05

Voorzitter:

Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

0516 - 42 78 83 06 - 460 38 467 jvanderveenautos@live.nl

UITVAART VER. E.D.D.

Herenweg 19 Weversw창l 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74

Tolleane 14 9241 WH Wijnjewoude


Lei, Hennie Nutters en Jaap Haven. Binnen 1 jaar zijn er sponsoren gevonden voor de 1ste AED kast die geplaatst wordt bij de Familie H. van der Wal. Sponsoren zijn Zorgverzekering de Friesland met € 500.00 en de heer Brouwer van de Rabobank overhandigt het bestuur een cheque van € 2500,00 De heer Brouwer geeft aan dat ze goede maatschappelijke doelen willen sponsoren om de gemeenschap te versterken. Dus ook Verenigingen en Stichtingen komen hiervoor in aanmerking. De voorzitter bedankt de Rabobank voor de symbolische cheque. Daarna wordt er nog een foto gemaakt van de AED werkgroep en worden ze bedankt voor het mooie werk dat ze gedaan hebben. 7. Rondvraag De heer Nust vraagt of er mensen voor de AED worden opgeleid. Frits geeft aan dat er 10 tot 15 mensen zijn

opgeleid die direct aan de slag kunnen. Op harstlag.nl staat meer informatie over de AED. Het opleiden kost € 10,00 per persoon. In de pauze wordt iedereen van koffie/thee voorzien. Daarna werd de voorzitter verstoord door het optreden van Pien en Fien. Zij stelden een aantal heikele punten aan de orde. Ze waren goed voorbereid want ze waren goed op de hoogte van wat er in het dorp speelt. Na dit optreden sluit de voorzitter de vergadering, dankt de dames Pien en Fien voor hun vrolijke inbreng en hoopt dat met dit optreden de eerst stap voor verdere culturele activiteiten in ons dorp is gezet. Een wens die geuit is tijdens de Slinger aan de Swingel. Auckjen Weidema, notulist

9


Dorpssteunpunt Sinds 1 februari kunt u bij ons ook terecht voor het ”ruilen” van boeken. De bedoeling is dat u een boek van u zelf meebrengt en een ander boek mee terug neemt. We hebben inmiddels al enkele trouwe bezoekers maar meer zijn altijd welkom! Het aanbod is gevarieerd, van roman tot waar gebeurd, van streekroman tot thriller. Er zijn geen kosten aan verbonden en er wordt geen administratie bijgehouden. Komt u eens langs tijdens de zitting van het dorpssteunpunt. Dan willen wij u graag op het volgende wijzen: veel mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dit is ook de tendens van de overheid. Om dit te realiseren zijn er mogelijkheden om uw huis, soms met kleine veranderingen, aan te passen. Hierbij kunt u denken aan het plaatsen van een verhoogd toilet, een traplift, een brandmelder om maar iets te noemen. Hebt u de beschikking over internet dan kunt u eens kijken op www.huistest.nl en de test doen. Bij de gemeente Opsterland is een folder verkrijgbaar met daar in tips over aanpassingen aan uw woning.

Medibelconsulting persoonlijke begeleiding en ondersteuning

Voor de ouderen om zelfstandig thuis te blijven wonen, met een beetje extra gezelligheid. Wilt u wandelen, of hulp voor een bezoek aan het ziekenhuis? Kijk voor meer mogelijkheden op mijn website. Of bel. T. 0516 471147 of M. 06-15095597 E. medibelconsulting@gmail.com W. medibelconsulting.nl Bûtewei 59, Wijnjewoude

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

10

Ook is er de mogelijkheid dat er iemand vrijblijvend en gratis langskomt om met u door uw huis te lopen en advies te geven. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met het dorpssteunpunt. Wij zijn aanwezig op woensdagochtend in de even weken van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Swingel, of telefonisch bereikbaar op nummer 0612 548 683 van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. De vrijwilligers van het dorpssteunpunt.

s Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude


WEN komt uit de startblokken De grote WEN ambitie om Wijnjewoude in tien jaar Energie Neutraal te krijgen vraagt om een gedegen voorbereiding en zorgvuldig procesverloop. Langzaam maar zeker worden lijnen van het langjarig project zichtbaar. De diverse werkgroepen zijn bezig hun concrete doelstellingen voor de korte en lange termijn te definiëren. De agrariërs krijgen binnenkort hun tweede nieuwsbrief met voorstellen voor snel renderende besparingsmaatregelen. Woensdag 25 maart heeft WEN voorzitter Grietje Rooks een kort radiointerview gegeven aan Omrop Fryslân in “Fryslân fan ‘e moarn”. Op de dorpssite kun je het interview beluisteren. Nulmeting Ben je geïnteresseerd om het elektriciteits- en gasverbruik van Wijnjewoude de komende jaren te volgen, dan kun je alvast op www.wijnjewoude.net de zogenaamde nulmeting bekijken. Dit is een handige weergave van de verbruikssituatie bij aanvang van ons WEN project. De basisgegevens, die ons via de gemeente verstrekt worden zullen we jaarlijks actualiseren zodat iedereen het resultaat van de gezamenlijke inspanningen kan volgen. Goed bezig Heb jij al veel geïnvesteerd in het omlaag brengen van je eigen verbruik, dan vinden we het mooi om met jou in contact te komen. Of lijkt het jou leuk om actief bij WEN betrokken te zijn? Laat het ons weten, want hulp is bijzonder welkom!

Weetje van de maand Buurtvereniging De Trambrêge wil zich inzetten voor WEN. In haar jaarvergadering is buurtvereniging De Trambrêge enthousiast geworden om samen bezig te gaan met het Energie Neutraal maken van ons dorp. Namens WEN hebben Grietje Rooks en Frans Pool het een en ander over de plannen verteld en de buurtbewoners uitgenodigd mee te denken hoe zij zelf met heel eenvoudige maatregelen bij kunnen dragen aan energiebesparing. De buurtgenoten willen de komende maanden samen aan de slag met simpele besparingsmaatregelen. Ook gaan ze hun verbruik met elkaar vergelijken. En dan, tijdens hun bbq in september, willen ze de resultaten van hun acties delen met WEN. Een pracht voorbeeld dat hopelijk veel doet volgen. Dus als jouw buurtvereniging, of ander groepje bewoners, ook meer wil weten over hoe jullie samen met simpele maatregelen kunnen bijdragen aan een energieneutraal Wijnjewoude? Neem contact op met Grietje Rooks, 0516-491350. Janny Janssen.

11


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude taekematimmerwerken@hetnet.nl www.taekemabouw.nl

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

12

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen


Open avond MFC de Swingel De open podium avond van 11 april komt steeds dichterbij. Er zijn veel artiesten die hun talenten zullen tonen. Het is ons gelukt een gevarieerd programma op te stellen. Hieronder het voorlopige programma, enkele wijzigingen zijn nog mogelijk. Het programma begint om 19.30 uur precies. Rond 21.00 uur is een pauze gepland. Omdat er zoveel aanmeldingen zijn, zal de avond tot rond 23.00 uur gevuld zijn met artiesten. Daarna is er natuurlijk nog gelegenheid om na te praten onder het genot van muziek (Dash) en een drankje. Voor de pauze treden op: Andries Monderman, Djembé groep, Martha Hof, Daniëlle Piek, Christina de Boef, Romy en Mariëlle, Longa, acrogroep,

conferencier, dans dans zang zang zang acrobatiek

Na de pauze: School orkest Votum Nostrum, Andries Monderman, Else Talsma, Eddie Mulder, Blowing Away, Hy Jack, Dash,

muziek conferencier (tweede gedeelte) zang-gitaar gitaar zang-gitaar zang-gitaar rockband

De avond wordt gepresenteerd door Johan Janssen. Vanaf 19.00 uur gaat de kassa open. Entree is €3,- voor volwassenen, kinderen (basisschoolleeftijd en jonger) mogen gratis naar binnen. Vrienden van De Swingel krijgen twee kaartjes voor de halve prijs. We hopen op uw komst en verwachten een prachtige avond mee te maken. Namens de voorbereidingscommissie, Goos Bus, secretaris MFC De Swingel

Als je blijft staren naar de plek waar de zon onderging, zal je hem nooit meer op zien gaan.

13


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing”

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Nu ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs 14


Leffert Blaauw en de Leffertshutte Leffert Blaauw en de Leffertshutte Wa wie Leffert Blaauw? Leffert Blaauw is berne op 18 maart Wa wie Blaauw? 1888 yn Leffert De Himrik en wie de soan fan Leffert Blaauw berne op maart Klaas Hendriksis Blaauw en 18Geeske 1888 yn De Himrik en wie de soan fan Jacobs de Jong. Klaas Hendriks Blaauw en Geeske Op 27 maaie 1915 boaske hy mei Jacobs de Jong. Evertje Jans Jansma, berne op 13 Op 27 maaie 1915 boaske hy mei novimber1888 yn Donkerbroek en Evertje Jans Jansma, berne op 13 dochter fan Jan Jansma en Grietje novimber1888 yn Donkerbroek en Stoker. dochter fanhoulik Jan Jansma en Grietje Nei harren op 27 maaie 1915, Stoker. hienen se earst in kafeetsje oan de Nei harren houlik op 27 maaie 1915, Weinjeterper Kompanjonsfeart mar hienendesetramwei earst infan kafeetsje oan nei de doe’t de Gordyk Weinjeterper Kompanjonsfeart mar Easterwâlde yn 1917 oanlein waard doe’t deLeffert tramwei fankafee de Gordyk nei besleat in nij te bouwen Easterwâlde yn 1917 oanlein waard oan de trambaan. De trambaan lei besleat Leffert lâns in nijwylst kafeedete Haadwei bouwen efter it kafee oan de trambaan. De trambaan (no Weinterp) foar it kafee lâns rûn. lei efter it kafee lâns wylst In delibbenleas Haadwei It echtpear krige 6 bern. (no Weinterp) foar it kafee lâns rûn.Jan berntsje yn 1915, Klaas (1916), It echtpear krige 6 bern. In libbenleas (1918), Geeske (1919), Gryt (1920) en berntsje yn 1915, Klaas (1916), Jan Albert (1922). (1918), Geeske (1919), Gryt (1920) en Leffert spile fioele en wie Albert (1922). dûnsmuzikant fan hûs út. Hy spile op Leffert spile fioele en enliet wol wie alle feesten yn de omkriten dûnsmuzikant fan hûs út. Hy spile gauris syn fioele earne hingje. As op hy alle feesten yn de omkriten wol dan wer frege waard moastenerlietearst gauris syn fioele earne hingje. As en hy wer neigean wêr’t hy it lêst spile hie dan wer frege waard moast er earst wer neigean wêr’t hy it lêst spile hie en

helle dan it ynstrumint dêr wei. It kafee dat er bouwe liet wie wat helle dan ynstrumint dêr wei. lúkser as it Kafee Bergsma (It houten It kafee dat er bouwe liet wie wat Himeltsje) en oare kafeetsjes dy’t oan lúkser as Kafee Bergsma (It houten de feart stienen. Himeltsje) en oare kafeetsjes dy’t oan de feart stienen. ‘The Family Band’

