Page 1

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e d o n u a d a

jaa

1

3

16

e

M

de B창n

rga

ng

Nr. 1 68

ap r

0 il 2


Van de redactie Redactie "de Bân” Wikje Hofman, Noormanstrjitte 18 Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaas Greidanus, Bremerheide 20 Klaske de Vries, Russchenreed 48

tel: tel: tel: tel: tel: tel:

06 - 47 50 42 41 48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 83 48 13 05

Een praatje bij het plaatje " NL doet in actie op 16 maart ".

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 4 mei. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon Word document en dan in lettertype arial 11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 27 april 18.00 uur. Kopij die niet via email gaat moet op donderdag 25 april binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij Annie Posthumus tel. 481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl.

Het begin van deze maand april zal als winterse voorjaarsmaand de boeken ingaan met waarschijnlijk een kouderecord. In het weeroverzicht van Feite Feenstra volgend jaar komen we het vast weer tegen. Ondanks de kou zijn onze inwoners niet in een winterslaap gevallen getuige de inhoud van deze Bân. Heel wat activiteiten voor de toch wel komende zomer zijn in voorbereiding. Het dorpsfeest met zelfs al aandacht voor dat van volgend jaar. De Willedei met heuse voorronden om deel te nemen en wie weet plaatselijke artiesten op te sporen. De gebruikelijke evenementen van het VVV. Sportief Wijnjewoude telt ook geducht mee in de vorm van gymnastiekvereniging Longa en volleybalvereniging DWS. Voetbalvereniging ODV missen we in de Bân. Nu hun eigen clubblad zo goed als ter ziele is zouden vooral niet internet bezitters een programma van de senioren elftallen in de Bân zeer op prijs stellen. Feest voor Euphonia in April en de Koninklijke onderscheiding van Fred v/d Mei, het komt allemaal voorbij in de Bân die voor u ligt, veel leesplezier. De redactie.

Probeer niet om een succesvol mens te worden, probeer liever om een waardevol mens te worden.

1.


Berichten van Plaatselijk Belang.

Dodenherdenking op 4 mei in Wijnjewoude Op 4 mei wordt de jaarlijkse dodenherdenking door Plaatselijk Belang georganiseerd. Het programma ziet er als volgt uit: Iedereen wordt uitgenodigd om 19.45 uur samen te komen bij de Tsjerkereed, naast de voormalige pastorie. Vanaf dit punt volgt een stille rondgang naar het monument op de begraafplaats. Vervolgens wordt een declamatie verzorgd en vindt de kranslegging plaats door twee kinderen van de beide basisscholen. Om 20.00 uur wordt er twee minuten stilte in acht genomen en daarna speelt muziekvereniging Euphonia twee coupletten van het Wilhelmus. Tijdens het

verlaten van de begraafplaats luiden de klokken en wordt later de stoet ontbonden. Plaatselijk Belang gaat er vanuit dat weer veel inwoners, zowel jongeren als ouderen, zich aangesproken voelen en mee zullen doen, zodat we een waardige herdenking kunnen houden. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Hilly Renkema, tel: 0516 - 481465. Bestuur Plaatselijk Belang

Nieuws van Werkgroep Website Wijnjewoude. Via de Bân en de ledenvergadering van Plaatselijk Belang hebben we u de afgelopen tijd geïnformeerd over de stand van zaken rondom de ontwikkeling van de nieuwe website voor Wijnjewoude. Het verheugt ons te kunnen melden dat de financiering van de website bijna rond is; we zijn erg blij met de subsidie van de gemeente Opsterland, de bijdragen van Plaatselijk Belang, De Bân, de huidige adverteerders en de VVV. Heel erg bedankt daarvoor. We hebben nog een aanvraag ingediend bij het fonds coöperatief dividend van de Rabobank en daarmee hopen we de financiering helemaal rond te krijgen.Ondertussen zijn we al wel met veel enthousiasme gestart en het eerste resultaat is schitterend. Ons streven is om half juni 2013 de nieuwe website “live” te hebben. Om dit te kunnen realiseren zullen we de De verenigingen, stichtingen en ondernekomende tijd hard aan de slag gaan om te mers zullen in de laatste week van mei zorgen dat, onder andere, alle gegevens 2013 worden uitgenodigd. worden over gezet en dat alle tekst wordt ingevoerd. Deze uitnodiging wordt binnenkort aan de gebruikers verstuurd. Daarnaast zullen we de gebruikers van de huidige website uitnodigen om hen te Namens de Werkgroep demonstreren hoe de nieuwe website er Website Wijnjewoude uit gaat zien en wat er, in de nieuwe Grietje Rooks situatie, van hen wordt verwacht. 2.


Duurzaam Wijnjewoude? “Wat betaalt u voor uw energie” is een zeer actuele vraag geworden en wat is de echte prijs die u betaald? Een groot deel van de elektriciteit in Nederland wordt opgewekt in centrales die worden gevoed met gas en kolen. Aan deze grondstoffen hangt een prijskaartje die we meteen moeten betalen, maar door het verbranden van kolen en gas komt CO2 vrij. De gevolgen van de gaswinning zijn inmiddels bekend. Van gas en kolen weten we dat dit een keer op is. De zon geeft iedere dag heel veel energie en dit gaat altijd maar door. Een klein deel van de zonne-energie wordt maar benut. Op de onlangs gehouden ledenvergadering van Plaatselijk Belang Wijnjewoude vertelde de voorzitter vol trots dat wij als dorp qua ontwikkelingen in de kop positie zitten, hiermee doelde hij op de vele zaken die de laatste jaren het wonen in het dorp steeds meer plezier geeft en waar we met z'n allen best trots op mogen zijn, maar we zijn er nog niet! Vanuit Plaatselijk Belang is het idee ontstaan om door middel van een werkgroep te kijken of we op het gebied van duurzaamheid een stimulans in het dorp op gang kunnen brengen, zodat we ook hierin een kop positie krijgen.

Een aantal dorpsgenoten heeft ondertussen al aangegeven mee te willen denken aan een duurzaam Wijnjewoude. Wilt u ook meedenken en helpen om Wijnjewoude op weg te helpen naar duurzaamheid? Meldt u dan aan bij Grietje Rooks, secretaris Plaatselijk Belang. Email: grietjerooks@planet.nl Tel.nr. 0516-4913560 In de volgende uitgave van De Bân zullen we u informeren over het vervolg.

Himmeldei Op maandag 15 april doen de Peuterspeelzaal, Votum Nostrum en it Twaspan gezamenlijk mee aan de Himmeldei. Deze dag wordt ieder jaar georganiseerd door de gemeente Opsterland. Dan wordt in de omgeving van de school door de basisschoolkinderen al het zwerfafval verzameld en opgehaald. Doel van deze ochtend is dat de kinderen zich bewust worden van hun leefomgeving en hun gedrag zo aanpassen dat ze een bijdrage leveren aan een schoner milieu. Dit jaar doet in Wijnjewoude voor het eerst ook de peuterspeelzaal mee. De kinderen gaan deze ochtend in groepjes door het dorp. Kleinsten in de omgeving van de school en peuterspeelzaal, hoe ouder ze worden hoe verder de kinderen het dorp ingaan. Voor de begeleiding zijn nog vrijwilligers nodig. Heeft u belangstelling en wilt u van 10 tot 12 uur een groepje begeleiden dan kunt u zich aanmelden op de peuterspeelzaal of bij één van de scholen.

3.


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

hotel Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

4.

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00


Buurtenvoetbaltoernooi Hallo Buurtvereniging, Net zoals voorgaande 2 jaren heeft de activiteitencommissie van vv ODV besloten om op vrijdagavond 31 mei een buurtenvoetbaltoernooi te organiseren ter afsluiting van het voetbalseizoen. De bedoeling is om teams van 7 personen op een half veldje tegen elkaar te laten voetballen. Dit team moet minimaal bestaan uit 1 vrouwelijke speler. Mocht dit een probleem zijn, dan heeft v.v. ODV vast nog wel een paar vrouwen beschikbaar van ons vrouwenteam. Personen vanaf 16 jaar mogen meedoen. Wilt u als buurt meedoen, dan horen we dat graag voor 25 mei a.s. via e-mailadres

mamaloe74@gmail.com of telefoonnummer 06-23820879. P.S. Mocht je niet genoeg personen hebben om een team te vormen, dan kunnen deze mensen zich individueel opgeven op bovengenoemd e-mailadres of telefoonnummer.

