Page 1


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Van de redactie Redactie "de Bân" Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67 Gerda Westerhof, Merkebuorren 14

tel: 48 13 81 tel: 48 13 91 tel: 48 13 98 tel: 48 13 05 tel: 48 14 57 tel: 48 17 27

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. De volgende Bân verschijnt op zaterdag 2 december 2017. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 25 november 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 23 november 2017 binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl

Hoera 100 gefeliciteerd mevrouw Bosma Vlaggen en ballonnen sieren het Wâldhûs en de 100-jarige geniet van alle aandacht. Felicitaties van familie, medebewoners, buurtgenoten, de dokter die zijn oudste patiënt even in de watten legt. De toespraak en bloemen namens Plaatselijk Belang. Foto’s voor de website, de dorpsfilm, de krant, het kan niet op. En natuurlijk Burgemeester Van Selm die naast de bloemen een extra verrassing heeft. Haar toespraak: wat geef je een honderd jarige? Gemeente Opsterland wil voor elke 100-jarige een appelboom planten in een plantsoen. De plaats van het plantsoen is nog niet bekend maar mevrouw Bosma haar naam zal aan de eerste appelboom verbonden zijn. Mevrouw Bosma is blij verrast met dit unieke cadeau. Laten we hopen dat zij er nog een appeltje van plukken zal.

1


Samenwerken aan een leefbaar dorp Plaatselijk Belang heeft aandacht voor veel verschillende onderwerpen die de leefbaarheid van het dorp aangaan. Daarover kunt u regelmatig lezen in de Bân, op de dorpssite en op Facebook. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen die zich in eerste instantie meer op de achtergrond afspelen. Gelukkig behartigen we veel zaken in werkgroepverband samen met andere dorpsgenoten. Zo zetten tientallen mensen zich in voor de PB-werkgroepen: Kom Erbij, Klein Groningen, Dorpssteunpunt, (Ouderen)huisvesting, Dorpsbudget, Dorpsfilm, Samenwerking Scholen en Peuteropvang, Himmelploeg en AED. Ook in het bestuur van Wijnjewoude Energie Neutraal WEN is PB als initiatiefnemer vertegenwoordigd. Daarnaast werken we samen met omliggende dorpen in werkgroepen t.b.v. onderhoud fietspaden, snel internet en recreatie bevordering. In de Bân vertellen de meeste werkgroepen over hun eigen werkzaamheden en aandachtspunten. Nieuwe inwoners Het is fantastisch dat er regelmatig nieuwe mensen in Wijnjewoude komen wonen. We hopen dat zij zich hier thuis gaan voelen en ook een beetje mee willen helpen om met elkaar de toekomst van ons dorp vorm te geven. Dat kan heel goed projectmatig. Vraag jij je af wat je met jouw talenten en interesses kunt bijdragen? Je vindt allerlei informatie op www.wijnjewoude.net of bel gerust met PB via 0516-480562. We verwelkomen je ook graag als lid. Enquête Dorpsspiegel in voorbereiding Iedere vier jaar laat de gemeente in elk dorp een enquête afnemen waarmee zij de leefbaarheid in kaart brengt en 2

waarop zij nieuw beleid baseert. Vragen als: voelen inwoners zich veilig, zijn ze tevreden met de voorzieningen in hun dorp, is het er prettig wonen, komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de bevolkingssamenstelling, gezondheid, de fysieke omgeving, de relatie met de gemeente en de toekomst van de dorpen. De gegevens vormen een spiegel van wat er in de dorpen leeft. De gegevens uit de dorpsspiegelenquête van 2013 vormen de basis van onze huidige dorpsvisie en geven richting aan het beleid en werk van PB. De hierboven genoemde werkgroepen zijn veelal een invulling van de dorpsvisie. Ook dit najaar brengt Plaatselijk Belang weer een vragenlijst langs bij die mensen die in de steekproef voorkomen. Ongeveer een week later halen we dan de anoniem ingevulde vragenlijsten weer op. Met de, door onderzoeksbureau SocioQuest van de Rijksuniversiteit Groningen, verzamelde gegevens kunnen wij dan de lijnen voor 2018-2022 uitzetten. Contactpersonen afronding herinrichting N381 Namens PB zullen Theo van Linde en Harry Blaauwbroek als contactpersonen optreden naar het projectbureau N381. Ook voor het dorp zijn zij het aanspreekpunt voor de afronding. Hun telefoonnummers zijn: Theo: 0516481942, Harry: 0516-481307.


Groenbrengpunt Ureterp In november kunt u uw tuinafval elke zaterdagochtend kwijt van 9.00 – 13.00 uur.

Inloopspreekuur PB: dinsdag 14 november van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel.

WEN Stap voor Stap Subsidie eerste deel zonnepark aangevraagd. Het is gelukt! De subsidieaanvraag voor een klein zonneveld op de rioolzuiveringslocatie kon, dankzij medewerking van gemeente en dorp, tijdig de deur uit. Een vergunning voor een groter park zat er begin oktober nog niet in. Inmiddels hebben de bewoners van buurtschap Klein Groningen aangegeven dat zij minder bezwaar hebben tegen uitbreiding ten zuidwesten van de Tolleane, maar alle opties zijn open. Er komt nu een werkgroep, waarin ook drie bewoners van Klein Groningen zitting nemen, die samen met een landschapsarchitect gaat zoeken naar de beste landschappelijke inpassing en een voorstel voorbereiden. Gemeenteraadsfracties steunen WEN In haar vergadering op 9 oktober heeft de voltallige gemeenteraad het college van B&W opgeroepen om op creatieve wijze mee te werken aan de duurzaamheidspilot van WEN. “Juist zo’n

pilot geeft goede mogelijkheden om te ontdekken hoe we de versnelling in de lokale energietransitie kunnen maken. Er is veel van te leren en het werkt inspirerend voor andere dorpen” zo betoogden zij. Deze steun van de gemeenteraad is een mooie opsteker voor WEN. WEN, Pilot voor Friese Energie Strategie Op 10 oktober presenteerde de Provincie zgn. bouwstenen voor de Friese Energie Strategie. Het zijn maatregelen om de overgang naar duurzame energie te versnellen. Naast provincie, gemeenten en waterschap hebben ook ondernemers,

3


Cor de Vries

de jong auto’s & machines Roelof de Jong

06 - 12 99 63 76 www.devriesbouwenonderhoud.nl cor@devriesbouwenonderhoud.nl Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude

Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

s

Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

Ÿ

In- en verkoop occasions

Ÿ

In- en verkoop classic cars

Ÿ

In- en verkoop USA cars

Ÿ

APK keuringsstation

Ÿ

Onderhoud en reparatie; alle merken

Ÿ

Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

drukkerij RB Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

4

DRUKT EN PRINT ENERGIENEUTRAAL! Opper Haudmare 2 - 9241 WD Wijnjewoude

berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97 / 06 - 57 58 43 55 info@drukkeijpool.nl - www.drukkerijpool.nl


milieu- en belangenorganisaties en lokale initiatieven zich aangesloten bij de ambitie om Friesland in 2050 energieneutraal te hebben. “Technisch kán het” aldus voorzitter Pieter Winsemius, voorzitter van de regiegroep. En Friesland is een voorloper als het gaat om het werken vanuit de Mienskip. En juist de Mienskip heeft gevoel van urgentie voor de overgang naar duurzame energie. Voor het onderwerp ‘Energie en Agro’ is WEN als pilot aangewezen. Dit betekent dat naast de overheden ook Wetterskip, Landbouworganisaties, Liander en Energiewerkplaats etc. willen kijken waar zij kunnen bijdragen om ons dorp, samen met lokale agrariërs, in 2025 energieneutraal en misschien ook zelfvoorzienend te krijgen. Op 6 november komen de organisaties naar MFC De Swingel voor een eerste brainstorm met WEN. De uitkomsten gaan we natuurlijk met agrariërs en dorp delen, zodat we vervolgens een gezamenlijke koers kunnen uitzetten. Energieadviseur Tjalling Reitsma

Als WEN-lid kun je gratis gebruik maken van de deskundigheid van onze vrijwillig energie-adviseur Tjalling Reitsma. Tjalling denkt graag met je mee over mogelijkheden voor besparing, isolatie en evt. energie-opwek. Hij is onafhankelijk, ervaren en goed geschoold in energiebeheer. Voor €15,kan hij met de warmtecamera aantonen waar warmtelekken in je huis zitten. Bel Tjalling voor een afspraak, tel. 0682092400. Wie wordt het volgende WEN-lid? Op het moment van schrijven staat de teller op 159 huishoudens. Op www.wen.frl kun je je inschrijven als lid van de coöperatie. Het kost je niets en je krijgt alle nieuws rechtstreeks in je mailbox. Je bent lid van de duurzame beweging van Wijnjewoude en kunt profiteren van gratis besparingsadvies en participatie in projecten. WEN op facebook Geef WEN Wijnjewoude Energie Neutraal een LIKE en krijg alle nieuws vers van de pers. Informatie: tel. 0516-480562.

