Page 1


ภาพเกียรติบต ั ร


บริจาคโลหิตให้ กับสภากาชาติไทย

เข้ าร่ วมกิจกรรม Bio gang ของโรงเรียน


ได้ รับรางวัลโครงงานวิทยาสาสตร์ เหรี ญทอง(ชีววิทยา)


เข้ าร่ วมกิจกรรมแล็ปเคมีของมหาลัยจุฬา

เข้ าร่ วมกิจกรรมแจกโบว์ ดาเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทส มเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย


เข้ าร่ วมกิจกรรมวันต่ อต้ านยาเสพติด

เข้ าค่ ายธรรมศึกษาที่วันยานนาวา


เข้ าร่ วมกิจกรรมหล่ อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา


ได้ รับรางวัลเด็กดีศรี สุริโยทัย ด้ านความประพฤติเกิน180คะแนน


THANK YOU

M.605-38  

my portfolo

M.605-38  

my portfolo

Advertisement