Dorcas Kledingactie Dorcas depot Wijnjewoude Kledinginzameling zaterdag 20 april vanaf 9.00 uur t.b.v. Dorcas De zesde DORCAS KLEDINGACTIE wordt gehouden op zaterdag 20 april. Vorig jaar heeft de actie 60.000 kilo kleding opgeleverd. Doel van de actie is om de inzameling van tweedehands kleding een extra impuls te geven. Dit blijft dringend nodig, de vraag naar gebruikte kleding vanuit de projectlanden wordt alleen maar groter. Dorcas roept u op om eens in de kledingkast te gaan kijken wat u kunt missen !! Ook goede schoenen en huishoudtextiel zijn zeer welkom. Uiteraard kunt u het gehele jaar kleding bij ons brengen. Bij Fam. Karssen Opper Haudmare 11 Wijnjewoude tel 0516-481758 Samen in actie voor de allerarmsten!! Meer info: www.dorcaskedingactie.nl Dorcas depot Wijnjewoude 5.


Longa Medailleregen voor Longa!! In de afgelopen 4 weken was er volop bedrijvigheid bij Longa. Elke week waren er wedstrijden en zelfs een paar keer 2 verschillende wedstrijden op 1 dag. Gelukkig heeft Longa naast Lara Valkman en Loeky de Ruiter ook een ervaren invalster, namelijk Margreet de Jong. Op die manier konden de Longa leden volop trainen en wedstrijden draaien. Op 2 maart waren er wedstrijden in niveau 8. Hier heeft Kinie Veenstra brons gehaald en Lisa Mollema goud. Met name het moeilijke onderdeel balk, zorgde voor hoge punten bij beide dames. Op 20 april volgt de tweede wedstrijd, waarna bepaald zal worden of er een doorstroming naar het Friese kampioenschap in zit. Op 9 maart mochten de zussen Gerrie en Nynke Boonstra meedoen aan het Friese kampioenschap acrobatiek. Via de voorrondes hadden ze zich op de reserve plaats geturnd, maar doordat een ander acro paar uitgevallen was, mochten ze toch nog meedoen! Waarschijnlijk heeft deze snelle wending voor extra zenuwen gezorgd, waardoor ze wat meer foutjes maakten dan ze gewend waren. Uiteindelijk zijn ze 19de van Friesland geworden, hetgeen voor het eerste seizoen een hele knappe prestatie is!!

6.

Op 16 maart mochten 10 jonge meiden in niveau 12 hun talenten laten zien. Voor iedereen was het een spannende wedstrijd, nog niet eerder hadden ze op dit niveau geturnd. Groot was de vreugde dan ook toen Rixt Postma en Marjanne Fokkema op het podium werden geroepen. Beide meiden mochten een bronzen medaille in ontvangst nemen. Op 27 maart stonden de recreatie wedstrijden op de agenda. Tien meiden en een jongen lieten in de sporthal hun talenten zien. Syger Swart was als eerste aan de beurt. Ook voor hem was het de eerste wedstrijd, maar hier leek hij geen last van te hebben. Hij zorgde voor een tweede plaats bij de vloeroefening en werd in totaal gedeeld 4de. Jammer genoeg geen medaille, maar wel een heel goed turndebuut! In de wedstrijdrondes daarna werden er maar liefst drie medailles mee naar huis genomen.


Lineke van der Wal mocht op de derde plaats van het podium staan. Ze vond het een prima plaats om trots te poseren voor de fotograaf! Ook Annie Tjoelker en Anna van Buiten mochten naar voren komen bij de prijsuitslag. Anna kreeg de bronzen medaille omgehangen en Annie ontving de zilveren medaille. Op diezelfde dag mocht ook Inge Russchen turnen, echter op vele kilometers afstand van Wijnjewoude. Zij was naar Neederweerd afgereisd, voor de halve finale van het Nederlandse kampioenschap in de derde divisie. In een prachtige professionele hal mocht Inge haar oefeningen draaien. Jammer genoeg was ze niet zo goed in vorm als bij de vorige wedstrijden, maar ze zette goed door. Bij de sprong en vloer liet ze zien dat ze goed thuis hoorde in dit niveau. Bij de balk en brug werden een paar vallen haar fataal. Uiteindelijk is ze 16de geworden. Een super prestatie, dat belooft nog wat in de toekomst. Naast wedstrijden is onze club ook actief geweest bij de Jantje Beton actie. Vele

leden hebben zich voor deze maatschappelijke actie ingezet. Het resultaat was heel keurig, in totaal is er €670 opgehaald. De helft van de opbrengst is naar Jantje Beton gegaan en de andere helft naar de club. Iedereen bedankt voor de donatie! Tot slot nog even aandacht voor onze kledingactie: op dinsdag 28 mei, vanaf 13.00 uur staat er een bus klaar van de organisatie “bagtoschool”. Zij zamelen oude bruikbare kleding, schoenen, zachte knuffels en gordijnen in. De kleding wordt vervolgens naar het buitenland gebracht en wordt daar opnieuw in gebruik genomen. Hoe meer kilo's, des te meer het onze club oplevert. Met dit mooie weer is het vast tijd om de kledingkasten op te ruimen en de oude kleding weg te doen… Wij kunnen de zakken ook bij u thuis vandaan halen. U mag contact opnemen met Dute Faber, 0516481578 of de zakken bij een van de bestuursleden brengen. Antje Bouma, Heidie Talsma, Esther Russchen, Johan Boonstra of Dute Faber.

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.

7.


Matteüs Passie Publiek onder de indruk van eigentijdse Matteüs Passie. “Wat een ontroerend mooie woorden en muziek. Het lijdensverhaal heeft mij nooit eerder zo persoonlijk geraakt” is zomaar een reactie na afloop van de uitvoering van de Matteüs Passie in Wijnjewoude op woensdagavond 27 maart. Ook de uitvoerenden hebben ervaren dat deze bijzondere passie met indringende teksten van Piet van Midden en ontroerend mooie muziek van Gerard van Amstel de betekenis van Jezus' lijden in het hart raakt. Het passie-projectkoor was gebaseerd op chr.gemengd koor 'Looft den Heer' uit Wijnjewoude. Hierbij hadden zich maar liefst 40 gepassioneerde gastzangers en musici uit dorp en regio aangesloten. Alles onder de bezielende leiding van

8.

Annejaap Soldaat. Een project waaraan twee maanden met veel passie is gewerkt en waarin de verbondenheid rond muziek en inhoud ervaarbaar was. “Een ervaring die ik beslist niet had willen missen”, aldus één van de gasten. Maar ook het publiek -de gereformeerde kerk zat bomvol- toonde zich na afloop erg enthousiast. De slotuitvoering in Wijnjewoude was de afsluiting van een zeer succesvolle serie van drie. Eerdere uitvoeringen waren in Zevenhuizen en Haulerwijk.


Fred van der Mei benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het werd een onvergetelijke dag voor Fred, toen hij op 27 februari afscheid nam van het bestuur van de Cornelis Jetses Stichting. Een periode van 23 jaar, waar Fred zich met hart en ziel aan gaf. Dat het Stichtingsbestuur hem had voorgedragen voor deze hoge onderscheiding vanwege zijn grote bijdrage binnen de Stichting, daar had hij geen vermoeden van. Dat zijn familie bij dit aftreden aanwezig mocht zijn, dat was voor hem voldoende eer. Als Fred de zaal met genodigden eens overziet valt hem één persoon op “wat moat dy man mei dat grouwelige ketting hjier no” denkt hij. Als de man later met een kistje op het podium verschijnt, begint het Fred te dagen. De toespraken laat hij maar over zich heen komen, alhoewel de lofuitingen gingen Fred veel te ver. “Ik koe wol fan in oare planeet komme, mar sa is it net. Ik bin mar in gewoane boerejonge” Tussen 1900 tot 1960 werd elke generatie het lezen bijgebracht met het aap, noot, mies leesplankje. De methode geschreven door Ligthart en Scheepstra met de levendige tekeningen van Cornelis Jetses.Dit leesmateriaal en de hierop volgende leesboekjes van Ot en Sien en

Pim en Mien van dezelfde auteurs werden uitgegeven bij Wolters Noordhof in Groningen. Zo raakten miljoenen kinderen bekend met de tekeningen van kunstenaar Jetses. Wanneer de oude leesmethode plaats moet maken voor de nieuwe methode wordt er veel weggegeven aan de schoolkinderen of belanden de oude boekjes in het oud papier. Soms bleef er wat achter op de stoffige zolder van een oude school. Fred ondernam in de jaren zeventig heel wat strooptochten om deze boekjes van de ondergang te redden. Jaren later, op de Stadjersmarkt in Groningen, liet Fred bij een handelaar een lijstje achter van door hem gezochte

9.


