Page 1

PORTFOLIO

WIRIN SITTIKHAT


คำนำ แฟ&มสะสมผลงานนี้เป2นตัวแทนของข9าพเจ9าที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมประวัติ ข9อมูลสDวนตัว ความสามารถ และผลงานทางด9านตDางๆ ที่เป2นความภาคภูมิใจของข9าพเจ9า และต9องการแสดงให9ถึงการพัฒนาตนเอง การเรียน การรDวมกิจกรรมตDางๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยแฟ&มสะสมผลงานนี้ประกอบไปด9วย เอกสารที่เกี่ยวกับข9อมูลสDวนตัว ประวัติการศึกษา ผลงาน ความสามารถ รวมทั้งรูปภาพประกอบการทำ กิจกรรมตDางๆ ข9าพเจ9าหวังวDาแฟ&มสะสมผลงานฉบับนี้จะทําให9ทุกทDานที่อDานได9เห็นคุณคDาและความสามารถโดยรวม ของข9าพเจ9า ขอขอบคุณคุณครูซึ่งเป2นผู9ให9คําแนะนําในการรวบรวมเอกสารหลักฐานและข9อมูลตDางในการจัดทํา แฟ&มสะสมผลงานฉบับนี้ให9สําเร็จลุลDวงด9วยดีและขอขอบพระคุณคุณพDอคุณแมDที่ได9กรุณาให9ความชDวยเหลือ ในการจัดเตรียมเอกสารและข9อแนะนําหลายประการจนทําให9แฟ&มสะสมผลงานฉบับนี้มีความสมบูรณYมากยิZง ขึ้น

“ วิรณ ิ ญY สิทธิเขต ผู9จัดทำ ”


สารบัญ ประวัติสDวนตัว กิจกรรม รางวัลที่ได9รับ


PROFILE


PROFLIE

 

ชื่อ วิริณญY นามสกุล สิทธิเขต ชื่อเลDน ไนซY อายุ 17 ป] กำลังศึกษาอยูชD ั้นมัธยมศึกษาป]ที่ 6 แผนการเรียน วิทยY-คณิต (พิเศษ) เกิดวันที่ 16 กันยายน 2542 สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ มารดา ชื่อ สุรียYพร ศรีนาค บิดา ชื่อ วิเชียร สิทธิเขต ที่อยูD 107/29 ซ.เจริญกรุง 65 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120 คติประจำใจ คำวDาพยายาม เอาชนะคำวDาเกDงได9


PROFLIE

EDUCATION


EDUCATION

ป ร ะ วั ติ ก า ร ศึ ก ษ า

พ.ศ 2546-2548 ชั้นอนุบาลศึกษาป]ที่ 1-3 ศึกษาอยูDที่โรงเรียนอนุบาลสุพิศมร พ.ศ 2349-2554 ชั้นประถมศึกษาป]ที่ 1-6 โรงเรียนพระแมDมารี สาทร พ.ศ 2555-2560 ชั้นมัธยมศึกษาป]ที่ 1-6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