Omdat syn hert dochs mear lei by it ‘The Family spyljen woe Band’ der ha dat syn bern ek Omdat syn dochs mear lei by teit spylje learehertsoenen om him spyljen woe der ha dat syn bern ek begelieden. spylje leare soenen om him te We prate dan oer leeftiden dat se noch begelieden. nei de legere skoalle gienen. We prate dan oerkoe leeftiden dat neat se noch Klaas de âldste, der earst fan nei de legere skoalle gienen. en begeliede yn it begjin mar mei wat Klaas de âldste, deren earst neat akkoarden op dekoe piano letter op fan de en begeliede yn it begjin mar mei akkordeon, Jan op de fioele wat en akkoarden piano en letter op de Geeske op op de de piano. akkordeon, Jan de fioele en Dat gie yn it earstop somtiden wol wat Geeske op de piano. mâl. Se soenen optrede by Meestringa Dat gie yn it earst somtiden wat yn Duerswâld, mar der wie gjinwol piano. mâl. Se soenen optrede by Meestringa Doe moast Klaas mar in akkordeon yn Duerswâld, wie gjin piano. liene by Ids vanmar derder Molen, de klavier Doe moast Klaas mar in akkordeon fan de piano wie dochs lyk oan dy fan liene by Ids van Molen, de klavier de akkordeon fûnder heit. Lokkich mocht fan en de sa piano wiespile dochs lyk oan dy fan dat ha se yn Duerswâld, de akkordeon fûn heit. mocht Letter koe Klaas ienLokkich keapje by dat en sa ha se spile yn Duerswâld, Dantuma op de Gordyk. Mei dizze is it Letter koe ôfrûn. KlaasDoe’t ien sekeapje by net sa goed wer ris by Dantuma op de Gordyk. Mei dizze is it net sa goed ôfrûn. Doe’t se wer ris by

15


aas in de ere wa by it en me om

en he as ert er) n).

ral an ral en

de de en

Meestringa optrede moasten en Klaas dat ding efter op de fyts hie yn in Meestringa optrede Klaas doaze, (it frear dat itmoasten kreake) en rekke de dat ding efter itop de fytsenhie yn in riem los troch skodzjen dondere Meestringa optrede moasten en Klaas doaze, (it frear dat itfyts kreake) de dat ding fan de en... rekke yn twa dat ding efter op de fyts hie yn in riem losWer trochmoast it skodzjen en dondere stikken. hy ien liene, no by doaze, (it frear dat it kreake) rekke de dat ding yn fanHoarnstersweach. de fyts en... ynYntwa Zandstra it riem los troch it skodzjen en dondere stikken. Weroer moast hy ienen liene, no by roettsjuster de heide de wiken dat ding fan de fyts en... yn twa Zandstra yn Hoarnstersweach. Yn it del. Hy mocht him samar meinimme stikken. Wer moast hy ienen liene, no by roettsjuster de heide dewerom wiken en krekt foaroer it dûnsjen wie er Zandstra yn Hoarnstersweach. Yn it del.koe Hymei mocht him samar meinimme en spylje. roettsjuster oer de heide en de wiken en krekt it dûnsjen wie erwaarden werom Doe’t defoar bern wat grutter del. Hy mocht him samar meinimme en koe mei spylje. krigen se in offisjele namme ‘The en krekt foar it dûnsjen wie er werom Doe’t de bern Leffert wat grutter waarden Familieband’ (fioele), Klaas en koe mei spylje. krigen se in Jan offisjele namme Albert ‘The (akkordeon) (trompet), Doe’t de bern wat grutter waarden Familieband’sjonger Leffert en (fioele), Klaas (trompet, drummer) krigen se in offisjele namme ‘The (akkordeon) Janen (trompet), Albert Geeske (piano) Gryt (saksofoan). Familieband’ Leffert (fioele), Klaas (trompet, sjonger Mar ûnderling wikselen en se ek drummer) wol. (akkordeon) Jan (trompet), Albert Geeske (piano) en Gryt (saksofoan). Se waarden faklju en rekken oeral (trompet, sjonger en drummer) Mar ûnderling wikselen se wol. fan bekend, wylst Leffert ineksoart Geeske (piano) en Gryt (saksofoan). Se waarden faklju oeral manager waard foar en synrekken bern. Oeral Mar ûnderling wikselen seineksoart wol. fan bekend, wylst Leffertfrege spilen se en waarden en hierden Se waarden faklju en rekken oeral manager foar syn bern. Oeral in auto omwaard oeral te kommen. bekend, wylst Leffert in soart fan spilen se rekke en waarden Yn 1939 de fleurfrege derútenenhierden yn de manager waard foar syn bern. Oeral in auto om oeral te kommen. besettingstiid wie it foarby foar de spilen se en waarden frege en hierden Yn 1939 fleur derút yn de band. Derekke berndesetten ôf enengienen in auto om oeral te kommen. besettingstiid wie it foarby foar de Yn 1939 rekke de fleur derút en yn de band. De bern setten ôf en gienen besettingstiid wie it foarby foar de harren eigen gong. band. De bern setten ôf en gienen Besketten It kafee moast no allinne it ynkommen opbringe foar Leffert en it gesin. Dat wie betiden tige goed en dan wer striemin. In tsjinfaller wie doe’t it kafee oan it ein fan de oarloch 22 february 1945 troch in Ingels fleantúch besketten waard (der stie in Dútsk fehikel) en hast alle dakpannen wienen stikken en grutte gatten yn de muorren. Syn frou Evertje waard troch in kûgel yn de rêch rekke en rekke ferwûne. De buert krige ek de skrik fan harren libben en sochten by de sjitterij dekking ûnder de tafels en yn de kelder. Jappie Bakker, de bakker, kaam sels fan skrik mei de kont yn de molkepanne telâne. Hy sil it wol net mear opdronken ha tink ik. Mar grut wie de skea by en oan de Leffertshutte wêr’t Leffert sels foar opdraaie moast. De strjitte foar it kafee 16 like wol in gatsjepanne, safolle kûgels sieten der yn.

harren eigen gong. harren eigen gong. Besketten It kafee moast no allinne it ynkommen harren eigen gong. Besketten opbringe foar Leffert en it gesin. Dat It kafee moasttige no allinne it ynkommen wie betiden goed en dan wer Besketten opbringe foar Leffert en it gesin. Dat striemin. In tsjinfaller wie doe’t it kafee It kafee moast no allinne it ynkommen wie itbetiden goed en wer oan ein fantige de oarloch 22 dan february opbringe foar Leffert en it gesin. Dat striemin.troch In tsjinfaller wie doe’tfleantúch it kafee 1945 in Ingels wie tige goed en dan wer oan itbetiden ein fan de oarloch besketten waard (der stie22 infebruary Dútsk striemin. In tsjinfaller wie doe’t it kafee 1945 troch in Ingels fleantúch fehikel) en hast alle dakpannen oan it ein fan de oarloch 22 february besketten waard in yn Dútsk wienen stikken en (der gruttestie gatten de 1945 troch in Ingels fleantúch fehikel) en hast alle dakpannen muorren. Syn frou Evertje waard troch besketten waard (der stie in Dútsk wienen grutte gatten de in kûgelstikken yn de en rêch rekke en yn rekke fehikel) en hast alle dakpannen muorren. Syn ferwûne. De frou buertEvertje krige waard ek de troch skrik wienen stikken en grutte gatten yn de in kûgel yn libben de rêch en by rekke fan harren en rekke sochten de muorren. Syn frou Evertje waard troch ferwûne. De buert ek deen skrik sjitterij dekking ûnderkrige de tafels yn in kûgel yn de rêch rekke en rekke fan kelder. harren Jappie libben Bakker, en sochten by de de de bakker, ferwûne. De buert krige ek de skrik sjitterijsels dekking ûnder yn kaam fan skrik meidedetafels kont en yn de fan harren libben en sochten by de de kelder. Jappie Bakker, de bakker, molkepanne telâne. Hy sil it wol net sjitterij dekking ûnder de tafels en yn kaam opdronken sels fan skrik mei ik. de kont yn de mear ha tink de kelder. Jappie Bakker, de bakker, molkepanne Hybysil en it wol Mar grut wie telâne. de skea oan net de kaam sels fan skrik mei de kont yn de mear opdronken ha tink ik. sels foar Leffertshutte wêr’t Leffert molkepanne telâne. Hy sil it wol net Mar grut moast. wie deDe skea by foar en oan de opdraaie strjitte it kafee mear opdronken ha tink ik. Leffertshutte wêr’t Leffert sels foar like wol in gatsjepanne, safolle kûgels Mar grut wie de skea by en oan de opdraaie sieten dermoast. yn. De strjitte foar it kafee Leffertshutte wêr’t Leffert selskûgels foar like wol in gatsjepanne, safolle opdraaie moast. De strjitte foar it kafee sieten der yn. like wol in gatsjepanne, safolle kûgels sieten der yn.


