Page 1

HI THIS IS ME

PORTFOLIO

NETSARA AKKARAWAN STRISISURIYOTHAI SCHOOL THE GOAL IS SUCCESS


--PREFACE--

h

----------HELLO-----------

-----------------------------------------------แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นี้เป็ นของ นางสาวเณศรา อัครวันท์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่6 จัดทําขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนนําเสนอเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรู ้ความสามารถ ทักษะ และ ความสนใจ พิเศษรวมทั้งเกียรติบตั ร ตลอดจนพัฒนาการทางด้านต่างๆของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหวัง ว่าแฟ้มสะสมผลงานฉบับนี้จะทําให้ทุกท่านที่ได้อ่านได้เห็นคุณค่าและ ความสามารถโดย รวมของข้าพเจ้า ขอขอบคุณคุณครู ซ่ ึ งเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา ในการ รวบรวมเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่างๆ ในการจัดทําแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับนี้ ให้สาํ เร็ จลุล่วงด้วยดีและขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่ได้ กรุ ณาให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรี ยมเอกสารและข้อแนะนําหลายประการจน ทําให้แฟ้มสะสม ผลงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และคอยให้กาํ ลังใจ ข้าพเจ้าจนมาถึงจุดนี้ -------------------------------------

นางสาว เณศรา อัครวันท์ ผูจ้ ดั ทํา **----------คํานํา----------**


----CONTENT---CONTENT

PREFACE

EXAMPLE PICTURE

PROFILE

EDUCATION

ACTIVITIES

CERTIFICATE

**----------สารบัญ----------**


ปพ1


----PROFILE----

ครอบครัว

ชื่ อ นางสาว เณศรา นามสกุล อัครวันท์ ชื่อเล่น หมิว อายุ 18 ปี เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2543 หมู่โลหิต B สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย นับถือศาสนา พุทธ

บิดาชื่อ นายประวัติ อัครวันท์ อาชีพ รับจ้าง มารดาชื่อ นางสาวสมพร กรวยกลาง อาชีพ ค้าขาย มีพี่นอ้ ง 2 คน (หญิง 1 ชาย 1)

ที่อยู่ปัจจุบัน

คนที่1 นางสาวเณศรา อัครวันท์

201 ซอย จันทน์59 ถนน จันทน์

คนที่2 เด็กชายชยางกูร กรวยกลาง

แขวง วัดพระยาไกร เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุ งเทพมหานครฯ

ความสามารถพิเศษ

โทรศัพท์ 085-351-9014

วาดรู ป/ระบายสี แบตมินตัน

วิชาที่ชอบ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาศิลปะ

คติประจาใจ

วิชาประวัติศาสตร์

เมื่อไรที่ทอ้ จะมองกลับไป ดูความลําบาก ของพ่อแม่ ที่อดทนเพื่อเรามา

**------ประวัติส่วนตัว------**


**------ตัวอย่างผลงานการวาดรู ป------**


--EDUCATION-อนุบาล และ ประถมศึกษาปี ที่1-3

โรงเรียนชาญเวทย์ ศึกษา -----------------------------------------------------------------------3.14 3.14 ประถมศึกษาปี ที่4-6

โรงเรียนวัดราชสิ งขร

------------------------------------------------------------------------

3.87

มัธยมศึกษา

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

------------------------------------------------------------------------

3.20

**------ประวัติการศึกษา------**


--ACTIVITIES--

เดินการกุศล

การเลือกตั้งคณะกรรมการ นักเรี ยน

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ

**------กิจกรรม------**


-- ACTIVITIES --

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษารัชการที่10

กิจกรรมวันไหว้ครู **------กิจกรรม------**


-- ACTIVITIES --

วันต่อต้านยาเสพติด

วันสุ นทรภู่

กิจกรรมวันสิ่ งแว้ดล้อม

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ **------กิจกรรม------**

วันงดดื่มสุ รา


--ACTIVITIES--

กิจกรรมวันฟิ ลิปปิ นส์ ประเมินโรงเรี ยนพระราชทาน

กิจกรรมวันเด็ก

สถานฑูตไทยอเมริ กามาเยือ่ น **------กิจกรรม------**


--CERTIFICATE--

การสอบไล่ธรรมศึกษาชั้นตรี การสอบไล่ธรรมศึกษาชัน้ โท

การสอบไล่ธรรมศึกษาชัน้ เอก

โรงเรี ยนพระราชทาน

วันต่อต้านยาเสพติด

**------เกียรติบตั ร------**


-- CERTIFICATE --

เข้าค่ายธรรมะธิดา

มีคะแนนความประพฤติเพิ่มมากขึ้น **------เกียรติบตั ร------**


-- CERTIFICATE --

มีผลการเรี ยนดีข้ ึนจากเทอมที่แล้ว

**------เกียรติบตั ร------**


*************

THANK

YOU

************

PORTFOLIO  

เณศรา อัครวันท์

PORTFOLIO  

เณศรา อัครวันท์

Advertisement