Page 1

ชื่อ นางสาวกานต์พิชญา เกตุวิเชียร ชั้นมัธยมปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป์ภาษาจีน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย คณะที่จะเข้า ศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


PROFILE

ชือ ่ นางสาว กานต์พช ิ ญา เกตุวิเชียร ชือ ่ เล่น อาย สูง 167 หนัก 48 วันเดือนปีเกิด 23 เมษายน พ.ศ.2542 สัญชาติ/เชือ ้ ชาติ/ศาสนา ไทย/ไทย/พุทธ เลขบัตรประจาตัวประชาชน 1-1004-00987-59-4 ทีอ ่ ยูป ่ จ ั จุบน ั 49/3 เจริญกรุง 78 เขต/แขวง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 (ตามบัตรประชาชน) วิชาทีช ่ อบเรียน คอมพิวเตอร์,ภาษาไทย งานอดิเรก ชอบทางานหารายได้เสริม ความสามารถพิเศษ ราไทย ร้องเพลง คติประจาใจ คนที่มองโลกในแง่ดี ย่อมเห็นโอกาสในทุกยามที่เกิดวิกฤต

หมายเลขโทรศัพท์ : 0909768530

intagram: https://goo.gl/WC1zj1

e-mail address : 90-30779@suriyothai.ac.th facebook : https://goo.gl/gejsaV


ACTIVITIES

วันที่

กิจกรรม

สถานที่

จัดโดย

8 กุมภาพันธ์

เดินแบบชุดจีน

สนามโรงเรียน

25 สิงหาคม

ละครค่ายรู้รักสามัคคี

จังหวัดชลบุรี ค่ายทหาร

โรงเรียนสตรี ศรีสุริโยทัย โรงเรียนสตรี ศรีสุริโยทัย

7 พฤศจิกายน

ราจินตลีลา พ่อของแผ่นดิน

สนามโรงเรียน โรงเรียนสตรี ศรีสุริโยทัย

หมายเหตุ รางวัลชนะเลิศ อันดับ1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2

วันที่

กิจกรรม

สถานที่

จัดโดย

11 มิถุนายน

ประกวด Recycling Botany แข่งขันเต้นตาราง 9 ช่อง

สนามโรงเรียน

โรงเรียนสตรีศรีสรุ ิโยทัย

สนามโรงเรียน

โรงเรียนสตรีศรีสรุ ิโยทัย

ประกวดคัดเลือก ดรัมเมเยอร์โรงเรียน

สนามโรงเรียน

โรงเรียนสตรีศรีสรุ ิโยทัย

8 กันยายน 18 กันยายน

หมาย เหตุ


เล่นละครตัวประกอบโฆษณาซีรี่ย์ คู่รักคู่เกย์ของไส้หรอก CP

ออกSOCIAL FACEBOOK

ภาพกิจกรรม ึ ทีม ความรู ้สก ่ ต ี อ ่ กิจกรรม

มี

มม

มีความสุขมาก ทีไ่ ด ้ร่วมแสดงซรี่ ย ี่ ว์ ย ั รุน ่ ได ้มีประสบการณ์ และได ้ฝึ กความอดทน ได ้รู ้จักกับเด็กนักเรียนโรงเรียนอืน ่ ทาให ้ มีเพือ ่ นเพิม ่ มากขึน ้


่ ส่ ำคัญทีสุ ่ ดสำหร ับงำนบริกำร “สิงที

ไม่ใช่หน้ำตำ ไม่ใช่รอยยิม้ แต่เป็ นใจที ่ “รัก” จะบริกำร ต่ำงหำก”


ACTIVITIES เดินประกวดชุดกีเ่ พ้าจีน

ึ ตืน รู ้สก ่ เต ้นมากทีไ่ ด ้ลงประกวดเดินโชว์ชด ุ กีเ่ พ ้าจีน แต่ก็ทาเต็มที่ จนทามันสาเร็จ ได ้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1


ACTIVITIES เดินประกวด Recycling

Botany

รู้สึกดีใจที่เพื่อนๆไว้วางใจให้เป็นตัวแทน ห้องเดินลงประกวดใส่ชุดรีไซเคิลหัวข้อ ของดอกไม้ ทาให้มีความมั่นใจในการ ลงประกวดกิจกรรมอืน ่ ๆมากขึ้น