Ungefal Tichtby de Leffertshutte hat ek noch in bysûnder ûngefal pleatsfûn. Yn de begin jierren tweintich is ien fan de bern, Anna hiet se, fan de famylje Gerrit Rooks ûnder de tram rekke en oerriden. Mem Eltje (Elske) stie by de sleat te waskjen wylst Anna oan de oare kant by de tramrails stie te sjen wat mem dêr oan de sleatskant stie te dwaan. Se rûn efter út, krekt doe’t de tram, dy’t yn de bocht altyd ôfremje moast, der oan kaam. Mem seach it barren, it famke krige in tik fan de lokomotyf en foel tusken de rails del. Se raasde it út: ‘Lizzen bliuwe Anne.., lizzen bliuwe....lizzen bliuwe...!!! Se sloech de hannen foar har gesicht om mar net te sjen wat er fan har berntsje wurde soe. De tram dindere fjirder en remme doe ôf. Efter de tram lei in lyts famke, stil tusken de rails, der wie neat wat noch op libben like. Heit Gerrit dy’t oan it wurk wie, seach har ek lizzen en rolle út ferbjustering in bal nei har ta, dy der lei en rop: ‘pak de bal Anne, toe dan!!!‘. Ynienen kaam der beweging yn it heapke klean en it fjouwerjierrige famke kaam oerein en noch dûzelich fan de klap rûn se gûlend nei de bal ta en pakte dy op...... Sy libbet !! Sy libbet !!!! Mem Eltje Rooks-Oosterloo koe de hannen foar har gesicht weihelje en hat har dochter fêst tige patte en oankrûpt. Mei trienen yn de eagen sei sy: ‘myn famke, myn famke!!. It is wier in wûnder datst noch libbest, God is ús genedich.’

Der binne dôchs noch wûnderbaarlike dingen yn dizze wrâld. De famylje Gerrit Rooks hat letter by it oantal bern dy’t se al hienen ek noch in twilling, Siepie en Jannie, fan de famylje Jan From yn hûs naam en grut brocht. Harren mem wie betiid weirekke en de bern moasten holpen wurde. Dat dienen Gerrit en Eltje yn harren grutte gesin mei leafde. Leffertshutte (Café ‘Weg Wijnjeterp’) Op 22 oktober 1945 kaam Leffert syn frou Evertje Blaauw-Jansma te ferstjerren. Miskien hat dat wol de trochslach dien by Leffert, it kafee is ferkocht en Leffert de muzikant en kafeehâlder is fuort gien en op 10 augustus 1960 yn Haarlem stoarn. De Leffertshutte is noch troch in oantal famyljes as kafee eksploitearre west. Mar nimmen fan de famyljes Althuis, Oosterhof, Kooistra of Thiescheffer ha der in goed rinnend bedriuw fan meitsje kind. Op freed 9 novimber 1979 is de Leffertshutte om 10 oere yn de brân rekke en ôfbaarnd. Foar de brân wie troch ynbraak al in part fan de drank troch ûnbekenden master makke krekt as de hinnen, dy’t op it hiem omrûnen. De rest fan de drank is troch de polysje meinommen en opslein op it polysjeburo. Mei tank ûnder oare Huisman en alle oaren.

oan

Kerst

Henk F. Hansma De Himrik

Wie altijd de wind in de rug wil hebben komt nooit thuis.

17


Berichtgeving Rabobank Drachten Friesland Oost over geldautomaat Wijnjewoude Rabobank Drachten Friesland Oost wijzigt haar dienstverlening. Op 1 mei sluit de bank de geldautomaat in Wijnjewoude. In gesprekken met Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude en Ondernemersvereniging WijnjewoudeHemrik heeft Rabobank Drachten Friesland Oost haar besluit gemotiveerd. Klanten kiezen voor virtueel Kor Bolhuis, manager Particulieren: “Klanten van de Rabobank regelen hun bankzaken steeds vaker via internet en hun mobiel. Men kiest zelf welk kanaal het beste bij hen past. Ook zien we dat het gebruik van geldautomaten is afgenomen, mensen betalen vaker met pin en er wordt meer online gewinkeld. Er is dus minder behoefte aan contant geld”. De bank is voortdurend in gesprek met ondernemers om ook hen te adviseren hoe zij kunnen inspelen op deze veranderingen. Veiligheid Rabobank heeft bij nemen van haar besluit rekening gehouden met het aantal transacties bij de geldautomaat, geografische spreiding en de beschikbaarheid van alternatieven. Daarnaast worden er steeds strengere

18

veiligheidseisen gesteld aan locaties met geldautomaten. Dit vraagt nieuwe investeringen. “De noodzakelijke investeringen zijn in dit licht helaas niet verantwoord”, aldus Kor Bolhuis. Dichtbij In de gesprekken heeft de bank een aantal alternatieven toegelicht waaronder Volmachten en de Rabo Geld Expres; een dienst waarbij klanten geld aan huis kunnen laten bezorgen. Ook organiseert de bank regelmatig een workshop Internetbankieren. Wilt u meer weten over de Rabo Geld Expres, een workshop Internetbankieren of de mogelijkheden van virtueel bankieren neem dan contact op met ons via het Klant Contact Centrum; (0512) 58 77 77 of particulieren@dfo.rabobank.nl.


Swingel Nieuws!! Het eerste kwartaal van 2015 zit er op. Voor de Swingel betekent dat een afsluiting van de winter en volle vaart het voorjaar in! Een terugkerend scenario is de aanhoudende en toenemende drukte in het dorpshuis. We merken maand op maand dat er meer bezoekers komen en dat die langer blijven. Dat merken we bijvoorbeeld bij de muziekavonden maar ook bij initiatieven van bijvoorbeeld de werkgroep N381. Een aantal hoogtepunten van maart op een rij. De ledenvergadering van Plaatselijk Belang. Deze werd erg goed bezocht. Dat toont de betrokkenheid met het dorp. Het feest van de ondernemersvereniging. Heel erg gezellig met een smakelijk buffet. Het Fifa-toernooi. Zo’n 30 vooral jongeren die gewapend met play stations met elkaar de strijd aangingen. De verkiezingen. Met een veel hogere opkomst dan het landelijke gemiddelde. De inloopmarkt van werkgroep N381. Niet alleen de ontwikkeling van de snelweg maar ook de herinrichting van de Merkebuorren werd hier toegelicht. Extreem goed bezocht. Nl doet! 75 vooral ouderen beleefden hier een gezellige middag. Met een borrel en een hapje. Het feest van ODV. Uiteraard ook zeer gezellig met biertjes tot in de vroege uurtjes. De kinderspeelgoed en kleding beurs. Weer goed georganiseerd. De kinderdisco! Wat komt er aan in April. Uiteraard het Open Podium. 11 april! Voor Wijnjewoude, door Wijnjewoude. Deze avond mag je niet missen. Een grote productie in de gymzaal waar alles op alles wordt gezet om een perfecte show neer te zetten. Met hart en ziel wordt gewerkt aan dit project en we hopen dat terug te zien in de resultaten, en dat is een volle zaal. Verderop in de Bân lees je meer over het open podium. Dan een week later, 18 april. Live muziek!! Bijzonder trots

zijn we dat de nummer 2 van de Oerrock Play Offs finale live komt spelen in de Swingel. Waar eerder vermeld was dat de winnaar zou komen hebben we gekozen voor de nummer 2. Dit omdat wij van mening zijn dat de muziek die ze spelen beter bij Wijnjewoude past dan de uiteindelijke winnaar. Breezer Experience. Een show die je moet zien! Verderop in de Bân wordt Breezer Experience aan jou voorgesteld. De patatactie komt! Later dan op de planning stond lanceren we vandaag de patatactie. Je vindt vandaag bij de post een patatzak en een brochure. De brochure is voor thuis. Daar staat ons assortiment op en de mogelijkheden hoe je de patat kunt bestellen. De patatzak kun je de hele maand inleveren bij de Swingel en je ontvangt deze dan gevuld met patat terug, gratis. Dit om je kennis te laten maken met de SwingelFriet. Als laatste een oproep aan alle dorpsbewoners en gebruikers van de Swingel. Ondanks het feit dat wij ongeveer 100 uur per week ons inzetten voor het dorpshuis en daarbij een hele hoop goede dingen gebeuren 19


kan het natuurlijk eens voorkomen dat we ergens een steekje laten vallen. Graag willen wij iedereen oproepen dat op het moment dat je iets ervaart waar je een ontevreden gevoel aan over houdt of dat je ruimte voor verbetering ziet, dat aan ons te laten weten. De deur staat hier altijd wagenwijd open. Kritiek is iets waar we heel graag mee aan de slag willen. Pas op het moment dat je hier komt om ons te laten weten wat er aan de hand is kunnen we er samen iets aan doen.

We wensen iedereen een gezellige tijd en graag tot ziens in de Swingel. Eric en Trientsje van der Wal Voor reserveringen of info bel je met 0516 480 741 of mail je naar info@swingel.nl PS. Door technische problemen is het mobiele nummer 06 2444 9516 niet altijd even goed bereikbaar. We willen dan ook vragen om zoveel mogelijk op het vaste nummer te bellen of een mail te sturen met je vragen of suggesties of reserveringen

SwingelAgenda 11 april 18 april 18 april 17 juli 5 september 2 april 9 april 16 april 23 april 30 april

Open Podium PSV-Sc Heerenveen live via Fox sports Live muziek met de winnaar van de Play Offs Bouwvakfeest Willedei met oa. Die Twa en Jelle B Daghapkalender:

Hete Kip Gehaktbrood Schnitzelmenu Pita Broodje met warm vlees en salade Chefs special (menu is nog een verassing)

Nieuws van het computercafé Het computercafé is een succes. Deze bijeenkomsten staan in het teken van hulp, saamhorigheid en een kopje thee/koffie en zijn voor iedereen, ongeacht kennis, ervaring en leeftijd. Wat gaan we doen? Arne de Waard en Fokje Meijer zijn aanwezig om te assisteren. Bij hen kunt u terecht met de problemen waar u bij het gebruik van de computer en programma’s tegenaan loopt. Bovendien is het zo dat er door de uitwisseling van kennis ook al veel onderling kan worden opgelost. Zo ontstaan ook nog eens leuke 20

contacten! U dient er wel rekening mee te houden dat er maar 2 begeleiders zijn, dus het kan zijn dat u even moet wachten. U kunt bij ons gebruik maken van de vaste computers of WiFi voor uw eigen laptop/tablet. Ook zonder computerproblemen bent u van harte welkom.


