Page 1

d l a b voor Wi s p r o d s jnjew jk i l e d o n u a d a

jaa

0 2 l i

1

4

17

e

M

de B창n

rga

ng

Nr. 179

apr

1


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden. Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl 2


Van de redactie Redactie "de Bân” Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaas Greidanus, Bremerheide 20 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg

tel: tel: tel: tel: tel: tel:

48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 83 48 13 05 48 14 57

Een praatje bij het plaatje Geen bier- of colablikje is meer veilig in de berm.

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL64 RABO 0369 0651 82

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 3 mei 2014. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon Word document en dan in lettertype arial 11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 26 april 18.00 uur. Kopij die niet via e-mail gaat moet op donderdag 24 april binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij Annie Posthumus tel. 481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl.

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik is gesloten van 28 april t/m 4 mei Vergeet niet om tijdig uw herhaalmedicijnen te bestellen.

Dodenherdenking op 4 mei in Wijnjewoude Op 4 mei wordt de jaarlijkse dodenherdenking door Plaatselijk Belang georganiseerd. Het programma is als volgt: Iedereen wordt uitgenodigd om samen te komen bij de Tsjerkereed, naast de voormalige pastorie, om 19.45 uur. Vanaf dit punt volgt een stille tocht naar het monument op de begraafplaats. Vervolgens wordt een gedicht voorgelezen door een leerling van It Twaspan en aanvullend wordt een krans gelegd door twee leerlingen van Votum Nostrum. Om 20.00 uur worden twee minuten stilte in acht genomen en daarna speelt muziekvereniging Euphonia het Wilhelmus.

Tijdens het verlaten van de begraafplaats luiden de klokken, waarna de stoet wordt ontbonden. Plaatselijk Belang gaat ervan uit dat weer veel inwoners, zowel jongeren als ouderen, zich aangesproken voelen en mee zullen doen, zodat we een waardige herdenking kunnen houden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janny Janssen, tel 0516480562. Bestuur Plaatselijk Belang 3


Praktijk KEI, advies en begeleiding bij: * Leerproblemen * Huiswerkbegeleiding * Faalangst * Motivatieproblemen

Praktijk Kei werkt ook op Antje van den Berg, Boerestreek 7, Ureterp, locatie! tel. 06 20149301 www.praktijkkei.com Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.

4


Berichten van Plaatselijk Belang Spectaculaire opening TE PLAK Op woensdag 23 april om 13.30 uur wordt onze nieuwe jeugdontmoetingsplek Te Plak met veel spektakel officieel in gebruik genomen. Dit mag je niet missen! Het programma is een verrassing maar dat er grote en kleine ballen aan te pas komen staat vast. De opening wordt verricht door een gemeentelijke VIP en de jeu de boules baan wordt met een heuse demonstratiewedstrijd ingewijd. Dat het leuk wordt voor jong en oud is zeker, dus zorg dat je erbij bent! Dorpsspiegel De vierjaarlijkse enquête waarmee de gemeente de ontwikkeling van de leefbaarheid van de dorpen in kaart brengt, heeft in Wijnjewoude 213 ingevulde vragenlijsten opgeleverd. Dat is een respons van maar liefst 85% en daarmee de hoogste in heel Opsterland. Een groot compliment voor ons dorp en we zijn alle mensen die hier hun tijd en aandacht aan hebben gegeven dan ook dankbaar. Zo krijg je goed in beeld hoe er in het dorp wordt gedacht over bijvoorbeeld saamhorigheid en allerlei voorzieningen op het terrein van onderwijs, zorg, vrijetijdsbesteding, wonen, toerisme, hulpverlening etc. Inmiddels heeft de gemeente een zogenaamde basisanalyse uitgevoerd waarin de verschillen tussen de dorpen en ook de verschillen met de resultaten uit 2009 in grote lijnen duidelijk worden. Als Plaatselijk Belang hebben we nog wat achterliggende gegevens van ons dorp opgevraagd. Als het plaatje rond is willen we de informatie graag met u delen.

Himmelploech van start! In de Bân van maart las u de oproep om deel te nemen aan een himmelploeg. En niet zonder resultaat: Inmiddels hebben zich 10 mensen gemeld. Zij willen zich elke 2 weken inspannen om dorp en omgeving netjes te houden. Een fantastisch resultaat waar we heel blij mee mogen zijn. Maar … nog blijer kunnen we zijn als we er samen voor zorgen dat de himmelploech telkens snel klaar is. Snel internet via glasvezel De gemeente roept alle bedrijven en particulieren op om zich en masse te melden als belanghebbende voor snel internet via glasvezel. Wethouder Piet van Dijk stuurt aan op de volledige ontsluiting van Opsterland. Dus dorpen én buitengebied. Hoe meer mensen zich inschrijven hoe groter de kans dat we (redelijk snel) aan de beurt zijn. Voor de provincie en de kabelaanbieders wordt de uitleg interessant als ongeveer 50% van de adressen hun behoefte kenbaar maken. Dus als u ook sneller wilt internetten, meldt u aan op www.friesland.opglas.nl

Een optimist ziet licht in de duisternis; een pessimist probeert het te doven.

5


TAXI BV BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES

Merkebuorren 72 9241 GH Wijnjewoude Tel.: (0516) 48 12 93 of 48 16 12 Mobiel: 06 - 51 33 95 55 (0516) 48 17 05 Fax:

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij zittend ziekenvervoer. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in “W.M.O. Vervoer”. W.M.O. Is een vervoersvergoeding voor ouderen of gehandicapten die zich moeilijk verplaatsen. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking! Bel dan gerust, wij verzorgen alle papieren voor u!

6

Jan van der Veen Auto- en schadeherstelbedrijf

Tolleane 14 9241 WH Wijnjewoude 0516 - 42 78 83 06 - 460 38 467 jvanderveenautos@live.nl


Bezorging Drachtster Courant Het is u vast opgevallen dat sinds januari de Drachtster Courant niet meer in Wijnjewoude wordt bezorgd. Omdat we merkten dat veel mensen de Drachtster toch wel misten, heeft Plaatselijk Belang de uitgever gevraagd of we naast de Woudklank toch ook de Drachtster weer kunnen ontvangen. De uitgever reageerde dat ze via een enquĂŞte in de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf wilden onderzoeken wat men zou kiezen als er gekozen moet worden tussen Woudklank of Drachtster Courant. Inmiddels kunnen we de uitslag van de enquĂŞte met u delen. De uitgever schrijft: Resultaat van dit onderzoek is dat in Wijnjewoude 35% van de huishoudens de voorkeur geeft aan De Woudklank en 25% de voorkeur aan Drachtster Courant. Beide titels wil 20% ontvangen en 20% maakt het niet uit. Op basis hiervan hebben wij besloten het verspreidgebied van Drachtster Courant en De Woudklank niet aan te passen maar wordt De Woudklank inhoudelijk wel aangepast: - Familieberichten Drachtster Courant en De Woudklank zullen grotendeels identiek zijn

- Cultuurpagina('s) van Drachtster Courant en De Woudklank zijn gelijk - Adverteerders Drachtster Courant en De Woudklank zijn voor 80% gelijk - De Woudklank schrijft ook over grote evenementen en belangrijke gebeurtenissen in Drachten. Met deze aanpassingen biedt De Woudklank nieuws uit de gemeente Opsterland, nieuws over evenementen en cultuur uit Drachten gecombineerd met advertenties uit Drachten en gemeente Opsterland. Bestuur Plaatselijk Belang

Jaarverslag 2013/2014 van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude Dit verslag gaat over de periode: 12 maart 2013 t/m 11 maart 2014. Het bestuur kwam elf maal bijeen en bestond uit: Aldert Voolstra,voorzitter; Grietje Rooks, secretaris en vice voorzitter; Janny Copeland, penningmeester; Janny Janssen, notulist en de leden Meintsje Nust, Hillie Renkema, Henk v/d Wal, Theo van Linde en Frits van der Meulen. Met de volgende zaken zijn we het afgelopen seizoen bezig geweest: - Overleg met de gemeente m.b.t. de pilot dorpsbudget en dorpsspiegels - Stuurgroep N381 en gebiedscommissie N381 - Sport en ontmoetingsplek voor de jeugd (Te Plak) - Bouwkavels - Klein Groningen: haalbaarheidsonderzoek - rondgang met het Gemeentebedrijf op 2 september 2013 - overleg scholen - overleg bestuur MFC de Swingel - overleg WAW/Buurtacademie, bestuur ouderengym en ouderensoos - overleg met bestuur Dorpssteunpunt - overleg met Plaatselijk Belang Bakkeveen 7


Het jaarlijkse overleg tussen het bestuur van Plaatselijk Belang en het college van B&W vond plaats op 25 september 2013. We zijn dit bezoek begonnen met een bezoek aan Klein Groningen met de bedoeling om samen met B&W de situatie daar in ogenschouw te nemen. Het daarna volgend overleg vond deze keer plaats in het Hervormde Verenigingsgebouw aan de Merkebuorren. Tijdens dit overleg hebben we specifiek aandacht gevraagd voor de positieve ontwikkelingen rondom de samenwerking tussen de scholen en de peuterspeelzaal. Een samenwerking waarbij we een actieve betrokkenheid hebben gevraagd van de gemeente bij de verdere ontwikkelingen. Burgemeester en wethouders hebben hun complimenten uitgesproken voor de wijze waarop de beide scholen en de peuterspeelzaal bezig zijn en wethouder Van Dijk heeft toegezegd te zullen kijken welke mogelijkheden er zijn. Ten aanzien van de woningbouw waren we blij te kunnen melden dat de nieuwbouw van de woningen aan de Welfing-

strjitte vordert. Aandacht hebben we gevraagd voor de herbestrating en de wateroverlast in deze straat. Daarnaast hebben we met B&W gekeken naar een toekomstig woningbestand wat gevarieerd dient te zijn en wat aansluit bij de behoeftes van de inwoners van ons dorp in de toekomst. De ontsluiting van de nieuwbouw (Gentiaan) wordt opnieuw benoemd als zijnde zeer wenselijk. De N381 en de gebiedsontwikkeling en ook de eerder bekeken situatie Klein Groningen zijn verder onderwerp van gesprek geweest. De ontmoetingsplek voor jongeren krijgt steeds meer vorm en Plaatselijk Belang hoopt op een vlotte afhandeling van de noodzakelijke vergunningen. Woningbouw Met Elkien is overleg geweest over de woningbouw aan de Welfingstrjitte en leden van Plaatselijk Belang zijn aanwezig geweest bij de bewonersbijeenkomsten.

En bovendien hebben we ons o.a. bezig gehouden met: - de organisatie van de dodenherdenking - de uitgifte van bouwkavels - contact/overleg met de dorpsagent - nieuwe website - informatieborden - behoud fietspad Oude Bos (SBB) - Duurzaam Wijnjewoude Verder hebben we o.a. bezocht: - bijeenkomsten toekomstig woningbeleid - bijeenkomst dorpenbeleid (dorpsspiegels en dorpsbudget) - jubileum Plaatselijk Belang Bakkeveen - bijeenkomst afronding Waterstructuurplannen Berichten van Plaatselijk Belang vindt u maandelijks in De Ban en sinds kort ook op de website van Wijnjewoude.

Ik vroeg mijn baas om vrijheid; ik kreeg mijn ontslag.

