Page 1

Հարգելի´ ընթերցող.

ԵՊՀ հրատարակչությունը, չհետապնդելով որևէ եկամուտ, ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի համացանցային կայքերում ներկայացնում է իր հայագիտական հրատարակությունները: Գիրքը այլ համացանցային կայքերում տեղադրելու համար պետք է ստանալ հրատարակչության համապատասխան թույլտվությունը և նշել անհրաժեշտ տվյալները:


¸²ê ºðºêàôÜÐÆܶºðàð¸ Ðà¸ºð ¢ 189. ¶ñ³µ³ñÇ Ñá¹»ñÝ »Ýª ë, ¹, Ý, áñáÝù ·áñͳÍíáõÙ »Ý óáõó³Ï³Ý, ¹ÇÙáñáß, ëï³ó³Ï³Ý ¨ áñáßÇã ÇÙ³ëïÝ»ñáí: 1. òáõó³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí ·áñͳÍí»ÉÇë ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý ³Ûë, ³Û¹, ³ÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ. ûñÇݳϪ ÀÝÏ»ó¿°ù ½Çë Ç Íáí¹ (ÚáíÑ., ², 12)=¶ó»°ù ÇÝÓ ³Û¹ ÍáíÇ Ù»ç: ºë ³õ»ñ³Ï³óë á±õ٠ó·³õáñ»Ù (Êáñ., 2-ñ¹, β)=ºë ³Ûë ³í»ñ³ÏÝ»ñÇ íñ³ á±õÙ (ÇÝãå»±ë) ó·³íáñ»Ù: ºõ ³Ûë ¿ å³ï×¿Ý Ññáí³ñï³ÏÇÝ (ºÕÇß¿, ¿ç 71) =ºí ³Ûë ¿ ³ÛÝ ·ñáõÃÛ³Ý å³ï×»Ý: 2. ¸ÇÙáñáß ÇÙ³ëïáí ·áñͳÍí»ÉÇë ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý »ë, ¹áõ, Ù»ù, ¹áõù ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ. ûñÇݳϪ ºõ ³ñ¹ »Ã¿ »ë Éáõ³óÇ ½áïë Ó»ñ, ï¿ñë ¨ í³ñ¹³å»ïë (ÚáíÑ., Ķ, 14)=ºí ³ñ¹ª »Ã» »ëª ï»ñë ¨ í³ñ¹³å»ïë, Éí³óÇ Ó»ñ áïù»ñÁ: ¼áñÙ¿ ¹áõ¹ ³ë³ó»ñ (ºñ»Ù., È´, 43)=àñÇ Ù³ëÇÝ ¹áõ ÇÝù¹ ³ë³óÇñ: 3. êï³ó³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí ·áñͳÍí»ÉÇë ³Û¹ Ñá¹»ñÁ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý ÇÙ, ùá, Ù»ñ, Ó»ñ, Çõñ, Çõñ»³Ýó, Ýáñ³, Ýáó³ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ, áñáÝó Ñ»ï ¿É Ñ³×³Ë ·áñͳÍíáõÙ »Ý. ûñÇݳϪ ºÏÇÝ ÉóÇÝ ½³ß˳ñÑë гÛáó (´áõ½., 5-ñ¹, ̺)=ºÏ³Ý Éóí»óÇÝ (µ³é³óǪ ÉóñÇÝ) Ù»ñ гÛáó ³ß˳ñÑÁ: ø³Õóñ³óá° ½¹³éÝáõÃÇõÝ ëñïǹ (ºÕÇß¿, ¿ç 167)=ø³Õóñ³óñáõ ùá ëñïÇ ¹³éÝáõÃÛáõÝÁ: Æ Ù³ñÙÇݹ ùá µáõëóÇ ÷áõß ¨ ï³ï³ëÏ (´áõ½., 6-ñ¹, Â)=øá Ù³ñÙÝÇ íñ³ ÃáÕ µáõëÝÇ ÷áõß ¨ ï³ï³ëÏ: ¼Ç áñ ɳõ áù »Ï»³É Û³ß˳ñÑ Ù»é³Ý¿ñ, í³ëÝ ÛÇß³ï³ÏÇ ù³çáõû³ÝÝ ½å³ïÏ»ñÝ »ñ³Ý·ûù Ç Ýϳñáõ ѳݿÇÝ (º½ÝÇÏ, 3-ñ¹, º)=àñáíÑ»ï¨ »ñµ ³ß˳ñÑ »Ï³Í ÙÇ ù³ç ³ÝÓݳíáñáõÃÛáõÝ Ù»éÝáõÙ ¿ñ, Ýñ³ ù³çáõÃÛ³Ý ÑÇß³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ å³ïÏ»ñÁ Ý»ñÏ»ñáí ÝϳñáõÙ ¿ÇÝ: 4. àñáßÇã ÇÙ³ëïáí ·áñͳÍíáõÙ ¿ Ý Ñá¹Á, áñÝ áõÝÇ ³ß˳ñѳµ³ñÇ ÝáõÛÝ Ý Ï³Ù Á Ñá¹Ç Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ. ûñÇݳϪ ºÏÇÝ ³Ù»Ý³ÛÝ ù³õ¹»³ÛùÝ ¨ ³ëï»Õ³·¿ïùÝ (´áõ½., 4-ñ¹, ̸)=ºÏ³Ý µáÉáñ ù³í¹Û³Ý»ñÝ áõ ³ëïÕ³·áõß³ÏÝ»ñÁ: ºõ ǵñ¨ »ÉÇÝ Ç Ý³õÝ, ѳݹ³ñﻳó ÑáÕÙÝ (سïÃ., ĸ, 32)=ºñµ Ùï³Ý ݳíÁ, ù³ÙÇÝ ¹³¹³ñ»ó: ø³ç³É»ñ¿ñ ½ÁÝÏ»ñ³ÏÇóëÝ Çõñ (ºÕÇß¿, ¿ç 177)=ø³ç³É»ñáõÙ ¿ñ Çñ ÁÝÏ»ñ³ÏÇóÝ»ñÇÝ: ¢ 190. ¶ñ³µ³ñáõÙ Ñá¹»ñÝ áõÝ»Ý ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨Û³É ÁݹѳÝáõñ ϳÝáÝÝ»ñÁ: 1. ¶ñ³µ³ñáõÙ ëáíáñ³µ³ñ áñáßÇã Ñá¹ ã»Ý ÁݹáõÝáõÙ. ³) ²ÛÝ ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ·áñͳÍíáõÙ »Ý ÁݹѳÝáõñ, í»ñ³ó³Ï³Ý, áã ÏáÝÏñ»ï ³éáõÙáí, ûñÇݳϪ àñ¹Ç ÇÙ³ëïáõÝ áõñ³Ë ³éÝ¿ ½Ñ³Ûñ, áñ¹Ç ³ÝÙÇïª ïñïÙáõÃÇõÝ ¿ Ùûñ (²é³Ï., Ä, 1): ºõ ½ûÓ Û³Õóݹ³Ù, ϳ٠½·³½³Ý ÇÝã Íáí³ÍÇÝ Ïáã»Ý ·Çñù íÇß³å (º½ÝÇÏ., 1-ÇÝ, ƺ): ÜáÛÝå¿ë ¨ Ç µ³Ý191


ç³ñë ¿ ÇÝ㪠áñ ³é³ÝÓÇÝÝ ë³ï³ÏÇã ¿, ¨ ˳éÝ»³É Áݹ ³ÛÉ ³ñÙ³ïëª µÅßÏÇã å¿ëå¿ë ó³õáó ÉÇÝÇ (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ĺ): ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. Ð³×³Ë Ñ³Ûó³Ï³Ý ÑáÉáíáí ¹ñí³Í ¨ ½ ݳ˹Çñ áõÝ»óáÕ ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÁ ·áñͳÍí³Í »Ý ÁݹѳÝáõñ, í»ñ³ó³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí, áñáÝù ³Ûë ¹»åùáõÙ ÝáõÛÝå»ë áñáßÇã Ñá¹ ã»Ý ëï³ÝáõÙ (ï°»ë µ»ñí³Í ûñÇݳÏÝ»ñÁ)£ µ) ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ »½³ÏÇ ³é³ñϳݻñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ (ÉáõëÇÝ, ³ñ»·³ÏÝ, »ñÏÇñ, »ñÏÇÝ, ³ß˳ñÑ, ÑÇõëÇë, ѳñ³õ ¨ ³ÛÉÝ). ûñÇݳϪ ºõ ÉáõëÇÝ, ³ë»Ý, Ç Ý»ñùáÛ ¿ ù³Ý ½³ñ»·³ÏÝ ( º½ÝÇÏ, 3-ñ¹, ²)£ ºñÏÝ¿ñ »ñÏÇÝ, »ñÏÝ¿ñ »ñÏÇñ, »ñÏÝ¿ñ ¨ ÍáíÝ ÍÇñ³ÝÇ (Êáñ. 2-ñ¹, Ȳ)£ ·) гïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, ٳݳí³Ý¹, »ñµ Áݹ·Íí³Í, ß»ßïí³Í ã»Ý. ûñÇݳϪ ö³Ëëï³Ï³Ý ÉÇÝÇ Î³¹Ùáë ³é гÛÏ (Êáñ., 1-ÇÝ, IJ): ºÉ³Ý¿ Ññ³Ù³Ý Ç Þ³åÑáÛª ³Ù»Ý³ÛÝ ½ûñ³óÝ ä³ñëÇó »ñÃ³É Áݹ Ø»ÑñáõÅ³Ý³Û Ç Ð³Ûë Ç å³ï»ñ³½Ù (Êáñ., 3-ñ¹, Ⱦ): ²é³ù»³ó Ç Ø³Ï»¹áÝdz »ñÏáõë Ç å³ßïûÝ¿ÇóÝ Çõñáó (¶áñÍ., ÄÂ, 22): 2. ºÃ» ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ áõÝÇ Ý³Ë³¹³ë ³Í³Ï³Ý ϳ٠·áÛ³Ï³Ý Éñ³óáõÙ, ³å³ í»ñçÇÝÇë íñ³ ¹ñíáõÙ ¿ Ý áñáßÇã Ñá¹Á, ÇëÏ »Ã» ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ ¿ ¹Áñíáõ٠ݳ˳¹³ë, û° ѳïáõÏ ³Ýí³Ý, û° ³Í³Ï³Ý ϳ٠·áÛ³Ï³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ íñ³ ëáíáñ³µ³ñ Ñá¹ ãÇ ¹ñíáõÙ. ûñÇݳϪ Ø»ÍÝ Ü»ñë¿ë-Ü»ñë¿ë Ù»Í, ù³çÝ ì³ñ¹³Ý-ì³ñ¹³Ý ù³ç, ·»ïÝ ºñ³ëË-ºñ³ëË ·»ï, ³ñù³ÛÇÝ ²ñ߳ϳÛ-²ñß³Ï³Û ³ñù³ÛÇ ¨ ³ÛÉÝ: êáõñµÝ Úáíë¿÷ Ñ»½³µ³ñ ëÏë³õ Ëûë»É Áݹ ¹³Ñ×ÇÝ (ºÕÇß¿, ¿ç 146): Èáõ³õ ½³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ Ã³·³õáñÝ îñ¹³ï (²·., Öƶ, 860): Ú³é³ç ٳﻳõ Ô¨áݹ »ñ¿ó (ºÕÇß¿, ¿ç 162): êÏǽµÝ ³ñ³ñ»³É Û³Ù³óÝ ²ñß³Ï³Û ³ñù³ÛÇ áñ¹õáÛÝ îÇñ³Ý³Û, ¨ Ïéáõ¿ñ ÙÇÝ㨠۳ÙÝ í»ó»ñáñ¹ ²ñï³ßÇëÇ ³ñù³ÛÇ Ð³Ûáó, áñ¹õáÛÝ ìé³Ùß³åÑáÛ (ºÕÇß¿, ¿ç 6): 3. ºñµ áñáßÛ³ÉÁ ϳ٠ѳïϳóÛ³ÉÁ ½»ÕãíáõÙ »Ý, ³ÛëÇÝùݪ áñáßÇãÝ áõ ѳïϳóáõóÇãÁ ·áñͳÍíáõÙ »Ý ǵñ¨ ÷á˳ÝáõÝÝ»ñ, í»ñçÇÝÝ»ñÇë íñ³ ¹ÁñíáõÙ »Ý ëáíáñ³µ³ñ Ý, »ñµ»ÙÝ ¿É ë, ¹ Ñá¹»ñÁ. ûñÇݳϪ ¼ã³ñÝ »Õͳݿñ ¨ µ³ñõáÛÝ ï³Ûñ ½Ã³·³õáñáõÃÇõÝÝ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, ¸): îá°õù ½Ï³Ûë»ñÝ Ï³Ûë»ñ ¨ ½³ëïáõÍáÛݪ ³ëïáõÍáÛ (سïÃ., Æ´, 21): àñ ³é ½ÑÇÝ·Ý, ·áñÍ»³ó Ýáùûù ¨ ߳ѻó³õ ³ÛÉ ¨ë ÑÇÝ·: ÜáÛÝå¿ë ¨ áñ ½»ñÏáõëݪ ߳ѻó³õ ³ÛÉ ¨ë »ñÏáõë (سïÃ., ƺ, 16-17): ²ñ¹ ³õ³ëÇÏ ùáÛ¹ óù»½ (سïÃ., ƺ, 25): ºõ ݳ ãÛÕ³ó»ÉáÛÝ ¨ ãÍÝ»ÉáÛÝ ³ÝáõÝ ¹Ý¿ñ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, ¶): ºÃ¿ ãÇó¿ ÇÝÓ Çß˳ÝáõÃÇõÝ ÛÇÙëë ³éÝ»É ½ÇÝã ¨ ϳÙÇÙ (سïÃ., Æ, 15): 4. ºñÏñáñ¹³Ï³Ý ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·É˳íáñÇÝ Ï³åáÕ áñ, ÇÝãå»ë ¨ áñ ÇÝã, áñ áù, áñå¿ë, áõñ, ½Ç, Ûáñų٠ѳñ³µ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³çáñ¹áÕ µ³é»ñÇ íñ³ ëáíáñ³µ³ñ ¹ñíáõÙ ¿ ë, ¹, Ý Ñá¹»ñÇó Ù»ÏÁ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ë, ¹, Ý Ñá¹»ñÁ Ý߳ݳÏáõÙ »Ý. ë-ݪ »ë, ë³, ³Ûë ¨ Ýñ³Ýó Ñá·Ý³ÏÇÝ»ñÁ, ¹-ݪ ¹áõ, ¹³, ³Û¹ ¨ Ýñ³Ýó Ñá·Ý³ÏÇÝ»ñÁ, Ý-ݪ ݳ, ³ÛÝ ¨ Ýñ³Ýó Ñá·Ý³ÏÇÝ»ñÁ, áñáÝù ³ß˳ñѳµ³ñ ϳñáÕ »Ý ãóñ·Ù³Ýí»É. ûñÇݳÏÝ»ñª ø³Õóñáõû³Ùµ Éá°õñ ½áñ ³ë»Éáóë »Ùù (ºÕÇß¿, ¿ç 45)=ø³ÕóñáõÃÛ³Ùµ ÉëÇ°ñ, ÇÝã áñ (Ù»Ýù) ³ë»Éáõ »Ýù: 192


¼áñ ÇÝã Ëݹñ»ó»ñݪ »°ñà ïáõ»³É ÉÇóÇ ù»½ (´áõ½., 5-ñ¹, ¾): ¾ñ ųٳݳϪ Ûáñų٠ÑÇõÕÝ ã¿ñ Ç ÙÇçÇ (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, À): 5. ºñµ »ï³¹³ë áñáßÇãÝ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¿ ³Ûë, ³Û¹, ³ÛÝ óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñáí, ݳ˳¹³ë áñáßÛ³ÉÇ íñ³ ¹ñíáõÙ »Ý ѳٳå³ï³ëË³Ý ë, ¹, Ý Ñá¹»ñÁ (Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï»°ë óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ µ³ÅÝáõÙ): 6. ¶ñ³µ³ñáõ٠ѳïϳóáõóãÇ ¨ ѳïϳóÛ³ÉÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñá¹Á, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³ß˳ñѳµ³ñÇ, ¹ñíáõÙ ¿ ѳïϳóáõóãÇ íñ³, ÇëÏ »Ã» ѳïϳóáõóÇãÁ ѳïáõÏ ³ÝáõÝ ¿ª ѳïϳóÛ³ÉÇ íñ³. ûñÇݳϪ ºÏ³ó Ç í»ñ³Û çáõñó ·»ïáÛÝ (²·., ÖÄÀ, 833): ¶áõÅÏ³Ý Ñ³ë³Ý¿ñ Ç ÏáÕÙ³ÝóÝ øáõ߳ݳó (ºÕÇß¿, ¿ç 49): ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. ºÃ» ѳïϳóáõóÇãÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ëï³ó³Ï³Ý ¨ óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñáí, Ñá¹Á ëáíáñ³µ³ñ ¹ñíáõÙ ¿ ѳïϳóÛ³ÉÇ íñ³. ûñÇݳϪ ¿ áù Ûáñ¹áóÝ ÇÙáó í³Õ ³é Çë ѳëó¿ª ½Ý³ ó·³õáñ ³ñ³ñÇó (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, ¸): Ø»Í³Ù»Í ã³ñÇë ѳëáõóÇÝ Ç í»ñ³Û ½ûñ³óÝ Ó»ñáó (ºÕÇß¿, ¿ç 164): ºõ µ³ñϳó»³É ï¿ñÝ Ýáñ³ (سïÃ., ÄÀ, 34): 7. àñáßãÇ ¨ áñáßÛ³ÉÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñá¹Á ¹ñíáõÙ ¿ áñáßÛ³ÉÇ íñ³, ÇëÏ »Ã» áñáßÛ³ÉÁ ѳïáõÏ ³ÝáõÝ ¿ª áñáßãÇ íñ³. ûñÇݳϪ Æ ÝáÛÝ çáõñë åÇÕÍ ××ÇùÝ Áݹ ëáõñµ ÓÏáõÝëÝ ëݳÝÇóÇÝ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, IJ): ¼³å³Ï³Ý»ÉÇ Ù³ñÙÇݹ ·¿ß³ù³ñß ³ñ³ñ»³É (ºÕÇß¿, ¿ç 8): ºõ »ñÃÇó»Ý Ýáù³ Ç ï³Ýç³ÝëÝ Û³õÇï»Ý³Ï³Ýë (سïÃ., ƺ, 46): ìÇ߳峽áõÝù ·áÕ³ó³Ý ½Ù³ÝáõÏÝ ²ñï³õ³½¹ (Êáñ., 2-ñ¹, β): 8. ¶ñ³µ³ñáõÙ Ñ³×³Ë Ñá¹»ñÁ á×³Ï³Ý Ýϳï³éáõÙÝ»ñáí, ǵñ¨ ³í»É³¹ñáõÃÛáõÝ, ϳñáÕ »Ý ÏñÏÝí»É. ûñÇݳϪ γ٠áñå¿ë »ñ¿óÝ ØñçÇõÝÇÏÝ Ù³Ñáõ³Ý ¹»ÕáíÝ ½Ý³... ëå³Ý³Ý¿ñ (´áõ½., 4-ñ¹, ĺ): Æ Ï³å»Éáóë »ñÇó³Ýóë ½áñë Ù»ù ³Ûëûñ Ç µ³ó ï³ÝÇÙù (ö³ñå., 2-ñ¹, ̶): ì³ñÅáõÃÛáõÝ 159. ³ñ·Ù³Ý»É, µ³ó³ïñ»É, û Áݹ·Íí³Í Ñá¹»ñÁ Ç°Ýã ÇÙ³ëïáí »Ý ·áñͳÍí³Í (óáõó³Ï³Ý, ¹ÇÙáñáß, ëï³ó³Ï³Ý, áñáßÇã): ÊÇëï »Ý Ëݹñáõ³Íù¹, ½áñ Ëݹñ»ó»ñ¹: ʻɳÙáõï É»ñ µ³ÝÇóë ½áñ Ëûë»ó³Ûó Áݹ ù»½: ²ñӳϻ³° ½ÅáÕáíáõñ¹ë¹, ½Ç »ñÃÇó»Ý... ·Ý»ëó»Ý Çõñ»³Ýó Ï»ñ³Ïáõñë: Æçáõó³Ý¿ÇÝ ³ÝÃÇõ ·³ÝÓë Ç µ»ñ¹¿Ý: ºõ Áݹ¿±ñ ÉÇÝÇóÇ ù³Õ³ù¹ ³õ»ñ³Ï: ²ñӳϿ ½Ó»½ Ç Ï³å³Ý³ó¹ ÛáñáõÙ ¿ù¹: ê³± ¿ áñ¹ÇÝ Ó»ñ, ½áñÙ¿ ¹áõùÝ ³ë¿Çù, »Ã¿ ÏáÛñ Íݳõ: Ú³ÝÓÝ ³é, ³ë»Ý, ½Ññ³Ù³Ý ó·³õáñǹ: ¸³éݳÛÇÝ Û³ß˳ñÑë Ù»ñ: Ø»ù å³ïñ³ëï »Ùù Ç Ù»é³Ý»É í³ëÝ ùá ëÇñáÛ¹: àñå¿ë ϳñͻ빪 ³ë³ ÇÝÓ: ²ñ³ ½áñ ³ë»Ùùë ù»½: ºÃ¿ áã ³ñӳϿù ½¹³ Ç µ³Ý, ³Ûñ»Ùù ½ù³Õ³ùë ½³Ù»Ý³ÛÝ: γ٠ÿ ³ÏÝ ùá ã³±ñ ¿, ½Ç »ë ³é³ïë »Ù: гÛñ, ïáõñ ÇÝÓ µ³ÅÇÝ, áñ ³ÝϳÝÇ ÛñÝãÇó¹: гïá° ÇÝÓ ½áñ å³ñïÇë¹: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 160. ³ñ·Ù³Ý»É, µ³ó³ïñ»É, û ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý á°ñ ³Ý¹³ÙÇ Ï³Ù µ³éÇ íñ³ »Ý ¹ñí³Í Áݹ·Íí³Í Ñá¹»ñÁ ¨ Ç°Ýã ϳÝáÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: 193


´³Ë»³ó ½¹áõñë ë»Ý»ÏÇÝ: È黳ó Ó³ÛÝÝ Ûáñ¹áñ»óáõóÇã: ºÏÝ Ý³Ñ³å»ïÝ ì³ñ¹³Ý ³é ²ñß³Ï: àã ·Çï»Ù ½ÏÇݹ ½áñÙ¿ ³ë»ë¹: ºñ¿óÝ Ô¨áݹ Ññ³Ù³Ý ³é»³É Ç ëáõñµ ÁÝÏ»ñ³óÝ: ´³óÇÝ ½¹áõéÝ ù³Õ³ùÇÝ: ¸ëï»ñù¹ª ¹ëï»ñù ÇÙ »Ý: ¼ÇÝã ¿, áñ »Õ¨Ýª ÝáÛÝ ÇÝùÝ áñ ÉÇÝ»ÉáóÝ ¿: ¼Ï³ÙáõñçÝ ²ñï³ß³ïáõ ·ïÇÝ ³õ»ñ»³É: àÕµ³° ѳݹ»ñÓ Ù³ñ·³ñ¿áõû³Ùµ áñ ÇÝã Ãßáõ³é³ó³ùë ¨ áñ ÇÝã Ãßáõ³é³Ý³Éáóë »Ùù: ºÏÇÝ Áݹ Ýáë³ ëáõñµùÝ Úáíë¿÷ ¨ Ô¨áݹ »ñ¿ó: º°ñà ¹áõ Áݹ ³ñë¹ Áݹ ³Û¹áëÇÏ: Þáõñç ½Ýáí³õ ѳñùÝ Í»ñù µÝ³Ï»³É ¿ÇÝ: àã ¿ Ñݳñ Ù»½ ½»ñÍ³Ý»É Ç ã³ñ¿ë Û³Ûëٳݿ: àñ »Õ¨Ý ÇëÏ »ñÏÇóë, áñå¿ë ³ë»ÝÝ, ³é ¿á¹áëÇõ ϳÛë»ñµ: ¶áÝ Ý߳ݳ·Çñù ѳۻñ¿Ý É»½áõáÛë: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 161. ³ñ·Ù³Ý»É, Áݹ·Íí³Í ѳïϳóáõóÇã-ѳïϳóÛ³ÉÇ ¨ áñáßÇã-áñáßÛ³ÉÇ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·áñÍ³Í»É Ý Ñá¹áíª ·ñ³µ³ñÇ Ñá¹³éáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý: ²ñӳϻ³ó ½²ñß³Ï Ç Ï³å³Ý³ó »ñϳû³ó: î»Õ áëÏÇ ï»Õ³Ûñ Ç ÷»ë³Ûáõû³Ý ²ñï³ßÇëÇ: àã ¨ë áõï»Éáí Ç å³ïáõÇñ»³É ͳéáÛ: ´³½áõÙù ¨ ù³çù ½Ñ»ï ÉÇÝ¿ÇÝ ÷³Ëáõó»ÉáÛ îÇñÇóÛ: Øݳó»Éáó ½ûñ³ó Ññ³Ù³Ý ï³Ûñ: ºï ³Í»É ½»ñ³Ý»ÉÇ ¶³Ûdzݿ: Îáïáñ¿ÇÝ ½³Ù»Ý³ÛÝ ½ûñë ä³ñëÇó: Æ Ý»ñùë Ùï»³É µáÉáñ ½ûñù: ºõ Ç Ï³ï³ñ»É ³Ù³ó ù³é³ëÝÇóª »ñ¨»ó³õ ÝÙ³ ۳ݳå³ïÇ: Æ ÏÇñ×ë ׳ݳå³ñѳó ³ñ·»ÉÇÝ ½Ýáë³: ²Ýϳõ ½å³ñ³Ýáó³õ Ýáñ³ ¨ ѳٵáõñ»³ó ½Ý³: ºñÏ»³Û, ·Ý³óÇ ¨ óùáõóÇ ½ù³Ýù³ñ ùá Û»ñÏñÇ: àã ³ñӳϿ ½»½ Çõñ... ¨ ï³ÝÇ ï³Û çáõñ: ì²ðø زÞîàòÆ (гïáõ³Í) 1

²éÝ, ½áñ Ç Ý³Ë³Ï³ñ· µ³ÝÇë Ý߳ݳϻÙù, í³ëÝ áñáÛ ¨ ÷áÛà ³ñ³ñ»³É Ù»ñ å³ïÙ»ÉáÛ, ¿ñ سßïáó ³ÝáõÝ, Ç î³ñûÝ³Ï³Ý ·³õ³é¿Ý, Ç Ð³ó»Ï³ó ·»Õ2 ç¿, áñ¹Ç ³éÝ »ñ³Ý»ÉõáÛ ì³ñ¹³Ý Ïáã»ó»ÉáÛ: Æ Ù³ÝÏáõû³Ý ïÇëÝ í³ñÅ»³É 3 Ñ»ÉÉ»Ý³Ï³Ý ¹åñáõû³ÙµÝ, »Ï»³É Ñ³ë»³É Ç ¹áõéÝ ²ñß³ÏáõÝ»³ó ó·³õáñ³ó гÛáó ػͳó, ϳó»³É Û³ñùáõÝ³Ï³Ý ¹Çõ³ÝÇÝ, ÉÇÝ»É ëå³ë³õáñ ³ñù³4 Û³ïáõñ Ññ³Ù³Ý³óÝ ³é ѳ½³ñ³å»ïáõû³ÙµµÝª ³ß˳ñÑÇë гÛáóª ²é³õ³Ý³Û áõñáõÙÝ: î»Õ»Ï³ó»³É ¨ ÑÙáõï »Õ»³É ³ß˳ñÑ³Ï³Ý Ï³ñ·³ó, ó³ÝϳÉÇ »Õ»³É ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÇõÝ Çõñáó ½ûñ³Ï³Ý³óÝ: ºõ ³Ý¹¿Ý áõß »¹»³É ÷áõÃáí ÁÝûñóáõ³Íáó ³ëïáõ³Í»Õ¿Ý ·ñáó, áñáí ³é ųٳÛÝ Éáõë³õáñ»³É ¨ è³ÙáõË ÙÇç³ÙáõË »Õ»³É Û³ëïáõ³Í³ïáõñ Ññ³Ù³Ý³óÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýë, ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ å³ïñ³ëïáõû³Ùµ ½³ÝÓÝ ½³ñ¹³ñ»³É, ѳñϳݿñ ½Çß˳ݳóÝ ëå³ë³õáñáõÃÇõÝëÝ: ... ²é»³É ³ÛÝáõÑ»ï¨ »ñ³Ý»ÉõáÛÝ ½Ñ³õ³ï³ó»³Éë Çõñ, ¹ÇÙ»³É Çç³Ý¿ñ 194


Û³Ýϳñ· ¨ ۳ݹ³ñÙ³Ý ï»ÕÇë ¶áÕóÝ: ²ÛÉ ¨ Áݹ ³é³ç »É³Ý¿ñ ÝÙ³ Çß˳ÝÝ ¶áÕóÝ, ³Ûñ »ñÏÇõÕ³Í ¨ ³ëïáõ³Í³ë¿ñ, áñáõÙ ³ÝáõÝ ¿ñ Þ³µÇÃ. ¨ ³ëåÝç³Ï³Ý ÑÇõñ³Ù»Í³ñ ·ï»³Éª µ³ñ»å³ßïáõû³Ùµ ëå³ë³õáñ¿ñ Áëï ³ß³Ï»ñï³ó ѳõ³ïáóÝ øñÇëïáëÇ: ÆëÏ »ñ³Ý»ÉõáÛÝ í³Õí³Õ³ÏÇ ½³õ»ï³5 ñ³Ý³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÝ Ç Ù¿ç ³é»³É, Ó»éÝ ³ñϳݿñ ½·³õ³éáíÝ Ñ³Ý¹»ñÓ ÙdzÙÇï ë³ï³ñáõû³Ùµ Çß˳ÝÇÝ. ·»ñ»³É ½³Ù»Ý»ë»³Ý Ç Ñ³Ûñ»Ý»³ó ³õ³Ý¹»Éáó, ¨ Ç ë³ï³Ý³Û³Ï³Ý ¹Çõ³å³ßï ëå³ë³õáñáõûݿݪ Ç Ñݳ½³Ý¹áõÃÇõÝ øñÇëïáëÇ Ù³ïáõó³Ý¿ñ: ... ºõ ǵñ¨ ³õáõñë µ³½áõÙë ³Ý¹¿Ý Ç ÝÙÇÝ ¹»·»ñ¿ñ, Û³ñáõó»³É ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ñ³ë³Ý¿ñ ³é ëáõñµ ϳÃáõÕÇÏáëÝ Ð³Ûáó ػͳó, áñáÛ ³ÝáõÝ ×³Ý³ã¿ñ ê³Ñ³Ï, ½áñ å³ïñ³ëï³Ï³Ý ·ï³Ý¿ñ ÝÙÇÝ ÷áõÃáÛ Ñ³õ³Ý»³É...: 6 ²å³ »É³Ý¿ñ Ýáó³ å³ñ·¨³Ï³Ý ۳ٻݳµ³ñÇÝ ³ëïáõÍáÛ ÅáÕáí»É ½³ß˳ñѳÑá· ËáñÑáõñ¹Ý »ñ³Ý»ÉÇ Ùdzµ³Ý»ÉáóÝ, ¨ Ç ·Çõï Ý߳ݳ·ñ³ó г۳ëï³Ý ³½·ÇÝ Ñ³ë³Ý»É: ´³½áõ٠ѳñó³÷áñÓÇ ¨ ùÝÝáõû³Ý ½³ÝÓÇÝë å³ñ³å»óáõó»³É ¨ µ³½áõÙ ³ß˳ïáõû³Ýó ѳٵ»ñ»³É, ³½¹ ³éÝ¿ÇÝ ³å³ ¨ ½Ï³Ý˳·áÛÝ Ëݹñ»ÉÇÝ Çõñ»³Ýó ó·³õáñÇÝ Ð³Ûáó, áñáÛ ³ÝáõÝ Ïáã¿ñ ìé³Ùß³åáõÑ: Ú³ÛÝų٠å³ïÙ¿ñ Ýáó³ ³ñù³ÛÝ í³ëÝ ³éÝ áõñáõÙÝ ³ëáñõáÛ »åÇëÏáåáëÇ ³½Ýáõ³Ï³ÝǪ ¸³ÝÇ¿É ³ÝáõÝ Ïáã»ó»ÉáÛ, áñáÛ Û³ÝϳñÍ áõñ»ÙÝ ·ï»³É Ý߳ݳ·Çñë ³Õ÷³µ»ï³ó ѳۻñ¿Ý É»½áõÇ: ºõ ǵñ¨ å³ïÙ»ó³õ Ýáó³ Û³ñù³Û¿ í³ëÝ ·ï»ÉáÛÝ Ç ¸³ÝÇ¿É¿, Ûûųñ»óÇÝ ½³ñù³Ûª ÷áÛà ³éÝ»É í³ëÝ åÇïáÛÇóÝ ³ÛÝáóÇÏ: ºõ ݳ ³é³ù¿ñ ½áÙÝ ì³ÑñÇ× ³ÝáõÝ Ññáí³ñï³Ïûù ³é ³Ûñ ÙÇ »ñ¿ó, áñáÛ ³ÝáõÝ Ð³µ¿É Ïáã¿ÇÝ, áñ ¿ñ Ù»ñÓ³õáñ ¸³ÝÇ¿ÉÇ ³ëáñõáÛ »åÇëÏáåáëÇ: 7 ÆëÏ Ð³µ¿ÉÇÝ ½³ÛÝ Éáõ»³É, ÷áõóݳÏÇ Ñ³ë³Ý¿ñ ³é ¸³ÝÇ¿ÉÝ, ¨ Ý³Ë ÇÝùÝ ï»Õ»Ï³Ý³Ûñ Ç ¸³ÝÇ¿É¿ Ý߳ݳ·ñ³óÝ, ¨ ³å³ ³é»³É Ç Ýٳݿ ³é³ù¿ñ ³é ³ñù³ÛÝ Û»ñÏÇñÝ Ð³Ûáó: Æ ÑÇÝ·»ñáñ¹Ç ³ÙÇ Ã³·³õáñáõû³Ý Ýáñ³ Ç Ý³ ѳëáõó³Ý¿ñ: ÆëÏ ³ñù³ÛÇÝ Ñ³Ý¹»ñÓ Ùdzµ³Ý ëñµáíùÝ ê³Ñ³Ï³õ ¨ سßïáóÇõ ÁÝϳɻ³É ½Ý߳ݳ·ÇñëÝ Ç Ð³µ¿É¿Ý, áõñ³Ë ÉÇÝ¿ÇÝ: ²å³ ³é»³É »ñ³Ý»ÉÇ Ñá·³µ³ñÓáõ³óÝ ½Û³Ýϳñͳ·Çõï Ëݹñ»ÉÇÝ, ѳÛó¿ÇÝ ¨ë Û³ñù³Û¿ Ù³ÝÏáõÝë Ù³ï³Õë, áñáí ½Ý߳ݳ·ÇñëÝ ³ñͳñÍ»É Ù³ñóëó»Ý: ºõ Ûáñų٠µ³½áõÙù Ç Ýáó³Ý¿ ï»Õ»Ï³Ý³ÛÇÝ, ³å³ Ññ³Ù³Ý ï³Ûñ ³Ù»Ý³ÛÝ áõñ»ù ÝáíÇÝ ÏñûÉ. áñáí ¨ Û³ëïÇ×³Ý ÇëÏ í³ñ¹³å»ïáõû³Ý ·»8 Õ»óÇϪ »ñ³Ý»ÉÇÝ Ñ³ë³Ý¿ñ, ¨ ǵñ¨ ³Ùë »ñÏáõ ϳñ·»³É ½í³ñ¹³å»ïáõÃÇõÝ Çõñ. ¨ ÝáíÇÝ Ý߳ݳ·ñáíù ï³Ý¿ñ: (ÎáñÇõÝ, 36-44) 1

Ç Ý³Ë³Ï³ñ· µ³ÝÇë-Ù»ñ ËáëùÇ ëϽµáõÙ, ³é³ç³µ³ÝáõÙ

5

½³õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÝ Ç Ù¿ç ³é»³É Ó»éÝ ³ñϳݿñ ½·³õ³éáíÝ-³í»ï³-

195


2

³Ûëï»Õ ¨ ѳçáñ¹ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÁ Ñ³×³Ë ·áñͳÍí³Í ¿ ¹ÇÙ³íáñ µ³ÛÇ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµª í³ñÅ»³ÉÏñÃí»É ¿ñ, »Ï»³É ѳ뻳É-»Ï»É, ѳë»É ¿ñ 3 ³Ûëï»Õª ³ñùáõÝÇù, å³É³ï 4 ³é ݳ˹ÇñÁ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï ųٳݳÏÇ ÇÙ³ëïáíª Ñ³½³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñáù, ųٳݳÏ

ñ³Ý³Ï³Ý ³ñí»ëïÁ µ³Ý»ó»Éáíª ëÏë»ó (ù³ñá½»É) ·³í³éáõÙ 6 »É³Ý¿ñ Ýáó³ å³ñ·¨³Ï³Ýå³ñ·¨í»ó Ýñ³Ýó 7 ³Ûëï»Õ ¨ ѳçáñ¹ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñÁ ·áñͳÍí³Í ¿ ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÇÙ³ëïáí 8 ³Ûëï»Õª Ùáï³íáñ³å»ë, Ùáï

àð в𲴺ð²Î²Ü ¸ºð²ÜàôÜÀ ¢ 191. ÆÝãå»ë ³ñ¹Ç ѳۻñ»ÝáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É ·ñ³µ³ñáõ٠ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÝáõÛÝ Ñ³ñó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÝ »Ý ³é³Ýó ѳñó³Ï³ÝÇ: ¸ñ³ÝóÇó Çñ ß³ñ³ÑÛáõë³Ï³Ý ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÝ»ñáí ³é³ÝÓݳÝáõÙ ¿ áñ ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÁ: àñ ѳñ³µ»ñ³Ï³ÝÁ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÁ ϳåáõÙ ¿ ·É˳íáñÇÝ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ·É˳íáñ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É Ï³Ù ãáõÝ»Ý³É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ñ³µ»ñÛ³É: 1. ºñµ ·É˳íáñ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÁ áõÝ»ÝáõÙ ¿ ѳñ³µ»ñÛ³É, áñ ѳñ³µ»ñ³Ï³ÝÁ Ãíáí ѳٳӳÛÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý, µ³Ûó ¹ñíáõÙ ¿ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý ÙïùÇ å³Ñ³Ýç³Í ÑáÉáíáí. ûñÇݳϪ ´»ñ¿ÇÝ ³ÍáõË, áñáí ˳ñ¿ÇÝ ½³ãëÝ îÇñ³Ý³Û (´áõ½., 3-ñ¹, Æ): ¼Ç óáõóó¿ ÿ ¿ñ áÙݪ áñáõ٠ݳ í³ëÝ áñ¹áÛÝ Û³ßï ³éÝ¿ñ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, º): ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. Ðá·Ý³ÏÇ áõÕÕ³Ï³Ý ¨ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñáí ¹ñí³Í ѳñ³µ»ñÛ³ÉÝ»ñÇÝ áñ ѳñ³µ»ñ³Ï³ÝÁ Ãíáí ϳñáÕ ¿ ѳٳӳÛÝ»É Ï³Ù ãѳٳӳÛÝ»É. ûñÇݳϪ ºõ ³ñù å³ñëÇÏù, áñù ÷³Ëáõó»³É ¿ÇÝ í³ëÝ ùñÇëïáÝ¿áõû³Ý... ϳɳõ ¨ »ï Ç Ó»éë Ýáñ³ (ºÕÇß¿, ¿ç 7): سѳå³ñï »Ý ³ÛÝáùÇϪ áñ ÇßË»Ý Ëûë»É ã³ñáõÃÇõÝ ½Øáõ߻տ (´áõ½., 5-ñ¹, ¸): ¼µ³ñëÙáõÝëÝ ½áñ Ç Ó»éÇÝ áõÝ¿ñ, óáñ¹ÇÝ Çõñ óàñÙǽ¹ »ï (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, º): 2. ºÃ» ·É˳íáñ ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñÛ³ÉÝ»ñÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý ݳ, ³ÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñáí, Ñ³×³Ë ½»ÕãíáõÙ »Ý: ²Ûë ¹»åùáõÙ áñ ѳñ³µ»ñ³Ï³ÝÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ݳ áñ, ³ÛÝ áñ ϳ٪ áí áñ, ÇÝã áñ, áñÁ áñ, áñ Ù»ÏÁ áñ, ³ÛÝ ÇÝã áñ. ûñÇݳϪ ºõ Ù³ïáõó»³É áñ ½ÑÇÝ· ù³Ýù³ñÝ ³é (سïÃ., ƺ, 20)=Øáï»ó³í ݳ, áñ ÑÇÝ· ù³Ýù³ñ ¿ñ í»ñóñ»É: àñ ϳÙÇ ÷áË ³éÝáõÉ Ç ù¿Ýª ÙÇ° ¹³ñÓáõó³Ý»ñ ½»ñ»ëë (سïÃ., º, 42)=àí áñ ϳٻÝáõÙ ¿...: 3. ºñµ ·É˳íáñ ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñÛ³ÉÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿, áñ ѳñ³µ»ñ³Ï³ÝÁ »ñµ»ÙÝ ¹ñíáõÙ ¿ áã û »ñÏñáñ¹³Ï³Ý, ³ÛÉ ·É˳íáñ ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý ÙïùÇ å³Ñ³Ýç³Í ÑáÉáíáí, ³ÛëÇÝùݪ ³ÛÝ ÑáÉáíáí, áñáí åÇïÇ ¹ñí»ñ µ³ó³Ï³ÛáÕ Ñ³ñ³µ»ñÛ³ÉÁ. ûñÇݳϪ àñáõÙ Ëݹñ¿ Ç ù¿Ýª ïáõñ (سïÃ., º, 42)ª ÷Ë. ³ÛÝÙ áñ Ëݹñ¿ª ïáõñ: àñáó Ùï³Ý»Ýݪ ãï³Ûù ÃáÛÉ Ùï³Ý»É (سïÃ., ƶ, 13)ª ÷Ë. ³ÛÝáóÇÏ, áñù Ùï³Ý»Ý: 196


ì³ñÅáõÃÛáõÝ 162. ³ñ·Ù³Ý»É, µ³ó³ïñ»É, û áñ ѳñ³µ»ñ³Ï³ÝÁ ÇÝãå»ë ¿ ѳٳӳÛÝ»É ·É˳íáñ ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñÛ³ÉÇÝ ¨ Ç°Ýã ÑáÉáíáí ¿ ¹ñí³Í: ºÏÇÝ Ñ³ëÇÝ Ç ·»õÕ ÙÇ, áñáõÙ ³ÝáõÝ ¸³É³ñÇë Ïáã¿ÇÝ: àã ÃáÕó»ë ½³ÛÝáëÇÏ áñ Ëݹñ»Ý ½ù»½: ºõ ϳݻ÷áõÏÝ Ãáõ÷ ÇÝã ¿, áñáÛ ë»ñÙÝ Ýáñ³ ¹»Õ ¿: öÁñÏ»³° ½Çë Û³ÛÝó³Ý¿ª áñ å³ß³ñ»óÇÝ ½Çë: î³Û Ýáó³ ·»õÕë ¨ ¹³ëï³Ï»ñïë ÁÝïÇñë ¨ Û³ñÙ³ñëª Û³ÛÝáóÇÏ Å³é³Ý·áõûݿ, áñù Ç µ³ÅÝáÛÝ ä³ñëÇó ÙݳóÇÝ: Èáõ³Ý ݳ˳ñ³ñùÝ Ð³Ûáó, ³ÛÝùª áñù áõÝ¿ÇÝ ½Çß˳ÝáõÃÇõÝ Ç ·³õ³éë µ³ÅÝÇÝ ä³ñëÇó: ܳ ¨ ³ñçù ûñѳë³Ï³Ýù Áݹ í³Ë×³Ý»É ßÝãáóÝ Ñ½ûñ³·áÛÝë ÏéáõÇÝ. Ûáñáó ¨ ÇÙ³ëïáõÝùÝ ï»ÕÇ ïáõ»³É ÷³ËãÇÝ: ºï Ññ³Ù³Ý ÅáÕáí»É ½³Ù»Ý³ÛÝ ½ûñë Çõñ ¨ ½Ù»Í³Ù»Íë Çõñ ¨ ½÷áùáõÝë ¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏ ³ß˳ñÑÇÝ ÇõñáÛª áñ ÇÝùÝ ÇßË¿ñ: âÇù ï»ÕÇ Ã³ùã»ÉáÛ ³ÛÝáóÇϪ áñ ·áñÍ»Ý ½³Ýûñ¿ÝáõÃÇõÝ: ºõ ½·»óáõëó»Ý ½å³ïÙáõ׳ÝÝ ³éÝÝ ³ÛÝÙÇÏ ½áñ ³ñù³ÛÝ ëÇñ¿: â¿ÇÝ Ç ÙÇçÇ Éáõë³õáñùÝ, áñù ½ÃÇõ ³õáõñó ¨ ³Ùëáó... ϳñ·¿ÇÝ: ºõ ³é»³É ½µ³ñëÙáõÝëݪ ½áñ Ç Ó»éÇÝ ÇõñáõÙ áõÝ¿ñ, áñáíù ½Û³ßïÝ ³éÝ¿ñ, »ï óàñÙǽ¹: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 163. ³ñ·Ù³Ý»É, í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ·É˳íáñ ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý ½»Õãí³Í ³ÛÝ Ï³Ù Ý³ ѳñ³µ»ñÛ³ÉÁª ¹Ý»Éáí áñ ѳñ³µ»ñ³Ï³ÝÇ ÑáÉáíáí, ÇëÏ í»ñçÇÝëª »ñÏñáñ¹³Ï³Ý ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý ÙïùÇ å³Ñ³Ýç³Í ÑáÉáíáí: Æ ·Çß»ñÇ Ëݹñ»óÇ ½áñ ëÇñ»³ó ³ÝÓÝ ÇÙ: öñÏ»³° ½áñë Ç Ù³Ñ ï³ÝÇÝ: àñ ëÇñ¿ ½Ëñ³ïª ëÇñ¿ ½ÇÙ³ëïáõÃÇõÝ, ¨ áñ ³ï»³Û ½Û³Ý¹ÇÙ³ÝáõÃÇõݪ ³ÝÙÇï ¿: ²é³çÇ ïÇÏÝáçÝ ö³é³ÝÓ»Ù³Û áõï¿ÇÝ ¨ ÁÙå¿ÇÝ ¨ áõñ³Ë ÉÇÝ¿ÇÝ áñù ¿ÇÝ Ç ï³×³ñÇÝ: ¸áõù »ñÏÇñ å³·³Ý¿ù áñáõÙ áãÝ ·Çï¿ù: ¼Ç³±ñ¹ ϳñÇó»Ý ݽáí»É ½ë³ï³Ý³Û, áñù ½Ï³Ùë Ýáñ³ ϳï³ñ»Ý: ì³¯Û áñ ³ëÇó¿ óѳÛñ Çõñª ÿ Áݹ¿±ñ Íݳñ ½Çë: àñå¿ë ¨ ï»ë³Ý»Ùù ÇëϪ áã ÙdzÛÝ Ç ã³÷³õáñ Ù³ñ¹ÇÏ, ³ÛÉ ¨ Ûáñ Ù»ÍÝ ¿ ù³Ý ½³Ù»Ý³ÛÝ: öñÏ»³° ½Ù»½ Ç Ó»é³ó áñ ã³ñã³ñ»Ýë ½Ù»½: ¼áñ ï»ëÇÝ ³ãù ù᪠Ëû뻳°ó: ºõ »Ï»ëó»Ý ³ñï³ùë. áñáó ½µ³ñÇë ·áñÍ»³É Çó¿: ºñ¨»É áñáó Ç Ë³õ³ñÇ... Ýëï¿ÇÝ: ì²ðø زÞîàòÆ (гïáõ³Í) 1

... ÆëÏ Çµñ¨ Ç í»ñ³Û Ñ³ë»³É , ÿ ã»Ý µ³õ³Ï³Ý Ý߳ݳ·Çñùݪ áÕç ³Í»É ½ëÇõÕáµ³Ûë ½Ï³åë ѳۻñ¿Ý É»½õáÛÝ, ٳݳõ³Ý¹ ½Ç ¨ Ý߳ݳ·ÇñùÝ ÇëÏ Û³ÛÉáó ¹åñáõû³Ýó óջ³Éù ¨ Û³ñáõó»³Éù ¹Çå»ó³Ý, Û»ï ³ÛÝáñÇÏ ¹³ñÓ»³É ÏñÏÇÝ ³Ý·³Ù Ç ÝáÛÝ Ñá·ë ¹³éݳÛÇÝ, ¨ ÝÙÇÝ »Éë Ëݹñ¿ÇÝ Å³Ù³Ý³Ïë ÇÝã: ì³ëÝ áñáÛ ³é»³É »ñ³Ý»ÉáÛÝ Ø³ßïáóÇ ¹³ë ÙÇ Ù³ÝÏïáÛ Ññ³Ù³Ý³õ ³ñ197


ù³ÛÇ ¨ Ùdzµ³Ýáõû³Ùµ ëñµáÛÝ ê³Ñ³Ï³Û, ¨ Ññ³Å³ñ»³Éù Ç ÙÇÙ»³Ýó ѳٵáõñÇõ ëñµáõû³Ýݪ ˳ճÛñ ·Ý³Ûñ Ç ÑÇÝ·»ñáñ¹ ³ÙÇ ìé³Ùß³åÑáÛ ³ñù³ª2 ÛÇÝ Ð³Ûáó, ¨ »ñû³É ѳë³Ý¿ñ Ç ÏáÕÙ³Ýë ²ñ³ÙÇ Ç ù³Õ³ùë »ñÏáõë ²ëáñáó. áñáó ³é³çÇÝÝ º¹»ëdz ÏáãÇ, ¨ »ñÏñáñ¹ÇÝ ²Ùǹ ³ÝáõÝ: Àݹ¹¿Ù ÉÇÝ¿ñ ëáõñµ »åÇëÏáåáë³óÝ, áñáó ³é³çÝáÛÝ ´³µÇÉ³ë ³ÝáõÝ ¨ »ñÏñáñ¹ÇÝ ²Ï³ÏÇáë. ѳݹ»ñÓ ÏÕ»ñ³Ï³ÝûùÝ ¨ Çß˳ÝûùÝ ù³Õ³ù³ó å³ï³Ñ»³É, ¨ µ³½áõ٠ٻͳñ³Ýë óáõó»³É ѳë»Éáóݪ ÁݹáõÝ¿ÇÝ Ñá·³µ³ñÓáõû³Ùµ...: ÆëÏ ³ß³Ï»ñï³ë¿ñ í³ñ¹³å»ïÇÝ ½ï³ñ»³ÉëÝ Áݹ Çõñ Û»ñÏáõë µ³Å³Ý»³É, ½áÙ³Ýë Û³ëáñÇ ¹åñáõÃÇõÝÝ Ï³ñ·¿ñ (Ç ù³Õ³ùÇÝ º¹»ë³óõáó), ¨ ½áÙ³Ýë Ç ÛáõÝ³Ï³Ý ¹åñáõÃÇõÝݪ ³ÝïÇ Ç ê³Ùáõë³ï³Ï³Ý ù³Õ³ùÝ ·áõÙ³ñ¿ñ: 3 ºõ Ýáñ³ Çõñáíù ѳõ³ë³ñûù ½ëáíáñ³Ï³ÝÝ ³é³çÇ »¹»³É ½³ÕûÃë ¨ ½ïùÝáõÃÇõÝë ¨ ½å³Õ³ï³Ýë ³ñï³ëáõ³ÉÇó, ½Ëëï³Ùµ»ñáõÃÇõÝë, ½Ñá·ë ½³ß˳ñ³Ñ»Íë, ÛÇß»Éáí ½³ë³ó»³ÉëÝ Ù³ñ·³ñ¿ÇÝ, »Ã¿ª §Úáñų٠ѻͻͻëó»ë, Û³ÛÝų٠ϻóó»ë¦: ºõ ³ÛÝå¿ë µ³½áõÙ ³ß˳ïáõû³Ýó ѳٵ»ñ»³É í³ëÝ ÇõñáÛ ³½·ÇÝ µ³ñ»³ó ÇÝã û×³Ý ·ï³Ý»ÉáÛ: àñáõÙ å³ñ·¨¿ñ ÇëÏ íÇ×³Ï Û³Ù»Ý³ßÝáñÑáÕ¿Ý ³ëïáõÍáÛ. ѳÛñ³Ï³Ý ã³÷áõÝ ÍÝ»³É ÍÝáõݹë Ýáñá· ¨ ëù³Ýã»ÉǪ ëáõñµ ³çáíÝ Çõñáí, Ý߳ݳ·Çñë ѳۻñ¿Ý É»½áõÇÝ: ºõ ³Ý¹ í³Õí³Õ³ÏÇ Ý߳ݳϻ³É, ³Ýáõ³Ý»³É ¨ ϳñ·»³É, ÛûñÇÝ¿ñ ëÇÕáµ³ÛÇõù ϳåûù: ºõ ³å³ Ññ³Å³ñ»³É Û»åÇëÏáåáë¿Ý ëñµáÛ, ѳݹ»ñÓ û·Ý³Ï³Ýûù Çõñáíù Çç³Ý¿ñ Ç ù³Õ³ùÝ ê³Ùáë³ï³óõáó, Ûáñáõ٠ٻͳå³ïÇõ ÇëÏ Û»åÇëÏáåáë¿Ý ¨ ۻϻջóõáÛÝ Ù»Í³ñ»³É ÉÇÝ¿ñ: 4 ºõ ³Ý¹¿Ý Ç ÝÙÇÝ ù³Õ³ùÇ ·ñÇã áÙÝ Ñ»ÉÉ»Ý³Ï³Ý ¹åñáõû³Ý Ðéá÷³Ýáë ³ÝáõÝ ·ï»³É, áñáí ½³Ù»Ý³ÛÝ ÁÝïñáõÃÇõÝë Ý߳ݳ·ñ³óÝ ½Ýñµ³·áÛÝÝ ¨ ½É³Ûݳ·áÛÝÝ, ½Ï³ñ×Ý ¨ ½»ñϳÛÝÝ, ½³é³ÝÓÇÝÝ ¨ ½ÏñÏݳõáñÝ, Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ÛûñÇÝ»³É ¨ Û³ÝÏáõó»³É, Ç Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝ ¹³éݳÛÇÝ Ñ³Ý¹»ñÓ ³ñ³Ùµù »ñÏáõù, ³ß³Ï»ñïûùÝ Çõñáíù. áñáó ³é³çÝáÛÝ ÚáíÑ³Ý ³ÝáõÝ Ïáã¿ÇÝ, ۺϻջ³ó ·³õ³é¿Ý, ¨ »ñÏñáñ¹ÇÝ Úáíë¿÷ ³Ýáõݪ Ç ä³Õ³Ý³Ï³Ý ï³Ý¿Ý: ºõ »¹»³É ëÏǽµÝ óñ·Ù³Ý»ÉáÛ ½·Çñë Ý³Ë Û²é³Ï³óÝ êáÕáÙáÝÇ, áñ Ç ëϽµ³ÝÝ ÇëÏ Í³ÝûÃë ÇÙ³ëïáõû³ÝÝ ÁÝͳۻóáõó³Ý¿ ÉÇÝ»É, ³ë»Éáíª »Ã¿ §Ö³Ý³ã»É ½ÇÙ³ëïáõÃÇõÝ ¨ ½Ëñ³ï, ÇÙ³Ý³É ½µ³Ýë ѳÝ׳ñáÛ¦: àñ ¨ ·ñ»ó³õ Ó»é³ÙµÝ ³ÛÝáñÇÏ ·ñãÇ, ѳݹ»ñÓ áõëáõó³Ý»Éáí ½Ù³ÝÏáõÝë ·ñÇãë ÝÙÇÝ ¹åñáõû³Ý: ²å³ Û»ï ³ÛÝáñÇÏ ³éÝáÛñ ÃáõÕÃë Û»åÇëÏáåáë¿ ù³Õ³ùÇÝ ¨ Ññ³Å³ñ»³É Ç Ýáó³Ý¿ ѳݹ»ñÓ ³Ù»Ý³ÛÝ ÇõñáíùÝ, µ»ñ¿ñ ³é »åÇëÏáåáëÝ ²ëáñáó: àñ Ûá5 6 ñáó ݳËÁÝϳÉÝ »Õ¨ , ³é³çÇ ³ñÏ»³É Ýáó³ ½Ý߳ݳ·Çñë ³ëïáõ³Í³ïáõñë. í³ëÝ áñáÛ µ³½áõÙ ÇëÏ ·áíáõÃÇõÝù Û»åÇëÏáåáë³ó ëñµáó ¨ Û³Ù»Ý³ÛÝ »Ï»Õ»ó»³ó µ³ñÓñ³Ý³ÛÇÝ Ç ÷³éë ³ëïáõÍáÛ, ¨ Ç ÙËÇóñáõÃÇõÝ ³ß³Ï»ñ198


ï»ÉáóÝ áã ë³Ï³õù: Úáñáó Ññ³Å³ñ»³Éù ³ÛÝáõÑ»ï¨ ¨ ³é»³É ÃáõÕÃë ³õ»ï³·Çñë, ѳݹ»ñÓ ßÝáñѳïáõñ å³ñ·¨ûùÝ ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ Çõñ³ÛÇõùÝ, Ç ßÝáñ7 8 ѳóÝ ³ëïáõÍáÛ ×³Ý³å³ñÑáñ¹ ÉÇÝ¿ñ . ½ûè³Ýûù ³Ýó»³É ³çáÕáõû³Ùµ ¨ Ñá·»ÉÇó áõñ³Ëáõû³Ùµ »Ï»³É ѳë³Ý¿ñ Ç Ð³Û³ëï³Ý ³ß˳ñÑÝ, Ç ÏáÕÙ³Ýë 9 ²Ûñ³ñ³ï»³Ý ·³õ³éÇÝ, ³é ë³ÑÙ³Ýûù Üáñ ø³Õ³ùÇÝ , Ç í»ó»ñáñ¹ ³ÙÇ ìé³Ùß³åÑáÛ ³ñù³ÛÇÝ Ð³Ûáó ػͳó: ... ºõ ³ñ¹ »Ï»³É ÛÇß»ÉÇÝ Ù»ñÓ Ç Ã³·³õáñ³Ï³Ý ù³Õ³ùÝ, ³½¹ ÉÇÝ¿ñ ó·³õáñÇÝ ¨ ëñµáÛ »åÇëÏáåáëÇÝ: àñáó ³é»³É ½³Ù»Ý³ÛÝ Ý³Ë³ñ³ñ³·áõݹ 10 ³õ³·³ÝõáÛÝ ³ÙµáË, Ç ù³Õ³ù¿Ý »É»³Éª å³ï³Ñ¿ÇÝ »ñ³Ý»ÉõáÛÝ ½³÷³Ùµ è³Ñ ·»ïáÛÝ: ºõ ½ó³ÝϳÉÇ áÕçáÛÝÝ ÙÇÙ»³Ýó ïáõ»³É, áõëïÇ ¨ µ³ñµ³éûù óÝÍáõû³Ý ¨ »ñ·ûù Ñá·¨áñûù ¨ µ³ñÓñ³·áÛÝ ûñÑÝáõû³Ùµù Ç ù³Õ³ùÝ ¹³éݳÛÇÝ, ¨ ½³õáõñë ïûÝ³Ï³Ý áõñ³Ëáõû³Ùµ ³Ýóáõó³Ý¿ÇÝ: (ÎáñÇõÝ, ¿ç 46-54) 2

Ç í»ñ³Û ѳë³Ý»É. ³Ûëï»Õª ѳëϳݳÉ, ÇÙ³Ý³É 2 ²ñ³Ù ³ÝáõÝáí ÏáãíáõÙ ¿ñ ²ëáñÇùÁ 3 ³é³çÇ »¹»³É-ëÏë»ó 4 ³Ûëï»Õª ·ñ³·Çñ 5 Ûáñáó ݳËÁÝϳÉÝ »Õ¨-áñáÝóÇó ëϽµáõÙ ÁݹáõÝí»É ¿ñ 6 ³é³çÇ ³ñϳݻÉ. ³Ûëï»Õª Ý»ñϳ۳óÝ»É

7

׳ݳå³ñÑáñ¹ ÉÇÝ»É-׳ݳå³ñÑ ÁÝÏÝ»É ³Ýó³Ý»É ½ûè³Ýûù-ûè³ÝÝ»ñ ³ÝóÝ»É, ³ÛëÇÝùݪ ß³ï ûñ»ñÇ ×³Ù÷³ ³ÝóÝ»É 9 ÝϳïÇ áõÝÇ ì³Õ³ñß³å³ï ù³Õ³ùÁ, áñÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ð-Ç Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ ¿ñ 10 ½ ݳ˹ÇñÁ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï ï»ÕÇ ÇÙ³ëïáíª è³Ñ (ºñ³ëË) ·»ïÇ ³÷ÇÝ 8

¸²ê ºðºêàôÜìºòºðàð¸ ܲʸÆðÜºð ¢ 192. ¶ñ³µ³ñÇ Ý³Ë¹ÇñÝ»ñÝ »Ýª ³é, ½, Ç(Û), Áݹ, Áëï, ó: ܳ˹ÇñÝ»ñÁ ·áñͳÍíáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ÑáÉáíÝ»ñÇ Ñ»ï, µ³óÇ áõÕճϳÝÇóª ³ñï³Ñ³Ûï»Éáí µ³½Ù³½³Ý ÇÙ³ëïÝ»ñ: ºÃ» ݳ˹Çñ ÏñáÕ µ³éÝ áõÝÇ Ý³Ë³¹³ë ϳ٠»ï³¹³ë Éñ³óáõ٠ϳ٠Éñ³óáõÙÝ»ñ, ³å³ ݳ˹ÇñÁ ëáíáñ³µ³ñ ¹ñíáõÙ ¿ ݳ˳¹³ë ³Ý¹³ÙÇó ³é³ç, ÇÝãå»ë ݳ¨ ϳñáÕ ¿ ÏñÏÝí»É ݳ˳¹³ë ¨ »ï³¹³ë Éñ³óáõÙÝ»ñÇ íñ³. ûñÇݳϪ ÞñçÇ Áݹ ³Ýçñ¹ÇÝ ï»ÕÇë (سïÃ., Ä´, 43): ²é ³Ù»Ý³ÛÝ ³½·ë ï¿ñáõû³Ý ÇÙáÛ (ºÕÇß¿, ¿ç 9): â³ñ³Ù³Ñ ëå³Ý³Ý¿ÇÝ ½³Ù»Ý»ë»³Ý ۳ٻݳÛÝ Ç µ»ñ¹ëÝ (´áõ½., 4-ñ¹, ÌÂ): ºÕ¨ ëáí ë³ëïÇÏ Û³ß˳ñÑÇÝ Û³ÛÝÙÇÏ (ÔáõÏ., ĺ, 14): 199


²è ¢ 193. ²é ݳ˹ÇñÁ ·áñͳÍíáõÙ ¿ ѳÛó³Ï³Ý, ïñ³Ï³Ý, µ³ó³é³Ï³Ý ¨ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñÇ Ñ»ï: 1. ²é ݳ˹ÇñÁ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿. ³) ¸»åÇ, Ùáï ÇÙ³ëïÝ»ñÁ. ³Ûë ¹»åùáõ٠ݳ˹Çñ ÏñáÕ µ³éÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ³ÛÝ ³ÝÓÁ, áñÇÝ áõÕÕí³Í ¿ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ (áõÕ¨áñÙ³Ý Ñ³Ûó³Ï³Ý) ϳ٠³ÛÝ ï»ÕÁ, ³é³ñϳÝ, áñï»Õ ϳ٠áñÇ Ùáï ϳï³ñíáõÙ ¿ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ. ûñÇݳϪ ²é³ù»³ó ³é ݳ (=Ýñ³ Ùáï) µ³½áõÙ ·³ÝÓÇõù (ºÕÇß¿, ¿ç 7): à±í »ë ¹áõ, áñ Ïáã»ë ½Çë ³é ³ñù³Û (² ³·., Ƽ, 14)=³ñù³ÛÇ Ùáï: ºõ ÙÇÝã ¹»é Ù³ÝáõÏÝ ¿ñª ëݳݿñ ³é ÍÝáÕëÝ (ÂáéÝ., ´, ¿ç 395) =ÍÝáÕÝ»ñÇ Ùáï: ÆçÇÝ µ³Ý³Ï»ó³Ý ³é ³÷Ý (=³÷ÇÝ) ·»ïáÛÝ (²·., º, 48): ÜÇ°ëï ³é Çë (=ÇÝÓ Ùáï) ¨ ÙÇ° »ñÏÝãÇñ (² ³·., Æ´, 23): µ) ì»ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ, áñ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ ³ß˳ñѳµ³ñ í»ñ³µ»ñٳٵ, Ýϳïٳٵ, Ù³ëÇÝ, ѳٻٳïáõÃÛ³Ùµ µ³é»ñáí. ûñÇݳϪ ºñϳÛݳÙÇï É»ñ ³é Çë (=ÇÙ í»ñ³µ»ñٳٵ, Ýϳïٳٵ), ¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³ïáõóÇó ù»½ (سïÃ., ÄÀ, 26): ²é Ù»±½ (=Ù»ñ Ù³ëDZÝ) ³ë³ó»ñ ½³é³Ï¹ ½³Û¹ª »Ã¿ ³é ³Ù»Ý»ë»³Ý (ÔáõÏ., Ä´, 41): ÆëÏ »Ã¿ ³é Ù³ñÙݳõáñë (=Ù³ñÙݳíáñ µ³Ý»ñÇ í»ñ³µ»ñٳٵ) ³Ûëå¿ë, áñã³÷ ¨ë ³é³õ»É ³é Ñá·¨áñÝ (ºÕÇß¿, ¿ç 15): ·) ²é³ÝÓÇÝ Ï³Ù Ç Ý³Ë¹ñÇ Ñ»ï ¹ñí»Éáí ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ Ï³Ù ³ÛÉ µ³éÇ Ñ³Ûó³Ï³Ý ÑáÉáíÇ íñ³, ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ýå³ï³Ï ¨ å³ï׳é, áñáÝù óñ·Ù³ÝíáõÙ »Ý ѳٳñ, Ýå³ï³Ïáí, å³ï׳éáí µ³é»ñáí, ϳ٠áõÕÕ³ÏÇ Ý³Ë¹ñ³íáñ µ³éÇ µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíáí. ûñÇݳϪ ºõ ù³ñß»³É Ç µ³ó ÁÝÏ»óÇÝ ½Ù³ñÙÇÝë Ýáó³ª ³é Ç Ï»ñ ÉÇÝ»É (=Ï»ñ ¹³éݳÉáõ ѳٳñ) ß³Ýó ù³Õ³ùÇÝ (²·., ÄÀ, 201): ²é ë¿ñ (=ëÇñá ѳٳñ) ³ÛÝñ ÛáõëáÛª ½áñ ï»ë³Ý»Ùù (ºÕÇß¿, ¿ç 46): ºõ ÅáÕáí»³É Ù³ÝÏáõÝë ³é Ç ÝÇõà í³ñ¹³å»ïáõû³ÝÝ (Îáñ., ĸ)=áõëáõó³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí (ëáíáñ»óÝ»Éáõ ѳٳñ): ºõ ³é ÙÕÓÏ»É ëñïÇݪ (=ëñïÝ»ÕáõÃÛáõÝÇó, ëñïÝ»ÕáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí) ã·Çï¿ñ û Ûᱠó÷¿ñ ½ÃáÛÝë ¹³éÝáõû³ÝÝ (ºÕÇß¿, ¿ç 142): ¹) îñ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ ÇÙ³ëï (ݳ˹ñÇí ïñ³Ï³Ý). ûñÇݳϪ ´³Ûó ²µ·³ñ Ûûųñ»ó³õ ·ñ»É ÃáõÕà ³é îǵ»ñÇáë ϳÛëñ (Êáñ., 2-ñ¹, ȶ)=ϳÛëñÇÝ: ²Õ³Õ³Ï¿ñ ³é ݳ (=Ýñ³Ý) ³Ûñ ÙÇ (´áõ½., 6-ñ¹, Â): ì³ëÝ áñáÛ ¨ å³ï·³Ù ÛÕ»óÇÝ ³é Ù³ñ½å³Ý (=Ù³ñ½å³ÝÇÝ) ³ß˳ñÑÇÝ (ºÕÇß¿, ¿ç 132): ») Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ, ³Ù»Ý ÙÇ ÇÙ³ëïÁ. ûñÇݳϪ î³É ÛÇëáõÝ ëÇÏÕ ³é ³Ûñ (Üд)=Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ñ¹áõ: ºñÏáõë ·³éÇÝë ï³ñ¨áñë ³é ûñ (Üд)=ûñÁ: ½) àõÝÇÙ µ³ÛÁ ѳٳñ»Éáõ ÇÙ³ëïáí áñå»ë ëïáñá·Û³É ·áñͳÍí»ÉÇë ÁݹáõÝáõÙ ¿ ÏñÏݳÏÇ Ñ³Ûó³Ï³Ý, áñáÝóÇó Ù»ÏÝ áõÝ»ÝáõÙ ¿ ³é ݳ˹Çñ ¨ ÙÇßï ¹ñíáõÙ Ñá·Ý³ÏÇ Ãíáí. ³ß˳ñѳµ³ñ ϳñ»ÉÇ ¿ óñ·Ù³Ý»É §Ñ³Ù³ñ»É¦ ϳ٠§ÙÇ µ³ÝÇ ï»Õ ¹Ý»É¦ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµª ûñÇݳϪ ¼³ÝÓÇÝë ³é ÇÙ³ëïáõÝë, ϳ٠³ñ¹³ñë áõÝ¿ÇÝ (Üд)=Æñ»Ýó ÇÙ³ëïáõÝ Ï³Ù ³ñ¹³ñ ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ (Æ200


ñ»Ýó ÇÙ³ëïáõÝÇ Ï³Ù ³ñ¹³ñÇ ï»Õ ¿ÇÝ ¹ÝáõÙ): ¼Ý³ ³é ³ëïáõ³Íë áõÝÇÝ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, ¶)=Üñ³Ý ³ëïí³Í »Ý ѳٳñáõÙ: ¿) γ½ÙáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù á×»ñª ³é áïÝ ÏáË»É §áïݳï³Ï ³Ý»É, ÏáËáï»É¦, ³é áïÝ Ñ³ñÏ³Ý»É §áïݳѳñ»É, µ³ÝÇ ï»Õ ã¹Ý»É¦, ³é áãÇÝã ѳٳñ»É §µ³ÝÇ ï»Õ ã¹Ý»É¦, ³é ѳë³ñ³Ï, ³é »ñ»ë ¨ ³ÛÉÝ: 2. ²é ݳ˹ÇñÁ ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï Ý߳ݳÏáõÙ ¿. ³) ä³ï׳é, áñÝ ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ å³ï׳éáí ϳ٠ݳ˹ñ³íáñ µ³éÇ µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíáí. ûñÇݳϪ ²é ï·Çïáõû³Ý (=ï·ÇïáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí ϳ٠ï·ÇïáõÃÛáõÝÇó) ÙáÉáñ»³É »Ý (ºÕÇß¿, ¿ç 144): ¸áõù ³é Ó»ñáõÙ ³ÝÙïáõû³Ý (´áõ½., 3-ñ¹, ĸ)=¸áõù Ó»ñ ³ÝÙïáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí, ³ÝÙïáõÃÛáõÝÇó: ²Ûëå»ë ¿Éª ³é ݳ˳ÝÓáõ=ݳ˳ÝÓÇó, ³é ³ÑÇ=³ÑÇó, ³é íßïÇ=íßïÇó ¨ ³ÛÉÝ: µ) ØÇ ³é³ñϳÛÇ Ùáï ·ïÝí»ÉÁ, ÉÇÝ»ÉÁ. ûñÇݳϪ ÀÝÏ»óÇÝ ½Ý³ Ç ·áõµ ³é ¹ñ³Ý (=¹é³Ý Ùáï) ù³Õ³ùÇÝ (Ú»ëáõ., À, 29): ¼ó³Û· ¨ ½ó»ñ»Ï ϳÛÇÝ ³é ÝÙ³ (²·., Ö, 722)=Ýñ³ Ùáï: 3. ²é ݳ˹ÇñÝ ³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù Ç Ý³Ë¹ñÇ Ñ»ï ¹ñí»Éáí µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíÇ íñ³ª ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿. ³) Üå³ï³Ï. óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ ѳٳñ, Ýå³ï³Ïáí µ³é»ñáí. ûñÇݳϪ ºõ ¼ñáõ³ÝÝ ³é Ç ãçñ»ÉáÛ (=ã¹ñÅ»Éáõ ѳٳñ) ½áõËïݪ ³ë¿ ó²ñÑÙÝÝ (º½ÝÇÏ, 2ñ¹, ²): ¼Ç±Ýã ·»Õ»óϳ·áÛÝ ù³Ý ½ëÇñ³Ù³ñ·ª ½áñ ³é Ç óáõó³Ý»ÉáÛ (=óáõÛó ï³Éáõ Ýå³ï³Ïáí) ½·»Õ»óϳ·áñÍáõÃÇõÝÝ ³ñ³ñ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, À): µ) ä³ï׳é. ûñÇݳϪ ²é Ç ã·áÛ¿ (=µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí) ÑÇõÃáÛ »ñÏñÇÝ (سïÃ., Ķ, 5): ²é Ç ã·áÛ¿ (=ãÉÇÝ»Éáõ å³ï׳éáí) Ù³ñ¹Ï³Ý ¨ ³é Ç ã·áÛ¿ µÝ³Ïã³ó ¨ ³é Ç ã·áÛ¿ ³Ý³ëÝáó (ºñ»Ù., ȶ, 10): ·) Øáï ÇÙ³ëïÁ. ûñÇݳϪ Êݹñ»ëó»ë ½ÇÙ³ëïáõÃÇõÝ ³é Ç ã³ñ³óݪ (=ã³ñ»ñÇ Ùáï) ¨ áã ·ïó»ë (²é³Ï., ĸ, 6): ¹) ØdzÛÝ µ³ó³é³Ï³ÝÇ ÇÙ³ëï. ûñÇݳϪ ºõ ÉÇóÇ ÷³Ëëï³Ï³Ý ³é Ç Ó¿Ýç (Ú³Ïáíµ., ¸, 7)=Ó»½³ÝÇó: ¼Ç áã ïϳñ³ëóÇ ³é Û²ëïáõÍáÛ (=³ëïÍáõ ÏáÕÙÇó) ³Ù»Ý³ÛÝ µ³Ý (ÔáõÏ., ², 37): 4. ¶áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï óáõÛó ¿ ï³ÉÇë. ³) î»Õ, ÙÇ µ³ÝÇ Ùáï ÉÇÝ»ÉÁ, Ùáï³íáñ ï»ÕÁ, Ùáï»ñùÁ, Ùáïáí. ûñÇݳϪ гë³Ý¿ ³é ë³ÑÙ³ÝûùÝ (=ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ùáï) ʳÕﻳó (Êáñ., 2¬ñ¹, ¸): ºñµ»ÙÝ ëáÛÝ ÚáÑ³Ý ³Ýó³Ý¿ñ ³é ³Û·»ûù (=³Û·ÇÝ»ñÇ Ùáïáí) áõñáõÙÝ (´áõ½., 6-ñ¹, Â): ¸³ñÓ»³É ëÏë³õ áõëáõó³Ý»É ³é Íáí»½»ñµÝ (سñÏ., ¸, 1)=Íáí³÷ÇÝ: µ) ijٳݳÏ. ûñÇݳϪ ²é ê»ñáõù³õ (=ê»ñáõùÇ ûñáù) »Õ¨, ³ë»Ý, ëÏǽµÝ ѻóÝáëáõû³Ý (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, ĺ): ²é çñѻջճõÝ=çñѻջÕÇ Å³Ù³Ý³Ï, ³é Ù»ñûù=Ù»ñ ûñáù ¨ ³ÛÉÝ: ·) гٻٳïáõÃÛáõÝ. ûñÇݳϪ ¼Ç±Ýã ¿ Û³ñ¹ ³é óáñ»Ý³õ (ºñ»Ù., ƶ, 28)ª гñ¹Ý DZÝã ¿ óáñ»ÝÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ: 201


ì³ñÅáõÃÛáõÝ 164. ³ñ·Ù³Ý»É, µ³ó³ïñ»É, û á°ñ ÑáÉáíÇ Ñ»ï ¨ Ç°Ýã Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ ¿ ·áñͳÍí³Í ³é ݳ˹ÇñÁ: ²ñϳݿñ ½Ýáë³ ³é ó³ëÙ³Ý Ç ·»Ñ»Ý: Îá㻳ó ½Ýáë³ Ç Ý»ñùë ¨ ³é Çõñ ³·áÛó: ³·³õáñÝ ä³å ÛÕ»³ó ¹»ëå³Ýë ³é Ù³ñ¹å»ïÝ ¸Õ³Ï: à áù Û»ñÏáõó áñ¹õáóÝ ÇÙáó Û³é³ç ³é Çë ѳëó¿, ½Ý³ ó·³õáñ ³ñ³ñÇó: γñ¹³ ³é Çë, ¨ ï³ó ù»½ å³ï³ë˳ÝÇ: ºõ Ýáñ³ ³ãù ϳɻ³É ¿ÇÝ ³é Ç ã׳ݳã»ÉáÛ ½Ý³: àñå¿ë ¨ ï»ë»³É ¿ñ Çõñ ³é ÑÝûùÝ Ã³·³õáñûùÝ: ºõ »Õ¨ Ç ë»ñٳݻÉÝ, áÙÝ ³Ýϳõ ³é ׳ݳå³ñѳõ: ²é Ç å³ï»ñ³½Ù»É Áݹ Ëáõų¹áõÅ ³½·ëÝ Áݹ ³ÛÝáëÇÏ: ºõ ÙÇ° Ûáõ½»ëóÇ ó³ëáõÙÝ ùá ³é ³ñ³ñ³Íë ùá: ø³Ý½Ç ·Çï¿ÇÝ ³Ù»Ý»ù»³Ý, »Ã¿ áã ³é ³é³ïáõû³Ý ï³Û, ³ÛÉ ³é »ñÏÇõÕÇ í³ïÝ¿: ¸³ñÓáÛó ½³ñͳÃÝ ³é ù³Ñ³Ý³Û³å»ïëÝ: º°Ï ßñç»ëóáõù Áݹ »ñÏÇñ¹ ³é ³Ù»Ý³ÛÝ ³Õµ»ñµù çñáó ¨ ³é ѻջճïûù: ¶ñ»³ó ¸³õÇà Ññáí³ñï³Ï ³é Úáí³µ: ºõ áã ѳõ³ï³Ûñ ÝÙ³, ÿ å³Ñ»ëó¿ ³é ݳ ½Ùï»ñÙáõÃÇõÝ ëÇñáÛÝ: ²é ³ÑÇÝ ³Õ³Õ³Ï»óÇÝ: гÝÇÝ Ã³Õ»óÇÝ ³é ³éÝ ÇõñáõÙ: ¸Çå»ó³Ý ÙÇÙ»³Ýó ³é ³÷Ý ÍáíáõÝ ´½ÝáõÝ»³ó: ºõ »ïáõ ³é Ýáë³ ½ÃáõÕÃë ó·³õáñÇÝ: ºõ ãϳÛñ ¨ë áù ³Ý¹ ³é ÝÙ³: Öã¿ÇÝ ³é ·»ñ»½Ù³Ýûù Ù»é»ÉáóÝ: ²Ýó³Ý¿Ç »ë ³é ٻѻÝÇõ ÙÇáí: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 165. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñª Áݹ·Íí³Í µ³é»ñÁ ¹Ý»Éáí ³é ݳ˹ñáí ¨ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíáí (óñ·Ù³Ý»ÉÇë ϳå»ñÁ í»ñ³ÝáõÙ »Ý): àõÕ³ñÏ»óÇÝ »ñÏáõ Ù³ñ¹ Ýñ³ Ùáï: øá ëÇñá ѳٳñ ³ñ»óÇ: ºí Ýñ³Ýù »Ï³Ý Ýñ³Ýó ½áñ³·ÉáõËÝ»ñÇ, Çß˳ÝÝ»ñÇ ¨ ѳ½³ñ³å»ïÝ»ñÇ Ùáï: гݹÇå»óÇÝ (¹Çå»ó³Ý) ÙÇÙÛ³Ýó îÕÙáõï ·»ïÇ ³÷ÇÝ: ºñÏáõ å³Ñ³å³ÝÝ»ñ ϳÛÇÝ Ëáñ³ÝÇ ¹éÝ»ñÇ Ùáï: Ðñáí³ñï³Ï ·ñ»ó Çñ »ñÏñÇ µáÉáñ ݳ˳ñ³ñÝ»ñÇÝ, Çß˳ÝÝ»ñÇÝ ¨ ٻͳٻÍÝ»ñÇÝ: ØÇ ³é³Ï ³ë³ó Ýñ³Ýó Ù³ëÇÝ: ²Û¹ ûñÁ Ýñ³Ýù Ù»½ Ùáï ·Çß»ñ»óÇÝ (³·³Ý): ê³ëïÇÏ ó³í»ñÇó ×ãáõÙ ¿ñ: Üñ³Ýù ·Ý³óÇÝ Ññ³å³ñ³Ïª ï³Ýç»Éáõ ¨ ëå³Ý»Éáõ ѳٳñ ·»ñÇÝ»ñÇÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 166. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñª Áݹ·Íí³Í µ³é»ñÁ ¹Ý»Éáí ³é ݳ˹ñáí ¨ ѳٳå³ï³ëË³Ý ÑáÉáíÝ»ñáí (ïñ³Ï³Ý, µ³ó³é³Ï³Ý, ·áñÍdzϳÝ): ²Û¹ µáÉáñÝ ³ñ»ó Ù³ñ¹Ï³Ýó Ýϳïٳٵ Çñ µ³ñ»ñ³ñáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ï³Éáõ Ýå³ï³Ïáí: îáõÝ ¿ ßÇÝáõÙ ·»ïÇ »½»ñùÇÝ: îñ¹³ïÇ ûñáù ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ ï³ñ³Íí»ó г۳ëï³ÝáõÙ: ²ÙáÃÇó ßÇÏÝáõÙ ¿ñ: ê³ Ýñ³ ѳٻٳïáõÃÛ³Ùµ ÷áùñ ¿: ³ջóÇÝ Ýñ³Ý »Ï»Õ»óáõ Ùáï: ºñÏÛáõÕÇó ·Çß»ñÁ ÷³Ë³í ù³Õ³ùÇó: ö³Ï»óÇÝ Çñ»Ýó ³Ï³ÝçÝ»ñÁª ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ ãÉë»Éáõ ѳٳñ: ܳ˳ÝÓÇó Ù³ïÝ»óÇÝ Ýñ³Ý: 202


ä²îØàôÂÆôÜ Ð²Úàò (гïáõ³Í) 1

ºõ »Ï»³É ÜÇËáñ Û³ß˳ñÑÝ Ð³Ûáóª áã ÇßË»³ó ÙÇç³ÙË»É Ç Ð³Ûáó ï»ÕÇëë, ³ÛÉ ¹³¹³ñ»³É Ç ·³õ³éÇÝ áñ Ïáã¿ñ лñ, Ç ·»ûÕÝ áñáõÙ ³ÝáõÝ ¿ñ Üáõ³ñë³Ï, ³é³ù»³ó ݳ å³ï·³Ù³õáñë ³é سÙÇÏáÝ»³ÝÝ ì³Ñ³Ý ½Þ³åáõÑ ËáñÑñ¹»³Ý ¹åÇñ ¨ ½ØÇÑñ-ìßݳëå Öáõ³ñß³óÇ, áñáíù ï³Ûñ ·Çï»É ÝÙ³ ½Çñë ·³ÉáÛÝ ÇõñáÛ Ç Ð³Ûë, ¨ ÿ §Ðñáí³ñï³Ï áõÝÇÙ ³é Ó»½ Ç Ã³·³õá2 ñ¿Ý ì³Õ³ñßáõª Ýáõ³×»É ½Ó»½ ˳ճÕáõû³Ùµ, ¨ ۳ٻݳÛÝ ³õ³·áñ»ñáÛ áñ Û²ñÇë »Ýª å³ï·³Ù áõÝÇÙ ³é Ó»½. ³ñ¹ª ³ñÇù »Ï³Ûù ¨ Éáõ³ñáõù. ¨ áñå¿ë ¿ Ó»½ ѳ×áÛ ¨ ËáñÑÇùª ÁÝïñ»ó¿ù áñ µ³ñÇÝ ¿¦: ºõ ï»ë»³É ì³Ñ³Ý³Û سÙÇÏáÝ¿Ç ½å³ï·³Ù³õáñëÝ ÜÇËáñáÛ, ¨ Éáõ»³É ½³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ µ³Ýë å³ï·³ÙÇÝ Ç Ýáó³Ý¿Ýª ÅáÕáí¿ñ ³é ÇÝùÝ ½³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³õ³ï³ñÇÙ áõËï³å³Ñ³óÝ ·áõݹ, ½Ý³Ë³ñ³ñë ¨ ½³½³ïë ¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ ³Ûñ¨ÓÇáÛ. ¨ Ññ³Ù³Û¿ñ سÙÇÏáÝ»³ÝÝ ì³Ñ³Ý »Ï»ÉáóÝ Ç ÜÇËáñáÛª ³ë»É ³é³çÇ ³Ù»Ý»óáõÝ ½µ³Ýë ó·³õáñÇÝ ì³Õ³ñßáõ ¨ ½µ³Ýë ³Ù»Ý³ÛÝ ²ñ»³ó ³õ³·³ÝõáÛÝ: ºõ ïáõ»³É Éë»É سÙÇÏáÝ»ÝÇÝ ì³Ñ³Ý³Û ³Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáñ»3 ñáÛÝ ÙdzѳÙáõé ½å³ï·³ÙÝ ÜÇËáñáÛª ³ë¿ñ óå³ï·³Ù³õáñëÝ ä³ñëÇóª ³é í³ÕÇõÝ ³éÝ»É Ýáó³ å³ï³ë˳ÝÇ: ºõ ÅáÕáí»³É Ç í³ÕÇõÝ ³Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáñ»ñáÛÝ ³é سÙÇÏáÝ»³ÝÝ ì³Ñ³Ý, ¨ ËáñÑ»³É Ý³Ë Áݹ ÙÇÙ»³Ýë ½í³ÕÝçáõó ½å¿ïë ¨ ½ËݹÇñ Çñ³óÝ, »Ï»³É ¨ å³ï·³Ù³õáñ³óÝ ÜÇËáñáÛ Û³ï»³Ýݪ ëÏë³õ Ëûë»É سÙÇÏáÝ»³ÝÝ ¨ ³éÝ»É å³ï³ë˳ÝÇ µ³ÝÇóÝ ÜÇËáñáÛ. §ºõ Ù»ñ ³åëï³Ùµáõû³Ý Çñ³óÝ, ¨ Û³ÛëåÇëÇ Ï³ñ¨áñ ¨ ٳѳµ»ñ ·áñÍ ï³É ½³ÝÓÇÝëª µ³½áõÙ »Ý µ³Ýù ¨ 4 5 ϳñ¨áñ . ¨ ã¿ Ñݳñ ·ñáí í׳ñ»É ¨ ϳ٠å³ï·³Ù³õ, µ³Ûó »Ã¿ ۳ݹÇÙ³Ý Ëûë»É Áݹ ÝÙ³ª áñ ²ñ»³ó ï¿ñÝ ¿ ¨ Áݹ Ó»½ª áñ ¹ñ³ÝÝ ³õ³·³ÝÇ ¿ù: ´³Ûó »ñÇë µ³Ýë ³ë»Ù Ó»½, áñ ÿ ³Ûë »ñÇó µ³ÝÇóë å³ï³ë˳ÝÇ ³éÝ¿ ÇÝÓ, áñå¿ë »ë ϳÙÇÙ ¨ ³Ù»Ý»ù»³Ý ëáù³ áñ ³ëï¿Ý ÇëÏ »Ý, ¨ ϳñ¿ ½³Ûë »ñÇë ËݹÇñë ï³É Ù»½ ·ñáí ¨ ÏÝùáí ó·³õáñÇݪ ½³Ù»Ý³ÛÝ ½áñ ÇÝã ³ë¿ù, ½å³ï»ÑÝ ¨ ½³ñųÝݪ ³éÝ»Ùù, ¨ µ³ÝÇ Ó»ñáÛ Éë»Ùùª áñå¿ë ¨ ݳËÝÇùÝ Ù»ñ Éáõ³Ý: ø³Ý½Ç áã ÇÙ µ³Ýùë, ½áñ ËûëÇÙë »ë Áݹ Ó»½ ³ÛÅÙë, ³ÛÉ Ýáó³ ³Ù»Ý»óáõÝ, ³õ³·Ç ¨ Ïñïë»ñáÛ, áñ ³ÛÅÙ Ó»ñ ³é³çÇ »Ý. ¨ á㠻ÿ ³Ûëûñ ÇÝã ËáñÑ»³É ϳ٠ÇÙ³ó»³É ¿ Ù»ñ ½µ³Ýë ½³Ûë, ³ÛÉ Û³õáõñ, ÛáñáõÙ ïáõ³ù ½³ÝÓÇÝë Ç Ù³Ñª Ý³Ë ½³Ûë »ñÇë ÁÝïñáõÃÇõÝë ËáñÑ»³É »¹³ù ³Ûñ ³Ù»Ý³ÛÝ ³é³çÇ: ºÃ¿ Û³ÝÓÝ ³éó»Ý ä³ñëÇÏù ÃáÕ³óáõó³Ý»É Ù»½ ½³Ûë »ñÇë Çñëª Í³é³Û»ëóáõù Ýáó³ áñå¿ë Á½µÝÇÏ ¨ ½Ñ³õ³ï³ñÇ٠ͳé³Ûë. ¨ »Ã¿ áã ѳõ³ÝÇÝ Û³ÝÓÝ ³éÝáõÉ, ¨ Ëëï³Ý³Ýª »Éóáõù Áëï ³ß˳ñÑ ¨ ÏáñÇóáõù ¨ Ëݹáõû³Ùµ Ù»éóáõù, ³ÛÉ ä³ñëÏÇ ³éÝ »ñÏÇñ áã å³·óáõù: 203