Wanneer en waar? In principe elke 2de dinsdag in de maand. Het volgende computercafé zal op de middag plaatsvinden: 14 april van 13.30 - 15.30 uur in het MFC De Swingel, lokaal boven. Wilt u liever op de avond, dat kan ook. Op 12 mei van 19.00 – 21.00 uur is er ook weer computercafé.

Kosten: € 5,-- incl. koffie/thee. Graag tot ziens en noteer beide data in uw agenda! Vragen? Bel Fokje Meijer: 0516481479 of Arne de Waard: 0615183446.

Nieuws vanuit de Willedei Jelle B, Die Twa, Gurbe Douwstra en Blowing Away. Zomaar even een greep van de artiesten die aanwezig zijn tijdens de Willedei op zaterdag 5 september. Bekijk www.willedei.nl voor een volledig overzicht van de artiesten die tot nu toe bekend zijn. Er zijn nog enkele plekken vrij. Opgeven als artiest kan via muziek@willedei.nl. Sponsoring Zonder financiën geen Willedei. En daarom vragen wij ondernemers uit Wijnjewoude e.o. om een bijdrage te leveren aan het straatfestival. Verbind je naam aan het populaire evenement en laat je onderneming zien. Wij hebben een paar populaire sponsor pakketten samengesteld die je kunt afnemen. In de periode van half mei en half juni wordt je hiervoor benaderd. Besef dat dit de kans is om Wijnjewoude te promoten en te laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn. En een positief imago van het dorp is ook goed voor de imago van bedrijven. Voor de verschillende sponsormogelijkheden verwijzen we je naar willedei.nl/over-ons/sponsoring/.

Vrijwilligers regelen? Tijdens de Willedei zijn er vrijwilligers actief om het festival in goede banen te leiden. Wij zijn op zoek naar een persoon die zorg wil dragen voor de vrijwilligers. Een persoon die zorgt dat er genoeg vrijwilligers zijn, een vrijwilligersschema maakt, de vrijwilligers instructies geeft en op de dag zelf het aanspreekpunt is voor de vrijwilligers. Lijkt dit je wat? Schroom dan niet maar neem contact op met Anne-lys Herder via 06-30774601. Braderie Heb je je al opgegeven voor de braderie? Door de sterke line-up komen er veel bezoekers naar Wijnjewoude. De kans om bezoekers in aanraking te laten komen met je onderneming, hobby, stichting of vereniging. Aanmelden kan bij Grietje Rooks via braderie@willedei.nl

Geen pech hebben is al mazzel genoeg.

21


de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

22

Duerswâldmer Wei 6, 9243 KA Bakkeveen Tel.: 06 - 20 35 64 90 E-mail: info@schildersbedrijfwelfing.nl Website: www.schildersbedrijfwelfing.nl


Paaseieren Een ei is geen ei Twee ei is een half ei Drie ei is een paasei Het bovenstaande liedje is een bekend deel van een palmpasenliedje dat voor Pasen werd gezongen bij het inzamelen van eieren. Het gebruik om met Pasen eieren te eten is al heel oud. Het behoort tot de oude Lentefeestgebruiken van de Germanen. Toen het Lentefeest door het Paasfeest was verdrongen, hebben een aantal oude Germaanse gebruiken zich kunnen handhaven. Dat is ook niet zo verwonderlijk; zowel de lente en de opstanding zijn een “nieuw begin.â€? Het ei was voor onze Germaanse voorouders het symbool van vruchtbaarheid en kracht. Bij ziekte en tegenslag aten zij eieren. Niet alleen de mens zou die eierkracht kunnen gebruiken maar ook de natuur. Daarom werden in het voorjaar, ter gelegenheid van het Lentefeest, eieren verspreid over het land en groef men ze zelfs wel in. De kracht van de eieren zou dan worden overgedragen op de aarde en de groei en bloei bevorderen. Vervolgens werden ze opgezocht en gegeten. Het (kievit) eieren zoeken vindt in dit oude gebruik zijn oorsprong. Met de komst van het Christendom, toen het Lentefeest het Opstandingfeest werd, zijn de oude heidense gebruiken niet volledig verdwenen. De vastenperiode, de weken voor Pasen, werd vroeger beĂŤindigd met het eten van een in de kerk gezegend ei. Verder hield men eiermaaltijden ter ere van Christus opstanding. En gaf men elkaar eieren. Meestal waren dit er drie stuks, ter ere

van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ook in Friesland kende men de eiermaaltijden. Het paasdiner bestond hier uit een schaal rijstebrij met gesmolten boter, suiker en kaneel en een schaal gekleurde eieren. Het was in onze provincie ook gebruik om eieren aan vrienden en bekenden te geven. Wie met Pasen bezoeken aflegt en dit wil doen in oude stijl, moet een paar eieren voor de gastvrouw meenemen. Vroeger kleurde men de eieren met spinazie (groen), uien (geel), rode kool paars/blauw), of lindebloesem voor roze eieren. Door de eieren na het koken met en spekzwoerdje op te wrijven, werden ze glanzend. Tegenwoordig versieren we de eieren wat uitbundiger dan vroeger. We passen daarbij technieken toe, die folkloristisch gezien niet bij ons thuis horen. Op Ameland houden de kinderen nog hun eierspelen ( welk ei het verst van de duin rolt.) Het meest bekende eierspel is het eier tikken. Met het ei in de holte van de hand, tikt men het ei van de tegenstander met de spitse, stompe of zijkant. Het ei dat stuk gaat is voor de degene die zijn ei heel houdt. Misschien dat u met Pasen dit zeer oude spelletje weer eens gaat spelen. Maar als u voor de kinderen eieren in de tuin verstopt, vertel dan ook waar dit oude gebruik vandaan komt, in 23


plaats van ze te vertellen dat de paashaas ze heeft neergelegd. De paashaas is illegaal uit Duitsland de

grens overgewipt en met de Nederlandse volksgebruiken heeft het dier niets te maken.

Ut de skoalle klapt De weg naar (de scholen van) Wijnjewoude krijgt steeds meer vorm. Ik heb het dan natuurlijk over de aanpassing van de N381. Een interessant project wat een snelle en veilige verbinding naar Wijnjewoude zou moeten maken. Kinderen vinden het gebruik van de machines en de zichtbare veranderingen bijster interessant en zijn tijdens de pauze dan ook nog veel aan het spelen met shovels, trekkers en kranen in de zandbak. Project N381 in het klein zal ik maar zeggen. Maar genoeg over deze buiten de scholen omgaande zaak. Wij zijn immers met hele andere dingen bezig. Zeker nu de proefperiode van het continurooster van start gaat per 7 april. Zoals ook al in de vorige Bân werd geschreven gaat het hier om een proef. Hoe het beide scholen (ouders, leerlingen en leerkrachten) bevalt om te gaan werken met een dergelijk rooster wordt dan na afloop middels een enquête onderzocht. We zijn heel benieuwd. Op dit moment zijn de schoolkeuzes voor de groep 8 leerlingen wel zo’n beetje afgerond. Ze weten nu welke school het gaat worden en kunnen zich hier op gaan voorbereiden. Altijd een leuke, maar zeker ook een spannende tijd voor ze. De maand maart was er één van vele culturele uitjes voor de beide scholen. Zo zijn de groepen 7 met combigroep naar Leeuwarden geweest voor het toneelstuk ‘Ontsnapping naar de oost’. Dit ging over de tijd van de VOC. De kinderen kwamen enthousiast terug. Zo ook de kinderen van groep 1/2 na het bezoek van ‘Kikker is jarig’. Dit optreden werd opgevoerd in het

24

‘Posthuis theater’. Alleen zo’n theaterbezoek is al een uitje op zich. De kinderen van groep 3 met combigroep mochten naar ‘Biggels en Tuiten’. In dit poppen- en toneelspel werd de nadruk gelegd op kwetsbaarheid en durf. Veel kinderen waren toch wel onder de indruk van dit toneelspel. Het is een voorrecht dat kinderen de veelzijdigheid van het aanbod binnen de culturele activiteiten mogen meemaken in hun basisschoolperiode. Donderdag 23 april staat er een volleybaltoernooi voor schoolteams op de planning. Vanuit beide scholen zal er een team samengesteld worden die voor de eer gaat strijden. We zijn benieuwd hoever we komen in de


rondes. Uiteraard staat ook hier het plezier en samenzijn voorop. Op beide scholen zullen we van dinsdag 7 juni tot en met 12 juni geld gaan inzamelen voor ‘Stichting Ahero Friends’ in Kenya. (www.aherofriends.nl) Deze stichting ondersteunt projecten in Kenya voor en door de inwoners zelf. Zo worden er o.a. schoolbanken

gemaakt door de inwoners zelf voor een aantal scholen aldaar. Mevr. Witlox uit Wijnjewoude zal in die week hierover presentaties geven en de kinderen zullen deze weken middels verschillende acties geld proberen in te zamelen. We hopen op uw gulle hand. Namens de teams van It Twaspan en Votum Nostrum

18 april live in de Swingel, Breezer Experience!!! Op 14 maart speelde deze band mee tijdens de finale van de Oerrock Play Offs. Velen waren diep onder de indruk van deze band. Je gaat terug in de tijd als je deze mannen ziet. Seventies rock op zijn best, zo stralen de mannen van The Breezer Experience hun show uit. De arrangementen zijn goed uitgekiend, gitarist Julian krijgt alle ruimte om zijn solo's moeiteloos op het publiek af te vuren en dit staat als een huis. De backing vocals doen hun werk goed en zelfs drummer Bas laat

zien dat hij ook de leadzang aan kan. Gedurende de show merk je wel dat er ontzettend veel energie wordt gegeven. Breezer Experience doet waar het goed in is, Rock&Roll maken!