8


De taakverdeling van het bestuur was als volgt: Aldert Voolstra Grietje Rooks

voorzitter, dorpssteunpunt en wonen secretaris, vicevoorzitter, website, WAW/Buurtacademie, pilot dorpsbudget Janny Copeland penningmeester, jeugdbeleid, pilot dorpsbudget en wegen en verkeer Janny Janssen notulist, overleg scholen en WAW/Buurtacademie Meintsje Nust lid, wonen, informatieborden en muziekkoepel Hillie Renkema lid; dodenherdenking, stuurgroep N381 en overleg scholen Henk v/d Wal lid; contactpersoon ondernemersvereniging, wegen en verkeer jeugdbeleid en informatieborden Theo van Linde lid, jeugdbeleid, contactpersoon MFC De Swingel en wonen Frits van der Meulen lid, stuurgroep N381 Wijnjewoude, april 2014

Iedereen kon uitleg krijgen over de werkzaamheden aan de N381

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 481383

Massage Wellness Garden Even tijd voor uzelf. Dat kan bij ons U kunt bij ons terecht voor diverse massages. Kijk voor behandelingen, acties en prijzen op:

www.massagewellnessgarden.jimdo.com Tjalling Harkeswei 104 Wijnjewoude massagewellnessgarden@outlook.com

9


Ledenvergadering 15 april Uitnodiging Ledenvergadering Plaatselijk Belang Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt alle leden (en ook niet-leden) uit voor de ledenvergadering die plaats zal vinden op: Datum: dinsdag 15 april 2014 Tijd: 20.00 uur Plaats: MFC De Swingel AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14.

15.

Ontvangst met koffie/ thee Opening door de voorzitter Mededelingen Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 12 maart 2013 De notulen liggen vanaf 19.30 uur ter inzage in MFC De Swingel Jaarverslag van de secretaris Jaarverslag van de penningmeester Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid voor deze commissie Korte presentatie Dorpsbudget Stand van zaken Jeugdontmoetingsplek TE PLAK Stand van zaken werkgroep Duurzaam Wijnjewoude Bestuursverkiezing: Aftredend: Meintsje Nust en Hilly Renkema Het bestuur heeft de heer Bernard Visser en mevrouw Auckjen Weidema bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij de secretaris van Plaatselijk Belang. Rondvraag Pauze Plannen Klein Groningen. Stand van zaken plannen voor Klein Groningen De heren R. Froma en F. Blaauw (gemeente Opsterland) en D. v. d. Veen zullen aanwezig zijn om een toelichting te geven op deze plannen. Sluiting Namens Plaatselijk Belang Wijnjewoude Grietje Rooks, secretaris

10

Niemand is zo arm dat hij geen glimlach geven kan. En niemand is zo rijk dat hij geen glimlach nodig heeft.


VVV Wijnjewoude

Rommelmarkten: Plaats: Evenemententerrein aan de Te Nijenhuiswei. 07 mei 14.00 - 18.00 uur 04 Juni 14.00 - 18.00 uur. 18 Juni Extra avondrommelmarkt 17.00 - 21.00 uur. 02 Juli 14.00 - 18.00 uur. 16 Juli Extra avondrommelmarkt 17.00 - 21.00 uur. 06 Aug. 14.00 - 18.00 uur. 20 Aug. Extra avondrommelmarkt 17.00 - 21.00 uur. 03 Sept. 14.00 - 18.00 uur. 01 Okt. 14.00 - 18.00 uur. Evenementen: Ringsteken 2 augustus, 19.00 uur, Merkebuorren Avondfietsvierdaagse op 8, 9,10,11 juli (dinsdag t/m vrijdag) (inschrijving en start tussen 18.30 en 20.00 uur bij Hotel - Restaurant De Stripe.) De tweede zaterdag in het nieuwe jaar Winterwandeltocht Inlichtingen: Mw. G. van Veen, tel: 0516-481432 www.wijnjewoude.net

Sanne de Ree DiĂŤtist en voedingskundige

In 2014 worden weer 3 uren dieetadvisering vergoed uit uw basispakket. Spreekuur in MFC De Swingel Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729 Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk

11


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

- activiteiten

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

12

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Eert de doden Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van onze uitvaartvereniging ''Eert De Doden" hebben we samen met de uitvaartverenigingen uit Bakkeveen, Frieschepalen en Siegerswoude een uitvaartbeurs georganiseerd op 8 maart in De Stripe. Het publiek kon zich op vele terreinen laten voorlichten, zoals het kopen van een grafrecht op één van de begraafplaatsen hier of kiezen voor een natuurbegraafplaats. Verder waren er o.a. stands met drukwerk, bloemsierkunst, film en foto mogelijkheden tijdens begrafenissen. Ook uitvaartondernemer Van der Zwaag was aanwezig met o.a. boekjes voor kinderen, die te maken krijgen met het verlies van een dierbare en wensenboekjes om je ideeën in te vullen omtrent

je eigen begrafenis. Aan de reacties van bezoekers en standhouders te horen, heeft de beurs in een behoefte voorzien. Het geheel werd afgesloten met een goed bezochte receptie voor leden en genodigden. Naast een aantal sprekers heeft Teake van der Meer ons op zijn humoristische wijze een levenslesje meegegeven. Als vereniging kunnen we terug zien op een geslaagd jubileum. Bestuur EDD

Het ontstaan van de uitvaartvereniging "Eert de Doden" Wijnjeterp, Duurswoude en Wester Bakkeveen

Waarom de uitvaartvereniging is ontstaan, is moeilijk uit de notulen te halen. Wel, dat het eerste bestuur doortastend aan het werk ging. De eerste voorzitter was J.van der Lei. De reden van de oprichters zal geweest zijn, dat men een begrafenis zo netjes mogelijk wilde laten verlopen. Tot dan toe hadden we hier in de omgeving de zogenaamde "buurten". Omdat er steeds meer mensen waren die er erg tegen op zagen om iemand af te leggen, te kisten en ten grave te brengen, zullen de initiatiefnemers, in navolging van andere dorpen tot de oprichting zijn overgegaan. Er waren ook steeds meer mannen in vaste loondienst en die konden vaak niet onverwacht een vrije dag nemen. De eerste bestuursvergadering was op 2 maart 1914, 100 jaar geleden. Er waren direct al 292 leden, dus is er nogal wat voorwerk gedaan. Ook werden er direct 108 renteloze aandelen verkocht voor f.5,- per stuk.

Zodoende kon er direct een (gebruikte) lijkkoets worden aangeschaft voor het bedrag van f. 425,- . Een jaar later werd er een wagenwip (houten krik) bijgekocht. De eerste bode was J. Feenstra. Hij deed het werk voor f.1,50 per begrafenis. De dragers ontvingen f.1,25 en de koetsier, voor de ouderen nog wel bekend, Sieger Kamminga, kreeg f.3.50. Daarvoor moest hij ook de koets enz. onderhouden. Het Groene Kruis kreeg heel wat jaren een donatie van f.25,- van de vereniging, omdat eerst zuster Kunst en later zuster Koster vaak meehielpen met afleggen en kisten. In de eerste tijd kreeg de overledene vaak een doodshemd aan. 13


Wanneer er iemand overleed, dan werden de klokken geluid. Was de overledene een man, dan begon men met de grote klok, een vrouw met de middelste en betrof het een kind, dan begon men met de kleine klok. Een kenner kon horen om wat voor persoon het ging. Wanneer u denkt dat de zogenaamde buurten direct werden opgeheven, dan hebt u het mis. Tot in de jaren '50 van de vorige eeuw waren er nog buurten met een volledig bestuur. Bij de TrambrĂŞge is er zelfs nu nog ĂŠĂŠn. Maar zo nu en dan hield er weer een buurt op te bestaan. Meestal werden de schragen, de zogenaamde 'skammeltsjes' en het kistenkleed, dan gratis aangeboden aan de vereniging. Het bestuur nam die dan onder dankzegging aan. Maar het hield wel in, dat de bode op een gegeven ogenblik met een zolder vol 'skammeltsjes' en kleden zat. In de eerste jaren was er veel verloop onder het personeel. Dit betreft vooral de dragers. Elk jaar viel er een aantal uit, maar er dienden zich ook steeds weer voldoende nieuwe aan, vaak met een wachtlijst. Bij de bestuursleden was en is dat anders. Sommige bestuursleden zaten wel 30 jaar in het bestuur. Ook de bodes blijven over het algemeen lang in functie. Bode Feenstra hield er al wel na anderhalf jaar mee op. De heer J. Rozema, volgde hem op. Wat er precies is gebeurd, is niet te achterhalen, maar ten gevolge van een ongeluk tijdens een begrafenis in 1940 is hij dermate gewond geraakt, dat hij het werk niet meer kon doen en korte tijd later is hij overleden. Er waren toen drie kandidaten, waaruit Anne de Vries is gekozen. Voor

Deze hemden werden direct na het trouwen in de kast gelegd en waren door de vrouwen zelf gemaakt. Er zaten geen zakken in. Vandaar het spreekwoord: "het laatste hemd heeft geen zakken". Kleine kinderen werden tegen zonsondergang begraven. Vaak binnen drie dagen na het overlijden. Er moesten soms lange afstanden afgelegd worden. Vandaar dat het kistje in riemen aan een draagstok bevestigd werd. Dit om het dragen makkelijker te maken. De klokkenstoel op Weinterp werd er al gauw bij betrokken. Men kon ook lid worden van de klokkenvereniging.

14


veel oudere mensen hier nog wel bekend. Hij zou dit werk maar liefst 41 jaar doen. Hij heeft er zelfs nog een lintje voor gekregen, zoals op de foto te zien is. Een overblijfsel van de "buurten" was, dat de bode na een overlijden "de buurt" moest "rûnsizze". Dat ging ongeveer als volgt: Út namme fan de famylje lit ik jimme witte, dat ferstoarn is dy en dy yn de âldens fan … jier. De begraffenis is fêststeld op dy en dy datum. Zo moest hij soms wel 20 adressen langs om het overlijden bekend te maken. Toen Anne de Vries in 1981 opgevolgd werd door Durk de Vries uit Drachten is dit "rûnsizzen" in onbruik geraakt. In de oorlog heeft de bezetter de tijd verzet, om die gelijk te krijgen met de tijd in Duitsland. De klok is toen 40 minuten vooruit gezet. Dit gaf in het begin nogal eens problemen bij de dragers, want er waren dragers, die erkenden de nieuwe tijd niet. Zodoende maakte de bode twee verschillende briefjes voor de dragers. Bij de ene was het dan 40 minuten later dan bij de andere. Het paard voor de koets droeg een zwart kleed en een mooie zwarte pluim op het hoofd. Het was een indrukwekkend gezicht wanneer een rouwstoet vanuit de Merkebuorren naar het kerkhof ging. De bode voorop met daarachter de koets en aan elke kant vier dragers. De mensen in de rouwstoet waren bijna allemaal in het zwart gekleed. Zuster Koster liep altijd met een zwarte voile aan haar hoed.

Omdat het later te moeilijk bleek om genoeg dragers te krijgen, zijn de rijdende baar en de graflift aangeschaft. In dezelfde tijd is men ook overgegaan naar vervoer met de rouwauto. Er blijkt steeds meer behoefte te zijn aan een aula, omdat er in veel huizen eigenlijk geen geschikte ruimte was om iemand op te baren. In nauw overleg met het Groene Kruis en Plaatselijk Belang is er toen een aula gebouwd naast het toenmalige Groene Kruisgebouw. Na een aantal jaren, werd de aula steeds minder gebruikt. Men wil een overleden dierbare toch graag zo lang mogelijk thuis houden. Dit kan nu ook, omdat er steeds betere koelmogelijkheden zijn. De uiteindelijke conclusie is wel, dat men nu, net als 100 jaar geleden veel zelf doet, maar dan op een moderne manier. Er is een tijd geweest, dat de bode eigenlijk bepaalde hoe een uitvaart zou moeten verlopen. Een uitvaartleider verwoordde het eens als volgt: 'een familie vroeg mijn vader voorheen hoe het moest en nu vraag ik de familie hoe die - en terecht het wil hebben'. Een wezenlijk verschil. Bewust zijn er niet veel namen en getallen gebruikt in dit stuk. Dit, om het leesbaarder te doen zijn en om geen namen te vergeten. Dit stuk heb ik geschreven op verzoek van het bestuur van de uitvaartvereniging "Eert de Doden" voor de mensen die om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid waren om de uitvaartbeurs van 8 maart te bezoeken. Albert de Vries.