Trek je mooiste sokken aan Honderden huiseigenaren in heel Nederland openen hun duurzame deuren. Steeds meer mensen willen aan de slag met duurzaamheid in de woning, maar waar begin je? Op zaterdag 4 en 11 november is er tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route de unieke kans om een duurzaam huis te bezoeken. In het hele land stellen honderden trotse huiseigenaren hun woning open. Zij laten zien hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt. Meer dan tienduizend bezoekers hebben de afgelopen vijf jaar de gelegenheid benut om huizen te bezoeken en tips ontvangen. Ook in Wijnjewoude kunt u kijken bij de familie Seefat aan de Weinterp en de familie Pool aan de Opper Haudmare. Bezoekers worden gastvrij ontvangen en kunnen vragen stellen over een warmtepomp, zonnepanelen, energieverbruik, natuurlijke materialen, etc. Het enthousiasme van de openstellers werkt aanstekelijk en er

ontstaan leuke gesprekken. De bezoekers doen goede ideeën op om zelf ook aan de slag te gaan. “In een paar uurtjes tijd hoor je veel waardevolle informatie”, reageerde vorig jaar een bezoeker enthousiast. 5


HUUR NU OPSLAGRUIMTE!!

Opslag Wijnjeterp

Inboedel en goederen opslag *Dagelijks opzegbaar *Bewaakte en schone opslag bij u in de buurt * vanaf € 1,50 per dag opslagwijnjeterp@gmail.com, Tel: 06 - 55 79 43 76 Fam. Heida, Compagnonsfeart 53, 9241 HJ Wijnjewoude

Hagerank 14 9241 EL Wijnjewoude handelsonderneming-eizelinstra.nl

Handelsonderneming

Eize Linstra

Voetbaldoelen

Te koop:

uien (2,5 of 5 kg. per zak) en aardappels (5, 10 of 15 kg. per zak).

voor particulieren.

Bildstar en Irene’s op voorraad andere rassen zijn op bestelling leverbaar. De bestelling wordt aan huis geleverd!

Mobiel: 06 - 234 598 44

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: Voorzitter:

Penningmeesteres:

J. Miedema

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Herenweg 19 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

6

0516 - 48 13 05

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij Appie de Haan Tel. 0516-481978


Tips voor bezoekers Op de website van de Duurzame Huizen Route staat een aantal tips voor bezoekers om zich voor te bereiden op een bezoek. Per huis is het aantal plaatsen voor een bezoek verschillend. Inschrijven is verplicht en vol is vol. Plan je bezoek op tijd is het advies. “Schrijf je in voor maximaal twee huizen per dag, dat is het meest haalbaar qua tijd”, vertelt Gerlies Schuit van de Duurzame Huizen Route. “Sommige mensen vinden het prettig dat bezoekers hun schoenen uitdoen dus vergeet niet je mooiste sokken aan te doen”, zegt Gerlies lachend. Lustrumjaar Dit jaar is al het 5de jaar op rij dat huiseigenaren in heel Nederland hun huis open stellen. Om dat te vieren wordt dit jaar de vlag gehesen in Harderwijk op de Veluwe waar de Nationale Duurzame Huizen Route is ontstaan. Dit gebeurt

door de nationale klimaatambassadeur Dennis Straat, wethouder Pieter Teeninga van gemeente Harderwijk en huiseigenaar Henk van de Berg. In heel Nederland is een grote variatie van woningen te bezoeken variërend van monumentale panden tot nieuwbouw en gerenoveerde woningen. Organisatie De opendeurdagen in november maken onderdeel uit van de Nationale Duurzame Huizen Route. Een platform voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzaam wonen. De Duurzame Huizen Route is een initiatief van Majada V.O.F. en wordt mede mogelijk gemaakt door een groot aantal Nederlandse gemeenten en provincies. De organisatie hoopt dat bezoekers tijdens de opendeurdagen op 4 en 11 november veel goede ideeën opdoen en verder op weg geholpen worden.

WEN, Klein Groningen en zonne-energie Midden in de zonnige zomer was er post van WEN om een week later tijdens een informatieavond mee te denken over een zonnepark bij de oude RWZI op Klein Groningen. In Klein Groningen wisten we dat er plannen waren om op het terrein van de RWZI iets met zonne-energie te gaan doen. Deze zomer ging het opeens allemaal heel snel, het zonnepark zelf werd veel groter, 6,5 ha, wat meer is dan de grootte van de buurtschap. Ook de ligging aan alle kanten van de oude RWZI en van het industrieterrein tot strak tegen de huizen van Klein Groningen was nieuw voor ons op de buurtschap. Het feit dat de informatieavond een week later, middenin de bouwvak was, terwijl veel buurtgenoten op vakantie zouden zijn, hielp niet mee. Met andere woorden: we voelden ons overvallen in Klein Groningen door de plotselinge grootte en

de snelheid waarmee alles nu opeens geregeld moest worden. In september, tijdens de volgende informatieavond in De Swingel waren meer omwonenden aanwezig maar het bleef rommelen. Dit resulteerde in 6 stemmen tegen het park. We zaten nog niet op dezelfde lijn en via de buurtvereniging hebben we als buurt ingesproken bij de raadvergadering van de gemeente van 25 september jl.

7


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Tolleane 26 E-mail: info@taekemabouw.nl 9241 WH Wijnjewoude Website: taekemabouw.nl Onno Lieuwes 06 - 31 53 94 03

Rinse Taekema 06 - 46 03 84 42

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

Dundelle

Voor al uw feesten en partijen Na een leuke activiteit of een heerlijke wandeling kunt u ook terecht voor een adempauze met een kop koffie of een lekker drankje of een versnapering

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

8


Samen WEN is erg van samen en wij willen ook samen. Daarom hebben de buurtvereniging van Klein Groningen en WEN samen besloten nog een informatieavond te organiseren. Dit keer specifiek voor de buurt om vragen en onzekerheden bespreekbaar te maken. Dit was zaterdagavond 7 oktober. Aanwezig waren 29 personen uit de buurt en directe omgeving van het zonnepark. Er was volop ruimte voor vragen en die kwamen er: waarom zo groot, kan het niet dichter bij het dorp, waarom niet op de daken bij bedrijven en particulieren, hoe zit het met alternatieve locaties, kunnen we niet meedoen met het IJsselmeerpark, hoe zit het met draagvlak en waarom zo’n haast. Alle vragen zijn aan bod gekomen, ook waarom WEN er is, wat het is en hoe WEN werkt. Dat de haast veroorzaakt werd door de deadline van de subsidieverstrekker, dat het daardoor opeens allemaal heel snel ging en dat de RWZI zo’n handige locatie is vanwege de grote stekker die er ligt. De postcoderoosregeling kwam wederom aan bod. Belangrijk ook dat de subsidie geen zak met geld is maar dat er verrekend wordt met wat er opgewekt wordt per kWh. Alternatieve locaties zijn nog niet van de baan. Bakkeveen wil ook

een zonnepark, misschien is dit te combineren? Een ander idee is om energie op te slaan in de oude RWZI, een innovatieve ontwikkeling in de energiebranche. Het beste dat iedereen nu kan doen is zelf zonnepanelen op het dak leggen want de salderingsregeling loopt nog tot 2023. En daarnaast besparen. Als we allemaal beter besparen kan bij elk huishouden de rekening omlaag. Draagvlak voor zonne-energie in Klein Groningen Aan het einde van de avond bleek dat er draagvlak is voor een zonnepark op de buurt, met enkele aanpassingen. Er is geen draagvlak voor zonnepanelen tussen het industrieterrein en het buurtschap, noch om een deel van het bosje te kappen. Wel is er ruimschoots draagvlak voor het opwekken van zonneenergie. Drie leden van buurtvereniging Klein Groningen hebben toegezegd mee te willen denken hoe dit het handigst kan voor het hele dorp. Kortom Klein Groningen zegt JA tegen zonne-energie en kijkt samen met WEN hoe dit het slimst te realiseren is voor het hele dorp. Marga Oosterveld namens buurtvereniging Klein Groningen

Soos Wijnjewoude Woensdag 22 november vieren we het 50-jarig bestaan van de soos. Deze middag wordt verzorgd door het groepje uit Bakkeveen met muziek en zang. Aanvang 14.00 uur in gebouw de Driehoek. Graag opgave in verband met de traktatie en wel voor 18 november. Dat kan bij Joke Nust, tel. 0516-481077. Namens het bestuur, Joke Nust - Boonstra.

9


HF

Hytex Fashion B.V. socks, underwear, accessoires

Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl www.hytexfashion.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs

10


Sfeervolle lichtjesavond op kerkhof Duerswâld De glazen lichtpotjes waren, aan weerszijden van de paden, met de bodem naar de wind gelegd. Zo gaven ze een rustig, feeërieke sfeer op de eeuwenoude begraafplaats bij het kerkje van Duerswâld. Voor de derde keer organiseerde uitvaartvereniging Eert De Doden de lichtjesavond als een gezamenlijk gedenkmoment voor alle geliefden die wij door de dood moeten missen. En zo voelde het ook. De zelfgeschreven en gezongen liedjes van Jan Dirk van der Meulen en zijn zus Elsa troffen de juiste snaar. Evenals de troostende woorden van Michel van Heijningen, waarin naar voren kwam dat tranen verbindend kunnen werken en dat je je niet alleen hoeft te voelen in je verdriet. Vervolgens brachten allen een brandende grafkaars, vaak voorzien van een kaartje in de vorm van een hartje of vlinder, naar het graf van de dierbare. Voor de geliefden die hier niet begraven liggen,

werden de rode grafkaarsen neergezet op het witte hart midden op het kerkhof. Een prachtige symbolische plek met een bloemstuk van witte en rode rozen. Terwijl op het kerkhof de lichtjes schitterden, klonken in het kerkje zachte orgelklanken en konden de mensen elkaar ontmoeten onder het genot van een warm drankje, aangeboden door restaurant de Stripe. De lichtjesavond wordt door jong en oud gewaardeerd en is daarmee een ‘nieuwe traditie’ geworden in Wijnjewoude. Met dank aan Uitvaartvereniging Eert De Doden, de Hervormde Gemeente en de Stichting Begraafplaatsen. Volgend jaar is de begraafplaats op de Weinterp weer aan de beurt.