25


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

- activiteiten

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

26

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Op maandag 2 maart was de ledenvergadering van de VVV. Het jaarverslag van 2014 en het financieel verslag werden doorgenomen. De kascommissie die bestond uit twee dames, mevrouw Van der Meulen en mevrouw Hoekstra, was zeer tevreden en gaf aan dat alles correct was verwerkt. Een compliment richting de penningmeester. Ook werd het activiteitenprogramma van 2015 besproken. Er worden ook dit jaar weer vele activiteiten georganiseerd. Hierbij alvast een overzicht om op de kalender te zetten. 1. Rommelmarkten De rommelmarkten zijn dit jaar op de volgende data: 1 april, 6 mei, 3 juni, 17 juni (extra markt van 16.00 – 20.00 uur), 1 juli, 15 juli (extra markt van 17.00 – 21.00 uur), 5 augustus, 19 augustus (extra markt van 17.00 – 21.00 uur, 2 september en 7 oktober. Met uitzondering van de extra markten is de rommelmarkt van 14.00 – 18.00 uur. Zoals altijd is dit op het evenemententerrein aan de Te Nijenhuiswei.

2. Avondfietsvierdaagse Steeds meer fietsers doen mee aan de avondfietsvierdaagse. Met een gezellige nazit bij de Stripe altijd weer een prachtig evenement. Hierbij de data en noteer deze alvast op de kalender. 7, 8, 9, 10 juli 2015. Start 18.30 uur bij restaurant de Stripe. 3. Ringrijderij Op zaterdagavond 1 augustus is het ringrijden over de Merkebuorren. Het bestuur VVV Wijnjewoude

Dorcas Kledingactie Zaterdag 18 april vanaf 9 uur. Ieder voorjaar organiseert Dorcas een grote kledingactie voor de allerarmsten in Oost-Europa. Maar eenmaal per jaar staat dit belangrijke deel van het werk van Dorcas centraal. In 2014 bracht deze actie 60.000 kilo kleding op. Doet u mee om dit jaar 80.000 kilo te verzamelen?? Wij als Dorcas depot Wijnjewoude willen hier graag weer aan mee doen. Dorcas roept u op om nog eens in uw kledingkast te kijken. Goede schoenen en huishoudtextiel zijn zeer welkom. Wij zien u graag op onderstaande adressen. Uiteraard kunt u het hele jaar door uw kleding bij ons inleveren. Dorcasdepot Fam. B. Karssen Opper Haudmare 11 Wijnjewoude 0516-481758

www.dorcas.nl

Voorraadkist Fam. A. Zoodsma Merkebourren 41 Wijnjewoude Tel 0516-481759

27


Word wereldgezin met een AFS bonuszoon of dochter! Maria uit Brazilië, Maxi uit Chili, Chiara uit Italië en Nina uit de VS zijn 4 enthousiaste scholieren die net te horen hebben gekregen dat zij het komend schooljaar met AFS – een non-profit uitwisselingsorganisatie met 100 jaar ervaring – naar Nederland mogen komen. Nieuws dat hen heel blij maakt en ze zijn dan ook enthousiast begonnen aan de voorbereidingen voor hun jaar in Nederland. Ze leren alvast wat Nederlands, worden voorbereid op een jaar in een heel nieuwe wereld, en ze proberen vooraf veel te leren over hun gastland. Waar ze vooral benieuwd naar zijn, is in welke gastfamilie zij een schooljaar lang welkom zullen zijn. De vrijwilligers van AFS Fryslân hopen dat er weer veel gastvrije gezinnen zijn die het avontuur aan durven en een plek in huis en hart willen bieden aan deze AFS-ers. Ben jij het gezin waar Maria de vanillevla mag ontdekken, Chiara aardappels leert waarderen of waar Nina lekker mee kletst over haar Nederlandse avonturen? Heb je een plekje aan de keukentafel, op de bank en vooral in je hart voor een avontuurlijke tiener die het aandurft de wereld te ontmoeten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de vrijwilligers van AFS voor meer informatie. Een vreemde opnemen in je gezin is natuurlijk een grote stap en de vrijwilligers van AFS staan dan ook klaar om daarbij te helpen. Ervaring leert dat na een jaar samen de AFS-er geen vreemde meer is maar simpelweg een gezinslid waarmee je veel hebt meegemaakt. Een jaar met een uitwisselingsscholier laat je kijken naar je eigen gezin en cultuur, kennismaken met een heel andere cultuur en geeft banden voor het leven.

28

Tijdens hun uitwisseling in Nederland gaan deze AFS-ers gewoon naar de middelbare school, zoeken ze een Nederlandse (sport)club om bij te horen en maken ze onderdeel uit van hun gastgezin. Dat betekent dat ze natuurlijk ook de hond uitlaten of de afwas doen. AFS zorgt daarbij voor de praktische zaken als verzekering, schoolkosten, ondersteuning en visum en de AFS-ers hebben zelf natuurlijk zakgeld voor hun persoonlijke uitgaven. Wie wordt het gastgezin van één van onze AFS-ers? Neem voor meer informatie contact op met, regio vrijwilliger AFS Fryslân (0512-841750 / afsfryslan@hotmail.com) of kijk op www.afs.nl .


Geef de pen door Mijn naam is Michel Scherpenzeel. Ik ben geboren in 1986 te Nieuwland (Zederik). Dat ligt 25 km onder Utrecht. Mijn ouders hadden daar een melkveebedrijf. Toen ik 10 jaar was zijn we verhuisd naar Siegerswoude. Naar een nieuw melkveebedrijf. Daar heb ik gewoond totdat wij in 2011 gingen trouwen en een huis kochten in Wijnjewoude, Merkebuorren 79. Aan het huis moest veel gebeuren. We hebben de hele woning van boven naar beneden helemaal verbouwd en in 2013 hebben we ook nog een nieuwe bovenverdieping op onze woning gebouwd. Ik ben getrouwd met Anna Scherpenzeel - Rozema. Anna is verpleegkundige in de thuiszorg en in 2013 zij wij de trotse ouders geworden van onze zoon Milan. Milan is nu 14 maanden.

Na de basisschool in Siegerswoude en Vmbo- tl in Groningen ben ik bij een schildersbedrijf gaan werken in Drachten. Daar heb ik altijd met plezier gewerkt maar helaas is dat schildersbedrijf failliet gegaan. Daarom ben ik in 2007 voor mij zelf begonnen met mijn eigen schildersbedrijf en dat doe ik nog steeds met veel plezier. Bij deze wil ik Sjouke Donker bedanken voor de pen… en geef ik deze door aan mijn buurman, Marten Jakobs.

Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. Opbrengst van de collecte Nelson Mandela zei: “De goedheid van een mens is een vlam die wel verborgen, maar niet gedoofd kan worden”. De werkgroep is verheugd dat u tijdens de landelijke collecte voor Amnesty International 2015, die ook in en rondom de dorpen Bakkeveen, Ureterp, Wijnjewoude en Siegerswoude werd gehouden, die vlam weer heeft doen schijnen. De 29 collectanten hebben het prachtige bedrag van € 1.294.opgehaald (Bakkeveen: € 470,-; Ureterp: € 380,-; Wijnjewoude: € 114,-; Siegerswoude: € 330,-). Amnesty dankt iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage. Ook bedankt Amnesty alle vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet voor deze collecte. Door uw steun kan Amnesty de vlam voor de mensenrechten, de slachtoffers en de mensenrechten-

organisaties brandende houden! Voor volgend jaar zoeken we nieuwe vrijwilligers die ons in Wijnjewoude komen ondersteunen met het collecteren. Heeft u interesse om te collecteren neem dan contact op met Margriet Sijtsema-Tolsma (Merkebuorren 39A). Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra. 29


Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.

30


Bedrijfspresentatie Even voorstellen. Ik ben Anja Bouma-Postma en woon in Wijnjewoude aan de Tolleane 1. In het jaar 2012 ben ik begonnen aan de studie om een schoonheidssalon te starten. Deze heb ik succesvol in 2013 behaald. In het afgelopen jaar heb ik mijn werkzaamheden uit kunnen voeren bij familie en vrienden. Nu is de tijd rijp en ga ik mijn salon opstarten hier in Wijnjewoude. De salon krijgt de naam Anja ’s Schoonheidssalon. De salon is nu gevestigd in huis, hier heb ik een kamer met alle toebehoren. Deze is op de begane grond gesitueerd. De salon zal een aparte ruimte krijgen buiten huis, hier zijn wij op dit moment nog druk mee bezig. Wat doe ik allemaal in mijn salon: epileren, verven van wimpers en wenkbrauwen, gezichtsbehandelingen deze zijn verschillend. Heeft u interesse dan kunt u een brochure bij mij weg halen of contact met mij op nemen. Ook voor workshops en kinderfeestjes kunt u bij mij terecht.

Het product waar ik mee werk is EXSTENSO skincare, deze huidverzorging biedt voor iedere leeftijd en huidtype een goede verzorging. Bent u slecht ter been bel gerust, ik kan ook bij u langs komen. Heeft u interesse of bent u ook toe aan ontspanning, kom gerust langs in Anja’s Schoonheidssalon. In de maand april en mei is er een welkomstactie met vijftien procent korting. Anja Bouma-Postma Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude.

