Page 1

ระดับชัน้

รหัสวิชา

คต. 1/1-12 คต. 2/1-2 คต. 2/1-2 คต. 2/1-2 คต. 2/1-2 คต. 2/1-2 คต. 2/1-2 คต. 2/1-2 คต. 4/1-2 คต. 4/1-2 คต. 4/1-2 คต. 4/1-2 คต. 4/1-2 คต. 5/1-2 คต. 5/1-2 คต. 5/1-2 คต. 5/1-2 คต. 5/1-2 คต. 5/1-2 บช. 4/1-3 กจ. 4/1-2 รร. 1/1-3 รร. 2/1-2 คฟ. 1/1-2 ทผ. 2/1 อภ.5/1-2 ลข. 2/1-3 ลข. 3/1-3 ลข. 3/1-3

2001-0001 2201-2401 2201-2402 2201-2403 2201-2406 2201-2410 2201-2413 2201-2825 3000-0201 3204-2004 3204-2006 3204-2007 3204-2014 3204-2009 3204-2008 3204-2202 3204-2203 3204-2206 3204-2104 3000-0201 3000-1227 2701-1007 2701-2104 2301-3110 2001-0001 3404-2005 2201-2408 2201-2406 2201-2314

ชือ่ วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนาเสนอข้อมูล หลักการเขียนโปรแกรม การประยุกต์คอมเตอร์กบั งานสถิติ ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ ระบบปฏิบัติการ โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ปฏิบัติการประกอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรมภาษาซี การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป หลักการออกแบบเว็บเพจ การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศในงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร การผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์ การใช้โปรแกรมนาเสนอข้อมูล ระบบสารสนเทศในงานเลขา คาบรวม

นก. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 3 3

สรุปชั่วโมงครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรนิ ทร์ จานวน รายชือ่ ครูผสู้ อน รวม ช.ม. ห้องเรียน รวมช.ม. อรุณี วชิระ เกล็ดนที พรพิทักษ์ ภัทรภร นันท์นภัส พเยาว์ สุรางคนา สัมฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ 3 12 36 12 12 12 36 4 2 8 8 8 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 8 8 8 4 2 8 8 8 4 2 8 8 8 3 2 6 6 6 4 2 8 4 4 8 4 2 8 4 4 8 4 2 8 8 8 4 2 8 8 8 4 2 8 8 8 4 2 8 8 8 4 2 8 8 8 4 2 8 8 8 4 2 8 8 8 4 2 8 8 8 4 2 8 8 8 4 3 12 12 12 2 2 4 4 4 4 3 12 12 12 3 2 6 6 6 4 2 8 8 8 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 12 12 12 4 3 12 12 12 4 3 12 12 12 254 254 24 28 28 24 28 28 30 24 16 24 254 คาบเฉลีย่ 25.4 อรุณี วชิระ เกล็ดนที พรพิทักษ์ ภัทรภร นันท์นภัส พเยาว์ สุรางคนา สัมฤทธิ์ ศักดิ์สทิ ธิ์

Com 1 56  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you