11


Doarpswurk stuurt Friese dorpen een boekje over containerbegrippen Onze dorpen zijn in transitie. Dit betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe vormen waarin ideeën, samenwerking en realisatie weer leiden tot mooie dingen zoals bijvoorbeeld een levendig dorp of een nieuwe manier van besturen. Dit is de reden dat Doarpswurk vier beknopte boekjes uitbrengt met daaraan verbonden twee inspiratie/scholingsavonden. Het is bedoeld voor iedereen die zich druk maakt over de toekomst van zijn of haar dorp. De dorpen die aangesloten zijn bij Doarpswurk, ruim 270, ontvingen het eerste boekje in de bus. Deze gaat over de Mienskip en Leefbaarheid: twee containerbegrippen die weer betekenis moeten krijgen. Wat hierbij helpt is leren kijken naar de oorspronkelijke ideeën. Wat was ook alweer de bedoeling van een gemeenschap? Wat is in essentie een levendige democratie? En wat is leefbaarheid? ‘We realiseren ons dat niet iedere dorpsbewoner interesse heeft in deze vaak meer abstracte vraagstukken. Maar met bewoners, bestuurders, initiatiefnemers en professionals die wel behoefte hebben aan verdieping, willen wij kennis delen. Zo helpen wij bij het vormen van gedachten en het zoeken naar – en vinden van – antwoorden. Door anders te leren denken en te begrijpen waar dingen vandaan komen, kun je beter omgaan met de veranderingen. Bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, maar ook vraagstukken met betrekking tot bestuurskunde versus initiatiefkunde en individualisering’, aldus Jaap Koen Bijma adviseur bij Doarpswurk en tevens de persoon die de inspiratie-avonden presenteert. De reden dat Doarpswurk dit initieert is enerzijds logisch want het is haar taak

12

om dorpen te helpen bij moeilijke vraagstukken. Daarnaast voelt Doarpswurk zich verantwoordelijk en leeft de stichting mee met de dorpen. Het wordt steeds moeilijker om bestuursleden te vinden voor bijvoorbeeld een dorpsbelang, de vraag is dan ook; zijn we niet toe aan een andere vorm van besturen? Is een dorp nog steeds een mienskip of is het meer een woonplaats dan een leefplaats? En als dat zo is hoe kunnen we dan een nieuwe vorm van een mienskip bedenken waarin de juiste verwachtingen naar elkaar toe passen. ‘We merken dat mensen worstelen met vragen die niet gemakkelijk te beantwoorden zijn, maar het zijn zeker vragen waar je samen over kunt praten om ze helder te krijgen en om er mee leren om te gaan. Ik kijk er naar uit om naar aanleiding van het eerste boekje met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Dat is waar de inspiratieavonden toe moeten leiden’, besluit Jaap Koen. Op 7 en 21 november vinden de inspiratieavonden ‘Initiatiefkunde voor vrijwilligers’ plaats die passen bij het eerste boekje. Je kunt je gratis inschrijven via de website waar je tevens het boekje kunt downloaden: www.doarpswurk.frl.


Nieuws van het dorpsfeest Nu de dagen weer korter worden en het weer steeds guurder, zijn wij al weer druk bezig om het feest van volgend jaar in elkaar te zetten. Het feest zal volgend jaar van 13 tot en met 16 juni plaatsvinden en we zullen hier in de Bân weer van tijd tot tijd een tipje van de sluier oplichten. We beginnen met een bestuurlijke mededeling. Nadat we in de Bân van juli afscheid genomen hebben van een aantal bestuursleden, kunnen we nu melden dat we in Jan de Vegt een goede aanvulling op ons team hebben gevonden! Verder wilden we vanaf deze plek een oproep doen. We willen graag van de zaterdagmiddag weer een gezellige familiemiddag maken. Wij zijn daarvoor op zoek naar bedrijven, verenigingen, hobbyisten of andere initiatieven die graag hun producten en/of lekkernijen aan de man willen brengen. Dus heb je zin om zaterdagmiddag 16 juni 2018 er samen met ons een gezellige middag van te maken. Geef je dan nu op via sdww@live.nl.

Line Dance in de Swingel Iedere woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur in de Swingel, boven in het laatste lokaal. Kom zonder verplichtingen éénmalig of wat vaker gezellig meedansen voor € 5,- per avond.

13


Geef de pen door En dan is het nu mijn beurt (bedankt Ids) om mij voor te stellen aan de lezers van de Bân. Ik ben Dirkje de Jong - Keuning en ben geboren op 25 april 1962 in Duurswoude, in het huis waar ik nu woon, alleen heet dit nu Merkebuorren in Wijnjewoude. Als kind woonde ik met Heit, Mem en twee zussen achter in dit huis en Beppe (de Mem van Heit) woonde voor. Ik ging naar de kleuterschool waar nu de huisartsenpraktijk is, daarna de lagere school aan de Meester Geertswei (nu het Twaspan). Na de lagere school heb ik de MAVO in Oosterwolde en de INTAS in Drachten gedaan. Hierna wilde ik heel graag de kraamopleiding volgen, maar was te jong en moest een jaar wachten en ben daarom gaan werken bij een kruidenierswinkeltje in Oosterwolde. Toen ik 18 was werd ik toegelaten bij de kraamopleiding, dit was 4 maanden opleiding in een internaat, daarna 12 maanden praktijk als leerling kraamverzorgster. Na het behalen van het diploma kon ik direct aan de slag bij het kraamcentrum. In 1980 heb ik Tjeerd ontmoet en we gingen een paar jaar later samenwonen in Gorredijk, dit was ideaal, want hij werkte daar. In 1984 zijn we getrouwd en in 1987 werd Jeanette geboren, ik ben toen gestopt met werken. In 1988 hebben wij het huis van mijn ouders gekocht en zo ben ik weer terecht gekomen in mijn ouderlijk huis, waar wij

14

nu nog steeds wonen en waar Richard in 1990 is geboren. In de periode dat de kinderen op de basisschool zaten, heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan op school. Toen de kinderen wat groter waren ben ik na wat bijscholing weer gaan werken in de kraamzorg. Dit heb ik een paar jaar gedaan, maar dit onregelmatige werk vond ik moeilijk te combineren met mijn gezin. Na verschillende banen (thuiszorg, medewerkster in personeelsen bezoekersrestaurant van Nij Smellinghe), toch weer terug naar de kraamzorg. Nu werk ik al weer 7 jaar bij bakkerij van der Molen. Twee en een half jaar geleden ben ik Beppe geworden van Yoran, elke donderdag geniet ik volop van dit vrolijke ventje op “Beppedag”. In het weekend ben ik vaak als supporter van ODV op het sportpark te vinden. Ik geef de pen door aan Tjeerd Posthumus Groeten Dirkje


Een bijzondere verjaardag in het Wâldhûs Mevrouw T. Bosma - v.d. Dong mocht haar 100ste verjaardag vieren. 26 oktober 1917 werd zij geboren te Oostwold, op een boerderij aan het Leekstermeer. In het gezin met vijf kinderen was zij op één na de jongste. Mevrouw Bosma ging zoals zoveel kinderen in die tijd, zeven jaar naar de lagere school in Oostwold. Elke dag gingen ze lopend op klompjes met een wit schortje voor naar school. Zodra ze weer thuis waren, werd het witte schortje verwisseld voor een donker alledaags schortje. De boerderij lag achter het water zodat ze elke keer met een bootje over moesten om het dorp te bereiken. Van moeder kregen de kinderen steevast de opdracht mee, allemaal tegelijk thuiskomen hoor. Dan hoefde zij maar één keer over te varen om de kinderen weer thuis te krijgen Vervolgopleidingen waren er niet veel. De meeste kinderen gingen op 13/14 jarige leeftijd aan het werk. Vader v.d.Dong was niet alleen boer maar verhuurde ook boten aan “toeristen”. Dit waren meestal burgers uit de stad Groningen of Hoogkerk die een dagje het Leekstermeer opgingen.

Na de schoolperiode bleef mevrouw Bosma thuis mee werken op de boerderij en in de botenverhuur. Van het zakgeld wat ze thuis kregen, spaarden zij en haar zus samen voor één fiets. Het was de tijd waarin men belasting betaalde voor de luxe van een fiets. De verlichting moest van een carbidlamp komen, je moest er wel aan denken om voldoende carbid en water bij je te hebben. In de winter leverde dit nog al eens problemen op, als het water bevroor had je geen licht. Mevrouw Bosma moet er nog om lachen, op een winteravond werden de zussen aangehouden door de politie, ze hadden geen licht. De zussen hadden alles al geprobeerd om het bevroren water weer ontdooid te krijgen. Een vaak beproefd middel was om er over heen te plassen, maar dit mocht na twee plasjes niet baten.