Wie weet wat dit is. Op de driesprong van de Loksleane en Ald Duerswâld kun je het zien. Het lijkt wel of het gegoten is in asfalt. Het ligt daar bewegingsloos en iedereen is er wel eens over heen gereden of langs gelopen. Meerdere notabelen uit het dorp heb ik gevraagd, maar ook zij weten het niet. Weet u waar deze metalen buis voor dient? Ik ben razend benieuwd en als er meer bekend is, kom ik hier in de volgende Bân op terug. Siebo Groenewold Merkebuorren 97 0516-481878 31


Volkstuinencomplex Boerestreek Vorige week ben ik begonnen met het bemesten van mijn perceel op de volkstuin, wat dan onder de bladeren vandaan komt is de rabarber. Het was alweer uitgebot en leek de lente te begroeten. Klein rood/groene bladeren staken alweer boven de grond uit. Rabarber heeft veel bemesting nodig dus heb ik er een geul om heen gegraven en gevuld met paardenmest. Maar wat is rabarber eigenlijk. Rabarber is een plant die het meerdere jaren goed doet in de tuin. Tot de familie van de duizendknoop behoren ook boekweit en sierplanten als de bruidssluier. Maar ook onkruid als duizendknoop en zuring. Rabarber is voor velen een lekkernij. Wat veel mensen echter niet weten is dat je rabarber niet het hele jaar door kunt eten. Na 21 juni zijn de rabarberstengels niet meer te oogsten omdat er dan te veel oxaalzuur in zit. Rabarber wordt al ongeveer vijfduizend jaar verbouwd. De groente werd in het begin niet geteeld om zijn eetbaarheid, maar omdat hij een medicinale werking had. Uit de wortelstokken werd en wordt nog steeds namelijk anthrachinon gewonnen. Dit is een middel dat de basis vormt van een krachtig laxeermiddel. Chinese rabarber wordt nog steeds voor dit doel verbouwd. Nederlanders denken dat rabarber een typische Nederlandse groente is. Maar dat is het niet. Het zijn waarschijnlijk de Chinezen geweest die de groente als eerste verbouwden. Zij ontdekten de plant op de uitgestrekte Aziatische steppen en plantten hem op de berghellingen in hun eigen land. De plant ging vervolgens de wereld rond als medicinaal kruid tot de Engelsen rond 1600 ontdekten dat de bladstelen gegeten konden worden en lekker fris van smaak waren. Pas zo’n 150 jaar 32

later werd de groente ook in Nederland veel gegeten. In Nederland en BelgiĂŤ wordt rabarber pas sinds het begin van de twintigste eeuw echt geteeld. De smaak van rabarber hangt erg af van het ras. Over de bank genomen is wel zo dat rassen met groene stelen zuurder zijn en dat rassen met rode stelen zoeter zijn. Rabarber kan heel gemakkelijk worden verbouwd. Door een plantje bij het tuincentrum te kopen, is er al vrij snel oogst. Planten in maart geeft de beste resultaten. Ook kunnen ondergrondse worstelstokken van iemand anders rabarberplant gewoon gescheurd worden. Na 4 tot 5 jaar zijn deze groot genoeg om ze in het vroege voorjaar of laat in de herfst te scheuren en zo nieuwe planten te creĂŤren. De rabarberplant houdt van zowel de volle zon als de halfschaduw. In de volle zon krijgt de plant grotere bladeren met een rodere kleur. Wie meerdere planten neerzet moet er


voor zorgen dat ze zeker een meter uit elkaar staan. Bij bloei moeten de bloemen direct worden verwijderd. De bloemen (die trouwens ook eetbaar zijn) vergen namelijk te veel energie van de plant en dat gaat ten koste van de stengels. Met een goede verzorging kan een rabarberplant tussen de tien en vijftien jaar aan groente geven. Daarna gaat de oogst achteruit. Rabarberstengels kunnen van april tot midden juni worden geoogst. Oogsten gaat het best als de bladeren zich helemaal hebben geopend en de vouwen in het blad bijna weer verdwijnen. Om de plant zo goed mogelijk te behouden is het belangrijk om de bladstelen niet af te snijden, maar ze te draaien zodat ze loslaten. Bij snijden kan het niet afgesneden deel namelijk gaan rotten. Voor het draaien: Pak de steel onderaan vast en draai een kwartslag. Daarna hard trekken tot de stengel loslaat. Laat wel altijd minstens drie bladstelen staan. Daardoor raakt de plant niet uitgeput. De bladeren van de rabarberplant zijn giftig. Na het oogsten van de plant moeten die dus verwijderd worden zodat alleen de stelen overblijven. Bovendien verdampt het blad nog vocht en onttrekt dit aan de steel als ze los van de plant zijn. Dat levert taaie rabarber op. Rabarber bevat veel oxaalzuur. Dit kan een rare smaak geven. Jonge stelen hebben minder oxaalzuur dan oude. Het best zijn de stelen van bladeren van 10 tot 35 dagen oud. Na de langste dag (21 juni) komt er meer oxaalzuur in de bladeren terecht en zijn de stengels niet meer te oogsten. Oxaalzuur heeft een slechte invloed

op de opname van kalk in het lichaam. Daarom moet rabarber niet vaker dan twee keer per week gegeten worden. Rabarber bevat ook appelzuur. Dit heeft een bloed reinigende werking volgens de geleerden. Rabarbercake Een heerlijke zoete cake, waarbij het kaneel er een extra lekkere smaak aan geeft. Ingrediënten. 350 gr. Rabarber 125 gr. lichtbruine basterdsuiker 1½ eetlepel custardpoeder 1 theelepel kaneel 150 gr. boter 150 gr. witte basterdsuiker 1 zakje vanillesuiker 2 eieren ½ dl. melk 150 gr. zelfrijzend bakmeel Bereiding Maak de rabarber schoon en snij in stukken. Voeg de bruine basterdsuiker, custardpoeder en het kaneel toe aan de schoongemaakte rabarber. Meng de boter, witte basterdsuiker, vanillesuiker, eieren, melk en het zelfrijzende bakmeel en klop het tot een cakedeeg. Bekleed een springvorm (diameter van 24 cm.) met bakpapier. Schenk de helft van het cakebeslag erin en strijk het glad. Meng de rest van het beslag met het rabarbermengsel en verdeel het over het cakebeslag. Plaats de rabarbercake in het midden van de oven en bak de cake in 60 minuten op 150°C goudbruin. Smaakt zowel warm als koud heel lekker. Geef er een schepje zure room bij voor een extra accent. Siebo.

33


34


Volleybalvereniging DWS Beste volleybalvrienden, Balsponsors voor de maand april: - M.F.C. de Swingel voor vergaderingen, feesten en partijen en flexwerken in Wijnjewoude - Bakkerij van der Molen in Wijnjewoude Namens D.W.S. hartelijk bedankt !!! Wedstrijdschema: 2-4 19.15 Oer ’t Net MB 1 – DWS MB1 inhaal 9-4 19.15 DFS MB 2 – DWS MB 1 20.15 DWS HS 1 – VCS HS 2 20.15 HVC.DS 3 – DWS DS 1 21.15 ODS DS 5 – DWS DS 2 16-4

19.15 DWS MB 1 – v.v.DSO MB 1 20.15 DWS DS 2 – s.v Oerterp DS 4 21.15 DWS DS 1 – ODS DS 2

Hoantserid Veenwouden Westermar M.F.C. de Swingel Fugelkamp Sporthal Revalidatie Friesland M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel

Wedstrijddata C.M.V. Volleybal Jeugd: 18-4 De Wier Ureterp. DWS 1 speelt hun eerste wedstrijd om 9.30 uur en is klaar om 10.45 uur DWS 2 speelt hun eerste wedstrijd om 9.15 uur en is klaar om 10.30 uur DWS 3 speelt hun eerste wedstrijd om 9.15 uur en is klaar om 10.30 uur Mededeling: Volleybal, recreatief of competitie als je denkt dat volleybal iets voor jou is kom dan gerust eens langs op de trainingsavonden. Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met bestuursleden van D.W.S. Hans Seefat; 06-51887280 / Caroline de Lange 06-20238031. Bestuur D.W.S.

35


Prikbord Hartelijk dank voor het recept van de witte kool. Het was heerlijk ook zonder wijn, maar de banaan is een aanrader Groet Wim en Matty. Muziekuitvoering “Eensgezindheid”. De uitvoering van de drumband en de muziekvereniging “Eensgezindheid” uit Hemrik wordt dit jaar gehouden op zaterdag 11 april in “De Bining” te Hemrik. De muziekvereniging o.l.v. Minne Bron en de drumband o.l.v. Richard Kampstra zullen diverse stukken ten gehore brengen. Ook zullen korps en drumband gezamenlijk optreden. De avond zal verder gevuld worden met een optreden van het duo Grytz & Grize. (In mei 2013 stonden zij in de finale van LIET). De uitvoering begint ’s avonds om 8 uur en donateurs hebben natuurlijk weer vrije toegang. Boeken-/platen – en bloemenmarkt. Chr. Gemengde Zangvereniging “Looft den Heer” houdt weer haar jaarlijkse boeken- en platenmarkt. Dit jaar hebben we er ook een bloemenmarkt bij. De markt wordt gehouden op 9 mei a.s. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Nadere informatie volgt in de Bân van mei.

36

Restjes breikatoen Wie heeft er nog restjes breikatoen? Ik ben bezig met het haken van een plaid van oma’s vierkantjes voor Dorcas. Tjitske Postma-Melles, Gentiaan 18 Telefoon: 0516-481807 HM Haarmode bestaat 1 April alweer 5 jaar. Dit wil ik de hele maand feestelijk met u vieren. U ontvangt 10% korting op een behandeling of product naar keuze! Voor meer informatie, openingstijden of om online uw afspraak te maken gaat u naar www.hmhaarmode.nl of belt u voor een afspraak naar 0516850885. Vrijwilligers regelen? De Willedei is op zoek naar een persoon die zorg draagt voor de vrijwilligers. Ben jij de persoon die zorgt voor voldoende vrijwilligers, een vrijwilligersschema wil maken en instructies geeft aan vrijwilligers? Neem dan contact op met Anne-lys Herder via 0630774601. Peuterspeelzaal de Telle De jaarlijkse potgrondactie van Peuterspeelzaal de Telle gaat dit jaar niet door. De potgrondactie wordt overgenomen door Baukje en Daniëlle van World Servants. Op 11 april komen zij bij u langs.