15


Ut 'e skoalle klapt Het is voorjaar! Dit seizoen begint voor veel mensen met een grote schoonmaak. Buiten en binnen de scholen is door een aantal vrijwilligers gewerkt aan een schone, nette en opgeruimde omgeving voor de kinderen. Dit onder de vlag van NLdoet, hartstikke fijn. Er gaat op "It Twaspan" na de meivakantie een schoolbreed project van start: "Ik kom uit Wijnjewoude, ik bin fan Wynjew창ld". Er zal worden gewerkt aan verhalen van vroeger, het leven van nu, beroepen vroeger en nu, Compagnonsfeart, de boerderijen, Klein Groningen en wat zit hier eigenlijk in de sloot? Wat is hier allemaal te doen, welke winkeltjes zijn hier, kortom: bewustwording van de eigen omgeving. Het project zal twee weken duren van 6 tot en met 19 mei. We zijn daarvoor op zoek naar verhalen of legendes uit deze omgeving, welk verhaal MOET verteld worden? Heeft u een goed idee? De jongste groepen staan in het teken van de lente. Er zijn kinderen naar de knuffelpoli geweest in Drachten. Al hun eigen knuffels zijn onderzocht, behandeld en ze mochten gelukkig weer mee met hun eigenaren. In de middenbouw worden plantjes gekweekt.

Alle kinderen uit de groepen 8 zijn inmiddels aangemeld voor het vervolgonderwijs, een spannende nieuwe tijd. Er staan nog veel gezamenlijke activiteiten in de agenda. In april is er een sportieve samenwerking tussen beide scholen. De teams vormen een volleybalteam in een toernooi tussen Opsterlandse scholen. De lokaalgroepen 3 krijgen 14 april voorstelling georganiseerd door Ateliers Majeur genaamd 'PeAnets'. Voorafgaand aan deze voorstelling is dezelfde dag een workshop. De lokaalgroepen 7 gaan eind mei 'van rommel naar trommel' door de vuilnismannen een muzikale voorstelling zien. De groepen 7/8 gaan 11 april naar het Kazemattenmuseum met de bus. We wensen u een heerlijk voorjaar. Team It Twaspan

Informatie avond over zonnepanelen Heeft u er weleens aan gedacht om zonnepanelen aan te schaffen maar weet u niet of het wel interessant genoeg is voor uw situatie? Wist u bijvoorbeeld dat u nu de betaalde btw op de aanschaf terug kunt vragen? En hoe werkt zonne-energie eigenlijk? Om u wat meer wegwijs te maken in de wereld van zonnepanelen organiseert Solar-systemen daarom een informatieavond. Kom op woensdag 16 april langs op de informatieavond in MFC de Swingel. Deze zal verzorgd worden door Solar-systemen uit Surhuisterveen. Vanaf 19.30 bent u van harte welkom. Om 20.00 zal de informatie avond starten.

16


Openluchtzwembad Dúndelle open vanaf 26 april 13.00 uur U kunt online een zwemabonnement of leskaart kopen. Vanaf donderdag 17 april kunt u ook persoonlijk langs komen bij het zwembad om uw kind in te schrijven en abonnementen te regelen. Wij staan u dan graag te woord op dinsdag – donderdag – zaterdag of zondag tussen 13.00 – 16.00 uur. Betaling bij voorkeur met pin. Abonnementen Voorverkoop Seizoen Tot/met 4 mei Individueel € 69.50 € 75.00 Gezinsabonnement € 161.00 € 181.00 NB. Kinderen die geboren zijn voor 1 januari 1998 vallen niet meer onder een gezinsabonnement. Zij zullen een persoonlijk abonnement moeten nemen. Deze zomer is het weer mogelijk zwemlessen te volgen voor de volgende diploma's: A diploma Dinsdag 17.15 - 17.40 3 x per week Donderdag 17.40 - 18.05 Vrijdag 18.05 - 18.30 B diploma Maandag 17.15 - 17.40 en Woensdag 17.40 - 18.05 C diploma Maandag en Woensdag 18.05 - 18.30 Zwemvaardigheid I Woensdag 18.35 - 19.00 Zwemvaardigheid II Woensdag 19.00 - 19.30 Zwemvaardigheid III Woensdag 19.00 - 19.30 Op maandag of donderdag extra les (conditie) Trimmen voor volwassenen Woensdag 19.30 - 20.00 Volwassenen herintreders (hangt van deelname af hoe de groepsindeling gaat worden) De minimum leeftijd voor deelname aan de zwemlessen is 4 jaar voor 1 januari 2014. De houder van een leskaart moet tevens in het bezit zijn van een geldig abonnement. Leskaart A Leskaart B – C Zwemvaardigheid

€ 89.00 € 69.00 € 69.00

Voor vragen kunt u bellen met Dúndelle telefoonnummer 0516-541493 en vragen naar Engel Nijholt. Vanaf 17 april aan de kassa Zaterdag - zondag – dinsdag – donderdag van 13.00 – 16.00 uur Individueel: Voorverkoop Seizoen

€ €

69.50 75.00

Gezinsabonnement: Voorverkoop Seizoen

€ €

161.00 181.00

Voorverkoop is t/m 4 mei 2014 Zwemabonnement of leskaart online bestellen (kan vanaf nu). Voor meer informatie: www.dundelle.nl tel. nr. 0516 - 541493

17


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing”

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voetverzorging Marijke Gediplomeerd pedicure Aantekening : diabetes Aantekening : reuma Ook bij u thuis Lid van Salon aan huis M.G.A. de Bruin Te Nijenhuiswei 27 9241 EA WIJNJEWOUDE Tel. mobiel: 06 29 211 470

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs 18


Volleybalvereniging DWS Beste volleyballers Hoe snel kan het gaan, een seizoen, zo denk je weer lekker te kunnen volleyballen, en zie hier alweer het laatste overzicht van de wedstrijden .

Wedstrijdschema DWS 3-4 19.15 DWS MB 1 - Turfst.-Drachten MB 3 20.15 DWS DS 1 - BSV DS 1 20.15 sc Veenwouden HS 1 - DWS HS 2 21.15 DWS HS 1 - v.v. Bakkeveen HS 1 10-4 19.15 DWS MB 1 - De Roeken/DV MB 1 20.15 DWS.HS 2 - ODS HS 3 21.15 J.M.C HS 1 - DWS HS 1

M.F.C. de Swingel Wijnjewoude M.F.C. de Swingel Wijnjewoude De Hoanserid Veenwouden M.F.C. de Swingel Wijnjewoude M.F.C. de Swingel Wijnjewoude M.F.C. de Swingel Wijnjewoude De Holten Marum

Wedstrijd data C.M.V 12 april in de Wier in Ureterp

Balsponsors voor april 2014 - M.F.C. de Swingel voor vergaderingen, feesten en partijen en flexwerken in Wijnjewoude - Bouma's Bouwbedrijf in Wijnjewoude Namens volleybalvereniging D.W.S hartelijk bedankt!! Mededelingen: 14 april om 19.00 uur hebben de Recreanten een volleybaltoernooi. Succes!! Kom gerust kijken, lijkt het je wat om ook gezellig op recreatief gebied te Volleyballen? Meld je aan. De trainingsavond van de recreanten is op maandagavond van 19.00 tot 20.15 uur Daarna gezellig een bakkie en of een borrel J voor de gene die dat graag willen. Er is die avond geen trainen voor de dames (toekomstige) en competitiespeelsters. 15 april hebben alle (toekomstige) competitiespelers een toernooi Aanvang: 19.00 uur, start wedstrijden 19.30 uur. Je hoeft je niet op te geven, we rekenen op jullie komst!!! Bestuur D.W.S

Teamwork is onontbeerlijk. Dan kun je de verantwoordelijkheid afschuiven.

19


Dorpsfeest Hallo dorpsgenoten, Bij deze weer een kleine update over het komende dorpsfeest. Het programma is inmiddels bekend en heeft al een aantal keren in de Bân gestaan. Mocht u dit nog terug willen lezen dan kunt u dit vinden op www.wijnjewoude.net. De WK voetbalwedstrijd NederlandAustraliÍ wordt woensdag 18-6 om 18.00 uur live uitgezonden op een groot scherm in de tent. Dit was nog niet zeker, maar gelukkig is het gelukt om dit te organiseren. Een leuke en gezellige start van het dorpsfeest 2014. Dat hopen we dan maar natuurlijk. Als we met een flinke delegatie Wijnjewoudsters de mannen van het Nederlands elftal aan gaan moedigen dan moet dat vast goed komen. We hopen op jullie komst. Voor de zaterdagmiddag zoeken we teams die mee willen doen aan de highlandgames georganiseerd door de sterkste man Wout Zijlstra. Teams moeten bestaan uit 6 mensen. Uiteraard mogen er wissels zijn, maar per activiteit moet het team bestaan uit 4 mannen en 2 vrouwen. Deelname is vanaf 16 jaar. Deze middag zal muzikaal omlijst worden door de Graham Lowlanders. Opgave

Do

Postbus 3 9240 AA Wijnjewoude E-mail: SDWW@LIVE.NL

kan gemaild worden naar sdww@live.nl. Naar dit email adres kunnen ook de opgaven voor de versierde wagens en de playbackshows gestuurd worden. Het thema is (teken)films. Dit geldt voor de versierde wagens en de playbackshow 's avonds. Voor de mini playbackshow is het thema dus vrij! We zien de opgaven graag tegemoet! Opgelet: De opgave voor versierde wagens moet uiterlijk 10-5 bij ons binnen zijn! Voor vragen en opmerkingen kunt u gebruik maken van ons e-mailadres. Groetjes Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude

Jong Euphonia geeft acte de presence! Tijdens het jaarlijks terugkerende donateursconcert van CMV Euphonia verzorgde het jeugdorkest een verrassend optreden. Onder Leiding van Petra Rodenboog gaf het jeugdorkest een spetterend optreden. Een negental enthousiaste kinderen speelden in De Swingel de sterren van de hemel. Er zit nog steeds toekomst en muziek in Euphonia! 20

rpsfeest


Willedei

Het duurt nog even maar toch willen wij je attenderen op de 11 editie van de Willedei op 6 september aanstaande. Een editie waar we weer volop 'Wille' willen creĂŤren met aansprekende muziek, een leuke braderie en een diversiteit aan straatartiesten. Artiesten Wijnjewoude e.o. Dat we zang- en muziektalent in Wijnjewoude e.o. hebben is een feit. Tijdens de Willedei zal onder andere de muziekgroep The Groove Project van Stefan Boonstra uit Wijnjewoude optreden. Zanger songwriter Jan Dirk van der Meulen uit Wijnjewoude betreedt het podium en Murk Aukema uit Hemrik komt zijn talenten laten horen. Ook de band Two Faces is dit jaar aanwezig. Zou jij ook op de Willedei willen optreden maar heb je je nog niet opgegeven, doe dit dan snel. De podia zitten bijna vol.

e

Braderie Je kunt je ook weer opgeven voor de zeer gezellige braderie. Ben je ondernemer of hobbyist in of buiten Wijnjewoude en wil je standhouder zijn op de Willedei, mail dan naar info@willedei.nl. Bestuur De Willedei heeft een nieuwe voorzitter, Anne-lys Herder. Zij is te bereiken via info@willedei.nl of 0630774601.

