Page 1

TЕМАТСКИ ТЕСТ ПО ИСТОРИЈА ЗА VI-9 ЗА ТЕМАТА ПРАИСТОРИЈА 1.Дополни ги празните места: -Според христијанското учење човекот е создаден од _____________.Првиот човек бил _____________.Според научното гледиште најстариот предок на човекот се развил од еден вид човеколик _________________.(3 б) 2.Заокружи го точниот одговор: Постепеното бавно менување на живите организми од генерација во генерација се вика: а) револуција б)еволуција в)ерупција (1б) 3.Дополни: -Во почетокот ,првобитниот човек живеел во ________________.Тој се хранел со животните што ги ловел.Најважното орудие бил каменот.Затоа овој период се вика___________________.Тоа се дели на _______________ и ____________________време.Човекот почнал се повеќе да се разликува од животните со појавата на ____________________како средство за меѓусебно разбирање.(5б) 4.Заокружи го точниот одговор: Кое животно прво е припитомено? а)магарето б)кравата в)кучето (1б) 5. Човечките заедници кај кои главната улога ја има жената се викаат _________________,а оние кај кои главната улога ја има мажот се викаат _________________. (2б) 6.Замислена , невидлива ,натприродна сила се вика ________.(1б.) 7.Дополни:Македонија го зафаќа ______________________дел на Балканскиот полуостров. (1б) 8.Остатоци од населби од старо и младо камено време се откриени кај селото _____________ (штипско),кај селото ______________(битолско),кај селата __________________и _______________(скопско).(4б) 9.Наколни живеалишта во Македонија се откриени во _________________и _______________ (2б) 10:На Балканскиот полуостров позначајни археолошки локалитети се _______________________на реката Дунав во Србија ,______________во Хрватска.(2б) Бодовна листа:0-5=1,6-9=2,10-14=3,15-18=4,19-22=5

test za [esto devet Praistorija  
test za [esto devet Praistorija  

2.Заокружи го точниот одговор: Постепеното бавно менување на живите организми од генерација во генерација се вика: а) револуција б)еволуција...

Advertisement