Page 1

PORTFOLIO แฟ้มสะสมผลงาน

Unna Lerslumyong

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Si Suriyothai


คำนำ แฟ้มสะสมผลงานนี้ ข้าพเจ้าจัดทาขึ้นเพื่อเป็น ตัวแทนนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงการพัฒนาทางด้านต่างๆของข้าพเจ้า โดยแฟ้มสะสมผลงาน ชิ้นนี้ประกอบด้วยเอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติทางด้าน การศึกษา และผลงานที่ได้รับ รวมทั้งรูปกิจกรรมต่าง ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมผลงานเล่มนี้จะทาให้ทุก ท่านได้เห็นความสามารถของข้าพเจ้ามากขึ้น

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ พ่อ แม่ คุณครูอาจารย์ เพื่อนๆ และผู้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยหลือ คาแนะนา รวบรวมข้อมูลที่เป็น ประโยชน์อย่างมากในแฟ้มสะสมผลงานชิ้นนี้ นางสาวอัน นา เลิศลายอง ผู้จัดทา

11/02/2561


ABOUT ME Name Birthday School

Unna Lertlumyoung 9 October 1999 Satri Si Suriyothai School

Email unun6468@gmail.com Telephone 0970576468 Address 395 Soi Jan 18/7 Tung-waddon Sathorn Bangkok 10120


ประวัติกำรศึกษำ EDUCATION

ระดับ ปีการศึกษา การศึกษา 2545-2548 2549-2550

2551-2553 2554-2556 2557-2560

อนุบาล 1ประถม1

สถานที่ เกรดเฉลี่ย การศึกษา Homeschool

โรงเรียนเซนต์ ประถม 2ยอแซฟยาน ประถม 3 นาวา โรงเรียนเซนต์ ประถท 4ยอแซฟยาน ประถม 6 นาวา มัธยม 1-มัธยม โรงเรียนสตรีศรี 3 สุริโยทัย(MEP) โรงเรียนสตรีศรี มัธยม 4-มัธยม สุริโยทัย(Sci6 Math)

3.98

3.97 2.93 3.40


ประวัติกำรศึกษำ ➤

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา

จากนั้นเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.40(5เทอม)

ผลงำน เป็นพิธีกรในค่าย MEP(Mini English Program) camp ในปี 2556 แสดงละครโรงเรียนเป็นตัวละครหลักในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในปี 2557 เดินขบวนร่วมแจกยาดมและน้าดื่มให้กับประชาชนที่ไปถวายความ เคารพต่อรัชกาลที่ 9 บริเวณวัดพระเเก้ว แสดงละครโรงเรียนในวันวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศการแข่งขันการเต้นประกอบจังหวะ ชนะเลิศการแข่งขันมารยาทไทย 3 ปีซ้อน ในระดับชั้นมัธยมปลาย เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันเคมีออสเตรเลีย


ใบเกียรติคุณ “รางวัลชนะเลิศประกวดมารยาท ไทยสามปีซอน”

“เกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน เคมีออสเตรเลีย”

“เกียรติบัตรผู้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น”


ใบเกียรติคุณ “ชนะเลิศป้ายนิเทศ”

“เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์”

“อบรมธรรมธิดา”


กิจกรรมกับโรงเรียน


THANK YOU

พอร์ตของน้องอัน  
พอร์ตของน้องอัน  
Advertisement