Wijnjewoude schoon Vanmiddag is de aftrap gegeven voor de himmelploech van Wijnjewoude. Elf vrijwilligers gingen op pad om het dorp van zwerfvuil te ontdoen. Het initiatief voor de himmelploech komt van Ruurd van der Woude en Theo van Linde. Plaatselijk Belang heeft het initiatief omarmd en uit het dorpsbudget een bedrag vrij gemaakt voor de aanschaf van materialen, waaronder twee fietskarren. Ook de gemeente Opsterland draagt bij met vuilniszakken en vuilgrijpers. Hans Meinsma van Meinsma Fietsen stelt twee rijwielen ter beschikking. Drukkerij Pool levert de plattegronden van de te ontvuilen routes en Jacob en Ria Russchen stellen ruimte beschikbaar voor de opslag van de

materialen en het afval. De fam. Barff tenslotte zorgt voort een elektrisch pickupje mĂŠt bestuurder, om het vuil vanuit de fietskarren te verzamelen en naar het centrale punt te brengen. De eerste opruimactie vandaag leverde maar liefst zo'n twintig volle vuilniszakken op. De organisatoren laten weten dat er op dit moment voldoende vrijwilligers zijn, maar dat er nog wel behoefte is aan een extra fietskar. Dus als u dit mooie initiatief wilt sponsoren, of misschien nog een oude fietskar hebt staan, meld dit dan even via de website.

Geen enkel experiment is een mislukking, het kan altijd dienen als voorbeeld hoe het niet moet.

21


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

22

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen


Het onderduikers hol Schipper Sipke Kleefstra uit Oldeboorn voer regelmatig heen en weer tussen Leeuwarden en Wijnjeterp. Om hier de arme heidegronden vruchtbaar te maken werd door hem voor de bemesting stratendrek uit Leeuwarden aangevoerd. Dit was een mengsel van afval en de inhoud van de 'h没sketonsjes'. Een goede compost. Aan de noordkant Compagnonsfeart ter hoogte van het fietspad werd de inhoud aan land gebracht. Het maakte het pad bijna onbegaanbaar. Boeren, o.a. Hilbert van de Tuin, Velde en Jan Gooitzen de Jong reden deze stinkende drab over hun land. Op de terugreis moest schipper Kleefstra mooi wit zand meenemen voor de vliegbasis in Leeuwarden, die geheel in Duitse handen was en nog steeds werd uitgebreid. Het was niet zo dat Kleefstra op handen van de Duitsers was, maar dit was een bevel. Het zand was hier aan de overkant van de Feart in de bos aanwezig. Naast de schipper waren ook zijn zoon Hendrik en pleegzoon Jappie aan boord. Deze jongens deden het zware werk, reden met kruiwagens de drek op de wal en kruiden even later het zand weer naar binnen. Door hun werk waren de Kleefstra's goed op de hoogte van deze omgeving. Het zal voor deze jongens op een geven moment te gevaarlijk zijn geweest om op het schip te blijven en ze zochten daarom een schuilplaats. In de bos (die vrij toegankelijk is) ligt een hoge leemwal van 2 a 3 meter hoog. In het diepste geheim groeven de jongens een hol in de hoge leemwal. Om het gat af te dekken waren ze enkele materialen nodig

die ze vonden in de ontginning van de naast gelegen heide. Op een dag was een deel van de rails voor de kiepkarren verdwenen en ook van de half open keten was een deel van het hout verdwenen. De Duitse commandant heeft de oorzaak niet kunnen achterhalen. De jongens gebruikten het voor de overspanning van hun hol. Met de planken werd het verder afgedekt. Voor de camouflage werd de leemgrond weer aangebracht. In de sloot net boven de waterlijn werd een ingang gegraven, uit het zicht, tussen stobben en struikgewas. Het hol was een veilige haven voor de schippersjongens. Maar ook Anne v.d. Wijk, Sijmen v.d. Wijk, Wieger en Andries Sikkema zaten hier. Wanneer vader Kleefstra met zijn schip weer terug kwam nam hij spullen en eten voor de jongens mee. Maar ook uit de buurt werden ze door enkelen wel van melk en eten voorzien. Het hol had een afmeting van een ruime caravan en was met een slaapkamer ingedeeld. Het bintgras uit de heide gaf hun warmte op de vloer en in het slaapvertrek. De onderduikers zijn hier nooit ontdekt. Al deze jonge mannen overleefden de oorlog. Annie

Correctie Het Kamp Enkele lezers hebben mij er op gewezen dat, niet zoals stond geschreven in de vorige B芒n, op Sparjebird sprake was van een strafkamp, maar van een werkkamp. Ook was de commandant geen Duitser maar Hopman Kouwenberg een felle N.S.B.er die na de oorlog werd veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf wegens diverse misdaden. In de oorlog werd dit kamp op last van de Duitsers gebouwd.

23


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516

24

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


In plaats van naar de Arbeidsinzet in Duitsland te worden gezonden kon men hier in het werkkamp een half jaar dienstplicht voor de Duitsers vervullen. Het ontginnen van heide tot vruchtbare bouwgrond was steeds het doel. Akkers die klaar waren, werden over-gedragen aan de boeren. In 1944 veranderde de sfeer wel. In plaats van de schep werd de mannen een

geweer beloofd. Het draaide er op uit dat men hier al met de schep ging oefenen alsof het een geweer was. De mannen voelden het wel aankomen, zij moesten goed getraind naar het front de verzwakte Duitse legers aanvullen. Velen ontvluchten uit het kamp en werden door de plaatselijke ondergrondse naar onderduikadressen gebracht. Annie

SWAL organiseert gezellige NL.Doet activiteit. Het SWAL heeft ook dit jaar weer meegedaan aan de landelijke manifestatie NL.Doet, Voor de vierde keer werd een autoritje georganiseerd welke werd afgesloten in MFC de Swingel te Wijnjewoude met een gezellig samenzijn. SWAL staat voor "samen weven aan het leven" en wordt gevormd door vertegenwoordigers van Zonnebloem, Rode Kruis, ANBO, PCOB, Plusbus, Plaatselijk Belang, kerken, stichting Present, zorgcentrum de Lijte, Timpaan en WMO, alle uit Ureterp e.o. Het autoritje werd mogelijk gemaakt door 17 chauffeurs, die op vrijwillige basis een mooi tochtje wilden maken met mensen die door omstandigheden (ziekte, handicap of ouderdom) niet of nauwelijks in de gelegenheid zijn om dit zelf te doen. De dames en heren achter het stuur waren niet alleen mensen van de aangesloten organisaties, maar ook van de Gemeente Opsterland. Chauffeurs en gasten werden rond 15.00 uur verwacht in de Swingel, alwaar iedereen werd ontvangen met een kopje koffie/thee met een heerlijke plak eigen gemaakte cake.

Ondertussen speelden de 3 dames van de "Rasp Froulje" op de trekzak, waardoor de sfeer in de, met NL.Doet vlaggen en-vlaggetjes, versierde zaal lekker ontspannen was. Nadat de vrijwilligers van het SWAL de aanwezigen nog hadden voorzien van een drankje en een lekker hapje was het tijd om op te stappen. Totaal hebben 73 personen, chauffeurs, gasten en vrijwilligers van een gezellige middag kunnen genieten in het kader van NL.Doet. Namens het SWAL bedankte Marian Doorgeest de deelnemers voor hun vrijwillige bijdrage en wenste iedereen nog een mooi ritje huiswaarts.

25


Champost

is een samenstelling van meerdere soorten mest en na het strooien verdwijnt het mos, dus een ideale bemester voor uw gazon en tuin!

Bigbag 1 m champost: â‚Ź 3

20,-

Met 1 m3 kunt u 100 m2 tuin bemesten. Tegen meerprijs kunnen wij de champost ook voor u verstrooien. Iedere zaterdag van 10.00 - 13.00 uur afhalen op Kromhoek 34 in Frieschepalen. Voor het ophalen op een andere tijd en bezorgen graag bellen voor een afspraak met Wilbert Baron 06 - 25 25 12 05

26


Longa nieuws Gouden medailles voor Longa Het is een drukke tijd voor de Longa turnsters, wekelijks staan er turnsters op de wedstrijdvloer. Ook ditmaal weer bijzonder goede resultaten: Voor het acro trio Anouk van der Heide, Berber Akker en Marrit Post is hun eerste seizoen optimaal verlopen. Ze werden bij de voorrondes tweede en derde, waardoor ze zich plaatsten voor de Friese kampioenschappen. In een prachtige zaal, vol met publiek lieten ze zien wat

hun kwaliteiten waren. De oefening was keurig op elkaar afgestemd en verliep zonder fouten. Heel terecht werd dit trio dan ook Fries kampioen!! Met trotse gezichten kwamen ze met een gouden medaille terug naar Wijnjewoude. Bij de turnwedstrijden zijn er ook goede zaken verricht. Tialda Brouwer turnt in een hoog niveau en liet zien dat ze daar prima tussen past: ze werd tijdens de eerste voorronde 1ste. Dat belooft wat voor de volgende wedstrijd. Ben je nieuwsgierig naar wat er allemaal te beleven valt bij Longa, kom dan gerust eens langs in de Swingel. Longa traint dagelijks in de sporthal, de trainingstijden staan op de website vermeld: www.longawijnjewoude.nl

Duurzaam Wijnjewoude

1000 950

900

Wij als werkgroep zijn momenteel samen met Plaatselijk Belang Wijnjewoude en nog een paar partijen in overleg over hoe nu verder met het thema Duurzaam Wijnjewoude. Op de ledenvergadering van Plaatselijk Belang kunnen wij u meer hierover vertellen en in de volgende uitgave van de B창n komen we hier op terug. De teller van het aantal aangemelde zonnenpanelen staat inmiddels op 950 ex.! Hebt u ook zonnepanelen en deze nog niet aangemeld? Meldt ze dan aan op: duurzaamwijnjewoude@gmail.com Namens de werkgroep, Frans Pool.

850

800 750

700 650

600 550

500 450

400 350

300 250

200 150

100 50

0

27


Genealogie van de Bosma's Bij het zoeken naar informatie over verwanten kwam ik informatie in uw blad De B창n tegen. Wat een ongelooflijk actief dorp is Wijnjewoude met zo'n informatief blad. Dat had ik niet verwacht. Mijn complimenten! Op dit moment ben ik bezig met de Stamboomonderzoek is erg leuk om te genealogie van mijn moeder: de Bosma's. doen sinds mijn pensionering, maar ik wil Zo zocht ik op internet naar Trijn Bosma- de gevonden informatie vastleggen in van der Dong, die in Wijnjewoude woont, een boek zoals ik dat ook heb gedaan met maar inmiddels heel erg oud moet zijn als de genealogie van mijn vader. Daarvoor ze niet al is overleden. Zij is de dochter ben ik naast de zoektocht naar DTBvan Jannes Bosma en zus van Frits gegevens ook op zoek naar documenten, Bosma die de koekfabriek hadden op- foto's en andere illustraties om de gezet. In De B창n van juli-augustus 2012 geschiedenis van de familie in beeld te staat een kort verhaaltje daarover en een brengen. Vandaar dit mailtje met de vraag foto van het huis. Ik ben als kind heel vaak of jullie mij de foto van het afgebeelde bij deze familieleden geweest als ik bij huis in De B창n van juli/augustus 2012 mijn pake en beppe in Haulerwijk willen sturen en of jullie meer informatie logeerde. Bij pake en beppe kreeg ik ook hebben die ik kan/mag gebruiken. Ik zou daar heel erg blij mee zijn. altijd een plak "Zoeteliefje". Nienke Krudde, Oegstgeest.

