Page 1

Հարգելի´ ընթերցող.

ԵՊՀ հրատարակչությունը, չհետապնդելով որևէ եկամուտ, ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի համացանցային կայքերում ներկայացնում է իր հայագիտական հրատարակությունները: Գիրքը այլ համացանցային կայքերում տեղադրելու համար պետք է ստանալ հրատարակչության համապատասխան թույլտվությունը և նշել անհրաժեշտ տվյալները:


STAATSUNIVERSITÄT JEREWAN

JAKOB KÜNZLER

DREISSIG JAHRE DIENST AM ORIENT Aus dem Deutschen

Übersetzt von

Dora Sakajan und Evelina Makarjan

VERLAG DER STAATSUNIVERSITÄT JEREWAN 2

JEREWAN – 2008


ºðºì²ÜÆ äºî²Î²Ü вزÈê²ð²Ü

Ú²Îà´ øÚàôÜòȺð

ºðºêàôÜ î²ðÆ Ì²è²ÚàôÂÚàôÜ ²ðºìºÈøàôØ ¶»ñٳݻñ»ÝÇó óñ·Ù³Ý»óÇݪ ¸áñ³ ê³ù³Û³ÝÁ ¨ ¾í»ÉÇݳ سϳñÛ³ÝÁ

ºðºì²ÜÆ äºî²Î²Ü вزÈê²ð²ÜÆ Ðð²î²ð²ÎâàôÂÚàôÜ ºðºì²Ü – 2008

3


Ðî¸ 941(479.25) ¶Ø¸ 63.3(27) ø 677

ø 677

Ðñ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¿ Ý»ñϳ۳óñ»É ºäРѳ۳·Çï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ

øÛáõÝóÉ»ñ Ú³Ïáµ ºñ»ëáõÝ ï³ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ²ñ¨»ÉùáõÙ£ – ºñ.£ ºäÐ Ññ³ï., 2008 Ã., 100 ¿ç + 2 ¿ç Ý»ñ¹Çñ£ ¶ÇñùÁ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ù»Í µ³ñ»Ï³Ù, ßí»Ûó³ñ³óÇ ÙÇëÇáÝ»ñ, µ³½Ù³ÃÇí ¨ µ³½Ù³µÝáõÛà ·áñÍ»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï Ú³Ïáµ øÛáõÝóÉ»ñÇ (1871–1949) Ñáõß³·ñáõÃÛáõÝÝ ¿£ øÛáõÝóÉ»ñÁ ѳñ³í³ñ¨»ÉÛ³Ý ²Ý³ïáÉdzÛáõÙ ³Ï³Ý³ï»ë ¿ »Õ»É ѳۻñÇ Ïáïáñ³ÍÝ»ñÇÝ áõ ³é³çÇÝÝ»ñÇó ¿, áñ Þí»Ûó³ñdzÛáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó áõß³¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿ 먻é»É ³Û¹ ѳñóÇ íñ³, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³ û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³ÝãÝ ³Ý³ñÓ³·³Ýù ¿ Ùݳó»É£ ܳ˳ï»ëíáõÙ ¿ ÁÝûñóáÕ É³ÛÝ ½³Ý·í³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£

¶Ø¸ 63.3(27)

ISBN 978-5-8084-1026-8

4

© ºäÐ Ññ³ï., 2008 Ã. © ³ñ·Ù³ÝÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, 2008 Ã.


ºðÎàô Êàêø

Æñ ·áÛáõÃÛ³Ý ÷áÃáñϳÉÇó ûñ»ñÇÝ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ÙÇßï áõÝ»ó»É ¿ ûï³ñ³½·Ç µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ, áñáÝù »ñµ»ÙÝ Çñ»Ýó ÇëÏ ÏÛ³ÝùÁ íï³Ý·»Éáíª û·ÝáõÃÛ³Ý Ó»éù »Ý Ù»ÏÝ»É Ýñ³Ý£ ²Û¹åÇëÇ Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³ÛïÝí»É »Ý ѳïϳå»ë ²é³çÇÝ ³ß˳ñѳٳñïÇ Å³Ù³Ý³Ïª ѳÛáó Ø»Í »Õ»éÝÇ ûñ»ñÇÝ£ Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á »ñµ»ù ãÇ Ùáé³Ý³ Çñ ³ÛÝåÇëÇ »ñ³Ëï³íáñÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇù ¿ÇÝ ·»ñٳݳóÇÝ»ñ ÚáѳÝÝ»ë È»÷ëÇáõëÁ, ²ñÙÇÝ ì»·Ý»ñÁ, ²ñÙÇÝ ýáÝ ¼³Ý¹»ñëÁ, ¹³ÝÇáõÑÇ Î³ñ»Ý Ú»÷»Ý, ßí»Ûó³ñ³óÇ Ú³Ïáµ øÛáõÝóÉ»ñÁ ¨ áõñÇßÝ»ñ£ êáõÛÝ ·ñùáí ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ·»ñٳݻñ»ÝÇó ѳۻñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùµ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »Ýù Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ù»Í µ³ñ»Ï³Ù Ú³Ïáµ øÛáõÝóÉ»ñÇ §ºñ»ëáõÝ ï³ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ²ñ¨»ÉùáõÙ¦ ·ÇñùÁ, áñÁ ݳ ·ñ»É ¿ 1933-ÇÝ£ ²Ûë Ñáõß³·ñáõÃÛáõÝÁ ³Ù÷á÷áõÙ ¿ øÛáõÝóÉ»ñÇ áõ Ýñ³ ÏÝáçª 1899-Çó ÙÇÝ㨠1930-Á ²ñ¨»ÉùáõÙ ³åñ³Í ÏÛ³ÝùÝ áõ ³ÛÝï»ÕÇó ëï³ó³Í ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ øÛáõÝóÉ»ñÇ ·ÇñùÝ ëÏëíáõÙ áõ »½ñ³÷³ÏíáõÙ ¿ Ýñ³ Ññ³ï³ñ³ÏãǪ ¹-ñ ¾Ù³Ýáõ»É èÇ·»Ýµ³ËÇ µ³í³Ï³Ý ͳí³ÉáõÝ Ëáëùáí, áñÝ Çñ ݳ˳µ³ÝáõÙ ï³ÉÇë ¿ øÛáõÝóÉ»ñÇ Ñ³Ù³éáï Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ³å³ í»ñç³µ³ÝáõÙ µÝáõó·ñáõÙ Ýñ³ ·ñ³Ï³Ý ѳñáõëï ųé³Ý·áõÃÛáõÝÁ£ γñ¹³Éáí ³Ûë ûñ³·ñáõÃÛáõÝÁª Ù»Ýù ï»ëÝáõÙ »Ýù, áñ ²ñ¨»ÉùáõÙ øÛáõÝóÉ»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý »ñ»ëáõÝ ï³ñÇÝ»ñÁ ѳÙÁÝÏÝáõÙ »Ý 1915– 1921 ÃÃ. ѳÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇÝ£ ¸»é¨ë 1914-ÇÝ Ý³ ´³Õ¹³¹áõÙ Éë³Í ¿ ÉÇÝáõÙ »ñÇïÃáõñù»ñÇ ³é³çÝáñ¹ Ü»ýÇë µ»ÛÇ Ëáëù»ñÁ. §Ø»Ýùª Ãáõñù»ñë, ѳۻñÇÝ ³é³Ýó µ³ó³éáõÃÛ³Ý Ï³°Ù åÇïÇ µÝ³çÝç»Ýù, ϳ°Ù ï³ñ³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñϳ¹ñ»Ýù£ Ø»ñ ϳÛëñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ýñ³Ýó Ñ»ï ÙdzëÇÝ ³åñ»ÉÁ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ µ³ó³éí³Í ¿¦£ Þ³ï ßáõïáí ³Û¹ Ëáëù»ñÝ Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ »Ý øÛáõÝóÉ»ñÇ ³ãùÇ ³é³ç. Ù»Í Ù³ñ¹³ë»ñÁ ³Ï³Ù³ íϳ ¿ ¹³éÝáõÙ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³Ý³ë»ÉÇ ÙÇ áÕµ»ñ·áõÃ۳ݣ 1899–1922 ÃÃ. ÙÇëÇáÝ»ñÝ»ñ Ú³Ïáµ øÛáõÝóÉ»ñÝ áõ Ýñ³ ÏÇÝÁª ¾Éǽ³µ»ÃÁ, ³åñ»É »Ý ûëÙ³ÝÛ³Ý ÂáõñùdzÛÇ Ñ³ñ³í³ñ¨»ÉÛ³Ý ù³Õ³ùÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙª êÇñdzÛÇÝ ë³ÑٳݳٻñÓ µ³½Ù³½· àõñý³ÛáõÙ, áñï»Õ ÏáÕù ÏáÕùÇ ³åñ»É »Ý ѳۻñÝ áõ Ãáõñù»ñÁ, ³ñ³µÝ»ñÝ áõ ùñ¹»ñÁ£ 5


øÛáõÝóÉ»ñÁ ³ß˳ï»É ¿ ßí»Ûó³ñ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ. ëϽµáõÙª áñå»ë µáõųÏ, ³å³ª µÅÇßÏ, ÇëÏ ³í»ÉÇ áõß ÇÝùÝ ¿ ջϳí³ñ»É ³Û¹ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ£ ²Ûëï»Õ ¿, áñ ݳ ¨ Çñ ÏÇÝÁ ÙáïÇÏÇó ï»ëÝáõÙ áõ ½·áõÙ »Ý àõñý³ÛÇó ¨ Ýñ³ ßñç³Ï³ÛùÇó ¹»åÇ ³Ý³å³ïÝ»ñÁ ùßí³Í Ñ³Û ·³ÕóϳÝÝ»ñÇ ³ñѳíÇñùÁ£ ²Û¹ µáÉáñÇ Ù³ëÇÝ Ý³ ųٳݳÏÇÝ ³Ñ³½³Ý·áõÙ ¿ Þí»Ûó³ñdzÛÇ ïÇñáÕ ßñç³ÝÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³ñÏ »Õ³Í û·ÝáõÃÛáõÝÁ ãÇ ·³ÉÇë£ Ø»Í Ù³ñ¹³ë»ñÁ ÇÝùÝ ¿ Çñ áõÅ»ñáí ³ÝáõÙ ³ÛÝ, ÇÝã ϳñáÕ³ÝáõÙ ¿ Ñ³Û Ñ³É³ÍÛ³ÉÝ»ñÇó ·»Ã áÙ³Ýó ÏáñͳÝáõÙÇó ÷ñÏ»Éáõ ѳٳñ£ ܳ áã ÙdzÛÝ ËݳÙáõÙ ¿, µáõÅáõÙ, ³Ûɨ ³å³ëï³Ý ѳïϳóÝáõÙ Ýñ³Ýóª óùóÝ»Éáí ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ ¨ ³ÛÉáõñ£ ÀݹѳÝñ³å»ë, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÏÛ³Ýù»ñ ÷ñÏ»Éáõ ѳٳñ ݳ áãÝãÇ ³é³ç ϳݷ ãÇ ³éÝáõÙ£ ܳ ϳñáÕ ¿ñ ·áñͳ¹ñ»É Ëáñ³Ù³ÝÏáõÃÛáõÝ, ã³÷³íáñ ßáÕáùáñÃáõÃÛáõÝ, ¹ÇÙ»É ÝáõÛÝÇëÏ á×ñ³·áñÍÇ å³ïí³ËݹñáõÃÛ³ÝÁ£ ´³ñ»µ³Ëï³µ³ñ ³Û¹ ÙÇçáóÝ»ñÇÝ Ñ³×³Ë ã¿ñ ¹ÇÙáõÙ, ù³ÝÇ áñ »ñµ»ÙÝ Ýñ³ ÙÇ ÷áùñÇÏ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ ¿É µ³í³Ï³Ý ¿ñ£ â¿ áñ øÛáõÝóÉ»ñÁ, ϳ٠ÇÝãå»ë ³Ûɳ½·ÇÝ»ñ ¿ÇÝ Ýñ³Ý ÏáãáõÙª Ú³Ïáµ ¿ý»Ý¹ÇÝ, µáÉáñÇ Ùáï ѳñ·³Ýù ¿ñ í³Û»ÉáõÙ£ ²ëáõÙ »Ý, áñ ݳ É³í ·Çï»ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï Ëáë»Éáõ Ó¨Á, ³ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇóª ³Û¹ Ù³ñ¹ÇÏ ã³ñ³·áñÍ ¿ÇÝ, û ã³ñ³·áñÍÇ ½áÑ»ñ£ » ÇÝ㻯ñ ¿ ³ñ»É øÛáõÝóÉ»ñÁ ï³é³åÛ³É Ñ³Û ·³ÕóϳÝÝ»ñÇ, Ñ³Û áñµ»ñÇ áõ ³ÛñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ¨ û ÇÝãå»ë ¿ ݳ Çñ ³ÝÓÁ ½áѳµ»ñ»É Ýñ³Ýó µ³ñûñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ϳñ»ÉÇ ¿ ϳñ¹³É Ñ»ï¨Û³É ¿ç»ñáõÙ£ ²Ûëï»Õ ¿, áñ ÁÝûñóáÕÁ Ïѳëϳݳ, û ÇÝãáõ ¿ ݳ Ñ³Û ï³ñ³·ñáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç Ùï»É áñå»ë §Ð³Ûñ Ú³Ïᵦ ϳ٠§ºÕµ³Ûñ Ú³Ïᵦ£ ³ñ·Ù³ÝÇãÝ»ñ

6


ܲʲ´²Ü ÆÙ µ³ñ»Ï³ÙÁª ³µ»Õ³ Ú³Ïáµ øÛáõÝóÉ»ñÁ, »ñϳñ Å³Ù³Ý³Ï Ñ»ï³Ó·áõÙ ¿ñ Çñ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ñÇ ³éÝ»Éáõ ·áñÍÁ£ àõëïÇ »ë ÇÙ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ѳٳñ»óÇ Ýñ³Ý ѳÙá½»É, áñ ³Û¹ ·áñÍÁ ëï³ÝÓÝÇ£ ⿱ áñ ݳ ³ÛÝ Ñ³½í³·Ûáõï »íñáå³óÇÝ»ñÇó ¿, áñáÝù Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùÇ áõÕÝáõÍáõÍÁ ·Çï»Ý£ Æñ³í³óÇ ¿ ³ÛÝ ·ÇïݳϳÝÁ, áñÁ Ýñ³ Ù³ëÇÝ ³ë»É ¿. §øÛáõÝóÉ»ñÇÝ »ñ¨Ç ϳñ»ÉÇ ¿ ¹³ë»É ë³Ï³í³ÃÇí Ù³ñ¹Ï³Ýó ÃíÇÝ, áñáÝù ²ñ¨»ÉùÁ ׳ݳãáõÙ »Ý ³ÛÝï»Õ »ñϳñ ³åñ»Éáí. Ýñ³Ýù ¨ë ³ñ¨»ÉóÇ »Ý ¹³ñӻɣ ºÃ» »ë ²ñ¨»ÉùáõÙ Çëϳå»ë ÇÝã-áñ µ³Ý ï»ë³ áõ Éë»óÇ, ³å³ ÙdzÛÝ Ú³Ïáµ øÛáõÝóÉ»ñÇ Ñ³ñáõëï Ñá·áõ áõ Ëáñ³Ã³÷³Ýó ³ãù»ñáí, áñï»Õ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÙÇ ë»ñÝ¹Ç ÁÝóóùáõÙ Ïáõï³Ïí»É ¿ñ áÕç ²ñ¨»ÉùÁ¦£ ÆÝãå»ë óáõÛó ¿ ï³ÉÇë Ýñ³ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Áݹ·ñÏáõÝ ó³ÝÏÁ, øÛáõÝóÉ»ñÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ ѳÕáñ¹»É ¿ Çñ í»ñ³åñ³Í ¹»åù»ñÇ Ù³ëÇÝ áõ ¹ñ³Ýó í»ñ³µ»ñÛ³É ËáñÑñ¹³Í»É ¿, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³ ѳÕáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óñí³Í »Ý ¨ ѳ׳˪ ¹Åí³ñ ѳë³Ý»ÉÇ£ ÜáõÛÝÇëÏ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Û¹ ÝÛáõûñÁ Çñ³íÇ׳ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³½Çí û ×ß·ñÇï å³ïÏ»ñ³óáõÙ ï³Ý, ÇÝãå»ë Ý»ñϳ ·ùáõÙ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ·ñ³éí³Í Ñáõß»ñÁ£ ²Ûëï»Õ Çñ»Ýó µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ùµ ѳñáõëï å³ïÏ»ñÝ»ñÝ ³ÝóÝáõÙ »Ý Ù»ñ ³ãùÇ ³é³çáí, ¨ Ù»ñ ѳ۳óùÝ áõÕÕíáõÙ ¿ ¹»åÇ Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ÙÇ Ù³ñ¹áõ, áñÝ Çñ ³ÙµáÕç ¿áõÃÛ³Ùµ ͳé³ÛáõÙ ¿ Çñ ëÇñ»ÉÇ ²ñ¨»ÉùÇÝ áõ ѳٳÏí³Í ¿ ÙdzÛÝ Ù»Ï Ó·ïáõÙáíª ÏÇñ³é»É Ù»ñÓ³íáñÇÝ ëÇñ»Éáõ ·»ñ³·áõÛÝ å³ïíÇñ³ÝÁ Çñ»Ý å³ï³Ñ³Í µáÉáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳݹ»å£ ܳ å³ïñ³ëï ¿ û·ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»É ³Ù»ÝÇó ³é³ç ѳۻñÇÝ, áñå»ë ³Ù»Ý³ã³ñ³µ³ËïÝ»ñÇ, µ³Ûó ¨ª Ãáõñù»ñÇÝ, ùñ¹»ñÇÝ áõ ³ñ³µÝ»ñÇÝ£ ܳ ÝáõÛÝù³Ý ó³ÝϳÉÇ ÑÛáõñ ¿ Ñ³Û ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ï³Õ³í³ñÝ»ñáõ٠ϳ٠ëÇñdzóáõ ³Õù³ïÇÏ ïݳÏáõÙ, áñù³Ý ѳñáõëï ÙáõëáõÉÙ³ÝÇ ¹ÕÛ³Ïáõ٠ϳ٠³Ý³å³ï³ÛÇÝ ß»ÛËÇ íñ³ÝáõÙ£ àñï»Õ ¿É áñ »ñ¨³ Ú³Ïáµ ¿ý»Ý¹ÇÝ (³Ûëå»ë »Ý Ýñ³Ý ÏáãáõÙ ³Ù»Ýáõñ»ù), ³ÛÝï»Õ íñ³ ¿ ѳëÝáõÙ û·ÝáõÃÛáõÝÝ áõ µ³ñÇ ËáñÑáõñ¹Á, ³ÛÝ7


ï»Õ µáÉáñÁ ëÇñáí ³Ï³Ýç »Ý ¹ÝáõÙ Ýñ³ Ëñ³ïÝ»ñÇÝ áõ Éáõë³µ³ÝáõÙÝ»ñÇÝ£ ܳ ÙdzÏÝ ¿, áñ ѳٳñÓ³ÏíáõÙ ¿ ³Ý½»Ý ׳ݳå³ñÑáñ¹»É íï³Ý·³íáñ ·³í³éÝ»ñÇ ÙÇçáí, ˳éÝí»É ³Ù»Ý ï»ë³ÏÇ ³ÙµáËÇ Ù»ç ¨ µ³ó³Ñ³Ûïáñ»Ý Çñ ϳñÍÇùÁ ѳÛïݻɣ Þ³ï»ñÇ Ñ³Ù³ñ ݳ ¹³ñÓ»É ¿ Ý»Õ ûñí³ û·Ý³Ï³Ý, ËáñÑñ¹³ïáõ áõ ÁÝÏ»ñ ¨ ³ÛÅÙ ¿É ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ Çñ áÕç áõÅÝ áõ ϳñáÕáõÃÛáõÝÁ ïñ³Ù³¹ñ»É µáÉáñ Ýñ³Ýó, áõÙ Ç íÇ׳ÏÇ ¿ û·ï³Ï³ñ ÉÇݻɣ ܳËù³Ý Ýñ³Ý Ëáëù ï³ÉÁ ѳñÏ »Ù ѳٳñáõÙ ÙÇ ù³ÝÇ ïíÛ³ÉÝ»ñ ѳÕáñ¹»É Ýñ³ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÇó£ ì³Éó»Ýѳáõ½»ÝóÇ Ú³Ïáµ øÛáõÝóÉ»ñÁ ÍÝí»É ¿ 1871 Ã. Ù³ñïÇ 8-ÇÝ ²å»Ýó»É ϳÝïáÝÇ ÐáõݹíÇÉ ·ÛáõÕáõÙ áñÙݳ¹Çñ í³ñå»ï ²ñÝáɹ øÛáõÝóÉ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ£ ì»ó ï³ñ»Ï³Ý ѳë³Ïáõ٠ݳ ÏáñóÝáõÙ ¿ ÑáñÁ ¨ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ Ñ»ïá ¿É ÙáñÁ£ ²Ûëå»ë, ïÕ³Ý å³ï³Ý»ÏáõÃÛ³Ý Ù»Í Ù³ëÝ ³Ýó ¿ Ï³óÝáõÙ ï³ñµ»ñ ³½·³Ï³ÝÝ»ñÇ Ùáï ²å»Ýó»ÉÇ Ï³ÝïáÝáõÙ ¨ ѳñϳ¹ñí³Í ¿ ÉÇÝáõÙ ÇÝùÝ Çñ ѳóÁ í³ëï³Ï»É ¹åñáó ѳ׳˻ÉáõÝ ½áõ·ÁÝóó, áñï»Õ ëáíáñáõÙ ¿ñ µ³ñÓñ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ùµ£ ØÇÝ㨠22 ï³ñ»Ï³ÝÁ ݳ Çñ ѳÛñ»ÝÇùáõÙ ¨ ´³½»ÉáõÙ ³ß˳ïáõÙ ¿ áñå»ë ³ï³ÕÓ³·áñÍ£ ²ÛÝáõÑ»ï¨ ÁݹáõÝíáõÙ ¿ ³Û¹ ù³Õ³ùÇ í³ñ¹³å»ï³ó ¹åñáóÁ ¨ áõëáõÙݳéáõÃÛáõÝÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá ÑÇÝ· ï³ñÇ áñå»ë ³µ»Õ³ ͳé³ÛáõÙ ´³½»ÉÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ£ 1899 Ã. øÛáõÝóÉ»ñÁ Ù»ÏÝáõÙ ¿ àõñý³ª ÙÇëÇáÝ»ñ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³Ýáó, áñï»Õ ³í»ÉÇ ù³Ý ùë³Ý ï³ñÇ ÷áùñ ÁݹÙÇçáõÙÝ»ñáí ³ß˳ïáõÙ ¿ µ³½»ÉóÇ µÅÇßÏÝ»ñ ¹-ñ Ð. øñÇëïÇ ¨ ¹-ñ ². üÇß»ñÇ Ùáï áñå»ë µÅßÏÇ û·Ý³Ï³Ý£ Þáõïáí µÅßÏ³Ï³Ý ³ÛÝåÇëÇ ÑÁÙïáõÃÛáõÝ ¿ ¹ñë¨áñáõÙ, áñ ·É˳íáñ µÅßÏÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ýñ³Ý ¿ ѳÝÓÝíáõÙ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ, ¨ ݳ ëï³ÝÓÝáõÙ ¿ µÅßÏÇ µáÉáñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ²ß˳ñѳٳñïÇ µéÝÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï øÛáõÝóÉ»ñÁ Ù»ÏÝ ¿ñ ³ÛÝ ë³Ï³í³ÃÇí »íñáå³óÇÝ»ñÇó, áñáÝù ϳñáÕ³ó³Ý ÙÝ³É Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùáõÙ ¨ ¹³ñÓ³Ý Ñ³Ûáó ³Õ»ïÇ íϳݻñ£ ²Ñ³íáñ ³Û¹ ųٳݳϳßñç³ÝáõÙ øÛáõÝóÉ»ñÁ ջϳí³ñáõÙ ¿ ѳۻñÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝ Ñ³ëóÝáÕ Ï³ñ¨áñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ, ÇÝãå»ë ë»÷³Ï³Ý ݳ˳ӻéÝáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÝå»ë ¿É µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ£ ä³ï»ñ³½ÙÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá øÛáõÝóÉ»ñÁ ѳí³ùáõÙ ¿ ¹»é¨ë Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ïÝ»ñáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Û »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ áõ ϳݳÝóª Ýñ³Ýó ³Ù»ñÇÏÛ³Ý µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý §Ø»ñÓ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ýå³ëï³8


Ù³ïáõÛó¦ ϳñ¨áñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËݳÙùÇÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ ѳٳñ£ 1919 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ý³ ͳé³ÛáõÃÛ³Ý ¿ ÙïÝáõÙ §Ð³Û»ñÇ ßí»Ûó³ñ³óÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ ÙÇáõÃ۳ݦ Ù»ç ¨ Ù»Ï ³Ý·³Ù ¨ë ëï³ÝÓÝáõÙ ³Û¹ ßí»Ûó³ñ³óÇÝ»ñÇÝ å³ïϳÝáÕ àõñý³ÛÇ ÙÇëÇáÝ»ñ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ£ ²ÛÝáõÑ»ï¨ 1922 Ãí³Ï³ÝÇ ³Ùé³ÝÁ §Ø»ñÓ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ýå³ëï³Ù³ïáõÛóǦ ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ øÛáõÝóÉ»ñÁ ϳï³ñáõÙ ¿ Çñ ³Ù»Ý³Ù»Í ·áñÍÁª 8000 Ñ³Û »ñ»Ë³ ÂáõñùdzÛÇó êÇñdz ÷³ËóÝ»Éáí£ ²Û¹ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ ѻﳷ³ÛáõÙ ÙÝáõÙ ¿ Ýñ³ ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý Ý»ñùᣠÈǵ³Ý³ÝÇ Ê³½Çñ µÝ³Ï³í³ÛñáõÙ Ýñ³ ËݳÙùÇ ï³Ï ¿ñ 1400 Ñ³Û ³ÕçÇÏÝ»ñÇó µ³Õϳó³Í ÙÇ ËáõÙµ£ Üñ³Ýó ½µ³Õ»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí øÛáõÝóÉ»ñÁ Èǵ³Ý³Ý ¿ Ý»ñÙáõÍáõÙ ·áñ·³·áñÍáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ýñ³Ý ͳÝáà ¿ñ àõñý³ÛÇó£ Æ ×³Ý³ãáõÙÝ ³Û¹ ·áñÍÇ Ý³ Éǵ³Ý³ÝÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÇó ëï³ÝáõÙ ¿ Èǵ³Ý³ÝÇ ²ñųÝÛ³ó ϳñ·Ç å³ïíá ßù³Ý߳ݣ ºñµ áñµ»ñÁ ٻͳó³Ý áõ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¹³ñÓ³Ý, øÛáõÝóÉ»ñÁ Çñ å³ßïáÝÇÝ í»ñ³¹³ñÓ³í §Ð³Û»ñÇ ßí»Ûó³ñ³óÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ¦ ÑÇÙݳñÏáõÙ ¨ ´»ÛñáõÃáõÙ ëï³ÝÓÝ»ó ÷³ËÁëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ×³Ùµ³ñÝ»ñáõÙ ³Õ»ïÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï ï³ñíáÕ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ£ ØÇÝ㨠ûñë ¹»é ³ß˳ïáõÙ ¿ ÝáõÛÝ å³ßïáÝáõÙ£ ºñÏáõ ï³ñÇ ¿, ÇÝã øÛáõÝóÉ»ñÁ ·ñÇ ¿ ³é»É Çñ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÛÝå»ë áñ í»ñݳ·ÇñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»ñ §32 ï³ñí³ Í³é³ÛáõÃÛáõݦª 30-Ç ÷á˳ñ»Ý£ Ò·Ó·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»Õ³íáñ »Ý ï³ñµ»ñ ѳݷ³Ù³ÝùÝ»ñ, ³Ù»ÝÇó ³é³ç Ññ³ï³ñ³ÏãÇ ÏáÕÙÇó ϳï³ñí³Í ËÙµ³·ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ áñáß Ñ³í»ÉáõÙÝ»ñ áõ Éñ³óáõÙÝ»ñ£ ê³Ï³ÛÝ Ñáõëáí »Ýù, áñ ¹³ ³Ù»Ý¨ÇÝ ãÇ ³Ý¹ñ³¹³éݳ ·ñùÇ Ýϳïٳٵ »Õ³Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÛ³Ý íñ³£ ´³½»É, ÝáÛ»Ùµ»ñ, 1933 Ã. Ðñ³ï³ñ³ÏÇã ¹-ñ ¾Ù³Ýáõ»É èÇ·»Ýµ³Ë

9


10


ºðºêàôÜ î²ðÆ Ì²è²ÚàôÂÚàôÜ ²ðºìºÈøàôØ Ðð²ÄºÞî вÚðºÜÆøÆÜ 1899 ÃÇíÝ ¿ñ, »ñµ ѳۻñÇ Ý߳ݳíáñ µ³ñ»Ï³ÙÁª ¹-ñ ÚáѳÝÝ»ë È»÷ëÇáõëÁ, »Ï³í ´³½»É ¨ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ ³Ûó»É»ó ÇÝÓ£ ܳ ³ë³ó, áñ Çñ»Ý ѳÝÓݳñ³ñ»É »Ý ÇÝÓ Ñ³ñóÝ»É, û ³ñ¹Ûáù ã¿Ç± ó³Ýϳݳ ·áñÍáõÕí»É àõñý³ª å³ñáÝ ¹-ñ øñÇëïÇ Ùáï£ Â»¨ »ë µáÉáñ»É ¿Ç µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÇÙ ³é³çÇÝ ÑÇÝ· ï³ñÇÝ, áñÇ ÁÝóóùáõÙ ÏáÙÇï»Ý ÇÝÓ Ï³ñáÕ ¿ñ áõÕ³ñÏ»É, áõñ áñ áõ½»ñ, ¨ »ë, ѻ勉µ³ñ, ³½³ï ¿Ç ÇÙ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ù»ç, ÷áñÓ»óÇ Ã³ùÝí»É ³Û¹ ÏáÙÇï»Ç ÃÇÏáõÝùáõÙª ³ë»Éáí. §ºÃ» ÇÝÓ áõÕ³ñÏ»Ý, ³å³ Ϸݳ٦£ ¸-ñ È»÷ëÇáõëÁ ¹ÇÙ»ó ÏáÙÇï»ÇÝ, ¨ í»ñçÇÝë ϳï³ñ»ó Ýñ³ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ£ ²Ûëå»ë áõñ»Ùݪ å»ïù ¿ Ù»Ïݻǣ ê³Ï³ÛÝ Ñ³ñϳíáñ ¿ñ ݳ˳å³ïñ³ëïí»É£ ²Ù»ÝÇó ³é³ç å»ïù ¿ Ãáõñù»ñ»Ý ëáíáñ»Ç£ ¸ñ³ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÁ ϳñ ê. øñÇßáݳÛáõÙ, áñï»Õ ÇÝÓ ¹³ë»ñ ïí»ó ³Û¹ É»½áõÝ ïÇñ³å»ïáÕ ÙÇ ÙÇëÇáÝ»ñ£ ²ÛÝï»Õ ÇÝÓ ëáíáñ»óñÇÝ Ý³¨ ³Ý·É»ñ»ÝÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ£ ²ÛÝáõÑ»ï¨ »ë å»ïù ¿ ëáíáñ»Ç Ódzí³ñ»É. ã¿ áñ ѻﳷ³ÛáõÙ Ñ³×³Ë ¿Ç ÓÇáí »ñϳñ ׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ý»Éáõ£ гÛñ»ÝÇùÇó Ñ»é³Ý³ÉÁ Ñ»ßï ã¿ñ£ ÂáÛý»ÝáõÙ Ù»Ï ³Ý·³Ù ¨ë ³Ûó»É»óÇ Ùáñë ·»ñ»½Ù³ÝÇÝ£ ºë å»ïù ¿ ½ñáõó»Ç å³ï³Ý»Ï³Ý ÇÙ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³ß˳ñÑáõÙ ³Ù»Ý³ëÇñ»ÉÇ Ù³ñ¹áõ Ñ»ï£ Ø³ÑÇó ³é³ç ݳ Çñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ñ³ëóñ»É ¿ñ í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù ·ñ»É ÙÇ ù³ÝÇ Ëáëù. ³Ñ³ ¹ñ³Ýù. §ºñ»Ë³Ý»°ñë, ¹áõù ѳí³Ý³µ³ñ Ïóñí»ù ³ß˳ñÑáí Ù»Ï, áõñ»ÙÝ ÙÇßï ÑÇß»ù ³Ûë µ³é»ñÁ. §Â»Ïáõ½ »ñÏñÝ»ñ áõ Íáí»ñ Ù»½ µ³Å³Ý»Ý, Ø»ñ ëñï»ñÁ ÙÇßï ³Ýµ³Å³Ý ÏÉÇݻݦ£

¶»ñ»½Ù³ÝÇ Ùáï »ë Ýñ³Ý ³ë³óÇ. §Ø³ÛñÇ°Ï, 22 ï³ñÇ ³Ýó Çñ³Ï³Ý³ó³í ùá ·ñ³ÍÁ£ ºñÏñÝ»ñ áõ Íáí»ñ »Ý µ³Å³Ý»Éáõ Ù»½ 11


³ÛëáõÑ»ï¨, ë³Ï³ÛÝ Ù»ñ ëñï»ñÁ ÙݳÉáõ »Ý Çñ³ñ Ùáï£ êÇñ»ÉÇ° Ù³ÛñÇÏ, ùá ½³í³ÏÁ, áñ å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ Ñ»éáõÝ»ñÁ ·Ý³É, ù»½ »ñµ»ù ãÇ Ùáé³Ý³£ àñå»ë ùá áñ¹Çݪ »ë áõ½áõÙ »Ù ÇÝÓ ¹ñë¨áñ»É ³ñųݳí³Û»É, áñå»ë½Ç ¹áõ »ñ³ÝáõÃ۳ݹ Ù»ç ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ã³Ù³ã»ë£ ²ëïí³Í ÇÝÓ û·Ý³Ï³Ý¦£ 1899 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 10-ÇÝ Ù»ÏÝ»óÇ£ ¶áÃѳñ¹Ý ³ÝóÝ»Éáõó Ñ»ïá Ññ³Å»ßï ïí»óÇ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇë ¨ Ýñ³Ý ¨ë Ëáëï³ó³ ûï³ñ »ñÏñáõÙ ÇÝÓ ³ÛÝå»ë å³Ñ»É, áñ ݳ »ñµ»ù ã³Ù³ãÇ Çñ áñ¹áõ ѳٳñ£ ²è²æÆÜ îä²ìàðàôÂÚàôÜܺðÜ ²ðºìºÈøàôØ ì»Ý»ïÇÏÁ, îñÇ»ëïÁ, ¸³ñ¹³Ý»ÉÝ áõ ³é³çÇÝ »ñϳñ³ï¨ ÷áÃáñÇÏÁª ³é³çÇÝ Íáí³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ùµ áõÕ»ÏóíáÕ, Ùݳó»É ¿ÇÝ Ñ»ï¨áõÙ£ ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ ëϽµÇÝ Ñ³ë³ àõñý³, ÑÝáõÙª ²µñ³Ñ³ÙÇ ù³Õ³ùÁ£ êϽµáõÙ ³ÛÝ ÇÝÓ ³é³ÝÓݳå»ë ¹áõñ ã»Ï³í£ Ü³Ë ùÇã ã¿Ç ë³ñë³÷³Ñ³ñ »Õ»É ë³ïÏ³Í Ï³ïáõÝ»ñÇó áõ ßÝ»ñÇó, áñ ÁÝÏ³Í ¿ÇÝ ÷áÕáóÝ»ñáõÙ áõ û¹Ý ¿ÇÝ ³å³Ï³ÝáõÙ£ àñ »ñµ¨¿ ³Û¹ ÝáõÛÝ ÷áÕáóÝ»ñáõÙ Ïï»ëݻ٠ݳ¨ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¹Ç³ÏÝ»ñ ó÷í³Í, ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï »ë ã¿Ç ϳñáÕ Ý³Ë³½·³É£ ºñµ àõñý³ ųٳݻóÇ, ¹-ñ øñÇëïÇÝ ï³ÝÁ ã·ï³£ ܳ ¸Ç³ñµ»ùÇñ ¿ñ ·Ý³ó»Éª ÑÇí³Ý¹ ÙÇ ÙÇëÇáÝ»ñÇ ³Ûó»É»Éáõ£ ²ÛëåÇëáí, »ë ³ß˳ï³ÝùÇ ³Ýó³ ³é³Ýó áñ¨¿ Ý»ñ³ÍáõÃ۳ݣ ²ñ¹»Ý ѳçáñ¹ ³é³íáïÛ³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ ¿Çª èù»ñë í»ñ ùßï³Í£ ÐÇí³Ý¹³ÝáóÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ¹»Õ³ïáõÝÝ áõ íÇñ³Ñ³ï³ñ³ÝÁ ßï³å Ù³ùñÙ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»ÇÝ, ÇëÏ »ë áõ½áõÙ ¿Ç Ñ»Ýó Ù³ùñáõÃÛ³Ùµ ëÏë»É£ ê³Ï³ÛÝ É³ÃÁ ËÉ»Éáí Ó»éùÇóëª Ñ³ëϳóñÇÝ ÇÝÓ, áñ ÝÙ³Ý µ³Ý í³Û»É ã¿ »íñáå³óáõÝ£ ì»ñç³å»ë ÌÝÝ¹Û³Ý ûñÁ, ÓÛ³Ý áõ ÙññÇÏÇ ÙÇçáí, ¹-ñ øñÇëïÁ í»ñ³¹³ñÓ³í£ ÐÇÙ³ ϳñ»ÉÇ ¿ñ ÏñÏÇÝ Ëáë»É §ßí»Ûó³ñ³Ï³Ý ·»ñٳݻñ»Ýáí¦£ ¸³ »ñÏáõëǪ µÅßÏÇ ¨ Ýñ³ Ýáñ Å³Ù³Ý³Í û·Ý³Ï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ¿É ¹áõñ»Ï³Ý ¿ñ£ ºñÏáõëÝ ¿É ѳݹÇå»É ¿ÇÝ ÙÇ ó³ÝÏáõÃÛ³Ùµ. Ñ»é³íáñ ³Ûë »ñÏñáõÙ ³ëïí³Í³Ñ³×á ·áñÍ Ï³ï³ñ»Éáõ£ ¸ñ³ ѳٳñ ³éÇÃÝ»ñ ãå³Ï³ë»óÇÝ£ ¸»é Ýáñ-Ýáñ ·áñÍáõÙ ¿ñ ÙÇëÇáÝ»ñ³Ï³Ý ÷áùñÇÏ, ³ÝÓáõÏ ÏÉÇÝÇϳÝ, ë³Ï³ÛÝ ³ñ¹»Ý Éñçáñ»Ý Ùï³ÍáõÙ ¿ÇÝ ÑÇí³Ý¹³Ýáó ÑÇÙÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ£ ÐÇëáõÝ Ñ³½³ñ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³Û¹ ù³Õ³ùáõÙ ãϳñ ÙÇ ï»Õ, áõñ Ñݳ12


ñ³íáñ ÉÇÝ»ñ ËݳÙùÇ ï³Ï ³éÝ»É Í³Ýñ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ£ ì»ñçÇÝÝ»ñë å»ïù ¿ ÓÇáí ãáñë ûñí³ ×³Ý³å³ñÑ ³ÝóÝ»ÇÝ ²ÛÝóå ѳëÝ»Éáõ ѳٳñ, áñï»Õ ³ß˳ïáõÙ ¿ñ ³Ù»ñÇϳóÇ ÙÇ µÅÇßÏ£ àí Ódzí³ñ»É ã¿ñ ϳñáÕ, Ýñ³Ý ¹ÝáõÙ ¿ÇÝ Ù³³ý³ÛÇ Ù»ç, ³ÛëÇÝùݪ »ñè»ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ݳ˳ï»ëí³Í ÷³Ï ÙÇ ³ñÏÕ, áñÁ ù³ßáõÙ ¿ÇÝ »ñÏáõ ÓÇ»ñ£ àõñý³ÛÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ß³ï Ïáõ½»Ý³ñ ÑÇí³Ý¹³Ýáó áõݻݳÉ, áñÁ ë³Ï³ÛÝ áã ÙÇ ¹»åùáõÙ ãå»ïù ¿ ÉÇÝ»ñ »íñáå³óÇÝ»ñÇ Ó»éùáõÙ£ â¿ áñ ¹³ ÏÝ߳ݳϻñ, áñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ »ÝóñÏí»Éáõ ¿ñ ³ñï»ñÏñÛ³ ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ£ » ¹³ ÇÝã ¿ñ Ý߳ݳÏáõÙ, µ³ó³ïñ»Ù ѳݷ³Ù³Ýáñ»Ý£ ²ß˳ñѳٳñïÇó ³é³ç Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ïáõÝ, áñï»Õ ûï³ñ»ñÏñ³óÇ ¿ñ ³åñáõÙ, ·ïÝíáõÙ ¿ñ áã û Ãáõñù³Ï³Ý, ³ÛÉ ³ÛÝ »ñÏñÇ »ÝóϳÛáõÃÛ³Ý ï³Ï, áñÇÝ å³ïϳÝáõÙ ¿ñ ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝ£ ¸³, ÇѳñÏ», Ãáõñù»ñÇ Ýϳïٳٵ ³ñ¹³ñ³óÇ ã¿ñ, ë³Ï³ÛÝ ¹³ ¿ñ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÁݹáõÝí³Í ϳñ·Á ¨ »ñµ»ÙÝ ¿É ûï³ñÝ»ñÇÝ Ñ³ñÙ³ñ ϳÝáÝÁ. ¹ñ³Ý ¹»é ϳݹñ³¹³éݳÝù£ ø³ÝÇ áñ àõñý³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ ͳÛñ³Ñ»Õ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ñ, ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ³ñ¨»ÉÛ³Ý ÙÇëÇáÝ»ñáõÃÛáõÝÁ, áñÇ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ÇÝù Ù»Ýù, ѳϳé³Ï ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý ¹ÅϳÙáõÃÛ³Ý, Ñ»ï³Ùáõï »Õ³í ³Û¹ Ýå³ï³ÏÇÝ£ ØÇÝã ³Û¹ µ³í³Ï³ÝÇÝ ß³ï µÅßÏ³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù ϳñ£ ¸»é ѳ½Çí »ñÏáõ ³ÙÇë àõñý³ÛáõÙª »ë å»ïù ¿ Ù»ÏÝ»Ç ¸Ç³ñµ»ùÇñ£ ¸³ ³ÛÝ ù³Õ³ùÝ ¿ñ, áñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³í³ëïáõÙ ¿ÇÝ, áñ áã ÙdzÛÝ ïÝ»ñÝ »Ý ë¨, ³ÛÉ Ý³¨ ÷áÕáó³ÛÇÝ ßÝ»ñÝ áõ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ Ñá·ÇÝ»ñÁ£ ܳËÏÇÝ ³ÝáõÝÝ ¿É Ñ»Ýó ³Û¹å»ë ¿ñª γñ³ ²Ùǹ³, ³ÛëÇÝùݪ ê¨ ²Ùǹ£ ¸Ç³ñµ»ùÇñ ѳëÝ»Éáõ ѳٳñ ëïÇåí³Í ¿Ç ÓÇáí ãáñë ûñí³ ×³Ý³å³ñÑ ³Ýóݻɣ ²ÛÝï»Õ »ë å»ïù ¿ û·Ý»Ç ·»ñٳݳóÇ ÙÇ ÙÇëÇáÝ»ñÇ, áñÁ ÑÇí³Ý¹ »ñ»Ë³ áõ ³Ëï³íáñ ÏÇÝ áõÝ»ñ, áõ ÇÝùÝ ¿É áõÅ»ñÇ É³ñÙ³Ý í»ñçݳϻïáõÙ ¿ñ£ ܳ ³é³ç³¹ñ³Ýù ¿ñ ëï³ó»É ¸Ç³ñµ»ùÇñáõ٠ѳñÛáõñ »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³Ù³ñ áñµ³Ýáó µ³ó»É£ ê³Ï³ÛÝ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¹»Ù ¿ñ ¹ñ³Ý. µ³Ýï³ñÏáõÙ ¿ Ýñ³ »ñÏáõ Ñ³Û ïÝûñ»ÝÝ»ñÇÝ áõ Ññ³Ù³ÛáõÙ ¹³ï³ñÏ»É áñµ³ÝáóÁ, ÇëÏ ÙÇëÇáÝ»ñÇ ï³Ý ³é³ç ϳݷݻóÝáõÙ ¿ áëïÇϳݣ ²Û¹ å³ï׳éáí ݳ ³Ûɨë ã¿ñ áõ½áõÙ ³ÛÝï»Õ Ùݳɣ ´³Ûó ³Ûëï»Õ ÙÇ íï³Ý· ϳñ£ ºÃ» ÙÇëÇáÝ»ñÝ ³é³Ýó ÷á˳ñÇÝáÕ áõݻݳÉáõ Ù»ÏÝ»ñ, ³å³ ³Ûɨë áã ÙÇ ûï³ñ»ñÏñ³óÇ ã¿ñ 13


ϳñáÕ ³Û¹ ß»ÝùÁ Ùïݻɣ ¸³ ¿ñ áõ½áõ٠ϳÝË»É ÙÇëÇáÝ»ñáõÃÛáõÝÁ, »ñµ ÇÝÓ áõÕ³ñÏ»ó ¸Ç³ñµ»ùÇñ£ ²Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñÝ Çñ³íáõÝù ãáõÝ»ÇÝ ³é³Ýó ½³åÃÇ»Ç, ³ÛëÇÝùÝ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ý߳ݳÏí³Í ½ÇÝí³Í Ù³ñ¹áõ ׳ݳå³ñÑáñ¹»É£ ܳ áñáß ÇÙ³ëïáí ³å³ÑáíáõÙ ¿ñ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ, µ³Ûó ¨ ½·³ÉÇ ã³÷áí ˳ݷ³ñáõÙ ¿ñ áõÕ¨áñáõÃÛ³ÝÁ, ù³ÝÇ áñ áõ½áõÙ ¿ñ ѳݷÇëï ׳ݳå³ñÑáñ¹»É ¨ ã¿ñ ßï³åáõÙ, ÇÝãå»ë Ù»Ýùª ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñë£ àõñ»ÙÝ ÝÙ³Ý ÙÇ ½³åÃÇ»Ç Ñ»ï Ù»ÏÝ»óÇ ë¨ ù³Õ³ù£ Æ٠ųٳÝáõÙÁ ¸Ç³ñµ»ùÇñÇ ÙÇëÇáÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ Ù»Í áõñ³ËáõÃÛáõÝ ³é³ç³óñ»ó£ ¸³ »ñ»ù ï³é³åÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÷ÁñÏáõÃÛ³Ý ÑáõÛë ¿ñ£ гçáñ¹ ûñÝ ÇëÏ ëÏë»óÇÝ Ù»ÏÝ»Éáõ å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÝ»ñ ï»ëÝ»É, ³Û¹ ÃíáõÙ ÙÇëÇáÝ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍ»ñÇ áõ áñµ³ÝáóÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝáõÙÝ ÇÝÓ£ Ø»Ýù »ñÏáõëáí ϳé³í³ñáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñϳ۳óñÇÝù ·ñ³·ñÇ ÏáÕÙÇó å³ïñ³ëïí³Í í׳ñáíÇ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ£ ²ÛÅÙ ÙÇëÇáÝ»ñÝ ³½³ï ¿ñ ¨ ϳñáÕ ¿ñ ׳ݳå³ñÑ ÁÝÏݻɣ ÜáõÛÝ ûñÁª Ï»ëûñÇó µ³í³Ï³ÝÇÝ ³Ýó, ÇÝÓ Ùáï »Ï³í áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ÏáÙÇë³ñÁ, ÇÝãå»ë ÇÝùÝ ³ë³óª µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý ³Ûóáí, áã å³ßïáݳϳݣ ºë ÁݹáõÝ»óÇ Ýñ³Ý å³ïß³× ëÇñ³ÉÇñáõÃÛ³Ùµ£ ܳ áõÝ»ñ ÙÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ¨ »ë, áñå»ë µÅßÏáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ Ù³ñ¹, Ýñ³Ý å»ïù ¿ ËáñÑáõñ¹ ï³ÛÇ£ سïáõóí»ó ÁݹáõÝí³Í Ãáõñù³Ï³Ý ëáõñ×, ¨ ³ÛóÁ í»ñ³Íí»ó ѳ׻ÉÇ ½ñáõÛóÇ, áñÇ Ñ³Ù³ñ »ë ß³ï áõñ³Ë ¿Ç ¨ Ëݹñ»óÇ ÇÝÓ ÏñÏÇÝ ³Ûó»É»É, ù³ÝÇ áñ ³Ûë Ó¨áí »ë ³Ù»Ý³³ñ³· áõ É³í³·áõÛÝ Ó¨áí åÇïÇ Ï³ñáճݳÛÇ Í³ÝáÃ³Ý³É Ãáõñù³Ï³Ý Çñ³¹ñáõÃÛ³ÝÁ£ ²ÛóÇ í»ñçáõÙ, »ñÏñÇ ëáíáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ³é³ç ù³ßí»ó ·É˳íáñÁª ³ÛÝ Ñ³ñóÁ, û ÇÝãáõ »Ù »Ï»É ¸Ç³ñµ»ùÇñ£ Ø»ÑÙ»¹ ¿ý»Ý¹Çݪ ÏáÙÇë³ñÁ, áõ½áõÙ ¿ñ ÇٳݳÉ, û »ë ³Ûëï»Õ ÇÝã Íñ³·ñ»ñ áõݻ٠¨ ѳïϳå»ë ÏñÏÇÝ áñµ»ñ ÁݹáõÝ»Éá±õ »Ù£ ºë ϳñáÕ³ó³ Ýñ³Ý ѳݷëï³óݻɪ ³ë»Éáí, áñ ¹³ »ë ϳݻÙ, »Ã» Ó»éùÇë ÉÇÝ»Ý ÇÙ ÙÇëÇáÝ»ñáõÃÛ³Ý Ññ³Ù³ÝÁ ¨ ݳѳݷ³å»ïÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ£ ê³ Ýñ³Ý Çëϳå»ë ѳݷëï³óñ»ó, ¨ ѻ勉ÝùÁ »Õ³í ³ÛÝ, áñ ÙÇÝã ³Û¹ ÙÇëÇáÝ»ñáõÃÛ³Ý ï³Ý ³é³ç Ï³Ý·Ý³Í áëïÇϳÝÝ ³Ûɨë ãß³ñáõݳϻó å³Ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ£ Øáï»ÝáõÙ ¿ñ ¼³ïÇÏÁ£ ´ÉÕáõñÇ (Ëáßáñ ³Õ³ó³Í óáñ»Ý) Ù»Í å³ß³ñÝ»ñÇó µ³Å³Ý»óÇ áñµ»ñÇÝ, áñáÝù ï»Õ³íáñí³Í ¿ÇÝ ù³Õ³ùáõÙ£ гçáñ¹»ó ëå³ëáÕ³Ï³Ý áõ Ýáñ µ³Ý»ñ ëáíáñ»Éáõ ÙÇ 14


ßñç³Ý£ ºñ»ù ³ÙÇë ³Ýó ¾ñ½ñáõÙÇó ѻ鳷Çñ »Ï³í£ àÙÝ ´»ñ·Ù³Ý ѳÛïÝáõÙ ¿ñ Çñ Ùáï³Éáõï ųٳÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ ·»ñٳݳóÇ ÙÇëÇáÝ»ñÇÝ ÷á˳ñÇÝ»Éáõ ѳٳñ£ ÎÇñ³ÏÇ ¿£ ¸áõéÝ »Ý óÏáõÙ£ ²ëïÇ׳ÝÝ»ñáí ¹»åÇ ÇÙ ë»ÝÛ³ÏÝ ¿ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ÙÇ ë¨³Ùáñã Üñ³Ý Ñ»ï¨áõÙ ¿ ëåÇï³Ï µ»Õ»ñáí ï³ñ»ó ÙÇ å³ñáÝ£ ´³ó »Ù ³ÝáõÙ ¹áõéÁ, å³ñáÝÁ Ý»ñë ¿ ÙïÝáõÙ, ÇÝÓ ·ñÏáõÙ áõ ³ëáõÙ ¿ª ýáÝ ´»ñ·Ù³Ý£ гëϳÝáõÙ »Ù, áñ ÇÝÓ ÷á˳ñÇÝáÕÝ ³Ûëï»Õ ¿, ¨ »ë ÏñÏÇÝ ³½³ï »Ù àõñý³ ·Ý³Éáõ ѳٳñ£ üáÝ ´»ñ·Ù³ÝÁ ѳÛïÝÇ íÇñ³µáõÛÅ ¾¹áõ³ñ¹ ýáÝ ´»ñ·Ù³ÝÇ »Õµ³ÛñÝ ¿ñ, áñÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ³ß˳ïáõÙ ¿ñ ´»éÉÇÝáõÙ£ Üñ³ ³ÝáõÝÁ ͳÝáà ¿ñ ÇÝÓ ´³½»ÉÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ Éë³Í ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó£ §ÆëÏ áñï»±Õ »Ý Ó»ñ áñµ»ñÁ¦,– »Õ³í Ýñ³ ³é³çÇÝ Ñ³ñóÁ£ Üñ³Ý ѳÕáñ¹»óÇ, áñ áñµ³ÝáóÁ ¹³ï³ñÏ ¿, »ñ»Ë³Ý»ñÁ óÇñáõó³Ý ï»Õ³íáñí³Í »Ý ù³Õ³ùáõÙ£ ¸³ ÙÇ ùÇã ѳݷëï³óñ»ó ÝÁñ³Ý, µ³Ûó ݳ ѳí³ëïdzóñ»ó, áñ áã ÙÇ Ý³Ñ³Ý·³å»ï ãÇ Ï³ñáÕ Ýñ³Ý ³ñ·»É»É áñµ»ñÇ ËݳÙùÁ, 㿱 áñ ²í»ï³ñ³ÝáõÙ ·ñí³Í ¿, áñ ³ÛñÇÝ»ñÇÝ áõ áñµ»ñÇÝ å»ïù ¿ Ñá·³ï³ñáõÃÛáõÝ óáõÛó ï³É£ гçáñ¹ ûñÁ ݳѳݷ³å»ïÇ Ý»ñϳÛáõÃÛ³Ùµ ÏñÏÝí»Éáõ ¿ñ áñµ³ÝáóÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝáõÙÁ£ ²Û¹ ³éÇÃáí ýáÝ ´»ñ·Ù³ÝÁ ½³ñ¹³ñí»É ¿ñ ÙÇ ß³ñù ßù³Ýß³ÝÝ»ñáí£ ºë áã ÙÇ Ñ³ï ãáõݻǣ ²Ýßáõßï ýáÝ ´»ñ·Ù³ÝÁ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇÝ ¿ñ, áñ Ù»Ýù ãå»ïù ¿ ³ñï³ùݳå»ë ½³ñ¹³ñí³Í ÉÇÝ»Ýù, ³ÛÉ Ý»ñùáõëï£ ²Ûëáõѳݹ»ñÓ Ãáõñù»ñÇÝ å»ïù ¿ñ ïå³íáñ»É ßù³Ýß³ÝÝ»ñáí£ â¿ñ »ñ¨áõÙ µÁݳí, áñ ݳѳݷ³å»ïÁ ïå³íáñí»É ¿ñ, ù³ÝÇ áñ »ñ»ù ³ÙÇë Ñ»ïá, »ñµ ýáÝ ´»ñ·Ù³ÝÁ ïÇýÇó ٳѳó³í, Ýñ³ áñµ³ÝáóáõÙ áã ÙÇ »ñ»Ë³ ãϳñ£ Ø»Í áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ í»ñ³¹³ñÓ³ àõñý³ª ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÇÙ ÇëÏ³Ï³Ý áÉáñïÁ£ γñ³ ²Ùǹ ù³Õ³ùÁª Çñ 157 ³ßï³ñ³ÏÝ»ñáí, ë¨ ßÝ»ñáí áõ µ³½³Éï» ù³ñ»ñáí, ÇÝÓ ã¿ñ ·ñ³í»É, ãÝ³Û³Í Ýñ³ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ëñï»ñÝ ³í»ÉÇ ë¨ ã¿ÇÝ, ù³Ý ³ÛÉ í³Ûñ»ñÇÝÁ£ î»ÕÇ Ñ³Û»ñÇ Ñ»ï, ÇѳñÏ», ùÇã ß÷áõÙ áõÝ»ó³, áñáíÑ»ï¨ Ýñ³Ýù »ñÏãáï ¿ÇÝ ¨ Ãáõñù»ñÇ ³ÑÇó Ëáõë³÷áõÙ ¿ÇÝ ÇÝÓÝÇó£ ØÛáõë ÏáÕÙÇó, ѳÝÓÇÝ áëïÇÏ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇë³ñÇ, Ó»éù ¿Ç µ»ñ»É ÙÇ É³í µ³ñ»Ï³Ù, áñÁ ѳۻñÇÝ Ñ³Ù³ÏñáõÙ ¿ñ, ù³ÝÇ áñ å³ïϳÝáõÙ ¿ñ ³ñ¹³ñ³ÙÇï Ù³ñ¹Ï³Ýó ÃíÇÝ£ ²é³çÇÝ ÇëÏ ¹»åù»ñÝ ÇÝÓ óáõÛó ïí»óÇÝ, áñ ²ñ¨»ÉùáõÙ ß³ï µ³Ý»ñ ³ÛÉ Ï»ñå »Ý ÁÝóÝáõÙ, ù³Ý Ù»½ Ùáïª ²ñ¨ÙáõïùáõÙ£ 15


àôðü²ÚÆ ØÆêÆàܺð²Î²Ü ÐÆì²Ü¸²ÜàòÀ ÆÙ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¹-ñ øñÇëïÁ ù³Õ³ùáõÙ ùÇã û ß³ï Ù»Í ïáõÝ ¿ñ í³ñÓ»É, áñï»Õ ϳñ»ÉÇ ¿ñ ï»Õ³íáñ»É ³é³çÇÝ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ£ ºë ÇÝùë å³ïñ³ëï»óÇ Ù³Ñ׳ϳÉÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ¹ñ³Ýó ÏÇó ë»Õ³ÝÇÏÝ»ñÁ£ Ü߳ݳϳÉÇó ûñ ¿ñ ¹³, »ñµ ³é³çÇÝ ÑÇí³Ý¹Á å³éÏ»ó ³Û¹ Ýáñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ£ ÖÇßï ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï àõñý³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ гɻåÇ Ý³Ñ³Ý·³å»ïÇó ·ñáõÃÛáõÝ ëï³ó³í ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ݳ å³ïñ³ëï ¿ Çñ áõÅ»ñÇ Ý»ñ³ÍÇ ã³÷áí å³ñáÝ ¹-ñ øñÇëïÇÝ Çñ ³ß˳ï³ÝùáõÙ ë³ï³ñ»É£ ²Û¹ ·ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨áõÙ Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ ÙÇ áÙÝ å³ñáÝ ØÛáõÉÇÝ»Ý, ÙÇ ßí»Ûó³ñ³óÇ, áñÝ ³ß˳ïáõÙ ¿ñ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëÇ Î³Ûë»ñ³Ï³Ý ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ ¹»ëå³Ý³ï³ÝÁ£ ²ÛëåÇëáí, ·áÝ» Ù»ñ Ýáñ Ó»éݳñÏÇ Ñ³Ù³ñ áñ¨¿ å³ßïáÝ³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ó³Ýù£ Ø»ñ µÅßÏ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ß÷Ù³Ý Ù»ç ¿ÇÝù µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý µáÉáñ ˳í»ñÇ Ñ»ï£ Æ ¹»å, ѳ׳ËáÕ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ ѳۻñ ¿ÇÝ, ë³Ï³ÛÝ µáõÅÙ³Ý ¹ÇÙáÕ Ãáõñù»ñÇ, ³ñ³µÝ»ñÇ áõ ùñ¹»ñÇ ÃÇíÝ ¿É ·Ý³Éáí ٻͳÝáõÙ ¿ñ£ ê³ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ñ ï³ÉÇë »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ Ñ³Ù³ÏßéáõÃÛ³Ý. ùñÇëïáÝ۳ݻñÁ ËݳÙáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Û»ñÇ ÃßݳÙÇÝ»ñÇÝ, ÇëÏ Ñ³Û»ñÁ, Ãáõñù»ñÝ áõ ùñ¹»ñÁ, Çñ»Ýó ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Ñá·ë»ñáí ï³ñí³Í, ѳٻñ³ßË å³éÏáõÙ ¿ÇÝ ÏáÕù ÏáÕùÇ£ ÐÇí³Ý¹Ý»ñÁ, ÇÝãå»ë ¨ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ ÇÝÓ Ú³Ïáµ ¿ý»Ý¹Ç ϳ٠ݳ¨ §µÇñ³¹»ñ (·»ñÙ. Bruder– »Õµ³Ûñ µ³éÇ ³Õ³í³Õí³Í Ó¨Á) Ú³Ïᵦ ¿ÇÝ ³Ýí³ÝáõÙ£ ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ áã Ù»ÏÁ ã¿ñ ϳñáÕ³ÝáõÙ ÇÙ øÛáõÝóÉ»ñ ³½·³ÝáõÝÁ ×Çßï ³ñï³ë³Ý»É, µ³Ûó Ú³Ïáµ ³ÝáõÝÁ ѳÛïÝÇ ¿ñ ¨° ѳۻñÇÝ, ¨° Ãáõñù»ñÇÝ, ³é³çÇÝÝ»ñÇݪ гÏáµ, í»ñçÇÝÝ»ñÇݪ Ú³Ïáõµ Ó¨áí£ ¾ý»Ý¹Ç Ý߳ݳÏáõÙ ¿ å³ñáÝ, µÇñ³¹»ñª »Õµ³Ûñ£ Þáõïáí Ù»ñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ ³ÙµáÕç ßñç³Ï³Ûùáõ٠ѳÛïÝÇ ¹³ñÓ³í, ¨ ³Ù»Ý ÏáÕÙÇó ³Ûó»ÉáõÝ»ñ »Ï³Ý£ ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ù»Í ÑáëùÁ Ù»½ á·¨áñ»ó ¨ Ù»½ ÙÕ»ó Ùï³Í»Éáõ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ ³ÛÉ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£ ²Ûë ³Ý·³Ù ËáëùÁ ù³Õ³ùÇó ¹áõñë ÑÇí³Ý¹³Ýáó áõݻݳÉáõ Ù³ëÇÝ ¿ñ£ ê³Ï³ÛÝ ¹³ 16


³ÛÝù³Ý ¿É ¹ÛáõñÇÝ ·áñÍ ã¿ñ£ ÎÛ³ÝùÝ ²ñ¨»ÉùáõÙ ³Ù»Ý ï»ë³Ï»ïÇó ³ÛÉ Ï»ñå ¿ ÁÝóÝáõÙ, ù³Ý Ù»½ Ùáï£ ²ÛÝï»Õ Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó ³é³ç, ѳïϳå»ë áñå»ë ëÏëݳÏ, ϳݷÝáõÙ »ë ßí³ñ³Í£ êïÇåí³Í »ë ¹ÇÙ»É ³Ù»Ý ϳñ·Ç ½ÇçáõÙÝ»ñÇ ¨ Ñݳñ³íáñ µáÉáñ ÑݳñùÝ»ñÇ£ Ø»Ýùª ÙÇëÇáÝ»ñÝ»ñë, Ñ³×³Ë ëïÇåí³Í ¿ÇÝù ·áñÍ»É ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë Ù»ñ ³ñ¨»ÉóÇ »Õµ³ÛñÝ»ñÁ£ Ø»ñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¨ë ÝáõÛÝ Çñ³íÇ׳ÏÝ ¿ñ£ ºÃ» µ³ó»Çµ³ó ѳÛïÝ»ÇÝù Ù»ñ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ³å³ å»ïù ¿ Ó»éù µ»ñ»ÇÝù áã ÙdzÛÝ å³ßïáݳϳÝ, ³Ûɨ ϳÛë»ñ³Ï³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ£ ²ÛÉ ÙÇëÇáÝ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áñÓÁ óáõÛó ¿ñ ï³ÉÇë, áñ ÝÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³ÉÁ ã³÷³½³Ýó ¹Åí³ñ ¿ñ£ ºí ³Ûëå»ë, Ù»Ýù ¨ë ½³ñïáõÕÇ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí ¿ÇÝù ·ÝáõÙ ¹»åÇ Ù»ñ Ýå³ï³ÏÁ£ ì³Õáõó ³ñ¹»Ý ù³Õ³ùÇó ¹áõñë ÙÇ ÑáÕ³Ïïáñ ¿ÇÝù Ó»éù µ»ñ»Éª ù³ç ·Çï»Ý³Éáí, áñ »ñϳñ Å³Ù³Ý³Ï ¿ñ å³Ñ³Ýçí»Éáõ, ÙÇÝ㨠áñ ³ÛÝï»Õ ϳñáճݳÛÇÝù Ù»ñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ ϳéáõó»É£ àõëïÇ ¹-ñ øñÇëïÁ ³Û¹ ÑáÕ³ÏïáñÁ Ù³ñ·³ñ»³µ³ñ §³í»ïÛ³ó¦ Ïáã»ó£ η³±ñ ³ñ¹Ûáù ųٳݳÏÁ, »ñµ Ýñ³ Ù»ç Ïï»Õ³íáñí»ÇÝù£ ø³ÝÇ áñ ³é³ÛÅÙ ãϳñ ³ÛÝï»Õ ßÇݳñ³ñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ»é³Ýϳñ, ÇëÏ ù³Õ³ùáõÙ ¿É ï»ÕÁ ùÇã ¿ñ, ù³Õ³ùÇó ¹áõñë ÙÇ ÏÇë³Ï³éáõÛó ïáõÝ ·Ý»óÇÝùª ¹ñ³ íñ³ ϳéáõó»Éáí ÙÇ ù³ÝÇ ë»Ý۳ϣ ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ ÑáÕ³ÏïáñÇ ¨° Ó»éùµ»ñáõÙÁ, ¨° ßÇݳñ³ñáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓÛ³É Ï³ï³ñíáõÙ ¿ñ Ï»ÕÍÇùáí£ àñå»ë ï»ñ ųٳݳϳíáñ³å»ë ѳݹ»ë »Ï³í ÙÇ Ñ³Û, ÇëÏ ï»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ѳÝϳñͳÏÇ, áñáí ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓÛ³É Ï³Ý·Ý»ó ϳï³ñí³Í ÷³ëïÇ ³é³ç£ ØdzÛÝ ß³ï ï³ñÇÝ»ñ Ñ»ï᪠å³ï»ñ³½ÙÇ µéÝÏáõÙÇó ùÇã ³é³ç, ¹-ñ øñÇëïÇ Ñ»ïÝáñ¹ÇÝ Ñ³çáÕí»ó ëï³Ý³É §²í»ïÛ³ó »ñÏñáõÙ¦ ÇëÏ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³Ýáó ϳéáõó»Éáõ Çñ³íáõÝù£ àõñ»ÙÝ Ñݳñ³íáñ ¿ñ ѳëÝ»É Ýå³ï³ÏÇÝ, ÙdzÛÝ ¹ñ³ ѳٳñ ß³ï Å³Ù³Ý³Ï áõ ѳٵ»ñáõÃÛáõÝ ¿ñ ѳñϳíáñ£ ê³Ï³ÛÝ µ³ÝÁ ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý ãѳë³í, ù³ÝÇ áñ ëÏëí»ó ³ß˳ñѳٳñïÁ£ ºñµ ¹-ñ øñÇëïÁ 1903 Ã. ³ßݳÝÁ Ù»ÏÝ»ó Þí»Ûó³ñdz, ²ÛÝóåÇó ÙÇ Ñ³Û µÅÇßÏ Ý߳ݳÏí»ó, áñÇ ¹ÇåÉáÙÁ ³å³Ñáí»ó Ù»ñ ѻﳷ³ ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÁ£ âÝ³Û³Í ¹ñ³Ýª ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ýå³Ï³ë ¿ÇÝ£ àõñý³Ý ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï áõÝ»ñ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ÙÇ Ãáõñù µÅÇßÏ£ ºñµ ÙÇ ³Ý·³Ù íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ Ù³Ñáí í»ñç³ó³í, ݳ ѳÛï³ñ³ñ»ó, áñ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ »ñÏáõ ¹ÇåÉáÙ³íáñ µÅÇßÏ£ »¨ ¹³ ûñ»Ýù 17