15


Fysiotherapie Goren · · · · · · · ·

Fysiotherapie (ook aan huis) Manuele therapie Vestiging Haulerwijk: 0516-422 761 Vestiging Bakkeveen: 0516-542 246 Kinderfysiotherapie Vestiging Waskemeer: 06-24 90 17 93 Nek-, schouder- en arm specialisatie Oefengroepen www.fysiotherapiegoren.nl FysioFit (o.b.v. fysiotherapeut) e-mail:henkgoren@hotmail.com ZwangerFit Medical Taping Concept Afspraak zonder verwijzing mogelijk!

woensdag

Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude 0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voor al uw: * Bloemstukken * Snijbloemen Weinterp 1 * Kamerplanten 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68 * Bruidswerk Mobiel: 06 - 46 19 22 36 * Grafwerk * Sfeermakers Openingstijden: Kado’s donderdag, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 18.00 uur * Snuisterijen *

info@bloemenenkadohuiswilma.nl

www.bloemenkadohuiswilma.nl

16

”Living & Growing”

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping


De politieagent was er een van het behulpzame soort. Hij haalde de lamp zover uit elkaar en zette zijn mond op het pijpje om deze eens goed door te blazen. Maar ook dit hielp niet. De zussen waren slap van het lachen, maar vertelde oom agent niet wat zij net daarvoor gedaan hadden. De agent kreeg de lamp niet aan. Hij liet de meiden zonder bekeuring huiswaarts gaan. Hun uitjes waren een dagje naar Groningen, of naar jaarmarkten zoals de Rodermarkt en Zuidlaardermarkt. Verder waren er dansavonden in cafés in de omgeving. Op een dansavond in Midwolde ontmoette zij Frits Bosma. Een jonge man uit Duurswoude die in een auto kwam voorrijden. Frits haalde op zijn 18e zijn rijbewijs en huurde soms een auto om met vrienden er een avondje op uit te gaan. Na 3 ½ jaar verkering planden ze hun trouwdag op 20 mei 1940. Maar op 10 mei vielen de Duitsers ons land binnen. Het is oorlog. Alles is onzeker. Zoals mevrouw Bosma zegt: `wij wisten niet wat oorlog was, en wat er stond te gebeuren. Ik durfde mijn bekende omgeving niet te verlaten en naar het onbekende Duurswoude te gaan. Het huwelijk werd daarom uitgesteld`. Toen het gewone leven in het eerste oorlogsjaar nog redelijk door ging, besloten ze in 1941 om op 20 mei te trouwen. Van de boerderij naar de bakkerij was een grote verandering. Een stuk van het vrije leven op de boerderij moest ze inleveren achter de toonbank in de bakkerswinkel. Geen koeien melken maar koekjes inpakken. Al snel voelde zij zich thuis tussen de bossen en de hei en wilde niet meer terug naar de kale vlakten van het Grunnigerland. In 1942 krijgen ze hun eerste kind, dochter Alie. Om in de bezettingstijd het hamsteren tegen te gaan en tot een

eerlijke verdeling van de goederen te komen werden de bonkaarten ingevoerd voor levensmiddelen en textiel. Het is dan ook een geluk als er in het land achter hun huis een Duitse parachute neerkomt. Een prachtige stof om kleding van te naaien, dus haalden ze die ongezien binnen. Als de volgende dag Duitsers om de parachute zoeken en haar vragen of zij er iets van weet, houdt ze zich van de domme. Van de zijden stof maakte ze jurkjes voor haar dochtertje Alie. In het laatst van de oorlog komen er veel evacués uit Limburg naar Friesland. Ook de familie Bosma moet er 2 zusjes en een pater uit Venlo opnemen. Zondags gingen de Limburgers in Bakkeveen naar de kerk. In 1946 werd hun zoon Jan geboren, een opvolger voor de bakkerij. Maar in een dorp met zeven bakkers is er weinig ruimte om vooruit te komen. Frits Bosma begint dan koeken te bakken die hij aan kruideniers verkoopt. De producten moeten nog wel bij de winkels gebracht worden, daarvoor schaft hij in ± 1950 een auto aan. Een Citroèn Traction, het kenteken B 38318. In het weekend is er voor het gezin even tijd voor een autoritje. Heit en mem en de kindertjes mogen allemaal voorin zitten. En zo zit kleine Jan volop te genieten in de tuut tuut van zijn vader. Als ze ergens bij het water rijden en moeten afremmen blijkt opeens de rem te weigeren. Ze koersen regelrecht op het water aan. Nog net op tijd gooide heit Frits het stuur om. De ouders moesten daarna even van de schrik bekomen. Dan zien ze de oorzaak van het falen van de rem. Een klompje van de kleine Jan is uitgeschopt en onder het rempedaal terecht gekomen. In de jaren ‘50 was de donderdagmiddag een feest voor de schoolkinderen want bij bakker Bosma mochten ze allemaal gratis een stuk korstenkoek halen. Zo rond 1960 schafte Bosma een televisie aan. Kinderen uit de buurt konden zich 17


op zaterdagmiddag vergapen aan het enige kinderprogramma in de week. Met een stuk korstenkoek in de hand had mevrouw Bosma er geen kind aan. Maar niet alleen kinderen, ook de volwassen mannen stonden in de rij om een Europa cup wedstrijd op televisie te zien. Bij de fietsvierdaagse in ons dorp stond ergens onderweg de bakkersfiets van Bosma met korstenkoek, een lekkere versnapering die er bij de fietsers altijd in ging. Als Jan na de Ulo ook in het bedrijf komt wordt het brood bakken afgestoten en legde men zich toe op het produceren van koek. Als Frits op 68-jarige leeftijd plotseling overlijdt, blijft mevrouw Bosma nog 7 jaar alleen in het grote huis naast de bakkerij wonen. De bouwplannen voor het Wâldhûs komen van de grond en mevrouw Bosma laat zich hiervoor inschrijven. De overgang van het grote huis naar de kleine kamers in het Wâldhûs benauwden haar. Ook als de eerste bewoners hun intrek hebben genomen, blijft ze er nog vier maanden tegen aan hikken. Als ze te maken krijgt met een woninginbraak verandert het

snel. Want in het Wâldhûs voelt zij zich toch veiliger. Ze was jarenlang lid van de plattelandsvrouwen en gymnastiekvereniging Longa en deed later mee aan de bejaardengymnastiek. Het lopen gaat nu wat moeizaam, maar een heupoperatie zit er op haar leeftijd niet meer in. Dagelijks leest ze de krant, volgt het journaal, kijkt tv en heeft contact met de andere bewoners. Ze komt nog regelmatig buiten en gaat nog zelfstandig naar bed. Maar 100 worden, nee: “ik had nooit verwacht dat ik zo oud zou worden”. Heimwee naar vroeger? “Nee, het leven is nu veel gemakkelijker. Ik zie wel tegen de drukte op maar ik ben blij dat mijn verstand nog zo goed is.” Wij hopen dat mevrouw Bosma een fijne verjaardag heeft gehad samen met haar kinderen, kleinkinderen en haar grote trots: haar eerste achterkleinkind, kleine Lyndee. Annie

Uitstapje naar de kersttuin De Zonnebloem afdeling Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude organiseert op donderdagochtend 14 december haar jaarlijkse uitstapje naar Tuindorado in Drachten. Wilt u ook lekker struinen, sfeer proeven, iets kopen of ideeën opdoen voor de kerst? Ga dan mee! Voor een rolstoel kan worden gezorgd. De kosten bedragen € 7,50 incl. consumpties, gebak en vervoer. Opgave kan tot 26 november bij Sietske Bouma, tel. 0512- 302183 of Meta Falkena tel. 0512-302172. Het bestuur van de Zonnebloem afd. Ureterp e. o, Antje Berga

18


Ut de skoalle klapt Op het moment van schrijven zijn de schooldeuren een week gesloten. We zijn allemaal aan het genieten van een weekje vrij onder het motto “niets moet en alles mag”. De 1e periode van het schooljaar 2017-2018 zit er al weer op; een periode met een verscheidenheid aan activiteiten. Als basis in onze onderwijsconcepten wordt onder de naam Gouden Weken gewerkt aan een goed pedagogisch klimaat. Wat willen we met elkaar? Wanneer gaat het goed? En wat betekent dit voor de leerkracht en de leerlingen? Met verschillende werkvormen wordt gewerkt aan groepsvorming en rollen binnen de groep. Het uitgangspunt is dat een ieder zich prettig voelt in de klas en op school. Vanuit deze basis kunnen we een leerling optimaal begeleiden in de ontwikkeling en het leerproces. Op 5 oktober jl. bleven de schooldeuren een dag dicht. De AOB en CNV riepen een landelijke stakingsdag uit. De leerkrachten konden met de bus naar de landelijke manifestatie in Den Haag of naar de deelmanifestatie in Groningen. Het was een indrukwekkende dag, waarbij het ‘roerige’ gevoel versterkt werd door het stormachtige weer. Er wordt gestreden voor meer waardering voor de meesters en juffen in het basisonderwijs. In het werkveld is enorm behoefte aan meer budget voor meer handen in de klas, invallers en voor materialen en middelen. Onze leerkrachten zijn bevlogen, gedreven en enthousiast. Daar hebben de leerlingen ook recht op en dit willen we graag zo behouden. Hopelijk pakt het nieuwe kabinet deze noodkreet zorgvuldig op en plukken we hier in het werkveld de vruchten van. In oktober mochten we met elkaar weer de jaarlijkse Kinderboekenweek beleven. Het landelijke thema was “gruwelijk griezelen” en voor wie dit thema niet paste in de onderwijsvisie werd het “Bibbers in je buik”. Lezen is leuk en leerzaam! Samen lezen en praten over boeken is waardevol. Het is wetenschappelijk bewezen dat iedere dag 15 minuten stillezen bijdraagt aan een grote woordenschat van de

leerlingen. In het kader van boekpromotie kunnen de leerlingen van groep 7/8 voor 1 december nog deelnemen aan de landelijke voorleeswedstrijd. Dit is niet verplicht, doch wel heel leuk én spannend! Na de herfstvakantie duiken we met elkaar de maanden november/december in. Dit betreft een periode, die vele gevarieerde activiteiten met zich mee brengt. De lampion maken voor Sint Maarten, de Groene Spelen voor groep 1/2/3 (dit jaar Sint- en Pietenspelen) in de Wier te Ureterp, theatervoorstelling “Come back” voor groep 5/6 in de Skâns te Gorredijk en natuurlijk niet te vergeten Sinterklaas. We hopen deze kindervriend met zijn Pieten op dinsdag 5 december te mogen begroeten tijdens een gezamenlijke ontvangst voor alle leerlingen van de Peuterspeelszaal en beide basisscholen. Kortom “ferdivedaasje genôch”. Met vriendelijke groet, Team cbs Votum Nostrum en obs it Twaspan

