Page 1

PORTFOLIO FACULTY OF LIBERAL ARTS

นางสาวศิริลักษณ์ สาลี โรงเรียนสตรศรีสุริโยทัย


I WAS BORN TO BE GEOGRAPHER


คํานํา Portfolio นี้ข้าพเจ้าจัดทําขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนนําเสนอเอกสารที่เ กี่ยวกับประวัติส่วนตัวของข้างพระเจ้า ประวัติการศึกษา ความสามารถ ทักษะและความสนใจพิเศษรวมทั้งเกียรติบัตรตลอดจ นพัฒนาการด้านต่างๆของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมผลงานฉบับนี้จะทําให้ทุกท่า นที่อ่านได้เห็นคุณค่าและความสามารถของข้าพเจ้า


ส า ร บ ัญ                    C ONTE NT

เนื้อหา

หน้า

คํานํา สารบัญ ประวัติส่วนตัว

1

ประวัติการศึกษา

3

กิจกรรมที่เข้าร่วม

5

เกียรติบัตรที่ได้รับ


ประวัติส่วนตัว


ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ

นางสาวศิริลักษณ์ สาลี ชื่อเล่น อ้อม

วัน เดือน ปี

08/05/1999 ส่วนสูง 156 เซนติเมตร น้ําหนัก 47กิโลกรัม กรุ๊ปเลือด B เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

ความสามารถพิเศษ เล่นฟุตซอล

คติประจําใจ ก้าวแรกที่พลาดไป คือก้าวใหม่ที่มั่นคง


ประวัติการศึกษา


อนุบาล1-2 โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม

ประถมศึกษา 1-6 โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม

มัธยมต้น 1-3 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มัธยมปลาย4-6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


ใบรับรองผลการเ รียน


ผลงานและกิจกรรม


เป็นแสตนสีเหลือง


ค่ายยุวะ เนตร ผู้บําเพ็ญประโยชน์


ทักษะอาชีพ


ไปทํากิจกรรมกับบ้านเด็กกําพร้า


ไปบริจาคของให้กับบ้านพักคนชรา

ไปทัศนศึกษา


แห่เทียนพรรษาวัดจรรยาวาส


แข่งขันฟุตซอล


ถือป้ายเฉลิมพระเกียรติวันกีฬาสี


กิจกรรมเข้าจังหวะ


เกียรติบัตร

ค่าย English camp


portfolio  
portfolio  
Advertisement