ã¿ñ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí Ù»ñ Ñ³Û µÅßÏÇÝ ëå³éÝáõÙ ¿ñ µ³Ýï³ñÏáõÃÛáõÝ£ ØdzÛÝ ¹ñ³Ù ï³Éáí ϳñ»ÉÇ ¿ñ ¹³ ϳÝ˻ɣ ÆëÏ »ë ³Û¹ µ³ÝÇÝ ¹»Ù ¿Ç£ àõëïÇ Ëݹñ»óÇ ù³Õ³ùÇ µÅßÏÇÝ, áñ ݳ Ù»½ Ùáï å³ßïáݳí³ñÇ áñå»ë »ñÏñáñ¹ µÅÇßÏ£ ìÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ý³ ã¿ñ Ù³ëݳÏó»Éáõ, ³ÛÉ ÙdzÛÝ Ý»ñϳ ¿ñ ÉÇÝ»Éáõ£ ä³ñáÝÝ ÁݹáõÝ»ó, ë³Ï³ÛÝ å³Ñ³Ýç»ó ϳÝËÇÏ »ñÏáõ ³Ùëí³ í³ñÓ£ ¸³ ß³ï ã¿ñ. ³ÙÇëÁ 50 ýñ³ÝÏ, ¨ »ë í׳ñ»óÇ£ ²ÛÅ٠ϳñáÕ ¿ÇÝù ѳݷÇëï ß³ñáõÝ³Ï»É íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇëÏ »Ã» å³ï³Ñ»ÇÝ Ù³Ñí³Ý ¹»åù»ñ, å³ßïå³Ýí³Í ¿ÇÝù£ ²ÛëåÇëÇ ß³ï ³ÛÉ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ùßï³å»ë ³ãùÇ ³é³ç åÇïÇ áõݻݳÛÇÝù£ ¸ñ³Ýù ²ñ¨»ÉùáõÙ ÏÛ³ÝùÇ Ù³ë »Ý Ï³½ÙáõÙ£ ä»ïù ¿ å³ñ½³å»ë ë³éݳëñïáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ý»É£ غð ÐÆì²Ü¸ÜºðÀ Þáõïáí Ù»ñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ ѳÛïÝÇ ¹³ñÓ³í ³ÙµáÕç ßñç³Ï³ÛùáõÙ, ¨ ÅáÕáíáõñ¹Á ëÏë»ó ·³É£ » ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ÇÝãåÇëÇ µ³½Ù³µÕ»ï ˳éÝáõñ¹ ¿ñ ݳ Çñ ѳñÏÇ ï³Ï ³éÝáõÙ, É³í³·áõÛÝë óáõÛó »Ý ï³ÉÇë ÙÇ ù³ÝÇ Ï»Ýë³·ñ³Ï³ÝÝ»ñ áõ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ù³Õ»É »Ýù ѳñÛáõñ³íáñ ³Û¹åÇëÇÝ»ñÇó£ ²Ñ³ Ý³Ë ¨ ³é³ç гÙǹÁª 60 ï³ñ»Ï³Ý ÙÇ Ãáõñù£ Üñ³ ÙÇ³Ï Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÁ ÑÇÝ· »ñ»Ë³Ý»ñÝ »Ý, µáÉáñÝ ¿É ³ÕçÇÏÝ»ñ, áñáÝó Ýñ³ ѳٳñ ÍÝ»É ¿ ü³ÃÇٳݪ ÙÇ ³ñ³µáõÑÇ£ Þ³ï ïËáõñ µ³Ý ¿ ³ñ¨»Éóáõ ѳٳñ ÙdzÛÝ ÏÁ½ (kyz), ³ÛëÇÝùÝ ³ÕçÇÏ ½³í³Ï áõݻݳÉÁ£ ÂáõñùÁ Ýñ³Ý ³Ýí³ÝáõÙ ¿ ¿Ï½ÇÏ (eksik), ³ÛëÇÝùݪ ã³÷³½³Ýó ùÇã, ³ñ³µÝ»ñÁª ß³ÏýÇï µÇÝï (schakfit bint), ³ÛëÇÝùݪ ÙÇ Ïïáñ ³ÕçÇÏ£ гÙǹÁ »ñϳñ ï³ñÇÝ»ñ ï³é³åáõÙ ¿ñ ÍÝÏÝ»ñÇ Ñá¹³ó³íáí, áñáÝù ß³ñÅí»ÉÇë Ù»Í ó³í ¿ÇÝ å³ï׳éáõÙ£ ²ÛÅ٠ݳ, áñ µ³½Ù³Ý¹³Ù ÁÝï³ÝÇùÇ Ï»ñ³ÏñáÕÝ ¿ñ, ³Ûɨë ã¿ñ ϳñáÕ³ÝáõÙ ÏáßÇÏ Ï³ñϳï»É (³ñÑ»ëïáí ÷ÇݳãÇ ¿ñ) ¨ ÁÝÏ»É ¿ñ ͳÝñ ϳñÇùÇ Ù»ç£ ì»ó ß³µ³Ã ³é³ç ݳ ¹ÇÙ»É ¿ñ Ù»ñ µÅßÏÇÝ£ ø³ÝÇ áñ í»ñçÇÝë Ëáë»É ¿ñ ³Ý¹³Ù³Ñ³ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, гÙÇ¹Ý ³í»ÉÇ ¿ñ Ó·Ó·»É ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁª ãѳÝÓÝí»Éáí Ù»ñ ËݳÙùÇÝ£ ØdzÛÝ ÙÇ ù³ÝÇ ³ÙÇë ï³é³å»Éáõó Ñ»ïá áñáßáõÙ ¿ ·³É Ù»ñ ÑÇí³Ý¹³Ýáóª ³Û¹ ÁÝóóùáõÙ ¿°É ³í»ÉÇ í³ïóñ³ó³Í áïùÁ Ïïñ»É ï³Éáõ£ ê³Ï³ÛÝ Ýñ³ Ù³ñÙÇÝÁ ß³ï Ãáõɳó³Í ¿ñ£ ì³Ë 18


ϳñ, áñ ³Û¹ áã íï³Ý·³íáñ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³ÝÁ ã¿ñ ϳñáճݳ ¹Çٳݳɣ ´³Ûó ݳ ¹ÇÙ³ó³í£ ê³Ï³ÛÝ ÇÝãåÇëǯ ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝ£ ÐÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ ³ÝÙÇç³å»ë ÏñÏÇÝ µéÝÏí»ó µÝÇó í»ñ£ ìÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó ³é³ç Ù»ñ áõÝ»ó³Í ÑáõÛëÁ, áñ ÑÇí³Ý¹ ³Ý¹³ÙÁ Ñ»é³óí»Éáõó Ñ»ïá í»ñëïÇÝ ³ñ³·áñ»Ý åÇïÇ Ï³½¹áõñí»ñ, ³ÝÑ»ï³ó³í£ ܳ ¹áõñë »Ï³í ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇó ãµáõÅí³Í, ٳѳٻñÓ íÇ׳ÏáõÙ£ Þ³ï ïËáõñ ¿ñ ÑÇí³Ý¹Ç, Ýñ³ ÁÝï³ÝÇùÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ù»½ ѳٳñ£ ܳ ¹³ñÓ»É ¿ñ Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ ÑÇí³Ý¹Á, Ùßï³å»ë ßÝáñÑ³Ï³É Ù»ñ ³Ù»Ý ÙÇ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£ ²ÉÇݪ ØáëáõÉÇ ·³í³éÇó ÙÇ ³ñ³µ, §í³ÛñÇ Ãéãáõݦ ¿ñ£ ܳ Áݹ³Ù»ÝÁ 17 ï³ñ»Ï³Ý ¿ñ£ سÝÏáõÃÛáõÝÇó ïñí»É ¿ñ Ùáõñ³óϳÝáõÃ۳ݣ ê³Ï³ÛÝ ³ÙÇëÝ»ñ Ç í»ñ ãÇ Ï³ñáÕ³ó»É ϳñ·ÇÝ ½µ³Õí»É ³Û¹ §³½ÝÇí¦ ³ñÑ»ëïáí, áñáÑ»ï¨ áïùÝ ëÏë»É ¿ ó³í»É£ ºñµ ݳ Éë»É ¿ ˳Çñ˳Ëï Ñ»ùÇÙÇ, ³ÛëÇÝùÝ Ù³ñ¹³ë»ñ µÅßÏÇ Ù³ëÇÝ, Ù»½ ¿ ¹ÇÙ»É û·ÝáõÃ۳ݣ Üñ³Ý Ù³ùáõñ ³ÝÏáÕÇÝ ÙïóñÇÝ, ³Ýßáõßï ÙdzÛÝ ³ÛÝ µ³ÝÇó Ñ»ïá, »ñµ µ³ñ»ñ³ñ Éá·³ÝùÁ Ýñ³Ý áñáß ã³÷áí ³½³ï»ó ÑÇÝ áõ Ýáñ Ï»ÕïÇó£ àïùÁ íÇñ³Ñ³ï»óÇÝù£ Øáï »ñÏáõ ³ÙÇë ÙݳÉáõ ¿ñ Ù»ñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ£ ´áõÅÙ³Ý ¹ÇÙ³ó ݳ ϳñáÕ ¿ñ ÙdzÛÝ Ñ³Ùµáõñ»É Ù»ñ Ó»éù»ñÁ, ÙÇ µ³Ý, áñ ݳ ³ÝáõÙ ¿ñ ³Ù»Ý ³Ý·³Ù, »ñµ Ñݳñ³íáñ ¿ñ ÉÇÝáõÙ ¹ñ³Ýù µéݻɣ Üñ³Ý ß³ï ¿ñ ¹áõñ »Ï»É Ù»ñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ£ ÆëÏ ÇÝãá±õ ã¿. É³í ³ÝÏáÕÇÝ, ɳí Ï»ñ³Ïáõñ ¨ ÓÙ»éÁ ï³ù ë»Ý۳ϣ ⿱ áñ ëáíáñ³µ³ñ Ýñ³ µÝ³Ï³ñ³ÝÁ ù³ñ³ÛñÝ ¿ñ, Ý»ñùݳÏÁª ·»ïÇÝÁ, ÇëÏ ëÝáõݹÁª Ùáõñ³ó³Í ãáñ ѳóÁ£ ܳ ³ëáõÙ ¿ñ, áñ µáõÅí»Éáõó Ñ»ïá ³Ûɨë Ù»ñ ïÝÇó ãÇ Ñ»é³Ý³, ³ÛÉ, Çñ ÇëÏ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ, Ù»ñ §ëïñáõÏÁ¦ Ϲ³éݳ£ àõ½áõÙ ¿ñ ËÝ³Ù»É Ù»ñ ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇÝ áõ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ çáõñ Ïñ»É£ ê³Ï³ÛÝ Ù»Ýù ϳñÍáõÙ ¿ÇÝù, áñ Ñ»Ýó áñ µáõÅíÇ, Ùáõñ³óϳÝÇ ß³ñÅáõÝ ÏÛ³ÝùÁ Ï·»ñ³¹³ëÇ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ Ùßï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇó£ Æ ¹»å, ݳ ËáëáõÙ ¿ñ ÙdzÛÝ ³ñ³µ»ñ»Ý£ ò³Ýϳó³Ýù ÙÇ ù³ÝÇ Ãáõñù»ñ»Ý µ³é ëáíáñ»óÝ»É, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³ ѳٳñ §ÜÛáõñݵ»ñ·Û³Ý í³ñųå»ïǦ ϳñÇùÁ ½·³óí»ó£ È»½í³Ï³Ý Ù»ñ ³é³çÇÝ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ݳ ÁݹáõÝ»ó ¹»ÙùÇ ³ÛÝåÇëÇ áã Ë»É³Ñ³ë ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ, ϳñÍ»ë ÇÝã-áñ ϻݹ³Ýáõ ¿ÇÝù ÷áñÓáõÙ ³Ûµáõµ»Ý ëáíáñ»óݻɣ ºñϳÃÇ ÙÇ ÷áùñÇÏ µ»Ïáñ ¿ñ ÙËñ×í»É ÙÇ Ñ³ÛÇ ³ãùÇ Ù»ç ·ÛáõÕáõÙ, áñï»Õ µÅÇßÏ ãϳñ£ ºñµ »ñÏáõ ûñ Ñ»ïá ݳ Ù»½ Ùáï »Ï³í, ³ãùÁ ·ñ»Ã» ³ÝÑáõÛë íÇ׳ÏáõÙ ¿ñ£ ê³Ï³ÛÝ, Ç Ù»Í áõñ³ËáõÃÛ³Ý Ýñ³, ³ãùÝ ûñ-ûñÇ É³í³ó³í£ ÐÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ 12 ûñ ÙݳÉáõó Ñ»19


ïá ϳñ»ÉÇ ¿ñ ³ë»É, áñ ³ãùÁ ÷ñÏí³Í ¿£ ¶áõó» ѻﳷ³ÛáõÙ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ³ãùÁ ÉñÇí í»ñ³Ï³Ý·ÝíÇ£ ÐÇí³Ý¹Ý Ç íÇ׳ÏÇ ¿ñ µáõÅÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ »ñÏáõ »ññáñ¹áí ÷³Ï»É£ гÏáµÁ ÝáõÛÝå»ë Ñ³Û ¿ñ, áñÁ ³ãùÇ ËáóÇ å³ï׳éáí 14 ûñ Ùݳó Ù»ñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ£ àõñ³Ë ¿ñ, ù³ÝÇ áñ µáõÅí»É ¿ñ, ë³Ï³ÛÝ í³ËíË»Éáí ¹áõñë »Ï³í ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇó£ ÆÝãá±õ í³ËíË»Éáí£ ò³íáù, ݳ ѳÝÓÝí»É ¿ñ á·»ÉÇó ËÙÇãùÝ»ñÇ ë³ï³Ý³ÛÇÝ, áñÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ »ñ¹áõÙ ¿ñ ïí»É ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ£ ÂáÕ ²ëïí³Í û·ÝÇ Ýñ³Ý, áñ ϳñáճݳ Çñ»Ý ëå³ëáÕ ³é³çÇÝ ¹Åí³ñ ÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳÕóѳñ»É£ Ø»½ Ùáï ÙdzÛÝ ÙÇ ù³ÝÇ Å³Ù å³éÏ»ó ѳñ¨³Ý ¶³ñÙáõß ·ÛáõÕÇó í»ó ï³ñ»Ï³Ý ÙÇ ïÕ³£ ܳ ٳѳó³í Ãáù»ñÇ µáñµáùáõÙÇó£ Üñ³ Ñ»ï ÑÇí³Ý¹³Ýáó ¿ÇÝ µ»ñ»É Ù»ÏáõÏ»ë ï³ñ»Ï³Ý ëÇñáõݳï»ë ÙÇ »ñ»Ë³ÛÇ£ Üñ³Ý ³ÝÙÇç³å»ë å»ïù ¿ íÇñ³Ñ³ï»ÇÝ ÏáÏáñ¹Ç ëáõñ µáñµáùáõÙÇó ³é³ç³ó³Í ëå³éݳÉÇ ßÝã³Ñ»ÕÓáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí£ ÞÝã³÷áÕáõÙ ï»Õ³¹ñí»ó Ý»ñ³ñÏÙ³Ý ³ë»Õ£ 14 ûñ ³Ýó »ñ»Ë³Ý, áñÁ ¹»é ÍÍÏ»ñ ¿ñ, ³å³ùÇÝí³Í íÇ׳Ïáõ٠ѳÝÓÝí»ó ÙáñÁ£ ´áõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÍÝáÕÝ»ñÁ ϳñáÕ³ó³Ý ß³ï ùÇã í׳ñ»É£ Æëë³, ³ÛëÇÝùݪ ÐÇëáõë, ³Ûëå»ë ¿ñ ³ñ³µÇ ³ÝáõÝÁ гñ³ÝÇó£ ¶Ý¹³ÏÁ íݳë»É ¿ñ áÕݳ߳ñÁ, ¨ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»ñ£ ØÇ ù³ÝÇ ß³µ³Ã å»ïù ¿ Ùݳñ, áñå»ë½Ç ÝáñÇó ϳñáճݳñ ÓÇáõ íñ³ гñ³Ý í»ñ³¹³éݳɣ ÐáõÝí³ñÇÝ Ù»½ ¹ÇÙ³Í ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇó ݳ ÙdzÏÝ ¿ñ, áñ Ç íÇ׳ÏÇ ¿ñ í׳ñ»É µáõÅÙ³Ý ³ÙµáÕç ͳËëÁ£ àñå»ë ѳ½í³·Ûáõï »ñ¨áõÛÃ, ÙÇ ³Õù³ï Ññ»³, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, ѳñáõëï ¿ñ »ñ»Ë³Ý»ñáí, »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù ÁݹáõÝí»ó Ù»ñ ÑÇí³Ý¹³Ýáó£ ܳ Ëݹñ»ó, áñ »ñÏáõ áïù»ñÇó íÇñ³Ñ³ïí»Éáõó Ñ»ïá Çñ»Ý ÃáõÛÉ ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ å³éϻɣ ²Ýßáõßï, ݳ í׳ñáõÙ ¿ñ ÙdzÛÝ Í³ËëÇ Ù»Ï »ññáñ¹Á£ Ø»ñ ËáѳÝáóÇó ã¿ñ û·ïÁíáõÙ, áñáíÑ»ï¨ Ù»ñ Ï»ñ³ÏáõñÁ (ùáß»ñ¦ ã¿£ ê³ý»¹áõÙ (ä³Õ»ëïÇÝ) ·ïÝíáÕ ³Ý·ÉdzóÇÝ»ñÇ ÙÇëÇáÝ»ñ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ ¹»é ã¿ÇÝù ѳë»É, áñå»ë½Ç Ññ»³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ññ»³ Ëáѳñ³ñáõÑÇ å³Ñ»ÇÝù, áñÇ »÷³Í ׳߻ñÁ ÉÇÝ»ÇÝ Ý³¨ ÇëÏ³Ï³Ý §ùáß»ñ¦£ ê»ÉÇÙÇó (ë³ ¿ Ýñ³ ³ÝáõÝÁ), áñ ï³ñÇÝ»ñ ï¨áÕ Ãáù³ËïÇ å³ï׳éáí µ³í³ñ³ñ ÙÇçáóÝ»ñ ãáõÝ»ñ Çñ µ³½Ù³ÃÇí »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ å³Ñ»Éáõ, ÇÝãå»±ë ϳñáÕ ¿ÇÝù ëå³ë»É, áñ Ñá·³ñ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ£ 20


гóÃáõË ¶¨áñ·Áª ãù³íáñ ÙÇ Ñ³Û, áõà ûñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ ÙݳÉáí, µáõÅí»ó ³ãùÇ ËáóÇó£ Ð³Û ³í»ï³ñ³Ý³Ï³Ý ѳٳÛÝùÇ ë³ñÏ³í³·, Ïáßϳϳñ úѳÝÝ»ëÁª Ûáà »ñ»Ë³ÛÇ ï»ñ, ã³÷³½³Ýó ³Õù³ï, áïùÇ Éáõñç í³ñ³ÏáõÙáí ÁݹáõÝí»ó Ù»½ Ùáï£ Ü³ »ñϳñ ¿ñ ÙݳÉáõ ¨ Ç íÇ׳ÏÇ ã¿ñ í³ñӳѳïáõÛó ÉÇݻɣ ê³Ï³ÛÝ ³í»ï³ñ³Ý³Ï³Ý ѳٳÛÝùÁ ï³ñí³ Ù»ç ÙÇ ÏÇñ³ÏÇ Ñ³Ý·³Ý³Ï»ó Ñû·áõï Ù»ñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ£ »¨ ë³ Ù»Í ·áõÙ³ñ ã¿ñ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ·áí»ÉÇ Ó»éݳñÏ ¿ñ, ¨ Ù»Ýù ëÇñáí ³Ýí׳ñ ËݳٻóÇÝù Ýñ³Ýó ³Õù³ï ë³ñÏ³í³·ÇÝ£ ²¹ÇÛ³Ù³ÝÇóª àõñý³ÛÇó »ñÏáõ ûñ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ ·ïÝÁíáÕ ù³Õ³ùÇó, Ù»½ áõÕ³ñÏ»óÇÝ ÙÇ ³Õù³ï »ñÇï³ë³ñ¹ ÏÝáç, áñÝ áõÝ»ñ ÙdzÛÝ ÙÇ ³ãù, ³ÛÝ ¿É ùÇã Ñáõë³ÉÇ íÇ׳ÏáõÙ£ ê³Ï³ÛÝ »ñµ íÇñ³Ñ³ïí»ó ¨ Ù»Ï ³ÙÇë ß³ñáõÝ³Ï ËݳÙí»ó Ù»ñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ, Ñáõñ³ËáõÃÛáõÝ Ù»ñ µáÉáñǪ Ýñ³ ³ãùÁ ÏñÏÇÝ ÉáõÛë ï»ë³í£ Ø»Ýù Ýñ³Ý ï»Õ³íáñ»óÇÝù ù³Õ³ùáõÙª ëÇñdzóÇÝ»ñÇ Ùáï, ù³ÝÇ áñ Ù»ÏÇó »ñÏáõ ³ÙÇë ݳ ¹»é ÙݳÉáõ ¿ñ µáõÅÙ³Ý Ù»ç£ êϽµáõ٠ݳ ëïáõÛ· ã·Çï»ñ, û áñ ѳٳÛÝùÇÝ ¿ å³ïϳÝáõÙª ѳÛϳϳ±Ý, û± ëÇñdzϳÝ. Ç í»ñçá å³ñ½í»ó, áñ å³ïϳÝáõÙ ¿ ÑÇÝ ëÇñÇ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ£ ܳ, áñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇ ù³ÝÇ óÝóáïÇ ¿ñ, ëÇñáí Ïáõ½»Ý³ñ Ùßï³å»ë Ù»½ Ùáï ÙݳÉ, áñáíÑ»ï¨ ³Ûëï»Õ ϳñ É³í ³ÝÏáÕÇÝ, ï³ù ѳ·áõëï ¨ ëÝݹ³ñ³ñ Ï»ñ³Ïáõñ£ ȳó ÉÇÝ»Éáí ¹áõñë »Ï³í ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇó, áñï»Õ ݳ, ³Ýßáõßï, ³Ýó ¿ñ ϳóñ»É Çñ ÏÛ³ÝùÇ ³Ù»Ý³·»Õ»óÇÏ ûñ»ñÁ£ §¸»ëáõ¹»Ý ùßí»É¦ª ³Ñ³ ë³ ¿ »Õ»É Ýñ³ ׳ϳﳷÇñÁ ÙÇÝ㨠ûñë ¨ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇó ¹áõñë ·³Éáõó Ñ»ïá ¿É ÝáõÛÝÝ ¿ñ ÉÇÝ»Éáõ£ êÇñÇ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÁ å³ïñ³ëï ¿ñ Ýñ³Ý ÏñÏÇÝ ²¹Û³Ù³Ý §ù߻ɦ£ ØdzÛÝ Ù»ñ »é³Ý¹áõÝ µáÕáùÇ ßÝáñÑÇí Ýñ³Ý ÃáõÛɳïñí»ó ¹»é Ùݳɣ سñ·ñÇïÁª ëÇñdzóÇ Ï³ÃáÉÇÏ ³Û¹ ÏÇÝÁ, Ù»½ Ùáï ¿ñ »Ï»É ýñ³ÝóÇëÏÛ³Ý ÏñáݳíáñÝ»ñÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ£ Üñ³ ÙÇ ³ãùÁ å»ïù »Õ³í íÇñ³Ñ³ï»É, ³Ýßáõßï, ÏñÏÇÝ ³é³Ýó í׳ñÇ, µ³Ûó Ñݳñ³íáñ »Õ³í Ýñ³Ý û·Ý»É áõ ϳÝË»É ³ÛÝù³Ý Ñ³×³Ë ÏñÏÝíáÕ ³ãùÇ áõÅ»Õ ó³í»ñÁ ¨ íñ³ ѳëÝáÕ ÏáõñáõÃÛáõÝÁ£ øñÇëïáÝÛ³ ÙÇ ³ÕçÇϪ 18 ï³ñ»Ï³Ý, áñÝ ³ñ¹»Ý ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ·áñ·³·áñÍáõÃÛ³Ùµ Ï»ñ³ÏñáõÙ ¿ñ ³Ý¹³Ù³ÉáõÛÍ ÑáñÁ, Í»ñ ÙáñÝ áõ ãáñë Ïñïë»ñ ùáõÛñ»ñÇÝ áõ »Õµ³ÛñÝ»ñÇÝ, Ù»Ï ï³ñÇ ¿ñ, ÇÝã ëñï³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹ ¿ñ£ ¸ñ³ ѻ勉Ýùáí ÁÝï³ÝÇùÁ ͳÛñ³Ñ»Õ ϳñÇùÇ Ù»ç ¿ñ£ ò³Ù³ù ѳó, ³ÛÝ ¿É Ñ³×³Ë ³Ýµ³í³ñ³ñ. 21


³Ñ³ ³Û¹ ÁÝï³ÝÇùÇ ·ñ»Ã» ÙÇ³Ï ëÝáõݹÁ£ Ø»½ Ùáï ³Û¹ ù³ç ³ÕçÇÏÁ ßáõïáí Çñ»Ý É³í ½·³ó, ë³Ï³ÛÝ Ñ³ñóÝ ³ÛÝ ¿ñ, û áñù³Ý Ï層ñ Ù»ñ ç³Ýù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁ, »ñµ ݳ ÏñÏÇÝ ï³ÝÁ ÉÇÝ»ñ£ ØÇ ÃñùáõÑǪ ¾ÙÇÝ»Ý, áõÝ»ñ ÙdzÛÝ ÙÇ ³ãù, ¨ ³ÛÝ ¿É å³ï³Í óñ³Ë³ÏáõÛïáí£ 14 ûñí³ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ ËݳÙùÁ û·Ý»ó ÝÁñ³Ý ѳÕóѳñ»Éáõ íï³Ý·Á£ ´áõÅáõÙÁ, ųٳݳÏÇ ³éáõÙáí, µ³í³Ï³ÝÇÝ ³ñ³· ã¿ñ ÁÝóÝáõÙ£ ܳ ݳå³å»ë í׳ñ»É ¿ñ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ Í³ËëÇ Ù»Ï í»ó»ñáñ¹Á, µ³Ûó ãó³Ýϳó³í ³Ûɨë í׳ñ»É ¨ ³ÛÝå»ë ¿É ãµáõÅí³Í, µ³Ûó ß³ï ³í»ÉÇ É³í íÇ׳ÏáõÙ ¹áõñë ·ñí»ó£ èáõÙù³É³ÛÇó, áñÁ ÙÇ ÷áùñÇÏ ù³Õ³ù ¿ º÷ñ³ïÇ ³÷ÇÝ ¨ ·ïÝíáõÙ ¿ ³Ûëï»ÕÇó »ñÏáõ ûñí³ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, Ù»½ Ùáï µ»ñ»óÇÝ ÙÇ Ñ³ÛáõÑáõ, áñÇÝ ÏÍ»É ¿ñ ßáõÝÁ£ ¸ñ³ ѻ勉Ýùáí áïùÁ ³Ëï³Ñ³ñí»É áõ ³Ûïáõóí»É ¿ñ£ ÆÝãù³¯Ý ó³íáï å»ïù ¿ »Õ³Í ÉÇÝ»ñ ³Û¹ áïùáí »ñÏáõ ûñí³ ×³Ý³å³ñÑÁª ¿ßÇ Ù»çùÇÝ Ýëï³Í£ î»Õ ¿ñ ѳë»É áõÅ»Õ ï»Ý¹áí£ ´ÅÇßÏÝ ³ÝÙÇç³å»ë íÇñ³Ñ³ï»ó, ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ ßáõïáí Çç³í, ÇëÏ 14 ûñ ³Ýó ݳ ÃáÕ»ó ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ£ ê³Ï³ÛÝ íÇñ³Ï³åÁ ÷áË»Éáõ ѳٳñ ¿ßáí ÝáñÇó ÏÉÇÝÇϳ ¿ñ ·³Éáõ£ ²ÚȺì²ÚÈ ÊܸÆðܺð Ø»ñ ÙÇëÇáÝ»ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ÇñÝ»ñÁ ݳ˳å»ë ÙdzÛÝ ÙÇ ËݹÇñ áõÝ»Çݪ Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇëdzݣ ê³Ï³ÛÝ Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»Ýó ëϽµÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý 1895 Ã. ѳÛÏ³Ï³Ý ç³ñ¹»ñÁ, áñáÝù ³é³ç ù³ß»óÇÝ ³é³í»É Ññ³ï³å ËݹÇñÝ»ñ. û·ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»É Ñ³½³ñ³íáñ í»ñù»ñÇó ³ñÛáõݳù³Ù »ÕáÕ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ£ ²Ûëå»ë ѳí³ù³·ñí»óÇÝ áñµ»ñ ÇÝãå»ë ÂáõñùdzÛáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ä³ñëϳëï³ÝáõÙ, áõñ ÷³Ë»É ¿ÇÝ Ù»Í Ãíáí »ñ»Ë³Ý»ñ£ ²Û¹ ·áñÍÁ ³é³ç µ»ñ»ó ÏÉÇÝÇϳݻñ µ³ó»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, áñáÝù Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ ÏÛ³ÝùÇ Ïáã»óÇÝ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ£ ºí Ñ»Ýó ³Û¹ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñáõÙ å»ïù ¿ »ñ¨³ñ, áñ ÙÇëÇ³Ý å³ïñ³ëï ¿ û·Ý»É ݳ¨ ùñÇëïáÝ۳ݻñÇ Ï³ñÇù³íáñ ÃßݳÙÇÝ»ñÇÝ£ ØáõëáõÉÙ³ÝÇÝ ³Ù»Ý³ÙáïÇÏ ·ïÝíáÕ Ù³ñ¹Á µÅÇßÏÝ ¿ñ ¨ Ýñ³ û·Ý³Ï³ÝÁ, ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ñ»Ýó ¹-ñ øñÇëïÝ áõ »ë£ ¸³ É³í ¿ñ ݳ¨ ѳۻñÇ áõ Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ·³ÉÇë ¿ÇÝ ÏáÕù ÏáÕùÇ å³éÏ»Éáõ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ

22


ÝáõÛÝ Ñá·ë»ñáí, ÝáõÛÝ ó³í»ñáí£ ¸ñ³ ³ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³×³Ë ÙݳÛáõÝ, µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý ϳåÝ ¿ñ£ Ø»ñ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ áã ÙdzÛÝ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ û·Ý»ÉÝ ¿ñ, ³Ûɨ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ (³ÝÏ³Ë Ýñ³Ýó ¹³í³Ý³ÝùÇó)ª Çñ»Ýó µ³½Ù³åÇëÇ Ý»ÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ½áñ³íÇ· ÉÇÝ»ÉÁ£ ²Ù»ÝÇó ³é³ç å»ïù ¿ ѳßíÇ ³éÝí»ÇÝ Ï³Ý³Ûù, ѳïϳå»ë Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù ¹»é¨ë ß³ï ó³Íñ ٳϳñ¹³Ï áõÝ»ÇÝ£ ²Û¹ ѳñóáõÙ Ù»Í ÑÙïáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ÏÇÝë£ Ü³ ϳñáÕ³ÝáõÙ ¿ñ Ùáõïù ·áñÍ»É Ýñ³Ýó ÏÛ³ÝùÇ Ù»ç ß³ï ³í»ÉÇ Ñ»ßï, ù³Ý áõñÇß ÙÇëÇáÝ»ñÝ»ñÇ Ï³Ý³Ûù, ù³ÝÇ áñ ÇÝùÁ ٻͳó»É ¿ñ ²ñ¨»ÉùáõÙ£ ܳ í³Õ å³ï³Ý»ÏáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇó ³ñ¹»Ý ß÷Ù³Ý Ù»ç ¿ »Õ»É ÙáõëáõÉÙ³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇ áõ ϳݳÝó Ñ»ï ¨ ËáëáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó É»½íáí£ ²Ûëå»ë, ݳ µ³í³Ï³ÝÇÝ ßáõï Çñ ³é³çÇÝ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ ³ñ»ó ѳñ»Ùª ÃñùáõÑÇÝ»ñÇÝ£ ÆëÏ »ñÏñÇ ëáíáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ãáõñù ϳݳÛù ÷á˳¹³ñÓáõÙ ¿ÇÝ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ⿱ áñ ÙáõëáõÉÙ³Ý Ï³Ý³Ûù ß³ï Å³Ù³Ý³Ï áõݻݣ Üñ³Ýó ³ÙáõëÇÝÝ»ñÁ Ï»ëûñÇÝ ïáõÝ ã»Ý ·³ÉÇëª ÙÇ µ³Ý áõï»Éáõ, ׳ßáõÙ »Ý ßáõϳÛáõÙ£ ´³óÇ ³Û¹ »íñáå³óÇ Ï³Ý³Ýó ³Ûó»É»ÉÁ ß³ï Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ Ýñ³Ýó ѳٳñ£ àõëïÇ ·³ÉÇë »Ý ÙÇ ËáõÙµ ѳñ¨³ÝáõÑÇÝ»ñáí, ¨ ù³ÝÇ áñ ÷áùñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ã»Ý ϳñáÕ ï³ÝÁ ÃáÕÝ»É, Ýñ³Ýó ¿É »Ý µ»ñáõÙ Çñ»Ýó Ñ»ï£ ²ÛëåÇëáí, ËÙµ»ñáí ÷á˳Ûó»ÉáõÃÛ³Ý »Ý ·³ÉÇë£ Ø³ÑÙ»¹³Ï³Ý ϳݳÛù ÙáÉÇ ÍËáÕÝ»ñ »Ý£ »¨ Ù»ñ ï³ÝÁ, áñï»Õ áã áù ãÇ ÍËáõÙ, Ýñ³Ýó Í˳Ëáï ÑÛáõñ³ëÇñáÕ ãϳñ, Ýñ³Ýù ëáíáñ³µ³ñ Çñ»Ýó Ñ»ï ¿ÇÝ µ»ñáõÙ ÙÇ É»óáõÝ ïáõ÷ ¨ ÍËáõÙ ¿ÇÝ »é³Ý¹áõÝ£ ØÇÝã ϳݳÝó Ñ»ï ß³ï µ³Ý ã¿ñ ϳñ»ÉÇ ³Ý»É, ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳñóÁ ³ÛÉ ¿ñ£ Üñ³Ýù ç³Ý³ëÇñ³µ³ñ, Çñ»Ýó ѳïáõÏ Ó¨áí, ϳñ× ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ù»ñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ Ý»ñë áõ ¹áõñë ¿ÇÝ ³ÝáõÙ£ Æñ»Ýó Ñ»ñÃÇݪ ϳݳÝó áõÕ³ñÏáõÙ ¿ÇÝ Ù»½ Ùáï, áñå»ë½Ç Ýñ³Ýù ï»ëÝ»Ý áõ ëáíáñ»Ý, û ÇÝãå»ë å»ïù ¿ ÏÇÝÁ í³ñÇ ïÁÝï»ëáõÃÛáõÝÁ£ ¼³ñٳݳÉÇ ã¿ñ, áñ é³½Ù³Ï³Ý ¹³ßÇÝùáí ï³ñí³Í ß³ï Ãáõñù»ñ ³Ùáõëݳó³Ý ·»ñٳݳóÇ Ï³Ý³Ýó Ñ»ï£ Â»Ïáõ½ ¨ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³Ýó ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ß³ï Ù»Í ã¿ñ, ¨ ëïÇåí³Í ¿ÇÝ ·áѳݳɪ Ýí³½ ÏñÃí³Í ÙÇ ÏÇÝ ³éÝ»Éáí, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ÝÁñ³Ýù ß³ÑáõÙ ¿Çݪ ϳ½Ù»Éáí ³í»ÉÇ É³í ÁÝï³ÝÇù£ гñóÁ ÙdzÛÝ ³ÛÝ ¿, û ³ñ¹Ûá±ù ·»ñٳݳóÇ Ï³Ý³Ûù ·áÑ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ³ÙáõëÇÝÝ»ñÇó£ ²Ñ³ ³Ûë ѳñóÝ ¿, áñ ³éÏ³Ë »Ýù ÃáÕÝáõÙ£ 23


سÑÙ»¹³Ï³Ý ϳݳÝó íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ·áñÍ»Éáõ ç³Ýù»ñÇó ³í»ÉÇ ßÝáñÑ³Ï³É ·áñÍ ¿ñ àõñý³ÛáõÙ Û³ÏáµÇïÛ³Ý ¹åñáóÇ ÑÇÙݳ¹ñáõÙÁ£ êÇñdzÛÇ ùñÇëïáÝ۳ݻñÁ µ³Å³ÝíáõÙ »Ý ãáñë ËٵǪ Ý»ëïáñ³Ï³ÝÝ»ñ, Ù»ÉÏÇïÝ»ñ, Ù³ñáÝÇïÝ»ñ ¨ Û³ÏáµÇïÝ»ñ£ ì»ñçÇÝÝ»ñÇó ßáõñç 5000 Ñá·Ç µÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ àõñý³ÛáõÙ£ Üñ³Ýó ßÁñç³ÝáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ñ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ÙÇëÇáÝ»ñáõÃÛáõÝÁª áã û Ýñ³Ýó µáÕáù³Ï³ÝÝ»ñ ¹³ñÓÝ»Éáõ, ³ÛÉ É³í ùñÇëïáÝ۳ݻñ, Ýñ³Ýó Ýáñ ÏÛ³ÝùÇ Ïáã»Éáõ£ ê³Ï³ÛÝ ³Ûëï»Õ ¨ë ÝáõÛÝ å³ïÏ»ñÝ ¿ñ, ÇÝã áñ µáÉáñ ÑÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ£ ܳ˪ ÙÇëÇáÝ»ñÝ»ñÇÝ áÕçáõÝáõÙ ¿ÇÝ áñå»ë û·ïíáÕÝ»ñÇ, áñáÝó ѳٳËáÑÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ, ǵñ¨ Ñ»ñ»ïÇÏáëÝ»ñ, ß³ï ßáõïáí Ñ»é³óíáõÙ ¿ÇÝ »Ï»Õ»óáõó, ÙÇ µ³Ý, áñ ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ýå³ëïáõÙ ¿ñ µáÕáù³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ÑÇÙݳ¹ÁñÙ³ÝÁ£ ²Û¹ ÝáõÛÝ Ó¨áí ¿, áñ àõñý³ÛáõÙ Ñ³Û µáÕáù³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ÏáÕùÇÝ ëï»ÕÍí»ó ÙÇ, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, ëÇñÇ³Ï³Ý µáÕáù³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇ£ ºí ù³ÝÇ áñ ëÇñdzóÇÝ»ñÁ àõñý³ÛáõÙ µÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ Ãáõñù»ñÇÝ Ùdz˳éÝí³Í ¨ ËáëáõÙ ¿ÇÝ Ãáõñù»ñ»Ý, áõëïÇ ëÇñÇ³Ï³Ý µáÕáù³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõÙ ¨ë ù³ñá½Á ϳñ¹³óíáõÙ ¿ñ ³Û¹ É»½íáí£ ¸³ ÇѳñÏ» É³í ¿ñ, áñáíÑ»ï¨ Ýñ³Ýùª áñå»ë ÅáÕáíáõñ¹, ѳۻñÇ Ñ»ï µÝ³í ã¿ÇÝ å³ïß³×áõÙ£ гۻñÝ Çñ»Ýó Ùï³íáñ ϳñáÕáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ß˳ï³ëÇñáõÃÛ³Ùµ, ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ¿ÇÝ Ï³Ý·Ý³Í, ù³Ý ëÇñdzóÇÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ í»ñçÇÝÝ»ñë Ãáõñù»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³í»ÉÇ íëï³Ñ»ÉÇ ï³ññ ¿ÇÝ£ Üñ³Ýù Çëå³é Ññ³Å³ñí»É ¿ÇÝ Çñ»Ýó ³½·³ÛÇÝ Ñå³ñïáõÃÛáõÝÇó ¨ í³ñÅí»É ¿ÇÝ Ãáõñù»ñÇ ëïñáõÏÁ ÉÇݻɣ âÝ³Û³Í ¹ñ³Ýª Ýñ³Ýù ¨ë ѳɳͳÝùÇ ¿ÇÝ »ÝóñÏíáõÙ, ù³ÝÇ áñ áñå»ë ùñÇëïáÝ۳ݻñ å³ïϳÝáõÙ ¿ÇÝ é³Û³ÑÇÝ, ³ÛëÇÝùݪ Ñáñ¹³ÛÇÝ, ÇÝãå»ë Ãáõñù»ñÁ å³ßïáݳå»ë ³Ýí³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ýó£ ø³ÝÇ áñ ÙÇßï ëÇñáõÙ ¿Ç ųٻñ·áõÃÛ³Ý ·Ý³É ¨ ³é³çÇÝ ï³ñÇÝ ÇëÏ ÏÇñ³ÏÝûñÛ³ ¹åñáóáõÙ áñå»ë áõëáõóÇã ¿Ç ³ß˳ïáõÙ, ß³ï ßáõïáí ëÏë»óÇ ·Ý³É ëÇñÇ³Ï³Ý µáÕáù³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇ ¨ ³ÛÝï»Õ, ѳÝÓÇÝ ù³ñá½Çã æÛáõñçÇÇ, ·ï³ ÙÇ É³í µ³ñ»Ï³ÙÇ£ Ú³ÏáµÇïÝ»ñÁ ¹»é¨ë ¹åñáó ãáõÝ»ÇÝ£ æÛáõñçÇÇ ó³ÝÏáõÃÛ³Ùµ »ë Ó»éݳÙáõË »Õ³ ѳٳÛÝùÇ ïճݻñÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇ É³í ¹åñáó ÑÇÙÝ»Éáõ ·áñÍÇÝ£ Þí»Ûó³ñdzÛáõÙ ³ÝóϳóíáÕ ÇÙ ³é³çÇÝ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý û·ï³·áñÍ»óÇ ¹ñ³ ѳٳñ£ Þ³ñ³¹ñí»ó íÇ׳ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝáÕ Ëݹñ³·Çñ£ ØÇßï åÇïÇ ÑÇß»Ù, û ÇÝãå»ë ÇÝÓ ³ÛÝï»Õ µ³½»ÉóÇ ï³ñÇùáï ÙÇ ù³Ñ³Ý³ ÃÇÏáõÝù Ï³Ý·Ý»ó ¨ ù³ç³É»ñ»ó, áñ ·Ý³Ù ³Û¹ µ³ÝÇݪ Ùáõñ³óϳÝáõÃÛ³Ý »ñÃÇÝ£ ܳ ³ÝÓ³Ùµ ÇÙ 24


Ëݹñ³·ñÇ ï³Ï ·ñ»ó ù³ç³É»ñÙ³Ý Ëáëù, áñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿. §Âá¯Õ áñ µ³ñÇ ·áñÍ ³Ý»Ýù ³Ù»Ý Ù³ñ¹áõ, µ³Ûó ³Ù»Ý³ß³ïÁª ÏñáݳÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å¦£ ²í»Éáñ¹ ã¿ ÑÇß³ï³Ï»É, áñ ݳ ³ÝÓ³Ùµ ¹ÁåñáóÇ ÑÇÙݳ¹ñÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»ó Ý߳ݳϳÉÇó ÝíÇñ³ïíáõÃÛ³Ùµ£ ØÇ ù³ÝÇ ûñ ³Ýó ѳí³ùí»ó ѳ½³ñ ýñ³ÝÏ, ¨ ¹ñ³ÝÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá ÇÝÓ µ³ÅÇÝ Ñ³ë³í ÝáõÛÝåÇëÇ ÙÇ ·áõÙ³ñ ¨ë£ ²ÛëåÇëáí, Ñݳñ³íáñ »Õ³í µ³ó»É ¹åñáóÁ£ ²ÛÝ ß³ï É³í ³é³ç³¹ÇÙ»ó£ ²ëïÇ׳ݳµ³ñ ³Û¹ ·áñÍáõÙ Áݹ·ñÏí»óÇÝ ãáñë ÑÙáõï áõëáõóÇãÝ»ñ£ ¸åñáóÁ ß³ñáõݳϻó ·áÛ³ï¨»É Ý³¨ ³ÛÝ µ³ÝÇó Ñ»ïá, »ñµ 1909 Ã. ù³Ñ³Ý³ æÛáõñçÇÝ ë³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý ½áÑÁ ¹³ñÓ³í£ Ü³Ëª ¹³Å³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ ³Ûëï»Õ ¨ë ÷³Ï»ó ¹³ñå³ëÝ»ñÁ, ³å³ª å³ï»ñ³½ÙÇÝ Ñ»ï¨»ó ëÇñdzóÇ ùñÇëïáÝ۳ݻñÇ µéݳ·³ÕÃÁ£ Ü»ñϳÛáõÙë Ýñ³Ýù ÑÇÙݳϳÝáõÙ ³åñáõÙ »Ý гɻåáõÙ ¨ ¹»åÇ Âáõñùdz ï³ÝáÕ êÇñdzÛÇ ë³ÑÙ³ÝÇ Ùáï£ êÇñdzÛÇ ÅáÕáíáõñ¹Á ÝáõÛÝå»ë å³ï»ñ³½ÙÇ ÃÁßí³é ½áÑ»ñÇó ¿, áñÇ Ù³ëÇÝ ³ß˳ñÑáõÙ ùÇã ¿ ËáëíáõÙ£ ê³Ï³ÛÝ áã ÙdzÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó, ³Ûɨ ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇÝ ¿Ç »ë ÷áñÓáõÙ û·ï³Ï³ñ ÉÇݻɣ ⿱ áñ Ýñ³Ýù ²ñ¨»ÉùáõÙ ³ÝËÕ×áñ»Ý »ÝóñÏíáõÙ »Ý ³Ù»Ý ï»ë³Ï ¹³Å³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ£ ´³ñÓÏ³Ý áõ ÉÁÍÏ³Ý ³Ý³ëáõÝÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ áõÝ»ÇÝ áõéáõóùÝ»ñ, Ëáó»ñ ¨ íÇñ³íáñ Ù»çù»ñ£ àã áù ³Û¹ Ù³ëÇÝ ã¿ñ Ùï³Ñá·íáõÙ£ ºÃ» íÇ׳ÏÁ ß³ï ¿ñ í³ï³ÝáõÙ, ³å³ Ë»Õ× Ï»Ý¹³ÝáõÝ µ»ñáõÙ ¿ÇÝ å³Ûï³ñÇ Ùáï, áñÁ í»ñùÝ ³ÛñáõÙ ¿ñ ßÇϳó³Í »ñϳÃáí£ ÆëÏ »Ã» ¹³ñµÇÝÁ ϻݹ³Ýáõ ³éáÕç³Ý³Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ÑáõÛë ã¿ñ ï³ÉÇë, ÑÇí³Ý¹ ÓÇáõÝ, áõÕïÇÝ Ï³Ù ³í³Ý³ÏÇÝ ïÝÇó ùßáõÙ ¿ÇÝ£ ²Ûɨë ã¿ÇÝ áõ½áõÙ Ýñ³Ýó Ï»ñ³Ïñ»É áõ çáõñ ï³É£ ÜáõÛÝÝ ¿ñ å³ï³Ñáõ٠ݳ¨, »ñµ ϻݹ³Ýáõ áïùÝ ¿ñ ç³ñ¹íáõÙ£ ƱÝã ¿ñ ϳï³ñíáõÙ Ýñ³ Ñ»ï£ Ü³ ëáíÇ áõ ͳñ³íÇ ¿ñ »ÝóñÏíáõÙ, ÇëÏ í»ñù»ñÇ Ù»ç µáõÝ ¹ñ³Í ٳϳµáõÛÍÝ»ñÇó ï³Ýç³Ù³Ñ ¿ñ ÉÇÝáõÙ£ ÆëÏ ÇÝãá±õ ã¿ÇÝ ëå³ÝáõÙ£ ÊݹÇñÝ ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ ÙáõëáõÉÙ³Ý³Ï³Ý ÏñáÝÇ Ù»ç ¿ñ, áñÝ ³ñ·»ÉáõÙ ¿ñ ëå³Ý»É ï³Ý ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇÝ£ ²ÛÝ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇݪ Ïáí, áã˳ñ, ³ÛÍ, áñáÝó ÙÇëÝ áõï»ÉÁ ³ñ·»Éí³Í ã¿ñ, ³Ýßáõßï ÙáñÃáõÙ ¿ÇÝ£ ²Ûë ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ, ã¿ÇÝ í³Û»ÉáõÙ Ñݳ½³Ý¹ ³í³Ý³ÏÁ, ³½ÝÇí ÓÇÝ ¨ Ñå³ñï áõÕïÁ£ àõñ»ÙÝ ¹ñ³Ýù ¿ÇÝ, áñ å»ïù ¿ Çñ»Ýù Çñ»Ýó ë³ïÏ»ÇÝ, ÇëÏ í»ñ³óÝ»É ã¿ñ ϳñ»ÉÇ£ êñ³Ýó ÃíáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ ßáõÝÝ áõ ϳïáõÝ£ Ì»Í»É ÙÇÝ㨠ÏÇë³Ù»é íÇ׳ÏÇ Ñ³ëóÝ»ÉÁ ϳñ»ÉÇ ¿ñ£ î»ë»É »Ù ßÝ»ñ, áñáÝù Çñ»Ýó Ñ»ï¨Ç áïù»ñÁ ѳ½Çí ¿ÇÝ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ù³ñß ï³É, áñáíÑ»ï¨ ÷³Ûïáí 25


ç³ñ¹í³Í ¿ñ Ýñ³Ýó áÕݳ߳ñÁ£ ø³Ýǯ ³Ý·³Ù å³ïñ³ëï »Ù »Õ»É ëï³ÝÓÝ»É ÷ñϳñ³ñÇ ¹»ñÁ£ ÆëÏ »ñµ Ù³ñ¹ ã¿ñ ÉÇÝáõÙ, ÇëÏáõÛÝ ³ÝóÝáõÙ ¿Ç ÇÙ ÷ñϳñ³ñ³Ï³Ý ·áñÍÇÝ, ë³Ï³ÛÝ å»ïù ¿ñ ß³ï ½·áõÛß ÉÇݻɣ ÆÙ µ³ñ»Ï³Ù ÙÇëÇáÝ»ñ ¶ñ»ÛëÇݪ ÙÇ ù³ç ³Ý·ÉdzóÇ, áñÁ »ñÏñáõÙ Ýáñ»Ï ¿ñ, ï»ë»É ¿ñ íï³ñí³Í ÙÇ áõÕï, áñÇ áïùÁ ç³ñ¹í³Í ¿ñ£ ì»ñù»ñÁ ëáëϳÉÇ Ñáï »Ý ³ñӳϻÉ, ëáíÝ áõ ͳñ³íÁ ï³Ýç»É »Ý Ë»Õ× Ï»Ý¹³ÝáõÝ£ ¶ñ»ÛëÁ ù³ß»É ¿ ³ïñ׳ݳÏÁ, ¨ ϻݹ³ÝÇÝ ÷ñÏí»É ¿£ гçáñ¹ ûñÁ »Ï»É ¿ áõÕïÇ ï»ñÁ ¨ å³Ñ³Ýç»É 300 ýñ³ÝϪ áñå»ë íݳëÇ Ñ³ïáõóáõÙ£ ¶ñ»ÛëÁ ãÇ í׳ñ»É, ë³Ï³ÛÝ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ó»É »ñϳñ³ï¨ ¹³ï³ùÝÝáõÃÛáõÝ, ³Ýí»ñç³Ý³ÉÇ ·É˳ó³í³Ýù£ öáñÓáõÙ ¿Ç Å³Ù³Ý³Ï ·ïÝ»É ÑÇí³Ý¹ ϻݹ³ÝÇÝ»ñ ËݳٻÉáõ, ÝáõÛÝÇëÏ µ³½»ÉóÇ ÇÙ ÙÇ µ³ñ»Ï³ÙÇó ÷áÕ ëï³ó³ ·áñÍÇùÝ»ñ Ó»éù µ»ñ»Éáõ ѳٳñ ¨, ³ÛëåÇëáí, àõñý³ÛáõÙ ³åñ³Í ï³ñÇÝ»ñÇë ÁÝóóùáõ٠ϳñáÕ³ó³ µ³í³Ï³Ý Ãíáí ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇ û·Ý»É£ ÆÙ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÝ ¿ÇÝ áõÕï»ñ, ÓÇ»ñ, ³í³Ý³ÏÝ»ñ, Ïáí»ñ, Ñáñûñ, áã˳ñÝ»ñ, ³ÛÍ»ñ, ѳí»ñ, ë³·»ñ, ³Ûá°, ÝáõÛÝÇëÏ ÙÇ ³Ý·³Ù ݳ¨ ÙÇ Ï³ù³í£ ì»ñçÇÝÇë áïùÝ ¿ñ ç³ñ¹í»É, ¨ ³ÛÝ ·ÇåëÇ Ù»ç ¹ñí»ó£ ¸ñ³ ¹ÇÙ³ó áñå»ë í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝ 7,5 Ï· Ù³ÍáõÝ ëï³ó³£ γù³íÇ ³ñÅ»ùÁ Ù»Ï áëÏ»¹ñ³Ù ¿ñ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ Ë³ÛͳÃéãáõÝ ¿ñ, áñÇ ÙÇçáóáí Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ áõñÇß Ï³ù³íÝ»ñ ¿ÇÝ µéÝíáõÙ£ ²Ûëûñ Ãáõñù»ñÁ Ë»ÉùÇ »Ý »Ï»É£ ÜáõÛÝÇëÏ àõñý³ÛÇ Ñ³Û µáÕáù³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ ¹³ñÓñ»É »Ý ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó£ àñáíÑ»ï¨ ³Ûɨë Ñ³Û ãϳ ù³Õ³ùáõÙ, »Ï»Õ»óÇÝ ·áÝ» Ë»Õ× Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇÝ ¿ û·ï³Ï³ñ ÉÇÝáõÙ£ ê³ ³Ýßáõßï ÙÇ Ýß³Ý ¿ Ãáõñù»ñÇ í»ñÁÝóóÇ£ ⿱ áñ ³ëí³Í ¿, áñ ³ñ¹³ñ³ÙÇï Ù³ñ¹Á ÏËÕ׳ Çñ ϻݹ³ÝáõÝ£ ²íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ¹³ñÓ»É »Ý ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇ å³ßïå³ÝÝ»ñ£ ²Ûɨë ѳ½í³¹»å »Ý ϻݹ³ÝÇÝ»ñÝ Çñ»Ýó í»ñùáï Ù»çùáí »ñÏñáí Ù»Ï Í³Ýñ µ»éÝ»ñ ÏñáõÙ, ³ÛÅÙ ¹³ ³ÝáõÙ »Ý ÇÝùݳ߳ñÅ Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ£ El hamd ul illah! (ö³¯éù ²ëïÍáõÝ)£ ê³Ï³ÛÝ ¹»é ³Ýí»ñç ³ß˳ï³Ýù ϳ ³Ý»Éáõ, áñå»ë½Ç ïݳÛÇÝ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÝ ³í»ÉÇ É³í ËݳÙù ëï³Ý³Ý ¨, ³ÛëåÇëáí, Ù³ñ¹Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý áñáß ÝßáõÛÉ ½·³Ý£ ¶áõó» ÁÝûñóáÕÁ ϳٻݳ ѳñóÝ»É. §à±õñ ¿ ÙÝáõÙ ²í»ï³ñ³ÝÇ áõëáõóáõÙÁ µáÉáñ ³Û¹ µ³ñ»·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ¦£ àñå»ë µÅßÏ³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ, Ù»ñ ³é³çÇÝ áõ ϳñ¨áñ³·áõÛÝ ËݹÇñÁ áã û ù³ñá½»ÉÝ ¿ñ, ³ÛÉ ËݳٻÉÁ£ ºñµ»ÙÝ, ÇѳñÏ», ù³ñá½áõÙ ¿Ç ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ, µ³Ûó áã »ñµ»ù Ù½ÏÇÃáõÙ ¨ 26


¹ñ³Ýó µ³Ï»ñáõÙ£ ÐÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ ¨ ÏÉÇÝÇϳÛáõÙ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ »ñµ»ÙÝ áÕçáõÝáõÙ ¿Ç ²ëïí³Í³ßÝãÇ ÙÇ ù³éÛ³Ïáí, áñÁ ¨ µ³ó³ïñáõÙ ¿Ç£ ¶áõó» ¹³ Ù»ñ ÙÇëÇáÝ»ñáõÃÛ³Ý ë˳ÉÝ ¿ñ, áñ áõÕ³ñÏáõÙ ¿ñ µÅÇßÏ ¨ ë³ñÏ³í³·, µ³Ûó µÝ³í áã ù³ñá½Çã, ÇÝãå»ë ÁݹáõÝí³Í ¿ñ Ùݳó³Í ·ñ»Ã» µáÉáñ ÙÇëÇáÝ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, áñáÝù µÅßÏÇ Ñ»ï Ùßï³å»ë ݳ¨ ÇëÏ³Ï³Ý ÙÇëÇáÝ»ñÝ»ñ ¿ÇÝ áõÕ³ñÏáõÙ£ Æ ¹»å, Ù»ñ ÙÇëÇáÝ»ñáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ïñáݳ÷áË ³Ý»ÉÁ ã¿ñ. ѳۻñÁ ϳñáÕ ¿ÇÝ ³Ýíñ¹áí ѳí³ï³ñÇÙ ÙÝ³É Çñ»Ýó ¶ñÇ·áñÛ³Ý »Ï»Õ»óáõÝ, áñÝ ³Ýßáõßï ÙÇÝã ûñë ÙÇ Ñ½áñ ݳѳï³Ï³ó »Ï»Õ»óÇ ¿, ÇëÏ Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñÇ ¹³ñÓÇ Ñ³Ù³ñ ³Ù»ÝÇó ³é³ç ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ ï³ëݳÙÛ³ÏÝ»ñÇ ³ß˳ï³Ýù, áñå»ë½Ç ëÇñáí áõ ËݳÙùáí í»ñ³óí»ñ ³Ýíëï³ÑáõÃÛáõÝÁ£ Ø»½ ѳٳñ, áõñ»ÙÝ, ÙÇëÇáÝ»ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÁ û·ÝáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý ϳñ·Ç ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿ñ£ öàÂàðÆÎÀ ØàîºÜàôØ ¾ð »¨ ß³ï ѳÕáñ¹í»ÉÇù µ³Ý»ñ Ï³Ý ëϽµÝ³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Ù»ñ µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ Ù³ëÇÝ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ³ÛÝ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù ³é³í»É ã³÷áí ËóÝáõÙ ¿ÇÝ Ù»ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³×³Ë ¹ñ³Ý ³ÛÉ ÁÝóóù ï³ÉÇë, ù³Ý Ù»Ýù å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ ¿ÇÝù£ 1908 Ã. ÷»ïñí³ñÝ ¿ñ, ¨ »ñÏÇñÝ ³Ý³ë»ÉÇ óÝÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ñ ë³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ£ ²½³ï³·ñ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÝ Ç í»ñçá ѳÕÃ³Ý³Ï»É ¿ÇÝ£ ÖÝßáõÙÝ áõ ѳɳͳÝùÁ Çñ»Ýó í»ñçÝ ¿ÇÝ ·ïÝ»Éáõ, ·³Éáõ ¿ÇÝ »ñç³ÝÇÏ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ£ ìϳ ¿Ç, û ÇÝãå»ë ݳËÏÇÝáõÙ ÃßݳÙÇ Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñÝ áõ ùñÇëïáÝ۳ݻñÁ áÕç³·áõñíáõÙ ¿ÇÝ ÷áÕáóÝ»ñáõÙ£ سñ¹ÇÏ ³ÛÅÙ áõ½áõÙ ¿ÇÝ Çñ³ñ ëÇñ»É áñå»ë »Õµ³ÛñÝ»ñ, ݳ¨ áñå»ë Ù»Í áõ ·»Õ»óÇÏ »ñÏñÇ ï»ñ»ñ£ ²ÙµáÕç »ñÏñáí Ù»Ï ÝßáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý ïáÝ»ñ, áñáÝóÇó ß³ï»ñÇÝ Ù³ëݳÏó»É »Ù ݳ¨ »ë£ îáݳËÙµáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï Í³Ýáóó³ ѳ۳½·Ç ȨáÝÇ Ñ»ï, áñÁ 1895 Ãí³Ï³ÝÇó óùÝí³Í ¿ñ Ùݳó»É Çñ ï³ÝÁ£ ܳ Ýñ³ÝóÇó Ù»ÏÝ ¿ñ, áñ ѳۻñÇ Ïáïáñ³ÍÇ Å³Ù³Ý³Ï Ïñ³Ï»É ¿ñ Ãáõñù»ñÇ íñ³£ ø³ÝÇ áñ ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ³ó»É Ýñ³Ý µéÝ»É, Ñ»é³Ï³ Ù³Ñí³Ý ¿ÇÝ ¹³ï³å³ñï»É£ 12 27


