Page 1

WELCOME TO MY PORTFOLIO

KLINSUKON

SASOPA

NAMFAH BORN IN 1999/11/17

Study at Satri si suriyothai school

THE FUTURE DEPENDS ON WHAT WE DO IN THE PRESENT.

email : klinsukon3@gmail.com


ค ํา น ํา แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็ นของ นางสาว กลิ�นสุคนธ์ สาโสภา � เพื�อเป็ นตัว นั กเรียนชัน � มัธยมศึกษาปี ที�6/5 โรงเรียนสตรีศรีสุริ โยทัย จัดทําขึน แทนนํ าเสนอเอกสารข้อมูล เกี�ยวกับ ประวัตสิ ่วนตัว ประวัตกิ ารศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ ความสนใจพิเศษ รวมทัง� เกียรติบัตร ตลอดจน พัฒนาการทางด้านต่างๆของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้ มสะสมผล งานฉบับ นี �จะทําให้ทุกท่านที� ได้อ่านได้เห็นคุณค่า และความสามารถโดย รวมของ ข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูอาจาจารย์ เพื�อนๆและผู้มี ส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ ให้คาํ เเนะนํ า รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ข้อ มูลที��เป็ นประโยชน์ อย่างยิ�งในการจัดทําเเฟ้ มผลงานเล่มนี �

นางสาว กลิ�นสุคนธ์

สาโสภา

ผ ู ้ จ ั ด ท ํา


สารบัญ CONTENT

เนื้อหา คํา น ํา สารบั ญ ประวั ต ิ ส ่ ว น ตั ว ประวั ต ิ ก ารศ ึ ก ษา ผ ลการศ ึ ก ษา กิ จ กรรมที ่ เ ข้ า ร่ ว ม เ กี ย รติ บ ั ต รที ่ ไ ด ้ ร ั บ


ประวัติส่วนตัวABOUT ME ชื่อ-สกุล นางสาว กลิ่นสุคนธ์ สาโสภา ชื่อเล่น น้ําฟ้า อายุ 18ปี เกิดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 หมู่โลหิต บี เลขบัตรประชาชน 1103100619410 การศึกษาปัจจุบัน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย มัธยมศึกษาปีที่6 สายการเรียน วิทย์-คณิต ที่อยู่ปัจจุบัน 263 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บิดาชื่อ นาย ยงค์ สาโสภา อาชีพ รับราชการ มารดาชื่อ นาง กชกร สาโสภา อาชีพ แม่บ้าน คติประจําใจ ความพยายามไม่เคยทําให้ใครพ่ายแพ้ ความท้อแท้ไม่เคยทําให้ใครชนะ ความฝันอันสูงสุด การได้ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน

Email         Klinsukon3@gmail.com Facebook   Namfah  Klinsukon


EDUCATION

1

2

3

อนุบาลศึกษา

โรงเรียนวัดดอน

ประถมศึกษา โรงเรียนวัดดอน เกรดเฉลี่ย

4.00

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เกรดเฉลี่ย

3.68

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 4

เกรดเฉลี่ย

3.06


GRADE POINT AVERAGE


กิ จ กรรมที ่ เ ข้ า ร่ ว ม ค่ า ยเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง


ค่ายคุณธรรมและส่งเสริมค่านิยม12ประการ


กิ จ กรรมวั น ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด


วันพ่อเเห่งชาติ


ค่ายสวมกาวน์ก้าวสู่โดม ครั้งที่ 4  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


� ั นได้เข้าร่วม ซึง� เกิดจากการชักชวนของเพือ� นเเละเป็ นค่ายทีฉ � ั นสนใจอีกด้วย ค่ายนี �เป็ นค่ายเเรกทีฉ � ั นได้เข้าค่ายนี � พีๆ� ในค่ายดูแลดีมากเเละทําให้ฉันรูส้ ึกผ่อนคลายเเละสนุ กสนานไปกับกิจกรรม ตอนทีฉ ที�พี�ๆในค่ายจัดขึ�นเเถมเเต่ละกิจกรรมยังทําให้ฉํนได้เรียนรูว้ า่ เเต่ละสาขาเรียนเกี�ยวกับอะไรบ้างซึ�งช่วย ในการตัดสินใจของฉั นในการต่ออุดมศึกษา และได้ผูกมิตรกับเพือ� นในค่ายอีกด้วย เป็ นประสบการณ์ ที� ดีอีกอย่างหนึ� งในชีวติ


กิ จ กรรมจิ ต อาสาบ้ า นพั ก คนชรา


กิ จ กรรม วั น เทศมหาชาติ

N O M A T T E R W H E R E W E

A R E


กิจกรรม วันวิทยาศาสต์

กิ จกรรม วั นภาษาไทย เเห งชาติ


ผลงานและเกียรติคณ ุ ประกาศนี ยบัตรธรรมศึกษาชัน � เอก วันที� 10 ธันวาคม 2555

เข้าร่วมโครงการ “หนึ� งใจ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและสู้กับภัยพิบัตแิ ห่ง ชาติ”


เกียรติบัตร ประพฤติตนตามกฎระเบียบ ของโรง เรียนและเป็ นแบบอย่างที�ดแี ก่เด็ก และเยาวชนทั�วไป ประจําปี การศึกษา 2555

เกียรติบัตร เด็กดีศรีสุริ โยทัย ด้านบําเพ็ญประโยชน์ เพื�อส่วนรวม ประจําปี การศึกษา 2555

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ ความเป็ นเลิศภาษาไทย ประจําปี การศึกษา 2555


ได ้ร ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบ�ญหาวันวิทยาศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2557 ์

เกียรติบัตร เด็กดีศรีสุริ โยทัย ด ้านบําเพ็ญประโยชน์ เพื�อส่วนรวม ประจําปี การศึกษา 2556

เกียรติบัตร ประพฤติตนตามกฎระเบียบของ โรงเรียนและเป็ นแบบอย่างที�ดเี เก่เยาวชนทั�วไป ประจําปี การศึกษา 2556


เข้ารับการอบรม "โครงการรวมพลังเยาวชนกองทัพ ไทยต้านภัยยาเสพติด" วันที� 1 พฤษภาคม 2556

เข ้าอบรมโครงการ “ค่ายธรรมธิดา เฉลิมพระเกียรติ” วันที� 25 กันยายน 2557


ได ้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบ�ญหาวันวิทยาศาสตร ์ ประจําปี การศึกษา 2557 ์

เกียรติบัตร เด็กดีศรีสุริ โยทัย ด ้านวินัย ประจําปี การศึกษา 2557

ได ้ร ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ แข่งขันร่มพยุงไข่ ระดับมัธยมศึกษาปลาย วันวิทยาศาสตร ์ประจําปี การศึกษา 2558


ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ ประกวดอ่านเอาเรือ� ง ตามแนว PISA ระดับชัน � มัธยมศึกษาปี ที� 6 วันที� 29 กรกฏาคม 2560

เข ้าร่วมโครงการ “ค่ายสวมกาวน์ ก ้าวสู่ โดมคร ั�งที�4” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศน ู ย์ร ังสิต วันที� 13 สิงหาคม 2560


THANK YOU

Redribbon การศึกษา กิจกรรมที่เข้าร่วม ขอบคุณ merged  
Redribbon การศึกษา กิจกรรมที่เข้าร่วม ขอบคุณ merged  
Advertisement