Tennisvereniging Weningewalde (1993 - 2013) viert 20-jarig jubileum op zondag 18 mei 2014 Oproep en uitnodiging voor oud-leden en leden van Tennisvereniging Weningewalde:Op zondag 18 mei 2014 organiseren wij in het licht van het 20 jarig jubileum een middag vol activiteiten en het zal u niet verbazen dat dit een hoog tennisgehalte heeft. Wij starten met een brunch van 12.00 - 13.00uur. Ook in dit uur voorzien wij u van een activiteit op en/of bij de tennisbaan. Van 13.00 - 17.00 uur zijn er diverse mogelijkheden om zelf aan een activiteit deel te nemen of toeschouwer te zijn. Het programma gaan we nog publiceren. U kunt zich aanmelden via onze website www.weningewalde.nl en/of bij Anne Muller; telefoon: 0516-481351; E-mail: info@weningewalde.nl Tevens kunt u dan direct het unieke t-shirt, in de goede maten, voor het 20-jarig jubileum bestellen. De Jubileumcommissie Annemiek, Gonda, Grietzen en Anne

28


Cursusprogramma 2014! Zit er iets voor u bij of heeft u zelf ideeën voor een workshop of lezing? Laat het ons weten via ons mailadres (wawba@wijnjewoude.net) onder vermelding van naam, telefoonnummer en eventueel emailadres of anders bij desbetreffende contactpersoon. Kennismakings clinic boogschieten Tijdens deze clinic kunt u kennismaken met het boogschieten. In een groep van maximaal 12 deelnemers worden u de basisvaardigheden van het boogschieten geleerd. De nadruk ligt voornamelijk op het doen! Boogschieten op een ontspannen manier. Datum: Zaterdag, maart/april Tijd: 1 ½ uur, 's ochtends of 's middags Kosten: €9,50 Docent: Greetje Scholten Plaats: Boogschietbaan te Bakkeveen Contactpersoon: Fokje Meijer, tel. 0516-481479. Massage dóór en vóór kinderen en ouders Ken je dat? Even heerlijk wrijven over de rug van je kind of dat je kind jou door je haar kroelt? Eigenlijk ben je dan aan het masseren. Lijkt het je leuk om hier iets meer mee te doen? Samen contact maken op een heel natuurlijke manier? Op deze cursusmiddag gaan we op een speelse manier masseren. Gewoon over de kleding heen. Doe lekker gemakkelijk zittende kleding aan en neem eventueel dikke sokken of sloffen mee. En voor als je het lekker vind een dikke handdoek of matje waar je op kan gaan zitten of liggen. De grond kan best koud zijn. Data: Nader te bepalen Tijd: Nader te bepalen Docent: Yvonne Kasemier Kosten: €5,Contactpersoon: Ilse Huisman, tel. 0652291156. Inspirerende wandeling Tijdens deze wandeling wordt er van alles verteld over het “onkruid” wat er in de bermen en het natuurgebied rondom Noardburgum groeit, waarvoor deze "onkruiden" worden gebruikt in de kruidengeneeskunde en welke verhalen er bij sommige kruiden of bomen horen. Na de wandeling volgt er een demonstratie hoe men kruidenthee kan maken. Als attentie krijgt iedere deelnemer een boekje mee waarin de geziene kruiden staan met foto's en details over het gebruik van het kruid. Beleef je omgeving eens op een andere manier en wandel met mee. Datum: Maandag 12 mei Tijd: 19:30 tot 22:00 uur. Kosten: €12,50 Docent: Tjitske Postma van de Krûdwiizer Locatie: Smidspaed 7, 9257 DX Noardburgum Contactpersoon: Ilse Huisman, tel. 0652291156 29


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

0516-426885 06-12996376

onderhoudsbedrijfcdv@live.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

hotel Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

30

Een groot deel van de stroom die we nodig hebben wordt duurzaam opgewekt. Het papier dat wij gebruiken is duurzaam (FSC keurmerk).


Line dancing GEZOCHT: gezellige enthousiaste aankomende dansers Wij zijn nog wat overgebleven dansers van een dansgroep die zich bezig houdt met linedancing. Gezelligheid en plezier hebben met elkaar staat voorop, we zoeken enthousiaste mensen om ons groepje uit te breiden. Line dance is ontzettend leuk om te doen en je hebt er geen danspartner voor nodig! Wij leren regelmatig een nieuwe dans en met ieder zijn beperkingen en niveau wordt rekening gehouden. Kom een keer kijken en/of meedansen en ervaar de gezelligheid van ons line dance groepje. Datum: Woensdagavonden (tot 12 juni) Tijd: 20.00 - 22:00 uur Kosten: € 50,00 (10 avonden) Docent: Magda Landman Contactpersoon: Magda Landman, 0516-481673 of pmlandman@ziggo.nl

Bezorgmaaltijden van 'de Stripe', nu ook in Ureterp! Ruim een jaar is hotel & restaurant “de Stripe” nu bezig met het bezorgen van warme maaltijden in Wijnjewoude en Bakkeveen. Per 1 maart breiden wij onze diensten uit naar Ureterp. Vanaf deze datum is het mogelijk een warme maaltijd bij u thuis te bezorgen. Tussen 11.30 uur en 12.30 uur zal het eten bij u thuis worden gebracht. Ons keukenteam bereidt de maaltijden dezelfde ochtend in de keuken van ons restaurant voor, uitsluitend met verse ingrediënten en op ambachtelijke wijze! Gekookt in plaats van gestoomd, gebraden in plaats van gegrild. Op deze manier staan wij garant voor de vertrouwde lekkere smaak van eten. Doordat wij al het eten zelf bereiden, kunnen wij ook rekening houden met de meeste diëten en allergieën. ¨ (h)eerlijke warme maaltijden ¨ 1-7 dagen in de week ¨ hoofdgerecht en nagerecht voor slechts € 8,- bij u thuis bezorgd. Heeft u interesse in onze warme bezorgmaaltijden? Neem dan contact met ons op wij verstrekken u kosteloos alle verdere informatie. Familie de Vries & medewerkers, Hotel & restaurant de Stripe Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude Telefoon: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl E-mail: info@destripe.nl 31


voorgoed afscheid nemen, iemand nog één keer in woorden zichtbaar maken

Tine de Kleine schrijfster/spreekster levensverhaal

Domela Nieuwenhuisweg 43, NIJ BEETS tel. 0512-461520 I 06-43960554 Leaver yn it Frysk? Dat kin krekt like goed!

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

32

Duerswâldmer Wei 6, 9243 KA Bakkeveen Tel.: 06 - 20 35 64 90 E-mail: info@schildersbedrijfwelfing.nl Website: www.schildersbedrijfwelfing.nl


Het verblijf van Stella in Borneo Stella Meerman woont in Wijnjewoude, Duerswâld. Op dit moment verblijft ze een jaar in Banjarmasin, dit is een stad in het zuiden van Kalimantan, beter bekend als Borneo. Ik heb haar via mail gevraagd een aantal vragen te beantwoorden zodat wij in Wijnjewoude enigszins een beeld krijgen van haar verblijf voor een jaar in Borneo. Waarom heb je er voor gekozen om een jaar naar het buitenland te gaan? Mijn broer en zus zijn vier en twee jaar geleden ook een jaar naar het buitenland gegaan en mijn moeder is vrijwilligster bij AFS (de uitwisselingsorganisatie), waardoor ik al veel in aanraking was gekomen met de 'AFS-ervaring'. Ook was iedereen die ik heb gevraagd naar hoe het nou is om een jaar weg te gaan altijd heel enthousiast. Hierdoor wist ik zeker: 'dat wil ik ook!’ Welke opleiding heb je gevolgd en welke opleiding volg je in Borneo? Vorig jaar heb ik mijn VWO-diploma gehaald op het Drachtster Lyceum. Op dit moment zit ik op de Indonesische variant van de middelbare school (SMAN 7 Banjarmasin). Waarom is de keuze op Indonesië, Borneo gevallen? Ik heb er heel lang over nagedacht naar welk land ik wou gaan, want ik had echt geen flauw idee. Ik ben dus begonnen met wegstrepen en toen bleef eigenlijk alleen Azië over. En toen heb ik binnen Azië gekeken naar welke landen ik kon gaan, landen met een ander schrift weggestreept (zodat het leren van de taal makkelijker is) en vooral heel veel informatie opgezocht en gelezen. Uiteindelijk heb ik dus voor Indonesië gekozen, omdat de verhalen die ik las me heel erg aantrokken. Ook woonde er vorig jaar een uitwisselingsstudente/ vriendin uit Indonesië in Friesland, wat ook heeft geholpen bij de beslissing. Dus ik heb Indonesië gekozen en vervolgens heeft

AFS Indonesië Banjarmasin uitgekozen voor mij. Waarom is Indonesië/ Borneo zo leuk? - mooie natuur - aardige en gastvrije mensen - lekker eten Kun je iets vertellen over het eten in Indonesie? De eetgewoonte is drie keer per dag nasi, rijst eten. Maar als ik drie keer per dag zeg, dan bedoel ik ook drie keer per dag. Als een Indonesiër geen rijst heeft gegeten, dan heeft hij nog niet gegeten. Ook al heeft hij bijvoorbeeld al tien boterhammen op. Bij het ontbijt is het meestal simpel. Nasi goreng (gebakken rijst) of gewoon rijst met telur goreng (gefrituurd ei) en ketjap manis (wat trouwens zoete ketjap betekent, voor degene die altijd ketjap manis kopen maar de betekenis niet kennen). Voor het middag- en avondeten is er gewoonlijk meer tijd om eten te koken of te kopen, dus meestal is er rijst met vlees of vis en een beetje groente. Er wordt hier maar heel weinig groente gegeten en heel veel vlees en vis. Heel vaak wordt er eten gekocht in plaats van te koken omdat het simpelweg ontzettend goedkoop is. Als je uit eten gaat kan je per persoon rekenen op 15.000 rupiah tot 25.000 rupiah, oftewel €1,- tot € 1,80. En dan heb je een volledige maaltijd. Indonesiërs eten vrijwel alles van een kip (of andere dieren, maar kip wordt het meeste gegeten) of vis. Eerst over de kip: kip komt niet zoals in Nederland, in pakjes zonder botten en helemaal mooi schoon.

33


Als je hier kip eet dan komt dat met bot, ook dus bijvoorbeeld de ruggengraat en ribben (waar aan de binnenkant meestal ook nog wat restjes ingewanden hangen). Ook worden bijna alle ingewanden gegeten. En ja het hoofd en de voeten (met de klauwen) van de kip is een lekkernij. Onlangs heb ik bijvoorbeeld maag van een geit gegeten. Verder wordt er heel vaak met handen gegeten. En niet zoals in Nederland met twee vingers per hand, maar je hele rechterhand en als het vlees moeilijk van het bot af gaat gebruik je ook gewoon linkerhand. Dit was in het begin heel moeilijk omdat ik het nog niet kon, maar ook omdat het heel raar aanvoelde om eten zoveel met je handen aan te raken, maar ik ben er inmiddels aan gewend en het eet heerlijk. Wat heeft je voorkeur: twee keer per dag boterhammen of drie keer per dag rijst? Weet ik niet, ik heb af en toe ontzettende zin in een sandwich, maar het eten is hier wel heel lekker... In het begin protesteerde mijn maag tegen rijst als ontbijt, maar ik kan het me al niet meer anders voorstellen. Hoe gaat het nu je al weer een halfjaar in Indonesië verblijft? Op 23 februari was het precies een half jaar geleden dat ik in Indonesië ben gekomen. Een halfjaar waar ik een heleboel over de Indonesische cultuur heb geleerd. Indonesische eetgewoontes zijn toch anders dan bij ons. Indonesiërs houden van eten. Niet zozeer van zelf eten maar van het aanbieden van eten aan andere mensen. Als je ergens op bezoek komt staan er vrijwel altijd verschillende doosjes met kue (koekjes en cake). Waar ze je dan, terwijl je een (het liefst mierzoete) kop thee krijgt aangeboden, meerdere keren op wijzen: 'Ayo, makan!'(hup, ga eten).