ï³ñí³ ÇÝùݳϳ٠µ³Ýï³ñÏáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ë³Ñٳݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ Ýñ³Ý ¿É, ÇÝãå»ë ѳ½³ñ³íáñ ³ÛÉ Ù³ñ¹Ï³Ýó, ³½³ïáõÃÛáõÝ ¿ñ µ»ñ»É£ 1908 Ã. ³ßݳÝÁ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÁÝïñí»ó ÅáÕáíñ¹Ç ÏáÕÙÇó£ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëáõÙ ·áõÙ³ñí³Í ³é³çÇÝ ÇëÏ ÝÇëï»ñáõÙ å³ñ½í»ó, áñ Ñ³Û ³½·³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ Ùï³íáñ ·»ñ³½³ÝóáõÃÛáõÝ áõÝ»ÇÝ ÙáõëáõÉٳݳϳÝÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ£ ÜÁñ³Ýù ¿ÇÝ, áñ ³Ù»ÝÇó ß³ï ½³ñÏ ¿ÇÝ ï³ÉÇë Ýáñ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ£ »ñ¨ë ¹³ ¿ñ, áñ ³é³ç µ»ñ»ó Ãáõñù»ñÇ Ý³Ë³ÝÓÁ£ ÊáñÑÁñ¹³ñ³ÝáõÙ ÁÝïñí»É ¿ÇÝ Ý³¨ §ÑÝ»ñÇó¦ áÙ³Ýù, áñáÝù µ³ñÛ³ó³Ï³Ù ã¿ÇÝ Ñ³Û»ñÇ Ýϳïٳٵ£ ²ÛÅÙ ³ñ¹»Ý, Ãáõñù³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛáõÝÇó Ç í»ñ, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ùñÇëïáÝÛ³ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ ¨ë ϳÝãíáõÙ ¿ÇÝ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃ۳ݣ » ë³ ÇÝã ³ñÙ³ï³Ï³Ý Ýáñ³ñ³ñáõÃÛáõÝ ¿ñ, ϳñáÕ ¿ ѳëÏ³Ý³É ÙdzÛÝ Ù»ÏÁ, áñ ٻͳó»É ¿ ÃßݳÙÇ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ ÙÇç³í³ÛñáõÙ£ î³ñ»ó ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÇó áÙ³Ýù ¹ñ³ ѳٳñ ·ÉáõË ¿ÇÝ Ã³÷³Ñ³ñáõÙ, ß³ï ùñÇëïáÝ۳ݻñ ¿É ¹»Ù ¿ÇÝ, áñ Çñ»Ýó áñ¹ÇÝ»ñÁ Ãáõñù ½ÇÝíáñ ¹³éݳݣ àã µáÉáñÝ ¿ÇÝ Ñ³í³ïù ÁÝͳÛáõÙ Ýáñ³ÙáõÛÍ µ³ñ»µ³ËïáõÃÛ³ÝÁ£ ²Û¹ ûñ³Ñ³í³ïÝ»ñÁ ß³ï Çñ³í³óÇ ¿ÇÝ, ù³ÝÇ áñ Ñ»Ýó ѳçáñ¹ ·³ñݳÝÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ²¹³Ý³ÛÇ ç³ñ¹Á£ ²ÛëåÇëáí, ë³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý óÝÍáõÃÛáõÝÁ ÙÇ ³Û·³µ³ó ¿ñ, áñÁ ß³ï»ñÇÝ µ»ñ»ó í³Õ³Ñ³ë Ù³Ñí³Ý ·áõÛÅÁ£ л層óÇÝ ¹Åí³ñÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ£ ê³Ï³ÛÝ ³Ù»Ý³¹Åí³ñÝ»ñÁ ¹»é ³éç¨áõÙ ¿ÇÝ£ ä³ï»ñ³½ÙÇ Éáõñ»ñÁ, áñ 1914 Ã. û·áëïáëÇÝ ³ÙµáÕç ²ñ¨»ÉùÁ ï³ÏÝáõíñ³ ³ñ»óÇÝ, ³é³çÇÝ ³½¹³Ýß³ÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ£ ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ÁÝï³ÝÇùÇë Ñ»ï ³ñÓ³Ïáõñ¹Ç Ù»ç ¿Ç ê³ý»¹áõÙª ì»ñÇÝ ¶³ÉÇÉ»³ÛáõÙ£ ä³ï»ñ³½ÙÇ ÉáõñÝ ÇëÏáõÛÝ Áݹѳï»ó ³ñÓ³Ïáõñ¹ë£ È³í ¿ñ, áñ ßï³å Ù»ÏÝ»óÇ àõñý³, áñáíÑ»ï¨ ù³Õ³ùÇó µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ñ Ù»ñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ í³ñÇãÁª ¹-ñ üÇß»ñÁ£ سÛÇëÇ í»ñç»ñÇó ݳ Çñ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý ³Ýó ¿ñ ϳóÝáõÙ ºíñáå³ÛáõÙ£ Âáõñù³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ Ñ³ÙÁݹѳÝáõñ ѳí³ùÇÝ ½áñ³Ïáãí»ó ݳ¨ Ù»ñ Ñ³Û µÅÇßÏÁ, µ³Ûó ÇÙ ç³Ýù»ñÇ ßÝáñÑÇí Ýñ³Ý ÏñÏÇÝ ³½³ï ³ñӳϻóÇÝ£ ²ÛëåÇëáí, Ù»ñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ ϳñáÕ ¿ñ ß³ñáõÝ³Ï»É Çñ ³ß˳ï³ÝùÁ£ ØdzÛÝ Ã» Ù»ñ ¹»Õ³·áñÍ ¹-ñ ²µñ³Ñ³ÙÁ, áñ ݳËÏÇÝáõÙ èáõÙϳɻÛÇ Ï³é³í³ñ³Ï³Ý µÅÇßÏ ¿ñ ¨ ûñ»ÝùÇ 28


å³Ñ³ÝçÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ ѳٳñ ³Û¹ ÁÝóóùáõÙ ¹³ñÓ»É ¿ñ ¹ÇåÉáÙ³íáñ ¹»Õ³·áñÍ, ÉÇÝ»Éáí ù³Õ³ù³ÛÇÝ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù, ËÇëï ½µ³Õí³Í ¿ñ å³ßïáÝ³Ï³Ý ·áñÍ»ñáí, áõëïÇ »ë ÏáÕùÇó í³ñáõÙ ¿Ç ݳ¨ ¹»Õ³ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ£ лÝó å³ï»ñ³½ÙÇ ëϽµÇÝ µ³Ý³Ï ϳÝãí»óÇÝ ï³ñµ»ñ ï³ñÇùÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ ÙdzÛÝ àõñý³ÛÇó ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³½³ñ ѳۣ ºñµ ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ ÂáõñùÇ³Ý ¿É Ùï³í å³ï»ñ³½ÙÇ Ù»ç ¨ ³ÛÝ ¿É Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÇ ÏáÕÙÇó, ѳۻñÇÝ Ñ³Ù³Ï»ó Ù»Í ³ÝѳݷëïáõÃÛáõÝ£ ø³ÝÇ ¹»é å³ï»ñ³½Ù ãϳñ, ½ÇݳÏáãÁ ÙÇ ï»ë³Ï Ë³Õ áõ å³ñ ¿ñ£ ê³Ï³ÛÝ »ñµ ³ñÛáõݳѻÕáõÃÛáõÝ ¿ñ ëå³ëíáõÙ, ѳñÏ ¿ñ Ùï³Í»Éª DZÝã Ýå³ï³Ïáí ¨ ÇÝãDZ ѳٳñ£ ä³ñ½ ¿ñ, áñ å»ïù ¿ñ Ù³ëݳÏó»É£ ²ñ¹»Ý ï³ëÝÛ³Ï Ñ³½³ñ³íáñ ѳۻñ Ï³Ý·Ý³Í ¿ÇÝ Ãáõñù³Ï³Ý ¹ñáßÝ»ñÇ ï³Ï£ ÆëÏ ÙÛáõë ÏáÕÙáõÙ Ýñ³Ýó éáõë³Ñ³Û »Õµ³ÛñÝ»ñÝ ¿ÇÝ ½áñ³Ïáãí»Éáõ, ¨ ϳñáÕ ¿ñ å³ï³Ñ»É, áñ »Õµ³ÛñÁ »Õµáñ ¹»Ù Ïéí»ñ£ ÆÝãå»±ë ϳñ»ÉÇ ¿ñ ¹³ ÃáõÛÉ ï³É£ ÆѳñÏ», ´³ÉϳÝÛ³Ý å³ï»ñ³½Ùáõ٠ѳۻñÁ ù³ç³µ³ñ Ïéí»É ¿ÇÝ Ãáõñù³Ï³Ý ÏáÕÙáõÙ£ ØDZû Ãáõñù ½áñ³Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÝ Çñ»Ýù ã¿ÇÝ ³ëáõÙ, áñ Ñ³Û ½ÇÝíáñÝ ³Ýí»Ñ»ñ Ù³ñïÇÏ ¿£ ê³Ï³ÛÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ý³ ë»÷³Ï³Ý ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ ¹»Ù ã¿ñ ϳݷݳͣ ƱÝã ³Ý»É ÑÇÙ³£ ²ñ¹Ûá±ù ͳÛñ ³é³Í å³ï»ñ³½ÙÝ Ç í»ñçá Çñ»Ýó ³½³ï г۳ëï³Ý Ïï³ñ£ ºÃ» Ãáõñù»ñÁ ѳÕûÇÝ, ÑáõÛëÁ ùÇã ¿ñª ãÝ³Û³Í ïí³Í Ýáñ ËáëïáõÙÝ»ñÇ, û Ãáõñù³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÁ ѳۻñÇÝ óáõÛó Ïï³ Çñ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛáõÝÁ£ ÆëÏ »Ã» ѳÕûñ ²Ýï³ÝïÁ, áñ ß³ï ѳí³Ý³Ï³Ý ¿ñ, ϳ½³ï³·ñí»Ç±Ý ³ñ¹Ûáù ѳۻñÝ ³Û¹ ¹»åùáõÙ£ ²é³ÛÅÙ áãÇÝã Ñݳñ³íáñ ã¿ñ ³Ý»É, ù³Ý »ÝóñÏí»É Ãáõñù³Ï³Ý ½ÇݳÏáãÇÝ£ »å»ï áã ÙÇ ½ÇÝíáñ á·¨áñáõÃÛ³Ùµ å³ï»ñ³½Ù ã¿ñ ·ÝáõÙ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí Ñ³Û ½ÇÝíáñÝ»ñÁ Ññ³Å»ßïÇ å³ÑÇÝ ù³ç³µ³ñ, ß³ï ³í»ÉÇ ù³ç³µ³ñ ¿ÇÝ Çñ»Ýó å³ÑáõÙ, ù³Ý Ýñ³Ýó ÙáõëáõÉÙ³Ý ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ£ ØÇÝã í»ñçÇÝÝ»ñë ѳñ³½³ïÝ»ñÇ Ñ»ï Ññ³Å»ßïÇ å³ÑÇÝ ³Ù»Ý³ïËáõñ ï»ë³ñ³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ ë³ñùáõÙ, ѳۻñÝ ³ñ·»ÉáõÙ ¿ÇÝ ³½·³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ù³Õ³ùÇ ³é³ç Çñ»Ýó íÇßïÁ óáõÛó ï³É£ ÆëÏ áí Ñ»ï¨áõÙ ¿ñ ÙÝáõÙ, ËÇëï Ùï³Ñá·í³Í ¿ñ ³ÛÝ ³Ù»Ýáí, ÇÝã ëå³ëíáõÙ ¿ñ£ Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ÝÙ³Ý Éáõñç ·áñÍ»ñáõÙ ÙÇßï ·ïÝíáõÙ ¿ñ Çñ ³½·³ÛÇÝ áõ Ñá·¨áñ å»ï»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï£ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëÇ å³ïñdzñùÝ ³Ûë ³Ý·³Ù ¨ë Ññ³Ù³Ý ³ñӳϻó, áñ ѳۻñÁ, 29


áñå»ë Ãñù³Ñå³ï³ÏÝ»ñ, å»ïù ¿ Ñݳ½³Ý¹ ÉÇÝ»Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ýñ³Ý ï³Ý, ÇÝã áñ Çñ»ÝóÇó å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿£ ¸³, ÇѳñÏ», ³ñ·»Éù ãѳݹÇë³ó³í, áñ Ù³ñ¹ÇÏ å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ»ï¨»ÇÝ ³×áÕ É³ñí³ÍáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ù³Õ³ùáõÙ ³Û¹ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·³ÕïÝÇ ÝÇëï»ñáõÙ ùÝݳñÏí»ÇÝ, áñå»ë½Ç Ñݳñ³íáñ ³Ù»Ý å³ñ³·³ÛáõÙ å³ïñ³ëï ÉÇÝ»ÇÝ£ Âáõñù»ñÇ í»ñçÝ³Ï³Ý Ñ³ÕóݳÏÁ áã ÙÇ Ñ³Û ã¿ñ ó³ÝϳÝáõÙ, ¨ Ãáõñù»ñÝ ³Ýßáõßï ¹³ ß³ï É³í ·Çï»ÇÝ£ ²ÛëåÇëáí ѳۻñÁ Ýñ³Ýó áñáß³ÏÇ ÃßݳÙÇÝ»ñÝ ¿ÇÝ£ ºí ÂáõñùÇ³Ý Ýñ³Ýó ׳ϳ¯ï ¿ñ áõÕ³ñÏáõÙ£ §ÆÝãá±í ¿ ¹³ ³í³ñïí»Éáõ¦,– ѳñóÝáõÙ ¿ÇÝ Ù³ñ¹ÇÏ£ ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ѳۻñÁ Ñݳ½³Ý¹íáõÙ ¿ÇÝ ½áñ³ÏáãÇÝ, ëï³ÝáõÙ Çñ»Ýó ½»ÝùÁ£ ÆëÏ å»ïáõÃÛáõÝÁ áõÝ»ñ µáÉáñáíÇÝ ³ÛÉ, ß³ï ³í»ÉÇ Éáõñç ÃßݳÙÇÝ»ñ ѳÝÓÇÝ ³ñ³µÝ»ñǪ ѳñ³íáõÙ£ Üñ³Ýù ã¿ÇÝ Ñݳ½³Ý¹íáõÙ ½áñ³ÏáãÇÝ ¨ ½»Ýù áõÝ»ÇÝ£ ƱÝã ÏÉÇÝ»ñ, »Ã» ½»ÝùÝ áõÕÕ»ÇÝ ÂáõñùdzÛÇ ¹»Ù£ л勉µ³ñ, Ãáõñù»ñÁ å³ï»ñ³½ÙÇ ëϽµÇÝ Çñ»Ýó µ³Ëï³íáñ ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ, áñ ´³ÉϳÝÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙáõÙ áñå»ë ù³ç ½ÇÝíáñ ѳÛïÝÇ ¹³ñÓ³Í Ñ³Û»ñÁ Ñå³ï³Ïí»É ¿ÇÝ ¨ ãáñë ׳ϳïÝ»ñáõÙ ¿É Çñ»Ýó Ñ»ï ÏáÕù ÏáÕùÇ ÏéíáõÙ ¿ÇÝ£ ²Ü¸àðð öàÂàðÎÆò ²è²æ àõñý³Ý Ñ»éáõ ¿ñ é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã³ï»ñ³µ»ÙÇó£ ä³ï»ñ³½ÙÝ ³Ûëï»Õ ß³ï Ýϳï»ÉÇ ã¿ñ£ ´³Ûó ¨ ³ÛÝå»ë ï³ñµ»ñ ¹»åù»ñÇ Ù³ëÇÝ Éáõñ»ñÁ ï»Õ ¿ÇÝ Ñ³ëÝáõÙ£ Ü³Ë ÙÇ ÷áùñª §Î³ñÙÇñ Ù³ÑÇÏǦ Ù³ëÇÝ£ ø³ÝÇ áñ §Î³ñÙÇñ ˳ãǦ ËáñÑñ¹³ÝÇßÇó ËáñßáõÙ ¿ñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý, áñÁ å³ï»Ñ ã¿ñ Ãáõñù³Ï³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, Ãáõñù»ñÁ ÏÛ³ÝùÇ Ïáã»óÇÝ §Î³ñÙÇñ Ù³ÑÇÏÁ¦, áñÁ §Î³ñÙÇñ ˳ãǦ ¹»ñÝ ¿ñ ëï³ÝÓÝ»Éáõ£ ä³ï»ñ³½ÙÇ ëϽµÇÝ ÏÇÝë ¹ñ³Ù³Ñ³í³ù ϳ½Ù³Ï»ñå»ó Ç Ýå³ëï §Î³ñÙÇñ Ù³ÑÇÏǦ£ ØáõëáõÉÙ³Ý ÙÇ µ³ñ»Ï³ÙáõÑáõ Ñ»ï ݳ ïÝÇó ïáõÝ ¿ñ ·ÝáõÙ, áñÇ ÁÝóóùáõÙ Ýñ³ ѳٳñ å³ñ½ ¹³ñÓ³í, û å³ï»ñ³½ÙÁ áñù³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ã¿£ Ø»Í ÝíÇñ³ïáõÝ»ñÁ áã û Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ, ³ÛÉ ùñÇëïáÝ۳ݻñÁ£ ²Ûá°, ÙÇ ÙáõëáõÉÙ³ÝÇ ïÝÇó Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý »ñÏáõ ϳݳÝó ¿É ¹áõñë ¿ÇÝ 30


ѳݻÉ, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýù Ñ»ïá Ñ»ïÇÝ ¹éÝÇó ÝáñÇó Ý»ñë ¿ÇÝ Ùï»É áõ í»ñç³å»ë ÙÇ ù³ÝÇ åñÇëï»É åáÏ»É ¹ÅϳÙ, ·ñ»Ã» ϳï³Õ³Í ÃáõñùÇó£ ²Û¹ ³é³çÇÝ Ñ³í³ùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁ ßáß³÷»ÉÇ ÙÇ ·áõÙ³ñ ¿ñ, áñáí Ñݳñ³íáñ »Õ³í ÙÇ ù³ÝÇ ·ñ³ëïª µ»éÝí³Í íÇñ³Ï³å»ñáí áõ ¹»Õáñ³Ûùáí, áõÕ³ñÏ»É ÑÛáõëÇë³ñ¨»ÉÛ³Ý ×³Ï³ï£ ²Û¹å»ë ¿É ãÇÙ³ó³Ýù, û ³Û¹ ³é³ùáõÙÁ, áñÇÝ ³ÛÉ¨ë »ñÏñáñ¹Á ãѳçáñ¹»ó, Ñ³ë»±É ¿ Çñ Ýå³ï³ÏÇÝ£ Ðñ³Ù³Ý »Ï³í, áñ àõñý³ÛÇ Ï³Ý³Ûù ϳñ»Éáõ »Ý å³ñÏ»ñ, áñáÝù Éóí»Éáí ³Ý³å³ïÇ ³í³½áíª ÷³Ï»Éáõ ¿ÇÝ êáõ»½Ç çñ³ÝóùÁ, áñå»ë½Ç ½ÇÝíáñÝ»ñÁ ϳñáճݳÛÇÝ íñ³Ûáí ³Ýóݻɣ ê³ ³Ýßáõßï óÝáñ³ÙÇï ·³Õ³÷³ñ ¿ñ, ë³Ï³ÛÝ áõñý³óÇ Ï³Ý³Ûù, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ϳñ»óÇÝ ï³ë ѳ½³ñ å³ñÏ£ ÆëÏ ³ñ¹Ûá±õÝùÁ£ Þáõïáí àõñý³ÛáõÙ ïáÝ»óÇÝ çñ³ÝóùÇ íñ³Ûáí ½áñùÇ ³ÝóÝ»Éáõ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ£ ä³ï»ñ³½ÙÇ ëϽµÇÝ ù³Õ³ùáõÙ µ³½Ù³ÃÇí ѳÕóݳÏÝ»ñ Ýßí»óÇÝ£ ²ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý ¹åñáóÇ ë³Ý»ñÁ »ñ³Åßï³Ï³Ý ËáõÙµ ëï»ÕÍ»óÇÝ ¨ ÝÙ³Ý ³éÇÃÝ»ñáí »é³Ý¹áõÝ ÃٵϳѳñáõÙ ¿ÇÝ£ Ø»ñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ µ³ÏÁ ¨ë µ³½ÙÇóë ³ñųݳó³í ³Û¹ »ñ³ÅßïáõÃÛ³ÝÁ£ ²ÝÏ»ÕÍ ³ë³Í, ³Û¹ ïáÝ»ñÇÝ »ë ÇÝÓ É³í ã¿Ç ½·áõÙ, áñáíÑ»ï¨ Ñ³Û»ñÇ ÝÙ³Ý »ë ¨ë ѳí³ïáí ã¿Ç í»ñ³µ»ñíáõ٠ѳÕóݳÏÇ Éáõñ»ñÇÝ£ Âáõñù³Ï³Ý ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÙáõÍ»ó ݳ¨ ·ñ³ùÝÝáõÃÛáõÝ£ ²Ù»Ý ݳٳÏÇ íñ³ å»ïù ¿ Ýßí»ñ, û ÇÝã É»½íáí ¿ ß³ñ³¹ñí³Í µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ£ ÂßݳÙÇÝ»ñÇ É»½íáí ·ñí³Í ݳٳÏÝ»ñÁ ã¿ÇÝ ÁݹáõÝíáõÙ, ٳݳí³Ý¹ª ³Ý·É»ñ»Ýáí£ ºÃ» ³Ý·É»ñ»Ý ·ñí³Í Ý³Ù³Ï ¿ñ áõÕ³ñÏíáõÙ, ³å³ íñ³Ý ÝßíáõÙ ¿ñª ·ñí³Í ¿ ³Ù»ñÇÏ»ñ»Ý£ ²Û¹ ¹»åùáõÙ ÁݹáõÝáõÙ ¿ÇÝ£ ²é³çÇÝ ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ½áñ³ÏáãÁ ·Ý³Éáí ³í»ÉÇ Ù»Í ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙµ»ñ ¿ñ Áݹ·ñÏáõÙ£ Üñ³Ýó ÙÇ ù³ÝÇ ûñ í³ñÅ»óÝáõÙ ¿ÇÝ àõñý³ÛáõÙ, ³å³ Ñݳñ³íáñÇÝ ã³÷ ßáõï áõÕ³ñÏáõÙ ×³Ï³ï£ Â»¨ ùñÇëïáÝÛ³Ý áõ ÙáõëáõÉÙ³ÝÁ ѳí³ë³ñ ¿ÇÝ ûñ»ÝùÇ ³é³ç, Ñ»Ýó ëϽµÇó Ýϳï»ÉÇ ¿ñ ÙáõëáõÉÙ³ÝÇ Ñ³Ï³Ïñ³ÝùÁ ùñÇëïáÝÛ³ ½ÇÝíáñÇ Ñ³Ý¹»å£ ØÇ ÷áùñ ¹ñí³· ³ëí³ÍÝ ³å³óáõó»Éáõ ѳٳñ£ êÇñÇ³Ï³Ý ¹åñáóÇ ÙÇ áõëáõóÇã Çñ ÏñÃáõÃÛáõÝÝ ëï³ó»É ¿ñ ºñáõë³Õ»ÙÇ ÞÝ»ÉÉ»ñÇ ¹³ëÁÝóóÝ»ñÇ ÇÝëïÇïáõïáõÙ, ù³ç³ï»ÕÛ³Ï ¿ñ Ù³ñÙݳٳñ½³Ï³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ£ ¼áñ³Ïáã»Éáí áñå»ë Ù³ñ½³Ï³Ý Ññ³Ñ³Ý·Ç㪠Ýñ³Ý ÇëÏáõÛÝ ÉÍ»óÇÝ Çñ ùáõñ¹ 31


ͳé³Û³ÏÇóÝ»ñÇ í³ñÅ»óÙ³Ý ·áñÍÇÝ£ úñ»Ýùáí ݳ ³ÝÙÇç³å»ë å»ïù ¿ »Ýóëå³ÛÇ ÏáãáõÙ ëï³Ý³ñ, ÇëÏ »Ã» Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ÉÇÝ»ñª ëå³ÛÇ£ ²ÛÝÇÝ㠻û ݳ ³é³íáïÝ»ñÁ ½áñ³ÝáóÇ µ³ÏáõÙ Ëëï³å³Ñ³Ýç áõëáõóÇã ¿ñ, Ï»ëûñÇó Ñ»ïá ùáõñ¹ »Ýóëå³Ý»ñÁ Ýñ³Ý ³ñï³ùÝáóÇ Ñáñ»ñÝ ¿ÇÝ Ù³ùñ»É ï³ÉÇë£ ì³Õáõó Ãáõñù³Ï³Ý µ³Ý³ÏáõÙ ëÏëí»É ¿ñ ¹³ë³ÉÇùÝ»ñÇ ³ñï³ÑáëùÁ£ ØÇ ³Ý·³Ù ÝáõÛÝÇëÏ Ñ³ñÛáõñ Ñá·Ç³Ýáó ËÙµÇó, áñÁ ½áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ñáõݳϻÉáõ ѳٳñ àõñý³ÛÇó ²ÛÝóå å»ïù ¿ ï»Õ³÷áËí»ñ, ²ÛÝóå ųٳݻó ÙdzÛÝ »ñ»ù Ñá·Ç£ ºí Ýñ³Ýù ùñÇëïáÝ۳ݻñ ¿ÇÝ£ î»Õ³óÇ ëå³Ý ³ë»É ¿ñ ÍÇͳջÉáí. §¾¯Ñ, ¹áõù ¿É ϳñáÕ »ù ÷³Ëã»É, áñå»ë½Ç ϳñáճݳÝù ½»Ïáõó»É, û ³ÙµáÕç ËáõÙµÁ Ïáñ»É ¿¦£ ì»ñáÑÇßÛ³É áõëáõóãÇÝ ÝáõÛÝå»ë ѻﳷ³ÛáõÙ ²ÛÝÃ³å ¿ÇÝ ï»Õ³÷áË»É, ¨ ³ÛÝï»Õ ɳí í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ ã³ñųݳݳÉáíª Ý³ ÝáõÛÝå»ë ÷³Ë»É ¿ñ£ ²å³ëï³Ý»ó ÇÙ ï³ÝÁ, ÙÇÝ㨠áñ ´³Õ¹³¹Ç »ñϳÃáõÕáõ ßÇݳñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ »ë Ýñ³ ѳٳñ ï»Õ ·ï³£ ØÇÝ㨠å³ï»ñ³½ÙÇ í»ñçÁ ݳ µ³ñ»ËÇÕ× Í³é³Û»ó »ñϳÃáõÕáõ ßÇݳñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ ¨ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Çñ »ñÏñÇÝ ß³ï ³í»ÉÇ û·áõï ïí»ó, ù³Ý »Ã» ½ÇÝíáñ Ùݳñ£ Æ ¹»å, ³ÛÝ ûñÁ, »ñµ ݳ »ñϳÃáõÕÇ ·Ý³Éáõ ѳٳñ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ 75 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, ÃáÕ»É ¿ñ ÇÙ ï³Ý ÏïáõñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ, ù³Õ³ùÇ ÙáõïùÇ Ùáï ÁÝÏ»É ¿ñ áëïÇϳÝÝ»ñÇ Ó»éùÁ£ ä»ïù ¿ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý óáõÛó ï³ñª ³å³óáõó»Éáõ ѳٳñ, áñ ¹³ë³ÉÇù ½ÇÝíáñ ã¿£ ø³ç ·Çï»Ý³Éáí, û ³Û¹ å³ÑÇÝ ÇÝã íÏ³Û³Ï³Ý ¿ ѳñϳíáñ, Çñ Ó»éùÇ ï³ëÁ áëÏ»¹ñ³ÙÁ ïí»É ¿ñª µ³ó»Éáõ ѳٳñ »ñϳÃáõÕÇ ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÁ£ ØÇ ¹»åùÇ Ù³ëÇÝ ¨ë áõ½áõÙ »Ù ÑÇß³ï³Ï»É, áñÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í Ë³Õ³Õ ³Û¹ ųٳݳϳßñç³ÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ÇÝÓ å³ñï³íáñ»óñ»ó ÙÇ µ³ñ»·áñÍáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»É, áñÇ Ù³ëÇÝ »ñµ¨¿ ã¿Ç Ùï³Í»É£ 1914 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ àõñý³ÛáõÙ ³Ýëå³ë»ÉÇ Ñ³ÛïÝí»óÇÝ å³ñëÇÏ »ñÏáõ ³ñù³Û³½Ý»ñ£ Üñ³ÝóÇó Ù»ÏÁ ù³Õ³ùÇ Ù»ñӳϳÛùáõÙ ÁÝÏ»É ¿ñ ÓÇáõó ¨ áïùÁ ¹áõñë ·ó»É£ ܳ »Ï³í ÇÝÓ Ùáï µáõÅí»Éáõ£ ºñµ ³ñù³Û³½Ý»ñÁ å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ÇÝ ß³ñáõݳϻÉáõ Çñ»Ýó ׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÁ, »ë, áñå»ë µÅÇßÏ ¨ ËáñÑñ¹³Ï³Ý, Ýñ³Ýó Ñ»ï å»ïù ¿ Ù»ÏÝ»Ç ä³ñëϳëï³Ý£ ê³Ï³ÛÝ ³ë³óÇ, áñ ϳñáÕ »Ù ÙÇÝ㨠´³Õ¹³¹ áõÕ»Ïó»É. ³ÛÝï»ÕÇó í»ñ³¹³éݳÉáõ ¿Ç£ ÐáõÛë áõÝ»Ç, áñ ¹ñ³Ýáí ϳñáÕ ¿Ç áã ÙdzÛÝ áñå»ë µÅÇßÏ û·32


ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É, ³Ûɨ ÉóÝ»É ÙÇëÇáÝ»ñáõÃÛ³Ý ¹³ï³ñÏí³Í ¹ñ³Ù³ñÏÕÁ, ù³ÝÇ áñ Ù»Ï ûñí³ Ñ³Ù³ñ ëï³Ý³Éáõ ¿Ç 25 ýñ³ÝÏ£ ²Û¹ »ñÏáõ ³ñù³Û³½Ý»ñÁ ųٳݳÏÇÝ ÁÝÏ»É ¿ÇÝ éáõëÝ»ñÇ Ó»éùÁ áõ íï³ñí»É Þí»Ûó³ñdz£ ²ÛÝï»Õ Ýñ³Ýù ³åñ»É »Ý ßù»Õ ¨ áõñ³Ë ÏÛ³Ýùáí, ù³ÝÇ áñ éáõë³Ï³Ý ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ ³Ùë³Ï³Ý í׳ñ»É ¿ 4000 ýñ³ÝÏ£ ¸ñ³Ýáí Ñݳñ³íáñ ¿ñ É³í ³åñ»É£ ²ñù³Û³½Ý»ñÇó Ù»ÏÁ ³Ùáõëݳó»É ¿ñ ßí»Ûó³ñáõÑáõ Ñ»ï£ ì»ñçÇÝë ¨ë ³Ûë ËÙµÇ Ù»ç ¿ñ ¨ ëå³ëáõÙ ¿ñ Çñ ³é³çÝ»ÏÇÝ£ гïϳå»ë ³Û¹ ¿ñ å³ï׳éÁ, áñ Ý»ñϳÛáõÃÛáõÝë áõÕ¨áñáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ£ ֳݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÁ ѳñÙ³ñ³í»ï ¿ñ áõ ѳݷÇëï£ ÊÙµÇ Ù»ç ¿ñ ݳ¨ å³ñëÇó ÙÇ ·»Ý»ñ³É£ âÝ³Û³Í ËáõÙµÁ »Ï»É ¿ñ гɻåÇó ¨ ³ÛÝï»ÕÇ ÑÛáõå³ïáëÇ ÏáÕÙÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ³å³Ñáíí»Éª ·»Ý»ñ³ÉÁ ëïÇåí³Í »Õ³í àõñý³ÛÇó í»ñ³¹³éÝ³É Ð³É»åª ÑÛáõå³ïáëÇó ³í»ÉÇ ÷áÕ å³Ñ³Ýç»Éáõ£ è³·³ÛáõÙ ·»Ý»ñ³ÉÁ ÏñÏÇÝ ÙdzݳÉáõ ¿ñ ³ñß³í³ËÙµÇÝ£ ê³Ï³ÛÝ ù³ÝÇ áñ ݳ Çñ»Ý »ñϳñ ëå³ë»É ïí»ó, è³·³ÛáõÙ ËáõÙµÁ ÙÇ ù³ÝÇ ûñ ¹»ë áõ ¹»Ý ¿ñ ßñçáõÙª ³ñ¹»Ý ëáíáñáõÛà ¹³ñÓ³Í ëÝݹ³ÙûñùÇ µÁéݳ·ñ³íáõÙÝ»ñ ϳï³ñ»Éáí í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇó£ ²åñ³ÝùÇ ¹ÇÙ³ó í»ñçÇÝÝ»ñë ÙÇ ÃÕÃÇ Ïïáñ ¿ÇÝ ëï³ÝáõÙ, áñÇ íñ³ ·ñí³Í ¿ñ, áñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ³ÛëÇÝã ËáõÙµÁ ³ÛëÇÝã ³åñ³ÝùÝ ¿ µéݳ·ñ³í»É£ » ѳۻñÇ Ñ³Ù³ñ ÇÝã ¿ñ ݳ˳ï»ëí³Í ¹»é¨ë ³Û¹ ųٳݳϪ 1915 Ã. ÑáõÝí³ñÇÝ, »ë ÇÙ³ó³ ³Ûëï»Õ£ Âáõñù ѳ½³ñ³å»ï Ü»ýÇë µ»ÛÁ, áñÁ ³ãùÇ ¿ñ ÁÝÏ»É 1908 Ã. Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëáõ٠³ßÕßɳÛÇ íñ³ Ó»éݳÏí³Í ·ñáÑÇ Å³Ù³Ý³Ï, ³ÛÝ Ù³ñ¹Á, áñ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï áõñÇßÝ»ñÇ ÝÙ³Ý Ñ³Û»ñÇ Ñ»ï ·ñϳ˳éÝí»É áõ ѳٵáõñí»É ¿ñ, ׳ݳå³ñÑ ÁÝÏ³Í ³Ûë Ù»ñ ËÙµÇ ³é³çÝáñ¹Ý ¿ñ£ ØÇ »ñ»Ïá ݳ Ù»½ å³ïí»ó ¹³ë³ËáëáõÃÛ³Ùµ£ Êáë»ó ѳۻñÇ Ù³ëÇÝ ¨ µ³ó³ïñ»ó, áñ Ãáõñù»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýϳñ»ÉÇ ¿ ѳۻñÇ Ñ»ï ß³ñáõÝ³Ï»É Ñ³Ù³ï»Õ ³åñ»É, áñ å³ï»ñ³½ÙÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ñ ï³Éáõ ÂáõñùdzÛÇݪ Ýñ³ÝóÇó ³½³ïí»Éáõ µÝ³çÁÝçÙ³Ý ¨ ϳ٠³ñï³ùëÙ³Ý ÙÇçáóáí£ Ð³½³ñ³å»ïÇ ×³éÝ ³ÝÙÇç³å»ë Éñ³óí»ó ÝÙ³Ý ÙÇ ³ÛÉ ×³éáí ³ñù³Û³½Ý»ñÇó Ù»ÏǪ ê³É³Ñ ¿¹ ¸áíÉ»Ç ÏáÕÙÇó£ ܳ Ëáë»ó ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ä³ñëϳëï³ÝáõÙ ÝáõÛÝå»ë ѳÙá½í»É »Ý ѳۻñÇ ³Ýíëï³Ñ»ÉÇáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ, ¨ å³ï»ñ³½ÙÇ Ñ³ÕÃ³Ï³Ý ³í³ñïÇó Ñ»ïá ѳۻñÇÝ µÝ³çÝç»Éáõ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ Ï³£ 33


Îñ³Ïáï ³Û¹ »ñÏáõ ׳é»ñÇó Ñ»ïá »ë ³ÝϳñáÕ ¿Ç ÙÇ ù³ÝÇ Ëáëù ã³ë»É£ سïݳÝß»óÇ, áñ »ñÏñ³·Ý¹Ç íñ³ ³Ù»Ý ÅáÕáíáõñ¹ ³åñ»Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝÇ, Áëï áñáõÙª ³ÛÝï»Õ, áñï»Õ ÍÝí»É ¿£ ºí áñ ³Û¹ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Û»ñÁ ¨ë áõÝ»Ý ³åñ»Éáõ Çñ³íáõÝù ³ÛÝï»Õ, áñï»Õ ÍÝí»É »Ý£ Üñ³Ýó å»ïù ¿ñ áã û µÝ³çÝç»É, ³ÛÉ ³Ý÷á˳ñÇÝ»ÉÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ ¹³ñÓÝ»É, áñÇó ³Ù»ÝÇó Ù»Í û·áõïÁ Ïù³Õ»ñ å»ïáõÃÛáõÝÝ ÇÝùÁ£ ²å³ áõÕÇÕ ¹ÇÙ»Éáí ³ñù³Û³½ÝÇݪ ß³ñáõݳϻóÇ. – ÆëÏ Ò»½, Ò»°ñ¹ Ù»ÍáõÃÛáõÝ, ³ÛÝ µ³ÝÇó Ñ»ïá, »ñµ ·Çï»Ù, áñ ¸áõù ÝáõÛÝ Ó¨áí »ù Ùï³ÍáõÙ, ÇÝãå»ë å³ñáÝ Ñ³½³ñ³å»ïÁ, ó³ÝϳÝáõÙ »Ù, áñ »ñµ»ù ãѳëÝ»ù ä³ñëϳëï³Ý, áñå»ë½Ç ãϳñáճݳù ã³ñÇù ѳëóÝ»É Ò»ñ Ñ³Û Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ£ гçáñ¹ ³é³íáïÛ³Ý ³ñù³Û³½ÝÁ Ëݹñ»ó ÇÝÓª Çñ Ñ»ï ÓÇáí ÙÇ åïáõÛï ϳï³ñ»É£ Òdzí³ñ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï Ù»½ áõÕ»ÏóáÕ Ãáõñù ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ Ññ³Ù³Û»ó ÙÇ ùÇã »ï ÙݳÉ, áñÇó Ñ»ïá ݳ ÇÝÓª Çñ µÅÇßÏ ËáñÑñ¹³Ï³ÝÇÝ, ëÏë»ó µ³ó³ïñ»É, áñ ݳ ³Ýßáõßï ѳۻñÇ Ù³ëÇÝ ÝáõÛÝ Ï³ñÍÇùÇÝ ¿, ÇÝã áñ »ë, ë³Ï³ÛÝ »ñ»Ï »ñ»ÏáÛ³Ý Ãáõñù ѳ½³ñ³å»ïÇÝ, áñÁ ³åáõßÇ Ù»ÏÝ ¿, ó³Ýϳó»É ¿ Çñ ׳éáí ѳ×á۳ݳɣ ²Û¹ ׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ¿ñ ݳ¨, áñ ï»Õ»Ï³ó³ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ£ ²Ûë ÝáõÛÝ ³ñù³Û³½ÝÁ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ å³ñëÇÏÝ»ñÁ ÁݹáõÝ»É ¿ÇÝ Çñ»Ýó ë³Ñٳݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ, ÑÛáõñÁÝϳÉí³Í ¿ñ ÄݨáõÙ£ ܳ ³ÛÝï»ÕÇó ÷³Ë»É ¿ ¨, áñå»ë½Ç Ñݳñ³íáñÇÝ ã³÷ ßáõï ÷ñÏÇ Çñ »ñÏÇñÁ, ¹»ñíÇßÇ å»ë ѳ·Ýí³Í ´»ë³ñ³µÇ³ÛÇó ׳ݳå³ñÑí»É ¿ гñ³í³ÛÇÝ èáõë³ëï³Ý£ ²é³çÇÝ å³ñëÏ³Ï³Ý ·ÛáõÕÁ ѳëÝ»ÉáõÝ å»ë Ññ³íÇñ»É ¿ Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ, ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ïí»É, ³å³ ó»Õ³ÏÇóÝ»ñÇÝ å³Ûù³ñÇ Ïáã ¿ ³ñ»É ѻճ÷áËáõÃÛ³Ý ¹»Ù£ γñ× Å³Ù³Ý³ÏáõÙ Çñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ѳí³ù»Éáí »ñ»ëáõÝ Ñ³½³ñ³Ýáó ÙÇ µ³Ý³Ïª ѳñÓ³Ïí»É ¿ ѳ۳½·Ç º÷ñ»Ù ˳ÝÇ ·É˳íáñ³Í »ñ»ù ѳ½³ñ³Ýáó çáϳïÇ íñ³£ سñïÁ ë³Ï³ÛÝ ³í³ñïí»É ¿ º÷ñ»ÙÇ ÷³é³Ñ»Õ ѳÕóݳÏáí£ Ð»Ýó ³Ûëï»ÕÇó ¿É ³ñù³Û³½ÝÇ ÃßݳÙáõÃÛáõÝÁ ѳۻñÇ ¹»Ù£ Üß»Ù, áñ ³Û¹ ׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÁ ³ñù³Û³½Ý»ñÇÝ µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ ä³ñëϳëï³Ý ãѳëóñ»ó£ ºñµ Ýñ³Ýù ѳë³Ý ü»Éáõç³ (´³Õ¹³¹Çó Ù»Ï ûñí³ ×³Ý³å³ñÑ), µ³Ý³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇó Ññ³Ù³Ý »Ï³íª í»ñ³¹³éݳÉáõ£ ²ëí»ó, áñ ³ñù³Û³½Ý»ñÁ ´³Õ¹³¹Ç ѳٳñ ³Ýó³ÝϳÉÇ ÑÛáõñ»ñ »Ý£ г½³ñ³å»ïÁ ³ÝÙÇ34


ç³å»ë Ù»Ý³Ï Ù»ÏÝ»ó ˳ÉÇý³Ý»ñÇ ù³Õ³ùÁ ¨ ³ÛÝï»ÕÇó Éáõñ µ»ñ»ó, áñ ´³Õ¹³¹áõÙ ³åñáõÙ ¿ 12 ѳ½³ñ å³ñëÇÏ. »Ã» ³ñù³Û³½Ý»ñÁ ųٳݻÝ, Ñݳñ³íáñ ¿, áñ ËÇëï ³Ýó³ÝϳÉÇ íÇ×³Ï ëï»ÕÍíÇ£ ²ÛëåÇëáí, ³ñß³í³ËáõÙµÁ í»ñ³¹³ñÓ³í£ ê³Ï³ÛÝ ³ñù³Û³½Ý»ñÁ Ùï³ÍáõÙ ¿ÇÝ ÷³ËáõëïÇ Ù³ëÇÝ£ ²Ûëù³Ý Ùáï ÉÇÝ»Éáí Çñ»Ýó »ñÏñÇݪ áõ½áõÙ ¿ÇÝ ÷³Ëã»É áõ ³Ý³å³ïáí ï»Õ ѳëݻɣ ²é³ç³ñÏ»óÇÝ, áñ áõÕ»Ïó»Ç Ýñ³Ýó£ ºñµ Ù»ñÅ»óÇ, Ëݹñ»óÇÝ, áñ Çß˳ÝáõÑáõÝ ÇÝÓ Ñ»ï ï³Ý»Ù àõñý³, áñï»Õ ݳ ϳñáÕ ¿ñ ëå³ë»É Çñ »ñ»Ë³ÛÇÝ£ Æñ»Ýó Ù»ÍáõÃÛ³ÝÁ ËáñÑáõñ¹ ïí»óÇ ã÷³Ëã»É, ¨ Ýñ³Ýù í»ñ³¹³ñÓ³Ý ¸»Ûñ ¿É ¼áñª ëå³ë»Éáí Ýáñ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇ£ ÆëÏ »ë í»ñ³¹³ñÓ³ àõñý³£ öàÂàðÆÎÀ ä²ÚÂàôØ ¾ ºñµ ³ñù³Û³½Ý»ñÇ Ñ»ï ϳï³ñ³Í áõÕ¨áñáõÃÛáõÝÇó í»ñ³¹³ñÓ³, ÏÇÝë áõ »ñ»Ë³Ý»ñë ¹ÇÙ³íáñ»óÇÝ ÇÝÓ àõñý³ ù³Õ³ùÇ ÙáõïùÇ Ùáï£ Üñ³Ýù »Ï»É ¿ÇÝ ù³Õ³ù³Ù»ñÓ ³Û·ÇÝ»ñÇ ÙÇçáí£ ²ÛÝï»Õ ÃñùáõÑÇÝ»ñÁ ׳ݳã»Éáí ÏÝáçëª áñå»ë ·»ñÙ³ÝáõÑáõ, Ó³ÛÝ»É ¿ÇÝ. §¸áõù ·»ñٳݳóÇÝ»ñ¹ »ù, áñ Ù»½ Ý»ñù³ß»óÇù ³Ûë å³ï»ñ³½ÙÇ Ù»ç£ Ò»ñ Ù»Õùáí ¿, áñ Ù»ñ ½³í³ÏÝ»ñÇÝ áõÕ³ñÏáõÙ »Ýù Ù³ëݳÏó»Éáõ ³Ûë ¹³Å³Ý å³ï»ñ³½ÙÇÝ, áñï»ÕÇó Ýñ³Ýù ã»Ý í»ñ³¹³éݳÉáõ£ ´³Ûó ëå³ë»°ù, Ï·³ ųٳݳÏÁ, áñ ù»½³ÝÇó áõ ùá »ñ»Ë³Ý»ñÇó Ù»ñ íñ»ÅÁ ÏÉáõÍ»Ýù¦£ ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ÇÙ³ó³Ýù, û ÇÝã ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ïÇñáõÙ£ àõñý³ÛÇ Ñ³Û»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ³ñ¹»Ý ³Ù»Ý ï»ë³ÏÇ Éáõñ»ñ ¿ÇÝ ßñçáõÙ£ ÊáëáõÙ ¿ÇÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ éáõëÝ»ñÁ ·ñ³í»É »Ý ì³ÝÝ áõ ´ÇÃÉÇëÁ ¨ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ¹»åÇ ¸Ç³ñµ»ùÇñ£ ØÇ ù³ÝÇ ß³µ³ÃÇó Ýñ³Ýù ÏÉÇÝ»Ý àõñý³ÛáõÙ£ Âáõñù»ñÇó ÉëáõÙ ¿Ç, û ÇÝãåÇëÇ ³Ýíëï³ÑáõÃÛáõÝ ¿ñ ëï»ÕÍí»É ѳۻñÇ Ñ³Ý¹»å, áñáÝó ϳñÍ»óÛ³É ¹³í³×³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³Ù»Ý ï»ë³ÏÇ Éáõñ»ñ ¿ÇÝ ßñçáõÙ µáÉáñ ׳ϳïÝ»ñáõÙ£ ÆëÏ àõñý³ÛáõÙ ï»Õ³óÇ Ñ³Û»ñÇ Ù³ëÇÝ áã ÙÇ í³ï µ³Ý ã¿ÇÝ ËáëáõÙ£ ´³Ûó »ñµ µáÉáñÁ ïáÝáõÙ ¿ÇÝ êáõ»½Ç çñ³ÝóùÇ ³ÝóÙ³Ý Ñ³ÕÃ³Ï³Ý ÉáõñÁ, ¨ áñáß Ñ³Û»ñ ùÙÍÇͳÕáí ¿ÇÝ ÁݹáõÝ»É ³ÛÝ, ѳçáñ¹ ûñÝ ÇëÏ Ýñ³Ýù Ó»ñµ³Ï³Éí»É ¿ÇÝ£ Èáõñç Çñ³íÇ×³Ï ¿ñ£ 1915 Ã. ·³ñáõÝÁ Çñ ·»Õ»óÇÏ ×³×³ÝãÝ»ñÁ ÷é»ó í³Ûñ»Ý³ó³Í Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý íñ³ ѳïϳå»ë àõñý³ÛÇ ßñç³ÝáõÙ£ ÎÝáçë ³ñÓ³35


Ïáõñ¹ ¿Ç áõÕ³ñÏ»É ´³Õ¹³¹Ç »ñϳÃáõÕáõ íñ³ ³ß˳ïáÕ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ Ùáï, ÇëÏ »ë àõñý³ÛáõÙ Ó»éùÇóë »Ï³ÍÝ ¿Ç ³ÝáõÙ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ÙÇ ³ÙµáÕç µ³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³ñ£ ²ñÓ³Ïáõñ¹Çó í»ñ³¹³éݳÉáõ ûñ»ñÇÝ Ù»ñáÝó Ñ»ï ³ñï³ëáíáñ ÙÇ µ³Ý ϳï³ñí»ó£ ÎÇÝë ϳñÍ»Éáí, áñ »ë Ýñ³Ý Áݹ³é³ç »Ù ·Ý³Éáõ ÙÇÝ㨠»É-¾µÇ³¹, áïùáí ׳ݳå³ñÑ ¿ñ ÁÝÏ»É ³ñÓ³Ïáõñ¹Ç í³ÛñÇó£ λë ų٠ѻïá ï»ë»É ¿ ÇÝÓ ÇÙ ë¨ Ñáí³ï³ÏÇÝ Ñ»Í³Í ¨ ½³ñÙ³ó»É å³ñ³ÝáóÇë ëåÇï³Ï ÷³ÃÃáóÇ íñ³, áñ »ë »ñµ»ù ã»Ù Ïñ»É£ гçáñ¹ í³ÛñÏÛ³ÝÇÝ ³Û¹ å³ïÏ»ñÝ ³ÝÑ»ï³ó»É ¿ª ÃáÕÝ»Éáí ³ÛÝ ïå³íáñáõÃÛáõÝÁ, û Ódzí³ñ»Éáí ¹»åÇ ÑáíÇï »Ù Çç»É£ ê³Ï³ÛÝ ³ñÇ áõ ï»ë, áñ Ñëï³Ï ѳÛïÝí³Í å³ïÏ»ñ, ¨ áã ¿É Çñ ³ÙáõëÇÝÝ ¿ ѳÛïÝí»É£ Æñ³Ï³ÝáõÙ Å³Ù³Ý³Ï ãáõݻݳÉáõ å³ï׳éáí ã¿Ç Ù»ÏÝ»É Â»É-¾µÇ³¹, áñÝ àõñý³ÛÇó 60 ÏÙ Ñ»éáõ ¿ñ£ ²Û¹ å³ÑÇÝ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ ½µ³Õí³Í ¿ÇÝù ÑÛáõëÇë³ñ¨»ÉÛ³Ý ×³Ï³ïÇó µ»ñí³Í ³é³çÇÝ íÇñ³íáñÝ»ñáí£ Ð³çáñ¹ ûñÁ, ë³Ï³ÛÝ, Ù»ÏÝ»óǪ ù³Õ³ùÇ Ù»ñӳϳÛùáõÙ ¹ÇÙ³íáñ»Éáõ ÏÝáçë áõ »ñ»Ë³Ý»ñÇë£ ÎáÏáñ¹ë ó³íáõÙ ¿ñ, ¨ »ë ëåÇï³Ï íÇñ³Ï³åáí ¿Ç, ×Çßï ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ÏÇÝë Ù»Ï ûñ ³é³ç ï»ë»É ¿ñ ÇÝÓ£ ܳ¨ ë¨ Ñáí³ï³Ï ¿Ç ѻͻɣ ºñµ ÏÇÝë ÇÝÓ ³Û¹å»ë ï»ë³í, ë³ñë³÷»ó, áñáíÑ»ï¨ ÑÇí³Ý¹ ¿Ç£ γñ× áÕçáõÛÝÇó Ñ»ïá ßñçí»óÇ áõ ³é³ç ³Ýó³, ÇëÏ »ñµ ÏÇÝë ï»Õ ѳë³í, »ë ³ñ¹»Ý ³ÝÏáÕÝáõÙ ¿Ç£ гçáñ¹ ³é³íáï ³ñ¹»Ý ½³é³ÝóáõÙ ¿Ç ï³ùáõÃÛ³Ý Ù»ç£ àõñý³ÛáõÙ µÅÇßÏÝ»ñÁ ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ áñáß»É, û ÇÝã ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ áõÝ»Ç, µ³Ûó áñ µ³ÝÁ Éáõñç ¿ñ, å³ñ½ ¿ñ Ýñ³Ýó ѳٳñ£ ÎÇÝë, »ñ»Ë³Ý»ñë áõ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñë ³Ë áõ í³ËÇ Ù»ç ¿ÇÝ£ ºÏ»Õ»óÇÝ»ñáõÙ ³ÕáÃáõÙ ¿ÇÝ ÇÙ ³å³ùÇÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£ ²ëáõÙ ¿ÇÝ, áñ ³Ý·³Ù Ù½ÏÇÃÝ»ñáõÙ ³ÕáÃùÇ Ù»ç ÑÇßí»É ¿ »Õµ³Ûñ Ú³ÏáµÇ ³ÝáõÝÁ£ ÀÝï³ÝÇùÇ Ñ³í³ï³ñÇÙ µ³ñ»Ï³Ù ÙÇëÇáÝ»ñ È»ëÉÇÝ ë»÷³Ï³Ý ݳ˳ӻéÝáõÃÛ³Ùµ ²ÛÝóåÇó Ññ³íÇñ»ó Ý߳ݳíáñ µÅÇßÏ Þ»÷³ñ¹ÇÝ£ ܳ ųٳݻó ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 17-ñ¹ ûñÁ£ ַݳųٳÛÇÝ ûñë ¿ñ, ù³ÝÇ áñ ç»ñÙáõÃÛáõÝë 40 ³ëïÇ׳ÝÇó Çç»É ¿ñ 35-Ç£ ´ÅÇßÏÁ, ¹»é ÇÝÓ ãï»ë³Í, ݳ˳ë»ÝÛ³ÏáõÙ ¹Çï»Éáí ç»ñÙáõÃÛ³Ý Ïáñ³·ÇÍÁª ³ë³ó. §ê³ µÍ³íáñ ïÇý ¿¦£ ÜáõÛÝ ñáå»Çó ·Çï»ÇÝù, áñ ³Û¹ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ݳ¨ àõñý³ ¿ñ Ùáõïù ·áñͻɣ Æñ³Ï³ÝáõÙ »ë ³é³çÇÝ µÍ³íáñ ïÇýáí ÑÇí³Ý¹Á ã¿Ç£ ֳϳïÇó í»ñ³¹³ñÓ³Í ÙÇ ½ÇÝíáñ ¿ñ µ»ñ»É ³Û¹ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ£ Üñ³ÝÇó í³ñ³Ïí»É ¿ñ Ù»Ï ³ÛÉ ½ÇÝíáñ, áñÇ Ã¨Çó Ù»ñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ Ïáïáñ³Ï³éáõÙµÇ ÙÇ µ»Ïáñ ѳݻóÇÝù, ¨ Ýñ³ÝÇó ¿É µÍ³íáñ ïÇýÁ ÇÝÓ ¿ñ ³Ýó»É£ 36


ÆÙ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ûñ»ñÇÝ àõñý³ÛÇ ³Ù»Ý³É³í Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇó ï³ëÝáõÃÁ ³ùëáñí»É ¿ñ è³·³£ ²Ù»Ý ûñ Ó»ñµ³Ï³ÉíáõÙ áõ µ³Ýï ¿ñ Ý»ïíáõÙ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ Ñ³ÛÁ£ г½Çí ¿Ç ÷áùñ-ÇÝã ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÇó ³å³ùÇÝí»É, áñå»ë½Ç ϳñáճݳ٠ÙÇ ù³ÝÇ ù³ÛÉ ³Ý»É, »ñµ ÇÝÓ Ùáï »Ï³í ѳۻñÇ ÙÇ å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝ, áñÁ Ý»ñϳ۳óñ»ó ѳۻñǪ ·Ý³Éáí ³í»ÉÇ í³ïóñ³óáÕ Çñ³íÇ׳ÏÁ£ Êݹñ»óÇÝ ÙÇ µ³Ý ݳ˳ӻéÝ»É Ñ³Û»ñÇ ÷ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£ Ü³Ë Ùï³Í»óÇ ºíñáå³ Ù»ÏÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ£ ºÃ» ¹-ñ È»÷ëÇáõëÇ Ñ»ï ùÝݳñÏ»Ç ÅáÕáíñ¹Ç íÇ׳ÏÁ, ѳí³Ý³µ³ñ ݳ ÙÇ ×³ñ Ï·ïÝ»ñ£ ØdzÛÝ Ã» ³Ûɨë ß³ï áõß ¿ñ, áñáíÑ»ï¨, Áëï ѳۻñÇ íϳÛáõÃÛ³Ý, ϳÛëñáõÃÛ³Ý ß³ï í³Ûñ»ñáõÙ ³ñ¹»Ý ç³ñ¹»ñ »Ý ï»ÕÇ áõÝ»ó»É£ ²ÛëåÇëáí, áñáß»óÇ ³ÝÙÇç³å»ë гɻå Ù»ÏÝ»É, áñå»ë½Ç ³ÛÝï»Õ »ñ»ù ÑÛáõå³ïáëÝ»ñÇݪ ·»ñٳݳóÇ, ³íëïñdzóÇ ¨ ³Ù»ñÇϳóÇ, Çñ³½»Ï»Ù áÕµ»ñ·³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÇ Ù³ëÇÝ£ ÆÙ ÑáõÛëÁ ѳïϳå»ë ²Ù»ñÇÏ³Ý ¿ñ, áñÝ ³ÛÅÙ Çñ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù»Í ÏßÇé áõÝ»óáÕ ÝųñÁ åÇïÇ ¹Ý»ñ Ïß»éùÇ Ã³ÃÇÝ£ êáõñ ×á×»ÉÁ Çñ Ñ»ñÃÇÝ å»ïù ¿ û·Ý»ñ, 㿱 áñ ¹ñ³ ×Çßï ųٳݳÏÝ ¿ñ, ù³ÝÇ áñ ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý áõ ÂáõñùÇ³Ý å»ïù ¿ Ùï³Í»ÇÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ËáÑ»ÙáõÃÛáõÝ ã¿ Ýáñ ÃßݳÙÇÝ»ñ Ó»éù µ»ñ»ÉÁ£ ²í»ÉÇ áõß å³ñ½í»ó, áñ ²Ù»ñÇϳÝ, ×Çßï ¿, å³ßïáÝ³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñ Ó»éݳñÏ»É ¿ñ ´³ñÓñ ¹é³Ý Ýϳïٳٵ ¨ Çñ ³÷ëáë³ÝùÁ ѳÛïÝ»É Ñ³Û»ñÇ ¹»Ù Ãáõñù»ñÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ, ë³Ï³ÛÝ ³Ù»Ý¨ÇÝ ëáõñ ã¿ñ ×á׻ɣ гɻåáõÙ ÇÙ Ó»éݳñÏ³Í ù³ÛÉ»ñÁ ÙݳóÇÝ ³Ýѻ勉Ýù£ àõñý³ í»ñ³¹³éݳÉÇë ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇÝ ï»ë³ áõñáõñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñáßáïí³Í ѳۻñÇ ¹Ç³ÏÝ»ñ£ ØÇ Ýáñ µ³Ý, ãÉëí³Í ÙÇ µ³Ý ¿ñ ëÏǽµ ³é»Éª ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ£ àõñý³ ѳë³Í ³é³çÇÝ ï³ñ³·ÇñÝ»ñÁ ϳݳÛù áõ »ñ»Ë³Ý»ñ ¿ÇÝ Ê³ñµ»ñ¹Çó£ àñï»±Õ ¿ÇÝ Ýñ³Ýó ³ÙáõëÇÝÝ»ñÝ áõ ѳÛñ»ñÁ£ ²ë³óÇÝ, áñ ϳݳÝó Ñ»ï ׳ݳå³ñÑ ¿ÇÝ ÁÝÏ»É, ÇëÏ Ø³É³ÃdzÛÇó ï³ñí»É ¿ÇÝ ³ÛÉ ×³Ý³å³ñÑáí£ ²Ýßáõßï, ϳݳÝóÇó ß³ï»ñÁ ѳٳñÓ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ ³ë»É, áñ Ýñ³Ýó ëå³Ý»É »Ý£ ØÛáõëÝ»ñÁ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ÇÝ Ñáõë³É, áñ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ ÏѳëÝ»Ý Çñ»Ýó Ñ»ï¨Çó£

37


زР²ØºÜàôðºø 1915 Ã. ³Ù³éí³ÝÇó ÙÇÝ㨠1916 Ãí³Ï³ÝÇ ³Ù³éÁ ·ñ»Ã» ³Ù»Ý ûñ àõñý³ ¿ÇÝ ·³ÉÇë µéݳ·³ÕÃí³ÍÝ»ñÇ ß³ñ³ëÛáõÝÝ»ñ£ Üñ³Ýù ï»Õ ¿ÇÝ Ñ³ëÝáõÙ ·Ý³Éáí ³í»ÉÇ Ãßí³é íÇ׳ÏáõÙ£ ºñµ ²¹ÇÛ³Ù³ÝÇó (àõñý³ÛÇ Ùáï ÙÇ ÷áùñÇÏ ù³Õ³ù) ï»Õ³Ñ³Ýí³Í ѳÛáõÑÇÝ»ñÇÝ ¿É Ù»ñ ù³Õ³ùÇ Ùáïáí ³ÝóϳóñÇÝ, å³ñ½ ¹³ñÓ³í, áñ Ñ»ñÃÁ ѳëÝ»Éáõ ¿ñ àõñý³ÛÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ£ ƱÝã ϳñ»ÉÇ ¿ñ ³Ý»É£ ²ñ¹Ûáù Ñݳñ³íá±ñ ¿ñ ËáõÛë ï³É£ ²Ûá°, »Ã» éáõëÝ»ñÁ ·³ÛÇÝ£ ²ÛÝ ÷³ëïÁ ë³Ï³ÛÝ, áñ 500 Ý»ñϳÉí³ÍÝ»ñ àõñý³ µ»ñí»óÇÝ, »½ñ³Ï³óÝ»É ¿ñ ï³ÉÇë, û Ãáõñù»ñÁ éáõëÝ»ñÇÝ àõñý³ÛáõÙ ã»Ý ëå³ëáõÙ£ ²Ûëáõѳݹ»ñÓ Ñ³Û»ñÁ ³Û¹ ÑáõÛëÝ ¿ÇÝ ÷³Û÷³ÛáõÙ£ àÙ³Ýù ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ÇÝ Ñ³í³ùáõÙ ¨ ¹ÇÙáõÙ ·ñáõ٠ݳѳݷ³å»ïÇݪ Ëݹñ»Éáí, áñ ÁݹáõÝ»Ý Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ÏñáÝÁ£ ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ ÙÇçáóÝ ³Ûɨë ã¿ñ û·ÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ ã¿ñ å³ï³ë˳ÝáõÙ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÇÝ£ 1915 Ã. û·áëïáëÇ ëϽµÇÝ »ñÏáõ Ãáõñù å³ßïáÝÛ³ ѳÛïÝí»óÇÝ àõñý³ÛáõÙ£ ¸»é Ýñ³ÝóÇó ³é³ç Éáõñ ¿ñ ѳë»É, áñ Ýñ³Ýó Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ³Ù»Ý ·Ýáí áãÁÝã³óÝ»É Ñ³Û»ñÇÝ ¨ áñ ¹ñ³ ѳٳñ Ýñ³Ýù áõÝ»ÇÝ µ³ñÓñ³·áõÛÝ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ£ г½Çí àõñý³ ѳë³Íª Ýñ³Ýù ϳñ·³¹ñ»óÇÝ ëå³Ý»É µ³Ýï³ñÏÛ³ÉÝ»ñÇÝ£ §ÆÝãá±õ ß³ñáõÝ³Ï»É Ýñ³Ýó Ï»ñ³Ïñ»ÉÁ¦,– ³ë»É ¿ÇÝ Ýñ³Ýù£ ø³ÝÇ áñ ³Û¹ µ³Ýï³ñÏÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ Ñ³Û »ñ¨»ÉÇÝ»ñ ¿ÇÝ, áõëïÇ Ýñ³Ýó ٳѳå³ïÇÅÁ ãå»ïù ¿ ϳ۳ݳñ áõñý³óÇÝ»ñÇ Ó»éùáí£ ¸ñ³ ѳٳñ Ýñ³Ýó ѳݻóÇÝ ¸Ç³ñµ»ùÇñ ·Ý³óáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ íñ³, áñï»Õ Ýñ³Ýó ÏÛ³ÝùÇÝ í»ñç ïí»óÇÝ ê¨»ñ»ÏÇ í³ñÓáõ Ù³ñ¹³ëå³ÝÝ»ñÁ£ ÜáõÛÝ µ³ËïÇÝ ³ñųݳó³Ý ݳ¨ º¹ÇÏáõÛáõÇ Ñ³Û»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÑÛáõëÇëáõÙ ·áñÍáÕ Ñ³Û»ñÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ·áõÙ³ñï³ÏÁª Ùáï 400 Ù³ñ¹£ 1915 Ã. Ù³ñïÇó ëÏë³Íª ³Ûɨë Ñ³Û ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ã¿ÇÝ ½áñ³ÏáãáõÙ£ Üñ³Ýù ѳí³ù³·ñáõÙ ¿ÇÝ »ñÇï³ë³ñ¹ áõÅ»ñÇÝ ¨, ÷áË³Ý³Ï é³½Ù³×³Ï³ï áõÕ³ñÏ»Éáõ, ÙïóÝáõÙ ¿ÇÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ·áõÙ³ñï³ÏÝ»ñÇ Ù»çª Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ í³Ûñ»ñáõÙ í³Õáõó ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¹³ñÓ³Í ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ ϳéáõó»Éáõ£ ê³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýù áãÇÝã ãѳëóñÇÝ ³Ý»É, áñáíÑ»ï¨ µáÉáñ ³Û¹ ³ß-

