Page 1


คํานํา แฟ้ มสะสมผลงาน (portfolio) เล่มนี้ จัดทําขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนในการนําเสนอข้อมูลของข้าพเจ้า ซึ่ง เกีย่ วกับประวัตสิ ว่ นตัว การศึกษาความรู้ ความสามารถทักษะด้านต่างๆรวมไปถึงประวัติ ส่วนตัว ประวัตทิ างการศึกษา ผลงานที่ได้รบั ผล การเรียน และรูปภาพการทํากิจกรรมต่างๆที่ได้ทาํ การรวบรวมข้อมูลการปฏิบตั งิ านไว้อย่างมีระบบและ สามารถใช้เป็ นเอกสารประกอบการคุณภาพและ พิจารณารับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ข้าพระเจ้าหวังว่าแฟ้ มสะสมผลงานนีจ้ ะทําให้ทกุ ท่านได้เห็นความสามารถโดยรวมของข้าพระเจ้ามาก ขึน้ ทัง้ นีข้ า้ พระเจ้าขอขอบคุณพ่อ แม่ ครูอาจารย์และ เพือ่ นๆและผูช้ ว่ ยให้คาํ แนะนําการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน รวมถึงการให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการจัดทําแฟ้ มสะสมผลงานในครัง้ นี้ นางสาวรสนันท์ สรรพอาสา ผูจ้ ดั ทํา


ข้อมูลส่วนตัว ชือ่ : นางสาวรสนันท์ สรรพอาสา

ชือ่ เล่น : พลอย

เกิดวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 อายุ 18

สัญชาติ ไทย

เชือ้ ชาติ ไทย

จบจากโรงเรียนสตรีศรีสรุ ิโยทัย

ศาสนาพุทธ

แผนการเรียนวิทย์-คณิต

ที่อยู่ : 4228 / 10 ซอยอยู่ด1ี 0 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร บิดา : นายไสว สรรพอาสา มารดา : นางสมหมาย ตรวจมรรคคา เบอร์ตดิ ต่อผูป้ กครอง : 087-098-0489


606-10  
606-10  
Advertisement