19


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

- activiteiten - hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Wolverlei 5 9241 ER Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46 E-mail: info@edwinhofstee.nl Website: www.edwinhofstee.nl

adres postcode tel fax e-mail website

20

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Kryst roun de koepel Doe je mee? Op zaterdagavond 16 december is heel het dorp uitgenodigd voor een supergezellig en muzikaal kerstevenement op het koepelplein. Het wordt vast een hartverwarmend feestje waaraan heel veel dorpsgenoten meewerken. Er klinken sfeervolle christmas carols en bekende kerstliedjes uit jonge en oudere keeltjes en gespeeld door diverse muzikanten, allemaal uit eigen dorp. Je kunt elkaar ontmoeten en je warmen aan gezellige vuurtjes en bij de kraampjes met warme drankjes en hapjes. En wat ook zo leuk is, iedereen kan er actief aan meedoen! Heb je een instrument, kom bij het kerstorkest. Zing je graag, zing dan mee in het kinder- of volwassen kerstkoor. Ben je een echte doener? Fijn als je wilt helpen met kerstdecoraties, opbouwen en afbreken, iets lekkers bakken etc. De wekelijkse repetities starten in de week van 20 november. Kinderkerstkoor woensdag 12.15 uur in It Twaspan Kerstkoor woensdagavond 19.30 uur in het Trefpunt Kerstorkest dinsdagavond 19.15 uur in de Driehoek Op dinsdag 12 december hebben orkest en koor hun gezamenlijke slotrepetitie. ‘Kryst roun de koepel’ wordt financieel mogelijk gemaakt met bijdrage van Plaatselijk Belang (budget Festival en Muziek) en de kerk. Daarnaast hoopt de organisatie op medewerking van lokale ondernemers. Informatie en opgaven vóór 15 november bij: Wieke Haarsma, 06 21462014 lykwols_bliid@online.nl (zangers) Hennie de Jong, 06 54782776 hennie.dejong@hetnet.nl (muzikanten) Leny Bouma. 06 25525395 catharinusleny@hotmail.com

21


GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

Reparatiebedrijf

l

w

.n h f g . ww

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl

22


Showband “OERTERP” zoekt slagwerkers Showband Oerterp is een muziekvereniging die al 50 jaar haar muzikale bijdrage levert bij diverse feestelijkheden. Deze optredens vinden plaats zowel in binnen- als in het buitenland. Met onze traditionele uniformen in het zwart/rood/wit zijn we een graag geziene gast. Binnen onze slagwerkgroep is plaats ontstaan voor nieuwe slagwerkers en dus zoeken wij jou (M/V) om onze band te komen versterken. Wij zoeken: - Slagwerkers voor: snaredrums, timtoms, basedrums en bekkens; - Iemand die graag in showbandverband muziek maakt; - Drumervaring is meegenomen maar geen must; - Iemand met hart voor het slagwerk. Wij bieden: - Instrument in bruikleen van de vereniging; - Uniform in bruikleen van de vereniging (schoenen eigen aanschaf); - Een eigen opleidingsteam; - Ervaren en gedreven instructeurs; - Wekelijks repeteren op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.45 uur in de podiumzaal van MFC de Wier te Ureterp; - Contributie per 3 maanden: slechts € 32,- voor een jeugdlid (tot 16 jaar) en € 45,voor volwassenen. Lijkt het je leuk om deel uit te gaan maken van onze gezellige band, kom dan eens langs bij onze repetitie! Je bent van harte welkom te komen kijken en misschien ook al met ons mee te spelen! Vragen: Heb je nog vragen, dan kun je altijd contact opnemen met: Wiesje Oosterbaan, tel. 0512 -303223 of email: info@showbandoerterp.nl

IJsclub Great Foarút Inning donateursgeld via automatische incasso IJsclub Great Foarút In de eerste week van december 2017 vindt de afschrijving van de automatische incasso plaats. Wie geen machtiging heeft afgegeven wordt in de maanden november, december 2017 en januari 2018 bezocht. De contributie bedraagt € 5,00. Legt u dit vast klaar? We hopen met z’n allen op een mooi schaatsseizoen!

23


24


Werkgroep Kom erbij Hieronder een verslag van één van de vrijwilligsters bij de koffiespelletjesochtend. Afgelopen maandag 23 oktober liep ik mee met het team van ‘Kom erbij’. Ik kreeg de opdracht van school om een maatschappelijke stage te volgen. Het leek me leuk om een gedeelte van de uren in te vullen bij ‘Kom erbij’. Eerst hebben we met zijn allen thee of koffie gedronken met wat lekkers. Daarna kon iedereen onder het genot van o.a. een stukje worst en kaas deelnemen aan verschillende spelletjes. Er was blikgooien, sjoelen, kaarten, het Gatenkaasspel, Rummikub en Tanggram. Ik wil de organisatie van ‘Kom erbij’ bedanken voor deze mogelijkheid en ook alle dorpsgenoten voor deze geslaagde en gezellige ochtend! Hartelijke groeten, Kate Pool. Omtinkers Ik heb een Omtinker ontmoet. Ik ben geraakt. Een open blik, een open hart en open armen, meer heb je eigenlijk niet nodig! Laten we allemaal Omtinker zijn. Lieve Omtinkers, bedankt! Kom erbij nieuws De laatste twee maanden van dit jaar staan de koffieochtenden gepland op de maandagochtenden, 20 november en 11 december, van 10.00 uur tot 11.30 uur. Houd je de posters die we her en der ophangen in de gaten voor eventuele extra informatie? 20 november staat een morgen met liedjes uit de oude doos gepland, lekker zingen met zijn allen dus! Iedereen is welkom, voor vragen kun je bellen met Alie 0516481307 of Lydia 06-37552518. Bovendien geldt altijd: ben je slecht ter been en wil je wel graag komen, we halen je en brengen je weer thuis. Tot dan, of eerder in de buurt. Namens werkgroep Kom erbij, Lydia Huisman. 25


hotel Restaurant

Hotel & Restaurant de Stripe Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Wij zijn geopend van maandag t/m zondag vanaf 9.00 uur. Tip! Probeer ook eens ons lekkere verse afhaalmaaltijden, kijk op www.destripe.nl/afhaalmenu voor verdere informatie!! www.destripe.nl (0516) 54 12 15 info@destripe.nl

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729

Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

26

Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk


Nieuw bij Fysiotherapie Goren: kinderfysiotherapie Vanaf oktober 2017 is het bij Fysiotherapie Goren ook mogelijk om kinderen door onze kinderfysiotherapie Renske Schmees te laten behandelen. Wat is kinderfysiotherapie? Elk kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen tempo en manier, maar soms lijkt dit toch langzamer of anders te gaan. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van de motoriek. Een kinderfysiotherapeut kan middels verschillende tests vaststellen of er sprake is van een achterstand in de ontwikkeling en kan vervolgens ondersteuning bieden bij de motorische ontwikkeling. Een achterstand in de motoriek kan erg vervelend zijn voor het kind, omdat activiteiten moeilijk of niet gaan in vergelijking met leeftijdsgenoten. Kinderen kunnen hierdoor onzeker worden en ouders kunnen zich afvragen of ze wel de juiste stimulans bieden. Elke leeftijd van het kind brengt andere ontwikkelingen en mogelijk dus ook andere problemen met zich mee. De kinderfysiotherapeut is een specialist in het onderzoeken en behandelen van motorische problemen bij kinderen van 0-18 jaar. Wat doet de kinderfysiotherapeut? Bij het eerste bezoek aan de kinderfysiotherapeut zal er eerst een gesprek en onderzoek plaatsvinden. Hier wordt in kaart gebracht wat het probleem is en hoe groot het probleem is. Indien mogelijk wordt er ook contact opgenomen met de huis- en/of kinderarts en leerkracht. Zo kunnen we ook een beeld krijgen hoe de motoriek van het kind is op andere plekken zoals school. Na het onderzoek wordt een behandelplan gemaakt in overleg met de ouders en eventueel de leerkracht. Zo kunnen we de behandelingen geven die goed aansluiten bij de vraag en het probleem. Tijdens de behandelingen

wordt de motoriek zo veel mogelijk spelenderwijs gestimuleerd. Gedurende de periode van behandelen zullen we regelmatig evalueren en her-testen hoe het gaat met de motorische ontwikkeling. Over het algemeen vinden de behandelingen plaats in de praktijk. In overleg kan dit ook bij het kind aan huis. Wat voor klachten kunnen behandeld worden? Kinderen kunnen voor allerlei problemen terecht bij de kinderfysiotherapeut. Voorbeelden zijn:  voorkeurshouding  de baby is erg slap of juist gespannen  de baby overtrekt veel  de baby wil niet op de buik  klompvoetjes  neurologische problemen  prematuriteit of dismaturiteit  aangeboren afwijkingen die invloed hebben op de motoriek (bijv. syndroom van Down)  het laat of niet bereiken van motorische mijlpalen  motorische schrijfproblemen  veel struikelen, onhandigheid of houterigheid  houdingsproblemen  ademhalingsproblemen  pijnklachten tijdens sporten (evt. in combinatie met een groeispurt) Vergoedingen Kinderen mogen zonder verwijzing naar de kinderfysiotherapeut, maar een verwijzing kan in sommige gevallen 27


wenselijk zijn. Vanuit de basisverzekering hebben kinderen van 0-18 jaar recht op 18 behandelingen en indien nodig kan het kind ook behandelingen uit de aanvullende verzekering krijgen. Het aantal behandelingen wat een kind uit de aanvullende verzekering kan krijgen verschilt per verzekering. Kinderen met chronische indicatie krijgen alle behandelingen vergoed.