boekjes, om de serie compleet te krijgen. Bij deze handelaar kwam ook J.A. Niemeijer met dezelfde redenen. Toen de handelaar de lijst van Fred aan Niemeijer liet zien, was het hem meteen duidelijk, deze man zal zeer waardevol zou kunnen zijn binnen de Stichting. Na een telefoontje en een bezoek werd Fred opgenomen in het bestuur. In 1978 werd in Groningen door de dochter van Jetses de Cornelis Jetses Stichting opgericht. Bij het aftreden als bestuurlid werd Fred geprezen om de Bibliografie (het in kaart brengen van alle uitgaven waaraan Jetses als illustrator heeft meegewerkt). Daarnaast verrichtte hij monnikenwerk met de rubricering van de tekeningen van Jetses. Binnen het Stichtingsbestuur werkte hij mee aan de vele tentoonstellingen in allerlei musea. Heel bijzonder was de tentoonstelling "het 100 jarig bestaan van Ot en Sien", in het Stedelijk Museum te Zwolle in 2004. Hier werd Fred door de voorzitter en secretaris van de Stichting voorgesteld aan prinses Maxima die de tentoonstelling opende. Uit zijn eigen collectie stelde hij in 1989 zijn eerste tentoonstelling samen in het Streekmuseum te Gorredijk. In 1998 werd door Fred een tentoonstelling in het Speelgoed Museum te Roden georgani-

seerd. TV Drenthe wijdde hier een uitzending aan en interviewde de welbespraakte van der Mei. Door de programmamakers van de André van Duinshow werden deze beelden met genoegen bekeken en het duurde dan ook niet lang of Fred en zijn broer Oeds zaten in de André van Duinshow. Een bijzondere belevenis voor de broers die in de kleine uurtjes pas weer thuis kwamen en de koeien nog moesten melken. Al 16 jaar lang verzorgt Fred binnen en buiten de provincie lezingen over het werk van Jetses. Tegenwoordig met dia's en een muzikale omlijsting op zijn mondharmonica. Zo lang het hem gegeven is, blijft hij regelmatig het land in gaan met lezingen. In bejaardenhuizen, bij plattelandsvrouwen of familiereünies overal bespeelt Fred zijn publiek met zijn bevlogen presentatie.

De introductie bij Maxima en het geanimeerde gesprek met haar waren hoogtepunten voor Fred. 10.


Andere talenten van Fred van der Mei kwamen al eerder aan het licht: Vanaf zijn 16de was Fred al zeer actief binnen de Jongerein. Al snel kwam hij in het plaatselijk bestuur als secretaris. Volgde binnen de organisatie kadercursussen: vergadertechniek en spreekvaardigheid. Een hoogtepunt uit die periode was zijn toespraak tijdens het 40 jarig jubileum van de Jongerein in de Leffertshutte in 1972. Ruim 29 jaar bleef hij lid van de afdeling Wijnjewoude. Ook was hij jaren voorzitter van het regionaal bestuur, kring Beetsterzwaag. Binnen de kring richtte hij samen met anderen de Agrarische jongeren gespreksgroepen op.

Bij de plaatselijke toneelvereniging Fordivedaesje liet Fred zeker zijn sporen na. Bijzonder geslaagd was zijn vertolking van pake in het toneelstuk “Portret van Pake”. In de jaren tachtig was hij regisseur van de toneelvereniging. Wie zich ook maar even verdiept in de niet aflatende ijver van Fred voor o.a. de Cornelis Jetses Stichting begrijpt dat hier een Koninklijke onderscheiding op zijn plaats was. Wij als redactie willen Fred hiermee van harte feliciteren. Annie

Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. De collecte voor Amnesty International 2013, die in en rondom de dorpen Bakkeveen, Ureterp en Siegerswoude werd gehouden was wederom succesvol en heeft het volgende opgebracht: € 1.189,21 (Ureterp: € 443,16; Siegerswoude: € 330,38; Bakkeveen: € 415,67). Amnesty dankt iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage. Ook bedankt Amnesty alle vrijwilligers “ondanks de winter”, voor hun enthousiaste inzet voor deze collecte. Amnesty's werk blijft helaas nodig. Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Ook kinderen worden het slachtoffer van gruwe-lijke vormen van geweld en mishandeling. Gewetensgevangenen krijgen vaak oneer-lijke processen en de doodstraf wordt nog steeds uitgevoerd. Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.

Soos Wijnjewoude Op 13 maart was onze laatste middag van dit seizoen. We hadden fam. Heida met cabaret en muziek. Het was een gezellige middag. We wensen een ieder een mooie zomer en tot september. Namens het bestuur, Joke Nust. 11.


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516 12.

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Muziekvereniging Euphonia Wijnjewoude 90 jaar Zaterdagavond 27 april 2013 geeft CMV Euphonia een jubileumconcert. Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van deze fanfare komt Rients Gratama naar Wijnjewoude. Het concert van Euphonia wordt afgewisseld met cabaret en zang van Rients Gratama. Euphonia begeleidt vier liederen van Gratama. Wij zouden het heel fijn vinden om ook oudleden te mogen begroeten. Het jubileumconcert op 27 april 2013 van CMV Euphonia begint om 20.00 uur in De Swingel. Kaartverkoop: Vanaf begin april kunt u entreekaartjes kopen bij Bakkerij v.d. Molen in Wijnjewoude. De kaarten kosten â‚Ź 10,-.

Donateurs kunnen op vertoon van hun donateurskaart 2 kaartjes met 50% korting kopen. Kinderen die nog op de basisschool zitten mogen gratis genieten van deze prachtige avond. Wees er snel bij want op = op. Kijk voor meer informatie over het concert en kaartverkoop op www.euphoniawijnjewoude.nl

Praisedienst op 28 april een spetterende avond, verzorgd door praiseband

Gereformeerde kerk Wijnjewoude Hemrik Merkebuorren 34 9241 GG Wijnjewoude www.praisebandbreeze.nl

13.


G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Ina Zandberg Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Voor al uw:

* Bloemstukken Weinterp 1 * Snijbloemen 9241 HB Wijnjewoude * Kamerplanten Tel.: 0516 - 48 06 68 * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s Snuisterijen * info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

14.


Nieuws van "De Swingel". Beste dorpsgenoten. Wij willen u weer even bijpraten over de gang van zaken bij "de Swingel" . Ik weet niet of u er het afgelopen half jaar bent geweest maar degenen die wel geweest zijn weten dat het er weer fris ruikt en dat de koffie weer klaar staat. Caroline de Lange zorgt voor de schone zaal en fijne binnenkomst. Verder is Eric van der Wal al weer een paar maanden aan het werk als beheerder van de Swingel. Ik heb er al heerlijk gegeten; Eric heeft goede connecties met een chef-kok die maakt wat u wenst. Smakelijk, vers en niet duur! Als bestuur richten we ons weer op de bestuurswerkzaamheden zoals het zorgdragen voor een grootonderhoudsplan en naar de toekomst kijken om ons dorpshuis bestaansrecht te laten houden. We doen dit niet alleen, we hebben Stichting Doarpswurk gevraagd om ons te ondersteunen. Zij komen begin volgende maand. Onze eerste uitdaging is dat we komend jaar drie nieuwe bestuurleden nodig hebben die willen meehelpen de Swingel draaiend te houden. We hebben hier en daar al om ons heen gevraagd, nog zonder het gewenste resultaat. Wie wil ons komen helpen, wie vindt dit leuk? Ervaring is meegenomen maar niet noodzakelijk, alle nieuwe bestuursleden worden rustig aan ingewerkt waarbij we uitgaan van wat iemand kan.

Wie een keer wil meedraaien om te zien wat het inhoudt, kan contact opnemen met Alie Blaauwbroek tel 481307 of Regina Ridder tel 481516, mail kan natuurlijk ook: blaauwalie@hotmail.com, reginaridder@hotmail.com . We hopen gauw van u te horen. Het bestuur van "De Swingel", Regina Ridder, Alie Blaauwbroek, Jack Jongsma en Goos Bus

15.


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing” Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voetverzorging Marijke Gediplomeerd pedicure Aantekening : diabetes Aantekening : reuma Ook bij u thuis Lid van Salon aan huis M.G.A. de Bruin Te Nijenhuiswei 27 9241 EA WIJNJEWOUDE Tel. mobiel: 06 29 211 470

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs 16.


Sola Gratia houdt op zaterdag 4 mei 2013 een bloemenmarkt, bij de Gereformeerde Kerk te Wijnjewoude. Van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Vele soorten perkgoed, 1-jarigen, hangers en planten op stam. Wij bezorgen ook bij u thuis‌.bestellingen kunt u doorgeven op 0516- 541283 Tot ziens !!!