38


˳ï³Ýù³ÛÇÝ ½ÇÝíáñÝ»ñÁ ³ÝÙÇç³å»ë ½áÑ ¹³ñÓ³Ý ç³ñ¹»ñÇ, áñáÝó ÁÝóóùáõÙ Ù»Í Ù³ë³Ùµ ·áñͳÍíáõÙ ¿ñ ¹³Ý³ÏÁ£ ¶Ý¹³ÏÁ ËݳÛíáõÙ ¿ñ ³ñï³ùÇÝ ÃßݳÙáõ ѳٳñ£ î»Õ»ñÇó Ù»ÏáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó ëïÇåáõÙ ¿ÇÝ Ñ»ñÃáí µ³ñÓñ ųÛéÇó ³Ý¹áõݹÁ Ý»ïí»Éª ݳ˳å»ë Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ ¹³Ý³ÏÇ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñí³Í ѳëóÝ»Éáí£ ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ·áõÙ³ñï³ÏÝ»ñÁ ѳٳÉñíáõÙ ¿ÇÝ áã ÙdzÛÝ Ñ³Û»ñáí, ³Ûɨ ³ÛÉ ùñÇëïáÝ۳ݻñáí£ êñ³Ýó û·ï³·áñÍáõÙ ¿ÇÝ áñå»ë ·»ñ»½Ù³Ý³÷áñÝ»ñÇ£ ÆѳñÏ», óÕÙ³Ý ·áñÍÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ ¹Åí³ñ ¿ñ£ êå³Ýí³ÍÝ»ñÇ ÃÇíÁ ã³÷³½³Ýó Ù»Í ¿ñ£ гåßï³å ÁݹѳÝáõñ ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ ÷áñáõÙ ¨ ѳåßï³å ¿É ͳÍÏáõÙ£ ä³ï³ÑáõÙ ¿ñ, áñ ѳçáñ¹ ÓÙé³ÝÁ Ñáñ¹³é³ï ³ÝÓñ¨Ý»ñÁ ¹Ç³ÏÝ»ñÁ ÑáíÇï ¿ÇÝ ùßáõÙ, ³ÛÝå»ë áñ ÑáíïÇ »ñϳÛÝùáí ï³ñÇÝ»ñ ³Ýó Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áëÏáñÝ»ñ ¿ÇÝ Ñ³ÛïÝíáõÙª ¹Å·áõÛÝ áõ ³ñ¨Çó ³Ûñí³Í£ Ø»½ÝÇó áã Ñ»éáõª àõñý³ÛÇ Ñ³ñ³íáõÙ, ׳ݳå³ñÑÇÝ ÁÝÏ³Í ¿ñ ÙÇ Ëáñ çñÑáñ£ ¸ñ³ Ù»ç ¿, áñ áã Ñ³Û ½ÇÝíáñÝ»ñÁ í»ñÇÝ Ññ³Ù³Ýáí Éóñ»É ¿ÇÝ ÝáõÛÝ Ý³Ëûñ»ÇÝ ×³Ùµ³ñÇ ³é³ç ç³ñ¹Ç »ÝóñÏí³Í Çñ»Ýó Ñ³Û ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ£ Üñ³Ýó Ù»ç ¹»é¨ë ϻݹ³ÝÇ Ùݳó³ÍÝ»ñ »Ý »Õ»É£ Ø»ÏÁ ÝáõÛÝÇëÏ, áñ ¹»é Ç íÇ׳ÏÇ ¿ »Õ»É ù³ÛÉ»Éáõ, çñÑáñÝ ¿ Ý»ïí»É£ ²Û¹ ëáëϳÉÇ ûñ»ñÇÝ ¿ñ, áñ »ñÏáõ Ãáõñù áëïÇϳÝ, áõÅ ·áñͳ¹ñ»Éáí, ѳۻñÇó Ù»ÏÇ ï³ÝÁ ÷³Ëëï³Ï³Ý ¿ÇÝ áñáÝáõÙ£ ²ÛÝå»ë å³ï³Ñ»ó, áñ óùëïáóÇó Ýñ³Ýó ¹ÇÙ³íáñ»óÇÝ Ïñ³Ïáóáí, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ëå³Ýí»ó áëïÇϳÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ£ ú·áëïáëÇ 19-ÇÝ ¿ñª ó»ñ»Ïí³ Å³ÙÁ 4-Á£ лÝó áñ ÉáõñÁ ï³ñ³Íí»ó, ç³ñ¹Ç Ññ³Ù³Ý ïñí»ó£ ºë ï»ë³, û ÇÝãå»ë Ç٠ѳñ¨³Ý ùñ¹»ñÁ ïáõÝ ßï³å»óÇÝ, Ññ³ó³Ý, ëáõñ ϳ٠ٳݷ³Õ í»ñóñÇÝ ¨ ³å³ ù³Õ³ùÇ íñ³ ѳñÓ³Ïí»óÇݪ ׳ݳå³ñÑÇÝ ëå³Ý»Éáí ³Ù»Ý å³ï³Ñ³Í ùñÇëïáÝÛ³ÛÇ£ ØÇ ³ÏÝóñÃáõÙ ¹ñ³óÇ ùñÇëïáÝ۳ݻñ ³å³ëï³Ý»óÇÝ Ù»ñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ£ ¸ñ³ ѳٳñ ß³ï Ù»Í ¿ñ íï³Ý·Á, áñ Ññáë³Ï³ËáõÙµÁ ù³Õ³ùÇó í»ñ³¹³éݳÉÇë ѳñÓ³Ïí»ñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ íñ³£ سÑÙ»¹³Ï³Ý ͳé³ÛÇë áõÕ³ñÏ»óÇ Ý³Ñ³Ý·³å»ïÇ Ùáïª å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ Ëݹñ»Éáõ£ ܳ ³ÝÙÇç³å»ë »ñÏáõ áëïÇÏ³Ý áõÕ³ñÏ»ó£ ê³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó ųٳݻÉáõó Ñ»ïá ³Û¹ »ñ»Ïá ³Ûɨë áã ÙÇ ùñÇëïáÝÛ³ÛÇ ÃáõÛÉ ãïñí»ó ÑÇí³Ý¹³Ýáó Ùïݻɣ àëïÇϳÝÝ»ñÁ Ýñ³Ýó ¹ÇÙ³¹ñáõÙ ¿ÇÝ£ Ø»ñ ѳñ¨³Ý ïáõÝÁ µ»ñ¹³ÝÙ³Ý ÙÇ ßÇÝáõÃÛáõÝ ¿ñ ¨ å³ïϳÝáõÙ ¿ñ ÙÇ Ñ³ÛÇ, áñÝ áõÝ»ñ Ûáà ã³÷³Ñ³ë áñ¹Ç£ ØÃÝß³ÕÇÝ ùáõñ¹ ³ñÛáõݳñµáõ ¹ñ³óÇÝ»ñÁ 39


ù³Õ³ùÇó í»ñ³¹³éݳÉÇë áõ½»óÇÝ ·ñáÑ»É ï³Ý íñ³, ë³Ï³ÛÝ ¹éÝ»ñÝ ³ñ¹»Ý ÏáÕåí³Í ¿ÇÝ£ лïá »Ï³í ·Çß»ñÁ, áõ ÉéáõÃÛáõÝ ïÇñ»ó£ ÀÝï³ÝÇùë ·ïÝíáõÙ ¿ñ ù³Õ³ùÇó Ù»Ï Å³Ù ¹áõñëª Ë³ÕáÕÇ ³Û·ÇÝ»ñáõÙª Ñáí³Ý³íáñÛ³É Ñ³Û»ñÇ ÙÇ Ù»Í ËÙµÇ Ñ»ï£ ²ñ¹Ûáù DZÝã »Õ³Ý Ýñ³Ýù£ ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ ·Çß»ñ »ë ã¿Ç ϳñáÕ ÃáÕÝ»É ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇë áõ Ýñ³Ýó, áíù»ñ å³ïëå³ñí»É ¿ÇÝ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ£ гçáñ¹ ³é³íáïÛ³Ý ù³Õ³ùÁ ÏñÏÇÝ Ë³Õ³Õ ¿ñ£ ²é³íáïÛ³Ý ³Ûó»É»óÇ Ý³Ñ³Ý·³å»ïÇݪ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»Éáõ »ñ»Ïí³ áõÕ³ñÏ³Í å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£ ֳݳå³ñÑÇÝ ³Ýó³ µ³½Ù³ÃÇí ëå³Ýí³ÍÝ»ñÇ ÏáÕùáí, áñ ÁÝÏ³Í ¿ÇÝ ÷áÕáóÝ»ñáõÙ£ âϳñáÕ³ó³ ݳѳݷ³å»ïÇÝ ã³ñï³Ñ³Ûï»É ÇÙ ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÁ »ñ»Ïí³ å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ£ ܳѳݷ³å»ïÝ ÇÝùÝ ¿É ó³í ѳÛïÝ»ó ³Û¹ ³éÃÇí ¨ ѳÛïÝ»ó, áñ ³ÛÅÙ Çñ»Ý ѳçáÕí»É ¿ í»ñëïÇÝ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ï»É£ ºñ»Ï Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëÇó »Ï³Í ³ÛÝ »ñÏáõ å³ñáÝÝ»ñÁ ë³ÝÓ»ñÁ Çñ Ó»éùÇó ËÉ»É ¿ÇÝ, ÇëÏ ¹ñ³Ýù ³Ûëûñ ÏñÏÇÝ Çñ ³Ùáõñ Ó»éù»ñáõÙ »Ý. ݳ ÇÝÓ Ñ³í³ëïdzóñ»ó, áñ ϳñáÕ »Ù ѳݷÇëï ÉÇݻɣ ºñ»Ïí³ÝÇó Ýϳï»óÇ ¹»Õ³ï³Ý ÇÙ û·Ý³Ï³ÝÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ£ ºñµ ëÏëí»ó ç³ñ¹Á, ݳ ݳٳϳïáõÝ ·Ý³Éáõ ׳ݳå³ñÑÇÝ ¿ñ£ ºÝó¹ñáõÙ ¿Ç, áñ å³ï³ÝÇÝ ¨ë ½áÑí»É ¿£ ê³Ï³ÛÝ Ý³Ù³Ï³ïáõÝ ·Ý³Éáõ áõ ³ÛÝï»ÕÇó í»ñ³¹³éݳÉáõ ׳ݳå³ñÑÇÝ »ë ݳۻóÇ ëå³Ýí³ÍÝ»ñÇÝ áõ Ýñ³Ýó Ù»ç ã·ï³ Ýñ³Ý£ λëûñÇó Ñ»ïá ÇÙ Ãáõñù µ³ñ»Ï³ÙÁ Ýñ³Ý áÕç-³éáÕç µ»ñ»ó ÑÇí³Ý¹³Ýáó£ ºñ»Ï, »ñµ ëÏëí»É ¿ñ ëå³Ý¹Á, ݳ å³ï³ÝáõÝ Çñ Ñ»ï ïáõÝ ¿ñ ï³ñ»Éª ÷ñÏ»Éáí ëïáõÛ· Ù³ÑÇó£ ºí ¹³ ÙÇ Ãáõñù ¿ñ£ ø³ÝÇ áñ ³ÛÅÙ Çñ³íÇ׳ÏÁ ѳݹ³ñïí»É ¿ñ, ·Ý³óÇ Ë³ÕáÕÇ ³Û·ÇÝ»ñÁª Ù»ñáÝó Ñ»ï¨Çó£ ´³ñ»µ³Ëï³µ³ñ Ýñ³Ýù ùÇã µ³Ý ·Çï»ÇÝ »ñ»Ïí³ ³Ýóáõ¹³ñÓÇ Ù³ëÇݪ µ³óÇ Ù»ñà Áݹ Ù»ñà ѻéíÇó »ÏáÕ Ïñ³ÏáóÝ»ñÇó£ гçáñ¹ ³é³íáïÛ³Ý, ë³Ï³ÛÝ, Ù»ñӳϳ ˳ÕáÕÇ ³Û·ÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¹³ñÓÛ³É ëÏëí»óÇÝ Ïñ³ÏáóÝ»ñ, ¨ ï»ë³Ýù, û ÇÝãå»ë ÙÇ ù³ÝÇ Ñá·áí ëå³Ý»óÇÝ Ù»ÏÇÝ£ лïá ÇÙ³ó³Ýù, áñ ëå³Ýí³ÍÁ ÷³Ë»É ¿ñ Ùáï³Ï³ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ·áõÙ³ñï³ÏÇó ¨ ³Ýßáõßï Ñ³Û ¿ñ£ гëϳݳÉÇ ¿ñ, áñ ѳçáñ¹ ûñ»ñÇÝ Ñ³Û»ñÁ ïÝÇó ¹áõñë ã¿ÇÝ ·³ÉÇë£ àã ¿É ÷áÕáóÝ»ñáõ٠ó÷í³Í ¹Ç³ÏÝ»ñÝ ¿ÇÝ Ã³ÕíáõÙ£ ì³ËÁ, áñ ç³ñ¹Á ϳñáÕ ¿ñ í»ñëÏëí»É, ß³ï Ù»Í ¿ñ£ »¨ ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ ѳÛÏ³Ï³Ý Ã³ÕÁ ÙáõÝ»ïÇÏÝ»ñ ¿ñ áõÕ³ñÏ»É, áñáÝù 40


Ñáñ¹áñáõÙ ¿ÇÝ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇݪ ³ÝóÝ»É ³ß˳ï³ÝùÇ, ѳۻñÝ ³Ûɨë áãÝãÇ ã¿ÇÝ íëï³ÑáõÙ, ÙÇ µ³Ý, áñ ß³ï ѳëϳݳÉÇ ¿ñ£ êå³Ýí³ÍÝ»ñáí Ãáõñù»ñÝ Çñ»Ýù å»ïù ¿ ½µ³Õí»ÇÝ£ ´»éݳÏÇñÝ»ñÁ å³ñ³Ýáí ϳåáõÙ ¿ÇÝ ¹Ç³ÏÝ»ñÇ áïù»ñÇó áõ »ñ»ëÝ Ç í³ñ ÷áÕáóÝ»ñáõÙ ù³ñß ï³Éáíª ï³ÝáõÙ ¿ÇÝ ù³Õ³ùÇó ¹áõñë áõ ·óáõÙ ÷áëÇ Ù»ç£ ºñµ ç³ñ¹Ç ѳçáñ¹ ³é³íáï ßáõϳ ·Ý³óáÕ ßñç³Ï³ÛùÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ, µ³ó³é³å»ë Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñ, ù³Õ³ù »Ï³Ý, ã½³ñÙ³ó³Ýª ï»ëÝ»Éáí Ñ³Û ³ñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ Ïñå³ÏÝ»ñÁ ÷³Ï ϳ٠óɳÝí³Í£ ²Û¹ Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳٳñ ³Ù»Ý³Í³ÝñÁ ³ÛÝ ¿ñ, áñ ³ÛÉ¨ë ¹Åí³ñ ¿ñ ѳÛóÛÃ»É áõï»ÉÇù, ٳݳí³Ý¹ ѳó, ù³ÝÇ áñ ѳóÃáõËÝ»ñÁ µáÉáñÝ ¿É Ñ³Û ¿ÇÝ£ ÖÇßï ¿, ß³ï ïÝ»ñáõÙ Ù³ñ¹ÇÏ Çñ»Ýù ¿ÇÝ ÃËáõÙ Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ³óÁ, ë³Ï³ÛÝ áõñÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ë ÃË»Éáõ ѳñÙ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ãϳÛÇÝ, å»ïù ¿ñ ÷áõé áõݻݳɣ ìÇ׳ÏÇó ¹áõñë ·³Éáõ ѳٳñ ÙÇ ù³ÝÇ Ãáõñù ÷áÕáóáõÙ ÛáõÕ³µÉÇà ÃË»Éáõ ѳñÙ³ñ³Ýù ï»Õ³¹ñ»óÇÝ, áñÁ ÷éÇ Ï³ñÇù ãáõÝ»ñ£ ê³Ï³ÛÝ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ÙÝáõÙ ¿ñ ͳÝñ£ ì»ñç³å»ëª Ïáïáñ³ÍÇó í»ó ûñ ³Ýó, »ñϳñ Ëݹñ³ÝùÇó Ñ»ïá Ñ³Û Ñ³óÃáõËÝ»ñÇó áÙ³Ýù µ³ó»óÇÝ Çñ»Ýó Ïñå³ÏÝ»ñÁ£ γé³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ýñ³Ýó ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ëáëï³ó³í ³Ù»Ý ÷éÇ ³é³ç ÙÇ áëïÇÏ³Ý Ï³Ý·Ý»óÝ»É, ¨ ³Û¹ ËáëïáõÙÁ ϳï³ñí»ó£ 1915 Ã. û·áëïáëÝ áõ ë»åï»Ùµ»ñÝ ³ÛÝ ³ÙÇëÝ»ñÝ ¿ÇÝ, »ñµ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ É»óáõÝ ¿ÇÝ µéݳ·³ÕÃí³ÍÝ»ñÇ ÑáÍ ½³Ý·í³ÍÝ»ñáí, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ²Ý³ïáÉdzÛÇ ·ñ»Ã» µáÉáñ ù³Õ³ùÝ»ñÇó ѳۻñÇÝ ï»Õ³Ñ³ÝáõÙ ¿ÇÝ£ ¸Åí³ñ ¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É, û ÇÝãå»ë ³Û¹ ù³Õ³ùÝ»ñÁ Ù³ñ¹³Ã³÷ »Õ³Ý£ ¸³ ³ñí»ó ï³ñµ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí£ ¾ñ½ñáõÙáõÙ, ûñÇݳÏ, áñï»Õ éáõëÝ»ñÁ ë³ÑٳݳٻñÓ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ³ñ¹»Ý ëÏë»É ¿ÇÝ ·ñáÑÝ»ñÁ, ѳۻñÁ ¹»é ϳñáÕ³ó³Ý ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáí ù³Õ³ùÇó Ñ»é³Ý³Éª Çñ»Ýó ë³ÛÉ»ñáí, ÓÇ»ñáí áõ ³í³Ý³ÏÝ»ñáí, ÇÝãå»ë ݳ¨ áñáß ïݳÛÇÝ Çñ»ñáí£ êϽµÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ï»Õ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñÝ Çñ³·áñÍáÕ å³ßïáÝ۳ݻñÝ Çñ»Ýù ¿É ã·Çï»ÇÝ, û ¹ñ³Ýù ÇÝãå»ë å»ïù ¿ ϳï³ñí»ÇÝ£ ²ëáõÙ ¿ÇÝ, áñ ï»Õ³Ñ³Ýí»Éáõ »Ý ѳۻñÇ ³ÛÝ ï³ññ»ñÁ, áñáÝù µÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ ë³ÑÙ³ÝÇ Ùáï£ Ð»ï¨³µ³ñ, å³ßïáÝ۳ݻñÇó ß³ï»ñÁ ѳó ¿ÇÝ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ ³ÛÝ ×³Ùµ³ñÝ»ñÇÝ, áõñ ѳݷÁñí³Ý»Éáõ ¿ÇÝ ï³ñ³·ÇñÝ»ñÁ£ ê³Ï³ÛÝ íÇ׳ÏÁ ûñ ûñÇ í³ï³ÝáõÙ ¿ñ£ ֳϳïÝ»ñÇó ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ÇÝ Ýáñ³Ýáñ Éáõñ»ñ, áñ ǵñ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ Ñ³Û ×³Ï³ï³ÛÇÝ ÷³Ëëï³Ï³Ý ϳ٠ÝáõÛÝÇëÏ µ³ó³ñ41


Ó³Ï ¹³í³×³Ý ¿ ¹³ñӻɣ î»Õ³Ñ³ÝÙ³Ý »Ýóϳ »Õ³Ý áã ÙdzÛÝ ë³ÑٳݳٻñÓ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ, ³Ûɨ ²Ý³ïáÉdzÛÇ µáÉáñ ѳۻñÁ£ ´³óÇ ¹ñ³ÝÇóª µéݳ·³ÕÃÁ ÁݹáõÝáõÙ ¿ñ ³í»ÉÇ Ñ³ÝϳñͳÏÇ µÝáõÛÃ, ¨ »ñÏñÇ ³Û¹ ¹³í³×³ÝÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ãáõñù»ñÝ ¿ÇÝ ³Ýí³Ýáõ٠ѳۻñÇÝ, ßáõïáí ÃáõÛÉ ãïí»óÇÝ ³Ûɨë ɳí ݳ˳å³ïñ³ëïí»É ï³ñ³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£ ²å³ Ññ³Ù³Ý ³ñÓ³Ïí»ó, áñ å»ïù ¿ áãÝã³óí»ÇÝ ³ùëáñáõÙ ·ïÝíáÕ µáÉáñ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù ï³ñÇùáï ã¿ÇÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ£ ²Û¹å»ë ¿É »Õ³í. àõñý³Ûáí ³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝ ÙdzÛÝ Ï³Ý³Ûù áõ »ñ»Ë³Ý»ñ ³í»ÉÇ Ãßí³é ËÙµ»ñáí£ ø³Õ³ùáõÙ ÙÇ Ù»Í Ç稳ݳïáõÝ Ï³ñ, áñï»Õ ³é³çÝ»ñáõÙ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý áñµ³ÝáóÁ£ ²ÛÝ ¹³ñÓ»É ¿ñ ÙÇç³ÝÏÛ³É ×³Ùµ³ñ, áñÁ 1915 Ã. ÑáõÉÇëÇó ÙÇÝ㨠1916 Ã. ·³ñáõÝÁ ÁݹáõÝ»ó ï³ëÝÛ³Ï Ñ³½³ñ³íáñ µéݳ·³ÕÃí³ÍÝ»ñÇ£ ØÇ ñáå» å³ïÏ»ñ³óñ»ùª 2000 µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ »íñáå³Ï³Ý ÙÇ Ù»Í ·ÛáõÕ Ñ³çáñ¹ ³é³íáïÛ³Ý Å³ÙÁ 8-ÇÝ ³ñï³·³ÕûÉáõ Ññ³Ù³Ý ëï³Ý³£ ÂáõÛÉ ¿ñ ïñíáõÙ í»ñóÝ»É ÙdzÛÝ ³Ù»Ý³³ÝÑñ³Å»ßï Çñ»ñÁ. ÑÇí³Ý¹Ý»ñ, ÑÕÇÝ»ñ, µáÉáñÁ å»ïù ¿ Ù³ëݳÏó»Ý£ ºÃ» ÝáõÛÝÇëÏ ÉÇÝ»Ý »ñè»ÏáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ, Çñ³íáõÝù ãϳ û·ïí»É ¹ñ³ÝóÇó£ ֳݳå³ñÑÇÝ ³Ù»Ý ³ùëáñÛ³É ÇÝùÝ ¿ Ñá·³Éáõ å³ñ»Ý³íáñÙ³Ý Ñ³ñóÁ£ ê³ ³Ý»ñ¨³Ï³Û»ÉÇ µ³Ý ¿£ ºí ³Ûëå»ë ³ÙÇëÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ³ÙµáÕç ²Ý³ïáÉdzÛáí Ù»Ï íËïáõÙ ¿ÇÝ µéݳ·³ÕÃí³ÍÝ»ñÇ ß³ñ³ëÛáõÝ»ñÁ£ Ø»é³ÍÝ»ñÇÝ å³ñ½³å»ë ÃáÕÝáõÙ ¿ÇÝ ·»ïÝÇÝ å³éÏ³Í áõ ·ÝáõÙ£ ºÃ» ËÙµ»ñÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝ ·»ï»ñÇ Ï³Ù Ëáñ çñÑáñÝ»ñÇ Ùáïáí, ³å³ ÏÛ³ÝùÇó Ñá·Ý³ÍÝ»ñÁ Ý»ïíáõÙ ¿ÇÝ ¹ñ³Ýó Ù»ç£ ÆëÏ »Ã» Ëáë»Ýù ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, û ÇÝã »Õ³Ý »ñÇï³ë³ñ¹ ³ÕçÇÏÝ»ñÁ, áñáÝù µáÉáñÝ ¿É ûñ»ÝùÇó ¹áõñë ¿ÇÝ... ²ÛÝù³Ý ųٳݳÏ, ù³ÝÇ ³é³ÝÓÇÝ ³ÕçÇÏÝ»ñ Çñ»Ýó Ùáï ÷áÕ áõÝ»ÇÝ, »ñµ»ÙÝ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ÇÝ áñáß Å³Ù³Ý³Ï Ë³Ûï³é³ÏáõÃÛáõÝÇó ÷ñÏí»É, áñáíÑ»ï¨ ³Û¹ ûñ»ñÇÝ ÷áÕÁ ½³½ñ³ÙáÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ݳËÁÝïñ»ÉÇ ¿ñ, ù³Ý Ù³ñÙÇÝÁ£ ê³Ï³ÛÝ ß³ï ßáõïáí ·³ÉÇë ¿ñ ³ÛÝ å³ÑÁ, »ñµ í»ñçÇÝ ÷áÕÝ ¿É ¿ñ ëå³éíáõÙ£ ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ñ»ñÃÁ ·³ÉÇë ¿ñ å³ïíÇÝ£ ØÇ ³Ý·³Ù ï»ë³, û ÇÝãå»ë àõñý³Ûáí ¿ÇÝ ³ÝóϳóÝáõÙ ÙÇ ËáõÙµ ÉñÇí Ù»ñÏ Ï³Ý³Ýó, áñáÝó ³é³çÝáñ¹áõÙ ¿ñ ÙÇ áëïÇϳÝ, ¨ ǯÝã ë³ñë³÷»ÉÇ ï»ëù áõÝ»ÇÝ Ýñ³Ýù£ ²Û¹ ϳݳÝóÇó Ù»ÏÁ ÍÉÏ»ó ÇÙ ÑÇí³Ý¹³Ýáó£ ²Ñ³ û ÇÝã å³ïÙ»ó ݳ. 42


§ºñµ ʳñµ»ñ¹áõÙ Ññ³Ù³Ý ïñí»ó, áñ í³ÕÁ Ù»ñ óÕÇ Ñ»ñÃÝ ¿, »ë Ñá·³óÇ, áñ »ñÏáõ ³ÕçÇÏÝ»ñë ¿É É³í ѳ·áõëï»Õ»Ý áõݻݳݣ ²ÙáõëÇÝë µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ ²Ù»ñÇϳÛáõÙ ¿ñ, ³Ûɳå»ë ݳ ³ÛÅÙ ³ñ¹»Ý ٳѳó³Í ÏÉÇÝ»ñ, ù³ÝÇ áñ Ù»ñ óÕÇ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ñ¹»Ý ѳí³ù»É-ï³ñ»É ¿ÇÝ ¨, ÇÝãå»ë Ñ»ïá Éë»óÇÝù, ëå³Ý»É£ ø³ÝÇ áñ ãϳñáÕ³ó³Ýù ·ñ³ëï ׳ñ»É, å»ïù ¿ áïùáí ·Ý³ÛÇÝù£ ֳݳå³ñÑ ÁÝÏÝ»Éáõó ³é³ç »ñ»ÏáÛ³Ý í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù ѳí³ùí»óÇÝù Ù»ñ »Ï»Õ»óáõÙ£ ȳó áõ ÏáÍÇ ÙÇçÇó ÙdzÛÝ ÙÇ ³Õ»ñë ¿ñ ÉëíáõÙ. §²¯Ë ²ëïí³Í (µÝ³·ñáõÙª Û³¯ ²ëïí³Í), ËÕ׳ ½Ù»½¦£ гçáñ¹ ³é³íáïÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑ ÁÝϳÝù ¹»åÇ Ø³É³Ãdz£ ¶Ý³Éáí Ù»ñ ËáõÙµÁ ٻͳÝáõÙ ¿ñ, ³ÛÉ í³Ûñ»ñÇó ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ ¿É Ùdzó³Ý Ù»½£ سɳÃdzÛáõÙ, ë³Ï³ÛÝ, µ³Å³Ýí»óÇÝù£ îÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ï³ñ³Ý£ Ø»Ýù (ϳݳÛù áõ »ñ»Ë³Ý»ñÁ) ³í»ÉÇ áõß åÇïÇ Ñ»ï¨»ÇÝù Ýñ³Ýó£ Þ³µ³ÃÝ»ñ ³Ýó ÏñÏÇÝ Ùáï»ó³Ýù º÷ñ³ïÇÝ, áñÇ íñ³Ûáí ÙÇ ³Ý·³Ù ³ñ¹»Ý ³Ýó»É ¿ÇÝù ʳñµ»ñ¹Ç áõ سɳÃdzÛÇ ÙÇç¨ ·ïÝíáÕ ÷³Ûï» Ï³Ùñçáí£ ²Ûëï»Õ, ë³Ï³ÛÝ, ϳÙáõñç ãϳñ£ úñ»ñáí åÇïÇ ëå³ë»ÇÝù, ÙÇÝ㨠ÙÛáõë ³÷Á ÷á˳¹ñí»Éáõ Ñ»ñÃÁ Ù»½ ѳëÝ»ñ£ ÆëÏ ëå³ëáÕÝ»ñÁ ѳ½³ñ³íáñÝ»ñ ¿ÇÝ£ àÙ³Ýù ù³çáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Ý í»ñç ï³Éáõ Çñ»Ýó ï³é³å³ÝùÝ»ñÇÝ, ù³ÝÇ áñ ÑáñÓ³ÝùÁ Ùáï ¿ñ£ ´³Ûó »ë ¹»é »ñ»Ë³Ý»ñ áõÝ»Ç áõ ÙÇ ùÇã ¿É ÷áÕ£ ºñµ í»ñç³å»ë ·»ïÝ ³Ýó³Ýù, ѳë³Ýù ÙÇ ³ÝµÝ³Ï ù³ñ³ëï³Ý£ Ø»Ï ¿É ùñ¹»ñÁ Ù»½ µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÇó ßñç³å³ï»óÇÝ áõ Ïñ³Ï µ³ó»óÇÝ Ù»ñ ËÙµÇ íñ³£ ¸³ ëáëϳÉÇ ÑÁñÙÁßïáó ëï»ÕÍ»ó£ Þ³ï »ñ»Ë³Ý»ñ áõ ϳݳÛù áïùÇ ï³Ï ÁÝÏÝ»Éáíª Ë»Õ¹³Ù³Ñ »Õ³Ý£ ÆëÏ ³ñÛáõݳñµáõ ùñ¹»ñÝ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ Ùáï»ó³Ý£ ì»ñç³å»ë »ñ»ÏáÝ Çç³í, á×ñ³·áñÍÝ»ñÁ Ñ»é³ó³Ý, ë³Ï³ÛÝ Ñ³çáñ¹ ûñÁ »Ï³Ýª ϻݹ³ÝÇ Ùݳó³ÍÝ»ñÇ áõ ëå³Ýí³ÍÝ»ñÇ Ñ³·áõëïÝ»ñÁ ѳݻÉáõ£ ºë áõ »ñ»Ë³Ý»ñë Ù»ñÏ ¿ÇÝù, µ³Ûó áã íÇñ³íáñ£ γݳÝóÇó ß³ï»ñÁ ¹»é ϳñáÕ ¿ÇÝ ù³Ûɻɣ ´³Ûó á±õñ ·Ý³ÛÇÝ£ ²Ûëå»ë ÙݳóÇÝù ï»ÕáõÙ ù³Õó³Í, ͳñ³í áõ Ù³Ñ ï»Ýã³Éáí£ ºñ»ÏáÛ³Ý ³ñ¹»Ý áõųëå³é ¿Ç »Õ»É, Ùï³Í»óǪ í»ñçë »Ï»É ¿£ ²Ï³ÝçÝ»ñë ïÝùáõÙ ¿ÇÝ »ñ»Ë³Ý»ñÇë Ó³ÛÝÇó, áñ ³Ý¹³¹³ñ ɳó ¿ÇÝ ÉÇÝáõÙ áõ å³å³Ï É»½íáí ³ëáõÙ. §Ø³ÛñÇÏ, ѳó, Ù³ÛñÇÏ, ѳó (µÝ³·ñáõÙª Mairik, Haz, Mairik, Haz)£ ²Û¹ å³ÑÇÝ ÙÇ ùáõñ¹ ¿ñ ³ÝóÝáõÙ Ù»ñ Ùáïáí£ Êݹñ»óÇ Ýñ³Ýª »ñ»Ë³Ý»ñÇë í»ñóÝÇ áñå»ë emaret allah (²ëïÍáõ ³í³Ý¹)£ ܳ í»ñóñ»ó »ñ»Ë³Ý»ñÇë£ Â»¨ ѳñÛáõñ ³Ý·³Ù Ù³Ñ ¿Ç ó³ÝϳÝáõÙ, µ³Ûó ³ÛÝ ã¿ñ ·³ÉÇë£ Ø³Ñ³ó³Í ϳݳÝó áõ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¹Ç³ÏÝ»ñÇ ·³ñß³ÑáïÁ ß³ï áõ43


Żճó³í£ ²é³íáïÛ³Ý ÏáÕÙ ÙÇ ù³ÝÇ Ï³Ý³Ýóáí ׳ݳå³ñÑ ÁÝϳÝù£ ¸»åÇ á±õñ£ à±í ·Çï»ñ£ êïáõÛ·ª ¹»åÇ Ù³Ñ£ ìñ³ ѳë³í Ï»ëûñí³ ßá·Á£ ²ñ¨Á ë³ñë³÷»ÉÇ ÏǽáõÙ ¿ñª µßïÇÏÝ»ñ ³é³ç³óÝ»Éáí Ù»ñ Ù»ñÏ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ íñ³£ гë³Ýù ÙÇ Ñ»ñÏ³Í ¹³ßï, å³éÏ»óÇÝù ³ÏáëÝ»ñÇ Ù»ç áõ ßá·Çó å³ßïå³Ýí»Éáõ ѳٳñ ͳÍÏí»óÇÝù ÑáÕáí£ Ø³ÑÁ ¹³ñÓÛ³É ã¿ñ áõ½áõÙ ·³É áõ ÷ñÏ»É Ù»½£ гçáñ¹ ûñÁ ÙÇ ·ÛáõÕ Ñ³ë³Ýù, áñï»Õ ѳۻñ ¿ÇÝ ³åñáõÙ£ ¸³ ¶³ñÙáõçÝ ¿ñª àõñý³ÛÇó Ù»Ï Å³Ù Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³£ ²ÛÝï»Õ Ù»Ýù ÙÇ Ï»ñå ѳ·Ýí»óÇÝù, ÇÝÓ ÙÇ ß³åÇÏ Ñ³ë³í, áñ ѳ½Çí ÍÝÏÝ»ñÇë ¿ñ ѳëÝáõÙ£ ²ÙµáÕç ·ÛáõÕÁ Éóí³Í ¿ñ µéݳ·³ÕÃí³Í ϳݳÝóáí£ ØÇ ù³ÝÇ ûñ ³Ýó »Ï³í ÙÇ áëïÇÏ³Ý áõ Ù»½ ѳí³ù»Éáíª ùß»ó-µ»ñ»ó àõñý³¦£ ê³ ¿ ºÕë³ÛÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁª ˳ñµ»ñ¹óÇ ÙÇ ÏÝáç áõ Ùáñ, áñÁ Ù»ÏÝ ¿ñ ѳ½³ñ³íáñÝ»ñÇó£ Üñ³ »ñ»Ë³Ý»ñÁ »ñµ»ù ³Ûɨë ã·ïÝÁí»óÇÝ£ Ðàôê²Ð²îàôÂÚ²Ü Øºæ гۻñÇ ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Éáí ³í»ÉÇ áÕµ»ñ·³Ï³Ý Ó¨»ñ ¿ñ ÁݹáõÝáõÙ£ úñ ûñÇ àõñý³Ý í»ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ³Ñ³íáñ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã³ï»ñ³µ»ÙÇ£ ø³Õ³ùÇ Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³Ï»É ¿ñ Ñáõë³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ£ Üñ³Ýù áñáß»óÇÝ Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÁ Ñݳñ³íáñÇÝ ã³÷ óÝÏ í³×³é»É ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ, ½ÇÝí»óÇÝ áõ Ãáõñù»ñÇ ¹»Ù ϳÝáݳíáñ å³Ûù³ñ ëÏë»óÇÝ£ гÛÏ³Ï³Ý Ã³ÕÁ å³ïݻ߻Éáíª µ³Å³Ý»óÇÝ Ãáõñù³Ï³ÝÇó£ ø³ÝÇ áñ ¹ñ³ ¹ÇñùÁ Ãáõñù³Ï³ÝÇó µ³ñÓñ ¿ñ, ѳۻñÁ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ áõÝ»ÇÝ£ ÜáõÛÝÇëÏ ÙáÉɳݻñÁ ã¿ÇÝ Ñ³Ù³ñÓ³ÏíáõÙ ÙÇݳñ» µ³ñÓñ³Ý³É ³ÕáÃùÇ£ Âáõñù»ñÇ ÷áÕáóÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Û»ñÇ Ïñ³ÏÇ ï³Ï£ Àëï àõñý³ÛÇ ïÝ»ñÇ ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý ϳéáõóí³ÍùÇ ³Ù»Ý ïáõÝ ÙÇ ÷áùñÇÏ ³Ùñáó ¿ñ£ лÝó áñ ÷³Ïí»ñ, ¹Åí³ñ ¿ñ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ Ñ³ëݻɣ γé³í³ñáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ·ñ»Ã» ½ÇÝíáñÝ»ñ ãáõÝ»ñ£ ÆëÏ ÙÇ ÷áùñ ËáõÙµ áëïÇϳÝÝ»ñáí Ñݳñ³íáñ ã¿ñ áñ¨¿ µ³Ý Ó»éݳñϻɣ »¨ ϳÛÇÝ Ñ³í³ù³·ñí³Í ϳٳíáñÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó å³Ï³ëáõÙ ¿ñ ½»ÝùÝ áõ ½ÇݳÙûñùÁ£ ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ å³ßïå³Ýí»É ѳۻñÇ ·ñáÑÝ»ñÇó ÙÇÝ㨠áñ гɻåÇó û·ÝáõÃÛáõÝ Ñ³ëÝ»ñ£ ä³ß³ñÙ³Ý 9-ñ¹ ûñÁ Å³Ù³Ý»ó ·»Ý»ñ³É ü³ËñÇݪ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñÛáõñ ½ÇÝíáñÝ»ñáí ¨ Ãݹ³ÝáÃÝ»ñáí£ Üñ³

44


ѳÙѳñ½Á ·»ñٳݳóÇ ÏáÙë ¿ñ£ Üñ³Ýù ϳñáÕ³ó³Ý ù³Õ³ù ÙïÝ»É ÙdzÛÝ ·Çß»ñáí ¨ ³ÛÝ ¿Éª Ù»Í Ññ³Ó·áõÃÛ³Ý Ý»ñùá, ù³ÝÇ áñ ÙÇ ËáõÙµ ù³ç³½áõÝ Ñ³Û»ñ áñáᯐ ¿ÇÝ Ãݹ³ÝáÃÝ»ñÇ ÷³Ï³Õ³ÏÝ»ñÁ ·áճݳÉ, ÙÇ µ³Ý, áñ Ýñ³Ýó ãѳçáÕí»ó£ гçáñ¹ ûñÝ ÇÝÓ Ï³Ýã»óÇÝ Ý³Ñ³Ý·³å»ïÇ Ùáï£ ²ÛÝï»Õ ÇÙ³ó³, áñ ÇÙ µ³ñ»Ï³Ù È»ëÉÇÇÝ Ñ³çáÕí»É ¿ñ Ý³Ù³Ï áõÕ³ñÏ»É Ý³Ñ³Ý·³å»ïÇÝ, áñáí ËݹñáõÙ ¿ñ ³½³ï»É Çñ»Ý£ ºë å»ïù ¿ ÷áñÓ»Ç È»ëÉÇÇÝ ¹áõñë µ»ñ»É ѳۻñÇ ¹Çñù»ñÇó£ гÛÏ³Ï³Ý Ã³Õ ·Ý³Éáõ ÇÙ ³é³ç³ñÏÁ ݳѳݷ³å»ïÝ ³ÝÙÇç³å»ë Ù»ñÅ»óª å³ï׳鳵³Ý»Éáí, áñ áñå»ë ݳѳݷ³å»ï ÇÝùÁ å³ï³ë˳ݳïáõ ¿ ÇÙ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ£ ⿱ áñ Ñݳñ³íáñ ¿ñ, áñ ѳۻñÝ ÇÝÓ ³Ûɨë ÃáõÛÉ ãï³ÛÇÝ ¹áõñë ·³É óÕÇó£ àõñ»ÙÝ ³é³ç³ñÏ»óÇ Ý³Ù³Ï áõÕ³ñÏ»É È»ëÉÇÇÝ£ ܳٳÏÁ åÇïÇ ï³ÛÇ å³ïÝ»ßÇ íñ³ Ï³Ý·Ý³Í Ñ³Û»ñÇó Ù»ÏÇÝ, ¨ Ýñ³ ÙÇçáóáí ѳëóÝ»Ç È»ëÉÇÇÝ£ ²ÛÝï»Õ Ýßí»Éáõ ¿ñ ëïáõÛ· ųÙÁ, »ñµ ݳ å»ïù ¿ ¹áõñë ·³ñ óÕÇó£ ²Ûë ³é³ç³ñÏÝ ÁݹáõÝí»ó£ ܳٳÏÁ ·ñ»Éáõó Ñ»ïá áëïÇϳÝÝ»ñÇ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùµ Ùáï»ó³ å³ïÝ»ßÇÝ áõ ³ÛÝï»ÕÇó Ó³ÛÝ»óÇ. – ¶¨áñ·, ¶¨áñ·,– ³ÛëÇÝùÝ ³ÝáõÝÁ áñ¨¿ ѳÛÇ, áñ ϳñáÕ ¿ñ ·ïÝí»É Ùáï³Ï³ ïÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ£ àñáß Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó »Ï³í å³ï³ë˳ÝÁ. – à±í »ë£ – ºë »Ù, Ú³ÏáµÁ£ Øá°ï ³ñÇ, ù»½ íñ³ ã»Ý Ïñ³ÏÇ, Ý³Ù³Ï »Ù ï³Éáõª å³ñáÝ È»ëÉÇÇÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ£ – Øáï»óÇñ ¹é³ÝÁ, ù»½ ã»Ýù íݳëÇ,– å³ï³ë˳ݻóÇÝ Ý»ñëÇó£ ²å³ ³ë³óÇ, áñ ݳٳÏÁ Ý»ïáõÙ »Ù ·áñ·³·áñͳñ³ÝÇ Ùáï ·ïÝíáÕ ï³Ý µ³ÏÁ, áñ ·Ý³, í»ñóÝÇ áõ È»ëÉÇÇÝ ï³ÝÇ£ ²Û¹å»ë ¿É ³ñ»óÇÝù£ ê³Ï³ÛÝ å³ï³ëË³Ý ëï³ó³ Ï»ëûñÇó ß³ï ³í»ÉÇ Ñ»ïá ÙdzÛÝ£ гÛÝ ÇÝÓ ³ë³ó, áñ È»ëÉÇÇ ·ñ³ÍÁ ϳñáÕ »Ù ϳñ¹³É Ýñ³ ï³Ý íñ³£ ø³Õ³ùÇó ¹áõñë ÙÇ µÉñ³Ï ϳñ, áñï»ÕÇó É³í ¿ñ »ñ¨áõÙ È»ëÉÇÇ ïáõÝÁ£ ²ÛÝï»ÕÇó ѻ鳹Çï³Ïáí ϳñ¹³óÇ. §àõ½áõÙ »Ù ·³É, µ³Ûó ÇÝÓ ã»Ý ÃáÕÝáõÙ¦£ ²ÛëåÇëáí å³ñ½ ¿ñ, áñ ÙÇëÇáÝ»ñÁ ѳۻñÇ ·»ñÇÝ ¿ñ£ êÏëí»ó ѳÛÏ³Ï³Ý Ã³ÕÇ éÙµ³ÏáÍáõÙÁ, áñÁ 層ó áõà ûñ£ ²å³ ѳۻñÁ Çñ»Ýó ϳݳÝóÇó ÙÇ ËáõÙµ ëåÇï³Ï ¹ñáßáí áõÕ³ñÏ»óÇÝ Ãáõñù»ñÇ Ùáï ѳÝÓÝí»Éáõ Ù³ëÇÝ áõÕ»ñÓáí£ ¶»Ý»ñ³ÉÁ Ññ³Ù³Ý ³ñӳϻó, áñ ѳۻñÁ ѳçáñ¹ ³é³íáïÛ³Ý ³ÝÓݳïáõñ ÉÇÝ»Ý, Áëï áñáõÙ ³ÛÝ å³ÛÙ³Ýáí, áñ ϳݳÛù áõ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ¹áõñë ·³ÛÇÝ ê³Ùë³ïÇ ¹³ñå³ëÇó ÙdzÛÝ Ù»Ï³Ï³Ý ÷áùñÇÏ Ï³45


åáóáí£ Ü³ ѳÛïÝ»ó, áñ Ýñ³Ýó ³Ýѳå³Õ ï»Õ³Ñ³ÝáõÙÁ å³ñï³¹Çñ ¿£ ÆëÏ ïÕ³Ù³ñ¹ÇϪ Ó»éù»ñÁ í»ñ, ѳÝÓÝí»Éáõ ¿ÇÝ ²µñ³Ñ³ÙÇ É׳ÏÇ Ùáï£ ºñµ ³Ûë ÉáõñÝ ³é³, ·ÉáõËë µéÝ»óÇ£ ÆÝãá±õ ѳÝÓÝí»óÇÝ£ ³ÕÁ ѳٳñÛ³ ã¿ñ íݳëí»É Ãݹ³ÝáÃÝ»ñÇ Ïñ³ÏáóÝ»ñÇó, ÇëÏ áõï»ÉÇùÇ å³ß³ñÁ íëï³Ñ³µ³ñ ¹»é »ñϳñ ϵ³í³Ï³Ý³óÝ»ñ£ ´³óÇ ³Û¹ª ѳۻñÇÝ ã¿ñ ëå³éÝáõ٠ݳ¨ çñÇ å³Ï³ëÁ, ãÝ³Û³Í çñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ Ñ»Ýó ëϽµÇó Ïïñ»É ¿ÇÝ. 㿱 áñ ·ñ»Ã» Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ïáõÝ Çñ çñÑáñÝ áõÝ»ñ£ гۻñÁ ݳ¨ å»ïù ¿ ·Çï³Ïó»ÇÝ, áñ áõà ûñí³ å³ß³ñáõÙÇó Ñ»ïá, áñÁ Ùáï ѳñÛáõñ ÃáõñùÇ ÏÛ³Ýù ËÉ»ó, ³ÛÉ¨ë ³ÝÑݳñ ¿ñ ÑáõÛë ¹Ý»É Ãáõñù»ñÇ áÕáñÙ³ÍáõÃÛ³Ý íñ³, ÝáõÛÝÇëÏ »Ã» Ëáëï³óí»ñ£ ºñ»ÏáÛ³Ý ¹»Ù í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù ÑÝã»óÇÝ »ñÏáõ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ½³Ý·»ñÁ£ سÛñ ï³×³ñáõÙ ï»ÕÇ ¿ñ áõÝ»ó»É í»ñçÇÝ Ñ³í³ùÁ£ ²Û¹ ûñÁ Ïáïáñ³Ï³éáõÙµÇó ëå³Ýí»É ¿ñ ³é³çÝáñ¹Áª ³åëï³ÙµáõÃÛ³Ý Ñá·ÇÝ£ ¸ñ³Ýáí ÇëÏ ³ßËáõųó³Ý ³ÛÝ Ñ³Û»ñÁ, áñáÝù ëϽµÇó ¨»Ã ¹»Ù ¿ÇÝ ³åëï³ÙµáõÃÛ³ÝÁ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ѳçáñ¹ ûñÁ ÁݹáõÝí»É ¿ñ ѳÝÓÝí»Éáõ áñáßáõÙÁ£ ²é³íáïÛ³Ý Å³ÙÁ 9-Ç Ùáï ·Ý³óÇ áëïÇϳݳïáõݪ ÑáõÛë áõݻݳÉáí ³ÛÝï»Õ ѳݹÇå»É ÇÙ µ³ñ»Ï³Ù È»ëÉÇÇÝ£ ֳݳå³ñÑÇÝ Ñ³Ý¹Çå»óÇ Ï³Ý³Ýó áõ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÙÇ »ñϳñ ß³ñ³ëÛ³Ý, áñáÝó ï³ÝáõÙ ¿ÇÝ ù³Õ³ùÇó ¹áõñë ·ïÝíáÕ ×³Ùµ³ñÝ»ñÁ£ §ú¯, »Õµ³Ûñ Ú³Ïáµ, ÷ÁñÏÇñ Ù»½¦,– ϳÝãáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ýù£ ´³Ûó DZÝã ϳñáÕ ¿Ç »ë ³Ý»É£ àãÇ°Ý㣠Æñáù, áëïÇϳݳï³ÝÁ ѳݹÇå»óÇ µ³ñ»Ï³ÙÇë, áñÁ ß³ï ³ÛɳÛÉí³Í ¿ñ£ Üϳï»óÇ Ý³¨, áñ ³Û¹ å³ÑÇÝ ÇÙ Ý»ñϳÛáõÃÛáõÝÁ áëïÇϳÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ó³ÝϳÉÇ ã¿ñ£ Þ»ÝùÇ ³éç¨ Ù»Í ³ÕÙáõÏ ¿ñ£ ´»ñ»óÇÝ ¿ßÇ íñ³ ѻͳÍ, »ñϳñ, ËéÝí³Í Ù³½»ñáí ÙÇ Í»ñ éáõëÇ£ ܳ 500 Ý»ñϳÉí³ÍÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ£ ÜáõÛÝ å³ÑÇÝ Ý³ ¿ßÇó ÁÝÏ³í£ Þñç³å³ïáÕ Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³ñí³ÍáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ý ÏáßÇÏÝ»ñÇ ÏñáõÝÏÝ»ñáí£ ²ÝÙÇç³å»ë Ýϳï»óÇ, áñ ݳ ͳÝñ ÑÇí³Ý¹ ¿ ¨ µáÕáù»óÇ ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ£ àëïÇϳݳå»ïÁ ѳñ·»ó Ëݹñ³Ýùë, ¨ áñáßí»ó, áñ ÑÇí³Ý¹Á ÇÙ ÑÇí³Ý¹³Ýáó ï»Õ³÷áËíÇ£ ÆëÏ »ñµ »ë ÙÇ ùÇã áõß ÑÇí³Ý¹³Ýáó ·Ý³óÇ, éáõëÝ ³ÛÝï»Õ ã¿ñ£ ܳ ïÇýáí ÑÇí³Ý¹ ¿ñ áõ ׳ݳå³ñÑÇÝ Ù³Ñ³ó»É ¿ñ£ Æç³í ½³ñÑáõñ»ÉÇ ÙÇ »ñ»ÏᣠȻëÉÇÇÝ µ³Ýï ¿ÇÝ ï³ñ»É£ ØÇ Í³ÍÏáó ¨ ÙÇ ùÇã áõï»ÉÇù Ñ»ïë í»ñóÝ»Éáíª ·Ý³óÇ áëïÇϳݳïáõÝ£ ØÇçÝáñ¹»óÇ µ³ñ»Ï³ÙÇë ѳٳñ áõ ³½³ï»óÇ Ýñ³Ýª Ëáëï³Ý³Éáí Ñá· ï³Ý»É, áñ ݳ ã÷³ËãÇ£ 46


îáõݹ³ñÓÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ »ñÏáõëáí ³ñ³· ³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝù ÙÇ Ù½ÏÇÃÇ Ññ³å³ñ³Ïáí£ úï³ñ³½·Ç ½ÇÝíáñÝ»ñÁ Ïáåïáñ»Ý µÕ³í»óÇÝ Ù»½ íñ³ª å³Ñ³Ýç»Éáí áñ ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»é³Ý³Ýù Ññ³å³ñ³ÏÇó, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ Çñ»Ýó å»ïù ¿ñ£ öáÕáóáõ٠ѳݹÇå»óÇÝù µ³Ýï³ñÏÛ³ÉÝ»ñÇ ÙÇ Ù»Í ËÙµÇ, áñ ï³ÝáõÙ ¿ÇÝ ã»ñù»½Ý»ñÁ£ г½Çí ¿ÇÝù ѳë»É ÇÙ ï³Ý Ùáï»ñÁ, »ñµ ï³ñµ»ñ ï»Õ»ñÇó, ³Ûë ³Ý·³Ù ³ñí³ñÓ³ÝÝ»ñÇó, Ïñ³ÏáóÝ»ñ Éë»óÇÝù£ ÈëíáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ ó³íÇ ïÝùáóÝ»ñ£ ÐÇÙ³ ѳëϳó³, áñ ³é³íáïÛ³Ý Ñ³ÝÓÝíáÕ Ñ³Û»ñÇ Ñ³ßÇíÝ »Ý Ù³ùñáõÙ£ ÜáõÛÝ ·áñÍÇ íñ³ ¿ÇÝ Ù³ñ¹ÇÏ Ý³¨ Ù»ñ Ñ»Ýó Ýáñ ³Ýó³Í Ù½ÏÇÃÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ£ ê³ñ³÷Á å³ï»ó Ù»½£ ijÙÁ 10-Ý ¿ñ, ѳÝϳñÍ Í»Í»óÇÝ ÇÙ ï³Ý ¹áõéÁ£ à±í ¿ñ, áñ ѳٳñÓ³Ïí»É ¿ñ ÑÇÙ³ ·³É ÇÙ ïáõÝ£ §Ú³Ïáµ ¿ý»Ý¹Ç¦, Éëí»ó ó³Íñ ÙÇ Ó³ÛÝ£ ¸é³Ý ³å³Ïáõ ÙÇçÇó ï»ë³ Ù»ñÏ, ë¨ ÙÇ Ù³ñÙÇÝ£ ì³ñ³Ý»Éáí ¹áõéÁ µ³ó»óÇ áõ ѳñóñÇ. §à±í »ë ¹áõ¦£ §ºë »Ù, гÏáµÁ, ùá µ»éݳÏÇñÁ£ ²ëïÍá ëÇñáõÝ, ÇÝÓ ÙÇ ³ÝÏÛáõÝ ïáõñ, áñï»Õ ϳñáճݳ٠ѳݷÇëï Ù»éݻɦ£ Üáñ Ýϳï»óÇ, áñ ݳ Ù»ñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ µ»éݳÏÇñÝ ¿, áñ ѳí³Ý³µ³ñ »Õ»É ¿ ³Ûëûñí³ Ñ³ÝÓÝíáÕÝ»ñÇ Ù»ç, ³å³ Ù½ÏÇÃÇ µ³ÏáõÙ ëå³Ýí³ÍÝ»ñÇ ¨ Ù»é³ÍÝ»ñÇ ÙÇçÇó ѳñáõÃÛáõÝ ¿ ³é»É£ гϳé³Ï ³Ù»Ý íï³Ý·Çª ³ñ»óÇ ³ÛÝ, ÇÝãÇó ã¿Ç ϳñáÕ Ññ³Å³ñí»É£ Âßí³éÇÝ ï³ñ³Ýù ÑÇí³Ý¹³Ýáó, áñï»Õ ϳñ»óÇÝù Ýñ³ ¹»ÙùÇ áõ ÍáÍñ³ÏÇ íñ³ Ïïñí³ÍùÇ ãáñë í»ñù»ñÁ£ ê²ðê²öÆ úðºðÀ ¸ºè Þ²ðàôܲÎìàôØ ºÜ àõñý³ÛÇó ϳݳÝó áõ »ñ»Ë³Ý»ñÇ µéݳ·³ÕÃÁ ëÏëí»É ¿ñ Ñ»Ýó ѳÝÓÝí»Éáõ ѳçáñ¹ ûñÁ, ë³Ï³ÛÝ ÙÇÝ㨠Ùáï³íáñ³å»ë 15000 ÏÇÝ áõ »ñ»Ë³ ׳ݳå³ñÑ ¹ñí»óÇÝ, å³Ñ³Ýçí»ó Ùáï 14 ûñ£ Ø»Í ×³Ùµ³ñÝ»ñáõÙ, áñï»Õ Ýñ³Ýù ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ ï³ñѳÝÙ³Ý, ï»ÕÇ ¿ÇÝ áõÝ»ÝáõÙ Ñáõë³ÉùáõÃÛ³Ý ëáëϳÉÇ ³ñ³ñùÝ»ñ£ ÌÍÏ»ñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ËÙµ»ñáí ÁÝÏ³Í ¿ÇÝ µ³ÏáõÙ ¨ ïÝù³Éáí ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó í»ñçÇÝ£ àã µáÉáñ Ù³Ûñ»ñÝ áõÝ»ÇÝ ù³çáõÃÛáõݪ Ýñ³Ýó Ù»Í çñ³í³½³ÝÁ Ý»ï»Éáõ£ âÝ³Û³Í ¹ñ³Ýª ³Ù»Ý ³é³íáï ³Û¹ ³í³½³ÝÇó ѳÝíáõÙ ¿ÇÝ Ù»Í Ãíáí ϳݳÝó áõ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¹Ç³ÏÝ»ñ£ ÎÇÝë áõ »ë ³Ù»Ý ûñ ³ÛÝï»Õ ï³ÝáõÙ ¿ÇÝù ѳóÇ Ù»Í µ»éÝ»ñ£ ¸³ ß³ï íï³Ý·³íáñ ·áñÍ ¿ñ, ù³ÝÇ áñ ù³ÕóÝ ³×áõÙ ¿ñ, ÇëÏ µÍ³íáñ ïÇýÁ, ѳïϳå»ë µéݳ·³ÕÃí³ÍÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ, ß³ï ½áÑ»ñ ¿ñ ËÉáõÙ£ 47


²Ù»Ý ûñ ÙÇ Ýáñ ËáõÙµ ¿ñ ׳ݳå³ñÑ ÁÝÏÝáõÙ£ ²Ñ³íáñ ï»ë³ñ³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ£ ²Ñ³° ÙÇ ÏÇÝ áõ½áõÙ ¿ ëå³Ýí»É ï»ÕÝáõï»ÕÁ£ ܳ, ÁÝÏ³Í ·»ïÝÇÝ, ËݹñáõÙ ¿ñ áëïÇϳÝÇÝ, áñ ëíÇÝáí ËáóáïÇ Çñ»Ý, ÇëÏ í»ñçÇÝë ÙdzÛÝ Ã»Ã¨³ÏÇáñ»Ý ¿ñ ͳÏÍÏáõÙ Ýñ³ Ù³ñÙÇÝÁ£ Æ í»ñçá ÏÇÝÁ áïùÇ ¿ »ÉÝáõÙ áõ ·ÝáõÙ£ àõñÇß Ï³Ý³Ûù, »ñµ ׳ݳå³ñÑÇÝ Ñ³ó ¿Ç µ³Å³ÝáõÙ, µÕ³íáõÙ ¿ÇÝ. §Ø»½ ѳó ãµ»ñ»°ë, Ãá°õÛÝ µ»ñ¦£ γÛÇÝ ¨ ³ÛÝåÇëÇÝ»ñÁ, áñ óáõÛó ï³Éáí ÏáϳÛÇÝÇ ëñí³ÏÁª áõ½áõÙ ¿ÇÝ Çٳݳɪ ÇÝãù³Ý û·ï³·áñÍ»Ý å³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÇó, áñ Ù»éݻݣ Üñ³Ýù ³ñ¹»Ý Ýϳï»É ¿ÇÝ, áñ Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ÁݹáõÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ù³ñ¹ ãÇ Ù³Ñ³ÝáõÙ£ ¸³ áñáß ï»ë³ÏÇ ÃáõÛÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³å³óáõóí³Í ѳïÏáõÃÛáõÝ ¿£ Æ å³ïÇí ѳۻñÇ å»ïù ¿ ³ë»É, áñ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó ß³ï»ñÁ ã¿ÇÝ Ñ³ÝÓÝíáõÙ£ Üñ³Ýù ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ÇÝ Ã³ùÝí³Í ϳ٠Ëñ³Ù³ï³íáñí³Í ÙÝ³É Çñ»Ýó ù³ñ³ß»Ý ïÝ»ñáõÙ£ ºí ³Ûëå»ë, ÙÇÝ㨠³ÙµáÕç óÕÇ ·ñ³íáõÙÁ, ·ñ»Ã» Ù»Ï ³ÙÇë ï¨»ó£ ²Û¹ ųٳݳϳÙÇçáóáõÙ Ù»ñà Áݹ Ù»ñà ÉëíáõÙ ¿ÇÝ ³é³ÝÓÇÝ Ïñ³ÏáóÝ»ñ, ϳ٠¿É Ïñ³ÏÇ ¿ÇÝ ïñíáõÙ Í»ñå»ñÝ áõ óùëïáóÝ»ñÁ£ гÝÓÝíáÕ áã µáÉáñ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ ¿ÇÝ ³ÝÙÇç³å»ë áãÝã³óíáõÙ£ è³½Ù³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ Ý³Ë áõ½áõÙ ¿ñ Ëáßï³Ý·áõÙÝ»ñáí ×ß·ñÇï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ëï³Ý³É ¹»åù»ñÇ Ù³ëÇÝ£ ²Û¹ Ñ»ï³ùÁÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ ¿ñ ³ÛÉáó Ãíáõ٠ݳ¨, áñ áÙÝ ù³Ñ³Ý³ óùÝí³Í ¿ñ ¹³ÝdzóÇ ÙÇëÇáÝ»ñáõÑÇ ø³ñÇÝ Ú»÷»Ç ï³ÝÁ£ ²Û¹å»ë ¿É ϳñ£ ê³Ï³ÛÝ ëå³éݳóáÕ Ëáõ½³ñÏáõÃÛ³Ý ÉáõñÝ ³éÝ»ÉáõÝ å»ë Ëǽ³Ë ïÇÏÇÝÁ ³Û¹ Ù³ñ¹áõÝ Ûáà ³ÛÉ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï ÙdzëÇÝ Ã³ùóñ»ó ù³Õ³ùÇó Ñ»éáõ ÙÇ ù³ñ³ÛñáõÙ£ ¸³ï³ñ³ÝÁ å³Ñ³Ýç»ó, áñ ù³Õ³ùÇë »ñ»ù »íñáå³óÇÝ»ñÁª ·»ñٳݳóÇ å³ñáÝ ¾ù³ñÃÁ, ¹³ÝáõÑÇ ûñÇáñ¹ Ú»÷»Ý áõ »ëª ßí»Ûó³ñ³óÇë, »ñ¹í»Ýù ¨ »ñ¹áõÙáí óáõóÙáõÝù ï³Ýù, áñ ã·Çï»Ýù Ñ»ï³Ëáõ½íáÕ ù³Ñ³Ý³ÛÇ ï»ÕÁ£ ²Ûë µáÉáñÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ûñÇáñ¹ Ú»÷»Ç ï³Ý ³é³çÇÝ ³ÝѳçáÕ Ëáõ½³ñÏáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïᣠ¶»ñٳݳóÇ Ñ³Ùѳñ½ÇÝ, áñÁ å»ïù ¿ Ù»½³ÝÇó ÁݹáõÝ»ñ »ñ¹áõÙÁ, Ëݹñ»óÇÝù ³ÛÝ ÷á˳ñÇÝ»É ³½ÝÇí Ëáëùáí£ Ü³ ѳٳӳÛÝí»ó. ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ý ѳçáñ¹áÕ ·Çß»ñÁ ³Û¹ ù³Ñ³Ý³Ý áõ Ýñ³ ÏÇÝÁ ÇÝùݳëå³Ý »Õ³Ý£ Ø»Ýù ûè³ó³Í ßáõÝã ù³ß»óÇÝù, áñ ³½ÝÇí Ëáëù ¿ÇÝù ïí»É£ ²ÛÝ µ³ÝÇó Ç í»ñ, áñ »ë àõñý³ÛáõÙ ³é³çÇÝÁ µÍ³íáñ ïÇý ï³ñ³, ³Û¹ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ëÏë»ó ËÇëï ï³ñ³Íí»É£ ²Ù»Ý³Ï³ï³ÕÇ ßñç³ÝÁ 1915 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇó ÙÇÝ㨠1916 Ã. ÑáõÉÇëÝ ¿ñ£ ø³Õ³ùáõÙ ¨ ßñç³Ï³ÛùáõÙ ïáõÝ ãϳñ, áñ ѳٳ׳ñ³ÏÇó ½»ñÍ 48


Ùݳó³Í ÉÇÝ»ñ£ ´³Ûó ³ÛÝ Ñ³Û»ñÇ É³í µ³ñ»Ï³ÙÝ ¿ñ, ù³ÝÇ áñ ³ñ³·áñ»Ý ï³ÝáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó£ È³í ¿ñ, áñ »ë ³ñ¹»Ý ï³ñ»É ¿Ç ³Û¹ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ¨ ÑÇÙ³ Ïá÷í³Í ¿Ç ¹ñ³ ¹»Ù£ ÐÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ÷á˳ÝóáÕ áçÇÉÝ»ñÁ ϳñáÕ ¿ÇÝ Ù³ñÙÝÇë íñ³ ëáÕáëÏ»É, áñù³Ý áõ½áõÙ ¿ÇÝ, »ë ³ÛÅ٠ϳñáÕ ¿Ç ³ß˳ï»É áõ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ£ ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ù³Õ³ùáõÙ ³ß˳ïáÕ »ñ»ù µÅÇßÏÝ»ñÇó »ñÏáõëÁ ÑÇí³Ý¹³ó³Ý, Ù»ÏÁ ٳѳó³í, ÙÛáõëÁª ³å³ùÇÝí»ÉáõÝ å»ë ï»Õ³÷áËí»ó£ ØdzÛÝ ù³Õ³ùÇ Ññ»³ µÅÇßÏÁ ãÑÇí³Ý¹³ó³í, ù³ÝÇ áñ ½·áõß³ÝáõÙ ¿ñ ·Ý³É ³ÛÝ ïÝ»ñÁ, áñï»Õ ïÇýáí ÑÇí³Ý¹ ϳñ£ ÆÝùÝ ¿ñ, áñ ËÁݹñ»É ¿ñ ÇÝÓ µÍ³íáñ ïÇýáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ ËÝ³Ù»É áõÅ»ñÇë Ý»ñ³ÍÇÝ ã³÷£ ÆëÏ Ù»ñ Ñ³Û µÅÇßÏÁ, áñ ³Ù»Ý³í³ï ûñ»ñÇÝ ïÇýáí ÑÇí³Ý¹ å³éÏ³Í ¿ñ, ³ÛÅÙ ÇÙ Í»ñ ¹éݳå³ÝÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ ÙÇ³Ï Ñ³Û»ñÝ ¿ÇÝ, áñ Ùݳó»É ù³Õ³ùáõÙ£ ܳ Çñ ³å³ùÇÝÙ³Ý ßñç³ÝáõÙ ÃáõÉáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹»ë µ»ñ»Éáíª ¹ÇÙáõÙ ïí»ó, áñ ÙáõëáõÉÙ³Ý ¹³éݳ£ гçáñ¹ ûñÁ ݳ µ³ÝïáõÙ ¿ñ Ýëï³Í£ Âáõñù»ñÝ ³ëáõÙ ¿Çݪ áí áñ Ýñ³ ÝÙ³Ý ³½³ï ³ñÓ³Ïí»Éáõó Ñ»ïá áõ½áõÙ ¿ ÙáõëáõÉÙ³Ý ¹³éݳÉ, í³ËÏáï ¿, ¨ Ýñ³ ï»ÕÁ µ³ÝïÝ ¿£ àñ ݳ ѳÙá½í³Í Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý »ñµ»ù ã¿ñ ¹³éݳ, ·Çï»ñ Ýñ³Ý ׳ݳãáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ãáõñù£ 1916 Ã. »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ ëÏë»óÇÝ Ï³Ù³ó-ϳٳó ù³Õ³ù í»ñ³¹³éÝ³É Ï»Ý¹³ÝÇ Ùݳó³Í ѳÛáõÑÇÝ»ñÁ, áñáÝù ·³ÕÃÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ ³å³ëï³Ý ¿ÇÝ ·ï»É ³ñ³µ³Ï³Ý áõ ùñ¹³Ï³Ý ·ÛáõÕ»ñáõÙ£ ø³Õ³ùáõÙ Ýñ³Ýó ³Ûɨë ã¿ÇÝ ³Ýѳݷëï³óÝáõÙ£ гۻñÇ Ñ³Ù³ñ ϳñÍ»ë û »Õ»éÝ³Ï³Ý ûñ»ñÁ í»ñç ¿ÇÝ ·ï»É£ ê³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó Ãßí³éáõÃÛáõÝÁ ¹»é ³ÝÝϳñ³·ñ»ÉÇ ¿ñ, ¨ Ù»ñ µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÁ ÝáõÛÝù³Ý ϳñ¨áñ ¿ñ, ÇÝãù³Ý ³Ù»Ý³í³ï ųٳݳÏÝ»ñáõÙ£ ²Ûë µáÉáñÇ Ñ»ï Ù»Ï áõñÇß ³Ýëå³ë»ÉÇ µ³Ý ϳï³ñí»ó£ ÜáõÛÝ »ñÇïÃáõñù»ñÁ, áñáÝù ï»Õ³Ñ³Ý»É ¿ÇÝ Ñ³Û»ñÇÝ, ³ÛÅÙ Ó»éݳÙáõË »Õ³Ý ݳ¨ ùñ¹»ñÇ ï»Õ³Ñ³ÝÙ³ÝÁ£