Bijbaantje gezocht Ik, Abe-Jan van der Wal, ben bijna 15 jaar, woon in Wijnjewoude en ik zoek een bijbaantje: - Bijles Wiskunde en Engels, ik zit in VWO 3. - Oppassen. - Gras maaien of helpen in de tuin.

Stoep-/garageverkoop Zaterdag 18 april a.s. van 10.00 uur tot 14.00 uur houden we stoep/garageverkoop aan de Merkebuorren ter hoogte van huisnummers 89 tot en met 105 en 68 tot en met 84. Komt allen! Buurtvereniging De Witte Zwaan

Ik ben te bereiken op nummer 0516463041. Te Huur! * Verticuteer machine * Trilplaat * Steenknipper Voor meer informatie: Bloemen & Kadohuis Wilma Weinterp 1, Wijnjewoude 0516 480668

VTC Boerestreek Mooi hè zo’n perceel eigen moes- of bloementuin. Voor € 12,50 per jaar ben jij ook tuinder bij VTC Boerestreek. Aanmelden via vtcboerestreek@wijnjewoude.net

37


Van der Veen onroerend goed b.v. biedt aan: - Verhuur grote hal, beschikbaar vanaf 01-01-2015 - Aan de Tolleane te Wijnjewoude - Hal bestaat uit 2 delen. - Met kantoor ruimtes en toiletten. - Kan per gedeelte verhuurd worden. - Verkoop per gedeelte bespreekbaar. Voor interesse en/of vragen kunt u contact opnemen met de onderstaande nummers:

Van der Veen onroerend goed b.v. 06 55 77 43 31 of 06 46 03 84 67 Sanne de Ree DiĂŤtist en voedingskundige

In 2014 worden weer 3 uren dieetadvisering vergoed uit uw basispakket. Spreekuur in MFC De Swingel Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729 Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk

Massage Wellness Garden Even tijd voor uzelf. Dat kan bij ons U kunt bij ons terecht voor diverse massages. Kijk voor behandelingen, acties en prijzen op:

www.massagewellnessgarden.jimdo.com Tjalling Harkeswei 104 Wijnjewoude massagewellnessgarden@outlook.com

38


Openluchtzwembad Dúndelle Open vanaf 25 april 13.00 uur U kunt online een zwemabonnement of leskaart kopen. Vanaf donderdag 16 april kunt u ook persoonlijk langs komen bij het zwembad om uw kind in te schrijven en abonnementen te regelen. Wij staan u dan graag te woord op dinsdag – donderdag – zaterdag of zondag tussen 13.00 – 16.00 uur. Betaling bij voorkeur met pin. Abonnementen Individueel Gezinsabonnement

Voorverkoop Tot/met 4 mei € 70.00 € 162.00

Seizoen € 76.00 € 182.00

NB. Kinderen die geboren zijn voor 1 jan. 1999 vallen niet meer onder een gezinsabonnement. Zij zullen een persoonlijk abonnement moeten nemen. Deze zomer is het weer mogelijk zwemlessen te volgen voor de volgende diploma’s: A diploma Dinsdag 17.15 – 17.40 3 x per week Donderdag 17.40 – 18.05 Vrijdag 18.05 – 18.30 B diploma Maandag 17.15 – 17.40 en Woensdag 17.40 – 18.05 C diploma Maandag en Woensdag 18.05 – 18.30 Zwemvaardigheid I Woensdag 18.35 – 19.00 Zwemvaardigheid II Woensdag 19.00 – 19.30 Zwemvaardigheid III Woensdag 19.00 – 19.30 Op maandag of donderdag extra les (conditie) Trimmen voor volwassenen Woensdag 19.30 – 20.00 Volwassenen herintreders

(hangt van deelname af hoe de groepsindeling gaat worden)

De minimum leeftijd voor deelname aan de zwemlessen is 4 jaar voor 1 januari 2014. De houder van een leskaart moet tevens in het bezit zijn van een geldig abonnement. Leskaart A Leskaart B – C Zwemvaardigheid

€ 90.00 € 70.00 € 70.00

Voor vragen kunt U bellen naar Dúndelle telefoonnummer 0516 541493 en vragen naar Engel Nijholt.

39


Showband “Oerterp” Ureterp – Al een aantal weken is Showband “Oerterp” samen met de Colorguards druk bezig om een nieuwe veldshow in te studeren. Na een trainingsweekend in Maart wordt dit al een schitterend geheel. Op 13 juni a.s doen wij mee aan het Open Nationaal Fonds zoekt Dutch Showcorps Championships MS (ODSC) in Assen, om daar een het beste uit ons zelf te halen. collecte-coördinator Ook zoeken wij enthousiaste nieuwe leden die op eenMS ontspannen maniereen coördinator in Wijnjewoude voor de Het Nationaal Fonds zoekt een instrument willen bespelen collecteweek in november. Deze spilofvan de plaatselijke collecteorganisatie vormt leren bespelen. Metvoor namedebijcollectanten, de drum het aanspreekpunt is verantwoordelijk voor het verspreiden en sectie kunnen weleen wat van fluit de collectebussen en we maakt wijk of straatindeling. versterking gebruiken. Ieder lid jemag Ben je creatief, inventief, houd van regelen en organiseren en heb je goede gebruik maken van een instrument van met ons op! sociale vaardigheden, neem dan contact de vereniging, dus je hebt geen eigen instrument nodig. Het Nationaal MS Fonds zet zich in om de kwaliteit van Onze Colorguards aantal leven van mensen zijn met al MSeen te verbeteren. Dit doet zij jaar belangrijk onderdeel van de te organiseren en door een voorlichting te geven, activiteiten band, op dit moment hebben we 8 onderzoek te financieren. er ook nog een eigen show ingestudames voor de band lopen met vlaggen. De Colorguards is een Het Nationaal MS Fonds collecteert 23 t/m 28deerd om deze tijdens winterguard wedstrijden te presen-teren. andere vorm van de misschien beter november. Lijktwelkom. het jou leuk, of ben je gewoon bekende Majorette. Na een leeftijd van Nieuwe collectanten zijn uiteraard ook van harte nieuwsgierig wat wij naast onze 12 a 13 jaar stromen onze Majorettes Wilt u meer informatie? straatoptredens nogvan meer Kom door de op Colorguards. de Neemnaar contact met PamelaNaast Zaat, landelijk collecte-coördinator het doen. Nationaal dan zaterdag 11 april een kijkje nemen straatshows met vlaggen worden in de MS Fonds, tel. (010) 591 98 39, pamela@nationaalmsfonds.nl of via tijdens onze showrepetitie (van 16:30 veldshows ook nog andere attributen www.nationaalmsfonds.nl t/m 18:00 uur) of tijdens onze gebruikt zoals Rifles (houten geweren) wekelijkse repetitie op Dinsdagavond en Sabels (zwaarden). Naast de veld(19:30 t/m 21:45 uur) in MFC de Wier. show samen met de Showband wordt

Paaseitjes actie ’t Twaspan Alle leerlingen van ’t Twaspan hebben ontzettend hun best gedaan om paaseitjes te verkopen. Maar liefst 1089 zakjes zijn er verkocht!! De opbrengst hiervan wordt besteed voor het aanschaffen van nieuw speelgoed materiaal voor school. Diegene van elke groep die het meeste heeft verkocht kreeg een paaskip uitgereikt. Iedereen dankjewel voor de inzet. Namens de school bedankt! 40


Nationaal MS Fonds zoekt een collecte-coördinator Het Nationaal MS Fonds zoekt een coördinator in Wijnjewoude voor de collecteweek in november. Deze spil van de plaatselijke collecteorganisatie vormt het aanspreekpunt voor de collectanten, is verantwoordelijk voor het verspreiden van de collectebussen en maakt een wijk of straatindeling. Ben je creatief, inventief, houd je van regelen en organiseren en heb je goede sociale vaardigheden, neem dan contact met ons op! Het Nationaal MS Fonds zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen met MS te verbeteren. Dit doet zij door voorlichting te geven, activiteiten te organiseren en onderzoek te financieren. Het Nationaal MS Fonds collecteert 23 t/m 28 november. Nieuwe collectanten zijn uiteraard ook van harte welkom. Wilt u meer informatie? Neem contact op met Pamela Zaat, landelijk collecte-coördinator van het Nationaal MS Fonds, tel. (010) 591 98 39, pamela@nationaalmsfonds.nl of via www.nationaalmsfonds.nl

It Stikelbearske Jeugdvisvergunning Paaseitjes actie ’t Twaspan Deze vergunning is voor jeugdige vissers tot 14 jaar. Iedereen in Nederland vissen hebben is, ongeacht Alle leerlingen van die ’t gaat Twaspan zijn leeftijd, verplicht om te kunnen laten zientedat hij ontzettend hun best gedaan om paaseitjes mag vissen Maar in een bepaald water.zakjes zijn er verkopen. liefst 1089 Met deze vergunning kan je met een gewone hengel verkocht!! vissen. Deze hiervan hengel moet zijn het van een De opbrengst wordt voorzien besteed voor dobber en één haak. De Jeugdvergunning is vanaf aanschaffen van nieuw speelgoed materiaal heden GRATIS te downloaden via onze website. voor school. Deze vergunning alleen die geldig de provincies Diegene van elkeis groep hetinmeeste heeft Friesland, Groningen en Drenthe. Ga je ergens in Nederland verkocht kreeg anders een paaskip uitgereikt.vissen dan moet je bij een lokale vereniging kijken voor een vergunning. Iedereen dankjewel voor de inzet. Je mag met deze vergunning NIET vissen met een werphengel of op roofvis. Hiervoor hebschool je eenbedankt! Jeugdvispas nodig. Namens de Deze kan je ook bestellen via onze website en die moet je wel betalen. Voor meer informatie kun je terecht op onze website www.itstikelbearske.nl vervolgens Jeugd of neem contact op met : René Seefat, secretaris Hengelsportvereniging “It Stikelbearske” Wijnjewoude e.o. Tel. : 0516 – 481271 Mail : secretaris@itstikelbearske.nl