34

En als je op het goede tijdstip komt dan krijg je zelfs een maaltijd. Het maakt niet uit of je onverwachts komt, er is altijd genoeg te eten en als het er niet is wordt er extra gekookt of gekocht. Als je je bord dan eindelijk leeg hebt, terwijl de gastheer/ vrouw helemaal blij heeft toegekeken hoe je hebt zitten eten, krijg je de opmerking: 'Tanbah!' oftewel, schep nog een keer op. Het is vaak heel moeilijk om daar nee op te zeggen. Je kan 'sudah' of 'sudah kenyang' gebruiken, wat zoiets betekent als 'ik heb al genoeg gehad' en 'ik zit al vol'. Het beste is de tweede variant te gebruiken want als je de eerste gebruikt moet je het meestal nog een aantal keer herhalen, omdat de gastheer/ vrouw dan nogmaals zegt: 'Tanbah, nanti gemuk!' of te wel: 'Eet nog meer, zodat je dik wordt'. (Wat ook de favoriete zin van mijn gastvader is). Kun je iets leuks vertellen wat je hebt meegemaakt? Ik ben met een vriend en zijn familie van Manado naar Makassar gereden in de auto (van Noord-Sulawesi naar ZuidSulawesi). Heel vermoeiend, omdat we drie dagen non stop in de auto zaten en er waren bijvoorbeeld 'wegen' die zo slecht waren dat we maar 10 km/u konden rijden. Maar de natuur en het uitzicht was echt ontzettend mooi. Wat zijn je hobby's en heb je daar ook tijd voor? Ik houd van sporten, zoals paardrijden en fietsen. Paardrijden lukt uiteraard niet, omdat hier geen paarden zijn, en als ze er wel zijn dan zijn ze er om te werken. Een keer per week of twee weken kom ik echter wel aan fietsen toe. Mijn gastoom zit bij een fietsclub en er zijn heel vaak georganiseerde tochten. Als ik dan tijd heb ga ik ook mee, meestal is dit buiten Banjarmasin dus dan krijg ik ook nog een mooi stukje natuur te zien!


Wat is je toekomstbeeld? Wat wil je worden? In september ga ik beginnen met de opleiding South and Southeast Asian studies in Leiden. Omdat ik nog geen flauw idee heb wat ik later wil gaan doen,

heb ik voor de studie gekozen die mij het leukste lijkt. Ik wil later wel graag nog internationaal blijven, dus bijvoorbeeld werken in het buitenland. Klaske.

Volkstuinencomplex Boerestreek. Toen ik twee weken geleden een paar aanhangertjes mest ging halen, samen met een tuingenoot, wist de paardenverzorger te vertellen dat we nog veel te vroeg met bemesten zijn. Wij beaamden dat, maar ook wij hebben het voorjaar al een beetje in het hoofd en hebben, net als vele andere dorpsgenoten, de drang om iets te ondernemen op de tuin. Vlinders dwarrelen alweer langs de struiken en de vogels zijn in alle vroegte wakker en vliegen met stro en takjes in de snavel voor nieuwbouw of restauratie aan hun woning. De paddenschermen langs de Poastwei zijn alweer uit het stof gehaald. Kortom het is lente. Over kikkers gesproken, wel eens gehoord van kikkererwten en hun goede bijwerkingen? Kikkererwten geven vlug het gevoel dat je voldoende hebt gegeten, waardoor je dan ook geneigd bent om minder te eten. Het is dus een heel goed middel om obesitas te bestrijden. Kikkererwten bevatten veel antioxidanten en polyfenolen. De combinatie van deze twee stoffen hebben een gunstige invloed op de goede werking van het bloedvatenstelsel en dus ook voor het hart. Dankzij de oestrogenen die je in kikkererwten vindt, zijn ze een goed middel voor vrouwen na de menopauze om osteoporose te voorkomen, ze werken ook tegen opvliegers.

Kikkererwten zijn erg goed voor het stabiel houden van de bloedsuikerspiegel. Doordat er veel vezels in zitten, zal de spijsvertering heel geleidelijk en in een natuurlijk tempo verlopen, waardoor er minder hoge pieken en diepe dalen in de bloedsuikerwaarden worden gemeten. Kikkererwten (ook wel kekererwten) worden al 8.000 jaar verbouwd. Het is een subtropisch gewas dat hier in Nederland, gezien de steeds warmer wordende zomers, steeds beter verbouwd kan worden. Deze groente is een onmisbaar onderdeel van de Mediterrane keuken. Rassen In Nederland is alleen de gewone kikkererwt verkrijgbaar. Je kunt ze kopen bij zaadhandelaren, maar je kunt ook gedroogde exemplaren uit de supermarkt in de grond stoppen. Verbouwen. Wil je meer weten over het groeien en bloeien van de kikkererwt in Nederland kijk dan even op www.wynjewald.nl/volkstuinen. 35


Marokkaanse pompoen-kikkererwtenstoofpot met couscous Ingrediënten: 2 el olijfolie 1 kleine ui, gesnipperd 3 teentjes knoflook, geperst ¼ tl gemalen komijn ¼ tl kurkuma (geelwortel) 1/8 tl cayennepeper 1 tl tomatenpuree ½ tl paprikapoeder zout naar smaak ¼ tl suiker 1 kop water 1½ kop ongekookte pompoen, in blokjes gesneden 400 gram (1 blik) kikkererwten, afgespoeld en uitgelekt 6 kerstomaatjes, gehalveerd 1/3 kop fijngehakte koriander Couscous Ingrediënten: 1 kop groentebouillon 1 kop ongekookte couscous ¼ kop rozijnen ¼ kop pijnboompitten 1 el gehakte mint Bereiding: Verhit de olijfolie op een gemiddeld vuur in een steelpan. Fruit in de hete olie de uiensnippers tot ze zacht zijn. Voeg de

geperste knoflook toe en laat nog zo'n 30 seconden fruiten. Voeg nu de kurkuma, komijn en cayennepeper toe en laat het geheel sudderen voor ongeveer 30 seconden. Roer door het mengsel de tomatenpuree, paprikapoeder en suiker en voeg zout naar smaak toe. Blijf roeren tot het geheel goed vermengd is. Voeg nu het water, de pompoen, kikkererwten en tomaten toe. Draai het vuur hoog en breng het geheel onder voortdurend roeren aan de kook. Draai daarna het vuur laag en laat het geheel voor ongeveer 35 minuten sudderen. Spatel 10 minuten voor het serveren van de maaltijd 2 eetlepels van de fijngehakte koriander door de stoofpot. Gebruik het restant als garnering. Breng de groentebouillon aan de kook in een klein sauspannetje. Voeg onder voortdurend roeren de couscous toe aan de bouillon. Doe het deksel op het pannetje en neem het van het vuur en laat het 5 minuten staan tot het vocht is geabsorbeerd door de couscous. Maak de couscous los met een vork en voeg voorzichtig de rozijnen, pijnboompitten en mint toe. Schep de couscous op de borden en lepel de stoofpot over de couscous. Bestrooi het gerecht met de resterende koriander.

Lotenverkoop De Zonnebloem Vanaf 10 april gaan de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Ureterp e.o. op pad om loten te verkopen in Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude. De opbrengst wordt besteed aan tal van vakanties, excursies en andere uitstapjes, zowel plaatselijk als landelijk. Activiteiten waaraan jaarlijks tienduizenden langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen en jongeren deelnemen. We hopen dan ook op een goede verkoop. Het bestuur van de afdeling Ureterp e.o. 36

Siebo


Geef de pen door. Ten eerste, Wouter bedankt voor ''de pen'' wat een verassing! Mijn naam is Rein Velsma, ik ben 21 jaar oud en woon ook al heel mijn leven aan de Russchenreed. Als kind ben ik naar de basisschool 't Twaspan geweest. Na 8 jaar basisschool ben ik naar het Stellingwerf College in Oosterwolde gegaan. Na het behalen van mijn diploma ben ik naar de Friese Poort in Drachten gegaan. Op die school ben ik begonnen met de opleiding werktuigbouwkunde. Na twee jaar volle bak naar school te zijn geweest, heb ik de rest van de opleiding afgemaakt in combinatie met werken en leren. Dat heb ik bij een carrosseriebouwbedrijf in Jubbega gedaan. Na een carrière van twee jaar ben ik een andere weg in geslagen. Momenteel ben ik nu een aantal maanden met veel plezier werkzaam bij een bedrijf dat elektrische voer/werktuigen maakt en ontwikkelt. Binnen dat bedrijf houd ik mij voor-namelijk bezig met de ontwikkeling van nieuwe machines, en natuurlijk alles wat daar omheen bij komt kijken. Zo zijn wij bezig een duurzaam wagen/machinepark te ontwikkelen. Daarnaast werk ik

nog een aantal uurtjes bij een agrarische groothandel. En zoals Wouter al vermeldde doen wij ook het één en het ander met openhaardhout. Wat soms wel/niet mag slagen. In mijn vrije tijd die ik over heb voetbal ik graag bij de mooie voetbalvereniging ODV. En ben ik dus zondags ook vaak te vinden op het voetbalveld en ook na het voetballen, soms nog net even iets te lang. 's Avonds of in het weekend ben ik nog regelmatig bij de jongens in het kroegje (de grutte dyk) waar we onder het genot van een biertje tot rust komen. Graag geef ik de pen door aan Durk-Jan de Vos. Ik kijk er naar uit je stukje te lezen, veel succes! Rein Velsma

Camping de Ikeleane Dit jaar bestaat Camping de Ikeleane in Bakkeveen 45 jaar. Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom nodigen wij u uit om langs te komen op de eerste of tweede paasdag tijdens de camping kijkdagen, die wij als gezamenlijke campings in en om Bakkeveen organiseren. Zie hiervoor: www.bakkeveen.nl Kom gezellig langs voor een kopje koffie en om een kijkje te nemen op onze camping. Dit kan van 10:00 uur tot en met 17:00 uur. Duerswâldmerwei 19. Tot ziens op één van deze paasdagen. Theun en Marjanna Kiers.

37


VPTZ: Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (Zuidoost Friesland)

VPTZ is werkzaam in de gemeenten: Smallingerland, Opsterland, Achtkarspelen, Tietjerksteradiel en Ooststellingwerf. De meeste mensen brengen de laatste fase van hun leven het liefst door in hun eigen of in een andere vertrouwde omgeving. Soms is dit voor de familieleden erg zwaar en kan men oververmoeid raken ook al is er professionele zorg. Als familie moet je immers 24 uur per dag beschikbaar zijn. In een dergelijke situatie kan de VPTZ een goede aanvulling op de al bestaande zorg bieden. Soms is dit echter door gezins- of woonomstandigheden thuis niet meer mogelijk, omdat bijv. de partner, kinderen, of andere mantelzorgers overbelast raken. In een dergelijke situatie kan het hospice Smelnehaven in Drachten een goed alternatief bieden. Soms willen mensen zelf graag naar het hospice. VPTZ Zuidoost Friesland bestaat dus uit twee werkvelden: VPTZthuis en VPTZ-hospice. VPTZ-thuis In de thuissituatie kunnen vrijwilligers voor één of meerdere dagdelen per week worden ingezet. Soms ook meerdere dagdelen per dag. Dit gaat in overleg met de coördinator en kan, indien nodig, bijgesteld worden. De vrijwilliger neemt de verzorgende taak tijdelijk waar. Zo krijgt de partner of andere mantelzorger de gelegenheid even rust te nemen, een vriend te bezoeken, boodschappen te doen etc. Het is raadzaam niet te lang te wachten met het aanvragen van deze zorg. Door tijdig deze ondersteuning in te schakelen houden u en uw familie het langer vol. Er zijn géén kosten aan verbonden. Voor meer informatie: zie contactgegevens.