49


кîܲò²ìºð 1916 Ã. í»ñçÇÝ àõñý³ í»ñ³¹³ñÓ³Ý ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ Ù»Í Ãíáí µéݳ·³ÕÃí³Í ϳݳÛù, ù³Ý ϳñ»ÉÇ ¿ñ »Ýó¹ñ»É£ Üñ³Ýù, ÇѳñÏ», ϳñÇù áõÝ»ÇÝ ³Ù»Ý ϳñ·Ç û·ÝáõÃ۳ݣ γñÇù³íáñÝ»ñÇ Ù»ñ óáõó³ÏÝ»ñáõÙ ³ñ¹»Ý ·ñ³Ýó»É ¿ÇÝù áã å³Ï³ë, ù³Ý 2700 ÏÇÝ áõ »ñ»Ë³ ¨ »ñÏáõ ïáõÝ ¿É Éóñ»É ¿ÇÝù áñµ»ñáí, ³é³Ýó Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃáõÛÉïíáõÃ۳ݣ Ø»½ ѳçáÕí»ó ݳ¨ ù³Õ³ùÇó ¹áõñë û·ÝáõÃÛáõÝ Ï³½Ù³Ï»ñå»É£ ºñÏáõ ³Ý·³Ù ϳñáÕ³ó³ Ù»Í ·áõÙ³ñáí è³·³ Ù»ÏÝ»É ¨ Ñ³Û ÷³ËÁëï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝ Ñ³ëóݻɣ öáÕÁ ëï³ÝáõÙ ¿Ç гɻåÇ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ÑÛáõå³ïáëáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí£ ºñµ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ³ÛÝï»Õ ·Ý³óÇ, ÷áÕÁ ϳñáÕ³ó³ µ³Å³Ý»É ³Ý³ñ·»É£ ê³Ï³ÛÝ »ñµ ѳ½Çí ¿Ç »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù ù³Õ³ù Ùï»É, ϳÝãí»óÇ áëïÇÏ³Ý³Ï³Ý å³ñ»ïÇ Ùáï£ ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ý³Ñ³Ý·Ç Ý»ñëáõÙ ï»ÕÇó ï»Õ ·Ý³Éáõ ѳٳñ ³ÝÓݳ·Çñ áõݻݳÉáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãϳñ£ ä³ñ»ïÝ ³ÝÓݳ·Çñ å³Ñ³Ýç»ó, ÇëÏ »ë Ñ»ïë ãáõݻǣ ø³ÝÇ áñ Ñݳñ³íáñ ¿ñ, áñ »ë Éñï»ë ÉÇÝ»Ç, áñáíÑ»ï¨ ËáëáõÙ ¿Ç Ãáõñù»ñÇ ÃßݳÙÇÝ»ñÇ É»½áõÝ»ñáíª ³Ý·É»ñ»Ý, ýñ³Ýë»ñ»Ý ¨ ³ñ³µ»ñ»Ý, áõëïÇ Ý³ ÇÝÓ ³ñ·»É»ó Ùáï³Ï³ ûñ»ñÇÝ Ñ»é³Ý³É ù³Õ³ùÇó£ Ü³Ë áõ½»ó àõñý³ÛÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³Ý³É£ ܳ µéݳ·ñ³í»É ïí»ó Ç٠ϳéùÇ Ódzë³ñùÁ£ Ü»ñϳÉí³Í Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ÙÇ ÑݹÇÏ ¿ñ, áñ ÇÝÓ µ³ó³ïñ»ó ³Û¹ í³ñÙáõÝùÇ å³ï׳éÁ£ ܳ ³ë³ó, áñ ùÇã ³é³ç ¿É ÇÝã-áñ å³ñáÝ Ð³É»åÇó ÷áÕ ¿ µ»ñ»É íï³ñ³Ý¹ÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÙdzÛÝ Ã» ݳ ݳ˳å»ë ÙÇ ù³ÝÇ áëÏ»¹ñ³Ù ¿ µ³Å³Ý»É å³ßïáÝ۳ݻñÇÝ, áñå»ë½Ç ³ÛëáõÑ»ï¨ Ï³ñáճݳñ ³Ý³ñ·»É íï³ñ³Ý¹ÇÝ»ñÇÝ û·Ý»É£ ²ÛëåÇëáí, »ë ÇÙ ³Ý»ÉÇùÝ ÇÙ³ó³£ Ð»é³·ñ»óÇ àõñý³ ¨ ßáõïáí í»ñ³¹³ñÓÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ëï³ó³£ î»Õ ѳëÝ»ÉáõÝ å»ë ݳѳݷ³å»ïÝ ÇÝÓ Çñ Ùáï ϳÝã»ó áõ Ïßï³Ùµ»ó, áñ ³ÛëåÇëÇ ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ³é³Ýó ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý »ñÏñáí Ù»Ï ×³Ù÷áñ¹»É »Ù£ ܳ ÇÝÓ Ý³¨ ³ë³ó, áñ ³ÛëáõÑ»ï¨ Çñ³íáõÝù ãáõÝ»Ç áñ¨¿ ѳÛÇ ÷áÕ ï³É ³é³Ýó áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ý»ñϳÛáõÃ۳ݣ ø³ÝÇ áñ û·ÝáõÃÛáõÝ ËݹñáÕÝ»ñÁ ³Ù»Ý ûñ ÇÙ ïáõÝÁ »É áõ Ùáõï »Ý ³ÝáõÙ, ³é³ç³ñÏ»óÇ, áñ ݳ ÇÙ ï³Ý ³é³ç ³é³íáïÇó »ñ»Ïá áëïÇÏ³Ý Ï³Ý·Ý»óÝÇ£ âÁݹ³é³ç»ó, ¨ »ë ϳñáÕ³ó³ ß³ñáõÝ³Ï»É ÇÙ µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ£ 50


1915 Ã. àõñý³ µ»ñí³Í µ³Ýï³ñÏÛ³ÉÝ»ñÇÝ ÝáõÛÝ ï³ñí³ í»ñçÇÝ ÏñÏÇÝ ï³ñ³Ý£ Üñ³Ýó ï»Õ³÷áË»óÇÝ ÎáÝdzÛÇ »ñÏñ³Ù³ëª éáõëÝ»ñÇ ³é³ç˳ճóáõÙÁ ¹»åÇ ´ÇÃÉÇë å³ï׳鳵³Ý»Éáí£ ê³Ï³ÛÝ ÙÇ ù³ÝÇëÁ ÑÇí³Ý¹ ¿ÇÝ ¨ ÙݳóÇÝ£ лïá áõñÇßÝ»ñÁ »Ï³Ý£ ²Ûë µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇÝ㨠å³ï»ñ³½ÙÇ í»ñçÁ ¨ ¹ñ³ÝÇó ¿É Ñ»ïá »ë ¹³ñÓ³ û·Ý³Ï³Ý áõ ËáñÑñ¹³ïáõ£ êϽµáõÙ ³Û¹ ·áñÍáõÙ ÇÝÓ Ñáí³Ý³íáñáõÙ ¿ñ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ÑÛáõå³ïáëáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ »ñµ ³Ù»ñÇϳóÇÝ»ñÁ »ñÏñÇó Ñ»é³ó³Ý, ³Ýó³ Çëå³Ý³óÇÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ï³Ï£ ÆÝÓ, ³ÛëåÇëáí, ѳݷÇëï ÃáÕ»óÇÝ, ÙdzÛÝ µÅßÏ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇë Ù»ç ¿ÇÝ Ñ³×³Ë Ý»ÕáõÙ£ ⿱ áñ ¹ÇåÉáÙ ãáõÝ»Ç, µ³Ûó ͳé³ÛáõÙ ¿Ç áñå»ë µÅÇßÏ£ ØÛáõë ÏáÕÙÇóª »ñµ»ÙÝ, ÇÝãå»ë ïÇýÇ Å³Ù³Ý³Ï, ÝáõÛÝÇëÏ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý µÅÇßÏÝ ÇÝÓ Ïáã ¿ñ ³ÝáõÙ áõÅ»ñÇë Ý»ñ³ÍÇÝ ã³÷ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ ÝíÇñí»É£ лïá, ë³Ï³ÛÝ, ù³Õ³ùÇ µÅßÏÇ Ñ³×³Ë³ÏÇ ÷á÷áËÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ áõ ¹»Õ³ïáõÝÁ »ñÏáõ ³Ý·³Ù ÷³Ïí»ó£ ÐÇí³Ý¹Ý»ñÁ å³ñï³íáñ ¿ÇÝ 24 ųÙí³ ÁÝóóùáõÙ ÃáÕÝ»É ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ£ ²ÛÝ µ³ÝÇó Ñ»ïá, »ñµ 1915 Ã. áãÝã³óí»óÇÝ »ñÏñáõÙ ³ÛÝù³Ý ËÇëï ³ÝÑñ³Å»ßï ׳ݳå³ñÑÝ»ñ ϳéáõóáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ·áõÙ³ñï³ÏÝ»ñÁ, ³Û¹ ·áñÍÁ ß³ñáõݳϻóÇÝ ³ÛÉ ùñÇëïáÝÛ³ ½ÇÝíáñÝ»ñ£ ¸ñ³Ý Ù³ëݳÏÇó ¹³ñÓñÇÝ Ý³¨ Ñ³Û Ï³Ý³Ýó áõ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, áñÇ ßÝáñÑÇí Ýñ³Ýù ÷ñÏí»óÇÝ ëáí³Ù³ÑáõÃÛáõÝÇó£ ÆѳñÏ» ³ß˳ï³í³ñÓÁ ã¿ñ µ³í³Ï³Ý³óÝáõÙ Ýáñ ѳ·áõëïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ Üñ³Ýù Ù³Ý ¿ÇÝ ·³ÉÇë ·ñ»Ã» Ù»ñÏ íÇ׳ÏáõÙ£ ÆÝÓ Ñ³çáÕí»ó ÙÇ ù³ÝÇ Ódzµ»é ѳ·áõëï ëï³Ý³É£ ¸³ Ù»Í áõñ³ËáõÃÛáõÝ å³ï׳é»ó Ýñ³Ýó£ гïáõÏ ÙÇ ³Õ»ï ¨ë å»ïù ¿ ϳÝËí»ñ£ ÆÝãå»ë ³ñ¹»Ý Ýßí»ó, ï»ÕÇ ¿ÇÝ áõÝ»Ýáõ٠ݳ¨ ùñ¹»ñÇ ï»Õ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñ£ Üñ³Ýù ¨ë Ù³ë³Ùµ ³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝ àõñý³Ûáí, ¨ Ýñ³ÝóÇó ß³ï»ñÁ ëáí³Ù³Ñ ¿ÇÝ ÉÇÝáõÙ£ ²Ù»Ý ³é³íáï Ù½ÏÇÃÝ»ñÇ µ³Ï»ñÇó, ïÝ»ñÇó áõ ÷áÕáóÝ»ñÇó ¹Ç³ÏÝ»ñ ¿ÇÝ Ñ³í³ùáõÙ£ øñ¹»ñÇ ³Û¹ áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÝ ÇÝÓ Ñ³Ý·Çëï ã¿ñ ï³ÉÇë£ ºÃ» ÇÝÓ Ñ³çáÕí»ñ Ýñ³Ýó ѳٳñ û·ÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³É, ³Û¹å»ë ¿Ç Ùï³ÍáõÙ »ë, ³å³ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç µ»ÏáñÝ»ñÇ Ñ»ï ï³ñíáÕ ³ß˳ï³ÝùÇë ѳٳñ ÇÙ Ýϳïٳٵ ³í»ÉÇ Ý»ñáÕ³ÙÇï ÏÉÇÝ»ÇÝ£ ²Ûëå»ë, ׳ݳå³ñÑ ÁÝϳ ¹»åÇ Ð³É»å£ ÊݹñÇ Ýϳïٳٵ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ»óÇÝ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý áõ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ÑÛáõå³ïáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ¼·³ÉÇ ·áõÙ³ñ ïí»óÇÝ ÇÝÓ£ ¸ñ³Ýáí óáñ»Ý áõ ·³ñÇ ·Ý»óÇ ·ÛáõÕ»ñáõÙ áõ µ³Å³Ý»óÇ ëá51


í³Ñ³ñ ùñ¹»ñÇÝ£ ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá Çëϳå»ë áã ÙÇ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ó³ ѳۻñÇ Ñ³Ù³ñ ï³ñíáÕ Ýå³ëï³Ù³ïáõÛó ÇÙ ³ß˳ï³ÝùáõÙ£ 1916-Çó ÙÇÝ㨠1919 ÃÃ. Ýñ³Ýó ѳٳñ ²Ù»ñÇϳÛÇó áõ ºíñáå³ÛÇó ëï³ó³ ÁݹѳÝáõñ ³éٳٵ ÑÇÝ· ÙÇÉÇáÝ ådzëÃñ£ ÆÝãå»ë Ù»Ýùª ÏÇÝë áõ »ë, ³ÛÝå»ë ¿É ¹³ÝdzóÇ ÙÇëÇáÝ»ñáõÑÇ ø³ñÇÝ Ú»÷»Ý ÷áÃáñÏÇó Ñ»ïá ¿Éª ÙÇÝ㨠1917 Ã. í»ñçÁ, ÙݳóÇÝù Ù»ñ å³ßïáÝáõÙ£ Þ³ï Ï»ñϳñ»ñ, »Ã» ûÏáõ½ ÙdzÛÝ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÇ µ»ñ»Éáí ³ë»Ç, û ÇÝã ¿ ³ñ»É ѳۻñÇ Ñ³Ù³ñ ³Û¹ Ñ»ñáë ÏÇÝÁ ¨ ¹»é ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ³Ý»É£ àõ½áõÙ »Ù Ýß»É Ý³¨ Ýñ³ ·ÇñùÁ. ø³ñÇÝ Ú»÷», §àÕµ»ñ·áõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ ÅáÕáíñ¹Ç ѳٳñ å³Ûù³ñáõÙ¦£ Æñ ųٳݳÏÇÝ ÇÝÓ µ³Ëï íÇ׳Ïí»ó ûñÇáñ¹ Ú»÷»ÇÝ ²ñ¨»ÉùÇÝ Í³Ýáóóݻɣ ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, ³Ýßáõßï, »ë ã¿Ç ϳñáÕ ·áõ߳ϻÉ, áñ »ë ³ÛÝï»Õ ³ÛÝåÇëÇ ÙÇ áõÅ ¿Ç Ý»ñßÝãáõÙ, áñÁ ѻﳷ³ÛáõÙ Ó¨³íáñí»Éáí ¹³ñÓ³í ûñÇáñ¹ Ú»÷»£ ä²îºð²¼ØÆò кîà ÆÝãå»ë ³ß˳ñÑáõÙ ³Ù»Ý µ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ³Ñ³íáñ å³ï»ñ³½ÙÁ í»ñç³å»ë ³í³ñïí»ó£ ÜϳïÇ áõݻݳÉáí Ñ³Û ùñÇëïáÝ۳ݻñÇݪ Ñ³×³Ë µ³ó³Ï³ÝãáõÙ ¿ÇÝù. §ä³Ñ³å³Ý ²ëïí³Í, ³ñ¹Ûá±ù ³Ûë ·Çß»ñÁ åÇïÇ í»ñç³Ý³¦£ ¶Çß»ñÝ ³Ýó³í ¨ ×Çßï ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ݳ˳·áõß³Ï»É ¿ÇÝ àõñý³ÛÇ Ñ³Û»ñÁ. ÂáõñùÇ³Ý å³ïϳÝáõÙ ¿ñ Ù»Í å³ï»ñ³½ÙÁ ï³ÝáõÉ ïíáÕÝ»ñÇ ÃíÇÝ£ ØdzÛÝ Ã» DZÝã ¿ñ ¹³ ï³ÉÇë ѳۻñÇÝ£ ØDZû µÝ³çÝçí³Í ã¿ñ ÂáõñùdzÛáõÙ µÝ³ÏíáÕ áÕç Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á£ ƱÝã ϳñ»ÉÇ ¿ñ ³Ý»É Ýñ³Ýó Íí³ïí³Í µ»ÏáñÝ»ñáí£ ²Ûëáõѳݹ»ñÓ, ½Çݳ¹³¹³ñÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá ï»ë³Ýù Ù»Í Ãíáí ѳۻñÇ í»ñ³¹³ñÓÁ£ Æñáù ½³ñٳݳÉÇ ¿ñ, ë³Ï³ÛÝ ¨ ÙÇ Ýáñ ³å³óáõÛó, áñ ³ÛÝù³Ý ¿É Ñ»ßï ã¿ µÝ³çÝç»É »ñÏáõ ÙÇÉÇáݳÝáó ÙÇ ÅáÕáíñ¹Ç£ ²ÛÅÙ ³Ù»Ý ûñ ÙáõëáõÉÙ³Ý³Ï³Ý ïÝ»ñÇó Ñ³Û Ï³Ý³Ûù áõ »ñ»Ë³Ý»ñ ¿ÇÝ ·³ÉÇë Ù»½ Ùáï£ Â»Ïáõ½ ¹ñ³ÝÇó »ñ¨áõÙ ¿ñ, áñ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëÇó Ýáñ ù³ÙÇ ¿ñ ÷ãáõÙ£ ²Ûë ³Ù»ÝÁ å»ïù ¿ ²Ýï³ÝïÇ Ó»éùÇ ·áñÍÁ ÉÇÝ»ñ, ù³ÝÇ áñ µáÉáñ ݳѳݷݻñáõÙ Ññ³Ù³Ý ¿ñ Çç»Éª Ñ³Û Ï³Ý³Ýó áõ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ÙáõëáõÉÙ³Ý³Ï³Ý ïÝ»ñÇó ѳÝÓÝ»É Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ£ àñï»Õ ³Û¹åÇëÇù ãϳÛÇÝ, ÇÝãå»ë ûñÇݳϪ àõñý³ÛáõÙ, »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ï³ÉÇë ¿ÇÝ Ù»½£ ºí ù³ÝÇ áñ 52


Ù»Í Ù³ëÁ Ù»ñϳó³Í áõ ½ñÏí³Í ¿ñ ³Ù»Ý ÇÝãÇó, å»ïù ¿ñ Ù»Í ·áõÙ³ñÝ»ñ ͳËë»É ¨ ·áÝ» ³ÛÝù³Ý ѳ·áõëï Ó»éù µ»ñ»É, áñ ϳñ»ÉÇ ÉÇÝ»ñ ËáõÙµ ³é ËáõÙµ ѳ·áõëïÝ»ñÁ ÷á˻ɣ ¸»é¨ë ÙÇÝ㨠½Çݳ¹³¹³ñÁ, ·»ñٳݳóÇ ÙÇ ÁÝï³ÝÇùÇ ï»Õ³÷áËáõÙÇó Ñ»ïá, ݳËÏÇÝ ·áñ·³·áñͳñ³ÝÇ ïÝûñ»ÝÁ µ³í³Ï³Ý Ãíáí å³ïñ³ëï ¨ ÏÇë³å³ïñ³ëï ·áñ·»ñ ¿ñ ïí»É ÇÝÓ, Ñ»ïÝ ¿Éª µáõñ¹£ ²Û¹ µáÉáñÁ í»ñ³Í»óÇ ÷áÕǪ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ù»Ý³³ÝÑñ³Å»ßï µ³Ý»ñÁ ·Ý»Éáõ ѳٳñ£ ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ ѳëáõÛÃÁ ß³ï ³ñ³· ëå³éí»ó£ ºë å»ïù ¿ ·Ý³ÛÇ Ð³É»åª ÙÇçáóÝ»ñ áñáÝ»Éáõ£ ²Û¹ ųٳݳÏ, ë³Ï³ÛÝ, ׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÁ Ù»Í ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ¿ñ ϳåí³Í£ ºñµ»ÙÝ ´³Õ¹³¹Ç »ñϳÃáõÕáõ áñ¨¿ ·Ý³óù ÙÇ ùÇã ³í»ÉÇ Ñ»éáõ ¿ñ ï³ÝáõÙ, µ³Ûó áã ÙÇÝ㨠гɻå, ù³ÝÇ áñ ·Í»ñÁ ³í»ñí³Í ¿ÇÝ, ϳÙáõñçÝ»ñÁª ù³Ý¹í³Í£ êïÇåí³Í âᵳݵ»ÛÇó ÙÇÝ㨠ØÛáõëÉÇÙ»Ñ áïùáí Ù»Ý Ù»Ý³Ï ÇÝÁ ų٠ù³ÛÉ»óÇ ùÇ㠵ݳϻóí³Í ßñç³Ýáí ¨ Ñ³ë³ ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý ½áñùÇÝ, áñÇó û·ÝáõÃÛáõÝ Ëݹñ»óÇ£ ò³íáù, ÇÙ Ñ³Û ËݳÙÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ý·ÉdzóÇÝ»ñÇó ÷áÕ ëï³Ý³Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝë ãÇñ³Ï³Ý³ó³í£ ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï »ë ³ñ»óÇ ³ÛÝ, ÇÝã ÑÇÙ³ »ñµ»ù ¿É ã»Ù ³ÝÇ. ´³½»ÉÇ µ³ÝÏÇ 10 ѳ½³ñ ýñ³ÝÏÇ ÙÇ ã»Ï ¹áõñë ·ñ»óÇ áõ ³ÛÝ í³×³é»óÇ Ð³É»åáõÙ£ ¸ñ³ ѳٳñÓ³ÏáõÃÛáõÝÁ áõÝ»ó³, ù³ÝÇ áñ ·Çï»Ç, áñ ´³½»ÉÇ ÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ÇÝÓ µ³ËïÇ ùٳѳ×áõÛùÇÝ ã»Ý ÃáÕÝÇ£ ²Û¹å»ë ¿É »Õ³í£ ²Û¹ ÷áÕáí Ã»É áõ µáõñ¹ ·Ý»óÇ, áñáÝóáí Ïïáñ ·áñÍí»ó áõ ѳ·áõëï ϳñí»ó£ гٻݳÛÝ ¹»åë ¹ñ³ÝÇó ÙÇ Ù»Í ·áõÙ³ñ ³é³ÝÓݳóñÇ, áñå»ë½Ç àõñý³Ûáõ٠ѳó ³éݻǣ ì»ñ³¹³ñÓÇë, áñÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ë³ÛÉáí, ùÇã ¿ñ ÙÝáõÙ ÇÝÓ ëå³Ý»ÇÝ£ ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ø»ùù³ÛÇ Çß˳ÝÇ ½ÇÝíáñÝ»ñÁ ßñçáõÙ ¿ÇÝ »ñÏñáí ٻϪ ÷Ýïñ»Éáí ÷³Ëëï³Ï³Ý ·»ñٳݳóÇ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ£ º÷ñ³ïÇó áã Ñ»éáõ 40 ÓdzíáñÝ»ñÇ ³Û¹åÇëÇ ÙÇ ËáõÙµ ¹»Ùë »É³í£ ºë áïùáí ¿Ç ù³ÛÉáõÙ, µáÉáñáíÇÝ Ù»Ý³Ï, ë³ÛÉÁ »ï ¿ñ Ùݳó»É ¨ ³Û¹ å³ÑÇÝ ï»ë³Ý»ÉÇ ã¿ñ£ ¼ÇÝíáñÝ»ñÁ Ñ»Ýó áñ ÇÝÓ ï»ë³Ý, ϳñÍ»óÇݪ ÷ÝïñíáÕ ·»ñٳݳóÇÝ»ñÇó Ù»ÏÝ »Ù£ ²ë³óÇÝ, áñ »ë ·»ñٳݳóÇ »Ù, ¨ áñ ÇÝÓ ³ÝÙÇç³å»ë ëå³Ý»Éáõ »Ý£ ÌÇͳջÉáí íñ³ µ»ñ»óÇ. §ºë ·»ñٳݳóÇ ã»Ù, µ³Ûó »Ã» áõ½áõÙ »ù ÇÝÓ ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ëå³Ý»É, ϳñáÕ »ù ³Û¹ ³Ý»É¦£ ºí ÏáõñÍùë ¹»Ù ï³Éáí ß³ñáõݳϻóÇ, áñ »Ã» ÇÝÓ ëå³Ý»Ý, Ýñ³Ýó ß»ñÇýÁ ѳñϳ¹ñí³Í ÏÉÇÝÇ Ñá·³É ÇÙ ÁÝï³ÝÇùÇ ³åñáõëïÁ£ §Æ ¹»å,– ³ë³óÇ »ë,– §ÙÇû ã»ù ѳëϳÝáõÙ, áñ »Ã» ·»ñٳݳóÇ ÉÇÝ»Ç, гɻåÇó ã¿Ç Ù»ÏÝÇ ¨ ´³µ áõ ´áÙ¹áõß ù³Õ³ùÝ»ñÁ ã¿Ç ·³, ³ÛÝ ¿É 53


ÙÇ ë³ÛÉ Ñ»ïëª ÉÇùÁ ³åñ³Ýùáí¦£ §ê³±ÛÉ, á±õñ ¿ ë³Ûɹ¦,– ѳñóñÇÝ Ýñ³Ýù£ лÝó ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÛïÝí»óÇÝ »ñÏáõ Ë»Õ×áõÏñ³Ï ÓÇ»ñÁ, áñ ù³ß»Éáí ѳÝáõÙ ¿ÇÝ ë³ÛÉÁ ÑáíïÇó£ ¼ÇÝíáñÝ»ñÁ ï»ëÝ»Éáí ë³ÛÉÁª ËáõÅ»óÇÝ ë³ÛÉÇ íñ³£ Üñ³Ýù ѳñóñÇÝ Çñ»Ýó »ñÏñ³óÇ ë³Ûɳå³ÝÇÝ, û áí ¿ ³Û¹ ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝ£ ì»ñçÇÝë å³ï³ë˳ݻó. §Wallah, hueh, inglisi¦, ³ÛëÇÝùݪ §²ëïí³Í íϳ, ³Ý·ÉdzóÇ ¿¦£ ¸³ Ýñ³Ýó µ³í³ñ³ñ»ó, Ýñ³Ýù Ñ»é³ó³Ý, ¨ »ë ÷ñÏí»óÇ£ ÖÇßï ³Û¹ ÝáõÛÝ å³ÑÇÝ, ¹³ ÏÉÇÝ»ñ Ï»ëûñÇó ³é³ç ųÙÁ 11-Á, àõñý³ÛáõÙ ÏÝáçë Ñ³Ù³Ï»É ¿ Ý»ñùÇÝ ÙÇ ³ÝѳݷëïáõÃÛáõÝ£ ܳ ½·³ó»É ¿, áñ ³ÙáõëÇÝÁ íï³Ý·Ç Ù»ç ¿£ Üñ³Ý áãÇÝã ã¿ñ ÙÝáõÙ ³Ý»É, ù³Ý ³ÕáÃùáí ѳݷëï³óÝ»É Çñ»Ý Ë³Õ³Õ ËóÇÏáõÙ£ ´»ñ³Íë ÷áÕÁ ÇëÏáõÛÝ Í³Ëë»óÇ£ úñ»óûñ ³í»É³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ýáñ »ÏáÕÝ»ñÁ£ ²Õù³ïÇÏ Ï»ñ³ÏáõñÇ å³ï׳éáí Ù»ñ ïÝ»ñáõÙ ·Ý³Éáí ³×áõÙ ¿ñ ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÁ£ ⿱ áñ ß³ï»ñÁ ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÇ ïÝ»ñáõÙ É³í »Ý ³åñ»Éª ³é³ï áõï»ÉÇù, ɳí ѳ·áõëïÝ»ñ, ϳñ·ÇÝ ³ÝÏáÕÇÝ£ àÙ³Ýù ÏñÏÇÝ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ÇÝ ³ÛÝ Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ, áñï»ÕÇó µ»ñí»É ¿ÇÝ Ù»½ Ùáï£ ö»ïñí³ñÇÝ Ù»ñ ïÝ»ñáõÙ ³Õù³ïáõÃÛáõÝÁ ѳë³í Çñ ·³·³ÃݳϻïÇÝ£ ÎÝáçë áõÕ³ñÏ»óÇ Ð³É»å£ ²Ý·ÉdzóÇÝ»ñÝ ³Ûë ³Ý·³Ù ¿É ûñ»ñáí å³Ñ»óÇÝ Ýñ³Ýª ß³ñáõÝ³Ï Ñáõë³¹ñ»Éáí, áñ û·ÝáõÃÛáõÝ ÏųٳÝÇ£ Æ í»ñçá ÙÇ ³é³íáï ݳ §í»ñçݳ·Çñ¦ ¿ Ý»ñϳ۳óñ»É ·»Ý»ñ³ÉÇݪ ³ë»Éáí. §ÐÇÙ³ Ïí»ñ³¹³éݳ٠àõñý³, ¨ ù³ÝÇ áñ Ç íÇ׳ÏÇ ã»Ù ï»ëÝ»É ÇÙ ËݳٳϳÉáõÃÛ³ÝÁ ѳÝÓÝí³Í ѳۻñÇ ëáí³Ù³ÑáõÃÛáõÝÁ, 600 Ñá·áõó µ³Õϳó³Í ËáõÙµÁ, áñ ѳí³ùí»É ¿ ¹»é ÇÙ Ù»ÏÝ»Éáõó ³é³ç, Ïï³Ý»Ù ´³Õ¹³¹Ç »ñϳÃáõÕÇ£ ²ÛÝï»Õ ϳñáÕ »ù ëå³ë»É Ýñ³Ýó, å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ ¹»åùáõÙ ³Ûɨë ÇÝÓ íñ³ ãÇ ÉÇÝǦ£ ¶»Ý»ñ³ÉÁ ËݹñáõÙ ¿ Ýñ³Ý Ýëï»É ¨ áõ½áõÙ ¿ Ùï³Í»É, û ÇÝã ϳñ»ÉÇ ¿ ³Ý»É£ Æ í»ñçá ÏÇÝë ëï³ÝáõÙ ¿ 15 ѳ½³ñ ýñ³ÝÏ ¨ »ñç³ÝÇÏ í»ñ³¹³éÝáõÙ àõñý³£ ²Û¹ ·áõÙ³ñÁ ϵ³í³Ï³Ý³óÝ»ñ »ñÏáõ ³ÙÇë ¨ë, ÇëÏ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá ѳí³Ý³µ³ñ ÏñÏÇÝ Ï³åÇ Ù»ç ÏÙïÝ»ÇÝù §Ð³Û»ñÇ ßí»Ûó³ñ³óÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ¦ ÙÇáõÃÛ³Ý Ñ»ï£ ê³Ï³ÛÝ ³ÛÉ Ï»ñå »Õ³í£ ²Ý·ÉdzóÇÝ»ñÝ áõ ³Ù»ñÇϳóÇÝ»ñÁ ¨ë å»ïù ¿ àõñý³ÛáõÙ »ñ¨³ÛÇÝ£ ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ í»ñçÇÝ ³íïáÙ»ù»Ý³Ûáí ÙÇ ³Ý·ÉdzóÇ Ñ³ÛïÝí»ó£ ܳ Çñ Ùáï ϳÝã»ó ³Û¹ ÁÝóóùáõÙ àõñý³ í»ñ³¹³ñÓ³Í Ñ³Û»ñÇÝ ¨ Ïáã ³ñ»ó Ñá·³Éáõ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Ãáõñù»ñÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»Ý Ñ³Û»ñÇ áõÝ»óí³ÍùÁ, ¨ áñ ³Ûɨë íݳë54


í³Í »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇó áõ ѳۻñÇ ³í»ñí³Í ïÝ»ñÇó ù³ñ»ñ ã·áճݳݣ Ð³Û ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ µ³ó³ïñ»óÇÝ, áñ ³Û¹ ³Ý»É Ýñ³Ýù åÇïÇ Ñ³Ù³ñÓ³Ïí»ÇÝ ÙdzÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý ½áñùÁ ÉÇÝ»ñ àõñý³ÛáõÙ£ ²ÛÝ ³ñ¹»Ý º÷ñ³ïÇ ³÷ÇÝ ¿ñ, ¨ Éë»É »Ý, áñ ·³Éáõ ¿ àõñý³£ ¶Ý¹³å»ïÁ å³ñ½³µ³Ý»ó. §Ð³Ù³Ó³ÛÝ ½Çݳ¹³¹³ñÇ å³Ûٳݳ·ñÇ Ù»Ýù ã»Ýù ϳñáÕ àõñý³ ÙïÝ»É ³é³Ýó ³ÝÑñ³Å»ßï å³ï׳éǦ£ ²ÝÑñ³Å»ßï ³éÇà ëï»Õͻɪ ³Ñ³ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ñá·³óÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³Û»ñ£ Üñ³Ýù ëå³Ý»óÇÝ Çñ»Ýó ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇó Ù»ÏÇÝ áñå»ë ¹³í³×³ÝÇ£ ¸»åùÁ Ù»Í ³ÕÙáõÏ µ³ñÓñ³óñ»ó£ Üáñ Ñáõ½áõÙÝ»ñ ³é³ç³ó³Ý£ ºñÏáõ ûñ ³Ýó ÏñÏÇÝ Ñ³ÛïÝí»ó ³Ý·ÉdzóÇ ·Ý¹³å»ïÁ£ ܳ ѳñóñ»ó ÇÝÓ àõñý³ÛÇ Ñáõ½áõÙÝ»ñÇ ¹ñ¹³å³ï׳éÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ¨ »ë å³ñ½³µ³Ý»óÇ Çñ³íÇ׳ÏÁ£ ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá ÙdzÛÝ ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÇÝ å³ñ½ ¹³ñÓ³í, áñ áã û Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ¿ñ ѳÛÇÝ ëå³ÝáÕÁ, ÇÝãå»ë Çñ»Ý ·ñ»É ¿ÇÝ Ñ³Û»ñÁ, ³ÛÉ ³Û¹ ¹³í³×³Ý ѳÛÇÝ ÙdzÛÝ Ñ³Û»ñÁ ϳñáÕ ¿ÇÝ ëå³Ý³Í ÉÇݻɣ Æñ»Ýùª ѳۻñÁ, ó³Ýϳó»É ¿ÇÝ ëå³ÝáõÃÛ³Ùµ ݳ˳¹»å ëï»ÕÍ»É ³Ý·ÉdzóÇÝ»ñÇÝ Ý»ñë Ññ³åáõñ»Éáõ ѳٳñ£ ²Û¹ ÁÝóóùáõÙ ·Ý³Éáí ³í»ÉÇ Ù»Í Ãíáí Ñ³Û ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ ¿ÇÝ í»ñ³¹³éÝáõÙ àõñý³£ àñï»ÕDZó ¿ÇÝ Ýñ³Ýù ·³ÉÇë£ Ð³ñ³íÇ°ó£ ⿱ áñ ß³ï»ñÁ ÷³Ë»É ¿ÇÝ ³ñ³µÝ»ñÇ Ùáï£ ä³ï»ñ³½ÙÇ Ñ»Ýó ëϽµÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñÛáõñ Ù³ñ¹ áõÕ³ñÏí»É ¿ñ ѳñ³í³ÛÇÝ ×³Ï³ï, ¨ Ýñ³Ýù ³ÛÝï»Õ áñå»ë ½ÇÝíáñÝ»ñ ѳí³ï³ñÙáñ»Ý ͳé³Û»É ¿ÇÝ Ãáõñù³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³ÝÁ£ à±í ãÇ ÁÙµéÝáõÙ Ýñ³Ýó íÇßïÝ áõ ½³ÛñáõÛÃÁ, »ñµ ³ÛÅÙ, í»ñ³¹³éݳÉáí ѳÛñ»ÝÇù, Çñ»Ýó ëÇñ»ÉÇÝ»ñÇÝ ³Ûɨë ã·ï³Ý£ ¸³ Ãáõñù³Ï³Ý ßÝáñѳϳÉáõÃÛá±õÝÝ ¿ñ£ ºñ»ù ûñ ³Ýó, »ñµ »ë ½µ³Õí³Í ¿Ç íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ùµ, ѳÛïÝÁí»ó ÙÇ áëïÇϳݣ ÆÝÓ ³ë³ó, áñ ³ÝÙÇç³å»ë ·Ý³Ù ݳѳݷ³å»ïÇ Ùáï£ Æ±Ýã ϳñáÕ ¿ñ ³ñ¹Ûáù ÏñÏÇÝ å³ï³Ñ³Í ÉÇݻɣ ²¯Ë, ³Û¹ áëïÇϳÝÝ»ñÁ£ ²Ûë í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÇÝãù³Ý Ñ³×³Ë ¿ÇÝ Ýñ³Ýù ÇÝÓ Ï³ÝãáõÙ£ ²Ù»Ý ³Ý·³Ù »ë å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳ݳÛÇ Çß˳ݳíáñÇ ³é³ç, ³ÝóÝ»Ç ß³ï ïѳ×áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáíª ³ë»Éáí ëáõï áõ ÷áõï µ³Ý»ñ£ ¼³ñٳݳÉÇ ã¿, áñ çÕ»ñë Ç í»ñçá ëå³éÝáõÙ ¿ÇÝ ï»ÕÇ ï³É, ¨ Ñ»Ýó áñ ûñ»ÝùÇ Ù³ñ¹ ¿Ç ï»ëÝáõÙ ï³Ýë Ùáï»Ý³ÉÇë, í³ËÁ ѳٳÏáõÙ ¿ñ ÇÝÓ£ 55


àëïÇϳÝÝ ³ë³ó, áñ ß³ï Ññ³ï³å ·áñÍ ¿£ öáùñÇÏ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ ßáõïáí í»ñç³ó³í, ¨ »ë Ý»ñϳ۳ó³ ݳѳݷ³å»ïÇÝ, áñÇ Ùáï Ýëï³Í ¿ÇÝ »ñÏáõ ³Ý·ÉdzóÇ ëå³£ Üñ³Ýù ÇÝÓ Ñ³ñóñÇÝ, û ³Ý·É»ñ»Ý Ëáëá±õÙ »Ù, ¨ »ë ѳëï³ï»óÇ£ ÆÝÓ íÇ׳Ïí»ó ß³ï ó³ëÏáï Ëáëù»ñ óñ·Ù³Ý»É ݳѳݷ³å»ïÇÝ£ ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý çáϳïÝ»ñÁª Ãíáí 800 Ù³ñ¹, Ùáï»ÝáõÙ ¿ÇÝ, ¨ »ñÏñÇ ëáíáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ý³Ñ³Ý·³å»ïÁ å»ïù ¿ ëå³Ý»ñÇÝ Áݹ³é³ç ·Ý³ñ£ ⿱ áñ ³Ý·ÉdzóÇÝ»ñÁ Ãáõñù»ñÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ ¿ÇÝ£ ´³Ûó ã¿ñ »ñ¨áõÙ, áñ Ýñ³Ýù ³Ûëï»Õ µ³ñ»Ï³Ù áõÝ»Çݪ ѳÝÓÇÝ Ý³Ñ³Ý·³å»ïÇ£ Üñ³Ýù ѳÛï³ñ³ñ»óÇÝ, áñ Çñ»Ýù »Ý ó³ÝϳÝáõÙ ½áñùÇ Ñ³Ù³ñ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñ ·ïÝ»É ¨ ÙdzÛÝ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá Ýñ³Ý Ññ³Ù³Ý ï³É, áñå»ë½Ç Ýß³Í µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ ³ÝÙÇç³å»ë ϳñ·Ç µ»ñí»Ý£ ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá å³Ñ³Ýçí»ó ݳ¨ ³ÛÝ ïáõÝÁ, áñï»Õ ï»Õ³íáñ»É ¿Ç ÏÉÇÝÇϳÝ, ³ÛÝ µ³ÝÇó Ñ»ïá, »ñµ »ñÏáõ ³Ý·³Ù ÏÝùí»É ¿ñ ÇÙ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ£ ÎÝÇùÝ»ñÁ, Ç ¹»å, í³Õáõó ó÷í»É ¿ÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ ã¿Ç µ³ó»É£ ²ÛÅÙ, »ñµ ³Ý·ÉdzóÇÝ»ñÝ ³Ûëï»Õ ¿ÇÝ, ϳñáÕ ¿Ç ³Û¹ ѳٳñÓ³ÏáõÃÛáõÝÝ áõݻݳɣ лÝó ³Ûë ûñ»ñÇÝ àõñý³ ¿ñ ųٳݻÉáõ Ãáõñù³Ï³Ý ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ýáñ ï»ëáõãÁ£ Îé³Ñ»Éáí, áñ í»ñçÇÝë ¨ë ÷áñÓ»Éáõ ¿ñ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»É, Ëݹñ»óÇ ³Ý·ÉdzóÇ µÅßÏÇÝ, áñÁ àõñý³ ¿ñ »Ï»É ½áñ³Ù³ëÇ Ñ»ï, ëï³ÝÓÝ»É ÇÙ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ݳ ëÇñáí ³ñ»ó£ ²ÛëåÇëáí Ñݳñ³íáñ ã»Õ³í Çñ³·áñÍ»É ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ áõ ¹»Õ³ïáõÝÁ ³ÝÙÇç³å»ë ÷³Ï»Éáõª ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ññ³Ù³ÝÁ£ лÝó áñ µñÇï³Ý³óÇÝ»ñÁ »Ï³Ý, àõñý³ÛÇ ùñÇïáÝ۳ݻñÁ ßáõÝã ù³ß»óÇÝ, Áëï áñáõÙ áã ÙdzÛÝ Ñ³Û»ñÁ, ³Ûɨ ëÇñdzóÇ ùñÇëïáÝ۳ݻñÁ, áñáÝóÇó ¹»é Ùݳó»É ¿ñ Ùáï ÑÇÝ· ѳ½³ñ Ù³ñ¹£ гۻñÇ ÃÇíÝ ³ÛÅÙ ³ñ³· ³í»É³ÝáõÙ ¿ñ£ гïϳå»ë гɻåáõÙ å³ï»ñ³½ÙÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ã³ùÝí³Í ¿ÇÝ Ùݳó»É Ù»Í Ãíáí áõñý³Ñ³Û»ñ, áñáÝù ÑÇÙ³ ³ñ¹»Ý ѳٳñÓ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ ïáõÝ í»ñ³¹³éݳɣ гÛÏ³Ï³Ý Ã³ÕÝ ³í»ñ³Ï ¿ñ ¹³ñӻɣ ²ÝÙÇç³å»ë ëÏëí»ó ßÇݳñ³ñáõÃÛáõÝÁ£ ²Ý·ÉdzóÇÝ»ñÁ µ»ñ»óÇÝ áã ÙdzÛÝ µ³ñá۳ϳÝ, ³Ûɨ ÝÛáõÃ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ£ ÎÇÝë áõ »ë Ý³Ë ³Õù³ïÝ»ñÇÝ Ñ³ó µ³Å³Ý»óÇÝù, ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ñ³ñÛáõñ³íáñ ϳݳÝó áõ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ɳí í³ñÓ³ïñíáÕ ³ß˳ï³ÝùÇ ï»Õ³íáñ»óÇÝù£ ÎÇÝë ÙÇ Ù»Í ¹³ßï Ù³ùñ»É ïí»ó ù³ñ»ñÇó£ ²Û¹ï»Õ û¹³Ý³í³Ï³Û³Ý ¿ñ ϳéáõóí»Éáõ£ лïá »Ï³í ³ÛÝ Ù»Í ûñÁ, »ñµ ³é³çÇÝ û¹³Ý³íÁ ë³í³éÝ»ó àõñý³ÛÇ íñ³ áõ í³Ûñ¿çù ϳï³ñ»ó£ 56


гۻñÇ í»ñ³¹³ñÓÁ ½³Ý³½³Ý ·ÅïáõÃÛáõÝÝ»ñ ³é³ç µ»ñ»ó£ سñ¹ÇÏ ÷ÝïñáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó å³ïϳÝáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÝ áõ ïݳÛÇÝ Çñ»ñÁ ¨ Ñ»ï ¿ÇÝ å³Ñ³ÝçáõÙ ¹ñ³Ýù£ Âáõñù»ñÁ åݹáõÙ ¿ÇÝ, áñ ³Û¹ ³Ù»ÝÁ Çñ»Ýó ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ Ýñ³Ýù áãÇÝã ã»Ý í»ñóñ»É ѳۻñÇó£ ²ëáõÙ ¿ÇÝ, áñ »ëª Ú³Ïáµ ¿ý»Ý¹Çë, ÝáõÛÝå»ë áõÝ»ó»É »Ù ³Û¹ Çñ»ñÇó, áñ ³ÛÅÙ Ñ»ï ¿ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ£ »¨ »ë Çëϳå»ë ³ÝÙ³ë ã»Ù »Õ»É ѳۻñÇ áõÝ»óí³ÍùÇó, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýù µáÉáñÝ ¿É µéݳ·ñ³í»É ¿ñ ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ£ ÆÝãå»±ë ϳñáÕ ¿Ç áñ¨¿ µ³Ý í»ñ³¹³ñÓݻɣ ì»ñç³å»ë Ù³ñ¹ÇÏ áñáß ã³÷áí ѳñÙ³ñí»óÇÝ, ë³Ï³ÛÝ Ãßí³éáõÃÛáõÝÁ ã¿ñ ݳѳÝçáõÙ, ù³ÝÇ áñ ÷³Ëëï³Ï³Ý ѳۻñÇ Ùßï³Ï³Ý Ý»ñÑáëùÝ »ñÏÛáõÕ³ÉÇ ã³÷»ñÇ ¿ñ ѳë»É£ ì»ñç³å»ë »Ï³í Ù»Í û·ÝáõÃÛáõÝÁª Ø»ñÓ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ýå³ëï³Ù³ïáõÛóÁ (Near-East Relief), ³ÛëÇÝùݪ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Ù»Í Ó»éݳñÏÁ£ 1919 Ã. ³åñÇÉÇÝ àõñý³ ųٳݻóÇÝ Ýñ³ ³é³çÇÝ ëáõñѳݹ³ÏÝ»ñÁ£ Üñ³Ýù Çñ»Ýó Ñ»ï µ»ñ»É ¿ÇÝ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ Ýå³ï³Ï³ëÉ³ó µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ£ Ø»ñÓ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ýå³ëï³Ù³ïáõÛóÝ Çñ ³éç¨ Ù»Í ËݹÇñ ¿ñ ¹ñ»É£ ÊݳÙùÇ ï³Ï ¿ñ ³éÝí»Éáõ 132 ѳ½³ñ áñµ£ ²ß˳ïáõÙ ¿ñ 400 Ñá·³Ýáó ÙÇ µ³Ý³Ï, ³Û¹ ÃíáõÙª µ³½Ù³ÃÇí µÅÇßÏÝ»ñ áõ µáõÅùáõÛñ»ñ£ ²Ù»ñÇϳÛáõ٠ѳí³ùí»É ¿ÇÝ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ·áõÙ³ñÝ»ñ, ¨ ³åñ³ÝùÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ý³í³µ»éÝ»ñÁ ³é³ùíáõÙ ¿ÇÝ Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»Éù£ ²ÛÅ٠ϳñáÕ ¿ÇÝù Ù»ñ Ñáí³Ý³íáñÛ³ÉÝ»ñÇÝ Ñ³ÝÓÝ»É µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ³Û¹ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ áõ í»ñëïÇÝ ³ÝóÝ»É Ù»ñ ÑÇÝ ³ß˳ï³ÝùÇÝ£ Üàð ÊܸÆðܺð ¸-ñ üÇß»ñÁ, áñ 1914-ÇÝ Þí»Ûó³ñdzÛáõÙ ¿ñ ·ïÝíáõÙ, ϳñáÕ³ó³í å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá ÙdzÛÝ í»ñ³¹³éÝ³É àõñý³£ ØÇÝ㨠Ýñ³ ·³ÉÁª 1919 Ã. ÑáõÝÇëÁ, ÏÇÝë áõ »ë ¹ÇÙ³ÝáõÙ ¿ÇÝù ¹Åí³ñ å³ßïáÝáõÙ£ ¸ÛáõñÇÝ µ³Ý ã¿ñ ³Ù»Ý¨ÇÝ, ë³Ï³ÛÝ áñáß³ÏÇ Ëñ³Ëáõë³ÝùÇ å³Ï³ë ¿É ã¿ÇÝù ½·áõÙ, ÙÇ µ³Ý, áñ Ù»½ ³Ùáõñ ¿ñ å³ÑáõÙ£ ²Ûëå»ëª ѳÝϳñÍ ÙÇ ÇÝùݳÃÇé ѳÛïÝí»ó£ Üñ³ÝÇó Çç³í µñÇï³Ý³óÇ ÙÇ ·Ý¹³å»ï£ ܳ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»ó ï»ëÝ»Éáõ Ú³ÏáµÇÝ áõ Ýñ³ Ëǽ³Ë ïÇÏÝáçÁ ¨ ³ë³ó, áñ ³Ûëï»Õ ¿ 57


»Ï»É Çñ»Ýó ³ÝËáÝç ïáÏáõÝáõÃÛ³Ý áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»Éáõ£ àõñý³ »Ï³í ݳ¨ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ÙÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµª ͳÝáóݳÉáõ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ýå³ëï³Ù³ïáõÛóÇ ÷áÕ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ÇÙ ·ñ³éáõÙÝ»ñÇÝ£ Ø»½ »ñÏáõëÇë ¿É ëÁñï³Ýó ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»óÇÝ ¨ ѳÛï³ñ³ñ»óÇÝ, áñ Ãáõñù³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý Ù»ç ·áñÍáÕ µáÉáñ û·Ý³Ï³ÝÝ»ñÇó, áñáÝù ëï³ÝáõÙ ¿ÇÝ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ýå³ëï³Ù³ïáõÛóÇ ÷áÕ»ñÁ, áã Ù»ÏÁ ¹ñ³Ýù ³ÛÝù³Ý ɳí ãÇ û·ï³·áñÍ»É, ÇÝãå»ë Ù»Ýù£ ÞÝáñѳϳÉáõÃÛ³Ý ³Ûë »ñÏáõ íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳϳÏßÇé ¿ÇÝ ëïáñ³óáõóÇã ³ÛÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, áñ ѳۻñÝ áõÝ»ÇÝ ÇÙ Ýϳïٳٵ£ ²Ûëå»ë, »ë Ù»Õ³¹ñí»óÇ 135 áëÏ»¹ñ³Ù ·áճݳÉáõ Ù»ç. ǵñ û »ë û·ïí»É »Ù ïáõųÍǪ ïÇýáí ÑÇí³Ý¹ ÉÇÝ»Éáõ ѳݷ³Ù³ÝùÇó£ ØÇÝã ݳ ³Ý·Çï³ÏÇó ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ å³éÏ³Í ¿ »Õ»É, »ë ÷áÕÁ Ýñ³ ·½ñáóÇó Ñ³Ý»É »Ù£ ø³ÝÇ áñ ³Ý·ÉdzóÇÝ»ñÝ àõñý³ÛáõÙ ¿ÇÝ ·ïÝíáõÙ, ³Ýó³Í ϳåÇïáõÉÛ³óÇ³Ý ÏñÏÇÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ñ, Áëï áñÇ Ãáõñù»ñÁ ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ ÇÝÓ ¹³ï»É£ ²Ý·ÉdzóÇÝ»ñÁ, ³Ýßáõßï, ÇÝÓ å³ßïå³Ý»óÇÝ ÝÙ³Ý Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ ¹»Ù, áñáÝù ÉñÇí û¹Çó ¿ÇÝ í»ñóí³Í ¨, ÇѳñÏ», å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý Ñá·»·³ñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ¿ÇÝ£ ºë ·»ñٳݳë»ñ »Ù »Õ»É ¨ ÑÇÙ³ å»ïù ¿ ³å³ß˳ñ»Ç£ ²Û¹ ѳۻñÇó áã Ù»ÏÁ ã¿ñ ï»ë»É, û ÇÝãå»ë Ù»Ýùª ÏÇÝë áõ »ë, ûñ áõ ·Çß»ñ ³ß˳ï»É »Ýù Çñ»Ýó ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ Ý»Õ ûñ»ñÇÝ£ ܳ¨ áã áù ã¿ñ Ùï³ÍáõÙ, áñ »Ã» ²Ýï³ÝïÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ »Õ³Í ÉÇÝ»Ç, Ýٳݳå»ë ³ñï³ùëí³Í ÏÉÇÝ»Ç, ÇÝãå»ë ³Ù»ñÇϳóÇ ¹-ñ êÙÇÃÁª ¸Ç³ñµ»ùÇñÇó£ à±í ³ÛÝáõÑ»ï¨ åÇïÇ ½µ³Õí»ñ Çñ»Ýó ï³ñ³·ÇñÝ»ñáí£ ºñµ ¹-ñ üÇß»ñÝ áõ ÏÇÝÁ àõñý³ »Ï³Ý, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÙdzÛÝ Ù»Ýù í»ñç³å»ë ϳñáÕ³ó³Ýù Ùï³Í»É ³ñÓ³Ïáõñ¹Ç Ù³ëÇÝ£ Ø»ÏÝ»óÇÝù Þí»Ûó³ñdz£ î³ëÁ ï³ñÇ Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ ã¿ÇÝù »Õ»É£ ²ñÓ³Ïáõñ¹Çó í»ñ³¹³ñÓ³Ýù 1919 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇÝ£ §Ð³Û»ñÇ ßí»Ûó³ñ³óÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñǦ ÙÇáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ êí³½áõÙ å»ïù ¿ ëïáõ·»Ç ßí»Ûó³ñ³óÇÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÁ ¨ ³ÛÝï»Õ ÃáÕÝ»Ç ÙÇ ³ß˳ï³ÏóÇ, å³ñáÝ ¹-ñ ìǽ»ñÇÝ£ ¸ñ³ ѳٳñ ¿É ׳ݳå³ñÑë ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ê³ÙëáõÝáíª Ãáõñù³Ï³Ý »ñÏñáí£ ÎÇÝë ³í»ÉÇ áõß ¿ñ ÇÝÓ Ñ³ëÝ»Éáõ£ ÂáõñùdzÛÇ Ý»ñëáõÙ ïÇñáÕ ³Ý³å³Ñáí Çñ³íÇ׳ÏÇ å³ï׳éáí áñµ»ñÇ Ñ»ï ï³ñíáÕ ³ß˳ï³ÝùÝ ³Û¹ ÁÝóóùáõÙ êí³½Çó ï»Õ³÷áËí»É ¿ñ ê³ÙëáõÝ£ ²Ûëï»Õ »ë áñµ»ñÇÝ áõ Ýñ³Ýó ËݳÙáÕÝ»ñÇÝ ·ï³ ç»ñÙ³Ëïáí ÑÇí³Ý¹ íÇ׳ÏáõÙ£ 58


ºñµ å³ßïáÝ³Ï³Ý ³Ûóáí ê³ÙëáõÝÇ Ý³Ñ³Ý·³å»ïÇ Ùáï ¿Ç ·Ý³ó»É, í»ñçÇÝë ·ñÏ»ó áõ ѳٵáõñ»ó ÇÝÓ£ ¸³ ³ÛÝ Ñ³½³ñ³å»ïÝ ¿ñ, áñÇ Ñ»ï 1915 Ã. ׳ݳå³ñÑáñ¹»É ¿ÇÝù å³ñëÇÏ ³ñù³Û³½Ý»ñÇ ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ£ ²ÛÝ ûñ»ñÇÝ ÂáõñùdzÛáõÙ ³Ù»Ý »íñáå³óÇ ¹ÇïíáõÙ ¿ñ áñå»ë Éñï»ë, ¨ ³Û¹ ÇëÏ å³ï׳éáí Ýñ³Ý ɳí ã¿ÇÝ ÁݹáõÝáõÙ£ ØdzÛÝ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ù»Í Ýå³ëï³Ù³ïáõÛóÇ å³ï·³Ù³µ»ñÝ»ñÇÝ ¿ÇÝ Ñ³Ý·Çëï ÃáÕÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýù Ñá· ¿ÇÝ ï³ÝáõÙ áã ÙdzÛÝ Ñ³Û, ³Ûɨ Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý áñµ»ñÇ Ù³ëÇÝ£ ÆÙ ³ß˳ï³ÝùÁ ê³ÙëáõÝáõÙ ßáõïáí ³í³ñïí»ó£ êÏë»óÇ å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝ ï»ëÝ»É àõñý³ Ù»ÏÝ»Éáõ ѳٳñ, ù³ÝÇ áñ ¹-ñ üÇß»ñÝ ³Û¹ ÁÝóóùáõÙ ³ÛÝï»ÕÇó ÏñÏÇÝ Ù»ÏÝ»É ¿ñ ºíñáå³£ ¸³, ë³Ï³ÛÝ, ³ÛÝù³Ý ¿É Ñ»ßï ·áñÍ ã¿ñ£ ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ê³ÙëáõÝáõÙ áñµ³ÝáóÝ»ñ áõ ÙÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó áõÝ»óáÕ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ýå³ëï³Ù³ïáõÛóÇ Õ»Ï³í³ñÇó ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ëï³ó³ ʳñµ»ñ¹ ·Ý³óáÕ Ýñ³ Ù»ù»Ý³Ûáí Ù»ÏÝ»Éáõ£ ܳѳݷ³å»ïÁ àõñý³ ϳï³ñ»ÉÇù Ç٠׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛ³ÝÁ ãÁݹ¹ÇÙ³ó³í£ ⿱ áñ ݳ ÇÝÓ É³í ¿ñ ׳ݳãáõÙ ¨ ·Çï»ñ, áñ »ë Ýñ³ ³ÝѳݷÇëï »ñÏñÇÝ íݳë ã»Ù ï³£ ÆÝÓ ³ÝͳÝáà ÙÇ Ý³Ñ³Ý·³å»ï ¹Åí³ñ û ÃáõÛÉ ï³ñ£ سɳÃdzÛÇó Ñ»ïá »ë å»ïù ¿ ÓÇáí ³ÝóÝ»Ç î³íñáëÇ É»éÝ»ñÁ£ سɳÃdzÛÇ, î³íñáëÇ É»éÝ»ñÇ áõ ²¹ÇÛ³Ù³ÝÇ ÙÇç¨ ÁÝÏ³Í Ñ³ïí³ÍáõÙ 1915 Ã. Ñáë»É ¿ñ г۳ëï³ÝÇ ï³ëÝÛ³Ï Ñ³½³ñ³íáñ É³í³·áõÛÝ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ß³ï ѳÛáõÑÇÝ»ñÇ ³ñÛáõÝÁ£ ²Ûëï»Õ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù å³ï³Ñ»ó, áñ ÇÝÓ ùñ¹»ñÁ óɳݻóÇÝ£ êïÇåí³Í »Õ³ ³é³Ýó ÏáßÇÏÇ, ³ÝÓݳ·ñÇ áõ ÷áÕÇ Ñ³ëÝ»É Ñ³çáñ¹ ·ÛáõÕ³ù³Õ³ùÁª ²¹Ç۳ٳݣ ºë ß³ï ͳÝáÃÝ»ñ áõÝ»Ç, ë³Ï³ÛÝ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ã¿ñ ϳñáÕ ÇÝÓ ³ñïáݻɪ ß³ñáõݳϻÉáõ ׳ݳå³ñÑÁ£ Ü³Ë å»ïù ¿ñ سɳÃdzÛáõ٠ѳñóáõ٠ϳï³ñí»ñ, û ³ñ¹Ûáù »ë ³ÛÝï»Õ ÙݳÉáõ Çñ³íáõÝù áõݻDZ£ êå³ëáÕ³Ï³Ý ³Û¹ »ñ»ù ûñ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ²¹ÇÛ³Ù³ÝÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÝ ³Ýí׳ñ û·ïíáõÙ ¿ÇÝ µÅßÏ³Ï³Ý ÇÙ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇó£ Æ٠ųٳÝáõÙÁ àõñý³ Ù»Í áõñ³ËáõÃÛáõÝ ³é³ç³óñ»ó Ù»ñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ ³ÝÓݳϳ½ÙÇ Ù»ç, áñÝ Ç ¹»å ¹-ñ üÇß»ñÇ Ù»ÏÝáõÙÇó Ñ»ïá ¿É Ñ³Û»ñÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùµ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ñ ·áñͻɣ ºñÏáõ Ñ³Û µÅÇßÏ Çñ³ñ Ù»ç ¿ÇÝ µ³Å³Ý»É µÅßÏ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ£ ê³Ï³ÛÝ í³Õáõó ųٳݳÏÝ ¿ñ, áñ »ë ë³ÝÓ»ñÁ Ó»éùë ³éݻǣ ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ, áñ Ý³Ë ³ÝÓݳå»ë í»ñ³óÝ»Ç ³ÝÓݳϳ½ÙÇ µ³½Ù³ÃÇí ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ 59


²Ù»Ý³ß³ïÁ Ãáõñù»ñÝ ¿ÇÝ ½³ñÙ³ó»Éª ÇÝÓ ÏñÏÇÝ ï»ëÝ»Éáí£ ê³Ï³ÛÝ áã ÙdzÛÝ ½³ñÙ³ó»É ¿ÇÝ, ³Ûɨ áõñ³Ë³ó»É£ ܳ¨ ù³Õ³ùÇ áõ ßñç³Ï³ÛùÇ ùñ¹»ñÝ áõ ³ñ³µÝ»ñÝ ¿ÇÝ áõñ³Ë³ó»É, áñ í»ñëïÇÝ áõÝ»ÇÝ Çñ»Ýó Ú³Ïáµ ¿ý»Ý¹ÇÇÝ£ г½Çí áõà ûñ àõñý³ÛáõÙ ¿Ç, »ñµ ·ñ³íáñ Ññ³í»ñ ëï³ó³ ѳçáñ¹ ß³µ³Ã ûñÁ ųÙÁ 9-ÇÝ Ý»ñÏ³Û³Ý³É í»ó³ÙëÛ³ µ³Ýï³ñÏáõÃÛáõÝ Ïñ»Éáõ. §²¯Û ù»½ Ññ³ß³ÉÇ ëÏǽµ¦,– Ùï³Í»óÇ »ë£ Æ í»ñçá, ³í»ÉÇ É³í ÏÉÇÝ»ñ ÙݳÛÇ ºíñáå³ÛáõÙ£ ¶Ý³óÇ µ³ñ»Ï³ÙÇëª Ï³¹ÇÇ (·É˳íáñ ¹³ï³íáñ) Ùáï£ Ü³ å»ïù ¿ áñ ·áñÍÇÝ Í³Ýáà ÉÇÝ»ñ ¨ ÇÝùÝ ¿É å»ïù ¿ áñ å³ïÅÇã í×ÇéÁ ëïáñ³·ñáÕÝ»ñÇó Ù»ÏÁ »Õ³Í ÉÇÝ»ñ£ §Ú³Ïáµ,– ëÏë»ó ݳ, »ñµ ³ÝóÛ³É ï³ñÇ Ù»ÏÝ»óÇñª ѳɳÍí³Í ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏáÕÙÇó, áñáÝó å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ÝíÇñ»óÇñ ·ñ»Ã» ³ÙµáÕç áõŹ áõ ųٳݳϹ, ³ÛÝ Ñ³ÛǪ ùá ¹»Ù Ý»ñϳ۳óñ³Í ·áÕáõÃÛ³Ý Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ ß³ñáõݳϻó Çñ ÁÝóóùÁ£ гÛóíáñÁ ÇÝùÝ ¿É ÉÇÝ»Éáí µÅÇßÏ, ÇÝãå»ë ·Çï»ë Ù»½, ³ÛëÇÝùݪ ù³Õ³ùÇ Ñ³Ù³ñ ³Ý÷á˳ñÇÝ»ÉÇ Ù³ñ¹ ¿ñ£ γñÍáõÙ ¿ÇÝù, áñ ¹áõ ³ÛÝù³Ý ÑÇÙ³ñ ã¿Çñ ·ïÝíÇ, áñ í»ñ³¹³éݳÛÇñ£ ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï åÇïÇ Ï³ñáճݳÛÇÝù ù»½, áñ ÷³Ë»É ¿Çñ ³Ý·ÉdzóÇÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñùá, Ñ»é³Ï³ ϳñ·áí ¹³ï³å³ñï»É£ ø³ÝÇ áñ ¹áõ ³ÛÅÙ í»ñ³¹³ñÓ»É »ë, ¹³ï³Ï³Ý ³Û¹ ·áñÍÁ å»ïù ¿ Çñ ѻﳷ³ ÁÝóóùÝ áõݻݳ¦£ §¸áõù ÑÇÙ³ áõ½áõÙ »ù ÇÝÓ ³é³Ýó ѳñó³ùÝÝáõÃÛ³Ý µ³±Ýï Ý»ï»É£ Ò»ñ ÏáÕÙÇó ¿É ëñ³±Ý ³ñųݳó³. 㿱 áñ »ë Ó»½ ÝáõÛÝù³Ý ɳíáõÃÛáõÝ »Ù ³ñ»É, áñù³Ý ѳۻñÇݦ,– ѳñóñÇ »ë£ §àã,– å³ï³ë˳ݻó ݳ,– ³Û¹å»ë ã¿. ¹áõ ϳñáÕ »ë å³ßïå³Ýí»É, ¹ñ³ ѳٳñ Ù»Ýù ù»½ Å³Ù³Ý³Ï »Ýù ïí»É£ ì³ÕÁ ³ñÇ ¹³ï³Ï³Ý ùÝÝÇãÇ Ùá念 ²Û¹å»ë ¿É ѳçáñ¹ ûñÁ ¹»åùÇ Ù³ëÇÝ ÇÙ óáõóÙáõÝùÝ ³ñӳݳ·ñí»ó£ ²Û¹ ÁÝóóùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ, ѳÛóíáñÁª áñå»ë µÅÇßÏ, áõÕ³ñÏí»É ¿ñ ׳ϳï, ýñ³ÝëdzóÇÝ»ñÇ ¹»Ù, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ àõñý³ÛÇó »ñÏáõ ûñí³ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³£ ÆÙ óáõóÙáõÝùÝ ³ÛÝï»Õ å»ïù ¿ ï³ñí»ñ, áñå»ë½Ç ѳÛóíáñÁ ϳñáճݳñ ¹ñ³ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ñï³Ñ³Ûïí»É£ ê³Ï³ÛÝ ÙÇÝ㨠³ñӳݳ·ñáõÃÛ³Ý ×³Ï³ï ѳëÝ»ÉÁ, µÅÇßÏÝ ³ñ¹»Ý ¹³ë³ÉÇù ¿ñ ¹³ñÓ»É, ¨ é³½Ù³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ Ýñ³Ý Ñ»é³Ï³ ϳñ·áí Ù³Ñí³Ý ¿ñ ¹³ï³å³ñï»É£ ²ÛëåÇëáí, ÷³Ïí»ó ³Û¹ ïÑ³× ·áñÍÁ, ¨ »ë ϳñáÕ ¿Ç ѳݷÇëï ß³ñáõÝ³Ï»É ÇÙ ³ß˳ï³ÝùÁ£ 60