41


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN

Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur Contactpersoon: D. Müller, tel 0512-302226. Voor meer info: http://members.ziggo.nl/sj.terpstra

Schaakclub Bakkeveen krijgt te weinig bij koploper Sneek Sneek - Op 3 maart jl. reisde het eerste team van Schaakclub Bakkeveen naar Sneek voor e de wedstrijd tegen één van de koplopers uit de FSB 1 klasse, Sneek-3. Hoewel de Bakkefeansters een prima wedstrijd tegen deze sterke tegenstander speelden restte aan het einde wederom een hoogst ongelukkige nederlaag. Net als in de vorige competitieronde werd het 3 ½ - 4 ½ voor de tegenstander die er dus ook deze keer met de volle buit vandoor ging. Gedurende de avond hielden Sneek en Bakkeveen elkaar eigenlijk constant in evenwicht. Op bord 8 had Robin Baines met zwart een op het oog goed verlopende partij tegen Abe Algra. Robin bleef ondanks een pion méér voorzichtig over zijn kansen en kreeg gelijk. Verder dan remise kwam het niet: ½ - ½. Op bord 7 had Jaap Weidema met wit een lastige partij tegen Sake Algra. De jeugdspeler van Sneek wist deze partij dan ook te winnen; ½ - 1 ½ . Ben de Vries, ook met wit op bord 5, verging het beter. Hij verkreeg al spoedig het beste van het spel tegen de eveneens jeugdige Alec Sealy en sloot de partij winnend af; 1½ - 1½. Op bord 4 had Jorn Brouwer met zwart een interessante stelling met wat voordeeltjes gekregen tegen Frits Pen. Die bleken uiteindelijk niet genoeg om remise te vermijden; 2-2. Bauke Hoogstra speelde op bord 2 met zwart lange tijd actief en goed mee met de sterke Edwin Denissen. Toen zijn tegenstander meer in het spel kwam besloot Bauke tot een kwaliteitsoffer. Dat pakte uiteindelijk niet goed uit zodat de partij in het eindspel verloren ging; 2-3.

Op bord 6 had Menno-Peter van der Meer met zwart tegen Sylvia Fluit een complexe, maar zeker geen slechtere, stelling gekregen. Door enkele tegendreigingen actief te houden wist Fluit uiteindelijk remise af te dwingen; 2 ½ - 3 ½. Met één winst zou Bakkeveen de stand weer in evenwicht kunnen brengen. Zowel Gerrit Meppelink op bord 3 met wit tegen Arnaud Bom als Dirk Müller op bord 1 tegen Joe Hania kregen hiertoe enkele mogelijkheden. Beiden speelden niet op de nodige momenten de beste voortzettingen en zagen hun partijen daarom in remise eindigen; 3- 4 en 3 ½ - 4 ½. Hierdoor kwam een kleine overwinning bij Sneek-3 terecht, dat weliswaar sterker aan de wedstrijd begonnen was doch aan het einde over een beetje fortuin niet kon klagen. Met twee punten uit vier matches blijft Bakkeveen in de middenmoot staan. Op de afsluitende centrale speeldag op zaterdag 18 april 2015 zal de club gaan strijden voor een betere klassering tegen het puntgelijke Westergoo. Verslag van Dirk Müller.

42


Paard- en Ponyrijden in Wijnjewoude Vanaf donderdagavond 2 april a.s. lessen de leden van LR en PC De W창ldruters uit Beetsterzwaag e.o. weer in de buitenbak aan de Tjalling Harkeswei 95 te Wijnjewoude. Van 17.30 uur tot en met 19.30 uur rijden er twee groepen ponyruiters en om 19.30 uur tot en met 21.30 uur rijden de volwassenen in twee lesuren. In de lessen wordt er afwisselend aandacht besteed aan springen en dressuur door gediplomeerde instructie. Ben je nog op zoek naar een rijvereniging met een betaalbare contributie en waar leuke en leerzame activiteiten worden georganiseerd neem dan eens een kijkje op onze website www.waldruters.nl en neem contact met ons op of kom eens langs tijdens een lesavond! Het bestuur van de W창ldruters

43


Dorpsagenda

April 1 7 11 11 11 14 18 18 18 21

Rommelmarkt op het evenemententerrein. Klaverjassen bij café van der Wey Potgrondactie World Servants Muziekuitvoering Eensgezindheid Hemrik 20.00 uur in de Bining. Open podium in de Swingel, aanvang 19.30 uur. Computercafé 13.30 tot 15.30 uur in de Swingel Live muziek in de Swingel met Breeze Experience Stoep / garageverkoop Merkebuorren 10.00 tot14.00 uur. Dorcas kledingactie vanaf 9.00 uur. Letscafé in Ureterp van 19.00 uur tot 21.00 uur

Mei 4 6 9 9 12 20 25

Dodenherdenking Rommelmarkt op het evenemententerrein. Letscafé in Ureterp van 14.00 uur tot 16.00 uur Looft den Heer. Boeken / platen en bloemenmarkt Computercafé 19.00 tot 21.00 uur in de Swingel Bosloop ODV, aanvang 19.30 uur Open boerderijdag

44


Kerkdiensten Kerkdiensten Hervormde Gemeente Hervormde Gemeente

April 3 19.30 uur Weinterp April 3 19.30 uur Weinterp Weinterp 5 9.30 uur 6 9.30 uur Weinterp 5 9.30 uur Weinterp 6 9.30 9.30 uur uur Duurswoude Weinterp 12

13.45 uur Duurswoude 12 9.30 uur uur Weinterp Duurswoude 19 9.30 uur Duurswoude Duurswoude 26 13.45 9.30 uur 19 13.45 9.30 uur uur Duurswoude Weinterp 26 9.30 uur Duurswoude Mei 13.45 uur Duurswoude 3 9.30 uur Mei 19.30 uur 3 9.30 uur 19.30 uur

Weinterp Weinterp Weinterp Weinterp

Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Goede Vrijdag viering HA Dhr. M. M. van van Heijningen, Heijningen, Dorkwerd, Dorkwerd, 1ste Paasdag Dhr. Goede Vrijdag viering HA Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 2e Paasdag Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 1ste Paasdag Gez. dienst Dhr. M. van Heijningen, 2e Paasdag Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Dorkwerd, Bovensmilde Gez. dienst Ds. E. van ’t Slot, Zwolle Ds. W. H.J.C.C.J. Bovensmilde Ds. van derWilschut, Wind, Onstwedde Ds. E. Slot, ZwolleDorkwerd Dhr. M.van van’t Heijningen, Ds. W. van der Onstwedde Ds. C. Cluistra, Wind, Hoogeveen Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Ds. C. Cluistra, Hoogeveen Ds G.J. Otter, Emmeloord Ds. J. Bakker, Stiens, Fryske tsjinst Ds G.J. Otter, Emmeloord Ds. J. Bakker, Stiens, Fryske tsjinst

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik April 5 April 12 5 19 12 26 19 26 Mei 3 Mei 10 3 10

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur uur 9.30 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur

Ds. E. J. van den Brink, 1e Paasdag Ds. C.W. Hoek, Bunschoten/Spakenburg Ds. J. E. de J. van Brink, 1e Paasdagna de dienst Ds. Kok,den Diever, Koffiedrinken Ds. C.W. Hoek, Bunschoten/Spakenburg Ds. J.F. Hoogstede, Assen Ds. J. de Kok, Diever, Koffiedrinken na de dienst Ds. J.F. Hoogstede, Assen

9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur

Ds. E.J. van den Brink, Koffiedrinken na de dienst Ds. E. van Beesten, Ommen Ds. E.J. van den Brink, Koffiedrinken na de dienst Ds. E. van Beesten, Ommen

Als je jezelf accepteert, verdwijnt de behoefte om anderen te veranderen.

45


Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik apotheekhoudend Meester Geertswei 15 tel.nr.: 0516 – 481250 bij spoed: 0516 – 480808 Openingstijden: 07.30 – 17.00 uur (iedere werkdag) 7.30 - 8.00 uur: laboratorium (bloedbepalingen) 8.00 - 10.30 uur: spreekuur huisartsen - 10.10 - 11.00 uur: koffiepauze en patiëntenbespreking 11.15 - 12.30 uur: visites huisarts + verpleegkundig spreekuur - 12.30 - 13.00 uur: lunchpauze - 13.30 - 17.00 uur: spreekuur huisartsen - 13.30 - 15.30 uur: verpleegkundig spreekuur Spreekuur Hemrik (de Bining): - dinsdagmiddag 13.30 - 14.30 uur - donderdagmorgen 8.30 - 10.30 uur Avondspreekuur: - Maandagavond 18.00 - 21.00 uur (op afspraak) Tevens verpleegkundig spreekuur (op afspraak) Wrattenspreekuur iedere maandagmiddag en donderdagmiddag van 15.30 uur - 16.00 uur (op afspraak). Maken van afspraken, herhaalrecepten en uitslagen opvragen graag bellen tussen 8.00 - 10.30 uur en van 13.00 - 15.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u ook op onze website: www.lewin.praktijkinfo.nl. terecht. Ophalen van medicatie iedere dag tussen 16.00 - 17.00 uur. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicijnen en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Meldt u dit a.u.b. aan onze assistente als u dit wenst. Na 17.00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door de Dokterswacht Friesland (0900-1127112). De Dokterswacht zit op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

Leer van de fouten van anderen, je hebt niet genoeg tijd om ze allemaal zelf te maken.

46


De ban april 2015  
De ban april 2015  
Advertisement