17.


Dorpsfeest 2013 Thema: Terug in de tijd. Nog ruim 2 maanden en dan is het weer zover. Van 12 t/m 15 juni vindt het dorpsfeest plaats. Het programma is klaar en ziet er als volgt uit. Woensdag 12 juni 's Middags vrijmarkt, 's avonds Fries cabaret met Kluun en Knoffelhakke. Donderdag 13 juni Overdag, in samenwerking met de scholen en peuterspeelzaal, een sporten speldag. 's Morgens de peuters en kinderen van groep 1 t/m 4. 's Middags de groepen 5 t/m 8. Het is de bedoeling dat we tussen de middag pannenkoeken gaan eten. Dit geldt voor alle deelnemers. We zijn dan ook nog op zoek naar vaders/moeders, pakes/beppes die ons hierbij willen helpen. Meld u aan via ons email adres: sdww@live.nl of bij een van de contactpersonen, welke in De Bân van mei, zullen worden genoemd. 's Avonds wordt er door de buurten, in het buurtenspel, gestreden om de wisselbokaal “It Hynder”. Vrijdag 14 juni Is er een gezellige ochtend in de feesttent voor de wat ouderen onder ons. Onder het genot van een kopje koffie en de klanken van Trekzakgroep Wijnjewoude gaan we oud Hollandse spelletjes doen. Voor de beste drie zijn er prijzen beschikbaar. Vanaf 17.00 uur is er de miniplaybackshow. Vanaf ca. 20.00 uur is de playbackshow voor de ouderen. Voor de mini's is de keuze van de muziek die geplaybackt wordt vrij. Bij de ouderen moet de muziek van voor het jaar 2000 zijn. Presentatie en jury komen we nog op terug.

18.

Opgave ( wie het eerst komt wie het eerst maalt) voor beide playbackshows graag op het email adres van het Dorpsfeest: sdww@live.nl. In 2012 is gebleken dat men tot op het laatste moment wacht met opgeven. Bij de ouderen is er door ons zelfs overwogen om het niet door te laten gaan. Dit zou natuurlijk zonde zijn!! Daarom zien we graag de opgave zo snel mogelijk tegemoet. Over de uiterste datum wordt u in de Bân van mei bericht. Zaterdag 15 juni Het is de bedoeling dat we van de zaterdagmiddag een gezellige familie middag maken. In de tent is er muziek (Troubabroers). Buiten wordt het feestterrein omgetoverd in de tijd van de 15 eeuw. In de Bân van mei volgt verdere informatie. 's Avonds sluiten we het feest af met de band “Exposure”. Tijdens het feest is er weer kermis aanwezig. Als proef hebben we dit jaar een andere tent. Was de tent altijd 40 x 15 meter, dit jaar hebben we een tent van 20 x 30 meter. Reden hiervoor is dat men het toch gezelliger vond als de bar in de lengterichting van de tent stond i.p.v. dwars achterin. Naast het podium hebben we nu meer ruimte om te verkleden e.d. Ook hebben we voor het eerst een andere tent leverancier. Was het voorheen altijd de Fa. Schrale, dit jaar wordt de tent geleverd door de Fa. Huurploeg uit Donkerbroek.

Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal.


Feest 2014 In 2014 is het de bedoeling dat er weer versierde wagens komen. Omdat opgave voor het buurtenspel gaat via de buurtvereniging is het misschien ook een idee om nu al jullie buurtgenoten te laten nadenken over een thema voor de versierde wagens. Enkele buurten hebben ons namelijk verzocht om het thema zo snel mogelijk na de zomervakantie bekend te maken. U kunt uw suggesties sturen naar ons email adres: sdww@live.nl Hebt u verder nog suggesties, ideeën of vragen laat het ons weten!! Wij hebben er zin in! Groetjes Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude

Zwembad Dundelle Op dit moment word er gewerkt aan het duikbad. Er vind een betonreparatie plaats waarna een nieuwe coating aangebracht wordt in het bad. Ook komt er een nieuw hekwerk op de hoge duikplank. Het komende seizoen kan automatisch het door de zon opgewarmde water in de zonnecollectoren op het dak van het MFC naar het zwembad gaan. We hopen hiermee een besparing te maken op energie en ook de CO2 reductie. In oktober schreef Plaatselijk Belang in de Sluswachter over het concept van de scenarionotitie over de toekomst van de openbare gebouwen. Daar in werd gesteld dat op termijn de gemeente het gymnastieklokaal en het zwembad niet meer zullen financieren. Er wordt o.a. gekeken naar een bezoekers aantal per m zwemwater (dit is bij Dundelle te laag gekeken naar het landelijk gemiddelde), ook wil de gemeente elk jaar weten hoeveel bezoekers, abonnementen en lessers er zijn geweest. DIT BETEKENT DAT WE MET Z'N ALLEN MOETEN WAKEN VOOR HET OPEN BLIJVEN VAN HET ZWEMBAD. Daarom is het van een groot belang dat u blijft komen zwemmen en zwemlessen blijft volgen en dat er abonnementen verkocht worden.

NIEUW – NIEUW – NIEUW: Via onze website kunt u inschrijven voor een abonnement of zwemles. Na betaling via de bank, kan het abonnement afgehaald worden aan de kassa. Meer informatie vindt u vanaf eind maart op www.dundelle.nl Het blijft mogelijk om aan de kassa vanaf 18 april (op dinsdag- donder- zaterdag of zondagmiddag tussen 13.00 – 16.00 uur) een abonnement te kopen. Voor het inschrijven van de zwemlessen kunt u op 18 april langs komen vanaf 13.00 uur tot 19.00 uur. Betaling bij voorkeur met de pin.

Zwembad gaat zaterdag 27 april om 13.00 uur open. 19.


De chocoladefabriek Op 28 maart werd de Swingel omgetoverd tot een echte chocoladefabriek. De kinderen van “ it Twaspan” mochten hier de feestelijke ouderavond vieren. Ze gingen meedoen in de musical Sjakie en de chocoladefabriek. Overal waren dozen met snoep reuze chocoladerepen te vinden, er was een chocoladerivier met boot erin en een prachtige decor. Tijdens de musical werd er middels een beamer steeds gezorgd voor een andere achtergrond, hetgeen voor een prachtig geheel zorgde. Onder leiding van juf Lizzy en juf Ina hebben de kinderen 6 weken hard geoefend. Het is best een moeilijke klus om 80 kinderen de juiste tekst en dans aan te leren. Gelukkig konden ze 's middags oefenen tijdens de generale. Om half zeven stroomde het publiek binnen en om zeven uur zat de zaal vol. De hoofdrolspelers (groep 7 en 8) zaten goed in de schmink en vertelden het verhaal over de chocoladefabriek van Willy Wonka. Daar produceerden ze de lekkerste chocola, dat wist iedereen. De baas van de fabriek organiseerde een wedstrijd, er waren in totaal 5 gouden tickets in repen verstopt. De gelukkigen van de gouden tickets mochten een kijkje nemen in de fabriek. Sjakie, wiens familie bijna geen geld had, vond ook één van de gouden tickets. Hij was helemaal door het dolle heen en mocht samen met zijn vader naar de rondleiding. Hier konden ze zien hoe de Oempa Loempa's ( groep 3, 4,5, en 6) hard werkten in de fabriek. Grote zakken met snoep ingrediënten werden van hand tot hand doorgegeven en er

20.

werden nieuwe uitvindingen geproduceerd. Van een grote bal werd uiteindelijk een hele kleine bal gemaakt, een blauwe kauwgom bal. De eekhoorntjes (groep 1 en 2) zorgden voor een swingend geheel en hielpen goed mee in de fabriek. Van de 5 winnaars raakte telkens één zoek tijdens de rondleiding. De ene viel in de chocoladerivier, de andere verliet de boot te snel, weer een andere werd omgetoverd tot een miniatuur mens doordat hij te dicht bij de televisie kwam. Deze was nog niet goed door ontwikkeld en toverde per ongeluk mensen om tot een miniatuur. De een na laatste winnaar werd opgeblazen tot een grote blauwe bal na het eten van een nog niet goed ontwikkelde kauwgombal. Tot slot bleef Sjakie over, hij had zich goed aan de regels van de fabriekseigenaar gehouden: nergens aankomen! Dit was de reden dat Willy Wonka de fabriek overdroeg aan Sjakie. Hij en zijn familie mochten in de fabriek wonen en zullen nooit meer honger hoeven te lijden. Na een daverend applaus mochten alle kinderen een bloem in ontvangst nemen en werden alle vrijwilligers bedankt. Het was een unieke avond voor iedereen, welke teruggekeken kan worden op de dvd en op de foto's ( Michelle Hamstra).