²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ÃáõÛɳïñíáõÙ ¿ñ, áñ ³ÙÇëÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù ³Ù»ñÇÏÛ³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³åñ³Ýùáí ÉÇ Ù»Ï ³íïáÙ»ù»Ý³ æ»ñ³µÉáõ½Ç Ùáï ³ÝóÝ»ñ é³½Ù³Ï³Ý ·áïÇÝ, áñå»ë½Ç Ýñ³Ýó ³ß˳ï³ÝùÁ ã˳÷³Ýí»ñ£ ØÇ ³Û¹åÇëÇ ³íïáÙ»ù»Ý³Ûáí ÏÇÝë, áñÁ ÇÝÓÝÇó »ñÏáõ ³ÙÇë Ñ»ïá ÃáÕ»É ¿ñ Þí»Ûó³ñdzÝ, ·³Éáõ ¿ñ àõñý³£ ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ß³µ³ÃÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù ·³ÕïÝÇ ÙÇ ëáõñѳݹ³Ïª áõñý³óÇ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ Ý³Ù³ÏÝ»ñáí, ÇÝã-áñ ï»Õ ÏÁïñ»Éáí ׳ϳïÇ ·ÇÍÁ, ·ÝáõÙ ¿ñ Ð³É»å£ Üñ³ÝóÇó Ù»ÏÇ Ñ»ï »ë ¨ë Ý³Ù³Ï ¿Ç áõÕ³ñÏ»É ÏÝáçë£ Üñ³Ý Ëݹñ»É ¿Ç, áñ ßï³å í»ñ³¹³éݳ, áñáíÑ»ï¨ ß³ï ³ß˳ï³Ýù ϳñ ³Ý»Éáõ£ ¸³ ³Ý½·áõÛß ù³ÛÉ ¿ñ£ ê³Ï³ÛÝ ÏÇÝë ¿É ÝáõÛÝÝ ¿ñ ³ñ»Éª ÃáõÛÉ ï³Éáí, áñ Çñ»Ý ѳÙá½»Ý, áñ гɻåÇ Ñ³Û»ñÇó àõñý³ µ»ñÇ Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ݳٳÏÝ»ñª áõÕÕí³Í Çñ»Ýó ѳñ³½³ïÝ»ñÇÝ£ ÎÝáçë µ»ñáÕ Ù»ù»Ý³Ý Ýáñ ¿ñ Å³Ù³Ý»É àõñý³ÛÇ ³ñí³ñÓ³ÝÁ, »ñµ áëïÇϳÝÝ»ñÇ ÙÇ ËáõÙµ ÷áñÓ»É ¿ ³ÛÝ Ëáõ½³ñϻɣ ÎÇÝë ³ÝÙÇç³å»ë ÑÇᯐ ¿ ݳٳÏÝ»ñÁ£ ܳ ϳñáÕ³ó»É ¿ ϳåáóÝ ³ÝÝÁϳï óùóÝ»É Ñ³·áõëïÇ ï³Ïª ÍÝÏÝ»ñÇ ÙÇç¨, ¨ áïùÇ Ï³Ý·Ý»Éáíª ÃáõÛÉ ¿ ïí»É Ù»ù»Ý³Ý Ëáõ½³ñϻɣ ¶³Éáõ å»ë ÏÇÝë ÉÍí»ó ³ß˳ï³ÝùÇ£ Ø»ñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ Ùáï ·ïÝíáõÙ ¿ñ Ãáõñù³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ, áñÁ ß³ï ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç ϳéáõóí»É ¿ñ ¹-ñ üÇß»ñÇ óáõóáõÙáí£ ²ÛÝ ³ÝÙËÇóñ íÇ׳ÏáõÙ ¿ñ£ ¸ñ³ µ³ñ»Ï³ñ·áõÙÁ, ³ÛÝï»Õ å³éÏ³Í ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ áõ íÇñ³íáñÝ»ñÇ íÇ׳ÏÁ ï³Ý»ÉÇ ¹³ñÓÝ»ÉÁ ÏÇÝë ѳٳñáõÙ ¿ñ Çñ ³é³çݳÛÇÝ ËݹÇñ£ ÐÇí³Ý¹Ý»ñÁ Ýñ³Ý å³ñ½³å»ë Çñ»Ýó ÷ñϳñ³ñÝ ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ£ ØÇÝã ³Û¹, ë³Ï³ÛÝ, ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ ½µ³Õí³Í ¿ñ ³íïáÙ»ù»Ý³ÛáõÙ µéݳ·ñ³íí³Í Çñ»ñáí£ ºñÏáõ ßí»Ûó³ñ³óÇÝ»ñÁ ϳëϳÍÇ ï»ÕÇù ¿ÇÝ ïí»É£ ²ÙáõëÇÝÁ »ñÏÇñ ¿ñ Ùï»É ê³ÙëáõÝáí, ÏÇÝÁª гɻåáí£ ²Û¹ »ñÏáõëÁ å»ïù ¿ áñ Éñï»ë »Õ³Í ÉÇÝ»ÇÝ£ ºí ¹³ï³ñ³ÝÁ í×Çé ϳ۳óñ»ó Ù»ñ Ýϳïٳٵ£ ¶Çß»ñáí å»ïù ¿ Ù»½ ѳݻÇÝ ³ÝÏáÕÝáõó áõ ùß»ÇÝ »ñÏñÇ Ëáñù»ñÁ£ ê³Ï³ÛÝ ëå³Ý»ñÇó Ù»ÏÁ, áñ ÝáõÛÝå»ë ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝáõÙ ¿ñ, Áݹ¹ÇÙ³ÝáõÙ ¿ í×éÇ ³Ýѳå³Õ ϳï³ñÙ³ÝÁª å³Ñ³Ýç»Éáí ¸Ç³ñµ»ùÇñáõÙ ÝëïáÕ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ܳѳï ÷³ß³ÛÇ í³í»ñ³óáõÙÁ£ ö³ß³Ý ѳñóáõ÷áñÓ ¿ñ ³ñ»É »ñÏáõ ¹³ï³å³ñïÛ³ÉÝ»ñÇ Ï³ï³ñ³Í ³ß˳ï³ÝùÇ Ù³ëÇÝ£ ä»ïù ¿ áñ Ýñ³Ý ³ë³Í ÉÇÝ»Ý, û ³ÙáõëÇÝÁ ³Ù»Ý ûñ µ³½Ù³ÃÇí íÇñ³íáñ Ãáõñù ½ÇÝíáñÝ»ñ ¿ µáõÅáõÙ, ÙÇÝã ÏÇÝÁ ϳٳíáñ í³ñáõÙ ¿ Ãáõñù³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³61


ÝáóÇ ³ÙµáÕç Ý»ñùÇÝ ³ß˳ï³ÝùÁ£ ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ³Û¹å»ë ¿ñ. ß³ï ͳÝñ ÑÇí³Ý¹ ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ ï³ÝáõÙ ¿ÇÝ ßí»Ûó³ñ³Ï³Ý, ÇëÏ Ýí³½ ͳÝñ»ñÇݪ Ãáõñù³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³Ýáó£ ºñµ ÷³ß³Ý ë³ ÉëáõÙ ¿, Ññ³Ù³ÛáõÙ ¿ Ù»½ ³Ýå³ïÇÅ ÃáÕݻɣ ê³Ï³ÛÝ Ù»½ Ëëïáñ»Ý í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ÇÝ£ ²Ûëå»ë, Ù»ñ ïáõÝÁ »ñ»ù ß³µ³Ã ß³ñáõݳϪ ûñ áõ ·Çß»ñ, ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ï³Ï ¿ñ£ гۻñÁ ã¿ÇÝ Ñ³Ù³ñÓ³ÏíáõÙ Ù»ñ ïáõÝ ·³É£ ØdzÛÝ Ãáõñù»ñÝ ¿ÇÝ ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ³Ûó»ÉáõÙ, ѳïϳå»ë é³½Ù³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ³ÛÝ ëå³Ý, áñÁ ³ñ·»Éù ¿ñ ѳݹÇë³ó»É Ù»ñ ³ñï³ùëÙ³ÝÁ£ àõñý³ í»ñ³¹³éݳÉáõó Ñ»ïá »ñϳñ ã¿Ç ³ß˳ï»É, »ñµ ÇÝÓ ÙÇ Ýáñ Ù»Í ³é³ç³¹ñ³Ýù ѳÝÓݳñ³ñí»ó£ ØÇëÇáÝ»ñ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ, ³Ûëå»ë ï»Õ»Ï³óñ»ó ÇÝÓ §Ð³Û»ñÇ ßí»Ûó³ñ³óÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ¦ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, å»ïù ¿ Ùáï ³å³·³ÛáõÙ ÷³ÏíÇ£ ´ÅßÏ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ³ÛÅÙ ³í³ñïí³Í ¿ñ£ »ñ¨ë ¹³ É³í ¿ñ£ ¸-ñ øñÇëïÝ áõ ¹-ñ üÇß»ñÁ ºíñáå³ÛáõÙ ¿ÇÝ ¨ ã¿ÇÝ í»ñ³¹³éݳÉáõ ²ñ¨»Éù£ ÆÝãù³¯Ý ¿Ç ½·áõÙ Ýñ³Ýó å³Ï³ëÁ£ ºñÏáõëÝ ¿É áã ÙdzÛÝ ÇÙ í»ñ³¹³ëÝ ¿ÇÝ, ³Ûɨ ÇÙ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ£ ºë Ýñ³Ýó ׳ݳã»óÇ áñå»ë µÅÇßÏÝ»ñ, áñáÝù Çñ»Ýó å³ßïáÝÇÝ í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ÇÝ ³Ù»Ý³ÛÝ ÉÁñçáõÃÛ³Ùµ áõ Çñ»Ýó ³ÝËáÝç ³ß˳ï³Ýùáí Ùßï³å»ë Ó·ïáõÙ ¿ÇÝ É³í³·áõÛÝÝ ³Ý»É ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ ºë ³Ýã³÷ å³ñï³Ï³Ý »Ù Ýñ³Ýó£ ܳ¨ ã»Ù Ùáé³Ý³ ¹-ñ èÇÏá äýÇëï»ñ»ñÇÝ, áñÁ Ù»Ï ï³ñÇ ³ß˳ï»ó Ù»½ Ñ»ï£ ÆÝãå»¯ë ¿ñ ݳ ϳñáÕ³ÝáõÙ Çñ ÑáõÙáñáí ÇÙ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ññ³íÇñ»É áñáß Ã»ñ³óáõÙÝ»ñÇ íñ³ ¨ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ ÇÝÓ ×Çßï ׳ݳå³ñÑ óáõÛó ï³É£ ºë ÇÝÓ »ñç³ÝÇÏ å»ïù ¿ ѳٳñ»Ù, áñ ³ß˳ï»É »Ù ³Û¹åÇëÇ ³ÝÓݳ½áÑ, å³ñï³×³Ý³ã ¨ ³ÝÓÝáõñ³ó Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï£ ²é³Ýó Ýñ³Ýó ÇÙ áõÅ»ñÇó í»ñ ÏÉÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï»É µÅßÏ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÁ£ ÜÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÙÇ ³ÛÉ ³é³ç³¹ñ³Ýù ï»ÕÇÝ áõ ųٳݳÏÇÝ ¿ñ Ý»ñϳ۳ÝáõÙ£ ØºÌ îºÔ²öàÊàôØÀ ²Ù»ñÇÏÛ³Ý Ýå³ëï³Ù³ïáõÛóÇ áñµ»ñÇ Ñ»ï ï³ñíáÕ ³ß˳ï³ÝùÁ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ ¿ñ ËáãÁݹáïÝ»ñÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ£ Æ í»ñçá ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñáõó³Í Ùßï³Ï³Ý ·É˳ó³í³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï»í³Ýùáí Çñ³íÇ׳ÏÝ ³ÛÝù³Ý ³Ýï³Ý»ÉÇ ¹³ñÓ³í, áñ áñáßí»ó µá-

62


Éáñ áñµ»ñÇÝ êÇñdz ï»Õ³÷á˻ɣ àñå»ë ï»Õ³ÝùÇ É³í ·Çï³ÏÝ»ñª ÏÇÝë áõ »ë å»ïù ¿ ջϳí³ñ»ÇÝù ï»Õ³÷áËáõÙÁ£ ê³ ¿ñ ÉÇÝ»Éáõ Ù»ñ Ýáñ ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ, áñÁ àõñý³ÛáõÙ ÁݹáõÝí»ó Ù»Í ï³ñ³Ïáõë³Ýùáí£ ØDZû Ñݳñ³íáñ ¿ñ, ÇÝãå»ë ³ëáõÙ ¿ÇÝ, ѳ½³ñ³íáñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ×³Ý³å³ñÑ Ñ³Ý»É£ ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ëÏë»óÇÝù å³ïñ³ëïí»É£ Ð³Û áñµ»ñÇ Ñ³Ù³ÛÝùÁ ѳٳÏí»ó ³ÝÝϳñ³·ñ»ÉÇ óÝÍáõÃÛ³Ùµ£ лé³Ý³É ³ÛÝ »ñÏñÇó, áñï»Õ ÇßËáõÙ ¨ ÙÁßï³å»ë ëå³éÝáõÙ ¿ñ Ù³ÑÝ áõ ÏáñͳÝáõÙÁ£ лé³Ý³É ¹»åÇ ø³Ý³Ý »ñÏÇñÁ£ ê³Ï³ÛÝ ÙdzÛÝ áñµ»ñÝ ¿ÇÝ áõñ³Ë³ÝáõÙ, ٻͻñÁ ¹»é¨ë ÙݳÉáõ ¿ÇÝ, ¨ ¹³ Ýñ³Ýó ¹³éݳóÝáõÙ ¿ñ£ âÝ³Û³Í ¹ñ³Ýª Ýñ³Ýù áõñ³Ë ¿ÇÝ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý Ñ³Ù³ñª ÑáõÛë áõݻݳÉáí, áñ Ñ»ïá Çñ»Ýù ¿É Ï·Ý³Ý Ýñ³Ýó Ñ»ï¨Çó£ ø³ÝÇ áñ ÏÇÝë áõ »ë ɳí Ãáõñù»ñ»Ý ·Çï»ÇÝù, ݳ¨ ù³ç³Í³Ýáà ¿ÇÝù ³Ù»Ý ÙÇ ³ñ³Ñ»ïÇ, ¹Åí³ñ ¿ñ ·ïÝ»É Ù»½ÝÇó ³í»ÉÇ Ñ³ñÙ³ñ Ù³ñ¹Ï³Ýóª áñµ»ñÇ »ñÃÝ Çñ³·áñÍ»Éáõ ѳٳñ£ ²Ù»ñÇÏÛ³Ý Õ»Ï³í³ñ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ÑáõÛë áõÝ»ÇÝ, áñ àõñý³ÛÇ »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ç íÇ׳ÏÇ ÏÉÇÝ»ÇÝ 90 ÏÙ ÙÇÝ㨠ëÇñÇ³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ áïùáí ³Ýóݻɣ ²Û¹ ÇëÏ å³ï׳éáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³é³çÇÝ ËáõÙµÁª Ãíáí 130 Ñá·Ç, ׳ݳå³ñÑ ÁÝϳí áïùáí£ Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñ»Ë³ å»ïù ¿ áõݻݳñ Ãáõñù³Ï³Ý ³ÝÓݳ·Çñ, ¨ áëïÇϳÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ ¹»é¨ë ׳ݳå³ñÑÇÝ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï ëïáõ·áõÙ ¿ñ áõ ³ÝÓݳ·ÇñÁ í³í»ñ³óÝáõÙ£ ²é³Ýó ׳ݳå³ñÑáñ¹»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý áã áù Ù»ÏÝ»Éáõ Çñ³íáõÝù ãáõÝ»ñ£ ØÇ ë³ÛÉáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï áõï»ÉÇùÝ ¿ñ, »ñÏñáñ¹ ë³ÛÉÁ ³ÛÝ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¿ñ, áñáÝù ³Ûɨë Ç íÇ׳ÏÇ ã¿ÇÝ ù³ÛÉ»Éáõ, ÇëÏ »ññáñ¹Á ³Ù»ñÇϳóÇ ÙÇ ïÇÏÝáç ѳٳñ ¿ñ, áñÁ êÇñdzÛÇ ë³ÑÙ³ÝÇÝ áñµ»ñÇÝ »ñϳÃáõÕáí Ð³É»å ¿ñ ï»Õ³÷áË»Éáõ£ î»Õ³÷áËáõÙÝ ëÏëí»ó Ù³ñïÇ í»ñçÇÝ ûñÁ£ ºÕ³Ý³ÏÁ É³í ¿ñ£ ÖÇßï ¿, áñµ³ÝáóÝ»ñáõÙ µéÝÏí»É ¿ñ ·ñÇåÇ ÷áùñÇÏ ÙÇ Ñ³Ù³×³ñ³Ï, áñÁ ѳí³Ý³Ï³Ý ¿ñ ¹³ñÓÝáõ٠׳ݳå³ñÑÇÝ ³é³ÝÓÇÝ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÑÇí³Ý¹³Ý³ÉÁ£ ²é³çÇÝ ûñÁ ËáõÙµÁ ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ ³Ýó³í 20 Ï٠׳ݳå³ñÑ£ ²ñ¹»Ý »ñ»ù ų٠ѻïá »ñ»ù ë³ÛÉ»ñÝ ¿É Éóí»óÇÝ »ñ»Ë³Ý»ñáí, áñáÝù ³Ûɨë ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ù³Ûɻɣ ¶Çß»ñ»óÇÝù ÙÇ ù³ñ³ÛñáõÙ áõ µ³ó »ñÏÝùÇ ï³Ï£ ºñµ ·Çß»ñÝ ³ÝÓñ¨ »Ï³í, Ù»Í ³ÕÙáõÏ µ³ñÓñ³ó³í£ ´áÉáñÝ áõ½áõÙ ¿ÇÝ ù³ñ³Ûñ Ùïݻɣ гçáñ¹ ³é³íáï ѳ½Çí ¿ÇÝù áõñ³Ë-áõñ³Ë ׳ݳå³ñÑ ÁÝÏ»É, »ñµ ÏñÏÇÝ áõÅ»Õ ³ÝÓñ¨ ï»Õ³ó£ Þ³ï »ñ»Ë³Ý»ñ ɳÉÇë ¿ÇÝ, 63


Ýñ³Ýó ÏáßÇÏÝ»ñÁ ËñíáõÙ ¿ÇÝ ó»ËÇ Ù»ç£ à°ã ÙÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ ³ÝÓñ»íÇó, á°ã ÙÇ í»ñ³ñÏáõ, áãÇ°Ýã ãϳñ, áñ çñÇó å³ïëå³ñ»ñ£ ºñµ »ñÏáõ ų٠³Ýó ³ÝÓñ¨Á å³Ï³ë»ó, ëáõñ³ó ë³éÁ ù³ÙÇÝ£ ²ÛÝ ³ÝóÝ»Éáí óó ѳ·áõëïÝ»ñÇ ÙÇçáíª ³í»ÉÇ ë³é»óÝáõÙ áõ ¹áÕ³óÝáõÙ ¿ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ£ ¼³ñٳݳÉÇ ã¿ñ, áñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ í»ñÑÇßáõÙ ¿ÇÝ ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÛ³Ý Í³Ýñ ûñ»ñÁ£ ¶Çï»Ç, áñ ßñç³Ï³Ûùáõ٠ͳÍÏ áõÝ»óáÕ ÙÇ å³Ñ»ëï³ñ³Ý ϳ, ¨ ïճݻñÇÝ áõÕ³ñÏ»óÇ ÷Ýïñ»Éáõ£ ²ÛÝ ·ïÝí»ó£ ØÇ ³ÏÝóñÃáõÙ ³ÙµáÕç ËáõÙµÁ å³ïñ³ëïí»ó£ î³ñ³ÍùÝ ëϽµáõÙ ãáñ ¿ñ, ë³Ï³ÛÝ Ñ»ïá ëáëϳÉÇ ó»Ë ³é³ç³ó³í, ù³ÝÇ áñ Ù»ñ ѳ·áõëïÇó Ï³Ã³Í çñ»ñÁ ˳éÝí»É ¿ÇÝ ë³ÝïÇÙ»ïñ³Ýáó ÷áßáõ Ñ»ï£ êÏë»óÇ »ñ·»É, »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ùdzó³Ý ÇÝÓ, ݳ¨ Ïñ³Ï í³é»óÇÝù ¹³ßï³ÛÇÝ ÷ß»ñáí, áñ ѳí³ù»É ¿ÇÝ å³ï³ÝÇÝ»ñÁ£ Þáõïáí Ùáé³óí»óÇÝ ³ÝÓñ¨Ý áõ ÷áÃáñÇÏÁ, ¨ ëÏë»óÇÝù ÏñÏÇÝ ÏÛ³Ýùáí áõñ³Ë³Ý³É£ ê³Ï³ÛÝ å»ïù ¿ Ùï³Í»ÇÝù ³Ûëûñí³ Ýå³ï³Ï³Ï»ïÇݪ ùÁñ¹³Ï³Ý êáõñáõç ·ÛáõÕ³ù³Õ³ù ѳëÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ£ ºë ϳ½Ù»óÇ ÇÙ Íñ³·ÇñÁ£ Þáõïáí »ñ»ù ë³ÛÉ»ñÁ Ù»ñ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý ï³Ï ÏÉÇݻݣ ¸ñ³Ýó íñ³ »ë åÇïÇ ï»Õ³íáñ»Ç ³Ù»Ý³÷áùñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ£ ²í»ÉÇ áõÅ»ÕÝ»ñÇ ËáõÙµÝ ³Ù»ñÇÏáõÑáõ ³é³çÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ ·Ý³Éáõ ¿ñ áïùáí£ öáùñÇÏ ÙÇ ËÙµÇ Ñ»ï Ùï³¹Çñ ¿Ç »ë ·Ý³É, ÝáõÛÝå»ë áïùáíª Ýå³ï³Ï áõݻݳÉáí ·áÝ» ѳëÝ»É áã ß³ï Ñ»é³íáñ ÙÇ ·ÛáõÕ, áñï»Õ »ñ»ù ë³ÛÉ»ñÁ µ»éݳó÷í»Éáõó Ñ»ïá Ïí»ñ³¹³éݳÛÇÝ£ γñÍ»ë û ³ÝÓñ¨Ý ³Ûɨë ã¿ñ áõ½áõ٠˳ݷ³ñ»É, ë³Ï³ÛÝ ÙÇÝã ³Û¹ óñï»É ¿ñ£ ²é³çÇÝ ËáõÙµÁ áïùáí ׳ݳå³ñÑ ÁÝÏ³í£ Ð»ïá ï»Õ ѳë³Ý ë³ÛÉ»ñÁ£ Ø»ÏÇ ³ÝÇíÁ ç³ñ¹í»É ¿ñ£ àõñ»ÙÝ ÇÙ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý ï³Ï ϳñ Áݹ³Ù»ÝÁ »ñÏáõ ë³ÛÉ, »ññáñ¹Ç ѳٳñ Ýáñ ³ÝÇí ϳñ»ÉÇ ¿ñ µ»ñ»É ÙdzÛÝ êáõñáõçÇó£ Ø»ñ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ÇÝ »ñÏáõ Ñ»ÍÛ³É áëïÇϳÝ, áñ ݳËÏÇÝáõÙ ÏáãíáõÙ ¿ÇÝ ½³åïÇ»£ êñ³Ýù ѳٳӳÛÝí»óÇÝ ³Ù»Ý Ù»ÏÁ »ñÏáõ ÷áùñ »ñ»Ë³ Çñ»Ýó Ùáïª ÓÇáõ íñ³ Ýëï»óÝ»É, Ù»ÏÇݪ ³éç¨áõÙ, ÙÛáõëÇݪ Ñ»ï¨áõÙ£ ÆÝãåÇëǯ ëÇñ³ÉÇñ í»ñ³µ»ñÙáõÝù ³Û¹ §ã³ñ¦ Ãáõñù»ñÇ ÏáÕÙÇó£ ì»ñç³å»ë »ë ¿É ÇÙ ÷áùñÇÏ ËÙµáí ׳ݳå³ñÑ ÁÝϳ£ ê³Ï³ÛÝ ¹»é ß³ï ã³Ýó³Í, ÝáõÛÝÇëÏ Ù»Í ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ɳó ÉÇÝ»Éáí ³ë³óÇÝ, áñ ³Ûɨë ã»Ý ϳñáÕ ù³Ûɻɣ ê³éݳٳÝÇùÇó ¹áÕ³óáÕ »ñÏáõ ÷áùñÇÏ ³ÕçݳÏÇ í»ñóñÇ Ç٠ɳÛÝ í»ñ³ñÏáõÇ ï³Ï ¨ ³Ûëå»ë Ýñ³Ýó Ñ»ï ß³ñáõݳϻóÇ ù³Ûɻɣ ì»ñçáõÙ ÷áËÝÇ÷áË Ù»Ï Ù»ÏÇÝ ¿Ç ³éÝáõ٠߳ɳÏë, Ù»Ï ÙÛáõëÇÝ£ ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ å³ñ½ ¹³ñÓ³í, áñ Ãßí³éÝ»ñÇ ³Ûë 64


ËÙµáí ³ÝÑݳñ ¿ ѳëÝ»É ùñ¹³Ï³Ý ·ÛáõÕÇÝ£ àõñ³Ë³ó³, »ñµ ·ï³ ÙÇ ³í»ñ³Ï ·ÛáõÕ, áñï»Õ ÙÇ ÏÇë³ù³Ý¹ ï³Ý Ù»ç ãáñ ï»Õ ׳ñí»ó£ ²Ûëï»Õ ϳñáÕ ¿ÇÝù ëå³ë»É ë³ÛÉ»ñÇÝ£ àñå»ë½Ç ï³ù³Ý³Ý, »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ï³ñ·³¹ñ»óÇ ß³ï Ùáï ë»ÕÙí»É Çñ³ñ£ Ø»ñ ·³Éáõó ùÇã ³é³ç ÑáíÇíÝ»ñÁ ѳí³Ý³µ³ñ û·ï³·áñÍ»É ¿ÇÝ ³Ûë í³ÛñÁ, ù³ÝÇ áñ Ù»çï»ÕáõÙ ÙáËÇñ ¿ñ Ùݳó»É£ Üñ³Ýù »ñ¨Ç ó³Ë ¿ÇÝ í³é»É áõ ï³ù³ó»É, ÇÝãå»ë Ù»Ýùª ³ÛÝ ³Ùµ³ñáõÙ£ ²Û¹ ÙáËñÇ Ù»ç ¹ñ»óÇ ë³éó³Ï³É³Í áïù»ñë£ Êáñùáõ٠ɳí ï³ù ¿ñ, áõ »ë ëÏë»óÇ ¹ñ³ Ù»ç ó³ïÏáï»Éª Ç Ù»Í áõñ³ËáõÃÛáõÝ ¹»é Ñ»Ýó Ýáñ ɳóáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ£ §Ø»ñ ѳÛñÇÏÁ å³ñáõÙ ¿¦,– ÍÇͳջÉáí ³ëáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ýù£ λëûñÇó µ³í³Ï³Ý ³Ýó ¿ñ, µ³Ûó ë³ÛÉ»ñÁ ã¿ÇÝ »ñ¨áõÙ£ ƱÝ㠳ݻɣ ²Ûë ÷áùñÇÏ ï³Ý Ù»ç ·Çß»ñ»Éáõ ï»Õ ãϳñ£ àõñ»ÙÝ, »ñ»Ë³Ý»°ñÁ åÇïÇ ÙݳÛÇÝ áïùÇ íñ³£ ´³ñ»µ³Ëï³µ³ñ ë³ÛÉ»ñÝ Ç í»ñçá ѳÛïÝí»óÇÝ, áõ Ù»Ýù ϳñ× Å³Ù³Ý³Ï³ÙÇçáóáõ٠ѳë³Ýù Ýå³ï³Ï³Ï»ïÇÝ£ î³ù Ç稳ݳïÝ»ñáõÙ Ù»½ÝÇó ³é³ç ѳë³ÍÝ»ñÝ ³ñ¹»Ý ãáñ³óñ»É ¿ÇÝ Çñ»Ýó ѳ·áõëïÝ»ñÁ, ¨ ïÇñáõÙ ¿ñ áõñ³Ë, ׳ٵ³ñ³ÛÇÝ ÏÛ³Ýù£ гçáñ¹ ûñÁ ѳݷëï³Ý³Éáõ ¿ÇÝù£ ´ÅßÏ³Ï³Ý ëïáõ·Ù³Ý ûñ ³ÝóϳóñÇ£ ¶ñ³Ýóí»ó 95 ÑÇí³Ý¹ »ñ»Ë³£ Þ³ï»ñÝ ³ñ¹»Ý ·ñÇå áõÝ»ÇÝ£ ä³ñ½ ¿ñ, áñ ÇÝÓ Ñ³ñϳíáñ ¿ÇÝ Éñ³óáõóÇã ë³ÛÉ»ñ£ ºñÏáõ ë³ÛÉ ¨ë ׳ñ»óÇ£ ÐáõÛë áõݻǪ ÑÇÝ· ë³ÛÉáí 50 »ñ»Ë³ ·»ïÇ íñ³Ûáí ³Ýóϳóݻɣ ºñÏáõ ûñÇó Ïí»ñ³¹³éݳÛÇ ¨ ¿ÉÇ 50-Á ϵ»ñ»Ç£ ÆëÏ 30 ïÕ³ ÇÝÓ Ñ»ï ׳ݳå³ñÑÁ áïùáí åÇïÇ ³ÝóÝ»ÇÝ£ Þñç³ÝÁ, áñáí å»ïù ¿ ³ÝóÝ»ÇÝù, ½áõï ùñ¹³Ï³Ý ¿ñ£ ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇݪ 1920 Ã. Ç í»ñ, áã ÙÇ Ñ³Û ã¿ñ ѳٳñÓ³Ïí»É ³Û¹ï»Õáí ³Ýóݻɣ ²Û¹ ÇٳݳÉáíª ËÙµÇÝ Ññ³Ù³Û»óÇ Ùdzï»Õ ÙݳÉ, áñáíÑ»ï¨ ÇÙ Ý»ñϳÛáõÃÛ³Ùµ áã áùÇ Ù³½ÇÝ ã¿ÇÝ ¹ÇåãÇ, 㿱 áñ »ë É³í ¿Ç ×³Ý³ãáõÙ ÇÙ ùñ¹»ñÇÝ£ ò³íáù, ë³Ûɳå³ÝÝ»ñÇó »ñ»ùÁ ãÑݳ½³Ý¹í»óÇÝ ¨ ³é³ç ³Ýó³Ý£ Üñ³Ýù ѳë»É ¿ÇÝ ùñ¹³Ï³Ý ÙÇ ·ÛáõÕÇ£ øñ¹»ñÝ ÇëÏáõÛÝ ëÏë»É »Ý ë³ÛÉ»ñÁ óɳݻÉ, ݳ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³·áõëïÝ»ñÁ ѳݻɣ ÆëÏ »ñµ ÇÙ ïճݻñÇ Ñ»ï ï»Õ ѳë³, ã³ñ³·áñÍÝ»ñÁ ÷³ËáõëïÇ ¹ÇÙ»óÇÝ£ ºë ϳÝã»óÇ Ýñ³Ýó, áñ í»ñ³¹³éݳÝ, ϳñ¨áñ µ³Ý áõݻ٠³ë»Éáõ£ ´³Ûó Ýñ³Ýù ݳËÁÝïñ»óÇÝ ÷³Ëã»É£ ²ÛÝáõÑ»ï¨ ·ÛáõÕÇ ³ÙµáÕç µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ÙÇ ï»Õ ѳí³ùí»ó£ ºë Ýñ³Ýó µ³ó³ïñ»óÇ, áñ ³Ûë µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ¨ ¹»é ѳ½³ñ³íáñ áõñÇßÝ»ñ, áñ ³ÝóÝ»Éáõ »Ý ³Ûëï»Õáí, ÇÙ »ñ»Ë³Ý»ñÝ »Ý£ 65


ºë ³ÝÓ³Ùµ Ç íÇ׳ÏÇ ã»Ù µáÉáñÇ Ñ»ï ÉÇÝ»É, ë³Ï³ÛÝ ³ÏÝϳÉáõÙ »Ù, áñ áã ÙÇ »ñ»Ë³ÛÇ íݳë ãÇ Ñ³ëóíÇ, ³ÛÉ Áݹѳϳé³ÏÁª Ýñ³Ýù û·ÝáõÃÛáõÝ Ïëï³Ý³Ý å³ñ½³å»ë áñå»ë ÇÙ »ñ»Ë³Ý»ñ£ øñ¹»ñÁ Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ Ëݹñ»óÇÝ, Ýñ³Ýù ã»Ý ÇÙ³ó»É, áñ µ³ÝÝ ³Û¹å»ë ¿£ ºñ¹áõÙáí Ëáëï³ó³Ý, áñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ áãÇÝã ãÇ å³ï³ÑÇ£ ²Ûëå»ë ѳçáñ¹ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ Ñ³½³ñ³íáñ »ñ»Ë³Ý»ñ ³Ýó³Ý ³Ûë áõ ³ÛÉ ùùñ¹³Ï³Ý ·ÛáõÕ»ñáíª ³é³Ýó Ù»ÏÇ Ñ»ï ÙÇ µ³Ý å³ï³Ñ»Éáõ£ ¸²ìÂÆ ºÔ´²ÚðÀ ºñÏáõ ų٠³Ýó ùñ¹³Ï³Ý êÇýÃ»Ï ·ÛáõÕáõÙ ¿ÇÝù£ ²ÕµÛáõñÇ Ùáï ³ÝóϳóÝ»Éáõ ¿ÇÝù Ï»ëûñí³ Ñ³Ý·ÇëïÁ£ ÐÇÝ· ë³ÛÉ»ñÝ Çñ»Ýó µ»éÝ»ñáí ³é³çÇÝÝ ¿ÇÝ Å³Ù³Ý»É£ ºñµ »ë å³ï³ÝÇÝ»ñÇ Ñ»ï ï»Õ ѳë³, »ñ»Ë³Ý»ñÇ ËáõÙµÝ ³ñ¹»Ý ßñç³å³ïí³Í ¿ñ Ù³áõ½»ñ Ññ³ó³ÝÝ»ñáí ½ÇÝí³Í ùñ¹»ñÇ µ³½ÙáõÃÛ³Ùµ£ Üñ³Ýù ÇÝÓ ÇëÏáõÛÝ ×³Ý³ã»óÇÝ£ ØÇ Í»ñáõÝÇ Ó³ÛÝ»ó ¹»åÇ íñ³ÝÝ»ñÁ. §Ø³ÑÙáõ¹, ØáѳÙÙ»¹, ʳÉÇÉ, ßáõï »Ï»°ù, ¸³íÃÇ »Õµ³ÛñÝ ¿ »Ï»É¦£ ØÇ ³ÏÝóñÃáõ٠ѳÛïÝí»óÇÝ »ñ»ù ϳÝãí³ÍÝ»ñÁ áõ Ýñ³Ýó Ñ»ï ß³ï áõñÇßÝ»ñ. 㿱 áñ áõ½áõÙ ¿ÇÝ ï»ëÝ»É ¸³íÃÇ »ÕµáñÁ£ ä³ñ½ ¿ñ, §»Õµ³ÛñÁ¦ »ë ¿Ç, ÇëÏ á±í ¿ñ §¸³íáݦ, ã¿Ç ϳñáÕ³ÝáõÙ ·ÉËÇ ÁÝÏݻɣ – ¸áõ ¸³íáÛÇÝ ã»±ë ׳ݳãáõÙ£ Ðݳñ³íá ã¿,– ³ë³óÇÝ ùÁñ¹»ñÁ£ – Ð³å³ ëå³ëÇñ, ï»ëÝ»Éáõ¹ å»ë ³ÝÙÇç³å»ë ÏÑÇß»ë Ýñ³Ý£ ²ë³óÇÝ, áñ ¸³íáÝ ÑÇÙ³ ·ÛáõÕáõÙ ã¿£ ºñµ í»ñ³¹³éݳ, Ïï»ëݻ٠Ýñ³Ý£ øñ¹»ñÁ å³ïÙ»óÇÝ ÇÝÓ, áñ ¸³íáÝ 10 ï³ñÇ ³é³ç ÙÇ ù³ÝÇ ³ÙÇë ÑÇí³Ý¹ å³éÏ»É ¿ Ù»ñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ, áñ »ë Ýñ³Ý ³í»ÉÇ É³í »Ù ËݳٻÉ, ù³Ý Ù³ÛñÁ ϳݻñ, áñ ¸³íáÝ í»ñù»ñÁ ÙdzÛÝ »Õµ³Ûñ Ú³ÏáµÇÝ ¿ ÃáõÛÉ ïí»É ϳå»É, ¨ áñ áã áù Ýñ³Ý ³ÛÝå»ë ãÇ ëÇñ»É, ÇÝãå»ë ³Û¹ Ú³ÏáµÁ£ ܳ¨ ³ÛÝ, û ÇÝãå»ë ³ÛÝáõÑ»ï¨ ¸³íáÝ ·ÛáõÕ ¿ í»ñ³¹³ñÓ»É áõ ³ÙÇëÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï å³ïÙ»É Ú³ÏáµÇ ³ñ³ñùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£ гëϳó³, áñ ¸³íáÝ, ·³Éáí ѳÛñ»ÝÇ ·ÛáõÕ, ùñ¹»ñÇ ëáíáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ã³÷³½³Ýóñ»É ¿ ÇÙ ³ñ³ÍÝ»ñÁ, ù³Õ³ùáõÙ »ñϳñ ÙݳÉáõ ßÝáñÑÇí áñáß Å³Ù³Ý³Ï ¹³ñÓ»É ·ÛáõÕÇ ëÇñí³Í ³ÝÓݳíáñáõÃÛáõÝÁ£ ºñµ ѳçáñ¹ ûñÁ í»ñ³¹³ñÓÇë Çç³ ·ÛáõÕÇ ³ÕµÛáõñÇ Ùáï, ÇÝÓ Ùáï»ó³í »ñÇï³ë³ñ¹ Ùáñáõù³íáñ ÙÇ ùáõñ¹, Ý³Ë ÁÝϳí áïù»ñë, ѳٵáõñ»ó 66


Ç Ýß³Ý Ñ³ñ·³ÝùÇ, ³å³ áïùÇ Ï³Ý·Ý»ó, »Õµ³Ûñ³µ³ñ ·ñÏ»ó áõ ѳٵáõñ»ó ÇÝÓ£ àõñ»ÙÝ ë³ ¿ñ ¸³íáÝ£ ºë Ýñ³Ý ã¿Ç ׳ݳãÇ£ ܳ ÑÇí³Ý¹ å³ï³Ýáõó ³×»É-¹³ñÓ»É ¿ñ áõÅ»Õ ïÕ³Ù³ñ¹£ êÇñ³ÉÇñ ÁÝûñóáÕÝ ³ÛÅÙ Ïáõ½»Ý³ ѳí³ï³É, áñ ³Ûë ·ÛáõÕáõÙ ¨ë ³ñï³·³ÕÃáÕ ÇÙ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ áãÇÝã ã¿ñ ϳñáÕ å³ï³Ñ»É£ ê³Ï³ÛÝ Í»ñ ùáõñ¹Á, áñÝ Ç٠ųٳÝÙ³Ý ÉáõñÁ ѳëóñ»É ¿ñ íñ³ÝÝ»ñÁ, ÇÝÓ áõÕÕí³Í ÙÇ Ëݹñ³Ýù áõÝ»ñ. – Wa°a na bu (³Ûë ã»Õ³í),– ³ë³ó ݳ,– ³ñ¹³ñ ã¿, áñ ¹áõ ³Û¹ù³Ý Ù»Í Ãíáí ·»Õ»óÇÏ ³ÕçÇÏÝ»ñ áõݻݳë, ÇëÏ »ë áã Ù»ÏÁ ãáõݻݳ٣ â»±ë ϳñáÕ ·áÝ» Ù»ÏÇÝ ï³É ÇÝÓ£ – ÈëÇ°ñ, µ³ñ»Ï³Ù,– ³ë³óÇ »ë,– Ñáõë³Ù, áñ ÁݹÙÇßï ³Ýó»É »Ý ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ, »ñµ ¹áõùª ùñ¹»ñ¹, µéݳ·³ÕÃí³ÍÝ»ñÇ ß³ñ³ëÛáõÝÝ»ñÇó ù³ßáõÙ ï³ÝáõÙ ¿Çù ³ÛÝù³Ý ß³ï ³ÕçÇÏÝ»ñ, áñù³Ý Ó»ñ ëÇñïÝ ¿ñ áõ½áõÙ£ ºÃ» ë³Ï³ÛÝ ß³ñáõݳϻë åݹ»É, áñ Ù»ÏÇÝ å»ïù ¿ ëï³Ý³ë, ³å³ Ý³Ë Ïí׳ñ»ë 20 ѳ½³ñ ýñ³ÝÏ, Ñ»ïá Ïï»ëÝ»Ýù, û áñÝ ¿ ³Ù»Ý³ï·»Õ ³ÕçÇÏÁ, ¨ »Ã» ݳ ѳٳӳÛÝ ÉÇÝÇ, ¹áõ Ýñ³Ý Ïëï³Ý³ë¦£ Ü»ñϳ ·ïÝíáÕ ùñ¹»ñÁ ùñùç³óÇÝ£ §Æ±Ýã, ³Û¹ù³Ý ë³ñë³÷»ÉÇáñ»Ý óÝϳó»±É »Ý Ñ³Û ³ÕçÇÏÝ»ñÁ£ ²Û¹ ¹»åùáõÙª É³í ¿ ù»½ å³Ñ»ë Ýñ³Ýó¦,– å³ï³ë˳ݻó Ñdzëó÷í³Í Ù³ñ¹Á£ ºñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï ѳëÝ»Éáí º÷ñ³ïª ׳ݳå³ñÑ ¿ÇÝù áñáÝáõÙ ·»ïÇ ÙÛáõë ÏáÕÙÝ ³ÝóÝ»Éáõ ѳٳñ£ ºñϳÃáõÕ³ÛÇÝ Ï³ÙáõñçÁª ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ×³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ ÙÇ ·ÉáõË·áñÍáó, ³Ýó³Ý»ÉÇ ã¿ñ, ù³ÝÇ áñ ýñ³Ýë-Ãáõñù³Ï³Ý ½Çݳ¹³¹³ñÇó Ù»Ï ûñ ³é³ç Ãáõñù ëå³Ý»ñÇó Ù»ÏÁ å³ÛûóÝ»É ¿ñ ïí»É ÙÇ Ï³ÙÁñç³ëÛáõÝ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ϳÙñçÇ ÙÇ Ù³ëÁ ·»ïÝ ¿ñ Éóí»É£ ºñϳÃÛ³ áñáß Ù³ë»ñ ¹»é ï³ëݳÙÛ³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ·»ïÇ çñ»ñÇó ¹áõñë Ïóóí»Ý£ ºë ë³Ûɳå³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÇÝ áõÕ³ñÏ»óÇ Ï³ÙñçÇ å³Ñå³Ýí³Í Ù³ëÇ í»ñçÁ, áñå»ë½Ç Ù»ñ Ù³ëÇÝ Éáõñ ï³ñ ·»ïÇ ÙÛáõë ÏáÕÙáõÙ Ï³Ý·Ý³Í ýñ³ÝëdzóÇ Å³Ù³å³Ñ ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ£ Þ³ï ã³Ýó³Íª ·»ïÇ Ù»ñ ÏáÕÙáõÙ »ñ¨³ó ÙÇ û¹³ãáõ, áñÁ ½³ñÙ³ó³Í ݳÛáõÙ ¿ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³Û¹ Ù»Í ËÙµÇÝ£ ÆÝãåÇëÇ ³ÝÝϳñ³·ñ»ÉÇ óÝÍáõÃÛáõÝ áõ Ù»Í ³ßËáõÅáõÃÛáõÝ ³é³ç³ó³í »ñ»Ë³Ý»ñÇ ßñç³ÝáõÙ, »ñµ Ýñ³Ýù, ß³ï»ñÝ ³Ýßáõßï ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù, û¹³Ý³í ï»ë³Ý£ лïá ³ÝÙÇç³å»ë ÙÇ ëå³ »Ï³íª ݳí³Ïáí ³ÝóÝ»Éáí ·»ïÁ£ ܳ áõ½»ó ÇٳݳÉ, û Ù»½ ÇÝã ¿ ѳñϳíáñ£ Ø»Ýù ³ë³óÇÝù Ýñ³Ý, áñ Ù»ñ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ áã ³ÛÉ ÇÝã ¿, ù³Ý ³ÛÝ, áñ ½ÇÝíáñÝ»ñÁ ݳí³ÏÝ»ñáí Ù»½ ·»ïÇ ÙÛáõë ³÷Á ѳݻݣ 67


ä³ñ½í»ó, áñ ³Û¹ ûñí³ Ñ³Ù³ñ ³ñ¹»Ý áõß ¿ñ£ ܳí³ÏÝ»ñÁ ·³Éáõ ¿ÇÝ Ñ³çáñ¹ ³é³íáï۳ݣ Ø»ñ ËݹÇñÝ ¿ñ ³ÛÅÙ áõï»ÉÇù å³ïñ³ëï»É áõ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ·»ïÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ ï»Õ³íáñ»Éª ·Çß»ñ»Éáõ£ È³í ½áõ·³¹Çå»ó, áñ ³Û¹ï»Õ ϳñ ͳÍÏ áõÝ»óáÕ »ñϳÃáõÕ³ÛÇÝ »ñÏáõ í³·áÝ, áñáÝù û¨ ·Ý¹³ÏÝ»ñÇó áõÅ»Õ Í³ÏÍÏí³Í ¿ÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ù³ñ³å³ï ÑÇÙù áõÝ»ÇÝ, ù³ÝÇ áñ å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ¹ñ³Ýó Ù»ç ½ÇÝíáñÝ»ñ ¿ÇÝ µÝ³Ïí»É£ гçáñ¹ ûñÁ ·»ïÁ ×»Õù»óÇÝ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ݳí³ÏÝ»ñÁ, ¨ Ù»Ýù Ù»Ï Å³Ù ³Ýó, Ç Ù»Í óÝÍáõÃÛáõÝ »ñ»Ë³Ý»ñÇ, ³ñ¹»Ý ϳ۳ñ³ÝáõÙ ¿ÇÝù, áñï»ÕÇó »ñ»Ë³Ý»ñÁ »ñϳÃáõÕáí Ù»ÏÝ»óÇÝ Ð³É»å£ ²é³çÇÝ ³Ûë áõÕ¨áñáõÃÛáõÝÇó ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ å³ñ½ ¹³ñÓ³í, áñ áïùáí ׳ݳå³ñÑ ÁÝÏÝ»ÉÝ ³ÝÇÙ³ëï ¿£ ²Ù»ñÇϳóÇÝ»ñÁ å³ñ½³å»ë å»ïù ¿ û·Ý»ÇÝ, áñ »ñ»Ë³Ý»ñÝ ³é³Ýó Ù»Í ã³ñã³ñ³ÝùÇ ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ñ³ëÝ»ÇÝ£ ²Û¹å»ë ¿É »Õ³í, ¨ ѻﳷ³ÛáõÙ µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ï»Õ³÷áË»óÇÝù ë³ÛÉ»ñáí ϳ٠ÓÇ»ñáí£ àõñý³ÛÇ 1000 »ñ»Ë³ÛÇÝ Ñ»ï¨»óÇÝ Ø³ñ¹ÇÝÇ áõ ¸Ç³ñµ»ùÇñÇ »ñ»Ë³Ý»ñÁ, ³å³ Ñ»ñÃÁ ѳë³í ʳñµ»ñ¹Ç ·³í³éÇ 5000 »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ£ ÎÇÝë áõ »ë êÇñdz ï»Õ³÷áË»óÇÝù ÁݹѳÝáõñ ³éٳٵ 8000 »ñ»Ë³£ ²ß˳ï³ÝùÁ ѳïϳå»ë å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ñ ß³ï ß÷áõÙÝ»ñ Ãáõñù å³ßïáÝ۳ݻñÇ Ñ»ï, ÇëÏ Ù»Ýù ³Û¹ ѳñóáõÙ É³í ¿ÇÝù Ñ»Ýó ³ÛÝ å³ï׳éáí, áñ áã ÙdzÛÝ Ãáõñù»ñ»Ý ·Çï»ÇÝù, ³Ûɨ Ãáõñù»ñÇ Ñ»ï ³é³çí³ å»ë µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ÇÝù£ ²Ñ³ û ÇÝã ³ë³ó ÏÝáçë ʳñµ»ñ¹Ç áëïÇϳݳå»ïÁ, »ñµ »ñ»Ë³Ý»ñǪ Ù»ñ ÏáÕÙÇó ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ï»Õ³÷áËáõÙÝ ³í³ñï»Éáõó ùÇã ³é³ç àõñý³ ųٳݻó. §²Û¹ áñï»ÕDZó »ë ·ï»É ³Ûë ³ÙáõëÝáõ¹£ ºñµ ݳ ѳÛïÝí»ó ʳñµ»ñ¹áõÙ ¨ Ù»½ ѳÛïÝ»ó, áñ »Ï»É ¿ 5000 »ñ»Ë³ êÇñdz ï³Ý»Éáõ, Ùï³¹Çñ ¿ÇÝù Ýñ³ ׳ݳå³ñÑÇÝ ¹Ý»É µáÉáñ Ñݳñ³íáñ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ê³Ï³ÛÝ ï»ë, áñ ÷áË³Ý³Ï ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ, û·Ý»óÇÝù Ýñ³Ý£ Æñ ³éÇÝùÝáÕ í³ñí»É³Ó¨áí ݳ Çñ Ù³ïÇ íñ³ ÷³Ã³Ã»ó ¨° ÇÝÓ, áñ ³ÝÓݳ·ñ³ÛÇÝ ³ÙµáÕç µ³Å³ÝÙáõÝùÇ å»ïÝ »Ù, ¨° ݳѳݷ³å»ïÇݪ û·ï³·áñÍ»Éáí Ýñ³Ý áñå»ë Çñ û·Ý³Ï³Ý¦£ гÛïÝÇ ¿, áñ ѳ×áÛ³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ Ãáõñù»ñÁ »ñµ»ù ã»Ý ûñ³ÝáõÙ£ ´³Ûó ѳ×áÛ³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã¿, áñ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ϳñ¨áñ ¿ÇÝ, ³ÛÉ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ »ñµ»ÙÝ ÇÝÓ Çñáù ѳçáÕíáõÙ ¿ñ §Ýñ³Ýó ·ÉËÇÝ Ë³Õ»ñ ˳ճɦ£ 68


̲Üð ²Þʲî²Üø ØÇ ù³ÝÇ ¹»åù»ñ ¨ë áõÝ»Ýù ѳÕáñ¹»Éáõ áñµ»ñÇ §Ù»Í ï»Õ³ß³ñÅǦ Ù³ëÇÝ£ ØÇ ³Ý·³Ù áñµ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÙÇ Ù»Í ß³ñ³ëÛáõÝ ÏñÏÇÝ ï»Õ³íáñ»É ¿ÇÝù ë³ÛÉ»ñÇ Ù»ç áõ ¹áõñë ¿ÇÝù ѳÝáõÙ ¸Ç³ñµ»ùÇñ ù³Õ³ùÇ àõñý³ ï³ÝáÕ ¹³ñå³ëÇó£ ø³Õ³ùÇó ¹áõñë ëáíáñ³Ï³ÝÇ ÝÙ³Ý áëïÇϳÝÝ»ñÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù ¨ë ëïáõ·áõÙ ¿ÇÝ ³ÝÓݳ·ñ»ñÁ£ ä³ñ½í»ó, áñ سñ¹ÇÝÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ý»ñϳ-µ³ó³Ï³ ³Ý»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï ÑÇÝ· ³ÝáõÝ Ï³Ýã»ÉÇë áã ÙÇ »ñ»Ë³ ãÝ»ñϳ۳ó³í£ ÆëÏ ëïáõ·Ù³Ý ³í³ñïÇݪ Ù³ñ¹ÇÝóÇ ÑÇÝ· »ñ»Ë³, áñáÝó ³ÝáõÝÝ»ñÁ ã¿ÇÝ Ï³ñ¹³ó»É, ³ÛÝï»Õ Ï³Ý·Ý³Í ÙݳóÇÝ£ Üñ³Ýó áõÕ³ñÏ»É ¿ÇÝ ÑÇí³Ý¹ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÷á˳ñ»Ýª ï³Éáí í»ñçÇÝÝ»ñÇë ³ÝáõÝÝ»ñÁ£ àëïÇϳÝÁ ã¿ñ ÃáõÛɳïñáõÙ, áñ ³Û¹ ÑÇÝ· »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ù»Ïݻݣ ¶Ý³óÇ ù³Õ³ù ݳѳݷ³å»ïÇ Ùáï ¨ µ³ó³ïñ»óÇ Ýñ³Ý ³Ù»Ý ÇÝ㣠ê³Ï³ÛÝ Ý³ Ù»ñÅ»ó Ëݹñ³Ýùë, ³ë»Éáí, áñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ã»Ý ϳñáÕ Ù»½ Ñ»ï ·³É, Ýñ³Ýù ÙݳÉáõ »Ý ¸Ç³ñµ»ùÇñáõÙ, ÙÇÝ㨠áñ سñ¹ÇÝÇ áëïÇϳݳïÝÇó ëï³óí»Ý ѳñÏ »Õ³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ºë ¿É ³ÝÙÇç³å»ë Ù»ÏÝ»óǪ ÙdzݳÉáõ ³Û¹ ÁÝóóùáõÙ áõÕ¨áñí³Í »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ£ ֳݳå³ñÑÇÝ Ñ³Ý¹Çå»óÇ ³Ý³ÝáõÝ ÑÇÝ· »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, áñáÝó áëïÇϳÝÝ»ñÁ »ï ¿ÇÝ ï³ÝáõÙ£ ºñµ ë³ÛÉáõÙ Ýëï³Íª »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³ÝÓݳ·ñ»ñÝ ¿Ç ³ãùÇ ³ÝóϳóÝáõÙ, ѳÝϳñÍ ÙÇ áõÅ»Õ ù³ÙÇ µ³ñÓñ³ó³í, áõ ÷áßÇÝ ÇÝÓ ³ÙµáÕçáíÇÝ å³ñáõñ»ó£ ´³Ûó ³Ù»Ý³ë³ñë³÷»ÉÇÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ ÙññÇÏÝ ³ñ³· ½áñ³Ý³Éáí ѳë³í ³ÝÓݳ·ñ»ñÇÝ£ Ø»Ï ¿É ï»ëݻ٪ ÇÙ µáÉáñ ÃÕûñÁ ëɳÝáõÙ »Ý ù³Õ³ùÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ£ ê³ ³ñ¹»Ý ׳ϳﳷñ³Ï³Ý ¹Çåí³Í ¿ñ£ ´³ñ»µ³Ëï³µ³ñ, ë³ÛÉÇó µ³í³Ï³Ý Ñ»éáõ ·ïÝíáÕ ÙÇ ù³ñ³ÛñáõÙ, áñï»Õáí ëáõñ³ó»É ¿ñ ù³ÙÇÝ, »ë ·ï³ ³ÝÓݳ·ñ»ñÇ ãáñë ïñó³Ï, µ³Ûó Ù»ÏÝ ³Û¹å»ë ¿É ã·ïÝí»ó£ ²ÛÅÙ ·Çï»Ç, áñ ³Ûë å³ïÙáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí ׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ »Ù áõݻݳÉáõ£ гçáñ¹ ûñÁ ù³ñ³í³ÝÁ ѳë³í ꨻ñ»Ï ù³Õ³ùÁ£ ²ÝÙÇç³å»ë ëÏëí»ó Ý»ñϳ-µ³ó³Ï³Ý£ ²Ûë ³Ý·³Ù ë³Ï³ÛÝ Ù»Í ËÙµáí »ñ»Ë³Ý»ñ ϳÛÇÝ, áñáÝó ³ÝáõÝÝ»ñÁ ³ÝÓݳ·ñ»ñáõÙ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ÇÝ£ ´³ó³ïñ»óÇ »Õ»ÉáõÃÛáõÝÁ, µ³Ûó ǯÝã ÷áõÛã àëïÇϳÝÝ áõ½áõÙ ¿ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ëɻɣ ºë ³Ýѳå³Õ Ý»ñϳ۳ó³ ù³Õ³ùÇ 69


ݳѳݷ³å»ïÇÝ£ ܳ Ëáëï³ó³í ѳçáñ¹ ûñÝ ³ÝÓ³Ùµ ùÝÝ»É ·áñÍÁ£ ê³Ï³ÛÝ ù³ÝÇ áñ ù³Õ³ùáõÙ µ³í³ñ³ñ ï»Õ ãϳñ, áñ 300 »ñ»Ë³ ·Çß»ñ»ÇÝ, Ëݹñ»óǪ Ù»½ ÃáõÛÉ ïñíÇ Ù»Ï Å³Ù ¨ë ß³ñáõÝ³Ï»É ×³Ý³å³ñÑÁ, áñå»ë½Ç áñ¨¿ ³ÕµÛáõñÇ Ùáï ׳ٵ³ñ Ë÷»Ýù£ γé³í³ñáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»ó, ë³Ï³ÛÝ Ù»ñ Ñ»ï¨Çó áëïÇÏ³Ý áõÕ³ñÏ»ó, áñÝ ³ÙµáÕç ·Çß»ñ ÑëÏ»ó, áñå»ë½Ç áã ÙÇ »ñ»Ë³ ã÷³ËãÇ£ ²Ýï»ÕÇ Ùï³í³ËáõÃÛáõÝ£ ØDZû ã·Çï»ÇÝ, áñ »ë, áñå»ë ϳÝáÝ, µáÉáñ »ñûñÁ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿Ç µ³ó»Çµ³ó ¨ ³Û¹åÇëáí å³Ñå³Ýáõ٠ϳé³í³ñáõÃ۳ݪ ÇÙ Ýϳïٳٵ ï³Í³Í íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ£ гçáñ¹ ûñÁ å³ñï³íáñ ¿Ç ÏñÏÇÝ ù³Õ³ù í»ñ³¹³ñÓÝ»É ³ÛÝ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, áñáÝó ³ÝáõÝÝ»ñÁ ³ÝÓݳ·ñ»ñáí ã¿ÇÝ Ñ³ëï³ïí³Í£ ܳѳݷ³å»ïÝ áõ½áõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó ï»ëݻɣ ºñϳñ Ëݹñ³ÝùÇó Ñ»ïá ÙdzÛÝ ÇÝÓ Ñ³çáÕí»ó Ýñ³Ý ѳÙá½»É, áñ ÃáõÛÉ ï³ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ï³Ý»Ù ÙÇÝ㨠àõñý³£ ²ÛÝï»Õ Ýñ³Ýù åÇïÇ ëå³ë»ÇÝ, ÙÇÝ㨠Ïå³ñ½³µ³Ýí»ñ ³ÝÓݳ·ñ»ñÇ Ñ»ï ϳåí³Í ËݹÇñÁ£ ʳñµ»ñ¹áõÙ »ë »ñÏáõ ѳçáÕ³Ï ûñ áõÝ»ó³£ Ødzݷ³ÙÇó ϳñáÕ³ó³ ׳ݳå³ñÑ ¹Ý»É 700 »ñ»Ë³£ 400-Á ë³ÛÉ»ñáí Ù»ÏÝ»óÇÝ ¸Ç³ñµ»ùÇñÇ íñ³Ûáí, Ùݳó³Í 300-Á ÓÇ»ñÇ Ù»çù»ñÇÝ Ýëï³Í ·Ý³óÇÝ Ø³É³ÃdzÛáí£ æ»ñ³µÉáõ½áõÙ »ñÏáõ ËáõÙµÁ í»ñëïÇÝ ÙdzݳÉáõ ¿ÇÝ£ ʳñµ»ñ¹áõÙ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ß³ï ϳñ¨áñ ¿ñ áõÕ³ñÏ»É Ùdzݷ³ÙÇó Ù»Í ËÙµ»ñ, ù³ÝÇ áñ ׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛ³Ý ûñÁ ÙÇßï ÇÝÓÝÇó å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ñ ³íïáÙ»ù»Ý³Ûáí ѳí³ù»É-µ»ñ»É ϳé³í³ñ³Ï³Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ï³ñ¨áñ ³ÝÓݳíáñáõÃÛáõÝ£ êñ³Ýó ѳÝÓݳñ³ñí³Í ¿ñ ëïáõ·áõÙ ³ÝóϳóÝ»É, Áݹ áñáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñ»Ë³ÛÇ ¹»ÙùÇÝ Ý³Û»Éáí£ àñ¨¿ å³ï³ÝÇ, áñÁ Ùáï ¿ñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ѳë³ÏÇÝ, Çñ³íáõÝù ãáõÝ»ñ ÉÇÝ»É Ù»ÏÝáÕÝ»ñÇ ÃÁíáõÙ£ 700 »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ³Û¹åÇëÇ ÙÇ ëïáõ·áõÙ ï¨áõÙ ¿ñ Ùáï³íáñ³å»ë Ù»Ï ûñ, ¨ ³Û¹ ÇëÏ å³ï׳éáí ׳ݳå³ñÑ ¿ÇÝù ÁÝÏÝáõÙ ÙdzÛÝ »ñ»ÏáÛ³Ý ¹»Ù£ ²å³ ѳçáñ¹ ûñÁ, ù³Õ³ùÇó 2–3 ų٠ѻé³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, ·Çß»ñ³ÛÇÝ ³é³çÇÝ Ï³Ý·³éÇ Å³Ù³Ý³Ï ÏñÏÇÝ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ñ áëïÇÏ³Ý³Ï³Ý Ý»ñϳ-µ³ó³Ï³Ý£ γé³í³ñáõÃÛ³Ý å³ñáÝÝ»ñÇÝ ÝáõÛÝå»ë »ë ¿Ç å³ñï³íáñ ³Û¹ í³Ûñ»ñÁ ѳëóÝ»É ÇÙ Ù»ù»Ý³Ûáí£ ¾ßáí, çáñÇáí ϳ٠ÓÇáí »ñûñÝ ÁÝóÝáõÙ ¿ÇÝ ÙÇßï Ù»Í ßáõùáí£ àã ÙdzÛÝ »ñ»Ë³Ý»ñÝ ¿ÇÝ ×³é³·áõÙ áõñ³ËáõÃÛáõÝÇó, ³Ûɨ ϻݹ³ÝÇÝ»ñÝ ¿ÇÝ ½³ñ¹³ñí³Í ¹ñáßÝ»ñáí áõ ½³Ý·³ÏÝ»ñáí£ î³ÝÇùÝ»ñÇó Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ϳݳÛù Ù»ÏÝáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï¨Çó 70