38

VPTZ-hospice In ons hospice werken de vrijwilligers in wisselende diensten van 4 uren van 7.00 tot 23.00 uur en van 23.00 tot 7.00 uur is er een verpleegkundige aanwezig om 24 uur per dag zorg te kunnen waarborgen. De vrijwilliger biedt ondersteuning en begeleiding voor de gast en de familie. De appartementen zijn comfortabel en ruim genoeg om met eigen meubilair een huiselijke sfeer te creëren. Voor meer informatie: zie contactgegevens. Doelstelling VPTZ Zuidoost Friesland De zorg van onze organisatie is erop gericht om de stervende mens en zijn/haar directe omgeving zo goed en vredig mogelijk te begeleiden. Hierbij gaat onze aandacht uit naar de lichamelijke, geestelijke, sociale en spirituele aspecten van de zorg waarbij individuele behoeften van de cliënt voorop staan. Levensovertuiging en maatschappelijke positie spelen geen rol bij zorg en opname. De missie van de VPTZ is: "Er Zijn". Contactgegevens: VPTZ Zuidoost Friesland: It Sûd 20, 9203 TD Drachten Coördinator VPTZ-thuis (Hiske Bekkema) tel.: 06-43569770 email: thuis@vptzzofriesland.nl Coördinator VPTZ-hospice (Sjoeke vd Meer) tel.: 06-13599331 email: coordinator@vptzzofriesland.nl Of 0512-542227 Internet: www.vptzzofriesland.nl


Boeken- en platenmarkt Om de kas te spekken organiseert Chr. Gemengde Zangvereniging "Looft den Heer" uit Wijnjewoude weer een boeken- en platenmarkt. Deze markt wordt gehouden op zaterdag 3 mei a.s. van 9.00 - 13.00 uur in "Het Trefpunt", Merkebuorren 34, Wijnjewoude. Telefoonnummer 0516-481409. Hebt u nog boeken of platen die u kwijt wilt, dan kunt u contact opnemen met Aukje Veenstra, tel . 0516-481584. U kunt ze ook vrijdagmiddag 2 mei vanaf 13.00 uur brengen in "Het Treftpunt". Op de markt kunt u een kopje koffie of thee met koek gebruiken. We heten u graag van harte welkom. Bestuur en leden "Looft den Heer"

Passie-zangdienst Midden in de stille week, op woensdagavond 16 april, is er in de gereformeerde kerk een passie-zangdienst. Deze dienst, samengesteld en uitgevoerd door Chr. gemengd koor 'Looft den Heer' Wijnjewoude, heeft als basis het welbekende lijdensoratorium "The Crucifixtion" van John Stainer. Delen uit dit veelgeprezen Engelse koorwerk -nu in een prachtige Nederlandse vertaling van Hans de Ruiter- worden afgewisseld met korte teksten uit het lijdensverhaal van Markus. Naast koorzang en enkele solistpartijen worden sommige liederen in samenzang gezongen. Het orgel vervult in het geheel een orkestrale rol. Het belooft een sfeervolle muzikale dienst te worden waarin de betekenis van Christus lijden op een bijzondere manier vorm krijgt. U bent meer dan welkom! De dienst begint om 19.30 uur.

Degene die zegt dat iets onmogelijk is, moet nooit degene lastig vallen die er juist mee bezig is.

39


Prikbord Showband "Oerterp" Organiseert open lessen! Ureterp - Showband Oerterp kijkt altijd uit naar de toekomst en muzikaal talent. Op dinsdag 22 & 29 april en 6 mei organiseert Showband Oerterp open les avonden in de Wier te Ureterp. Op deze avonden mag iedereen kennis komen maken met de muziek & Show van Showband Oerterp. Iedereen kan mee doen met majorettes, colorguards en Showband. De open lessen beginnen om 18:30 uur met de majorettes in de spiegelzaal gevolgd door de colorguards om 19:30 uur. De Showband zit vanaf 19:30 uur in de Podiumzaal van de Wier. Deze avonden zijn geheel vrijblijvend. Het eerste optreden van Showband „Oerterp" staat op vrijdagavond 25 april gepland tijdens de koningsoptocht in Ureterp, een dag later op koningsdag zijn ze tweemaal te bewonderen in de straten van Beetsterzwaag. Voor meer informatie over de openlessen, lidmaatschap of optredens gaat u naar www.showbandoerterp.nl Te Huur * Verticuteermachine * Trilplaat * Steenknipper Voor meer informatie: Bloemen & Kadohuis Wilma tel. 0516 480668 Met vriendelijke groet, Wilma

Bedankt Beste Wijnjewouders, Na jaren in het Wâldhûs gewoond te hebben ben ik verhuisd naar het verzorgingshuis De Wiken in Drachten. Mijn nieuwe adres daar is Dwarswyk 346-A, 9202 CA Drachten. Ik heb een mooie en zonnige kamer gekregen en voel me in Drachten al aardig thuis. Zoals de meesten van jullie weten heb ik vorig jaar een ongeluk gehad en ben ik met de fiets gevallen. Na een lange revalidatietijd in Bertilla is uiteindelijk vastgesteld dat een verzorgingshuis de beste woonplek voor mij is. Ik ben blij dat die plek nu geregeld is. Het gaat goed met mij. En ik denk met veel plezier terug aan mijn woonperiode in het Wâldhûs. Ook alle reacties uit het dorp tijdens mijn revalidatie heb ik zeer op prijs gesteld. Heel veel dank daarvoor. Lies Kikstra Lentemarkt 6 april a.s. van 11.00 - 17.00 uur Dorpshuis Jonkerslân, Fûgelsang 21 Voor de kinderen is er een springkussen Entree is gratis Voor inlichtingen: 0513-462235 of 0513490255 Onderhoud grafstenen Het voorjaar komt er aan, dus is het tijd voor het nodige onderhoud aan uw grafmonumenten. Vooral schoonmaken en letters lakken. Vraag vrijblijvend offerte. Albert de Vries Tel. 0516-481475 of 06-55716006

40


Schaakclub Bakkeveen Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur. Contactpersoon: J.Bergsma, tel 0516-481007. Voor meer info: http://members.ziggo.nl/sj.terpstra Bakkeveen haalt tegen fel Steenwijk het kampioenschap binnen Onna - Op 18 maart speelden de schakers van Sc Bakkeveen de uitwedstrijd tegen Steenwijk -2. De Steenwijkers, die nog moesten strijden tegen degradatie, maakten er een echte wedstrijd van die pas laat in het voordeel van Bakkeveen werd beslist: 5-3. Door dit resultaat werden de schakers van Bakkeveen zonder puntenverlies eerste in de 2e klasse B van de FSB en stelden promotie naar de prestigieuze 1e klasse hiermee veilig. De Bakkefeansters keren hiermee, na de ongelukkige degradatie van vorig seizoen, in een zo kort mogelijke tijd weer terug in deze klasse. Bakkeveen had echter aanvankelijk de handen meer dan vol aan het fanatiek spelende Steenwijk. Op bord 3 speelde Ben de Vries met wit een open partij tegen Yun Che Hu. Beide spelers hadden aanvalskansen maar toen de Steenwijker de zijne liet liggen nam Ben het initiatief over en besliste de partij in zijn voordeel; 1-0. Op bord 7 leverde Bauke Hoogstra met wit een spannende strijd met Gerrit Schoenmaker. Geen van beide kon beslissend voordeel bereiken zodat in het middenspel tot remise werd besloten; 1 ½ - ½ voor Bakkeveen. Aan bord 2 trof met zwart Gerrit Meppelink op Jan de Smidt. De Smidt speelde met veel initiatief wat hem materieel voordeel opleverde toen Gerrit door een penning een stuk moest inleveren. Gerrit leek weer in de wedstrijd te komen door een gevaarlijk torenoffer maar de vijandelijke koning liep helaas nét uit de val. De stelling die overbleef was niet meer speelbaar; 1 ½ - 1 ½ . Op bord 8 had Jorn Brouwer met zwart een betere pionnenstelling uit de opening ver-

kregen tegen Geert Duiven. In het late middenspel kwam Jorn zelfs materiaal vóór maar miste in tijdnood de voortzetting die tot winst zou hebben geleid. De partij liep hierdoor remise; 2-2. Bakkeveen kwam weer voor toen Robin Baines, die kort voor de wedstrijd in de ploeg was gekomen voor Milan Heller, op bord 4 met zwart een kwaliteit won tegen Ingrid Jansen. Dit gebeurde na een door beide spelers voorzichtig opgebouwde wedstrijd. De materiaalwinst was beslissend; 3-2 voor Bakkeveen. Steenwijk gaf zich echter niet gewonnen en maakte verrassend gelijk toen Dave Bosman met wit op bord 5 in het eindspel zijn met goed spel verkregen voorsprong kwijtraakte en kon opgeven; 3-3. In de twee partijen die nog openstonden moest nu de beslissing vallen. Op bord 6 was Jaap Weidema met wit al snel een stuk voorgekomen toen zijn tegenstander Martinus Scheeringa met zijn paard op f7 insloeg zonder veel compensatie. Scheeringa kreeg wel wat aan41


val maar Jaap verdedigde secuur en breidde zijn voorsprong gestaag uit. Op bord 1 had Dirk Müller met wit van begin af aan zijn tegenstander Frans van Emst onder druk gezet. Dit leverde een pion voorsprong op maar mét alle zware stukken nog op het bord. Het bevrijdende punt bracht Dirk Müller in. Na vele zetten en veel gemanoevreer kon hij laat in de partij met zijn dame de stelling van zijn tegenstander binnendringen en de winst veilig stellen; 4-3. Voor de verdiende teamoverwinning zorgde tenslotte Jaap Weidema. Zijn tegenstander wist, ondanks een inmiddels grote materiële achterstand, van geen opgeven en dat speelt altijd lastig. Via een pionpromotie brak Jaap de tegenstand en schreef het punt bij; 5-3. Later bleek dat door de andere uitslagen in de klasse Steenwijk -2 met dit resultaat was gedegradeerd naar de 3e klasse FSB. Na de zomerstop kunnen de schakers van Bakkeveen zich melden voor een nieuw seizoen in de 1e klasse. Dirk Müller. Bakkeveen 2 capituleert tegen Mid Fryslân 3 Maandagavond speelde het tweede van Bakkeveen uit tegen het jeugdteam Mid Fryslân 3 in Akkrum. In Café Kromme

Knilles werd het een spannende wedstrijd in de zesde ronde van de 5e klasse van de FSB-competitie die door Mid Fryslân met 2½-1½ werd gewonnen. Frits Hoogvorst imponeerde met zwart aan het vierde bord zijn jonge, debuterende tegenstandster Femke Koning dusdanig dat het met mat 0-1 werd. Hier was vooral de tamme, makke variant van de Hoogvorst-opening debet aan. Aan bord 1 ging de strijd gelijk op tussen Erwin Koning en Siebolt Visser. De met wit spelende Bakkeveenster moest het uiteindelijk in de Hollandse verdediging afleggen tegen het venijnige spel van Erwin. Hij had die middag al flink 'geoefend' door deelname aan het Fries Kampioenschap voor A en B-jeugd in Sneek. Met een 1-1 tussenstand lag de druk op Miente Steensma en Berend Joustra. Miente had met wit aan het derde bord veel bedenktijd verbruikt, maar had in het eindspel licht pionvoordeel. Hij bood ondanks het kleine overwicht Julian Frijlink remise aan. De tussenstand was zodoende nog steeds in evenwicht. Berend die de zwarte stukken op bord 2 toucheerde tegen Thomas Douma, speelde volgens eigen zeggen een schitterende partij. Hij moest helaas zwichten na 53 zetten door promotie. Door deze nederlaag is Mid Fryslân 3 Bakkeveen 2 voorbijgegaan in de ranglijst, maar er zijn nog drie rondes te gaan. Siebolt Visser

Paasbroden actie! Op 14,15 en 16 april gaan wij een paasbroden actie doen. Dat doen wij in Wijnjewoude en in Ureterp. De opbrengst van de actie gaat naar de groep van World Servants Wijnjewoude/ Ureterp. Het geld word gebruikt voor de projecten Ecuador en Zuid-Afrika. Daniëlle Blankestein en Baukje de Vos 42