่ ง ประกวดเต้นตาราง 9 ชอ

รู้สึกว่าเพื่อนในห้อง รักและสามัคคีกัน ภูมิใจทีไ ่ ด้อยู่6/2


เพิม ่ เติม


ลงประกวดดร ัมเมเยอร์ของโรงเรียนสตรีศรีสร ุ โิ ยท ัย

้ ตืน ่ เต ้นมากตอนเดินเพราะใชเวลา ้ ซอมน ้อยมาก แต่ก็มน ั่ ใจในการเดิน ถึงจะไม่ได ้แต่ภม ู ใิ จทีไ่ ด ้ผ่านการคัด เลือกดรัมเมเยอร์ของโรงเรียนนี้


Camp ค่ายทหาร

ึ ว่ายินดีทไี่ ด ้มาฝึ กความอดทน รู ้สก ได ้ทัง้ ประสบการณ์ ความรู ้ ความสุข ี สละ แบ่งปั น ตรงต่อเวลา รู ้จักการเสย ทาให ้รู ้จักหน ้าทีข ่ องตัวเองมากขึน ้


ราจินตลีลาให ้คณะส ี

ชอบที่ได้มีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งกับคณะสีของ อ

ตัวเอง ได้ร่วมกันแสดง ซ้อม อยู่กินด้วยกันแบบพี่น้อง


CERTIFICATES

ิ ป์ ได ้รับการรับรองว่ามีความสามารถพิเศษทางด ้านนาฏศล


ได ้เข ้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎครัง้ ที่ 14


ละครค่าย

ดีใจทีไ ่ ด้รว ่ ม กิจกรรมส่งแข่ง ระดับสายชั้นและได้ รางวัลชนะเลิศอันดับ1


ึ ทีอ ึ ษา ความรู ้สก ่ ยากเข ้าศก สาขาการโรงแรม

อยากเข้าการโรงแรมเพราะ รักในการบริการ ชอบที่ จะพูดคุยกับคนอื่นๆ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เหมือนเราได้ โอกาสใหม่ในการการศึกษา ทั้งได้ฝึกภาษา ฝึก บุคลิกภาพให้สวยงาม ฝึกการพูดจามารยาท ให้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


“ ทางานกับฉัน

ฉันไม่มีอะไรจะให้

นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทาประโยชน์ให้กับผู้อื่น” พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๙


SATRISISURIYOTHAI SCHOOL

PORTFOLIO

KANPRICHAYA KETVICHEN นางสาวกานต์พิชญา เกตุวิเชียร


ได้รับรางวัลเป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม


่ ด ได ้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเดินแบบใสช ุ กีเ่ พ ้า


โรงเรียนสตรีศรีสรุ โิ ยทัยได ้รับรางวัลพระราชทาน ึ ษา และสถานศก ึ ษา ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศก


ได ้รับรางวัล การเข ้าร่วม สนับสนุนสง่ เสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนางานแข่งขันวิชาการ


ได ้รับการคัดเลือกในการแข่งขันโต ้คารม ั ยภาพด ้านการพูด ในโครงการสง่ เสริมและพัฒนาศก ของนักเรียนกรุงเทพมหานคร ละ


ได ้ผ่านการอบรมผู ้นาเด็กและเยาวชน เขตบางคอแหลม รุน ่ ที่ 8


ได้ผ่านการอบรมผู้นาเด็กและเยาวชน เขตบางคอแหลม รุ่นที่ 10


ได ้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการพูดจัดโดยสโมสรโรตารีบางคอแหลม


ได้รับรางวัล การเข้าร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โครงการเผยแผ่ ธรรมะเชิงรุกสัมพุทธชยันตี2006ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า


ได ้รับรางวัลชนะเลิศสวดมนต์หมูสรรเสริญพระรัตนตรัย


EDUCATION

อนุบาล 3

ป.6

ม.3

Education 2543

โรงเรียนวัดราชสงิ ขร

จัดหวังกรุงเทพมหานคร

2548 โรงเรียนวัดราชสงิ ขร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2556 โรงเรียนสตรีศรีสรุ โิ ยทัย จังหวังกรุงเทพมหานคร

2560 ม.6

โรงเรียนสตรีศรีสรุ โิ ยทัย จังหวังกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดราชสงิ ขร

โรงเรียนสตรีศรีสรุ โิ ยทัย

พอร์ตเสร็จแล้วdoc1 repaired  
พอร์ตเสร็จแล้วdoc1 repaired  
Advertisement