Çñ»Ýó ÉÇÉÇÉÇÉÇ-Ý ¿ÇÝ ÑÝã»óÝáõÙ£ ÆѳñÏ» ³Û¹ ϳÝãÁ ݳËÏÇÝáõÙ Ù»Ï ³ÛÉ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É£ ¸³ ÑÝãáõÙ ¿ñ, »ñµ ÙáñÃíáõÙ ¿ÇÝ ³Û¹ ÝáõÛÝ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÁ£ ⿱ áñ ¹³ áã ÙdzÛÝ áõñ³ËáõÃÛ³Ý Ï³Ýã ¿ñ, ³Ûɨ Ù³ñï³Ïá㣠Èë»É »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÍÇͳÕÁ, ï»ëÝ»É Ýñ³Ýó ½í³ñà ¹»Ùù»ñÁª ëñïÇ Ù»Í Ññ×í³Ýù ¿ñ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ, ϳñÍ»ë í³ñÓ³ïñíáõÙ ¿Ç ÇÙ ·áñͳ¹ñ³Í ÑëÏ³Û³Ï³Ý ç³Ýù»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ ÆëÏ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñª ϳñÍ»ë º·ÇåïáëÇ ëïñÏáõÃÛáõÝÇó Ù»ÏÝáõÙ ¿ÇÝ ø³Ý³Ý »ñÏÇñÁ£ ºñµ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ʳñµ»ñ¹ »Ï³ ï»ÕÇ 5000 »ñ»Ë³Ý»ñÇ ï»Õ³÷áËáõÙÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ ѳٳñ, Ù³ñ¹ÇÏ ÇÝÓ Ï³Ë³ñ¹Ç ï»Õ ¹ñ»óÇÝ£ ػͳѳë³ÏÝ»ñÁ ϳëϳÍáõÙ ¿ÇÝ ³Û¹ù³Ý Ù»Í Ãíáí »ñ»Ë³Ý»ñ Ñ»é³íáñ êÇñdz ï³Ý»Éáõ ϳñ»ÉÇáõÃÛ³ÝÁ. 㿱 áñ ÙÇÝ㨠æ»ñ³µÉáõ½Ç ë³ÑÙ³ÝÁ ѳëÝ»Éáõ ѳٳñ 10 ûñí³ ×³Ý³å³ñÑ ¿ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ£ ¸ñ³Ý ݳ˳å³ïñ³ëïí»ÉÁ ÙdzÛÝ ï¨»ó ÙÇ ù³ÝÇ ß³µ³Ã£ òáõó³ÏÝ»ñ åÇïÇ áõÕ³ñÏí»ÇÝ, ݳѳݷ³å»ïÁ ¹ñ³Ýù åÇïÇ Ñ³ëï³ï»ñ, áñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ áëïÇϳÝáõÃÛáõÝáõÙ ³ÝÓݳ·ñ»ñ åÇïÇ å³ïñ³ëïí»ÇÝ£ γñ·Ç åÇïÇ µ»ñí»ñ ѳ·áõëï»Õ»ÝÁ, ÙÇ Ëáëùáíª ß³ï ³ß˳ï³Ýù ϳñ ³Ý»Éáõ£ ê³Ï³ÛÝ ù³ÝÇ ¹»é Ù»½ ¿ñ í»ñ³µ»ñáõÙ ³ß˳ï³ÝùÁ, ϳï³ñáõÙ ¿ÇÝù áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ£ Ðñ³ß³ÉÇ û·ÝáõÙ ¿ñ ݳ¨ áëïÇϳÝáõÃÛáõÝÁ£ êϽµáõÙ ÙdzÛÝ ë³Ûɳå³ÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳñáõóáõÙ£ Üñ³Ýù 700 ýñ³ÝÏ ¿ÇÝ å³Ñ³ÝçáõÙ 10 ûñ ·Ý³Éáõ ¨ 10 ûñ í»ñ³¹³éݳÉáõ ѳٳñ£ Ðñ»ß³íáñ ·áõÙ³ñÝ»ñ£ ê³Ï³ÛÝ Ù»½³ÝÇó ³é³ç Ø»ñÓ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ýå³ëï³Ù³ïáõÛóÇó áÙ³Ýù, ³ÝóÝ»Éáí ÝáõÛÝ ×³Ý³å³ñÑÁ, í׳ñ»É ¿ÇÝ ³Û¹ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ£ àõëïÇ ë³Ûɳå³ÝÝ»ñÁ ÑáõÛë áõÝ»ÇÝ ÇÝÓÝÇó ÝáõÛÝù³Ý ëï³Ý³É£ ÆëÏ »ë Ý³Ë ëå³ë»óÇ àõñý³ÛÇó, سñ¹ÇÝÇó áõ ¸Ç³ñµ»ùÇñÇó ųٳÝáÕ ÇÙ ë³ÛÉ»ñÇÝ, áñáÝù Ù»Ï ûñí³ ¨ Ù»Ï ë³ÛÉÇ Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ÇÝ 400 ýñ³ÝÏÇó áã ³í»ÉÇ£ ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ å³ñ½ ¿ñ, áñ áñµ»ñÇ ³Ûë µ³Ý³ÏÁ ï»Õ³÷áË»Éáõ ѳٳñ »ë å»ïù ¿ û·ï³·áñÍ»Ç Ê³ñµ»ñ¹áõÙ »Õ³Í µáÉáñ ë³ÛÉ»ñÁ£ лÝó áñ ¹ñëÇó »ÏáÕ ë³ÛÉ»ñÁ ѳÛïÝí»óÇÝ, ˳ñµ»ñ¹óÇ ë³Ûɳå³ÝÝ»ñÁ ï»ÕÇ ïí»óÇÝ ¨ ѳٳӳÛÝí»óÇÝ ·áñÍÁ ϳï³ñ»É ÝáõÛÝ ·áõÙ³ñáí£ ²ÛëåÇëáí, »ñ»ù ³ÙÇë ß³ñáõÝ³Ï Ùáï 130 ë³ÛÉ Ùßï³å»ë ׳ݳå³ñÑÇÝ ¿ñ, ¹ñ³ Ñ»ï ݳ¨ª 200 ÓÇ, çáñÇ áõ ³í³Ý³Ï£ ʳñµ»ñ¹Çó Ñ»ïá Ñ»ñÃÁ ѳë³í سɳÃdzÛÇÝ£ 250 Ñ³Û áñµ»ñÇ ÏáÕùÇÝ Ï³ÛÇÝ Ý³¨ ÂáõñùdzÛÇ 1250 ÑáõÛÝ áñµ»ñ£ Üñ³Ýó ѳ71


í³ù»É ¿ÇÝ ³Ù»ñÇϳóÇÝ»ñÁ 1920–21 ÃÃ. ÓÙé³ÝÁ µéݳ·³ÕÃí³ÍÝ»ñÇ ß³ñ³ëÛáõÝ»ñÇó£ ²Û¹ »ñ»Ë³Ý»ñÝ ³ÛÅÙ Ù»½ ѳٳñ ½·³ÉÇ Ñá·ë»ñÇ ³ÕµÛáõñ ¿ÇÝ£ Ø»ñÓ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ýå³ëï³Ù³ïáõÛóÝ Çñ³íáõÝù ¿ áõÝ»ó»É Ýñ³Ýó ÙdzÛÝ Ï»ñ³Ïñ»É áõ ѳ·óÝ»É, ë³Ï³ÛÝ áã áõëáõó³Ý»É£ ´áÉáñÝ ¿É ³ÛÝåÇëÇ áÕáñÙ»ÉÇ íÇ׳ÏáõÙ ¿ÇÝ, áñ ݳËù³Ý Ýñ³Ýó ÷á˳¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÇÙ ³ÛÝï»Õ ѳÛïÝí»ÉÁ ß³ï»ñÁ ٳѳÝáõÙ ¿ÇÝ£ ²Ûë ù³Õ³ùáõÙ ¨ë å³ñï³íáñ ¿Ç Ý³Ë µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ óáõó³ÏÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óÝ»É áëïÇϳݳïáõÝ£ ²ÝáõÝÝ»ñÝ ³ñï³ë³Ý»ÉÁ É»½í³Ï³Ý áñáß ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ñ ³é³ç³óÝáõÙ£ Ø»ÏÁ ϳñáÕ ¿ñ Ïáãí»É ʳñ³É³Ùµáë ¶»Ã½»Ù³Ý»áë, ÙÛáõëÁª ¶»Ã½»Ù³Ý»áë ʳñ³É³Ùµáë, Ù»Ï áõñÇß »ñ»Ë³ ¿É ÏáãíáõÙ ¿ñ êï³íñáë ²ñÇëï³Ïáë, ÇëÏ Ù»Ï áõñÇßÁª ²ñÇëï³Ïáë êï³íñáë£ Ø³ñ¹ DZÝã ѳëϳݳ£ ´áÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ å»ïù ¿ñ ³ÝÓ³Ùµ ï»ëÝ»Ç. 㿱 áñ å»ïù ¿ áñáß»Ç, û ³ñ¹Ûáù »ñ»Ë³Ý ϳñáÕ ¿ñ ÓÇáí ׳Ù÷áñ¹»É, ³Û¹ ¹»åùáõ٠ݳ å»ïù ¿ ·ñ³Ýóí»ñ ³ÛÝ óáõó³ÏáõÙ, áñÁ ·Ý³Éáõ ¿ñ î³íñáëáí, »Ã» ë³ÛÉáí, ³å³ å»ïù ¿ ·Ý³ñ ʳñµ»ñ¹–¸Ç³ñµ»ùÇñ–àõñý³ »ñϳñ ׳ݳå³ñÑáí£ öá˳¹ñÙ³Ý Ñ»Ýó ëϽµÇÝ Ëݹñ»óÇ, áñ Ù»ÏÝáÕ ³Ù»Ý 10 »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³ïϳóíÇ ÙÇ Ù»Í³Ñ³ë³Ï, ¨ ëï³ó³ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ£ ²ÛÝå»ë å³ï³Ñ»ó, áñ سɳÃdzÛáõ٠ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ñ ³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û ¾Ù³Ýáõ»ÉÁ£ ²Û¹ Ù³ñ¹Á å³ï»ñ³½ÙÇó ³é³ç ²Ù»ñÇϳÛÇó »Ï»É ¿ñ Í»ñ ÙáñÁ ï³Ý»Éáõ£ ä³ï»ñ³½ÙÁ ëÏëí»É ¿ñ, áõ í»ñ³¹³ñÓÁ ³ÝÑݳñÇÝ ¹³ñӻɣ î»Õ³Ñ³ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ëïáõÛ· Ù³ÑÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ¾Ù³Ýáõ»ÉÁ óùÝí»É ¿ ÙÇ ù³ñ³ÛñáõÙ ¨ ³ÛÝï»Õ ³åñ»É ·ñ»Ã» ãáñë ï³ñÇ£ ä³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá ÏñÏÇÝ Ñ³ÛïÝí»É ¿ñ ¨ ù³ÝÇ áñ ³Ý·É»ñ»Ý ɳí Ëáë»ÉÇë ¿ »Õ»É, ³Ù»ñÇϳóÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ÝÙÇç³å»ë ³ß˳ï³ÝùÇ ¿ ÁݹáõÝí»É£ ²Ñ³ ³Û¹ Ññ³ß³ÉÇ ³ß˳ïáÕÇÝ ¿, áñ áõ½áõÙ ¿Ç ÁÝïñ»É áñå»ë »ñ»Ë³Ý»ñÇ áõÕ»ÏÇó ÂáõñùdzÛÇó ¹áõñë ·³Éáõ ųٳݳϣ ê³Ï³ÛÝ Ý³Ñ³Ý·³å»ïÝ ÇÝÓ ³ë³ó. §àõÙ áõ½áõÙ »ë, Ïï³Ù, ÙdzÛÝ áã Ýñ³Ý£ àñáíÑ»ï¨ Ý³ Ù»ñ Ù»Í ÃßݳÙÇÝ ¿£ ºë ¹»é ½·³É Ïï³Ù, û áñù³Ý »Ýù Ù»Ýù Ýñ³Ý ³ïáõÙ¦£ ¸³ ¾Ù³Ýáõ»ÉÇÝ ß³ï íßï³óñ»ó£ ê³Ï³ÛÝ »ë ÑáõÛë áõÝ»Ç Ý³Ñ³Ý·³å»ïÇÝ ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ѳÙύɣ سɳÃdzÛáõÙ ¿ñ ·ïÝíáõÙ ÙÇëÇáÝ»ñ øñÇëïáý»ÉÇ ÑÇÙÝ³Í áñµ³ÝáóÁ£ ²ÛÝï»Õ ï»Õ³¹ñí³Í ¿ñ ÙÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó£ ì»ñçÇÝÇë µ³ËïÁ »ë ¿Ç ïÝûñÇ72


ÝáõÙ£ ÆÝÓ Ñ³ÛïÝÇ ¿ñ, áñ ù³Õ³ù³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛáõÝÁ í³Õáõó ÑÇí³Ý¹³Ýáó ¿ñ áõ½áõÙ áõݻݳɣ ¶Ý³óÇ, áõñ»ÙÝ, ݳѳݷ³å»ïÇ Ùáï áõ ѳÛï³ñ³ñ»óÇ, áñ å³ïñ³ëï ¿Ç ù³Õ³ùÇÝ ÝíÇñ»É ³Û¹ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ ë³ñù³íáñáõÙÁ£ ²Û¹ ÉáõñÁ å³ñáÝÇÝ ß³ï áõñ³Ë³óñ»ó£ ê³Ï³ÛÝ »ñµ ³é³ç »Ï³ Ëݹñ³Ýùáí, áñ ¾Ù³Ýáõ»ÉÇÝ ³½³ï ³ñÓ³ÏÇ, ݳ ϳï³Õ»ó£ §Î³ß³é»±É »ù áõ½áõÙ ÇÝÓ£ ²ÝÙÇç³å»ë Ñ»é³ó»°ù ³Ûë ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇó£ ¸áõùª »íñáå³óÇÝ»ñ¹ áõ ³Ù»ñÇϳóÇÝ»ñ¹ ã»±ù, áñ Ù»ñ »ñÏñÇ Ù³ëÇÝ ËáëáõÙ »ù áñå»ë ÏáéáõåódzÛÇ »ñÏñÇ, ÇëÏ ÇÝùÝ»ñ¹ ¿É ϳ߳éáõÙ »ù£ ¼½í»ÉÇ »ù, ¹áõñë, ¹áõñë, ³Ûɨë ã»Ù áõ½áõÙ Ò»½ ï»ëݻɦ£ ²¯Û ù»½ µ³Ý, Ùï³Í»óÇ »ë£ ÖÇßï ã¿Ç± ëÏë»É ·áñÍÁ£ ²ñ¹Ûáù ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÁ ³ÛÝ ï»ÕÁ 㿱ñ ÝÙ³Ý Ëݹñ³Ýù Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ѳٳñ£ ܳѳݷ³å»ïÁ áëïÇÏ³Ý Ï³Ýã»ó£ ºë áïùÇ Ï³Ý·Ý»óǪ ³ë»Éáí, áñ áëïÇϳÝÇ Ï³ñÇù ãϳ, ׳ݳå³ñÑÁ ÇÝùë Ï·ïݻ٣ ¶Ý³ÉÇë ¹»é ѳٳñÓ³Ïí»óÇ ³ë»É. §¸áõù ÇÝÓ ëË³É Ñ³ëϳó³ù. »ë Ó»½ ãáõ½»óÇ Ï³ß³é»É, ³ÛÉ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ ÝíÇñ»É, ¨ ã»Ù ï»ëÝáõÙ, û ÇÝãÝ ¿ñ ë˳É, áñ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ëݹñ³Ýùáí ѳݹ»ë »Ï³, áñÇ µ³í³ñ³ñáõÙÝ ³ÛÝù³Ý ¹ÛáõñÇÝ åÇïÇ ÉÇÝ»ñ Ò»½ ѳٳñ¦£ ÜáõÛÝ ûñí³ »ñ»ÏáÛ³Ý, áñ سɳÃdzÛáõÙ ³Ýóϳóñ³Í ûñ»ñÇóë í»ñçÇÝÝ ¿ñ, ³ÝóÝáõÙ ¿Ç ½áñ³ÝáóÇ Ùáïáí£ ²ÛÝï»ÕÇó Ù»ÏÁ ³ÝáõÝë ϳÝã»ó£ Øï³ Ý»ñë£ Î³ÝãáÕÁ àõñý³ÛÇó ÇÝÓ Í³Ýáà ÙÇ Ãáõñù ëå³ ¿ñ£ æ»ñÙ áÕçáõÛÝÇÝ Ñ»ï¨»ó ÁݹáõÝí³Í ëáõñ×Á£ ì»ñçáõÙ Éë»óÇ Ýñ³ Ëݹñ³ÝùÁ. – ²Ûëûñ Ï»ëûñÇó Ñ»ïá ³Ûó»É»óÇ Ý³Ñ³Ý·³å»ïÇÝ£ Üñ³ ÙÇ³Ï ³ÕçݳÏÁ ͳÝñ ÑÇí³Ý¹ ¿ñ£ ø³Õ³ùÇ »ñÏáõ µÅÇßÏÝ»ñÁª Ù»ÏÁ Ãáõñù, ÙÛáõëÁª ÑáõÛÝ, ѳí³Ý³µ³ñ ã·Çï»ÇÝ, û »ñ»Ë³Ý ÇÝãÇó ¿ ï³é³åáõÙ£ ܳѳݷ³å»ïÇÝ ËáñÑáõñ¹ ïí»óÇ ù»½ ¨ë ¹ÇÙ»É, ù³ÝÇ áñ àõñý³ÛáõÙ ¹áõ »ë ÇÙ »ñ»Ë³ÛÇÝ µáõŻɣ ºñ»Ë³ÛÇ Ñ³ÛñÝ ³ë³ó, áñ ݳ ãÇ Ñ³Ù³ñÓ³ÏíÇ ßí»Ûó³ñ³óáõÝ Ï³Ýã»É, áñáíÑ»ï¨ ³Ûëûñ Ýñ³Ý ³ÛÝåÇëÇ í³ï í»ñ³µ»ñÙáõÝù ¿ óáõÛó ïí»É, ÇÝãå»ë »ñµ»ù áñ¨¿ »íñáå³óáõ£ ºë Ýñ³Ý å³ï³ë˳ݻóÇ. §¸áõù Ú³Ïáµ ¿ý»Ý¹ÇÇÝ ã»ù ׳ݳãáõÙ£ ܳ »ñµ»ù áË ãÇ å³ÑáõÙ, Ýñ³Ý ÙÇßï ϳñ»ÉÇ ¿ ëÇñ³ß³Ñ»É¦£ ºë Ýñ³Ý å³ïÙ»óÇ, û ÇÝãå»ë ¿ÇÝ ù»½ Ñ»ï í³ñí»É ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³Û»ñ, ¨ û ÇÝãå»ë ¹áõ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá ¿É ß³ñáõݳÏáõÙ »ë Ýñ³Ýó Ù³ëÇÝ Ñá· ï³Ý»É, Ýñ³Ýó í»ñ áõ í³ñ »ë ³ÝáõÙ£ §ºÃ» áõ½»ù,– ß³ñáõݳϻóÇ »ë,– Ýñ³Ý ÏáõÕ³ñϻ٠ӻñ 73


¹ëï»ñ Ùá念 ÆëÏ ÑÇÙ³ ËݹñáõÙ »Ù ù»½, ·Ý³ ÑÇí³Ý¹ »ñ»Ë³ÛÇ Ùáï áõ ËݳÙÇ°ñ Ýñ³Ý¦£ ²ÛÅÙ ÇÙ Ñ»ñÃÝ ¿ñ Ýñ³Ý µ³ó³ïñ»É, áñ ݳѳݷ³å»ïÝ Ç٠ѳßíáí µ³ó³ñӳϳå»ë ë˳Éí»É ¿ñ, áñ »ë Ýñ³Ý ã»Ù ó³Ýϳó»É ϳ߳é»É£ ê³Ï³ÛÝ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ëáëï³ó³ »ñ»Ë³ÛÇÝ ï»ëÝ»É, »Ã» ݳѳݷ³å»ïÝ ÇÙ Ñ»ï¨Çó Ù³ñ¹ áõÕ³ñÏ»ñ£ гçáñ¹ ûñÁª í³Õ ³é³íáïÛ³Ý, ÙÇ ½ÇÝíáñ ͻͻó ¹áõéë£ Ü³ ÇÝÓ ÙÇ »ñÏïáÕ ïí»ó, áñáí ݳѳݷ³å»ïÝ ÇÝÓ ËݹñáõÙ ¿ñ ³Ûó»É»É Çñ ÑÇí³Ý¹ »ñ»Ë³ÛÇÝ£ ºí »ë ·Ý³óÇ£ ä³ñáÝÁ ¹ÇÙ³íáñ»Éáí ÇÝÓ Çñ ÑÛáõñ³ë»ÝÛ³ÏáõÙª Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ Ëݹñ»ó£ ºë ³Ýßáõßï å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»óÇ£ àí ù³çáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ áã ÙdzÛÝ ÁݹáõÝ»Éáõ ϳï³ñ³Í ë˳ÉÁ, ³Ûɨ ¹ñ³ ѳٳñ Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ Ëݹñ»Éáõ Ýñ³ÝÇó, áõÙ íÇñ³íáñ»É ¿, ݳ, ûÏáõ½ ¨ Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý, ϳï³ñÛ³É Ù³ñ¹ ¿£ ºñ»Ë³ÛÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ³ó³ ³Ëïáñá߻ɣ ܳ áõÝ»ñ Typhus recurrens£ ºÃ» ù³Õ³ùáõÙ ÙÇ ëñí³Ï Neosalvarsan ׳ñí»ñ, Ñݳñ³íáñ ÏÉÇÝ»ñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ѳÕóѳñ»É, ë³Ï³ÛÝ ù³ÝÇ áñ ïíÛ³É å³ÑÇÝ ÷áùñÇÏ ù³Õ³ùáõÙ ³Û¹ ¹»ÕÁ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ñ, ÙÝáõÙ ¿ñ ëå³ë»É, ÙÇÝ㨠ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ ÇÝùÁ ¹³¹³ñ»ñ, ÙÇ µ³Ý, áñÇ Ñ³Ù³ñ »ñ»ù ûñ ¿ñ å»ïù£ ÜϳïÇ áõݻݳÉáí, áñ »ñ»Ë³ÛÇ ëñïÇ ³ß˳ï³ÝùÁ µ³í³ñ³ñ ¿ñ, ³ë³óÇ, áñ ѳñÏ ãϳ í³Ë»Ý³Éáõ Ñáñ áõÝ»ó³Í ÙÇ³Ï »ñ»Ë³ÛÇ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ£ ²ÛëåÇëÇ ÙËÇóñ³Ï³Ý Ëáëù»ñáí ¨ë Ýñ³Ý ѳí³ëïdzóñÇ, áñ »ñ»ù ûñÇó ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ϳÝóÝÇ£ ¸»é¨ë Ï»ëûñÇó ³é³ç Ù»ÏÝ»ó áõà ë³ÛÉÇ Ù»ç ËóÏí³Í »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÇÙ í»ñçÇÝ ËáõÙµÁ, µáÉáñÝ ¿É ÃáõÛÉ áõ ÑÇí³Ý¹£ ÆëÏ ÇÝùë Ù»ÏÝ»óÇ Ï»ëûñÇó Ñ»ïá µ»éݳï³ñ ÙÇ ÷áùñÇÏ Ù»ù»Ý³Ûáí, áñÇ Ù»ç Éóñ»É ¿Ç ³Ù»Ý³ï³é³åÛ³É ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ£ Üëï»É ¿Ç í³ñáñ¹Ç ÏáÕùÇÝ áõ ÍÝÏÝ»ñÇë ³é»É áõà ï³ñ»Ï³Ý ٳѳٻñÓ ÙÇ ïÕ³ÛÇ, ù³ÝÇ áñ Ýñ³ ѳٳñ Ù»ù»Ý³ÛÇ Ñ»ï¨áõÙ ³Ûɨë ï»Õ ã·ï³Ýù£ г½Çí ¿ÇÝù ù³Õ³ùÇó ¹áõñë »Ï»É, ݳ ëÏë»ó Ëé³óÝ»É, ÇëÏ Ï»ë ų٠³Ýó ٳѳó³Í ¿ñ£ ê³Ï³ÛÝ Ýñ³Ý ¹Ý»Éáõ ï»Õ ãϳñ, ¨ ݳ ë³é»ó ÍÝÏÝ»ñÇë íñ³£ º÷ñ³ïÝ ³Ýó³Ýù ÷³Ûï» ÙÇ Ï³Ùñçáí, áñï»Õ ÇÙ í»ñçÇÝ ³ÝóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÛÝù³Ý ï³Ýçí»óÇ, ÙÇÝ㨠ϳñáÕ³ó³ áëïÇϳÝÇÝ µ³ó³ïñ»É, áñ ݳ Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ ÇÝÓ Ï³Ý·Ý»óÝ»Éáõ£ î³é³åÛ³É ËÙµÇ Ñ»ï í»ñç³å»ë ѳë³Ýù ʳñµ»ñ¹£ 74


ÆëÏ ³ÛÝ á±í ¿ñ, áñ í»ó ûñ Ñ»ïá ׳鳷áÕ ¹»Ùùáí ³Ûëï»Õ ѳÛïÝí»ó£ ¾Ù³Ýáõ»ÉÁ£ ܳ å³ïÙ»ó, û ÇÝãå»ë ݳѳݷ³å»ïÇ »ñ»Ë³ÛÇ ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë ³ë»É ¿Ç, »ñ»ù ûñ ³Ýó Ýí³½»É ¿ñ£ ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá ¾Ù³Ýáõ»ÉÇÝ Ï³Ýã»É »Ý ݳѳݷ³å»ïÇ Ùáï, áñÁ Ýñ³Ý ³ÝÓݳ·Çñ ¿ñ ïí»É£ ²Ûëûñ ¾Ù³Ýáõ»ÉÝ (³ñ¹»Ý í³Õáõó) ²Ù»ñÇϳÛáõÙ ¿ ·ïÝíáõÙ ¨ ϳñÇù ãáõÝÇ ³Ûɨë í³Ë»Ý³Éáõ ³ÝËÇÕ× Ãáõñù»ñÇó£ ²Ûë ·ÉáõËÝ »½ñ³÷³Ï»Éáõó ³é³ç Ïó³ÝϳݳÛÇ Ý³¨ Ýß»É, áñ ï»Õ³÷áËÙ³Ý Ù»ñ ï³Å³Ý³ÏÇñ ³ß˳ï³ÝùÁ ½·³ÉÇáñ»Ý ûè³óÝáõÙ ¿ÇÝ áñáß Ëǽ³Ë ϳݳÛù£ Üñ³Ýù ¿ÇÝ ßí»Ûó³ñdzóÇ ÙÇëÇáÝ»ñáõÑÇ ì»ñ»Ý³ ÞÙǹÉÇÝÁ, ³Ý·ÉdzóÇ ÙÇëÇáÝ»ñáõÑÇÝ»ñ ûñÇáñ¹ èáõà ¾¹ÇÝ ¨ ûñÇáñ¹ ÐáÉÙëÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³Ù»ñÇϳóÇ ïÇÏÇÝ ø³ÉùÁ£ Üñ³Ýó µáÉáñÇÝ »ë ѳí»ñÅ »ñ³Ëï³ñ³åï »Ù ÙݳÉáõ Çñ»Ýó Ñáųñ³Ï³Ù û·ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£ ¸Äì²ðÆÜ àðàÞàôØ ºñµ ʳñµ»ñ¹áõÙ ¹»é¨ë ½µ³Õí³Í ¿Ç ÷á˳¹ñÙ³Ý ËݹÇñÝ»ñáí, Ù»½ Ùáï »Ï³í Ø»ñÓ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ýå³ëï³Ù³ïáõÛó Ëáßáñ µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý êÇñdzÛÇ áõ ä³Õ»ëïÇÝÇ ßñç³ÝÇ ·áñͳ¹Çñ ïÝûñ»ÝÁª ÏÝáçë áõ ÇÝÓ Ëݹñ»Éáõ, áñ ëï³ÝÓÝ»Ýù Èǵ³Ý³ÝáõÙ ·ïÝíáÕ ³ÕçÇÏÝ»ñÇ ÙÇ Ù»Í áñµ³ÝáóÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ£ ²Û¹ Ýáñ ³ß˳ï³ÝùÁ, ë³Ï³ÛÝ, ѳݷ»óÝ»Éáõ ¿ñ àõñý³ÛÇ ÙÇëÇáÝ»ñ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ Ï³½Ù³ÉáõÍÙ³ÝÁ£ ²Û¹åÇëÇ ù³ÛÉÁ å»ïù ¿ ¹³éݳñ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï Ëáñ³½ÝÝÙ³Ý áõ Ïßé³¹³ïÙ³Ý ³é³ñϳ£ 1919-Çó Ç í»ñ ÙÇÝã ³Û¹ ²ñ¨»ÉùÇ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ÙÇëÇáÝ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ջϳí³ñíáÕ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ å³ïϳÝáõÙ ¿ñ §Ð³Û»ñÇ ßí»Ûó³ñ³óÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ¦ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ£ ¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»Ýó ëϽµÇó ³ß˳ï³ÝùÁ Ùßï³å»ë ·É˳íáñ»É »Ý ßí»Ûó³ñ³óÇ µÅÇßÏÝ»ñÁ, ¨ ÙÇëÇáÝ»ñáõÃÛ³Ý ß³ï Ýå³ëïÝ»ñ Ñáë»É Þí»Ûó³ñdzÛáõÙ ·ïÝíáÕ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí£ ²Û¹å»ë ¿, áñ 1920 Ã. »ë ¨ë §Ð³Û»ñÇ ßí»Ûó³ñ³óÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñǦ ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ ÏñÏÇÝ »Ï³ àõñý³£ ê³Ï³ÛÝ 1921 Ã. í»ñçÇÝ, ÇÝãå»ë Ýᯐ »Ù, Þí»Ûó³ñdzÛÇ ÏáÙÇï»Ý ÇÝÓ ï»Õ»Ï³óñ»ó, áñ ѳçáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ ãÝãÇÝ Ï³Ù ·ñ»Ã» áã ÙÇ ¹ñ³Ù³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ã¿ñ ݳ˳ï»ëíáõÙ, áõëïÇ Ï³ñáÕ ¿Ç ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ ÷³Ï»É, »Ã» Ç٠ѳۻóáÕáõÃÛ³Ùµ ³ÝÑݳñÇÝ ÉÇÝ»ñ ³é³Ýó Þí»Ûó³ñdzÛÇó »ÏáÕ 75


û·ÝáõÃÛ³Ý Í³ÛñÁ ͳÛñÇÝ µ»ñ»É£ ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¹-ñ È»÷ëÇáõëÇ ÙÇëÇáÝ»ñáõÃÛáõÝÇó ¨ë áãÇÝã ³ÏÝÏ³É»É Ñݳñ³íáñ ã¿ñ, ù³ÝÇ áñ Ù³ñÏÁ ³Ñ³íáñ ³ÝÏáõÙ ¿ñ ³åñáõÙ£ ƱÝã å»ïù ¿ ³Ý»Ç »ë£ âÝ³Û³Í 1914 Ãí³Ï³ÝÇó Ç í»ñ Ñ³×³Ë µáÉáñáíÇÝ Ù»Ý³Ï ·ÉáõË ¿Ç Ñ³Ý»É µÅßÏ³Ï³Ý Ñëϳ۳ͳí³É ³ß˳ï³ÝùÇó, Ý»ñϳÛáõÙë ÇÝÓ ÃáõÛɳïñ»ÉÇ ¿ñ ³ß˳ï»É ÙdzÛÝ ¹ÇåÉáÙ áõÝ»óáÕ µÅßÏÇ Ñ³Ù³ï»ÕáõÃÛ³Ùµ£ ²ÛÝ íϳ۳ϳÝÁ, Áëï áñÇ »ë 1920 Ãí³Ï³ÝÇÝ ´³½»Éáõ٠ѳçáÕáõÃÛ³Ùµ ·áñÍÝ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ ¿Ç ѳÝÓÝ»É µÅßϳ·ÇïáõÃÛáõÝÇó áõ íÇñ³µáõÅáõÃÛáõÝÇó, ³Ûëï»Õ ³é³ÛÅÙ ³ÛÝù³Ý ¿É å»ïù³Ï³Ý ã¿ñ£ ÆÙ ÑáõÛëÁ, áñ ³Û¹ íϳ۳ϳÝÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÏϳñáճݳÛÇ Ãáõñù³Ï³Ý íϳ۳ϳÝÇ ùÝÝáõÃÛáõÝ Ñ³ÝÓÝ»É ¨ ³Û¹åÇëáí µÅßÏ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ ³ñïáÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³É, Ç ãÇù ¹³ñÓ³í ù»Ù³É³Ï³Ý §³½³ï³ÙÇï¦ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ å³ï׳éáí£ Â»¨ àõñý³ÛÇ Ãáõñù³Ï³Ý ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ï»ëáõãÁ Ñ»Ýó ÇÝùÝ ¿ñ, áñÁ ²Ý·áñ³ÛÇÝ Ý»ñϳ۳óñ»É ¿ñ ÇÙ íϳ۳ϳÝÁ, ëï³óí³Í å³ï³ë˳ÝÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ ³ÛëáõÑ»ï¨ »íñáå³óÇ µÅÇßÏÝ»ñÝ ³Ûɨë Çñ³íáõÝù ãáõÝ»Ý Ãáõñù³Ï³Ý íϳ۳ϳÝÇ ùÝÝáõÃÛáõÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ, ÇëÏ »Ã» »íñáå³óÇÝ»ñÁ ó³ÝϳÝáõÙ »Ý ³ñïáÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³É, ³å³ ¹³ Ñݳñ³íáñ ¿ ÙdzÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» Çñ»Ýó µÅßϳ·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÁ ³í³ñï»Ý Ãáõñù³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝáõÙ£ ÆÙ Ñ³Û µÅÇßÏÁ ÝáõÛÝå»ë ë»åï»Ùµ»ñÇÝ êÇñdz ÷³Ë³í, ù³ÝÇ áñ í³Õáõó àõñý³Ûáõ٠ɳí ã¿ñ ½·áõÙ£ ÆѳñÏ», »ë ϳñáÕ ¿Ç ÷áñÓ»É ß³ñáõÝ³Ï»É ³ß˳ï³Ýùë ÙáõëáõÉÙ³Ý µÅßÏÇ Ñ»ï, áñÁ »ñµ»ÙÝ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ÇÝÓ ÁÝûñ³Ï³ÛáõÙ ¿ñ£ ܳ ÝáõÛÝå»ë ÇÝÓ Ëݹñ»ó Ùݳɣ ¸³ åÇïÇ Ý߳ݳϻñ, áñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Í³ÝñáõÃÛáõÝÁ ÏñÏÇÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ ÁÝÏÝ»Éáõ ¿ñ ÇÝÓ íñ³£ Æ í»ñçá áñáßáõÙë ϳ۳óñÇ Ø»ñÓ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ýå³ëï³Ù³ïáõÛóÇ ³é³ç³ñÏÇ û·ïÇÝ£ ºë ÇÙ Ù»ç ³ÛÉ¨ë µ³í³Ï³Ý³ã³÷ ×ÏáõÝáõÃÛáõÝ ã¿Ç ½·áõÙ, áñÝ ÇÝÓ ÃáõÛÉ ï³ñ ³å³·³ÛáõÙ ÙdzÛÝ Ãáõñù»ñÇ Ñ»ï ѳٳ·áñͳÏó»Éáõ£ ´áÉáñ Ýñ³Ýó ѳٳñ, áíù»ñ ³ÝÓ³Ùµ »ñϳñ ï³ñÇÝ»ñ ã»Ý ³ß˳ï»É ÂáõñùdzÛáõÙ, ³Ûë ÙÇïùÁ ¹Åí³ñ ÏÉÇÝÇ Ñ³ëϳݳɣ ÆëÏ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ÇÝÓ ÝÙ³Ý Ñ³ïϳå»ë å³ï»ñ³½ÙÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ñ³ñϳ¹ñí³Í »Ý »Õ»É ³ß˳ï»Éª ¹ÇÙ³ÏÝ Çñ»Ýó ¹»ÙùÇÝ, ÏѳëϳݳÝ, áñ Ç٠ѳٵ»ñáõÃÛáõÝÁ ëå³éí»É ¿ñ£ ÂáÕ ë³ ãÁÝϳÉíÇ áñå»ë Ù»Õ³¹ñ³Ýù Ãáõñù»ñÇ ¹»Ù£ ºë ëÇñáí »Ù ³ß˳ï»É Ýñ³Ýó ѳٳñ áõ Ýñ³Ýó Ù»ç ¨ ß³ï»ñÇ ÏáÕÙÇó »Õ»É »Ù ëÇñí³Í áõ ѳñ·í³Í£ »ñ¨ë ³í»ÉÇ ßáõï 76


²ñ¨»ÉùáõÙ ÇßËáÕ Çñ³íÇ׳ÏÝ»ñÝ »Ý, áñ ²ñ¨ÙáõïùáõÙ ÍÝí³Í ÇÝÓ ÝÙ³Ý Ù»ÏÇÝ ó³í »Ý å³ï׳é»É, ¨ »ë Ñ³×³Ë Ñ³ñϳ¹ñí³Í »Ù »Õ»É Ó¨³óÝ»É, áñ ·áÑ »Ù ³Ù»Ý³¹Å·áÑ íÇ׳ÏÝ»ñáõÙ£ »¨ êÇñÇ³Ý ¿É ²ñ¨»Éù ¿ñ, ë³Ï³ÛÝ ùñÇëïáÝÛ³ ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý »ÝóϳÛáõÃÛ³Ý ï³Ï£ Æ í»ñçá »ë, û¨ ã³÷³½³Ýó ͳÝñ ëñïáí, í»ñçݳϳݳå»ë í×é»óÇ àõñý³Ûáõ٠ϳ½Ù³ÉáõÍ»É ³ß˳ï³Ýùë áõ Ù»ÏÝ»É êÇñdzª ѳí³ï³Éáí, áñ ³Ûëï»Õ ¨ë ²ëïÍá ³é³ùÛ³ÉÝ »Ù£ ÖÇßï ÝáõÛÝ ûñÁª 23 ï³ñÇ ³é³ç, »ñµ »ë ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ùáõïù ·áñÍ»óÇ ³Ûë »ñÏÇñÁ, ÝáõÛÝ í³ÛñáõÙ ³Ýó³ º÷ñ³ïÇ Ùáïáí£ ¸ñ³Ýáí ³í³ñïí»ó ß³ï ëÇñáí, ³ÕáÃùáí áõ ùñïÇÝùáí ϳï³ñ³Í »ñϳñ³ï¨ ³ß˳ï³Ýùë£ Æ½á±õñ ¿ñ ³ñ¹Ûáù ³Û¹ ³Ù»ÝÁ£ гí³ïùë ³ëáõÙ ¿ª á°ã£ ºñÏÇñ »Ï³ áñå»ë ËÕ×áõÏ ³µ»Õ³, ÇëÏ ³ÛÅÙ ×Çßï гÏáµÇ ÝÙ³Ý, »ñµ гñ³ÝÇó ·ÝáõÙ ¿ñ ¹»åÇ ø³Ý³Ý, ³×»óÇ, ¹³ñÓ³ ·ñ»Ã» »ñÏáõ µ³Ý³Ï£ ÆÙ ë»÷³Ï³Ý ÑÇÝ· »ñ»Ë³Ý»ñÁ, áñáÝó 1920 Ã. ÃáÕ»óÇ Þí»Ûó³ñdzÛáõÙ, ÍÝí»É ¿ÇÝ àõñý³ÛáõÙ£ ²Ûë ÷áùñÇÏ µ³Ý³ÏÇÝ ³í»É³ó³í 8000 áñµ»ñÇ »ñÏñáñ¹ Ù»Í µ³Ý³ÏÁ£ ê³ íëï³Ñáñ»Ý ß³ï ³í»ÉÇ µ³½Ù³Ù³ñ¹ ¿ñ, ù³Ý гÏáµÇª гñ³ÝÇó µ»ñ³ÍÁ£ Üàð ä²ÞîàÜàôØ 1923 Ã. ÷»ïñí³ñÇ ëϽµÝ»ñÇÝ ÏÇÝë áõ »ë, ³å³íÇÝ»Éáí îÇñáç û·ÝáõÃÛ³ÝÁ, ëï³ÝÓÝ»óÇÝù Èǵ³Ý³ÝÇ Ê³½Çñ µÝ³Ï³í³ÛñáõÙ ·ïÝíáÕ ³ÕçÇÏÝ»ñÇ Ù»Í Ù³Ýϳï³Ý ջϳí³ñáõÃÛáõÝÁ£ гëï³ïáõÃÛáõÝÁ ϳñÍ»ë Ù»Õí³µáõÛÝ ÉÇÝ»ñ£ ²ÛÝï»Õ ËݳٳϳÉíáõÙ ¿ÇÝ 1414 ³ÕçÇÏÝ»ñ£ ºñµ»ù ù³çáõÃÛáõÝÁ ã¿Ç áõݻݳ ëï³ÝÓÝ»Éáõ ³Û¹ ³ß˳ï³ÝùÁ, »Ã» ÏÇÝë ãÉÇÝ»ñ£ ÜÙ³Ý Ï³ñ¨áñ ³ß˳ï³ÝùÁ Ýñ³Ý ϳñÍ»ë á·¨áñáõÙ ¿ñ£ Ø»Ýù »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ù»Í Ù³ëÇÝ ×³Ý³ãáõÙ ¿ÇÝù ï»Õ³÷áËáõÙÝ»ñÇó, ÙÇ ù³ÝÇëÁ ÝáõÛÝÇëÏ áõñý³óÇ ¿ÇÝ£ àõñý³ÛáõÙ Ù»ñ í³Õáõó ѳÛïÝÇ Ú³Ïáµ ¿ý»Ý¹Ç ¨ ˳ÝáõÙ ¿ý»Ý¹Ç ³ÝáõÝÝ»ñÁ ʳ½ÇñáõÙ Ùáé³óí»óÇÝ, ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ù»½ Ýáñ ³ÝáõÝÝ»ñ ïí»óÇݪ å³å³ ¨ ٳٳ£ êÏǽµÁ ¹ÛáõñÇÝ ã¿ñ£ ä³ßïáÝÝ ëï³ÝÓÝ»Éáõó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá ï»Õ»Ï³ó³Ýù ïÝûñ»ÝÇó, áñÁ ջϳí³ñáõÙ ¿ñ Ø»ñÓ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ýå³ëï³Ù³ïáõÛóÇ ³Ûë ï³ñ³ÍùÁ, ³ÝÓݳϳ½ÙáõÙ Ï³Ý ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñ£ 77


ʳ½ÇñÇ áñµ³ÝáóÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï áõÝ»ñ 30 áõëáõóãáõÑÇ£ êñ³Ýù Çñ³ñ Ñ»ï ·Åïí³Í ¿ÇÝ£ ´áÉáñÇÝ Ï³Ýã»óÇÝù Ù»½ Ùáï áõ Ëݹñ»óÇÝùª Ç µ³ñûñáõÃÛáõÝ Ù»½ íëï³Ñí³Í »ñ»Ë³Ý»ñÇ, Çñ³ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ù»ñ Ýϳïٳٵ íëï³ÑáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹»ë µ»ñ»É£ ⿱ áñ áõ½áõÙ »Ýù Ù»½ íëï³Ñí³Í ³ÕçÇÏÝ»ñÇ ³Û¹ ËÙµÇó Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ѳٳñ åÇï³ÝÇ Ù³ñ¹ÇÏ å³ïñ³ëï»É£ Ðáñ¹áñÝ ³å³ñ¹ÛáõÝ ³Ýó³í£ Ø»Ï ³ÙÇë ѳ½Çí ¿ñ ³Ýó»É, »ñµ ³í³· áõëáõóãáõÑÇÝ ÑÇÝ· ³ÛÉ áõëáõóãáõÑÇÝ»ñÇ Ñ»ï Ññ³Å³ñ³Ï³Ý ïí»ó£ ºë ÇëÏáõÛÝ ·ÉËÇ ÁÝϳ, áñ ëñ³Ýáí áõëáõóãáõÑÇÝ»ñÁ ÑáõÛë áõÝ»ÇÝ ëïÇå»É ÇÝÓ, áñ Çñ»Ýó ÙݳÉÁ Ëݹñ»Ù, áñÇÝ Ç å³ï³ëË³Ý Ýñ³Ýù Ïûɳ¹ñ»ÇÝ Çñ»Ýó å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ ³ÛÝ, áñ ³ß˳ï³ÝùÇó ³½³ï»Ç »ñÏáõ ϳÃáÉÇÏ ùáõÛñ»ñÇ, áñáÝó ÏáãáõÙ ¿ÇÝ Ma-Mère ¨ Ma-Soeur (ýñ³Ýë.ª سÛñ-ÇÙ ¨ øáõÛñ-ÇÙ)£ ²Û¹ »ñÏáõëÁ í»ñÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ ·áñÍáõÝÛ³ ϳÃáÉÇÏ Ñ³ÛáõÑÇÝ»ñ, ï»ë»É ¿ÇÝ, ÇÝãå»ë Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ϻݹ³ÝÇ Ùݳó³Í µáÉáñ ϳݳÛù, ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÛ³Ý µáÉáñ ë³ñë³÷Ý»ñÁ, ÙÇ µ³Ý, áñ Ù»½ µ³í³ñ³ñ ÑÇÙù å»ïù ¿ ï³ñ Ýñ³Ýó ѳݷÇëï ÃáÕÝ»Éáõ£ л勉µ³ñ, Ù»Ýù »ñϳñ 㵳ݳÏó»óÇÝù, ³ß˳ï³ÝùÇ ÁݹáõÝ»óÇÝù áõëáõóã³Ï³Ý Ýáñ áõÅ»ñ, ÇëÏ »ñµ ïÝûñ»ÝÁ í»ñ³¹³ñÓ³í, Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³í ¹Å·áÑ áõëáõóãáõÑÇÝ»ñÇÝ Çñ Ñ»ï ´»Ûñáõà ï³Ý»É£ ²ÛëåÇëáí, Ù»½ Ùáï ³Ù»Ý ÇÝã ÏñÏÇÝ Ë³Õ³Õí»ó£ àñµ»ñÇ Ñ½áñ ï»Õ³ß³ñÅÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá, áñÁ Ïɳݻó ³Ñé»ÉÇ ·áõÙ³ñÝ»ñ (ÙdzÛÝ 8.000 »ñ»Ë³ êÇñdz ï»Õ³÷áË»Éáõ ѳٳñ »ë ͳËë»É ¿Ç 400.000 ýñ³ÝÏ), å³ñ½í»ó, áñ ÝáõÛÝÇëÏ ²Ù»ñÇÏÛ³Ý µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ųٳݳÏÇ ÁÝóóùáõÙ Ç íÇ׳ÏÇ ã¿ñ å³Ñ»É áñµ»ñÇ ³Ûë Ù»Í µ³Ý³ÏÁ£ ¸ñ³ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ Ñݳñ³íáñÇÝë ³ñ³· Ïñ׳ï»É áñµ»ñÇ ÃÇíÁ£ êÏë»óÇÝ ÷Ýïñ»É µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Ó»éݳñÏÝ»ñ áõ ³½·³Ï³ÝÝ»ñ, áñáÝó ϳñ»ÉÇ ¿ñ »ñ»Ë³Ý»ñ ѳÝÓÝ»É, ç³ÝáõÙ ¿ÇÝù ³í»ÉÇ Ù»Í »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ áñå»ë ³ßÏ»ñïÝ»ñ, ³ÕçÇÏÝ»ñÇݪ áñå»ë ëå³ëáõÑÇÝ»ñ ï»Õ³íáñ»É áñµ³ÝáóÝ»ñáõÙª ÃáÕÝ»Éáí ÙdzÛÝ ÷áùñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ£ ¶Çï»Ý³Éáí, áñ Ñ³Û ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ã»Ý ëÇñáõ٠ͳé³Û»É Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñÇ ïÝ»ñáõÙ, áñáß»óÇ Ù»ñ áñµ³ÝáóÇ ³ÕçÇÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·áñ·³·áñͳñ³Ý ÑÇÙݻɣ ÆÙ í»ñ³¹³ëÝ»ñÁ ѳٳӳÛÝ ¿ÇÝ£ ܳ˳å»ë ÇÝÓ ÙdzÛÝ 1000 ýñ³ÝÏ ïí»óÇÝ£ ÆÝã-áñ ï»ÕÇó ·ï³Ýù çáõÉѳÏÇ ÑÇÝ Ñ³ëïáóÝ»ñ, 78


ݳ¨ ûÉ, ¨ ¹ñ³Ýáí ëÏë»óÇÝ ëáíáñ»É ³é³çÇÝ 40 ³ÕçÇÏÝ»ñÁ£ ºñµ Ù»Ï ³ÙÇë ³Ýó ·É˳íáñ ïÝûñ»ÝÁ ÜÛáõ ÚáñùÇó »Ï³í áõ ·áñ·»ñÁ ï»ë³í, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ù»ñ á·¨áñáõÃÛáõÝÁ ·áñÍÇ Ýϳïٳٵ, ϳñ·³¹ñ»ó, áñ ÇÙ ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ï³Ï ·ïÝíáÕ ÷áùñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ µ³Å³Ýí»Ý ÙÛáõë áñµ³ÝáóÝ»ñÇ íñ³, ÇëÏ ³ÛÝï»ÕÇ ³í»ÉÇ Ù»Í ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ·³Ý ʳ½Çñ£ ì»ñç³å»ë ÑÇÙÝí»ó 120 ѳëïáóáí ³ß˳ïáÕ ÙÇ ·áñͳñ³Ý£ лïÁ½Ñ»ï» Ùáï 2000 ³ÕçÇÏÝ»ñ ëáíáñ»óÇÝ ·áñ· ·áñÍ»É, 500-Á ÝáõÛÝÇëÏ í³ñå»ïÇ íÏ³Û³Ï³Ý ëï³ó³Ý£ ²Ûëûñ ³Û¹ ·áñ·³·áñÍáõÑÇÝ»ñÝ ³ß˳ïáõÙ »Ý ݳ¨ üñ³ÝëdzÛáõÙ, áñï»Õ å³ñëÏ³Ï³Ý ·áñ·»ñ »Ý ·áñÍáõÙ£ 3242 ·áñ·»ñÇ ÃíáõÙ, áñ ÃáÕ³ñÏ»ó Ù»ñ ѳëï³ïáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝ㨠÷³Ïí»ÉÁ, ϳÛÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ÷³é³Ñ»Õ ·áñÍ»ñ, áñáÝóÇó Ù»ÏÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ì³ßÇÝ·ïáÝÇ êåÇï³Ï ï³ÝÁ£ Èǵ³Ý³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ë ·áÑ ¿ñ Ù»ñ ßÝáñÑÇí »ñÏÇñ Ùáõïù ·áñÍ³Í »Ï³ÙáõïÇ ³Ûë Ýáñ ³ÕµÛáõñÇ Ñ³Ù³ñ£ гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ Çñ ³ÝÓݳϳ½Ùáí ÙÇ ûñ ѳÛïÝí»ó ʳ½ÇñáõÙª Ù»ñ ³ß˳ï³ÝùÁ ÙáïÇÏÇó ï»ëÝ»Éáõ, ¨ ¹ñ³Ý ѳçáñ¹»ó ÇÝÓ ßÝáñÑí³Í ²ñųÝÛ³ó ϳñ·Ç ßù³Ýß³ÝÁ (Pour le mérite)£ ÆÝãå»ë Ñ»Ýó ëϽµÇó ëå³ëáõÙ ¿Ç, ʳ½ÇñÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ·áñ·»ñÁ ³ÝáõÝ Ñ³Ý»óÇÝ áñå»ë µ³ñÓñáñ³Ï ³ß˳ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝù£ Ø»ñ ·áñÍ³Í ·áñ·»ñÇó í»ñçÇÝÁ ¨ ³Ù»Ý³·»Õ»óÇÏÁ ½³ñ¹³ñáõÙ ¿ ÙÇ Ù»Í³Ñ³ñáõëïÇ ¹ÕÛ³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ£ ¸ñ³Ýáí »ë ѳïϳå»ë »Ù Ñå³ñï³ÝáõÙ£ »¨ áñµ³ÝáóÇ ÷³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ³Ù»ñÇϳóÇÝ»ñÝ ³ÛÉ¨ë ³Û¹ ³ß˳ï³Ýùáí ã½µ³Õí»óÇÝ, ³ÛÝ ³ÛÅÙ Çñ ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ ÑÇÙݳ¹ñÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ Ù»½ û·ÝáÕ í³ñå»ïÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ù»ñ ݳËÏÇÝ ³ÕçÇÏÝ»ñÇó ÙÇ ËÙµÇ ßÝáñÑÇí, áñáÝù »ñµ»ù ã³Ùáõëݳó³Ý£ ØÇÝã ³Û¹ ѳë³Ï ³é³Ý Ø»ñÓ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ýå³ëï³Ù³ïáõÛó ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËݳÙùÇÝ Ñ³ÝÓÝí³Í áñµ»ñÁ£ Üáñ áñµ»ñ ³Ûɨë ãÁݹáõÝí»óÇÝ£ ê³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýù, áñ Ùßï³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»ÇÝ, ÇÝãå»ë, ûñÇݳÏ, ÏáõÛñ»ñÁ, ѳÝÓÝí»óÇÝ áõñÇß Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ£ ²ÛëåÇëáí, Ø»ñÓ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ýå³ëï³Ù³ïáõÛóÇ Ñëϳ۳ͳí³É ³ß˳ï³ÝùÁ Çñ ³í³ñïÇÝ Ñ³ë³í£ ²ß˳ñÑÁ »ñµ»ù ãÇ ï»ë»É µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ³Û¹ ѽáñ áõ ³é³ï³Ó»éÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³í³ë³ñÁ£ ²ÛÝ ²ñ¨»ÉùáõÙ ·áñÍ»ó 15 ï³ñÇ ß³ñáõݳϪ 1915 Ã. ÙÇÝ㨠1930 Ã., ³í»ÉÇ ù³Ý 100 ÙÇÉÇáÝ ¹áɳñÇ Ý»ñ¹ñáõÙáí áõ 1000 ³ß˳ïáÕ áõÝ»óáÕ ³ÝÓݳϳ½Ùáí, Çñ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³½³ñ ï»Õ³óÇ û·Ý³Ï³ÝÝ»ñáí£ î³ëÁ ï³ñÇ ³Û¹ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ å³ïϳݻÉÁ Ù»½ ѳٳñ Ù»Í µ³í³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ñ£ 79


²ØºÜ²ØºÌ ¼àв´ºðàôÂÚàôÜÀ ÆÝùÝÇÝ Ñ³ëϳݳÉÇ ¿, áñ ²ñ¨»ÉùáõÙ ÇÙ µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ³×³Ë ¿ ÇÝÓÝÇó ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝ å³Ñ³Ýç»É£ ê³Ï³ÛÝ ³Ù»Ý³Í³ÝñÁ ѳÛóíáõÙ ¿ñ ÇÝÓÝÇó ʳ½ÇñáõÙ ÇÙ Ýáñ å³ßïáݳí³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï£ ÈÇÝ»Éáí áñµ»ñÇ Ñ³Ûñª »ë å»ïù ¿ Ñá·³ÛÇ ÇÙ áñµ»ñÇ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý ¨ Ñá·¨áñ µáÉáñ ϳñÇùÝ»ñÁ£ ²éáÕç û ÑÇí³Ý¹ª Ýñ³Ýù Ùßï³å»ë ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ ÇÙ Ñá·³ï³ñáõÃÛ³Ý ï³Ï£ »¨ ³Ù»ñÇϳóÇ ÙÇ µÅÇßÏ ß³µ³ÃÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù ´»ÛñáõÃÇó ·³ÉÇë ¿ñ ʳ½Çñª áñµ»ñÇÝ ½ÝÝ»Éáõ, ÑÇÙݳϳÝáõÙ »ë ¿Ç, áñ ³Ù»Ý ûñ ³Ûó»ÉáõÙ áõ ËݳÙáõÙ ¿Ç Ýñ³Ýó Ù»ñ ÷áùñÇÏ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ£ ØÇ ³Ý·³Ù, »ñµ å³ïñ³ëïíáõÙ ¿Ç ·Ý³É Ù»ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇó Ù»ÏÇ ÑáõÕ³ñϳíáñÙ³ÝÁ, µáõÅùáõÛñÝ ÇÝÓ Ï³Ýã»ó£ Þï³å å»ïù ¿ ½ÁÝÝ»Ç Ýáñ µ»ñí³Í ÑÇí³Ý¹ »ñ»Ë³ÛÇÝ£ ÆÝãå»ë ³ÝÙÇç³å»ë ï»ë³, ÷áùñÇÏÁ ï³é³åáõÙ ¿ñ ϳñÙÇñ ù³ÙÇ ÏáãíáÕ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÇó£ γñ·³¹ñ»óÇ, û ÇÝã å»ïù ¿ ³ñí»ñ, ¨ ѳëóñÇ ëïáõ·»É ÑÇí³Ý¹Ç ½³ñÏ»ñ³ÏÁ£ ²å³ ÷áõóóÇ Ñ³ëÝ»É Ã³ÕÙ³Ý Ã³÷áñÇÝ£ ²Û¹ å³ÑÇÝ ë³Ûóù»óÇ, ë³Ï³ÛÝ µéÝ»Éáí ãáñ Ëáï»ñÇóª áïùÇ Ï³Ý·Ý»óÇ áõ ݳۻóÇ Ó»éùÇë£ ´Ã³Ù³ïë ͳÍÏí³Í ¿ñ Ù³Ýñ ÷Áß»ñáí, áñáÝù ûè³ÏÇ Ùï»É ¿ÇÝ Ù³ßÏÇë Ù»ç£ Ð³·áõëïÇë ß÷»Éáí Ù³ùñ»óÇ Ù³ïë£ ´áÉáñ ÷ß»ñÁ Ù³ùñí»óÇÝ£ ê³Ï³ÛÝ »ñÏáõ ûñ Ñ»ïá ëáëϳÉÇ ó³í ëÏëí»ó, ݳ˪ µÃ³Ù³ïáõÙ, ³ÛÝáõѻ飯 Ó»éùáõÙ£ гçáñ¹ ûñÁ ëïáõÛ· ³Ëïáñáßٳٵ Ý»ñÏ³Û³ó³ ´»ÛñáõÃÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó£ ²ë³óÇ, áñ ×Çßï ÏÉÇÝ»ñ, »Ã» µÃ³Ù³ïáõÙ ³ÝÙÇç³å»ë ÙÇÝ㨠áëÏáñÁ ·Ý³óáÕ Ëáñ ×»Õù ϳï³ñí»ñ, ù³ÝÇ áñ ÝÛ³ñ¹Ç å³ïÛ³ÝÇ µáñµáùáõÙ ¿ñ (tendovaginitis)£ ´ÅÇßÏÁ ÍÇͳջó áõ Ý߳ݳϻó ÙdzÛÝ Ã³ó ÃñçáóÝ»ñ£ ƱÝã ϳñáÕ ¿Ç ³Ý»É£ ºñµ ÇÝÓ Ùáï ÑÇí³Ý¹ ¿ñ ·³ÉÇë µáõÅí»Éáõ, ÇÝÓ ³Ù»ÝÇó ³é³ç ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ Ýñ³ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ ߳ѻÉ, ¨ ³Ñ³ »ë ¿É áõ½»óÇ íëï³Ñ»É µÅßÏÇݪ ãÝ³Û³Í ù³ç³ï»ÕÛ³ÏáõÃÛ³Ýë£ ²í³· íÇñ³µáõÛÅÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ñ, ݳ ѳÛïÝí»ó ÙdzÛÝ 5-ñ¹ ûñÁ£ »¨ ÙÇÝ㨠Ýñ³ ·³ÉÁ ³ñ¹»Ý ÙÇ ù³ÝÇ ×»Õùáõ٠ϳï³ñ»É ¿ÇÝ, ë³Ï³ÛÝ áã Ù»ÏÁ ËáñùÁ ã¿ñ ѳëÝáõÙ£ Â¨ë µ³ñÓÇ ã³÷ áõé»É ¿ñ, µ³ñÓñ ç»ñÙáõÃÛáõÝÇó óÝóíáõÙ ¿Ç£ ÂáõÛÝÁ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ñ ɳ÷»É ³ñÛáõÝë£ ºë ¿Ç, áñ ³é³çÇÝ ·Çß»ñÁ ÏÝáçë ³ë³óÇ. §ÈëÇ°ñ, í³Ë»ÝáõÙ »Ù, Ù³ÑÁ Ù»ñ 80


¹é³Ý ³é³ç ¿¦£ êÏë»óÇ ÏáñóÝ»É ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝë£ 7-ñ¹ ûñÁ ÏÇÝë Ëݹñ»ó µÅÇßÏÝ»ñÇݪ ÇÝã Ñݳñ³íáñ ¿ Ó»éݳñϻɪ ÏÛ³Ýùë ÷ÁñÏ»Éáõ£ »¨ ÑáõÛëÁ ùÇã ¿ñ, ë³Ï³ÛÝ »Ã» ѳٳӳÛÝí»Ç, Ýñ³Ýù å³ïñ³ëï ¿ÇÝ Ã¨ë ³ñÙáõÝÏÇó Ïïñ»É£ ÆÝÓ Ñ³ñó ïí»óÇÝ, å³ï³ëË³Ý »Õ³í. §ÆÝãá±õ »ù ëå³ëáõÙ¦£ ʳ½ÇñáõÙ ÇÙ³ó»É ¿ÇÝ ³ÝÑáõÛë íÇ׳ÏÇë Ù³ëÇÝ£ ¨ë Ïïñ»Éáõ ݳËáñ¹ ·Çß»ñÁ áõñý³óÇ ÙÇ ³ÕçÇÏ ³ñÃݳóÝáõÙ ¿ Çñ ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñÇÝ£ Üñ³Ýù ÙdzëÇÝ ³ÕáÃáõÙ »Ý Çñ»Ýó å³å³ÛÇ Ñ³Ù³ñ, áñ ݳ ãٳѳݳ£ àñáß Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó ³ÕçÇÏÁ áïùÇ ¿ ϳݷÝáõÙ áõ ³ëáõÙ. §ä³å³Ý ·³Éáõ ¿, µ³Ûó Ý³Ë Ý³ å»ïù ¿ ß³ï ï³é³åǦ£ ÊáõÙµÁ ·ÝáõÙ ¿ ùÝ»Éáõ£ ìÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý 5-ñ¹ ûñÁ ç»ñÙáõÃÛáõÝë ÇçÝáõÙ ¿£ ºñ»ù ß³µ³Ã ³Ýó Ýëï³Í ¿Ç ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ å³ñ﻽áõÙ£ ÆÙ ÏáÕùÇÝ ï»Õ ·ñ³í»ó ÇÝÓ ³é³çÇÝÁ ùÝÝáÕ µÅÇßÏÁ£ ºë ѳñóñÇ Ýñ³Ý, û ³ñ¹Ûáù ×Çßï 㿱ñ ÇÙ ³ËïáñáßáõÙÁ£ ܳ ѳëï³ï»ó áõ Çñ ³÷ëáë³ÝùÁ ѳÛïÝ»ó, áñ µ³ÝÝ ³Û¹åÇëÇ ÁÝóóù ¿ ëï³ó»É£ àõ½»óÇ Ý³¨ ÇٳݳÉ, û ÇÝã Ù³Ýñ¿ ¿ »Õ»É í³ñ³ÏÇ ³ÕµÛáõñÁ£ ì³ñ³Ï³ÏÇñÁ ÙÇ Ýáõñµ, ·ñ»Ã» ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ ÷áõß ¿ »Õ»É, áñÁ ÙÇÝ㨠ÝÛ³ñ¹³å³ïÇÝ ¿ ѳëóñ»É í³ñ¹³ËïÇ Ù³Ýñ¿Ý£ ²ÛÝ å»ïù ¿ áñ »Õ³Í ÉÇÝ»ñ ³ÛÝ ³Õçϳ Ó»éùÇ íñ³, áñÇ ½³ñÏ»ñ³ÏÁ ßáß³÷»É ¿Ç£ âáñë ß³µ³Ã ³Ýó ¹»é¨ë µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í í»ñùáí í»ñ³¹³ñÓ³ ʳ½Çñ£ ÆÝãåÇëǯ ѳݹÇë³íáñ Ùáõïù ¿ñ ¹³£ ´áÉáñ ͳé³ÛáÕÝ»ñÁª Ãíáí 60 Ñá·Ç, ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñáí »Ï»É ¿ÇÝ Ï³Û³ñ³Ýª ÇÝÓ ¹ÇÙ³íáñ»Éáõ£ ì»ó ÏÙ ³ÝóÝ»Éáõó Ñ»ïá ѳë³Ýù ʳ½Çñ ·ÛáõÕÇ Ññ³å³ñ³ÏÁ£ î»ÕáõÙ ÑÝã»óÇÝ áõñ³ËáõÃÛ³Ý Ïñ³ÏáóÝ»ñ£ Ðñ³ÓÇ·Ý»ñÁ ·ÛáõÕÇ Éǵ³Ý³ÝóÇÝ»ñÝ ¿ÇÝ£ Üñ³Ýó ѳٳñ ¨ë »ë Ýáñ³Ñ³Ûï µ³ñ»Ï³Ù ¿Ç£ ¶ÛáõÕÇó ÙÇÝ㨠ÇÙ µÝ³Ï³ñ³ÝÁª Ù»Ï ÏÙ íñ³, ÷áÕáóÇ »ñÏáõ ÏáÕÙáõÙ Ï³Ý·Ý³Í ¿ÇÝ ÇÙ áñµ»ñÁ£ Úáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ó»éùÇÝ Í³éÇ ÙÇ ×ÛáõÕ Ï³ñ, áñ µ³ñÇ ·³ÉáõëïÇ Ù³ÕóÝùáí Ý»ïíáõÙ ¿ñ ¹³Ý¹³Õ ÁÝóóáÕ ³íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ ³é³ç£ ÆëÏ ³Ù»Ý ï³ëÝ»ñáñ¹ »ñ»Ë³ Ó»éùÇÝ í³ñ¹Ç ÷áõÝç áõÝ»ñ, áñ µ³ó³Ï³Ýã»Éáí §´³ñÇ ·³Éáõëï, å³å³¦ª Ý»ïáõÙ ¿ñ ÇÝÓª Ù»ù»Ý³ÛÇó Ý»ñë£ Æ í»ñçá ïáõÝ Ñ³ë³ Ñ³Ù³ñÛ³ í³ñ¹»ñÇ Ù»ç óÕí³Í£ à±í ÇÝÓ ÏÙ»Õ³¹ñÇ É³ó ÉÇÝ»Éáõ ѳٳñ£ ⿱ áñ Ùï³ÍáõÙ ¿Ç ³ÛÝ ØdzÏÇ Ù³ëÇÝ, áñÇÝ áõ½»óÇ ÏÛ³Ýùë ÝíÇñ³µ»ñ»É, ¨ áñÁ ÙÇ ûñ ÝÙ³Ý Ó¨áí ѳÛïÝÇ ÙÇ ù³Õ³ù ¿ Ùáõïù ·áñͻɣ ´³Ûó ³Û¹ ܳ ¿ñ, ÇëÏ »ëª ÙÇ ãÝãÇÝ ¿³Ï£ ÆÝãåÇëǯ ѳϳ¹ñáõÃÛáõÝ£ ²Ûë Ùïù»ñÝ áõ í»ñ³¹³ñÓÇ áõñ³ËáõÃÛáõÝÝ ¿ÇÝ, áñ ËÉáõÙ ¿ÇÝ ³ñóáõÝùÝ»ñë£ 81