Wat vieren christenen met Pasen? Het was winter. Een felle sneeuwstorm raasde over het land. Op een boerderij werd een boer opgeschrikt door een troep wilde ganzen, die, overvallen door de storm, verzwakt en verdwaald tegen zijn ramen op vloog. Versuft en verkleumd liepen ze op het veld naast de boerderij. Door de kou en de wind zouden deze ganzen geen voedsel kunnen vinden en de boer besefte dat ze het zonder hulp niet zouden halen. Hij bedacht dat ze in zijn schuur beschutting en warmte zouden kunnen vinden en zette de deuren open. Maar de ganzen zagen of begrepen het niet en bleven maar wanhopig rondjes fladderen. De boer probeerde ze naar binnen te drijven, maar ze waren bang voor hem en stoven uiteen. Hoe kon hij ze nu helpen? Hij bedacht dat de enige mogelijkheid zou zijn om zelf een gans te worden en het ze in eigen taal duidelijk te maken. Uiteraard kunnen mensen zich niet in een gans veranderen. Daar moet je bovennatuurlijke krachten voor hebben. Nu is dat precies wat christenen geloven van God: met Kerst vieren zij dat God, die mensen heeft gemaakt, zelf een mens werd: Jezus, geboren uit de maagd Maria. Om ons duidelijk te maken waar wij beschermd zijn tegen alle geestelijke gevaren die ons leven bedreigen: bij God. Hij heeft ons in Jezus opgezocht om ons voor te gaan in verbondenheid met God. Maar wat vieren christenen dan met Pasen? Door een gans te worden nam de boer wel een risico: een vreemde gans in de troep zou heel kwetsbaar zijn. Maar hij waagde het erop. Al gakkend probeerde hij de ganzen naar de schuur te loodsen. Slechts een paar ganzen liepen achter hem aan richting de schuur. Maar de grote groep kwam ze achterna en ze stortten zich op de vreemde gans. De paar ganzen die hem hadden gevolgd vluchtten de schuur in. De grote groep pikte hem net zo lang totdat hij dood was‌ Ze merkten dat het karkas nog warm was en omdat ze uitgehongerd

waren, deden ze zich tegoed aan het bloed. Zo hielden ze het die nacht uit en toen de storm weer was gaan liggen, konden ze hun reis vervolgen. Omdat de vreemde gans eigenlijk een boer was met bovennatuurlijke krachten, kon hij zich weer tot leven wekken. Hij zocht de andere ganzen die nog in de schuur waren op, en zei dat ze weer naar andere ganzen moesten vliegen om te vertellen wat er was gebeurd. Alleen door hun verhaal zouden ook andere ganzen overtuigd raken van de liefde van de boer. De boer ging terug naar zijn boerderij en liet zijn schuur zo lang mogelijk open staan, om zoveel mogelijk verdwaalde ganzen te redden. Met Goede Vrijdag herdenken christenen dat Jezus werd vermoord aan het kruis op de heuvel Golgotha bij Jeruzalem. En omdat we geloven dat Hij dit met zich liet gebeuren om mensen te redden, eten we daar brood bij en drinken daar wijn bij in het Avondmaal. Met Pasen vieren we dat deze bijzondere man, die God zelf in mensengedaante is, opstond uit de dood. Hij liet zich zien aan zijn volgelingen en die raakten maar niet uitgepraat over deze Jezus. De kerk bestaat nu nog, door het vertrouwen op de waarheid van hun verhaal dat Jezus leeft en ook ons heeft gered! Graag nodigen we u en jou uit om dit feest met ons mee te vieren. Elders in dit blad staan de tijden van onze diensten vermeld. Hartelijke groeten, Joost v.d Brink, namens de Gereformeerde kerk Michel van Heijningen, namens de hervormde kerk 43


Kerkdiensten Hervormde Kerk

April 6 13

9.30 uur 9.30 uur

Weinterp Duurswoude

18 20

13.45 uur 19.30 uur 9.30 uur

Duurswoude Weinterp Weinterp

21

9.30 uur

Weinterp

27

9.30 uur

Weinterp

Ds. A.P.D Zijlstra, Hellendoorn, 6e Lijdenszondag Ds. J. den Admirant, Hoogeveen, Palmzondag Voorbereiding HA dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Ds. H. Poot, Oosternieland, Goede Vrijdag viering HA dhr. M. van Heijningen/Ds. J.H. Dekkers, 1ste Paasdag Belijdenisdienst dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 2e Paasdag Gezamenlijke Dienst Ds. A.P.D Zijlstra, Hellendoorn

Duurswoude Weinterp

Ds. W. van der Wind, Onstwedde dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, stilstaan bij vrijheid

Mei 4

9.30 uur 20.15 uur

Gereformeerde Kerk Wijnjewoude - Hemrik April 6 13 14 15 16 17 18 20

9.30 uur 9.30 uur 19.30 uur 19.30 uur 19.30 uur 19.30 uur 19.30 uur 9.30 uur

27

9.30 uur

Ds. E. J. v.d. Brink, koffiedrinken na de dienst Ds. J. v.d. Veen, Heerenveen Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd/ Gez. Vesper (Hemrik) Dhr. J.Y. v.d. Wal, De Westereen/Gez. Vesper(Duurswoude) Zangver. `Looft den Heer` Ds. E.J. v. d. Brink, Heilig Avondmaal Ds. E.J. v. d. Brink, Goede Vrijdag Ds. E.J. v. d. Brink, Eerste Paasdag Koffiedrinken na de dienst Ds. A. Elverdink, Jistrum

Mei 4

9.40 uur

Ds. E.J. v.d. Brink, koffiedrinken na de dienst

44

Men moet altijd de voorkeur geven aan het waarschijnlijk onmogelijke boven het onwaarschijnlijk mogelijke.


Dorpsagenda April 5 Tweedehands kinderkleding en speelgoed van 14.00 - 16.00 uur Swingel 10 Varen met de Zonnebloem, vertrek vanuit Drachten 10 Vanaf vandaag Lotenverkoop van de Zonnebloem 14-15-16 Paasbrodenactie World Servants 15 Ledenvergadering Plaatselijk Belang 16 Informatieavond over zonnepanelen in Mfc de Swingel, 20.00 uur 16 Passie zangdienst 19.30 uur in de Gereformeerde kerk 19 Kledingactie Dorcas vanaf 09.00 uur bij Fam. Karssen Wijnjewoude 20 en 21 Camping Kijkdag Ikeleane van 10.00 tot 17.00 uur. 22 Open lessen Showband Ureterp 23 Opening Te Plak 13.30 uur op het evenemententerrein 29 Open lessen Showband Ureterp Mei 3 4 6 7 18

Boeken- en platenmarkt van 9.00 uur tot 13.00 uur in het Trefpunt Dodenherdenking 19.45 uur bij de Tjerkereed Open lessen Showband Ureterp Rommelmarkt op het evenemententerrein van 14.00 tot 18.00 uur Aktiviteiten i.v.m. 20 jarig bestaan van tennis vereniging Wenningewalde.

Kledingactie Dorcas depot Wijnjewoude Kledinginzameling op zaterdag 19 april vanaf 9.00 uur t.b.v. Dorcas. Ieder voorjaar organiseert Dorcas een grote kledingactie voor de allerarmsten. Vorig jaar heeft de actie 60.000 kilo kleding opgeleverd. Doel van de actie is om de inzameling van tweedehands kleding een extra impuls te geven. Dit blijft dringend nodig, de vraag naar gebruikte kleding vanuit de projectlanden wordt alleen maar groter. Dorcas roept u op om eens door de kledingkast te gaan en te kijken wat u kunt missen!! Ook goede schoenen en huishoudtextiel zijn zeer welkom. Uiteraard kunt u het gehele jaar kleding bij ons brengen. Doet u op zaterdag 19 april ook mee met de Dorcas kledingactie? Bij familie Karssen Opper Haudmare 11 Wijnjewoude tel 0516-481758 Samen in actie voor de allerarmsten!! Meer info: www.dorcaskledingactie.nl Dorcas depot Wijnjewoude 45


Doktersdiensten Doktersdiensten Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik apotheekhoudend Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik Meester Geertswei 15 apotheekhoudend tel.nr.: 0516 –Meester 481250 Geertswei bij spoed:150516 – 480808 tel.nr.: 0516 – 481250 bij spoed: 0516 – 480808 Openingstijden: 07.30 – 17.00 uur (iedere werkdag) 7.30 07.30 - – 8.00 uur:uur (iedere laboratorium (bloedbepalingen) Openingstijden: 17.00 werkdag) 8.00 huisartsen 7.30 - 10.30 8.00 uur: spreekuur laboratorium (bloedbepalingen) - 10.45 11.15 uur: koffiepauze en patiëntenbespreking 8.00 - 10.30 spreekuur huisartsen - 10.45 11.15 - 12.30 huisarts + verpleegkundig spreekuur 11.15 uur: visites koffiepauze en patiëntenbespreking - 12.30 11.15 - 13.00 12.30 uur: lunchpauze visites huisarts + verpleegkundig spreekuur 13.30 - 13.00 17.00 uur: lunchpauze spreekuur huisartsen - 12.30 - 13.30 - 15.30 spreekuur 17.00 uur: verpleegkundig spreekuur huisartsen - 13.30 - 15.30 uur: verpleegkundig spreekuur Spreekuur Hemrik (de Bining): - dinsdagmiddag Spreekuur Hemrik (de Bining):13.30 - 14.30 uur - donderdagmorgen 8.30 - 10.30 dinsdagmiddag 13.30 14.30 uur - donderdagmorgen 8.30 - 10.30 uur Avondspreekuur: - Maandagavond 18.00 - 21.00 uur (op afspraak) Avondspreekuur: Tevens -verpleegkundig spreekuur (op -afspraak) Maandagavond 18.00 21.00 uur (op afspraak) Tevens verpleegkundig spreekuur (op afspraak) Wrattenspreekuur iedere maandagmiddag en donderdagmiddag van 15.30 uur - 16.00 uur (op afspraak). Wrattenspreekuur iedere maandagmiddag en donderdagmiddag van 15.30 uur - 16.00 uur (op afspraak). Maken van afspraken, herhaalrecepten en uitslagen opvragen graag bellen tussen 8.00 - 10.30 uur en van 13.00en - 15.00 uur. opvragen graag Maken van afspraken, herhaalrecepten uitslagen Voor herhaalrecepten kunt u ook op onze website: bellen tussen 8.00 - 10.30 uur en van 13.00 - 15.00 uur. www.lewin.praktijkinfo.nl. van medicatie iedere dag Voor herhaalrecepten kuntterecht. u ook opOphalen onze website: tussen 16.00 17.00 uur. www.lewin.praktijkinfo.nl. terecht. Ophalen van medicatie iedere dag tussen 16.00 - 17.00 uur. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicijnen en verbandmiddelen thuis Oudere patiënten en patiëntenkosteloos die slecht terlaten beenbezorgen. zijn kunnen de Meldt u dit a.u.b. aan onze assistente als u dit wenst. medicijnen en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Meldt u dit a.u.b. aan onze assistente als u dit wenst. Na 17.00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door de Dokterswacht Friesland (0900-1127112). De Dokterswacht zit op het terrein Na 17.00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen doorvan de ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. Dokterswacht Friesland (0900-1127112). De Dokterswacht zit op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik is gesloten van 28 april t/m 4 mei is gesloten van 28 april t/m 4 mei Vergeet niet om tijdig uw herhaalmedicijnen te bestellen. Vergeet niet om tijdig uw herhaalmedicijnen te bestellen.

46

Ervaring is wat je ertoe brengt nieuweErvaring fouten teismaken plaats van oude. wat je in ertoe brengt nieuwe fouten te maken in plaats van oude.


47


Boorpaalfunderingen.nl Gespecialiseerd in alle kleine boorwerkzaamheden voor: · Serres · Aanbouw · Garages · Tuinhuisjes · Schuttingpalen · Lichtmasten · Damhekpalen · Verbouwingen Warmoltsstrjitte 96 9281 PV Harkema Tel. 06 53 300 587 E-mail: info@awwl.nl

48

De ban april 2014  
De ban april 2014  
Advertisement