PROFLIE


PROFLIE เกรดเฉลี่ยสะสม EDUCATION มัธยมศึกษาตอนต9น 1 พ.ศ 2555

- ภาคการศึกษาที่ 1 เกรด 3.69 - ภาคการศึกษาที่ 2 เกรด 3.46

2 พ.ศ 2556

- ภาคการศึกษาที่ 1 เกรด 3.66 - ภาคการศึกษาที่ 2 เกรด 2.82

3 พ.ศ 2557

- ภาคการศึกษาที่ 1 เกรด 3.63 - ภาคการศึกษาที่ 2 เกรด 3.40

มัธยมศึกษาตอนปลาย 4

พ.ศ 2558  

5 พ.ศ 2559  

- ภาคการศึกษาที่ 1 เกรด 3.10 - ภาคการศึกษาที่ 2 เกรด 3.16

- ภาคการศึกษาที่ 1 เกรด 3.43 - ภาคการศึกษาที่ 2 เกรด 3.62


ผลการเรียนมัธยมศึกษาป]ที่ 1-3

PROFLIE


ผลการเรียนมัธยมศึกษาป]ที่ 1-3

PROFLIE


ผลการเรียนมัธยมศึกษาป]ที่ 1-3

PROFLIE


ผลการเรียนมัธยมศึกษาป]ที่ 4 ภาคเรียน 1

PROFLIE


ผลการเรียนมัธยมศึกษาป]ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

PROFLIE


ผลการเรียนมัธยมศึกษาป]ที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

PROFLIE


ผลการเรียนมัธยมศึกษาป]ที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

PROFLIE


คำวDา พยายาม เอาชนะคำวDาเกDงได9


ACTIVITIES

ACTIVITIES Â


ACTIVITIES

เป2นนางรำของโรงเรียน


ACTIVITIES

เข9าคDายธรรมธิดา ตั้งแตDมัธยมศึกษาป]ที่ 1-6


ACTIVITIES

เป2นตัวแทนถือป&ายโรงเรียน ในการประชาสัมพันธY งานเทศนYมหาชาติ


ACTIVITIES

เข9ารDวมประกวดกิจกรรม BIOGANG IDOL จากชุดรีไซเคิล


ACTIVITIES

เป2นสต๊าฟงานกีฬาสี


ACTIVITIES เลี้ยงอาหารกลางวันบ9านเด็กกำพร9า


รางวัลคือความภาคภูมิใจ ที่แสดงวDาสิZงที่ทำ มันไมDได9สูญเปลDา...


PRIZE

PRIZE


PRIZE ด9านศาสนา

ได9รับการอบรบ “โครงการรวมพลังเยาวชนกองทัพไทยต9านยาเสพติด”

ได9รับเกียรติบัตร เป2นผู9มีความรู9ความสามารถ มีทักษะ มีความเข9าใจ และเป2นผู9ผDานการอบรบสัมมนาเชิงทัศนศึกษา “โครงการสDงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการและ ฟ`aนฟูแหลDงทDองเที่ยวในพื้นที่ลุDมน้ำ”


PRIZE ด9านศาสนา

ผDานการสอบไลDได9ธรรมศึกษาชั้นตรี

ผDานการสอบไลDได9ธรรมศึกษาชั้นโท


ด9านศาสนา

ผDานการสอบไลDได9ธรรมศึกษาชั้นเอก

ได9ผDานการอบรม “คDายธรรมธิดา เฉลิมพระเกียรติ”

PRIZE


PRIZE ด9านมารยาทไทย

ได9รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ในการประกวดมารยาท ประจำป]การศึกษา ๒๕๕๗

ผDานเข9ารอบสุดท9ายในโครงการกุลสตรีศรีไทย ป]การศึกษา ๒๕๕๖


ด9านศักยภาพ

ได9รับเกียรติบัตร เป2นยอดนักอDานประจำป]การศึกษา ๒๕๕๘

ได9รับเกียรติบัตร เป2นผู9มีความวิริยะ อุสาหะพัฒนาสัมฤทธิhทางการ เรียนให9สูงขึ้น ประจำป]การศึกษา ๒๕๕๘

PRIZE


ด9านศักยภาพ

ได9รับเกียรติบัตร เป2นแบบอยDางที่ดีแกDเยาวชนทัZวไป ประจำป]การศึกษา ๒๕๕๕

PRIZE


ด9านภาษาอังกฤษ

This certificate of participation for participating in English camp

This certificate of participation for participating in English camp

PRIZE


ด9านความรู9ความสามารถ ทางวิชาการ

ได9เข9ารวมการแขDงขันความเป2นเลิศทางวิชาการด9านพฤกษศาสตรYและพันธุศาสตรY ณ ภาควิชาพฤกศาสตรY จุฬาลงกรณYมหาวิทยาลัย วันที่ 18 มีนาคม 2560

ได9เข9ารวมการแขDงขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตรY ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

PRIZE


Portfolio  
Portfolio  
Advertisement