§ºõ ¿ ÙÇÝ Û»ñÇóݪ Ý³Ë ¨ ³é³çÇÝ ËݹÇñë ³Ûë ϳñ¨áñ ¨ åÇï³ÝÇ. »Ã¿ ½Ñ³Ûñ»ÝÇ ¨ ½µÝÇÏ ûñ¿Ýë Ù»ñ Ç Ù»½ ÃáÕáõù, ¨ ½Ð³Û ³Ûñ ½áù ÙǪ Ùá· áã ³éÝ¿ù, ¨ áõÙ»ù Û³Õ³·ë Ùá·áõû³Ý ·³Ñ ¨ å³ïÇõ ãï³Ûù, ¨ ½Ïñ³Ï³ñ³ÝÝ Û³ß˳ñÑ¿ë гÛáó Ç µ³ó ï³ÝÇù, ¨ ½»Ï»Õ»óõáÛ ÃßݳٳÝë Û³Õï»ÕÇ ¨ Û³ÝåÇï³Ý Ù³ñ¹Ï³Ý¿, áñ ó³ÛÅÙ ÉÇÝ¿ñ, Û³ÛëÙ Ñ»ï¿ Ù»½ ãï³Ûù ï»ë³Ý»É. ¨ ùñÇëïáÝ»³Û Ù³ñ¹Ï³Ý ¨ ù³Ñ³Ý³ÛÇó ½Ï³ñ· ¨ ½å³ßïûÝÝ ùñÇëïáÝ¿áõû³Ý ѳٳñÓ³Ïáõû³Ùµ ¨ ³Ý»ñÏÇõÕ ï³Ûù å³ßï»Éª áõñ ¨ ϳÙÇÝ. ³å³ µ³ñÇ ¿, ¨ ³é³çÇÝ ËݹÇñÝ Ù»ñ ³Û¹ ¿: 6 §ºõ »ñÏñáñ¹ ËݹÇñÝ ³Ûë ¿, ÿ ½Ù³ñ¹ áã Çß˳ݳµ³ñ ׳ݳã¿ù, ³ÛÉ Çñ³õ³µ³ñ ·Çï»É ½É³õÝ ¨ ½í³ïóñÝ, ÁÝïñ»É ½åÇï³ÝÇÝ ¨ ½³ÝåÇï³ÝÝ, ÇÙ³Ý³É ½ïáÑÙÇÏÝ ¨ ½³ÝïáÑÙÇÏÝ, áõÝ»É ³é ɳõëÝ ¨ å³ïáõ³Ï³Ýëª ½ù³çÝ ¨ ½û·ï³Ï³ñÝ, ³ñѳٳñÑ»É ¨ ³é áãÇÝã ѳٳñ»É ½í³ïÝ ¨ ½³ÝåÇï³ÝÝ. ëÇñ»É ½í³ëï³Ï³õáñëÝ ¨ ³ï»É ½³Ýí³ëï³ÏÝ, áõÝ»É Ç Ùûï ½ÇÙ³ëïáõÝë ¨ ËáñÑáõñ¹ë ³éÝ»É, ¨ ½³ÝÙÇïÝ áã Ùûï»óáõó³Ý»É, ³ÛÉ ¨ Ç Ññ³å³ñ³Ï¿ ¨ë ѳɳͻÉ: ºõ Ûáñų٠³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ ³Ûëå¿ë ÉÇÝǪ ³Ù»Ý³ÛÝ Çñù ²ñ»³ó ³ß˳ñÑÇë ³çáÕ ÉÇÝÇ ¨ ³Ýë˳É. ³å³ »Ã¿ ½Áݹ¹¿ÙÝ ëÇñ¿ù, áñå¿ë ¨ ó³ÛÅÙ, ¨ áã ½¹¿åëݪ ¨ ·áñÍùÝ ³Û¹å¿ë Áݹ¹¿Ù ÉÇÝÇÝ, áñå¿ë ¨ »Õ»Ý¹ ÇëÏ, ¨ ï»ë¿ù: §ºõ »ññáñ¹ ËݹÇñ Ù»ñ ³Ûë ¿. áñ ï¿ñÝ ¿ ²ñ»³ó ¨ ³ß˳ñÑÇ Ã³·³õáñª ϳÙÇÙù, ½Ç ÇÝùÝ ï»ëó¿ Çõñáíù ³ãûù, ¨ ÇÝùÝ ÉáõÇó¿ Çõñáíù ³Ï³Ýçûù, ¨ ÇÝùÝ ·Çï³ëó¿ ¨ ÇÝùÝ Ëûë»ëóÇ Çõñáí µ»ñ³Ýáí. ¨ ÙÇ° ³ÛÉáÛ ³ãûù ï»ëó¿ ¨ ³ÛÉáÛ ³Ï³Ýçûù ÉáõÇó¿ ¨ ³ÛÉáíù ѳݳ峽 ·Çï³ëó¿ ½Ù³ñ¹ ɳõ ¨ ½³Ýɳõ, ¨ ³ÛÉáÛ µ»ñ³Ýáí Ëûë»ëóÇ ½å¿ïëÝ: Ú³Õ³·ë áñáÛ ãÉÇÝÇ áõÕÇÕ Ñ³Û»óáõ³ÍÝ, ¨ áã ³ñ¹³ñ ÉëáÕáõÃÇõÝÝ. ³ÛÉ ÛáÉáí ëáõï ËûëùÝ ×³Ý³ãÇÝ ¨ Ññ³Ù³ÝùÝ ÁݹáõݳÛÝù, ¨ µÝ³õ ³ÛÉ Áݹ ³ÛÉáÛ ÉÇÝÇ ÇÙ³ëïÝ ³Ù»Ý³ÛÝ: ºõ Ûáñų٠³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ ³Ûëå¿ë ÉÇÝǪ Ïáñͳݻ³É ³Ù»Ý³ÛÝ í³ëï³Ïùª ͳé³ÛÇõùÝ ÏáñÝãÇÝ, ¨ áã ϳñ¿ Ï³É ³ß˳ñÑ ¨ Ç ÝÙ³ µÝ³Ï»³Éù ³Ýß³ñÅ ¨ ѳëï³ïáõÝ: ´³Ûó ó·³õáñ, áñ Çõñáíù ³éáÕç ³ãûùÝ Ñ³ÛÇ ¨ ³Ýݳ˳ÝÓ ÉëáÕáõû³Ùµ Éë¿ ¨ ³ñ¹³ñ µ³ÝÇõ ËûëÇ Áݹ Çõñ ͳé³Ûëª Ï»Ý¹³Ý³ó»³É ͳé³Ûùݪ ãÛ³·ÇÝ í³ëï³Ïáí, ³ÛÉ Û³õ»É»³É Ç í³ëï³Ïݪ ûñ ù³Ý ½ûñ ³×»óáõó³Ý»É ç³Ý³Ý ½µ³ñÇÝ: ²Ûëå¿ë ³ß˳ñÑ ßÇÝÇ, ¨ ï¿ñÝ ßù»Õ³ó»³É å³Ûͳé³Ý³Û ѳݳ峽: §²ñ¹ª »Ã¿ ½³Û¹ ³Û¹å¿ë ϳñ¿ù Ëáëï³Ý³É, ½Ëáëï³ó»³ÉëÝ ·ñáí ¨ ÏÁÝùáí ѳëï³ï»³É ï³Ûù óÙ»½ª ³å³ Ïá㻳°, ¨ ·³Ùù ϳٳõ ¨ Éë»Ùù µ³ÝÇó Ó»ñáó, ¨ Ññ³Ù³ÝÇ Ã³·³õáñÇÝ Ñ³õ³ÝÇÙù ½áñ ÇÝã ³ë¿: ²å³ »Ã¿ ½³Ûë »ñÇë ËݹÇñë áã ϳñ¿ù ï³É Ù»½, ¨ ·Çï¿ù ÿ ã¿ Ñݳñª áñå¿ë »¹»³É Ù»½ Ù³Ñ ³é³çǪ å³ïñ³ëï »Ùù Ù»é³Ý»É, ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÇõÝ ³éÝ»É ²ñ»³ó ﻳéÝ ãϳñ»Ùù: ºõ ³ÛÉ µ³Ýù, áñ ÇÝã »Ý, ÿ ÇÝÓ ÉÇÝÇ ·³Éª ÇÝÓ¿Ý ÇëÏ ËûëÇÙ Áݹ ÝÙ³, ³å³ ÿ áã ÉÇÝÇ ¹¿å ·³Éª Ùݳëó¿ µ³ÝÝ ¨ Çñùݦ: (Ô³½³ñ ö³ñå»óÇ, ¹ñáõ³· ¶, ÒÂ) 204


1

ÙÇç³ÙË»É-Ëáñ Ý»ñë ÙïÝ»É, Ëáñ³Ý³É ³õ³·áñ»³ñ-³½Ýí³Ï³ÝÝ»ñ, Çß˳ݳíáñÝ»ñ 3 ѳÛáñ»³ñ-Ñ³Û ³½Ýí³Ï³ÝÝ»ñ ϳ٠Çß˳ݳíáñÝ»ñ 4 ³ÙµáÕç ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿

óñ·Ù³Ý»É ³Ûëå»ë. Ù»Ýù, áñ ïí»É »Ýù Ù»½ ³åëï³ÙµáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛëåÇëÇ Ï³ñ¨áñ áõ ٳѳµ»ñ ·áñÍÇ, ϳñ¨áñ Ëáëù»ñ áõÝ»Ýù ³ë»Éáõ 5 ³Ûëï»Õª ³ñï³Ñ³Ûï»É 6 ³Ûëï»Õª ³½³ïáñ»Ý, ùÙ³Ñ³× Ï»ñåáí

2

¸²ê ºðºêàôÜÚàºðàð¸

¼ ¢ 194. ¼ ݳ˹ÇñÁ ·áñͳÍíáõÙ ¿ ѳÛó³Ï³Ý, ïñ³Ï³Ý, µ³ó³é³Ï³Ý ¨ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñÇ Ñ»ï: 1. ³) гÛó³Ï³Ý ÑáÉáíáí ¹ñí³Í µ³éÁ, »ñµ ·áñͳÍíáõÙ ¿ áñáßÛ³É ³éáõÙáí, ëáíáñ³µ³ñ ëï³ÝáõÙ ¿ ½ ݳ˹Çñ: ²Ûë ¹»åùáõ٠ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÁ, µ³óÇ ½ ݳ˹ñÇó, ϳñáÕ ¿ ëï³Ý³É ݳ¨ Ý Ñá¹. ûñÇݳϪ Æ ëϽµ³Ý¿ ³ñ³ñ ²ëïáõ³Í ½»ñÏÇÝ ¨ ½»ñÏÇñ (ÌÝݹ., ², 1)=»ñÏÇÝùÝ áõ »ñÏÇñÁ: ¼ÙÇçݳµ»ñ¹Ý (=ÙÇçݳµ»ñ¹Á) ³Ùñ³óáõó³Ý¿ñ µ³ñÓñ å³ñëåûù (Êáñ., 2-ñ¹, ÈÂ): µ) гÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï ½ ݳ˹ÇñÁ ϳñáÕ ¿ ³ñï³Ñ³Ûï»É ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ ÇÙ³ëï. ûñÇݳϪ ¼Ç± ·áñÍ»ë. ½Ù³Ñ (=Ù³Ñáí) ³Õáõ»ëáõ ëå³ÝÇó ½ù»½ (´áõ½., 4-ñ¹, ̸): ºõ ·ñ¿ñ Ý³Ù³Ï ³é سÙÇÏáÝ»³ÝÝ ì³Ñ³Ý ûñÇÝ³Ï ½³Ûë (ö³ñå., 3-ñ¹, Ô)=³Ûë Ó¨áí: 2. ¼ ݳ˹ÇñÁ ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï ·áñͳÍíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ Ñ³ñϳݻÉ, ½³ñÏ³Ý»É µ³Û»ñÇ Ùáï. ûñÇݳϪ Ú»ïë Û»ïë ãá·³Ý ¨ ½³ñÏ³Ý ½·»ïÝÇ (ÚáíÑ., ÄÀ, 6)=½³ñÏí»óÇÝ ·»ïÝÇÝ: ̳÷ ½Í³÷Ç Ñ³ñÇÝ (=ͳ÷ ïíÇÝ) ³Ù»Ý³ÛÝ ³Ýó³õáñù ׳ݳå³ñÑÇ (àÕµ ºñ»Ù., ´, 15): ¼³ÑÇ Ñ³ñ³õ (=í³Ë»ó³í) ²Õ»ùë³Ý¹ñáë. ÁÝóó³õ »ÏÝ ³é ¹³ï³õáñÝ (ÂáéÝ., ´, ¿ç 111): 3. ³) ´³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï ½ ݳ˹ÇñÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ §å³ïÙ³Ï³Ý ÑáÉáí¦, áñÝ ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíáí ¨ Ù³ëÇÝ Ï³åáí ϳ٠ÙdzÛÝ µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíáí: ²Ûë ¹»åùáõÙ µ³ó³é³Ï³ÝÇ Ç Ý³Ë¹ÇñÝ ÁÝÏÝáõÙ ¿: ¼ ݳ˹ñáí ¨ µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíáí ËݹÇñ »Ý å³Ñ³ÝçáõÙ ³ë»Éáõ, Ëáë»Éáõ, å³ïÙ»Éáõ, Ùï³Í»Éáõ ÇÙ³ëï ¨ ½·³ó³Ï³Ý áõ Ñá·»Ï³Ý íÇ×³Ï ³ñï³Ñ³ÛïáÕ µ³Û»ñÁª ³ë»É, Ëûë»É (ÇÙ), å³ïÙ»É, ѳñó³Ý»É, íϳۻÉ, ·Çï»É, áõëáõó³Ý»É, ½³ñٳݳÉ, ·áѳݳÉ, ïñïÝç»É ¨ ³ÛÉÝ. ûñÇݳϪ ²Ñ³õ³¹ÇÏ ¿ ³ÛñÝ ½áñÙ¿ (=áñÇ Ù³ëÇÝ) ³ë³óÇ ù»½ (² ³·., Â, 17): ÂßݳÙÇù ã³ñ³Ëûë¿ÇÝ Á½ÝÁٳݿ (Êáñ., 2-ñ¹, ÆÂ)=Ýñ³ Ù³ëÇÝ: ¼ÏÇï³óÝ ³ë»Ù ¨ ½¹»É÷Çݳó (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ƺ)=λï»ñÇ ¨ ¹»ÉýÇÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ »Ù ³ëáõÙ: ¸áõ ·Çï»ë ½Ç ëáõï íÏ³Û»Ý ½ÇÝ¿Ý (¸³Ý., Ķ, 43)=ÇÙ Ù³ëÇÝ: àõëáõó³Ý¿ ½µ³ñõáÛ ¨ ½³ñ¹³ñáÛ ¨ ½ã³205


ñ¿ (º½ÝÇÏ, 4-ñ¹, ²)=êáíáñ»óÝáõÙ ¿ µ³ñáõ, ³ñ¹³ñÇ ¨ ã³ñÇ Ù³ëÇÝ: ºõ »ë ·áÑ ¿Ç ½í³ëï³Ïáó ùáó (²·., º, 51)=ºí »ë ·áÑ ¿Ç ùá ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: µ) ´éÝ»Éáõ, ϳå»Éáõ ϳ٠ϳ˻Éáõ ÇÙ³ëï ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ÙÇ ù³ÝÇ µ³Û»ñª áõÝÇÙ (µéÝ»Éáõ ÇÙ³ëïáí), ³éÝáõÉ (µéÝ»Éáõ ÇÙ³ëïáí), µáõéÝ Ñ³ñϳݻÉ, ϳ˻É, ϳå»É, ÝáõÛÝå»ë å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý ½ ݳ˹ñáí ¨ µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíáí ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËݹÇñ, áñÝ ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ µ³ó³é³Ï³Ý ϳ٠ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñáí. ûñÇݳϪ ºÑ³ë ¨ µáõéÝ »Ñ³ñ ½Â»ÏÕ¿ (ÂáéÝ., ´, ¿ç 105)=»ÏÕÇÝ: γå»ëó¿ ½·ñ³ëï Çõñ ½áñÃáÛ (²·., ÈÂ, 376)=áñÃÇó: ´áõéÝ »Ñ³ñ ½ÓáñÓáó (=ßáñ»ñÇó) Ýáñ³ (ÌÝݹ., ÈÂ, 19): γ˻óÇÝ ½Ù³ÝáõÏÝ ¶ñÇ·áñÇë ½³·õáÛ (=åáãÇó) ½ÓÇáÛÝ (´áõ½., 3-ñ¹, ¼): ·) ØÇ ù³ÝÇ µ³Û»ñÇ Ùáï (ѳïϳå»ëª ³é³ù»É, ÛÕ»É, ³ñӳϻÉ, ·Ý³É, »ñÃ³É ¨ ³ÛÉÝ) ½ ݳ˹ÇñÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ýå³ï³ÏÇ ·³Õ³÷³ñ. ûñÇݳϪ ²å³ ó·³õáñÝ ä³ñëÇó... ï³×ÇÏ áõÕïáõù ³ñӳϿ Ç Ð³Ûë ³ñë ½ÑáÕáÛ ¨ Á½çÁñáÛ (´áõ½., 4-ñ¹, ̸)=ÑáÕÇ ¨ çñÇ: ºõ Áݹ ë³Ï³õ ³õáõñë »ÏÇÝ µ»ñÇÝ ½³ÛÝ ÇÝã, ½áñÙ¿ (=ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ) ÛÕ»³óÝ (´áõ½., 4-ñ¹, ̸): 4. ¶áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï ½ ݳ˹ÇñÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ §å³ñ³é³Ï³Ý ÑáÉáí¦ ¨ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë. ³) î»Õª ßáõñç ϳ٠íñ³ ÇÙ³ëïÝ»ñáí: ²Ûë ¹»åùáõÙ ½ ݳ˹ñÇó ³é³ç Ñ³×³Ë ¹ñíáõÙ ¿ ßáõñç ϳåÁ: ²ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ ßáõñç ϳåáí ϳ٠³é³Ýó ßáõñç ϳåǪ ï³ñµ»ñ ÑáÉáíÝ»ñáí. ûñÇݳϪ Üëï³Ý ßáõñç ½µ»ñ¹³õÝ (=µ»ñ¹Ç ßáõñç) ³ÙÇëù »ñ»ùï³ë³Ý (´áõ½., 4-ñ¹, ̺): ä³ï³Ñ¿ÇÝ »ñ³Ý»ÉõáÛÝ ½³÷³Ùµ (=³÷ÇÝ) è³Ñ ·»ïáÛÝ (Îáñ., Â): ºÃáÕ ½Çõñ ½µ³Ý³ÏÝ ½ê³ï³Õ ù³Õ³ù³õÝ (´áõ½., 3-ñ¹, Ʋ)=ù³Õ³ùÇ ßáõñçÁ: ºõ ³é»³É ½çáõñÝ ¿³ñÏ ½·ÉËáí (=·ÉËÇÝ) Ýáñ³ (´áõ½., 6-ñ¹, À): ¼Ñ³Ý¹»ñÓë Çõñ»³Ýó ï³ñ³Í³Ý¿ÇÝ ½×³Ý³å³ñѳõÝ (ÔáõÏ., ÄÂ, 36)=׳ݳå³ñÑÇ íñ³: µ) Øáï³íáñ ųٳݳÏ. ûñÇݳϪ ºõ »É»³É ½»ññáñ¹ ųÙáõª (=ųÙÁ »ñ»ùÇ Ùáï»ñÁ) »ï»ë ³ÛÉë ½Ç Ï³ÛÇÝ ¹³ï³ñÏù Ç Ññ³å³ñ³Ïë (سïÃ., Æ, 3): ¼³ÛÝáõ ųٳݳϳõ (=³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ ϳ٠³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï) ³åëï³Ùµ»³ó Û³ñù³Û¿Ý гÛáó... Ù»Í Çß˳ÝÝ ²ÕÓÝ»³ó (´áõ½., 3-ñ¹, Â): ·) ØÇ ß³ñù µ³Û»ñ ÁݹáõÝáõÙ »Ý ½ ݳ˹ñáí ¨ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíáí ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËݹÇñ, áñÝ ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ÑáÉáíÝ»ñáí: ²Û¹ µ³Û»ñÇó »Ýª ³Ýó³Ý»É, »É³Ý»É, ¹Ç½³Ý»É, ÍÇͳջÉ(ÇÙ), ͳÕñ ³éÝ»É, ³ÛåÝ ³éÝ»É, ϳï³Ï»É, ³ñѳٳñÑ»É, ѳۻÉ(ÇÙ), ½·áõß³Ý³É ¨ ³ÛÉÝ: úñÇݳÏÝ»ñª ´³Ûó Ûáñų٠¹áõ ½³Û¹ Ëݹñ»ó»ñ, ³Ýó»³É ÉÇóÇë ½ûñÇÝûù ²ñ»³ó ó·³õáñáõû³Ýë (´áõ½., 5-ñ¹, ¾)ª ´³Ûó »ñµ ¹áõ ³Û¹ Ëݹñ»óÇñ, ÃáÕ ³Û¹ µ³ó³éáõÃÛáõÝ ÉÇÝÇ ²ñÛ³ó ó·³íáñáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇó: ºõ »ñÏáù»³Ý ³Ýó»³É ¿ÇÝ ½³õáõñµù Çõñ»³Ýó (ÔáõÏ., ², 7)ª ºñÏáõëÝ ¿É Çñ»Ýó ûñ»ñÝ ³Ýóϳóñ»É ¿ÇÝ (Í»ñ³ó»É ¿ÇÝ): ̳Õñ ³éÝ¿ ½»ñÇí³ñ³õ ¨ ½Ñ»Í»Éáí Ýáñ³ (Úáíµ., ÈÂ, 18)ª ̳ÕñáõÙ ¿ ÓÇáõÝ ¨ Ýñ³ Ñ»ÍÝáÕÇÝ: ²ÛÉ Ù»ù áã ϳñ»Ùù ³Ýó³Ý»É ½Ññ³Ù³Ý³õ Ù»ñáÛ Ã³·³õáñÇÝ (ºÕÇß¿, ¿ç 171)ª ÆëÏ Ù»Ýù ã»Ýù ϳñáÕ Ù»ñ ó·³íáñÇ Ññ³Ù³ÝÇó 206


¹áõñë ·³É (Ññ³Ù³ÝÇó ³ÝóÝ»É, Ññ³Ù³ÝÁ ãϳï³ñ»É): êÏë³Ý ǵñ¨ ³ñµ»³Éù ³Ý½·³Ûù ½ÙÇÙ»³Ùµù »É³Ý»É Ç µ³ÝÇó å³ï³ë˳ÝÇë (ºÕÇß¿, ¿ç 161)ª гñµ³Í áõ ³Ý½·³Û³ó³Í Ù³ñ¹áõ ÝÙ³Ý ëÏë»óÇÝ ÙÇÙÛ³Ýó ·»ñ³½³Ýó»É å³ï³ë˳ÝÝ»ñ ï³Éáõ Ù»ç: ¼·áõ߳ݳÛñ ½ë³ÑÙ³ÝûùÝ Ð³Ûáó (´áõ½., 5-ñ¹, ȸ)ª ¼·áõßáõÃÛ³Ùµ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ñ г۳ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: ²ÉÇù ½³É»ûù ¹Ç½³Ý¿ÇÝ (Üд)=²ÉÇùÝ»ñÁ ¹Ç½íáõÙ ¿ÇÝ ³ÉÇùÝ»ñÇ íñ³: àñ ϳï³Ï¿ ½³Õù³ïáíª µ³ñϳóáõó³Ý¿ ½³ñ³ñÇã Ýáñ³ (²é³Ï., ľ, 5)ª àí ͳÕñÇ ³Õù³ïÇÝ, ϵ³ñϳóÝÇ Ýñ³ ³ñ³ñãÇÝ: ²ÛåÝ ³éÝ¿ÇÝ ½Ýáí³õ ¨ ѳñϳݿÇÝ (Üд)ª Üñ³Ý ͳÕñáõÙ ¿ÇÝ ¨ Í»ÍáõÙ: ¹) ¶áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï ½ ݳ˹ÇñÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù á×»ñª ½Ùï³õ ³Í»É §Ùï³Í»É¦, ½ëñáí »ñÃ³É §ëñÇó ÁÝÏÝ»É, ëñáí ëå³Ýí»É¦, ½ÙÇÙ»³Ùµù »É³Ý»É §ÙÇÙÛ³ÝóÇó ³é³ç ³ÝóÝ»É, Çñ³ñ ³Ýóݻɦ, ½Ó»éûù (½Ó»é³Ùµ, ½µé³Ùµ) ³Í»É, §Ó»éùÁ ·ó»É, Ó»éù µ»ñ»É¦ ¨ ³ÛÉÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 167. ³ñ·Ù³Ý»É, µ³ó³ïñ»É, û á°ñ ÑáÉáíÇ Ñ»ï ¨ Ç°Ýã Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ ¿ ·áñͳÍí³Í ½ ݳ˹ÇñÁ: ¼ëٳݿ »ñ·ÇãùÝ ¶áÕÃ³Ý ³é³ëå»É³µ³Ý»Ý: ²ñÏÇÝ ÑáÕ ½·ÉËáíù Çõñ»³Ýó: ܳ ¨ Ù»ù ½³ÑÇ Ñ³ñ»³É »Ùù ¨ ÛáÛÅ »ñÏÝãÇÙù: î»ë ù³ÝÇ ³Ùµ³ëï³Ý»Ý ½ù¿Ý: Ðñ³Ù³Û»³ó Ï³Ë»É ½Ý³ ·ÉËÇí³Ûñ ½ÙÇáÛ áï³Ý¿Ý: ºõ ßáõñç ½·»ñ»½Ù³Ý³õÝ ÉÇÝ¿ÇÝ Ï³Ù³õáñ Ù³ÑáõÝù: ¼³Ûëáõ ųٳݳϳõ Ùdzµ³Ý»³É ²É³Ýù É»éݳϳÝûùÝ ³Ù»Ý³ÛÝÇõ... ٻͳõ ³ÙµáËÇõ ï³ñ³Í»³É Áݹ ³ß˳ñÑë Ù»ñ: ²Ñë å³Ïáõó³ÝáÕë ï³ñ³½áõù Û³ñÓ³ÏÙ³ÝóÝ ëϳ۳½áõÝùÝ ½ÙÇÙ»³Ùµù ³ñϳݿÇÝ: ºõ ³ñÏÇÝ ½Ýáí³õ ùÕ³Ùǹ ϳñÙÇñ: ²µñ³Ñ³Ù ¨ ê³é³ Í»ñ³ó»³Éù ¿ÇÝ ¨ ³Ýó»³Éù ½³õáõñµù: ì»ñ³Ý³Ý µ³ñÓñ³Ý³Ý çáõñù Ýáñ³, ¨ áã ³Ýó³Ý»É ϳñ»Ý ½ë³Ñٳݳõ: ²ÛëáõÑ»ï¨ »ë ÍÇͳջó³Ûó ½Ïáñëﻳٵ Ó»ñáí: Ú³ÛÝ٠ųٳݳÏÇ Ïáã¿ñ ³é ÇÝùÝ Þ³åáõÑ ³ñù³ÛÝ ä³ñëÇó ½Ã³·³õáñÝ Ð³Ûáó ½²ñß³Ï: Ú³ñ»³õ ó·³õáñÝ, ³é ½½ûñë Çõñ ¨ »É Ñ³Û»É ½ù³Õ³ù³õÝ: ºõ ½Ñ³½³ñ ³Ù Û³ßï ³ñ³ñ ½Ç ûñ¨ë áñ¹Ç ÙÇ ÉÇÝÇóÇ ÝÙ³, áñáõÙ ³ÝáõÝ àñÙǽ¹, áñ ½»ñÏÇÝë ¨ ½»ñÏÇñ ¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ áñ Ç Ýá볪 ³éÝÇó¿: ´áõéÝ ³ñÏ ½Ó»é³Ý¿Ý ¨ ѳٵáõñ¿ñ Áݹ å³ïáõѳÝÝ: ¼³ÑÇ Ñ³ñ»³É ϳ½Ù¿ñ ½ï³å³ÝÝ Ç ÷ñÏáõÃÇõÝ ï³Ý ÇõñáÛ: ºñÃÇçÇù ½×³Ý³å³ñÑÝ Ó»ñ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 168. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñª Áݹ·Íí³Í µ³é»ñÁ ¹Ý»Éáí ½ ݳ˹ñáí ¨ ѳٳå³ï³ëË³Ý ÑáÉáíÝ»ñáí: â·Çï»Ù, û ÇÝã »Ý ËáëáõÙ Ýñ³ Ù³ëÇÝ: Ðñ³Ù³ÛáõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñÝ»ñÇ Ï³Ý³Ýó Ï³Ë»É µ»ñ¹Ç å³ñÇëåÝ»ñÇó: ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ³ñù³Ý ßÇÝ»ó ÙÇ ¹³ëï³207


Ï»ñï: ´éÝ»ó Ýñ³ ³ç Ó»éùÇó ¨ µ³ñÓñ³óñ»ó Ýñ³Ý: ê³ëïÇÏ ó³í»ñÇó ½³ñÏáõÙ ¿ ·ÉáõËÁ ù³ñÇÝ: гí³ïáõÙ ¿ñ, áñ Çñ»Ý áñ¹Ç ÏÍÝíÇ, áñÁ Ïëï»ÕÍÇ »ñÏÇÝùÝ áõ »ñÏÇñÁ ¨ µáÉáñ ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ: àñÇ Ù³ëÇÝ ÇëÏáõÛÝ å³ïÙ»óÇÝ ³ñùáõÝÇùáõÙ: ijÙÁ ï³ëÝ»ñ»ùÇ Ùáï»ñÁ ³ñ»·³ÏÝ ëÏë»ó ˳í³ñ»É: ÞÇÝ»ó ù³Õ³ù ¨ Ýñ³ ßáõñç ïÝÏ»ó ͳÕϳÝáóÝ»ñ áõ µáõñ³ëï³ÝÝ»ñ: ì»ñóÝáõÙ ¿ñ çáõñ ¨ ÉóÝáõÙ Çñ Ù³ñÙÝÇ íñ³: ¶ÉËÇí³Ûñ ϳ˻óÇÝ Ýñ³Ý µ³ñÓñ ³ßï³ñ³ÏÇó: ºñµ Ù³ñ¹ÇÏ Éë»óÇÝ, ëÏë»óÇÝ ÍÇÍ³Õ»É Ýñ³ Ëáëù»ñÇ íñ³: гݻó ÑáÝ»ñÇ ½áñù»ñÇÝ ¨ ³ëå³ï³Ï»ó ä³ñëÇó ÏáÕÙ»ñÁ: ²Ûë Ó¨áí ³½³ïí»óÇÝ: ͳÕϳÝáó-ͳÕÏáó ÉóÝ»É-³ñϳݻÉ

³ëå³ï³Ï»É-³ëå³ï³Ï ë÷é»É ³½³ïí»É-³åñ»É(ÇÙ)

ì²êÜ êàìàôÜ ºðàôê²ÔºØÆ (гïáõ³Í) ... ²ë³óÇó í³ëÝ ³ÝÑݳñÇÝ Ý»Õáõû³ÝóÝ áñ »ÏÇÝ Ñ³ëÇÝ Ýáó³ Ç ëáíÇ ³Ý¹: ... òáñ»³Ý Û³Ûïݳå¿ë µÝ³õ áã áõñ»ù »ñ¨¿ñ, ½Ç í³½í³½»Éáí ÁÝóݳ1 ÛÇÝ ¨ Ùï³Ý¿ÇÝ Ç ïáõÝë ¨ Ç Ù³é³Ýë, ¨ ËÇÉ ³ñϳݿÇÝ ¨ Ûáõ½¿ÇÝ . ¨ ÿ ÇÝã ³é áõÙ»ù ·ï³Ý¿Çݪ Û³÷ßï³Ï¿ÇÝ. ¨ ÿ áã ·ï³Ý¿ÇÝ, áñù í³ëÝ ëáíáÛÝ Ã³·áõó»³É ¿Çݪ ³ÝÑݳñÇÝ ï³Ýç³Ýûù ã³ñã³ñ¿ÇÝ ½Ýáë³: ´³½áõÙù Ç Í³ÍáõÏ ½ëï³óáõ³Íë Çõñ»³Ýó ÷á˳ݳϿÇÝ Áݹ ϳå×Ç ÙÇáÛ óáñ»ÝáÛ, »Ã¿ ٻͳïáõÝù ¿ÇÝ ¨ »Ã¿ ³Õù³ïù Áݹ ·³ñáÛ, ¨ ó·áõó³Ý¿ÇÝ ½³ÝÓÇÝë Ç Ý»ñùݳïáõÝë Çõñ»³Ýó: ºõ Ï¿ëù Ç Ýáó³Ý¿ Ç µ³½áõ٠ϳñûïáõûݿ ½óáñ»³ÝÝ áõï¿Çݪ 2 ǵñáõ ã¿ñ ³Õ³ó»³É ¨ ¿ÇÝ áñ »÷¿Çݪ áñå¿ë ¨ ѳñÏ ûñÇÝÇÝ Ññ³Ù³Û¿ñ...: ºõ 3 ۳ݹëïÇÝ Ç Ïñ³Ï¿ ³ÝïÇ Û³÷ßï³Ï¿ÇÝ ¨ áõï¿ÇÝ ½Ï»ñ³ÏáõñÝ, ¨ ³ñï³ëáõ³ó ³ñųÝÇ ¿ñ ï»ëÇÉ ÝáñÇÝ, ¨ áñ Ùdzݷ³Ù ½ûñ³·áÛÝù ¿ÇÝ ù³Ý ½ÁÝÏ»ñë Çõñ»³Ýó Û³÷ßï³Ï¿ÇÝ ½Ý³, ¨ áñ ÑÇõ³Ý¹áïùÝ ¿ÇÝ É³ÛÇÝ ¨ ϳÛÇÝ: ´³Ûó ù³Ý ½³Ù»Ý³ÛÝ íÇßïë ¨ Ý»ÕáõÃÇõÝë ³Ýó»³É ³Ýó³Ý¿ñ Ý»ÕáõÃÇõÝ ëáíáõÝ. ½Ç Çñù 4 áñ Û³ÛÉáõÙ í³ÛñÇ ³ÙûÃáÛ å³ïϳé³Ý³ó ³ñųÝÇ »Ý, Ç Ù¿ç Ýáñ³ ³Ý³ñ·»³É ³ñѳٳñÑ¿ÇÝ: ¼Ç ϳݳÛù Û³ñ³Ýó Çõñ»³Ýó, ¨ Ù³ÝÏáõÝù Ç Ñ³ñó Çõ5 ñ»³Ýó, ¨ Ïáñ³Ýù ù³Ý ½³Ù»Ý³Ûݪ Ù³ñù Ç µ»ñ³ÝáÛ ïÕ³Ûáó Çõñ»³ÝóÝ Û³÷ßï³Ï¿ÇÝ ½Ï»ñ³ÏáõñÝ: ڳٻݳÛÝ ï»ÕÇë ÇëÏ Ñ³ë»³É Å³Ù³Ý¿ÇÝ ËéáíÇãùÝ. ½Ç Ûáñų٠ï»ë³Ý¿ÇÝ áõñ»ù ¹áõñë ÷³Ï»³Éª Ýß³Ý ¿ñ ³Ûë ³ÛÝáóÇϪ ÿ Ï»ñ³Ïáõñ ÇÝã ·áõó¿ Ç Ý»ñùë, ¨ »ñóÛÇÝ ¨ Ëáñï³Ï¿ÇÝ ½¹áõñëÝ, ³ñï³ùáõëï Ç Ý»ñùë ³ÝϳݿÇÝ, ¨ ѳë³Ý¿ÇÝ áõÝ¿ÇÝ ½ÏáÏáñ¹ë Ýáó³ ¨ ѳݿÇÝ ½Ï»ñ³ÏáõñÝ: ... гï³õ ÛáÛë ϻݳó Ýáó³. ¨ ¨ë ë³ëïϳݳÛñ ëáíÝ Û³Ù»Ý³ÛÝ 208


6

ïáõÝë. ۳ٻݳÛÝ ³½·ë ï³ñ³Í³Ý¿ñ, ¨ Éǽ³çÇÝç ³éÝ¿ñ ½³Ù»Ý³ÛÝ ÅáÕá7 íáõñ¹Ý: ºõ ï³Ý»ëï³Ý ÉÇ ¿ÇÝ Ï³Ý³Ùµù ¨ Ù³ÝÏïáí áñ ÉáõÍ»³É ³ÝÏ»³É ¹Ý¿ÇÝ, ¨ Ññ³å³ñ³Ïùª Í»ñáóÝ ¹Ç³Ï³Ùµù. ÇëÏ »ñÇï³ë³ñ¹ù ¨ Ïáõë³Ýù 8 ¹³Ý¹³ã¿ÇÝ Çµñ¨ ½ëïáõ»ñ, ¨ ǵñ¨ å³ïÏ»ñù Ç Ññ³å³ñ³Ïë ßñç¿ÇÝ ¨ ³ÝÏ»³É ·Éáñ¿ÇÝ. ¨ ׳ñ áõñ»ù ÙÇáÛ Ç Ýáó³Ý¿ áã ÉÇÝ¿ñ Ç ã³ñã³ñ³Ý³ó, ½Ç Ã³Õ»É ÇëÏ áã ϳñ¿ÇÝ ½ëÇñ»ÉÇë Çõñ»³Ýó: Ú³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ ³ÝÑݳñÇÝ Ý»ÕáõÃÇõÝë áÕµù ¨ ɳÉÇù áã ϳÛÇÝ, ½Ç ëáíÝ ë³ëïϳó»³É ½³Ù»Ý³ÛÝ íÇßïë ã³ñã³ñ³Ý³óÝ Ùáé³óáõó³Ý¿ñ, ¨ ó³Ù³ù ³ãûù ѳۿÇÝ Áݹ ³ÛÝáëÇϪ áñù ½³é³ç¿ÇÝ ½Ýáë³ Ç Ù³Ñ: Êáñ ÉéáõÃÇõÝ å³ï»³É ¿ñ ½ù³Õ³ù³õÝ ¨ ·Çß»ñ ÉÇ Ù³Ñáõ³Ùµ. 9 10 ¨ ù³Ý ½³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ ³õ³½³ÏùÝ ½ã³ñ¿ÇÝ , ½Ç ÏáÕáåï¿ÇÝ ½¹Ç³ÏáõÝë Ù»é»ÉáóÝ Ç ïáõÝë Çõñ»³Ýó, ¨ ÷áñÓ¿ÇÝ ½ëáõñë ëáõë»ñÇ Çõñ»³Ýó Ç Ù³ñÙÇÝë Ýá11 ó³, ¨ Û³ÛÝáëÇϪ áñ ¹»é ¨ë á·õáíÝ Ï³ÛÇÝ : Æ Ñ³ë³ñ³Ï³ó ·³ÝÓáõ¿ ³ÝïÇ Ã³Õ»É Ññ³Ù³Û¿ÇÝ ½Ù»é»³ÉëÝ, í³ëÝ ½Ç áã ѳٵ»ñ¿ÇÝ ã³ñ ÑáïáÛÝ: ÆëÏ Çñµ¨ Ã³Õ»É áã »Õ»Ý µ³õ³Ï³Ý, Ç å³ñëå¿ ³ÝïÇ Ç Óáñ ³Ý¹ñ ÁÝÏ»ÝáõÇÝ ½Ýáë³: (ºõ뻵Çáë λë³ñ³óÇ. ï»°ë ÂáéÝ., ´, ¿ç 552-554) 1

ËÇÉ ³ñϳݿÇÝ ¨ Ûáõ½¿ÇÝ-÷ÝïñáõÙ ¿ÇÝ, áñáÝáõÙ ¿ÇÝ 2 ǵñáõ- ÙÇÝã, ÙÇÝã¹»é, ݳËù³Ý 3 ³Ûëï»Õª ÇëÏáõÛÝ 4 ѳí³Ý³µ³ñª Ýáó³ 5 Ïáñ³Ýù ù³Ý ½³Ù»Ý³ÛÝ-¨ ³Ù»ÝÇó

³í»ÉÇ ³ÙáóÉÇÝ ³ÛÝ ¿ Éǽ³çÇÝç ³éÝ»É-ɳ÷»É, çÝç»É 7 ï³Ý»ëï³Ý-ï³ÝÇùÝ»ñ 8 ³Ûëï»Õª »ñ»ñ³É, ï³ñáõµ»ñí»É 9 ¨ ù³Ý ½³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ-³Ûë ³Ù»ÝÇó µ³óÇ 10 ½ã³ñ»É(ÇÙ)-ã³ñ³Ý³É, ã³ñÇù ·áñÍ»É 11 á·õáíÝ Ï³ÛÇÝ-ϻݹ³ÝÇ ¿ÇÝ 6

209


¸²ê ºðºêàôÜàôºðàð¸

Æ(Ú) ¢ 195. Æ Ý³Ë¹ÇñÁ ·áñͳÍíáõÙ ¿ ѳÛó³Ï³Ý, ïñ³Ï³Ý ¨ µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñÇ Ñ»ï: 1. ³) Æ Ý³Ë¹ÇñÁ Ñá·Ý³ÏÇ Ñ³Ûó³Ï³ÝÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ë»é³Ï³Ý-ïñ³Ï³ÝáõÙ á, ³ ÑáÉáíÇãÝ»ñ áõÝ»óáÕ ³ñï³ùÇÝ Ã»ùÙ³Ý µ³é»ñÇ »½³ÏÇ Ñ³Ûó³Ï³ÝÇ Ñ»ï ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ý»ñ·áÛ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ ÇÙ³ëï (Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï»°ë ѳٳå³ï³ëË³Ý ÑáÉáíáõÙÝ»ñÇ µ³ÅÝáõÙ). ûñÇݳϪ àõëáõó³Ý¿ñ ÝÙ³ Ç ï³Ý ¨ Ç Ññ³å³ñ³Ïë (Êáñ., 1-ÇÝ, ¿ç 93)=ï³ÝÁ ¨ Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñáõÙ: ²×»³ó ÅáÕáíáõñ¹Ý ¨ µ³½Ù³ó³õ Ûº·Çåïáë (¶áñÍ., ¾, 17)=º·ÇåïáëáõÙ: ÞÇÝ»Éáí »Ï»Õ»óÇë... Ç ù³Õ³ùë, Û³õ³Ýë, Ç ß¿Ýë, Ç ·»ûÕë ¨ Û³·³ñ³Ïë (²·., ÖÄÂ, 837): µ) Æ Ý³Ë¹ñáí ѳÛó³Ï³ÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ³ÛÝ ï»ÕÁ, ³é³ñϳÝ, ¹»åÇ áõñ ϳ٠¹»åÇ áñÁ áõÕÕíáõÙ ¿ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ (áõÕ¨áñÙ³Ý Ñ³Ûó³Ï³Ý). ûñÇݳϪ ²é³ù»³° ¹áõ ¹»ëå³Ýë Û»ñÏÇñÝ Ð³Ûáó (´áõ½., 4-ñ¹, ̸)=гÛáó »ñÏÇñÁ: Ú³ñ»³õ ·Ý³ó Ç ïáõÝ Çõñ (´ ³·., ľ, 23)=Çñ ïáõÝ: ¾ç Û³Õµ»õñÝ (=³ÕµÛáõñÁ) ¨ »ÉÇó ½ë³÷áñÝ Çõñ (ÌÝݹ., Ƹ, 16): ²×³å³ñ¿ÇÝ Ñ³ë³Ý»É Ç µ³Ý³ÏÝ (=µ³Ý³ÏÁ) ºñáõ³Ý¹³Û (Êáñ., 2-ñ¹, ʼ): ·) ²ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ ÇÙ³ëï (ݳ˹ñÇí ïñ³Ï³Ý): ²Ûë ÇÙ³ëïáí ËݹÇñ »Ý å³Ñ³ÝçáõÙ ÙÇ ß³ñù µ³Û»ñª ѳõ³ï³É, Ûáõë³É, ݳ˳ÝÓ»É, ѳۻÉ(ÇÙ), ËݳۻÉ, Ù³ïÝ»É, ï³É, ·Ã³É ¨ ³ÛÉÝ: úñÇݳϪ ºë ѳõ³ï³óÇ Ç Ý³ (=Ýñ³Ý) ¨ Ç Ñ³ÛñÝ (=ÑáñÁ) Ýáñ³ (Êáñ., 2-ñ¹, ȶ): Æ ÑÇÝ·»ñáñ¹ ³ÙÇ Ã³·³õáñáõû³Ý Ýáñ³ Ç Ý³ (=Ýñ³Ý) ѳëáõó³Ý¿ñ (Îáñ., ¼): ºõ Ýëï³õ ö³é¿Ý Û³Ãáé (=³ÃáéÇÝ) ѳÛñ³å»ï³Ï³Ý ë³Ï³õ ųٳݳÏë (´áõ½., 3-ñ¹, ļ): Æ Ï³Ûëñ ¨ Ç ½ûñë Ýáñ³ Ûáõë³ó»³É (´áõ½., 3-ñ¹, Æ)=ÐáõÛë ¹Ý»Éáí ϳÛëñÇ ¨ Ýñ³ ½áñùÇ íñ³: ¹) ²ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ ÇÙ³ëï. ûñÇݳϪ ºõ »ñ¹Ýáõ Þ³åáõÑ ³ñù³ÛÝ Û³ñ»·³ÏÝ ¨ Ç çáõñ ¨ Ç Ïñ³Ï (´áõ½., 4-ñ¹, ļ)=Þ³åáõÑ ³ñù³Ý »ñ¹íáõÙ ¿ ³ñ»·³Ïáí, çñáí ¨ Ïñ³Ïáí: ´³½áõÙù ·³Ûó»Ý Û³ÝáõÝ (=³ÝáõÝáí) ÇÙ ¨ ³ëÇó»Ý ÿ »ë »Ù (ÔáõÏ., Ʋ, 8): ºñ¹áõÇñ ÇÝÓ Ûûñ¿Ýë (=ÏñáÝáí) ùá (´áõ½., 4-ñ¹, ļ): ») ²Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ Ñ³Ûó³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ųٳݳÏ. ûñÇݳϪ ÆëÏ Ç ·Ý³ÉÝ êÙµ³ï³Û (=»ñµ êÙµ³ïÁ ·ÝáõÙ ¿) Ç ä³ñëë ѳë³Ý»Ý ѳñϳѳÝù ϳÛë»ñ (Êáñ., 2-ñ¹, ÊÀ): ÆëÏ Ç ÉÇÝ»É Ù³ñïÇݪ (=ÏéíÇ Å³Ù³Ý³Ï) ѳñϳÝÇ ½ûñÝ ²ñ³ÛÇ (Êáñ., 1-ÇÝ, ĺ): ºõ Ç µ³Ë»É (=µ³Ë»ÉÇë) ½¹áõñë ï³ÝÝ, ٳﻳõ ³Õ³ËÇÝ ÙÇ, áõÝÏÝ ¹Ý¿ñ (¶áñÍ, Ä´, 13): ½) ²Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ ¨ ÇÙ³ëïáí ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ³ÛÉ µ³é»ñÇ Ñ³Ûó³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï óáõÛó ¿ ï³ÉÇë Ýå³ï³Ï. ûñÇݳϪ ä³ïñ³ëï »Ùù Ç ëå³Ý³Ý»É ¨ Ç Ù»é³Ý»É (ºÕÇß¿, ¿ç 73) =ä³ïñ³ëï »Ýù ëå³Ýí»Éáõ ¨ Ù»éÝ»Éáõ: àñå¿ë ûñ¿Ý ¿ñ ½³Ûñ ó·³õáñ Ç Ñ³ó Ù»Í Ïáã»É (´áõ½., 5-ñ¹, È´)=Ù»Í 210


ѳóÏ»ñáõÛÃÇ Ï³Ýã»É: ºõ ·Ý³ó ÅáÕáíáõñ¹Ý Ûáõï»É ¨ ÛÁÙå»É (Ü¿»Ù., À, 12)=áõï»Éáõ ¨ ËÙ»Éáõ: ¿) ²ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ÙÇ µ³Ý ÙÇ ³ÛÉ µ³ÝÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ, í»ñ³Í»Éáõ, ÷áË»Éáõ ÇÙ³ëï. ûñÇݳϪ ¼çáõñÝ Ç ·ÇÝÇ ¹³ñÓáÛó (²·., Ì, 453)=æáõñÁ ·ÇÝÇ ¹³ñÓñ»ó: ºõ ÑáõñÝ Ç çáõñ ¹³ñÓ³õ (²·., ξ, 544)=Îñ³ÏÁ çñÇ í»ñ³Íí»ó (ϳ٪ çáõñ ¹³ñÓ³í): ¼Ù³ï»³Ýë ¨ í¿åë Ç ÛáÛÝ É»½áõ ÷á˳ñÏ»³ó (Êáñ., 1-ÇÝ, ´)=سïÛ³ÝÝ»ñÝ áõ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñáõݳñ»ÝÇ ÷áË»ó (óñ·Ù³Ý»ó Ñáõݳñ»Ý): 2. º½³ÏÇ ïñ³Ï³ÝÇ Ñ»ï Ç Ý³Ë¹ÇñÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿. ³) Ü»ñ·áÛ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ ÇÙ³ëï (ï»°ë ѳٳå³ï³ëË³Ý ÑáÉáíáõÙÝ»ñÇ µ³ÅÝáõÙ). ûñÇݳϪ Ø»é³ÝÇ ¨ ²ñ³Û Ç å³ï»ñ³½ÙÇÝ (=å³ï»ñ³½ÙáõÙ) Ç Ù³ÝϳÝóÝ Þ³ÙÇñ³Ù³Û (Êáñ., 1-ÇÝ, ĺ): ºõ »·Çï ½å³ï³Ý»³ÏÝ ¶Ý»É Ç Ùûï³õáñ ï»ÕõáçÝ (´áõ½., 4-ñ¹, ĺ)=Ùáï³Ï³ ï»ÕáõÙ: µ) ìñ³ ÇÙ³ëïÁ. ûñÇݳϪ ²ñ¹ ÝÇ°ëï ¨ ·ñ»³° Ç ï³Ëï³ÏÇ (ºë³ÛÇ, È, 8)=ï³Ëï³ÏÇ íñ³: ØÇ áïÝë Ç ÙÇáÛ É»ñÇÝ (=ÙÇ É»é³Ý íñ³) ϳÛñ, ¨ Ù»õë áïÝë ÇÙ Ç ÙÇáÛ É»ñÇÝ (=ÙÇ ³ÛÉ É»é³Ý íñ³) ϳÛñ (´áõ½., 4-ñ¹, ̸): ·) òáõÛó ¿ ï³ÉÇë ųٳݳϪ ëáíáñ³µ³ñ ųٳݳÏÇ ÇÙ³ëï áõÝ»óáÕ µ³é»ñÇ Ùáï. ûñÇݳϪ ÌÝ»³É àñÙÁ½¹Ç Ç Å³Ùáõ ÇõñáõÙ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, ²)=Çñ ųÙÇÝ: Ú³ÛÝ٠ųٳݳÏÇ (=³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï) Çß˳Ýù ¨ ½ûñù ¨ ݳ˳ñ³ñù ³é ݳ ѳë³Ý¿ÇÝ í³Õí³Õ³ÏÇ (²·., ¸, 41): Æ Ñáíáõáõû³Ý (=ÑáííáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï) Ýáñ³ µ³½áõ٠˳ճÕáõÃÇõÝ ÉÇÝ¿ñ ³ß˳ñÑÇÝ (´áõ½., 4-ñ¹, ¸): 3. Æ Ý³Ë¹ÇñÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíÁ (ï»°ë §ÐáÉáíÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÃÛáõÝÁ¦ µ³ÅÇÝÁ): ì³ñÅáõÃÛáõÝ 169. ³ñ·Ù³Ý»É, µ³ó³ïñ»É, û á°ñ ÑáÉáíÇ Ñ»ï ¨ Ç°Ýã Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ ¿ ·áñͳÍí³Í Ç(Û) ݳ˹ÇñÁ: Øá°õï Ç ë»Ý»³Ï ùá: ºõ ³éó»ë ½ëñáõ³Ï¹ ÇõÕáÛ, ¨ ³ñÏó»ë Ç ·ÉáõË Ýáñ³: öáõóÛñ ѳë³Ý»É Ç ï»ÕÇ å³ï»ñ³½ÙÇÝ: ºõ ÛÇç³Ý»É ³ñ»·³Ï³ÝÝ Ç Ñ³ñ³õ³ÏáÕÙÝ ÏáÛë, ßÝã»Ý óñï³ßáõÝã ë³éݳٳÝÇù: ºõ ³Ñ³ »ñÏáõù Ç Ýáó³Ý¿ »ñóÛÇÝ Ç ÝÙÇÝ ³õáõñ Ç ·»Õ ÙÇ: ¼áñë ëå³Ý Ç Ï»Ý¹³Ýáõû³Ý ÇõñáõÙ: ºõ Ç ï³É ½µ³ñëÙáõÝë ã³ë³ó 볪 ÿ ¹áõ ÇÝÓ Û³ßï ³éÝÇó»ë: ºÏÝ ¹Çå»ó³õ ëÙ³ ûï³ñ å³ï³ÝÇ ÙÇ ³ß˳ñÑ³Ï³Ý Ç ÓÇ Ñ»Í»³É: ¼³ñÇõÝ Ãáõ˪ Ç ëåÇï³Ï ³ñÇõÝ ¹³ñÓáõó³Ý¿, ¨ ½Ù³½ 뻳õ Ç ëåÇï³Ï Ù³½ ßñç¿: ºõ áñ »ñ¹áõ³õ Ç ï³×³ñݪ »ñ¹Ýáõ Ç Ý³ ¨ Ç µÝ³ÏÇãÝ Ýáñ³£ Æ Ù»Í³ñ³Ýë ÇÝ㠽ݳ ÏáãÇó¿ ó·³õáñÝ: ²å³ »Ùáõï µ³½Ù»ó³õ Ûáõï»É ¨ ÛÁÙå»É: Ú»ï Ù³Ñáõ³ÝÝ ²µ·³ñáõ µ³Å³ÝÇ Ã³·³õáñáõÃÇõÝÝ Ð³Ûáó Û»ñÏáõë: ÚÇÙ³ëïáõÃÇõÝÝ ùá ÙÇ° Ñå³ñï³Ý³Ûñ: ÆëÏ Ã³·³õáñÝ ä³å ѳٳñ¿ñ Ç ÙÇïë Çõñ ÿ Ç å³ïÇõ ÇÝã Ýáñ³ ½³ÛÝ ³éÝÇó»Ý: àñ ѳõ³ï³Û ÛÇëª Ñ³õ³ï³Û Û³ÛÝ, áñ ³é³ù»³óÝ ½Çë: êÝáõóÇÝ ½Ý³, ¨ Ç ã³÷ ѳëáõóÇÝ: гۻó³ñáõù Ç Ó»½ í³ëÝ ³ñ³Ýóë ³ÛëáóÇÏ ½ÇÝã ³ñÅ³Ý Çó¿ ·áñÍ»É: Æ ëÇñï ¨ Ç Ù³ñÙÇÝ íëï³Ñ³ó»³É ³ñ³Ýó ½ûñ³õáñ³ó: Æ Ý³õ Ùï»³É ·Ý³ÛÇÝ Ç Âñ³Ï³Û: ºõ Ç Ùï³Ý»ÉÝ Ýáñ³ Ûºñáõë³Õ¿Ù, ¹Õñ¹»ó³õ ù³Õ³ùÝ ³Ù»Ý³ÛÝ: 211


ì³ñÅáõÃÛáõÝ 170. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñª Áݹ·Íí³Í µ³é»ñÁ ¹Ý»Éáí Ç Ý³Ë¹ñáí ¨ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíáí: ¶³Õûó Ðáõݳëï³ÝÇ ÏáÕÙ»ñÁ: Îáõéù»ñÇ ³ÝáõÝáí ¿ÇÝ »ñ¹íáõÙ: γå»ó Ýñ³Ý ϳå³ÝùÝ»ñáí ¨ ï³ñ³í ´³µ»ÉáÝ: Üñ³Ý Ýëï»óñÇÝ ÓÇáõ íñ³: ºÏ»É ¿ÇÝ Ýñ³Ý ï»ëÝ»Éáõ ¨ Éë»Éáõ Ýñ³ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: øá ÃßݳÙÇÝ»ñÇÝ å³ñïáõÃÛ³Ý ÏÙ³ïÝÇ: â¿ÇÝ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Ý³Û»É ³ñ»·³ÏÇ ×³é³·³ÛÃÝ»ñÇÝ: ´áñµáùí³Í Ïñ³ÏÇ íñ³ ÷³Ûï ¿ñ ³í»É³óÝáõÙ: âËݳۻóÇñ ùá ëÇñ»ÉÇ áñ¹áõÝ: ²ëáõÙ »Ýª ²ñÑÙÝÁ àñÙǽ¹ÇÝ Ññ³íÇñ»ó ׳ßÇ: úï³ñ ÃßݳÙÇÝ»ñÇ Ó»éùáí Ó»½ Ϲ³ïÇ: ²Û¹ µáÉáñ Ù³ïÛ³ÝÝ»ñÁ óñ·Ù³Ý»ó ³ëáñÇ É»½íáí: Üñ³Ýó ëáõ·Á áõñ³ËáõÃÛáõÝ Ï¹³ñÓÝ»Ù: ¶»ïÝ ³ÝóÝ»ÉÇë Ýñ³ÝóÇó ß³ï»ñÁ ˻չí»óÇÝ: ºñµ ݳ í³Ë׳Ýí»ó, ó·³íáñ»ó Ýñ³ áñ¹ÇÝ: ³í»É³óÝ»É-Û³õ»ÉáõÉ Ññ³íÇñ»É-Ïáã»É

óñ·Ù³Ý»É-÷áË»É, ÷á˳ñÏ»É, Û»ÕáõÉ Ë»Õ¹í»É-Ñ»ÕÓÝáõÉ

Üβð²¶Æð Ìàìàô (гïáõ³Í) ´³ñÇ ¨ ·»Õ»óÇÏ ¿ Íáí Ç Ë³Õ³Õ Å³Ù³Ý³ÏÇ, Ûáñų٠ѳݹ³ñï³ó»³É 1 ϳÛó¿ ۳ɻ³ó ¨ Ç Ùññϳó. Ç å³ñ½ ¨ Ûëï³Ï ųٳݳÏÇ, Ûáñų٠ÙÇï »¹»³É ݳÛÇóÇë Áݹ ÍÇÍ³Õ»É çáõñó Ýáñ³, áñ Û³½·Ç ³½·Ç ·áÛÝë óáõó³Ý»Ý 2 ½»ñ÷Ý »ñ÷Ý Ý³ñûïáõó , Ù»ñà ÍÇñ³ÝõáÛ, Ù»ñà ϳåáõï³ÏÇ, Ù»ñà 먳ݻñÏ »ñ³Ý·³ó. ¨ Ûáñų٠ù³Õóñ³ßáõÝã ëáÕáË í¿ïë í¿ïë ½ÙϳÝáõÝëÝ ×û×»³É 3 ×»Ù»óáõó³ÝÇó¿. Ûáñų٠áã µéÝáõû³Ùµ û¹áÛ Û³Ý¹·Ýáõû³Ý Í÷»³É ÏáÍÇó¿ ½»ñÏÇñª ½Çõñ ¹ñ³óÇ, ³ÛÉ Ëáñ ˳ճÕáõû³Ùµ ¨ ç»ñÙ»é³Ý¹ ëÇñáí ·ÇñÏë ³ñ4 Ï»³É å³ï»³É ϳÛó¿ ½ó³Ù³ù³õÝ : ²é³çÇÝ ·»Õ»óÏáõÃÇõÝ Íáíáõ ³Ûë ¿, ½Ç 3 ݳ ¿ ³ÏÝ Ù»Í Ëáݳõáõû³Ý çáõñóÝ µ³½Ùáõû³Ý , ¨ ۳ݻñ¨áÛà ۳ݹáõݹë 3 »Ý ·Ý³óù ÇõñáÛ Ûáñ¹áõû³ÝÝ áñå¿ë Û³Ûï ³éÝ»Ý ÷áñáõ³Íù »ñÏñÇ ¨ óÝóÕ³Ó¨ »ñ³Ïùª áñ »Ý Ç ÙÇçÇ Ýáñ³: ¼Ç çáõñù Íáíáõ ÷áñ»Ý ͳÏáï»Ý ½»ñÏÇñ, áñ ¨ ·Ý³Ý Ç ÝÙ³ Ù³Ýáõ³Í³å³ï ßñç³ÝûùÝ, ßñçÇÝ ÏáÍÇÝ Áݹ í³Ûñë 5 µ³½áõÙë, ÙÇÝ㨠ù³ÙÇÝ å³ñ½ÇÝ ³ÕÇ ×³ß³ÏùÝ ¨ ¹³éÝáõÃÇõÝù, ¨ ³å³ µÁÕ6 Ë»Ý Ç Ý»ñùáÛ Ç í»ñ ù³Õóñ ¨ ³Ýáõß ×³ß³Ïûù, ¨ ³éÝÇÝ ÁÙå»ÉÇ áõñ³Ë³ñ³ñ ³Ù»Ý³ÛÝǪ áñ ½»é³Ý Û»ñÏñÇ: ¸³ñÓ»³É ¨ ç»ñÙϳó ï»ÕÇù ÝϳﻳÉù »Ý Û»ñÏñÇ, ¨ Ç µ³½áõÙ ç»ñÙáõû9 Ý¿ª áñ Ùûñ»³É Ï³Û Ç ëÇñï »ñÏñÇ, »é³Ý »É³Ý»Ý ǵñ¨ ç»éáõó»³Éù Ññ³ïÇõù , í³ëÝ µ³½Ùáõû³Ý ç»ñÙáõû³Ý Ññ³ïÇݪ áñ ǵñ¨ ÑÝáó µáñµáùǪ »é³óáõó³Ý¿ ½Ýáë³: ºõ Ç ÏÕ½Çë µ³½áõÙë ·ï³ÝÇÝ Áëï ÝÙÇÝ ûñÇݳÏÇ, ¨ ³Ý¹ñ¿Ý ½»½»ñµ ÍáíáõÝ Áݹ µ³½áõÙ ï»ÕÇë ·ï³ÝÇÝ ç»ñÙáõÏù: ºõ ßáõñç ½·»ïáíùÝ áñ ·Ý³Ý Ç ó³Ù³ùǪ çáõñù ç»ñÙϳó µÕË»Ý Ë³éÝÇÝ Ç çáõñëÝ óñï³µáõÕËë. ¨ 212


³Ûëå¿ë ۳ٻݳÛÝ ï»ÕÇë ½ÝáÛÝ ·ï³Ý»ë: ºõ å³ï׳éù ׳éÇë ³Ûë »Ý, ½Ç óáõóÇóª ÿ ³Ù»Ý¨ÇÝ Û³Ù»Ý³ÛÝ ï»ÕÇë ÷áñ»³É ͳÏáï»³É ¿ »ñÏÇñ Ç çáõñó Ý»ñùÇÝ ³Ý¹Ý¹áó, áñ ½ÝáÛÝ Í³Ïáï»Ý ¨ Ç ÝÙÇÝ ·Ý³Ý ¨ Ç ÙÇçÇ ÝáñáõÝ ßñçÇÝ: ´³ñÇ ¨ ·»Õ»óÇÏ ¿ ¹³ñÓ»³É Íáí..., í³ëÝ »ñ³·ÁÝóóÝ ·Ý³óÇó çáõñóÝ ³Ý8 ¹Áݹáó, áñ å³Ûٳݳõáñ ã³÷áí µ³Å³ÝÇÝ µ³ßËÇÝ Áݹ ³Ù»Ý³ÛÝ ÏáÕÙ³Ýë, ÉÇÝ»É Ñ³Ý·Çëï ³Ù»Ý³ÛÝÇ: ´³ñÇ ¨ ·»Õ»óÇÏ ¿ ¹³ñÓ»³É Íáí, áñ ³ëåÝç³Ï³Ý ¨ ÑÇõñ³Ù»Í³ñ ¿ ·»ïáó µ³½Ù³ó, áñ ۳ٻݳÛÝ ï»Õ»³ó Ùï³Ý»Ý Ç Ý³: ²éÝáõ ³Ù÷á÷¿ ½³Ù»Ý»ëÇÝ, ¨ ÇÝùÝ Ï³Û Ç ÝáÛÝ ë³ÏÇ ¨ Ç ÝáÛÝ ë³ÑÙ³ÝÇ ³é³Ýó û9 ñáõû³Ý ¨ Û³õ»Éáõ³Íáõû³Ý: ´³ñÇ ¨ ·»Õ»óÇÏ ¿ ¹³ñÓ»³É Íáí, ½Ç ݳ ¿ ³ÏÝ ·É˳õáñ çáõñóÝ û¹áó, áñ å³ñ½ÇÝ »É³Ý»Ý Ç Ý³ ׳鳷³ÛÃÇõù ³ñ»·³Ï³Ý, 10 Û³éÝáõÉ Áݹ ³Õûï ¨ Ýáõñµ ç»ñÙáõû³Ùµùݪ ù³Õóñ³óáõó³Ý»É ½çáõñëÝ ù³Õóñ³óáõóÇã ï³åáíÝ, áñ Ó·ÇÝ »É³Ý»Ý Ç µ³ñÓáõÝë í»ñÇÝë: ºõ ³éÝáõÝ ç»ñÙáõÃÇõÝ Ç ï³åáÛ ³ñ»·³Ï³ÝÝ, ¨ ³å³ ¹³éÝ³Ý Ñáí³Ý³Ý Ñáí³Ý»ûù ³Ùåáóª áñ ½Ýá11 ë³ ÁݹáõÝÇÝ Ç ßÝã»É ÑáÕÙáó ³Ùå³í³ñ³ó : ... ºõ ³å³ ·³Ý ѳë³Ý»Ý çáõñùÝ, ÉÇÝÇÝ Û³ÝÓñ¨ë Ññ³Ù³Ý³õ ²ñ³ñãÇÝ, Ã³Ý³Ý ½»ñÏÇñ ¨ ³ñµáõó³Ý»Ý ½Ý³: ... ´³ñõáù ¨ ·»Õ»óÇÏ ¿ ¹³ñÓ»³É Íáí, ½Ç ¿ å³ï׳éù µ³ñÇ. ½Ç åݹ¿ ³Ùñ³óáõó³Ý¿ ½ÏÕ½Çëݪ áñ Ç ÙÇçÇ Ýáñ³ »Ý, ¨ å³ÑÇÝ ³é³Ýó íݳëáõª ¨ ³é³Ýó 12 ݻݷáõû³Ý Ï»ñ³ÏñÇÝ Ç Ýٳݿ ǵñ¨ Ç ó³Ù³ùÇ, ¨ ³éÝÇÝ Ç ÝÙ³ ·»Õ»óÇÏ 13 ûè³Ýù ï»Õõáç¿ Ç ï»ÕÇ, ¨ Ç Ñ³Ý·Çëï ³ÛÝáóÇϪ áñù ßñçÇÝ Ç ÝÙ³: ´³ñÇ ¿ 14 ¨ ·»Õ»óÇÏ ¿ ¹³ñÓ»³É Íáí, ½Ç ¿ å³ï׳éù µ³ñÇ, ù³Ý½Ç ÝáíÇÝ ÁÝïñÇÝ ¨ 15 ë³ÑÙ³ÝÇÝ ³ß˳ñÑù Ç ÙÇÙ»³Ýó: ºõ ¿ ¹³ñÓ»³É ׳ݳå³ñÑ Û³ï³Ï»³É Ç ß³Ñ í³×³é³Ï³Ý³ó, ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ Ï»ñå³ñ³Ýûù ÉóáõóÇã ¿ ϳñûïáõû³Ý Ù³ñ¹Ï³Ý: Þ³Ñ Ù»Í³ß³Ñ ¿ ٻͳï³Ýóª µ»ñ»Éáí ½í³×³éëÝ ³½·Ç ³½·Çë. 16 ¹³ñÙ³ÝÇã ¨ Ï»ñ³ÏñÇã ¿ ³Õù³ï³ó, ½Ç ·ï³Ý»Ý Ç å³ï׳éë Ýáñ³ ½å¿ïë ϳñûïáõû³Ý ϻݳó Çõñ»³Ýó: ºõ »ë ½Ç±Ýã Çó»Ù, ïϳñ ÙÇ ï³é³å»³É 17 Ï³É ×ß·ñïÇõ å³ïÙ»É ½Ù»Í³å³ÛÍ³é ·»Õ í³Û»Éãáõû³Ý Íáíáõ: (´³ñë»Õ λë³ñ³óÇ, ï»°ë ÂáéÝ., ´, ¿ç 26-29)

1

ѳݹ³ñï³ó»³É ϳÛó¿-ѳݹ³ñïíáõÙ ¿ »ñ÷Ý »ñ÷Ý Ý³ñûïáõó-·áõÛݽ·áõÛÝ Ý³ñáïÝ»ñÇ 3 í»ñ³ó³Ï³ÝÁ óÝÓñ³ó³Ï³ÝÇ ÷á˳ñ»Ý 4 ·ÇñÏë ³ñÏ»³É å³ï»³É ϳÛó¿ ½ó³Ù³ù³õÝ-·ñÏáõÙ-å³ïáõÙ ¿ ó³Ù³ùÁ 5 ³Ûëï»Õª ѳ٠6 ³éÝÇÝ-¹³éÝáõÙ »Ý, ÉÇÝáõÙ »Ý 7 Ññ³ï-µáó³í³é Ïñ³Ï 8 å³Ûٳݳõáñ-ѳí³ë³ñ, ã³÷³íáñ 9 ³é³Ýó ûñáõû³Ý-³é³Ýó 2

å³Ï³ë»Éáõª Ýí³½»Éáõ ³Õûï-Ù»ÕÙ 11 ³Ùå³í³ñ-³Ùå»ñÁ óñáÕ 12 ³éÝÇÝ. ³Ûëï»Õª ßÇÝíáõÙ »Ý 13 Ç Ñ³Ý·Çëï ³ÛÝáóÇÏ-Ýñ³Ýó ѳݷëïÇ Ñ³Ù³ñ 14 ÁÝïñÇÝ-µ³Å³ÝíáõÙ »Ý 15 ³Ûëï»Õª ѳñà 16 Ç å³ï׳éë-ßÝáñÑÇí, ÙÇçáóáí 17 ³í»É³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ 10

213


¸²ê ºðºêàôÜÆÜܺðàð¸

Àܸ ¢ 196. Àݹ ݳ˹ÇñÁ ·áñͳÍíáõÙ ¿ ѳÛó³Ï³Ý, ë»é³Ï³Ý, ïñ³Ï³Ý, µ³ó³é³Ï³Ý ¨ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñÇ Ñ»ï: 1. гÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿. ³) лï, Ñ»ï ÙdzëÇÝ ÇÙ³ëïÝ»ñÁ (ѳïϳå»ë Ñá·Ý³ÏÇ Ñ³Ûó³Ï³ÝÇ Ñ»ï). ûñÇݳϪ ²õ³ñ µ³½áõÙ ³ÍÇÝ Áݹ Çõñ»³Ýë (´ ³·., ¶, 22)=Çñ»Ýó Ñ»ï: ¶³Ùù Áݹ ù»½ (=ù»½ Ñ»ï ÙdzëÇÝ) Û³ß˳ñÑÝ ùá (ÂáéÝ., ´, ¿ç 518): ì³×³é³Ï³Ýù Ó»ñ ˳éÝ»Ý çáõñ Áݹ ·ÇÝÇ (ºë³ÛÇ, ², 22)=·ÇÝáõ Ñ»ï: µ) òáõÛó ¿ ï³ÉÇë ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÁ ¹»åÇ ÙÇ ï»Õ (áõÕ¨áñÙ³Ý Ñ³Ûó³Ï³Ý). ûñÇݳϪ ²å³ Ññ³Ù³Ý ï³Ûñ Áݹ ÏáÕÙ³Ýë ÏáÕÙ³Ýë (=¹»åÇ ½³Ý³½³Ý ÏáÕÙ»ñ) ¹»ëå³Ýë ³ñÓ³Ï»É (²·., ², 22): Úáñų٠Áݹ ³ñ¨»Éë (=¹»åÇ ³ñ¨»Éù) ÁÝÃ³Ý³Ý (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ¶): ·) îñ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ ÇÙ³ëï (ݳ˹ñÇí ïñ³Ï³Ý). ûñÇݳϪ гۻó»³É Áݹ ݳ (=Ýñ³Ý ϳ٠Ýñ³ íñ³), ½³ñÑáõñ»ó³õ (¶áñÍ., Ä, 4): ¼³ñٳݳÛÇÝ ³Ù»Ý»ù»³Ý... Áݹ ÇÙ³ëïáõÃÇõÝÝ (=ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý íñ³) ¨ Áݹ å³ï³ë˳ÝÇë (=å³ï³ë˳ÝÝ»ñÇ íñ³) Ýáñ³ (ÔáõÏ., ´, 47): ܳ˳ÝÓ¿ñ ݳ Áݹ ÷³éëÝ (=÷³éùÇÝ) سÝáõ¿ÉÇ (´áõ½., 5-ñ¹, ÈÀ): ¹) ØÇçáí, ÙÇçÇó, íñ³ÛÇó, íñ³Ûáí, ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ùµ ÇÙ³ëïÝ»ñÁ. ûñÇݳϪ Àݹ »Õ»·³Ý ÷áÕ (=÷áÕáí, ÷áÕÇ ÙÇçáí) ÍáõË »É³Ý¿ñ (Êáñ., 1-ÇÝ, Ȳ): ²ÝóÇÝ Áݹ ÑáõñÝ ¨ Áݹ çáõñÝ (²·., Ò¶, 636)=²Ýó³Ý Ïñ³ÏÇ ¨ çñÇ ÙÇçáí: ºõ Ñáë»ó³õ ͳõ³É»ó³õ Áݹ ¹³ßïë (=¹³ßï»ñáí Ù»Ï) ³Ù»Ý³ÛÝ (²·., Ö´, 739): ») ¶áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ ÇÙ³ëï. ûñÇݳϪ Îáñ»³Ý Áݹ ùá Ó»éÝ (ö³ñå., 3ñ¹, Ôº)=Îáñ³Ý ùá Ó»éùáí: ̳é³Û áñ Áݹ áõÝÏÝ (=³Ï³Ýçáí) áã É뿪 Áݹ ÙϳÝáõÝë (=ÙϳÝÝ»ñáí) ï³Ý Éë»É ÝÙ³ (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ĺ): ½) î»Õ, áñÝ ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ ëáíáñ³µ³ñ Ý»ñ·á۳ϳÝ, ïñ³Ï³Ý ϳ٠ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñáí. ûñÇݳϪ Àݹ ³Ù»Ý³ÛÝ ÏáÕÙ³Ýë (=µáÉáñ ÏáÕÙ»ñáõÙ) ·³õ³é³óÝ ¹Ý¿ñ ÑÇÙáõÝë »Ï»Õ»ó»³ó (²·., Öľ, 831): ºõ ßñç¿ñ Áݹ ù³Õ³ùë ¨ Áݹ ·»Õë (ÔáõÏ., Ķ, 22)=ÞñçáõÙ ¿ñ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ ¨ ·ÛáõÕ»ñáõÙ: ¿) ²Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ ¨ Å³Ù³Ý³Ï óáõÛó ïíáÕ ·á۳ϳÝÝ»ñÇ Ñ»ï óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ųٳݳÏ. ûñÇݳϪ Àݹ ͳ·»É (=ͳ·»Éáõ ųٳݳÏ) ³ñ»·³Ï³ÝÝ ½·áõÝ¹Ý Û»ñÇë Ù³ëáõÝë µ³Å³Ý»³É Ç µ³Ý³ÏÝ ³ñϳݿÇÝ (ºÕÇß¿, ¿ç 66): Àݹ ³é³õûïÝ (=³é³íáïÛ³Ý) ѳݻ³É ï³Ý¿ñ ½Ï³å»³ÉëÝ Û³å³ñ³ÝëÝ Çõñ (ºÕÇß¿, ¿ç 152): Á) ºõ ß³Õϳåáí ÏñÏÝí»Éáí ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ÙÇç¨ ÇÙ³ëïÁ. ûñÇݳϪ ØÇ° ÉÇóÇ ÏéÇõ Áݹ Çë ¨ Áݹ ù»½, ¨ Áݹ ÑáíÇõë ÇÙ ¨ Áݹ ÑáíÇõë ùá (ÌÝݹ., Ķ, 8)=ÂáÕ ãÉÇÝÇ ÏéÇí ÇÙ ¨ ùá ÙÇç¨, ÇÙ ÑáíÇíÝ»ñÇ ¨ ùá ÑáíÇíÝ»ñÇ ÙÇ稣 214


²ÛëåÇëÇ ÏñÏÝáõÃÛ³Ùµ óáõÛó ¿ ïñíáõ٠ݳ¨ ³é³ñϳݻñÇ ÙdzëÇÝ í»ñóí³Í ÉÇÝ»ÉÁ, ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ. ûñÇݳϪ Àݹ ³Ûñ ¨ Áݹ ÏÇÝ ¨ Áݹ Ù³ÝáõÏ ³õ»ÉÇ ù³Ý ½ãáñ»ù ѳñÇõñ µÇõñ (²·., ÖÄÂ, 835)=îÕ³Ù³ñ¹, ÏÇÝ ¨ Ù³ÝáõÏ ÙdzëÇݪ ³í»ÉÇ ù³Ý ãáñë ѳñÛáõñ µÛáõñ: Ã) Î³Ë»É µ³ÛÇ Ùáï óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ³ÛÝ ³é³ñϳÝ, áñÇó ÙÇ µ³Ý ¿ ϳËíáõÙ. ûñÇݳϪ ºõ ϳ˻³ó ½Ýáë³ ãáõ³Ý³õ Áݹ å³ïáõѳÝÝ (Ú»ëáõ., ´, 15)=å³ïáõѳÝÇó: Å) γ½ÙáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ á×»ñª Áݹ ·ÇÝÇë Ùï³Ý»É=·ÇÝáíݳÉ, Ñ³Ý»É Áݹ ëáõñ=ëñÇ Ù³ïÝ»É, Áݹ ³Ï³Ùµ ѳۻÉ=Íáõé ³ãùáí ݳۻÉ, Áݹ ³Ûë Áݹ ³ÛÝ=³Ûë áõ ³ÛÝ ÏáÕÙ: 2. Àݹ ݳ˹ÇñÁ ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï ³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù ÷áË³Ý³Ï µ³éÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ÷á˳ñ»Ý, ¹ÇÙ³ó, »ñµ»ÙÝ ¿Éª ѳٳñ ÇÙ³ëïÝ»ñÁ. ûñÇݳϪ ܳ ÇÝÓ ã³ñ Áݹ µ³ñõáÛ Ñ³ïáÛó (´áõ½., 4-ñ¹, ̸)=ܳ ÇÝÓ µ³ñáõ ÷á˳ñ»Ý (¹ÇÙ³ó) ã³ñ ѳïáõó»ó: سÑáõ å³ïÇÅ ÷áË³Ý³Ï Áݹ í³ïáõû³ÝÝ Ïñ»Ý (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ĸ)=ì³ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ (¹ÇÙ³ó) Ù³Ñí³Ý å³ïÇÅ »Ý ÏñáõÙ: ²ÏÝ Áݹ ³Ï³Ý, ³ï³ÙÝ Áݹ ³ï³Ù³Ý (ºÉù, Ʋ, 24)=²ãùÇ ÷á˳ñ»Ý ³ãù, ³ï³ÙÇ ÷á˳ñ»Ý ³ï³Ù: 3. Àݹ ݳ˹ÇñÁ »½³ÏÇ ïñ³Ï³ÝÇ Ñ»ï ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ñ»ï, Ñ»ï ÙdzëÇÝ ÇÙ³ëïÁ. ûñÇݳϪ ¸³ßÇÝë Ïé¿ñ Áݹ ÝÙ³ (²·., ÖƼ, 877)=Ýñ³ Ñ»ï: Àݹ á±õÙ (=á±õÙ Ñ»ï) Ëûë»ó³Ûó (ºñ»Ù., ¼, 10): ø³ó³Ë Áݹ É»ÕõáÛ (=É»Õáõ Ñ»ï) ˳éÝ»³É Ù³ïáõó³Ý¿ÇÝ (²·., ̺, 476): 4. Àݹ ݳ˹ÇñÁ µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï, ³é³Ýó Ç Ý³Ë¹ñÇ, Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ÏáÕÙÇó, ÏáÕÙÁ (ÏáÕÙáõÙ) ϳ٠³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ÙdzÛÝ µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíÇ ÇÙ³ëï. ûñÇݳϪ ºõ »Õ¨ çáõñÝ å³ñÇëå Áݹ ³çÙ¿ (=³ç ÏáÕÙÇó) Ýáó³ (ºÉù., ĸ, 22): ÜÇ°ëï Áݹ ³çÙ¿ (=³ç ÏáÕÙÁ, ÏáÕÙáõÙ) ÇÙÙ¿ (سñÏ., Ä´, 36): ²Ûëå»ë ¿Éª Áݹ ÏáÕٳݿ §ÏáÕÙÇó¦, Áݹ ѳñ³õáÛ §Ñ³ñ³íÇó¦ ¨ ³ÛÉÝ: 5. Àݹ ݳ˹ÇñÁ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ï³Ïª ï³ñ³Í³Ï³Ý, ³Ûɨ »ÝóñÏÙ³Ý, Ñݳ½³Ý¹Ù³Ý ÇÙ³ëïÝ»ñáí. ûñÇݳϪ àã Éáõó³Ý»Ý ×ñ³· ¨ ¹Ý»Ý Áݹ ·ñáõ³Ý³õ (=³Ù³ÝÇ ï³Ï), ³ÛÉ Ç í»ñ³Û ³ßï³Ý³ÏÇ (سïÃ., º, 15): àñ áã Áݹ ÝáíÇÝ ûñÇÝûù Ùï³Ý¿ÇÝ (ºÕÇß¿, ¿ç 6)=àíù»ñ ã¿ÇÝ »ÝóñÏíáõÙ ÝáõÛÝ ÏñáÝÇÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 171. ³ñ·Ù³Ý»É, µ³ó³ïñ»É, û á°ñ ÑáÉáíÇ Ñ»ï ¨ Ç°Ýã Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ ¿ ·áñͳÍí³Í Áݹ ݳ˹ÇñÁ: Àݹ Ùï³Ý»É ³ñ¨áõÝ Ùïó¿ Ç µ³Ý³ÏÝ: ¼³ÛÉ ³Ï³Ý³õáñ ¨ ù³ç ³ñë Ç å³ñëÇÏ Ù³ñ¹Ï³Ý¿ ѳÝÇÝ Áݹ ëáõñ: ºõ ãá·³õ Áݹ ÝÙ³ »ÏÕ ¨ »Ùáõï Ç ïáõÝ Ýáñ³: ²õ»ñ¿ÇÝ ½³Ù»Ý³ÛÝ »ñÏÇñ ë³ÑٳݳóÝ, áñ Áݹ ä³ñëÇó ó·³õáñáõû³ÙµÝ ¨ Áݹ Çß˳Ýáõû³ÙµÝ ¿ñ: ¸³ï³ëï³Ý Ï³Û ÇÙ Áݹ ù»½: ²ñ¹ ³Õ³ã»Ù ½ù»½ ¨ ½³Ù»Ý»ë»³Ý, áñ Áݹ ùáÛáí Çß˳Ýáõû³Ùµ »Ý: Ú³ÛÝų٠ÃùÇÝ 215


Áݹ »ñ»ëë Ýáñ³: ²é³ù»óÇÝ Áݹ ³Ù»Ý³ÛÝ ·³õ³éÝ: ¶Ý³° ¹áõ Ç ÏáÕÙÝ Ñ³ñ³õáÛ Áݹ ׳ݳå³ñÑ, áñ Çç³Ý¿ Ûºñáõë³Õ»Ù¿ Ç ¶³½³: ºõ »Ã¿ ï»ë³ÝÇó»ë ÁÝÏ»ñÇ ùá ³ÝÏ»³É Áݹ µ»é³Ùµ, ÙÇ° ½³Ýó ³éÝÇó»ë ½Ýáí³õ, ³ÛÉ Û³ñáõëó»ë ½Ý³ Áݹ ÝÙ³: ÞñçÇ Áݹ ³Ýçñ¹ÇÝ ï»ÕÇë: ̳ÍÏ»óÇÝ ½Ù³ñÙÇÝ ëñµáÛÝ ¸³ÝÇ¿ÉÇ Áݹ ÑáÕáí: Îéáõ»ó³Ý ï³ñÇ ÙÇ Áݹ ²Õáõ³ÝÇó ³ñù³ÛÇ: ÂáÛÉ ïáõù, ³ÝóÇó Áݹ »ñÏÇñ ùá: ²ñ¹ ÷áË³Ý³Ï Áݹ Ó»ñª »ë ³Õ³ã»Ù ½Ó»½: Æ Í³·»É ÇõñáõÙ »É³Ý¿ Áݹ ѳñ³õ, ¨ å³ïÇ Áݹ ÑÇõëÇëÇõ: ¶ïÇÝ ½Çë å³Ñ³å³ÝùÝ, áñ ßñç¿ÇÝ Áݹ ù³Õ³ùÝ: ØÇ° ÉÇóÇ å³ï»ñ³½Ù Áݹ Çë ¨ Áݹ ù»½: ºõ ³ÛÉÝ ³Ýϳõ Û»ñÏÇñ µ³ñõáù, ¨ »É»³É ³×»ó»³É ï³Ûñ åïáõÕ, ¨ µ»ñ¿ñ Áݹ ÙÇáÛ »ñ»ëáõÝ ¨ Áݹ ÙÇáÛ í³ÃëáõÝ ¨ Áݹ ÙÇáÛ Ñ³ñ»õñ: îñïÙ»³É Áݹ Ù³Ñ ³ÕçϳÝÝ, ïËñ³ó»³É ë·³Ûñ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 172. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñª Áݹ·Íí³Í µ³é»ñÁ ¹Ý»Éáí Áݹ ݳ˹ñáí ¨ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíáí: ìÇ×áõÙ ¿ÇÝ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï: ò³Ù³ù »ÉÝ»ÉÇë å³ï³Ñ»ó Ýñ³Ý ÙÇ Ù³ñ¹ ù³Õ³ùÇó: ²í»ï³íáñÝ»ñ áõÕ³ñÏ»ó Çñ »ñÏñÇ µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÁ: Üñ³Ýù ¿É ·Ý³óÇÝ Ýñ³Ýó Ñ»ï: ²Ýó³Ý Ðáñ¹³Ý³Ý ·»ïáí: ´áõëÝ»ÉÇë ãáñ³ó³í: ÆëÏ ä³ñëÇó ó·³íáñÁ ½³ñÙ³ó³í Øáõß»ÕÇ µ³ñ»ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ ù³çáõÃÛ³Ý íñ³: Üñ³Ýó ѳٵ³íÁ ï³ñ³Íí»ó ³ÙµáÕç ³ß˳ñÑáõÙ: ²ÛÉ ×³Ý³å³ñÑáí ·Ý³óÇÝ Çñ»Ýó »ñÏÇñÁ: ¼³ñÙ³ó³í Ýñ³ Ëáëù»ñÇ íñ³: Ò»ñ ³Ý³ëáõÝÝ»ñÁ ÃáÕ áõï»Ý ѳñ¹ª ·³ñáõ Ñ»ï ˳éݳÍ: ºñ»ëáõÝ ï³ñÇ Ïéí»ó Çñ ÃßݳÙÇÝ»ñÇ ¹»Ù: Ø»Í íÇÑ Ï³ Ù»ñ ¨ Ó»ñ ÙÇç¨: ØÇ° ݳ˳ÝÓÇñ Ýñ³ ÷³éùÇÝ: γËí»ó »ñÏÝùÇ ¨ »ñÏñÇ ÙÇç¨: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 173. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñª Áݹ·Íí³Í µ³é»ñÁ ¹Ý»Éáí Áݹ ݳ˹ñáí ¨ ѳٳå³ï³ëË³Ý ÑáÉáíÝ»ñáí (ë»é³Ï³Ý, ïñ³Ï³Ý, µ³ó³é³Ï³Ý, ·áñÍdzϳÝ):

Üñ³ ÷á˳ñ»Ý ó·³íáñ»ó Ýñ³ áñ¹ÇÝ: гßïíÇñ ùá »Õµáñ Ñ»ï: Ò³·»ñÇÝ Ïï³ù³óÝÇ Çñ è»ñÇ ï³Ï: ²ë³, áñ ëñ³ÝóÇó Ù»ÏÁ ÝëïÇ ùá ³ç ÏáÕÙáõÙ, ÇëÏ ÙÛáõëÁª Ó³Ë ÏáÕÙáõÙ: Üëï»óÇÝ Í³é»ñÇ ï³Ï: Üñ³ ùáõÛñ»ñÁ »Ï»É ¿ÇÝ Ýñ³ Ñ»ï: ÆÙ Ó»éùÇ ï³Ï áõݻ٠½ÇÝíáñÝ»ñ: гÛáó ³ß˳ñÑÝ ÁÝϳí å³ñëÇó ³Ýûñ»Ý ÉÍÇ ï³Ï: Ðð¸ºÐ 1

Æó¿± ï»ë»³É Ûáñų٠Ññ¹»Ñ ½Ù»Í³Ù»Í ï³Ýó ѳñϳÝÇóÇ, ½Ç³ñ¹ óáÉ³Ý³Û µáóÝ ¨ ÍáõËÝ ¨ ³Ý¹ñ Û»ñÏÇÝë ÏóÇ, ¨ ãÇù áñ ÅïÇ Ù³ïã»É ¨ ½ã³ñÝ ßÇçáõ2 ó³Ý»É. ³ÛÉ ³Ù»Ý³ÛÝ áù Áݹ ³ÝÓÇÝ ×»åÇ ¨ ½ÇõñÝ ÙdzÛÝ ·Çï¿. ¨ Ññ¹»ÑÝ áã Ù»ÕÙáíª ³ÛÉ ë³ëïÇÏ ½³Ù»Ý³ÛÝ ×³ñ³Ï»ëóÇ. ¨ µ³½áõÙ ³Ý·³Ù ³Ù»Ý³ÛÝ ù³Õ³ùÝ ßáõñç ϳÛó¿ ¨ ï»ëáÕù ¨»Ã ã³ñ»³óÝ ÉÇÝÇóÇÝ, ¨ áã ½ûñ³õÇ·Ý ¨ û·Ý³216


ϳÝù: ºõ ³Ý¹ Çó¿ ï»ë³Ý»É ½Ç áã ÇÝã û·áõïÝ ÉÇÝÇóÇÝ áñ ßáõñçÝ Ï³Ûó»Ý, ³ÛÉ 3 Çõñ³ù³ÝãÇõñ áù ½Ó»éë Ó·Çó»Ý ¨ Ýáó³ áñ ³é ųٳÛÝ Çó»Ý »Ï»³Éª ½ï»ÕÇ ÇÙÝ óáõó³ÝÇó»Ý, ϳ٠Áݹ å³ïáõѳÝë ½µáóÝ óáɳó»³É, ϳ٠½·»ñ³ÝëÝ áñ 4 5 ѳå ÏÇë³Ûñ»³ó ³ÝϳÝÇóÇÝ, ϳ٠áÕçáÛÝ ÇëÏ ½÷áÕáóëÝ áñ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ 6 Ç ë»³ÝóÝ ¨ Ç ÙáõÃÇó ½»ñͳÝÇóÇÝ ¨ Û»ñÏÇñÝ ÏáñͳÝÇóÇÝ: Æó»Ý ûñ¨ë ¨ 7 µ³½áõÙù ۳ݹ·áõÝù ¨ Ç íë»ñ »Ï»³Éùª áñ ¨ Ùûï ÇëÏ ÅïÇóÇÝ Ç Ññ¹»Ñ ßÇÝáõ³ÍáÛÝ Ñ³ë³Ý»É. áã ½Ç Ó»éÝ ï³Ûó»Ý ¨ ½ã³ñÝ ßÇçáõó³ÝÇó»Ý, ³ÛÉ ½Ç ó³ÝϳÉÇ ÇÙÝ ½ï»ëÇÉÝ Ñ³Ù³ñÇóÇÝ ÛáñÅ³Ù Ç ÙûïáÛÝ ëïáÛ· ϳñÇó»Ý ÝßÙ³ñ»É, áñáó ÙÇÝã Ç µ³ó»³ÛÝ Ï³ÛÇݪ ã»ñ¨¿ñ ³ÛÝå¿ë: ºõ ³ÝïÇ ½Ç±Ýã û·áõï ·ï³ÝÇó»Ý, µ³Ûó ÿ ÙdzÛÝ íݳë: ºõ »Ã¿ ·»Õ»óÇÏ ¨ë ¨ Ù»Í³Ù»Í ßÇÝáõ³ÍùÝ Çó»Ý, ½³ÛÝ 8 ѳٳñÇÝ »ÕáõÏ ¨ áÕáñÙ µ³½áõÙ ³ñï³ëáõ³ó ³ñųÝÇ: ܳ ¨ ¿ ÇëÏ áÕáñÙ 9 ï»ëÇÉ. ù³Ý½Ç ëÇõÝùÝ Ñ³Ý¹»ñÓ ³Ë³õ»Õ³·¿ë ËáÛ³ÏûùÝ Ù³ÝñÇóÇÝ ¨ Ç Û³ï³ÏëÝ ÏáñͳÝÇóÇÝ. ¨ Çó¿ ÇÝã µ³½áõÙ ½áñ ÇÝù»³Ýù µ»ÏïÇó»Ý, Ï¿ëÝ Ç ÑñáÛÝ ³Ûñ»ëóÇ, ¨ ½Ï¿ëÝ ßÇÝáÕ³óÝ Ó»éùÝ ÙÕÇó»Ý ÁÝÏ»ÝáõóáõÝ, ½Ç ÙÇ ¨ë ù³Ý ½¨ë 10 ë³ëïÇÏ ç³Ùµ ÑñáÛÝ ÉÇÝÇóÇ: ²Ý¹ Çó¿ ï»ë³Ý»É ¨ ½µ³½áõÙ å³ïÏ»ñëÝ ½áñ ³½·Ç ³½·Ç Ýϳñáõù ù³Ý¹³Ï»³É ¹ñûß»³É, áñù Ûáñų٠ӻÕáõÝùÝ µ³Ý³Ûó»Ý 11 ¨ Ù»ñÏ Û³ñϳóÝ ÉÇÝÇóÇÝ, µ³½áõÙ ³Ýßùáõû³Ùµ Ù»ñϳó»³É ˳ÝÓ³ï»³É Ýß³õ³Ï ϳÛó»Ý. ¨ ½³½·Ç ³½·Ç ½Ñ³Ý¹»ñÓëÝ, ¨ ½áëÏ»Õ¿Ý ¨ ½³ñÍ³Ã»Õ¿Ý ³12 ÝûÃëÝ, ½áñ Û³ÝϳñÍ áõñ»ù ï³Ýáõï¿ñÝ Ñ³Ý¹»ñÓ Çõñáí ÙdzÛÝ ³ÙáõëÝáíÝ 13 14 ï»ë³Ý¿ñ, ë³å³ïù ѳݹ»ñÓÇóÝ ¨ ËÝÏáóÝ Ï³õß³ñ³Ûù Ç Ù³ñÙ³ñ³Ïáõé 15 ë»Ý»³ÏëÝ Û»ñ÷Ý»ñ÷Ý Ï׿ÇóÝ ¹ñáõ³·³óݪ ³Ù»Ý³ÛÝ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ Ç ÙÇáÛ 16 ÑñáÛÝ ·é»ÑÇÏ Ï³×³é³Ýáó ÉÇÝÇóÇ£ ºõ ѳë³Ý¿ ï»ë³Ý»É ³ÛÝáõÑ»ï¨ ³Õµ³17 ÏÇñë, áñóõáñë , Ãdzõáñë, ½³Ù»Ý»ë»³Ý ˳éÝ ¨ ³Ýѳñó Ç Ý»ñùë ÙﻳÉ: ºõ ³ÛÉ ÇÝã áã Çó¿ ³Ý¹ ï»ë³Ý»Éª µ³Ûó ÙdzÛÝ çáõñ ¨ Ñáõñ ¨ ϳõ ¨ ÙáËÇñ ¨ ½÷³ÛïëÝ Ã»ñ³Ûñ»³óë: (ÚáíÑ³Ý àëÏ»µ»ñ³Ý. ï»°ë ÂáéÝ., ², ¿ç 165-168) 1

