Page 1


ประวัติการศึกษา มัธยมปลาย (2558 - 2560)

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มัธยมต้น (2555 - 2557)

ประถมศึกษา (2549 - 2554)

โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา

อนุบาล ( 2546 - 2548)

โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา


กิจกรรม


กิจกรรม ลงสมัครประธานคณะสีและได้เป็น ประธานคณะสี ในปีการศึกษา ๒๕๕๙


กิจกรรม

เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรกิจกรรมค่ายพัฒนา ศักยภาพสภานักเรียน


กิจกรรม

เข้าค่ายคุณธรรมและส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้


กิจกรรม

เป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วม กิจกรรม เยาวชนคนดีของแผ่นดิน


กิจกรรม เป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วม กิจกรรมอบรบ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย


กิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายในโรงเรียน คณะยูงทองได้ทาการรณรงค์และลดการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคาร์บอนสูง เช่น โฟม


กิจกรรม

เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


กิจกรรม เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการนักเรียน


กิจกรรม

เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรกิจกรรมค่ายพักแรม ยุวกาชาด เนตรนารี และผู้บาเพ็ญประโยชน์


กิจกรรม

ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงกานพัฒนา ศักยภาพสภานักเรียนสหวิทยาเขตราชนครินทร์


กิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออก เสียงลงประชามติ ๗ สิงหาคม ที่ท่านาสาทร


ผลงาน


วิชาคณิตศาสตร์

ผลงาน

ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.๔ - ม.๖ ในนิทรรศการวิชาการ ณ โรงเรียนนวมิ นทราชินูทิศบดินทรเดชา


ผลงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง วิทยาศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพืนที่ การศึกษา ครังที่ ๖๖ ได้รบั รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒


ผลงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาสตร์ ระดับชัน ม.๔ - ม.๖ และได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ผลงาน วิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ได้เป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมการ แข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย Cham Challenge ครังที่ ๖ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ผลงาน วิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ได้เป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน วิชาเคมีการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ครังที่ ๑๕


ผลงาน วิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้เคมีระดับชาติ ชัน มัธยมศึกษา ตอนปลาย การทดสอบเคมีระดับชาติ ออสเตรเลียปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ ได้ระดับ High Distinction คะแนนสูงสุดอยู่ในร้อยละ ๑๐ ของประเทศ


ผลงาน วิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโครงงาน สาขาฟิสิกส์ ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์


ผลงาน

การแข่งขัน E-SPORT ภายในโรงเรียน ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน E-SPORT ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


ผลงาน การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ ได้เข้าร่วมแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครังที่ ๙ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ ครังที่ ๕


ผลงาน

กิจกรรมสภานักเรียน

ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนา ศักยภาพสภานักเรียนสหวิทยาเขตราชนครินทร์


ผลงาน โครงการค่ายธรรมธิดา เข้าร่วมโครงการค่ายธรรมธิดาเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ครองราชย์ และ ๘๔ พรรษามหาราชินี


ผลงาน

โครงการบวชศีลจาริณี

เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอ้ น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ผลงาน โครงการค่ายพักแรม เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรกิจกรรมค่ายพักแรม ยุวกาชาด เนตรนารี และผู้บาเพ็ญประโยชน์

พอต  
พอต  
Advertisement