Van it Twaspan De afgelopen weken stond op it Twapan in het teken van de voorbereidingen voor de feestelijke ouderavond. Alle kinderen hebben de musical Sjakie en de Chocoladefabriek ingestudeerd. Dit gebeurde onder leiding van de leerkrachten, maar ook vakdocenten van Atelier Majeur hebben een bijdrage geleverd. Daarnaast was er een groep ouders actief bij het maken van decors en attributen. Er werd door alle betrokkenen met veel enthousiasme gewerkt. Sjakie groeit op in een arm gezin, waarvan de vader ooit in de chocoladefabriek van Willy Wonka werkte. In deze fabriek wordt de lekkerste chocolade van de wereld gemaakt. Als aangekondigd wordt dat er 5 gouden repen worden verspreid en dat de vinders hiervan een bezoek mogen brengen aan de fabriek is de hele wereld in rep en roer. Vier kinderen verwende kinderen vinden de reep, maar voor de arme Sjakie lijkt het lot minder goed gezind. Totdat ..... De musical is ge誰nsereerd op het gelijknamig boek van Roald Dahl.

Donderdag 28 maart was de voorstelling in de Swingel. De zaal was afgeladen vol; vaders en moeders, en ook veel (groot)ouders hebben kunnen genieten van de verrichtingen van hun (klein-) kinderen. Op de site van school (www.ittwaspan.nl) komen de foto's van de voorstelling te staan. Het was een heel geslaagde avond, waarop we met plezier terugkijken.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden. Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl 21.


Volkstuinencomplex Boerenstreek Het hele jaar door verse groenten van eigen tuin! Tuinieren is experimenteren, kijken, ruiken en proeven en zo ervaren wat er allemaal kan groeien op een stukje grond. Ik ben opgegroeid op het platteland met groenten uit de moestuin van Pake en Beppe. Elk weekend kregen wij een tas met groenten mee om de hele week van te eten, heerlijk. Nu heb ik een eigen tuin en als ik door het tuinhek loop, vergeet ik alles. Lekker wroeten in de grond en hopen dat ik de traditie een klein beetje voort kan zetten.. Hoewel het voorjaar nog steeds op zich laat wachten, kun je nu alvast nadenken over de indeling van je stukje tuin, wat wil ik verbouwen en hoe ga ik de tuin indelen. Ook kun je alvast beginnen om enkele gewassen binnen te zaaien om later in de tuin verder te laten groeien.

Wij hebben nog enkele percelen beschikbaar van 20 x 2 meter op het volkstuinencomplex aan Ald Duerswâld. Kosten: € 10,- huur per jaar en eenmalige inschrijfkosten van € 30,-. Het is ook mogelijk om een half perceel te huren! Ook intresse voor een stukje grond? Bel of mail dan met Marrielle Smeerdijk, 064059052 vtcboerestreek@wijnjewoude.net U kunt dan de komende jaren naar hartenlust uw eigen groenten telen en genieten van het buitenleven. Bij de ingang van het volkstuinencomplex is een publicatiebord, daar leest u meer informatie over het volkstuinencomplex Boerenstreek.

Activiteiten in de witte kerk Hemrik zondagmiddag 7 april 15.00 uur a-capellakoor Melomania m.m.v. Gijsje Stephanus. Eentree € 7,50 inclusief consumptie, t/m 12 jaar € 2,woensdagavond 10 april 20.00 uur filosofisch/literair café: Kees Knipscheer, emeritus hoogleraar sociale gerontologie over “De kunst van het ouder worden”. Eentree € 6,- inclusiefkoffie of thee bij aanvang aanmelden is noodzakelijk via filaircafe@wittekerkhemrik.nl

zondagmiddag 14 april 15 uur Klein Kunst Koor o.l.v. Meindert Bosklopper meezingconcert als afsluiting van het seizoen. Entree € 7,50 inclusief consumptie, t/m 12 jaar € 2,Reserveren kan via www.wittekerkhemrik.nl, maar ook aan de kassa zijn kaarten verkrijgbaar.

Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoom. 22.


Groeten uit Westerbork Tentoonstelling over joodse oorlogscorrespondentie 1940 – 1945. De Joodse historie neemt een bijzondere plaats in binnen de geschiedenis van Opsterland. Gorredijk had lang een bloeiende Joodse gemeenschap. Het dorp beschikte over zijn eigen synagoge, gebouwd in 1806. In 1829, toen Gorredijk 1537 inwoners telde, waren er maar liefst 130 joden in het dorp gevestigd. In het begin van de 20e eeuw nam het aantal joodse inwoners af. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog telde de bevolking van Gorredijk nog elf joden, later nog aangevuld met een joods gezin uit Heerenveen en familieleden van andere gezinnen die naar Gorredijk terugkeerden. Toen de Duitse bezetters in oktober 1941 de joden registreerden, kwamen er in de gemeente Gorredijk 53 namen op papier. In de loop van de oorlog werden veel van deze joden weggevoerd naar Kamp Westerbork en later naar één van de Duitse vernietigingskampen. Anderen doken onder. Museum Opsterlân heeft de beschikking over bijzondere oorlogscorrespondentie die Joodse inwoners vanuit Kamp Westerbork en onderduikadressen stuurden naar familie en vrienden in Gorredijk en omgeving. Deze oorlogscorrespondentie is dit voorjaar de basis voor een bijzondere tentoonstelling. Wat schrijf je elkaar in geval van nood? Wanneer je bang bent voor de toekomst en vreest elkaar nooit meer te zien. Toen Esther Colthof, slagersdochter uit Gorredijk, op 4 januari 1943 haar 18e verjaardag vierde in Kamp Westerbork, vroeg haar moeder in een brief aan een bakker uit Gorredijk om een

taart te zenden. De taart kwam goed over, maar het werd haar laatste verjaardag. Eind februari '43 werd Esther zonder haar ouders op transport gesteld. Drie dagen later werd ze in Auschwitz vergast. In deze expositie is een bijzondere rol weggelegd voor het levensverhaal van Izaak Leefsma. Zijn ouders, Bram Leefsma en Matje Wolf verhuisden voor de oorlog van Gorredijk naar Heerenveen, maar Izaaks vader bezocht Gorredijk nog vaak. Voor familiebezoek, maar ook om zijn handelswaar aan de man te brengen. Hun zoontje Izaak overleefde de oorlog, als enige van het gezin. Hij was ondergebracht op een onderduikadres in IJlst, waar hij na de oorlog is gebleven. De oorlog, de onderduiktijd en de tijd in het pleeggezin heeft grote invloed gehad op het verdere leven van Izaak Leefsma. De oorlog hield voor hem niet op in 1945. Museum Opsterlân nam het initiatief om het levensverhaal van Izaak Leefsma door filmer Anton Stoelwinder vast te laten leggen. Eerder maakte Stoelwinder al een film over Esther Colthof, die ook in het museum is te zien.

De expositie Joodse oorlogsdocumentatie is te bezoeken van 30 maart tot en met 5 mei Dinsdag t/m zaterdag van 11 – 17 uur 1e zondag van de maand, van 11 – 17 uur Museum Opsterlân Hoofdstraat 59, 8401 BW Gorredijk Tel. 0513 – 462930 info@museumopsterland.nl www.museumopsterland.nl 23.


TAXI BV BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES

Merkebuorren 72 9241 GH Wijnjewoude Tel.: (0516) 48 12 93 of 48 16 12 Mobiel: 06 - 51 33 95 55 (0516) 48 17 05 Fax:

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij zittend ziekenvervoer. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in “W.M.O. Vervoer”. W.M.O. Is een vervoersvergoeding voor ouderen of gehandicapten die zich moeilijk verplaatsen. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking! Bel dan gerust, wij verzorgen alle papieren voor u!

Klein Groningen 22 9241 HS Wijnjewoude

Tel.: (0516) 491277 F ax: (0516) 491479

Internet: www.garagedevries.nl E -mail: info@garagedevries.nl

24.

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Rabobank Geldautomaat en chipknipoplader aan de Merkebuorren Tel: 0512-587777

Drachten -Ureterp


25.


26.


