Page 1

ТЕМАТСКИ ТЕСТ ЗА VI ОДД. ТЕМА:БАЛКАНОТ ВО РАНИОТ СРЕДЕН ВЕК 1.Каде се наоѓала прататковината на Словените? ______________________________________________________-(5б) 2.Од прататковината Словените се раселиле во три различни правци и тоа на __________,__________и ______.Затоа се наречени __________ ___________ и ______________ Словени (6б) 3.За време на населувањето на Балканот ,Словените дошле во допир со ______________________________и ___________________-(2б) 4.По доаѓањето на Балканскиот полуостров Словените се населиле во средниот текна реката_____________,_______________и __________ низина.(3б) 5.Спои ги називите:Сингидунум Сплит Дирахион Ниш Наисус Белград (6б) Сердика Драч Салона Софија 6.Дополни ја реченицата : Бидејќи латинскиот и грчкиот јазик биле неразбирливи за Словените, браќата ____________________ Словени од Солун,го составиле __________ писмо познато како ____________.-(4б) 7.Дополни ја реченицата: При крајот на VI и почетокот на VII век во областите меѓу реката Дунав и Стара планина (Балкан),се населиле словенските племиња: _______________и _____________________________-(4б) 8.Заокружи го точниот одговор: Христијанството во Бугарија го примил кнезот Борис во:а)556г. б)864г. в)893г. (1б) 9.Кога Рашка се наоѓа под македонска власт?___________________ ____________________________________________(2б) 10.Областа Дукља го добила името според градот ____________.(1б) 11.По пропаѓањето на Западната римска империја територијата на некогашната Илирија влегува во состав на ______________(1б) Бодовна листа:0-7=1,8-16=2,17-24=3,25-30=4,31-35=5

test za 6-8Balkanot vo raniot sreden vek  

ТЕМАТСКИ ТЕСТ ЗА VI ОДД. ТЕМА:БАЛКАНОТ ВО РАНИОТ СРЕДЕН ВЕК