Contact Aanmelden en/of meer informatie voor kinderfysiotherapie, reguliere fysiotherapie, manuele therapie, oefentherapie of een van onze andere specialisaties kan voor Haulerwijk op telefoonnummer 0516 - 422 761 of Bakkeveen op telefoonnummer 0516 542 246. Voor meer informatie kunt u ook onze website www.fysiotherapiegoren.nl raadplegen.

Prikbord Bedankt Door middel van de goede en gemoedelijke bediening van de vrijwilligers van de Swingel hebben we een geweldig verjaardagsfeest gevierd. De hapjes, drankjes en het buffet waren perfect verzorgd, dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Familie Landman Landelijke collecte Leger des Heils De landelijke collecte voor het Leger des Heils is dit jaar in de week van 27 november tot 2 december. Ook in Wijnjewoude zal er gecollecteerd worden, dus in die week komt er een collectant bij u aan de deur. De coรถrdinator.

Kerstbomen Net als voorgaande jaren verkopen we ook dit jaar kerstbomen. Onze openingstijden zijn aangepast. Vanaf 6 december: Maandag van 16:45 uur tot 19:00 uur Dinsdags van 16:45 uur tot 19:00 uur Woensdags van 13:30 uur tot 19:00 uur Donderdags van 16:45 uur tot 19:00 uur Vrijdags van 13:30 uur tot 19:00 uur Zaterdags van 9:00 uur tot 17:00 uur Zondags geen verkoop. Graag tot ziens, Familie De Jong Te koop Producten van Swipe: Natur Care, Homcare en hulpproducten. Tevens nagelborstels en afwasborstels van DELAVAL. De producten zijn zeer zuinig in gebruik. Info: www.beenenswipe.eu Grietje Beenen Tel: 0516-481952 / Mob: 06-53808821

28


Volleybalvereniging DWS Beste Volleybalvrienden, Balsponsors voor de maand november: - Zorgboerderij De Twa BČ—ken - Hytex Fashion B.V. Namens D.W.S hartelijk bedankt! Ook zin om te komen volleyballen? Er kunnen altijd nog nieuwe leden bij zoals recreanten, heren en dames en jeugdspelers. Als je denkt dat volleybal iets voor jou is kom dan gerust bij de trainingen binnen lopen. Trainingstijden Maandag: Recreanten Dames 3 Dames 1 & 2 Dinsdag : Jeugd Heren 1

19:00 uur - 20:00 uur 20:00 uur - 21:15 uur 21:15 uur - 22:30 uur 19:30 uur - 20:30 uur 20:30 uur - 22:00 uur

Wedstrijdschema 9-11 20:15 D.W.S. DS 3 - Wytgaard DS 2 20:45 VC Drachten DS 3 - D.W.S. DS 1 21:15 D.W.S. HS 1 - SCS HS 3

M.F.C. de Swingel Sportcentrum Drachten M.F.C. de Swingel

16-11 19:15 19:15 20:15 20:30 21:15

Dovo/ Hujades DS 4 - D.W.S. DS 2 D.W.S. MB 1 - Triumphera MB 1 D.W.S. DS 3 - v.v. Tijnje DS 3 SC Veenwouden - D.W.S. DS 1 D.W.S. HS 1 - v.v. Bakkeveen HS 1

De Leeges M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel De Hoansterid M.F.C. de Swingel

23-11 19:15 19:15 19:30 20:15

S.V.T. MB 1 D.W.S. DS 2 UDI DS 3 ODS HS 2

De Doelstien M.F.C. de Swingel De Twine Sporthal Revalidatie Friesland

30-11 19:15 19:15 20:15 20:30 21:15

HVC-WH DS 5 - D.W.S. DS 2 D.W.S. MB 1 - De Roeken/ DVC MB 1 D.W.S. DS 3 - s.v. Oerterp DS 5 ODS DS 2 - D.W.S. DS 1 D.W.S. HS 1 - D.F.S. HS 2

Fugelkamp M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel Sporthal Revalidatie Friesland M.F.C. de Swingel

7-12

HVC-WH MB 1- D.W.S. MB 1 SC Veenwouden - D.W.S. HS 1 D.W.S. DS 2 - Kwiek DS 2 D.W.S. DS 1 - D.F.S. DS 2 AVIOS DS 2 - D.W.S. DS 3

Fugelkamp De Hoantserid M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel de Boppeslach

19:15 19:15 19:15 20:30 21:00

- D.W.S. MB 1 - v.v. D.S.O. DS 4 - D.W.S. DS 3 - D.W.S. HS 1

29


Mededeling(en) In de vorige editie van de Bȃn hebben we er geen aandacht aan besteed, maar er is een aantal leden die dit jaar met het Dodo Festival als vrijwilliger achter de bar heeft gestaan. Hun actie heeft onze club maar liefst € 197,50 opgeleverd. Hierbij willen we degenen die hebben geholpen heel erg bedanken voor hun inzet. Dan nog even dit: Competitiespeler, houdt de Nevobo-website / app in de gaten voor eventuele wedstrijdwijzigingen! Het bestuur

Uitslag schutjassen 6 oktober 2017 22 deelnemers 1e winnaars: Jan Dijkstra & René Seefat 2e winnaars: Aalzen Postma & Kees Stalenhoef 1e verliezers: Douwe Oosterbaan & Geeuwke Posthumus 2e verliezers: Eelco Drent & Geert Post 1e poedel: Henk Posthumus & Jappie Nijholt 2e poedel: Folmer Schaap & Jan Posthumus Stand: 1. Jan Dijkstra 12 punten 2. René Seefat 12 punten 3. Aalzen Postma 9 punten 4. Kees Stalenhoef 9 punten 5. Douwe Oosterbaan 6 punten 6. Geeuwke Posthumus 6 punten 7. Henk Posthumus 6 punten 8. Jappie Nijholt 6 punten 9. Jeroen Posthumus 6 punten 10. Lúdsen Hoogenberg 6 punten Overige deelnemers 4 punten of minder Volgende schutjasavonden: vrijdag 1 december & vrijdag 15 december

ANBO nieuws Onze eerste middag hebben we gehad op 20 oktober waar Willem Wilstra een mooie lezing heeft gegeven over “De Reddingsboot". Nu wil ik u allen uitnodigen voor “De Sjongstra's”, die zullen komen op zaterdag 25 november in de Wier te Ureterp en deze keer zullen we ze ontvangen in De Ynrin. U begrijpt dat dit een zangmiddag wordt met Nederlandse en Friese liedjes. Bovendien spelen de Sjongstra's graag smartlappen waarbij naar hartenlust kan worden mee gezongen. Deze middag begint om 14.00 uur en de toegang is deze keer € 5,-. Ik hoop dat dit voor één keer geen bezwaar zal zijn. Iedereen is welkom. Tot zaterdag 25 november. Een hartelijke groet van Bertie ten Haaf. 30


Verkoping van Welfare in ‘t Wâldhûs. Op dondermiddag 23 november is er weer een verkoping van onze handwerkgroep. De dames zijn alweer volop bezig geweest met breien, haken, met o.a. mutsen, sokken, sjaals, enz. Er zijn ook twee nieuwe technieken ontstaan, zoals schilderijen gemaakt door Froukje, geborduurd met kraaltjes, genaamd Diamond Painting. Oude spijkerbroeken worden omgetoverd tot leuke tassen.

Dit alles zijn leuke kadootjes voor Sinterklaas en de kerst. Verder is er weer een verloting en een grabbelton. U bent van harte welkom vanaf 13.30 -1700 uur in ’t Wâldhûs. De leiding Janke Jongsma (tel. 0516-481495) en Froukje Pera (tel. 0516-481992).

Activiteiten in de Witte Kerk Hemrik 28 oktober t/m 10 december ART Super Art Super is een jaarlijkse kunstexpositie waaraan ongeveer 60 kunstenaars, voornamelijk uit de Noordelijke provincies, deelnemen. Er wordt klein werk tegen betaalbare prijzen tentoongesteld. Het aanbod is zeer divers: naast schilderijen en keramiek zijn er sieraden, foto’s en houten voorwerpen. U kunt het kunstwerk van uw keuze meteen meenemen. Net als in de supermarkt wordt de leeggekomen plaats opgevuld met nieuw werk. Daardoor zijn er steeds andere dingen te zien. Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis. Op bepaalde dagen zijn kunstenaars aan het werk in de kerk: 4 november Co Raatjes – Dijkstra Zij portretteert graag mensen en dieren in houtskool, potlood en aquarel. 11 november Marian van Hulsen Aquarel 18 november Vivièn Nieuwenweg Haar werk is surrealistisch. De gebruikelijke media worden gecombineerd met oude ambachten als knipkunst en borduren. Het werk wordt als het ware gekroond met oude sieraden of kralen. Meer informatie op www.wittekerkhemrik.nl. 31


Oud ijzer actie Hallo inwoners van Wijnjewoude, Ook dit jaar organiseert de schoolcommissie weer de jaarlijkse oud ijzer actie. Net als vorig jaar zal de container bij de familie Pool aan de Opperbuorren 3 staan en wel op zaterdag 11 november. Alle soorten ijzer zijn welkom. Oude accu’s zijn zeer welkom als ook computerkasten. Dus bent u uw schuur aan het opruimen of hebt u wat overgehouden van de verbouwing dan houden wij ons van harte aanbevolen. Breng uw spullen graag op 11 november in de container aan de Opperbuorren. Heeft u nu een grote kar vol en op 11 november geen tijd dan mag u het ook zelf brengen bij Rija aan de Weinterp. Geeft u bij Rija aan dat het voor Votum Nostrum is dan schrijven zij het voor ons op. Met vriendelijke groet, De schoolcommissie van Votum Nostrum.