Volleybalvereniging DWS Aan alle leden van volleybalvereniging DWS Op veler verzoek organiseren wij op 6 mei weer een mixtoernooi. Aanvang 19.00 uur. Opgave voor dit toernooi kan bij Geesje de Haan, Griet van Linde of Klaasje van der Woude. Wel graag even vermelden in welk team je speelt. OPGAVE MOGELIJK TOT UITERLIJK 29 APRIL. Wedstrijdschema 4-4

11-4

18-4

19.15 19.15 20.15 21.15 19.15 20.15 20.15 20.15 19.15 19.15 20.15 20.15

DFS DS 3 – DWS DS 1 DWS XB 1 – DFS JB 1 DWS DS 2 – Wèz Handich DS 3 DWS HS 1- Grado HS 1 vc Buitenpos..Xb 1 – DWS XB 1 DWS DS 1 – s.v. Oerterp DS 3 DWS HS 2 – DFS HS 4 vc Buitenpos.. DS 2 – DWS DS 2 s.v Oerterp DS 2 – DWS DS 1 DWS XB 1 – vc Buitenpos..XB 1 Old Stars HS 1 – DWS HS 2 DWS DS 2 – vc Buitenpos.. DS 2

Westermar M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel v.d Bij-Hal M.F.C. de Swingel Westermar v.d Bij-Hal De Wier M.F.C. de Swingel Sportcentrum Drachten M.F.C. de Swingel

De wedstrijd van C.M.V. jeugd volleybal is op: 13-4 De Wier in Ureterp Bestuur DWS.

Boeken en platen markt Om de kas te spekken organiseert Zangvereniging “Looft den Heer” uit Wijnjewoude weer een boeken- en platenmarkt. Deze markt wordt gehouden op zaterdag 4 mei a.s. van 9.00-14.00 uur in “Het Trefpunt” Merkebuorren 34, Wijnjewoude. Telefoonnummer 0516-481409. Op de markt kunt u een kopje koffie of thee met koek gebruiken. We heten u graag van harte welkom. De boeken markt commissie. Goede gedachten brengen goede vruchten voort, slechte gedachten brengen slechte vruchten voort en de mens is zijn eigen kweker.

27.


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 481383

Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

28.

Duerswâldmer Wei 6, 9243 KA Bakkeveen Tel.: 06 - 20 35 64 90 E-mail: joswelfing@hotmail.com


Votum Nostrum doet mee aan Boomplantdag. Groep 5 van Votum Nostrum heeft meegedaan aan de Nationale Boomplantdag op 20 maart. Ze hebben 32 jonge beuken geplant aan de Slotlaan te Beetsterzwaag. Dit was best zwaar werk, omdat de grond soms nog hard was door de vorst. Bovendien was het ijzig koud, maar door het harde werken hadden ze daar weinig last van. Na afloop deden ze nog het bomenspel, waarbij duidelijk werd dat de jonge bomen

nog heel veel tegenslagen kunnen krijgen voor dat ze groot zijn. Hopelijk kunnen deze beuken de tegenslagen aan en staan ze over 100 jaar mooi en groot vol blad en beukennootjes te pronken voor het nageslacht. Het bewijs dat de kinderen van Votum Nostrum ze hebben geplant kan men dan nog lezen op de paal met inscriptie.

Tennisvereniging “ Weningewalde� Wijnjewoude Het seizoen om te tennissen staat weer voor de deur, dus wil je wel graag een balletje slaan kom dan een keer naar de baan. Er is nog plaats in verschillende tennisles groepen; dus kom maar langs op dinsdags vanaf 16.50 tot 21.30 uur. Ga je lessen dan is je lidmaatschap het eerste kwartaal gratis; je betaalt dan alleen voor de lessen. Wil je meer info hebben dan kun je bellen met de trainer: Ate de Jong 06-19844738 of bestuurslid: Diny Bouma 06-33180272

29.


Avondvierdaagse Hemrik Het bestuur van Stichting Avondvierdaagse Hemrik is al weer druk met de organisatie van de 4e avondvierdaagse in Hemrik. Net als vorig jaar hebben we de 5 en de 10 km. Er zijn weer 5 avonden, waarvan er 4 gewandeld moeten worden. Op vrijdag is de laatste wandeldag, die we natuurlijk weer een feestelijk tintje willen geven. We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk sportievelingen, om het succes van vorig jaar minimaal te evenaren. Alles even op een rij: Datum: 13 t/m 17 mei 2013 Startlocatie: De Bining Starttijden: 10 km vanaf 17.30 uur en de 5 km vanaf 18.00 uur Kosten: 4 avonden € 4,00, 1 avond (met medaille) € 3,00. Mocht je meelopen zonder medaillewens dan vragen we € 1,00 per avond onkostenvergoeding. Zwartlopen is niet toegestaan. Aanmelding: bij voorkeur op www.avondvierdaagse-hemrik.nl onder vermelding van je naam, afstand, hoeveel avonden je mee wilt doen en uiteraard voor de hoeveelste keer je mee doet. Inschrijven kan tot uiterlijk dinsdag 14 mei. Wanneer je niet beschikt over een computer kun je ook een briefje met bovenstaande gegevens inleveren bij Jettie de Boer, Andryssingel 14. NB: Kinderen vanaf groep 7 mogen alleen lopen (uiteraard op eigen risico), al zouden we het wel erg gezellig vinden als ook hun ouders mee zouden doen. Kinderen van groep 6 of lager mogen alleen wandelen onder begeleiding van een volwassene. Het bestuur.

Oud ijzer actie Van 8 - 15 april a.s. is er weer een oud ijzer- en andere metalen actie. U kunt die brengen bij Ri-Ja, Weinterp 22a Wijnjewoude. (openingstijden: van 9-17 uur en op zaterdag tot 12 uur) met vermelding dat het voor het Pinksterwerk is, dan worden de goederen daar verzameld. U kunt ook contact opnemen met dhr. K. Postma, tel. 0512-301213 en wij halen het in overleg met u op. Wij wachten op uw reactie! De actiegroep St. Pinksterfeest Wijnjewoude e.o. 30.


Geef de pen door Hallo, hier zitten we dan, de laatste avond.. We kunnen er niet meer onderuit. De pen kwam véél te dichtbij. Na Franke en Hedser kon het niet missen dat wij nu aan de beurt waren. Mijn naam is Jelle de Vos. Ik ben 29 jaar oud en woon mijn hele leven al in Wijnjewoude. Na 25 jaar op de Mouneleane te hebben gewoond, woon ik nu al weer 4 jaar op de Te Nijenhuiswei. Een mooier plekje is er haast niet. Prachtig uitzicht op de voetbalvelden. Het is zo mooi, mijn eigen skybox.. Voetbal is mijn grote hobby, dus dat is perfect. Ik speel in het tweede elftal van de zaterdagmiddag. Het fanatiekste is er al wat af, maar de gezelligheid na de wedstrijd is er des temeer. Naast voetballen mag ik ook graag de jonge jeugd fluiten, want ik vind het prachtig om de kleintjes lekker te zien voetballen. Na 4 jaar hard studeren heb ik de opleiding tot hovenier afgerond en ben aan het werk gegaan bij een hoveniersbedrijf. Na een aantal jaren in Sneek werkzaam te

zijn geweest ben ik nu bij de gemeente Ooststellingwerf aan de arbeid. Hier doe ik alles wat maar met groen te maken heeft. Het werk is prachtig! Veel afwisseling, want er is altijd wel een klusje tussendoor. Ook haal ik veel voldoening uit het werken met de mensen van de sociale werkvoorziening. Ik woon nu al een tijdje samen met mijn vriendin Jantieneke van der Bij. Zij is ook getogen in ons mooie Wijnjewoude. Momenteel is zij werkzaam op de camping ''De Boscamping'' in Appelscha. Daarnaast is ze ook werkzaam bij ZuidOost zorg. Verder is ze veel onderweg, want ze mag graag even flutteren!! Aankomend schooljaar gaat ze een opleiding volgen tot verzorgende, want het werken en omgaan met oudere mensen vind ze prachtig.

Wij geven de pen door aan Thomas van der Lei, want hij wil nu ook héél graag een verhaaltje schrijven. Na twee keer 'nee' gezegd te hebben, is hij nu toch overstag. Jelle en Jantieneke.

31.


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

- activiteiten

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren - landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

32.

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Prikbord Reumafonds

Bedankt

Ondanks de kou tijdens de collecteweek heeft de collecte voor het Reumafonds toch nog het mooie bedrag van € 963,60 opgebracht. Een ieder die hieraan heeft bijgedragen, met name ook de collectantes, hartelijk dank!

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en aandacht, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.

Namens het Reumafonds Daan de Jong Te huur Trilplaat incl. Benzine

Verticuteermachine.

Per dag € 35,Halve dag € 20,-

Per dag € 30,Halve dag € 17,50

Steenknipper Per dag € 15,Halve dag € 10,Bij brengen en halen rekenen wij bezorgkosten

Bloemen & Kadohuis Wilma 0516-480668

Vandaag is jouw dag om te genieten van warmte en genegenheid Vandaag is jouw dag om te mogen ervaren dat je leven mag Met vriendelijke groet, mw. A. Veenstra-Jongsma.