÷Ë. Çó¿± ùá ï»ë»³É ×»å»É Áݹ ³ÝÓÇÝ-ÇÝùÝ Çñ ѳٳñ Ñá·³Éáõ ßï³å»É 3 ³Ûëï»Õª ¹»é Ýáñ

Ý߳ݳÏáõÙ »Ýª ó³í³ÉÇ ÑáÙ³ÝÇß ¿ ѳçáñ¹ µ³éÇÝ 10 ç³Ùµ- Ï»ñ, ׳ñ³Ï 11 ÷Ë. Ç Û³ñϳóÝ

2

9

4

12

ѳå-Ùdzݷ³ÙÇó ³Ûëï»Õª å³ïß·³Ùµ ÇÙ³ëïáí 6 ÙáÛÃ, ÙáõÃÇ, Çó. Ý»óáõÏ, ѻݳñ³Ý 7 ۳ݹ·áõÝù ¨ Ç íë»ñ »Ï»³Éù. ÑáÙ³ÝÇß µ³é»ñ »Ýª íï³Ý·Ç Ù»ç Ý»ïíáÕÝ»ñ, ѳݹáõ·Ý»ñ 8 »ÕáõÏ ¨ áÕáñÙ. ÝáõÛݳÝÇß µ³é»ñ »Ý, 5

Û³ÝϳñÍ áõñ»ù-ùÇ㠳ݷ³Ù ë³å³ï-³ñÏÕ 14 ϳõß³ñ³Û (ËÝÏáó)-ËÝÏ³Ù³Ý 15 Ïáõ×, ÏÇ×-ϳñÍñ ¨ ÷³ÛÉáõÝ ù³ñ, Ù³ñÙ³ñ 16 ·é»ÑÇÏ Ï³×³é³Ýáó-ѳë³ñ³Ï (é³ÙÇÏ) Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳí³ù³ï»ÕÇ 17 áñóõáñ-ÏáÕáí ï³ÝáÕ 13

217


Àêî ¢ 197. Àëï ݳ˹ÇñÁ ·áñͳÍíáõÙ ¿ ѳÛó³Ï³Ý, ïñ³Ï³Ý ¨ µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñÇ Ñ»ï: 1. ³) ºÉ³Ý»É, ³Ýó³Ý»É, Ñ³Ý»É ¨ ÝÙ³Ý µ³Û»ñÇ Ùáï Áëï ݳ˹ÇñÁ, ¹ñí»Éáí ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÇ íñ³, Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ¹áõñë, ÙÇ µ³ÝÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ, áñÝ ³ß˳ñѳµ³ñ ϳñ»ÉÇ ¿ óñ·Ù³Ý»É ݳ¨ µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíáí. ûñÇݳϪ γٿñ ó·³õáñÝ Áëï ù³Õ³ùÝ (=ù³Õ³ùÇó ¹áõñë) »É³Ý»É (²·., Æ, 219): ºõ ³Ùå³ñÇßïù ³ÝóÇÝ Áëï ë³ÑÙ³Ý (Úáíµ, Ƹ, 2)=ë³ÑÙ³ÝÇó: àã ϳñ³óÇÝ Ñ³Ý»É Áëï Óáñ³ÏÝ (²·., Öĸ, 811)=³ÛÝ Óáñ³ÏÇó ¹áõñë: ²Ýó¿ù Áëï çáõñ¹ (´ ³·., ľ, 21)=²Ýó»ù ³Û¹ çñÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ: µ) гÛó³Ï³ÝÇ Ñ»ï (ѳïϳå»ë Ñá·Ý³ÏÇ ÃíáõÙ) Ý߳ݳÏáõÙ ¿ª Áëï, ѳٳӳÛÝ, ѳٻٳï, å»ë, ݳۻÉáí. ûñÇݳϪ ØÇ° Áëï ³ãë ¹³ïÇù, ³ÛÉ áõÕÇÕ ¹³ï³ëï³Ý ³ñ³ñ¿ù (ÚáíÑ., ¾, 24)=²ãù»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï (³ãù»ñÇ ï»ëùáí) ÙÇ° ¹³ï»ù, ³ÛÉ áõÕÇÕ ¹³ï³ëï³Ý ³ñ»ù: γó Áëï Çëª ¨ »ë Áëï ù»½ (Úáíµ., ȶ, 6)=Øݳ ÇÝÓ å»ë, ¨ »ëª ù»½ å»ë: ²ÛÝ »Ý ³½·ù áñ¹õáó ÜáÛÇ Áëï ÍÝáõݹë Çõñ»³Ýó, Áëï ïáÑÙë Çõñ»³Ýó (ÌÝݹ., Ä, 32)=êñ³Ýù »Ý ÜáÛÇ áñ¹ÇÝ»ñÇ ³½·»ñÁª Áëï Çñ»Ýó ÍÝáõݹݻñÇ ¨ ïáÑÙ»ñÇ: 2. îñ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï Áëï ݳ˹ÇñÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ª Áëï, ѳٳӳÛÝ, ÝÙ³Ý, áñÝ ³ß˳ñѳµ³ñ ϳñáÕ ¿ óñ·Ù³Ýí»É ݳ¨ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíáí. ûñÇݳϪ ²é¿ù ½Ý³ ¹áõù, ¨ Áëï Ó»ñáó ûñÇݳóÝ (=Ó»ñ ûñ»ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, Ó»ñ ûñ»Ýùáí) ¹³ï»ó³ñáõù (ÚáíÑ., ÄÀ, 31): ºõ ï³Ýç»óÇÝ ½Ý³ ï³ëÝ Ù³ñ¹ª Áëï Ññ³Ù³ÝÇ (=Ññ³Ù³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, Ññ³Ù³Ýáí), ó·³õáñÇÝ (²·., ¾, 74)£ Àëï å³ïÏ»ñÇ (=å³ïÏ»ñÇ ÝÙ³Ý) ²ëïáõÍáÛ ³ñ³ñ ½Ù³ñ¹Ý (²·., È´, 329): 3. Àëï ݳ˹ÇñÁ µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï, ³é³Ýó Ç Ý³Ë¹ñÇ, óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ѳçáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ûñÇݳϪ ÙÇ Áëï ÙÇáç¿=Ù»Ï ³é Ù»Ï, ³Ù Áëï ³Ù¿=ï³ñ»óï³ñÇ, ûñ Áëï ûñ¿=ûñ»óûñ ¨ ³ÛÉÝ: ºõ ûñ Áëï ûñ¿ µ»ñ¿ÇÝ Çµñ¨ ½·¿ß ÁÝÏ»ÝáõÇÝ Ç Ù»Í Ññ³å³ñ³ÏÇÝ (ºÕÇß¿, ¿ç 139): ¼ëáó³Ý¿, áñ ÙÇ Áëï ÙÇáç¿ ³Ýáõ³Ý»ó³Ý ó·³õáñù (ÂáéÝ., ², ¿ç 360): ²Ûñ Áëï ³éÝ¿ ÙáÉáñ»ó³Ý (ºë³ÛÇ, ʾ, 15)=Æñ³ñ »ï¨Çó ÙáÉáñí»óÇÝ: ò ¢ 198. ò ݳ˹ÇñÁ ·áñͳÍíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ Ñ³Ûó³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï: ³) ò ݳ˹ÇñÝ ³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù ÙÇÝ㨠µ³éÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ, ¹ñí»Éáí ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÇ íñ³, Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ÙÇÝã¨. ûñÇݳϪ àñ ó³ÛÅÙ (=ÙÇÝ㨠³ÛÅÙ) ϻݹ³ÝÇ Ï³Û (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ƺ): ØÇÝ㨠ó³Ûëûñ (=ÙÇÝ㨠³Ûëûñ) ϻݹ³ÝÇ å³Ñ»ó»ñ ½Ýáë³ (ºÕÇß¿, ¿ç 143): µ) ²ë»É, ï³É, ѳñó³Ý»É µ³Û»ñÇ Ùáï ó ݳ˹ÇñÁ, ¹ñí»Éáí ѳÛó³Ï³Ý Ñá218


ÉáíÇ íñ³, ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ ÇÙ³ëï. ûñÇݳϪ ²ë¿ óݳ (=Ýñ³Ý) ¹³ï³õáñÝ (ÂáéÝ., ´, ¿ç 112): òÙ»½ ½Ç± ѳñó³Ý¿ù (ºÕÇß¿, ¿ç 135)ª ÆÝãá±õ »ù Ù»½ ѳñóÝáõÙ: ¼µ³ñëÙáõÝëÝ ½áñ Ç Ó»éÇÝ áõÝ¿ñª óáñ¹ÇÝ Çõñ óàñÙǽ¹ »ï (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, º)=´³ñëÙáõÝùÁ, áñ µéÝáõÙ ¿ñ Çñ Ó»éùáõÙ, ïí»ó Çñ áñ¹áõݪ àñÙǽ¹ÇÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 174. ³ñ·Ù³Ý»É, µ³ó³ïñ»É, û á°ñ ÑáÉáíÇ Ñ»ï ¨ Ç°Ýã Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ »Ý ·áñͳÍí³Í Áëï ¨ ó ݳ˹ÇñÝ»ñÁ: ¼³Ù»Ý³ÛÝ ³½·ë ÅáÕáí»³° ¨ ³Ýóá° Áëï ä³Ñ ¹áõéÝ Ç Ý»ñùë: ºõ Û³ÛÝų٠ѳïáõëó¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñ Áëï ·áñÍë Çõñ: Àëï ³ÛëÙ å³ï×»ÝÇ Ññáí³ñï³Ï »Ñ³ë Û³ß˳ñÑÝ Ð³Ûáó: Ƶñ¨ »ÉÇÝ Áëï ù³Õ³ùÝ... ³ë¿ Úáíë¿÷ óѳ½³ñ³å»ïÝ Çõñ: Àëï ϳٳó ùáó ³ñ³ ½ÇÝã ¨ ϳÙÇë: êáù³ »Ý áñ¹Çù ø³Ù³Û Û³½·ë Çõñ»³Ýó, Áëï É»½áõë Çõñ»³Ýó: àñáó çáõñÝ Áëï ³×»É ÉáõëÝÇݪ ³×¿, ¨ Áëï ÉÝáõÉݪ ÉÝáõ, ¨ Áëï å³Ï³ë»Éݪ å³Ï³ë¿: ºõ ϳï³ñ»³É ¹³Ñ׳óÝ ½·áñÍÝ Áëï Ññ³Ù³ÝÇÝ ì»Ñ¹»Ýß³åÑáÛ: ºõ ½ÙÇûñÇÝ³Ï ½Ã³·Ý ûñ Áëï ûñ¿ ÇÝù»³Ý ¨ ÝÙ³ ó·³õáñÝ ä³ñëÇó ½³ñ¹ å³ïñ³ëï¿ñ: ÄáÕáí»óÇÝ ½³Ù»Ý³ÛÝ ½·»ñÇÝ ù³Õ³ùÇÝ Ç ÙÇ í³Ûñ, ¨ ³ÝóáõóÇÝ Áëï î³÷»ñÝ Ï³Ùáõñç: ¼³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ Ï³ñ·³õ, ÙÇ Áëï ÙÇáç¿ á×áí å³ïÙ»óÇó: ºï óݳ ½Ã³·³õáñáõÃÇõÝÝ Ñ³½³ñ ³Ù: ò³ÛÅÙ »ë í³ëÝ ùá Û³ßï ³éÝ¿Ç: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 175. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñª Áݹ·Íí³Í µ³é»ñÁ ¹Ý»Éáí ѳٳå³ï³ëË³Ý Ý³Ë¹ñáí (Áëï, ó) ¨ ÑáÉáíáí (ѳÛó³Ï³Ý, ïñ³Ï³Ý, µ³ó³é³Ï³Ý): î³Ýç»óÇÝ Ýñ³Ýó ïñí³Í Ññ³Ù³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ºñµ»ù ã»Ý ³ÝóÝáõÙ Çñ»Ýó ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó: Üñ³ å»ë ³ñ¹³ñ Ù³ñ¹ ãϳ: â¿ÇÝ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ù³Õ³ùÇó ¹áõñë »ÉÝ»É: ÆÝã áñ å³ïÙáõÙ ¿ÇÝ ³Û¹ ù³Õ³ùÇ ßÇÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, Ù»Ï ³é Ù»Ï ·ñ»ó: ØÇ° ³ÝóÇñ ³Ûë µÉáõñÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ: Üñ³Ýó ¹³ï»óÇÝ Çñ»Ýó ·áñÍ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï: úñ»óûñ ·ñáõÙ ¨ óáõÛó ¿ñ ï³ÉÇë Ù»Í Ñ³½³ñ³å»ïÇÝ: î³ñ»óï³ñÇ ïáÝáõÙ ¿ÇÝ (ïûݳËÙµ¿ÇÝ) Ýñ³Ýó ÑÇß³ï³ÏÁ: ²Û¹ µáÉáñÁ ϳï³ñ»ó Çñ ëáíáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: Üñ³ÝóÇó Ïñïë»ñÝ ³ëáõÙ ¿ ÑáñÁ: Ö²èø (гïáõ³Í) 1. ºõ ÙÇ° ½³ñٳݳÛó»ë, »Ã¿ ûè µÝáõÃÇõÝÝ ½Ù³ñÙÇÝÝ Í³Ýñ »µ³ñÓ. 1 2 Ý³Ë ³ëï¿Ý ÇëÏ Û³ÛëÙ ³ñ³ñ³Íë áñ Ù»½ë »ñ¨ÇÝ, ¿° ÇÝã áñ µÝáõû³Ùµ ͳÝñ 2 ¿, ¨ ¿° ÇÝã áñ Û³Ëï³ñ³Ï³ó ûè ¿. ¨ ã¿ ÇÝã Áëï ͳÝñáõû³Ý ¨ áã Áëï Ù»219


Íáõû³Ý, ³ÛÉ Áëï Çñ³ó µÝáõû³Ý ³ñ³ñ³Íáó, áñå¿ë ½Ç³ñ¹ ¨ Çó¿: Àݹ¿±ñ ³Ù»Ý³ÛÝ Ù³Ûñù ٻͳٻÍù, ¨ ÿ ³Ù»Ý³ÛÝ ÇëÏ ³Ýï³éù Ïáïáñ»ëóÇÝ ¨ Ç çáõñ ³ÝϳÝÇóÇÝ, ãÁÝÏÕÙ»ëóÇÝ. ¨ ½³ë»ÕÝ ÙÇ ÷áùñÇÏ Ï³Ù ë³Ï³õ ÇÝã 3 ùÍáõ³ñ Û»ñϳÃáÛª ãϳñ¿ Íáí Ù»Í Ç í»ñ áõÝ»É: ºõ ³Ûëå¿ëª áã Áëï Ù»Íáõû³Ý 4 ÇÝã ¿ ¨ áã Áëï ͳÝñáõû³Ý, ³ÛÉ Û³ñ³ñãÇÝ ³ñáõ»ëï¿. µ³Ûó ë³Ï³ÛÝ »ñϳ5 ÃáÛ áõñáÛÝ ³é³ÝÓÇÝ ã¿ Ñݳñ Ç í»ñáÛ çáõñó ϳÉ, ³ÛÉ Ã»Ã¨ ÇõÇù Ï³Û Ç í»ñ³Û çñáó, ¨ ÏñÇ ï»Õ»³ó Ç ï»ÕÇë: ÈÝáõÝ ½Ý³õë ٻͳٻÍë »ñϳÃáí, ¨ ï³ÝÇÝ Ûá ¨ ϳÙÇÝ. ¨ ù³Ý½Ç ûè ¿ ÷³ÛïÇ µÝáõÃÇõÝ, µ³éÝ³Û Ã»Ã¨Ý ½Í³ÝñÝ: ²é Ù»õë 6 ¨ë ³ÛÉ ûñÇݳÏ. Ù³ñ¹ ãϳñ¿ µ³½áõ٠ųÙë Ç í»ñ³Û çáõñó ÕûÕ³É . ÿå¿ï ¨ 7 ½³ñáõ»ëïÝ ·ÇïÇó¿, ³ÛÉ ù³Ý½Ç ãϳñ¿ ϳñÇ Ç ïáÏ Ó·»É ³é³Ýó ѳݷã»ÉáÛ, 8 ³ß˳ïÇÝ µ³½áõÏùÝ, ¨ ѳñÏ ÉÇÝÇ ÁÝÏÕÙ»ÉáÛ: (껵»ñdzÝáë ºÙ»ë³óÇ. ï»°ë ÂáéÝ., ², ¿ç 272-273)

1

÷Ë. Û³Ûë ³ñ³ñ³Íë ϳ٪ Û³ñ³ñ³Íë Û³ÛëáëÇÏ 2 ³Ûëï»Õª ýǽÇϳå»ë 3 ùÍáõ³ñ-Ù»ï³ÕÇ Ïïáñ, ùÍáõ³ñ Û»ñϳÃáÛ-»ñϳÃÇ (µ³é³óǪ »ñϳÃÇó) Ïïáñ 4 áã Áëï Ù»Íáõû³Ý ÇÝã ¿-áã Ù»ÍáõÃÛáõÝÇó

ϳËáõÙ áõÝÇ ¨ áã... ûè ÇõÇù-ûè µ³Ý»ñáí, ³é³ñϳݻñáí 6 ÕûÕ³É, ÕûÕÇÙ, ÕáõÕÇÙ-ÉáÕ³É 7 Ç ïáÏ Ó·»É(ÇÙ)-»ñϳñ ï¨»É ß³ñáõÝ³Ï»É 8 ³Ûëï»Õª Ñá·Ý»Éáõ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ 5

2. ¼áñ ûñÇÝ³Ï Ûáñų٠µÅÇßÏÝ ½»ñϳÃÝ Ç ·áñÍ ³ñϳݿ ¨ ˳ñ³Ýë Ç Ù³ñÙÇÝÝ ¹Ý¿, áã ³ÛÝáõ Áݹ Ù³ñ¹áÛÝ ÏéáõÇ, ³ÛÉ Áݹ ó³õë Ù³ñïÝãÇ...£ ØDZÿ 1 ï»ë»ñ »ñµ»ù ½µÅÇßÏ ³é ó³ëÙ³Ý Ó»éÝ Ç ·áñÍ ³ñÏ»³É, ϳ٠³é ½³Ûñ³óáõë ÇÝã Ç Ë³ñ³Ýë Ù³ïáõó»³É, ϳ٠³ÛÉ ÇÝã ÝáÛÝåÇëÇ. ÿå¿ï ¨ ÑÇõ³Ý¹Çݪ »2 ñ»ëùÝ µÅßÏÇÝ ³Ñ³·ÇÝ Ãáõ»ëóÇÝ, ³ÛÉ µÅßÏÇÝ û·áõï ·áñÍ»É Ï³Û Ç ÙÇïë... : 3 ìÇñ³ÍÝ Ûáñų٠ï»ë³ÝÇó¿ ½µÅÇßÏݪ ½Ç Ïïñ»É ½í¿ñÝ Ï³ÙÇóÇ, ³Ñ³·ÇÝ Ñ³Ù³ñÇ, ¨ ǵñ¨ Ç ÃßݳÙõáÛ Ëáõë³÷¿. ÇëÏ Ûáñų٠µÅßÏ»ëóÇ, ½áñ »ñµ»ÙÝ ï»ë³Ý¿ñ ¨ ½»ñ»ëë ¹³ñÓáõó³Ý¿ñª Û»ïáÛ Ùûï ѳÛÇ ¨ »ñÏÇñ å³·³Ý¿: ºÃ¿ ã·ÇïÇó»Ùù ÇëÏ, ½Ç ³é ½³Ûñ³óáõë ó³õáóݪ ÃßݳٳÝë ¹Ý»Ý ÑÇõ³Ý¹ùÝ µÅßϳóÝ, ¨ µÅÇßÏÝ Ý»ñ¿ ½³Ûñ³ó»ÉáóÝ. ù³Ý½Ç ·Çï¿ »Ã¿ áã Ç Ï³Ù³óÝ »Ý ÃÁßݳٳÝùݪ ³ÛÉ ³é ó³õë: ÆëÏ Ûáñų٠³å³ùÇÝÇÝ Û³Ëï¿Ýª ¨ í³ñÓ ¨ë ï³Ý 4 Ýáó³, ½áñë ³Ý³·áñáÝë ѳٳñ¿ÇÝ. ï³Ý í³ñÓëª áã ǵñ¨ å³Ñ³Ý绳Éù, ³ÛÉ ÇÝùݳϳ٠Ûûųñáõû³Ùµ: (껵»ñdzÝáë ºÙ»ë³óÇ. ï»°ë ÂáéÝ., ², ¿ç 294-295) 1

ëáíáñ³µ³ñª ³é ½³Ûñáõóë-½³ÛñáõÛÃÇó, µ³ñÏáõÃÛáõÝÇó 2 Ï³Û Ç ÙÇïë-Ùï³¹ñí»É ¿

220

3 4

í»ñù áõÝ»óáÕÁ ³Ý³·áñáÛÝ Ï³Ù ³Ý³·áñáÝ-¹³Å³Ý, ³Ý·áõÃ


¸²ê ø²è²êàôܺðàð¸ ܲʲ¸ðàôÂÚàôÜÜºð ¢ 199. ´³óÇ µáõÝ Ý³Ë¹ÇñÝ»ñÇó (³é, ½, Ç, Áݹ, Áëï, ó), ·ñ³µ³ñáõÙ Ï³Ý Ý³Ë¹ÇñÝ»ñÇ ¹»ñáí ѳݹ»ë »ÏáÕ ³ÛÉ µ³é»ñ (í³ëÝ, Û³Õ³·ë, ³é³Ýó, ½Ñ»ï, ³é³çÇ, ½ÏÝÇ, Ç ë³Ïë ¨ ³ÛÉÝ), áñáÝù ÏáãíáõÙ »Ý ݳ˳¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¸ñ³Ýù ͳ·áõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ËáëùÇ Ù³ë»ñÇó, Ù»Í Ù³ë³Ùµ ù³ñ³ó³Í ÑáÉáí³Ó¨»ñ »Ý ¨ Ñ³×³Ë ·áñͳÍí³Í µáõÝ Ý³Ë¹ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï (å³ï׳é³õ, ³Õ³·³õ, Ç Ý»ñùáÛ, Ç í»ñ³Û, ǵñ¨ ½, Ù»ñÓ ³é, ÙÇÝã¨ ó ¨ ³ÛÉÝ): ܳ˳¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ÁݹѳÝñ³å»ë ¹ñíáõÙ »Ý Çñ»Ýó ËݹÇñÝ»ñÇó ³é³ç: àñáß Ý³Ë³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ (ѳݹ»ñÓ, ½ÏÝÇ, ³é³çÇ) ϳñáÕ »Ý ·áñͳÍí»É ¨° ݳ˳¹³ë, ¨° »ï³¹³ë, ÇëÏ ÙÇ ù³ÝÇ Ý³Ë³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ (å¿ë, ã³÷, ³Õ³·³õ) ÉÇÝáõÙ »Ý ÙdzÛÝ »ï³¹³ëª áñå¿ë »ï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ µáõÝ Ý³Ë¹ÇñÝ»ñÇ (µ³óÇ ó-Çó), áñáÝù ·áñͳÍíáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ÑáÉáíÝ»ñÇ Ñ»ï, ݳ˳¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý ÙdzÛÝ Ù»Ï ÑáÉáíáí ËݹÇñ: гÛó³Ï³Ý Ëݹñáí ݳ˳¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

Ƶñ¨ ½, áñå¿ë ½ (=ÇÝãå»ë, ǵñ¨, ÝÙ³Ý, å»ë). Ƶñ¨ ½Ï»Õ¨ Ýé³Ý »Ý ³Ûïù ùá (ºñ·., ¸, 3): ºõ »Õ»ñá°õù ¹áõù, ³ë¿, Ëáñ³·¿ïù ǵñ¨ ½ûÓë (²·., ÐÀ, 602): àñå¿ë ½»Õµ³ñë ѳñ³½³ïë... Û³Ýå³ïáõÙ áõñ³Ëáõû³Ý áõñ³Ë ÉÇÝ¿ÇÝ (´áõ½., 4-ñ¹, ļ): ø³Ý ½. ²Ûë ݳ˳¹ñáõÃÛáõÝÁ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ïª ³) ϳ½ÙáõÙ ¿ ³Í³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ϳ٠µ³Õ¹³ï³Ï³Ý ³ëïÇ׳ÝÁ, ûñÇݳϪ нûñ ¨ ÇÙ³ëïáõÝÝ ¿ñ ù³Ý ½Ñ³ÛñÝ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, ¼)=ÐáñÇó ³í»ÉÇ Ñ½áñ ¨ ÇÙ³ëïáõÝ ¿ñ. µ) Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ã³÷, ûñÇݳϪ ºÃ¿ áõÝÇóÇù ѳõ³ïë ù³Ý ½Ñ³ï ٳݳÝËáÛ (سïÃ., ľ, 19)=ºÃ» ٳݳݻËÇ Ñ³ïÇ ã³÷ ѳí³ïù áõݻݳù: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. Ð³×³Ë ù³Ý ½-Çó ³é³ç ݳ˳¹ñáõÃÛ³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ ·áñͳÍíáõÙ »Ý ÙÇ ß³ñù ٳϵ³ÛÝ»ñª ³ñï³ùáÛ, ³ñï³ùë, Ç Ý»ñùë, Û³é³ç, Ç í»ñ, Ç í»ñáÛ ¨ ³ÛÉÝ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ù³Ý ½ ݳ˳¹ñáõÃÛ³Ý ËݹÇñÁ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ ëáíáñ³µ³ñ µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíáí. ûñÇݳϪ гÝÇÝ ½Ý³ ³ñï³ùáÛ ù³Ý ½³Û·ÇÝ ¨ ëå³ÝÇÝ (سïÃ., Ʋ, 39)=Üñ³Ý ³Û·áõó ¹áõñë ѳݻóÇÝ ¨ ëå³Ý»óÇÝ: ºõ »Ã¿ ¿ñ áù Ç í»ñ ù³Ý ½Ý³ ¨ ù³Ý ½áñ¹ÇÝ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, º)=ºí »Ã» Ýñ³ÝÇó ¨ Ýñ³ áñ¹áõó ³í»ÉÇ í»ñ Ù»ÏÁ ϳñ: Øûï Ç(Û), Ùûï ³é, Ù»ñÓ Ç(Û), Ù»ñÓ ³é. ä³ï³Ñ¿ñ ÝÙ³ Ù»ñÓ Ç ë³ÑÙ³Ýë ìñ³ó (ºÕÇß¿, ¿ç 75): ºñû³É Ýëï¿ñ Ùûï ³é ¹ÇÝ (´áõ½., 4-ñ¹, ĺ): ØÇÝ㨠Ç(Û), ÙÇÝ㨠ó. Ú³ñ¨ÙïÇó ÙÇÝ㨠۳ñ¨»Éë »ñÃ³Û (²·., ¾, 92): ²Ù»Ý»ùÇÝ Í³ÝÇó»Ý ½Çë Ç ÷áùñϳÝó ÙÇÝ㨠óٻͳٻÍë Ýáó³ (ºµñ., À, 11): 221


ê»é³Ï³Ý Ëݹñáí ݳ˳¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

ì³ëÝ (=ѳٳñ, å³ï׳éáí, Ù³ëÇÝ). ²ÕûÃë Ù³ïáõó³Ý¿ñ í³ëÝ Ýáó³ ÷ñÏáõû³Ý (²·., Æ, 224): гñóÇÝ ¨ óÝáë³ í³ëÝ Ýáñ³ (ºÕÇß¿, ¿ç 133): ì³ëÝ Ó»ñáÛ Û³Ù³éáõû³Ý¹ »Õ¨ ³Û¹ ³Ù»Ý³ÛÝ (ºÕÇß¿, ¿ç 161): Ú³Õ³·ë (=Ù³ëÇÝ, í»ñ³µ»ñÛ³É, ѳٳñ). Ú³Õ³·ë ßÇÝáõ³ÍáÛ ºñáõ³Ý¹³ß³ï ù³Õ³ùÇ (Êáñ., 2-ñ¹, ÈÂ): ²Õ³·³õ (=å³ï׳éáí, ѳٳñ). áõÝÇ »ï³¹³ë ·áñͳÍáõÃÛáõÝ: ²ÛÝñ ³Õ³·³õ å³ïáõÇñ¿ñ ÝÙ³ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, º): ä³ï׳é³õ, Ç å³ï׳éë (=å³ï׳éáí, å³ïñí³Ïáí, Ýå³ï³Ïáí, ѳٳñ). å³ï׳é³õ ݳ˳¹ñáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ ÙdzÛÝ »ï³¹³ë ·áñͳÍáõÃÛáõÝ: ºõ ѳïáõ³ÍÇ å³ï׳é³õ (=·³ÕÃÇ å³ïñí³Ïáí) ÷³Ëëï³Ï³Ý ÉÇÝÇ Û²ñï³ßñ¿ (Êáñ., 2-ñ¹, и): ºÕ»³ù ³é Ó»½... ¨ áã Ç å³ï׳éë ³·³Ñáõû³Ý (² »ë³Õ., ´, 5): ²é³ù¿ Ûºñáõë³Õ¿Ù ѳݹ»ñÓ Ñ»Í»É³½ûñáõ. ǵñ ÿ Ç å³ï׳éë ˳ճÕáõû³Ý (Êáñ., 2-ñ¹, ÄÂ): ²é³Ýó. àã ¿ å³ïÙáõÃÇõÝÝ ×ßÙ³ñÇï ³é³Ýó ųٳݳϳ·ñáõû³Ý (Êáñ., 2-ñ¹, Ò´): Ú»ï (=Ñ»ïá). ºõ Û»ï ÇÝÝ Ñ³½³ñ ³ÙÇ àñÙǽ¹ ó·³õáñ»ëó¿ (º½ÝÇÏ, 2ñ¹, ²): Ú»ï ³ÛÝáñÇÏ »ïáõ ½Ý³ ÁÝÏ»ÝáõÉ Ç Ëáñ íÇñ³åÝ (²·., Ä´, 136): ¼Ñ»ï (=»ï¨Çó). Þñç¿ÇÝ ½Ñ»ï Ýáñ³ (²·., Öļ, 818): ÂáÕó¿ ³Ûñ ½Ñ³Ûñ Çõñ ¨ ½Ù³Ûñ ¨ »ñÃÇó¿ ½Ñ»ï ÏÝáç ÇõñáÛ (ÌÝݹ., ´, 24): ¼ÏÝÇ (=»ï¨Çó, Ñ»ïá), ºÏ ½ÏÝÇ ÇÙ. ¨ Û³ñáõó»³É ·Ý³ó ½ÏÝÇ Ýáñ³ (سïÃ., Â, 9): ²Õ³Õ³Ï»³ó ½ÏÝÇ Ýáñ³ (¶ ³·., ľ, 10): ²é³çÇ (=³é³ç, ³éç¨). ·áñͳÍíáõÙ ¿ ݳ˳¹³ë, »ñµ»ÙÝ ¿Éª »ï³¹³ë: ²Í¿ÇÝ ½Ý³ ³é³çÇ Ù»ÍÇ Ã³·³õáñÇÝ Êáëñáíáõ (´áõ½., 3-ñ¹, À): Úáñų٠ùá ³é³çÇ ½Ù³ï»³Ý¹ ÁÝûéÝáõóáõÝ (²·., Öƾ, 897): Æ Ù¿ç (=Ù»ç, ÙÇç¨). ºõ ݳ ¿ç ¨ ëå³Ý ½³éÇõÍÝ Ç Ù¿ç ·µÇÝ (´ ³·., ƶ, 20): ºÕ¨ ˳ճÕáõÃÇõÝ Ç Ù¿ç ó·³õáñÇÝ ÚáõÝ³ó ¨ Ç Ù¿ç ó·³õáñÇÝ ä³ñëÇó (´áõ½., 4-ñ¹, Ʋ): Æ í»ñ³Û (=íñ³). ÉÇÝáõÙ ¿ ݳ˳¹³ë, ѳ½í³¹»åª »ï³¹³ë: Ú³ñӳϻó³Ý Ç í»ñ³Û µ»ñ¹ÇóÝ (ºÕÇß¿, ¿ç 68): àã ÃáÕÇÝ µÝ³õ ù³ñ Ç ù³ñÇ í»ñ³Û (´áõ½., 4-ñ¹, ̺): Æ Ý»ñùáÛ (=Ý»ñù¨, ï³Ï). ØݳÉáí Ç Ý»ñùáÛ Ó»³ÝÝ ½»ñÇë ïÇõë ¨ ½»ñÇë ·Çß»ñë (Êáñ., 2-ñ¹, ȼ): ڳݹÇÙ³Ý, ۳ݹ¿å (ݳ¨ª Ç Ñ³Ý¹¿å, Ç Ñ³Ý¹Çå¿), Áݹ¹¿Ù (=¹ÇÙ³ó, ¹»Ù). ºõ »Ñ³Ý ½²¹³Ù, ¨ µÝ³Ï»óáÛó ۳ݹÇÙ³Ý ¹ñ³ËïÇ (ÌÝݹ., ¶, 24): ´³Ý³Ï»ó³õ ۳ݹ¿å É»ñÇÝÝ (Üд): سïÇ°ñ, Û³é³ç»³° Áݹ¹¿Ù ëñáÛÝ (ºÕÇß¿, ¿ç 178): Æ Ó»éÝ (=Ó»éùáí, ÙÇçáóáí). àã ÙdzÛÝ Ç Ó»éÝ ³ñ³Ýó, ³ÛÉ ¨ Ç Ó»éÝ Ï³Ý³Ýó ëñµáó ù³ñá½»ó³õ ³õ»ï³ñ³ÝÝ (²·., Ô´, 684): öáË³Ý³Ï (=÷á˳ݳÏ, ÷á˳ñ»Ý). ·áñͳÍíáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù Áݹ 222


ݳ˹ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ: öáË³Ý³Ï Çõñ ÛÕ»³ó ½Çõñ ³Ãáé³ÏÇóÝ ½Ê³¹ (´áõ½., 4-ñ¹, ĺ): гïáõóÇÝ ÇÝÓ ã³ñ ÷áË³Ý³Ï Áݹ µ³ñõáÛ (ê³ÕÙ., Ⱦ (ÈÀ), 21): ¼ûñ¿Ý (=ÝÙ³Ý, å»ë). ¼ûñ¿Ý ³½³ï ¿ñ¿áÛ ßñç¿ÇÝ Ç Ù¿ç ͳÕϳµ»ñ É»ñ³Ýó (ºÕÇß¿, ¿ç 194)£ ê³Ïë, Ç ë³Ïë (=å³ï׳éáí, ѳٳñ). áõÝ»Ý Ã»° ݳ˳¹³ë, û° »ï³¹³ë ·áñͳÍáõÃÛáõÝ: ØÇ° ϳëϳͻñ Ç Ï³Ûë»ñ¿ ë³Ïë ³ÛÝñ (Êáñ., 2-ñ¹, È)=³Û¹ å³ï׳éáí (¹ñ³ ѳٳñ): ²Û¹å»ë ¿Éª Ç Ó»ñ ë³Ïë=Ó»ñ å³ï׳éáí, ÛáñáÛ Ç ë³Ïë=áñÇ å³ï׳éáí, áã Ç Ù»Õ³óÝ ë³Ïë=áã ³Û¹ Ù»Õù»ñÇ å³ï׳éáí ¨ ³ÛÉÝ: ´³ó³é³Ï³Ý Ëݹñáí ݳ˳¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

´³ó, µ³Ûó (=µ³óÇ). àã áù ·áÛñ Áݹ Ù»½ Ç ï³ÝÝ µ³ó Ç Ù¿Ýç »ñÏáóáõÝó (¶ ³·., ¶, 18): âÇù ³ëïáõ³Í µ³Ûó Ç Ýٳݿ (ºÕÇß¿, ¿ç 163): ¶³Õï (=·³ÕïÝÇ). ¶³Õï Ç Ùûñ¿Ý »ñóÛñ ۻϻջóÇÝ (Üд): лéÇ (=Ñ»éáõ). ֳϳï¿ñ áã Ñ»éÇ ÛÇõñÙ¿ µ³Ý³Ï¿Ý (Êáñ., 2-ñ¹, ʼ): ÜÁëï³õ ¸»Ýß³åáõÑ ³ñï³ùáÛ µ³Ý³ÏÇÝ... Ñ»éÇ »ñÏáï³ë³Ý Ññ³ë³Ë³õ (ºÕÇß¿, 159): Ø»ÏáõëÇ (=Ñ»éáõ, ÙÇ ÏáÕÙ, ¹áõñë, ½³ï). ºõ ³é»³É ½Ý³ Ù»ÏáõëÇ Û³ÙµáË¿ ³ÝïÇ (سñÏ., ¾, 33)=³ÛÝ ³ÙµáËÇó Ñ»éáõ (ÙÇ ÏáÕÙ): ²Ûëå»ë ¿Éª Ù»ÏáõëÇ Ç ×³Ý³å³ñÑ¿Ý=׳ݳå³ñÑÇó ÙÇ ÏáÕÙª Ñ»éáõ, Ù»ÏáõëÇ Ç µ³Ý³Ï¿=µ³Ý³ÏÇó ÙÇ ÏáÕÙª Ñ»éáõª ¹áõñë ¨ ³ÛÉÝ: àõñáÛÝ (=µ³óÇ, ³é³Ýó, ½³ï). êáíáñ ¿ñ áõñáÛÝ Ç Ýáó³Ý¿ (=³é³Ýó Ýñ³Ýó) Ï³É Û³ÕûÃë (Üд): ºõ ÷áË»³É ³Ý¹ñ ½³Ù»Ý³ÛÝ ÇÝã Û²ñÙ³õñ³Û, áõñáÛÝ Ç ÏéáóÝ (Êáñ., 2-ñ¹, Ê)=µ³óÇ Ïáõéù»ñÇó: Ð»ï¿ (=Ç í»ñ, Ñ»ïá). ·áñͳÍíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ »ï³¹³ë: Üáù³ Ç í³ÕÝçáõó Ñ»ï¿ (=í³Õáõó Ç í»ñ) ¿ÇÝ ÇëÏ Ïáõñ³ó»³Éù (ºÕÇß¿, ¿ç 55): Ú³ÛÝ ûñ¿ Ñ»ï¿ (=³ÛÝ ûñí³ÝÇó Ç í»ñ)... Ûáõ½»ó³õ å³ï»ñ³½Ù (´áõ½., 4-ñ¹, Æ): ¶áñÍÇ³Ï³Ý Ëݹñáí ݳ˳¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

гݹ»ñÓ (=Ñ»ï, Ñ»ï ÙdzëÇÝ, ѳݹ»ñÓ). ·áñͳÍíáõÙ ¿ ¨° ݳ˳¹³ë, ¨° »ï³¹³ë: ¶Ý³Û Û»ñÏÇñÝ ²ñ³ñ³¹³Û... ѳݹ»ñÓ áñ¹õáíù Çõñáíù (Êáñ., 1-ÇÝ, Ä): гݹ»ñÓ Ýáùûù ¹ÇÙ»³ó »Ùáõï Ç µ»ñ¹Ý ²ñï³·»ñÇó (´áõ½., 4-ñ¹, ̺): ʳճÛñ ·Ý³Ûñ ³Ù»Ý³ÛÝ ½ûñûùÝ Ñ³Ý¹»ñÓ (²·., ÖÀ, 778): Þáõñç ½. (=ßáõñç). ºõ ½½ûñëÝ ³Ù»Ý³ÛÝ ë÷é¿ñ ï³ñ³Í³Ý¿ñ ßáõñç ½ù³Õ³ù³õÝ (ºÕÇß¿, ¿ç 88): ºõ Ýëï³Ý ßáõñç ½µ»ñ¹³õÝ ³ÙÇëù »ñ»ùï³ë³Ý (´áõ½., 4-ñ¹, ̺): â³÷ (=ã³÷). áõÝÇ ÙdzÛÝ »ï³¹³ë ·áñͳÍáõÃÛáõÝ: ¿ Ó»õù ã³÷ (=Ó»ñ ã³÷) ÇٳݳÛó»Ù (Úáíµ, È´, 12): ÐÇÝ· ѳñÇõñáí ã³÷ (=ÑÇÝ· ѳñÛáõñÇ ã³÷) ۳ϳݿ Û³Ýáõ³Ý¿ ׳ݳã»Ù (ºÕÇß¿, ¿ç 199-200): 223


ì³ñÅáõÃÛáõÝ 176. ³ñ·Ù³Ý»É, µ³ó³ïñ»É, û á°ñ ÑáÉáíÇ Ñ»ï ¨ Ç°Ýã Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ »Ý ·áñͳÍí³Í ݳ˳¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ú»ï ²ñï³ßÇëÇ ³é³çÝáÛ Ã³·³õáñ¿ îÇ·ñ³Ý áñ¹Ç Ýáñ³: гݹ»ñÓ û·Ý³Ï³Ýûù Çõñáíù Çç³Ý¿ñ Ç ù³Õ³ùÝ ê³Ùáë³ï³óõáó: Èáõó³Ý¿ÇÝ ç³Ñë Ç í»ñ³Û ³ßï³ñ³Ï³óÝ ù³Õ³ùÇÝ: ºñóÛÇÝ ½Ñ»ï Ýáó³ »ñ·áíù ¨ Ýáõ³·³ñ³Ýûù: Èáõ³ñá°õù ³Ù»Ý»ù»³Ý, ½Ç Ù³Ñ ³éÝ ÇÙáÛ í³ëÝ ÇÙ »Õ¨: îÇ·ñÇë, ݳ ¿ áñ »ñÃ³Û Û³Ý¹ÇÙ³Ý ²ëáñ»ëï³ÝÇ: ºñÏÇñÝ ¹áÕ³Ûñ Ç Ý»ñùáÛ Ýáó³: Ú³Õ³·ë Þ³ÙÇñ³Ù³Û, ÿ ¿°ñ ³Õ³·³õ Ïáïáñ»³ó ½áñ¹Çë Çõñ: öáË³Ý³Ï óáñ»ÝáÛ µáõëóÇ »ÕÇÝ×, ¨ ÷áË³Ý³Ï ·³ñõáÛ Ùáñ»ÝÇ: êÇñ»óÇÝ ½Ë³õ³ñ ³é³õ»É ù³Ý ½ÉáÛë: ºõ ³é»õÍ Çµñ¨ ½»½Ý Û³ñ¹ Ï»ñÇó¿: ´³Ý³Ï¿ñ Ùûï Ç ·»ûÕÝ: ø³Ý½Ç ¿ñ ëå³Ý»³É Ýáñ³ ½Ñ³Ûñ Çõñ ì³ñ¹³Ýª Û³Õ³·ë áõñ³óáõû³Ý: ʳõ³ñ ϳɳõ ½»ñÏÇñ ÙÇÝ㨠óÇÝÝ Å³Ù ³õáõñÝ: ¸áõù Ç Ó»éÝ Ó»ñáó ëå³ë³õáñ³ó¹ ·áñÍ¿ù: ²Ù»Ý»ù»³Ý µ»ñ³Ý³µ³ó ѳé³ã¿ÇÝ ½ÏÝÇ Ýáñ³: ¸Ç°ñ áõËï Ç Ù¿ç ÇÙ ¨ ùá, ¨ Ç Ù¿ç Ñûñ ÇÙáÛ ¨ Ñûñ ùá: ´³Ûó Ç Ý³Ë³ñ³ñ¿ áõÙ»ÙÝ¿ª áñáÛ ³ÝáõÝ úï³Û ÏáãÇõñ: ºÉ»³É »ñóÛñ ѳïáõ³ÍÇ å³ï׳é³õ Ç ÏáÕÙ³Ýë гÛáó: øá ³é³çÇ ³Ûëûñ ï³Éáó »Ù å³ï³ë˳ÝÇ: º°ñà ³é ÷³ñ³õáÝ... ¨ ϳóó»ë ѳݹ¿å Ýáñ³: ²ÍÇÝ ÷áë ½µ³Ý³Ï³õÝ Çõñ»³Ýó Ùûï Ç É»³éÝÝ Ç Üå³ï Ù»ñÓ Ç ·»ïÝ º÷ñ³ï: Îéáõ¿ñ ÙÇÝ㨠۳ÙÝ í»ó»ñáñ¹ ²ñï³ßÇëÇ ³ñù³ÛÇ Ð³Ûáó, áñ¹õáÛÝ ìé³Ùß³åÑáÛ: âÇù ³ÛÉ áù µ³ó Ç Ýٳݿ, áã »ñÇó³·áÛÝ ¨ áã Ïñë»ñ³·áÛÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 177. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ, Áݹ·Íí³Í µ³é»ñÝ ³ñï³Ñ³Ûï»É ѳٳå³ï³ëË³Ý Ý³Ë³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí (Û³Õ³·ë, í³ëÝ, ѳݹ»ñÓ, ۳ݹÇÙ³Ý, µ³ó, Ç í»ñ³Û, Ç Ù¿ç, ½ÏÝÇ, ù³Ý ½, ÙÇÝ㨠ó(Ç), ǵñ¨ ½, ÷á˳ݳÏ) ¨ Ýñ³Ýó å³Ñ³Ýç³Í ÑáÉáíÝ»ñáí:

ܳ˳ñ³ñÝ»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ Ý»ñϳ۳ó³í (۳ݹÇÙ³Ý »Õ¨) ó·³íáñÇÝ: ÆÙ áñ¹áõ å»ë ëÇñ»óÇ ù»½: Ø»ñ ѳÛñ»ñÇ ¨ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝù ù³ç³µ³ñ Ïéí»óÇÝ Çñ»Ýó ѳÛñ»ÝÇùÇ ÷ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÆÙ å³ï׳éáí ÏÑ³É³Í»Ý ¨ Ïã³ñã³ñ»Ý Ó»½: ²Ûë í»ÙÇ íñ³ ÏßÇݻ٠ÇÙ ïáõÝÁ: γٻÝáõÙ ¿ÇÝ ËéáíáõÃÛáõÝ ·ó»É »ñÏáõ ù³ç ³½·»ñÇ Ù»ç: Þ³ï»ñÁ ·Ý³óÇÝ Ýñ³ »ï¨Çó: ²ñ»·³ÏÁ ÉáõëÝÇó ³í»ÉÇ Ù»Í ¿: Üñ³ Ù³Ñí³ÝÇó Ñ»ïá гÛáó ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ µ³Å³ÝíáõÙ ¿ »ñÏáõ Ù³ëÇ (Û»ñÏáõë): Æñ ÷á˳ñ»Ý Ýñ³ Ùáï áõÕ³ñÏ»ó Çñ ÁÝÏ»ñáçÁ: ÌáíÇó ÙÇÝ㨠Íáí ¿ÇÝ Ó·íáõÙ Ýñ³ ï»ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: ´áÉáñÁ óñí»óÇÝ, µ³óÇ Ýñ³ÝÇó: ØÇÝ㨠»ñµ åÇïÇ ÉÇݻ٠ӻ½ Ñ»ï: ²ä²ÞʲðàôÂÆôÜÜ ÜÆÜàô¾²òôàò ²Ñ³ Ññ³Ù³Ý Ñ³ë»³É (¿ñ) ³é Ù³ñ·³ñ¿Ý ÚáíÝ³Ý ù³ñá½»É ÜÇÝáõ¿Ç: ºÙáõï Ç ù³Õ³ùÝ ¨ ³Ñ»Õ Ó³ÛÝ Ýáñ³ Ëéáí»óáÛó ½³Ù»Ý»ë»³Ý: ø³Õ³ùÝ Ñ»Ã³Ýáë³ó Ëéáí»ó³õ Ç Ó»éÝ ù³ñá½ÇÝ Ð»µñ³Û»óõáÛ: ... Èáõ³õ ó·³õáñÝ ¨ ïñïÙ»224


ó³õ. ÁÝÏ¿ó ½Ã³· Çõñ ¨ ËáݳñÑ»ó³õ: Èáõ³Ý Çß˳ÝùÝ ¨ ﳷݳå»ó³Ý, ¨ ÷áË³Ý³Ï å³ïÙáõ׳ÝÇ ùáõñÓ ½·»ó³Ý: Èáõ³Ý Í»ñùÝ å³ïáõ³Ï³Ýù ¨ ³ñÏÇÝ ÙáËÇñ Ç ·ÉáõËë Çõñ»³Ýó: Èáõ³Ý ٻͳïáõÝù ¨ µ³óÇÝ ½·³ÝÓë Çõñ»³Ýó ³Õù³ï³ó: Èáõ³Ý ÷á˳ïáõùÝ ¨ Ùáõñѳϳõ ·áñÍ»óÇÝ ½³ñ¹³ñáõÃÇõÝ: Èáõ³Ý ÷á˳éáõùÝ ¨ ÷áõóå¿ë ѳïáõóÇÝ ½å³ñïëÝ: ²Ù»Ý³ÛÝ Ù³ñ¹ í³ëÝ ³ÝÓÇÝ ÇõñáÛ ËáϳÛñ Û³ñ¹³ñáõÃÇõÝ: àã ·áÛñ ³Ý¹ Ù³ñ¹ Ëáñ³Ù³ÝÏ, ÿ áñå¿ë ½ñÏ»ëó¿: Æ å³ï»ñ³½Ù ëïáõ·áõû³Ý Ùï»³É ¿ÇÝ. ½Ç ³Ù»Ý³ÛÝ Ù³ñ¹ ½³ÝÓÝ Çõñ ߳ѻëóÇ: ÚáíݳÝáõ Éáõ³Ý ·áÕù ¨ ³õ³½³Ïù, ¨ ½Ï³åáõïÝ ¹³ñÓáõóÇÝ ï»ñ³Ýó Çõñ»³Ýó: ÎáÕáåïáÛÝ ï»³ñùÝ ³ñѳٳñÑ»óÇÝ ½ÇÝãë Çõñ»³Ýó, ¨ ³õ³½³Ï³óÝ »Õ»Ý ÃáÕÇãù: ²Ù»Ý³ÛÝ Ù³ñ¹ ½³ÝÓÝ Çõñ Ëáßï³Ý·¿ñ, ½Ç µ³ñÏáõÃÇõÝ ½³Ù»Ý»ë»³Ý Ïßï³Ùµ¿ñ: Èáõ³Ý ëå³ÝáÕùÝ ¨ Ëáëïáí³Ý »Õ»Ý, ¨ ³ñѳٳñÑ»óÇÝ ½³Ñ ¹³ï³õáñ³óÝ: Èáõ³Ý ¹³ï³õáñùÝ ¨ Éé»óÇÝ, ½Ç Ïáñ»³Ý ¹³ï³ëï³ÝùÝ Ç µ³ñÏáõûݿÝ: ²Ù»Ý³ÛÝ Ù³ñ¹ ½áÕáñÙáõÃÇõÝ ë»ñٳݿñ, ½Ç ÑÝÓ»ëó¿ ½÷ñÏáõÃÇõÝ£ ÚáíݳÝáõ Éáõ³Ý Ù»Õ³õáñù ¨ Ëáëïáí³Ý »Õ»Ý ½Ù»Õë Çõñ»³Ýó: Èáõ³õ ù³Õ³ùÝ ³Õï»Õ»³É ¨ Ù»ñϳó³õ ½³Õï»ÕáõÃÇõÝ Çõñ: ... ÚáíÝ³Ý Çµñ¨ ³é³ù»ó³õ Û³ÛÝ ù³Õ³ù, Ç Ó³ÛÝ µ³ñÓñ ³Õ³Õ³Ï»³ó ¨ ³ë¿. ºñ»ù ³õáõñù »Ý ¨ ÜÇÝáõ¿ ï³å³É»ëóÇ: ºõ Ç Ó³ÛÝ¿ Ýáñ³ ß³ñÅ»ó³õ ù³Õ³ùÝ ¨ å³ï»³ó ½Ý³ Ù¿· ¨ Ù³é³ËáõÕ: êñï³µ»Ï ¨ ëñï³Ïáïáñ ÉÇÝ¿ñ ÜÇÝáõ¿, ½Ç »ï»ë ½¹¿Ùë Ù³ñ·³ñ¿ÇÝ Ã¿ ³Ñ³·ÇÝ ¿ÇÝ ¨ ë³ëïÇÏ: ... Ú³ñ»³õ ó·³õáñÝ ¨ ϳݳÛù Çõñ, ¨ Ç µ³ó »¹ÇÝ ½Ã³·Ý Ç ·ÉËáÛ Ã³·³õáñÇÝ. ½Ç Éáõ³Ý ÿ í³ÕÇõÝ ãÇó»Ùù: ²Ù»Ý³ÛÝ ù³Õ³ùÝ Ùdzµ³Ý ·áã»óÇÝ ³é ²ëïáõ³Í, í³ëÝ ½Ç Ç ·áã»É ÑáÕÙáÛÝ åïáõïÏ¿ñ ½ÑáÕ »ñÏñÇÝ, ½Ç »ñÏÇÝù Ëéáí»³É ¿ÇÝ. ³Ùåù ¨ Ù¿·ù ½ÙÇÙ»³Ùµù å³ï»ÇÝ, ¨ ½ûñ³ó»³É óÝÓñ³Ý³Ûñ Ù³é³ËáõÕÝ£ ö³ÛɳÏÝ ½÷³ÛɳÏÝ µ³Ë¿ñ, áñáïáõÙÝ áñáïÙ³Ý å³ï³Ñ¿ñ, ϳÛͳÏáõÝù ½Ï³ÛͳÏáõÝë ëïÇå¿ÇÝ. ¹áÕáõÙÝ ³Ý¹ ¨ ÑÇ³Ý³É ëñïÇ: ²Ù»Ý³ÛÝ Ù³ñ¹ Áݹ ·»ïÇÝ Ñ³Û¿ñ, ÿ ³Ñ³õ³ëÇÏ ï³å³ÉÇ: ȳÛÇÝ ³Ù»Ý»ù»³Ý ½ÙÇÙ»³Ýë Ç Ï³ï³ñ»É ³õáõñóÝ: ºÑ³ë ųÙÝ ³ÛÝ. ϳóÇÝ ³Ù»Ý»ù»³Ý Û³ëïÇ×³Ý Ù³Ñáõ, µáõéÝ Ñ³ñÇÝ ½ÙÇÙ»³Ùµù, í³ëÝ ½Ç »Ñ³ë Ûáõë³Ñ³ïáõÃÇõÝÝ: ºõ Ç É³ÉÝ Çõñ»³Ýó ѳۿÇÝ Áݹ ÙÇÙ»³Ýë, »Ã¿ »ÏÝ ·Çß»ñë ¨ »µ»ñ Ù»½ ˳õ³ñ ³ÝÙ»ÏÝ»ÉÇ. »ÏÝ ·Çß»ñë ¨ ³Ñ³ ãÇù Ù»½ ï»ë³Ý»É ½³é³õûïÝ: ºõ ³ë¿ÇÝ, ÿ Ûáñá±õÙ å³Ñáõ ÏáñͳÝÇ. Û»ñ»Ïáñ»³±Û »ñµ»ù ï³å³ÉÇ. »Ã¿ ³é³õûïáõÝ ÏáñͳÝÇ. Ûáñá±õÙ å³Ñáõ ³ñ¹»ûù ·³Û Ó³ÛÝ ·áõÅÇÝ: γñÍ¿ÇÝ Ã¿ Û»ñ»Ïáñ»³Û ï³å³ÉÇ, »ÏÝ »ñ»ÏáÛÝ ¨ ݳ ϳÛñ ϳݷáõÝ: ²ÏÝ áõÝ¿ÇÝ »Ã¿ Ç ·Çß»ñÇ ÁÝÏÕÙ»ëóÇ. »Õ¨ ·Çß»ñ ¨ ݳ ϳÛñ ¨ë ï³Ï³õÇÝ: ²ÏÝ áõÝ¿ÇÝ »Ã¿ ³é³õûïáõÝ ÏáñͳÝÇ. µ³ó³õ ³é³õûïݪ µ³ó³õ áÕáñÙáõû³Ý ¨ ·Ãáõû³Ý ¹áõéÝ ²ëïáõÍáÛ Ç í»ñ³Û ù³Õ³ùÇÝ: ¼Ç Û³ÛÝ ³õáõñëÝ »ñÏÇñÝ Ç ß³ñÅٳݿ áã ¹³¹³ñ¿ñ, Û³Ûë í»ó »ûÃÝ»ñáñ¹ëÝ »ñ³ÝÇ ¿ñ Ù»é»Éáó ù³Ý Ýáó³. ϻݹ³ÝÇ Ù»é»³É ¿ÇÝ, ¨ ã¿ÇÝ Ã³Õ»³É: ºÕµ³Ûñ »Õµûñ å³ï³Ñ¿ñ, ¨ á°ã ׳ݳã¿ñ ½Ï»ñå³ñ³Ýë Ýáñ³. ¨ á°ã áõÝÏÝ Ï³ñ³ó Ç ÙÇÙ»³Ýó Ù»ÏÝ»É ½Ó³ÛÝ Ç Ó³ÛÝ¿: Ƶñ¨ ½Ë³ÝÓáÕ Ïñ³ÏÇ ¿ÇÝ Ç å³Ñáó. Ùáñà ¨ áëÏ»ñù ÉáÏ ÙݳóÇÝ: (º÷ñ»Ù ²ëáñÇ. ï»°ë ÂáéÝ., ´, ¿ç 502-515) 225


¶ð²´²ðÆ Ð²îÀÜîÆð

ÎàðÆôÜ (5-𸠸.) ì²ðø زÞîàòÆ (гïáõ³Íù) Ú»ï ³ÛÝáñÇÏ ³éÝáÛñ ѳõ³ÝáõÃÇõÝ »ñ³Ý»ÉÇÝ Ø³ßïáó ѳݹ»ñÓ û·Ý³Ï³ÝûùÝ, áñáó ³é³çÝáõÙÝ îÇñ³Ûñ ³ÝáõÝ Ç ÊáñÓ»Ý³Ï³Ý ·³õ³é¿Ý, ¨ »ñÏñáñ¹ÇÝ Øáõß¿ ³ÝáõÝ Ç Ý³Ñ³Ý·¿ î³ñûÝáÛ, ѳݹ»ñÓ ³ÛÉáíù ¨ë ëå³ë³õáñûù ³õ»ï³ñ³ÝÇÝ, ½áñ ã»Ùù µ³õ³Ï³Ý Áëï ³Ýáõ³ÝóÝ Ý߳ݳϻÉ, »ñû³É Çç³Ý¿ñ Ûèáï³ëï³ÏÝ ¶áÕóÝ, Û³é³çÇÝ ¹³ëï³Ï»ñïÝ Çõñ: ºõ ϳñ·¿ñ ۳ٻݳÛÝ ·ÇõÕë ·³õ³éÇݪ ¹³ëë ëñµáó í³Ý³Ï³Ý³ó: ²å³ Û»ï ³ÛÝáñÇÏ Ç ë³ÑٳݳÏÇóë Ç êÇõÝ³Ï³Ý ³ß˳ñÑÝ »É³Ý¿ñ: ºõ ÅáÕáí»³É Ù³ÝÏáõÝë ³é Ç ÝÇõà í³ñ¹³å»ïáõû³ÝÝ, ³é³õ»É ½·³½³Ý³ÙÇï ½í³Ûñ»Ý³·áÛÝ ½×Çõ³Õ³µ³ñáÛ ÏáÕÙ³ÝóÝ, ¹³Û»Ï³µ³ñ ëÝáõó³Ý»É ¨ Ëñ³ï»É, ³å³ ¨ ½»ñÏÇñÝ êÇõÝ»³ó ¹³ëáõù í³Ý³Ï³Ý³ó ÉÝáÛñ: ¸³ñÓ»³É Û»ï ųٳݳÏÇ ÇÝã Áݹ Ù¿ç ³Ýó»ÉáÛ, Ñá· Ç ÙïÇ ³ñϳݿñ ¨ í³ëÝ µ³ñµ³ñáë³Ï³Ý ÏáÕÙ³ÝÝ: ºõ ³éÝáÛñ ϳñ·»³É Ý߳ݳ·Çñë íñ³ó»ñ¿Ý É»½áõÇÝ: ¶ñ¿ñ, ϳñ·¿ñ ¨ ûñÇÝûù Û³ñ¹³ñ¿ñ. ¨ ³éÝáÛñ Áݹ Çõñ ½áÙ³Ýë ɳõ³·áÛÝë ۳߳ϻñï³ó Çõñáó, Û³ñáõó»³É ·Ý³Ûñ Çç³Ý»É Ç ÏáÕÙ³Ýë ìñ³ó: ºõ »ñû³É ۳ݹÇÙ³Ý ÉÇÝ¿ñ ó·³õáñÇÝ, áñáõÙ ³ÝáõÝ ¿ñ ´³Ïáõñ, ¨ »åÇëÏáåáëÇ ³ß˳ñÑÇݪ Øáíë¿ë: ºõ Ýáñ³ ½Çõñ ³ñáõ»ëïÝ ³é³çÇ ³ñÏ»³Éª Ëñ³ï¿ñ Ûáñ¹áñ»Éáí. ÛáñáõÙ ¨ Û³ÝÓÝ ³é»³É ³Ù»Ý»óáõÝ ½Ëݹñ»ÉÇÝ Ï³ï³ñ»É: ºõ ·ï»³É ½³Ûñ ÙÇ Ã³ñ·Ù³Ý íñ³ó»ñ¿Ý É»½áõÇÝ, áñ ³Ýáõ³Ý»³É Ïáã¿ñ æ³Õ³Û, ³Ûñ ·ñ³·¿ï ¨ ×ßÙ³ñï³Ñ³õ³ï. Ññ³Ù³Ý ï³Ûñ ³ÛÝáõÑ»ï¨ ³ñù³ÛÝ ìñ³óª Ç ÏáÕÙ³Ýó ÏáÕÙ³Ýó, ¨ Ç Ë³éݳճÝç ·³õ³é³ó Çß˳Ýáõû³Ý ÇõñáÛª ÅáÕáí»É Ù³ÝÏáõÝë ¨ ï³É Ç Ó»éÝ í³ñ¹³å»ïÇÝ: ÆëÏ Çµñ¨ Áݹ ³Ù»Ý³ÛÝ ï»ÕÇë ìñ³ó ϳñ·»³É ½·áñÍ ³ëïáõ³Íå³ßïáõû³ÝÝ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ññ³Å³ñ»³É Ç Ýáó³Ý¿ª ¹³éݳÛñ Û»ñÏÇñÝ Ð³Ûáó ¨ å³ï³Ñ»³É ê³Ñ³Ï³Û ϳÃáõÕÇÏáëÇÝ Ð³Ûáó, å³ïÙ¿ñ ÝÙ³ ½áÕçáõûݿ »Õ»ÉáóÝ: ÊáñÑáõñ¹ ³éÝ¿ñ ³ÛÝáõÑ»ï¨ í³ëÝ Ï¿ë ³½·ÇÝ Ð³Ûáó, áñ ¿ñ Áݹ Çß˳Ýáõû³Ùµ ó·³õáñÇÝ ÐáéáÙáó: ºõ ÷áõóó»³É ·Ý³Ûñ ѳݹ»ñÓ ³ß³Ï»ñïûù µ³½Ùûù, ³Ýó³Ý»É Ç ÏáÕÙ³Ýë Úáõݳó: гë³Ý¿ÇÝ Ç Ã³·³õáñ³Ï³ó ù³Õ³ùÝ Îáëï³Ý¹ÇݳϳÝ, ½áñÙ¿ ÇëÏáÛÝ å³ïÙ¿ÇÝ Û³ñùáõÝÇëÝ, ¨ Ùï»³É ³é³çÇ å³ïáõ³Ï³Ý ³ÃáéáÛݪ ۳ݹÇÙ³Ý ÉÇÝ¿ñ ³ëïáõ³Í³Ï³ñ· ó·³õáñ³óÝ ¨ 226


ѳÛñ³å»ïÇÝ: ºõ ³å³ óáõó»³É ϳÛë»ñÝ ½åÇïáÛÇóÝ ½Ñ³Ý·³Ù³Ýë, ¨ ³1 é»³É ½³ÝÁݹ¹Çٳϳó Ññ³Ù³ÝÝ Ñ³Ý¹»ñÓ ë³Ï»ñûù ϳÛë»ñ³·Çñ Ý߳ݳϻÉáíùª í³ëÝ Ù³ÝÏïáÛÝ Û³ß³Ï»ñïáõÃÇõÝÝ ³é Ç Ï¿ë ³½·¿Ý гÛáó ÅáÕáí»ÉáÛ: ¶³ÛÇÝ Ñ³ë³Ý¿ÇÝ Ç Å³Ù³¹Çñ ÏáÕÙ³Ýë, ¨ ³Ý¹¿Ý í³Õí³Õ³ÏÇ å³ï³Ñ»³É ëå³ñ³å»ïÇÝ Ð³Ûáó, ѳݹ»ñÓ ë³Ï»ñûù ϳÛë»ñ ۳ݹÇÙ³Ý ÉÇÝ¿ÇÝ: ºõ Ýáñ³ ³é»³É ë³Ï»ñë ϳÛë»ñ³Ï³Ý Ýß³Ýûù, ÷áõóÛñ í³Õí³Õ³ÏÇ ½Ññ³Ù³ÝÝ Ï³ï³ñ»É: ºõ Ññ»ßï³Ïë ³ñӳϻ³É ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ç ·³õ³éë Ï¿ë ³½·ÇÝ Ð³Ûáó ÛÇß˳Ýáõû³ÝÝ Ï³Ûë»ñ, µ³½ÙáõÃÇõÝ Ù³ÝÏïõáÛ ÅáÕáí»É: Ú³ÛÝ٠ųٳݳÏÇ »Ï»³É ¹Çå¿ñ ÝÙ³ ³Ûñ ÙÇ »ñ¿ó ³Õáõ³Ý ³½·³õ, ´»ÝÇ³Ù¿Ý ³ÝáõÝ. ¨ Ýáñ³ ѳñó»³É ¨ ùÝÝ»³É ½µ³ñµ³ñáë ½µ³Ýë ³Õáõ³Ý»ñ¿Ý É»½áõÇÝ, ³éÝ¿ñ ³å³ Ý߳ݳ·Çñë: Ú»ï ³ÛÝáñÇÏ Ññ³Å³ñ»³Éª µ³½áõÙ ³ß³Ï»ñïûù ·³Ûñ ³Ýó³Ý¿ñ Ç ÏáÕÙ³Ýë гÛáó ػͳó. ¨ Ñ³ë»³É Ç Üáñ ù³Õ³ùݪ ۳ݹÇÙ³Ý ÉÇÝ¿ñ ëñµáÛ »åÇëÏáåáëÇÝ ê³Ñ³Ï³Û ¨ ó·³õáñÇÝ Ð³Ûáó, áñáõÙ ³ÝáõÝ ²ñï³ß¿ë Ïáã¿ÇÝ: ºõ å³ïÙ»³É Ýáó³ ½·áñÍë ÏáÕÙ³ÝóÝ ³ÛÝáóÇÏ Áëï ³çáÕáõû³Ýó ßÝáñѳóÝ ²ëïáõÍáÛ, ¹³¹³ñ¿ñ ³Ý¹ ³õáõñë ÇÝã: ºõ ³å³ Û»ï ³ÛÝáñÇÏ Ññ³Å³ñ»³É ·Ý³É Ç ÏáÕÙ³Ýë ²Õáõ³ÝÇó: ºõ »ñû³É Çç³Ý¿ñ Û³ß˳ñÑÝ ¨ Ñ³ë»³É Ç Ã³·³õáñ³Ï³Ý ï»ÕÇëÝ, ï»ë³Ý¿ñ ½ëáõñµ »åÇëÏáåáëÝ ²Õáõ³ÝÇó, áñáõÙ ³ÝáõÝ ºñ»Ùdz Ïáã¿ÇÝ, ¨ ½ÝáóÇÝ Ã³·³õáñ, áñáõÙ ²ñëí³½ ¿ñ ³ÝáõÝ, ³é³çÇ »¹»³É í³ëÝ áñáÛ »Ï»³ÉÝ ¿ñ: î³ÛÇÝ ¨ë Ññ³Ù³Ýª Ç ·³õ³é³ó ¨ Ç ï»Õ»³ó Çß˳Ýáõû³ÝÝ Çõñ»³Ýó, µ³½ÙáõÃÇõÝ Ù³ÝϳÝóª Û³ñáõ»ëï ¹åñáõû³ÝÝ ³Í»É: Ú»ï ³ÛÝáñÇÏ áõß »¹»³É »ñÏáóáõÝó »ñ³Ý»É»³óݪ ½Çõñ»³Ýó ³½·ÇÝ 2 ½¹åñáõÃÇõÝ ³é³õ»É Û³ñ·»É ¨ ¹Çõñ³óáõó³Ý»É: Ò»éÝ Ç ·áñÍ ³ñϳݿñ Ç Ã³ñ·Ù³Ý»É ¨ Ç ·ñ»É Ù»ÍÝ Æë³Ñ³Ïª Áëï Û³é³ç³·áÛÝ ëáíáñáõû³ÝÝ: àñáó ¹³ñÓ»³É ¹¿å ÉÇÝ¿ñ »Õµ³ñë »ñÏáõë ۳߳ϻñï³óݪ ÛáõÕ³ñÏ»É Ç ÏáÕÙ³Ýë ²ëáñáó Ç ù³Õ³ùÝ º¹»ë³óõáó, ½Úáíë¿÷, ½áñ Ç í»ñáÛÝ ÛÇß»ó³ù, ¨ »ñÏñáñ¹Ý º½ÝÇÏ ³Ýáõݪ Û²Ûñ³ñ³ï»³Ý ·³õ³é¿Ý, Ç ÎáÕµ ·»Õç¿, ½Ç Û³ëáñ³Ï³Ý µ³ñµ³éáÛݪ ½ÝáóÇÝ Ñ³ñóÝ ëñµáó ½³õ³Ý¹áõÃÇõÝë ѳۻñ¿Ý ·ñ»³Éë ¹³ñÓáõëó»Ý: ÆëÏ Ã³ñ·Ù³Ýã³óÝ Ñ³ë»³Éª áõñ ³é³ù»ó³ÝÝ, ¨ ϳï³ñ»³É ½Ññ³Ù³ÝëÝ ¨ ³é å³ïáõ³Ï³Ý ѳñëÝ ³é³ù»³É, ³Ýó»³É ·Ý³ÛÇÝ Ç ÏáÕÙ³Ýë Úáõݳó, áõñ ¨ áõ뻳Éù ¨ ï»Õ»Ï³ó»³Éù, óñ·Ù³ÝÇãë ϳñ·¿ÇÝ Áëï Ñ»ÉÉ»Ý³Ï³Ý É»½áõÇÝ: ²å³ Û»ï ųٳݳÏÇ ÇÝã Áݹ Ù¿ç ³Ýó»ÉáÛª ¹¿å ÉÇÝ¿ñ áÙ³Ýó »Õµ³ñó Ç Ð³Û³ëï³Ý ³ß˳ñÑ¿ë, ¹ÇÙ»É Çç³Ý»É Ç ÏáÕÙ³Ýë Úáõݳó, áñ ¨ Ô¨áݹ¿ë ³é³çÝáÛÝ ³ÝáõÝ ¿ñ, ¨ »ñÏñáñ¹Ýª ÎáñÇõÝë, ¨ Ù³ïáõó»³É Û³ñ¿ÇÝ Ûº½ÝÇÏÝ. ¨ ³Ý¹ Ùdzµ³Ýáõû³Ùµ Ñá·¨áñ åÇïáÛÇóÝ ½ËݹÇñÝ í׳ñ¿ÇÝ: Ú»ï ³ÛÝáñÇÏ 227


ѳëï³ïáõÝ ûñÇݳÏûù ³ëïáõ³Í³ïáõñ ·ñáóÝ, ·³ÛÇÝ »ñ¨»Éáí ³ß˳ñÑÇÝ Ð³Ûáó, ¨ ³é³çÇ ¹Ý¿ÇÝ Ñ³ñóÝ ½µ»ñ»³É Ïï³Ï³ñ³ÝëÝ: 3 ÆëÏ »ñ³Ý»ÉõáÛÝ ê³Ñ³Ï³Û ½»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ·ñáó ·áõÙ³ñáõÃÇõÝÝ Ï³Ý˳õ Ç ÛáõÝ³Ï³Ý µ³ñµ³éáÛÝ Ç Ñ³Û»ñ¿Ý ¹³ñÓáõó»³É, ¨ µ³½áõÙ ¨ë ½Ñ³Ûñ³å»ï³ó ëñµáó ½×ßÙ³ñÇï ½ÇÙ³ëïáõÃÇõÝÝ: ¸³ñÓ»³É Û»ï ³ÛÝáñÇÏ ³é»³É ѳݹ»ñÓ º½Ý³Ï³õ ½Û³é³ç³·áÛÝ ½Û³Ýϳñͳ·Çõï ½÷áõóݳÏÇ ½Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝë ѳëï³ï¿ñ ×ßÙ³ñÇï ûñÇݳÏûù µ»ñ»Éáíù: ºõ ß³ï ¨ë Ù»ÏÝáõÃÇõÝ 4 ·ñáó óñ·Ù³Ý¿ÇÝ: ºõ ³ÛÝå¿ë ½³Ù»Ý³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ïë Çõñ»³Ýóª ÛÁÝûñóáõ³Íë ·ñáó ͳ˿ÇÝ Ñ³ñùݪ ½ïÇõ ¨ ½·Çß»ñ: 1

ë³Ï»ñ-ϳÛë»ñ³Ï³Ý ݳٳÏ: гݹ»ñÓ ë³Ï»ñûù ϳÛë»ñ³·Çñ Ý߳ݳϻÉáíù-ϳÛë»ñ³·Çñ ¹ñáßÙ³Í Ý³Ù³ÏÝ»ñáí ѳݹ»ñÓ 2 ³Ûëï»Õª Ù߳ϻÉ, ½³ñ·³óÝ»É

228

3

·ñáó ·áõÙ³ñáõÃÇõÝ. µ³é³óǪ ·ñù»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ, ³ÛëÇÝùݪ µáÉáñ, ³ÙµáÕç ·ñù»ñÁ 4 Ù»ÏÝáõÃÇõÝ ·ñáó-ê. ¶ñùÇ Ù»ÏÝáõÃÛáõÝ


ö²ôêîàê ´Æô¼²Ü¸ (5-𸠸.) ä²îØàôÂÆôÜ Ð²Úàò (гïáõ³Í) Ú³Õ³·ë ³Ýûñ¿Ýáõû³Ý ó·³õáñÇÝ ²ñ߳ϳÛ, ÿ áñå¿ë »ëå³Ý ½áñ¹Ç »Õµûñ ÇõñáÛ, áñáõÙ ³ÝáõÝ ¶Ý¿É, Ç ùëëáõûݿ ã³ñáõÃ»Ý¿Ý îÇñÇóÛ... ϳ٠áñå¿ë ½Ù»õë ¨ë »Õµûñáñ¹ÇÝ îÇñÇÃ. ϳ٠áñå¿ë ½ÏÇÝÝ ¶Ý»É³Û ³ñ³ñ Çõñ ÏÇÝ. ϳ٠áñå¿ë ¿³Í Çõñ ÏÇÝ Ç Úáõݳó ½àÕÇÙåÇÝ. ϳ٠áñå¿ë »ñ¿óÝ ØñçÇõÝÇÏÝ Ù³Ñáõ³Ý ¹»ÕáíÝ ½Ý³ Áݹ ûñ¿ÝëÝ1 ëå³Ý³Ý¿ñª ËáñÑñ¹áí ö³é³ÝÓ»Ù³Û: ¼³ÛÝáõ ųٳݳϳõ ¿ñ ¹áõëïñ ÙÇ ·»Õ»óÇÏ ²Ý¹áíÏ³Û áõñáõÙÝ, ÙÇ Ç Ý³2 ˳ñ³ñ³óÝ Ý³Ñ³å»ïÇÝ êÇõÝ»³ó, áñáõÙ ³ÝáõÝ ö³é³ÝÓ»Ù Ïáã¿ñ. ½áñÙ¿ ϳñÇ ³Ýáõ³Ý»³É ¿ñ ·»Õ»óÏáõû³Ùµ ¨ å³ñÏ»ßïáõû³Ùµ: ²å³ ¶Ý»É å³ï³Ý»³ÏÝ »Õµûñáñ¹ÇÝ ³ñù³ÛÇÝ ¿³é ½Ý³ Ç ÏÝáõÃÇõÝ Çõñ: ºõ ѳٵ³õ ·»Õ»óÏáõû³Ý ³ÕçϳÝÝ Áݹ í³ÛñëÝ ï³ñ³Í»ó³õ, ¨ ѳٵ³õ ·»ÕáÛ Ýáñ³ ۳׳˻³É µ³½Ù³Ý³Ûñ ¨ ÑÝã¿ñ: ²å³ ³é ѳٵ³õ ó³ÝÏáõû³Ý Ýáõ³ÝÝ ïñ÷»³É 3 ÉÇÝ¿ñ ÙÇÝ ¨ë Ñûñ»Õµûñáñ¹ÇÝ ¶Ý»ÉáÛ, áñáõÙ ³ÝáõÝ îÇñÇà Ïáã¿ñ: ì³ëÝ áñáÛ 4 ³Ýϳݿñ Ç ·³Õï³·áÕûÝë , ÙÇÝã ½Ç ½ÝáõÝ Çõñ ï»ë³Ý»É ϳñ³ëó¿: ºõ Ûáñų٠ϳñ³óÝ ï»ëÉ»³Ýݪ áñáõÙ ó³ÝϳÛñ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ñݳñë Ëݹñ¿ñ ³éÝ ÏÝáçÝ Ïáñëï»³Ý á° ·Çï¿ ½ÏÇÝ Ýáñ³ ÝÙ³ Ñݳñ ÉÇóÇ Û³÷ßï³Ï»É: ²å³ îÇñÇÃÝ Ç Ñݳñë ݻݷáõû³Ý Ùï³Ý¿ñ, ¨ µ³½áõÙ í³ñÓ¿ñ Çõñ û·Ý³Ï³Ýë ¨ ë³ï³ñë, áñáí ½Çõñ ã³ñ³ËûëáõÃÇõÝÝ Û³é³ç í³ñ»É ϳñ³ëó¿: ºõ ùëÇë ëïáõû³Ýª ½¶Ý»ÉáÛÝ Ý»Ý·áõû³Ùµ ³é ó·³õáñÝ ²ñß³Ï Ù³ïáõó³Ý¿ñª ÿ §¶Ý»É ó·³õáñ»É ϳÙÇ ¨ ½ù»½ ëå³Ý³Ý»É. ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ Ù»Í³Ù»Íù ¨ ݳ˳ñ³ñù ¨ ³½³ïù ëÇñ»Ý ½¶Ý»É, ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ ³ß˳ñÑÇë ݳ˳ñ³ñù ϳÙÇÝ ½ï¿ñáõÃÇõÝ Ýáñ³ Ç í»ñ³Û Çõñ»³Ýó ³é³õ»É ù³Ý ½ùá: ²ñ¹, ³ë»Ý, ·Çﻳ° ¨ ï»°ë, ³ñù³Û, ½ÇÝã ·áñÍ»ëó»ë. áñå¿ë ¨ ϳÙÇë, ½Ç³ñ¹ Ù³ñóëóÇë ³åñ»É¦: ºõ ³ÛëåÇëÇ µ³ÝÇõù ·ñ·é¿ÇÝ ½Ã³·³õáñÝ ²ñß³Ï, ÙÇÝ㨠ѳëï³ï¿ÇÝ Ç ÙÇïë ó·³õáñÇÝ ½Çõñ»³Ýó ³ë³ó»³ÉëÝ: ²å³ á˳ó»³É ó·³õáñÝ Áݹ å³ï³Ý»ÏÇÝ ¶Ý»ÉáÛ, ¨ µ³½áõÙ ³Ý·³Ù Ñ³É³Í³Ï³Ý ³éÝ¿ñ. ¨ ÝÇõû³É ÉÇÝ¿ñ ݻݷáõÃÇõÝ µ³½áõ٠ųٳݳÏë: ²å³ ½Ý³õ³ë³ñ¹³ó ųٳݳÏûùÝ ³éÝ¿ñ ËáñÑáõñ¹ ó·³õáñÝ ²ñß³Ï, Ïáã»É ³é ÇÝùÝ ½å³ï³Ý»³ÏÝ ¶Ý»É ¨ ëå³Ý³Ý»É: ²å³ ³é³ù¿ñ ½ì³ñ¹³Ý ½»Õµ³Ûñ ëå³ñ³å»ïÇÝ ½Ý³Ñ³å»ï ³½·ÇÝ Ø³ÙÇÏáÝ»³Ý ïáÑÙÇÝ, ½Ç ٻͳõ »ñ¹Ù³Ùµ ¨ ݻݷáõû³Ùµ Ïáã»É ϳñ³ëó¿, ½Ç ÙÇ° ËáñÑáõñ¹Ý Û³ÛïÝ»ëóÇ. ·áõó¿ 229


÷³ËÇó¿ ¨ ³åñÇóÇ. ³ÛÉ ½Ç å³ïñ³Ýûù ¨ Ññ³åáõñ³Ýûù ³ÍÇó¿ ÙÇÝã¨ Ç ï»ÕÇÝ Ù³ÑáõÝ: ºõ ¿ñ µ³Ý³Ï ó·³õáñÇÝ Ç Þ³Ñ³åÇí³ÝÇ Ç µáõÝ µ³Ý³ÏÇ ï»ÕëÝ ²ñß³ÏáõÝ»³óÝ Ç Ý»ñùáÛ êÇõ뻳óÝ ¨ Ç í»ñ³Û ³ëå³ñÇë³óÝ: ºõ ³5 é³ù»³É ½ì³ñ¹³ÝÝ , ½Ù»Í ݳѳå»ïÝ Û³ñù³Û¿Ý ²ñ߳ϳÛ, »ÏÝ »·Çï ½å³ï³Ý»³ÏÝ ¶Ý»É Ç Ùûï³õáñ ï»ÕõáçÝ, ³Ûë ÇÝùÝ Ç ·ÇõÕÝ ²é³õÇõïáó ³Ýáõ³Ý»³É: ػͳõ áõËïÇõ ¨ µ³½áõÙ å³ïñ³Ýûù ½å³ï³Ý»³ÏÝ ¶Ý»É ѳݹ»ñÓ 6 Çõñáí ÏݳõÝ ¨ ¹ñ³ÙµÝ ѳõ³Ý»óáõó³Ý¿ñ »ñÃ³É Ñ³ë³Ý»É Ç µ³Ý³ÏÝ ³ñùáõÝÇ. ǵñ¨ ³ÛÝ Ã¿ Ç Ù»Í³ñ³Ýë ÇÝ㠽ݳ ÏáãÇó¿ ó·³õáñÝ, µ³½áõÙ Ëݹñ³Ýûù ï³ñ»³É ѳëáõó³Ý¿ñª »Ã¿ ó·³õáñÝ ²ñß³Ï áã ϳٻó»³É ½ïûÝë ݳõ³ë³ñ¹³ó ³é³Ýó ùá ³Ýóáõó³Ý»É, ½Ç ѳ׻³É ¨ ù³Õóñ³ó»³É ¿ Áݹ ù»½, í³ëÝ ½Ç Áëï µ³ÝÇó ã³ñ³Ëûë³óÝ áã ÇÝã ·ï³õ Ç ù»½ ã³ñáõÃÇõÝ. ¨ »Ñ³ë ÇÝùÝ Ç í»ñ³Û, ½Ç ½áõñ ³ÛÅÙ ³ï¿ñ ½ù»½ª áñ Ç ÝÙ³Ý¿Ý Ù»Í ëÇñáÛ ³ñųÝÇ »ë: ²å³ ãáõ»³ó ³Ù»Ý³ÛÝ Ï³½Ùáõû³ÙµÝ Çõñáí ¶Ý»É, »ñû³É ѳë³Ý¿ñ Ç µ³Ý³ÏÝ ³ñùáõÝÇ ³Ù»Ý³ÛÝ µ³½áõÙ ÷áõÃáí ﳷݳå³õ...£ ÆëÏ Çµñ¨ ³é³õûïÝ Í³·»³ó, ѳë³Ý¿ñ í³ßïÝ ¶Ý»ÉáÛ Ç µ³Ý³ÏÝ ³ñùáõÝÇ. ¨ ÙÇÝ㠶ݻÉÝ ³ñùáõÝ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇÝ ÉÇÝ¿ñ ÙÇç³ÙáõË, ³½¹ ÉÇÝ¿ñ ó·³õáñÇÝ »ÏÝ Ýáñ³: ²å³ »É³Ý¿ñ Ññ³Ù³Ý Û³ñùáõÝáõëï, ³ñï³ùë áõÝ»É ¨ ï³Ý»É ëå³Ý³Ý»É: ºõ ÙÇÝã ¹»é ·³Ûñ ݳ Áݹ µ³Ý³Ï³Ù¿çÝ, ¨ ¿ñ ѻͻ³É Û»ñÇí³ñÇÝ ÇõñáõÙ, ǵñ¨ Ù»ñÓ »Õ¨ Ç Ññ³å³ñ³ÏÝ ³ñùáõÝÇ, ¨ ³Ý¹ Ç Û³ñùáõÝáõëï ѳë³Ý¿ÇÝ µ³½áõÙ ëå³ë³õáñù í³é»³Éù ëáõë»ñ³õáñù Ýǽ³Ï³õáñù í³Õñ³õáñù ë³Ïñ³õáñù ëáõݳõáñù ¨ ëå³ñ³ÏÇñù ѻ勉Ïù, áñù Ù³ïáõó»³Éù 7 µáõéÝ Ñ³ñ»³Éù ÁÝÏ»ÝáõÇÝ Û»ñÇí³ñ¿ ³ÝïÇ ½å³ï³Ý»³ÏÝ ¶Ý»É. ¨ Ó»éÝ Û»ïë ϳå¿ÇÝ ½Ý³, ¨ ³é»³É ·Ý³ÛÇÝ Ç ï»ÕÇ Ï³é³÷»ÉáÛÝ: ºõ ù³Ý½Ç ÏÇÝ Ýáñ³ »Ï»³É ¿ñ Áݹ ÝÙ³ ųÝáõ³õ, Ç ÝÙÇÝ Ç ÝáñÇÝ í³ßïáõ ¿ñ Áݹ ³éÝ ÇõñáõÙ: ... ÆëÏ ½å³ï³Ý»³ÏÝ ¶Ý»É ³éÝáõÇÝ ·Ý³ÛÇÝ Ùûï Ç êÇõëÝ ³ñùáõÝÇ ¨ ³Ý¹¿Ý ϳé³÷¿ÇÝ Ç ë³ñ³Ï É»ñÇÝÝ. áñáõÙ ï»ÕõáÛÝ ÈëÇÝ ³Ýáõ³Ý»³É ¿, Ùûï ÛáñÙ³Íë ³ñ·»Éáó³óÝ áñëáÛÝ ¿ñÇáóÝ, Áݹ¹¿Ù Ùáõñï³ëï³ÝÇÝ ³Õµ»ñ³óÝ µ³½Ùáó³óÝ ³ñùáõÝÇ, ۳ݹÇÙ³Ý µ³Ý³Ï»ï»Õ µÝÇÝ: ²å³ Ññ³Ù³Ý »Õ¨ Û³ñù³Û¿Ý. §²Ù»Ý³ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏÝ áñ Çó»Ý Ç µ³Ý³ÏÇÝ, Ù»Í ¨ ÷áùñ ³é ѳë³ñ³Ï, ÙÇ° áù ÇßË»ëó¿ ã»ñóÉ. ³ÛÉ ³Ù»Ý³ÛÝ áù ³é ѳë³ñ³Ï »ñÃÇó»Ý ¹Çó»Ý ³ß˳ñ ÏáÍáó, ¨ ɳóó»Ý ½¶Ý»É Ù»Í ë»åáõÑÝ ²ñß³8 ÏáõÝÇ ½ëå³Ý»³Éݦ: ÆëÏ ÇÝùÝ Ã³·³õáñÝ ·Ý³ó»³É Ç É³ÉÇëÝ , Ýëï»³É É³Ûñ ½»Õµûñáñ¹ÇÝ Çõñ, ½áñ ÇÝùÝ »ëå³Ý: ºñû³É Ýëï¿ñ Ùûï ³é ¹ÇÝ, ɳÛñ ÇÝùÝ, ¨ ï³Ûñ Ññ³Ù³Ýª ÏáÍ Ù»Í ¨ ³ß˳ñ ¹Ý»É ßáõñç ½ëå³Ý»Éáí ¹Ç³Ï³ÙµÝ: ÆëÏ ÏÇÝÝ ëå³Ý»ÉáÛÝ ö³é³ÝÓ»ÙÝ ½Ñ³Ý¹»ñÓëÝ å³ï³é»³É, ½·¿ëë ³ñӳϻ³É, Ù»ñϳïÇï Ç Ù¿ç ³ß˳ñ³ÝÇÝ ÏáÍ¿ñ. Ó³ÛÝ ³ñϳݻÉáí ×ã¿ñ, ÛáÕµë ³ñï³ëáõ³ó Û³ÕÇáÕáñÙ ·áõÅÇ ³é ѳë³ñ³Ï ½³Ù»Ý»ë»³Ý ɳóáõó³Ý¿ñ: ÆëÏ Ã³·³õáñÝ ²ñß³Ï Ç É³ÉÇëÝ ï»ë³Ý¿ñ ½ÏÇÝÝ ëå³Ý»ÉáÛÝ, ïé÷¿ñ ¨ ³ÏÝ ¹Ý¿ñª ³éÝáõÉ ½Ý³ Çõñ ÏÝáõû³Ý: 230