Nieuws van Sinterklaas Lieve kinderen van Wijnjewoude, Ook dit jaar komt Sinterklaas weer een bezoek brengen aan ons prachtige dorp en wel op zaterdag 25 november. En wat is een feest zonder ballonnen? Dit jaar maken wij het extra feestelijk met een Doldwaze Sint & Pieten Ballonnenshow! Om 10.00 uur komen de Sint en zijn pieten met toepasselijk vervoer aan bij ’t Wâldhûs. Vanaf daar gaan we, via de Merkebuorren, Welfingstrjitte en Mr. Geertswei, met z’n allen in een feestelijke optocht naar de Swingel, zodat iedereen in Wijnjewoude kan mee genieten van dit vrolijke feest! We zouden het geweldig vinden als iedereen met een prachtig versierde fiets met de optocht meedoet! En natuurlijk komen ook jullie creatieve talenten weer aan bod tijdens de kleurplatenwedstrijd! De kleurplaten zullen op de scholen, Peuterspeelzaal, bij de Spar en Bakkerij van der Molen worden gebracht. Jullie kunnen deze vóór 24 november inleveren op jullie school of bij de Bakker of de Winkel. Tot 25 november!

32


Volkstuinencomplex Boerestreek Pompoen De pompoen is vooral in het straatbeeld te zien rond eind oktober. Pompoenen werden al geteeld door de Indianenvolkeren van het zuidoosten van de Verenigde Staten. Er is een aantal traditionele gerechten waarin pompoenpuree verwerkt wordt, zoals pompoentaart, pompoensoep en pompoenbrood. Ook de oliehoudende zaden van de pompoen worden geroosterd gegeten als borrelhapje. Zelf heb ik onlangs een lekker en erg eenvoudig te maken stoofpotje gemaakt. Naast de oliehoudende zaden zijn ook de jonge steeltoppen en de pompoenbloem eetbaar. De pompoenbloem heeft van nature een zachte smaak en kan voor allerlei doeleinden in de keuken worden gebruikt. In de meeste keukens wordt de pompoenbloem gevuld of voorzien van een deeglaagje alvorens gefrituurd te worden. Pompoenstoofpotje voor 4 personen: Scheutje olijfolie 1 grote ui 800 gram pompoen 250 gram aardappelen 4 stevige tomaten 2 grote rode paprika’s

200 gram courgette 1 rode peper Zout en peper Laurierblaadjes Gesneden koriander

Schil de pompoen en aardappelen. Was alle ingrediĂŤnten en snijd ze, behalve de rode peper, in grove stukken. Verwarm de olijfolie in een braadpan of wok. Voeg de ui toe en roerbak hem wat glazig. Voeg de pompoen en aardappelen toe. Roerbak weer kort en voeg de paprika, courgette, laurierblaadjes, peper, koriander en zout toe. Nog eventjes voorzichtig wat roerbakken, je ziet nu dat er vocht van de groenten vrijkomt. Voeg nu de tomaten toe, even doorroeren. Doe een deksel op de pan en laat het

geheel voorzichtig stoven tot de aardappel gaar is. Dit is natuurlijk een prima vegetarisch gerecht maar wij eten het met een pittig gekruid procureurlapje. Het geheel serveren met een lekkere basmatirijst, waar je nog een beetje koriander en roomboter door kunt roeren (moet niet natuurlijk, maar het geeft een andere kijk op de rijst). Siebo

33


Kinderopvang Esther De peutergroep Het thema “Smakelijk eten” hebben we intussen afgerond. De peuters hebben tijdens het thema appelmoes gemaakt, verschillende soorten groente en fruit gesneden en geproefd. Voor sommige heel vertrouwd en voor andere heel spannend om iets anders te eten. Hoewel we overstappen op een nieuw thema zal “gezonde voeding” een thema blijven waar we telkens op terugkomen. We gaan nu verder met de herfst. We hebben een prachtige herfsttafel, de kinderen nemen regelmatig zelf gevonden herfstschatten mee. Er is zoveel moois te vinden! Gekleurde bladeren, kastanjes, eikels enz. We starten nu met de lampion zodat elke peuter een eigen gemaakte heeft om thuis te laten zien! Heeft u ook een peuter die wil spelen en ontdekken bij onze peutergroep, kom dan gerust langs om te kijken. Peuters kunnen vanaf 2 jaar worden geplaatst. Bij De Telle zijn inschrijfformulieren maar aanmelden kan ook via de website of per mail. Buitenschoolse opvang De BSO is op drie middagen geopend. We ontdekken en spelen met een thema maar er is ook voldoende ruimte voor eigen spel, ontspanning, buiten spelen. Na het thema voeding zijn we overgegaan in het thema herfst. We hebben prachtige spinnen geverfd op de ramen, paddenstoelen gezocht bij een wandeling. In het dorp hebben we veel verschillende soorten gevonden. We zijn de samenwerking met beide scholen aan het vergroten. Bij Votum Nostrum mogen we gebruik maken van het handenarbeidlokaal en hebben hier al een paar mooie projecten gemaakt. Bij It Twaspan gaan we binnenkort ook leuke activiteiten doen. We zijn geopend op dinsdag en donderdag vanaf 14.00 uur en op vrijdag vanaf 12.00 uur. Zoekt u nog opvang; informeer naar de mogelijkheden of kom op afspraak een keer kijken. De kinderen worden opgehaald bij de scholen en gaan dan naar De Telle. We spelen en knutselen met een thema, elke middag is er een leuke activiteit, maar ook volop ruimte om zelf fijn te spelen. Zoekt u ook professionele opvang voor uw zoon of dochter; informeer naar de mogelijkheden of kom gerust een keer kijken. √ voor kinderen van 4 - 12 jaar √ heerlijk spelen met leeftijdsgenoten √ voldoende spel- en knutselmateriaal voor binnen en buiten √ kinderen kunnen lekker bijkomen na een drukke schooldag √ professionele leiding 34


Informatie Voor aanmelden of meer informatie, kijk op onze website www.kinderopvangesther.nl e-mail: kinderopvangesther@outlook.com / 06 - 30 28 31 89. We zijn actief op facebook, volgt u ons al?

Gezellige middag in de Wier Op 12 oktober verzorgde de cabaretgroep GeDoBr een optreden voor 125 personen voor de Zonnebloem afdeling Ureterp e.o. in de Wier. Na het openingswoord van onze voorzitter Albert de Vries was het podium voor de heren Geert Hager, Douwe Wobbes en Brugt de Vries , gezamenlijk GeDoBr. De mannen komen uit de Wâlden en kennen elkaar van de Nieuwjaarsrevue van Kootstertille. Ze toeren door Friesland om hun publiek te vermaken met hun programma met ietwat rauwe taal en soms prikkelende teksten. Ze zijn al jaren te vinden in de Friese top 100 met ‘It buske fan de baas’, dit was tevens hun openingsnummer op deze middag. Voor wie het nog nooit gehoord heeft; in dit lied laten ze weten wat een groepje bouwvakkers op weg naar hun werk in Lelystad zoal mee kan maken.

taalgebruik, over "echte keardels’’ zoals bijv. Blauwe Bertus, de trucker op de gele Scania die zand vervoert door heel Friesland en 's avonds bij moeder de vrouw een biertje wil drinken. En over Rûge Reade Rinus die door de week stratenmaker is en in het weekend verandert in een fervente rock ‘n roller in zijn leren jasje, met zijn brommer en een echte vetkuif. De heren kunnen mooi zingen maar de "skets" over "de Pisbak" ging sommigen wat te ver, maar ja, dat is het echte leven.

Verder brengen ze "lietsjes en sketskes" in hun eigen zo kenmerkende

Antje Berga

35


Programma thuiswedstrijden v.v. ODV zaterdag

zondag maandag zaterdag

zaterdag

maandag

4-11-2017 4-11-2017 4-11-2017 5-11-2017 6-11-2017 11-11-2017 11-11-2017 11-11-2017 11-11-2017 11-11-2017 18-11-2017 18-11-2017 18-11-2017 18-11-2017 27-11-2017

14:00 14:00 10:00 14:00 20:00 14:00 14:00 10:30 09:00 10:00 15:00 09:00 11:30 10:30 20:00

ODV 2 ODV 3 ODV JO9-2 ODV 1 ODV DA1 ODV 2 ODV 3 ODV JO13-1 ODV JO9-1 ODV JO9-2 ODV 1 ODV JO17-1 ODV JO15-1 ODV JO11-1 ODV DA1

Blue Boys 2 Blue Boys 3 Hardegarijp JO9-3 Oosterstreek 1 Trinitas DA1 Sweach De 2 ONT 5 ONB JO13-3 Kollum JO9-2 Drachten JO9-2 S.V. Haulerwijk 1 Bakkeveen JO17-1 Drachtster Boys JO15-3 Drachten JO11-2 Jubbega DA1

Voor de wedstrijden in de tweede helft van november en de uitwedstrijden kunt u terecht op onze website www.vvodv.nl/competitie. Of meld u aan op de voetbal.nl app en blijf op de hoogte van alle wedstrijden van uw favoriete teams!