Wellness High Tea in Slotplaats Bakkeveen. Speciaal voor vrouwen die verwend willen worden organiseren wij een Wellnes High Tea avond op 26 april in de Slotplaats te Bakkeveen. Er is een mogelijkheid u in te schrijven voor één van de 2 genoemde behandelingen. High Tea + 1 behandeling € 27.50 High Tea + 2 behandelingen € 40.00

Boeken- en platenmarkt In Mei hebben wij weer een boekenmarkt. hebt u nog boeken-platen-cd-dvd-films-puzzels ed. die u wel kunt missen? Bel dan onderstaand nummer, dan komen wij ze halen. Of u kunt ze brengen op Loksleane 1. De opbrengst van de markt is voor zang vereniging Looft den Heer.

Voor meer informatie Greatz Hair: 0516-541063.

tel. 481584 De boekenmarktcommissie.

33.


Schaakclub Bakkeveen Schaakclub Bakkeveen blijft in uitwedstrijden ongeslagen. Voor de 6e competitieronde in de eerste klasse FSB ging het eerste team van Bakkeveen op bezoek bij SC Knudde'78 in Leeuwarden. Ook deze keer namen de schakers uit Bakkeveen de volle 2 punten mee en bleven hiermee buitenshuis ongeslagen. Dat was tegen de op de gedeelde 2e plaats staande Leeuwarders zeker een prestatie van formaat. Het duurde wel even voor het zover was. Allereerst werden de Bakkefeansters geconfronteerd met een waterstoring in de wijk Bilgaard op deze vrieskoude avond. Dat betekende geen koffie, geen thee en geen toilet-stops. Dan maar gaan zitten en schaken. Lammert Ausma aan bord 6 was daar het eerst mee klaar. Lammert was op het laatste moment in het team gekomen voor de deze avond afwezige Gerrit Meppelink. Tegen Reitze van der Veen bereikte hij een mooie remise; ½ - ½. Dave Bosman speelde tegen Peter Leus aan bord 5 een partij die snel in evenwicht was en dat ook verder met remise bleef; 1-1. Robin Baines had aan bord 7 tegen Wietze Hoekstra met wit lang een optisch overwicht. Zijn stukken stonden actiever, maar niet actief genoeg voor een beslissing; 1 ½ - 1 ½ . Ben de Vries kreeg aan bord 3 een Caro-Kann tegenover zich, gespeeld door Joris Brouwer. Beide spelers besloten tot remise toen het na dameruil juist wat spannender begon te worden; 2-2.

ontstond een zeer stormachtige partij. Met ijzingwekkende precisie wist Milan tenslotte het complexe eindspel met overal vrijpionnen in zijn voordeel te beslissen; 4-2. Jorn Brouwer op bord 8 speelde, volgens eigen zeggen, in het begin tegen Dick Bonnema 'niet goed'; er waren penningen en hij stond nogal benauwd. En dan was er ook nog de tijdnood. Jorn loste alle problemen echter bekwaam (en op tijd !) op en wist het eindspel met een ijzersterk paard fraai naar zich toe te trekken; 5-2. Doordat de opstelling van Bakkeveen kort voor het begin van de wedstrijd nog moest worden gewijzigd, kwam Bauke Hoogstra op het ondankbare 4e bord terecht. Tegen de sterke Douwe Sijtsma kwam hij een pionnetje achter en toen nog één. Bauke bleef stug verdedigen en leek op het einde nog zelfs een pion-promotie voor elkaar te krijgen. Door een slim tussenzetje van zijn tegenstander ging dat feest helaas niet door en wat overbleef was een nipt verloren eindspel; eindstand 5-3 voor Bakkeveen.

Dirk Müller haalde op bord 2 tegen JanWillem van de Weg veel uit de kast: eerst offerde hij een paard, toen een dame voor mat-op-de-onderste rij met een toren. Een fraai bereikte overwinning waarmee hij Bakkeveen met 3-2 aan de leiding bracht. Milan Heller liet op bord 1 met wit een Trompowsky (1.d4 Pf6 2. Lg5) voorbij komen. Zijn tegenstander, de sterke Abe Willemsma, ging met hem mee en er

Door deze belangrijke overwinning staat Bakkeveen met 6 punten uit 6 wedstrijden nu weer in de middenmoot. Omdat dit seizoen versterkte degradatie uit de klasse dreigt, zal ook in de laatste ronde op 13 april 2013 tegen de schakers van Emanuel Lasker uit Jacobiparochie nog vol voor de punten moeten worden gestreden.

34.


Onderduikers in de oorlog In de oorlog stond de melkfabriek op de Hemrik er al werkeloos bij. De latere grasdrogerij was nog niet in werking getreden. Voor een onderduiker was het een mooie schuilplaats. Op het thuisadres werden de mannen en jongens nogal eens van hun bed gelicht door de Duitsers en daarna in Duitsland tewerkgesteld. Heine Puite had zijn slaapplaats gebouwd boven in de nok van het fabrieksgebouw. (Het gezin woonde in de fabriekswoningen). Op een avond wilde hij naar bed gaan en deed zijn broek al los. Opeens zag hij de landwachter in zijn zwarte pak die hem hier in zijn kamertje stond op te wachten. Heine schoot als een speer naar beneden en vluchtte. Een kogel van de landwachter trof hem in zijn been. Gelukkig was hij nog in staat om te vluchten. Op het fietspad langs de Feart trok hij de afrastering palen met stekeldraad uit de slootwal en bracht dit in allerijl over het pad. De landwachter op zijn fiets had de achtervolging ingezet en knalde nu op de paal die Heine op het fietspad geplaatst had. De landwachter raakte de macht over het stuur kwijt en belande pardoes in het water. Heine wist nu via de Schoollaan en

Binnenweg de Buitenweg te bereiken waar de boerderij van Piet Tolman een eerste opvang bood. De mensen van de ondergrondse brachten Heine bij de familie van der Bos aan de Boerenstreek in Lippenhuizen. Doordat de vrouw des huizes nog al vaak ziekelijk was viel het niet op dat dokter Broekema uit Lippenhuizen hier regelmatig langs kwam om de kogel te verwijderen en de patiënt onder controle te houden. De vrouw des huizes (tante Riek) speelde haar rol voortreffelijk. Op vragen van nieuwsgierige buurt bewoners naar haar kwalen antwoordde ze “gaat alweer “. Opgetekend uit de mond van A. de Jong uit Lippenhuizen. Annie.

35.


Museum Opsterlân Museum Opsterlân bruist van de activiteiten Een bezoek aan Museum Opsterlân is niet alleen een bezoek waarbij men kunst kan kijken, men kan het museum ook bezoeken om actief deel te nemen aan “kunst maken”. Het museum heeft voor de komende weken verschillende activiteiten op haar programma staan. Workshops op maat, juist voor degene die altijd al eens heeft willen schilderen of beeldhouwen of juist wil ontdekken en experimenteren maar waarbij het er misschien nooit van gekomen is. Workshops voor jong en oud waarbij men aan de slag gaat onder deskundige begeleiding van kunstenaars. De junior ateliermiddagen worden in samenwerking met Ateliers Majeur georganiseerd. De workshops voor volwassenen vinden plaats in de avonduren. Deze lessen sluiten aan bij de huidige tentoonstelling over het leven en werken van Joop de Graaf. Workshops op maat waarbij men in de eerste workshop zich kan verdiepen in een landschap welke in je herinnering bewaard wordt. Het zal een avond worden op zoek naar vorm en kleur. De tweede workshop gaat een stap verder, dan kan men experimenteren en wordt het landschap omgezet naar een gelaagd landschap waarbij structuur de hoofdrol speelt. Beide workshops worden gegeven door Beeldend kunstenaar Pauline Kick. Voor jongeren vanaf 6 tot 12 jaar zijn er ook JAM, junior ateliermiddagen georganiseerd in het junior werklokaal 3 van het museum. Daar kunnen de jonge uitvinders en ontdekkers zich helemaal uitle-

36.

ven. Met elkaar de uitdaging aangaan om met bijzondere materialen en technieken vlakke kunstwerken en ruimtelijke beelden te maken onder leiding van Beeldend kunstenaar Marcel Prins. Marcel werkt graag met jongeren, waarbij hij de fantasie prikkelt en hun meeneemt in een fantasiewereld waarbij men bouwt aan de architectuur van de toekomst. Met Marcel Prins kunnen deze jonge kunstenaars in spé, wonderlijke bouwsels maken. Schuif in deze ateliermiddagen aan en bouw mee aan jouw droomgebouw, met geheimzinnige kamers, een uitkijktoren als dakkapel of…. Bouw in ieder geval een eigen droomhuis.. De komende maanden worden er door Ateliers Majeur ook JAM dagen georganiseerd op een aantal zondagmiddagen. In Museum Opsterlân, junior werklokaal 3. Workshops waarbij het experiment en de samenwerking voorop staat. Marcel Prins zorgt voor een spannend en uitdagend avontuur op deze junioratelier, JAM middagen. Hierbij staat het bouwen centraal. Bouw mee aan niet bestaande architectuur en laat je leiden door ritmes, stapelingen en allerlei vormen. Marcel biedt de techniek aan en helpt daar waar men hulp nodig is. De jonge museumbezoeker gaat de gekke dingen bedenken, gebouwen die men nog nooit in het echt gezien heeft. Het beloven middagen te worden waarbij ook het plezier voorop staat.