ÆëÏ ³ÛÝ áñ ½Ý»Ý·áõÃÇõÝ ùëáõû³Ýó ÝÇõû³ó, ¨ ¹³õáí Ç í»ñ³Û ÇõñáÛ Ñ³ñ³9 ½³ïÇÝ ëå³ÝáõÃÇõÝë ϳï³ñ»³ó, í³ëÝ ÝáñÇÝ ÏÝáçÝ ³ñ³ñ ½³ÛÝ. ½Ç ٻͳå¿ë ëÇñáí ѳñ»³É ¿ñ Ç ÝÙ³: ¼îÇñÇÃÝ ³ë»Ù, áñ Û³é³ç³·áÛÝ Ñ³ñ»³É Ç ÏÝáçÝ Û³ÛÝÙÇÏ, í³ëÝ áñáÛ ½Ý»Ý·áõÃÇõÝë ëå³Ýáõû³ÝóÝ Ã³·³õáñ³õÝ ·áñÍ»³ó: ÆëÏ ÙÇÝã ¹»é Ç ÝÙÇÝ ÏáÍÝ ë³ëïϳó»³É ¿ñ, îÇñÇÃÝ ëÏë³Ý¿ñ ÅáÛÅ ãáõÝ»ÉáÛ ïé÷³Ý³óÝ: ä³ï·³Ù ÛÕ¿ñ ³é ÏÇÝ Ù»é»ÉáÛÝ, ³ë¿ª ½Ç §ØÇ° ϳñÇ ½³ÝÓÝ ùá ³ßË³ï ³éÝ»ñ ³Û¹ã³÷, ½Ç ³Ûñ µ³ñÇ »ë »Ù ù³Ý ½Ý³. »ë ëÇñ»óÇ ½ù»½, í³ëÝ ³ÛëáñÇÏ Ù³ïÝ»óÇ ½Ý³ Ç Ù³Ñ, ½Ç ½ù»½ ³éÇó ÇÝÓ ÏÝáõû³Ý¦: ²ñ¹ ÙÇÝã ¹»é ÏáÍ ÙáÉáõû³Ý ½¹Ç³Ï³ÙµÝ ç³ÛÉ¿ÇÝ, ½³ÛëåÇëÇ å³ï·³Ùë ³é³ù¿ñ îÇñÇÃÝ: ´áÕáù µ³éݳÛñª ÿ §Èáõ³ñá°õù ³Ù»Ý»ù»³Ý, ½Ç Ù³Ñ ³éÝ ÇÙáÛ í³ëÝ ÇÙ »Õ¨. ½Ç áñ ÇÝÓ ³ÏÝ »¹ í³ëÝ ÇÙ, ½³ÛñÝ ÇÙ »ï ëå³Ý³Ý»É¦: ¼Ñ»ñÝ ÷»ï¿ñ, ×ã¿ñ Áݹ ÏáÍ»ÉÝ: ²å³ ǵñ¨ Ù»Í ÇñùÝ Ñ³Ù³ñÓ³Ï Û³ÛïÝ»ó³Ý Ç Éë»ÉÇë ³Ù»Ý»óáõÝ ¨ Ç Ó³ÛݳñÏáõùÝ ³Ù»Ý³ÛÝ, »Õ¨ ݳ Ù³Ûñ áÕµáóÝ, ¨ Ó³ÛݳñÏáõùÝ ³Ù»Ý³ÛÝ Ç Ó³ÛÝ áÕµáóÝ ëÏë³Ý Ýáõ³·»É ½ÇñëÝ ïñ÷³Ý³óÝ îÇñÇóÛ, ½³ÏÝ ¹Ý»ÉÝ, ½ùëáõÃÇõÝÝ, ½Ñݳñë Ù³Ñáõ ÝÇõÃ»É ½ëå³ÝáõÙÝ, Ó³ÛÝÇõùÝ ÙñÙÝçáóÝ Ç í»ñ³Û ëå³Ý»ÉáÛÝ Ç Ù¿ç ÏáÍáÛÝ µ³ñµ³é¿ÇÝ ·»Õ·»Õ»³É ˳ݹ³Õ³ïáõû³Ùµ: Æ Ýáõ³×»É Çõñ»³Ýó Ó³ÛÝÇóÝ, ÇñùÝ Û³ÛïÝ»³É Ñéã³Ï ѳñϳݿñ: ¼áñ ǵñ¨ Éáõ³õ ó·³õáñÝ ²ñß³Ï, ¨ »Ñ³ë Ç í»ñ³Û Çñ³óÝ, ½³ñÙ³ó»³É ÉÇÝ¿ñ ³ñٳݳÛñ Áݹ³ñٳݳÛñ, ëïñç³ó»³É Ç ÙÇï ³éÝáÛñ ½ÇñëÝ: ²å³ Ëûë»É ëÏë³Ý¿ñ ó·³õáñÝ, ͳ÷ë ½Í³÷Ç Ñ³ñ»³É ٻͳõ ½Õçٳٵ Áݹ Çñëݪ ½áñ ·áñÍ»³ó, ³ë¿. §ì³ëÝ ½Ç Ç ÏÝáçÝ ¶Ý»ÉáÛ ½³Ý³ñÅ³Ý ëÇñáí ѳñ³õ îÇñÇÃÝ, ³é ³ÛÝÙ ½ã³ñÇëÝ ÝÇõû³ó ½ùëáõÃÇõÝ, ½Ù³ÑáõÝ ·áéáõÃÇõÝ, ½áõñ ¨ ï³ñ³å³ñï ¨ ½Ù»½ ¨ë ³ñ¹³ñ ³ñ»³ÝÝ ß³Õ³Ë»³ó í³ëÝ ÇõñáÛ åÕÍáõû³ÝÝ, ½»Õµ³ÛñÝ Çõñ »ï Ïáñáõë³Ý»É, ¨ ½³ÝÑݳñÇÝ ã³ñÇëÝ ¨ ½³Ý¿Íë áñ áã ³Ýó³Ý»Ýª »ï Ù»½ ųé³Ý·»É¦: ²å³ ǵñ¨ ѳë³Ý¿ñ ó·³õáñÝ ÛÇñ³óÝ Ñ³ëï³ïáõû³Ý Ç í»ñ³Û, ¨ ×ß·ñï¿ñ ½ÇñëÝ, ËÉËÉ»³É ³Ýë³Ûñ µ³ÝÇÝ ³é Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ: ÆëÏ Çµñ¨ ½Ù»é»³ÉÝ Í³ÍÏ»óÇÝ ³Ý¹¿Ý Ç ï»Õõáçݪ ÛáñáõÙ ëå³Ý³õÝ, ¨ ³õáõñù ѳñáõëï ³ÝóÇÝ Ç í»ñ³Û Çñ³óÝ ·áñÍ»Éáó, å³ï·³Ù ÛÕ¿ñ îÇñÇÃÝ ³é ó·³õáñÝ: §Î³°Ù ÉÇóÇ, ³ë¿, ù»½ ³ñù³ÛÇ, ½Ç Ññ³Ù³Ý ï³ó»ëª ½ö³é³ÝÓ»Ù ÏÇÝ ¶Ý»ÉáÛ ÃáÕ ³éÇó ÇÝÓ ÏÝáõû³Ý¦: ¼áñ ǵñ¨ Éáõ»³É ³ñù³ÛÇÝ, ³ë¿. §²ñ¹ ѳëï³ï ·Çï»Ù ½áñ Éáõ³ÛÝ Ã¿ ëïáÛ· ¿, í³ëÝ ÏÝáç ÇõñáÛ »Õ¨ Ù³ÑÝ ¶Ý»ÉáÛ¦: ºõ ³Ý¹¿Ý ³ñù³ÛÝ Ù³Ñ ËáñÑ¿ñ. ëå³Ý³Ý»É ½îÇñÇà ¨ë ÷áË³Ý³Ï Áݹ Ù³ÑáõÝ ¶Ý»ÉáÛ: ¼áñ ǵñ¨ Éáõ³õ îÇñÇÃ, ½³ÑÇ Ñ³ñ»³É Û³ñù³Û¿Ýª ·Çß»ñÇ ÷³Ëëï³Ï³Ý ÉÇÝ¿ñ: ²å³ ³½¹ ÉÇÝ¿ñ ó·³õáñÇÝ ²ñß³Ï³Û ÷³ËáõëïÝ îÇñÇóÛ, ï³Ûñ Ññ³Ù³Ý ó·³õáñÝ ²ñß³Ï ³½³ï³·áõݹ µ³Ý³ÏÇÝ ½Ñ»ï ÉÇÝ»É îÇñÇóÛÝ. ½Ç ǵñ¨ ѳëó»Ý ÝÙ³, ³Ý¹¿Ý Ç ï»ÕõáçÝ ëå³Ýó»Ý: ´³½áõÙù ¨ ù³çù ½Ñ»ï ÉÇÝ¿ÇÝ ÷³Ëáõó»ÉáÛÝ îÇñÇóÛ. ³å³ »ñû³É ѳë³Ý¿ÇÝ Ç ·³õ³éÇÝ ´³ë»ÝáÛ Ç Ù¿ç Ù³Ûñ»³óÝ. Ç ï»ÕõáçÝ Ûáñáõ٠ѳë³Ý¿ÇÝ, ³Ý¹¿Ý ½îÇñÇÃÝ ëå³Ý³Ý¿ÇÝ: 231


ºõ Û»ï ³ÛëáñÇÏ ¿³é Çõñ ²ñß³Ï ½ÏÇÝÝ ëå³Ý»ÉáÛÝ ½ö³é³ÝÓ»ÙÝ: ºõ áñã³÷ ëÇñ¿ñ ³ñù³ÛÝ ²ñß³Ï ½ÏÇÝÝ, ÝáÛÝã³÷ ³ï»³ó ÏÇÝÝ ½³ñù³ÛÝ ²ñß³Ï. ³ë»Éáíª Ã¿ §Â³õ ¿ Ù³ñÙÝáí, ¨ ÃáõË ¿ ·áõÝáí¦: ²å³ ǵñ¨ ÏÇÝÝ Ç Ý³ áã ۳ݷáÛó ½ÙÇïë Çõñ, ³é³ù»³ó ³ñù³ÛÝ ²ñß³Ï Û»ñÏÇñÝ Úáõݳó, ¨ Ëݹñ»³ó ¿³Í ³ÝïÇ ÏÇÝ Ç Ï³Ûë»ñ³Ï³Ý ïáÑÙ¿Ý ³½·³õ, ½Ç ³ÝáõÝ ¿ñ Ýáñ³ àÕáÙåÇ: ºõ áõÅ·ÇÝ ëÇñáí ëÇñ»³ó ½Ý³, ¨ ݳ˳ÝÓáõÏë ³ñϳݿñ Ýáí³õ ³é³çÇÝ ÏÝáçÝ. ¨ ÏÇÝÝ ö³é³ÝÓ»Ù á˳ó³õ Áݹ àÕáÙåÇÝ, ¨ Ëݹñ¿ñ ëå³Ý³Ý»É ½Ý³: ´³Ûó Íݳõ ³å³ ö³é³Ýӻ٠ó·³õáñÇÝ áõëïñ ÙÇ, ¨ Ïáã»óÇÝ ½³ÝáõÝ Ýáñ³ ä³å, ¨ ëÝáõóÇÝ ½Ý³, ¨ Ç ã³÷ ѳëáõóÇÝ: ºõ ǵñ¨ çñó÷»³ó ¨ »Õ¨ ÑáõÅÏáõ, »ïáõÝ ½Ý³ å³ï³Ý¹ Ç ¹áõéÝ Ï³Ûë»ñÝ Û»ñÏÇñÝ Úáõݳó: ÆëÏ ö³é³ÝÓ»ÙÝ Ç Ù»Í Ý³Ë³ÝÓáõ ¨ áËáõû³Ùµ ·Ý³Ûñ Áݹ àÕáÙåÇÝ, ¨ Ëݹñ¿ñ ëå³Ý³Ý»É ½Ý³ ¹»Õáíù: Ƶñ¨ áãÇÝã Ñݳñë Ù»ù»Ý³ÛÇó ãϳñ¿ñ ·ï³Ý»É, í³ëÝ ½Ç ³ÝÓÇÝÝ Çõñáõ٠ϳñÇ ½·áÛß Ï³Ûñ, ٳݳõ³Ý¹ Ç Ï»ñ³Ïñáó ¨ ÛÁÙå»É»³ó, µ³Ûó ½Çõñáó ݳÅßï³óÝ Ï»ñ³Ïáõñë ³ñ³ñ»³É ¨ ϳ٠½ÝáóÇÝ å³ñ½»³É ½·ÇÝÇ ×³ß³Ï¿ñ, ¨ »Ã¿ áã ÇÝã ·ï³Ý¿ÇÝ Ñݳñù ¹»Õ»É ½Ý³ Ù³Ñáõ³Ý ¹»ÕûùÝ, ³å³ ¹ñ³Ý »ñ¿ó áÙÝ ³ñùáõÝǪ áñ ¿ñ Ç Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Û³ÛÝ, áñáõÙ ³ÝáõÝ ØñçÇõÝÇÏ, Û²ñß³ÙáõÝ»³ó ï»Õ»³óÝ Ç Ý³Ñ³Ý·¿Ýª î³ñûÝ ·³õ³é¿Ý, ½Ý³ Ç µ³Ýë ³ñϳݿñ ö³é³ÝÓ»ÙÝ ³Ýûñ¿ÝÝ: ¼³Ý³ñųÝë ½³Ýϳï³ñ ½³ÝçÝç»ÉÇ ½ã³ñ»³óÝ Ù»Õ³óÝ ãÙáé³ó³Ï³Ý ï³Ýç³Ý³óÝ Ï³ï³ñ»³ó ½·áñÍëÝ ½³Ý³ñųÝë ½³Ýï»ë ½³ÝÉáõñ, ³Ûë ÇÝùÝ Áݹ Ï»Ý³ó ¹»ÕÝ ½¹»Õ Ù³ÑáõÝ Ë³éÝ»Éáí, áñ áõñ»ù »ñµ¿ù ³ÛëåÇëÇ ·áñÍù ÛáõÙ»ù¿ Ç í»ñ³Û »ñÏñÇ áã ·áñÍ»ó³Ý: Àݹ ï¿ñáõÝ³Ï³Ý Áݹ ëáõñµ Áݹ ³ëïáõ³Í³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ Áݹ ѳóÝ ûñÇݳó ˳éÝ¿ÇÝ ½¹»ÕÝ ë³ï³ÏÙ³Ý. »ñ¿óÝ ØñçÇõÝÇÏ ³ÝáõÝ, ï³Éáí ۻϻջóõáçÝ àÕÇÙåÇ³Û ïÇÏÝáçÝ ÁÝÓ»é»É ½Ù³ÑáõÝ ·áñÍ, ëå³Ý³Ý¿ñ: Àëï ã³ñ»³óÝ Ï³ï³ñ»Éáó ½ö³é³ÝÓ»Ù³ÛÝ ³Ù»Ý³ÛÝ ã³ñ»ûù Éó»³É ½Ï³Ùë ϳï³ñ¿ñ. ¨ Û³Ýûñ¿ÝÝ ö³é³ÝÓ»Ù³ÛÝ å³ñ·¨ ³é»³É ã»ñÇóáõÝ ½·»õÕݪ áõëïÇ ÇëÏ ÇÝùÝ ¿ñ Ç Ý³Ñ³Ý·¿Ý î³ñûÝ ·³õ³é¿Ý, áñáõÙ ³ÝáõÝ ¶áÙÏáõÝù ÏáãÇÝ...: (4-ñ¹ ĺ) 1

Ù³Ñáõ³Ý ¹»ÕáíÝ Áݹ ûñ¿ÝëÝ-ѳÕáñ¹áõÃÛ³Ý Ù»ç (˳éÝí³Í) Ù³Ñí³Ý ¹»Õáí 2 å³ïÙ³Ï³Ý µ³ó³é³Ï³Ý ¿, ѳٳå³ï³ëË³Ý µ³Û-ëïáñá·Û³ÉÁª ³ë¿ÇÝ, å³ïÙ¿ÇÝ, ãÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í 3 ³é ѳٵ³õ ó³ÝÏáõû³Ý ïñ÷»³É ÉÇÝ¿ñ-(³Ûë) ѳٵ³íÇó µáñµáùí»Éáí ëÇñ³Ñ³ñí»ó 4 Ç ·³Õï³·áÕûÝë ³ÝϳݻÉ(ÇÙ)¬, ·³ÕïÝÇ Ñݳñù áñáÝ»É

232

5

»Ýóϳݪ ì³ñ¹³ÝÁ ¨ Ýñ³ Éñ³óáõÙÁ áõÕճϳÝÇ ÷á˳ñ»Ý ¹ñí³Í »Ý ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíáí 6 ³Ûëï»Õª ·»ñ¹³ëï³Ý, ïáõÝ áõ ï»Õ ÇÙ³ëïáí 7 ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÁ Ñá·Ý³ÏÇ »ÝóϳÛÇ Ùáï ¹ñí³Í ¿ Ñá·Ý³ÏÇ Ãíáí, ëáíáñ³Ï³ÝÁ »½³ÏÇ Ãíáí ·áñͳÍáõÃÛáõÝÝ ¿ 8 ɳóáÕÝ»ñÇ Ù»ç 9 ³Ûëï»Õ ë-Ý Ñá¹ ¿


º¼ÜÆÎ ÎàÔ´²òÆ (5-𸠸.) ºÔÌ ²Ô²Ü¸àò (гïáõ³Íù) 1 ... ºõ »Ã¿ ·³½³Ý³óÝ ·³½³ÝáõÃÇõÝ ã³ñ ÇÝã µÝáõû³Ùµ ϳñÍ»óáõó³ÝÇó¿ 1 Ýáó³, ·Çï³ëó»Ýª ½Ç Ï¿ëùÝ Û³Ý³ëÝáóÝ Ç å¿ïë ³ñ³ñ³Ý, áñå¿ë ¨ ³ñç³é 2 ¨ áã˳ñ ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ ÇÝã, áñ áõï»ÉÇ ¿ ¨ Ïñ»ÉÇ ¿. ¨ Ï¿ëùÝ í³ëÝ »ñÏÇõÕ Ç ÙÇïë Ù³ñ¹Ï³Ý ÍÝáõó³Ý»ÉáÛ: ¼Ç ÿ ·³½³Ýù ³Ñ³·ÇÝù »Ý, ¨ íÇß³åù ¨ ûÓù ¨ ³ÛÉ 3 ××Çù íݳë³Ï³ñù, ¨ Ù³ñ¹Ý ³ÛÝã³÷ Ñå³ñï³ó»³É ¿ª ÙÇÝã Áëï ³ëïáõÍáÛ »ñÏÇõÕÇÝ ë³ÑÙ³Ýë ³ñï³ùáÛ »É»³É ³Ýë³ëï¿, »Ã¿ ³ÛÝåÇëÇ ½³ñÑáõñ»óáõóÇãù ã¿Çݪ á±ñã³÷ ¨ë ³é³õ»É ãϳÛñ »ñµ¿ù ۳ϳëï³ÝÇ: ܳ ¨ ÝáùÇÝ ÇëÏ, áñ ã³ñùÝ Ï³ñÍÇÝ ³ÝÙï³ó, »ñµ¿ù »ñµ¿ù û·ï³Ï³ñ ÉÇÝÇÝ ¨ ½»ñÍáõóÇãù Ç Ù³Ñáõ³Ý¿: ¼ÇÝã ã³ñ ù³Ý ½ûÓ Ï³Ûó¿, ¨ Ç Ýٳݿ ûñdzϿ. ¨ Ç ëå³ÝáÕ ¹»Õáó, áñù Ç Ý»Ý·áõûݿ Ù³ñ¹Ï³Ý ϳ½Ù»ó³Ý, 㨠ѳëáõó»³É ¨ ³Ý¹¿Ý µáõÅ¿: ºÃ¿ µÝáõû³Ùµ ã³ñ ÇÝã ¿ñ ûÓ, ϳ٠ã³ñÇ ÇñÇù ³ñ³ñ³Í, ³å³ ã·ï³Ý¿ñ ÇÝ㠳ٻݨÇÝ Ç ÝÙ³ û·ï³Ï³ñ, ¨ áã ½·ûݳݳÛñ »ñµ¿ù Ç ·³4 ½³Ýáõûݿ ³ÝïÇ ÇõñÙ¿. ݳ ³õ³ÝÇÏ ï»ë³Ý»Ùù Ç Ñݳñ³·Çïáõûݿ Ãáíã³ó ½·ûݳó»³É, ¨ ǵñ¨ ½ãáõ³Ý ˳ճÉÇÏ ¿ Ýáó³, ¨ µ³½áõÙ ³Ý·³Ù µÝ³Ï»³É Ç ï³Ýª ãÙ»Õ³Ýã»Ý µÝ³Ïã³óÝ: ºõ ³ñ¹ »Ã¿ ѻóÝáë Çó¿ª áñ ã³ñ ÇÝã µÝáõû³Ùµ ϳñÍÇó¿, ۳ݹÇٳݻëóÇ ÛÇõñáó ³ñáõ»ëï³Ïó³óÝ ûÓ³å³ßï³óÝ. áñ ³ÛÝã³÷ ½·ûݳóáõó³Ý»É 5 5 ½ûÓë ·Çï»Ý, ÙÇÝ㨠Ïáã»É ÛáõéÃÇõù Ç ïáõÝë, ¨ Ï»ñ³Ïáõñë Ù³ïáõó³Ý»É , áñå¿ë ´³µÇɳóÇùÝ íÇß³åÇݪ ½áñ å³ßï¿ÇÝÝ...: ºõ »Ã¿ Ùá· Çó¿, ¨ ã³ñÇ ³ñ³ñ³Í ½·³½³ÝëÝ í³ëÝ ·³½³Ýáõû³ÝÝ ³ëÇó¿. Ç Ñ³ë³ñ³Ï³ó Ùï³ó ÷³ß³Ù³Ý Ïñ»³É ÁÙµ»ñ³Ý»ëóÇ: ¼Ç »Ã¿ ·³½³ÝùÝ ã³ñÇ ³ñ³ñ³Íù Çó»Ý, ¨ »ñÏÇñ µ³ñõáÛ, ½Ç³±ñ¹ µ³ñõáÛÝ ³ñ³ñ³Í ã³ñÇÝ ³ñ³ñ³ÍáóÝ ¹³Û»³Ï Ùﻳɪ ëÝáõóÇã ÉÇÝÇóÇ, áñù Ç Ýٳݿ Ï»ñ³ÏñÇÝ ¨ Ç Íáó Ýáñ³ ѳݷãÇÝ. ½Ç »ñÏáõ ѳϳé³Ïù Çñ»ñ³óª ÙÇÙ»³Ýó ͳËÇãù »Ý, áñå¿ë ˳õ³ñÇ ÉáÛë, ¨ ç»ñ ë³éݳٳݻ³ó: ²ñ¹ »Ã¿ ·³½³Ýù ã³ñÇ ³ñ³ñ³Íù ¿ÇÝ, ¨ »ñÏÇñ µ³ñõáÛ, Í³Ë»É å³ñï ¿ñ ½Ýáë³ »ñÏñǪ ¨ áã ëÝáõó³Ý»É, ëå³é»É ¨ áã ë»ñ»É. ³å³ »Ã¿ »ñÏÇñ ¨ ½·³233


½³ÝëÝ ëÝáõó³Ý¿ ¨ áã ³å³Ï³Ý¿, Û³Ûï ¿ª »Ã¿ ÛáñÙ¿ ³ñ³ñã¿ »ñÏÇñ É»³É ¿, Ç Ýٳݿ ¨ ·³½³ÝùÝ ³ñ³ñ»³É »Ý. ¨ ãÇù ÇÝã ã³ñ µÝáõû³Ùµ. ù³Ý½Ç ãÇù ÇÝã ã³ñ ³ñ³ñÇã µÝáõû³Ùµ: ºõ ٳݳõ³Ý¹ ÿ ¨ ·³½³Ýù ÇëÏ, ½áñáó ³ë»Ýª ÿ Ç ã³ñ¿ ³ñ³ñã¿ »Õ»³É »Ý, óáõó³Ý»Ý ÿ ã»Ý áõëï»ùª ³ÛÉ Û»ñÏñ¿, ³ÛÝáõ ½Ç Û»ñÏñ¿ Ï»ñ³ÏñÇÝ ¨ Ç ÝÙ³ µÝ³Ï»Ý, ¨ ³Ý¹ñ¿Ý Ç ÝáÛÝ ßñç»³É ÑáճݳÝ: ܳª ÿ ¨ Ç ã³ñ¿ ÇÝã ¿ÇÝ ã³ñù ³ñ³ñ»³Éù, áã ÇÝã Ç Ýáó³Ý¿ û·ï³Ï³ñ ·ï³Ý¿ñ, ³ÛÉ ³Ù»Ý¨ÇÝ ÇëÏ íݳë³Ï³ñ: ÆëÏ ³ñ¹ »Ã¿ ï»ë³Ý»Ùù, ½Ç ÏÇëáóÝ ÙáñÃùÝ å³ïëå³ñ³Ý Ù»ñÏáõû³Ý Ù»ñáÛ ÉÇÝÇÝ, ¨ ÏÇëáóÝ ×ñ³·áõÝ ¹»ÕÝ»ÕÇ ÉÇÝÇ, ¨ ³ÛÉ ÇÝã ۳ݹ³ÙáóÝ, áñå¿ë ³éÇõÍáõÝ ¨ ³ñçáÛ ¨ ³ÛÉáóݪ Áëï Çõñ³ù³ÝãÇõñ ÙÇ Áëï ÙÇáç¿, Û³Ûï ¿ª »Ã¿ Ç µ³ñõáÛ ³ñ³ñã¿ É»³É »Ý, í³ëÝ ÙÇáÛ ÇñÇù û·ï³Ï³ñÇÝ ·ï³Ý»ÉáÛ Ç Ýáë³: ¼Ç áñ ã³ñ ÇÝã ¿, Ýáñ³ ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ ÇÝã íݳë³Ï³ñ ¿, ¨ Ùáñà ¨ ÙÇë. ³ÛÉ Ýáó³ áñå¿ë ½ÙáñÃÝ ½·»ÝáõÙù, ¨ áã íݳë¿, ¨ 6 ½ÙÇëÝ »Ã¿ ëÇñï áõñáõù ³éÝáÛñ ¨ áõï¿ñª áã íݳë¿ñ. áñå¿ë í³ñ³½Çª áñ ·³½³Ý³·áÛÝ ¿ ù³Ý ½³Ù»Ý³ÛÝ ·³½³Ýëª áõïÇ ÙÇëÝ, ¨ áã íݳë¿. ÝáÛÝå¿ë ¨ Ýáó³Ûݪ »Ã¿ áõï¿ñ áùª ãíݳë¿ñ: ºõ Û³ñç³é, ½áñ ³ë»Ýª »Ã¿ Ç µ³ñõáÛ ³ñ³ñã¿ ³ñ³ñ»³É ¿, ·ï³ÝÇ ÇÝã íݳë³Ï³ñáõÃÇõÝ: ¼óÉáõ ÙÇë áõï»Éª ¹³ñÙ³Ý ¿ Ù³ñÙÝáÛ, µ³Ûó »Ã¿ ½³ñÇõÝÝ áù ÁÙåÇó¿ª ë³ï³ÏÇ: ÜáÛÝå¿ë ¨ Ç µ³Ýç³ñë ¿ ÇÝ㪠áñ ³é³ÝÓÇÝ ë³ï³ÏÇã ¿, ¨ ˳éÝ»³É Áݹ ³ÛÉ µ³Ýç³ñëª µÅßÏÇã å¿ëå¿ë ó³õáó ÉÇÝÇ: ¼Ù³Ýñ³·áñÝ »Ã¿ áù ÉáÏ áõïÇó¿ª ë³ï³ÏÇã ¿, ¨ ˳éÝ»³É Áݹ ³ÛÉ ³ñÙ³ïëª ùݳÍáõ ÉÇÝÇ ùݳѳï³ó: ºõ ½Ñ³½³ñª »Ã¿ Ç ïûà ųٳݳÏÇ áõïÇó¿ áù, ù³Ý½Ç ½áí³óáõóÇã ¿, ½ï³åë Ç ÷áñáÛÝ ÷³ñ³ï¿. ¨ »Ã¿ Ç Ñáí ųٳݳÏÇ áõïÇó¿ áù, íݳë¿. ¨ »Ã¿ ½çáõñÝ ù³Ù»³É ³Ý³å³Ï ÁÙåÇó¿ áù, ë³ï³ÏÇ. ¨ »Ã¿ ½ë»ñÙÝ ³Õ³ó»³Éª çñáí ÁÙåÇó¿ áù, Ç ó³ÝÏáõûݿ ³ñϳݿ: ºõ ϳݻ÷áõÏÝ Ãáõ÷ ÇÝã ¿, áñáÛ 7 ë»ñÙÝ Ýáñ³ ¹»Õ ¿, ¨ ÝáÛÝ ¹³ñÓ»³É ϳë»óáõóÇã ó³ÝÏáõû³Ý: ºõ ÙáɳËÇÝï¹, áñ ³é³ÝÓÇÝÝ Ç Û³ÛïÝÇ ÇÝã ųٳݳÏÇ ëå³ÝáÕ ¿, ÝáíÇÙµ ½Ù³ÕÓë Ñݳó»³Éë ÑݳñÇÝ µÅÇßÏù ѳï³Ý»É: ºõ ϳճÝã³Ý³Ý ³½· ÇÝ㪠³é³ÝÓÇÝÝ ëå³ÝáÕ ¿, ¨ ˳éÝ»³É Áݹ ³ÛÉ ¹»ÕáÛª Ù³ÕÓ³·»Õ ¿ µáõÅÇã Ç Ù³Ñáõ³Ý¿: ²ñ¹ Û³ÛëåÇëÇ Çñë ³ÝѳñÃë ³é áã áõÕÇÕ Ñ³Û»ÉáÛ, ϳñÍ»óÇÝ »Ã¿ ã³ñ ÇÝã µÝáõû³Ùµ Çó¿. µ³Ûó ³ëïáõ³Í ³Ûëå¿ë ÇÙ³ëïáõÝ ½Ù³ñ¹Ý ϳ½Ù»³ó ½Ç ¨ Ç ¹³ñÙ³ÝÇãëÝ Ù³ñÃÇó¿ í³Û»É»É. ¨ áñù íݳë³Ï³ñù ϳñÍÇóÇÝ, ¨ ³ÝïÇ ¨ë ÑݳñÇõù û·ï³Ï³ñáõÃÇõÝë ϳñÇó¿ ·ï³Ý»É, ³é Ç Û³Ý¹ÇٳݻÉáÛ ½µ³ñë ³ÝÙï³óݪ ÿ ãÇù ÇÝã áñ µÝáõû³Ùµ ã³ñ ¿: (1-ÇÝ, ĺ) 1

³Ûëï»Õª ûñÇݳÏ, ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ï Ïñ»ÉÇ-ÏñáÕ, µ»é ï»Õ³÷áËáÕ 3 ³Ûëï»Õª µ³Ûó, ÇëÏ 4 ݳ ³õ³ÝÇÏ-³Ñ³, ÙÇÝã¹»é 2

234

5

·áñͳÍí³Í ¿ ¹ÇÙ³íáñ µ³ÛÇ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ ëÇñï ³éÝáõÉ- ëÇñïÁ í»ñóÝ»É, ëÇñïÁ ï³Ý»É, ³ËáñÅ»É 7 ³í»É³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ 6


2 1

²ÛÉ ¨ íÇ×»³É ¨ë åÝïÇÝ Ç µ³ÝÇóÝ í»ñ³Û: ØÇÝ ³ë¿ª ÿ §Æ Ù»ñáõÙ ·»õÕ 2 Íáí³óáõÉ ½Ïáí ·áñÍ»³ó ¨ ½·áãÇõÝÝ Ñ³Ý³å³½ Ù»ù Éë»Ùù ³Ù»Ý»ù»³Ý¦: ºõ ÙÇõëÝ ³ë¿. §¼å³ÛÝ ÇëÏ ÇÙ ³ãûù ï»ë»³É ¿¦: ØÇÿ ¨ ½³ñ³Éǽ¿Ý ¨ë áù ϳñÇó¿ ³ë»Éª ÿ ¨ ½³ÛÝ áõñáõù ï»ë»³É Çó¿. ¨ »Ã¿ Û³é³çÇÝ Å³Ù³Ý³ÏëÝ ³ñ³É»¿½ù Éǽ¿ÇÝ ½íÇñ³õáñë ¨ áÕç³óáõó³Ý¿ÇÝ, ³ñ¹ Áݹ¿±ñ áã ÉǽÇó»Ý ¨ áÕç³óáõó³ÝÇó»Ý. á±ã ÝáÛÝ å³ï»ñ³½ÙáõÝù »Ý, ¨ ÝáÛÝå¿ë íÇñ³õáñù ³ÝϳÝÇÝ: ²ÛÉ Û³ÛÝųÙ, ³ë»Ý, ¹Çõó³½áõÝù ¿ÇÝ: ºõ Ù»ù ½¹ÇóÝ ÇëÏ å³Ñ³Ýç»ëóáõù Ç Ýáó³Ý¿: سñÙݳõá±ñù ¿ÇÝ ³ñ¹»ûù ¹ÇùÝ, ÿ ³ÝÙ³ñÙÇÝù: ºÃ¿ Ù³ñÙݳõáñù ¿ÇÝ, Û³Ûï ¿, ÿ Ù³ñ¹ÇÏ ¿ÇÝ, ¨ ½Ù³ñ¹Ï³Ý áõñáõ³Ï³Ýë Ç å³ßïûÝ ³é»³Éª ¹Çë ³Ýáõ³Ý¿ÇÝ. ³å³ »Ã¿ ³ÝÙ³ñÙÇÝù ¿ÇÝ, ã¿ñ Ù³ñà ³ÝÙ³ñÙÝáóÝ Áݹ ϳݳÛë Ù³ñÙݳõáñë ³ÙáõëݳݳÉ: ¼Ç »Ã¿ ³ÛÝÙ Ñݳñ ÇÝã ¿ñ, áã »ñµ¿ù ¹³¹³ñ¿ñ ë³ï³Ý³Û Ç Ï³Ý³ó ë³ï³Ý³Û³ÍÇÝë ÍÝáõó³Ý»É. ½Ç áñ ³ÝÙ³ñÙÇÝ áù ¿, ݳ ¨ ³Ýë»ñÙÝ ¿. í³ëÝ ½Ç ë»ñÙÝ Ù³ñÙݳõáñ³ó ¿, ¨ áã ³ÝÙ³ñÙÝáó...£ 3 ²ÛÉ ¨ íÇß³åù, ³ë»Ý, ¨ Ýѳݷù Ï»ÕÍë Ç Ï»ÕÍë ÉÇÝÇÝ . Ûáñáó ÙÇÝ ³ÝÓݳõáñ ¿, ¨ ÙÇõëÝ áã ³ÝÓݳõáñ: ìÇß³åݪ áñ Ù³ñÙݳõáñ ¿, ½Çõñ Ï»ñå³ñ³ÝëÝ áã ϳñ¿ ÷áË»É: ¼Ç »Ã¿ Ñݳñ ÇÝã ¿ñ Ù³ñÙݳõáñ³ó ½Ï»ñå³ñ³Ýë ÷á÷áË»É, Ý³Ë Ù³ñ¹ª áñ ³é³õ»É ù³Ý ½Ýáë³ ¿ª ÷áË¿ñ ½Ï»ñå³ñ³ÝëÝ ÛÇÝã ¨ ϳٿñ. ³ÛÉ áñå¿ë Ù³ñ¹áÛ áã ¿ Ñݳñ ÷áË»É Ç Ï»ñå³ñ³Ýë ÇÝ㪠Ûáñ ¨ ϳÙÇóÇ, ÝáÛÝå¿ë ¨ áã íÇß³åÇÝ: ܳ ¨ áã Ýѳݷ ÇÝã ³ÝÓݳõáñ ·áÛ, µ³Ûó »Ã¿ ¹¨ Ç ï»ÕÇë µÝ³Ï»³É Çó¿, ¨ Ù»ñà ϻñå³ñ³ÝÇóÇ, ¨ Ù»ñà íÝ³ë ·áñÍÇó¿: ºõ áã íÇß³åù ½ïáÑٳϳÝë ³ñ4 ¹»³Ýó Ïñ»Ý, ¨ áã ·ñ³ëï ·áÛ Ýáó³ª »Ã¿ ½³ñ¹ÇõÝë Ç Ï³ÉáÛ áõñ»ù ÏñÇó»Ý, ¨ Ç ½áõñ ¿ ϳ°É ϳ°ÉÝ ³ë»É áõÙ»ù Ç Ï³Éëª ¨ áã ³°é ³°é: ¼Ç íÇß³åÝ áñ ÇÝùÝ ·ñ³ëï ¿, ³ÛÝáõ ½Ç ³Ý³ëáõÝ ¨ ³ÝËûëáõÝ ¿, ½Ç³ñ¹ª áñ ÇÝùÝ ·ñ³ëï ¿ª ½³ÛÉ ·ñ³ëï í³ñÇó¿. ½Ç íÇß³åÇ ³Ûɳ½· ÇÝã µÝáõÃÇõÝ ã¿ª »Ã¿ áã ûÓÇ, ³ÛÝ Û³Ûï ÇëÏ ¿: ºõ ½ûÓ Û³Õóݹ³Ù, ϳ٠½·³½³Ý ÇÝã Íáí³ÍÇÝ, Ïáã»Ý ·Çñù íÇß³å. áñå¿ë ½Ù³ñ¹ Û³Õóݹ³Ù ÑëÏ³Û ³Ýáõ³Ý»Ý, ÝáÛÝå¿ë ¨ ½ûÓ ó³Ù³ù³ÛÇÝ ³Ý×áéÝÇ, ¨ ½·³½³ÝÝ Íáí³Ï³Ý É»éݳӨ, ½ÏÇï³óÝ ³ë»Ù ¨ ½¹»É÷Çݳó, íÇß³åë ³Ýáõ³Ý»Ý. Áëï ³ÛÝÙª ÿ ¹áõ ç³Ëç³Ë»ó»ñ ½·ÉáõË íÇß³å³óÝ Ç í»ñ³Û çáõñó. ¨ »ïáõñ Ï»ñ³Ïáõñ ÅáÕáíñ¹áó ºÃáíå³óõáó: î»ë³Ý»±ë, ½Ç ½ÓÏáõÝë ٻͳٻÍë Íáí³ÍÇÝëª íÇß³åë Ïáã»Ý ·Çñù. ¨ Û³Ûï ³ÝïÇ ¿ª ÿ ½ÓϳÝó ³ë¿, ³ÛÝáõ »Ã¿ »ïáõñ Ï»ñ³Ïáõñ ³½·³ó ºÃáíå³óõáó. ÿå¿ï ¨ ³ëï ³ÛÉù Ç ë³ï³Ý³Û ³é³Ï»óÇÝ ½íÇß³åÝ, áñå¿ë ¨ ½³Ûݪ ½áñ ÚáµÝ 235


·ñ»³É ¿: ºõ ³ÛÉ ÇÝã áã »Ý íÇß³åùª µ³Ûó ϳ٠ûÓù ٻͳٻÍù ó³Ù³ù³ÛÇÝù, ϳ٠ÓÏáõÝù ³Ý³ñÇù Íáí³Ï³Ýù. ½áñáó ³ë»Ý, ÿ É»éݳµ»ñÓù ¨ ٻͳٻÍù »Ý. ¨ áñë ¨ Ï»ñ³Ïáõñ Ýáó³ Ù³Ýñ ÓÏáõÝù »Ý, áñå¿ë ¨ ûÓÇó ٻͳٻͳó Ù³Ýñ Ù³Ýñ ÇÝã ××Çù ϳ٠³Ý³ëáõÝù: ºõ áã áñë »ñµ¿ùª áñå¿ë Ù³ñ¹Ï³Ýª ³ñ³ñ»³É »Ý íÇß³å³ó, ϳ٠³éÝÇó»Ý. ¨ áã ï³×³ñù ǵñ¨ Ù³ñ¹Ï³Ý »Ý Ýáó³ Ç µÝ³ÏáõÃÇõÝ. ¨ áã ½áù Ç Ã³·³õáñ³½·»³ó ¨ Ç ¹Çõó³½³Ýó áõÝÇÝ Ï³å»³É ³é Çõñ»³Ýë ϻݹ³ÝÇ. ½Ç ϻݹ³ÝÇù Ç Ù³ñÙݳõáñ³ó »ñÏáõ ¨»Ã ϳÝ, ºÝáíù ¨ ºÕdz: ²ÛÉ áñå¿ë ½²Õ»ùë³Ý¹ñ¿ ˳µ¿ÇÝ ¹¨ùª ÿ ϻݹ³ÝÇ Ï³Ûó¿, áñáó Áëï »·Çåï³Ï³Ý ÑݳñáÕáõû³ÝÝ Ï³å»³É ³ñÏ»³É ϳ˳ñ¹³Ýûù ½¹¨ Ç ßÇß, ϳñÍ»óáõó³Ý¿ÇÝ, ÿ ²Õ»ùë³Ý¹ñáë ϻݹ³ÝÇ Çó¿ ¨ Ù³Ñ ËݹñÇó¿. ¨ ·³ÉáõëïÝ øñÇëïáëÇ Ë³Ûï³é³Ï»³ó ½Ë³µ¿áõÃÇõÝÝ, ¨ »µ³ñÓ Ç ÙÇçáÛ ½·³ÛóÏÕáõÃÇõÝÝ: ÜáÛÝå¿ë ¨ ÙáÉáñáõÃÇõÝÝ ¹Çõ³ó ˳µ»³ó ½¹Çõó³å³ßïë гÛáó, »Ã¿ ½áÙÝ ²ñï³õ³½¹ ³ÝáõÝ ³ñ·»É»³É Çó¿ ¹Çõ³ó, áñ ó³ÛÅ٠ϻݹ³ÝÇ Ï³Û, ¨ ݳ »É³Ý»Éáó ¿ ¨ áõÝ»Éáó ½³ß˳ñÑë, ¨ Ç ëÝáïÇ ÛáÛë Ï³å»³É Ï³Ý ³Ýѳõ³ïù...: ºõ ³ÛÝå¿ë ç³Ý³Û ë³ï³Ý³Ûª ½Ç ½³Ù»Ý³ÛÝ áù Ç µ³ñõáù ³ÏÝϳÉáõûݿ íñÇå»óáõëó¿, ¨ Ç ëÝáïÇ ÛáÛë ϳåÇó¿: ػͳóáõó³Ý¿ Û³ãë Ù³ñ¹Ï³Ý ½íÇß³åë, ½Ç Ûáñų٠³Ñ³·ÇÝù »ñ¨»ëóÇÝ áÙ³Ýóª ³éÝáõóáõÝ ½Ýáë³ Ç å³ßïûÝ: γñÍ»óáõó³Ý¿ ÿ ¨ Ýѳݷù ÇÝã Çó»Ý ·»ïáó, ¨ ߳ѳå»ïù í³Ûñ³ó. ¨ Û»ï ϳñÍ»óáõó³Ý»ÉáÛª ÇÝùÝ Ï»ñå³ñ³ÝÇ Ï³Ù Ç íÇß³åÇ Ï»ñå³ñ³Ýë Ï³Ù Ç ÝÑ³Ý·Ç ÇÙÝ ¨ Ç ß³Ñ³å»ïÇ, ½Ç ³ÛÝáõ ½Ù³ñ¹Ý ÛÇõñÙ¿ ³ñ³ñã¿Ý ÃÇõñ»ëó¿: ¼Ç »Ã¿ ¿ñ ÇÝã ÝÑ³Ý·Ý ³ÝÓݳõáñ, áã »ñµ»ÙÝ Ç ÏÝáç Ï»ñå³ñ³Ýë »ñ¨¿ñ, ¨ »ñµ»ÙÝ ÷áÏ ÉÇÝ¿ñ ¨ ÉáõÕáñ¹³ó Áݹ áïë ³ÝÏ»³Éª Ñ»ÕÓáõó³Ý¿ñ. ³ÛÉ Ï³Ù ÏÇÝÝ ÏÇÝ Ï³Ûñ, ϳ٠÷áÏÝ ÷áÏ. ÜáÛÝå¿ëª ¨ ½áñ ߳ѳå»ï í³Ûñ³ó Ïáã»Ý, áã Ù»ñà ٳñ¹ »ñ¨¿ñ ¨ Ù»ñà ûÓ, áñáí ¨ ½ûÓ³å³ßïáõÃÇõÝÝ Ñݳñ»ó³õ Û³ß˳ñÑ ÙáõͳݻÉ: ÜáÛÝå¿ë ¨ íÇß³åÝ áã ÙÇ ³Ý·³Ù ûÓ³Ó¨ »ñ¨¿ñ, ¨ ÙÇõë ³Ý·³Ù Ù³ñ¹³Ï»ñå, áñå¿ë Û³é³ç³·áÛÝÝ ÇëÏ ³ë³ó³õª ÿ áñ Ù³ñÙݳõáñ ÇÝã ¿, Û³ÛÉ Ï»ñå³ñ³Ýë ãϳñ¿ ÷áË»É: 5 ²ÛÉ Ã¿ Ç Ï³Éë çáñÇù ¨ áõÕïù »ñ¨ÇóÇݪ ¹Çõ³ó Ï»ñå³ñ³Ýù »Ý ³ÛÝ , ¨ áã íÇß³å³ó. ¨ »Ã¿ Ç ¹³ßïë »ñ³·³½³Ýù Ó·ÇóÇÝ, ¨ ѻͻ³Éù ǵñ¨ ½Ù³ñ¹ÇÏ ½Ñ»ï »ñ¿áÛ ³ñß³õÇó»Ý, Ï»ÕÍÇù ¹Çõ³ó »Ý ¨ áã ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝ ÇÝã Çñ³ó. ¨ »Ã¿ Ç ·»ïë Ç Ï³Ý³ó ÇÝã Ç Ï»ñå³ñ³Ýë »ñ¨ÇóÇÝ, ë³ï³Ý³ÛÇ Ï»ñå³ñ³Ýù »Ý: ø³Ý½Ç Ýѳݷ ÇÝã ³ÝÓݳõáñ ãÇù, ¨ áã Ç Ù³ñ¹ ǵñ¨ ½¹¨ Ùï³Ý¿ íÇß³å, áñå¿ë áÙ³Ýù Ç ßã»ÉáÛ ¹Çõ³Ñ³ñÇÝ Ï³ñÍ»óÇÝ, ù³Ý½Ç Ù³ñÙݳõáñÇ Ç Ù³ñÙݳõáñ ã¿ Ñݳñ Ùï³Ý»É: ºõë »Ã¿ µ³éݳÛóÇ Ç í»ñ ³ÛÝåÇëÇ íÇß³åÝ, á㠻ÿ »½³Ùµù ÇÝã ³Ýáõ³Ý»Éáíùª ³ÛÉ Í³ÍáõÏ ½ûñáõû³Ùµ ÇõÇù Û³ëïáõÍáÛ Ññ³Ù³Ý¿, ½Ç ÙÇ° ßá·Çݪ Ù³ñ¹áÛ Ï³Ù ³Ý³ëÝáÛ Ù»Õ³ÝãÇó¿. áñå¿ë áñ µ³ëÇÉÇëÏáëÝ ÏáãÇ ³½· ÇÝã ûÓÇóª ѳۻÉáí ÙdzÛÝ ë³ï³Ï¿ ½Ù³ñ¹ ϳ٠½³Ý³ëáõÝ. áõëïÇ Ûáñų٠236


Ç çñÑáñë ·ï³ÝÇóǪ ×ñ³· ³é»³É Çç³Ý»Ý Ç Ý»ñùë ÁÙµéÝ»É, ½Ç ѳۻó»³É Áݹ ×ñ³·Ýª áã Ù»Õ³ÝãÇó¿ Ù³ñ¹áÛÝ ûÓÝ: (1-ÇÝ, ƺ) 1

ëáíáñ³Ï³Ýݪ Ç Ù»ñáõÙ ·»Õç ·áñÍ»É. ³Ûëï»Õª ÍÝ»É 3 Ï»ÕÍë Ç Ï»ÕÍë ÉÇÝÇÝ- ½³Ý³½³Ý ˳µáõëÇÏ Ï»ñå³ñ³ÝùÝ»ñ »Ý ÁݹáõÝáõÙ 4 ë»é³Ï³Ýáí ³í»É³¹ñáõÃÛáõÝ ¿. 2

5

³ñï»ñÇ µ»ñùÁ ûųݹ³Ï µ³ÛÁ Ãíáí ѳٳӳÛÝ»É ¿ ëïáñá·»ÉÇ³Ï³Ý í»ñ³¹ñÇÝ, ÇëÏ »Ýóϳݪ ³ÛÝ, »½³ÏÇ ¿

237


²¶²Â²Ü¶ºÔàê (5-𸠸.) ä²îØàôÂÆôÜ Ð²Úàò (гïáõ³Íù) Ú³õáõñë ųٳݳϳóÝ ³ÛÝáóÇÏ ½ûñ³ÅáÕáí ÉÇÝ¿ñ Çß˳ÝÝ ¶Ã³ó, ¨ µ³½áõÙ ·áõÝ¹ë ½ûñ³ó ÅáÕáí»³Éª ·³Ûñ ï³É Ù³ñï å³ï»ñ³½ÙÇ Áݹ Çß˳ÝÇÝ Úáõݳó: ä³ï·³Ùë ÛÕ¿ñ ûñÇݳϳõë ³ÛëáõÇÏ, »Ã¿ §Àݹ¿±ñ µÝ³õ »É³Ý»Ùù 1 ˳éݳÙËÇ Ç å³ï»ñ³½Ùª ëå³é»É ½½ûñë Ù»ñ, ¨ íï³Ý· ¨ ﳷݳå ÙdzÝ2 ·³Ù³ÛÝ ³ß˳ñÑÇ Ñ³ëáõó³Ý»Ùù. »ë ³õ³ëÇÏ ³ËáÛ»³Ý »É³Ý»Ù ù»½ Ç Ù»ñáó ½ûñ³ó ³ëïÇ, ¨ ¹áõ ÇÝÓ Ç Ûáõݳϳݳó ³ÛïÇ. ѳëóáõù »Ï»ëóáõù Ç Ù³ñïÇ ï»ÕÇ. »Ã¿ »ë ½ù»½ Û³Õóѳñ»óÇóª ÚáÛÝù ÇÝÓ Ñݳ½³Ý¹»ëóÇÝ Ç Í³é³ÛáõÃÇõÝ. ¨ ÿ ¹áõ ÇÝÓ Û³Õûëó»ëª Ù»ñ Ï»³Ýùë ù»½ Ýáõ³×»ëóÇÝ ¨ Ñݳ½³Ý¹»ëóÇÝ. ¨ ³é³Ýó ³ñ»³Ý ¨ Ïáïáñ³ÍáÛ ÉÇóÇ ßÇÝáõÃÇõÝ ÏáÕÙ³Ýóë »ñÏáóáõÝó¦: ºõ ǵñ¨ ½³ÛÝ ³Ù»Ý³ÛÝ Éáõ³õ ó·³õáñÝ ÚáõÝ³óª »ñÏ»³õ. ù³Ý½Ç ûñÇÝûù ϳ½Ùáõû³Ùµ, ·áõݹ ³é ·áõݹ ׳ϳï»É áã ³éÝáõÇÝ Û³ÝÓÝ, ¨ Áëï å³ï·³ÙÇÝ å³ïß³×Ç áã ϳñ¿ñ áõÝ»É Û³ÝÓÇÝ, ù³Ý½Ç ïϳñ ¿ñ ÛáëÏ»ñ³ó ½ûñáõû³Ùµ. ëñï³Ã³÷ »Õ»³É ½³ñÑáõñ»ó³õ, ù³Ý½Ç áã ·Çï¿ñ, ½ÇÝã ï³ó¿ µ³ÝÇóÝ å³ï³ë˳ÝÇ: Ú³ÛÝ٠ųٳݳÏÇ Ññ³Ù³Ý ï³Ûñ ó·³õáñݪ Ññáí³ñï³Ïë ¨ ¹»ëå³Ýë 3 ³éÝ»É ³é Çß˳Ýë ¨ ½ûñë ½ûñáõû³Ý ÇõñáÛ, ½Ç áõñ ¨ Çó»Ýª ³é ݳ ѳë³ÝÇó»Ý í³Õí³Õ³ÏÇ: Ú³ÛÝ٠ųٳݳÏÇ Çß˳Ýù ¨ ½ûñù ¨ ݳ˳ñ³ñù ³é ݳ ѳë³Ý¿ÇÝ í³Õí³Õ³ÏÇ: ²é»³É ¨ ÈÇÏdzݿ ½µáõÝ ·áõÝ¹Ý áñ Áݹ Çõñáí Ó»é³ÙµÝ ¿ñª ÷áõóÛñ ѳë³Ý¿ñ Ç ï»ÕÇ å³ï»ñ³½ÙÇݪ ۳ݹÇÙ³Ý ÉÇÝ»É Ã³·³õáñÇÝ, ¨ îñ¹³ï¿ë Áݹ ÝÙ³: ºõ ÙÇÝã ¹»é ·³ÛÇÝ ·áõݹù ½ûñ³óݪ ¹¿å »Õ¨ Ýáó³ ·³É Ùï³Ý»É Ç Ý»Õ³·áÛÝ ï»ÕÇ ÙÇ, Û³éáõ³Ù¿çë ³Û·»ëï³ÝõáÛÝ, Ç ÷áÕáó³Ù¿çë ѳٵ³ñáó³óÝ, 4 ³é ¹ñáõÝë ù³Õ³ùÇÝ. ù³Ý½Ç ½¹ñáõÝë ù³Õ³ùÇÝ ³ÕË»³É ¿ñ , ½Ç ų٠¿ñ ѳë³ñ³Ï ·Çß»ñáÛ: Ƶñ¨ áã ·ï³õ ˳ñ »ñÇí³ñ³ó ½ûñáõÝ µ³½Ùáõû³Ý ¹³ñÙ³Ý Ï»ñ³ÏñáÛ ÙÇÝã¨ Ç Ù¿ç ·Çß»ñª ѳۻó»³É ï»ë³Ý¿ÇÝ Ç ½áõ³ñ³÷³Ï ù³Õ³ùáñÙÇ ÙÇáç, ½Ç Ëáï³Ñ³Ùµ³ñ Ùûñ»³É ¿ñ. ¨ áã áù ϳñ³ó Ó·»É Çõñ í³ëÝ áñÙáÛÝ µ³ñÓñáõû³Ý: Ú³ÛÝų٠îñ¹³ï¿ë »É»³É ¨ Ç绳ɪ Ñáë¿ñ ÁÝÏ»ÝáÛñ 5 3 µ³ñ¹ë µ³ñ¹ë Ç Ù¿ç ½ûñ³óÝ ÙÇÝã Ç ÉÇáõÃÇõÝ µ³õ³Ï³ÝÇ : ܳ ¨ ½Ñ³Ùµ³ñ³238


å³ÝëÝ ÇëÏ µ³½áõÙë Ç ß³Ýó Û³ÛëÏáÛë áñÙáÛÝ ÁÝÏ»ÝáÛñ Ç Ù¿ç ½ûñ³óÝ, ¨ ÇÝùÝ ³Ý¹ñ¿Ý »É»³É Çç³Ý¿ñ: ¼³ÛÝ ³Ù»Ý³ÛÝ áÛÅ åݹáõû³Ý ï»ë»³É ÈÇÏÇ³Ý¿ë ½³ñÙ³ó³õ: ÆëÏ Çµñ¨ ³Û·Ý ½³é³õûïÝ Ù»ñϳó³õª ¹ñáõÝù ù³Õ³ùÇÝ µ³ó³Ý, ¨ ½ûñùÝ ³Ù»Ý³ÛÝ ³é ѳë³ñ³Ï Ç Ý»ñùë Ùï³Ý¿ÇÝ. ¨ ÈÇÏdzݿë ۳ݹÇÙ³Ý ÉÇÝ¿ñ ó·³õáñÇÝ, ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ Ù»Í³Ù»ÍùÝ ¨ ëå³ñ³å»ïùÝ ¨ ½ûñ³·ÉáõËùÝ ¨ Çß˳ÝùÝ: ²å³ ϳó å³ïÙ»³ó ó·³õáñÝ Çß˳ݳóÝ ½³Ù»Ý³ÛÝ å³ï·³Ùë ó·³õáñÇÝ ¶Ã³ó: Ú³ÛÝų٠Ëûë»É ëÏë³õ ÈÇÏdzݿë Áݹ ³ñù³ÛÇÝ ¨ ³ë¿. §ØÇ° ÇÝã ½³ñÑáõñ»ëóÇ ëÇñï ﻳéÝ ÇÙáÛ. ½Ç ·áÛ ³ëï ³Ûñ ÙÇ Ç ¹ñ³Ý ùáõÙ, ½Ç Çñù¹ 6 ³Û¹ Ýáí³õ í׳ñÇÝ . îñ¹³ï¿ë ³ÝáõÝ Ýáñ³, Ç ïáÑÙ¿ ó·³õáñÇÝ Ð³Ûáó ³ß˳ñÑÇݦ: ºõ ϳó å³ïÙ»³ó ½»ñ»ÏáñÇÝ ½·áñÍë ù³çáõû³Ý Ýáñ³: Ú³ÛÝų٠Ññ³Ù³Ý »ï, ¨ ³ÍÇÝ ½îñ¹³ïÇáë ۳ݹÇÙ³Ý Ã³·³õáñÇÝ. ¨ å³ïÙ»³ó ÝÙ³ ϳñ·³õ ½³Ù»Ý³ÛÝ: Ú³ÛÝų٠ų٠»ïáõÝ Ï³½Ùáõû³Ý Ù³ñïǪ ³é Ç Å³Ù í³ÕáõÇ ½ÙÇÙ»³Ýë ï»ë³Ý»É å³ï»ñ³½Ù³õ: ÆëÏ Ç ÙÇõëáõÙ ³õáõñÝ Áݹ ³Û·Ý Áݹ ³é³õûïÝ Ññ³Ù³Û»³ó ³ñÏ³Ý»É ÍÇñ³ÝÇë. ¨ ½³ñ¹³ñ»óÇÝ ½îñ¹³ïÇáë Ç ½³ñ¹ ϳÛë»ñ³Ï³Ý, ³ñÏ»³É ½Ýáí³õ ½Ýß³Ý Ã³·³õáñáõû³ÝÝ. ¨ áã áù ·Çï¿ñ í³ëÝ Ýáñ³. Ññ³Ù³Ý »É ³Ù»Ý»óáõÝ, ÿ ÇÝùÝ ÇëÏ Ï³ÛëñÝ Çó¿: ºõ Ýáñ³ ³é»³É ½·áõÝ¹Ý ½ûñ³ó µ³½Ùáõû³Ýª Ç Ó³ÛÝ ÷áÕáÛ ï³·Ý³å³õ Û³é³ç Ù³ïáõó³Ý¿ñ ÙÇÝ㨠۳ݹÇÙ³Ý Ãßݳٻ³óÝ: Ƶñ¨ ۳ݹÇÙ³Ý »Õ»Ý ÙÇÙ»³Ýó ϳÛë»ñ³Ï»ñåÝ ¨ ó·³õáñݪ Ùïñ³Ï Ç 7 Ïáõßï ³ñ³ñ»³É »ñÇí³ñ³óÝ Ç ÙÇÙ»³Ýë ѳë³Ý¿ÇÝ. ³Ý¹ Û³Õóѳñ¿ñ ϳÛë»ñ³Ï»ñåÝ ½Ã³·³õáñÝ. Ó»ñµ³Ï³É ³ñ³ñ»³Éª ³Í»³É ۳ݹÇÙ³Ý ³é³çÇ Ï³Ûë»ñÝ Ï³óáõó³Ý¿ñ: Ú³ÛÝų٠ٻͳóáÛó ÛáÛŠó·³õáñÝ ½îñ¹³ïÇáë, ¨ Ù»Í³Ù»Í å³ñ·¨ë »ï ÝÙ³. ó· ϳ廳ó Ç ·ÉáõË Ýáñ³ ¨ ÍÇñ³Ý»ûù ½³ñ¹³ñ»³É ٻͳóáÛó ½Ý³, ¨ ϳÛë»ñ³Ï»ñåÝ ½³ñ¹áõ ßù»Õ³óáõó»³É ٻͳñ»³ó ½Ý³. ¨ ·áõÙ³ñ»³ó Ç Ó»éë 8 Ýáñ³ ½ûñë µ³½áõÙë Ûû·Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÝÙ³, ¨ ³ñӳϻ³ó ÛÇõñ³Ï³Ý ³ß˳ñÑÝ Ð³Ûáó: ºõ Û»ï Ù³ñïÇÝ Û³ÕÃáõû³Ý ù³çáõû³ÝóÝ ½áñ ³ñ³ñª ¹³ñÓ»³É ÉÇÝ¿ñ Ç ÏáÕÙ³ÝóÝ Úáõݳó îñ¹³ï ³ñù³Û гÛáó ٻͳó: ʳճó ·Ý³ó ó·³õáñÝ Ç ÏáÕÙ³Ýë гÛáó, ¨ »ÏÝ »·Çï ³Ý¹ ½ûñë µ³½áõÙë ä³ñëÇó, ½Ç ½³ß˳ñÑÝ ÛÇÝù»³Ýë ·ñ³õ»³É ¿ÇÝ Ç Í³é³ÛáõÃÇõÝ. ½µ³½áõÙë Ïáïáñ¿ñ, ¨ ½µ³½áõÙë ÷³Ëëï³Ï³Ýë ³ñ³ñ»³É Ç ÏáÕÙ³Ýë ä³ñëÇó ³ñϳݿñ. ¨ ½Ñ³Ûñ»Ý»³óÝ ï¿ñáõÃÇõÝ ÛÇÝùÝ Ýáõ³×»³ó, ¨ ½ûñ³ó³õ Ç í»ñ³Û ë³Ñٳݳó Ýáñ³£ Ú³é³çÇÝ ³ÙÇÝ îñ¹³ï³Û ³ñù³Ûáõû³ÝÝ Ð³Ûáó ٻͳó, ˳ճóÇÝ »ÏÇÝ Ñ³ëÇÝ ÛºÏ»Õ»³ó ·³õ³é, Ç ·»õÕÝ ºñǽ³Û, Ç Ù»Ñ»³ÝÝ ²Ý³Ñï³Ï³Ý, ½Ç ³Ý¹ 239


½áÑë Ù³ïáõëó»Ý. ¨ ǵñ¨ ϳï³ñ»óÇÝ ½·áñÍÝ ³Ý³ñųÝáõû³Ýª ÇçÇÝ µ³Ý³Ï»ó³Ý ³é ³÷Ý ·»ïáÛÝ ½áñ ¶³ÛÉÝ Ïáã»Ý: Ƶñ¨ »ÏÝ »Ùáõï Ç Ëáñ³Ý ³Ý¹ñ ¨ ÛÁÝÃñÇë µ³½Ù»ó³õ, ¨ ǵñ¨ Áݹ ·ÇÝÇë ÙïÇݪ Ññ³Ù³Ý »ï ó·³õáñÝ ¶ñÇ·áñÇ, ½Ç åë³Ïë ¨ óõ áëïë ͳéáó Ýáõ¿ñë ï³ñóÇ µ³·ÝÇÝ ²Ý³Ñï³Ï³Ý å³ïÏ»ñÇÝ: ²ÛÉ Ý³ áã ³éÝáÛñ Û³ÝÓÝ å³ßïû9 ݳï³ñ ÉÇÝ»É ¹ÇóÝ »ñÏñå³·áõû³Ý : Ú³ÛÝų٠Ëûë»É ëÏë³õ ó·³õáñÝ Áݹ ¶ñÇ·áñÇ ¨ ³ë¿. §²Ûñ ÙÇ ûï³ñ³10 Ï³Ý ¨ ³Ý³ß˳ñÑÇϪ »ÏÇñ Û³ñ»ó³ñ Ç Ù»½, ¨ ½Ç³ñ¹ ÇßË»ë å³ßï»É ½²ëïáõ³ÍÝ ½³ÛÝ, ½áñ »ë áã å³ßï»Ù¦: ºõ ³é ³ÛÝ ûñ å³Ñ»É Ññ³Ù³Û»³ó: ºõ Ç í³ÕÇõ ³Ý¹ñ Ññ³Ù³Ý »ï, ¨ ³ÍÇÝ ½¶ñÇ·áñÇáë ³é³çÇ Ã³·³õáñÇÝ: Êûë»É ëÏë³õ ó·³õáñÝ Áݹ ¶ñÇ·áñÇ ¨ ³ë¿. §²Ûëã³÷ ³Ùù »Ý, ½Ç ï»ëÇ »ë ½ù»½, ¨ ۳ٻݳÛÝ ½ûñáõûݿ ùáõÙÙ¿ ͳé³Û»ó»ñ ¹áõ ÇÝÓ ÙdzÙïáõû³Ùµ. ¨ »ë ·áÑ ¿Ç ½í³ëï³Ïáó ùáó ¨ áõÝ¿Ç Ç ÙïÇ Ï»óáõó³Ý»É ½ù»½. Áݹ¿±ñ áã ³éÝ»ë ½Ï³Ùë ÇÙ¦: ... ºõ ÙÇÝã¹»é ËáñÑ¿ñ îñ¹³ïÇáë Ëûë»É ¨ ³ÛÉ áÕáùáí Áݹ ÝÙ³, Û³é³ç Ù³ïáõó»³É áÙÝ Ç Ý³Ë³ñ³ñ³óÝ, áñáõÙ ³ÝáõÝ ¿ñ î³×³ï, ÷»ë³Û ²ñï³õ³Ý³Û ëå³ñ³å»ïÇ ³ñù³ÛǪ ëÏë³õ Ëûë»É ¨ ï³É ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ ¨ ³ë»É ³Ûëå¿ë í³ëÝ Ýáñ³, ÿ §¼Ç ³Ûëù³Ý ųٳݳÏù »Ý, áñ ³é Ù»½ µÝ³Ï»³É ¿, ¨ áã ·Ç￳ù ½ë³. ³ÛÉ ¹³ ¿ áñ¹Ç ²Ý³Ï³Û ٳѳå³ñïÇ, áñ ëå³Ý ½Ñ³Ûñ ùá Êáëñáí, ¨ ³ñ³ñ ˳õ³ñ гÛáó ³ß˳ñÑÇë ¨ Ç Ïáñáõëï Ù³ïÝ»³ó ½³Ûë ³ß˳ñÑ ¨ Ç ·»ñáõÃÇõÝ. ³ñ¹ª ã¿ å³ñï Ï»³É ¹Ù³, ½Ç áñ¹Ç íñÇųå³ñïÇ ¿ ¹³¦: ²ñ¹ª ǵñ¨ ³ÛÝÙ ¨ë ѳë³Ý¿ñ ó·³õáñÝ Ç í»ñ³Û Çñ³óÝ, »Ã¿ ³ñ¹³ñ¨ áñ¹Ç ²Ý³Ï³Û ä³ñÃ¨Ç ¿, áñ ëå³Ý ½Êáëñáí ѳÛñ Ýáñ³ª Ññ³Ù³Ý ï³Ûñ Ï³å»³É áïÇõù ¨ Ï³å»³É Ó»éûù ¨ Ï³å»³É å³ñ³Ýáó³õ ˳ճóáõó³Ý»É ½Ý³ Û²Ûñ³ñ³ï ·³õ³é, ¨ ï³É ½Ý³ Ç ¹Õ»³Ï µ»ñ¹ÇÝ ²ñï³ß³ï ù³Õ³ùÇ, ¨ Ççáõó³Ý»É Ç íÇñ³åÝ Ý»ñùÇÝ, áñ ³ÝÑݳñÇÝ ¿ñ Ëáñáõû³Ùµ, ÙÇÝ㨠³Ý¹¿Ý Ù»éóÇ: ºõ »Õ¨ ݳ Û³ÛÝÙ íÇñ³åÇ ³Ùë »ñ»ùï³ë³Ý: ... ºõ ½³ÛÝ ³Ùë »ñ»ùï³ë³Ý, áñ »Õ¨ ¶ñÇ·áñÇáë Ç µ»ñ¹ÇÝ µ³Ý¹ÇÝ ¨ Ç Ëáñ íÇñ³åÇÝ, ÏÇÝ áÙÝ ³ÛñÇ, áñ ¿ñ Ç µ»ñ¹ÇÝ Û³ÛÝÙÇÏ, Ññ³Ù³Ý ³é»³É Û³ñ11 ѳõñ³óª ½Ç ³õáõñÝ ÝÏ³Ý³Ï ÙÇ ³ñ³ñ»³É å³ïñ³ëï³Ï³Ý ÁÝÏ»ÝáõÉ Ç Ý»ñùë Ç Ëáñ íÇñ³åÝ. ¨ ³ÛÝáõ Ï»ñ³Ïñ»³É ÉÇÝ¿ñ ݳ Ç Ññ³Ù³Ý¿Ý ²ëïáõÍáÛ ½³ÛÝ ³Ùë áñ »Õ¨ ݳ ³Ý¹: ÆëÏ ³ÛÝ íÇñ³å, áõñ ÁÝÏ»óÇÝ ½Ý³ª å³Ñ»³É ÉÇÝ¿ñ ݳ ϻݹ³ÝÇ ßÝáñÑÇõ éÝ ÇõñáÛ: ÆëÏ ³ÛÉ Ù³ñ¹ÇÏ, áñ Ùdzݷ³Ù Ççáõó»³É ¿ñ ³Ý¹ñª ³Ù»Ý»ù»³Ý Ù»é»³É ¿ÇÝ í³ëÝ ¹Åݹ³Ï ã³ñ³ßáõÝã ¹³éÝáõû³Ý 12 ï»ÕõáÛÝ, í³ëÝ Ï³ñ³ÏáõÙ ïÕÙÇÝ, ûӳ˳éÝ µÝ³Ïáõû³Ý ¨ Ëáñáõû³ÝÝ: ì³ëÝ ã³ñ³·áñͳó ÇëÏ ¿ñ ßÇÝ»³É ½³ÛÝ ï»ÕÇ ¨ Ç ëå³ÝáõÙÝ Ù³Ñ³å³ñï³óÝ ³Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó: 240


... Ú³ÛÝ٠ųٳݳÏÇ ·³Ûñ ѳë³Ý¿ñ ¹»ëå³Ý ³é îñ¹³ï ³ñù³Û гÛáó ٻͳó, ¨ ۳ݹÇÙ³Ý ÉÇÝ¿ñ ó·³õáñÇÝ Ç ì³Õ³ñß³å³ï ù³Õ³ùÇ: ºõ ǵñ¨ Ù³ïáÛó ½Ññáí³ñï³Ïݪ ³é Ç Ó»é³Ý¿ Ýáñ³ Ëݹ³Éáí: ºõ ¿ñ å³ï×¿Ý Ññáí³ñï³ÏÇÝ ûñÇÝ³Ï ½³Ûë. §ÆÝùÝ³Ï³É Ï³Ûëñ ¸ÇáÏÕ»ïdzÝáë, ³é ëÇñ»ÉÇ »Õµ³Ûñ ³Ãáé³ÏÇó Ù»ñ îñ¹³ï, áÕçáÛÝ: §¶ÇïáõÃÇõÝ ÉÇóÇ »Õµ³Ûñáõû³Ý¹ ùáõÙ Ýǽ³Ï³ÏóÇ Ù»ñáõÙ í³ëÝ ã³ñ»³óë, áñ ³Ýó³Ý»Ý Áݹ Ù»½ ѳݳ峽 Ç Ùáɳñ ³Õ³Ý¹¿ë ùñÇëïáÝ¿Çó. ½Ç ۳ٻݳÛÝÇ ¹ëñáí»³É ÉÇÝÇ ï¿ñáõÃÇõÝë Ù»ñ ÛáõËï¿ Ýáó³, ¨ ³ñѳٳñÑ»³É ÉÇÝÇ ³ñù³ÛáõÃÇõÝë Ù»ñ Ç Ýáó³Ý¿. ¨ ÇÝã ѳٻëïáõÃÇõÝ áã ·áÛ Ç Ýáë³: ¼Ç ÇÝù»³Ýù ½Ù»é»³É áÙÝ ½Ë³ã»³É å³ßï»Ý, ¨ ÷³ÛïÇ »ñÏÇñ å³·³Ý»Ý, ¨ ½áëÏ»ñë ëå³Ý»ÉáóÝ å³ßï»Ý, áñ ½Çõñ»³Ýó Ù³ÑÝ, áñ í³ëÝ ²ëïáõÍáÛÝ Çõñ»³Ýó ¿ª ÷³éë ¨ å³ïÇõë ѳٳñÇÝ: ºõ Ç Ù»ñáó ³ñ¹³ñ ûñÇݳóë ¹³ï³å³ñï»³É ÉÇÝÇÝ. í³ëÝ ½Ç ¨ ½Ù»ñ ½Ý³ËÝÇëÝ, ½³é³çÇÝ Ñ³ñëÝ ½Ã³·³õáñëÝ, ¹³éݳóáõó»³Éë Ó³ÝÓñ³óáõóÇÝ. ½Ç Ù»ñ ëáõñùë µÃ»ó³Ý, ¨ Ýáù³ áã ½³ñÑáõñ»ó³Ý Ç Ù»é³Ý»ÉáÛ: ¼Ç ÇÝù»³Ýù ½Ñ»ï Ðñ¿Ç áõñáõÙÝ Ë³ã»ÉáÛ ÙáÉáñ»³É »Ý, ¨ ½Ã³·³õáñë ³Ýå³ïáõ»É áõëáõó³Ý»Ý, ¨ ·ÉËáíÇÝ ÇëÏ ½å³ïÏ»ñë ¹ÇóÝ ½³ëïáõ³Íáó ³Ý³ñ·»É áõëáõó³Ý»Ý...: §¸¿å »Õ¨ ï»ë³Ý»É ÇÝÓ Û³Õ³Ý¹áÛ áõëÙ³Ý Ýáó³ ûñÇáñ¹ ÙÇ ÏáÛë ¨ ·»Õ»óÇÏ, ¨ ϳٻó³Û ³éÝáõÉ ½Ý³ ÇÝÓ ÏÝáõû³Ý. ë³Ï³ÛÝ ¨ ½³ÛÝ ÇßË»óÇÝ Ëáñ³Ù³Ý·»É ÛÇÝ¿Ý: ºõ áã ǵñ¨ Ç Ã³·³õáñ ó³ÝÏáõû³Ùµ ÷³÷³ù»óÇÝ ÛÇë. ¨ áã Ç ë³ëïÇó ëå³éݳɻ³ó ÇÙáó »ñÏ»³Ý ÇÝã Ýáù³. ³ÛÉ ³é³õ»É ¨ë í³ëÝ ³Õ³Ý¹áÛÝ Çõñ»³Ýóª ³Õï»ÕÇ ¨ åÇÕÍ ¨ ·³ñß Ñ³Ù³ñ»ó³Ý ½Çë, ¨ ëÝáõóÇã ÝáñÇÝ ¹³Û»Ï³õÝ Ç ÏáÕÙ³Ýë Ó»ñáÛ ï¿ñáõû³Ý¹ ÷³Ëáõó»³Éë ÛáõÕ³ñÏ»óÇÝ: §²ñ¹ª ÷áÛà ÉÇóÇ ù»½, »Õµ³Ûñ Ù»ñ, ½Ç áõñ ¨ Çó»Ý ½ÏáÕٳٵù¹ ½³Û¹áùÇõùª ½Ñ»ïë Ýáó³ ·ï³Ý»É Ù³ñóëó»ë. ¨ áñ Áݹ ÝÙ³ÛÝ Çó»Ý ¹³Û»Ï³õÝ Ñ³Ý¹»ñÓª íñÇÅáõó Ù³Ñáõ ³ñųÝÇ ³ñ³ëó»ë. ¨ ½Ññ³åáõñ»³ÉÝ ½ãùݳճ·»ÕÝ ÇÝÓ Ç ëáÛÝ ³Ûëñ¿Ý ÛáõÕ³ñÏ»ëó»ë. ³å³ ÿ ѳ×áÛ Ãáõ»ëóÇ ù»½ ï»ëÇÉ ·»ÕáÛ Ýáñ³ª ³Û¹ñ¿Ý ³é ù»½ å³Ñ»ëó»ë, ½Ç áã »ñµ»ù ·ï³õ ÝÙ³Ý ÝÙ³ Ç Ù¿ç Úáõݳó ³ß˳ñÑÇë: àÕç É»ñ ¹ÇóÝ å³ßï³Ù³Ùµ ³Ù»Ý³ÛÝ å³ïáõáí¦: ºõ »Õ¨ ǵñ¨ ÁÝûñó³Ý ½ÃáõÕÃÝ Ññ³Ù³Ý³ó Ññáí³ñï³ÏÇÝ ³ÛÝáñÇϪ Ññ³Ù³Ý ï³Ûñ ó·³õáñÝ Ù»Í³õ ë³ëïÏáõû³Ùµ å³ïáõÇñ³Ý³õ, ½Ç ½³Ù»13 ݳÛÝ ï»ÕÇë Çß˳Ýáõû³Ý ÇõñáÛ ùÝݳÛáÛ½ ÷áõÃáí Ëݹñ»ëó»Ý : ì³Õí³Õ³ÏÇ ¹»ëå³Ýë ³ñӳϿñ Áݹ ÏáÕÙ³Ýë ÏáÕÙ³Ýë, ½Ç áõñ ¨ ·ïó»Ýª Ç Ù¿ç ³Íó»Ý í³Õí³Õ³ÏÇ, ¨ áñ ·ïó¿ ½Ýá볪 Ù»Í³Ù»Í å³ñ·¨ë ѳïáõó³Ý»É Ëáëï³Ý³Ûñ: 241


3

ØÇÝã¹»é Û³ÛÝ ÛáÛ½ ùÝÝáõû³Ý ¿ÇÝ Û³ß˳ñÑÇÝ ë³ÑٳݳóÝ Ð³Ûáóª ëáõñµ íϳÛùÝ ³ÛÝáùÇÏ »Ï»³É ÕûÕ»³É ¿ÇÝ Û³ñù³Û³Ï³Ý ϳ۳ÝÇÝ, Ç ÝÙÇÝ Ã³·³õáñ³Ï³ÝÇÝ Ç ì³Õ³ñß³å³ï ù³Õ³ùÇ...: ¶ï»³É ÉÇÝ¿ÇÝ Ýáù³ Ç ÑÝÓ³Ýë ßÇÝáõ³ÍáóÝ...: ÆëÏ Ç ÙÇõëáõÙ ³õáõñÝ Áݹ ³Û·Ý Áݹ ³é³õûïÝ, ¨ ¨ë í³Õ³·áÛÝ, Ññ³Ù³Ý »É»³É Ç Ã³·³õáñ¿ ³ÝïÇ, ½Ç ½»ñ³Ý»ÉÇÝ ÐéÇ÷ëÇÙ¿ ï³Ý»É Û³ñùáõÝÇë, ¨ ½ëáõñµÝ ¶³Ûdzݿ ³Ý¹¿Ý å³Ñ»É å³ñÏ»ßï ÁÝÏ»ñûùÝ Ñ³Ý¹»ñÓ: ... Æ ÝÙÇÝ ·Çß»ñÇ »ÏÇÝ Ñ³ëÇÝ í³Õí³Õ³ÏÇ Ç ï»ÕÇ ³Ý¹ñ Çß˳Ýù ó·³õáñÇÝ, ¨ ¹³Ñ׳å»ïÝ ¹³Ñ×ûùÝ Ñ³Ý¹»ñÓ Áݹ Ýáë³, ¨ ç³Ñù Éáõó»³Éù ³é³çÇ Ýáó³: ºõ Ù³ï»³Ý í³Õí³Õ³ÏÇ, ϳå»óÇÝ ½Ý³ (½ÐéÇ÷ëÇÙ¿) Ó»éë Û»ïë, ¨ Ëݹñ¿ÇÝ ½Ç ѳïó»Ý ½É»½áõÝ: ÆëÏ Ý³ ÇõñáíÇ Ï³Ùûù µ³ó»³É ½µ»ñ³Ýݪ ѳݻ³É Ù³ïáõó³Ý¿ñ ½É»½áõÝ: ºõ ³Ý¹¿Ý ½Ñ³Ý¹»ñÓÇÏÝ å³ï³éáïáõÝ áñ ½Ýáí³õÝ ¿ñª Ç µ³ó ½»ñÍáõÇÝ Ç Ýٳݿ. ¨ ѳñ»³É ãáñë óÇóë Ç ·»ïÇÝÝ, »ñÏáõë áïÇóÝ ¨ »ñÏáõë Ó»é³óݪ ¨ åñÏ»óÇÝ ½Ý³. ¨ Ù³ïáõóÇÝ ½Ï³ÝûÕáõÝëÝ. ³Ûñ¿ÇÝ ¨ Ëáñáí¿ÇÝ ½Ù³ñÙÇÝë 14 Ýáñ³ Ññáí ϳÝûճóÝ: ºõ ù³ñÇÝë í³ñ»óÇÝ Áݹ ·á·ë Ýáñ³ ¨ Ç í³Ûñ í³ÛûóÇÝ ½³ÕÇë Ýáñ³. ¨ ÙÇÝã¹»é ϳÛñ ϻݹ³ÝÇ ÷áñ»óÇÝ ½³ãë »ñ³Ý»ÉõáÛÝ: ²å³ ³Ý¹³Ù ³Ý¹³Ù Ûûß¿ÇÝ ½Ý³ ¨ ³ë¿ÇÝ, »Ã¿ §²Ù»Ý»ù»³Ý áñ ÇßË»ëó»Ý ³Ý·áëÝ»É ¨ ³Ý³ñ·»É ½Ññ³Ù³Ýë ó·³õáñ³óª Áëï ¹ÙÇÝ ûñÇݳÏÇ ÏáñÇó»Ý¦: ... ÆëÏ Ç í³ÕÇõ ³Ý¹ñ Ù³ïáõó»³Éª ³éÝáÛñ Ññ³Ù³Ý ¹³Ñ׳å»ïÝ í³ëÝ ëñµáÛÝ ¶³Ûdzݻ³Û ëå³ÝÙ³Ý: ... ²ñ¹ª Ç ùë³Ý ¨ Ç í»ó ³ÙëáÛÝ ÑáéÇ Ï³ï³ñ»ó³õ ëáõñµÝ ÐéÇ÷ëÇÙ¿ ¹³ëáõÝ ëñµáí, »ñ»ëáõÝ ¨ »ñ»ù ݳѳï³Ï³ÏÇó ÁÝÏ»ñûùÝ Ñ³Ý¹»ñÓ. ¨ Ç ùë³Ý ¨ »ûÃÝ ³ÙëáÛÝ ÑáéǪ ëáõñµÝ ¶³Ûdzݿ »ñÏáõ Çõñáíù ÁÝÏ»ñûùÝ, áñù Áݹ ÝÙ³ å³ï»ñ³½Ù»³Éù åë³Ï»ó³Ý ¨ ³éÇÝ ½åë³ÏÝ Û³ÕÃáõû³Ý: 1

˳éÝÇËáõéÝ Ï»ñåáí ³Ûëï»Õª ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï 3 ë»é³Ï³Ýáí ³í»É³¹ñáõÃÛáõÝ 4 ³ÕË»³É ¿ñ (Ýáó³)-(Ýñ³Ýù) ÷³Ï»É ¿ÇÝ

8

2

9

6

13

5

µ³ñ¹ë µ³ñ¹ë-¹»½-¹»½ ³Ûëï»Õª Ïϳï³ñí»Ý 7 Ùïñ³Ï Ç Ïáõßï ³éÝ»É-Ùïñ³Ï»É

242

Çõñ³Ï³Ý-Çñ å³ßïûݳï³ñ ÉÇÝ»É »ñÏñå³·áõû³Ý-»ñÏñå³·»É 10 ûï³ñ³Ï³Ý, å³Ý¹áõËï 11 ³ñѳõÇñù. ³Ûëï»Õª ½³ñÑáõñ»ÉÇ »ñ³½, ï»ëÇÉù 12

ϳñ³ÏáõÙ-ó»Ëáï, ׳Ñ×áï ùÝݳÛáÛ½ Ëݹñ»É-áñáÝ»É 14 í³ñ»É. ³Ûëï»Õª ·ó»É, ÉóÝ»É


Øàìê¾ê ÊàðºÜ²òÆ (5-𸠸.) ä²îØàôÂÆôÜ Ð²Úàò (гïáõ³Í) Ú³Õ³·ë ³ÝÇÙ³ëï³ë¿ñ µ³ñáõó ³é³çÝáóÝ Ù»ñáó ó·³õáñ³ó ¨ Çß˳ݳó γÙÇÙ ½³ÝÇÙ³ëï³ë¿ñ µ³ñë ³é³çÝáóÝ Ù»ñáó ݳËÝ»³óÝ áã ³é³Ýó ÛÇß³ï³ÏÇ µ³Ùµ³ë³Ý³ó ÃáÕáõÉ, ³ÛÉ ³ëï¿Ý ÇëÏ, Ç ëϽµ³Ý Ù»ñáÛ ·áñͳé1 Ýáõû³Ýë, í³ëÝ Ýáó³ Ïßï³Ùµáõû³Ý Û³ñÙ³ñ»É ½µ³Ýë : ¼Ç ÿ ³ñ¹³ñ¨ ³ñųÝÇ ·áíáõû³Ý ³ÛÝù Ç Ã³·³õáñ³ó Çó»Ý, áñù ·ñáí ¨ å³ïÙáõû³Ùµ 2 ½Çõñ»³ÝóÝ Ñ³ëï³ï»³É ϳñ·»óÇÝ ½Å³Ù³Ý³Ïë , ¨ ½·áñÍë ÇÙ³ëïáõû³Ý 3 4 ¨ ½ù³çáõÃÇõÝ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ³ñӳݳóáõóÇÝ Ç í¿åë ¨ Ç å³ïÙáõÃÇõÝëª Áëï 5 6 Ýáó³Ý¿ ¨ å³ñ³å»³ÉùÝ ³ÛëåÇëáõÙ ×·Ýáõû³Ý ¹Çõ³Ý³·Çñù Ù³ï»ÝÇó 7 Ý»ñµáճϳݳó Ç Ù¿Ýç ³ñųÝÇ »Õ»Ý ³ëÇó . Ç Ó»éÝ áñáó ¨ Ù»ù ÛÁÝûéÝáõÉÝ 8 9 ½³é Ç Ýáó³Ý¿ ß³ñ³Íë µ³ÝÇóª Áëï ³ß˳ñÑûñ¿Ý ϳñ·³ó ÇÙ³ëïÝ³Ý³É 10 ³ëÇÙù, ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ýë áõë³Ý»É ϳñ·ë, Ûáñų٠½³ÛëåÇëÇë ÁÝûñó³ëÇ11 12 13 ñÇó»Ùù ÇÙ³ëïáõû³Ý ׳éë ¨ ½ñáõó³ïñáõÃÇõÝë , áñù »Ý ø³Õ¹¿³óõáó 14 ¨ ²ëáñ»ëï³Ý»³Ûó, º·Çåï³óõáó ¨ Ð»Éɻݳóõáó. ³é ³ÛëáùÇõù ¨ ÷³÷³15 ·Çó»Ùù ¨ë ³ñ¹»ûù ÇÙ³ëïáõû³Ý ³ñ³ÝóÝ ³ÛÝáóÇÏ, áñ ½³ÛëåÇëÇ ÷áÛà ۳ÝÓÇÝ Ï³É³Ý. ³å³ áõñ»ÙÝ ³Ù»Ý»óáõÝ Ù»½ Û³ÛïÝÇ ¿ ó·³õáñ³óÝ Ù»ñáó ¨ 16 ³ÛÉáó ³é³çÝáóÝ ³é Ç ÛÇÙ³ëïÝ ïËÙ³ñáõÃÇõÝ, ¨ ³Ýϳï³ñáõÃÇõÝ á·õáÛÝ µ³Ý³Ï³ÝÇ: ¼Ç ÿå¿ï ¨ »Ùù ³Íáõ ÷áùñ, ¨ Ãáõáí ÛáÛÅ Áݹ ÷áùáõ ë³ÑÙ³17 18 Ý»³É , ¨ ½ûñáõû³Ùµ ïϳñ, ¨ Áݹ ³ÛÉáí ÛáÉáí ³Ý·³Ù Ýáõ³×»³É ó·³õá19 ñáõû³Ùµª ë³Ï³ÛÝ µ³½áõÙ ·áñÍù ³ñáõû³Ý ·ï³ÝÇÝ ·áñÍ»³É ¨ Ç Ù»ñáõÙ ³ß˳ñÑÇë, ¨ ³ñųÝÇ ·ñáÛ ÛÇß³ï³ÏÇ, ½áñ ¨ áã ÙÇ áù Ç Ýáó³Ý¿ å¿ï Û³ÝÓÇÝ Ï³É³õ Ù³ï»Ý³·ñ»É: ²ñ¹ª ³ÛÝáùÇÏ, áñ ¨ áã ³ÝÓ³Ýó ËáñÑ»ó³Ý µ³ñÇ ³éÝ»É, ¨ ³ÝáõÝ ÛÇß³ï³ÏÇ ³ß˳ñÑÇ ÃáÕáõÉ, ½Ç± ³ñ¹»ûù ¨ Ù»Õ³¹ñáõÃÇõÝ 20 Ù»ñ ³ÛÝåÇ뻳óÝ Ç ×³Ñ å³ï³ÑÇó¿ , ½¨ë ٻͳ·áÛÝë Ç Ýáó³Ý¿ å³Ñ³Ýç»É ¨ áñ ÇÝã Ñݳ·áÛÝ ù³Ý ½Ýáë³: 15 ²ÛÉ ³ëÇó¿ áù ³ñ¹»ûù , í³ëÝ áã ÉÇÝ»ÉáÛ ·Çñ ¨ ¹åñáõÃÇõÝ Ç Å³Ù³Ý³ÏÇÝ, ϳ٠í³ëÝ å¿ë å¿ë å³ï»ñ³½Ù³óÝ, áñ Ïáõé ½ÙÇÙ»³Ýó ½ÏÝÇ Ç í»ñ³Û ·³ÛÇÝ: 21 ²ÛÉ áã ³ñ¹³ñ¨ ³ÛëáùÇÏ Ï³ñÍ»ó»³É ÉÇÝÇ. ù³Ý½Ç ·ï³ÝÇÝ ¨ ÙÇçáóù É»³É å³ï»ñ³½Ù³óÝ. ¨ ·Çñ ä³ñëÇó ¨ Úáõݳó, áñáíù ³ÛÅÙ ·ÇõÕÇó ¨ ·³õ³é³ó, 243


22

¨ë ¨ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ï³Ýó ³é³ÝÓݳϳÝáõû³Ýó ¨ Ñ³Ýáõñó ѳϳé³Ïáõ23 û³Ýó ¨ ¹³ß³Ýó ³ÛÅÙ ³é Ù»½ ·ï³ÝÇÝ ³Ýµ³õ ½ñáõó³ó ٳﻳÝù, ٳݳ24 õ³Ý¹ áñ Ç ë»åÑ³Ï³Ý ³½³ïáõû³Ý å³Û³½³ïáõÃÇõÝ : ²ÛÉ ÇÝÓ ÃáõÇ, áñå¿ë 25 ³ÛÅÙª ¨ ³é ÑÇÝëÝ Ð³Û³ëï³Ý»³Ûóë É»³É ³ÝëÇñ»ÉáõÃÇõÝ ÇÙ³ëïáõû³Ý ¨ »ñ·³ñ³Ý³ó µ³Ý³õáñ³ó: ì³ëÝ áñáÛ ³õ»Éáñ¹ ¿ Ù»½ ¨ ³ÛÉ Û³Õ³·ë ³ñ³Ýó ³Ýµ³ÝÇó, ÃáõɳÙï³ó, í³Ûñ»Ý»³ó ׳é»É: 26 27 ´³Ûó Áݹ ùá ÛáÛÅ ½³ñÙ³ó»³É »Ù Áݹ Ùï³ó¹ ÍÝݹ³Ï³ÝáõÃÇõÝ , áñ Ç ëϽµ³ÝóÝ Ù»ñáó ³½·³ó ÙÇÝ㨠ó³ÛÅÙáõëë ÙdzÛÝ ·ï³ñ ½³ÛëåÇëõáÛ Ù»Í¿ Çñ¿ 28 µáõéÝ Ñ³ñϳݻÉ, ¨ Ù»½ ËáÛ½ ËݹñáÛ ³é³çÇ ³ñÏ³Ý»É - »ñϳñ ¨ ߳ѳõáñ ·áñÍáí ½³½·Çë Ù»ñáÛ Ï³ñ·»É ½å³ïÙáõÃÇõÝÝ ×ß¹Çõª ½Ã³·³õáñ³óÝ ¨ ½Ý³Ë³ñ³ñ³Ï³Ý³ó ³½·³ó ¨ ïáÑÙÇó û á°í ÛáõÙÙ¿, ¨ ½Ç°Ýã Çõñ³ù³ÝãÇõñ áù Ç 29 Ýáó³Ý¿ ·áñÍ»³ó, ¨ á°í áù Ç ó»ÕÇóë áñáß»Éáó ÁÝï³ÝÇ ¨ Ù»ñ³½Ý»³Û, ¨ á°Ûù áÙ³Ýù »Ïù ÁÝï³Ý»ó»³Éù ¨ Ù»ñ³½Ý³ó»³Éù. ¨ ½·áñÍë ¨ ½Å³Ù³Ý³Ïë Çõñ³ù³ÝãÇõñ ·ñáí ¹ñáßÙ»É, Ç Å³Ù³Ý³Ï¿ ³Ýϳñ· ³Ùµ³ñï³ÏÇÝ ßÇÝáõ³ÍáÛ ÙÇÝ㨠30 ó³ÛÅÙ.- ·»Õ»óÇ°Ï ½³Ûë ù»½ ѳٳñ»³É Ç ÷³éë ¨ ³Ýç³Ý Ñ»ßïáõÃÇõÝ ...: (1-ÇÝ, ¶) 1

16

÷Ë. ½µ³Ýë Ïßï³Ùµáõû³Ý Û³ñÙ³ñ»É ³Ûëï»Õª ·ÇïáõÃÛáõÝ 17 ÷Ë. ѳëï³ï»³É ϳñ·»óÇÝ ½Çõñ»³ÝóÝ Áݹ ÷áùáõ ë³Ñٳݻ³É-ë³Ñٳݳ÷³Ï 18 ½Å³Ù³Ý³Ïë-ѳëï³ï»óÇÝ Ã³·³õáñáõû³Ùµ µ³éÇ Éñ³óáõÙÝ ¿ 19 Çñ»Ýó ųٳݳÏÝ»ñÁ ·ï³ÝÇÝ ·áñÍ»³É-ϳï³ñí»É »Ý 3 20 ³Ûëï»Õª ³ñӳݳ·ñ»óÇÝ Ç ×³Ñ å³ï³Ñ»É-ѳñÙ³ñ ÉÇÝ»É, ѳñÙ³ñ 4 í¿å. ³Ûëï»Õª å³ïÙáõÃÛáõÝ ·³É, ѳñÙ³ñí»É 5 21 Áëï Ýáó³Ý¿ -Ýñ³Ýó å¿ë ·ï³ÝÇÝ É»³É-áõÝ»ó»É »Ý 6 22 ³ÛëåÇëáõÙ ×·Ýáõû³Ý-³ÛëåÇëÇ ×·ÝáõÃÛ³Ùµ, ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 23 ³ÛëåÇëÇ Í³Ýñ ³ß˳ï³Ýùáí ³Ûëï»Õª å³ïÙáõÃÛáõÝ 7 24 ÷Ë. Ý»ñµáճϳݳó ³ëÇó Ç ë»åÑ³Ï³Ý ³½³ïáõû³Ý å³Û³½³ïáõÃÇõÝ8 ³é ݳ˹ÇñÁ ·áñͳÍí³Í ¿ áñå»ë Çß˳ݳϳÝ, ³½Ýí³Ï³Ý ͳ·Ù³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É 25 ³í»É³¹ñáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ½-Ý í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ß³ñ³Íë ¹ÇÙ³íáñ µ³ÛÇ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ ¿ µ³éÇÝ. ½³é Ç Ýáó³Ý¿ ß³ñ³Íë µ³ÝÇó·áñͳÍí³Íª »Õ»É ¿ 26 Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó ß³ñ³¹ñí³Í ·ñí³ÍùÝ»ñÁ Ñ»ÕÇݳÏÁ ËáëùÝ áõÕÕáõÙ ¿ Çñ ٻϻݳë 9 ³Ûëï»Õª ³ß˳ñѳϳÝ, ³ß˳ñÑÇÏ êÙµ³ï ´³·ñ³ïáõÝáõÝ, áñÇ Ã»É³¹ñ³Ýùáí 10 ׳éë µ³éÇ Éñ³óáõÙÝ ¿ ·ñ»É ¿ Çñ §ä³ïÙáõÃÛáõÝÁ¦ 11 27 ³Ûëï»Õª ·Çï³Ï³Ý Áݹ Ùï³ó¹ ÍÝݹ³Ï³ÝáõÃÇõÝ-ùá ÙïùÇ 12 ³Ûëï»Õª å³ïÙáõÃÛáõÝ µ»ÕÙݳíáñáõÃÛ³Ý íñ³ 13 28 ûųݹ³Ï µ³ÛÁ (»Ù) ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï Ù»½ ³é³ç³ñÏ»óÇñ ѻﳽáïáõÃÛáõÝ áõݻݳÉáõ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ. áñù »Ýϳï³ñ»É 29 áñáÝù áõÝ»Ý ³Ûëï»Õª µ³Å³Ýí³Í 14 30 ³é ³ÛëáùÇõù- (ëñ³Ýó) ëñ³ Ñ»ï ÙdzëÇÝ Ç ÷³éë ¨ ³Ýç³Ý Ñ»ßïáõÃÇõÝ-÷³éù ¨ 15 ³Ûëï»Õª ·áõó» µ³í³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ³é³Ýó Ý»ÕáõÃÛ³Ý 2