àñµ»ñÝ áõ ï»Õ³óÇÝ»ñÁ ÇÝÓ Ñ³í³ëïdzóñ»É ¿ÇÝ Çñ»Ýó ëñï³·ÇÝ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ, í»ñçÇÝÝ»ñë ÝáõÛÝÇëÏ Ýñ³Ýáí, áñ áõËïÇ ¿ÇÝ ·Ý³ó»É Èǵ³Ý³ÝÇ ²ëïí³Í³Ùáñ ï³×³ñÁ ¨ ³ÕáÃ»É ³ÛÝï»Õ ÇÙ ³å³ùÇÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£ ܳ¨ Ø»ñÓ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ýå³ëï³Ù³ïáõÛóǪ ÜÛáõ ÚáñùáõÙ ·ïÝíáÕ ·É˳íáñ ÝÇëïÇó ѻ鳷Çñ ¿ÇÝ áõÕ³ñϻɣ ²Ù»Ý³·»Õ»óÇÏÁ, ë³Ï³ÛÝ, àõñý³ÛÇ áñµ³ÝáóÇ Ý³ËÏÇÝ í³ñÇã ûñÇáñ¹ ÐáÉÙëÇ Ý³Ù³ÏÝ ¿ñ, áñï»Õ ³ëí³Í ¿ñ. §²Û¹ Ññ³ß³·áñÍ ³çÁ£ ÆÝãå»¯ë ¿ ³ÛÝ ³ß˳ï»É, ×·Ý»É áõ ͳé³Û»É, ǯÝã ÏÛ³Ýù»ñ ¿ ÷ñÏ»É, ÇÝãåÇëǯ ë÷á÷³Ýù ¿ µ»ñ»É ѳ½³ñ³íáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó, ÇÝãåÇëǯ ·»Õ»óÇÏ ÑÇß³ï³ÏÝ»ñ ¿ å³Ñå³Ý»É Ò»½ ѳٳñ, ³ÛÅÙ Ýñ³ ·áñÍÝ ³í³ñïí³Í ¿£ ºë áÕçáõÝáõÙ »Ù Ýñ³Ýª Ç ¹»Ùë Çñ ÇëÏ å³ñïáõÃ۳ݣ гٵáõñáõÙ »Ù ³Û¹ µ³ñ»Ñ³ÙµáõÛñ Ó»éùÁ, áñÁ »ñµ»ù ²ëïÍá áñ¨¿ ³ñ³ñ³ÍÇ Ñ³Ý¹»å ã³ñÇù ãÇ ·áñÍ»É, ¨ »ë »ñç³ÝÇÏ »Ù, áñ ÇÝÓ Ùáï ¿ ʳ½ÇñÇó áõÕ³ñÏí³Í ݳٳÏÁ, áñÁ ѳí³Ý³µ³ñ Ýñ³ í»ñçÇÝ ·ñ³ÍÝ»ñÇó ¿¦£ ²í»Éáñ¹ ¿ ³ë»É, áñ ëϽµáõÙ ³ç Ó»éùÇë ÏáñáõëïÁ ×ÝßáõÙ ¿ñ ÇÝÓ£ Ø»Ýùª ÷áßáõó Ï»ñïí³Í Ãßí³éÝ»ñë, ÝÙ³Ý ¹Åí³ñ å³Ñ»ñÇÝ ëñïáõÙ ÙÇßï áõÝ»Ýù ³Ûë ѳñóÁ. §ÆÝãá±õ¦£ ÆÝãá±õ å»ïù ¿ »ë ½áѳµ»ñ»Ç Ù³ñÙÝÇë ³Ûë ϳñ¨áñ ³Ý¹³ÙÁ£ γñÍ»ë ³Ù»Ý §ÇÝãáõ¦ å»ïù ¿ áõݻݳñ §¹ñ³¦ å³ï³ë˳ÝÁ£ ØDZû ã¿Ç ϳñáÕ µ³í³ñ³ñí»É ³ÛÝ Ñ³í³ïáí, áñ »ë ²ëïÍá Ó»éùáõÙ »Ù, áñ ܳ ×Çßï ׳ݳå³ñÑáí ³é³çÝáñ¹áõÙ ¿ ÇÝÓª ѳÝáõÝ Æñ ³Ýí³Ý£ ÆÝãDZ ѳٳñ ³Ûɨë ѳñóÝ»É §ÇÝãá±õ¦£ ⿱ áñ »ë áõÝ»Ç Ýñ³ ËáëùÁ£ ¸ñ³Ýáí »ë ÷áñÓ»óÇ ÙËÇóñí»É ¨ ѳïϳå»ë ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñáí, áñï»Õ ËáëíáõÙ ¿ ëÇñá Ù³ëÇÝ, áñÁ Ëñ³ï³Ï³Ý ¿£ ºñÏݳÛÇÝ Ñ³ÛñÁ ß³ï ³í»ÉÇ ëÇñ³é³ï ¿, ù³Ý »ñÏñ³ÛÇÝ áñ¨¿ ¿³Ï£ ºë ÇÝÓ ³ë³óÇ, áñ ÙÇè³ÝÇ Ú³ÏáµÇ ÙÇçáóáí ܳ ÷áñÓáõÙ ¿ ³Ý»É ³ÛÝ, ÇÝã ãÇ Ï³ñáÕ ³Ý»É »ñÏè³Ýáõ ÙÇçáóáí£ ²Ûëå»ë ¿, áñ »ë ϳñáÕ³ó³ ѳÕóѳñ»É ÇÙ ³ç Ó»éùÇ ÏáñëïÇ ó³íÁ£ ºí »Ã» ³ÛÅÙ ÇÝÓ íÇ׳Ïí³Í ¿ áñå»ë ѳßٳݹ³Ù ß³ñáõÝ³Ï»É ÇÙ áõËﳷݳóáõÃÛáõÝÁ, ³å³ ÃáÕ ²ëïí³Í ÉÇÝÇ ÇÝÓ û·Ý³Ï³Ý, áñ ÉÇݻ٠áõ Ùݳ٠ɳí³ï»ë ѳßٳݹ³Ù£

82


̲è²ÚàôÂÚ²Ü Þ²ðàôܲÎàôÂÚàôÜÀ ²ðºìºÈøàôØ ºñµ ʳ½ÇñáõÙ Ù»ñ ³ß˳ï³ÝùÁ áñµ»ñÇ Ñ»ï ³í³ñïí»ó, ÏÇÝë áõ »ë ¹»é »ñÏáõ ï³ñÇ ³ß˳ï»óÇÝù ´»ÛñáõÃáõÙ£ ²ÛÝï»Õ ÏÇÝë ϳñáÕ ¿ñ Ñ»ï¨»É áñµ³ÝáóÇó »É³Í ³ÕçÇÏÝ»ñÇÝ£ ÆëÏ »ë å»ïù ¿ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ Éáõͳñ»Ç ·áñ·»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ£ ²Ù»ñÇÏÛ³Ý µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, áñÇÝ Ù»Ýù ͳé³Û»É ¿ÇÝù ï³ëÁ ï³ñÇ, ϳ½Ù³ÉáõÍí»É ¿ñ£ ê³Ï³ÛÝ Ýñ³ÝÇó ³é³ç »Ï³í Ø»ñÓ³ñ¨»ÉÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÁ (Near East Foundation), ÙÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ½»ÏáõóáõÙÝ»ñÇ ¨ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ÙÇçáóáí µ³ñá۳ϳÝ, ÑáÕ³·áñÍ³Ï³Ý áõ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ѳñó»ñáõÙ û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É ²ñ¨»ÉùÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ, ѳïϳå»ëª ·ÛáõÕ³µÝ³ÏÝ»ñÇÝ£ ²Û¹ ³ß˳ï³ÝùÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ µ³½Ù³ÃÇí »ñÏñÝ»ñáõÙ, áñï»Õ ³ÛÝ áÕçáõÝíáõÙ ¿ñ, ß³ï µ³ñÇù ¿ ë»ñٳݻɣ Ø»Ýù »ñÏáõëë ¿É å³ïñ³ëï ¿ÇÝù Ñ»é³íáñ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ êÇñdzÛáõ٠ϳï³ñ»Éáõ ÝÙ³Ý ³ß˳ï³Ýù, áñÇ Ñ³Ù³ñ »ë ѳïϳå»ë áõñ³Ë ¿Ç, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ ³ß˳ï³ÝùÝ ÇÝÓ ³éÇà åÇïÇ ï³ñ áñå»ë ÙÇëÇáÝ»ñ ·áñÍ»Éáõ ݳ¨ Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ£ Üáñ ¿Ç ï»Õ ÁÝïñ»É ÜÇëǵÇÝÇ Ùáïª Ô³ÙÇßÉÇáõÙ, áñï»ÕÇó ëÏë»Éáõ ¿ÇÝù ³ÙµáÕç ßñç³ÝÇ Ùß³ÏáõÙÁ, »ñµ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó í»ïá ¹ñí»ó, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÁ Ññ³Å³ñí»óª ѳÛïÝ»Éáí, áñ Ù»½ ѳٳñ ³ÛÉ¨ë ³ß˳ï³Ýù ãáõÝÇ£ êϽµáõÙ ë³ Ï³ñÍ»ë ѳñí³Í ¿ñ ¹»ÙùÇë£ ê³Ï³ÛÝ ß³ï ßáõïáí ÏñÏÇÝ Ñ³Ý¹³ñïí»óǪ Ùï³Í»Éáí Ñ»ï¨Û³ÉÁ. §à±í ¿ñ ÇÝÓ ²ñ¨»Éù ͳé³ÛáõÃÛ³Ý áõÕ³ñϻɪ ¹-ñ È»÷ëÇáõëÇ ÙÇëÇáÝ»ñáõÃÛá±õÝÁ, û± ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ø»ñÓ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ýå³ëï³Ù³ïáõÛóÁ, áñÁ Ù»½ Ññ³íÇñ»É ¿ñ£ ²ñ¹Ûá±ù ³Û¹ µáÉáñÇ Ñ»ï¨áõÙ »ë ãå»ïù ¿ ÷Ýïñ»Ç Ù»Í ì»ñ³Ï³óáõÇÝ, áñÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ ÙdzÛÝ »ë ³ß˳ï³Ýùë ëÏë»óÇ£ ØDZû ݳ ³Ûɨë Ç٠ϳñÇùÁ ã¿ñ áõݻݳÉáõ£ ØDZû Ýñ³ ͳé³ÛáõÃÛáõÝáõÙ ¨ë ·áñͳ½ñÏáõÃÛáõÝ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ£ ÆѳñÏ», á°ã, ÇÝã-áñ ï»Õ ݳ ³Ýå³ÛÙ³Ý ½·³Éáõ ¿ Í»ñ ͳé³ÛÇ Ï³ñÇùÁ£ гí³ïùÁ ëÏë»ó Çñ ³ë»ÉÇùÝ ³Ý»É, ë÷á÷³ÝùÝ áõ ѳݷëïáõÃÛáõÝÁ í»ñ³¹³ñӳݣ ºí »ë ãë˳Éí»óÇ. §Ð³Û»ñÇ ßí»Ûó³ñ³óÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ¦ ÏñÏÇÝ Ññ³íÇñ»óÇÝ Ù»½ ³ß˳ï³ÝùÇ£ ´»ÛñáõÃÇ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ×³Ùµ³ñáõÙ åÇïÇ ëï³ÝÓÝ»ÇÝù ³Õ»ïÛ³ÉÝ»83


ñÇÝ û·Ý»Éáõ ³Ýѳå³Õ ·áñÍÁ£ ²ÛÝï»Õ ³ÛÅÙ åÇïÇ Ï³½Ù³Ï»ñå»ÇÝù ËáѳÝáó, Ù³ÝϳÙëáõñ, ݳ¨ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ï»ï, ¨ ÙÇ µ³Ý, áñ ÇÝÓ ³é³ÝÓݳå»ë áõñ³Ë³óñ»ó. µ³½Ù³½³í³Ï ³ÛñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ïݳÏÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ£ ²ÛëåÇëáí, ÏÇÝë ÏñÏÇÝ ¹³ñÓ³í ׳ٵ³ñÇ Ù³ÛñÁ, ÇëÏ »ë ׳ٵ³ñÇ Ñ³ÛñÁ£ ²ÛÅÙ ÏñÏÇÝ ³ÝÃÇí ³éÇÃÝ»ñ ëï»ÕÍí»óÇݪ ë³ï³ñ»Éáõ ³ñ¨»ÉóÇ Ù»ñ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇÝ, ¨ ³Ûëå»ë Ç٠ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ ²ñ¨»ÉùáõÙ Ïß³ñáõݳÏíÇ ÙÇÝ㨠³ÛÝ ûñÁ, »ñµ î»ñÁ ϳëǪ µ³í³Ï³Ý ¿£

84


ìºðæ²´²Ü øÚàôÜòȺðÆ ì²êî²ÎÀ ¶ÆîàôÂÚ²Ü Øºæ ²Ûë ·ñùÇ Ñ»ÕÇݳÏÁ, ÇÝãù³Ý ¿É áñ å³ïÏ»ñ³íáñ ¨ µ³ñ»ËÇÕ× Ï»ñåáí ѳÕáñ¹áõÙ ¿ Çñ ÏÛ³ÝùÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ÙÇ µ³Ý ݳ ѳٻëïáñ»Ý ãÇ ÝßáõÙª ·ÇïáõÃÛ³ÝÁ Ù³ïáõó³Í Çñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÁ£ ²Û¹ Ù³ëÇÝ ³Ýßáõßï ѳñÏ ¿, áñ Ññ³ï³ñ³ÏÇãÁ ÙÇ ù³ÝÇ Ëáëù ³í»É³óÝÇ£ ²µ»Õ³ Ú³Ïáµ øÛáõÝóÉ»ñÁ Çñ ÏñÃáõÃÛáõÝÝ ëï³ó»É ¿ ´³½»ÉÇ í³ñ¹³å»ï³ñ³ÝáõÙ£ ¶É³ñáõëáõ٠ϳñ× Å³Ù³Ý³Ï Í³é³Û»Éáí áñå»ë íÇñ³µáõÅáõÃÛ³Ý ë³ÝÇï³ñ ¨ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ ¹»Õ³·áñͪ ݳ ³ß˳ï³ÝùÇ ¿ ³ÝóÝáõÙ ´³½»ÉÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ µáõųϳÝ, ÇëÏ ³í»ÉÇ áõߪ íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùáõÙ£ ²Ûëï»Õ ݳ ÙÝáõÙ ¿ ÑÇÝ· ï³ñÇ, ÙÇÝ㨠áñ 1899 Ã. ¹-ñ лñÙ³Ý øñÇëïÁ, áñ ջϳí³ñáõÙ ¿ñ ÙÇëÇáÝ»ñ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ ÂáõñùdzÛáõÙ, Çñ Ùáïª àõñý³ Ññ³íÇñ»ó£ ²ÛÝï»Õ øÛáõÝóÉ»ñÝ ³ß˳ï»ó ³í»ÉÇ ù³Ý 20 ï³ñÇ, ݳ˪ ¹-ñ øñÇëïÇ, ³å³ª ÁݹÙÇçáõÙÝ»ñáí Ýñ³Ý ѳçáñ¹áÕ ¹-ñ ²Ý¹ñ»³ë üÇß»ñÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùµ£ ´ÅÇßÏÝ»ñÇ ë³Ï³íáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ øÛáõÝóÉ»ñÁ Ñ³×³Ë ëïÇåí³Í ¿ñ ÉÇÝáõÙ ³µ»Õ³ÛÇ Çñ ³ß˳ï³ÝùÁ ÷á˳ñÇÝ»É µÅßÏÇ ÁÝûñ³Ï³ÛÇ å³ßïáÝáí£ ÐÇí³Ý¹³ÝáóÇ Õ»Ï³í³ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ Ýñ³Ý ¿ñ ³ÝóÝáõ٠ݳ¨ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý áõ ËݳÙùÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ£ ø³ÝÇ áñ áñ³ÏÛ³É Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý ³ÝÓݳϳ½ÙÇ å³Ï³ëÁ Ù»Í ¿ñ, øÛáõÝóÉ»ñÁ Ñ³Û áõëáõóãáõÑÇÝ»ñÇÝ ï»ë³Ï³Ý áõ ·áñÍÝ³Ï³Ý ¹³ë»ñ ¿ñ ï³ÉÇë ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ËݳÙùÇ í»ñ³µ»ñ۳ɪ ³ÛëåÇëáí ëï»ÕÍ»Éáí ÑÙáõï µáõÅùáõÛñ»ñÇ ÙÇ µ³Ý³Ï£ ²ß˳ѳٳñïÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ, »ñµ ˳÷³Ýí»É ¿ñ ¹-ñ üÇß»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÁ àõñý³, øÛáõÝóÉ»ñÇÝ Ñ³ÝÓÝÁí»ó ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ÁÝóóùáõ٠ݳ ųٳݳϳíáñ³å»ë Ù»Ý³Ï ¿ñ ï³ÝáõÙ µÅßÏ³Ï³Ý ³ÙµáÕç ³ß˳ï³ÝùÁ£ Üñ³ µáõÅ³Í ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ ѳßííáõÙ »Ý ѳ½³ñÝ»ñáí£ Ü³ ϳï³ñáõÙ ¿ñ ·ñ»Ã» µáÉáñ ÷áùñ áõ Ù»Í íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ѳïϳå»ë Ù»Í ÑÙïáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ»Éáí ³ãùÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ85


Ý»ñÇ µáõÅÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï£ àõñý³Ûáõ٠ݳ ݳ¨ ÙÇ³Ï Ù³ÝϳµáõÛÅÝ ¿ñ£ øÛáõÝóÉ»ñÁ ¸Ç³ñµ»ùÇñÇ µÅßÏ³Ï³Ý ÏÉÇÝÇϳÛÇ ÑÇÙݳ¹ÇñÝ»ñÇó ¿£ γñ× Å³Ù³Ý³Ïáí ݳ »Õ»É ¿ ݳ¨ å³ñëÇó ³ñù³Û³½Ý»ñÇ µÅßÏ³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ïáõÝ, ¨ Ýñ³Ý ¿ÇÝ íëï³Ñí³Í ݳ¨ ²É³áõÇï »ñÏñ³Ù³ëÇ ï³ñµ»ñ ·ÛáõÕ»ñáõÙ ³ÝóϳóíáÕ ³éáÕç³µ³Ý³Ï³Ý ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³Ýó ¿ñ ϳóÝáõÙ ´»ÛñáõÃÇ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ Ø»ñÓ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ýå³ëï³Ù³ïáõÛóÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ£ ²ÛÝ, áñ Çñ µ³½Ù³ÃÇí ׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ý³ ³Ù»Ýáõñ»ù åÇïÇ Ñ³Ý¹»ë ·³ñ µÅßÏ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏáõÙáí áõ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ùµ, Ýñ³ ѳٳñ ÇÝùÝÁëïÇÝùÛ³Ý Ñ³ëϳݳÉÇ ¿ñ£ ܳ Çñ ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÝ áõ ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝÁ ß³ñ³¹ñ»É ¿ µ³½Ù³ÃÇí Ù»Í áõ ÷áùñ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñáõÙ£ гÛñ»ÝÇù ϳï³ñ³Í Çñ ÙÇ ³ÛóÇ Å³Ù³Ý³Ï øÛáõÝóÉ»ñÁ ѳÝÓÝáõÙ ¿ µÅßϳ·Çï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ, áñáí Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ Ñ»ï¨Û³É íϳ۳ϳÝÁ. ´³½»É, 7 ÷»ïñí³ñÇ, 1920 Ã. ´³½»ÉÇ µáõÅ³Ï³Ý áõ íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ÏÉÇÝÇϳÛÇ Ý»ñùáëïáñ³·ñÛ³É ·É˳íáñ µÅÇßÏÝ»ñÁ 1920 Ã. ÷»ïÁñí³ñÇ 1-ÇÝ »Õ»É »Ý àõñý³ÛÇ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ Ï³é³í³ñÇã å³ñáÝ Ú³Ïáµ øÛáõÝóÉ»ñÇ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÁ£ ä³ñáÝ øÛáõÝóÉ»ñÝ ³å³óáõó»ó, áñ ݳ ɳí ÷áñÓ áõÝÇ ÙÇ ß³ñù ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ËïáñáßÙ³Ý Ñ³ñó»ñáõÙ, áñ ݳ ·Çï³Ï³Ýáñ»Ý Ûáõñ³óñ»É ¿ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý µÝáõÛÃÁ ¨ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ É³í ¿ ÏáÕÙÝáñáßíáõÙ µáõÅÙ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñáõÙ£ ܳ ³Ûë ùÁÝÝáõÃÛáõÝÁ ѳÝÓÝ»ó ·»ñ³½³ÝóáõÃÛ³Ùµ, Ù³ëݳíáñ³å»ë ݳ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý ³éáõÙáí, áñÇ Ù»ç ݳ óáõó³µ»ñ»ó Ù»Í Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ£ ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ µáõÅ³Ï³Ý áõ íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý ÏÉÇÝÇϳÛÇ ·É˳íáñ µÅÇßÏÝ»ñª åñáý»ëáñ, ¹áÏïáñ ¶. Ðáïó åñáý»ëáñ, ¹áÏïáñ è. Þï»Ñ»ÉÇÝ øÛáõÝóÉ»ñÁ, àõñý³ÛÇ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï Ù»Ïï»Õ, 15 ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï ½µ³Õí»É ¿ û¹»ñ¨áõóµ³Ý³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ùµ, áñáÝó ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ å³ñáÝ ¹-ñ øñÇëïÇ í»ñ³Ùß³Ïٳٵ ß³ñ³¹ñí³Í »Ý Ñ»ï¨Û³É Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñáõÙ.

86


ì»ñÇÝ ØÇç³·»ïùÇ ÏÉÇÙ³ÛÇ Ù³ëÇÝ, §Ø»ï»áñáÉá·¦ ³Ùë³·Çñ, ï»ïñ 11, 1901, àõñý³ÛÇ ÏÉÇÙ³ÛÇ í»ó ï³ñí³ ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÁ, ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ï»ïñ 10, 1906, àõñý³ÛÇ 1906 Ã. û¹»ñ¨áõóµ³Ý³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ï»ïñ 5, 1907£ ºñ¨Ç ùÇã »Ý ³ÛÝ »íñáå³óÇÝ»ñÁ, áñáÝù ³é³ç³íáñ ²ñ»í»ÉùÇ »ñÏñÝ»ñÝ áõ Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ÛÝù³Ý É³í »Ý ×³Ý³ãáõÙ, ÇÝãå»ë øÛáõÝóÉ»ñÁ£ ֳݳå³ñÑáñ¹³Ï³Ý ï³ñµ»ñ ·ñ³éáõÙÝ»ñáõÙ, µ³ñù»ñÇ áõ ëáíáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, µÝáñáß ¹»åù»ñÇ áõ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõ٠ݳ ÏñÏÇÝ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ²ñ¨»ÉùÇ ·áõÝ»Õ ÏÛ³ÝùÁ£ øÛáõÝóÉ»ñǪ É»½áõÝ»ñÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ ³ñï³Ï³ñ· ¿ñ£ ¶»ñٳݻñ»ÝÇó, ýñ³Ýë»ñ»ÝÇó áõ ³Ý·É»ñ»ÝÇó µ³óÇ Ý³ ËáëáõÙ ¿ñ ѳۻñ»Ý, Ãáõñù»ñ»Ý, ³ñ³µ»ñ»Ý ¨ ѳٻٳﳵ³ñ ³í»ÉÇ å³Ï³ëª ùñ¹»ñ»Ý£ ²Ûë µáÉáñÇó Ñ»ïá ãå»ïù ¿ ½³ñٳݳÉÇ Ãí³, áñ ï³ñµ»ñ ·ÇïݳϳÝÝ»ñ øÛáõÝóÉ»ñÇ Ù»ç ï»ëÝáõÙ ¿ÇÝ íëï³Ñ»ÉÇ ËáñÑÁñ¹³ïáõÇ ¨ ³ß˳ï³ÏóÇ£ Üñ³Ýù µáÉáñÁ íϳÛáõÙ »Ý, û Çñ»Ýó ÇÝãåÇëÇ ³ñÅ»ù³íáñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ù³ïáõó»É øÛáõÝóÉ»ñÁ£ гٵáõñ·Ç ÏÇñ³é³Ï³Ý µáõë³µ³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ïÝûñ»Ý åñáý., ¹-ñ ¶. ´ñ»¹»Ù³ÝÁ øÛáõÝóÉ»ñÇÝ ¿ ÝíÇñ»É Çñ ³ß˳ï³ëÇñáõÃÛáõÝÁª §Øáñ»ËÝ»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÁ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ êÇñdzÛáõÙ ¨ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ØÇç³·»ïùáõÙ¦ (Die Bekämpfung der Heuschrecken in Nordsyrien und in Nordmesopotamien, Zeitschrift für angewandte Entomologie, Nr© 1, Beiheft 1 zu Band 5, 1918) Ñ»ï¨Û³É ٳϳ·ñáõÃÛ³Ùµ. §Ð³ñ·³ñÅ³Ý ÁÝÏ»ñáçëª å³ñáÝ Ú³Ïáµ øÛáõÝóÉ»ñÇÝ, ëÁñï³·ÇÝ ßÝáñѳϳÉáõÃÛ³Ùµ Ýñ³ª Ù»ñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ óáõó³µ»ñ³Í ·áñÍÝ³Ï³Ý ûųݹ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£ ²é³Ýó Ò»ñ ³ß˳ï³ÏóáõÃÛ³Ý, áñÁ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ »ñÏñÇ, Ýñ³ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý, µ³ñù»ñÇ áõ É»½áõÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Ý·³Ù³Ý³ÉÇó ÇÙ³óáõÃÛ³Ý íñ³, áñÝ ³Ý߳ѳËݹñáñ»Ý ÝíÇñ»óÇù ÇÝÓ, ³Ýϳñ»ÉÇ åÇïÇ ÉÇÝ»ñ ÇÙ ³éç¨ ¹ñí³Í ¹Åí³ñ ËݹñÇ Ñ³ÕóѳñáõÙÁ¦£ ÆëÏ ÝáõÛÝ Ñ»ÕÇݳÏǪ ì»ñÇÝ ØÇç³·»ïùáõ٠˳ÕáÕÇ íݳë³ïáõÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ·ñí³Í ³ß˳ï³ëÇñáõÃÛáõÝÁ (Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten, Band 29, 1919) áõÝÇ Ñ»ï¨Û³É ٳϳ·ñáõÃÛáõÝÁ. §Ð³ñ·³ñÅ³Ý ³ß˳ï³ÏóÇëª àõñý³ÛÇó å³ñáÝ Ú³Ïáµ øÛáõÝóÉ»ñÇÝ, áñÇÝ å³ñï³Ï³Ý »Ù »ñÏñÇ ·»ñ³½³Ýó ÇÙ³óáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ³Ûë ³ß˳ï³ÝùáõÙ ï»Õ ·ï³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÇ Ñ³Ù³ñ¦£ ¶Çï³Ï³Ý Ù»Ï 87


³ÛÉ ³ß˳ï³Ýùª §ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ êÇñdzÛáõÙ ¨ ì»ñÇÝ ØÇç³·»ïùáõ٠˳ÕáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ (Archiv für Wirtschaftsforschung in Orient, Heft 12, 1919), åñáý. ´ñ»¹»Ù³ÝÁ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ ¿ øÛáõÝóÉ»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ£ Æñ §Ü»ÕáëÇ ¨ ÎáíϳëÇ ÙÇ稦 ·ñùáõÙ ¹-ñ ö³áõÉ ÞÛáõóÁ (Dr© Paul Schütz, Zwischen Nil und Kaukasus) ³Ûëå»ë ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí»É. §øÛáõÝóÉ»ñÇÝ »ñ¨Ç ϳñ»ÉÇ ¿ ¹³ë»É ³ÛÝ ë³Ï³í³ÃÇí Ù³ñ¹Ï³Ýó ÃíÇÝ, áñáÝù ²ñ¨»ÉùÁ ׳ݳãáõÙ »Ý ßÝáñÑÇí ³ÛÝ µ³ÝÇ, áñ ³Ûëï»Õ »ñϳñ ³åñ»Éáíª Ýñ³Ýù ¨ë ¹³ñÓ»É »Ý ³ñ¨»ÉóÇ£ Üñ³Ý ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ëåÇï³Ï ³ñ¨»ÉóÇ£ ´³óÇ »íñáå³Ï³Ý É»½áõÝ»ñÇó, ݳ ³½³ïáñ»Ý û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ²ñ¨»ÉùÇ É»½áõÝ»ñÁ£ г½Çí û ³Ûëûñ Ýñ³ÝÇó µ³óÇ ·ïÝíÇ Ù»ÏÁ, áñ Ýñ³ å»ë ùñ¹»ñ»Ý ËáëÇ£ ²Û¹ Ù³ñ¹Á å»ïù ¿ ÇÙ ³é³çÝáñ¹Á ÉÇÝ»ñ »ñÏñÇ Ëáñù»ñÁ ׳ݳå³ñÑí»ÉÇë£ ²í»ÉÇ Ï³ï³ñÛ³ÉÇÝ ã¿Ç ϳñáÕ »ñ¨³Ï³Û»É£ ºÃ» »ë ²ñ¨»ÉùáõÙ Çëϳå»ë ÇÝã-áñ µ³Ý ï»ë³ áõ Éë»óÇ, ³å³ ÙdzÛÝ Ú³Ïáµ øÛáõÝóÉ»ñÇ Ñ³ñáõëï ëñïÇ áõ ³ãù»ñÇ ÙÇçáóáí, áñáÝó Ù»ç Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÙÇ ë»ñáõݹ Ç í»ñ Ïáõï³Ïí»É ¿ñ áÕç ²ñ¨»ÉùÁ¦£ ä³ñáÝ øÛáõÝóÉ»ñÝ áõß³·ñ³í û·ÝáõÃÛáõÝ ¿ óáõÛó ïí»É ݳ¨ سùë µ³ñáÝ ýáÝ ú÷»ÝѳÛÙÇÝ Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùáõÙ Çñ ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï£ ²Ñ³ û ÇÝã ¿ ·ñáõÙ í»ñçÇÝë ³Û¹ Ù³ëÇÝ. §ä³ñáÝ øÛáõÝóÉ»ñÁ Çñ Ùßï³Ï³Ý ûųݹ³ÏáõÃÛ³Ùµ ѳëï³ïáõÝ í³ëï³Ï áõÝÇ ÇÙ ³ñß³í³ËÙµÇ å»ÕáõÙÝ»ñáõÙ ¨ ¹ñ³Ýáí ÇëϪ Çñ Ý»ñ¹ñáõÙÁ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ù»ç£ àã ÙdzÛÝ »ë ¨ Ç٠гɳѨ ³ñß³í³ËÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, ³Ûɨ ß³ï ß³ï»ñÁ »ñ³Ëï³å³ñï »Ý å³ñáÝ øÛáõÝóÉ»ñÇÝ ³ÛÝ ³Ù»ÝÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÝã ݳ ³ñ»É ¿¦£ î³ñµ»ñ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ øÛáõÝóÉ»ñÁ û·Ý»É ¿ ݳ¨ ³ÛÉ ·ÇïݳϳÝÝ»ñǪ Ýñ³Ýó ѳٳñ µáõë³µ³Ý³Ï³Ý áõ »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ÝÛáõûñ ѳÛóÛûÉáí£ Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ ³Ýóϳóñ³Í ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇ ÁÝóóùáõÙ øÛáõÝóÉ»ñÁ ѳñÛáõñ³íáñ ½»ÏáõóáõÙÝ»ñ ¿ ϳñ¹³ó»É, áñáÝó ÁÝóóùáõÙ, ï³é³åÛ³É Ñ³Û»ñÇÝ û·Ý»Éáõ Ïáã»ñ ³Ý»Éáõ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ, ß³ï Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ѳÕáñ¹»É ³ñ»í»ÉÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ áõ Ù³ñ¹Ï³Ýó, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ýñ³Ýó í³ñù áõ µ³ñùÇ Ù³ëÇÝ£ ²ñ¨»ÉùáõÙ ¨ë ݳ Ñ³×³Ë ½»ÏáõóáõÙÝ»ñ ¿ ϳñ¹³ó»Éª Ýå³ï³Ï áõݻݳÉáí ·É˳íáñ³å»ë ÅáÕáíñ¹ÇÝ Éáõë³íáñ»É ³éáÕç³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñáõÙ£ àõñý³ÛáõÙ øÛáõÝóÉ»ñÁ ÑÇÙÝ»É ¿ ÙÇ ¹åñáó, áñÁ ï³ññ³Ï³Ý ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇó í»ñ³×»É ¿ é»³É³Ï³Ý ·ÇÙݳ½Ç³ÛÇ£ ܳ ëï³ó»É 88


¿ Èǵ³Ý³ÝÇ ²ñųÝÛ³ó ϳñ·Ç ßù³Ýß³Ý, áñÁ Ýñ³Ý ßÝáñÑ»É ¿ Èǵ³Ý³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁª »ñÏñáõÙ ·áñ·»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³óÝ»Éáõ ѳٳñ£ ÐëÏ³Û³Ï³Ý ¿ ³ÛÝ ³ß˳ï³ÝùÁ, áñ ݳ ϳï³ñ»É ¿ ßí»Ûó³ñ³Ï³Ý, ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý áõ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ç Ýå³ëï ѳۻñÇ£ ²Û¹ ³ß˳ï³ÝùÁ Ýñ³Ý ù³ÝÇóë Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ïí»É µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç Ç ëå³ë ¹Ý»É áã ÙdzÛÝ »ñÏñÇ Ù³ëÇÝ Çñ áõÝ»ó³Í ·Çï»ÉÇùÝ»ñÝ áõ É»½áõÝ»ñÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ, ³Ûɨ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý µ³½Ù³ÃÇí ¹»åù»ñáõÙ ·áñÍݳϳÝáñ»Ý ÏÇñ³é»É µÅßϳ·Çï³Ï³Ý Çñ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ سÕû¯Ýù, áñ ݳ ·ÇïáõÃÛ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ ¨ë ѳçáÕáõÃÛ³Ùµ ß³ñáõݳÏÇ Çñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ ²ñ¨»ÉùáõÙ£ Ðñ³ï³ñ³ÏãÇ ÏáÕÙÇó

89


Ú²Îà´ øÚàôÜòȺðÆ ¶àð̺ðÀ àõñý³ÛÇ ÙÇëÇáÝ»ñ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ ³ß˳ï³ÝùÇó Die Missionsklinik in Urfa [àõñý³ÛÇ ÙÇëÇáÝ»ñ³Ï³Ý ÏÉÇÝÇϳÝ]. Christlicher Orient, Jhg© II, S© 8–10, 1901© Araber im Missionsspital in Urfa [²ñ³µÝ»ñÁ àõñý³ÛÇ ÙÇëÇáÝ»ñ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ]. Christlicher Orient, Jhg, II, S© 87–91, 1901© Zu den Anfängen der Klinik in Diarbekir [¸Ç³ñµ»ÏÇñÇ ÏÉÇÝÇϳÛÇ ëϽµÝ³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ]© Christlicher Orient, Jhg© II, S© 192–194, 1901© Orientalisches aus der ärtzlichen Praxis in Urfa [²ñ¨»ÉÛ³ÝÁª àõñý³ÛÇ µÅßÏ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ Ï»Ýë³÷áñÓáõÙ]© Christlicher Orient, Jhg© III, S© 91–95, 1902. Unsere Patienten [Ø»ñ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ]© Jahrbuch der deutschen Orientmission, S© 222– 226, 1902. Türken im Missionsspital in Urfa [Âáõñù»ñÁ àõñý³ÛÇ ÙÇëÇáÝ»ñ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ]© Christlicher Orient, Jhg© IV, S© 1–5, 1903. Unsere Klinik in Urfa [àõñý³ÛÇ Ù»ñ ÏÉÇÝÇϳÝ]© Christlicher Orient, Jhg© IV, S© 129–132, 1903. Jahresbericht der Missionsklinik in Urfa 1903 [àõñý³ÛÇ ÙÇëÇáÝ»ñ³Ï³Ý ÏÉÇÝÇϳÛÇ ï³ñ»Ï³Ý ï»Õ»Ï³·ñáõÃÛáõÝ, 1903]© Christlicher Orient, Jhg© V, S© 69–73, 1904. Klinikbericht [ÎÉÇÝÇϳÛÇ ï»Õ»Ï³·ñáõÃÛáõÝ]© Christlicher Orient, Jhg© V, S© 73–75, 1904. Klinik in Urfa [àõñý³ÛÇ ÏÉÇÝÇϳÝ]© Christlicher Orient, Jhg© VI, S© 36–38 und 49–57, 1905. Freunde in Urfa [Ø»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ àõñý³ÛáõÙ]© Christlicher Orient, Jhg© VI, S© 85–86, 1905. Der Kinderarzt [سÝϳµáõÛÅÁ]© Christlicher Orient, Jhg© VI, S© 174–176 und 189– 192, 1905. Unsere Kranken im Januar 1906 [Ø»ñ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ 1906 Ã. ÑáõÝí³ñÇÝ]© Christlicher Orient, Jhg© VIII, S© 52–57, 1907. Geistliche Krankenversorgung [ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ñá·¨áñ ËݳÙùÁ]© Christlicher Orient, Jhg© VIII, S© 42–45, 1907. Raubüberfall in der Missionsklinik in Urfa [¶áÕáõÃÛáõÝ àõñý³ÛÇ ÙÇëÇáÝ»ñ³Ï³Ý ÏÉÇÝÇϳÛáõÙ]© Christlicher Orient, Jhg© VIII, S© 103, 1907.

90


Ein Patient im Missionsspital in Urfa [ØÇ ÑÇí³Ý¹ àõñý³ÛÇ ÙÇëÇáÝ»ñ³Ï³Ý ÏÉÇÝÇϳÛáõÙ]© Christlicher Orient, Jhg© IX, S© 35–36, 1908. Missionsklinik und Spital in Urfa 1897–1907 [àõñý³ÛÇ ÙÇëÇáÝ»ñ³Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ý ¨ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ 1897–1907 ÃÃ.]© Christlicher Orient, Jhg© IX, S© 26–35, 1908. 12 Jahre gefangen [12 ï³ñÇ µ³Ýï³ñÏí³Í]© Christlicher Orient, Jhg© X, S© 108– 109, 1909. Urfaspital [àõñý³ÛÇ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ]© Christlicher Orient, Jhg© XI, S© 207– 208, 1910. Samo, der Kinderarzt [ê³Ùáݪ Ù³ÝϳµáõÛÅÁ]© Christlicher Orient, Jhg© XII, S© 110, 1911. Ärztliche Mission in Urfa [ØÇëÇáÝ»ñ³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ àõñý³ÛáõÙ]© Christlicher Orient, Jhg© XII, S© 167, 1911© Die ägyptische Augenkrankheit [²ãùÇ »·Çåï³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ]© Christlicher Orient, Jhg© XIII, S© 153–159, 1911 und in Zeitschrift des deutschen Instituts für ärztliche Mission, Heft, 1911© Vom Wolf zum Lamm [¶³ÛÉÇóª ·³é]© Christlicher Orient, Jhg© XIII, S© 50–51, 1912© Der Buchstabe tötet [²Û¹ ·ÇñÁ ëå³ÝáõÙ ¿£]© Christlicher Orient, Jhg© XIII, S© 69–70, 1912© Bilder aus der ärztlichen Mission in Urfa [Èáõë³ÝϳñÝ»ñª àõñý³ÛáõÙ µÅßÏ³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÇó]© Christlicher Orient, Jhg© XIII, S© 90–99, 1912© Das Ferienheim des Urfa– Hospitals [àõñý³ÛÇ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ Ñ³Ý·ëïÛ³Ý ïáõÝÁ]© Christl© Orient, Jhg© XIII, S© 170–175, 1912© Ein Krankentransport in Obermesopotamien [ØÇ ÑÇí³Ý¹Ç ÷á˳¹ñáõÙÁ ì»ñÇÝ ØÇç³·»ïùáõÙ]© “Basler Nachrichten” No 100–105, 1912© Aus der Klinikarbeit [ÎÉÇÝÇϳÛÇ ³ß˳ï³ÝùÇó]© Christlicher Orient, Jhg© XIV, S© 29–30, 1913© Wer beerdigt ihn? [à±í ¿ Ýñ³Ý ÑáõÕ³ñϳíáñáõÙ£]© Christlicher Orient, Jhg© XIV, S© 29–30, 1913© Das neue Diakonenhaus in Urfa [²µ»Õ³Ý»ñÇ Ýáñ ïáõÝÁ àõñý³ÛáõÙ]© Christlicher Orient, Jhg© XV, S© 38–40, 1914© Vom Missionshospital in Urfa [àõñý³ÛÇ ÙÇëÇáÝ»ñ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ Ù³ëÇÝ]© Christlicher Orient, Jhg© XVI, S© 7–8, 1915© Bericht über den Betrieb unseres Hospitals und der Klinik in Urfa 1915–1916 [î»Õ»Ï³·ñáõÃÛáõÝ àõñý³ÛáõÙ Ù»ñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ 1915–1916-Ç ³ß˳ï³ÝùÇ Ù³ëÇÝ]© Christlicher Orient, Jhg© XVII, S© 57–61, 1916© Beobachtungen über Kriegskrankheiten in Mesopotamien [¸ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñª ØÇç³·»ïùáõÙ å³ï»ñ³½ÙÇ ßñç³ÝÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ]© Die ärztliche Mission, Jhg© X, Heft 2, S© 33–45, 1919© Letzter Bericht über das Spital in Urfa [ì»ñçÇÝ ï»Õ»Ï³·ñáõÃÛáõÝ àõñý³ÛÇ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ Ù³ëÇÝ]© Mitteilungen über Armenien, No 23/24, S© 267–268, 1923©

91


سñ¹ÇÏ ¨ Ýñ³Ýó µ³ñù»ñÁ Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùáõÙ Ein Nomadenfürst Mesopotamiens [²ëï³Ý¹³Ï³Ý ÙÇ ÇßË³Ý ØÇç³·»ïùáõÙ]© Christlicher Orient, Jhg© II, S© 65–70, 1902 und Jahrbuch der deutschen Orientmission, 1902, S© 226–233© Eine armenische Familie [ØÇ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇù]© Christlicher Orient, Jhg© IV, S© 187– 189, 1903© Eine Seele, die suchte und fand [Ðá·ÇÝ, áñ ÷ÝïñáõÙ ¿ñ áõ ·ï³í]© Christlicher Orient, Jhg© IV, S© 81–85, 1903© Und fiel unter die Mörder [ºí ÁÝϳí Ù³ñ¹³ëå³ÝÝ»ñÇ ßñç³å³ï]© Christlicher Orient, Jhg© V, S© 145–148, 1904© Kurden [øñ¹»ñÁ]© Christlicher Orient, Jhg© VI, S© 142–144 und 189–191, 1905© Die Syrer in Urfa [àõñý³ÛÇ ëÇñdzóÇÝ»ñÁ]© Christlicher Orient, Jhg© VII, S© 169– 173, 1905© Allerlei aus Syrien und Mesopotamien [²Ù»Ý ϳñ·Ç µ³Ý»ñ êÇñdzÛÇó ¨ ØÇç³·»ïùÇó]© Christlicher Volksbote aus Basel, Jhg© 74, No 52, S© 413, 1906© Eine Hochzeitsreise im Orient [²ÙáõëÝ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝ ²ñ¨»ÉùáõÙ]© Christlicher Volksbote aus Basel, Jhg© 74, No 19–21, 1906© Das Morgenrot einer neuen Zeit [Üáñ ųٳݳÏÝ»ñÇ ³ñß³ÉáõÛëÁ]© Christlicher Orient, Jhg© IX, S© 173–175, 1908© Aus Urfa [àõñý³ÛÇó]© Christlicher Orient, Jhg© IX, S© 173–175, 1908© Von weit hinten in der Türkei [ÂáõñùdzÛÇ Ñ»é³íáñ ÃÇÏáõÝùÇó]© Christlicher Volksbote aus Basel, Jhg© 74, No 19–21, 1906© Das Ende des Nomadenfürsten Ibrahim Pascha [²ëï³Ý¹³Ï³Ý ÇßË³Ý Æµñ³ÑÇÙ ÷³ß³ÛÇ í»ñçÁ]© Christlicher Volksbote aus Basel, Jhg© 76, No 52, 1908© Eine mohammedanische Geschichte [سÑÙ»¹³Ï³Ý ÙÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ]© Christlicher Volksbote aus Basel, No 3, 1910© Miss Corina Shatuck [úñÇáñ¹ øáñÇݳ Þ³ÃáõùÁ]© Christlicher Orient, Jhg© IX, S© 153–155, 1910© Kurden [øñ¹»ñÁ]©Christlicher Orient, Jhg© VI, S© 142–144 und 189–191, 1905© Teuerung in Urfa [³ÝϳóáõÙ àõñý³ÛáõÙ]© Christlicher Orient, Jhg© XI, S© 153–155, 1910© Sonntag in Mesopotamien [ÎÇñ³ÏÇÝ ØÇç³·»ïùáõÙ]© Schweiz, Sonntagsfreund, No 163, S© 321, 1910© Aus Mesopotamien [ØÇç³·»ïùÇó]© Christlicher Volksbote aus Basel, Jhg© 78, No 23, S© 180, 1910.

92


Der wandernde Kurdenscheich als Missionar des Islams [Þñç³·³ÛáÕ ùáõñ¹ ß»ÛËÁª ÆëɳÙÇ ÙÇëÇáÝ»ñ]© Christlicher Orient, Jhg© XII, S© 27–29, 1911© Aus dem Innern der Türkei [ÂáõñùdzÛÇ Ëáñù»ñÇó]© Christlicher Orient, Jhg© XII, S© 35–39 und 55–58, 1911© Die Märtyrer von Osmanie [úëٳݳϳÝáõÃÛ³Ý Ù³ñïÇñáëÝ»ñÁ]© Christlicher Orient, Jhg© XII, S© 98–106, 1911© Chronischer Notstand in Urfa [гñ³ï¨ ﳷݳå àõñý³ÛáõÙ]© Christlicher Orient, Jhg© XII, S© 108–110, 1911© Die Aufgabe der Schule in der Mission [¸åñáóÇ ËݹÇñÝ»ñÁ ³é³ù»ÉáõÃÛ³Ý Ù»ç]© Christlicher Orient, Jhg© XIII, S© 65–68, 1912© Die syrisch-protestantische Schule in Urfa [àõñý³ÛÇ ëÇñdzϳÝ-µáÕáù³Ï³Ý ¹åñáóÁ]© Christlicher Orient, Jhg© XIII, S© 107–110, 1912© Jester Wartuhi [ºëûñ ì³ñ¹áõÑÇ]© Christlicher Orient, Jhg© XV, S© 40–53, 1914© Die Erlebnisse des Martiros während des Weltkrieges [سñïÇñáëÇ ÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ]© Christlicher Orient, Jhg© XXI, S© 11–12, 1920© Jugenderinnerungen aus Teufen [ºñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ñáõß»ñ ÂáÛý»ÝÇó]© Appenz, Sontagsblatt, No 20–23, 1920© Im Lande des Blutes und der Tränen© Erlebnisse in Mesopotanien während des Weltkrieges [²ñÛ³Ý áõ ³ñóáõÝùÝ»ñÇ »ñÏñáõÙ£ ØÇç³·»ïùÇ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇó] 140 ¿ç, Tempelverlag, Potsdam, 1921© Sahak, der Waisenjunge [àñµáõÏ ê³Ñ³ÏÁ]© Mitteilungen über Armenien, No 17, S© 212, 1921© Deportierte aus dem Norden [î³ñ³·ñí³ÍÝ»ñ ÑÛáõëÇëÇó]© der Orient, No 7, 1921© Etwas von der armenischen Jugend [Ð³Û »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý ÏÛ³ÝùÇó]© Pro Juventute, No 2, S© 55–63, 1922© Seltsame Lebensgeschichte eines syrischen Mönches [êÇñdzóÇ í³Ý³Ï³ÝÇ ÏÛ³ÝùÇ ï³ñûñÇÝ³Ï å³ïÙáõÃÛáõÝÁ]. 78 ¿ç, Tempelverlag, Potsdam, 1922© Archalus© Mitteilungen über Armenien, No 20, S© 233–234, 1922© Garabed und Djürdji, Vater und Sohn© Lebens- und Sittenbilder aus dem christlichen Mesopotamien [γñ³å»ï ¨ æÛáõñçÇ, ѳÛñ ¨ áñ¹Ç£ øñÇëïáÝÛ³ ØÇç³·»ïùÇ ÏÛ³ÝùÇ áõ µ³ñù»ñÇ å³ïÏ»ñÝ»ñ]© 125 ¿ç, Tempelverlag, Potsdam, 1925© Der Raub der Kurdenbraut [øáõñ¹ ѳñëݳóáõÇ ³é¨³Ý·áõÙÁ]© 52 ¿ç, Tempelverlag, Potsdam, 1925© Jugenderinnerungen aus Stein [ø³ñ» ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÇó], App© Sonntagsblatt, No 41–45, 1925© Aus dem Leben des Ohannes [úѳÝÝ»ëÇ ÏÛ³ÝùÇó]© Ref© Schweiz© Zeitung, No 12– 18, 1925©

93


El-Djim! Geisterspuk auf dem Libanon [¾É-æÇÙ£ àõñí³Ï³ÝÝ»ñ Èǵ³Ý³ÝáõÙ], Orient im Bild, S© 54–56, 1927© Aug um Aug, Zahn um Zahn [²ÏÝ Áݹ ³Ï³Ý, ³ï³ÙÝ Áݹ ³ï³Ù³Ý], Orient im Bild, 1929© Des Armeniers Kosrof schwerste Stunden [г۳½·Ç ÊáëñáíÇ ³Ù»Ý³Í³Ýñ ųٻñÁ], Orient im Bild, S© 46, 1929© Das armenische Kind [Ð³Û »ñ»Ë³Ý], Orient im Bild, S© 87, 1929© Tina, die Armenierin [ÂÇݳݪ ѳÛáõÑÇÝ], Für Alle-Kalender, Evangelische Buchhandlung, Emmishofen-Kreuzlingen, S© 46–48, 1933©

Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùÇ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý, ÅáÕáíñ¹³ïÝï»ë³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ÏñáÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Zum Klima von Obermesopotamien [ì»ñÇÝ ØÇç³·»ïùÇ ÏÉÇÙ³Ý], Meteorologische Zeitschrift, Heft 11, 1901 (Gemeinsam mit Dr© H© Christ)© Haran [гñ³Ý], Christlicher Orient, S© 81–85, 1904© Dunkle Stunden [ê¨ Å³Ù»ñ], Christlicher Orient, Jhg© VII, S© 17–22, 1906© Kurden [ùñ¹»ñ], Christlicher Orient, Jhg© VII, S© 31–32, 1906© Klima von Urfa, Obermesopotamien, nach 6-jährigen Beobachtungen [àõñý³ÛÇ, ì»ñÇÝ ØÇç³·»ïùÇ ÏÉÇٳݪ 6-³ÙÛ³ ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇó Ñ»ïá], Meteorologische Zeitschrift, Heft 10, 1906 (gemeinsam mit Dr© H© Christ)© Resultate der meteorologischen Beobachtungen zu Urfa im Jahre 1906 [1906-ÇÝ àõñý³ÛÇ û¹»ñ¨áõóµ³Ý³Ï³Ý ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ], Meteorologische Zeitschrift, Heft 5, 1907 (Gemeinsam mit Dr© H© Christ)© Tierschutz im Orient [λݹ³ÝÇÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÝ ²ñ¨»ÉùáõÙ], Christlicher Volksbote aus Basel, Jhg© 78, No 16, 1910© Das Handwerk in Urfa [àõñý³ÛÇ ³ñÑ»ëï³·áñÍáõÃÛáõÝÁ], Christlicher Orient, Jhg© VIII, S© 71–80 und 88–93, 1907© Ibrahim Pascha [Ƶñ³ÑÇÙ ÷³ß³], Christlicher Orient, Jhg© VIII, S© 182–184, 1907© Eine armenische Geschichte [ØÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ]© Christlicher Orient, Jhg© 75, No 40–42, 1907© Aus Urfa [àõñý³ÛÇó]© Christlicher Orient, Jhg© IX, S© 24–29, 1911© Tierschutz im Orient [λݹ³ÝÇÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÝ ²ñ¨»ÉùáõÙ], Christlicher Volksbote aus Basel, No 16, S© 125–126, 1910© Die neue Zeit [Üáñ ųٳݳÏÁ]© Christlicher Orient, Jhg© XII, S© 24–29, 1911© Nikomedusnächte [ÜÇÏáÙ»¹Û³Ý ·Çß»ñÝ»ñ]© Christlicher Orient, Jhg© XII, S© 129– 135, 1911©

94


Das Haar des Propheten [سñ·³ñ»Ç Ù³½Á]© Christlicher Orient, Jhg© XII, S© 142– 143, 1911© Aus der Ramasan-Festpredigt [è³Ù³¹³ÝÇ ïáÝ³Ï³Ý ù³ñá½Çó]© Christlicher Orient, Jhg© XII, S© 171–173, 1911© Über den Weinbau und die Aufbereitung der Trauben zu Wein und Traubenkonserven in Nordsyrien und Obermesopotamien [ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ êÇñdzÛáõÙ ¨ ì»ñÇÝ ØÇç³·»ïùáõ٠˳ÕáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ý áõ ˳ÕáÕÇ ·ÇÝáõ ¨ å³Ñ³ÍáÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ]© Archiv für Wirtschaftsforschung im Orient, Heft 1/2, 1919 (gemeinsam mit Prof© Dr© G© Bredemann)© Die Türkei und Armenien [ÂáõñùÇ³Ý ¨ г۳ëï³ÝÁ]© Neue Schweiz© Zeitung, No 104, 1919© Aufteilung der Türkei [ÂáõñùdzÛÇ í»ñ³µ³Å³ÝáõÙÁ]© Appenzell© Zeitung, No 130, 1920© Rakka [è³Ï³]© Der Orient, No 8, 1921© Wo liegt Ghazir? [àñï»±Õ ¿ ·ïÝíáõÙ Ô³½ÇñÁ]© Der Orient, No 6, 1925© Der Wolleinkauf am Flusse Chabur [´ñ¹Ç ·ÝáõÙÁ â³µáõñ ·»ïÇ ³÷ÇÝ]© Basler Nachrichten, 1926© Das Chrisentum und die neue Türkei [øñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ ¨ Ýáñ ÂáõñùdzÝ]© Der Orient, No 12, 1926© Das Europäerchristentum im Urteil des Nahen Ostens [ºíñáå³Ï³Ý ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ Áëï Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùÇ ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý]© Der Orient, No 11–12, 1926© Die Federn vom Libanon [ö»ïáõñÝ»ñÁ Èǵ³Ý³ÝÇó]© Orient im Bild, S© 52–53, 1929© Die Lage in Syrien [¸ñáõÃÛáõÝÁ êÇñdzÛáõÙ]© National-Zeitung, Basel, No 446, 1928© Bäume voll hängender Trauben [ʳÕáÕÇ áÕÏáõ۽ݻñáí µ»éݳíáñí³Í í³½»ñ]© Orient im Bild, S© 78, 1929© Jesus-Mohammed [ÐÇëáõë-Øáѳٻ¹]© Orient im Bild, 1929© Urfa und die neue Türkei [àõñý³Ý ¨ Ýáñ ÂáõñùdzÝ]© Basler Nachrichten, No 290, 1930.

ֳݳå³ñÑáñ¹³Ï³Ý Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Von Basel nach der alten Abrahamstadt [´³½»ÉÇó ¹»åÇ ²µñ³Ñ³ÙÇ ù³Õ³ùÁ]© Christlicher Volksbote aus Basel, Jhg© 68, No 7–10, 1900© Allerlei Reiseerlebnisse [ֳݳå³ñÑáñ¹³Ï³Ý µ³½Ù³½³Ý ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ]© Christlicher Orient, Jhg© II, S© 136–140, 1901© Von der Schweiz nach Urfa [Þí»Ûó³ñdzÛÇó ¹»åÇ àõñý³]© Christlicher Orient, Jhg© XI, S© 39–45 und 55–56, 1910©

95


Eine Reise im Orient während des Waffenstillstands [ֳݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝ ²ñ¨»ÉùáõÙª ½Çݳ¹³¹³ñÇ Å³Ù³Ý³Ï]© Basler Anzeiger, No 6–11, 1919© Reiseerlebnisse aus Mesopotamien [ֳݳå³ñÑáñ¹³Ï³Ý ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ØÇç³·»ïùÇó]© National-Zeitung, Basel, No 287–297, 1920© Letzte Erlebnisse in der Türkei [ì»ñçÇÝ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÂáõñùdzÛáõÙ]© Der Orient, No 6 und 8, 1925© Ein Besuch in Ghazir [²Ûó»ÉáõÃÛáõÝ Ô³½ÇñáõÙ]© Christlicher Volksbote aus Basel, No 25, S© 225–299, 1924© Bei den Schützlingen des Völkerbundes© Syrische Reiseerinnerungen [²½·»ñÇ ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñáí³Ý³íáñÛ³ÉÝ»ñÇ Ùáï£ êÇñÇ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáñ¹³Ï³Ý ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ]© Basler Nachrichten, No 278 bis 280, 1928© Reise nach dem Innern Vorderasiens [ֳݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝ ¹»åÇ ²é³ç³íáñ ²ëdzÛÇ Ëáñù»ñÁ]© Orient im Bild, 1928 und 1929 (gemeinsam mit Dr© B© Schütz)© Die Reise nach dem Libanon [ֳݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝ ¹»åÇ Èǵ³Ý³Ý]© Christlicher Volksbote aus Basel, No 20–26, 1932©

ú·ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó Bericht über das armenische Hilfswerk in Urfa und Umgebung [î»Õ»Ï³·ñáõÃÛáõÝ àõñý³ÛÇ áõ ßñç³Ï³ÛùÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ýå³ëï³Ù³ïáõÛóÇ Ù³ëÇÝ]© Mitteilungen über Armenien, No 11, S© 126–131, 1919© Bericht an die Freunde Armeniens in der Schweiz [î»Õ»Ï³·ñáõÃÛáõÝ Ñ³Û»ñÇ ßí»Ûó³ñ³óÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇÝ]© Mitteilungen über Armenien, No 12, S© 145–147, 1919© Allerlei Rettungsarbeit [¼³Ý³½³Ý ÷ñϳñ³ñ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ]© Der Orient, No 8, S© 1921© Türkische Waisenhäuser [Âáõñù³Ï³Ý áñµ³ÝáóÝ»ñ]© Der Orient, No 8, 1921© Die Waisenarbeit auf dem Libanon [àñµ»ñÇ Ñ»ï ³ß˳ï³ÝùÁ Èǵ³Ý³ÝáõÙ]© Der Orient, No 9–10, 1924© Opfertag [¼áѳµ»ñÙ³Ý ûñ]© Appenz© Sonntagsblatt, No 42, 1924© Aus dem Leben von Jakob Künzler, Waisenvater in Ghazir [Ú³Ïáµ øÛáõÝóÉ»ñǪ Ô³½ÇñÇ §áñµ»ñÇ Ñáñ¦ ÏÛ³ÝùÇó]© Der Orient, No 1, 1925© Von unseren Waisenkindern in Ghazir [Ô³½ÇñÇ Ù»ñ áñµ»ñÇ Ù³ëÇÝ]© Der Orient, No 2–3, 1925© Verlobung und Verheiratung der größeren Waisenkinder [²í³· áñµ»ñÇ Ý߳ݳ¹ñáõÙ áõ ³ÙáõëݳóáõÙ]© Der Orient, No 9–10, 1925© Von unseren Waisenkindern in Ghazir [Ô³½ÇñÇ Ù»ñ áñµ»ñÇ Ù³ëÇÝ]© Der Orient, No 1–2, 1926©

96


Gedächtnisfeier in Ghazir [Ð᷻ѳݷÇëï Ô³½ÇñáõÙ]© Der Orient, No 3, 1926© An die Pflegeeltern der Ghazir-Waisen [Ô³½ÇñÇ áñµ»ñÇ ëÝáõóÇã ÍÝáÕÝ»ñÇÝ]© Der Orient, No 3, 1926© Der Jahresanfang in Ghazir [î³ñ»ëÏǽµÁ Ô³½ÇñáõÙ]© Der Orient, No 5–6, 1926© Berichte über die Waisenkinder in Ghazir [î»Õ»Ï³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ô³½ÇñÇ áñµ»ñÇ Ù³ëÇÝ]© Der Orient, 1926© Ein Gedächtniswaisenhaus [ÐÇß³ï³ÏíáÕ áñµ³Ýáó]© Orient im Bild, 1928© Der Geburtstag [î³ñ»¹³ñÓÁ]© Orient im Bild, 1929© Der Camp-Jammer [Ö³Ùµ³ñÇ å³ïáõѳëÁ]© Orient im Bild, No 4, 1928© Das Weihnachtsfest in Ghazir auf dem Libanon [ÌÝÝ¹Û³Ý ïáÝÁ Èǵ³Ý³ÝÇ Ô³½ÇñáõÙ]© Maria Magdalena, Christliches Frauenblatt, Jhg© 26, S© 27–28, 1928© Die Siedelungen für die Armenier [µÝ³Ï³í³Ûñ»ñ ѳۻñÇ Ñ³Ù³ñ]© Orient im Bild, No 3, 1930© Die Nöte der armenischen Emigranten im Barackenlager von Beirut [Ð³Û ·³ÕóϳÝÝ»ñÇ Ï³ñÇùÝ»ñÁ ´»ÛñáõÃÇ ×³Ùµ³ñÇ ÑÛáõÕ»ñáõÙ]© Mitteilungen über Armenien, No 52, 1931© Zum Häuschenbau [îݳÏÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É]© Mitteilungen über Armenien, No 54, 1931©

97


´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜ ºñÏáõ Ëáëù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ܳ˳µ³Ý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ðñ³Å»ßï ѳÛñ»ÝÇùÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ²é³çÇÝ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ²ñ¨»ÉùáõÙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 àõñý³ÛÇ ÙÇëÇáÝ»ñ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ø»ñ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ²Ûɨ³ÛÉ ËݹÇñÝ»ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 öáÃáñÇÏÁ Ùáï»ÝáõÙ ¿ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ²Ý¹áññ ÷áÃáñÏÇó ³é³ç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 öáÃáñÇÏÁ å³ÛÃáõÙ ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Ø³Ñ ³Ù»Ýáõñ»ù. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ðáõë³Ñ³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 ê³ñë³÷Ç ûñ»ñÁ ¹»é ß³ñáõݳÏíáõÙ »Ý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 лïݳó³í»ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ä³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Üáñ ËݹÇñÝ»ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Ø»Í ï»Õ³÷áËáõÙÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ¸³íÃÇ »Õµ³ÛñÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 ̳Ýñ ³ß˳ï³Ýù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 ¸Åí³ñÇÝ áñáßáõÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Üáñ å³ßïáÝáõÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 ²Ù»Ý³Ù»Í ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ̳é³ÛáõÃÛ³Ý ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÁ ²ñ¨»ÉùáõÙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 ì»ñç³µ³Ý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 øÛáõÝóÉ»ñÇ í³ëï³ÏÁ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Ú³Ïáµ øÛáõÝóÉ»ñÇ ·áñÍ»ñÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 àõñý³ÛÇ ÙÇëÇáÝ»ñ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ ³ß˳ï³ÏÇó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 سñ¹ÇÏ ¨ Ýñ³Ýó µ³ñù»ñÁ ²ñ¨»ÉùáõÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùÇ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý, ÅáÕáíñ¹³ïÝï»ë³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ÏñáÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 ֳݳå³ñÑáñ¹³Ï³Ý Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 ú·ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

98


Ú²Îà´ øÚàôÜòȺð

ºðºêàôÜ î²ðÆ Ì²è²ÚàôÂÚàôÜ ²ðºìºÈøàôØ

Ðñ³ï. ËÙµ³·Çñª Ð. ´. ä»ïñáëÛ³Ý ì. ¼. ´¹áÛ³Ý î»Ë. ËÙµ³·Çñª γ½ÙÇ Ó¨³íáñáõÙÁª ¶ñ. ì. سñÇÏÛ³Ý Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ß³ñí³ÍùÁ Â. Þ. ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ ¨ Ó¨³íáñáõÙÁª

êïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý 27.10.08 Ã.£ â³÷ëÁª 60x84 1/16£ ÂáõÕÃÁª ûýë»Ã£ Ðñ³ï. 5,2 Ù³ÙáõÉ, ïå³·ñ. 6,25 Ù³ÙáõÉ + 2 ¿ç Ý»ñ¹Çñ = 5,8 å³ÛÙ. Ù³ÙáõÉÇ£ îå³ù³Ý³Ïª 300£ ä³ïí»ñª 76£

ºäÐ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, ²É. سÝáõÏÛ³Ý 1 ºäÐ ïå³·ñ³ïáõÝ, ºñ¨³Ý, ²µáíÛ³Ý 52

99

Եռեսուն տարի ծառայություն արեվելքում  
Եռեսուն տարի ծառայություն արեվելքում  
Advertisement