36


Schaakclub Bakkeveen remiseert met NEO SCHAAKCLUB BAKKEVEEN

Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur

Voor de eerste competitiewedstrijd in de 1e klasse B van de Friese Schaakbond kreeg het eerste team van Bakkeveen al direct een interessante tegenstander op bezoek. NEO -1 uit Burgum speelt al een aantal jaren in de middenmoot van de 1e klasse, een plek die de Opsterlandse schakers ook claimen. Verder lopen de ratings van beide clubs niet ver uit elkaar, zodat je een spannende wedstrijd zou mogen verwachten. Die kwam er dan ook. In een zinderende finale liepen de schakers van Bakkeveen een 3-4 achterstand nog op het laatste nippertje in, zodat uiteindelijk een 4-4 op de borden kwam. Voor beide clubs begon het schaakseizoen daarmee best wel goed. Voor Bakkeveen, dat voor deze gelegenheid was uitgeweken naar MFC de Swingel in Wijnjewoude, begon de avond met een teleurstelling. Bord 7 was bij aanvang niet aanwezig, zodat op het laatste moment Jack Zeilstra in het team kwam. Jack deed met zwart tegen Adri Raap wat hij kon, werd met zijn loper ongelukkig vastgezet midden op het bord en moest toezien hoe het allemaal snel van kwaad naar erger ging. Hiermee was het eerste punt van de avond voor NEO; 0-1. Bakkeveen kon al snel wat terug doen, toen Anne van Streun op bord 6 met wit dame en koning van Johan Broens zó stevig in de tang nam dat de stelling voor de Burgummer niet meer speelbaar was; 1-1. Op bord 4 hielden Ben de Vries en Klaas Dijkstra elkaar aardig in evenwicht. Ben, die met de witte stukken speelde, zag steeds minder gevaar in de stelling komen en haalde op die wijze een keurig gelijkspel binnen; 1 ½ - 1 ½. Een bord hoger, op het derde, verliep de partij veel stormachtiger. Hier had Gerrit Meppelink met zwart zijn dame op de damevleugel

gepositioneerd. Dat leverde hem aanvalskansen op maar tegelijkertijd miste zijn dame daardoor in de eigen verdediging van de koning. Zijn tegenstander, Hans Kloosterman, verhoogde daar de druk, won met enig fortuin een kwaliteit en wikkelde daarna kundig af naar winst; 1 ½ - 2 ½ voor NEO. Inmiddels speelde Jaap Weidema met wit aan bord 8 een interessante partij met John van der Linden. Vanaf een vroege torenruil kwam de stelling steeds dichter te zitten en hoewel Jaap, als de op papier betere speler, lang naar een gaatje in de stelling van zijn tegenstander zocht, moest hij uiteindelijk toch in remise berusten; 2-3. Beter verging het Robin Baines aan bord 5 met zwart tegen Yaser Alabed Al-Hanan. Hij bouwde zijn aanval op rond een zwakke pion van de Burgummer en benutte daarbij de open torenlijnen optimaal. Uiteindelijk kon de NEO-speler dit niet meer verdedigen en kon Bakkeveen langszij komen; 3-3. 37


Aan bord 1 speelde Bauke Hoogstra met zwart tegen de sterke Sjoerd Hoekstra. Een zeer lastige opgave waar Bauke het lange tijd erg goed van af bracht. Nauwkeurig en vastberaden wist hij lang de aanvallen van Hoekstra te pareren. Hij kwam daardoor wel erg defensief en gedrongen te staan en moest aan het einde, inmiddels met de rug tegen de muur, toch nog de vlag strijken; 3-4 voor NEO. De schakers van Bakkeveen, die het op een aantal borden zeker niet mee had gezeten, moesten nu de enige nog lopende partij aan bord 2 winnen om nog iets uit deze wedstrijd mee te nemen. Daar had Dirk Müller met wit tegen de sterke Pieter Postma zijn duidelijk aanvallende bedoelingen nog niet in echt voordeel om kunnen zetten. Toen hij

zich, onder de druk van te moeten winnen, inliet op een hachelijk ogende aanval met dame en een geofferd paard, hielden de toeschouwers hun hart vast. Postma, die het mat nog ternauwernood kon verhinderen, verloor in deze ‘kraker’ een toren en ook het aansluitende pionneneindspel; 4-4. Hoewel voor beide teams de volle winst er wel degelijk in had gezeten, konden de spelers zich na afloop toch wel vinden in deze puntendeling. Voor schaakclub Bakkeveen gaat de competitie op 12 november 2017 verder met een uitwedstrijd tegen DSC uit Drachten. Dirk Müller

Dorpsagenda November 8 Klaverjassen Café Van der Weij, 20.00 uur 8 Breicafé in de Swingel 11 Oudijzeractie Votum Nostrum bij Opperbuorren 3 14 Inloopspreekuur Plaatselijk Belang, van 19.00 - 19.30 uur in de Swingel 20 Koffieochtend ‘Kom erbij’ met liedjes uit de oude doos, 10.00 tot 11.30 uur 22 Viering 50-jarig bestaan ‘Soos Wijnjewoude’ in De Driekhoek, 14.00 uur 23 Verkoping van handwerkgroep Welfare in ’t Wâldhûs, 13.30 tot 17.00 uur 25 Intocht Sinterklaas 25 ANBO middag met “De Sjongstra’s” in De Wier Ureterp, 14:00 uur 29 Klaverjassen Café Van der Weij, 20.00 uur December 1 Schutjassen in de ODV-kantine 6 Breicafé in de Swingel 9 Winterconcert ‘Femmes Vocales’, kerk van Terwispel, 20.00 uur 11 Koffieochtend ‘Kom erbij’ 14 Uitstapje met de Zonnebloem naar de kersttuin 15 Schutjassen in de ODV-kantine 16 Kryst roun by de Koepel 20 Klaverjassen Café Van der Weij, 20.00 uur Januari 3 Breicafé in de Swingel 38


Kerkdiensten Hervormde Gemeente November 2 19.00 uur Weinterp 5 12 19 26

9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur 19.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 13.45 uur

Duurswoude Duurswoude Weinterp Weinterp Duurswoude Weinterp Weinterp

December 3 9.30 uur Duurswoude

Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Dankstond voor gewas en arbeid Dhr. T.J. Lucas, IJselmuiden Dhr. F. Verkade, Hoogeveen Prof. dr. T.T.J. Pleizier, Groningen Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Ds. H. Poot, Oosternieland Ds. A.D. Poortman, Veenendaal Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Ds. C. Hoek, Bedum-Onderdendam, 1e Advent

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik November 5 9.30 uur 12 9.30 uur 19 9.30 uur 26 9.30 uur December 3 9.30 uur

Ds. H. Koolhaas, Winschoten, Koffiedrinken na de dienst Ds. E.A. van Gulik, Leek, Vierdienst Dienst Koffiedrinken na de dienst Mw. J. Elzinga-Bakker Laatste zondag kerkelijk jaar/VHA Ds. W. Hordijk, Lemmer

1e Advent Heilig Avondmaal

39


Doktersdiensten Algemeen Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik Apotheekhoudend Meester Geertswei 15 info@hapwijnjewoude.nl Tel.nr.: 0516 – 48.12.50 Bij spoed: 0516 – 48.08.08 Onze praktijk is het gehele jaar op werkdagen geopend Openingstijden openingstijden: 08.00 – 17.00 uur (iedere werkdag) 07.30 - 08.00 uur: laboratorium (bloedprikken) 08.00 - 10.15 uur: spreekuur huisarts 10.15 - 11.00 uur: werkoverleg en koffiepauze 11.00 - 12.30 uur: verpleegkundig spreekuur en visites huisarts 12.30 - 13.00 uur: lunchpauze 14.00 - 15.00 uur: opvragen labuitslagen 13.30 - 16.00 uur: spreekuur huisarts 16.00 - 17.00 uur: afhalen van medicatie Maandagavond spreekuur: 18.00 - 21.00 uur Spreekuur Hemrik Adres: MFC "de Bining", Engbert Pierswei 4, Hemrik donderdagochtend 08.30 – 10.30uur Wrattenspreekuur: op afspraak Uitstrijkjes Voor het maken van uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek kunt u een afspraak maken bij onze assistentes Anneke Spinder en Therese de Wagt. Voor het maken van afspraken en het aanvragen van herhaalrecepten kunt u ons telefonisch bereiken tussen 08.00 – 10.15 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur. Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website; www.lewin.frl of u kunt de lege medicijndoosjes bij onze praktijk in de daarvoor bestemde brievenbus gooien. Na 17.00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door: Dokterswacht Friesland tel.: 0900 – 11.27.112 De Doksterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

40


HM Haarmode Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. Di. 8:30 – 12:00 Wo. Do. 8:30 – 12:00 Vr. 8:30 – 12:00 Za. Gesloten

13:00 – 17:30 13:00 – 17:30 13:00 – 20:00 13:00 - 17:30 13:00 - 17:30

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Pedicure- en Manuele praktijk

Alma van der Meulen Professionele voetverzorging Diabetische - reumatische voet Manuele therapie Voetreflexologie Ook bij u thuis Behandeling volgens afspraak

0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36 9241 GL Wijnjewoude


Profile for Frans Pool

De ban november 2017  

De ban november 2017  

Profile for 9241wd
Advertisement