244


ºÔÆÞ¾ (5-𸠸.) ì²êÜ ì²ð¸²Ü²Ú ºô вÚàò ä²îºð²¼ØÆÜ (гïáõ³Í) ì³ëÝ »ñÏå³é³Ïáõû³Ý Çß˳ÝÇÝ êÇõÝ»³ó ¨ ÁÝÏ»ñ³ó Çõñáó 1

... ²Ûë ³Ýûñ¿Ý ØÇÑñÝ»ñë»Ñ, ù³Ý½Ç Û³é³ç³·áÛÝ ëïáõ·»³É ·Çï¿ñ ½³Ùµ³ñßïáõÃÇõÝÝ ì³ë³Ï³Û, ¨ Û³ÛÝ٠ųٳݳÏÇ ¨ë ÛÕ¿ñ ¨ Ïáã¿ñ ½Ý³ ³é ÇÝùÝ: àñå¿ë Ýáñ³ ÇëÏ Û³é³ç³·áÛÝ ½³ï»³É ¨ áñáß»³É ¿ñ Ç Ùdzµ³ÝáõÃ»Ý¿Ý Ð³2 Ûáó, »ÏÝ ¨ ۳ݹÇÙ³Ý »Õ¨. ¨ ëïáõ·¿ñ ½Çõñ ѳõ³ï³ñÙáõÃÇõÝÝ ¨ ½Ð³Ûáó ³ÝÇñ³õ ³åëï³ÙµáõÃÇõÝÝ: Ú³õ»É ¨ å³ïÙ»³ó ¨ë ³é³õ»É³µ³Ýáõû³Ùµ ½áñ 3 ÇÝã áã ¿ñ ·áñÍ»³É гÛáó, ¨ ϳٿñ ÁÝï³Ý»µ³ñ Áݹ ÙÇï Ùï³Ý»É ³ÝûñÇÝÇÝ: ´³Ûó ݳ ÿå¿ï ¨ Ç Ý»ñùáÛ ÛáÛÅ ¹ëñáí¿ñ ½Ý³, ³ÛÉ ³ñï³ùÇÝ ¹ÇÙûù ٻͳñ»³ó, ¨ »¹ ³é³çÇ Ýáñ³ ½Ù»Í³Ù»Í å³ñ·¨ë »ñÏñ³õáñë: ºõ Ëáëï³ó³õ 4 ÝÙ³ Çß˳ÝáõÃÇõÝ ³õ»ÉÇ ù³Ý ½áñ áõÝ¿ñÝ, ¨ ѳۻóáÛó ½Ý³ Ç Ï³ñÍÇë ëÝáïÇë, áñ Ç í»ñ ù³Ý ½Çõñ ï¿ñáõÃÇÝÝ. ǵñ ÿ ³ÝÏ Çó¿ ÝÙ³ ѳë³Ý»É ÙÇÝã Ç Ã³·³õáñ³Ï³Ý íÇ׳ÏÝ. µ³Ûó ÙdzÛÝ Ñݳñë Çñ³óÝ Ëݹñ»ëó¿, ÿ áñå¿ë ù³Ïï»ëóÇ Ùdzµ³ÝáõÃÇõÝ áõËïÇÝ Ð³Ûáó, ¨ ó·³õáñÇÝ Ï³ÙùÝ Ï³ï³ñ»ëóÇÝ Û³ß˳ñÑÇÝ: ºõ ǵñ¨ Û³ÝÓÝ ¿³é ½³Ù»Ý³ÛÝ ÇÝ㪠»ñÃ³É ½ÏÝÇ Ï³Ù³ó Ýáñ³, ·Çï³ó ¨ Í»ñÝ ¹³éݳó»³É, »Ã¿ ÃÙµñ»³É ¨ óÝáñ»³É ¨ ù³Ï»³É ¿ Ç Ñ³ëï³ïáõûݿ Ùdzµ³Ý»ÉáóÝ. ÛáÛÅ ÙËÇóñ»ó³õ Ç ÙÇïë Çõñ ïñïÙ»³Éë, ¨ ¿³Í ½Ùï³õª ÿ ¨ ½³Ù»Ý»ë»³Ý ³Ûëå¿ë ϳñÇó»Ù áñë³É ۳ݷÇõï ÏáñáõëïÝ...: Ò»éÝ ¿³ñÏ Ï³Ù³Ïáñáõû³Ùµ ¨ »Ùáõï Ûáñ¹¿·ñáõÃÇõÝ ¹Çõ³å³ßïáõû³ÝÝ, ¨ »Õ¨ ³Ù³Ý ã³ñÇÝ, ¨ »ÉÇó ½Ý³ ë³ï³Ý³Û ³Ù»Ý³ÛÝ Ëáñ³Ù³ÝÏáõû³Ùµ: Æ Ó»éÝ ¿³é ǵñ¨ ½í³Ñ³Ý, ¨ ³·³õ ½Ý³ ǵñ¨ ½½ñ³Ñë, ¨ »Õ¨ ǵñ ½ÇÝáõáñ ϳï³ñ»³É ϳٳó Ýáñ³: سñﻳõ ÑݳñÇõù Áݹ ÇÙ³ëïáõÝë, ¨ ÛáÛÅ Ëáñ³·Çïáõû³Ùµ Áݹ ·ÇïáõÝë, Û³ÛïÝÇ Áݹ ³ÝÙ»Õë, ¨ Ç Í³ÍáõÏ Áݹ ËáñÑÁñ¹³Ï³Ýë. Ó»éÝ ¿³ñÏ ¨ »Ñ³Ý ½µ³½áõÙë Ç ·Ý¹¿Ý øñÇëïáëÇ, ¨ ˳éÝ»³ó Ç ·áõÝ¹ë ¹Çõ³ó: ºõ Ç µ³½áõÙ Û³ÛÉ ï»ÕÇë ·áÕ³µ³ñ ëáÕ»ó³õ ¨ »Ùáõï ǵñ¨ ½ûÓ Ç Ù¿ç ³Ùñ³ó»ÉáóÝ. ¨ Ëñ³Ù Ñ³ï»³É Û³÷ßï³Ï»³ó ¨ ¿³é ¨ »Ñ³Ý Û³ÛïÝáõû³Ùµ ½µ³½áõÙë Û³½³ï³ó ¨ ½µ³½Ù³·áÛÝë Ç ßÇݳϳݳó, ¨ ½³ÛÉ áÙ³Ýë Û³Ýáõ³Ý»³É ù³Ñ³Ý³ÛÇó...: 245


ºõ ÅáÕáí»³ó ½³Ù»Ý³ÛÝ ·³ÛóÏÕáõÃÇõÝ, ¨ ³ñ³ñ ·áõݹ ½ûñ³ó µ³½Ù³ó. ·ñ»³ó ¨ »óáÛó ½µ³½áõÙë Ç Ýáó³Ý¿ ۳ϳݿ Û³Ýáõ³Ý¿ Ù»Í Ñ³½³ñ³å»ïÇÝ, ¨ ½Çõñ ù³çáõÃÇõÝ ³ñáõû³ÝÝ, ٻͳå¿ë å³ñÍ»Éáíª áñå¿ë ³ß³Ï»ñﻳó Ç 5 ÙáÉáñáõÃÇõÝ Ë³µ¿áõû³Ý, ¨ µ³Å³Ý»³Éë ¨ »ñÏó»Õë »ñ¨»óáÛó ½½ûñëÝ Ð³Ûáó: ºõ ǵñ¨ ³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ ã³ñÇù Û³çáÕ»ó³Ý ÝÙ³, ù³Ï»³ó ¨ ½Ùdzµ³ÝáõÃÇõÝ ³ß˳ñÑÇÝ ìñ³ó Ç Ð³Ûáó, ¨ ²Õáõ³ÝÇóÝ áã »ï Û³é³ç ˳ճÉ. ¨ ½³ß˳ñÑÝ ²ÕÓÝ»³ó Áëï ÝÙÇÝ ÇëÏ ûñÇݳÏÇ Û»ïë ϳɳõ: ¶ñ»³ó Ññáí³ñï³Ï ¨ ³ß˳ñÑÇÝ Úáõݳó, óáõó³Ý»Éáí Ýáó³ ³ÛÉ Áݹ ³ÛÉáÛ ëïáõû³Ùµ, ³é ³Ûñ ÙÇ, áñáÛ ì³ë³Ï ³ÝáõÝ ¿ñ, Û³ÛÝó سÙÇÏáÝ»ÝÇóª áñ Ï³Ý Ç Í³é³Ûáõû³Ý Úáõݳó: ºõ Ç Ãßáõ³éáõû³Ý ųٳݳÏÇÝ ³ÛñÝ ³ÛÝ ëå³ñ³å»ï ¿ñ êïáñÇÝ Ð³Ûáó, ¨ ѳõ³ï³ñÇÙ ½ûñ³óÝ ÐáéáÙáó Ç ë³ÑÙ³ÝÇÝ ä³ñëÇó, ¨ ³ñï³ùáÛ ¿ñ ûñÇݳóÝ ²ëïáõÍáÛ ·áñÍáíù Çõñáíù: º·Çï ³Ûë ì³ë³Ï ½³ÛÝ ì³ë³Ï Çõñ ·áñͳÏÇó Ç Ù»Í³Ù»Í ã³ñÇëݪ ½áñ Ùdzµ³Ý»óÇÝ »ñÏáù»³ÝÝ: ¶ñ¿ñ ݳ ¨ óáõó³Ý¿ñ ѳݳ峽áñ¹, ǵñ ÿ ³Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûù ½ÏÝÇ Çõñ Ùdzµ³Ý»óÇÝ: ºõ ½ÝáÛÝ ·Çñ ٻͳõ ½·áõßáõû³Ùµ Ý»ñùÇÝ ì³ë³ÏÝ ï³Ûñ ï³Ý»É Ç Ã³·³õáñ³ÝÇëï ù³Õ³ùÝ Ï³Ûë»ñ. ÙÇÝ㨠½ëáõñµ »åÇëÏáåáë³óÝ ½ÙÇïë ¨ë 6 áõͳóáÛó Ç Ýáó³Ý¿, ¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ ½ûñëÝ Úáõݳó Û»ñϵ³Ûë ³ñ³ñ ÛáõËï¿Ý: سݳõ³Ý¹ ½Ç Ç Ó»éÝ ëáõï ù³Ñ³Ý³ÛÇóÝ å³ïñ¿ñ ¨ ˳µ¿ñ ǵñ¨ ×ßÙ³ñÇï Ù³ñ¹áíù. ³õ»ï³ñ³Ý ѳݹ»ñÓ Ë³ãÇõ ï³Ûñ ï³Ý»É, ¨ ½Çõñ ½³Ù»Ý³ÛÝ ë³ï³Ý³Û³Ï³Ý ëïáõÃÇõÝÝ Ýáùûù ͳÍÏ¿ñ...: 7 êáÛÝå¿ë ³éÝ¿ñ ¨ Áݹ ³Ù»Ý³ÛÝ ÏáÕÙ³Ýë ³Ùñ³Ï³Ý³ó ³ß˳ñÑÇÝ, Ç îÙáñÇëÝ ¨ Ç Îáñ¹ÇëÝ, Û²ñó³Ë ¨ Û²Õáõ³ÝëÝ, Ç ìÇñë ¨ Û³ß˳ñÑÝ Ê³Õﻳó. ÛÕ¿ñ åݹ¿ñ, ½Ç ³ëåÝç³Ï³Ýáõû³Ý áù ³ñųÝÇ ÙÇ° ³ñ³ëó¿: ºõ Áëï Ù»ÍÇ ã³ñáõû³Ý Ýáñ³ ³é³õ»É ¨ë ųٳݳÏÝ »µ»ñ ÝÙ³ ½Û³çáÕáõÃÇõÝ Çñ³óÝ. ½Ç ³Ù»Ý¨ÇÝ ³ñï³ùáõëï û·Ý³Ï³Ý áù áã ·ï³õ ·Ý¹ÇÝ Ð³8 Ûáó, µ³ó Û³ÛÝó Ðáݳó, áñáó µ³Ýë »¹»³É ¿ñ : ê³Ï³ÛÝ ¨ í³ëÝ Ýáó³ Ïáõï»³ó ½µ³½áõÙ ³ÛñáõÓÇÝ ²ñ»³ó, ³ñ·»É ¨ ÷³Ï»³ó ½¹ñáõÝë »ÉÇÝ Ýáó³: ø³Ý½Ç áã ï³Ûñ ¹³¹³ñ ³Ù»Ý¨ÇÝ Ã³·³õáñÇÝ ä³ñëÇó, ³ÛÉ ÛÕ¿ñ ¨ Ïáã¿ñ ·áõÝ¹ë µ³½áõÙë Ç å³Ñ³ÏÝ Öáñ³Û...: ¼³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ Çµñ¨ ³ñ³ñ ¨ ϳï³ñ»³ó Áëï Ññ³Ù³ÝÇ Ã³·³õáñÇÝ, ûñ Áëï ûñ¿ ·ñ¿ñ ¨ óáõó³Ý¿ñ Ù»Í Ñ³½³ñ³å»ïÇÝ ä³ñëÇó, áñ ÕûÕ»³É ¨ óùáõó»³É ¿ñ Ç ù³Õ³ùÝ ö³Ûï³Ï³ñ³Ý: гٳñӳϻó³õ ³ÛÝáõÑ»ï¨ ¨ ݳ óáõó³Ý»É ½ÇÝùÝ µ³½áõÙ ³½·³ó, ¿ñª áñáó ³Ñ ³ñϳݿñ, ¨ ¿ñª áñáó ëÇñáí å³ñ·¨ë µ³ßË¿ñ: Îáã¿ñ ³é ÇÝùÝ ½ì³ë³Ï, ¨ áñù Áݹ ÝÙ³ Çß˳ÝùÝ ³Ù»Ý»ù»³Ý, µ³½áõÙ å³ñ·¨ë ßÝáñÑ¿ñ Ýáó³ Û³ñùáõÝáõëï, ¨ ½ûñ³óݪ áñ Ç Ýáñ³ µ³ÝÇ ¿ÇÝ: î³Ý¿ñ ½³é³ç»³õ ¨ ½áõñ³ó»³É »ñÇóáõÝëÝ. óáõó³Ý¿ñ. ѳëï³ï¿ñ ¨ Û³Ûï ³éÝ¿ñ, »Ã¿ ëáùûù áñë³ó³Ûó ½Ýá볪 ù³Ïï»É Ç Ùdzµ³Ý áõËï¿Ý: ÆëÏ 246


ѳ½³ñ³å»ïÝ Çµñ¨ ½³ÛÝ Éë¿ñª ÛáÛÅ ßÝáñÑ³Ï³É ÉÇÝ¿ñ »ñÏáóáõÝóÝ, ¨ ÛáÛë ³é³çÇ ¹Ý¿ñ Ýáó³. §ºÃ¿ ÉÇóÇ Ù»ñ Û³ÕÃáõÃÇõÝ, ½³ÛÉáó ù³Ñ³Ý³ÛÇó Ï»³Ýë ¹áó³ ßÝáñÑ»óÇó, ¨ ½Ù»Í í³ëï³Ï ¹áó³ óáõóÇó ó·³õáñÇݦ: ºõ ³Ûëå¿ë ß³ñÅ»³ó ¨ ß÷áû³ó ½³ß˳ñÑÝ Ð³Ûáó, ÙÇÝ㨠½µ³½áõÙ »Õµ³ñë ѳñ³½³ïë ù³Ï»³ó Ç ÙÇÙ»³Ýó, áã »ÃáÕ Ùdzµ³Ý ½Ñ³Ûñ ¨ ½áñ¹Ç, ¨ Ç Ù¿ç ˳ճÕáõû³Ý ³ñ³ñ ËéáíáõÃÇõÝ...: ¼³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ ã³ñÇë ǵñ¨ »ï»ë Ç ÝÙ³ ØÇÑñÝ»ñë»Ñ, ù³Ý Û³ÝÓÝ Çõñª ³é³õ»É Ç Ý³ ¿ñ Ûáõë³ó»³É: гñó³Ý¿ñ ¨ ëïáõ·¿ñª ÿ ù³ÝDZ ³Ûñ Ï³Û Ç Ð³Ûáó ³ß˳ñÑÇÝ Ç ·Ý¹ÇÝ ì³ñ¹³Ý³Û Áݹ ³Ù»Ý³ÛÝ µ³½ÙáõÃÇõÝÝ: Ƶñ¨ Éáõ³õ Ç Ýٳݿª ÿ ³õ»ÉÇ ù³Ý ½í³ÃëáõÝ Ñ³½³ñ »Ý, Ëݹñ¿ñ ¨ë ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ í³ëÝ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ³ÝÓÇÝ ù³çáõû³Ý, ¨ ϳ٠ù³ÝÇ° ³ÛÝ áù Çó»Ýª áñ ëå³é³½¿ÝùÝ Çó»Ý, ¨ ϳ٠ù³ÝÇ° ³ÛÝ áù Çó»Ýª áñ Ù»ñÏ ³é³Ýó ½ÇÝáõ ³Õ»Õݳõáñù Çó»Ý. ëáÛÝå¿ë ¨ í³ëÝ í³Ñ³Ý³õáñ ѻ勉ϳóÝ...: ºõ ǵñ¨ ½³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ ï»Õ»Ï³ó³õ Ç Ýٳݿ, Ïáã¿ñ ½³Ù»Ý³ÛÝ ½ûñ³·ÁÉË»³ÝÝ, å³ïáõ¿ñ Ññ³Ù³ÝÇ ï³Ûñ ³Ù»Ý»óáõÝ Û³Ý¹ÇÙ³Ý Ýáñ³, ½Ç Ëñ³ïáõ Ýáñ³ ÉáõÇó»Ý ³Ù»Ý»ù»³Ý: ºõ ½³Ù»Ý³ÛÝ ½ûñëÝ ½ûñ³·ÉËûùÝ Ñ³Ý¹»ñÓ Û³ÝÓÝ ³éÝ¿ñ ³éÝ ÙÇáõÙ Û³õ³·³óÝ, áñáõÙ ³ÝáõÝ ¿ñ ØáõßÏ³Ý ÜÇõë³É³õáõñï: ºõ ÇÝùÝ Ë³Õ³Ûñ ³Ý¹¿Ý ·Ý³Ûñ Û»ñÏÇñÝ ²ñ¨»ÉÇó. ¨ ۳ݹÇÙ³Ý »Õ»³É Ù»9 ÍÇ Ã³·³õáñÇÝ, å³ïÙ¿ñ ½³Ù»Ý³ÛÝ ³Ýóë Çñ³óÝ, ½Çõñ Ñݳñ³õáñ ÇÙ³ëïáõ10 ÃÇõÝÝ ¨ ½ì³ë³Ï³Û ˳µ»µ³Û å³ïñ³Ýë ѳÛóÛóݳóÝ . áñå¿ë ½³é³çÇÝÝ ½Çõñ ½³Ùµ³ñßïáõÃÇõÝÝ Ï³Ù»ó³õ ͳÍÏ»É ³ÛÝáõª ½Ç ù³Ï»³É »ñÏå³é³Ï»³ó ½·áõÝ¹Ý Ð³Ûáó: Ƶñ¨ Éáõ³õ ½³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ Ã³·³õáñÝ Ç µ»ñ³ÝáÛ Ù»Í Ñ³½³ñ³å»ïÇÝ, ¹³éݳó³õ Û³ÝÓÝ Çõñ, ¨ ³ë¿ ³Ýëáõï »ñ¹Ù³Ùµ. §ºÃ¿ ³åñ»ëóÇ ³Ýûñ¿ÝÝ ³ÛÝ Ç Ù»Í å³ï»ñ³½Ù¿Ý, ٻͳõ ³Ý³ñ·³Ýûù ï³Ù ÁÙå»É ÝÙ³ ½µ³Å³ÏÝ ¹³éÝáõû³Ý Ù³Ñáõ¦: (¿ç 90-97) 1

7

2

8

³Ûëï»Õª ëïáõÛ·, ѳëï³ï ³å³óáõóáõÙ ¿ñ 3 Áݹ ÙÇï Ùï³Ý»É-ѳ×áÛ³Ý³É 4 ѳۻóáÛó-áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ µ¨»é»ó 5 »ñÏó»Õ-å³é³Ïïí³Í, ³ÝÙdzµ³Ý 6 áõͳóáÛó-ë³é»óñ»ó, ûï³ñ³óñ»ó

³Ùñ³Ï³Ý-³Ùáõñ áñáÝó µ³Ýë »¹»³É ¿ñ-áñáÝó Ñ»ï Ëáëù ¿ñ ϳå»É 9 Ñݳñ³õáñ-Ñݳñ³·»ï 10 ˳µ»µ³Û å³ïñ³Ýë ѳÛóÛóݳóÝ-ÝÛáõÃ³Í Ë³µ»áõÃÛáõÝÝ»ñÁ

247


Ô²¼²ð ö²ðäºòÆ (5-𸠸.) ä²îØàôÂÆôÜ Ð²Úàò (гïáõ³Íù) 1 ºõ ½ûñ³í³ñÝ êÇõÝ»³ó ¶¹ÇÑáíÝ ÷áõóóáõó³Ý¿ñ ëïÇåáí ½½ûñ³·ÉáõËÝ ä³ñëÇó ·Ý¹ÇÝ ½Þ³åáõÑÝ ³ë»Éáí, ÿ §²éÝÝ ì³Ñ³Ý³Û سÙÇÏáÝ¿Çó ÷áñÓ ù³çáõû³ÝÝ ¨ ¹áõ ³é»ñ ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ ³ß˳ñÑÝ ²ñ»³ó. ¨ »ë Çñ³ó ¨ ·áñÍáó ³éÝÝ ÇÙ³Ý³É ÇÝã »ë áã ϳñ»Ù. ½Ç ûñ¨ë ·áõÝ¹Ý ³Ù»Ý³ÛÝ Ç ¸áõÝÇ ³é ÝÙ³ Ùdzµ³Ý»³É ¿ñª ݳ Ù»½ ³Ý¹¿Ý ½Çõñ ù³çáõû³ÝÝ ·áñÍ óáõó³Ý¿ñ. µ³Ûó ³ñù³ÛÇó ³ñù³ÛÇ Ã³·Ý ¨ ²ñ»³ó ÷³éùÝ Ù»½ ³ÛÝå¿ë Û³çáÕ»óÇÝ, ½Ç Ýáñ³ Çñù ³ÛÝå¿ë ¹Çå»ó³Ý, áñå¿ë ï»ë³ùÝ, ¨ Ù»½ µ³ñÇ í׳ñáõÙÝ »Õ¨: ºõ ³ñ¹ª ï»ë¿ù, ³Û¹ã³÷ ë³Ï³õ ³ñ³Ùµù ½Ç±Ýã ·áñÍ ·áñÍ¿ ³ÛñÝ, ¨ ûñ ù³Ý ½ûñ Ýáõ³½»óáõó»³É ½·áõݹë Ù»ñ ¨ í³ïÝ¿: ²ñ¹ª ÿ áõëï»ù ¨ë ³ÛÉáõëï ϳñ¿ ·ï³Ý»É û·Ý³Ï³Ýª ï»ëçÇù, ½Ç ݳ ³ÙûÃáí ½Ù»½ ¹³ñÓáõëó¿ ¨ ë³Ï³õ³õáñë. ³ÛÉ ¨ ¹³éݳÉáÛ ÇëÏ Ù»½ ³Ý¹¿Ý ³Ýíëï³Ñ »Ù ß³ï: ´³Ûó ÷áõó° ¨ ÙÇ° ï³ñ ³éÝ Ñ³Ý·Çëï ³éÝáõÉ. ·áõó¿ ÿ Ù»ù ÍáõɳݳÙù, ¨ ݳ ³éÝÇó¿ ½Ù»½ ³ß˳ï, ¨ ³Ù³ãÇó»Ùù: ºõ »Ã¿ ÛÇë ÙdzÛÝ ÃáÕáõù ½Ý³ª óáõó³Ý»Ù Ó»½ Û³õáõñë ÑÇÝ· ÇÙáí ÇëÏ ·Ý¹³õë, ÿ áñåÇëÇ Ù³ïÝ»³É í³ïÇ Ïáñáõë³Ý»Ù ½Ý³ ¨ áñù Áݹ ÝÙ³ÛÝ »Ý¦: ºõ í³ëÝ ½Ç áã ¿ÇÝ ·áñÍù ³éÝÝ ¶¹ÇÑáÝÇ Ù³ùáõñ Ñá·õáÛ ³ñųÝÇ, ³ÛÉ ³ÛëÝ åÇÕÍ áñ ¿ñ Ç ÝÙ³ª ·áõ߳Ͽñ ÝÙÇÝ ½³ÝÓÝ¿ ÇõñÙ¿. ÿ Û»ï ÑÇÝ· ³õáõñ ã³ñ Ù³Ñáõ³Ùµ ë³ï³Ï»Éáó »ë Ç Û³ñ³ÝóÝ, áñù »Ý Áݹ سÙÇÏáÝ»ÝÇÝ ì³Ñ³Ý³Û. ù³Ý½Ç ó÷áõñ ·ï»³É ³Ù»Ý¨ÇÙµ ¹ÇõÇÝ Û²ëïáõÍáÛ ËݳÙáóÝ ½³Ûñݪ ³ÛÝáõÑ»ï¨ ÝÙ³Ý ê³õáõÕ³Û áõñ ϳٿñ ëå³Ý³Ý¿ñ ½Ý³: ºõ Éáõ»³É ½³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ µ³Ýë ½ûñ³·ÉËÇÝ ä³ñëÇó Þ³åÑáÛª áã ï³Ûñ ¹áõÉ ³ÝÓÇÝÝ ¨ áã ½ûñ³óÝ áñ Áݹ ÝÙ³ÛÝ ¿ÇÝ, ³ÛÉ ÷áõÃáí ½Ñ»ï ³éÝÝ »ñóÛñ ëñïÙﻳÉ. ¨ Ñ³ë»³É Ç ï»ÕÇë µ³Ý³Ï¿ñ. ϳñÍ¿ñ Ç ï»ÕÇëÝ áõñ»ù ³ÝÛ³Ûïë ·»ï³éáõÇÝ Ã³ùã»É: ºõ ½ûñ³í³ñÇÝ Ð³Ûáó ì³Ñ³Ý³Û سÙÇÏáÝ¿Ç ¨ Çõñ ¨ë ½ûñáõÝ áñ Áݹ ÝÙ³, ·áÝ»³ ½³ÛÝ ·Çß»ñ ѳݷëïÇõ Û³·»³É ùÝáí, ¨ ѳõ³Ý»óáõó»³É ½³ñëÝ Ç ·»Õç ºñǽ³Û. ù³Ý½Ç ³Ù»Ý³ÛÝ ³ÝÓÝ »ñÏÇõÕÇõ ¨ ϳٳõ Éë¿ñ Ññ³Ù³ÝÇ Ýáñ³, ǵñ¨ ó·³õáñÇ, áñ ϳñ·»³É Çó¿ Û²ëïáõÍáÛ Ç í»ñ³Û »ñÏñÇ. ¨ ÇÝùÝ ²ëïáõ³Í Áݹ ÝÙ³ ¿ñ ۳ٻݳÛÝ Ç ·áñͪ áõñ ¨ áõÕÕ¿ñ ½Ï³Ùë Çõñ: ºõ ³é»³É Áݹ Çõñ ½³ñë ½ûñáõÝ ÇõñáÛ ¨ ½ßÇݳϳÝëÝ ½ºñǽ³óÇëݪ ·³Ûñ ѳë³Ý¿ñ Ç í»ñ³Û Õ³ÏßÇÝ Ç ·Çß»ñÇ. ¨ ëå³ñ³÷³Ï ³ñ³ñ»³É ºñǽ³óûùÝ ½ï»ÕÇ ÏéõáÛÝ Çõñ»³Ýó, ¨ ÇÝ248


ù»³Ýù Áëï ÝÙ³Ýáõû³Ý ï»Õ³ï³ñ³÷ ß³é³ãٳݪ Ý»ï³ÓÇ· ë³ëïÏáõû³Ùµ ½·áõݹë ä³ñëϳóÝ ³Ñ³µ»Ï¿ÇÝ: ºõ ˳éÝ»³É Áݹ ÙÇÙ»³Ýë ½³ÙµáËÝ ½ûñ³óÝ áñ Ç Õ³ÏßÇÝ ¿Çݪ ³ÛÉ ¨ë ³é³õ»É ÇÝù»³Ýù ½ÇÝù»³Ýë ä³ñëÇÏù ³é³Ãáõñ ѳñ»³É Ïáïáñ¿ÇÝ. ¨ ÉÇÝ¿ñ Ó³ÛÝ É³ÉáÛ ¨ Ó³ÛÝ ·áõÅÇ Ç µ³Ý³Ï¿ ³ÝûñÇݳóÝ: ´³Ûó Ç Ð³Ûáó ·Ý¹¿Ý ¶³µ³Õ ÙdzÛÝ, ë»åáõÑÝ ¶³µ»Õ»³Ý, ϳٳõáñáõû³Ùµ Ïéáõ»³É ¨ Ù»Í ³ñáõÃÇõÝ óáõó»³Éª Ëáó»ó³õ...: (¸ñáõ³· ¶, ·É. Ò´) 2 ºõ ½ûñ³í³ñÝ Ð³Ûáó ì³Ñ³Ý سÙÇÏáÝ»³Ý ¹³ñÓ»³É Ç Ïáïáñ³Í¿ Ãßݳٻ³óݪ »ñû³É ѳݷã¿ñ ½Ùݳó»³É Ù³ëÝ Ç ·Çß»ñáÛÝ ÛàÕÇÝ ·»ÕçÝ, ½áñ Þï»³Û ³Ýáõ³Ý»Ý, Ç ·áÙë ï»Õ»³óÝ, ÙÇÝ㨠۳é³õûïáõÝ Í³·»É. ¨ Ç Í³·»É ÉáõëáÛݪ »ñû³É µ³Ý³Ï¿ñ Ç ·ÇõÕÝ Þï¿áÛ: ºõ ÙÇÝã ϳٻó»³É ѳݷã»É ³é í³Ûñ ÙÇ ½ûñ³óÝ Ð³Ûáó ì³Ñ³Ý³Û سÙÇÏáÝ¿Ç Ç Í³Ýñáõûݿ ·Çß»ñáÛÝ ³ß˳ïáõû³Ýóª ½³ãë Ç í»ñ ³é»³É ï»ë³Ý¿ÇÝ, ¨ ³Ñ³ Ñ³ë»³É Ï³Ûñ Ç í»ñ³Û Ýáó³ ½ûñ³·ÉáõËÝ ä³ñëÇó Þ³åáõÑ. ½³Ûñ³·Ý»³É ëñïÇõ ÙéÙé³Ûñ ǵñ¨ ½·³½³Ý: ì³ëÝ ½Ç ³é³õ»É ù³Ý ½³Ù»Ý³ÛÝ ³õáõñóª ³ÛÝ ·Çß»ñáÛÝ íݳëù ã³ñáõû³Ý ³é³õ»É Ãáõ¿ñ ÝÙ³ ¨ ϳñ¨áñ. áñ »Õ¨Ý ÇëÏ ³ñ¹³ñ¨ ³ÛÝå¿ë, ³ÛÉ áã ÇÝã ÝÙ³Ý ³é³çÇÏ³Û Ù»Í µ»ÏÙ³ÝÝ, ½áñ ³éųٳÛÝ ¿ñ ï»ë³Ý»Éáó ¨ Ç ëå³é µ»Ï³Ý»Éáó: ºõ ï»ë»³É ½ûñ³í³ñÇÝ Ð³Ûáó ì³Ñ³Ý³Û سÙÇÏáÝ¿Ç ½Û³ÝϳñÍ³Ñ³ë ¹ÇÙ»óÙáõÝë ½ûñ³·ÉËÇÝ ä³ñëϳó Þ³åÑáÛ ³Ù»Ý³ÛÝ µ³½Ùáõû³Ùµ ½ûñáõÝ Ç í»ñ³Û Ýáó³, ÿå¿ï ¨ ³Ýå³ïñ³ëï ï»ë³Ý¿ñ ½Çõñ ·áõÝ¹Ý Ç Å³ÙáõÝ ¨ Ï³Ù Ç Ýáõ³½ë, Áëï ë³ëïÏáõû³Ý Ãßݳٻ³ó ½ûñáõݪ ë³Ï³ÛÝ ½³Ý·Çï¿ñ ¨ µÝ³õ ÇëÏ áã. ³ÛÉ Ññ³Ù³Ý ïáõ»³Éª ÷áõóݳÏÇ Ï³½Ù¿ñ áñù³Ý ÇëÏ ¿ÇÝ. Ç Ó³ÛÝ µ³ñÓñ ·áã¿ñ ³éÇõͳµ³ñ, ³ë»Éáí, ÿ §Ø³ñ¹áÛ Ñ³õ³ï³ó»ÉáÛ 1 ÙÇáõÙ Û»ñÏáõó íñÇå»É ³ÝÑݳñ ¿ , ¨ ¹ÇåÙáõÝù »ñÏáù»³Ý ٻͳñ·áÛ »Ý ¨ å³ïáõ³Ï³Ý. ³ÛÉ ë³Ï³ÛÝ ÙÇÝÝ Û»ñÏáë»³Ý ³é³õ»É ¨ë Ù»Í Ç í»ñ ¿ ¨ µ³ÕÓ³ÉÇ ù³Ý ½ÙÇõëÝ. ¨ áã ³ÝÛûųñù ¨ ³ÝËáñÑáõñ¹ ¹ÇåÙáõÝù, áñáõÙ ¨ å³ï³Ñ»Ùù Û»ñÏáóáõÝó. ¨ áñ ó³Ýϳó³Ûù Ï»³É ÅáõÅϳÉáõû³Ùµ ¨ Ù»é³Ý»É Ûáõëáí, ³ÛÉ Ï»³ÉÝ ¨ Ù»é³Ý»ÉÝ Ù³ëÝ ¿ å³ñͳݳó. ¨ Ù»é³Ý»É Ç í»ñ³Û áõËïÇ ëñµáÛª íÇ×³Ï ¿ Ù³ñïÇñáëáõû³Ý...: ºõ ³ë³ó»³É ½³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ µ³Ýë ½ûñ³í³ñÇÝ Ð³Ûáó ì³Ñ³Ý³Û سÙÇÏáÝ»ÝÇ, µ³Å³Ý»³É áñù³Ý ÇëÏ ¿ÇÝ ³ñù ½ûñáõÝ Áݹ ÝÙ³ª ï³Û Çõñ³ù³ÝãÇõñ ½ûñ³·É˳óÝ, ½áñáó ϳñÍ¿ñ »Ã¿ Ç ¹¿å ¿ ¨ å³ïß³×ë: ºõ ÙÇÝã ¹»é ¨ë ݳ ϳ½Ù¿ñ Û³ñÓ³ÏÙ³ÝÝ, ¨ ½ûñùÝ ä³ñëÇó ׳ϳﻳÉù ϳñ·Ù³Ùµ ·³ÛÇÝ ë³ëïϳå¿ë Ç å³ï»ñ³½Ùª ѳۻó»³É ï»ë³Ý¿, ½Ç ·áõÝ¹Ý ³Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó, ¹³ñÓáõó»³É ½»ñ»ëë ÛáõËï¿Ý »ñ¹Ù³ÝÝ ²õ»ï³ñ³ÝÇÝ ¨ Ç Ëñ³ïáõ¿ ½ûñ³í³249


ñÇÝ Ð³Ûáó ì³Ñ³Ý³Û سÙÇÏáݿǪ »ñóÛÇÝ ÷³ËëﻳÛù ³Ù»Ý»ù»³Ý: ºõ Ùݳó ÇÝùÝ ¨ ÛáõËï³å³Ñ³óÝ Øáõß»Õ Ç ïáÑÙ¿Ý Ø³ÙÇÏáÝ¿Çó ¨ »ñ»ù»³Ý γÙë³ñ³Ï³ÝùÝ, áñ¹Çù »ñ³Ý»ÉõáÛÝ ²ñß³õñ³Û, ÇÝù»³Ýó »ñÏáõù ϳ٠»ñ»ù ¹³Û»Ïûù, ¨ ³ÛÉ Ãáõáí ³ñù, áñù Ç Û³½³ï³ó ¨ áñ Çõñ ÇëÏ Ç Ø³ÙÇÏáÝ¿Çó ï³Ý¿Ý, Áݹ µÝ³õ áñå¿ë ÿ ù³é³ëÝÇõù ϳ٠Ýáõ³½Çõù ¨ë: àñáó ¨ë ï»ë»³É ½÷³ËáõëïÝ ³Ù»Ý³ÛÝ ·Ý¹ÇÝ Ð³Ûáó ³éѳë³ñ³Ï ¨ ½³ñÑáõñ»³Éùª ³ë¿ñ áÙÝ ó½ûñ³í³ñÝ Ð³Ûáó óì³Ñ³Ý سÙÇÏáÝ»³Ý, ÿ §Úá°õß, ï¿ñ, Ûá°õߦ. ³ÛëÇÝùÝ Ã¿ Ñݳñ ÇÝã ¿ Ç Å³Ùáõë ï»ÕÇ ï³É ¨ ³ÝÓÇÝ ½·áõ߳ݳÉ: ºõ ½ûñ³í³ñÇÝ Ð³Ûáó ì³Ñ³Ý³Û سÙÇÏáÝ¿Ç ï»³éݳ·ñ»³É ½ÇÝùݪ µ³ñÓñ Ó³ÛÝÇõ ³ë¿ñ, ÿ §òÇë ³ñ¹ áù Ûáõß ÙÇ° ³ë¿ù. ½Ç ÇÝÓ Ûáõë³É Ç Ù³ñ¹ ¨ ϳ٠å³ñÍ»É Ù³ñ¹áíª ù³°õ ÉÇóÇ, µ³Ûó ÙdzÛÝ Ç Ë³ãÝ ï»³éÝ Ù»ñáÛ ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëǦ: ºõ ù³ç³µ³ñ Ç Ù¿ç ³Ù»Ý³ÛÝ ½ûñ³óÝ ä³ñëÇó Û³ñӳϿñ ѳݹ»ñÓ É³õ áõËï³å³Ñ ³ñ³ÙµùÝ ë³Ï³õáõù, áñ ÙݳÛÇÝ ³é ÝÙ³: ºõ ³åß»³É Áݹ ³Ñ³õáñ ³Ý»ñÏÇõÕ áõÅÇÝ ½ûñ³í³ñÇÝ Ð³Ûáó ì³Ñ³Ý³Û ¨ Áݹ ³ÛÉ ë³Ï³õ ³ÛÝù³Ý ³ñ³ÝóÝ áñ Áݹ ÝÙ³, ½ûñ³·ÉËÇÝ ä³ñëÇó Þ³åÑáÛª ×»åáí óÇßË³Ý êÇõÝ»³ó ³é ¶¹ÇÑáÝ ÛÕ¿ñ, ³ë¿. §Ò»°éÝ ïáõñ ÛÇë ÏáÕÙÝ, í³ëÝ ½Ç Çñë ³Ýå³ïáõÙÝ ÇÙÝ ¨ Ýáñá·ë óáõó³õ. ½Ç ÿ ³ñ¹³ñ¨ ½ûñáõÃÇõÝ ÇÙÝ ³Ý»ñ¨áÛà ³ÛÉ ¿, áñ û·Ý¿ Ýáó³ ¨ Ù»½ ã»ñ¨Çª ½³ÛÝ »ë áã ·Çï»Ù. µ³Ûó »Ã¿ ³ÝÙïáõû³Ùµ ó³ÝÏ³Ý ³ÝÓݳٳÑù ÉÇݻɪ ³å³ Ç Ù¿ç ³ñ³ñ»³É ½³Ù»Ý»ë»³Ý ½Ýáë³ ³Ûëûñ Ó»ñµ³Ï³Éë ³éÝ»Ùù¦: ºõ Çß˳ÝÝ êÇõÝ»³ó ¶¹ÇÑáÝÝ Ëݹ³ÉÇó »Õ»³É Áݹ ÏáãÝ Þ³åÑáÛª ÝßϳѻÉáí ÷áõóݳÏÇ Ç ï»ÕÇÝ ³ñß³õ¿ñ: ºõ ½ûñ³í³ñÝ Ð³Ûáó ì³Ñ³Ý سÙÇÏáÝ»³Ý, ѳݹ»ñÓ Áݹ Çõñ ÙdzëÇñï ë³Ï³õ ³ñ³Ùµù, û·Ýáõû³Ùµ ³çáÛ Ñ½ûñÇÝ Û³ñӳϻ³Éª Ñ»ñӳݿñ ½µáí³Ý¹³Ï ·áõÝ¹Ý ä³ñëÇó, áñå¿ë Ûáñ¹³Ñáë³Ýù µ³½ÙáõÃÇõÝù çñáó, áñ ѻջճï»Ý ½»ñÏÇñ ¨ ³Ýó³Ý»Ý: ºõ ÇÝùÝ Ñ½ûñ³µ³ñ ù³ç áõËï³ÏóûùÝ ÝÙ³Ý ³éÇõÍáõ Áݹ Ù¿ç ³Ù»Ý»óáõÝ Û³ÛÝÏáÛë »É³Ý¿ñ. ¨ ëå³Ý»³É Çõñ ¨ ³ñ³ÝóÝ áñ Áݹ ÝÙ³ µ³½áõÙ ³ñë ѽûñë å³ï»ñ³½ÙáÕë Ç ½ûñ³óÝ ä³ñëÇóª ѳñ»³É Ëáó¿ÇÝ Ýǽ³Ï³õ Áݹ ³Ýáõà ϳñ¿í¿ñ ¨ ½Ñå³ñï Çß˳ÝÝ êÇõÝ»³ó ½¶¹ÇÑáÝ, ¨ ½³Ñ³õáñ³Éáõñ ³ÙñáõÃÇõÝÝ ½ÇÝáõÝ, Ûáñ å³Ýͳó»³É Ûáõë³Ûñ ³Ýûñ¿Ýݪ ó»É»³É í»ñ Ç í³Ûñ ó÷ Áݹ É»³ñ¹Ý ½Ýǽ³Ï³ï¿·Ý ѳëáõó³Ý¿ÇÝ: àñáÛ ¹³éݳÏáéáã ã³ñ³ÉÉáõÏ Ñ»Íٳٵ Û³õáõñë ë³Ï³õë í׳ñ»³É ½á·Çݪ ë³ï³Ï¿ñ ³ÝËáëïáí³Ý. áñ å³ñÍ¿ñÝ ³Ùµ³ñï³õ³Ýáõû³Ùµ ¨ ³ë¿ñ, ÿ §ºë Áݹ ì³Ñ³Ý³Û ¨ Áݹ ³ÛÉ Ð³Û»ñ¹ á㠻ÿ Ý»ïÇõ ÏéáõÇÙ, ³ÛÉ ·Õ½ÁÏáí åáõÕ»³É ½µáÉáñë óݹ»Ù, û°Ý ¨ ³Ý¹ñ óÇñ ¨ ó³Ý ³ñÏÇó Óáñáó¹ ¨ ¹³ßï³ó¹¦: ºõ »Õ¨ µ³Ý Ñå³ñïáõû³Ý Ýáñ³ µ»ÏáõÙÝ ÝÙÇÝ. ½áñ Ù³ïÝ»³É ²ëïáõÍáÛ Ç Ó»éë ³ñ³Ýó ½ûñáõÝ ì³Ñ³Ý³Û سÙÇÏáÝ¿Ç ÙÇ ³Ý·³Ù ¨ »ñÏÇóë ½Çß˳ÝÝ êÇõÝ»³ó ½¶¹ÇÑáÝ, ¨ ¹³ñÓ»³É »ñϳÛݳÙï»³É Ç Ý³ ²ëïáõÍáÛ Çµñ¨ ½Ù³ñ¹³ë¿ñª Ý»ñ¿ñ ËݳۻÉáí, ½Ç ûñ¨ë ½Õç³ó»³É ·ïó¿ ų٠¹³ñÓÇ ¨ ³å³ß˳ñáõû³Ý, ¨ Ï»óó¿: ºõ ǵñ¨ áã ½·³ëï³ó³õ, ³ÛÉ µÝ³õ ³Ù»Ý¨ÇÙµ ³ñѳٳñÑ»³ó ½×ßÙ³ñïáõÃÇõÝ ¨ »Õ»³É ³Ýå³ï³ë˳ÝÇ Û³ëïáõ³Í³ÛÇÝ Ñ³ñóÙ³Ýݪ ÁÝϳɳõ ½ë³ï³ÏáõÙÝ ³ÙûÃáÛ ÇõñáÛ 250


½³ëïÇë ¨ ½Ñ³Ý¹»ñÓ»ÉáóÝ: ºõ ½ûñùÝ ä³ñëÇó ½ÏÝÇ ÷³Ëëï¿ÇóÝ Ð³Ûáó ³Ýó»³É »ñóÛÇÝ, Ûáñáó ¨ ³ñë µ³½áõÙë ëå³ÝÇÝ Ç Ãáõɳó»³É Ù»Õϳó»ÉáóÝ: ´³Ûó ½ûñ³í³ñÇÝ Ð³Ûáó ì³Ñ³Ý³Û سÙÇÏáÝ»ÝÇ Ñ³Ý¹»ñÓ Çõñáíù ·áñͳÏóûùÝ ½·áñÍ ù³çáõû³ÝÝ í׳ñ»³É ²ëïáõÍáÛ ½ûñáõû³ÙµÝª »ñóÛñ ³ÛÝáõÑ»ï¨ Û³ÝÑá·ë, áñå¿ë è³ÏÇó ½ûñáõÝ ä³ñëÇó. ¨ ·áõݹù ³Ù»Ý³ÛÝ ½ûñ³óÝ Þ³åÑáÛ ¨ Ñ³Û»É Ç Ýáë³ ÉáÏ áã ÇßË¿ÇÝ: ø³Ý½Ç ³ÛÝå¿ë ³ñÏ»³É ¿ñ ²ëïáõÍáÛ ½³Ñ ¨ ½»ñÏÇõÕ ½ûñ³í³ñÇÝ Ð³Ûáó ì³Ñ³Ý³Û سÙÇÏáÝ¿Ç Ç í»ñ³Û ½ûñ³óÝ ä³ñëÇó, ½Ç ϳñÍ¿ÇÝ, ÿ Ç Ñ³Û»óáõ³Í¿ ÉáÏ ³éÝ Ø³ÙÇÏáÝ»ÝÇ ¨ Û³ñ³ÝóÝ áñ Áݹ ÝÙ³ÛÝ ¿Çݪ ã½»ñͳÝÇóÇÝ ³é³Ýó íï³Ý·Ç...: (¸ñáõ³· ¶, ·É. Ò¶) 1

Ù³ñ¹áÛ Ñ³õ³ï³ó»ÉáÛ ÙÇáõÙ Û»ñÏáõó íñÇå»É ³ÝÑݳñ ¿-³ÝÑݳñ ¿, áñ »ñÏáõ

µ³ÝÇó Ù»ÏÇÝ Ñ³í³ï³óáÕ Ù³ñ¹Á ë˳ÉíÇ

Þ²ð²Î²Üø 1 Ìáí Ï»Ýó³ÕáÛë ѳݳ峽 ½Çë ³É»ÏáÍ¿. ØññÏ»³É ³ÉÇùª ÃßݳÙÇÝ ÇÝÓ Û³ñáõó³Ý¿. ܳõ³å»ï µ³ñÇ, É»°ñ ³ÝÓÇÝ ÇÙáÛ ³å³õ¿Ý: Æ Ñ³Ùµ³éÝ³É ÇÙáõÙ ³é ù»½ ½³ãë ÇÙª û·Ý»³° ÇÝÓ, ï¿ñ: Æ ÛûñÑÝáõÃÇõÝ Ýáñ ûñÑÝ»ëóáõù ½ù»½, øñÇëïáë ÷ñÏÇã Ù»ñ: ²Ûó»Éáõ Ù»ñ ¨ ÷ñÏÇã, Ï»óá° ½³ÝÓÇÝë Ù»ñ: (Ø»ëñáå سßïáó) 2 ÊáñÑáõñ¹ Ù»Í ¨ ëù³Ýã»ÉÇ, àñ Û³ÛëÙ ³õáõñ Û³ÛïÝ»ó³õ, ÐáíÇõùÝ »ñ·»Ý Áݹ Ññ»ßï³Ïëª î³Ý ³õ»ïÇë ³ß˳ñÑÇ: Ìݳõ Ýáñ ³ñù³Û Æ ´»Ãջѿ٠ù³Õ³ùÇ, àñ¹Çù Ù³ñ¹Ï³Ý, ûñÑÝ»ó¿°ù, ¼Ç í³ëÝ Ù»ñ Ù³ñÙݳó³õ: ²Ýµ³õ»ÉÇÝ »ñÏÝÇ ¨ »ñÏñÇ Æ Ë³ÝÓ³ñáõñë å³ï»ó³õ. àã Ù»ÏÝ»Éáí Ç Ñûñ¿ª Æ ëáõñµ ³ÛñÇÝ µ³½Ù»ó³õ: (Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óÇ)

251


ÚàìÐ²Ü Ø²ØÆÎàܺ²Ü (7-𸠸.) ä²îØàôÂÆôÜ î²ðúÜàÚ (гïáõ³Í) ... ºõ ÙÇÝã ³Ûë ³Ûëå¿ë ·áñÍ»ó³õ, êÙµ³ï ¨ Çß˳ÝÝ ä³ÉáõÝ»³ó, óù»³Ý Ç Óáñë áõñ»ù ¨ ³é³ù»óÇÝ ½áÙÝ Ç Ø»ÕïÇ, ÿ ÷áõóó¿°ù ·³É Ç í»ñ³Û ¹áó³: ºõ ÇÝù»³Ýù ³é³ù»óÇÝ ³ñë Ö(100)ª ·ñ·é»É ½½ûñëÝ. ½áñë ǵñ¨ ï»ëÇÝ 1 ½ûñùÝ ä³ñëÇó, ·éáÑ »ïáõÝ ½Ñ»ï, ¨ ÙÇ ÙÇ Ñ³ë³Ý¿ÇÝ: Ƶñ¨ ѳëÇÝ Ð³ñÇõñùÝ ³é êÙµ³ï ¨ »ÉÇÝ Ç µÉáõñÝ, ¨ ½ûñùÝ ä³ñëÇó ëÏë³Ý µ³½Ù³Ý³É Ç í»2 ñ³Û êÙµ³ï³Û ¨ ì³ñ³½³Û. ¨ Ýáó³ ÍáõÝñ ÏñÏÝ»³É Ûû·Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ Ïáã»Éáí ëáõñµ γñ³å»ïÝ, ³ë»Éáí ³Ûëå¿ë. §ÚÇß»³° ½Ù»½, ëáõñµ γñ³å»ï ¨ ½Ù»ñ »ñ³ËïÇëÝ, ¨ áñå¿ë û·Ý»ó»ñ Ç Ñ»é³ëï³Ý¿, û·Ý»³° ¨ Ç ÙûïáÛë¦: ºõ »Ñ³ë Ç ÃÇÏáõÝë û·Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ³ëïáõÍáÛ: 3 ºõ ÷áÕáó ïáõ»³É Ç í»ñ³Û µÉ»ñÝ êÙµ³ï Û³ç Ã¨Ý ¨ ì³ñ³½ ۳ѻ³Ï, ¨ ÁëÏÁë³Ý ³ñ»³Ùµ óóõ»É ÇÝù»³Ýù ¨ »ñÇí³ñù Çõñ»³Ýó: ºõ ٳͻ³õ ëáõñÝ Ç Ó»éÇÝ êÙµ³ï³Û ¨ áã ϳñ³ó ѳݻÉ, ½Ç ٳͳõ ³ñÇõÝ Áݹ ëáõñÝ, ¨ Áݹ Ó»éݳï»ÕÇÝ Ïáïáñ»ó³õ: Ƶñ¨ ï»ëÇÝ å³ñëÇÏùÝ ½Ç ٳͻ³É ¿ñ Ó»éÝ Áݹ ëáõñÝ ¨ Ïáïáñ»³É, ¨ ãϳñ³ó ÷áË»É ³ÛÉ ëáõñ, Ó³ÛÝ ïáõ»³É ÙÇÙ»³Ýó. §öáõóëçÇ°ù, ½Ç ٳͳõ ëáõñ ù³çÇÝ, ¨ ëáõñÝ, áñ Ç Ó»éÇÝ Ýáñ³, Ïáïáñ»ó³õ¦: ºõ å³ï»óÇÝ ½Ý³ Û³ÝËݳÛ. ǵñ¨ ½ãáñ ÷³Ûï, áñ Ç ×»Õù»ÉÝ ×³ñ׳ï¿, ³ÛÝå¿ë ׳ñ׳ï¿ÇÝ Ç í»ñ³Û ·ÉËáÛ Ýáñ³ ½¿Ýù Ýáó³: ÆëÏ Ý³ ³ë¿ñ Ó³ÛÝÇõ µ³ñÓñ. §ì³°Û ù³çáõû³Ý¹ Ó»ñáÛ ¨ ³ñáõû³Ý¹, ½Ç áã ϳñ³ó¿ù Ñ»ñÓáõÉ ½·ÉáõË ÇÙ¦: ¼³Ûë ³ë³ó, ½Ç ÛÇß»ÉÇù ÉÇóÇ µ³ÝÝ: ´³Ûó ·Çï³ó, »Ã¿ ϳñÇ ë³ëïϳݳÛ, Ó³ÛÝ µ³ñÓ»³É ³ë¿. §à±õñ »ë, µ³½áõÏ ù³ç ¨ ѽûñ Áݹ¹¿Ù Ãßݳٻ³ó, ·³õ³½³Ý ÇÙáÛ Í»ñáõû³Ýë, Çß˳ݹ ä³ÉáõÝ»³ó, Û³é³ç Ù³ïÇ°ñ ǵñ¨ ½ù³ç ³ñÍÇõ, ½Ç ³Ý·»Õù ¨ µáõ¿×ù å³ï»óÇÝ ½Çë¦: ÆëÏ Ýáñ³ ÃáÕ»³É ½³Ñ»³Ï Ã¨Ý Ûáñ¹ÇÝ Çõñ Ç ì³Ñ³Ý, áñ ½ì³Ñ³ÝáíÇïÝ ßÇÝ»³ó, ¨ áñå¿ë ½³ñÍÇõ ϳÝ㻳ó Ç í»ñ³Û Ýáó³, áñ 4 ¨ Ç ¹áÕÙ³Ý Ñ³ñ»³É »ñÇí³ñ³óÝ, ¨ ³Ý¹¿Ý Ç ÃÇÏáõÝë Ñ³ë»³É û·Ý³Ï³Ýáõû³ÙµÝ ³ëïáõÍáÛ, ¨ µ³Ë»³É ½ï¿·Ý Ç í»ñ³Û å³ñëÏÇÝ ÃÇϳÝÝ, ¨ ³Ý¹¿Ý »5 Ñ³Ý Áݹ ÛáÕÝ »ñÇí³ñÇÝ. ¨ ³ÛÉ áã ųٳݻ³ó ѳݻÉ, ¨ ³Ý¹¿Ý Ù»é³õ: ÆëÏ êÙµ³ï³Û »É»³É Û»½ñ å³ï»ñ³½ÙÇÝ, Ññ³Ù³Û»³ó µ»ñ»É å³ñëÇÏ ÙÇ. ¨ »ï ½»ÝáõÉ Ç í»ñ³Û Ó»éÇÝÝ, ½Ç Ççó¿ ç»ñÙ ³ñÇõÝÝ ¨ Ãáõɳóáõëó¿ ½µéݳï»252


ÕÇÝ: ºõ Ýáñ³ ÷áË»³É ³ÛÉ ëáõñ ¨ ѻͻ³É Û³ÛÉ »ñÇí³ñ: Ƶñ¨ ѻͳõ, »ï»ë ½Ç í»ó ѳ½³ñ ³Ûñ å³ï»óÇÝ ½Ýáë³, ¨ Ç Ù¿ç ³éÇÝ ½ÑÇÝ· ѳñÇõñÝ: ºõ ·Çï³ó, »Ã¿ ϳó»³É »Ý »ñÇí³ñùÝ, »Ñ³ñ ½ÙÇ å³ñëÇÏÝ ¨ ÁÝÏ¿ó, ¨ ³ë¿. §Ð»ÍÇ°ñ, Çß˳ݹ ä³ÉáõÝ»³ó¦: ºõ Ýáñ³ ѻͻ³É. ¨ ³ÛÝå¿ë ³ñ³ñ»³É Ç Ù¿ç ³Ñ³õáñ å³ï»ñ³½ÙÇݪ ÷áË¿ÇÝ ½»ñÇí³ñë Çõñ»³Ýó. ½Ç áñã³÷ ½ûñùÝ µ³½Ù³Ý³ÛÇÝ, Ýáù³ Û³ÝÑá·ë ÉÇÝ¿ÇÝ Ç Ù¿ç Ýáó³. ³ÛÝã³÷ Ïáõï»ó³Ý Ç í»ñ³Û, áñ ï»ÕÇ ³Ý·³Ù áã ·ï³Ý¿ÇÝ áñù Û»½»ñëÝ ¿ÇÝ: ºõ ëÏë³Ý áÙ³Ýù »ñÏÙï»É Ç ½ûñ³óÝ êÙµ³ï³Û: ÆëÏ Áëï ï»ëãáõû³ÝÝ ³ëïáõÍáÛ ï»ëÇÝ ½ÙÇõë êÙµ³ï, ½Ç ·³Ûñ, áñ ¿ñ ÇßË³Ý Ð³ßï»ÝÇó. ¨ ³Í»ñ ½ì³Ñ³Ý γÙë³ñ³Ï³Ý, ½áñ¹ÇÝ êÙµ³ï³Û, ¨ í»ó ѳ½³ñ ³Ûñ Áݹ ÝÙ³: ¼áñ ï»ë»³É ì³ñ³½³Û Çß˳ÝÇÝ ³ë¿. §ø³ç áñ¹Ç ì³Ñ³Ý, á±õñ ¿Çñ, áñ ³ÛÉ í³Õ ã»ÏÇñ Ûû·Ý¦: ÆëÏ ì³Ñ³Ý Ó³ÛÝ µ³ñÓ»³É ³ë¿ ѳݹ»ñÓ ³ñï³ëáõûù. §Î³±Û 6 ³ÛÝ ï³é³å»³É ѳÛñÝ ÇÙ Í»ñáõÝÇ, »Ã¿ ÷áË»ó³õ ³é ï¿ñ Ç Ñ³Ý·Çëï¦: ÆëÏ êÙµ³ï Éáõ»³É ³ë¿ñ. §êáõñµ γñ³å»ïÝ ÇÝÓ Ç ÃÇÏáõÝë ѳë³Ý¿ñ, ¨ »ë Ç 7 å³ñëÇó Ù»é³Ý¿Ç±¦: ÆëÏ Ýáñ³ ·áѳó»³É Û³ëïáõÍáÛ, ¨ Ç ¹ÇÙÇ Ñ³ñ»³É ¨ 8 Ïïñ»³É ÷áÕáó , ³Ýó Ç Ý»ñùë. ¨ å³ñ½»³ó ½ÙÇõë Ã¨Ý Ý³ ¨ ÙÇõëÝ Çß˳ÝÝ Ð³ßï»ÝÇó: ºõ ÛÇÝù»³Ýë ³éÇÝ ¨ ëÏë³Ý Ïáïáñ»É ½å³ï»ñ³½Ù³·ÉáõËëÝ. ¨ Ç í»ñ³Û ßñç»³É µáÉáñ»óÇÝ. ¨ Ç Ù¿ç ³é»³É ½½ûñë ä³ñëÇó ¨ ëÏë³Ý Ïáïáñ»É Û³ÝËÝ³Û ÙÇÝã¨ Ç Ùáõïë ³ñ¨áõÝ: ºõ Ùݳó Ç ä³ñëÇó ¶Ö ³Ûñ, áñù Áݹ ÙÇçáóë »É»³É ÷³Ëëï³Ï³Ý »Õ»Ý. ¨ ½Ç ÙݳóÇÝ »ñÇí³ñù Ýáó³, »ñû³É ÙïÇÝ 9 Ç Óáñ ÙÇ ¨ óù»³Ý. ÝÝç»óÇÝ ËáÛë ïáõ»³É ÙÇÝ㨠óÙÇõë ûñÝ ûñѳë³ñ³Ï . ½áñ »Ï»³É ½ûñ³óÝ Ð³Ûáó ½³ñÃáõóÇÝ ½Ýáë³ ¨ çáõñ ó³Ý»óÇÝ ¨ ï³ñ³Ý Ç Ø»ÕïÇ, áñ ¨ ³Ýáõ³Ý»ó³õ ÓáñÝ ³ÛÝ ÂÁÙñ³Óáñ: ÆëÏ êÙµ³ï Ññ³Ù³Û»³ó ½Ù»é»³É ¹Ç³ÏáõÝëÝ Ïáõï»É Ç í»ñ³Û Çñ»ñ³ó Ç µÉ»ñ ÙÇ, ¨ ³Ýáõ³Ý»ó³õ ì³ñ³½³Ï³Û µÉáõñ: ºõ ÇÝù»³Ýù »Ï»³É ÇçÇÝ Ç í³Ý³óÝ ·»õÕÝ. Áݹ Û³é³ç »Õ»Ý (Ýáó³ å³ñ³õáñùÝ) ¨ »ñ·ë ³é»³É µ³½áõÙ Çñ³ó ·áí¿ÇÝ. áñ ¨ Û»ïáÛ Ç Ñáï»É 10 ¹Ç³Ï³ÝóÝ ß¿ñ ѳݻ³É ³ë¿ÇÝ. λñ³Ý ·³½³Ýù ½Ù³ñÙÇÝë ¹Ç³Ï³ÝóÝ ¨ ·Çñ³ó³Ý. Îáõ½ Ï»ñ»³É áõ黳õ áñå¿ë ½³ñç. ºõ ³Õáõ¿ë Ñå³ñï »Õ¨ ù³Ý ½³é»õÍ. ¶³ÛÉ, ù³Ý½Ç ß³ï³Ï»ñ ¿ñ, å³Ûû³ó. 11 ºõ ³ñç, ù³Ý½Ç ½áñ áõï¿Ýª âÙÝ³Û ³é ÇÝùÝ, Ç ëáíáÛ Ù»é³õ. ²Ý·»Õù, ù³Ý½Ç ³·³Ñù ¿ÇÝ, Ýëï³Ý ºõ ³ÛÉ áã ϳñ³óÇÝ í»ñ³Ý³É. ØÏáõÝù, ù³Ý½Ç ß³ï Ïñ»óÇÝ Ç Í³ÏëÝ, àïùÝ Ù³ß»ó³Ý: 253


¼³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ ³ë³óÇÝ. ¨ Ç ¹¿å »ÏÝ í³ëÝ Çñ³óÝ, áñ ¨ Ïáã»ó³õ ·»ÕçÝ ÞÇñ³ÝÇÏù ³ÝáõÝ: (¿ç 238-247) 1

7

2

8

ϳ٪ ·ñáÑ ÍáõÝñ ÏñÏÝ»É-ÍÝñ³¹ñ»É 3 ÷áÕáó ï³É-׳ݳå³ñÑ µ³ó ³Ý»É 4 Ç ¹áÕÙ³Ý Ñ³ñϳݻÉ(ÇÙ)-¹áÕ³É, ë³ñë»É 5 áã ųٳݻ³ó. ³Ûëï»Õª ãϳñáÕ³ó³í 6 ÷áË»É(ÇÙ) ³é ï¿ñ-Ù»éÝ»É

254

Ç ¹ÇÙÇ Ñ³ñϳݻÉ(ÇÙ)-ѳÕóѳñ»É ÷áÕáó Ïïñ»É ï»°ë 3. ÷áÕáó ï³É 9 Ï»ëûñ 10 ß¿ñ ѳݻ³É- »ñ·»Éáí 11 Ý-Ý Ñá¹ ¿


꺴¾àê (7-𸠸.) ä²îØàôÂÆôÜ (гïáõ³Í) Ðñ³Ù³Ý ¹³ñÓ»³É Ç Ï³Ûë»ñ¿Ýª ÅáÕáí»É ½ûñë Ç Ð³Ûáó ¨ ³é³ù»É Ç Ó»éÝ ê³Ñ³Ï³Û سÙÇÏáÝ»ÝÇ ¨ êÙµ³ï³Û ´³·ñ³ïáõÝõáÛ. ¹³éÝ³É êÙµ³ï³Û ³Ý¹ñ¿Ý Û»ïë ¨ ËáñÑáõñ¹Ý ³åëï³Ùµáõû³Ý: êÙµ³ï ÁÙµéÝÇ ¨ ³ÍÇ Ç Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉÇë. ѳï³ÝÇ í×Çé Ç í»ñ³Û Ýáñ³ª ³ñÏ³Ý»É Ç ÏÇõÝÇÏÝ1: ܳѳï³ÏáõÃÇõÝù êÙµ³ï³Û ¨ ·ï³Ý»É áÕáñÙáõÃÇõÝ. ½ÏÝÇ ³ùëáñ Ýáñ³ Û²÷ñÇÏ¿: Ú³ÛÝ٠ųٳݳÏÇ ¹³ñÓ»³É Ññ³Ù³Ý »É³Ý¿ñ Ç Ï³Ûë»ñ¿Ýª í»ñëïÇÝ ùÝÝ»É ¨ Ëݹñ»É Û³ß˳ñÑ¿Ý Ð³Ûáó ½³Ûñ ¨ ½ÓÇ ³ñë ÁÝïÇñë ëå³é³½¿Ýë ´è ѻͻ2 Éáó. ¨ ï³É Û»ñÏáõë ³ñë ѳõ³ï³ñÇÙë ¨ ³ñÓ³Ï»É Ù»Í³õ ëïÇåáí: Ú³ÛÝÅ³Ù Ç ËݹÇñ »É»³É ÁÝïñ»óÇÝ ³ñë ´è ëå³é³½¿Ýë ¨ »ïáõÝ »ñÏáõ ѳ½³ñë Û»ñÏáõë ³ñë ѳõ³ï³ñÇÙë, ÙÇ Ñ³½³ñ óê³Ñ³Ï سÙÇÏáÝ»³Ý ¨ ÙÇ Ñ³½³ñ Ç Ó»éÝ êÙµ³ï³Û ´³·ñ³ïáõÝõáÛ, áñ¹õáÛ Ø³Ýáõ¿ÉÇ: ºõ áã Áݹ ÙÇ ×³Ý³å³ñÑ ³ñ³ñ»³É Ýáó³ ½ãáõÝ, ³ÛÉ ½ê³Ñ³Ï سÙÇÏáÝ»³Ý ³ñÓ³Ï»Ý ÙÇáí ѳ½³ñ³õ Áݹ 껵³ëïdz, ¨ ½êÙµ³ï ´³·ñ³ïáõÝÇ ÙÇõëáíÝ Áݹ ÏáÕÙ³Ýë ʳÕﻳó: ºõ ê³Ñ³Ï ·Ý³ó»³É ï³ÝÇ Ñ³ëáõó³Ý»É ½½ûñÝ Ç å³Õ³ïÝ, ¨ ۳ݹÇÙ³Ý ÉÇÝÇ Ã³·³õáñÇÝ: ÆëÏ êÙµ³ï Ñ³ë»³É Ç Ê³ÕïÇëª µéݳݳÛ. ù³Ý½Ç »ñÏ»³õ ½ûñÝ Ç ×³Ý³å³ñÑÇ, áã ϳٻó»³É »ñÃ³É Ç ï»ÕÇÝ Û³ÛÝ ½Ñ»ï ó·³õáñÇÝ ËݹñáÛ: ²½¹ ÉÇÝÇ Ã³·³õáñÇÝ »Õ»³É ÇñùÝ. ³å³ Ç Ó»éÝ Ññáí³ñï³Ï³ó ¨ ѳõ³ï³ñÇÙ Ññ»ßï³Ï³ó »ñ¹Ù³Ùµ Ëáëï³Ý³Ûª ٻͳõ å³ïáõáí ÷áõóݳÏÇ ³ñÓ³Ï»É Û»ñÏÇñÝ Çõñ: ºõ ½ûñáõÝ Ëáëï³Ý³Ûñ å³ïÇõë ٻͳٻÍë ¨ ÇÝãë, ³ÛÝå¿ë áÕáù»³É ³Í¿ Ç Ñ³ßïáõÃÇõÝ: ºõ ·Ý³ó»³É Ùdzµ³Ýáõû³Ùµ ۳ݹÇÙ³Ý ÉÇÝ¿ÇÝ Ã³·³õáñÇÝ: ºõ ó·³õáñÝ ëå³é³½ÇÝ¿ ½½ûñÝ ¨ ½³ñ¹³ñ¿ ¨ ·áõÙ³ñ¿ Ç ë³ÑÙ³Ýë Âñ³Ï³óõáó, ¨ ½êÙµ³ï ٻͳõ å³ïáõáí ÛáõÕ³ñÏ¿ ³Ý¹ñ¿Ý ѳë³Ý»É Û»ñÏÇñÝ Çõñ»³Ýó µ³½áõÙ ëï³óáõ³Íáíù: ²å³ ¹³ñÓ»³É ëÏë³Ý Ùdzµ³Ý»É Ùݳó»³É ݳ˳ñ³ñùÝ Ð³Ûáó, ¨ Ëݹñ¿ÇÝ Ç µ³ó Ï³É Ç Í³é³ÛáõÃ»Ý¿Ý Úáõݳó ó·³õáñÇÝ ¨ Ýëïáõó³Ý»É Çõñ»³Ýó ó·³õáñ, ½Ç ÙÇ° ¨ Ýáó³ ѳëó¿ Ù»é³Ý»É Ç ÏáÕÙ³Ýë Âñ³Ï³óõáó, ³ÛÉ 255


Ï»³É ¨ Ù»é³Ý»É Ç í»ñ³Û ³ß˳ñÑÇÝ Çõñ»³Ýó: ºõ µ³Ýù ËáñÑñ¹áó Ýáó³ áã 3 áõÝ¿ñ ½Ùdzµ³ÝáõÃÇõÝ ÇñÇÝ ÛÇÝù»³Ýë ѳëï³ï»³É, ³ÛÉ áÙ³Ýù Ç Ýáó³Ý¿ 4 ßá·Ùá·áõû³Ùµ ѳëáõóÇÝ ½µ³Ýë ËáñÑñ¹»³ÝÝ ÛáõÝÏÝ Ã³·³õáñÇÝ, ¨ ÇÝù»³Ýù ³Ûëñ ¨ ³Ý¹ñ ëáñëáñ»³É Ëáõë³÷¿ÇÝ: Ú³ÛÝ٠ųٳݳÏÇ Ñ³ë³Ý¿ÇÝ ¹»ëå³Ýù ³ñùáõݳϳÝù Ññáí³ñï³Ïûù, ¨ ϳɻ³É ½êÙµ³ï ѳݹ»ñÓ ³ÛÉáíù áٳٵù »õÃÝ ³ñ³Ùµù ¨ ï³ñ³Ý ۳ݹÇÙ³Ý Ã³·³õáñÇÝ: ºõ ùÝÝ»³É ½Ýáë³ Ç Ù¿ç µ³½Ù³ÙµáË Ññ³å³ñ³ÏÇݪ ѳï³õ í×Çé Ç í»ñ³Û Ýáó³ª Ù»ñϳóáõó³Ý»É ¨ ÁÝÏ»ÝáõÉ Ç ÏÇõÝÇÏÝ: 5 ºõ ¿ñ ë³ ³Ûñ ³ÝÑ»¹»¹ ³ÝÓ³Ùµ ¨ ·»Õ»óÇÏ ï»ëÉ»³Ùµ, ¨ µ³ñÓñ ¨ ɳÛÝ 6 ѳë³Ï³õ, ¨ µáõéÝ ¨ ó³Ù³ù Ù³ñÙÝáí : Ú³ÛÝų٠ѽûñ ¨ å³ï»ñ³½ÙáÕ, áñ 7 Ç µ³½áõÙ å³ï»ñ³½ÙáõÝë óáõó»³É ¿ñ ½Çõñ ù³çáõÃÇõÝÝ ¨ ½µéÝáõÃÇõÝ : ²Ûë ¿ ½ûñáõÃÇõÝ Ýáñ³. ù³Ý½Ç ³Ýó»³É ë³ Ç Ý»ñùáÛ ³Ýï³é³ËÇï8 Ù³Ûñ»³ó ¨ ½ûñ³õáñ ͳéáó, Ç í»ñ³Û Û³Õóݹ³Ù ¨ ѽûñ »ñÇí³ñÇÝ, ¨ Û³ñӳϻ³É ½áëïáí 9 ͳéáÛݪ µáõéÝ Ñ³ñϳݿñ, ¨ ÏÍÏ»³É áõÅ·ÇÝ »ñ³ÝûùÝ ¨ áïÇõù ½Ù¿ç »ñÇí³ñÇݪ í»ñ³óáõó³Ý¿ñ »ñ³ÝûùÝ Ç ·»ïÝáÛÝ. ÙÇÝã ½Ç ³Ù»Ý³ÛÝ ½ûñ³óÝ ï»ë»³É ³Ñ³µ»Ï ÉÇÝ¿ÇÝ Ç ½³ñÙ³óٳݿ: ºõ ³ñ¹ª Ù»ñϳóáõó»³É ½Ý³ ¨ ³·áõó»³É ³Ý¹ñ³í³ñïÇë ¨ ÁÝÏ»ó»³É Ç ÏÇõÝÇÏÝ, ½Ç Ïáõñ ÉÇóÇ ·³½³Ý³ó: ºõ ³ñӳϻ³É Ç í»ñ³Û Ýáñ³ ³ñç: ºõ »Õ¨ª ǵñ¨ ¹ÇÙ»³ó Ç í»ñ³Û Ýáñ³ ³ñçݪ ݳ ³Õ³Õ³Ï»³ó ٻͳӳÛÝ ¨ ÁÝóó³õ Ç í»ñ³Û ³ñçáÛÝ, ¨ ½³ñÏ»³É µé³Ùµ Çõñáí ½×³Ï³ïÝ, ¨ ³Ý¹¿Ý ë³ï³Ï¿ñ ½Ý³ Ç ï»ÕõáçÝ: ºñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù ³ñӳϻóÇÝ Ç í»ñ³Û Ýáñ³ óáõÉ: ÆëÏ Ýáñ³ µáõéÝ Ñ³ñ»³É ½»Õç»ñ³óÝ óÉáõÝ... ·»ÉáÛñ ½å³ñ³ÝáóÝ ¨ Ëáñï³Ï¿ñ ½»ñÏáëÇÝ »ÕçÇõñëÝ Ç í»ñ³Û ·ÉËáÛÝ. ÃáõɳݳÛñ óáõÉÝ ¨ Û»ïë ·Ý³Éáí Ç ÷³Ëáõëï ¹³éݳÛñ: ÆëÏ Ýáñ³ ½Ñ»ï ÁÝóó»³Éª µáõéÝ Ñ³ñϳݿñ Û³·ÇÝ ¨ Ç Ï×Õ³ÏÝ ³½¹»ñ ÙÇáÛ áïÇÝ Ýáñ³, ¨ ó÷»³É ½Ï×Õ³Ïëݪ ÙݳÛñ Ç Ó»éÇÝ Ýáñ³: ºõ óáõÉÝ ·Ý³Ûñ Ç Ýٳݿ ÷³Ëëï³Ï³Ý, ÙÇáí áï³ÙµÝ µáÏ: ¸³ñÓ»³É »ññáñ¹ ³Ý·³Ù ³ñӳϻóÇÝ Ç í»ñ³Û Ýáñ³ ³é»õÍ: ºõ »Õ¨ª Ç í»ñ³Û Ýáñ³ Û³ñÓ³Ï»É ³éÇõÍáõݪ ³ÛÝå¿ë ÇÙÝ Û³çáÕ»³É ÝÙ³ Ç ï»³éÝ¿, µáõéÝ Ñ³ñ»³É ۳ϳÝç ³éÇõÍáõݪ ѻͳõ Ç í»ñ³Û Ýáñ³: ºõ ³Ý¹¿Ý µáõéÝ Ñ³ñ»³É ½Ëéã³÷áÕÇóݪ ˻չ¿ñ ½³é»õÍÝ ¨ ëå³Ý³Ý¿ñ: ²Ý¹ ³Õ³Õ³Ï µ³½áõÙ ³ÙµáËÇÝ ½»ñÏÇñÝ ÉÝáõÇÝ, ¨ Ëݹñ¿ÇÝ Ç í»ñ³Û Ýáñ³ áÕáñÙáõÃÇõÝ Ç Ã³·³õáñ¿Ý: ºõ ݳ í³ëï³Ï»³É Ç Ù³ñïÇݪ Ýëï¿ñ Ç í»ñ³Û ³éÇõÍáõÝ Ù»é»ÉáÛ, ½Ç ÷áùñ ÙÇ Ñ³Ý·Çó¿: ²Ý¹ ¨ ÏÇÝ Ã³·³õáñÇÝ ³ÝÏ»³É ³é áïë Ýáñ³ª Ëݹñ¿ñ Ç í»ñ³Û Ýáñ³ ³éÝ»É áÕáñÙáõÃÇõÝ. í³ëÝ ½Ç ëÇñ»ÉÇ ¿ñ Û³é³çÝ ³ÛñÝ ³ÛÝ Ã³·³õáñÇÝ ¨ ÏÝáç Ýáñ³, ¨ ³Ýáõ³Ý»³É ¿ñ ½Ý³ Çõñ Ûáñ¹»·Çñë: ºõ ݳ ½³ñÙ³ó»³É Áݹ ½ûñáõÃÇõÝ ¨ Áݹ åݹáõÃÇõÝ ³éÝÝ ¨ Éáõ»³É å³Õ³ï³Ý³ó ÏÝáçÝ ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ 256


å³Õ³ïáÛݪ Ññ³Ù³Û»³ó ³éÝ»É Ç í»ñ³Û Ýáñ³ áÕáñÙáõÃÇõÝ: Ú³ÛÝų٠ï³ñ³Ý ½Ý³ Ç Éáõ³óáõÙÝ Ç µ³Õ³ÝÇë. Éáõ³óÇÝ ½Ý³ ¨ ½·»óáõóÇÝ, ¨ Ïáã»óÇÝ ½Ý³ ÛÁÝÃñÇë ³ñùáõÝÇ, ¹³ñٳݻóÇÝ ½Ý³ Ï»ñ³Ïñáíù: ºõ Á½ÏÁÝÇ ëáõÕ ÇÝã ³Ýó»Éáó, ٳݳõ³Ý¹ »Ã¿ áã Ç ã³ñ ÇÝã ϳٳó ó·³õáñÇÝ, ³ÛÉ Ç Ý³Ë³ÝÓáñ¹³ó ã³ñ³Ëûëáõûݿ, Ññ³Ù³Û¿ Ñ³Ý»É ½Ýáë³ Ç Ý³õ ¨ ³ùëáñ»É Ç ÏÕ½Çë Ñ»é³õáñë. ¨ ³å³ ³ÝïÇ Ññ³Ù³Û¿ ³Ýóáõó³Ý»É Û²÷ñÇÏ¿...: (ÄÀ) 1

4

2

5

ÏÇõÝÇÏ-·³½³Ý³Ù³ñïÇ ÏñÏ»ë ï³É µ³ÛÇ Ùáï ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÇ íñ³ ¹ñí³Í Ç Ý³Ë¹ÇñÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ïñ³Ï³ÝÇ ÇÙ³ëï. ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ ëáíáñ³Ï³ÝÁ ó ݳ˹ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÝ ¿ 3 ëïáñá·Û³ÉÁ Ãíáí ãÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»É Ñá·Ý³ÏÇ »ÝóϳÛÇÝ

ßá·Ùá·áõÃÇõÝ-µ³Ýë³ñÏáõÃÛáõÝ ³ÝÓÝ. ³Ûëï»Õª Ù³ñÙÇÝ 6 µáõéÝ ¨ ó³Ù³ù Ù³ñÙÝáí-áõÅ»Õ ¨ åÇñÏ Ù³ñÙÝáí 7 ³Ûëï»Õª áõÅÁ 8 ³Ýï³é³ËÇï-ï»ñ¨³ËÇï, ë³Õ³ñóËÇï 9 »ñ³Ýù. ³Ûëï»Õª ³½¹ñ»ñ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ

257


Ôºôàܸ (8-𸠸.) ä²îØàôÂÆôÜ (гïáõ³Í) 1

ÆëÏ Ç ·³É ·³ñݳÛÝáÛÝ ·áõݹ ϳ½Ù¿ñ Çß˳ÝÝ ÆëÙ³Û»ÉÇ Ç í»ñ³Û »ñÏñÇë гÛáó. ¨ ·áõÙ³ñ¿ñ ½ÁÝïÇñë ѻͻÉáó ǵñ¨ ³ñë Èè. ÁÝïÇñ »ñÇí³ñ³õ ¨ Ïáõé ëå³é³½ÇÝáõû³Ùµ Ç ïáÑÙ¿ Êáñ³ë³Ý ·Ý¹ÇÝ, ¨ ï³Ûñ Ç Ó»éë ½ûñ³í³ñÇ ÙÇáÛ áñáõÙ ³ÝáõÝÝ ¿ñ ²Ùñ. ¨ ³é³ù¿ ½Ý³ ÛÇÝù»Ý¿ Ç É³ÛݳÝÇëï ¨ Ç Ñéã³Ï³õáñ ³ÝáõÝ ù³Õ³ù¿Ý, ½áñ ßÇÝ»³ó ÇÝùÝ ²µ¹É³ ³å³õ¿Ý ³Ùñáõû³Ý ѽûñ³·áÛÝ ¨ ³Ý³éÇÏ å³ñëåáí ³Ùñ³ó»³É, áñ ³Ýáõ³Ý»³É Ïáã¿ñ ´³Õ¹³¹: ºõ ѳٵ³ñÓ»³É ½ûñ³í³ñÇÝ Ç ÏáÕÙ³ÝóÝ ²ëáñõáóª ·³Ûñ ѳë³Ý¿ñ Û³ß˳ñÑë гÛáó Ç ù³Õ³ùÝ ÊɳÃ, ٻͳõ ½·áõßáõû³Ùµ ¨ µ³½áõÙ å³ïñ³ëïáõû³Ùµ ½ÇÝáõó: Ƶñ¨ Ùï³Ý¿ñ Ç ù³Õ³ùݪ ï»Õ»Ï³Ý³Ûñ Ç ù³Õ³ù³óõáóÝ ³ÝïÇ ½áñåÇëáõÃÇõÝ ½ûñ³óÝ Ð³Ûáó, »Ã¿ ù³ÝÇù ¨ »Ã¿ á°Ûù Çó»Ý ½ûñ³·ÉáõËù, ¨ »Ã¿ Ùdzµ³°Ýù Çó»Ý Ç ë¿ñ ÙÇÙ»³Ýó »Ã¿ »ñϵ³Ûù, »Ã¿ ù³ç³Û³°Õà Çó»Ý »Ã¿ 2 Û³Ùñ»Õù , »Ã¿ áõÝÇóÇÝ å³ïñ³ëïáõÃÇõÝ ½ÇÝáõó »Ã¿ áã: ¼³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ ï»Õ»Ï³ó»³Éª å³ïñ³ëï¿ñ Áëï ÝÙÇÝ ½½ûñ³·ÉáõËë ½ûñ³ó Çõñáó: ÆëÏ ²ßáï áñ¹Ç ê³Ñ³Ï³Û, ½Ç ¿ñ Ç ù³Õ³ùÇÝ Û³ÛÝÙÇϪ ½»Ïáõó³Ý¿ñ ½·³Éáõëï Ãßݳٻ³óÝ Ý³Ë³ñ³ñ³óÝ Ð³Ûáó. ½Ç áõñ áõñ»ù ¨ Çó»Ý, Ç ÙÇ í³Ûñ ·áõÙ³ñ»ëóÇÝ Ï»³É ¨ Ù»é³Ý»É Ç í»ñ³Û ÙÇÙ»³Ýó: ÆëÏ Ýáó³ ³Ýѳõ³ï³ÉÇ Ãáõ»³É Çñù Ññáí³ñï³ÏÇݪ ѳٳñ¿ÇÝ, (ÿ) ¹³õûÕ Ëáñ³Ù³ÝÏáõû³Ùµ ϳÙÇ ÷ñÏ»É ½ù³Õ³ùÝ Ç å³ß³ñٳݿ ³ÝïÇ, ǵñ Ùï»ñÇÙ ½ÇÝùÝ óáõó³Ý»É ÆëÙ³Û»3 ɳóõáóÝ . ¨ ½³Ûë ³é»³Éù Ç ÙÇïª ³ÝÁÝϳÉù »Õ»Ý µ³ÝÇó Ýáñ³, ³ÛÉ ï³Ï³õÇÝ ½³é³çÇ ³ñÏ»³ÉÝ Çõñ»³Ýó ËáϳÛÇÝ Ï³ï³ñ»É: ²å³ Û»ï ³ÛëáñÇÏ ·áõÙ³ñ¿ÇÝ Ý³Ë³ñ³ñù ³½·ÇÝ ²ñÍñáõÝ»³ó ½½ûñë ì³ëåáõñ³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇÝ, гٳ½³ëå ¨ »Õµ³ñù Çõñ ¨ áñù Ç ïáÑÙ¿ ²Ù³ïáõÝ»³ó ¨ ½ûñùÝ áñ Áݹ Ýá4 ë³: Îáã¿ÇÝ Ç ÃÇÏáõÝë û·Ý³Ï³Ýáõû³Ý ½ì³ë³Ï áñ¹Ç ²ßáïáÛ, ½»Õµ³Ûñ êÙµ³ï³Û ëå³ñ³å»ïÇ Ç ïáÑÙ¿ ´³·ñ³ïáõÝ»³ó ¨ ½½ûñëÝ ÝáñÇÝ. ¨ ˳ճó»³É Û³é³ç »ñóÛÇÝ Ç í»ñ³Û ²ñ׿ßÝ ³õ³ÝǪ µñ»É ½Ý³ Ç ÑÇÙ³Ýó ¨ ½½ûñë áñ Ç ÝÙ³ª ѳñÏ³Ý»É ëñáí: ºõ ǵñ¨ ѳë³Ý¿ÇÝ Ç ·³õ³éÝ ²éµ»ñ³ÝÇ Ç ·ÇõÕÝ ´»ñÏñǪ ÙݳÛÇÝ ÙÇÙ»³Ýó ·áõÙ³ñáõû³Ý: ºõ ½µ³½áõÙë Û³ß˳ñѳϳݳóÝ Ññ³åáõñ»³É ½ÏÝÇ 258


4

ÇÝù»³Ýóª Ç Ñ»ïÇáïë ï³Ý¿ÇÝ Ç Ù³ñï å³ï»ñ³½ÙÇ : ºõ ÙÇÝã¹»é ½³Ûë ËáñÑáõñ¹ ³éѳë³ñ³Ï ϳٿÇÝ Ï³ï³ñ»Éª í³Õí³Õ³ÏÇ Ñ³ë³Ý¿ñ ³é Ýáë³ Éáõñ ½ûñ³óÝ ÆëÙ³Û»ÉÇ. ù³Ý½Ç »Ï»³É áÙÝ å³ïÙ»³ó Ýáó³, »Ã¿ ½ûñ µ³½áõÙ Ûáñ¹õáóÝ ÆëÙ³Û»ÉÇ Ñ³ë»³É Ç í»ñ³Ûª ëå³ë¿ Ó»½: àñáõÙ áã ³Ýë³ó»³É гٳ½³ëå ï¿ñÝ ²ñÍñáõÝ»³óª ѳñáõ³Íáíù ï³Ýç¿ñ ½Ý³ ǵñ¨ ½Ññ³åáõñÇã ëïáõû³Ý. ¨ ÇÝùÝ ËñáËï³ó»³É ·Ý³ó Ç í»ñ³Û ²ñ׿ßÝ ³õ³ÝÇ Ñ³Ý¹»ñÓ ½ûñûùÝ Çõñáíù: ºõ ǵñ¨ Ùûï ѳë³Ý¿ÇÝ Ç ù³Õ³ù³·ÇõÕݪ µÝ³ÏÇãù ù³Õ³ùÇÝ Û³é³ç ½·³óáõóÇÝ Ç ù³Õ³ùÝ Êɳà ³é ²Ùñ ½ûñ³í³ñÝ ÆëÙ³Û»ÉÇ ½·³Éáõëï ݳ˳ñ³ñ³óÝ Ð³Ûáó: ºõ Ýáñ³ ˳ճó»³Éª µ³½Ùáõû³Ùµ ½ûñ³óÝ ·³Ûñ ¨ ¹³ñ³Ý³Ùáõï ÉÇÝ¿ñ Ù»ñÓ Ç ·ÇõÕÝ ²ñ׿ß: ºõ ÙÇÝã¹»é Ù³ñïÝã¿ÇÝ ·áõÝ¹Ý Ð³Ûáó Áݹ ³ÙñáóÇݪ í³Õí³Õ³ÏÇ Û³ñ»³Ý ¹³ñ³Ý³ÙáõïùÝ Ç Ã³·ëï»Ý¿Ý ¨ ½»Õ³Ý Ç í»ñ³Û ½ûñ³óÝ Ð³Ûáó ¨ Ç ÷³Ëáõëï ¹³ñÓáõó»³Éª Ïáïáñ»óÇÝ ½Ù»Í 5 Ù³ëÝ Ñ»ï¨³Ï ½ûñáõÝ áñ Û³ß˳ñѳµÝ³Ï Ù³ñ¹Ï³Ý¿Ý ¿ÇÝ. ù³Ý½Ç ¿ÇÝ Ù»ñÏù ¨ ³é³Ýó ½ÇÝáõó ¨ ³ÝÑÙáõïù å³ï»ñ³½ÙÇ. áñù Ùdzݷ³Ù ѳݹÇ廳Éù ¹³éÝ ÉáõëáÛ ³õáõñÝ ³ÛÝáñÇÏ, Ç ëáõñ ³ÝáÕáñ٠ٳ߻óÇÝ ½Ýáë³, ¨ áÙ³Ýù ³é íï³Ý·Ç ï³ñ³Ïáõë³Ý³óÝ ·»ï³í¿Å ¨ Íáí³Ñ»ÕÓ ÉÇÝ¿ÇÝ: ÆëÏ Ç ïáÑÙ¿ ݳ˳ñ³ñ³óÝ í³Ë׳ݻó³Ý ³ñù ¸. áñù ¿ÇÝ Ç Ýáó³Ý¿Ý »ñ»ùÝ Ç ïáÑÙ¿ îñáõÝ»³ó ¨ ÙÇÝÝ ÚáõñÍ³Û ·»Õç¿. ÇëÏ áñ Ûé³ÙÇÏ ÅáÕáíáÛÝ í³Ë׳ݻó³Ýª ¿ÇÝ Çµñ¨ èÞ. Ù³ñ¹: ºõ ³ÛÉù Ç ÷³Ëáõëï ¹³ñÓ»³Éùª ѳ½Çõ áõñ»ÙÝ 6 ½³åñáõëï ³ÝÓ³Ýó ·ï³Ý¿ÇÝ: ºõ »Õ¨ ã³ñÁÙµ»ñ Ý»ÕáõÃÇõÝ íï³Ý·Çë ³ÛëáñÇÏ Û³Ù뻳ÝÝ ÑñáïÇó, áñ ûñ ãáññáñ¹ ¿ñ ³ÙëáÛÝ Û³õáõñ ß³µ³Ãáõ: ºõ Ãßݳٻ³óÝ Ñ»ï³Ùáõï »Õ»³Éª ѳɳͿÇÝ ½½ûñëÝ Ð³Ûáó ÙÇÝã¨ Ç ï»ÕÇÝ áñ ÏáãÇ î³Û ·ÇõÕ. ¨ ³å³ ¹³ñÓ³Ý Ç Ñ»ïáó Ýáó³ ¨ ³éÝ¿ÇÝ áõñ³ËáõÃÇõÝ Ù»Í Ç µ³Ý³ÏÝ Çõñ»³Ýó: Ú³ÛÝų٠áã ë³Ï³õ ۳׳˿ñ Ñ»ÍáõÃÇõÝ ³ß˳ñÑÇë гÛáó, ¨ áõñ³óá7 Õ³ó Ãßݳٻ³óÝ óÝÍáõÃÇõÝ ¨ Ññ×áõ³Ýù. ù³Ý½Ç ÝáÛÝųٳÛÝ ßáõÝã ÏÉ»³Éùª ¹³ñÓ»³É Û³ñӳϿÇÝ, áõß »¹»³É »É³Ý»É Û³é³çÇÝ åáÕáï³ÛÝ ³ñùáõÝÇ Áݹ ·³õ³éÝ ²å³ÑáõÝÇë: гë³Ý¿ÇÝ Ç ·³õ³éÝ ´³·ñ¨³Ý¹ Ç ·ÇõÕÝ ²ñÓÝÇ. ³Ý¹ ѳñϳݿÇÝ ½µ³Ý³Ïë Çõñ»³Ýó ³é »½»ñµ ·»ïáÛÝ áñ Áݹ ݳ ³Ýó³Ý¿. ¨ Áݹ Ýáë³ ³Ù»Ý³ÛÝ ³ñáõ»ëï³Ï³Ýù ¨ Û³ñ¹³ñÇãù ½ÇÝáõó, áñù å³ïñ³ëï¿ÇÝ ½¿Ýë ¨ ³ÝûÃë å³ï»ñ³½ÙÇ: ÆëÏ ³ÛÝ ½ûñù, áñù å³Ñ¿ÇÝ ½ù³Õ³ùÝ Î³ñÝáÛª ѳëáõó³Ý¿ÇÝ ½Ý³ Ù»ñÓ Û³å³Ï³ÝáõÃÇõÝ. ù³Ý½Ç ë³ëïϳó³õ ëáí Ç ù³Õ³ùÇÝ, ¨ ϳٿÇÝ Û³Ï³Ù³Û ï³É ½ù³Õ³ùÝ Ç Ó»éë: ºõ ǵñ¨ »Ñ³ë ½ñáÛó å³ñïáõû³Ý ·Ý¹ÇÝ Ç ù³Õ³ùÝ Î³ñÝáÛª Û³ÛÝų٠Éù³õ ëÇñï ³ñ³Ýó å³ï»ñ³½ÙáÕ³ó ½ûñ³óÝ Ð³Ûáó. ¨ ÃáÛÉ »ïáõÝ å³ß³ñÙ³Ý ù³Õ³ùÇÝ: ºõ ÿå¿ï ϳñûÕ ¿ÇÝ Ù»ÏÝ»É Ç ÏáÕÙÝ Úáõݳó 259


