Page 1


คำนำ แฟ้มสะสมผลงานนี้ดิฉันจัดทาขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนนาเสนอข้อมูล เกี่ยวกับ ความรู้ความสามรถ ประวัติส่วนตัว ตลอดจนพัฒนาการด้านต่างๆของดิฉัน โดยแฟ้มสะสมผลงานนี้ประด้วยประวัติส่วนตัว ประวัติทางการศึกษา และผลางานที่ได้รับที่ทาให้ดิฉันเกิดความภาคภูมิใจ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ดิฉันขอบคุณที่มีส่วนร่วมในคาแนะนาและความช่วยเหลือ ในการจัดทาแฟ้มสะสม ผลงานครั้งนี้


PROFILE: ชือ่ : น.ส. ธนวรรณ โรจนพร

ชื่อเล่น ปลา วันเกิด 1 พฤษภาคม 2543 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศานนา พุทธ MY CONTACT: Pla Thanawan

alp__pla ID : Pinthasa


EDUCATIONS:

ชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา

ชั้นประถมศึกษา 1-3

โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา

ชั้นประถมศึกษา 4-6 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา

ชั้นมัธยมศึกษา 1-6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


ACTIVITIES:


CERTIFICATES:


Portfolio  
Portfolio  
Advertisement