Alleen dwazen en doden veranderen nooit van gedachten.


De workshops vinden plaats op: Het landschap in mijn hoofd, Workshop voor volwassenen, beginners en gevorderden. Maandag 18 maart en maandag 1 April van 19 – 21 uur. Olv. Pauline Kick JAM, Juniorateliermiddagen Kunstlab. 6 – 12 jaar. Woensdagmiddag 13 maart, woensdag 20 maart en woensdag 27 maart van 14.00 – 15.30 uur olv. Marcel Prins JAM, Juniorateliermiddagen Kunstlab. 6 – 12 jaar, Zondag 7 april, Zondag 5 mei, 14.00 uur – 15.30 uur, Zondag 19 mei, 14.00 – 15.30, Zondag 2 juni,14.00 – 15.30 uur. Olv. Marcel Prins Informatie of opgave via: WWW.museumopsterland.nl Telefoon, 0516-471713 E-mail: info@museumopsterland.nl

Willedei De stim/it talint fan de Willedei. Kun je dansen, muziek maken, zingen of bijvoorbeeld goochelen en heb je je nog niet opgegeven voor de stim/it talint fan de Willedei? Doe dit dan, het kan tot woensdag 10 april via info@willedei.nl. Jong en oud kan meedoen met deze talentenjacht. De winnaars van de voorronde op vrijdagavond 19 april in de Swingel treden op bij de slotact van de Willedei. Bij te weinig opgave zal deze avond helaas niet doorgaan. Meer informatie op de volgende pagina. Tien keer Willedei De 10e keer Willedei, een speciale editie. Het bestuur is bezig om hier een groot feest van te maken. Natuurlijk houden we je hiervan op de hoogte via de Bân maar ook via onze website en facebookpagina. We kunnen al wel verklappen dat Griet Wiersma komt, de groep Gedobr (bekend van het versje Buske fan de Baas) gaat optreden evenals de pianist Wiebe Kaspers.

Braderie Je kunt je ook weer opgeven voor de zeer gezellige braderie. Ben je ondernemer in of buiten Wijnjewoude en wil je standhouder zijn op de Willedei, mail dan naar info@willedei.nl. Ideeën zijn altijd welkom. Heb je deze, of lijkt het je leuk om te helpen met het organiseren van de Willedei. Laat ons dit weten via info@willedei.nl of neem contact op via 0516-491350 of 0651070901. www.willedei.nl www.twitter.com/willedei

37.


Kerkdiensten Hervormde Kerk

28

9.30 uur 9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur

Duurswoude Weinterp Weinterp Duurswoude Geref Kerk Weinterp

April Ds. J. Noordam, Drachten Kand. J.A.A. Geerts, Heiligerlee Dhr. M.van Heijningen, Dorkwerd Ds. A. Lagendijk, Onstwedde Ds. J. v.d. Veen, Heerenveen Gezamenlijke dienst Ds. A.D. Poortman, Veenendaal

5

9.30 uur

Duurswoude

Mei Ds. A. Lagendijk, Onstwedde

7 14 21

Gereformeerde Kerk Wijnjewoude - Hemrik 7 14

9.30 uur 9.30 uur 13.45 uur

21

9.30 uur 13.45 uur

28

9.30 uur 19.30 uur

5

9.30 uur

April Ds. R. R. Maathuis, Werkendam. Ds. G. J. van Wieren, Twijzelerheide. Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd. dienst in de Herv. Kerk Weinterp. Ds. H. van Heijst, Drachten. Ds. J. van der Veen, Heerenveen. Gezamenlijke dienst in de Geref. Kerk. Ds. E. J. van den Brink. Praise dienst, m.m.v. Praise Band “Breeze “. Mei Ds. E. J. van den Brink.

CBS Votum Nostrum Wijnjewoude – Spar Bosch sponsort een schooltuinproject voor CBS Votum Nostrum. Het Schooltuinproject is een landelijk initiatief dat als doel heeft kinderen bewust te maken van de herkomst van gezonde voeding en hen ertoe te bewegen zelf groenten te kweken. Het pakket bevat een moestuin startpakket. De leerlingen van Votum Nostrum gaan aan de slag met een vierkante meter tuin d.m.v. een meegeleverde kweekzak, zaden, gereedschap en modder.

cbs votum nostrum 38.

Het pakket kost normaal €150,maar SPAR Bosch biedt het gratis aan.


Dorpsagenda April t/m 5 mei 7 8 t/m 15 april 19 20 27 28

Expositie Joodse oorlogsdocumentatie "Grutte Geart" in café van der Weij. Aanvang 17.00 uur Oudijzeraktie Voorronde talentenjacht Willedei in de Swingel Kledinginzameling Dorcas vanaf 9.00 uur. Jubileumconcert C.M.V. Euphonia Praisedienst in de gereformeerde kerk

Mei 1 4 4 6 13 t/m 17 31

Rommelmarkt VVV Bloemenmarkt t.b.v. Sola Gratia. Van 9.00 – 13.00 u. Bij de Geref. Kerk. Boeken en platenmarkt van 9.00 – 14.00 uur in het Trefpunt, Merkebuorren 34 Mixtoernooi DWS Avondvierdaagse Hemrik Buurtenvoetbaltoernooi

't Achterom-winkeltje Uitnodiging 't Achterom-winkeltje in Bakkeveen viert in 2013 haar 20-jarig bestaan!! Dit willen we gedenken van 24 t/m 27 april met 20% jubileumkorting, ook op de nieuwste artikelen, maar tevens op onze levensmiddelen!! Onze fair trade producten en de levensmiddelen van Max Havelaar worden steeds beter verkocht. We vieren dit met een power-point presentatie, demonstratie koffiemachine met bijbehorende koffie. We trakteren op koffie/thee met iets lekkers en voor kinderen is er een gratis grabbelton! Tevens hebben we een Dorcas-depot met 2de hands boeken voor de straatkinderen in Moldavië. U bent hartelijk welkom aan de Tsjerkewâl 18 te Bakkeveen van 10 – 17 uur.

39.


Doktersdiensten Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik apotheekhoudend Meester Geertswei 15 tel.nr.: 0516 – 481250 bij spoed: 0516 – 480808 Openingstijden: 07.30 – 17.00 uur (iedere werkdag) 7.30 - 8.00 uur: laboratorium (bloedbepalingen) 8.00 - 10.30 uur: spreekuur huisartsen - 10.45 - 11.15 uur: koffiepauze en patiëntenbespreking 11.15 - 12.30 uur: visites huisarts + verpleegkundig spreekuur - 12.30 - 13.00 uur: lunchpauze - 13.30 - 17.00 uur: spreekuur huisartsen - 13.30 - 15.30 uur: verpleegkundig spreekuur Spreekuur Hemrik (de Bining): - dinsdagmiddag 13.30 - 14.30 uur - donderdagmorgen 8.30 - 10.30 uur Avondspreekuur: - Maandagavond 18.00 - 21.00 uur (op afspraak) Tevens verpleegkundig spreekuur (op afspraak) Wrattenspreekuur iedere maandagmiddag en donderdagmiddag van 15.30 uur - 16.00 uur (op afspraak). Maken van afspraken, herhaalrecepten en uitslagen opvragen graag bellen tussen 8.00 - 10.30 uur en van 13.00 - 15.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u ook op onze website: www.lewin.praktijkinfo.nl. terecht. Ophalen van medicatie iedere dag tussen 16.00 - 17.00 uur. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicijnen en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Meldt u dit a.u.b. aan onze assistente als u dit wenst. Na 17.00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door de Dokterswacht Friesland (0900-1127112). De Dokterswacht zit op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

40.

Vermijd dat je tong sneller is dan je gedachten.


de ban april 2013  
de ban april 2013  

dorpskrant van wijnjewoude

Advertisement