8

¨ ³åñ»óáõó³Ý»É ½³ÝÓÇÝë Ç ã³ñ³ë¿ñ ³åÇñ³ïáõûݿ ½ñå³ñïáÕ³óݪ ë³Ï³ÛÝ É³õ ѳٳñ»ó³Ý ½Ù³Ñ ³ÝÓ³Ýó ù³Ý ï»ë³Ý»É ½Ïáñáõëï ³ß˳ñÑÇë...: ºõ ½³Ûë ½Ùï³õ ³Í»³Éª ÿå¿ï ¨ Ýáõ³½áõÝù ¿ÇÝ ù³Ý ½ÃÇõ Ãßݳٻ³óݪ ÇÝùݳϳ٠Ûûųñáõû³Ùµ ¹ÇÙ»óÇÝ Ç íÇßïÝ. ¨ ÅáÕáí»³É ½·áõݹë Çõñ»³Ýó ǵñ¨ ³ñë ºè.ª ·Ý³óÇÝ Ç ù³Õ³ù¿Ý γñÝáÛ, ³Ýó³Ý¿ÇÝ Áݹ ë³ÑÙ³Ýë ´³ë»ÝáÛ Ç 9 ·³õ³éÝ ´³·ñ¨³Ý¹: ÆëÏ ¨ ÇëÏ ³Ýó»³É Áݹ ·»ïÝ ²ñ³Í³ÝǪ Û³ñӳϿÇÝ ³ñÇáõû³Ùµ ëñïÇ Ç í»ñ³Û Ãßݳٻ³óÝ. ¨ µ³ó³·áÛÝ »ñÏáõ íï³õ³Ýûù ½³ïáõó³Ý¿ÇÝ ½³ÕËÝ Çõñ»³Ýó ¨ ½»ñÇí³ñë. ¨ Ç Ñ»ïÇáïë ½³Ûñ³·Ý»³É å³ïñ³ëï¿ÇÝ Ç Ù³ñï å³ï»ñ³½ÙÇ Ãßݳٻ³óÝ: ºÉ³Ý¿ÇÝ ³å³ ¨ ·áõݹù Ãßݳٻ³óÝ Ç í»ñ³Û Ýáó³ µ³½áõÙ å³ïñ³ëïáõû³Ùµ: ºõ Áݹ ͳ·»É ³ñ»·³Ï³ÝÝ ËÙµ»ó³õ å³ï»ñ³½ÙÝ. ¨ ǵñ¨ µ³Ë»óÇÝ Áݹ ÙÇÙ»³Ýëª Ý³Ë ½ûñ³ó»³É ·áõÝ¹Ý Ð³Ûáóª ѳñϳݿÇÝ µ³½áõ٠ѳñáõ³Íë, ¨ Ç ÷³Ëáõëï ¹³ñÓáõó»³É ½ÃßݳÙÇëÝ ë³ï³Ï¿ÇÝ ½µ³½áõÙë: ºõ ¹³ñÓ»³É ½ûñ³ó»³Éª ¹³ñÓ³Ý Ç ÷³Ëëï»Ý¿, ¨ ¹ÇÙ³¹³ñÓ»³É ½³Ûñ³·ÇÝ ó³ëٳٵª ÉÝáõÇÝ ³ñѳõñûù ½µ³½ÙáõÃÇõÝ é³ÙÇÏ ÅáÕáíáÛÝ. ¨ Ç ÷³Ëáõëï ¹³ñÓáõó»³É ½áÙ³Ýë Ç Ý³Ë³ñ³ñ³óÝ ¨ Ç ÝáóÇÝ Ñ»Í»ÉáóÝ ¨ ½é³ÙÇÏëÝ áñù Áݹ Ýáë³, ½Ç µ³½áõÙë Ç Ýáó³Ý¿Ý ѳñ»³É ï³å³ëï ¹³ßï³óÝ ³ñϳݿÇÝ: ÆëÏ ù³ç³Û³Õà ݳѳï³ÏùÝ Ã¿å¿ï ¨ Ýáõ³½áõÝù ¿ÇÝ Ç Ù¿ç ã³ñ³ßáõù áñëáÕ³óݪ ë³Ï³ÛÝ áã ÇÝã ½³Ý·Çï»óÇÝ Ç ¹³éݳßáõÝã ûñѳë¿Ý. ³ÛÉ ÙÇÝã Ç ëå³é ·áõÙ³ñ»³Éù á·õáí ã³÷ª Ù³ñ½¿ÇÝ ½ÙÇÙ»³Ýë µ³ÝÇõù ³ë»Éáí. §ø³çáõû³Ùµ Ù»éóáõù Ç í»ñ³Û ³ß˳ñÑÇë Ù»ñ ¨ Ç í»ñ³Û ³½·Çë, ¨ ÙÇ° ï»ëó»Ý ³ãù Ù»ñ ÏáË³Ý áïÇó É»³É åÕͳÉÇó ³ñ³Ýó ½ëñµ³ñ³Ýë Ù»ñ... ³ÛÉ Ý³Ëª Áݹ¹¿Ù Ù»ñ ÉÇóÇ ëáõñ Ãßݳٻ³óÝ. ¨ ³å³ ÉÇóÇ ½áñ ϳÙÇóÇÝ...: (ȸ) 1

6

2

7

³Ûëï»Õª ½áñ³í³ñ Û³Ùñ»Õ-¹³Ý¹³ÕÏáï, áã ù³ç 3 ËáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³ñ³µÝ»ñÇÝ 4 ë»é³Ï³Ýáí ³í»É³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ 5 ³ß˳ñѳµÝ³Ï-ï»Õ³óÇ

260

³Ûëï»Õª ÷ñÏáõÃÛáõÝ ßáõÝã ÏÉ»³Éù-ßáõÝã ³éÝ»Éáí 8 ³åÇñ³ïáõÃÇõÝ-³Ý½·³ÙáõÃÛáõÝ, ³ÝÇñ³íáõÃÛáõÝ 9 ÇëÏ ¨ ÇëÏ. ³Ûëï»Õª ÇëÏáõÛÝ


¶ðƶàð ܲðºÎ²òÆ (10-𸠸.) Ø²îº²Ü àÔ´ºð¶àôº²Ü (гïáõ³Íù) ´²Ü ². Ò³ÛÝ Ñ³é³ã³Ý³ó Ñ»Íáõû³Ý ëñïǪ áÕµáó ³Õ³Õ³ÏÇ ù»½ í»ñÁÝͳۻÙ, ï»ëáÕ¹ ·³ÕïÝ»³ó. ¨ Ù³ïáõó»³É »¹»³É Ç Ñáõñ óËÍáõû³Ý ³ÝÓÇÝ ïáãáñ1 2 ٳݪ ½åïáõÕ ÁÕÓÇó ×»Ý×»ñáÛ ë³ë³Ý»³É Ùï³óë, µáõñí³é³õ ϳٳóë ³3 é³ù»É ³é ù»½: ²ÛÉ Ñáïáï»ëóÇë, ѳۻëóÇë, ·Ã³Í, ù³Ý Ç å³ï³ñ³·Ý µáÉá4 5 ñ³åïáõÕ Ù³ïáõó»³É ÍËáÛÝ µ³ñ¹áõû³Ý : ÀÝÏ³É ½ë³Ï³õ³Ù³ëÝ»³Û µ³6 7 7 ÝÇóë Ûû¹áõ³Í ù»½ Ç Ñ³×áõÃÇõÝ ¨ ÙÇ Ç µ³ñÏáõÃÇõÝ ...: ´²Ü Â. ºõ ³ñ¹ ½ÇÝã ³ñųݳõáñ Áëï ù»½ µ³Ùµ³ë³Ýë ß³ñ³·ñ»óÇó Ç Ïï³Ï 8 9 Ù³Õóݳó Ù³ï»ÝÇ ³Ûëñ áÕµ»ñ·áõû³Ý, á°í ³ÝÓÝ ÇÙ Ãßáõ³é, ³Ù»Ý³10 å³ïÏ³é ¨ ³é å³ï³ë˳ÝÇë µ³ÝÇó ³Ýµ³ñµ³é, ³ÝåÇï³Ý ³ëïáõÍáÛ 11 12 ¨ ëñµáó Ù³ëݳÏóáõû³Ý: ¼Ç »Ã¿ ½ÉÇ× ÙÇ Íáíáõó Ç Ûáñ³ÏáõÃÇõÝ ¹»ÕáÛ Û»ÕÛ»Õ»óÇó, ¨ ½¹³ßïë ³ëå³ñÇëûù µ³½Ùûù ë³Ñٳݻ³Éª Ç ï³ñ³ÍáõÙÝ É³ÛÝáõ13 14 15 16 û³Ý ù³ñï»ÝÇ ã³÷»óÇó , ¨ ½åáõñ³Ïë ÛáùáõÝó ³Ýï³é³ó ß³ÙµÇó »17 18 Õ»·³Ýó Ç Ñ³ïáõ³Íë ·áÛáõû³Ý ·ñã³ó ϳ½Ù»óÇó , ¨ áã ½ÃÇõ ÙÇ Ç µ³ñ¹»19 20 ÉáóÝ ³Ýûñ¿Ýáõû³Ýó ½ûñ»óÇó Áݹ ·ñáí ë³ÑÙ³ÝÇ ·ñ³õ»É : ܳª ½Ç ÿ 21 22 ½Ù³ÛñëÝ Èǵ³Ý³Ýáõ Ç ÙÇ ÉáõÍ Ïßéáó ½û¹»óÇó, ¨ ϳ٠½É»³éÝ ²ñ³ñ³23 ï»³Ý Ç Ï¿ï ³Ùµ³ñÓÙ³Ý ÝųñÇ ÙÇáÛ ³ñ¹³ñáõû³Ý ÙÇçÝáñ¹ ϳóáõóÇó, áã 24 25 26 ѳõ³ë³ñ¿ ³ÛÝñ ѳñÃáõû³Ý ѳٳ½áõ·³Ïó»É : 27 28 ̳éë ³Ùµ³ñÓáõտߪ ëïáõ³ñ³ëï»Õݪ ï»ñ¨³ÉÇóª áõݳÛÝ Ç åïÕáó, ÝٳݳÏÇó Û³õ¿ï ѳñ³½³ï ³ÛÝñ ý»ÝõáÛª ½áñ ï¿ñÝ ·ûë³óáÛó, ù³Ý½Ç ë³29 Õ³ñÃûù í³ñëÇó, ³Ûë ¿ ³ñï³ùÇÝ ¹ÇÙûù µ³ñ»ßáõù Ï»ñåÇó ǵñ åë³Ï³õ Ç30 ÙÇù å³×áõ×»³É, µ³ó³Ï³Ý³óÝ ·áë µ³ñÓ³ÉÇ, ÇëÏ »Ã¿ Ù»ñÓ»ëóÇ ïÝÏáÕÝ 31 Ëáõ½»É ½Ëݹñ»ÉÇÝ, ·ïó¿ ½ù»½ áõݳÛÝ Ç µ³ñ»³ó ¨ ·³ñß»ÉÇ Ç ·»Õ»óÏáõû³Ýó, ͳÕñ ï»ëáÕ³ó ¨ Ýß³õ³ÏáõÃÇõÝù ݳ˳ïáÕ³ó: ¼Ç »Ã¿ ³å³Å³261


32

Ù³Ý Û³Ý½·áÛß Å³ÙáõÝ Ñ»ñ³å³ÝÍ ïáõÝÏÝ åïÕ³ÏáñáÛë ³Ýϻݹ³Ý, áñ 33 34 ¹áÛ½Ý å³ïÏ»ñÝ ¿ ³Ýå³ïñ³ëïÇó , »ÏÝ Áݹ ³ÝÇÍÇõù , ¨ ϳ٠»ñÏÇñ áéá35 ·»³É óûÕáí, ¨ áã µ³½Ù³å³ïÇÏ ½³õ³Ý¹ë ³ñ·³ë»³ó »ñÏñ³·áñÍáõû³Ý 36 ï³ÍáÕ³óÝ Ù³ïáõó³Ý¿ª Éù»³É Ùáé³ÝÇ , ÇëÏ ¹áõ, á°í ³ÝÓÝ ÇÙ »ÕÏ»ÉÇ, ë³Ñ37 Ù³Ý µ³Ý³õáñ ¨ ïáõÝÏ Ï»Ý¹³ÝǪ ¨ áã Ç Å³Ùáõ ÇõñáõÙ åïÕ³õáñ, DZµñ áã 38 ½ÝáÛÝ Ïñ»ëó»ë å³ïÇŠݳËÝáõÙ ³é³Ïǹ : ì³ëÝ ½Ç ½Ñ³Ù³ÛÝÝ ÁÝϳɳñ Ç ù»½ ³Ýå³Ï³ë Û³é³õ»Éáõû³Ýó, ëϽµÝ³õáñ»³É Ç Ù³ñ¹Ý ³é³çÇÝ ¨ ÙÇÝã¨ Ç 39 ëå³éáõÙÝ ÍÝݹáó ÝáñÇÝ, ½µ»ñë ·áñÍáó ݳÝñáõû³Ýó ¨ ½·Çõïë Ýáñá·ëª ³ï»ÉÇë ¨ ³Ý³ËáñÅ»ÉÇë ѳëïáÕÇÝ ½ù»½ ³ëïáõÍáÛ...: 1

21

2

22

17

35

³ÝÓÇÝ ïáãáñÙ³Ý-ïáãáñíáÕ Ñá·áõë ½åïáõÕ ×»Ý×»ñáÛ-×»Ý×»ñ³óáÕ åïáõÕÁ 3 ·áñͳÍí³Í ¿ Ý»ñϳ ųٳݳÏÇ »½³ÏÇ 1-ÇÝ ¹»ÙùÇ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ 4 µáÉáñ³åïáõÕ-µáÉáñ³Ýí»ñ 5 Ù³ïáõó»³É ÍËáÛÝ µ³ñ¹áõû³ÝÙ³ïáõóí³Í ³é³ï ÍËáí 6 ½ë³Ï³õ³Ù³ëÝ»³Û µ³ÝÇóë Ûû¹áõ³Í³Ûë ë»ÕÙ Ëáëù»ñÇë ß³ñ³¹ñ³ÝùÁ 7 Ç Ý³Ë¹ÇñÁ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ ÇÙ³ëïáí 8 Ù³ÕóÝù-³Õ³ã³Ýù 9 Ç Ïï³Ï Ù³ï»ÝÇ-Ïï³Ï³ñ³Ý Ù³ïÛ³ÝáõÙ 10 ³Ù»Ý³å³ïϳé-ËÇëï 먻ñ»ë 11 ³Ûëï»Õª çñ»ñ ÇÙ³ëïáí 12 ¹»Õ. ³Ûëï»Õª óݳù, ٻɳÝ. Ç Ûáñ³ÏáõÃÇõÝ ¹»ÕáÛ Û»ÕÛ»Õ»óÇó. ٻɳÝÇ ÷á˻٠13 Ç ï³ñ³ÍáõÙÝ É³ÛÝáõû³Ý-ɳÛÝ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ùµ, ɳÛݳï³ñ³Í 14 ù³ñï¿Ý-ÃáõÕÃ, Ù³·³Õ³Ã 15 ³Ûëï»Õ ÑáÙ³ÝÇß ¿ Û»ÕÛ»Õ»óÇó µ³éÇÝ 16 Ûá·Ý, Ûá·áõÝù, áõÝó ϳ٠ÛáùÝ, ÛáùáõÝù, áõÝó. ³. ß³ï, µ³½áõÙ ß³Ùµ, »Õ¿·Ý ÝáõÛݳÝÇß µ³é»ñ »Ý Ç Ñ³ïáõ³Íë ·áÛáõû³Ý ·ñã³ó ϳ½Ù»óÇó. ³ÛëÇÝùݪ ·ñÇãÝ»ñ ßÇݻ٠19 áã ½ûñ»óÇó Áݹ ·ñáí ë³ÑÙ³ÝÇ ·ñ³õ»É. ³ÛëÇÝùݪ ã»Ù ϳñáճݳ ·ñÇ ³éÝ»É 20 ·áñͳÍí³Í ¿ ß³ÕϳåÇ ÇÙ³ëïáíª Ý³¨, ¨ 18

262

Ù³Ûñ-Ù³ÛñÇ Í³éÁ ÉáõÍ Ïßéáó-Ïß»éùÇ ÉÍ³Ï 23 ³ñ¹³ñáõû³Ý ÙÇçÝáñ¹. ³Ûëï»Õ ·áñͳÍí³Í ¿ ÷á˳µ»ñ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí, Ý߳ݳÏáõÙ ¿ª Ïßé³ù³ñ 24 ËáëùÁ Ù»Õù»ñáí ÉÇ ÙÛáõë ÝųñÇ Ù³ëÇÝ ¿ 25 ³Ûëï»Õª ٳϳñ¹³ÏÇ ÇÙ³ëïáí ¿ 26 ³í»É³¹ñáõÃÛáõÝ ¿: ²ÙµáÕç ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý ÙÇïùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿. ¨ »Ã» Èǵ³Ý³ÝÇ Ù³ÛñÇÝ»ñÁ ½á¹»Éáí Ïß»éùÇ ÉÍ³Ï ßÇÝ»Ù, áõ ²ñ³ñ³ï É»éÁ, ǵñ¨ Ïßé³ù³ñ, ¹Ý»Ù ÝųñÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Ù»ç, ³å³ ³ÛÝ ãÇ Ñ³í³ë³ñíÇ ÇÙ Ù»Õù»ñáí ÉÇ ÝųñÇÝ 27 ë-Ý ³Ûëï»Õ ¹ÇÙáñáß Ñá¹ ¿. »ëª ͳéë 28 ëïáõ³ñ³ëï»Õ-ѳëïª Ëáßáñ áëï»ñáí 29 ³Ûë ¿-³ÛëÇÝùÝ 30 µ³ó³Ï³Ý-Ñ»éáõ ·ïÝíáÕ 31 ³Ûëï»Õª ÷Ýïñ»É 32 ۳ݽ·áÛß Å³ÙáõÝ-³ÝųٳݳÏ, ãëå³ëí³Í ųÙÇÝ 33 ³Ûëï»Õ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ Ù»Õ³íáñÝ»ñÇ 34 »ÏÝ Áݹ ³ÝÇÍÇõù. µ³é³óǪ »Ï³í ³Ý»ÍùÇ ï³Ï, ³ÛëÇÝùݪ ³ÝÇÍí»ó

³Ûëï»Õª µ³Ûó ÷Ë. Ùáé³Ý³Û-Ùáé³óíáõÙ ¿ 37 ǵñ. ³Ûëï»Õª ÇÝãå»ë 38 ³Ûëï»Õª ûñÇݳÏ. ݳËÝáõÙ ³é³Ïǹ. ³ÛëÇÝùݪ í»ñ¨Ç ûñÇݳÏáõÙ ÑÇßí³Í 39 í»ñ³ó³Ï³ÝÁ óÝÓñ³ó³Ï³ÝÇ ÷á˳ñ»Ý 36


²ðÆêî²Î¾ê ȲêîÆìºðòÆ (11-𸠸.) ä²îØàôÂÆôÜ (гïáõ³Í) ... ¼ÊáñÓ»³Ý ¨ ½Ð³ÝÓ¿ÃÝ Ûáñų٠ÛÇ߻٠¨ áñ ÇÝã Ç Ýáë³ ·áñÍ»ó³õ, ѳïÏÉÇÙ ³ñï³ëáõûù, ÷ÕÓÏÇ ëÇñï ÇÙ, ¨ ÛÇÙ³ñÇÝ ÙÇïù ÇÙ, ¨ ½¹áÕÇ Ñ³ñϳ1 ÝÇ Ó»éùë ¨ áã ϳñ»Ù ½á× ïáÕÇë Û³é³ç ˳ճóáõó³Ý»É: ´³½áõÙ ¨ ³Ýѳٳñ Ñá·Çù Ç í»ñ³·áÛÝ ·³õ³é³óÝ, í³ëÝ ï»Õ»³óÝ ³Ùñáõû³Ýª ³Ý¹ñ ÅáÕáí»³É ¿ÇÝ. Ûáñáó í»ñ³Û Ñ³ë»³É ³ÝûñÇݳóÝ ³ñ³·³å¿ë áñå¿ë ÃéãáõÝù, ³ÝáÕáñÙ³µ³ñ áñå¿ë ·³½³Ýù, ëñïÙïáõû³Ùµ »é³ó»³Éù áñå¿ë íñ¿ÅËÁݹÇñù, ¨ ËÇÉ ³ñÏ»³É Ç ù³ñ³ÝÓ³õë ¨ Û³Ýï³é³ËÇï Ù³ÛñÇëª ³ÝÛ³·³µ³ñ Ïáïáñ»óÇÝ ½áñë ¨ ·ïÇÝ. ÙÇÝã ½Ç ³ñÇõÝÝ ½ûñ¿Ý ·³ñݳݳµ»ñ ųٳݳÏÇÝ, ÛáñÅ³Ù Ç ç»ñÙáõûݿ û¹áÛÝ çáõñÝ Íáñ»³É »É³Ý¿ª Ç Ó»³ÝÝ ³éáõë ³éáõë íÇÅ»Éáí, ½ÑáÕ »ñÏñÇÝ ½ÏÝÇ Çõñ ѻջճï»Éáí, ³Ûëå¿ë ¨ Û³ÛÝų٠ÉÇÝ¿ñ. ³ñ»³Ý ³éáõù Ç ¹Ç³Ï³ÝóÝ ³ÝÏ»ÉáóÝ »É»³É, Ç ½³é Ç ÏáÕ ï»ÕÇë Ç Ûáñ¹áõû³Ý ·Ý³óÇóÝ ½ÑáÕ »ñÏñÇÝ Ñ»Õ»Õ³ï¿ÇÝ: ²ÛÉ ¹áõ Û³ÛÝų٠»Õ»³ÉÝ ³°Í ½Ùï³õ, ½Ïñûݳõáñ³óÝ ¹³ë ¨ ½ù³Ñ³Ý³ÛÇóݪ áñ ³Ý¹ ѳݹÇå»ó³Ý, ϳ٠½»ñ³Ùë Í»ñáóÝ, ϳ٠½»ñÇï³ë³ñ¹³óÝ 2 ½µ³½ÙáõÃÇõÝë, áñáó ¹»é³µáÛë Ùûñáõ³óݪ ǵñ¨ ½Ýϳñ ·»Õ»óϳ۳ñÙ³ñ ½³ÛïëÝ ½³ñ¹³ñ¿ÇÝ, ¨ Ëáåáåù í³ñëÇóÝ ÷³Õ÷»³Éù Ç í»ñ³Û ׳ϳïáõÝ ½ûñ¿Ý í³ñ¹Ç í³é Ç í³é ·áõÝáí ½¹Çñë »ñ»ë³óÝ å³Ûͳé³óáõó³Ý¿ÇÝ, ÿ áñå¿ë Û³ÝϳñͳÏÇ Ç ëñáÛ Ãßݳٻ³óÝ Çµñ¨ Ç Ï³ñÏïáÛ Ñ³ñ»³Éùª Û»ñÏÇñ óõ³É ³ÝÏ»³É ·Éáñ ˳ճÛÇÝ: ´»°ñ Ç Ù¿ç ¨ ½ïÕ³ÛáóÝ Ñ³Ù³ñ, ½áñë ³é»³É Ç ·ñϳó Ù³ñóÝ Û»ñÏÇñ ÁÝÏ»ÝáõÇÝ, áñ Ù»Í³Ï³Ï³Ý Ñ³é³ãٳٵ ½Ù³ñëÝ Ëݹñ¿ÇÝ. ÇëÏ ½ÍÝûÕëÝ ·³Ý³ÉÇó ѳñáõ³Íáíùª ³é ßï³å Ç Ýáó³Ý¿ µ³Å³Ý¿ÇÝ: à°ñ ëÇñï ù³ñ»Õ¿Ý, áñ ½³Ûë Éë»Éáí áã Ñ»ÕÓÝáõ ³ñï³ëáõûù Áݹ µ³½Ù³¹ÇÙÇ ã³ñ»³óÝ Û³×³Ëáõû³Ùµ: ÎáÛëù Ç Ë³Ûï³é³Ï³Ýë ³ÝÏ»³Éù, Ýáñ³Ñ³ñëáõÝù Û³ñ³Ýó µ³Å³Ý»³Éù ¨ Ç ·»ñáõÃÇõÝ Ù³ïÝ»³Éù. Ç ÙÇáõÙ í³ÛñÏ»ÝÇ »ñÏÇñݪ áñ ǵñ¨ ½ù³Õ³ù Ù³ñ¹³ËÇï ³é³ïáõû³Ùµ Ë×áÕ»³É ¿ñ, »Õ¨ ³ÝÙ³ñ¹ ³Ù³ÛÇ, Û»ñÏáõë µ³Å³Ý»³É ϳ٠ëñ³Ïáïáñ ϳ٠·»ñÇ: ... ÆëÏ ½áñ Ç ¸»ñç³Ý ¨ ۺϻջ³ó ¨ Ç ÙÇç³ë³ÑÙ³Ýë Ýáó³ »Õ¨ ÏáïáñáõÙÝ, ½³ÛÝ ¨ Áݹ ·ñáí ³ñÏ³Ý»É ã¿ áù µ³õ³Ï³Ý. µ³Ûó ¹áõ ³ë³ó»Éáíùë ÏÁß黳° ½³ÛÝ: ÆëÏ áñ Ç î³ÛëÝ ÙïÇÝ, ³é»³É ½»ñÏÇñÝ ¨ ѳ뻳Éù ÙÇÝã¨ Ç ·»ïÝ 263


ٻͪ áñ ÏáãÇ ÌáñáË, ¨ ½ÏÝÇ ·»ïáÛÝ ¹³ñÓ»³É ÇçÇÝ Û³ß˳ñÑÝ Ê³Õﻳó. ¨ ³é»³É ½³é ¨ ½·»ñÇ ·³õ³éÇݪ ¹³ñÓ³Ý, ¨ »Ï»³É ÙÇÝã¨ Ç µ»ñ¹³ù³Õ³ùÝ áñ ÏáãÇ ´³µ»ñ¹, ѳݹÇåÇ ¨ ³Ý¹ ·áõݹ ÙÇ Ç ½ûñ³óÝ ÐáéáÙáó áñ ÏáãÇÝ öé³ÝÏù, áñù ۳ݷ¿ïë ÙÇÙ»³Ýó Ç ¹ÇÙÇ Ñ³ñ»³Éù ׳ϳï»ó³Ý. ¨ ÛáÕáñÙáõÃ»Ý¿Ý ³ëïáõÍáÛ ½ûñ³ó³Ý ·áõÝ¹Ý ÐáéáÙáó, ¨ Û³Õû³É Ãßݳٻ³óݪ ½·ÉáõË ½ûñáõÝ ëå³ÝÇÝ ¨ ½µ³½áõÙë Áݹ ÝÙ³, ¨ ½³ÛÉëÝ Ç ÷³Ëáõëï ¹³ñÓáõó»³É, ½³é ¨ ½·»ñÇ ½³Ù»Ý³ÛÝ Ã³÷»óÇÝ, µ³Ûó ÷³Ëëï¿ÇóÝ ½Ñ»ï áã ÇßË»óÇÝ Û»ñϳñ»É, ù³Ý½Ç »ñÏ»³Ý ÿ ·áõó¿ ͳÝñ ½ûñáõ ѳݹÇå»ëóÇÝ: ÆëÏ ·»ñÇùÝ áñ ³½³ï»ó³Ý, ·áѳó»³Éù ½³ëïáõÍáÛ, ãá·³Ý Ç ïáõÝë Çõñ»³Ýó: ÆëÏ áñ Ç í»ñ³Û гÛáó ·Ý³óÇÝ, ½áñ ¨ ·ïÇݪ Ç ëáõñ ¨ Ç ·»ñáõÃÇõÝ Í³Ë»óÇÝ, ¨ Éó»³É ³õ³ñ³õª ¹³ñÓ³Ý ³Ý¹ñ¿Ý. ¨ »Ï»³É Ç ë³ÑÙ³Ýë ì³Ý³Ý¹³Û, áñáó Ç ¹ÇÙÇ Ñ³ñ»³É ù³ç³½áõÝ Çß˳ÝùÝ ¶³·Ï³Û áñ¹õáÛ ²µ³ë³Û, ¨ µ³½áõ٠ݳË×Çñë Ç ï»ÕõáçÝ ·áñÍ»³É: àñáó Ç í»ñ³Û Ñ³ë»³É ½ûñù ³ÝûñÇݳó Ç Ù¿ç ÷³Ï»óÇÝ. ¨ ù³Ý½Ç Û»ñϳñ»É å³ï»ñ³½ÙÇÝ ¨ ۳ѳ·ÇÝ Ïáïáñáõ³Í¿Ý Ç ½ûñáõûݿ å³Ï³ë»³Éù ¿ÇÝ ÇÝù»³Ýù ¨ »ñÇí³ñù Çõñ»³Ýó, í³ëÝ áñáÛ áã ϳñ³ó»³É ½å³ïÝ¿ß Ãßݳٻ³óÝ å³ï³é»É ¨ »É³Ý»É, Ûáñáó ëáõñ Ç í»ñ³Û »¹»³É Ïáïáñ»óÇÝ Û³½³ï³óÝ ³ñë »ñ»ëáõÝ: ÆëÏ ½ÙÇ áÙÝ Û³½³ï³óÝ Ï³É»³É, áñáõÙ ³ÝáõÝ ¿ñ ³ÃáõÉ, áñ ¿ñ ³Ûñ ѽûñ 3 ¨ å³ï»ñ³½Ù³ë¿ñ, ½áñ ³é»³É ï³ñ³Ý ³é êáõÉï³ÝÝ: ºõ ù³Ý½Ç ϳñ»í¿ñ Ëáó»³É ¿ñ ½áñ¹Ç ²ñëáõñ³Ý³Û ä³ñëÇó ³ÙÇñ³ÛÇÝ, ½áñ ǵñ¨ »ï»ë êáõÉï³Ýݪ ³ë¿. §ºÃ¿ ¹³ ³åñÇ, ½ù»½ ³½³ï»Ù. ³å³ ÿ Ù»é³ÝÇ, ½ù»½ ¹Ù³ Ù³ï³Õ Ññ³Ù³Û»Ù ³éݻɦ: àñ Û»ï ë³Ï³õ ³õáõñó Ù»é³õ: ÆëÏ Ýáñ³ å³ï³ë˳ݻ³É, §Â¿ ÇÙ ¿ ½³ñϳÍÝ, 㿠ϻݳó. ÿ ³ÛÉáõÙ ¿, ½³ÛÝ áã ·Çï»Ù¦: êáõÉï³ÝÝ Çµñ¨ Éáõ³õ ÿ Ù»é³õ, Ññ³Ù³Û»³ó ëå³Ý³Ý»É ½Ý³, ¨ ½³ç µ³½áõÏ Ýáñ³ ѳﻳÉ, »ï ï³Ý»É ²ñëáõñ³Ý³Û Ç ÙËÇóñáõÃÇõÝ, ÿ Ç í³ï µ³½Ï¿ ã¿ Ù»é»³É ùá áñ¹ÇÝ: ²ñ¹ ½ÇÝã ¿ ÇÝÓ ÙÇ Áëï ÙÇáç¿ ½³ÝϳݷݻÉÇ ÏáñͳÝáõÙÝ ùñÇëïáÝ¿Çó Áݹ ·ñáí ë³ÑٳݻÉ, áñ ǵñ¨ Íáí Ç ë³ëïÇÏ ÑáÕÙáó Ûáõ½»³Éª ³Ñ³·ÇÝ Í÷³Ýûù, ¨ ÷ñ÷ñ³¹¿½ Ïáõï³ÏûùÝ Û³Ù»Ý³ÛÝ ÏáÕÙ³Ýó ·³Û Ç Í÷³Ýë, ³Ûëå¿ë ¨ Ù»½ ѳݹÇå»ó³õ. ³ß˳ñÑë ³Ù»Ý³ÛÝ Û³ÝϳñͳÏÇ ÉÇ »Õ¨ Ëéáíáõû³Ùµ, ¨ áã áõñ»ù ·ï³ÝÇõñ ï»ÕÇ ³å³õÇÝÇ. ½Ç í³ëÝ ³ÝÑݳñÇÝ ã³ñ»³óݪ µ³ñÓ³õ ÛáÛë ϻݳó ۳ٻݳÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ý¿: ... Ú»ï »ñÇó ³õáõñó ß³ñÅ»³É ³Ù»Ý³ÛÝ µ³Ý³Ï³õÝ, Ë³Õ³Û Çç³Ý¿ Ç 4 ïáõ³ñ³ÍáÛ ï³÷ , ¨ ³ÝïÇ Çç³Ý¿ ÛÁݹ³ñÓ³Ï ¹³ßïÝ ´³ë»ÝáÛ ³é ³Ý³é ³Ùñáó³õÝ áñ ÏáãÇ ²õÝÇÏ, ÛáñáõÙ »ï»ë ³ß˳ñѳÅáÕáí Ù³ñ¹áÛ ¨ ³Ý³ëÝáÛ, ¨ áã ÇÝã ÷áÛà ³ñ³ñ, ù³Ý½Ç Ç Ñ³Û»ÉáÛÝ ÙdzÛÝ Í³Ý»³õ ÿ ³Ý³é ¿. ¨ ³Ýó»³É ³é Ýáí³õ ·³Û Ç ·ÉáõËÝ ´³ë»ÝáÛ, Ù»ñÓ Ç ·»ûÕݪ áñ ÏáãÇ ¸áõ: ºõ »É»³É ³ÝïÇ 264


ë³Ï³õ ³ñ³Ùµù ۳ݷ¿ïë Ç í»ñ³Û ·³ÑÇÝ áñ ѳÛÇ Ç Î³ñÇÝ, »ï»ë ½ù³Õ³ùÝ í³é»³É ³Ù»Ý³ÛÝ å³ïñ³ëïáõû³Ùµ, ¨ ݳۻó»³É Û»ñϳñ ųÙëª ¹³ñÓ³õ ³Ý¹ñ¿Ý: ÆëÏ ³ñùÝ Ø³Ý³½Ï»ñïáÛ ³ÝϳëÏ³Í Ç ¹áõñë »É»³É Ç ù³Õ³ù¿Ýª å³ïñ³ëï»óÇÝ ³é³ï³å¿ë ¹³ñÙ³Ýë Ù³ñ¹áÛ ¨ ³Ý³ëÝáÛ, ù³Ý½Ç ųٳݳÏÝ ÑÝÓáó ÇëÏ ¿ñ: ºõ ÙÇÝã êáõÉï³ÝÝ ½³Ûëáõ ½³ÛÝáõ »Õ»³É ¹³ñÓ³õ ³Ý¹ñ¿Ý, Ýáù³ Û³ÝÑá·ë »Õ»³É ¿ÇÝ. ¨ ³å³ »Ï»³É Ýáñ³ í³é»³É ëñïÙïáõû³Ùµ, ¹Ý¿ Ù³ñï å³ï»ñ³½ÙÇ Áݹ ù³Õ³ùÇÝ: ... ²ñ¹ ³Ùë³Ï³Ýûù ³õáõñµù »Ï³ó Ç í»ñ³Û ù³Õ³ùÇÝ, ³é ÙÇ ÙÇ ûñ »ñÏÇóë ³Ý·³Ù ¹Ý¿ñ Ù³ñï å³ï»ñ³½ÙÇ Áݹ ù³Õ³ùÇÝ, ÙÇ Ç Éáõë³Ý³É ³õáõñÝ ¨ ÙÇ Áݹ »ñ»ÏÝ: ... ²ñ¹ ÙÇÝã¹»é ù³Õ³ùÝ Û³Ûë ï³ñ³ÏáõëÇ ¨ Ç íï³Ý·Ç ϳÛñ, ³ñϳݿñ ËáñÑáõñ¹ë µ³ñõáù Ç ëÇñï Çß˳ÝÇ ÙÇáç, áñ ¿ñ ÛáÛÅ Ç Ùï»ñÙ³ó êáõÉï³Ý³Û, áñ ½³é Ç Ýٳݿ ËáñÑ»³ÉëÝ Í³Ýáõó³Ý¿ñ ù³Õ³ùÇݪ ϳ٠µ³ÝÇõ ϳ٠5 ·ñáí: ´³½áõÙ ³Ý·³Ù ·ñ»³É Ç ù³ñïÇ½Ç Ç ëɳù Ý»ïÇÝ Ï³å¿ñ, ¨ å³ï»ñ³½ÙÇ ûñÇݳϳõ Ù»ñÓ»³É Ç å³ñÇëåݪ ½Ý»ïÝ Ç ù³Õ³ùÝ ÁÝÏ»ÝáÛñ. ¨ ³ÛÝáõ ½³Ù»Ý³ÛÝ ÏéáõáÛ ûñÇݳÏëÝ Í³Ýáõó³Ý¿ñ Ýáó³, ÿ ³é í³ÕÇõÝ ³Ûëå¿ë ¨ Áëï ³ÛëÙ Ó¨áÛ ¿ ÏéáõáÛÝ ûñÇݳÏÝ ¨ »Ã¿ Û³Ûë ÝÇß ï»Õõáç Ç ·Çß»ñÇÝ Ï³ÙÇÝ Ç Ý»ñùáÛ å³ñëåÇÝ ½»ñÏÇñ ÷áñ»É ¨ Ùï³Ý»É Ç Ý»ñùë. µ³Ûó ¹áõù åǰݹ ¨ ³Ùá°õñ ϳó¿ù, ¨ Ç ï»Õ»³óÝ í»ñ³Û ½·áõß³ó³ñá°õù: ... ²ñ¹ Ûá°ñ ÏáÕÙ ¨ Ýáù³ Ç å³ï»ñ³½Ù ϳóÇÝ Ã¿ Ç ·Çß»ñÇ ¨ ÿ Ç ïáõÁÝ绳Ý, ëáù³ í³é»³Éù ¨ å³ïñ³ëï ³Ý¹ñ ·ï³Ý¿ÇÝ: Ú»ï ³ÛëáñÇÏ Ù»ù»Ý³Ûë ϳݷݻ³É, ³ÛÝáõ å³ï»ñ³½Ù¿ÇÝ: ÆëÏ »ñ¿ó áÙÝ Ç Ù»ñáóë Ñݳ·áÛÝ áõÝ»Éáí ½³õáõñë, áñ ÛáÛÅ ï»Õ»³Ï ¿ñ ³ñáõ»ëïÇÝ, ¨ ë³ Çõñ ϳݷݻ³É ÷ÇÉÇÏáõ³ÝÝ. ¨ ÉÇÝ¿ñ Ûáñų٠Ýáù³ ù³ñ »¹»³É Ç å³ñë³ïÇÏë Ù»ù»Ý³ÛÇÝ ¨ Ó·¿ÇÝ Ç ù³Õ³ùÝ, »ñ¿óÝ ½Çõñ ù³ñÝ ¹¿å áõÕÇÕ Ýáó³ ù³ñÇÝ ³ñӳϿñ, áñå¿ë ½Ç ¹Çå»³É ù³ñ »ñÇóáõÝ Ç ù³ñ ³ÝûñÇݳóÝ, Ç í»ñ³Û Çõñ»³Ýó ÁÝÏ»ÝáÛñ: ¼³Ûë ³ñ³ñ»³É ³ÝûñÇݳóÝ »ûÃÝ ³Ý·³Ù, áã ÇÝã ϳñ³óÇÝ í׳ñ»É. ù³Ý½Ç ½ûñ³ó³õ ù³ñÝ »ñÇóáõÝ Ç í»ñ³Û ù³ñÇ Ýáó³: ²å³ ³°ÛÉ å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ·áñÍÇ å³ïñ³ëﻳÉ, ½áñ ÇÝù»³Ýù µ³µ³Ý 6 Ïáã¿ÇÝ, áñ ÛáÛÅ ³Ñ³·ÇÝ ¿ñ ½áñ ³ë¿ÇÝ, ÿ ãáñë ѳñÇõñ ëå³ë³õáñù ¿ÇÝ Ýáñ³, áñù ½å³ñ³ÝëÝ ù³ñß¿ÇÝ, ¨ í³ÃëáõÝ ÉÇïñ ù³ñ »¹»³É Ç å³ñë³ïÇÏëݪ Ç ù³Õ³ùÝ Ó·¿ÇÝ. ¨ ³é³çÇ Ýáñ³ å³ñÇëå ϳݷݻóÇÝ Ç µ³Ùµ³ÏÇ µ»é³Ýó ¨ Û³ÛÉ µ³½áõ٠ϳñ³ëõáÛ, ½Ç ÙÇ° ù³ñ »ñÇóáõÝ Ñ³ëó¿ Ç Ý³: ºõ ǵñ¨ ½³Ûë ³Ûëå¿ë Û³ñ¹³ñ»óÇÝ, ³ñӳϻóÇÝ ù³ñ ÙÇ, áñ ¹Çå»³É Ç å³ñÇëåÝ áõŷݳÏÇ, ÷ÉáÛó ¨ Ëá黳ó ½Ý³. ½áñ ï»ë»³É ù³Õ³ùÇݪ ÛáÛÅ ½¹áÕÇ Ñ³ñ³Ý, ¨ ³é ³ëïáõ³Í ³Õ³Õ³Ï¿ÇÝ Ù»Í³õ ѳé³ãٳٵ, ·³É Ûû·Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ. ÇëÏ ³ÝûñÇݳóÝ ÉÇÝ¿ñ Ù»Í áõñ³ËáõÃÇõÝ: ÆëÏ Ç ·³É »ñÏñáñ¹ ³õáõñÝ àñïÇÉÙ»½ª áñ ½ûñáõÝ Çß˳ÝÝ ¿ñ, ³é»³É ½½ûñë Çõñ »Ï»³É Ù³ñï »¹»³É Ïéáõ¿ñ Áݹ Ù»ñëÝ, 265


ù³Ý½Ç ³Ûñ ù³ç ¿ñ. »Ï»³É ËáéÇÝ Ï³Ù¿ñ ѽûñ³å¿ë Ç Ý»ñùë Ùï³Ý»É, ¨ Û³Ý7 ϳñͳÏÇ ½ÇõñáíÇÝ »ñû³É ³Ýϳõ: ÆëÏ áñ Ç í»ñ³Û å³ñëåÇÝ ¿ÇÝ, Ó·»³É ½×³ÝÏ »ñϳÃǪ Ï³É³Ý ½Ý³ ¨ ù³ñß»³É Ó·»óÇÝ Ç Ý»ñùáÛ å³ñëåÇÝ. ¨ ½ûñ³óÝ ï»ë»³Éª ¹³ñÓ³Ý ÉÇ ïñïÙáõû³Ùµ Ç µ³Ý³ÏÝ. ÇëÏ ù³Õ³ùÇÝ ÉÇÝ¿ñ áõñ³ËáõÃÇõÝ áã ë³Ï³õ: Ú³ÛÝų٠ÙÇ áÙÝ ½ûñ³õáñ Ç ½ûñ³óÝ ÐáéáÙáó å³ïñ³ëï»³É Ñáõñ ݳõÃÇõ ¨ ÍÍÙµáí, ³ñÏ»³É Û³Ù³Ý ³å³Ï»Õ¿Ý, ¨ Ýëï»³É Ç í»ñ³Û ³½ÝÇõ »ñÇí³ñÇ, ù³ç³ëÇñï ¨ ³ñÇ ·áÉáí, í³Ñ³Ý³õ ÙdzÛÝ ½ÃÇÏáõÝë ³Ùñ³óáõó»³É, ¨ »É»³É Áݹ ¹áõéÝ ù³Õ³ùÇݪ Ùï³Ý¿ Ç µ³Ý³ÏÝ ³Ûɳ½·»³óÝ, سÝï³ïûñ Ó³ÛÝ»Éáí ½ÇÝùݪ ³ÛëÇÝùÝ ÃÕóµ»ñ, ¨ »ñû³É ÙÇÝã¨ Ç µ³µ³Ýݪ ßáõñç ³Ýó»³É ½Ýáí³õ, ¨ Û³ÝϳñͳÏÇ Ç í»ñ ³é»³É ½ßÇßÝ »Ñ»Õ Ç í»ñ³Û µ³µ³Ý³óÝ, ¨ ÝáÛÝųٳÛÝ µáñµáù»³É ÑñáÛݪ µáó ÍÇñ³ÝÇ Ç ¹áõñë »É³Ý¿ñ, ¨ ÇÝùÝ ¹³éݳÛñ ÷áõóå¿ë: ¼áñ ï»ë»³É ³ÝûñÇݳóÝ, Ç ÑdzóÙ³Ý »Õ»³É, ѻͻ³É Û»ñÇí³ñëÝ, ½Ñ»ï Ùï»³É ¨ áã ϳñ³óÇÝ Ñ³ë³Ý»É: ºõ Ýáñ³ »Ï»³É ˳ճÕáõû³Ùµ »Ùáõï Ç ù³Õ³ùÝ, û·Ý³Ï³Ýáõû³Ùµ ³ëïáõÍáÛ áã ÇÝã áõÝ»Éáí í¿ñë Û³ÝÓÇÝ: ÆëÏ êáõÉï³ÝÝ Çµñ¨ »ï»ë ½»Õ»³ÉëÝ, ó³ëٳٵ ٻͳõ Ññ³Ù³Û»³ó ½å³Ñ³å³ÝëÝ ëñ³Ïáïáñ ³éÝ»É...: ÆëÏ ì³ëÇÉݪ áñ ù³Õ³ùÇÝ Çß˳ÝÝ ¿ñ, Ññ³Ù³Û»³ó é³ÙÏÇÝ Ç í»ñ³Û å³ñëåÇÝ Ù»Í³Ó³ÛÝ ³Õ³Õ³Ï³õ ³Ý³ñ·»É ¨ ÃßÝ³Ù³Ý»É ½êáõÉï³ÝÝ, áñ Û»ï »ñÏáõó ³õáõñó ß³ñÅ»³É µ³Ý³Ï³õÝ ·Ý³ó Ç ï»ÕõáÛÝ ¨ »ñû³Éª ѳݹÇåÇ ù³Õ³ùÇ ÙÇáç, áñ ÏáãÇ ²ñÍÏ¿, áñ ¿ Ç Ù¿ç ÍáíáõÝ ´½ÝáõÝ»³ó, ¨ áõÝÇ Ùûï ÛÇÝùÝ µ»ñ¹ ³Ùáõñ ¨ ³Ý³éÇÏ. ¨ ù³Õ³ù³óÇùÝ Û³Ûë ³å³ëï³Ý »Õ»³É Ç ÍáíÝ ¨ Û³ÙñáóÝ, Û³ÝÑá·ë ϳÛÇÝ: ÆëÏ ³ñÇõݳñµáõ ·³½³ÝÝ Í³ÝÍ³Õ ï»ÕÇ ·ï»³É Ç ÍáíáõÝ, »Ã¿ ³é³çÝáñ¹áõû³Ùµ áõñáõù, ¨ »Ã¿ Çõñ»³Ýó Ñݳñ³·Çïáõû³ÙµÝ, ÙïÇÝ Ç ù³Õ³ùÝ. ¨ ëáõñ Ç í»ñ³Û »¹»³É Ïáïáñ»óÇÝ ½³Ù»Ý»ëÇÝ. ¨ ³é»³É ½·»ñÇÝ ¨ ½Ï³åáõï ½ù³Õ³ùÇÝ, »ÉÇÝ Ç ï»Õõáç¿Ý: ºõ ³Ûë ëñïÇÝ ¹Çõñ »Õ¨ êáõÉï³ÝÇÝ ¨ ·Ý³ó ٻͳõ ïñïÙáõû³Ùµ Û³ß˳ñÑÝ Çõñ. ù³Ý½Ç áã ½áñ ÇÝã ϳٿñª ϳñ³ó í׳ñ»É ÇÝã: (ļ) 1

½á× ïáÕÇë-ß³ñ³¹ñ³Ýùë áõÝÇ áõÕÕ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ 3 ·áñͳÍí³Í ¿ ѳí»É³µ³ñ 4 ïáõ³ñ³ÍáÛ ï³÷-³Ý³ëáõÝÝ»ñ 2

266

³ñ³Í»óÝ»Éáõ ï³÷³ñ³Ï ï»Õ Ç ù³ñïǽÇ-ÃÕÃÇ íñ³ 6 ÷Ë. ãáñù 7 ½ÇõñáíÇÝ »ñóÉ-ëå³Ýí»É, ÇÝùݳëå³Ý ÉÇÝ»É 5


ØÊƲð ¶àÞ (12-13-𸠸¸.) ²è²Îø 1. Êáѻ٠áù ¨ ͳéù 1

Êáѻ٠áù »Ñ³ñó ½Í³éë , »Ã¿ ½Ç±Ýã »Ý å³ï׳éù, ½Ç áñù³Ý µ³ñÓñ³Ý³Ûù, ³ÛÝù³Ý ³ñÙ³ïë Ç Ëáñ Ó·¿ù: ºõ Ýáù³ ³ë»Ý. ÊáÑ³Ï³Ý ·áÉáí ½Ç³±ñ¹ 2 áã ·Çï»ëª »Ã¿ áã ϳñ¿³ù ³Ûëù³Ý áëïë µ³éÝ³É ¨ Áݹ¹ÇÙ³Ý³É ÑáÕÙáó µÁé2 Ýáõû³Ý, »Ã¿ áã ½³ñÙ³ïë Ç Ëáñ ¨ µ³½Ùáëïë ³éÝ¿³ù . ï»ë³Ý»ë ½»Õ3 µ³ñëÝ Ù»ñ ½Ñ³×³ñÇ ¨ ½÷Ç×Ç , ½Ç áã »Ý µ³½Ùáëïù ¨ áã Áݹ¹ÇÙ³Ý³É ÑáÕÙáó ϳñ»Ý, Ç Ëáñ ³ñÙ³ïë áã áõÝ»Éáí: (Æ´) 1

ѳñó³Ý»É µ³ÛÁ ëáíáñ³µ³ñ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ó ݳ˹ñáí ѳÛó³Ï³Ý ËݹÇñ 2 ·áñͳÍí³Í ¿ ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý

3

³å³éÝáõ ÇÙ³ëïáí ëá×Ç Í³éÝ ¿

2. ØÏáõÝù ¨ ϳïáõ 1

ØÏáõÝù ѳٳݷ³Ù³ÛÝ Ññ»ßï³Ïë ³é³ù»Ý ³é ϳïáõÝ ¨ ³ë»Ý. ¼Ç±Ýã ù»½ Ù»Õ³Ýã»Ùù, áñ ³Û¹ù³Ý ½Ù»½ ѳɳͻë, ½Ç±Ýã ùá áõï»Ùù: ²ë¿ óÝáë³. à±ã ·Çï¿ù »Ã¿ Û³ÛÝ ë³Ïë ½Ù»½ Ù³ñ¹ÇÏ ¹³ñٳݻÝ, ½Ç ½³Ùµ³ñë Ýáó³ Ù»ù å³Ñ»ëóáõù. ³ñ¹ »Ã¿ ¹áõù ³ÛÝÙ áã Ù»ÕÇó¿ù, ѳٳñÓ³Ï ßñç»ëóÇù, áãÇÝã Ó»½ íݳë»óÇó, ¨ ½³Ûë »ñ¹Ù³Ùµ ѳëï³ï»óÇó: ºõ Ó»éÝ »¹»³É Ç ·ÉáõË »ñ¹áõ³õ: ºõ ÙϳÝóÝ Ñ³Ù³ñӳϻ³É ϳٻó³Ý ½³ÝÏ»³É ѳïëÝ ³éÝáõÉ, ¨ Û³ñáõó»³É ϳïáõÝ ½µ³½áõÙë ë³ï³Ï»³ó: ºõ ³ë»Ý. à±ã ³å³ù¿Ý »ñ¹áõ³ñ ³ÝÏ»³É ѳïÇ áã ³éÝáõÉ íñ¿Å: ºõ ݳ ³ë¿. àã »ñ¹áõ³Û, ³ÛÉ Áëï ëáíáñáõû³Ý ½·ÉËáí ½Ó»éë ³ñÏÇ: (Ô²)

1

ѳٳݷ³Ù³ÛÝ-ÙdzëÇÝ. µáÉáñ

3. ´áõ ¨ ³ñÍÇõ 1

´áõ Ññ»ßï³Ï ³é³ù»³ó ³é ³ñÍÇõ ¨ Ëݹñ»³ó ½¹áõëïñ Ýáñ³ ѳñëÝ, ³267


ë»Éáí. ¸áõ ïáõÁÝç»³Ý ù³ç³Ù³ñïÇÏ »ë, ¨ »ë ·Çß»ñáÛ, å³ïß³×ÇÙù Ç ËݳÙáõÃÇÝ: ºõ Û»ï µ³½áõ٠ó˳Ýӳݳó Û³ÝÓÝ ³é ï³É: ºõ Ç ÉÇÝ»É Ñ³ñë³2 Ý»³óÝ Ç ïáõ¿ ÉáÛë áã ϳñ¿ñ ï»ë³Ý»É ÷»ë³ÛÝ. ¨ ͳÕñ ³éÝ¿ÇÝ µ³½Ù»³ÉùÝ: ºõ ǵñ¨ »Õ¨ ·Çß»ñª ¨ áã ѳñëÝ »ï»ë ÉáÛë. ۳׳˻³ó ¨ ³Ý¹ ³Ûå³ÝáõÙÝ: ºõ í³ëÝ ³ÛëáñÇÏ ÷áõÃáí Éáõͳõ ѳñë³ÝÇùÝ: (Öƶ) 1

³Ûëï»Õª ËݳٳËáë

2

Ç ïáõ¿-ó»ñ»ÏÁ

4. ²ñç ¨ ÙñçÇõÝ ¼µáÛÝ Ùñç»³Ý ³ñç ÷áñ¿ñ, ¨ É»½áõ³õ ÅáÕáí¿ñ ¨ áõï¿ñ: ºõ ÑݳñÇ ÙñçÇõÝ ë³ï³Ï»É ½Ý³. »ñû³É ³é åÇÍ³Ï ¨ ·áé»Ë ¨ ÙÅ»Ë ¨ ߳ݳ׳Ý× ¨ µñ¿ï, ¨ ³é ÝÙ³Ýë ëáóÇÝ, ¨ ³Õ³ã¿ û·Ý»É ǵñ ³½·³ÛÇÝù: ò³õ³Ïó»Ýª ѳñÏ³Ý»Ý ½³ãë ¨ ½Éë»ÉÇë ³ñçáõÝ, ¨ ѳñϳݿ ·ÉáõË ½ù³ñÇ, ¨ Ý»ËÇ ¨ áñ¹áõÝù ¨ë ÍݳÝÇÝ. ¨ Ç ë³ëïÏáõûݿ ó³õáóª ½µ»ñ³Ý µ³ó»³É ·áã¿ñ. ¨ Ýáó³ Ùï»³É Ûáñáí³ÛÝݪ Ëáóáï»Ý ½³ÕÇëÝ. ¨ ݻջ³É ¹ÇÙ¿ Ç Ñáë³Ýë çñáÛ, ¨ ³Ýã³÷ Ç Ý»ñùë Ùﻳɪ Ñ»ÕÓ³ÝÇ: (Ö̸) 5. ÂéãáõÝ Ã³·³õáñÇÝ ÐÝ¹Ï³ó ¨ ÓÇ ³ñù³ÛÇÝ Úáõݳó ³·³õáñÇÝ Ðݹϳó ¿ñ ÃéãáõÝ ÇÝã. áñ ³ñϳݿñ Ù³ñ·³ñÇï ¨ ³Ï³Ýë ǵñ¨ ½Óáõ. ¨ Éáõ»³É ³ñù³ÛÇÝ ÚáõÝ³óª ³ÛÝÙ ó³Ýϳó³õ, ¨ ³é³ù»³ó Ññ»ßï³Ï ¨ Ëݹñ»³ó. ¨ ݳ »ï: ê³Ï³ÛÝ ¨ ݳ ѳÛó»³ó ½ÓÇ Ýáñ³, áñ »ñ³·áõû³Ùµ ³Ýó³Ý¿ñ Áݹ ÃéãáõÝë: ºõ ÿå¿ï ͳÝñ ¿ÇÝ ÙÇÙ»³Ýó ËݹÇñùÝ, ³ÝÛ³å³Õ »ñϳù³ÝãÇõñùÝ Ï³ï³ñ¿ÇÝ: ºõ Ç ·³É ѳõáõÝ Ç ÚáÛÝëª Áëï ûñÇݳÏÇ ³ÛÉáó ³Í¿ Óáõ, ¨ ÓÇáÛÝ »ñû³É Ç ÐݹÇÏëª Ï³Õ³Ûñ, ¨ á㠵ݳõ ³ñß³õ¿ñ: ¸³ñÓáõó³Ý¿ ó·³õáñÝ ÑÝ¹Ï³ó ½»ñÇí³ñÝ, Ù»Õ³¹ñ»Éáí ÛáÛÅ. ¨ ݳ Ýٳݳå¿ëª ³Ùµ³ëï³Ý»Éáí ½ÃéãáõÝÝ: ºõ Çõñ³ù³ÝãÇõñùÝ ÛÇÝù»³ÝóÝ »ñû³É ï»ÕÇëª ÉÇÝ¿ÇÝ Áëï ³é³çÇÝ ûñÇݳÏÇÝ: (Öβ)

268


´²è²ð²Ü ² ²·³Ý»É(ÇÙ), ³·³Û, ³·Ç°ñ, ³·»³É ϳ٠³·áõó»³É. Ñ. ѳ·Ý»É, ѳ·Ýí»É: ²·³Ý»É(ÇÙ), ³·³Û, ³·Ç°ñ, ³·áõó»³É. ã. Ç稳ݻÉ, ·Çß»ñ»É. ÙÝ³É ÙÇ ï»Õ ÙÇÝ㨠³é³íáï: ²½³½»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. ãáñ³Ý³É: ²½³ï, Ç, ³ó, ³. 1. ³½³ï, ³ÝϳË. 2. ³ñÓ³Ï, µ³ó. 3. ·. ³½Ýí³Ï³Ý, Çß˳Ý: ²½³ï³ÏáÛï. ·. ³½³ïÝ»ñǪ ³½Ýí³Ï³ÝÝ»ñÇ ËáõÙµ: ²½·, Ç, ³ó. ·. 1. ï»ë³Ï. 2. ë»ñáõݹ. 3. ïáÑÙ, ó»Õ. 4. ÅáÕáíáõñ¹: ²½·Ç ³½·Ç. ï»ë³Ï-ï»ë³Ï, ½³Ý³½³Ý: ²½¹. ·. ½·³óáõÙ, ½·³ÉÁ, ÇÙ³óáõÙ: ²½¹ ³éÝ»É. ÇÙ³ó ï³É, ï»Õ»Ï³óÝ»É, ѳÕáñ¹»É: ²½¹ ÉÇÝ»É(ÇÙ) ÇÙ³ó ïñí»É: ²½¹»É, »óÇ. Ý. ÇÙ³ó ï³É, ï»Õ»Ï³óÝ»É: ²½Ý, ½ÇÝ, ½ÇÝù, ½³Ýó. ·. ³½·, ó»Õ, ÅáÕáíáõñ¹: ²Ëï³ë¿ñ, ëÇñÇ, µ³ó. ³. ó³Ýϳë»ñ, Ñ»ßï³ë»ñ: ²Í»É, ³ÍÇ, ³°Í. Ý. 1. µ»ñ»É. 2. ï»ÕÇó ï»Õ ï³Ý»É. 3. Ë÷»É, ѳñí³Í»É. 4. ß³ñÅ»É. 5. ÉóÝ»É: ²Íáõ. áÛ, áó. ·. 1. Ù³ñ·. 2. ÷˵. ³½·, ÅáÕáíáõñ¹: ²Ï³Ý. ·. ÷áë, ³Ýóù, ͳÏ: ²Ï³Ý ѳï³Ý»É. ÷áëª ³Ýóù µ³Ý³É: ²Ï³ëï³Ý, ۳ϳëï³ÝÇ. ·. ѳëï³ïáõݪ ³å³Ñáí íÇ׳Ï: ²ÏÝ1, ³Ï³Ý. ·. 1. ³ãù. 2. ÑáõÛë, ³ÏÝϳÉáõÃÛáõÝ: ²ÏÝ áõÝ»É(ÇÙ). ëå³ë»É, ³ÏÝϳɻÉ: ²ÏÝ2, ³Ï³Ý, ³Ï³Ýù. ·. óÝϳ·ÇÝ ù³ñ, ·áѳñ: ²ÏÝ3, ³Ï³Ý, ³ÏáõÝù. ·. ³ÏáõÝù:

²ÏݳϳéáÛó ÉÇÝ»É(ÇÙ). ³ãùÁ íñ³Ý ÙݳÉ, ³ãùÁ ÙÇ µ³ÝÇ íñ³ ·ó»É: ²Ñ, Ç, Çó. ·. í³Ë, »ñÏÛáõÕ, ë³ñë³÷: ²Ñ ³ñϳݻÉ, í³Ë»óÝ»É, ë³ñë³÷»óÝ»É: ¼³ÑÇ Ñ³ñϳݻÉ(ÇÙ). í³Ë»Ý³É: ²Ñ³õ³¹ÇÏ ²Ñ³õ³ÝÇÏ Ù. ³Ñ³: ²Ñ³õ³ëÇÏ ²Ñ»³Ï, »ÏÇ. ³. ·. 1. Ó³Ë, Ó³Ë ÏáÕÙÁ. 2. Ó³ËÇÝÁ: ²Õ³µáÕáÝ, Ç ³õ. ·. ÷ÇÉáÝ, Ñá·¨áñ³Ï³ÝÇ í»ñ³ñÏáõ: ²Õ³·, Ç, ³õ. ·. å³ï׳é: ²Õ³·³õ. ÝË. å³ï׳éáí, ѳٳñ: ²Õ³Ý¹»ñ. ·. Ùñ·»Õ»Ý ϳ٠ù³Õóñ»Õ»Ý, áñ ïñíáõÙ ¿ ëáíáñ³µ³ñ ׳ßÇó Ñ»ïᣠ²Õ¿°. Ó. ѳ峰, ¹»°: ²ÕË, Ç, Çó. ·. 1. ÏáÕå»ù. 2. µ³½ÙáõÃÛáõÝ, ÅáÕáíáõñ¹, 3. ÁݹѳÝñ³å»ëª ·áõÛù, áõÝ»ó³Í ãáõÝ»ó³ÍÁ: ²ÕË»É, »óÇ. Ý. ÏáÕå»É, ÷³Ï»É: ²Õ÷³µ»ïù ϳ٠²É÷³µ»ïù, ï³ó. ·. ³Ûµáõµ»Ý, ï³é»ñ: ²Ù, Ç, ³ó. ·. 1. ï³ñÇ, 2. ï³ñÇù, ѳë³Ï. 3. Ãí³Ï³Ý: ²Ù Áëï ³Ù¿, ³ÙÇ ³ÙÇ, ³Ù Û³Ù¿. ï³ñ»óï³ñÇ: ²Ù³É, ³óÇ. Ý. ÉóÝ»É, ó÷»É, ¹³ï³ñÏ»É: ²Ù³ñ³ÛÝÇ, ÝõáÛ Ï³Ù ÝáÛ. Ù. ³Ù³é ųٳݳÏ, ³Ù³éÁ. ·. ³Ù³é: ²Ù³ñ³ÝÇ Ï³Ù ²Ù³ñ³ÝÇó. Ù. ³Ù³éÁ, ³Ù³éí³ÝÇó: ²Ù³ñ³ëï³Ý, Ç. ·. ³Ù³é³Ýáó: ²Ùµ³éݳÉ, µ³ñÓÇ, µ³°ñÓ. Ý. µ³ñÓñ³óÝ»É: ²Ùµ³éݳÉ, µ³ñÓ³Û, ÓÇ°ñ. ã. 1. í»ñ »ÉÝ»É. 2. µ³ñÓñ³Ý³É, ٻͳݳÉ. 3. Ñå³ñï³Ý³É:

{

269


²Ùµ³ñ, áÛ, áó. ·. 1. ßï»Ù³ñ³Ý, Ùûñ³Ýáó, ³Ùµ³ñ. 2. ³Ùµ³ñ³Í Ùûñù, Ùûñ³å³ß³ñ: ²Ùµ³ñÇßï ϳ٠²Ùå³ñÇßï, ñßïÇ, ñÁßï³ó. ³. ³Ýûñ»Ý, ³ÝÇñ³í, ã³ñ: ²Ùµ³ñÓáõÕ¿ß. ³. µ³ñÓñ ×ÛáõÕ»ñáí, ×ÛáõÕ»ñÁ µ³ñÓñ: ²ÙµáË, Ç Ï³Ù áÛ, Çó. ·. 1. µ³½ÙáõÃÛáõÝ, ³ÙµáË. 2. Çñ³ñ³ÝóáõÙ, ß÷áÃáõÃÛáõÝ, ³ÕÙáõÏ-³Õ³Õ³Ï: ²Ù»Ý»ù»³Ý, »óáõÝó, ²Ù»Ý»ùÇÝ, »óáõÝ. ¹. 1. ³Ù»ÝùÁ, ³Ù»ÝùÝ ¿É. 2. µáÉáñ, ³Ù»Ý, µáí³Ý¹³Ï: ²ÙÇ×, ³Ù×áÛ, áó. ·. ÁÝïÇñ ËáñïÇϪ å³ïñ³ëïí³Í áñëÇ ÙëÇó: ²ÙáÉ, ÉáÛ Ï³Ù ÉÇ, ٳݳí³Ý¹ Ñá·Ý³ÏÇ Ãíáíª ³ÙáÉù, ɳó ϳ٠ÉÇó ϳ٠ɻ³ó. ³. ·. ÉͳÏÇó, ÉáõÍ ù³ßáÕ ½áõÛ· »½. ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùµª ·áñͳÏÇó »ñÏáõ ÁÝÏ»ñ: ²Ùáõñ, ³ÙñÇ, ñ³ó ϳ٠ñáÛ, áó. ·. ³Ùñáó, µ»ñ¹: ²Û·, áÛ Ï³Ù áõ, áõ¿, áõó. ·. 1. ³é³íáï, í³Õ ³é³íáï. 2. Éáõë³µ³ó: Àݹ ³Û·Ý. Ù. í³Õ ³é³íáïÛ³Ý, Éáõë³¹»ÙÇÝ: ²Û·áñ¹, Ç, ³ó. ·. ³Û·»å³Ý, ³Û·»·áñÍ: ²Û¹ñ. 1. Ù. ³Û¹ï»Õ, ¹»åÇ ³Û¹ï»Õ. 2. ¹. ³Û¹: ²Û¹ñ¿Ý. Ù. ³Û¹ï»Õ, ÝáñÇó ¹»åÇ ³Û¹ï»Õ: ²Ûɳ½·. ³. Ù. áõñÇß ï»ë³Ï, ³ÛÉ Ï»ñå: ²ÛÉ áõñ»ù. Ù. áõñÇß ï»Õ: ²ÛÝáõ ½Ç. ß. áñáíÑ»ï¨: ²Ûå³Ý»É, »óÇ. Ý. ͳÕñ»É, ³Ý³ñ·»É, ³ñѳٳñÑ»É: ²ÛåÝ ³éÝ»É ï»°ë ²Ûå³Ý»É: ²Ûë, áÛ Ï³Ù áõ, áó. ·. 1. ù³ÙÇ, ÑáÕÙ. 2. ã³ñ á·Ç, ¹¨: ²Ûëñ. 1. Ù. ³Ûëï»Õ, 2. ¹. ³Ûë: ²Ûëñ ³Ý¹ñ. ³Ûë áõ ³ÛÝ ÏáÕÙ: ²Ûëñ¿Ý. Ù. 1. ÝáñÇó ³Ûëï»Õ. 2. ÝáñÇó. 3. ³Ûëï»Õ: ²ÛïÇ Ï³Ù ²Û¹Ç. 1. Ù. ³Û¹ ï»ÕÇó. 2. ¹. ³Û¹: ²ÛïÝáõÉ, ﻳÛ, ïÇ°ñ, ïáõó»³É. ã. áõéã»É: ²Ûñ, ³éÝ, Û³éÝ¿, ³ñ³Ùµ ... ·. 1. ïÕ³-

270

Ù³ñ¹. 2. ³ÙáõëÇÝ: ²éÝ Ï³Ù ³ñ³Ýó ÉÇÝ»É(ÇÙ). ³ÙáõëݳݳÉ: ²Ûñ¨ÓÇ, ³éÝ ¨ ÓÇáÛ. ·. ³ÛñáõÓÇ, ѻͻɳ½áñ: ²Ý³·³Ý, Ç. ³. Ù. 1. áõß, áõß ÙݳóáÕ, »ïÇÝ. 2. áõß Å³Ù³Ý³Ï, »ñ»ÏáÛ³Ý ¹»Ù: ²Ý³·³Ý áõñ»ÙÝ. Ù. áõß, í»ñçáõÙ: ²Ý³é. ³. ³Ý³éÇÏ, ³ÝÙ³ïã»ÉÇ: ²Ý³ñÇ, ñõáÛ, ñ»³ó. ³. 1. í³ËÏáï. 2. íÇÃ˳ñÇ, 3. áã å³ñëÇÏ: ²Ý·Çõï. ³. 1. ³Ý·ï³Ý»ÉÇ. 2. ³Ýû·áõï, ÷áõã: ²Ý·áëÝ»É, »óÇ. Ý. ³Ý³ñ·»É, ³ñѳٳñÑ»É, å³Ë³ñ³Ï»É: ²Ý¹. Ù. 1. ³ÛÝï»Õ. 2. ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï. 3. ¹. ³ÛÝ: ²Ý¹³×»É, »óÇ. Ý. Ùï³Í»É, ùÝÝ»É, ËáñÑ»É: ²Ý¹³ñÙ³Ý, ³. ³ÝËݳ٪ ³ÝÙß³Ï ÃáÕ³Í: ²Ý¹»³Û, ¹¿áÛ, áó ϳ٠Çó, ³Ý¹»³Ûù, »³Ûó. ·. ݳËÇñ (»½Ý»ñÇ, Ïáí»ñÇ): ²Ý¹¿Ý. Ù. 1. ³ÛÝï»Õ, ÝáõÛÝ ï»ÕÁ. 2. ³ÝÙÇç³å»ë, ÇëÏáõÛÝ, ï»ÕÝ áõ ï»ÕÁ: ²Ý¹áõëï. Ù. 1. ³ÛÝï»ÕÇó. 2. Ýñ³ÝÇó Ñ»ïá: ²Ý¹ëïÇÝ. Ù. 1. Ñ»Ýó ëϽµÇó. 2. í»ñÁëïÇÝ, ÝáñÇó. 3. ÇëÏáõÛÝ: ²Ý¹ñ. 1. Ù. ³ÛÝï»Õ, ¹»åÇ ³ÛÝï»Õ. 2. ¹. ³ÛÝ: ²Ý¹ñ¿Ý. Ù. 1. ÝáñÇó, ¹³ñÓÛ³É. 2. »ï. 3. ÝáõÛÝ ï»ÕÁ. 4. ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï: ²Ý˳ɳÙ. ³. ·³Ý· ãáõÝ»óáÕ, ³é³Ýó ·³Ý·Ç: ²Ý˳ۻÉ, »óÇ. Ý. ã. 1. ËÕ׳É, ËݳۻÉ, ·Ã³É. 2. ãËݳۻÉ. 3. ½·áõß³óÝ»É: ²ÝϳݻÉ(ÇÙ), ³ÝϳÛ, ³ÝÏÇ°ñ. ã. 1. ÁÝÏÝ»É. 2. íÇ׳Ïí»É. 3. Ù»éÝ»É. 4. ѳñÓ³Ïí»É, íñ³ ѳëÝ»É. 5. íñ³Ý ¹ñí»É: ²ÝÑ»¹»¹. ³. Ëáßáñ: ²ÝÑݳñÇÝ. ³. Ù. 1. ³Ýϳñ»ÉÇ, ³ÝÑݳñ. 2. ë³ëïÇÏ, ËÇëï. 3. ã³÷³½³Ýó, ËÇëï ß³ï: ²ÝÓϳÉÇ, ÉõáÛ, É»³ó. ³. ëÇñ»ÉÇ, µ³ÕÓ³ÉÇ, ϳñáïáí ÷³÷³·»ÉÇ: ²ÝÓÝ, ÓÇÝ, ÇÝù, ³Ýó. ·. 1. ³ÝÓ. 2. ÇÝùÁ:


Ú³ÝÓÇÝ áõÝ»É(ÇÙ). ѳÝÓÝ ³éÝ»É, ÁݹáõÝ»É: ²ÝÓݳõáñ, Ç, ³ó. ³. 1. Ù³ñÙÇÝ áõÝ»óáÕ, áñå»ë ³ÝÑ³ï ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ. 2. ßáõÝã áõÝ»óáÕ, ϻݹ³ÝÇ: ²ÝÓÝ»³Û. ³. Ëáßáñ, ÃÇÏÝ»Õ: ²Ýáõß³ñ³ñ, Ç, ³ó. ³. ³Ýáõ߻ջݪ ù³Õóñ³í»ÝÇù å³ïñ³ëïáÕ: ²Ýáõñ, áÛ, áó. ·. ÷³Ûï» Ï³Ù Ù»ï³Õ» ûÕ³Ï: ²Ýë³É, ³óÇ. ë³°. ã. Éë»É, Ñݳ½³Ý¹í»É, ³Ï³Ýç ¹Ý»É: ²Ýë³ëï»É, »óÇ. ã. ãÉë»É, ãÑݳ½³Ý¹í»É, ÁÙµáëï³Ý³É, ѳϳé³Ïí»É: ²ÝïÇ. 1. Ù. ³ÛÝï»ÕÇó. 2. ¹. ³ÛÝ: ²Ýó³Ý»É, ³ÝóÇ, ³°Ýó. ã. 1. ³ÝóÝ»É. 2. ·»ñ³½³Ýó»É. 3. ½³Ýó ³éÝ»É. 4. å³Ï³ë»É, ëå³éí»É. 5. Ù³ñ»É, ѳݷã»É. 6. Ùáé³óí»É: ²Ýó³õáñ, Ç, ³ó. ·. ³Ýóáñ¹, áõÕ¨áñ, ׳Ù÷áñ¹: ²ÝùÃûÉÇ. ³. Ù. ³é³Ýó ³ãùÁ óñûÉáõ, ³ãùÁ ѳé³Í: ²ßË³ï ³éÝ»É. Ý. Ý»ÕáõÃÛáõÝ å³ï׳é»É, ã³ñã³ñ»É, ³Ýѳݷëï³óÝ»É, Ñá·Ý»óÝ»É: ²ß˳ïáõÃÇõÝ. ·. 1. Ý»ÕáõÃÛáõÝ, ã³ñã³ñ³Ýù. 2. ³ß˳ï³Ýù: ²ß˳ñ. ·. áÕµ, ɳó áõ ÏáÍ, í³ÛݳëáõÝ: ²ß˳ñ ¹Ý»É, áÕµ³É, ë·³É, ɳó áõ ÏáÍ ³Ý»É: ²ß˳ñ³Ñ»Í. ³. ɳó áõ ÏáÍáí ÉÇ: ²ß˳ñ³Ý, Ç. ·. ëáõ·Çª ɳó áõ ÏáÍÇ ï»Õ: ²ß˳ñ»É, »óÇ. Ý. 1. ë·³É, áÕµ³É, ɳó áõ ÏáÍ ³Ý»É. 2. ½Õç³É: ²ß˳ñѳÑá·. ³. »ñÏñÇ Ï³Ù ³½·Ç ·áñÍ»ñÁ Ñá·³óáÕ: ²ßï³Ý³Ï, Ç, ³ó. ·. ÙáٳϳÉ, ×ñ³·³Ï³É: ²ßï»³Û Ï³Ù ²ßï¿, ï¿Ç, Çó. ·. ï»·, Ýǽ³Ï: ²å³Å³Ù³Ý. ³. Ù. ³ÝųٳݳÏ, ï³ñ³Å³Ù: ²å³Ï³Ý»É, »óÇ. Ý. 1. ³í»ñ»É, ù³Ý¹»É, ÏáñͳݻÉ. 2. åÕÍ»É: ²å³ñóݻÉ, »óÇ. ã. ·áéέݳÉ, ٻͳÙï»É, ÑáËáñï³É:

²å³ù¿Ý. Ù. ÇѳñÏ», ³Ýßáõßï, ³ñ¹³ñ¨: ²åáõé, ³åéÇ, Çó. ·. ÏáÕáåáõï, ³í³ñ: ²åñ»É(ÇÙ), »ó³Û, ã. ÷ñÏí»É, ³½³ïí»É: ²é. ÝË., ï»°ë §ø»ñ³Ï.¦ ¢ 193: ²é, Ç, Çó. ·. ³í³ñ, ÏáÕáåáõï: ²é³·³ëï, Ç, Çó ϳ٠³ó. ·. Ýáñ³Ñ³ñëÇ ¨ ÷»ë³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓݳóí³Í Ý»ñùݳë»ÝÛ³Ï-ѳñëݳñ³Ý: ²é³Ãáõñ ϳ٠³é ³Ãáõñ. Ù. áïݳï³Ï ï³Éáí, ÏáËÏñï»Éáí: ²é³ç»³õ ϳ٠½³é³ç»³õ. Ù. ³éç¨, ¹ÇÙ³óÁ: ²é³çÇ. ÝË. Ù. 1. ³éç¨Á, ¹ÇÙ³óÁ. 2. ³éç¨Çó: ²é³çÇ ³ñϳݻÉ, Ó»éݳñÏ»É, ·áñͳ¹ñ»É, Ýå³ï³Ï ¹Ý»É: ²é³çÇ ¹Ý»É. 1. Ùï³¹ñí»É, ѳÝÓÝ ³éÝ»É, ³ãùÇ ³é³ç áõݻݳÉ. 2. ³é³çÁ ¹Ý»É, Ý»ñϳ۳óÝ»É: ²é³çÇ Ï³É. ¹»ÙÝ ³éÝ»É, ¹ÇÙ³¹ñ»É: ²é³ë³Ý, Ç, ³ó ϳ٠Çó. ·. å³ñ³Ý: ²éųٳÛÝ. Ù. ÇëÏáõÛÝ, ÝáõÛÝ å³ÑÇÝ: ²éÝ»É, ³ñ³ñÇ, ³ñ³°. Ý. 1. ³Ý»É. 2. ëï»ÕÍ»É. 3. ÷áË»É, ¹³ñÓÝ»É. 4. áõݻݳÉ: ²éÝáõÉ, ³éÇ, ³é°. Ý. 1. ³éÝ»É, µéÝ»É. 2. ·ñ³í»É, ïÇñ»É. 3. ѳ÷ßï³Ï»É. 4. í»ñóÝ»É, ëï³Ý³É: ÊáõÙµ ³éÝáõÉ. ѳí³ùí»É: ²éáõ³Ù¿çù. ·. çñ³Ýóù: ²ëå³½¿Ý, Ç, ³ó. ·. ÓÇáõ ϳ٠ÓdzíáñÇ ½»Ýù áõ ½³ñ¹: ²ëå³ëï³Ý, Ç, ³ó. ·. ÓÇáõ ³Ëáé: ²ëå³ï³Ï, Ç, ³ó. ·. 1. ÏáÕáåáõïÇ Ýå³ï³Ïáí ³ñß³í³Ýù ϳï³ñáÕ Ódzíáñ ËáõÙµ. 2. Ódzíáñ ËÙµáí ³ñß³í³Ýùª ÏáÕáåáõïÇ Ñ³Ù³ñ: ²ëå³ï³Ï ë÷é»Éª ¹Ý»Éª ³éÝ»É. ³ëå³ï³Ï»É: ²ëå³ñ, Ç Ï³Ù áÛ, ³ó. ·. í³Ñ³Ý: ²ëå³ñ¿½ ϳ٠²ëå³ñ¿ë, ñǽÇ, ñÇëÇ, ë³ó ϳ٠ëÇó. ·. 1. Ódzñß³í³ñ³Ý. 2. ÑÇÝ ÑáõÝ³Ï³Ý »ñϳÛÝáõÃÛ³Ý ã³÷ (=184,97 Ù.). 3. µ³ó ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ, Ññ³å³ñ³Ï: ²ëå»ï, Ç, ³õ ϳ٠Çõ, ³ó. ·. ³í³· Çß˳Ý:

271


²ëåÝç³Ï³Ý, Ç, ³ó. ϳ٠Çó. ³. ÑÛáõñÁÝϳÉ: ²ëï. 1. Ù. ³Ûëï»Õ. 2. ¹. ³Ûë: ²ëï³Ýûñ, 1. Ù. ³Ûëï»Õ. 2. ³. ³Ûëï»ÕÇ, ³ÛÅÙÛ³Ý: ²ëï»Õ³·¿ï, ·ÇïÇ, ï³ó. ·. ³ëïÕ³·áõß³Ï, ³ëïÕ³ÑÙ³, Ùá·: ²ëï¿Ý. Ù. 1. ³Ûëï»Õ, 2. ³Ûëï»ÕÇó. 3. ³ÛÅÙí³ÝÇó: ²ëïÇ. 1. Ù. ³Ûëï»ÕÇó. 2. ¹. ³Ûë: ²ëïÇ ¨ ³ÝïÇ. ³Ûë áõ ³ÛÝ ÏáÕÙÇó: ²ëïáõëï. Ù. 1. ³Ûëï»ÕÇó, ³Ûë ÏáÕÙÇó. 2. ³Ûëï»Õ: ²ëñ, ëñáÛ Ï³Ù ñáõ, ³ëáõ, ³ëñáí ϳ٠³ë»ñµ, ³ëáõáó ϳ٠³ëñáó. ·. áã˳ñÇ µáõñ¹: ²ï»³Ý, ³ï»ÝÇ, Çó. ·. 1. ¹³ï³ñ³Ý. 2. ¹³ïáÕÝ»ñÇ Ï³½ÙÁ, ¹³ï³íáñÝ»ñ: ²ïñáõß³Ý, Ç, ³ó. ·. Ïñ³ÏÇ å³ßï³ÙáõÝùÇ ï»Õ. Ïñ³Ï³ïáõÝ, Ù»ÑÛ³Ý: ²ñ³É¿½ ϳ٠³éÉ¿½, Û³ñ³É¿½. ·. ³é³ëå»É³Ï³Ý ϻݹ³ÝÇ, áñÁ Éǽ»Éáí å³ï»ñ³½ÙáõÙ ÁÝÏ³Í ù³ç»ñÇ í»ñù»ñÁª ϻݹ³Ý³óÝáõÙ ¿ñ Ù»é³ÍÝ»ñÇÝ: ²ñ³ñ, áÛ, áó. ·. 1. áõÝ»óí³Íù, ëï³óí³Íù. 2. ßÇÝí³Íù, ß»Ýù. 3. µ»ñù, ³ñ¹ÛáõÝù: ²ñ·»ÉáõÉ, ·»ÉÇ, ·»°É. Ý. 1. ³ñ·»É»É. 2. ÷³Ï»É, µ³Ýï³ñÏ»É. 3. å³Ñ»É: ²ñ¹, áõ, áõó. ·. Ó¨, Ï»ñå³ñ³Ýù: ²ñ¹1. Ù. ³ÛÅÙ: ²ñ¹.2 ß. áõñ»ÙÝ, ³ÛëåÇëáí: ²ñÇù, »³ó. ·. å³ñëÇÏÝ»ñ: ²ñÍáõÇ, ÍáõáÛ, Íáõ»³ó. ϳ٠²ñÍÇõ, ÍáõÇ. ·. ³ñÍÇí: ²ñϳݻÉ, ³ñÏÇ, ³°ñÏ. Ý. 1. Ý»ï»É, ·ó»É. ·Ý»É. 2. ï³ñ³Í»É, ë÷é»É. 3. ÉóÝ»É. 4. ѳ·Ý»É, ѳ·óÝ»É. 5. íñ³Ý ·ó»É. 6. ÙïóÝ»É: ²ñÏ³Ý»É Ç ÙÇïë. 1. Ùï³¹ñí»É. 2. Ùï³µ»ñ»É, ÑÇß»É: Æ ·áñÍ ³ñϳݻÉ, Ç ÏÇñ ³ñϳݻÉ. ·áñͳ¹ñ»É, ÏÇñ³é»É: Ò»éÝ ³ñϳݻÉ. Ó»éݳñÏ»É: ÚÇÝùÝ ³ñϳݻÉ. Çñ ÏáÕÙÁ Ó·»É: ²ñӳϻÉ, »óÇ. Ý. 1. áõÕ³ñÏ»É. 2. ³½³-

272

ï»É. 3. ·ó»É. 4. ¹áõñë ѳݻÉ, µáÕµáç»É: ²ñٳݳÉ, ³ó³Û. ã. ½³ñٳݳÉ: ²ñÙ³ï³ùÇ. Ù. ³ñÙ³ïÝ»ñáí ѳݹ»ñÓ, ³ñÙ³ïáí ÙdzëÇÝ: ²ñáõ»ëï, Ç, Çó ϳ٠³ó. ·. 1. ³ñÑ»ëï. 2. Ñݳñ³ÙïáõÃÛáõÝ, ׳ñï³ñáõÃÛáõÝ: ²ñáõ»ëï³Ï³Ý, Ç, ³ó. ³. ·. 1. »ñ³ÅÁßï³Ï³Ý ·áñÍÇù, Ýí³·³ñ³Ý. 2. »ñ³ÅÇßï, Ýí³·áÕ: ²ñáõ»ëï³ÏÇó, ÏóÇ, ó³ó. ³. 1. ³ñÑ»ëï³ÏÇó. 2. ÷˵. ÏñáݳÏÇó: ²ñç³é, áÛ, áó ϳ٠³ó. ·. ³ã³é: ²ñï³ß¿Ï. ³. ßÇϳó³Í, ϳë-ϳñÙÇñ: ²ñï³ùáÛ. ÝË. Ù. 1. ¹áõñë, ¹áõñëÁ, ¹ÁñëÇó. 2. ½³ï. 3. Ñ»éáõ: ²ñï³ùë. Ù. ¹áõñë, ¹áõñëÁ: ²ñïûëñ. ·. ³ñóáõÝù: ²õ³·³ÝÇ, ÝõáÛ, Ý»³õ ϳ٠Ýõáí, Ý»ûù. ·. ³í³·Ý»ñ, Çß˳ÝÝ»ñ: ²õ³¹ÇÏ ²õ³ëÇÏ Ù. ³Ñ³: ²õ³ÝÇÏ

{

´ ´³·ÇÝ, ·ÝÇ, ݳó ϳ٠ÝÇó, Ý»³ó. ·. 1. ÏáõéùÇ ë»Õ³Ý. 2. ½áѳñ³Ý, ½áѳë»Õ³Ý, 3. Ïáõéù»ñÇ ï³×³ñ, Ïé³ïáõÝ, Ù»ÑÛ³Ý: ´³½Ù³Ï³Ý, Ç, ³ó. ·. 1. ë»Õ³Ý ÝëïáÕ, ë»Õ³ÝÇ Ññ³íÇñí³Í, ÑÛáõñ. 2. ë»Õ³Ý. 3. Ýëï³ñ³Ý, µ³½Ùáó. 4. Ëñ³Ë׳Ýù, ÏáãáõÝù: ´³½Ù³Ï³Ý ³éݻɪ ³ñϳݻÉ. µ³½Ù»Éáõ ï»Õ å³ïñ³ëï»É, ë»Õ³Ý ·ó»É: ´³Å, Ç, Çó. ·. µ³ÅÇÝ, ïáõñù, ѳñÏ: ´³Ý, Ç, Çó. ·. 1. Ëáëù, 2. å³ï·³Ù, å³ïí»ñ. 3. µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, Ë»Éù, ÙÇïù. 4. µ³Ý, ·áñÍ, Çñ. 5. É»½áõ: ´³Ý³õáñ, Ç, ³ó. ³. ·. 1. µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ, µ³Ý³Ï³Ý. 2. É»½áõ áõÝ»óáÕ, ËáëáÕ. 3. ˻ɳóÇ, ·ÇïáõÝ: ´³ç³Õ³Ýù, ݳó. ·. ¹³ï³ñϳµ³-


ÝáõÃÛáõÝ, óݹ³µ³ÝáõÃÛáõÝ, ß³Õ³Ïñ³ï³Ýù, ³÷»Õó÷»Õ Ëáëù»ñ: ´³éݳÉ, µ³ñÓÇ, µ³°ñÓ. Ý. 1. í»ñóÝ»É, ï³Ý»É. 2. ߳ɳϻÉ. 3. í»ñ µ³ñÓñ³óÝ»É. 4. Ù»çï»ÕÇó í»ñ³óÝ»É. 5. µ³ñÓ»É, íñ³Ý ¹Ý»É. 6. ѳٵ»ñ»É, ï³Ý»É, ¹ÇٳݳÉ. 7. ÷˵. å³ñ½»É, µ³ó³Ñ³Ûï»É: ´³ëÇÉÇëÏáë. ·. ûÓÇ ÙÇ ï»ë³Ï. ³ñù³ÛûÓ: ´³ëï»éÝ, é³Ý, éáõÝù. ·. ÷³÷áõÏ µ³½Ùáó, ·³Ñ³íáñ³Ï: ´³ñ³Ï. ·. áñëÇ ßáõÝ: ´³ñ³å³Ý, Ç, ³ó, ·. ¹éݳå³Ý: ´³ñµ³é, áÛ, áó. ·. 1. Ù³ñ¹áõ Ó³ÛÝ, Ëáëù. 2. É»½áõ, µ³ñµ³é. 3. ³Ýáñáß Ó³ÛÝ, ³Õ³Õ³Ï: ´³ñµ³é»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. 1. Ó³ÛÝ ³ñӳϻÉ. 2. ·áí»ñ·»É, »ñ·»É. 3. Ëáë»É: ´³ñÇáù. ³. Ù. ɳí, µ³ñÇ. ɳí Ï»ñåáí: ´³ñÓ, Ç, Çó. ·. 1. µ³ñÓ. 2. ·³Ñ, µ³ñÓñ Ýëï³ñ³Ý. 3. ÷˵. å³ïÇí. ³ëïÇ׳Ý: ´³ñÓñ³·³Ñù, Çó. ·. µ³ñÓñ ·³Ñ, µ³ñÓñ ³Ãáé: ´³ñëÙáõÝù, Ù³Ýó. ·. ͳéÇ µ³ñ³Ï ×ÛáõÕ»ñÇ ËáõñÓ, áñ ùáõñÙ»ñÁ µÁéÝáõÙ ¿ÇÝ Ó»éÝ»ñÇݪ ½áÑ ³Ý»Éáõ ųٳݳÏ: ´³ñù, ñáõó, ñáõù. ·. 1. µÝ³íáñáõÃÛáõÝ. 2. ëáíáñáõÃÛáõÝ. 3. ϳñÍÇù, ëϽµáõÝù. 4. »Õ³Ý³Ï, Ï»ñå: ´³ó, ³õ, ûù. ³. µ³ó: Æ µ³óÇ. Ù. µ³ó ï»Õ, ¹áõñë ï»Õ: ´³ó Ç. ÝË. ½³ï, áõñÇß, µ³óÇ, ³é³Ýó: ´³ó³Ï³Ý. Ç ³ó. ³. Ñ»é³íáñ, Ñ»éáõÝ ·ïÝíáÕ: ´³ó³ïñ»É, »óÇ. Ý. ³ñӳϻÉ, ·ó»É, Ý»ï»É: ´»Ï³Ý»É, µ»ÏÇ, µ»°Ï. Ý. 1. Ù³ë-Ù³ë ³Ý»É, Ïïñï»É. 2. Ïáïñ»É, ÷ßñ»É. 3. å³ïé»É, µ½Ïï»É. 4. áõÅÁ Ïáïñ»É, ïϳñ³óÝ»É. 5. í³Ë»óÝ»É: ´»ñ¹»³Ý. ·. 1. µ»ñ¹»ñ. 2. µ»ñ¹³å³ÑÝ»ñ: ´¨»é, Ç, ³ó. ·. 1. ·³Ù, Ù»Ë. 2. ³é³Ýóù. 3. Ï»ÝïñáÝ:

´ÇÅ, µÅáÛ. ·. ³ãùÇ Ï»Õï, ×åáõé: ´Ý³Ï, Ç, ³ó. ·. ³. 1. µáõÝ µÝ³ÏÇã, ï»Õ³óÇ. 2. µáõÝ ï»ÕÁ. 3. µáõÝ, µÝÇÏ, ѳñ³½³ï: ´Ý³õ, Ç, Çó. 1. ³. µáÉáñ, ³Ù»Ý. 2. Ù. µáÉáñáíÇÝ, ³Ù»Ý¨ÇÝ, Çëå³é: Àݹ µÝ³õ. 1. ³Ù»Ý ï»Õ, ³Ù»Ýáõñ»ù. µáÉáñÁ ÙdzëÇÝ, Áݹ³Ù»ÝÁ: ´áÏ. ³. Ù. µáµÇÏ, áï³µáµÇÏ, µáµÇÏ áïùáí: ´áñµáñÇï, ´áñµáñÇïáÝ. ³. í³í³ßáï, ó³Ýϳë»ñ, ³Ý³é³Ï, åÇÕÍ: ´áõéÝ, µéÇÝ Ï³Ù µé³Ý, µé³Ùµ, µéáõÝù. ·. 1. µáõé, Ó»éù. 2. ϳñáÕáõÃÛáõÝ, Çß˳ÝáõÃÛáõÝ: ´áõéÝ Ñ³ñϳݻÉ. 1. Ó»éù ½³ñÏ»É, Ó»éݳñÏ»É, ëÏë»É. 2. µéÝ»É: Æ µáõéÝ ³ñϳݻÉ, ½µé³Ùµ ³Í»É. µéÝ»É, Ó»éùÁ ·ó»É: ´éݳݳÉ, ³ó³Û. ã. µéÝáõÃÛ³Ùµª áõÅáí ïÇñ»É, Çñ Ó»éùÇ ï³Ï å³Ñ»É: ´ñ»É, »óÇ. Ý. ÷áñ»É, ù³Ý¹»É: ´ñ¿ï, µñÇïÇ, ï³ó. ·. Çß³Ù»Õáõ: ¶ ¶³Ñ, áõ ϳ٠áÛ, áõó, ݳ¨ª Ç, Çó. ·. 1. ·³Ñ. 2. å³ïÇí, Çß˳ÝáõÃÛáõÝ, 3. µ³ñÓñ ï»Õ, ¹³ñ³í³Ý¹: ¶³ÑáÛù, áÛÇó. ·. 1. ³ñù³Û³Ï³Ý ·³Ñ. 2. óËï, ³ÝÏáÕÇÝ, Ù³Ñ׳ϳÉ. 3. å³ï·³ñ³Ï: ¶³Õï. Ù. ·³ÕïÝÇ, ·³Õïݳµ³ñ: ¶³Õï³·áÕûÝù. ·. ͳÍáõÏ Ñݳñù, ·áÕáõÃÛáõÝ: ¶³Ûé, Ç, Çó. ·. ó»Ë, ïÇÕÙ: ¶³Ý, Ç, Çó. ·. Í»Í: ¶³Ý ѳñϳݻÉ. ͻͻÉ, Ó³ÕÏ»É, ï³Ýç»É: ¶³ÝÓ, áõ, áõó. ¨ Ç, Çó. ·. 1. ·³ÝÓ. 2. ·³ÝÓ³ñ³Ý. 3. ѳñÏ: ¶³õ³é³å»ï, Ç, ³ó. ·. ·³í³éÇ, ·ÛáõÕǪ ï³Ý í»ñ³Ï³óáõ, ·áñͳϳÉ, ïÝï»ë: ¶»ÉáõÉ, ·»ÉÇ, ·»°É. Ý. áÉáñ»É, ïñáñ»É, ë»ÕÙ»É, ×Ýß»É, ×½Ù»É: ¶»Ñ»Ý, Ç Ï³Ù áÛ, Çõ. ·. ¹ÅáËù: ¶»Õ, áÛ, áó. ·. 1. ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ. 2. »ñ»ë, ¹»Ùù:

273


¶»Õ³å³ïß³×. ³. í³Û»Éã³ï»ë, í³Û»Éã³·»Õ: ¶»ï³éáõ. ·. ·»ïÇó µ³Å³Ýí³Í ³éáõ: ¶»ï³í¿Å ϳ٠·»ï³í¿Åë ³éÝ»É, ÉÇÝ»É(ÇÙ). ·»ïÇ Ù»ç ÁÝÏÕÙ»É, ÁÝÏÕÙí»É: ¶»ïݳµ»Ï. ³. Ù»ñÏ ·»ïÝÇ íñ³ å³éÏáÕ: ¶»ïݳËßïÇ. ³. ï»°ë ¶»ïݳµ»Ï: ¶¿ß, ·ÇßáÛ, áó ϳ٠áõó, ¨ Ç. ·. Ù³ñ¹áõ ϳ٠ϻݹ³Ýáõ ¹Ç³Ï, É»ß: ¶¿ß ·¿ß, ·¿ß³·¿ß. Ù. å³ï³é-å³ï³é, Ïïáñ-Ïïáñ, µ½ÇÏ-µ½ÇÏ: ¶¿ç, ·ÇçáÛ, áó ϳ٠Ç, ³ó. ·. 1. óó, Ëáݳí. 2. ó³Ýϳë»ñ, ³Ý³é³Ï: ¶Å¹Ù»É(ÇÙ), »ó³Û ϳ٠¶Å¹ÙÝ»É(ÇÙ), Ý»ó³Û. ã. ËáÅáéí»É: ¶Õ½ÇÏ Ï³Ù ¶Õ½áõÏ, ½ÏáÛ. ·. Ý»ïÇ ÏáÃÁ: ¶á°·, ·á·çÇñ, ·á·çÇù, ó»ë, óáõù, ó»Ý. (å³Ï³ë³íáñ µ³Û). ³ë³°, ³ë»ë: ¶á·ó»ë ÿ ϳ٠ÇÙÝ, ϳñÍ»ë û, ѳٳñÛ³ û: ¶áÉ, ·áÙ, ·áë, ·áÛ... (å³Ï³ë³íáñ µ³Û). ÉÇÝ»É, ·áÛáõÃÛáõÝ áõݻݳÉ: ¶áé»Ë, Ç Ï³Ù áÛ. ·. í³ÛñÇ ×³Ýת µáéÇ ÝÙ³Ý, Ódzµáé: ¶áéáõÃÇõÝ, ·. áË, ÃßݳÙáõÃÛáõÝ: ¶áñͳϳÉáõÃÇõÝ. ·. ·áñÍ³Ï³É ÉÇÝ»ÉÁ, í»ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ: ¶áñͳéÝáõÃÇõÝ, ·. ·áñÍÇ Ó»éݳñÏ»ÉÁ, Ó»éݳñÏáõÙ: ¶áñÍ»É, »óÇ. Ý. 1. µ³Ý»É, ³ß˳ï»É. 2. ³Ý»É. 3. Ý»ñ·áñÍ»É, ³½¹»É: ¶áñÍûÝ, Ç, ³ó ϳ٠Çó. ³. µ³ÝáÕ, ³ß˳ïáÕ, ·áñÍáõÝÛ³: ¶áõµ, ·µáÛ. áó ϳ٠·µÇ. ·. ÷áë, Ñáñ, íÇÑ, ËáñËáñ³ï: ¶áõÙ³ñ»É, »óÇ. Ý. ѳí³ù»É, ÅáÕáí»É: ¶áõݳÏ, Ç, ³ó. ·. 1. ·áõÛÝ. 2. Ï»ñå, ï»ë³Ï, »Õ³Ý³Ï. 3. ÝË. ÝÙ³Ý, å»ë, Ó¨áí: ¶áõݳÏ-·áõݳÏ, ·áõÛÝÁ½·áõÛÝ, ï»ë³Ï-ï»ë³Ï, å»ë-å»ë: ¶ñ·»É, »óÇ. Ý. ÷³÷áõÏ å³Ñ»É, ÷³Û÷³Û³Ýùáí ٻͳóÝ»É, ÷³Û÷³Û»É: ¶ñÇã, Ç, ³ó. ·. ·ñ³·Çñ:

274

¸ ¸³¹³ñ»É. »óÇ, ¸³¹³ñÇÙ, »ó³Û. ã. 1. ѳݷÇëï ³éÝ»É, ѳݷëï³Ý³É, ¹³¹³ñ»É, ÙݳÉ. 2. ˳ճÕí»É. 3. Ç稳ݻÉ, ûè³Ý»É: ¸³Ñ»Ï³Ý, Ç, ³ó. ·. ÑÇÝ ÑéáÙ»³Ï³Ý ³ñͳà ϳ٠áëÏÇ ¹ñ³Ù. ¹»Ý³ñ: ¸³Ý¹³ã»É, »óÇ. ã. 1. »ñ»ñ³É, ï³ï³Ýí»É. 2. Ùïùáí ï³ï³Ýí»É, óݹ³µ³Ý»É: ¸³ßÝ, ßÇÝ, ßÇÝù, ß³Ýó. ·. áõËï, å³ÛÙ³Ý, ¹³ßÇÝù: ¸³éݳÏáéáã. ³. ¹³éݪ áÕµ³ÉÇ ³Õ³Õ³Ïª ×Çã: ¸³ëï³Ï»ñï, Ç, ³ó ϳ٠Çó. ·. 1. Ù»ÏÇ ÏáÕÙÇó ÑÇÙÝí³Í ³í³Ý, ·ÛáõÕ, ³·³ñ³Ï, ϳÉí³Íù, ù³Õ³ù. 2. Ó»éùÇ ³ß˳ï³Ýù, Ó»é³Ï»ñï: ¸³ëï³å³Ý, Ç, ³ó. ·. ÃñÇ ÏáÃ, »ñ³Ë³Ï³É: ¸³ëï³é³Ï, Ç, ³ó. ·. Ó»éùÇ ëñµÇã, ³ÝÓ»éáóÇÏ: ¸³ï»É, »óÇ. ¸³ïÇÙ, »ó³Û. Ý. 1. ¹³ï³ëï³Ý ³Ý»É, í×Çé ³ñӳϻÉ. 2. ¹³ï³å³ñï»É. 3. å³ïÅ»É: ¸³ñ, Ç, Çó. ·. 1. µ³ñÓñ ï»Õ, µ³ñÓñ³í³Ý¹³Ï. 2. ·»ïÇ ³÷: ¸³ñÇõ ¹³ñÇõ. ÙÇÝ㨠³÷»ñÁ Éóí³Í, É»÷-É»óáõÝ (·»ïÇ Ñáë»ÉÁ): ¸³ñ³õ³Ý¹. Ç, ³ó. ·. µ³ñÓñ ï»Õ: ¸³ñÓáõó³Ý»É, ÓáõóÇ, Óá°. åµ. ¹³ñÓÝ»É, ÷áË»É: ¸»·»ñ»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. 1. ÙÇ ï»Õ ÙݳÉ. 2. ÙÇ µ³Ýáí ½µ³Õí»É, å³ñ³å»É, áõëáõÙݳëÇñ»É: ¸»É÷ÇÝ, ÷ÇÝÇ Ï³Ù ÷ÝÇ, ³ó. ·. Íáí³ÛÇÝ Ï³ÃݳëáõÝ Ï»Ý¹³ÝÇ. ¹»ÉýÇÝ: ¸»ÕÝ»ÕÇ, ·. ¹»Õ, ׳ñ: ¸»Ý, Ç, Çó. ·. ÏñáÝ, ѳí³ïù: ¸»ëå³Ý, Ç, ³ó. ·. Éáõñ ï³ÝáÕ, å³ï·³Ù³íáñ: ¸»ñµáõÏ, µÏÇ, ϳó. ³. ·. Ëáñ¹áõµáñ¹ª ù³ñù³ñáï ï»Õ: ¸¿Ù, ¹ÇÙÇ, ¹ÇÙ³õ, ¹¿Ùù, ¹ÇÙ³ó, ·. 1. »ñ»ë, ¹»Ùù. 2. ÏáÕÙ, ¹ÇÙ³óÁ, ¹»ÙÁ. 3. ï»ëù, Ï»ñå. 4. Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ:


¼¹¿Ù áõÝ»É(ÇÙ). ¹»ÙÝ ³éÝ»É, ¹ÇÙ³¹ñ»É: Æ ¹ÇÙÇ Ï³Ù ½¹ÇÙÇ Ñ³ñϳݻÉ(ÇÙ). Áݹѳñí»É, ½³ñÝí»É, ѳݹÇå»É: ¸¿å, ¹ÇåÇ, ³ó. ·. 1. ¹Çåí³Í, ¹»åù, ³Ýóù. 2. ³éÇÃ: Æ ¹¿å »É³Ý»É. ѳñÙ³ñ ·³É, ѳçáÕí»É: ¸¿ï, Ç, ³ó. ·. 1. ¹ÇïáÕ, 2. ¹Çï³Ýáó. 3. Ýå³ï³Ï: ¸¿ï áõÝ»É(ÇÙ). áõß ¹Ý»É: ¸¿ï³ÏÝ áõÝ»É(ÇÙ). 1. áõßÇáõßáí ݳۻÉ. 2. ëå³ë»É. 3. ½ÝÝ»É, Ñ»ï³Ëáõ½»É: ¸¿ï³ÏÝ Ç í»ñ áõÝ»É Ï³Ù ³Ùµ³éݳÉ. ³ãù»ñÁª ѳ۳óùÁ í»ñ µ³ñÓñ³óÝ»É ¹Çï»Éáõ ѳٳñ, ݳۻÉ: ¸Åݹ³Ï, Ç, ³ó. ³. ¹³Å³Ý, ËÇëï, ͳÝñ, ³Ýï³Ý»ÉÇ, ã³ñ³ã³ñ: ¸ÅÝ»³Û, Ý¿Ç, Çó. ³. ã³ñ, ¹Åݹ³Ï: ¸Ç, áÛ, áó. ·. ¹Ç³Ï: ¸Ç³Ï³åáõï, åïÇ, ï³ó ϳ٠ïÇó. ·. ¹Ç³ÏÁ ÏáÕáåïáÕª óɳÝáÕ: ¸ÇÙ»É, »óÇ. ã. ¹»åÇ ³é³ç ·Ý³É, ÁÝóݳÉ, ѳñÓ³Ïí»É: ¸ÇÙ»óáõó³Ý»É, óáõóÇ, óá°. åµ. í³½»óÝ»É, ùß»É: ¸Çå³Ý. ³. ѳñÙ³ñ, å³ïß³×: ¸Çå³Ý »É³Ý»É ϳ٠å³ï³Ñ»É. ¹Çåã»É, ½³ñÝí»É, ¹»Ù »ÉÝ»É: ¸Çå»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. ѳݹÇå»É, å³ï³Ñ»É: ¸Çåáõ³Í, áÛ, áó. ·. ¹»åù, å³ï³ÑÙáõÝù: ¸Çñ, ¹ñÇ, Çó. ݳ¨ ¹ñáÛ, áó. ·. 1. ¹Çñù. 2. ϳñ·, Ï»ñå: ¸Çõ³Ý, Ç, ³ó. ·. å»ï³Ï³Ý ·ñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ í³ñ»Éáõ ï»Õ, ¹Çí³Ý³ïáõÝ: ¸ÇõÃ, Ç, ³ó ϳ٠Çó. ·. ϳ˳ñ¹, íÑáõÏ, ÃáíÇã, Ùá·: ¸Çõñ, Ç, Çó. ³. 1. ¹ÛáõñÇÝ, Ñ»ßï. 2. ѳ׻ÉÇ, ³ËáñÅ»ÉÇ, ¹áõñ»Ï³Ý. 3. ·. ³Ý¹áññáõÃÛáõÝ, ѳݷëïáõÃÛáõÝ, ѳݷÇëï: ¸Çõó³å³ßï, Ç, Çó. ³. Ïé³å³ßï, ѻóÝáë³Ï³Ý ³ëïí³ÍÝ»ñ å³ßïáÕ: ¸Çù, ¹Çó. ¹Çûù, ·. ѻóÝáë³Ï³Ý ³ëïí³ÍÝ»ñ, ã³ëïí³ÍÝ»ñ:

¸áÛ½Ý. ³. Ù. 1. ùÇã, ÷áùñ ã³÷áí. 2. ³ÝÝß³Ý, ãÝãÇÝ: ¸áõ½Ý³ù»³Û, ù¿Ç, Çõ ϳ٠ùõáÛ, ùáÛ, ù¿Çó ϳ٠ù»³Ûó, ù»ûù. ³. 1. ãÝãÇÝ, ûè. 2. ùÇã. 3. Ù. ÙÇ ùÇã, ÷áùñ ã³÷áí: ¸áõéÝ, ¹ñ³Ý, ¹ñáõÝù, ¹ñ³Ýó. ·. 1. ¹áõé. 2. ó·³íáñ³Ï³Ý å³É³ï, ³ñùáõÝÇù: ¸åñáõÃÇõÝ. ·. 1. ·ñáõÃÛáõÝ, ·Çñ. 2. ·ñ³·ÇïáõÃÛáõÝ. 3. ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ·Çñù: ¸ëñáí»É, »óÇ. ϳ٠¸ñëáí»É, »óÇ. Ý. å³ñë³í»É, ѳݹÇٳݻÉ, ݳ˳ï»É: ¸ñ³ÝÇÏ, ÝÏÇ, Ýϳó. ·. å³É³ï³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³: ¸ñ¹áõ»óáõó³Ý»É, óáõóÇ, óá°. åµ. ¹ñ¹í»óÝ»É, ˳Ëï»É, »ï ¹³ñÓÝ»É, ßáõé ï³É: ¸ñûß»É, »óÇ. Ý. ù³Ý¹³Ï»É, ï³ß»Éáíª ù»ñ»Éáí Ïáõéù ßÇÝ»É: º ºÃ¿. ß. 1. »Ã». 2. û: ºÉ, Ç, Çõ, »Éù, »ÉÇó, »ÉÇõù. ·. 1. ¹áõñë »ÉÝ»ÉÁ. 2. ³Ýóù, ׳ݳå³ñÑ. 3. í»ñç. 4. ͳ·»ÉÁ: ºÏ, Ç, ³ó. ·. »Ïíáñ, ¹ñë»óÇ, å³Ý¹áõËï, ·³ÕóϳÝ: ºÕ»éÝ, é³Ý ϳ٠ñ³Ý, »Õ»ñáõÝù ϳ٠»Õ»ñù. ·. ã³ñÇù, íݳë: ºÕÍ. ·. 1. ÷ã³óÝ»ÉÁ, ³í»ñ»ÉÁ, ³å³Ï³Ý»ÉÁ. 2. Ñ»ñù»ÉÁ, Ù»ñÅ»ÉÁ: ºÕÏ»ÉÇ, ÉõáÛ, É»³ó. ³. Ë»Õ×, Ãßí³é, áÕáñÙ»ÉÇ: ºÕÝ, »ÕÇÝ, »ÕÇÝù, »Õ³Ýó. ·. »ÕÝÇÏ: ºÕáõÏ. Ó. ³í³¯Õ, í³¯Û, ³÷ëá¯ë, í³¯Ë: ºÕçÇõñ, ç»ñ, ç»ñµ. ·. 1. Ïáïáß. 2. »Õç»ñ»ÝÇ Í³éÇ åïáõÕÁ: ºÕçÇõñ ³Í»É. ·áéέݳÉ, ÑáËáñï³É: ºé³É, ³óÇ Ï³Ù ³ó³Û. ã. 1. »é³É. 2. í³éí»É, µáñµáùí»É. 3. íËï³É: ºïÕ, »ï»Õ. ·. ï»Õ: ºñ³·, Ç, »ñ³·ù ϳ٠·áõÝù. ³. Ù. ³ñ³·, ßáõï, ëñÁÝóó, ßáõïáí: ºñ³·³½, Ç, Çó. Ñá·Ý. »ñ³·³½³Ýù. ·.

275


óϳñ¹, ó³Ýó ϳ٠áõéϳݪ ϻݹ³ÝÇÝ»ñ µéÝ»Éáõ ѳٳñ: ºñ³½³·¿ï, ·ÇïÇ, ³ó. ³. 1. »ñ³½³Ñ³Ý, »ñ³½ Ù»ÏÝáÕ. 2. ëÇÝ »ñ³½Ý»ñáí, »ñ³½³Ï³Ý µ³Ý»ñáí ³åñáÕ: ºñ³Ë³Ý, Ç, ³ó. ·. 1. ë»Õ³Ý, ë»Õ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝ. 2. ËáõÙµ: ºñ³Ý»É, »óÇ. Ý. »ñ³ÝÇ ï³É, »ñ³ÝÇ ³ë»É: ºñ³ë³Ý, Ç, ³ó. ºñ³ë³Ý³Ï, Ç. ³ó. ·. ë³ÝÓ: ºñµ»ÙÝ. Ù. 1. »ñµ»ÙÝ. 2. ÙÇ ³Ý·³Ù, ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï: ºñµ»ù ϳ٠ºñµ¿ù. Ù. »ñµ»ÙÝ: ºñµ»ù »ñµ»ù. Ù. »ñµ»ÙÝ-»ñµ»ÙÝ: ºñ¹, áÛ, áó. ·. 1. »ñ¹ÇÏ, 2. ïáõÝ, ÁÝï³ÝÇù: ºñ¹ÙÝ»óáõó³Ý»É, óáõóÇ, óá°. åµ. »ñ¹í»óÝ»É, »ñ¹í»É ï³É: ºñ»Ï. ·. »ñ»Ïá: ²é »ñ»Ïë, Áݹ »ñ»Ïë. »ñ»ÏáÛ³Ý ¹»Ù: ºñ»Ïáñ»³Û, »³Ûù, »³Ûó. ³. ·. »ñ»ÏáÛÇ, »ñ»ÏáÛ³Ý, »ñ»ÏáÛ³Ý å³ÑÁ: Ú»ñ»Ïáñ»³Û. Ù. »ñ»ÏáÛÇó, ÇñÇÏí³ÝÇó: ºñ»ÏáñÇ, ñõáÛ, ñ»³ó. ·. »ñ»Ïá: ºñ»ÏáñÇÝ. 1. ³. »ñ»ÏáÛ³Ý, ÇñÇÏݳÛÇÝ. 2. Ù. »ñ»ÏáÛ³Ý ¹»Ù, ÇñÇÏݳ¹»ÙÇÝ: ºñ»ë, Ç. ٳݳí³Ý¹ª ºñ»ëù, ë³ó, ûù. ·. 1. ¹»Ùù. 2. ³ÝÓ. 3. ³ãù: Ú»ñ»ë³ó. 1. ÏáÕÙÇó, ³éç¨Çó. 2. Áݹ¹»Ù: ºñ»õ»óáõó³Ý»É, óáõóÇ, óá° åµ. óáõÛó ï³É, »ñ¨³óÝ»É: ºñ»ù軳Ý. ³. »ñ»ù ͳÛñ áõÝ»óáÕ (Ý»ï): ºñ¿ ϳ٠¾ñ¿, áÛ, áó. ·. í³ÛñÇ Ï»Ý¹³ÝǪ áñë³ÉÇ ¨ áõï»ÉÇ: ºñÇí³ñ, Ç, ³ó. ·. ³ñ³·³í³½ ÓÇ, ÝÅáõÛ·: ºñϳÛݳÙï»É, »óÇ. ã. ѳٵ»ñáÕª Ý»ñáÕ³ÙÇï ÉÇÝ»É: ºñϳÛݳÝÇëï, ÝëïÇ, Çõ. ³. »ñϳñ ÝÇëï ϳ٠¹Çñù áõÝ»óáÕ, »ñϳÛݳÓÇ·: ºñϳÝ, Ç, ³ó ϳ٠Çó. ·. »ñϳÝù, çñ³Õ³óÇ ù³ñ: ºñϳù³ÝãÇõñ, ÇõñáÛ, ñáó ϳ٠ñÇó. ³. ·. »ñÏáõëÝ ¿É: ºñÏ»³Ù. ³. »ñϳÙÛ³, »ñÏáõ ï³ñí³: ¼»ñÏ»³Ù. Ù. »ñÏáõ ï³ñí³ ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ: ºñÏÇÝ, ÏÝÇ, ݳõ, ÝÇõ, ºñÏÇÝù, ÏÝÇó, Çõù, ·. »ñÏÇÝù:

276

ºñÏÇñ, ÏñÇ, ñ³õ. ·. 1. ÑáÕ³·áõݹ, »ñÏñ³·áõݹ. 2. »ñÏñÇ ÙÇ Ù³ë, ·³í³é. 3. ³ß˳ñÑ. 4. »ñÏñÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñ, Ù³ñ¹ÇÏ. 5. ÑáÕ, ·»ïÇÝ: ºñÏÇñ å³·³Ý»É ϳ٠ºñÏÇñå³·³Ý»É, å³·Ç, å³°·. »ñÏñå³·»É, »ñÏÁñå³·áõÃÛáõÝ ³Ý»É: ºñÏÇõÕ³Í, Ç, ³ó ϳ٠Çó. ³. 1. ³ëïí³Í³í³Ë, ³ëïí³Í³å³ßï, ³é³ùÇÝÇ. 2. í³Ë»óáÕ, »ñÏãáï: ºñÏÇõÕáõÏ Ï³Ù ºñÏ»ÕáõÏ. ·. í³Ë: ºñÏÝ, ϳÝ, ÏáõÝù, ³Ýó. ·. ÍÝݹ³µ»ñ³Ï³Ý ó³í, »ñÏáõÝù: ºñÏݳ¹¿½, ¹Ç½Ç, ³ó. ·. µ³ñÓñ, »ñϳñ, Ñëϳ۳ã³÷: ºñÏáï³ë³Ý, Ç, Çó. Ã. ï³ëÝ»ñÏáõ: ºñÏáõ³Ý³É, ³ó³Û. ϳ٠ڻñÏáõ³Ý³É, ³ó³Û. ã. »ñÏÙï»É, ϳëϳͻÉ, ï³ñ³Ïáõë»É: ºñÏáõáñÇ, ñõáÛ, ñÇù, ñ»³ó. ³. ·. ½áõÛ·, çáõËï, »ñÏíáñÛ³Ï: ºñÏáù»³Ý, ÏáóáõÝó, ºñÏáùÇÝ, ÏáóáõÝ. Ã. »ñÏáõëÝ ¿É: ºñ÷Ý, Ç, Çõ, »ñ÷áõÝù, ÷ÝÇó. ·. ·áõÛÝ, »ñ³Ý·: ºñ÷Ý »ñ÷Ý. ·áõÛݽ·áõÛÝ, å»ëå»ë: ºõÕ ï»°ë ÆõÕ: ºûóݻù»³Ý, Ý»óáõÝó, ºûóݻùÇÝ, óáõÝ. Ã. ÛáÃÝ ¿É: ¼ ¼³½Çñ, Ç, ³ó. ³. ½½í»ÉÇ, ·³ñß»ÉÇ: ¼³ÑÇ Ñ³ñϳݻÉ(ÇÙ), ѳñ³Û, ѳñ»³É. ã. ë³ñë³÷³Ñ³ñ ÉÇÝ»É, ËÇëï í³Ë»Ý³É, ½³ñÑáõñ»É: ¼³Ý·Çï»É, »óÇ. ã. í³Ë»Ý³É, »ñÏÛáõÕ Ïñ»É: ¼³é³ç»³õ, ç»ûù. Ù. ³éç¨Á, ¹ÇÙ³óÁ: ¼·³óáõó³Ý»É, óáõóÇ, óá°. åµ. 1. ·Çï³Ïó»É ï³É, ѳëϳóÝ»É. 2. ï»Õ»Ï³óÝ»É, ÇÙ³óÝ»É: ¼·»ÝáõÉ, ½·»ó³Û, óÇ°ñ. Ñ. ѳ·Ý»É, ѳ·Ýí»É: ¼»ÝáõÉ, ½»ÝÇ, ½»°Ý. Ý. 1. ÙáñûÉ, íǽÁ Ïïñ»É. 2. ½áÑ»É, ³Ý³ëáõÝ ÙáñÃ»É ½áÑÇ Ñ³Ù³ñ. 3. Ïïñ»É:


¼»é³É, ³óÇ Ï³Ù ³ó³Û, é³°. ã. 1. ëáÕ³É. 2. íËï³É: ¼»ñÍáõóÇã, óãÇ, óã³ó. ³. ³½³ïáÕ, ÷ñÏáÕ: ¼¿Ý, ½ÇÝáõ, áõó ϳ٠Çó. ·. ½»Ýù: ¼Ç. ß. 1. áñ. û. 2. áñå»ë½Ç. 3. áñáíÑ»ï¨: ¼Ç±. ¹. DZÝã, ÇÝãá±õ, 2. ÇÝãå»±ë, DZÝã å³ï׳éáí: ¼Ç³±ñ¹. Ù. 1. ÇÝãå»±ë. 2. ÇÝãá±õ. 3. ½Ç³ñ¹. ÇÝãå»ë áñ: ¼ÏÝÇ. 1. ÝË. »ï¨Çó, »ï¨. 2. Ù. Ñ»ïá: ¼ÏÝÇ ÉÇÝ»É(ÇÙ). Ñ»ï³Ùáõï ÉÇÝ»É, Ñ»ï³åݹ»É: ¼Ñ»ï. ÝË. Ñ»ïùáí, »ï¨Çó: ¼Ùáõéë, ½ÙéëáÛ Ï³Ù ëÇ, ë³õ, ë³ó, ëûù. ·. ÙÇ ï»ë³Ï ³Ýáõß³Ñáïª ¹³éݳѳ٠ËáõÝÏ Ï³Ù Ë»Å: ¼ÙéÝ»ÝÇ, ÝõáÛ, Ý»³ó. ·. ½Ùáõéë ïíáÕ Í³é: ¼áõ³ñ³Ï, Ç, ³ó. ·. ÑáñÃ, »½: ¼áõ³ñ³÷³Ï ϳ٠¼áõ³ñ³Ï³÷³Ï, Ç. ·. ·áÙ, ÷³ñ³Ë: ¼ûñ, áõ, ñ³ó, ñûù ¨ ñ³õ, ñáí, ñáó, ñûíù. ·. ½áñù: ¼ûñ ѳï³Ý»É ϳ٠¼ûñ ³éÝ»É. ½áñù ѳí³ù»É: ¼ûñ³ÅáÕáí ÉÇÝ»É(ÇÙ) ϳ٠³éÝ»É. ½áñù ѳí³ù»É: ¼ûñ³Ï³Ý, Ç, ³ó. ·. 1. ½ÇÝíáñÝ»ñ. 2. å³Ñ³å³Ý ½áñù: ¼ûñ¿Ý. 1. ÝË. ÝÙ³Ý, å»ë, Ï»ñå. 2. Ù. ß. ûñÇݳÏ, ûñÇݳÏÇ Ñ³Ù³ñ. 3. ǵñ, áñå»ë û: ¼ûñ ѳݳ峽. Ù. 1. ³Ù»Ý ûñ, ÙÇßï. 2. ³ÙµáÕç ûñÁ: ¼ûñáõÃÇõÝ. ·. 1. áõÅ, ù³çáõÃÛáõÝ. 2. Ññ³ßù, ëù³Ýã»ÉÇù. 3. ½áñù: ¾ ¾, ¿Ç. ٳݳí³Ý¹ª ¿Ý ϳ٠¿ÝÝ, ¿ÇÝ, ½¿Ý, Û¿¿Ý. ·. 1. ݳ áñ ϳ, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ, ·áÛáÕ, ¿³Ï, ³ñ³ñ³Í. 2. ³ëïí³Í, ï»ñ: ¾, ¿Ç, ¿ù, ¿Çó ϳ٠¿³ó ϳ٠¿áó. ¹. ÇÝã áñ ϳ, ݳ áñ ϳ, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ, ³ñ³ñ³Í, ¿³Ï: ¾¯ »ñµ»ÙÝ, ¿° ½Ç, ¿° áõñ»ù. Ù. 1. »ñµ»ÙÝ,

Ù»ñÃ, å³ï³ÑáõÙ ¿ áñ, ϳ áñ, ϳ ï»Õ. 2. ÙÇ ÏáÕÙÇó: ¾áõÃÇõÝ. ·. 1. ·áÛ³óáõÃÛáõÝ, µÝáõÃÛáõÝ. 2. ·áÛáõÃÛáõÝ, ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ, Çñáù ÉÇÝ»ÉÁ. 3. ÇÝùݳ·áÛáõÃÛáõÝ, ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ, ³ëïí³Í. 4. ·áõÛù, ÇÝãù, áõÝ»óí³Íù, ëï³óí³Íù. 5. ¿³Ï: ¾ñ¿ ï»°ë ºñ¿: À ÀÙµ»ñ³Ý»É, »óÇ. Ý. Ù»ÏÇ µ»ñ³ÝÁ ÷³Ï»É, Ó³ÛÝÁ Ïïñ»É ï³É, ëïÇå»É Éé»É, Éé»óÝ»É, ë³ÝÓ»É: ÀÙµéÝ»É, »óÇ. Ý. 1. µéÝ»É, Ó»éùÁ ·ó»É. Ó»ñµ³Ï³É»É. 2. ѳëϳݳÉ, ѳëáõ ÉÇÝ»É, Ùïùáí ÁÙµéÝ»É, ·ÉËÇ ÁÝÏÝ»É. 3. áñë³É: Àݹ. ÝË. ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ ï»°ë §ø»ñ³Ï.¦ ¢ 196: Àݹ ³é³ç. Ù. ³éç¨Á: Àݹ ³é³ç »É³Ý»É, »ñóÉ. 1. ѳݹÇå»É, å³ï³Ñ»É. 2. ¹ÇÙ³íáñ»É: Àݹ³ñٳݳÉ, ³ó³Û. ã. 1. ËÇëï ½³ñٳݳÉ, ³åß»É. 2. ÃÙñ»É, ³Ý½·³Û³Ý³É, ÷³Ûï³Ý³É, ϳñϳٻÉ, ë³éã»É: Àݹ¹¿Ù ϳ٠Áݹ ¹¿Ù. ÝË. 1. ѳϳé³Ï, Ý»ñѳÏ, ¹»Ù. 2. ¹ÇÙ³ó, ѳݹÇÙ³Ý, ¹»Ùáõ¹»Ù: Àݹ¹¿Ù ÉÇÝ»É(ÇÙ). Ý»ñϳ۳ݳÉ, ѳݹÇå»É: Àݹ¹Çٳϳó, Ç, ³ó. ³. 1. ¹»Ù ϳݷÝáÕ, ¹ÇÙ³¹ñáÕ, ѳϳé³Ïáñ¹. 2. Ý»ñѳÏ, ѳϳé³Ï: Àݹ»Éáõ½³Ý»É, Éáõ½Ç, Éá°, ½»³É. åµ. 1. Çñ³ñ ѳ·óÝ»É, Ïó»É, ß³ñ»É, ÑÛáõë»É, Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇ Ñ»ï ÙdzóÝ»É. 2. ¹áõñë ѳݻÉ, ï³ÏÇó ѳݻÉ: Àݹ¿±ñ. Ù. ÇÝãá±õ, DZÝã å³ï׳éáí, ÇÝãDZ ѳٳñ: Àݹѳï. ³. 1. ï³ñµ»ñ, ³é³ÝÓÇÝ. 2. å³Ï³ë, Ýí³½, ùÇã. 3. ·. ³ñ³Ýù, (ÙÇç¨ »Õ³Í) ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ: ÀݹáÍÇÝ Ï³Ù ÀÝïáÍÇÝ, ÍÝÇ, ݳó. ³. ·. 1. Ù»ÏÇ ï³ÝÁ ÍÝí³Í ¨ ٻͳó³Í, µ³Ûó ï³ÝïÇñáçÁ áã ³ñÛáõݳÏÇó. ëïñáõÏÇ, ͳé³ÛÇ Ï³Ù ³Õ³ËÝáõ ½³í³Ï. 2. ·»ñ¹³ëï³ÝÇ

277


Ñ»ï ÙdzëÇÝ ³åñáÕ ÏáÕÙݳÏÇ, ³Ýѳñ³½³ï ³ÝÓª ëïñáõÏ, ͳé³, ³Õ³ËÇÝ: ÀݹáõݳÛÝ. 1. ³. ¹³ï³ñÏ, ëÇÝ, ÷áõã, ³å³ñ¹ÛáõÝ, ³Ýû·áõï, áõݳÛÝ. 2. Ù. ǽáõñ, ½áõñ ï»ÕÁ: ÀÝ¹í½»É(ÇÙ), »ó³Û, ã. ·ÉáõË µ³ñÓñ³óÝ»É, ãÑݳ½³Ý¹í»É, ã»ÝóñÏí»É, ÁÙµáëï³Ý³É: ÀÝûéÝáõÉ, ûñó³Û, óÇ°ñ. Ý. Ñ. ϳñ¹³É: ÀÝûñóáõ³Í, áÛ Ï³Ù Ç, áó. ·. ϳñ¹³ÉÁ, ÁÝûñóáõÙ, ÁÝûñó³ÝáõÃÛáõÝ, ÁÝûñóÙáõÝù, ÁÝûñóí³Íù: ÀÝÏ»ÝáõÉ, Ï»óÇ, Ï»³ó ϳ٠Ͽó, Ï»³°. Ý. ·ó»É, Ó·»É, Ý»ï»É: ÀÝÏÉÝáõÉ, ÁÝÏÉó¿. Ïñ. ÁÝÏɳÛ. Ý. ÀÝÏÉáõ½³Ý»É, Éáõ½Ç, ÉáÛ½ ϳ٠ÉáÛó. Éá°. åµ. ÏáõÉ ï³É, ÁÝÏÕÙ»É, Ëáñ³ëáõ½»É, çñ³ëáõÛ½ ³Ý»Éáí ˻չ»É: Àëï. ÝË. ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ ï»°ë §ø»ñ³Ï.¦ ¢ 197: Àëï³ÝÓÝ»É, »óÇ. Ý. 1. ߳ɳϻÉ, íñ³Ý ³éÝ»É. 2. ѳÝÓÝ ³éÝ»É, Çñ íñ³ í»ñóÝ»É:  ³ÃáõÉ, ÃÉáÛ, áó. ·. ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇ ³éç¨Ç áïùÇ Ã³ÃÁ: ³ݳÉ, óóÇ, ó°ó. Ý. Ãñç»É, óó³óÝ»É, Ã³Ã³Ë»É (çñÇ Ï³Ù ³ÛÉ Ñ»ÕáõÏÇ Ù»ç): ³ÝÓñ³ÙÇï, ÙïÇ, ï³ó. ³. ïËÙ³ñ, µÃ³ÙÇï, ѳëï³·ÉáõË: ³ÝÓñ³óáõó³Ý»É, óáõóÇ, óá°. åµ. óÝÓñ³óÝ»É, ß³ï³óÝ»É, ³í»É³óÝ»É: ³÷ ϳ٠Áݹ ó÷ ϳ٠½Ã³÷ ³Ýó³Ý»É. ó÷³Ýó»É, ÙÇçáí Ý»ñë ³ÝóÝ»É: ³÷³ÝóÇÏ ÉÇÝ»É(ÇÙ). ÙÇçáí ͳϻɳÝóÝ»É, ÙÇçáí Ïïñ»É-³ÝóÝ»É, ó÷³Ýó»É: ³÷»É, »óÇ. Ý. 1. ó÷»É, ¹³ï³ñÏ»É, å³ñå»É. 2. ËÉ»É, Ïáñ½»É, ¹áõñë ù³ß»É, áõÅáí ù³ß»Éáí åáÏ»É ï»ÕÇó. 3. ³½³ï»É, ÷ñÏ»É:

278

³ùáõëï, ùëï»³Ý Á³Ù ùëïÇ. ·. 1 óùÝí»ÉÁ, óùóÝ»ÉÁ. 2. óùÝí»Éáõ ï»Õ, óùëï³ñ³Ý: ³ùáõó³Ý»É, ùáõóÇ, ùá°. åµ. óùóÝ»É, å³Ñ»É, ͳÍÏ»É: »ÏÝ Ï³Ù Â¿ÏÝ, ÃÇϳÝ, ÃÇÏáõÝù, ÃÇϳÝó. ·. 1. è. 2. û·Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. 3. »ï¨Ç ÏáÕÙÁ, ÏéݳÏÁ: »ñ³ù³Ù»³É. ³. ÏÇëáí ã³÷ Ëñí³Í å³ïÛ³ÝÇ Ù»ç, å³ïÛ³ÝÇó ÏÇëáí ã³÷ ѳÝí³Í, ÏÇë³Ñ³Ý, ÏÇë³Ù»ñÏ (ëñÇ Ù³ëÇÝ): »ñdzϿ ϳ٠ÂÇõñ³Ï¿, ¿Ç, ¿Çó. ·. ѳϳÃáõÛÝ, ¹»Õó÷: »õ³ÙáõË ÉÇÝ»É(ÇÙ). Ó»éݳñÏ»É, Ó»éù ½³ñÏ»É, Ó»éݳÙáõË ÉÇÝ»É: ÂÇÏáõÝù, ÃÇϳÝó. ·. 1. ÃÇÏáõÝù, ÏÁéݳÏ, »ï¨Ç ÏáÕÙÁ. 2. û·Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, û·ÝáõÃÛáõÝ, ë³ï³ñ: ÂÇÏáõÝë ³éÝ»É. Ý»óáõϪ û·Ý³Ï³Ýª å³ßïå³Ý ¹³ñÓÝ»É: ÂÇõÝ. ·. ÃáõÛÝ: ÂßݳٳݻÉ, »óÇ. Ý. Ãßݳٳµ³ñ ³Ý³ñ·»É, ݳ˳ï»É, ³Ýå³ïí»É, ѳÛÑáÛ»É: ÂáÕ Ã¿. ß. áõñ Ùݳó, áõñ Ùݳó áñ, ٳݳí³Ý¹, ³ÛÝ ¿É: ÂáÕáõÉ, ÃáÕÇ, Ãá°Õ. Ý. 1. ÃáÕÝ»É. 2. Ý»ñ»É, ßÝáñÑ»É, ³ñӳϻÉ: Âáß³Ï Ï³Ù Âûß³Ï, Ç, ³ó. ·. 1. ׳ݳå³ñÑÇ å³ß³ñ, å³ñ»Ý, áõï»ÉÇù, ëÝݹ³Ùûñù. 2. ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ïñíáÕ éá×ÇÏ, ½áñùÇÝ ïñíáÕ í³ñÓª å³ñ»Ý»Õ»Ýáí ϳ٠¹ñ³Ùáí: ÂáíÇã, íãÇ, ã³ó. ³. ·. ûÓ ÑÙ³ÛáÕª ½·áݳóÝáÕ, ûÓ³ÑÙ³, ϳ˳ñ¹: Ä Ä³Ññ, Ç. ·. ÃáõÛÝ, ٳѳ¹»Õ: ijٳݻÉ, »óÇ. ã. 1. ·³É, ѳëÝ»É, ųٳݻÉ, 2. ϳÝË»É, ³í»ÉÇ ³é³ç ³ÝóÝ»É, ³é³ç ï»Õ ѳëÝ»É. 3. Å³Ù³Ý³Ï ·ïÝ»É ÙÇ µ³Ý ³Ý»Éáõ: ijݳõ³ñ ϳ٠ijÝáõ ϳ٠ųÝáõ³ñ, Ç, ³õ. ·. áõÕ¨áñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ݳ-


˳ï»ëí³Í ·³Ñ³íáñ³Ïª ÓÇáõ, áõÕïÇ, ÷ÕÇ, ϳéùÇ íñ³, ݳٳݳí³Ý¹ª ÓÇ, áõÕï, ÷ÇÕ, ϳéùª ·³Ñ³íáñ³Ïáí: ijÝï ϳ٠ijݹ, Ç, Çó ϳ٠³ó. 1. ³. ã³ñ, ¹³Å³Ý, ³Ý½·³Ù, ·³ñß»ÉÇ, ½³½ñ»ÉÇ, ³ÝåÇï³Ý, í³ïóñ, íݳë³Ï³ñ. 2. ·. ųÝï³Ëï, í³ñ³Ï: ÄáÛÅ. ·. ѳٵ»ñ»Éáõª ¹ÇٳݳÉáõ áõÅ, ѳٵ»ñ»ÉÁ, ¹ÇٳݳÉÁ: ÄáÛÅ áõÝ»É. ѳٵ»ñ»É, ¹ÇٳݳÉ, ѳݹáõñÅ»É, ï³Ý»É: ÄáõųÉ, ³ó³Û ϳ٠³óÇ, ÅáõÅ»É, »óÇ. ã. ¹ÇٳݳÉ, ѳٵ»ñ»É, ï³Ý»É: ÄåñÑ»É(ÇÙ), »ó³Û. ϳ٠ÅåñÑ»É, »óÇ. ã. ѳٳñÓ³Ïí»É, ѳݹ·Ý»É: Äï»É, »óÇ. 1. Ý. ³Õ»ñë»É, ó˳ÝÓ»É. 2. ã. ѳݹ·Ý»É, ѳٳñÓ³Ïí»É, ëÇñï ³Ý»É: Äï»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. ³Ý»ñ»ëáõÃÛáõÝ ³Ý»É, ѳݹ·Ý»É, ѳٳñÓ³Ïí»É, ÉÁÏïdzݳÉ: Æ Æ(Ú). ÝË. ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ ï»°ë §ø»ñ³Ï.¦ ¢ 195: Æ µ³ó. Ù. 1. Ñ»éáõ, ÙÇ ÏáÕÙ. 2. ¹áõñë: Æ µ³ó ³éÝ»É. Ñ»é³óÝ»É: Æ µ³ó ϳÉ. Ñ»éáõ ÙݳÉ, »ï ϳݷݻÉ: Ƶñ. 1. ÝË. ÇÝãå»ë, áñå»ë, å»ë. 2. Ù. ÇÝãå»ë, ÇÝã Ï»ñåáí. 3. »ñµ, ÙÇÝã¹»é. 4. ß. ÇÝãå»ë, ³ë»ë û, ϳñÍ»ë û. 5. áñ: Ƶñ¨. 1. Ù. »ñµ, »ñµ áñ. 2. ß. ÇÝãå»ë áñ. 3. ϳñÍ»ë, áÝó áñ. 4. áñáíÑ»ï¨, ù³ÝÇ áñ: Ƶñ¨ (½). ÝË. 1. ÇÝãå»ë, ÝÙ³Ý, å»ë. 2. Ùáï, Ùáï³íáñ³å»ë: ÆÙÝ, ÇÙ»ÙÝ, ÛÇÙ»ÙÝ¿. ¹. 1. ÙÇ, áñ¨¿, ÇÝãáñ. 2. ÇÝã-áñ µ³Ý, áñ¨¿ µ³Ý: ÆÙÝ ÇÙÝ. å»ë-å»ë, ½³Ý³½³Ý, ÙÇ ù³ÝÇ: ÆÝã. ¹. 1. ÙÇ áñ¨¿, ÇÝã-áñ. 2. ÙÇ µ³Ý, àñ¨¿ µ³Ý. 3. ÙÇ ù³ÝÇ: ÆÝãù, ÁÝãÇó. ·. áõÝ»óí³Íù, ëï³óí³Íù: Æß³í³Ûñ, Ç, Çó ϳ٠³ó, Æß³í³ÛñÇ, ñõáÛ, ñ»³ó. ·. í³ÛñÇ ¿ß, óÇé:

ÆßË»É, »óÇ. ã. 1. ÇßË»É, ïÇñ»É. 2. ѳٳñÓ³Ïí»É, ϳñáճݳÉ: Æñ, Ç, ³ó. ·. 1. Çñ, ³é³ñϳ, µ³Ý. 2. ·áñÍ. 3. ¹»åù, ¹Çåí³Í, ÇñáÕáõÃÛáõÝ: Æñ³½·³Í ϳ٠Æñ³½·³ó ÉÇÝ»É(ÇÙ). Çñ³½»Ï ÉÇÝ»É, ï»Õ»Ï³Ý³É: ÆõÕ, áÛ, áó. ·. 1. ÛáõÕ, Ó»Ã. 2. ϳñ³·. 3. ûÍÙ³Ý ÛáõÕ, Ù»éáÝ. 4. ³Ýáõß³Ñáï ûͳݻÉÇù: ÆõñáíÇ Ï³Ù ÇõñáíÇÝ. Ù. 1. ÇÝùÝÇñ»Ý, ³ÝÓ³Ùµ. 2. Çñ ϳÙùáí, ÇÝùݳϳÙ: È È³Ûù³ ϳ٠ȳù³Û, Ç. ·. µ³ó ϳñÙÇñ ·áõÛÝÇ Ý»ñÏ, áñáí Ý»ñÏáõÙ ¿ÇÝ ÙáñÃÇÝ»ñ: ȳÝçù, ç³ó, çûù ϳ٠çÇõù. ·. ÏáõñÍù: È»·¿áÝ Ï³Ù È»·¿áíÝ, È¿·¿áÝ, Ç, Çó ϳ٠³ó. ·. 1. ÑéáÙ»³Ï³Ý ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÙdzíáñáõÙ, ½áñ³ËáõÙµ, É»·»áÝ. 2. É»·»áÝÇ ½ÇÝíáñ: È»½áõÉ, É»½Ç, É»°½. Ý. Éǽ»É: È»éݳµ»ñÓ. ³. É»é³Ý å»ë µ³ñÓñ ϳ٠ٻÍ: È»éÝáïÝ, áïÇÝ, áï³Ùµ. ·. É»é³Ý ëïáñáïÁ: ÈÝáõÉ, ÉóÇ, ÉÇ°ó. Ý. 1. ÉóÝ»É. 2. Éñ³óÝ»É. 3. ÉdzóÝ»É, ѳ·»óÝ»É. 4. ÷˵. ϳï³ñ»É, Çñ³·áñÍ»É: Èáõ³ÉÇ, ÉõáÛ, Éáõ³ÉÇù, É»³ó. ·. Éí³Ý³Éáõ ϳ٠ÉáճݳÉáõ ï»Õ, ÉáÕ³ñ³Ý, µ³ÕÝÇù: ÈáõͳݻÉ, ÉáõÍÇ, Éá°ÛÍ. Ý. ³ñӳϻÉ, ù³Ý¹»É: Èáõó³Ý»É, ÉáõóÇ, Éá°Ûó. Ý. í³é»É, ³Ûñ»É: Èë»ÉÇù, É»³ó. ·. ³Ï³Ýç, ³Ï³ÝçÝ»ñ: Ê Ê³½Ù, Ç, Çó. ·. ÏéÇí, å³ï»ñ³½Ù, ËéáíáõÃÛáõÝ: ʳóñ»É, »óÇ. Ý. ³í»ñ»É, ÏáñͳݻÉ, ˳ݷ³ñ»É: ʳѳÙáù ϳ٠ʳ˳Ùáù, Ç, ³ó. ·. Ëáѳñ³ñ: ʳճÉ, ³óÇ, ³°. ã. 1. ˳ճÉ. 2. ß³ñÅ-

279


í»É, ׳ݳå³ñÑ ÁÝÏÝ»É. 3. íËï³É. 4. ÍÇͳջÉ, 5. ϳï³Ï ³Ý»É, Ë»Õϳï³ÏáõÃÛáõÝ ³Ý»É: ʳճóáõó³Ý»É, óáõóÇ, óá°. åµ. 1. ï»ÕÇó ß³ñÅ»É, ³é³ç ùß»É, ï³Ý»É, ï»Õ³÷áË»É, 2. Ñáë»óÝ»É (çáõñ): ʳÛï³ÏÝ. ³. í³éíéáõÝ ³ãù»ñáí: ʳݷ³ñ. ·. 1. ˳ݷ³ñí»ÉÁ. 2. ËéáíáõÃÛáõÝ: ʳßÝ, ßÇÝ, ßÇÝù, ß³Ýó. ·. 1. áã˳ñÝ»ñÇ ¨ ³ÛÍ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝ, Ñáï. 2. ÁݹѳÝñ³å»ëª Ëáï³×³ñ³Ï ³Ý³ëáõÝ: ʳéݳ·Ý³ó, Ç, Çó. ³. óá÷, ³Ý³é³Ï, ã³ñ³·áñÍ: ʳéݳճÝ× Ï³Ù Ê³éݳճÝç, Ç, Çó. ³. ·. 1. ˳éÝÇËáõéÝ, ³Ýϳñ·. 2. ³ÙµáË, ˳ųÙáõÅ: ʳñ. ·. ³Ý³ëáõÝÝ»ñÇ Ï»ñ, ãáñ Ëáï: ʳ÷áõó³Ý»É. ÷áõóÇ, ÷á°, ÷áõó»³É. åµ. ѳݷóÝ»É, Ù³ñ»É. ¹³¹³ñ»óÝ»É: ʻɳÙáõï ³éÝ»É. ѳëϳóÝ»É, ÁÙµÁéÝ»É ï³É: Ê»Éù, ³ó, ûù. ·. 1. áõÕ»Õ. 2. Ë»Éù, ÙÇïù, µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: Ê»Éù ϳÙñç³ó. ϳÙáõñçÇ ·Éáõ˪ ëÏǽµ: Ê»Éù ݳõÇÝ. ݳíÇ ·ÉáõË, ݳí³Ë»É: ÊÇÉ ³ñϳݻÉ. ÷Ýïñ»É, áñáÝ»É, Ñ»ï³Ëáõ½»É, Ñ»ï³Ùáõï ÉÇÝ»É: ÊÉËÉ»É, »óÇ. Ý. ËáõÉ Ó¨³Ý³É, ãÉë»Éáõ ï³É, ³Ýï»ë ³éÝ»É: ÊݳٳϳɻÉ, »óÇ. ã. ËÝ³Ù³Ï³É ÉÇÝ»É, ËݳÙù ï³Ý»É, ËݳٻÉ. ÷˵. ïÇñ»É, ó·³íáñ»É: Êݹñ»É, »óÇ. Ý. 1. ÷Ýïñ»É, áñáÝ»É. 2. áõ½»É, Ëݹñ»É, ѳÛó»É. 3. ѳñóÝ»É, ùÝÝ»É. 4. å³Ñ³Ýç»É: ÊÝáõÉ, ËóÇ, ËÇ°ó. Ý. Ëó»É, ÷³Ï»É: ÊáÝç³Ý, Ç, áÛ, ÝáõÝù, ݳÝó. ·. ³Ý¹ñ³í³ñïÇùÇ Ï³å: Êáé»É, »óÇ. Ý. ³Ýóùª Ëáéáã µ³ó»É: Êáï³µáõï. ³. 1. Ëáïáí ³åñáÕ, Ëáï³Ï»ñ. 2. Ëáï»Õ»Ý: Êáï³Ñ³Ùµ³ñ. ·. ³Ý³ëáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹Ç½í³Í Ëáï, å³Ñ³Í Ëáï: Êáï»É, »óÇ. Ý. 1. ³ñѳٳñÑ»É, Ù»ñÅ»É. 2. ³Ý³ñ·»É:

280

Êáïáñ»É, »óÇ. Ý. 1. áõÕáõó ߻ջÉ, ÙÇ ÏáÕÙ ù³ß»Éª Íé»É. 2. ÙáÉáñ»óÝ»É: Êáñ³Ý, Ç, ³ó. ·. 1. íñ³Ý. ï³Õ³í³ñ. 2. ·Ùµ»Ã³íáñ ¹³ÑÉÇ×, ³ñùáõÝ³Ï³Ý ³ïÛ³Ý. 3. ë»ÝÛ³Ï: Êáñ³Ý³õáñ, Ç, ³ó. ³. íñ³Ý³µÝ³Ï: Êáñ·³Ñ³Ý¹»ñÓ. ³. ùáõñÓ Ñ³·³Í: ÊáñËáÉ»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. ׳ù×ù»É (ÑáÕÇ Ù³ëÇÝ): Êáõų¹áõÅ, Ç, ³ó. ³. µ³ñµ³ñáë, í³Ûñ»Ý³µ³ñá: ÊáõéÝ, Ëé³Ý. ·. ËñÝí³Íª Ïáõï³Ïí³Í µ³½ÙáõÃÛáõÝ: Êëï³Ùµ»ñáõÃÇõÝ. ·. ×·ÝáÕ³Ï³Ý ÏÛ³Ýù í³ñ»ÉÁ, ×·ÝáõÃÛáõÝ: Êëï³Ý³É, ³ó³Û. ã. 1. ϳñÍñ³Ý³É, ³Ùñ³Ý³É. 2. ËëïáõÃÛ³Ùµ í³ñí»É, ãÝ»ñ»É. 3. ³ÝÑݳ½³Ý¹ ÉÇÝ»É. 4. ѳٳé»É: Êñ³ËáõÃÇõÝ. ·. Ëñ³Ë׳Ýù, Ï»ñáõËáõÙ, Ù»Í áõñ³ËáõÃÛáõÝ: ÊûÉ, Ç, ³ó. ³. ϳï³ÕÇ, Ë»ÝÃ: Êûëù, ëÇó, ·. 1. Ëáëù. 2. ½ñáõÛó, Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝ. 3. É»½áõ, µ³ñµ³é: Ì Ì³Ë»É, »óÇ. Ý. 1. ͳËë»É, í³ïÝ»É, ÙÁëË»É. 2. áãÝã³óÝ»É, µÝ³çÝç»É, ëå³Ý»É. 3. í³×³é»É: ̳ÕÏáó, Ç, ³ó. ·. ͳÕϳÝáó, µáõñ³ëï³Ý: ̳Õñ, Õáõ ϳ٠ջñ. ·. 1. ÍÇͳÕ. 2. ϳï³Ï, ͳÕñ: ̳Õñ ³éÝ»É. ͳÕñ»É, ϳï³Ï»É: ̳ݳϻÉ, »óÇ. Ý. ˳Ûï³é³Ï»É, ͳÕñ áõ ͳݳÏÇ »ÝóñÏ»É: ̳Ýáõó³Ý»É, ÝáõóÇ, Ýá°. åµ. ï»Õ»Ï³óÝ»É, ÇÙ³ó ï³É: Πγ·»É, »óÇ. ϳ٠γ·»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. íÇ×»É, ѳϳé³Ïí»É, Ïéí»É: γ½Ù. ³. Ù. å³ïñ³ëï, ½ÇÝí³Í: γ½Ù»É, »óÇ. Ý. 1. å³ïñ³ëï»É. 2. ѳݹ»ñÓ»É. 3. ëå³é³½ÇÝ»É. 4. ëï»ÕÍ»É:


γÉ, ϳÙ, ϳë, ϳÛ, ϳÛÇ, ϳóÇ, ϳ°ó, ϳó¿°ù. ã. 1. ϳݷݻÉ. 2. ëå³ë»É, ÙݳÉ: Î³É Ç í»ñ³Û. 1. ѳëϳݳÉ. 2. í»ñ³Ï³óáõ ÉÇÝ»É: Î³É Û³ÕûÃë. ³ÕáûÉ: γÉÝáõÉ, ϳɳÛ. Ý. µéÝ»É, ïÇñ»É: î»°ë ݳ¨ àõÝ»É(ÇÙ): γÑ, Ç, Çó ¨ áõ, áõó. ·. ïݳÛÇÝ ß³ñÅ³Ï³Ý Çñ»ñ, ϳÑϳñ³ëÇ: γÑáÛñ, áõñÇ, ñ³ó. ·. çñÇ ³Ù³Ý, ë³÷áñ: γճÝã³Ý. ·. Ç߳ϳÃÝáõÏ µáõÛëÁ: γåÇ×, Ç, ³ó. ·. ³ñÙïÇùÝ»ñ ã³÷»Éáõ ³Ù³Ý: γåáõï. ·. ÏáÕáåáõï, ³í³ñ: γé³Ýã»É ϳ٠γé³ã»É, »óÇ. ã. óé³Ýã»É, ë³ëïÇÏ Ñ³é³ã»É, µ³ñÓñ ¨ ó³í³·ÇÝ ·áã»É: γé³í³ñ, Ç,³ó. ·. 1. ϳé³å³Ý. 2. ϳé³í³ñáÕ, ջϳí³ñ: γé³÷Ý, ÷ÇÝ, ÷áõÝù, ÷³Ýó. ·. Ù³ñ¹áõ ·ÉáõË, ·³Ý·: γëáõÉ, ϳëÇ, ϳ°ë Ý. ϳÉë»É: γï³ñ³Í, Ç, Çó ϳ٠³ó. ·. 1. ³í³ñïí»ÉÁ, í³Ë׳Ý, í»ñç. 2. ͳÛñ, ·ÉáõË: γï³ñ»É, »óÇ. Ý. 1. ³í³ñï»É, í»ñç³óÝ»É, ·ÉáõË µ»ñ»É. 2. ëå³Ý»É, ݳѳï³Ï»É: γñ, áÛ, áó, áíù ϳ٠Çõù. ·. å³ñ³Ý, ãí³Ý, ɳñ, ÷áÏ: γñ, Ç, Çõ ϳ٠áÛ. ϳñÇù, ñÇó, ñÇõù. ·. ϳñáÕáõÃÛáõÝ, áõÅ: γñ³ÏݳӨ, Ç. ³. ϳٳñ³Ó¨: γñ³ÏáõÙ. ³. ·. 1. ó»Ëáï, ïÕÙáï. 2. ó»Ë, Ïáõï³Ïí³Í ïÇÕÙ: γñ³ëÇ, ëõáÛ Ï³Ù ëáÛ, 뻳õ ϳ٠ëõáí, 뻳ó. ·. 1. ϳÑϳñ³ëÇ, áõÝ»ó³ÍãáõÝ»ó³ÍÁ, ·áõÛù. 2. ¹ñ³Ù, áõÝ»óí³Íù, ѳñëïáõÃÛáõÝ: γñ·»É, »óÇ. Ý. 1. ϳñ·³íáñ»É, áõÕÕ»É, ѳëï³ï»É, áñáß»É. 2. ·ñ»É, ß³ñ³¹ñ»É: γñ¹³É, ³óÇ. Ý. ã. 1. ϳÝã»É, ·áã»É, Ó³ÛÝ ï³É. 2. Ññ³íÇñ»É. 3. ³Ýí³Ý»É, ³ÝáõÝ ¹Ý»É. 4. ÁÝûñó»É: γñ»É, ³óÇ. ã. ϳñáճݳÉ:

γñ»í¿ñ ϳ٠γñ¿í¿ñ. ³. Ù. ë³ëïÇÏ í»ñù ëï³ó³Í, ë³ëïÇÏ í»ñù ѳëóÝ»Éáí: γñÇ. Ù. ë³ëïÇÏ, áõÅ·ÇÝ, ËÇëï, ß³ï: γñ¨³Ý ϳ٠γñ³õ³Ý, Ç, ³ó. ·. áõÕ¨áñÝ»ñǪ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝ, ËáõÙµ: γñûï³Ý³É, ³ó³Û. ã. 1. ϳñÇù ½·³É. 2. ϳñáï»É: γñûïáõÃÇõÝ. ·. 1. ãù³íáñáõÃÛáõÝ, å³Ï³ëáõÃÛáõÝ. 2. ÷³÷³·, ï»Ýã: γóáõó³Ý»É, óáõóÇ. óá°. åµ. 1. ϳݷݻóÝ»É. 2. ¹Ý»É, ½»ï»Õ»É. 3. ³Ý»É, ϳï³ñ»É, Çñ³·áñÍ»É. 4. ϳñ·»É, Ý߳ݳϻÉ: γù³õ»É, »óÇ. ã. å³ñ»É, ÃéãÏáï»É: λ³É, Ï¿Ç, Ï»³Ûñ, Ï»óÇ, »Ï»³ó, Ï»³°ó. ã. 1. ³åñ»É. 2. ϻݹ³Ý³Ý³É: λ³Ýù, ϻݳó, Ýûù. ·. 1. ³åñ»ÉÁ. ϻݹ³ÝáõÃÛáõÝ. 2. ³Ûë ÏÛ³ÝùÁ, ³Ûë ³ß˳ñÑÁ. 3. áõÝ»óí³Íù, ³åñáõëï: λÙ, áÛ. ·. ËáïÇó ÑÛáõë³Í å³ñ³Ý: λÝó³Õ³ë¿ñ, ëÇñÇ, ñ³ó. ³. ³ß˳ñÑÇÏ ÏÛ³Ýù ëÇñáÕ, Ï»Ýë³ë»ñ: λóáõó³Ý»É, óáõóÇ, óá°. åµ. 1. ϻݹ³Ý³óÝ»É. 2. ÷ñÏ»É, ³½³ï»É. 3. ³éáÕç³óÝ»É: ÎǽáõÉ, ÏǽÇ, »Ï»½, Ï¿°½, Ïǽ»³É. Ý. 1. ³Ûñ»É, µáñµáù»É. 2. Ññ¹»Ñ»É, Ïñ³ÏÇ Ù³ïÝ»É: ÎÇÝ×, ÏÝ×Ç, ׳ó. ·. í³ÛñÇ Ëá½, í³ñ³½: ÎݹñáõÏ, ¹ñÏÇ, ϳó. ·. ³½ÝÇí ËÝÏÇ ï»ë³Ï: ÎÝù»É, »óÇ. Ý. 1. ÏÝÇù ¹ñáßÙ»É, ÏÝÇù ¹Ý»É. 2. ³Ùñ³óÝ»É, ÷³Ï»É, ͳÍÏ»É. 3. ³ñÓ³Ï ãÃáÕÝ»É. 4. ѳëï³ï»É, íϳۻÉ. 5. ³í³ñï»É, í»ñç³óÝ»É. 6. ÙÏñï»É: ÎáÍ»É, »óÇ. Ý. ͻͻÉ, µ³Ë»É, ½³ñÏ»É: ÎáÍ»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. Ý. 1. ɳÉ, áÕµ³É. 2. Í÷³É. ³É»ÏáÍí»É: ÎáÕÙݳϳÉ, Ç, ³ó. ·. »ñÏñÇ ÙÇ Ù³ëÇ Ï³é³í³ñÇã, Ïáõë³Ï³É: ÎáÕÙݳå»ï, ï»°ë ÎáÕÙݳϳÉ: ÎáÕñ, Õ»ñ, Õ»ñù, »ñ³ó ϳ٠»ñó. ·. ×ÛáõÕ, áëï: ÎáÛë, ÏáõëÇ, Ïáõë³ó. ·. ÏáÕÙ:

281


Îáã»É, »óÇ. Ý. 1. ϳÝã»É, Ññ³íÇñ»É, Ó³ÛÝ ï³É. 2. ³Ýí³Ý»É, ³ÝáõÝ ¹Ý»É: Îáñ½»É, »óÇ. Ý. 1. ù³ß»É, ѳݻÉ, ËÉ»É. 2. ³½³ï»É: Îá÷ÇõÝ, ·. Ïá÷»Éáõª ½³ñÏ»Éáõ Ó³ÛÝ, µ³ËÛáõÝ: Îá÷»É, »óÇ. Ý. 1. µéáõÝóùáí ½³ñÏ»É, ³åï³Ï»É, ͻͻÉ. 2. ÷˵. ѳÕóѳñ»É: ÎûßÇÏ, ßÏÇ, ϳó. ·. 1. ÏáßÇÏ, áïݳٳÝ. 2. Ñá·Ý. Ó¨áíª í³ñÓ, í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝ: Рг½³ñ, áÛ. ·. Ù³éáÉ µáõÛëÁ: гյù, µÇó. ·. óϳñ¹, áñá·³ÛÃ: гÝ. ³. ѳßï, µ³ñ»Ñ³ÙµáõÛñ, ɳí ïñ³Ù³¹ñí³Í: гٳÏ. ³. Ù. 1. ÉñÇí, ³ÙµáÕçáíÇÝ. 2. ÙÇßï, ß³ñáõݳÏ: гٳïÇù, ïÇáó. ³. ѳë³Ï³ÏÇó: гٳñ»É(ÇÙ), »ó³Û, ñ»³°. Ñ. 1. ѳÙñ»É, Ãí»É, ѳßí»É. 2. ϳñÍ»É, »Ýó¹ñ»É, ѳٳñ»É: гٵ³ñ, áÛ, áó ϳ٠³ó. ·. 1. ßï»Ù³ñ³Ý. 2. å³ß³ñ, Ùûñù: гÙûñ¿Ý. 1. ³. µáÉáñ, ѳٳÛÝ, µáí³Ý¹³Ï. 2. Ù. µáÉáñáíÇÝ, ³éѳë³ñ³Ï: гۻÉ(ÇÙ), »ó³Û, »³°ó, »³°. ã. 1. ݳۻÉ. 2. ¹»åÇ í»ñ ݳۻÉ, ³ãù»ñÁ í»ñ µ³ñÓñ³óÝ»É: гݳ峽. Ù. ÙÇßï, ß³ñáõݳÏ, ³Ù»Ý ³Ý·³Ù: гݷáõó³Ý»É, ·áõóÇ, ·á°. åµ. ѳݷÁëï³óÝ»É: гݷã»É(ÇÙ), ·»³Û, ·Ç°ñ, ·áõó»³É. ã. 1. ѳݷëï³Ý³É. 2. Ç稳ݻÉ, ÙÇ ï»Õ ¹³¹³ñ ³éÝ»É. 3. Ýëï»É, å³éÏ»É. 4. Éñ³Ý³É, ³í³ñïí»É, í»ñç³Ý³É. 5. í³Ë׳Ýí»É, óÕí»É: гݹ»ñÓ»É, »óÇ. Ý. å³ïñ³ëï»É, ϳ½Ù»É, Ñá·³É (׳ݳå³ñÑ ¹Ý»Éáõ ϳ٠³ÛÉ µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ): гݹ»ñÓ»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝ ï»ëÝ»É, å³ïñ³ëïí»É: гßÙ, Ç, Çó. ³. ϳÕ, Ë»Õ, ³Ý¹³Ù³ÉáõÛÍ:

282

гë³Ý»É, ѳëÇ, ѳ°ë. ã. 1. ѳëÝ»É, ·³É, ųٳݻÉ. 2. í»ñ³Ñ³ëáõ ÉÇÝ»É, ѳëϳݳÉ, ï»Õ»Ï³Ý³É, ÇٳݳÉ. 3. ѳëáõݳݳÉ: Æ í»ñ³Û ѳë³Ý»É. 1. í»ñ³Ñ³ëáõ ÉÇÝ»É, ѳëϳݳÉ, ÇٳݳÉ. 2. íñ³Ý ѳñÓ³Ïí»É: Æ ã³÷ ѳë³Ý»É. ã³÷³Ñ³ë ¹³éݳÉ: гë³ñ³Ï, Ç, ³ó. ¨ áõó. ³. 1. Ï»ë, Ï»ë »Õ³Í. 2. ÁݹѳÝáõñ, µáÉáñ. 3. ѳٳÝÙ³Ý, ÙÇûñÇݳÏ, ѳí³ë³ñ. 4. Ù. ѳí³ë³ñ³å»ë, Ùdzï»Õ: гë³ñ³Ï³ó. ³. Ù. 1. ³Ù»ÝùÇ, µáÉáñÇ, ÁݹѳÝáõñÇ. 2. ѳí³ë³ñ, ѳí³ë³ñ³å»ë: гë³ñ³Ï»É, »óÇ. Ý. ÏÇë»É, Ï»ë ³Ý»É, Ï»ë ÉÇÝ»É: гëï»É, »óÇ. 1. Ý. 1. ѳëï³ï»É, ³Ùñ³óÝ»É. 2. ë³ÑٳݻÉ, ϳñ·»É, áñáß»É. 3. ëï»ÕÍ»É, ÑáñÇÝ»É: гïÏÉ»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. ɳó ÉÇÝ»Éáõó ßÁÝã³Ñ»ÕÓ ÉÇÝ»É: гïáõ³Í, Ç. ·. ·³ÕÃ, ·³ÕûÉÁ: гñϳݻÉ, ѳñÇ, ѳ°ñ. Ý. 1. ½³ñÏ»É, Ë÷»É, ͻͻÉ, ï³Ýç»É. 2. Ïïñ»É, Ïáïñ»É, ç³ñ¹»É. 3. ¹Çåã»É, Çñ³ñ ½³ñÝí»É, µ³Ëí»É. 4. ÷é»É, ï³ñ³Í»É, ß³Õ ï³É. 5. íÇñ³íáñ»É, Ëáó»É, ˳ÛûÉ: êå³ë³íáñáõÃÇõÝ Ñ³ñϳݻÉ. ëå³ë³ñÏ»É, ͳé³Û»É: гñϳݻÉ(ÇÙ), ѳñ³Û. ã. 1. ÙÇ µ³ÝÇ ¹Çåã»Éª ѳñ»É. 2. ëÇñ³Ñ³ñí»É: гñáõÉ, ѳñÇ, ѳ°ñ. Ý. Ë÷»É, ½³ñÏ»É: гñëï»É, »óÇ. Ý. ËáñÁ Ëñ»É, ÙËñ×»É: гó³ñ³ñ, Ç, ³ó. ·. ѳó³·áñÍ, ѳóÃáõË: гõ, áõ, áõó ¨ áÛ, ³ó. ·. 1. ÃéãáõÝ. 2. ѳí. 3. ³ù³Õ³Õ: гõ. ·. å³å, ݳ˳ѳÛñ: гõ³Ý, Ç, Çó. ³. Ùdzµ³Ý, ѳٳËáÑ, ϳٳÏÇó: гõ³Ý»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. 1. ѳٳӳÛÝ»É, ѳÙá½í»É, ѳí³ÝáõÃÛáõÝ ï³É. 2. Éë»É, Ñݳ½³Ý¹í»É. 3. Ùdzµ³Ýª ѳٳËáÑ ÉÇÝ»É: гõ³ëﻳõ. Ù. ѳëï³ï³å»ë, ѳí³ëïÇ Ï»ñåáí: лÕӳݻÉ(ÇÙ), лÕÓÝáõÉ Ï³Ù Ð»ÕÓáõÉ,


Ó³Û, Ó»³É ϳ٠Óáõó»³É. ã. ˻չí»É: лÕáõÉ, Ñ»ÕÇ, Ñ»°Õ. Ý. ó÷»É, ¹³ï³ñÏ»É, ÉóÝ»É: лßï³óáõóÇã. ³. ѳ׻ÉÇ áõ ¹ÛáõñÇÝ ¹³ñÓÝáÕ: лßïáõÃÇõÝ. ·. 1. ³ËáñÅ»ÉǪ ѳ׻ÉǪ ó³ÝϳÉÇ ÉÇÝ»ÉÁ. 2. ÷³÷³·, ó³ÝÏáõÃÛáõÝ: лëÏ, áÛ. ·. ÑÛáõë³Í å³ñ³Ý, ϳå: лï. ÝË. 1. »ï¨Çó. 2. Ñ»ï, Ñ»ï ÙdzëÇÝ: лïÇ ÝË. »ï¨Çó, Ñ»ïá: лïÇ. 1. ³. áïùáí ·Ý³óáÕ, ѻ勉Ï. 2. Ù. áïùáí, ù³ÛÉ»Éáí: лñ³å³ÝÍ, Ç, Çó. ³. í³ñë³·»Õ, ï»ñ¨³½³ñ¹: лñÓ³Ý»É Ï³Ù Ð»ñÓáõÉ, ÓÇ, Ñ»°ñÓ. Ý. 1. ×»Õù»É, å³ïé»É. 2. å³é³Ïï»É: лñÓáõ³Í, áÛ, áó. ·. 1. »ñÏå³é³ÏáõÃÛáõÝ, ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ, ³ÝÙdzµ³ÝáõÃÛáõÝ. 2. Ñ»ñ»ïÇÏáëáõÃÛáõÝ, ѳϳé³Ï ¹³í³ÝáõÃÛáõÝ, ³Õ³Ý¹: пÝ, ÑÇÝÇ, ÝÇó. ·. ³í³½³Ï. ³ëå³ï³Ï, ³ëå³ï³ÏáõÃÛáõÝ: ÐDZÙ, ï»°ë ¼Ç±: ÐÇݳõáõñó. ³. 1. Í»ñ, Í»ñ³ó³Í. 2. ݳËÏÇÝ: ÐÇõÃ, áÛ, áó ϳ٠Ç, Çó. ·. ÝÛáõÃ, ï³ññª Ëáݳí ϳ٠ãáñ. ËáݳíáõÃÛáõÝ: ÐÇõÕ, Ç, Çó. ·. ÑÛáõÕ³Ï, Ëñ×ÇÃ: ÐÇõÕ, ÐÇõÕ¿, ÐÇõÉ¿, ¿Ç, Çó, Çõù ϳ٠ÑÇõÕ»³Û, »³ó. ·. 1. ÝÛáõÃ, ï³ññ, ÑÛáõÉ». 2. ³ñ»·³Ï: ÐÇõå³ï»³Ý. ·. ÑÛáõå³ïáëÝ»ñ, Çß˳ÝÝ»ñ: Ðݳñ»É, »óÇ. Ý. Ðݳñ»É(ÇÙ), »ó³Û. Ñ. 1. Ñݳñ ·ïÝ»É, ׳ñ ³Ý»É. 2. ç³Ý³É, ³ß˳ï»É. 3. ·Ûáõï ³Ý»É, í³ñå»ïáõÃÛáõÝ µ³Ý»óÝ»É. 4. ϳñáճݳÉ: ÐÝÓ³Ý, Ç, ³ó. ·. ³Û·áõÙ ßÇÝí³Í ³í³½³Ýª ˳ÕáÕ ïñáñ»Éáõ ѳٳñ: Ðá·³µ³ñÓáõ, Ç, ³ó. ·. ³. Ñá·ª ËݳÙù ï³ÝáÕ, í»ñ³Ï³óáõ, ³é³çÝáñ¹: ÐáÙ³ÝÇ, ÝõáÛ, Ý»³ó. ³. ·. áõñÇßÇ ÏÝáç ëÇñáÕ, ëÇñ»Ï³Ý: ÐáéÇ, ·. ÑÇÝ Ñ³Ûáó ïáÙ³ñÇ »ñÏñáñ¹ ³ÙÇëÁ: Ðáë»É, »óÇ. Ý. 1. ó÷»É, Ñáë»óÝ»É. 2. ó³Í ·ó»É, Ý»ï»É:

Ðáï³ñ³Ý, Ç, ³ó. ·. µáõñ³ëï³Ý, ͳÕϳÝáó: Ðáõå, ÑåáÛ Ï³Ù ÑåÇ, Çó. ³. 1. ÙáïÇÏ. 2. Ïóáñ¹, ѳÕáñ¹³ÏÇó, ÝÙ³Ý. 3. ÝË. Ùáï, Ù»ñÓ. 4. Ù. ßáõïáí: Ðáõå Áݹ Ñáõå, Ðáõå ³é Ñáõå. 1. ß³ï ßáõïáí, ³ÝÙÇç³å»ë. 2. Ùáï ³é Ùáï, ÏÇó: ÐáõëÏ, ÐáõëÏ Û»ïÇÝ, ÐáõëÏ Û»ïáÛ. ³. Ù. ³Ù»Ý³í»ñçÇ, ³Ù»ÝÇó í»ñçáõÙ, µáÉáñÇó Ñ»ïá: Ðñ³Å³ñ»É, »óÇ. ã. Ñ»é³Ý³É ÙÇ ï»ÕÇó, Ññ³Å»ßï ï³É, µ³Å³Ýí»É, Ù»ÏÝ»É: Ðñ³ï, Ç, Çó. ·. í³é³Í Ïñ³Ï: Ðñ»ßï³Ï, Ç, ³ó. ·. 1. Ññ»ßï³Ï. 2. å³ï·³Ù³íáñ, ëáõñѳݹ³Ï, Éñ³µ»ñ. 3. Ù³ñ·³ñ»: Ðñ»ßï³Ï³·Ý³óáõÃÇõÝ. ·. å³ï·³Ù³íáñ ·Ý³ÉÁ, å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝ: Ðñáë³Ï, Ç, ³ó. ·. ³ëå³ï³Ï»Éáõ ѳٳñ ѳñÓ³ÏíáÕ ½áñù: Ò Ò³ÛÝ ³Í»Éª ³éݻɪ ³éÝáõɪ ³ñϳݻɪ ³ñӳϻɪ µ³éݳɪ ï³É. Ó³ÛÝ Ñ³Ý»É, ϳÝã»É, Ëáë»É: Ò³ÛݳñÏáõ, áõÇ, áõ³ó. ³. ·. 1. Ó³ÛÝ Ñ³ÝáÕ, ϳÝãáÕ. 2. ɳɳϳÝ, ɳóÇ áõ áÕµÇ Ó³ÛÝ»ñ ³ñÓ³ÏáÕ, Ù»é»ÉÇ íñ³ ɳóáÕª ë·³óáÕ (ÏÇÝ Ï³Ù ïÕ³Ù³ñ¹). áÕµ³ë³ó, áÕµ³ñÏáõ: Ò»ÕáõÝ, áõ³Ý, ³Ýó. ·. 1. ³é³ëï³Õ, ³éÇù, û×áñù. 2. ͳÍÏ, ï³ÝÇù, Ïïáõñ. 3. í»ñݳïáõÝ, ¹ëïÇÏáÝ, ѳñϳµ³ÅÇÝ, ѳñÏ: һ鳷áñÍ, Ç, ³ó. ³. Ó»éùáí ßÇݳͪ ëï»ÕͳÍ, Ó»é³Ï»ñï. ·. 1. Ó»éùÇ ·áñͪ ³ß˳ï³Ýù. 2. ÏáõéùÇ ³ñÓ³Ý, Ïáõéù: Ò»éÝ, éÇÝ, Ó»éù, é³ó. ·. 1. Ó»éù. 2. ÙÇçáó, ·áñÍÇù, 3. áõÅ, ϳñáÕáõÃÛáõÝ, ½áñáõÃÛáõÝ, Çß˳ÝáõÃÛáõÝ. 4. Ñáí³Ý³íáñáõÃÛáõÝ, å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ, û·ÝáõÃÛáõÝ: Æ Ó»éÝ. ÝË. Ó»éùáí, ÙÇçáóáí, ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ: Ò»éÝ ³ñϳݻÉ. 1. Ó»éù ½³ñÏ»É, Ó»éݳñ-

283


Ï»É, ëÏë»É. 2. Ó»éù µ³ñÓñ³óÝ»É Ù»ÏÇ íñ³ª ëå³Ý»Éáõ ϳ٠ͻͻÉáõ Ùï³¹ñáõÃÛ³Ùµ. 3. µéÝ»É: Ò»éÝ ¹Ý»É. Ó»éݳ¹ñ»É: Ò»éÝ Ç ·áñÍ ³éÝ»É Ï³Ù ³ñϳݻÉ. Ó»éù ½³ñÏ»É, Ó»éݳñÏ»É, ëÏë»É: Ò»éÝ ï³É. û·ÝáõÃÛ³Ý Ó»éù Ù»ÏÝ»É, û·Ý»É: ÒÇõÝ³Ë³Õ³Õ Ï³Ù ÒÇõݳ˳Õ˳Õ. ³. ѳÉí³Í ÓÛáõÝáí ³é³ï³ó³Íª Ñáñ¹³ó³Í (·»ï): ÒÇõݳëáÛ½. ³. ÓÛ³Ý ï³Ï ͳÍÏí³Í, ÓÛáõÝáí Éóí³Í, ÓÛ³Ý çñáí ³é³ï³ó³Í (·»ï): ÒÙ»ñ³ÛÇÝ, ÛÝáÛ. ÒÙ»ñ³ÛÝÇ, ÝõáÛ. ÒÙ»ñ³ÝÇ, ÝõáÛ Ï³Ù ÝáÛ. ·. ÓÙ»é, ÓÙ»é³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï Ï³Ù »Õ³Ý³Ï: ÒÙ»ñ³ÛÝÇ, ÓÙ»ñ³ÝÇ, Ç ÓÙ»ñ³ÛÝÇ. Ù. ÓÙ»éÁ, ÓÙé³ÝÁ, ÓÙé³Ý ųٳݳÏ: ÒÙ»ñáó, Ç, ³ó. ·. ÓÙ»éÁ ÙݳÉáõª ³Ýó ϳóÝ»Éáõ ï»Õ, ÓÙ»é³Ýáó: ÒáñÓ, áÛ, áó. ·. 1. ßáñ, ½·»ëï, í»ñݳѳ·áõëï. 2. ùáõñÓ: Ô Ô³ÏÇß, ÏßÇ Ï³Ù ÏÇßÇ, ß³ó. ·. ½áñù, µ³Ý³Ï: ÔûÕ»É, »óÇ. ã. óùÝí»É, å³Ñí»É, ͳÍÏí»É, å³Ñ ÙïÝ»É, óù ϻݳÉ: ÔûÕ»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. óùÝí»É, å³Ñí»É, ͳÍÏí»É, å³Ñ ÙïÝ»É, óù ϻݳÉ: ÔûÕ»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. ÉáÕ³É: ÔûÕ»óáõó³Ý»É, óáõóÇ, óá°. åµ. óùóÁÝ»É, å³Ñ»É, ͳÍÏ»É: Ö Ö³Ï³ï ÛûñÇݻɪ Û³ñ¹³ñ»É, ½áñù ¹³ë³íáñ»É, ׳ϳï ϳ½Ù»É å³ï»ñ³½Ù»Éáõ ѳٳñ: Ö³å³Õ»É, »óÇ. Ý. ß³Õ ï³É, ÷é»É: ֳ鳷ñ»É, »óÇ. Ý. 1. Ýϳñ³·ñ»É, å³ïÙ»É. 2. ·ñÇ ³éÝ»É, ß³ñ³¹ñ»É, ³ñӳݳ·ñ»É: Ö³ñ³Ï»É, »óÇ. Ö³ñ³Ï»É(ÇÙ), »ó³Û. Ý. Ñ. 1. Ï»ñ³Ïñ»É, ëÝ»É. 2. ³ñ³Í»É: Ö»Ý×»ñ, áÛ Ï³Ù Ç, Çõ, ³ó. ·. 1. »÷íáÕ

284

ϳ٠ËáñáííáÕ ÙëÇ ·áÉáñßǪ Ñáï. 2. ½áÑÇ Ñáï ¨ ÍáõË: Ø Ø³Ë³Õ, Ç, Çó. ·. ïáåñ³Ï, å³ñÏ: سͳݻÉ(ÇÙ), ͳÛ. سÍÝáõÉ, Í»³Û. ã. 1. Ïåã»É, 2. óÝÓñ³Ý³É, åݹ³Ý³É, ٳϳñ¹í»É: سÛñ, Ç, Çõ, Çó, Çõù. ·. Ù³ÛñÇ Ï³Ù »Õ¨ÇÝ Í³éÁ: سÛñ³õáñ, Ç, ³ó. ·. 1. Ù³ÛñÇ Í³é»ñÇ ³Ýï³é. 2. ÁݹѳÝñ³å»ëª ³Ýï³é: سÛñÇ, ñõáÛ Ï³Ù ñáÛ, ñ»³ó ϳ٠ñ³ó. ·. 1. ³Ýï³é. 2. ·³½³ÝÝ»ñÇ áñç: سÝáõÏ, ÝϳÝ, ÏáõÝù, ϳÝó. ·. 1. »ñ»Ë³, Ù³ÝáõÏ. 2. ½ÇÝíáñ, ÏïñÇת ù³ç ½ÇÝíáñ. 3. ³. ÷áùñ, Ù³Ýñ, Ù³ïÕ³ß. 4. Ù³ÝϳϳÝ: سÝï³ïáñ. ·. ÃÕóµ»ñ, ëáõñѳݹ³Ï: سÝñ³·áñ. ·. ÙáñÙ³½·ÇÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÇÝ å³ïϳÝáÕ Ãáõݳíáñ µáõÛë: سßϳõ³ñ½³Ý, Ç, ³ó. ·. ϳßíáí å³ï³Í íñ³Ý å³ñëÇó ó·³íáñÝ»ñÇ Ï³Ý³ÝáóÇ Ñ³Ù³ñ: Ø³ï»³Ý ·áõݹ. å³ñëÇó ÁÝïÇñ ѻͻɳ½áñÇ ·áõݹ: سïáõó³Ý»É, ïáõóÇ, ïá°. åµ. 1. Ùáï»óÝ»É. 2. ï³É, Ù³ïáõó»É, ÝíÇñ»É: سïã»É(ÇÙ), ﻳÛ, ïÇ°ñ. ã. 1. Ùáï»Ý³É, Ùáï ·Ý³É. 2. ¹Çåã»É. ßáß³÷»É: سñ³Ë, áÛ, áí, áó, áíù, ¨ ³õ, ûù, ·. Ùáñ»Ë: سñ¹å»ï, Ç, ³ó. ·. Ý»ñùÇݳå»ï: سñ¹å»ïáõÃÇõÝ. ·. Ù³ñ¹å»ïÇ ³ëïÇ׳ÝÁª å³ßïáÝÁ: سñ½ÇÏ. ·. ÏéíáÕ ½ÇÝíáñ, Ù³ñïÇÏ: سñûÉ, óóÇ. ã. ϳñáճݳÉ: سñà ¿, سñÃÇ. »µ. ϳñ»ÉÇ ¿, Ñݳñ³íáñ ¿, ³ñÅ³Ý ¿: سñÇ, ñõáÛ. ñ»³ó. ·. ¿· ÃéãáõÝ: ػͳÙáõñ. ³. ß³ï ³Ùáõñ. É³í ³Ùñ³óñ³Í: ػͳïáõÝ, ï³Ý, ïÝáÛ, ïÝÇ, ï³Ýó. ³. ѳñáõëï: Ø»ÏÝ»É, »óÇ. Ý. 1. ½³ï»É, µ³Å³Ý»É. 2. ï³ñ³Í»É, »ñϳñ³óÝ»É (Ó»éùÁ). 3.


å³ñ½»É, Ù»ÏÝ»É, ѳëϳóÝ»É. 4. óñ·Ù³Ý»É: Ø»ÏÝáó, Ç, ³ó. ·. í»ñ³ñÏáõ, ÃÇÏÝáó: ػѻ³Ý, Ñ»ÝÇ, Çó ϳ٠³ó. ·. 1. Ïé³ïáõÝ, ѻóÝáë³Ï³Ý ï³×³ñ. 2. ½áѳñ³Ý, ½áѳë»Õ³Ý. 3. Ïáõéù, ³ñÓ³Ý: ػճÝã»É, Ù»Õ³Û, Ù»Õáõó»³É. ã. 1. Ù»Õùª ã³ñÇùª ѳÝó³Ýù ·áñÍ»É, ë˳Éí»É. 2. íݳë»É: Ø»ÕÏ, Ç, Çó. ³. 1. Ù»ÕÙ, ÃáõÛÉ, ÷³÷áõÏ. 2. ϳٳ½áõñÏ, ÃáõɳÙáñÃ: Ø»ÕϳݳÉ, ³ó³Û. ã. ÃáõɳݳÉ, ÷³÷Ï»É, ÃáõɳÙáñà ¹³éݳÉ: Ø»ÕÏ»É, »óÇ. Ý. ÃáõɳóÝ»É, Ù»ÕÙ³óÝ»É: Ø»ï³ë³Ý, Ç, Çó. Ã. ï³ëÝÙ»Ï: Ø»ñÅ»É, »óÇ. Ý. 1. Ñ»é³óÝ»É, íéݹ»É, ½ñÏ»É. 2. ÅËï»É, Ñ»ñù»É: Ø»ñϳïÇï. ³. ëïÇÝùÝ»ñÁ Ù»ñϳóñ³Í, ÏáõñÍùÁ µ³ó: Ø»ñÏ»É, ϳóÇ, ϳó ϳ٠ϻ³ó, Ï»³°. Ý. 1. ѳݻÉ, Ù»ñϳóÝ»É. 2. ã. Ù»ñϳݳÉ, ѳÝí»É: Ø»ù»Ý³õáñáõÃÇõÝ. ·. 1. Ñݳñù, í³ñå»ïáõÃÛáõÝ. 2. ˳µ»áõÃÛáõÝ: Ø¿ç, áÛ, áí, Ç ÙÇçÇ, Ù¿çù, ÙÇçáó, áíù ϳ٠³ó, ûù. ·. 1. Ù»çï»ÕÁ. 2. Ù»çù (Ù³ñ¹áõ ¨ ϻݹ³Ýáõ), ·áïϳï»Õ. 3. ³. ÙÇçÇÝ, Ï»ë: Ø¿ç·Çß»ñáÛ. Ï»ë·Çß»ñ: Øóñ, Ç, ³ó. ³. ·. 1. ÙáõÃ, ³Õáï. 2. ×åáõé, ³ãùÇ Ï»Õï: ØdzѳÕáÛÝ. Ù. 1. Ùdzݷ³ÙÇó, Ù»ÏÇó. 2. ÙdzѳÙáõé, ËÙµáíÇÝ. 3. ³ÝÁݹѳï, ß³ñáõݳÏ. 4. ÇëÏáõÛÝ, ³ÝÙÇç³å»ë: ØdzÙÇï, ÙïÇ, ï³ó. ³. 1. ³ÝÙ»Õ, ³Ý˳ñ¹³Ë, 2. ѳí³ï³ñÇÙ, Ùï»ñÇÙ. 3. ѳëï³ï ÑáõÛëáí: Ødzݷ³Ù³ÛÝ. Ù. 1. Ùdzݷ³ÙÇó, Ù»ÏÇó. 2. ÙdzųٳݳÏ. 3. Ùdzï»Õ. 4. ÙÇ ³Ý·³Ù: Ødz߳µ³ÃÇ, ÃõáÛ Ï³Ù Ãõáç. ·. ÏÇñ³ÏÇ: ØÇÝã ½Ç. ß. ³ÛÝå»ë áñ, ³ÛÝù³Ý áñ, áñ: ØÇÝãã¨, Ù. ¹»é ã..., ù³ÝÇ ¹»é ã..., ÙÇÝ㨠áñ: ØÇçáó, Ç, ³ó. ·. 1. Ù»çï»ÕÁ, Ù»çÁ, 2. ÙÇçáó (ųٳݳÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É). 3. ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ:

ØÇçûñ»³Û, ñ¿Ç, Çó. ØÇçûñ¿. ³. 1. Ï»ëûñí³, Ï»ëûñÇ. 2. ѳñ³í³ÛÇÝ. 3. ·. Ï»ëûñ. 4. ѳñ³í: ØÇï, ÙïÇ, Ùï³õ, ÙÇïù, Ùï³ó, Ùïûù. ·. 1. ÙÇïù, Ë»Éù, µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. 2. ÇÙ³ëï: ¼Ùï³õ ³Í»É. Ùï³Í»É, ËáñÑ»É: Æ ÙÇï ³éÝáõÉ. ѳëϳݳÉ, ÇٳݳÉ, ÁÙµéÝ»É: Æ ÙïÇ ¹Ý»É. ÙïùáõÙ ¹Ý»É, Ùï³¹ñí»É: ØË»É, »óÇ. Ý. 1. ËáûÉ, Ý»ñë ÙïóÝ»É. 2. Ó»éݳñÏ»É, Ó»éù ½³ñÏ»É: ØϳÝáõÝù, ݳÝó ϳ٠ØϳÝù, ݳó. ·. 1. ÃÇÏáõÝù, Ù»çù. 2. ³ÉÇùÝ»ñ: ØÝãÇõÝ. ·. Ù»Õ٠ѻͻͳÝù: Øá·, áõ, áõó ϳ٠Ç, ³ó. ·. 1. ½ñ³¹³ßï³Ï³Ý ÏñáÝÇ Ñá·¨áñ å³ßïáÝÛ³, ùáõñÙ. 2. ϳ˳ñ¹. ³ëïÕ³·áõß³Ï: ØáɳËÇݹ, ËݹÇ, Çõ. ·. Ñáí³Ýáó³íáñÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÇÝ å³ïϳÝáÕ Ãáõݳíáñ µáõÛë: Øáɳñ, Ç, ³ó. ϳ٠Çó. ³. 1. ÙáÉáñ»óÝáÕ, ˳µ»µ³. 2. ÙáÉáñí³Í. 3. ÃÛáõñ, ë˳É, Íáõé: ØáÉ»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. óݹ»É, Ë»ÉùÁ ÃéóÝ»É, Ë»ÝóݳÉ: ØáÛ· ϳ٠ØáÛÏ, ÙáõÏÇ, ϳó. ·. ÏáßÇÏ, áïݳٳÝ, Ñáճó÷: Øáñ»ÝÇ, ÝõáÛ. ·. í³ñ¹³½·ÇÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÇÝ å³ïϳÝáÕ ÷ßáï Ãáõ÷, ÙáñÙ»ÝÇ: ØáõͳݻÉ, ÙáõÍÇ, Ùá°ÛÍ. åµ. ÙïóÝ»É: Øáõñï³ëï³Ý. ·. Ùñï»ÝÇÝ»ñÇ ³Ýï³é: Øï³¹Çõñ. ³. Ù. 1. Ñáųñ³Ï³Ù. 2. ëÇñáí, ÑáųñáõÃÛ³Ùµ: Øï³õáñ, Ç, ³ó. ³. 1. ÙÇïù áõÝ»óáÕ, Ùï³ÍáÕ. 2. µ³Ý³Ï³Ý, ÇÙ³ó³Ï³Ý: Øñó»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. 1. Í»ÍÏí»É, µéáõÝóùáí ѳñí³Í»É. 2. ù³ç³µ³ñ Ïéí»É, Ù³ñïÝã»É, å³ï»ñ³½Ù»É: Øûñ, Ç, Çó ϳ٠³ó. ·. ïÇÕÙ, ó»Ë, ׳Ñ×áï ï»Õ: Ú

Ú³½»É, »óÇ. Ý. 1. ½áÑ»É, ½áѳµ»ñ»É. 2. Ñáßáï»É: Ú³Õ³·ë. ÝË. 1. ѳٳñ. 2. Ù³ëÇÝ, í»ñ³µ»ñÛ³É:

285


Ú³Õóѳñ»É, »óÇ. Ý. 1. ѳÕûÉ, å³ñïáõÃÛ³Ý Ù³ïÝ»É. 2. ÁÝÏ×»É, Ýí³×»É. 3. ÇßË»É, ïÇñ»É: ڳ׳˻É, »óÇ. Ý. ß³ï³óÝ»É, ³í»É³óÝ»É. ã. ß³ï³Ý³É, ³í»É³Ý³É, µ³½Ù³Ý³É: Ú³Ù»É, »óÇ. Ý. ڳٻݳÉ, »ó³Û, ã. áõß³óÝ»É, áõ߳ݳÉ: Ú³Ûï, Ç, Çó. 1. ³. ѳÛïÝÇ. 2. Ù. ѳÛïݳå»ë, ѳÛïÝÇ Ï»ñåáí: Ú³Ûï ¿. ѳÛïÝÇ ¿, å³ñ½ ¿: ڳݷ¿ïë. Ù. ãÇٳݳÉáí: ڳݹÇÙ³Ý ³éÝ»É Ï³Ù Ï³óáõó³Ý»É. 1. Ý»ñϳ۳óÝ»É, óáõÛó ï³É. 2. ³å³óáõó»É. 3. ѳݹÇٳݻÉ, Ëñ³ï»É: ڳݹÇÙ³Ý ÉÇÝ»É(ÇÙ) ϳ٠ϳÉ. Ý»ñϳ۳ݳÉ, ³éç¨Á ϳݷݻÉ: Ú³Ýó³Ý»É, ó»³Û, óÇ°ñ, óáõó»³É. ã. ѳÝó³Ýù ·áñÍ»É, Ù»Õ³Ýã»É, Ù»Õù ·áñÍ»É: Ú³ßï, Ç, Çó. ·. ½áÑ, Ù³ï³Õ, ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝ: Ú³é³çÝÙ¿, Ú³é³çÝáõÙ. Ù. ëϽµÇó, ³é³çáõó, ëϽµáõÙ: Ú³éÝ»É, Û³ñ»³Û, ³ñÇ°, Û³ñáõó»³É, ã. 1. í»ñ ϻݳÉ, áïùÇ Ï³Ý·Ý»É, µ³ñÓñ³Ý³É. ϻݹ³Ý³Ý³É, ѳñáõÃÛáõÝ ³éÝ»É. 2. ùÝÇó ³ñÃݳݳÉ: Ú³ï³Ï»É, »óÇ. Ý. 1. ù³Ý¹»É ÙÇÝ㨠ѳï³ÏÁ, ·»ïÝÇÝ Ñ³í³ë³ñ»óÝ»É. 2. ë³É³Ñ³ï³Ï»É, ѳñûÉ: Ú³ï³Ý»É, Û³ïÇ, Û³°ï. ϳ٠ڳï»É, »óÇ. Ý. ¿ï»É, ³í»Éáñ¹ ×ÛáõÕ»ñÁ Ïïñ»É: Ú³ñ¹³ñ»É, »óÇ. Ý. 1. ½³ñ¹³ñ»É. 2. ϳñ·³íáñ»É, ÏáÏ»É, ßïÏ»É. 3. å³ïñ³ëï»É, ÑáñÇÝ»É: Ú³õ»ÉáõÉ, ÉÇ, õ»°É. Ý. ³í»É³óÝ»É, ß³ï³óÝ»É. ã. ³í»É³Ý³É: ڻճϳñÍ, ڻճϳñÍáõÙ. Ù. ѳÝϳñÍ, ³Ýëå³ë»ÉÇ Ï»ñåáí: Ú»ÕÛ»Õ»É, »óÇ. Ý. ÷áË»É, í»ñ³Í»É, ¹³ñÓÝ»É ÙÇ µ³ÝÇ: Ú»ÕáõÉ, ÕÇ, Û»°Õ. Ý. 1. ÷áË»É, ÷á÷áË»É, ßñç»É, ¹³ñÓÝ»É. 2. óñ·Ù³Ý»É: Ú»ÝáõÉ, »ó³Û, óÇ°ñ. ã. Ñ»Ýí»É, ÏéÃÝ»É, ÃÇÏÝ»É: Ú»ï. ÝË. Ù. Ñ»ïá: Ú»ïë. Ù. »ï, ¹»åÇ »ï, »ï¨Çó:

286

Ú»ñÏáõ³Ý³É, ³ó³Û. ã. ϳëϳͻÉ, ï³ñ³Ïáõë»É, »ñÏÙï»É: Úá±. Ù. á±õñ, ¹»åÇ á±õñ: ÚáÉáí, Ç, Çó. ³. ß³ï, µ³½áõÙ, µ³½Ù³ÃÇí: ÚáÛÅ. Ù. ³. ËÇëï, ë³ëïÇÏ, ë³ëïϳå»ë. ß³ï, Ù»Í: ÚáñųÙ. Ù. »ñµ: Úáñë³Ûë, Úáñë³Û뻳É. Ù. »ñ»ëÝ Ç í»ñª Ù»çùÇ íñ³ å³éϳÍ: Úáõ½»É, »óÇ. Ý. 1. ÷Ýïñ»É, áñáÝ»É, åñåï»É, Ëáõ½³ñÏ»É. 2. ï³ÏÝáõíñ³ ³Ý»É, ˳éÝ»É, ß³ñÅ»É. 3. ·ñ·é»É: ÚáõɳݳÉ, ³ó³Û. ã. 1. ÍáõɳݳÉ, ÃáõɳݳÉ, ¹³Ý¹³Õ»É. 2. ³ÝÑá· áõ ³Ý÷áõÛà ÉÇÝ»É: ÚáõÕ³ñÏ»É, »óÇ. Ý. 1. ׳ݳå³ñÑ ¹Ý»É, áõÕ³ñÏ»É. 2. ÑáõÕ³ñϳíáñ»É: Úá°õß. Ó. ½·áõß³óÇ°ñ, ½·áõÛß »ÕÇ°ñ. ÑÇßÇ°ñ: ÚáõéáõÃ, éÃÇ, ٳݳí³Ý¹ª ÚáõéáõÃù, éÃÇó ϳ٠áó. ·. 1. ϳ˳ñ¹áõÃÛáõÝ, ÑÙ³ÛáõÃÛáõÝ. 2. óÉÇëÙ³Ý, ѳٳÛÇÉ: Úû¹»É, »óÇ. Ý. ½á¹»É, ϳåÏå»É, Ïó»É, ѳñÙ³ñ»óÝ»É: Úûß»É, »óÇ. Ý. Ñáßáï»É, µ½Ïï»É, å³ï³éå³ï³é ³Ý»É, Ù³ë-Ù³ë Ïïñï»É: ÚûñÇÝ»É, »óÇ. Ý. 1. ëï»ÕÍ»É, ßÇÝ»É, ϳéáõó»É. 2. ßïÏ»É, ϳñ·³íáñ»É, ѳñÙ³ñ»óÝ»É. 3. ß³ñ³¹ñ»É: ÚûñÇÝáõ³Í, áÛ, áó, ϳ٠Ç, ³ó. ·. 1. ß»Ýù, ßÇÝí³Íù. 2. ½³ñ¹: Ü Ü³. ß. ٳݳí³Ý¹ û, ÝáõÛÝÇëÏ, ³ÛÉ, ÇëÏ: ܳ ³õ³ÝÇÏ. 1. ³Ñ³, ³Ñ³í³ëÇÏ. 2. µ³Ûó, ³ÛÅÙ, ÇëÏ: ܳ ½Ç. ٳݳí³Ý¹ áñ: ܳ˳ÝÓ, áõ, áõó. ·. 1. ݳ˳ÝÓ. 2. íñ»Å, íñ»ÅËݹñáõÃÛáõÝ. 3. »é³Ý¹: ܳ˳ÝÓ ³ñϳݻÉ. ݳ˳ÝÓÁ ß³ñŻɪ ·ñ·é»É: ܳ˳ÝÓáõÏë ³ñϳݻÉ. ݳ˳ÝÓÁ ß³ñÅ»É: ܳË×Çñù. ·. ë³ëïÇÏ Ïáïáñ³Í, Ù»Í íݳë, ã³ñÇù:


ܳßÇ×, ßÑáÛ Ï³Ù ÑõáÛ. ·. ÁÝïÇñª ×»ñÙ³Ï ³ÉÛáõñ: ܳñûï, áõ, áõó ϳ٠Ç, ³ó. ·. ·áõÛÝÁ½·áõÛÝ Ã»É»ñÇó ÑÛáõëí³Í ѳëï ûɪ Ïïáñ, ÑÛáõëí³Íù: ܳõ³ë³ñ¹, Ç, ³ó. ·. ÑÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ïáÙ³ñÇ ³é³çÇÝ ³ÙÇëÁ, áñáí ëÏëíáõÙ ¿ñ Ýáñ ï³ñÇÝ: Ü»éÝ, éÇÝ, éÇÝù. ·. 1. ѳϳùñÇëïáë, ëáõï Ù»ëdz. 2. ÷˵. ã³ñ³·áñÍ Ù³ñ¹. 3. ³. ã³ñ, ¹³Å³Ý: Ü»ñÏáõ³Í, áÛ, áó. ·. 1. Ý»ñÏí³Íù. Ý»ñÏ. 2. µÇÍ, ³ñ³ï: Ü»ñùÇÝÇ, ÝõáÛ, Ý»³ó, ³. ·. 1. ³ÙáñÓ³ïí³Í ïÕ³Ù³ñ¹. 2. å³É³ï³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³ (ٳݳí³Ý¹ª ³ÙáñÓ³ïí³Í)ª ³ñùáõÝÇ Ï³Ý³ÝáóáõÙ: ÜÇß ·. Ï»ï, Ýß³Ý: ²Ûë ÝÇß. ³Ûë Ýß³ÝÁ ÏñáÕ, ³ÛëÇÝã: ÜϳݳÏ, Ç, ³ó. ·. ѳóÇ µÉÇÃ: Üѳݷ, Ç, ³ó, ·. ·»ï³ÓÇ, çñ³ÛÇÝ ³é³ëå»É³Ï³Ý ·³½³Ý: Üß³Ý, Ç, ³ó. ·. 1. Ýß³Ý. 2. Ññ³ßù, 3. ¹ñáß. 4. ¹ñáßÙ: Ü߳ݳ·Çñ, ·ñáÛ Ï³Ù Ç, ³ó. ·. ï³é, ·Çñ, ³Ûµáõµ»Ý: Ü߳ݳϳå. ³. Ýß³ÝÝ»ñáíª ½³ñ¹»ñáí ÑÛáõë³Íª ½³ñ¹³ñ³Í: Üß³õ³Ï, Ç, ³ó. ·. Ýå³ï³Ï³Ï»ï. 2. ݳ˳ïÇÝù. 3. ˳Ûï³é³ÏáõÃÛáõÝ: ÜßϳѻÉ, »óÇ. Ý. 1. ³ñѳٳñÑ»É, ³Ý³ñ·»É. 2. ³åëï³Ùµ»É: ÜßáÛÉ, áõÉÇ, Çó ϳ٠³ó. ·. ׳鳷³ÛÃ, ßáÕ, óáÉù: Üá˳½, Ç, ³ó. ·. ³ñáõ ³ÛÍ, ùáß: ÜáÕϳóáõó³Ý»É, óáõóÇ, óá°. åµ. ½Á½í»óÝ»É, ÷ëË»É ï³É: Üáõ, ÝáõáÛ, áí ϳ٠³õ, Ýáõù, Ýáõáó ϳ٠Ýáõ³Ýù, ³Ýó. ·. ѳñë: Üáõ³·, Ç, ³ó. ·. 1. ·³í³Ã. 2. ·ÇÝÇ ËÙ»ÉÁ: Üáõ³·, Ç. ·. Ù. 1. ųٳݳÏ. 2. ³Ý·³Ù: ²é ÙÇ Ýáõ³·. 1. ÙÇ ³Ý·³Ù. 2. ³ÛÅÙ: Üáõ³×»É, »óÇ. Ý. 1. ïÇñ»É, Çñ»Ý »ÝóñÏ»É. 2. Éé»óÝ»É:

ÜáõÇñ³Ï, Ç, ³ó. ·. 1. ѳë³ñ³Ï ½ÇÝíáñª Ññ³Ù³Ý³Ï³ï³ñ. 2. å³É³ï³Ï³Ý ëå³ë³íáñ, ѳë³ñ³Ï å³ßïáÝÛ³: Üñ³Ý, Ç, ³ó. ·. ëáõë»ñ, ¹³ßáõÛÝ, Ãáõñ: Þ Þ³µ³Ã³Ùáõï, ÙïÇ, Çó. ·. 1. ß³µ³Ãí³ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ëÏë»ÉÁ. 2. áõñµ³Ã »ñ»Ïá, »ñµ ëÏëíáõÙ ¿ñ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ß³µ³ÃÁ: ޳ѳå»ï, Ç, ³ó. ·. áñáß í³Ûñ»ñ å³Ñå³ÝáÕ á·Ç: ޳ѳï³Ï»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. ³é³ç í³½»É, ·ñáÑ»É, ѳñÓ³Ïí»É: Þ³Õ³ßáõï. ³. óá÷, ëïáñ, ³ÝÙÇï: Þ³Ùµ, Ç, Çó. ·. »Õ»·, »Õ»·Ýáõï: Þ³ÙµßáõÃÇõÝ Ï³Ù Þ³ÙßáõÃÇõÝ. ·. ÙáÉÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ, ÏñùáïáõÃÛáõÝ: Þ»ßï. Ù. ß»ßï³ÏÇ: ÞÇϳ÷áÏ. ³. ÍÇñ³Ý³·áõÛÝ »ñϳñ ϳßáõó å³ïñ³ëï³Í: ÞÇݳÍ, ï»°ë ÞÇÝáõ³Í: ÞÇÝáõ³Í, áÛ, áó. ·. ß»Ýù. ßÇÝí³Íù, ßÇÝáõÃÛáõÝ: ÞÇÝáõÃÇõÝ. ·. 1. ßÇÝ»ÉÁ, ßÇÝí»ÉÁ, 2. µ³ñ»Ï³ñ·áõÃÛáõÝ, ß»Ý ÉÇÝ»ÉÁ. 3. ˳ճÕáõÃÛáõÝ, ѳçáÕáõÃÛáõÝ: ÞÇç³Ý»É(ÇÙ), ßÇç³Û. ã. ѳݷã»É, Ù³ñ»É: ÞÝáñÑ, Ç, Çõ ϳ٠³õ, ³ó, ûù. ·. 1. å³ñ·¨. 2. ÓÇñù, ßÝáñÑù. 3. µ³ñÇù, áÕáñÙ³ÍáõÃÛáõÝ. 4. ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ: ÞÝáñÑë ³éÝ»É, ßÝáñÑ»É, Ý»ñ»É: ÞÝáñÑ áõÝ»É. ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»É, ßÝáñÑ³Ï³É ÉÇÝ»É: ÞÝáñÑë ·ï³Ý»É. ѳ׻ÉǪ ëÇñ»ÉÇ ÉÇÝ»É: Þá·Ç, ·õáÛ, ·»³ó. ·. 1. ·áÉáñßÇ. 2. ßáõÝã: Þáõñç³Ý³ÏÇ. Ù. ãáñë ÏáÕÙÇó, ³Ù»Ý ÏáÕÙÇó: Þï³å, Ç, ³õ ϳ٠Çõ, ¨ áÛ, áí. ·. Ëáõ׳å, ﳷݳå: Þï³å ﳷݳåÇ, ï»°ë Þï³å: Þñç»É, »óÇ. Ý. ßáõé ï³É, ÷áË»É: Þ÷áûÉ, »óÇ. Ý. 1. Ñáõ½»É, íñ¹áí»É, Çñ³ñ³ÝóáõÙ ·ó»É. 2. ˳éݳϻÉ:

287


à à. ¹. áí: à·Ç, á·õáí, õáó ϳ٠»³ó. ·. 1. ßáõÝã, Ñá·Ç, Ù³ñ¹. 2. ã³ñ á·Ç, ¹¨. 3. ÏÛ³Ýù, ëÇñï. 4. ù³Ùáõ ÷ã»ÉÁ: àÕÝ, áÕÇÝ, Õ³Ùµ, ÕáõÝù, Õ³Ýó. ·. 1. ÃÇÏáõÝù, Ù»çù, ÏéݳÏ. 2. áÕݳ߳ñ: àÕáñÙ, áÛ, áí. 1. ·. ·áõÃ, áÕáñÙáõÃÛáõÝ, ó³í³ÏóáõÃÛáõÝ. 2. ³. áÕáñÙ»ÉÇ, ËÕ׳ÉÇ, Ë»Õ×. 3. Ù. áÕáñÙ³·ÇÝ, ËÕ׳ÉÇ Ï»ñåáí: àÕáñÙ»É(ÇÙ), »ó³Û. »³°ó ϳ٠»³°. ã. ËÕ׳É, ·Ã³É, áÕáñÙáõÃÛáõÝ ³Ý»É: àÕáù, áÛ, áí. ·. 1. ³Õ³ã³Ýù, ó˳ÝÓ³Ýù. 2. ßáÕáùáñÃáõÃÛáõÝ: àÕç³Ùµ. Ù. áÕç ¨ ³éáÕç: àÕçáÛÝ. ³. 1. áÕç, ³ÙµáÕç, µáí³Ý¹³Ï. 2. Ù. ³ÙµáÕç³å»ë, µáÉáñáíÇÝ: àëÏÇÏÙµ»³Û, àëÏÇÏÙµ¿. ³. áñÇ ÙÇçÇÝ áõéáõóÇÏ Ù³ëÁ áëÏáõó ¿ (í³Ñ³ÝÇ Ù³ëÇÝ): àëï, áÛ, áó. ·. 1. ×ÛáõÕ. 2. µÉáõñ, ÙÇ ÷áùñ µ³ñÓñ ï»Õ: àëï³ÝÇÏ, ÝÏÇ, Ýϳó. ³. ³ñù³Û³Ï³Ý ïáÑÙÇó ë»ñí³Í, ³½Ýí³Ï³Ý, ó·³íáñ³Ï³Ý: àëïÇϳÝ, Ç, ³. ·. í»ñ³Ï³óáõ, ·É˳íáñ Çß˳Ý, Ïáõë³Ï³É: àëïã»É(ÇÙ), áëﻳÛ, ïáõó»³É. ã. ó³ïÏ»É, Ãéã»É: àïÝ, áïÇÝ, áï³Ùµ, áïù, áïÇó. ·. 1. áïù. 2. ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùµª É»é³Ý ëïáñáï: ÚáïÝ Ï³É. áïùÇ »ÉÝ»É, ϳݷݻÉ, í»ñ ϻݳÉ: àñ»³ñ, áñ»ñáÛ Ï³Ù »³ñáÛ, áí, áñ»³ñù. ·. Ù³ñ¹Ï³Ýó ËáõÙµ, áñáß ËáõÙµ Ù³ñ¹ÇÏ: ²õ³· áñ»³ñ. ³½ÝÁí³Ï³ÝÝ»ñ, ³½Ýí³Ï³ÝÝ»ñÇ ËáõÙµ: 1 àñà , áÛ, áó. ·. 1. ˳ÕáÕÇ ïáõÝÏ. 2. áñÃÇ ×ÛáõÕ»ñÇó ÑÛáõë³Í ÏáÕáí: 2 àñà , áõ, áõó. ·. ÑáñÃ, Ùá½Ç: àñÓ³ù³ñ, Ç, ³ó. ·. ϳñÍñ ù³ñ, ³å³é³Å: àñáÙÝ, Ù³Ý, ÙáõÝù, Ù³Ýó. ·. ѳ󳽷ÇÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÇÝ å³ïϳÝáÕ ÙáɳËáï:

288

àñáß»É, »óÇ. Ý. 1. ë³ÑٳݻÉ, ϳñ·»É. 2. ½³Ý³½³Ý»É, ÁÝïñ»É, çáÏ»É. 3. ½³ï»É, µ³Å³Ý»É. 4. áñáß»É: àñáç, Ç, ³ó. ϳ٠Çó. ·. ·³é, ·³éÝáõÏ: àõÉÝ, ɳÝ, ÉáõÝù, ɳÝó. ½. íǽ, å³ñ³Ýáó: àõËï, Ç, Çó. ·. 1. Ëáëù ï³ÉÁ, ËáëïáõÙ, »ñ¹áõÙ. 2. ¹³ßÇÝù, å³ÛÙ³Ý. 3. ë³ëïÇÏ µ³ÕÓ³Ýù, ³ÕáÃù. 4. Ùdzµ³ÝáõÃÛáõÝ. 5. í³Ýù, áõËï³ï»Õ: àõÕ¿ß Ï³Ù àõÕ»ß, Ç, ³ó, ûù ϳ٠Çó, Çõù. ·. ×ÛáõÕ, ÁÝÓÛáõÕ: àõÝ»É(ÇÙ), ϳɳÛ, ϳ°É ϳ٠ϳ°. Ñ. 1. áõݻݳÉ, ϳ. 2. ³éÝ»É, ïÇñ»É, ï»ñ ÉÇÝ»É. 3. µéÝ»É, å³Ñ»É. 4. í»ñóÝ»É, ï³Ý»É. 5. ѳٳñ»É. 6. í»ñ³µ»ñáõÃÛáõݪ ³éÝãáõÃÛáõÝ áõݻݳÉ. 7. ϳñáճݳÉ: àõÝÏÝ, ϳÝ, Ñá·Ý. ³Ï³Ýçù, ç³ó. ·. ³Ï³Ýç: àõÝç, ÁÝçáÛ, çáó ϳ٠ç³ó. ·. 1. ³ÝÏÛáõÝ, ùáõÝç, ͳÛñ. 2. ·»ïÇÝ, ѳï³Ï, ï³Ï: àõß, áÛ, áí, áíù ¨ Ç, Çõ. ·. 1. ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ, ÙÇïù, Ë»Éù. 2. áõß³¹ñáõÃÛáõÝ, ½·áõßáõÃÛáõÝ: àõß ³éݻɪ ³éÝáõɪ ¹Ý»Éª áõݻɪ ϳÉ. ɳí ݳۻÉ, áõß³¹Çñ ÉÇÝ»É, ç³Ý³É, ½·áõ߳ݳÉ: Úáõß ÉÇÝ»É áõÙ»ù, ÙÇïùÁ ·³É, ÑÇß»É: àõéÝáõÉ, àõéã»É(ÇÙ), 黳Û. ã. 1. áõéã»É. 2. ÷˵. Ñå³ñï³Ý³É, ·áéέݳÉ: àõëáõÙݳÏÇó, ÏóÇ, ó³ó. ³. ·. 1. ÙdzëÇÝ ëáíáñ³Í, ¹³ëÁÝÏ»ñ. 2. Ù»Ïï»Õ ëáíáñ»óÝáÕ. 3. ÏñáݳÏÇó, ¹³í³Ý³ÏÇó: àõëáõÙÝ, ëÙ³Ý, ëÙáõÝù, Ù³Ýó. ·. 1. áõëáõÙ, ·ÇïáõÃÛáõÝ. 2. ÏñáÝ, ³Õ³Ý¹: àõëï»ÙÝ. Ù. ÙÇ ï»ÕÇó, ÇÝã-áñ ï»ÕÇó: àõëï»ù, ï»°ë àõëï»ÙÝ: àõëï»ù áõëï»ù. ½³Ý³½³Ý ÏáÕÙ»ñÇó, ³Ûë áõ ³ÛÝ ÏáÕÙÇó: àõëïÇ. 1. ·. áñï»ÕÇó, áñï»ÕÇó áñ. 2. ß. áõëïÇ, áõñ»ÙÝ: àõëïñ, ï»ñ, »ñ³ó. ·. ³ñáõ ½³í³Ï, ïÕ³: àõñ³ëï. ·. áõñ³Ý³ÉÁ: Úáõñ³ëï ÉÇݻɪ ϳÉ. áõñ³Ý³É: àõñ»ù. 1. Ù. ÙÇ ï»Õ, áñ¨¿ ï»Õ. 2. ¹. ÇÝã-


áñ, áñ¨¿: àõñ»ù áõñ»ù. Ù. 1. ï»Õï»Õ. 2. »ñµ»ÙÝ-»ñµ»ÙÝ: ¾ áõñ»ù. ÉÇÝáõÙ ¿ ï»Õ áñ..., å³ï³ÑáõÙ ¿ áñ...: àõñáÛÝ. 1. Ù. ÙÇ ÏáÕÙ, ³é³ÝÓÇÝ, Ñ»éáõ. 2. ÝË. ½³ï, ³é³Ýó. 3. ³. ѳïáõÏ, Ù³ëݳíáñ, ³é³ÝÓÇÝ, áõñáõÛÝ: àõñ áõñ»ù, Ù. 1. áõñ áñ ÉÇÝÇ. 2. »ñµ áñ ÉÇÝÇ: â â³ñ³ÉÉáõÏ. ³. Ù. 1. ã³ñ³ã³ñ ÉÉÏí³Íª Ëáßï³Ý·í³Íª Í»ÍÏí³Í. 2. ã³ñ³ã³ñ ÉÉÏáÕ, Ëáßï³Ý·Çã: â³ñ³Ëï³í³ï. ³. ¹³Å³Ý, ¹Åݹ³Ï, ³Ýï³Ý»ÉÇ, ËÇëï í³ï£ â³ñ³ßáõù. ³. 1. ËÕ׳ÉÇ, áÕáñÙ»ÉÇ. 2. í³ïóñ, ¹Åݹ³Ï. 3. ã³ñ³µ³ñá, ³Ýûñ»Ý: â³ñ³Ëï³í³ñ. 1. ³. ï»°ë â³ñ³Ëï³í³ï. 2. Ù. ã³ñ³ã³ñ, ã³ñ³ã³ñ Ï»ñåáí£ â³ñ³ÏÝ, ϳÝ, ÏáõÝù, ϳÝó. ³. ã³ñ ³ãù áõÝ»óáÕ, ݳ˳ÝÓáï£ â³ñ³Ù³Ñ ³éݻɪ ÉÇÝ»É(ÇÙ). ã³ñ³ã³ñ Ï»ñåáí ëå³Ý»Éª ëå³Ýí»É£ â³÷³õáñ, Ç, ³ó. ³. 1. ëáíáñ³Ï³Ý, ѳë³ñ³Ï. 2. Ýí³ëï, ËáݳñÑ. 3. å³ñÏ»ßï, ѳٻëï, ã³÷³íáñ: â·áÛ, Ç, Çó. ³. ·. ã»Õ³Í,·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ: ²é Ç ã·áÛ¿. ãÉÇÝ»Éáõó£ â»ñ¿ó, ñÇóáõ. ·. ³Ý³ñųݪ ëáõï ù³Ñ³Ý³: â»õ, ⨠¨ë. Ù. ¹»é ã..., ¹»é ã»Õ³Í: â¿ñÝ. ݳ áñ ãϳñ, ã»Õ³ÍÁ: âÇù. ãϳ£ âáñ»ùï³ë³Ý, Ç, Çó. Ã. ï³ëÝãáñë: âáõ, ãáõáÛ, áó. ·. ·Ý³ÉÁ, ï»ÕÇó ï»Õ ß³ñÅí»ÉÁ, ãí»ÉÁ, ׳ݳå³ñÑí»ÉÁ, ·³ÕûÉÁ: âáõ ³éÝ»É, Æ ãáõ ³ÝϳݻÉ(ÇÙ). ׳ݳå³ñÑí»É, ï»Õ³÷áËí»É, ·³ÕûÉ: âáõ³é. ³. Ãßí³é, Ë»Õ×, áÕáñÙ»ÉÇ: ä ä³É³ñ³Ï³å. ³. ½³ñ¹³ñáõÝ, ½³ñ¹³ñ³Ýù áõÝ»óáÕ:

ä³Ï³ë»É, »óÇ, ä³Ï³ë»É(ÇÙ), »ó³Û, ã. 1. å³Ï³ë»É, Ýí³½»É. 2. ïϳñ³Ý³É, ÃáõɳݳÉ, Ù³ñ»É: ä³ÏßáïáõÃÇõÝ. ·. ³Ý³é³ÏáõÃÛáõÝ, í³í³ßáïáõÃÛáõÝ: ä³Ïáõó³Ý»É, ÏáõóÇ, Ïá°. åµ. ËÇëï í³Ë»óÝ»É, ³Ñ³µ»Ï»É, ë³ñë³÷»óÝ»É: ä³Ñ³Ý· ϳ٠ä³Ñ³ÝÏ, Ç, ³ó. ·. å³ïÇ ß³ñí³ÍùÇ Ù»ç ¹ñí³Í ÷³Ûï ϳ٠³ÛÉ Çñª ß³ñí³ÍùÇ ³ÙñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ä³Ñ ³ñϳݻÉ, ä³Ñ áõÝ»É(ÇÙ). å³Ñå³Ý»É, å³Ñ»É: ä³ÑáÕ, Ç, ³ó. ³. ÍáÙ å³ÑáÕ, ùÇã áõïáÕ, ÅáõÅϳÉ: ä³Ñå³Ý³Ï, Ç, ³ó. ·. Ù³ñÙÇÝÁ ³ñï³ùÇÝ Ñ³ñí³ÍÇó å³ßïå³ÝáÕ ½ñ³ÑÝ»ñ: ä³Ñù, Ñáó. ·. å³ë, ÍáÙ: ä³×áõ×»É, »óÇ. Ý. 1. ½³ñ¹³ñ»É, ·»Õ»óϳóÝ»É, å×Ý»É. 2. ½Ùéë»É, ûÍ»É: ä³Û, Ç, Çó. ·. ³é³ëå»É³Ï³Ý Ùï³ó³ÍÇÝ Ï»Ý¹³ÝǪ Ù³ñ¹áõó ë»ñí³Í: ä³Û³½³ïáõÃÇõÝ. ·. ѳçáñ¹áõÃÛáõÝ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ë»ñݹÇ: ä³ßïûÝ, ï³Ù³Ý, ÙáõÝù, Ù³Ýó. ·. 1. å³ßï»ÉÁ, å³ßï³ÙáõÝù, »ñÏñå³·áõÃÛáõÝ. ųٻñ·áõÃÛáõÝ, å³ï³ñ³·, ³ÕáÃù, 2. ͳé³ÛáõÃÛáõÝ. 3. ѻóÝáë³Ï³Ý ³ëïí³ÍÝ»ñ (ã³ëïí³ÍÝ»ñ). 4. Ù³ñ¹³Ñ³×áõÃÛáõÝ, ѳ×áÛ³Ï³Ý µ³Ý: ä³ßïûÝ ³éÝáõÉ. å³ßïí»É: ä³ßïûÝ Ñ³ñϳݻÉ. å³ßï»É: ä³ßïûÝ»³Û, Ý¿Ç, Çó, ·. å³ßïáÕ, ëå³ë³íáñ, ͳé³: ä³ëù»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. ë³ëïÇÏ Í³ñ³í»É, ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùµª ï»Ýã³É, ÷³÷³·»É: ä³ï ³éÝáõÉ. ßáõñçÁ å³ï»É, Ù»ç ³éÝ»É, ßñç³å³ï»É: ä³ï³ë˳ÝÇ ³éÝ»É. å³ï³ë˳ݻÉ, å³ï³ëË³Ý ï³É: ä³ï³ñ³·, Ç, ³ó. ·. 1. ½áÑ, 2. Ýí»ñ, ÁÝͳ. 3. ϳ߳éù: ä³ï»Ý³½¿Ý, ½ÇÝÇ, ݳó. ³. ½ñ³Ñ³íáñ: ä³ï»ñ³½Ù³·ÉáõË. ·. å³ï»ñ³½ÙÇ ·É˳íáñÁ, Ññ³Ù³Ý³ï³ñ: ä³ïϳݹ³ñ³Ý. Ç. ·. Ý»ï»ñÇ ³Ù³Ý, ϳå³ñ×:

289


ä³ïÙáõ׳Ý, Ç, ³ó. ·. »ñϳñ ½³ñ¹³ñáõÝ ½·»ëï. 2. ÁݹѳÝñ³å»ëª ½·»ëï: ä³ïáõѳë»É, »óÇ. Ý. 1. å³ïÅ»É, ï³Ýç»É, ã³ñã³ñ»É. 2. ë³ëïÇÏ Ñ³Ý¹ÇٳݻÉ, ³Ý³ñ·»É: ä³ïñ»É, »óÇ. Ý. ˳µ»É, Ë»ÉùÇó ѳݻÉ: ä³ñ³ñ³Ï, Ç, ³ó. ³. å³ñ³ñï, µï³Í, ·»ñ: ä³ñï»É, »óÇ. Ý. ѳÕûÉ, å³ñïáõÃÛ³Ý Ù³ïÝ»É: ä³ñï»É (ÇÙ. å³Ï³ë³íáñ µ³Û). 1. å³ñï³Ï³Ý ÉÇÝ»É, å³ñï³íáñ ÉÇÝ»É. 2. å³ñïù áõݻݳÉ. 3. å»ïù ¿ áñ: ä³ñï ¿. »µ. å»ïù ¿: ä¿ïù. ·. ѳñϳíáñáõÃÛáõÝ, å»ïù »Õ³Í µ³ÝÁ, åÇïáõÛù: ä¿ïù Û³ÝÓÇÝ áõÝ»É(ÇÙ). Ñá·³É: Æ å¿ïë. ѳٳñ: äÇïáÛ ¿. »µ. å»ïù ¿, å³ïß³× ¿: äݹ³¹»ëå³Ý, Ç, ³ó. ·. ³ñ³·ÁÝóó ëáõñѳݹ³Ï, å³ï·³Ù³ï³ñ: äݹ»É, »óÇ. Ý. 1. åݹ³óÝ»É, ³Ùñ³óÝ»É. 2. ϳåÏå»É: äݹ»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. 1. ѳٳé»É. 2. í³½»É: äáõÕ»É, »óÇ. Ý. í³Ý»É, óñ»É, ùß»É: äë³Ï³ë¿ñ. ³. Çñ ³ÙáõëÝáõݪ åë³ÏÇÝ Ñ³í³ï³ñÇÙ: æ

æ³Ùµ»É, »óÇ. Ý. 1. Ù³Ýñ å³ï³éÝ»ñáíª ÷áùñÇÏ ÏïáñÝ»ñáí Ï»ñ³Ïáõñª ëÝáõݹ ï³É. 2. ëÝ»É, Ï»ñ³Ïñ»É, ËÙ»óÝ»É. ϳÃáí ëÝáõó³Ý»É. 3. Ù³ï³Ï³ñ³ñ»É: æ³ÛÉ»É, »óÇ, æ³ÛÉ»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. ËÙµáíÇÝ áÕµ³Éª ɳó ÉÇݻɪ ɳó áõ ÏáÍ ³Ý»É Ù»é»ÉÇ íñ³: æ³Ý, Ç, Çó ¨ áÛ, áõ, áõó. ·. ×Ç·, ç³Ýù, ³ß˳ï³Ýù: æ»éÝáõÉ, ç»é³Û, é»³É Ï³Ù éáõó»³É. ã. 1. ï³ù³Ý³É, ç»ñٳݳÉ. 2. µáñµáùí»É, Ïñ³Ï Ïïñ»É. 3. ÃáõËë ÝÁëï»É (ÃéãáõÝÇ Ù³ëÇÝ): æ»ñ, áÛ, áó ϳ٠Ç, Çó. ·. 1. ï³ùáõÃÛáõÝ, ç»ñÙáõÃÛáõÝ, ï³å, ïáÃ. 2. ï³ùª µ³ñ»Ë³éÝ »Õ³Ý³Ï, çÇÝçª ³-

290

ݳÙå »ñÏÇÝù. 3. ³. ï³ù, ßá·, ç»ñÙ, µ³ñ»Ë³éÝ: æ»ñÙáõÏ, ÙáõÏù, Ùϳó. ·. ·»ïÝÇó µËáÕ ï³ù çñÇ ³ÕµÛáõñ. ï³ù ÉáÕ³ñ³ÝÝ»ñ: æ»ñáï. ³. ï³ù, ç»ñÙ, µ³ñ»Ë³éÝ: æÇÉ, çÉÇ, çɳó. ϳ٠æÇÕ. ·. 1. çÇÉ. 2. (çÇÉ»ñÇóª Ù³Ýñ³Ã»É»ñÇó å³ïñ³ëï³Í) Ó·ï³Ý, ÃáÏ, ɳñ. 3. ÷˵. áõÅ. ½áñáõÃÛáõÝ: æñ»É, »óÇ. Ý. 1. çÝç»É, ³í»ñ»É, áãÝã³óÝ»É, »ÕͳݻÉ. 2. ¹ñÅ»É, ˳Ëï»É. 3. Ñ»ñù»É. 4. çáõñ ï³É, çñ»É, áéá·»É: æñó÷»É, »óÇ. ã. ٻͳݳÉ, ã³÷³Ñ³ë ¹³éݳÉ, ³ñµáõÝùÇ Ñ³ëÝ»É: è è³½Ù, Ç, Çó. ϳ٠ÙáõÝù, Ù³Ýó. ·. 1. Ù³ñïǪ ÏéíÇ å³ïñ³ëïíáÕ ½áñùÇ ×³Ï³ï. 2. ׳ϳï³Ù³ñï, ÏéÇí: èá×ÇÏ, ×ÏÇ, ³õ ϳ٠áí, ϳó. ·. ³Ù»Ý ûñí³ áõï»ÉÇùÇ å³ß³ñ, ûñí³ å³ñ»Ý, ûñ³å³ÑÇÏ, Ãáß³Ï: ê

ê³Ï, Ç, ³õ ϳ٠áí, Çó. ·. 1. ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·, å³ÛÙ³Ý, ã³÷, ÃÇí. 2. ûñ»Ýù, ¹³ßÇÝù. 3. ë³ÑÙ³Ýí³Í ïáõñù, ѳñÏ: ê³Ï ³ñϳݻÉ. ë³Ï³ñÏ»É, ·ÇÝ Ý߳ݳϻÉ: ê³Ï³õ, áõ, áõó. ³. ùÇã, ã³÷³íáñ, ÙÇ ùÇã, å³Ï³ë: ê³Ï³õ ÇÝã, ³é ë³Ï³õ ÙÇ. ÙÇ ùÇã, ÙÇ ÷áùñ: ê³Ï³õ ë³Ï³õ, ³é ë³Ï³õ ë³Ï³õ, ùÇã-ùÇã: ê³Ï³õ³õáñ, Ç, ³ó. ³. 1. Ãíáí ùÇã. 2. ùÇã µ³Ý áõÝ»óáÕ, ãù³íáñ: ê³Ïáõñ, ÏñÇ, ñ³õ, Ïñ³ó, Ïñûù. ·. ϳóÝÇ Ó¨ áõÝ»óáÕ å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ½»Ýù: ê³Ïë, Ç ë³Ïë. ÝË. å³ï׳éáí, ѳٳñ: Úáñ ë³Ïë. ÇÝã å³ï׳éáí, ÇÝã µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ: ê³Ïñ, Ï»ñ, Ï»ñµ ϳ٠Ïñáí. ï»°ë ê³Ïáõñ: ê³Ý, áõ, áõó. ·. 1. ë³Ý, Ó»éùÇ ï³Ï ëݳͪ ٻͳó³Í »ñ»Ë³. 2. ë³ÝÇÏ: ê³éݳѳÉ. ³. ë³éáõÛóÝ»ñÁ Ñ³É³Í (·»ïÇ Ù³ëÇÝ):


ê³éݳٳÝÇ, ÝõáÛ, ë³éݳٳÝÇù, Ý»³ó. ·. 1. ë³éݳٳÝÇù. 2. ë³éáõÛó: ê³ëï, Ç, Çó. ·. 1. ë³ëïÇÏ Ññ³Ù³Ý, ³Ñ³íáñ ëå³éݳÉÇù. 2. å³ïÇÅ, å³ïáõѳë: ê³ï³Ï»É, »óÇ. Ý. 1. ÑÇÙݳï³Ï ³í»ñ»É, µÝ³çÝç»É, ÏáñóÝ»É. 2. ëå³Ý»É, Ïáïáñ»É, Ïñ. ë³ïÏ»É, Ù»éÝ»É, ëå³Ýí»É: ê³ï³ÏáõÙÝ, ÏÙ³Ý. ·. Ïáïáñ³Í, ã³ñ³ã³ñ Ù³Ñ: ê³ï³Ý³Û³ÏÇñ. ³. 1. ¹Çí³Ñ³ñ. 2. ë³ï³Ý³Û³Ï³Ý: ê³ï³ñ, Ç, ³ó. ·. 1. ·áñͳíáñ, Ùß³Ï. 2. û·Ý³Ï³Ý, ·áñͳÏÇó, 3. û·ÝáõÃÛáõÝ. 4. å³ï׳é, ³éÇÃ: ê³ñ³Ï, Ç, ³ó. ·. 1. ÷áùñ É»é, µÉáõñ. 2. É»é³Ý ï³÷³ñ³Ï ·³·³Ã: ê³ñÇù. ñ»³ó. ·. å³ñ³Ý, ßÕó, ϳå³Ýù: ê³ñë»É, »óÇ Ï³Ù ê³ñë»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. ¹áÕ³É, ëáëϳÉ, ë³ñë³÷»É, ù³ßí»É: 껳õ, ë¨áÛ, áó ϳ٠ë¨Ç, Çó. ³. 1. ë¨. 2. ÷á˳ÝáõÝáõÃÛ³Ùµª ë¨ ÓÇ: ê»Õ³Ý³õáñ, Ç, ³ó. ·. ¹ñ³Ù³÷áË: ê»åÑ³Ï³Ý Ï³Ù ê»÷³Ï³Ý, ê»÷ѳϳÝ, Ç, ³ó. ³. ë»÷³Ï³Ý, ѳÛñ»ÝÇ: êÇ·³É, ³ó³Û ϳ٠³óÇ. ã. Ñå³ñï³Ý³É, ٻͳÙï»É, ·áéέݳÉ: êÇÕÕáµ³Û, êÇÕáµ³Û, êÇõÕáµ³Û..., Ç, Çó. ·. í³ÝÏ, ÑÝãÛáõÝ, ï³é: êϳÛ, Ç, Çó. ³. ·. Ñëϳ, ù³ç: êÏǽµÝ ³éݻɪ ³éÝáõɪ áõÝ»É. ëÏë»É: êݳñ, ٳݳí³Ý¹ª êݳñù, Ç, Çó. ·. 1. ·É˳í»ñ¨. 2. ·É˳ï³Ï, ÍáÍñ³Ï. 3. ·É˳ï³ÏÇ µ³ñÓ. 4. ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùµª É»é³Ý ·ÉáõËÁ: êáÕáË Ï³Ù êÕáË, Ç, Çó. ·. Ù»ÕÙ ù³ÙÇ: êáñëáñ»É, »óÇ. ã. 1. Ñáë»É, ó÷í»É. 2. óñí»É: êáõÕ, ëÕÇ, Çó. ³. ùÇã, Ýí³½, µ³ñ³Ï, Ýáõñµ, ϳñ×: êáõÕ ÇÝã. ÙÇ ÷áùñ, ÷áùñ-ÇÝã: êáõݳõáñ, Ç, ³ó. ·. ëíÇݳíáñ, ëíÇÝ ÏñáÕ: êå³é, Ç ëå³é ·. 1. ëå³éí»ÉÁ, í»ñç³Ý³ÉÁ, í³Ë׳Ý. 2. í»ñç. 3. Ù. ÙÇÝ㨠í»ñç:

êå³é»É, »óÇ. Ý. 1. ëå³é»É, í»ñç³óÝ»É. 2. áãÝã³óÝ»É, µÝ³çÝç»É: êå³ë, áõ, áõó. ·. 1. ³Ù³Ý, ·³í³Ã, ëå³ëù, ½³ñ¹. 2. ë»Õ³Ý. 3. Ï»ñ³Ïáõñ. 4. å³ßïáÝ, ͳé³ÛáõÃÛáõÝ: êå³ë³õáñáõÃÇõÝ Ñ³ñϳݻɪ Ù³ïáõó³Ý»É. ͳé³Û»É, ëå³ë³ñÏ»É: êå³ñ³ÏÇñ. ³. ·. í³Ñ³Ý ÏñáÕ, í³Ñ³Ý³íáñ: êå³ñ³÷³Ï ³éÝ»É. í³Ñ³ÝÝ»ñáí ÷³Ï»É: êï³óáõ³Í, áÛ Ï³Ù Ç, áó. ·. áõÝ»óí³Íù, ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: êïÇå³õ, êïÇåáí. Ù. 1. ßï³å»Éáí, ÷áõÃáí. 2. ëïÇå»Éáí, ѳñϳ¹ñ»Éáí: êïÇå»É, »óÇ. Ý. ßï³å»óÝ»É: êïñ³ï»É³ï, Ç, Çó. ·. ½áñ³í³ñ, ëå³ñ³å»ï: êïñç³Ý³É, ç³ó³Û. ã. 1. ½Õç³É, 2. »ï ù³ßí»É ÙÇ µ³ÝÇó. 3. ëñïÝ»Õí»É: êñ³Ñ³Ï, Ç, ³ó ·. 1. ÷áùñ ëñ³Ñ. 2. ëñ³ÑÇ í³ñ³·áõÛñ. 3. í³ñ³·áõÛñáí ³é³ÝÓݳóí³Í Ý»ñëÇ ë»ÝÛ³Ï. 4. ѳñëÇ ³é³ÝÓݳë»ÝÛ³Ï, ÝÝç³ñ³Ý: êñëϳå³Ý, Ç, ³ó. ·. Ýáñ»Ï ѳñëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ѳïϳóí³Í Ý»ñëÇ ë»Ý۳Ϫ µ³Å³Ýí³Í í³ñ³·áõÛñáí: êñï³Ã³÷, Ç, Çó. ³. Ù. 1. ëÇñïÁ Ïáïñ³Í, ëñï³µ»Ï, íѳïí³Í. 2. í³Ë»ó³Í, ½³ñÑáõñ³Í: êñï³Ã³÷áõÙÝ. ·. ëñï³µ»ÏáõÃÛáõÝ. íѳïáõÃÛáõÝ, ½³ñÑáõñ³Ýù: êñï³Ï³Ã. ³. ϳñáï³·ÇÝ, ëÇñ³í³é, ˳ݹ³Ï³Ã: êñïÇ Ùïûù. ëñï³Ýó, ÑáųñáõÃÛ³Ùµ: êñïÙï»É, »óÇ. ã. µ³ñϳݳÉ, ½³Ûñ³Ý³É: êñïÙïáõÃÇõÝ. ·. µ³ñÏáõÃÛáõÝ, ½³ÛñáõÛÃ: ê÷³Í³Ý»ÉÇ, ÉõáÛ, É»³ó. ·. Ù»çùÁ ϳå»Éáõ ɳà ϳ٠ÓáñÓ. ·á·Ýáó, Õ»Ýç³Ï, ͳÍÏáó: ì ì³Ë׳Ý, Ç, ³ó. ·. 1. í»ñç, ³í³ñï. 2. Ù³Ñ: ì³ÕÇõ, ÕáõÇ, Õáõ¿. 1. ·. í³Õí³ ûñÁ, ³-

291


é³íáïÁ. 2. Ù. í³ÕÁ, ³é³íáïÛ³Ý: ì³ÕÇõÝ, Ç í³ÕÇõÝ, ³é í³ÕÇõ, Ç í³ÕÇõ ³Ý¹ñ. í³ÕÁ, ѳçáñ¹ ûñÁ: ì³Õí³Õ³ÏÇ. Ù. ßáõïáí, ÇëÏáõÛÝ, ³ÝÙÇç³å», ßáõï³÷áõÛà ϻñåáí: ì³Õñ, Õ»ñ, Õ»ñµ. ·. ϳñ× ëáõñ: ì³Õñ³õáñ, Ç, ³ó. ³. í³Õñáí ½ÇÝí³Í: ì³ÛûÉ, »óÇ. Ý. ¹áõñë ó÷»É, ¹³ï³ñÏ»É: ì³Ûñ³å³ñ. 1. Ù. ǽáõñ, ½áõñ ï»ÕÁ. 2. ³. ÷áõã, ³ÝÇÙ³ëï: ì³Ûñ»É, »óÇ. Ý. ó³Í ó÷»É, ß³Õ ï³É, Ïñ. ó³Í ó÷í»É, óñí»É: ì³Ûñ ÙÇ, ³é í³Ûñ ÙÇ. Ù. ÙÇ å³Ñ, ÙÇ ÷áùñ ųٳݳÏ: ì³Ýù, ݳó ϳ٠ÝÇó ϳ٠Ýáõó. ·. µÝ³Ï³ñ³Ý, ûè³Ý, ϳó³ñ³Ý. 2. ٻݳëï³Ý: ì³é»É, »óÇ. ì³é»É(ÇÙ), »ó³Û. Ý. ã. 1. ëå³é³½ÇÝ»É, ëå³é³½ÇÝí»É, ݳ˳å³ïñ³ëï»É ϳ٠ݳ˳å³ïñ³ëïí»É å³ï»ñ³½ÙÇ. 2. ½³ñ¹³ñ»É, ½³ñ¹³ñí»É: ì³ëÝ. ÝË. 1. Ù³ëÇÝ, í»ñ³µ»ñÛ³É. 2. ѳٳñ. 3. å³ï׳éáí: ì³ëÝ ½Ç. ß. áñáíÑ»ï¨. áñå»ë½Ç: ì³ëï³Ï, áÛ, áó ¨ Ç, ³õ. ·. 1. ³ß˳ï³Ýù, ͳé³ÛáõÃÛáõÝ, í³ëï³Ï, 2. Ñá·ÝáõÃÛáõÝ. 3. ï³é³å³Ýù, ã³ñã³ñ³Ýù. 4. ß³Ñ, ³ß˳ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝù. 5. ³. Ñá·Ý³Í: ì³ëï³Ï»É, »óÇ ¨ ì³ëï³Ï»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. 1. ³ß˳ï»É, ã³ñã³ñí»É, ï³Ýçí»É. 2. Ñá·Ý»É: ì³ï³ëÇñï. ëñïÇ, ï³ó. ³. í³ËÏáï, »ñÏãáï: ì³ïóñ»É, »óÇ. Ý. 1. ÃáõɳóÝ»É, ïϳñ³óÝ»É, ÁÝÏ×»É. 2. ³Ý³ñ·»É, ݳ˳ï»É: ì³ïßáõ¿ñ, áõÇñÇ, ñ³ó. ³. ã³ñ, ³ÝÁ½·³Ù, ³Ýûñ»Ý, ã³ñ³·áñÍ: ì³ñ³ï»É, »óÇ. Ý. ùß»É, óñ»É, µ³Å³Ý»É: ì³ñ·»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. í³½»É, ëɳݳÉ, ëáõñ³É: ì³ñ¹³å»ïáõÃÇõÝ. ·. 1. áõëáõó³Ý»ÉÁ, ëáíáñ»óÝ»ÉÁ. 2. áõëáõÙ, áõëáõóãáõÃÛáõÝ. 3. ù³ñá½. 4. í³ñ¹³å»ïÇ å³ßïáÝÁ:

292

ì³ñ»É, »óÇ. Ý. 1. í³ñ áõ ó³Ýù ³Ý»É, í³ñ»É. 2. ï³Ý»É, ùß»É. 3. ϳé³í³ñ»É, ϳñ· ¹Ý»É. 4. ËáûÉ, Ý»ñë Ññ»É. 5. ã. ÏÛ³Ýù í³ñ»É: ì³ñù, ñáõó, ñáõù. ·. 1. Ï»Ýó³Õ³í³ñáõÃÛáõÝ, ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ. 2. ·áñͳͻÉÁ, ·áñͳÍáõÃÛáõÝ: ì³õ³ß ϳ٠ì³í³ß, Ç, Çó ϳ٠³ó. ³. ³Ý³é³Ï, ó³Ýϳë»ñ, í³í³ßáï, ïé÷áï: ì»ñ³Ý³É, ³ó³Û. ã. í»ñ »ÉÝ»É, µ³ñÓñ³Ý³É: ì»ñͳݻÉ, »óÇ. Ý. ϳñ¹³É: ì»ñçáïÝ»É(ÇÙ). ã. »ï ù³ßí»É, »ï ÙݳÉ: ì¿·, íÇ·Ç, ³ó. ·. í»×, ѳϳé³ÏáõÃÛáõÝ, ÏéÇí: Æ í¿· ·³É. íÇ×»É, ѳϳé³Ï»É: ì¿Ù, íÇÙÇ, ³ó. ·. ϳñÍñ ù³ñ, í»Ù: ì¿ï, í¿ïù. ·. 1. Ù³Ýñ ³ÉÇù. 2. ³Ýóù, ÷áë: ìÇ׳Ï, Ç, ³ó. ·. 1. µ³Ëï. 2. Ù»ÏÇÝ ÁÝÏ³Í µ³ÅÇÝ. 3. Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ï»ÕÁ, ûÙ. 4. ϳÉí³Íù, ÑáÕ, ³ñï: ìÇñ³å, Ç, ³ó. ·. Ñáñ, ÷áë: ìÑÏáõÃÇõÝ. ·. ϳ˳ñ¹áõÃÛáõÝ: ì׳ñ»É, »óÇ. Ý. ì׳ñ»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. 1. ·ÉáõË µ»ñ»É, ϳï³ñ»É, Çñ³·áñÍ»É, ³í³ñï»É, í»ñç³óÝ»É. 2. í³Ë׳Ýí»É. 3. ѳïáõó»É: ì׳ñáõÙÝ, ñÙ³Ý. ·. 1. í»ñç³óÝ»ÉÁ, ³í³ñï»ÉÁ, í»ñç, ³í³ñï. 2. ÏÛ³ÝùÇ í»ñç³Ý³ÉÁ, Ù³Ñ: ì×Çé ѳï³Ý»É. í×é»É, í×Çé ϳ۳óÝ»É: ìݳë. áõ, áõó ϳ٠Ç, Çó. ·. 1. íݳë. 2. ³ÝÇñ³íáõÃÛáõÝ, ѳÝó³Ýù, ã³ñÇù: ìßï³Ùµ»ñ, ³. 1. Ý»ÕáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³óáÕ. 2. íßï³ÉÇ: ìï³Ý·»É, »óÇ. Ý. ìï³Ý·»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. íï³Ý·Ç Ù»ç ·ó»É, ã³ñã³ñ»É, Ý»ÕÝ ÁÝÏÝ»É, Ý»ÕÁ ·ó»É: ìï³õ³Ý, Ç, ³ó. ·. ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý ã³÷ (ÙÇ Ý»ïÁÝÏ»ó): ìïï»É, »óÇ. Ý. ìïï»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. 1. ïϳñ³óÝ»É, ïϳñ³Ý³É. 2. Ýí³½»óÝ»É, Ýí³½»É. 3. ݻջÉ, Ý»Õí»É: ìñÇå»É, »óÇ. ìñÇå»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. 1.


ë˳Éí»É, ÙáÉáñí»É, ß»Õí»É. 2. Ù»Õ³Ýã»É. 3. ½ñÏí»É: ìñÇå»óáõó³Ý»É, óáõóÇ, óá°. åµ. ÙáÉáñ»óÝ»É, ˳µ»É, ½ñÏ»É: î ݳå, Ç, ³õ ϳ٠áí. ·. 1. ¹Åí³ñ ϳóáõÃÛáõÝ, Ñá·»Ï³Ý ³ÝѳݷÇëï íÇ׳Ï. 2. ßï³å»ÉÁ, Ëáõ׳å, Çñ³ñ³ÝóáõÙ, ß÷áÃÙáõÝù. 3. Ý»ÕáõÃÛáõÝ, ³Õ»ï ݳå³õ. Ù. ßï³å Ï»ñåáí, ³×³å³ñ»Éáí, Ëáõ׳å³Ñ³ñ: ݳå»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. Ëáõ׳åÇ Ù³ïÝí»É, ßï³å»É: î³·ñ ϳ٠î³Û·ñ, ·»ñ. ·. ïÕ³Ù³ñ¹ ³ÙáõëÝáõ »Õµ³ÛñÁ: î³Ëï, Ç, Çó. ·. 1. ³Ãáé, Ýëï³ñ³Ý, µ³½Ùáó. 2. ·³Ñ, ·³ÑáõÛù: î³Í»É, ÍÇ Ï³Ù Í»óÇ. Ý. ËݳٻÉ, Ñá· ï³Ý»É, ¹³ñٳݻÉ: î³Ï³õÇÝ, î³Ï³õÇÝ ¨ë. Ù. ¹»é, ¹»é¨ë, ÙÇÝ㨠ÑÇÙ³: î³Õ³Ý¹ ϳ٠î³Õ³Ýï, áÛ, áó ϳ٠Ç, ³ó. ·. ³ñͳà ϳ٠áëÏÇ ¹ñ³ÙÇ Ùdzíáñ. ù³Ýù³ñ (»µñ³Û³Ï³Ý): î³×³ñ, Ç, ³ó. ·. 1. ï³×³ñ, »Ï»Õ»óÇ. 2. Ïé³ïáõÝ. 3. å³É³ï, ³å³ñ³Ýù, ³ñùáõÝ³Ï³Ý ë»ÝÛ³Ï. 4. ë»Õ³Ý³ïáõÝ. 5. Ëñ³Ë׳Ýù, Ï»ñáõËáõÙ: î³×ÇÏ, ×ÏÇ, ϳó. ·. ³. 1. ³ñ³µ³óÇ. 2. ÷˵. ³ñ³·³í³½, ³ñ³·ÁÝóó (ϻݹ³ÝÇ): î³Ýáõï¿ñ, ﻳéÝ, ﻳñó ϳ٠ï»ñ³Ýó. ·. 1. ï³Ý ï»ñÁª ٻͳíáñÁ. 2. ݳѳå»ï, ó»Õ³å»ï: î³ßï, Ç, Çó. ·. 1. ·³í³Ã, µ³Å³Ï, óë. 2. ï³ßï, ÏáÝù: î³ßï³ËÇÉ ÉÇÝ»É(ÇÙ). ³ñÙ³ï³ËÇÉ ÉÇÝ»É: î³å, áÛ, áí. ·. ç»ñÙáõÃÛáõÝ, ï³ùáõÃÛáõÝ: î³å³É. Ù. óí³Éí»Éáí, ï³å³Éí»Éáí: î³ñ. ³. ûï³ñ, Ñ»éáõ, Ñ»é³íáñ: î³ñ³µ»ñ»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. 1. ï³ï³Ýí»É, ï³ñáõµ»ñí»É, ³É»ÏáÍí»É. 2. ï³ñ³Ïáõë»É, í³ñ³Ý»É:

î³ñ³½, áõ, áõó ϳ٠áÛ, áó ϳ٠Ç, Çó. ·. Ï»ñå, »Õ³Ý³Ï, Ó¨: î³ñ³Å³Ù. 1. ³. ³ÝųٳݳÏ. 2. ·. áã ѳñÙ³ñ ųٳݳÏ. 3. Ù. áõß Ï³Ù Ï³ÝáõË, ѳÝϳñͳÏÇ: î³ñ³Ï³ó. Ù. Ñ»éíÇó, Ñ»éáõ ϳݷݳÍ: î³ñ³Ïáõë»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. 1. ͳÝñª ³Ý»É³Ý»ÉÇ Ï³óáõÃÛ³Ý Ù»ç ÁÝÏÝ»É, ßí³ñ»É. 2. ϳëϳͻÉ, »ñÏÙï»É, ï³ñ³Ïáõë»É. 3. ã³ñã³ñí»É, ï³é³å»É: î³ñ³å³ñï, Ç ï³ñ³å³ñï. ³. Ù. 1. ³Ýå»ïù, ÷áõã, ëÝáïÇ. 2. ǽáõñ, ½áõñ ï»ÕÁ: î³ñ³å³ñïáõó, Ç ï³ñ³å³ñïáõó, Ù. ǽáõñ ï»ÕÁ, ǽáõñ: éݳ·ñ»É, »óÇ. Ý. »ñ»ëÁ ˳ã ѳݻÉ, ˳ã³ÏÝù»É: î»Õ, áÛ. ·. ³é³ï ³ÝÓñ¨: î»ÕÇ, ÕõáÛ, Õ»³ó, ·. ï»Õ, ï»ÕÁ: î»ë³õáñáõÃÇõÝ. ·. ï»ëáÕáõÃÛáõÝ: î»ëÇÉ, ëÉ»³Ý, ³Ýó. ·. 1. ï»ëù, Ï»ñå³ñ³Ýù, »ñ»ë, å³ïÏ»ñ. 2. ï»ëÇÉ, »ñ³½. 3. ï»ë³ñ³Ý, ѳݹ»ë. 4. ï»ëÝ»ÉÁ, ï»ë³Ý»ÉÇ µ³Ý»ñ: î¿ñáõݳϳÝ, Ç, ³ó. ³. ³ëïí³Í³ÛÇÝ, ëñµ³½³Ý. ëáõñµ: îÇõ, ïáõÁÝ绳Ý. ·. ó»ñ»Ï: îÇù, ïÇáó ϳ٠ïÇó. ·. ѳë³Ï, ï³ñÇù: îݳÝÏ, Ç, ³ó. ³. ³Õù³ï, ãù³íáñ: îݳÝÏáõÃÇõÝ. ·. ³Õù³ïáõÃÛáõÝ, ãù³íáñáõÃÛáõÝ: îáÑٳϳÝ, Ç, ³ó. ³. 1. ïáÑÙ³ÛÇÝ, ó»Õ³ÛÇÝ. 2. ³½·³Ï³Ý, ³½·³ÏÇó. 3. ³½Ýí³Ï³Ý. 4. ·. ³é³ï µ»ñù, ³ñ¹ÛáõÝù. 5. ß³Ñ, û·áõï: îáÕ, Ç, Çó. ·. ß³ñù, ϳñ·: îáéÝ, éÇÝ, éáõÝù, é³Ýó. ·. å³ñ³Ý, ßÁÕó, ɳñ, ϳå: ò

ò³Û·1, áÛ. ·. ·Çß»ñ: ò³Û·2. Ù. ÙÇÝ㨠³é³íáï: ¼ó³Û·. Ù. ·Çß»ñÁ, ·Çß»ñáí: 1 ò³ÝÏ Ï³Ù ò³Ý·, áÛ, áó. ·. ó³Ýϳå³ï, óó³å³ï. ×ÛáõÕ»ñÇó å³ïñ³ëïí³Í ϳ٠ϳí³ß»Ý å³ï:

293


2

ò³ÝÏ , ò³ÝÏù. ·. ·ñùÇ ·ÉáõËÝ»ñÇ ó³ÝϪ óáõó³Ï: 3 ò³ÝÏ , ò³Ý·. Ù. ÙÇßï, Ùßï³å»ë, ß³ñáõݳÏ, ³ÝÁݹٻç: ò³ëÝáõÉ, 뻳Û, ëÇ°ñ, ëáõó»³É. ã. 1. ë³ëïÇÏ µ³ñϳݳÉ, ½³Ûñ³Ý³É. 2. íñ»Åáíª íñ»ÅËݹñáõÃÛ³Ùµ Éóí³Í. 3. ݻճݳÉ, ëñïݻջÉ: ò»É»É, »óÇ, É»³°. ò»ÉáõÉ, ó»ÉÇ. ó»°É. 1. å³ïé»É, ×»Õù»É, ×Õ»É: òÇé, óéáÛ Ï³Ù áõ, áõó. ·. í³ÛñÇ ¿ß: òÇñ Áݹ óÇñ ÉÇÝ»É(ÇÙ). óñí»É, óñÇí ·³É, óÇñáõó³Ý ÉÇÝ»É: òáõó³Ý»É, óáõóÇ, óá°õÛó. Ý. 1. óáõÛó ï³É. 2. ³å³óáõó»É. 3. ³Ý»É. ѳëóÝ»É. 4. ѳݹ»ë µ»ñ»É, ¹ñë¨áñ»É: ö ö³Ëëï³Ï³Ý ³éݻɪ ³ñϳݻɪ í³ñ»Éª ï³É. ÷³ËáõëïÇ Ù³ïÝ»É, ÷³ËóÝ»É, ѳɳͻÉ, ùß»É: ö³Ëëï³Ï³Ý ÉÇݻɪ ·Ý³É ϳ٠»ñóɪ ¹³éݳɪ ³ÝϳÝÇɪ ¹ÇÙ»É. ÷³Ëã»É, ÷³Ëáõëï ï³É, ÷³ËáõëïÇ ¹ÇÙ»É, ÷³Ëã»Éáí Ù»ÏÇ Ùáï ϳ٠ÙÇ ï»Õ ³å³ëï³Ý ·ïÝ»É: ö³ËëﻳÛ, ï¿Ç, Çó. ·. ÷³Ëëï³Ï³Ý, ÷³ËãáÕ: ö³Õ÷³Õ»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. ÷³ÛÉ÷É»É, ßáÕßáÕ³É, åÉåɳÉ: ö³Õ÷»É(ÇÙ), »ó³Û. ï»°ë ö³Õ÷³Õ»É(ÇÙ): ö³Ûï, Ç, Çó. ·. 1. ÷³Ûï, ÷³Ûï³ÝÛáõÃ. 2. ͳé, ïáõÝÏ: ö³Ûï ÁÝÏ»ÝáõÉ. ÷³ÛïÇ ÏïáñÝ»ñáí íÇ×³Ï Ó·»É, ãá÷ ·ó»É: ö³Ûï³Ñ³ñ. Ç, ³ó. 1. ³. ·. ÷³Ûï ϳ٠ͳé ÏïñáÕ (Ù³ñ¹). 2. ·. ϳóÇÝ, ÷³Ûï³ï: ö³ß³Ù³Ý. ·. 1. ½ÕçáõÙ. 2. íÇßï, ÷áñÓ³Ýù, ã³ñÇù: ö³ñ³ï»É, »óÇ. 1. Ý. óñ»É, Ñ»é³óÝ»É, í»ñ³óÝ»É. 2. ã. óñí»É, Ñ»é³Ý³É, í»ñ³Ý³É: ö³ñ»É, »óÇ. Ý. ßáõñçÁ åïáõÛï ·áñÍ»É, ãáñë ÏáÕÙÁ åïï»É, Ù³Ý ³Í»É:

294

ö³ñ»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. 1. ÷³ñí»É, ÷³Ã³Ãí»É, ·ñϳ˳éÝí»É. 2. ßñç»É, Ù³Ý ·³É: ö³ñßÙ³Ý, ï»°ë ö³ß³Ù³Ý: ö³÷ϳëáõÝ. ³. ÷³÷ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ëÁÝí³Í, ÷³÷áõϪ Ñ»ßï ÏÛ³ÝùÇ ëáíáñ. ÷³÷ϳÏÛ³ó, ÷³÷ϳϻÝó³Õ, ÷³÷ϳëáõÝ: öÇÉÇÏáÝ Ï³Ù öÇÉÇÏáõ³Ý Ç. ·. å³ñë³ïÇÏ, µ³µ³Ý, ù³ñÁÝÏ»ó å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý Ù»ù»Ý³: öÕÓϳÉ, ³ó³Û. öÕÓÏ»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. ëÇñïÁ Ñáõ½ÙáõÝùáí ϳ٠¹³éÝáõÃÛ³Ùµ Éóí»É, ɳó³ÏáõÙ»É, ëÇñïÁ ÷Éã»Éª Éóí»É: ößïÇå³Ý, ï»°ë öáõßïÇå³Ý: öáÏ, Ç, ³ó. ·. Íáí³ÛÇÝ Ï³ÃݳëáõÝ Ï»Ý¹³ÝÇ. ÷áÏ, Íáí³ßáõÝ: öáÕ, Ç, ٳݳí³Ý¹ª öáÕù, ÕÇó. ·. 1. íǽ, å³ñ³Ýáó. 2. ÏáÏáñ¹: öáÕáï»É, »óÇ. Ý. íǽÁª ·ÉáõËÁ Ïïñ»É, ÙáñûÉ: öáÕáó³Ù¿ç, ÙÇçÇ. ·. ÷áÕáóÇ Ù»çï»ÕÁ. Ññ³å³ñ³Ï: öáÕ÷áÕ»É, »óÇ. Ý. ã. 1. ÷³ÛÉ»óÝ»É. ÷³ÛÉ÷É»É, ßáÕßáÕ³É. 2. ͳͳݻÉ: öáÛà ³éÝ»É Ï³Ù áõÝ»É(ÇÙ). Ñá· ï³Ý»É, Ñá·³É, ç³Ý³É: öáõóÉ, ³ó³Û, ³° ϳ٠³óÇ°ñ. ã. 1. ³ñ³· ³Ý»É, ßï³å»É, ³×³å³ñ»É. 2. Ñá·³É, Ñá· ï³Ý»É, áõß³¹Çñ ÉÇÝ»É: öáõóݳÏÇ. Ù. ßï³å, ßï³å Ï»ñåáí, ßï³åáí: öáõßïÇå³Ý, Ç, ³ó. ³. ·. ÃÇÏݳå³Ñ, ³ÝÓݳå³Ñ (½ÇÝíáñ, ½ÇÝíáñ³Ï³Ý): öëÇñ³Û ϳ٠öñÇë³Û, Ç, Çó. ·. ãáñ³ó³Í Ëáï, ãáñ ×ÛáõÕ»ñ: öù³É ϳ٠öù³Ý³É, ³ó³Û ϳ٠³óÇ. ³° ϳ٠³óÇ°ñ, ³ó»³É. ã. 1. û¹áíª ù³Ùáí Éóí»É, áõéã»É. ÷˵. Ñå³ñï³Ý³É, ·áéέݳÉ, ٻͳÙï»É, ÑáËáñï³É: ø ø³Ï»É, »óÇ. Ý. 1. ù³Ý¹»É, ³í»ñ»É, ÏáñͳݻÉ, áãÝã³óÝ»É, ÷ã³óÝ»É. 2. µ³Å³Ý»É, ½³ï»É. 3. ù³Ý¹»É, ³ñӳϻÉ. 4. óñ»É:


ø³Õ³ùáñÙ, áÛ Ï³Ù Ç. ·. 1. ù³Õ³ùÁ ßÁñç³÷³ÏáÕ å³ï, å³ñÇëå. å³ïÝ»ß. 2. å³ñëåÇ Ù»ç »Õ³Í ï»ÕÁª ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ: ø³Õ¹»³Û, ¹¿Ç, Çó. ï»°ë ø³õ¹»³Û: ø³Õ»É, »óÇ. Ý. 1. ù³Õ»É, ѳí³ù»É, ÅáÕáí»É. 2. ¹áõñë ù³ß»É, ѳݻÉ, åáÏ»É: ø³Ý½Ç. ß. áñáíÑ»ï¨, ù³ÝÇ áñ, ³ÛÝ å³ï׳éáí áñ: ø³Ýù³ñ, Ç Ï³Ù áÛ Ï³Ù ³ó, áíù ϳ٠ûù. ·. ³ñͳà ϳ٠áëÏÇ ¹ñ³ÙÇ Ùdzíáñ. ï³Õ³Ý¹ (»µñ³Û³Ï³Ý): ø³ç, Ç, ³ó. ³. 1. áõÅ»Õ, ÏïñÇ×, ³Ýí»Ñ»ñ, ù³ç. 2. ɳí, µ³ñÇ, ³é³ùÇÝÇ, ³ñųݳíáñ, »ñ¨»ÉÇ, Ý߳ݳíáñ. 3. ¹Ûáõó³½Ý, Ñ»ñáë. 4. Ù. ɳí, ß³ï, ËÇëï: ø³ç³·³Ý·áõñ. ³. ·³Ý·ñ³Ñ»ñ, ËÇëï ·³Ý·áõñ Ù³½»ñáí: ø³ç³Ù³ñïÇÏ. ³. ù³ç é³½ÙÇÏ, ù³ç³ñǪ ÏïñÇ× ½ÇÝíáñ: ø³çÁÝóóÇÏ. 1. ³. ³ñ³· í³½áÕ, ³ñ³·³í³½. 2. ·. ëáõñѳݹ³Ï: ø³é³Ù³Ý»³Ï, »ÏÇ, ³ó. ·. ϳݳÝó å³ñ³ÝáóÇ ³Ï³Ý³Ïáõé ½³ñ¹, ·áѳñ³½³ñ¹ Ù³Ý۳Ϫ í½Ýáó: ø³õ¹»³Û, ¹¿Ç, Çó. ·. ³ëïÕ³ÑÙ³. ³ëïÕ³·áõß³Ï, »ñ³½³Ñ³Ý, Ùá·: ø¿Ý, ùÇÝáõ. ·. áË, á˳ϳÉáõÃÛáõÝ, ùÇݳËݹñáõÃÛáõÝ, íñ»ÅËݹñáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙ, ó³ëáõÙ, íñ»Å: ø¿ß, Ç, Çó. ·. ÏñáÝ, ³Õ³Ý¹, ѳí³ïù. ½ñ³¹³ßï³Ï³Ý ϳ٠ÑÇÝ å³ñëÏ³Ï³Ý ÏñáÝÁ: øÇݳËݹÇñ ÉÇÝ»É Ï³Ù »É³Ý»É. íñ»ÅËݹÇñ ÉÇÝ»É, íñ»Å ÉáõÍ»É: øÇñïÝ, ùñï³Ý, ïáõÝù ϳ٠ïÇÝù, ï³Ýó. ·. 1. ùñïÇÝù. 2. ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùµª ͳÝñ ³ß˳ï³Ýù: øݳÍáõ, Ç, ³ó. ³. ùáõÝ µ»ñáÕ, ùݳµ»ñ£ øݳѳï, Ç, ³ó. ³. ùáõÝÁ ÷³Ë³Íª

Ïïñí³Í, ³ÝùÝáõÃÛáõÝÇó ï³é³åáÕ, ùݳï: øáÛñ³ÃÇõ. ·. Ñáñ»Õµáñ ϳ٠Ñáñ³ùñáç ³ÕçÇÏ, ùáõÛñ ѳٳñí³Í, Ëáñà ùáõÛñ: øëÇù, ù뻳ó. ï»°ë øëáõÃÇõÝ: øëáõÃÇõÝ. ·. ùëáõÃÛáõÝ ³Ý»ÉÁ, µ³Ýë³ñÏáõÃÛáõÝ, ã³ñ³ËáëáõÃÛáõÝ, Ù³ïÝáõÃÛáõÝ, µ³Ùµ³ë³Ýù: øëïÙÝ»É, »óÇ. øëïÙÝ»É(ÇÙ), »ó³Û. ã. ë³ñë³÷»É, ½³ñÑáõñ»É, ëáëϳÉ: ú ú¹ÇÏ, û¹ÏÇ Ï³Ù û¹Ï³Ý. ·. áã˳ñÇ Ï³Ù ·³é³Ý ÙáñÃáõó Ùáõßï³Ï: úͳݻÉ, ûÍÇ, û°Í. Ý. ÛáõÕª ӻà ùë»É, ûÍ»É: úÓï»É ϳ٠úóï»É, »óÇ. Ý. ÙÇÙÛ³ÝóÇó µ³Å³Ý»É, Ñ»é³óÝ»É. ã. áõÕÇÕ ß³íÕÇó ¹áõñë ·³É, ß»Õí»É, Ëáïáñí»É: ú׳Ý, Ç, ³õ, Çó. ·. 1. û·ÝáõÃÛáõÝ, ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ, ûųݹ³ÏáõÃÛáõÝ, Ýå³ëï. 2. µ³ñÇù, »ñ³ËïÇù: úßݳÝ, Ç. ·. û׳é. ݳ¨ª ٻ˳ϳ½·ÇÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÇÝ å³ïϳÝáÕ µáõÛë, áñÇ ³ñÙ³ïÁ ÷ñ÷ñáÕ áõ Ù³ùñáÕ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ áõݻݳÉáõ å³ï׳éáí ·áñͳÍí»É ¿ áñå»ë û׳é, û׳é³Ëáï: úñ¿Ý, ûñÇÝÇ, ٳݳí³Ý¹ª úñ¿Ýù, ûñÇݳó. ·. 1. ϳñ·, ϳÝáÝ, ûñ»Ýù. 2. ÏñáÝ, ѳí³ïù, ³í³Ý¹áõÃÛáõÝ. 3. Çñ³íáõÝù, å³ïíÇñ³Ý. 4. (ëáõñµ) ѳÕáñ¹áõÃÛáõÝ. 5. ûñ»Ýë·Çñù. 6. ·³í³é, ݳѳݷ: úñ¿Ý ¿. »µ. ³ñÅ³Ý ¿, í³Û»É ¿, ûñ»Ýù ¿, ëáíáñáõÃÛáõÝ ¿: úñÇÝ³Ï ½³Ûë, ½ûñÇÝ³Ï ½³Ûë, ½³Ûë ûñÇݳÏ. ³Ûë ûñÇݳÏáí, ³Ûë Ó¨áí, ³Ûë Ï»ñå, ³Ûëå»ë: úñÇÝ³Ï ÇÙÝ. 1. áñå»ë û, ǵñ¨ û. 2. ǵñ¨ª áñå»ë ûñÇݳÏ, ûñÇݳÏÇ

295


ѳٳñ:

´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜ

²é³ç³µ³Ý ................................................................................................................................... 3 гٳéáï³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ............................................................................................................ 4 ¸²ê ²è²æÆÜ 1. ¶ñ³µ³ñÇ ³Ûµáõµ»ÝÁ. ÑÝãÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ·ñáõÃÛáõÝÁ ............................... 5 2. ÐÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛáõÝ ............................................................................................................... 8 Һ체²ÜàôÂÚàôÜ ². ËáݳñÑáõÙ ¸²ê ºðÎðàð¸ 1. ¸»ñµ³ÛÝ»ñ ............................................................................................................................... 10 2. öá˳ÝóáõÙÝ»ñ µ³Û»ñÇ Ù»ç ................................................................................................... 12 3. ´³ÛÇ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÝ áõ ųٳݳÏÝ»ñÁ .................................................................................. 13 4. Ü»ñϳÛÇ ÑÇÙùÁ ¨ Ýñ³ÝÇó ϳ½ÙíáÕ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ .......................................................... 13 5. Îñ³íáñ³Ï³ÝÇ Ï³½ÙáõÃÛáõÝÁ Ý»ñϳÛÇ ÑÇÙùÇó ϳ½ÙíáÕ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ................... 15 ¸²ê ºððàð¸ Ü»ñϳ ........................................................................................................................................... 15 ¸²ê âàððà𸠲ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñ ...................................................................................................................... 18 ¸²ê ÐÆܶºðà𸠲é³çÇÝ ³å³éÝÇ ........................................................................................................................ 21 ¸²ê ìºòºðà𸠲ñ·»É³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ý ......................................................................................................... 24 ¸²ê Úàºðàð¸ 1. ²ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÁ ¨ Ýñ³ÝÇó ϳ½ÙíáÕ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ ...................................... 26 2. ÊáݳñÑÙ³Ý ïÇå»ñÝ ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇó ϳ½ÙíáÕ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ............ 27 ¸²ê àôºðà𸠲ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³É ...................................................................................................................... 30 ¸²ê ÆÜܺðà𸠺ñÏñáñ¹ ³å³éÝÇ ....................................................................................................................... 34 ¸²ê î²êܺðà𸠴áõÝ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý (Ññ³Ù³Û³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ Ý»ñϳ) ........................................................... 37 ¸²ê î²êÜغκðàð¸ Ðáñ¹áñ³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ý (Ññ³Ù³Û³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ ³å³éÝÇ) ........................................ 41 ¸²ê î²êܺðÎàôºðàð¸

296


1. ²ÝóÛ³É ¹»ñµ³Û ......................................................................................................................... 44 2. ºÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñµ³Û ........................................................................................................... 45 3. ÄËï³Ï³Ý ËáݳñÑáõÙ ........................................................................................................... 45 ´. ÑáÉáíáõÙ ¸²ê î²êܺðºøºðà𸠲Ýí³Ý³Ï³Ý ÑáÉáíáõÙ ................................................................................................................. 47 1. ä³ñ½ ¨ ˳éÝ ÑáÉáíáõÙ .......................................................................................................... 48 2. ²ñï³ùÇÝ ¨ Ý»ñùÇÝ Ã»ùáõÙ .................................................................................................... 48 3. ÐáÉáíÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÃÛáõÝÁ ......................................................................................................... 48 4. ¸ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ·áÛ³Ï³Ý ¨ ³Í³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáíÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ................... 55 ¶áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáíáõÙÁ ¸²ê î²êÜâàðêºðàð¸ 1. ä³ñ½ ÑáÉáíáõÙÝ»ñ ² ³ñï³ùÇÝ ÑáÉáíáõÙ .................................................................................................................. 56 ² Ý»ñùÇÝ ÑáÉáíáõÙ ........................................................................................................................ 59 ¸²ê î²êÜÐÆܶºðà𸠺 ÑáÉáíáõÙ ...................................................................................................................................... 64 Æ ÑáÉáíáõÙ ...................................................................................................................................... 67 ¸²ê î²êÜìºòºðàð¸ à ÑáÉáíáõÙ ..................................................................................................................................... 71 àõ ÑáÉáíáõÙ .................................................................................................................................... 74 2. ʳéÝ ÑáÉáíáõÙÝ»ñ ¸²ê î²êÜÚàºðàð¸ Æ-² ³ñï³ùÇÝ ÑáÉáíáõÙ .............................................................................................................. 78 Æ-² Ý»ñùÇÝ ÑáÉáíáõÙ .................................................................................................................... 81 à-² ÑáÉáíáõÙ ................................................................................................................................. 85 ¸²ê î²êÜàôºðà𸠲ÝϳÝáÝ ÑáÉáíáõÙÝ»ñ ................................................................................................................. 89 гٳÝáõÝ µ³é»ñÇ ÑáÉáíáõÙÁ ..................................................................................................... 93 ¸²ê î²êÜÆÜܺðà𸠸»ñµ³ÛÝ»ñÇ ÑáÉáíáõÙÁ ¨ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ ................................................................................ 95 ¸²ê øê²Üºðà𸠸»ñ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÑáÉáíáõÙ .......................................................................................................... 99 ²ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñ ............................................................................................................ 99 ¸²ê øê²Üغκðàð¸ òáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñ ............................................................................................................. 104 ¸²ê øê²ÜºðÎàôºðàð¸ êï³ó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñ .......................................................................................................... 113

297


öá˳¹³ñÓ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñ ........................................................................................................... 115 ¸²ê øê²Üºðºøºðàð¸ гñó³Ï³Ý-ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñ ............................................................................... 117 ¸²ê øê²Üâàðêºðà𸠲Ýáñáß ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñ .................................................................................................................. 120 ¸²ê øê²ÜÐÆܶºðàð¸ àñáßÛ³É ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñ ................................................................................................................. 129 ¸»ñ³Ýí³Ý³Ï³Ý ٳϵ³ÛÝ»ñ .................................................................................................... 132 ¸²ê øê²Üìºòºðàð¸ ²Í³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó ÑáÉáíáõÙÁ .................................................................................. 136 ²Í³Ï³ÝÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ..................................................... 138 ì»ñ³ó³Ï³ÝÁ óÝÓñ³ó³Ï³ÝÇ ÷á˳ñ»Ý ............................................................................. 140 ¸²ê øê²ÜÚàºðàð¸ Âí³Ï³Ý ³ÝáõÝ ........................................................................................................................... 142 ø³Ý³Ï³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó ÑáÉáíáõÙÁ ..................................................................... 142 ¸³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó ÑáÉáíáõÙÁ .......................................................................... 144 ²ÝÓÝ»ñ³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó ÑáÉáíáõÙÁ ..................................................................... 145 Âí³Ï³ÝÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï .................................................... 145 ¸²ê øê²Üàôºðàð¸ ä³ï׳é³Ï³Ý µ³Û»ñ ................................................................................................................ 150 ¸²ê øê²ÜÆÜܺðà𸠲ÝϳÝáÝ µ³Û»ñ ........................................................................................................................... 154 ¸²ê ºðºêàôܺðàð¸ ä³Ï³ë³íáñ µ³Û»ñ .................................................................................................................... 160 ä³Ï³ë³íáñ µ³Û»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ ..................................................................................... 161 ºÕ³Ý³ÏÇã µ³Û»ñ ........................................................................................................................ 163 ¸²ê ºðºêàôÜغκðà𸠴³Õ³¹ñÛ³É Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ ......................................................................................................... 167 ¸²ê ºðºêàôܺðÎàôºðàð¸ سϵ³Û ........................................................................................................................................ 173 ¸²ê ºðºêàôܺðºøºðàð¸ Þ³Õϳå .......................................................................................................................................180 Ò³ÛݳñÏáõÃÛáõÝ .......................................................................................................................... 181 Þ²ð²ÐÚàôêàôÂÚàôÜ ¸²ê ºðºêàôÜâàðêºðàð¸ 1. Þ³ñ³¹³ëáõÃÛáõÝ .................................................................................................................... 185 2. гٳӳÛÝáõÃÛáõÝ ................................................................................................................... 186 3. ÐáÉáíÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ .................................................................................................... 187

298


¸²ê ºðºêàôÜÐÆܶºðàð¸ Ðá¹»ñ .............................................................................................................................................. 191 àñ ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÁ ................................................................................................... 196 ¸²ê ºðºêàôÜìºòºðàð¸ ܳ˹ÇñÝ»ñ .................................................................................................................................. 199 ²é ................................................................................................................................................... 200 ¸²ê ºðºêàôÜÚàºðà𸠼 ..................................................................................................................................................... 205 ¸²ê ºðºêàôÜàôºðàð¸ Æ(Ú) ................................................................................................................................................ 210 ¸²ê ºðºêàôÜÆÜܺðàð¸ Àݹ ................................................................................................................................................. 214 Àëï ................................................................................................................................................ 218 ò ..................................................................................................................................................... 218 ¸²ê ø²è²êàôܺðàð¸ ܳ˳¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ..................................................................................................................... 221 гÛó³Ï³Ý Ëݹñáí ݳ˳¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ................................................................................... 221 ê»é³Ï³Ý Ëݹñáí ݳ˳¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ..................................................................................... 222 ´³ó³é³Ï³Ý Ëݹñáí ݳ˳¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ............................................................................... 223 ¶áñÍÇ³Ï³Ý Ëݹñáí ݳ˳¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ................................................................................ 223 ¶ð²´²ðÆ Ð²îÀÜîÆð ÎáñÇõÝ (5-ñ¹ ¹.), ì³ñù سßïáóÇ (гïáõ³Íù) ....................................................................... 226 ö³õëïáë ´Çõ½³Ý¹ (5-ñ¹ ¹.), ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó (гïáõ³Í) .............................................. 229 º½ÝÇÏ ÎáÕµ³óÇ (5-ñ¹ ¹.), ºÕÍ ²Õ³Ý¹áó (гïáõ³Íù) ........................................................... 233 ²·³Ã³Ý·»Õáë (5-ñ¹ ¹.), ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó (гïáõ³Íù) ................................................... 238 Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óÇ (5-ñ¹ ¹.), ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó (гïáõ³Í) .............................................. 243 ºÕÇß¿ (5-ñ¹ ¹.), ì³ëÝ ì³ñ¹³Ý³Û ¨ гÛáó å³ï»ñ³½ÙÇÝ (гïáõ³Í) .............................. 245 Ô³½³ñ ö³ñå»óÇ (5-ñ¹ ¹.), ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó (гïáõ³Íù) ............................................. 248 Þ³ñ³Ï³Ýù ................................................................................................................................... 251 ÚáíÑ³Ý Ø³ÙÇÏáÝ»³Ý (7-ñ¹ ¹.), ä³ïÙáõÃÇõÝ î³ñûÝáÛ (гïáõ³Í) ................................... 252 껵¿áë (7-ñ¹ ¹.), ä³ïÙáõÃÇõÝ (гïáõ³Í) .............................................................................. 255 Ô»õáݹ (8-ñ¹ ¹.), ä³ïÙáõÃÇõÝ (гïáõ³Í) .............................................................................. 258 ¶ñÇ·áñ ܳñ»Ï³óÇ (10-ñ¹ ¹.), Ø³ï»³Ý áÕµ»ñ·áõû³Ý (гïáõ³Íù) ................................ 261 ²ñÇëï³Ï¿ë ȳëïÇí»ñóÇ (11-ñ¹ ¹.), ä³ïÙáõÃÇõÝ (гïáõ³Í) ........................................... 263 ØËÇóñ ¶áß (12-13-ñ¹ ¹¹.), ²é³Ïù ......................................................................................... 267 ´²è²ð²Ü.................................................................................................................................... 269

299


лÝñÇÏ ØÇë³ÏÇ ²í»ïÇëÛ³Ý èáõµ»Ý ê»ñáµÇ Ô³½³ñÛ³Ý ¶ð²´²ðÆ ÒºèܲðÎ

Ðñ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¿ Ý»ñϳ۳óñ»É ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Ñ³Ûáó É»½íÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÁ

î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ËÙµ³·Çñª ì. ¼. ´¸àÚ²Ü Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ó¨³íáñáõÙÁª Ü. ê. زð¶²ðÚ²Ü

гÝÓÝí³Í ¿ ß³ñí³ÍùÇ 10. 09. 2001 Ã.: êïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý 15. 09. 2003 Ã.: â³÷ëÁ 60x84 1/16: ÂáõÕà ïå. N 2: îå³·ñáõÃÛ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ §úýë»Ã¦: Ðñ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý 17,0 Ù³ÙáõÉ: îå³·ñ³Ï³Ý 18,75 Ù³ÙáõÉ=17,44 å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÇ: îå³ù³Ý³Ï 1000: ä³ïí»ñª 72£

ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, ². سÝáõÏÛ³Ý ÷. N 1 ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ïå³ñ³Ý, ºñ¨³Ý, ²µáíÛ³Ý ÷. N 52

300

Գրաբարի ձեռնարկ 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you