Page 1

TUTORETZA-PLANA Mireia Aizpuru, Ander Agote eta Sergio Barquero


AURKIBIDEA

1. SARRERA Guk, elkarbizitza gaia hautatu dugu, bizitza honetan aurrera egiteko eduki beharreko balore garrantzitsu bat dela iruditzen baitzaigu. Honetarako, taldelanean lan egitea eta bien bitartean ikasleen arteko harremanak sendotzea ikasgelan landu beharreko zerbait dela iruditzen zaigu. Elkarbizitzen jakiteko, jendearekin kontaktuan egotea ezinbestekoa baita. Bestalde, haurrek gauzak elkarbanatzen ikasteak ere indar handia du. Horretarako, LH 6. mailako haurrak aukeratu ditugu eta hauekin, urtean zehar aurrera eramateko tutoretza-plan bat planteatu dugu. 10 praktika burutu eta haurrentzat aberasgarriak izan daitezkeen balore desberdinak transmititzen saiatuko gara.

2


2. ZER DA TUTORETZA EGITEA GURETZAT Taldea elkartzeko eta indartzeko erabiltzen den denbora tartea da. Honez gain, arazoren bat

izanez gero, honen inguruan hitz egin eta arazoa

bideratzen saiatzeko unea ere bada. Tutorearen funtzioak guraso, irakasle eta ikasleekin egindako bilera edo elkarrizketen bidez (bakarka zein taldean) eta ikasleen martxa

akademikoa,

pertsonala

eta

soziala

hobetzeko

helburuarekin

betetzeari esaten diogu tutoretza. Gogoeta-, ekintza- eta ebaluazio-prozesua da. Ikastetxearen heziketa-proiektuaren barruan, tutoretza-plana da ikasleen eskolatzealdi osoan orientazio eta jarraipen ekintza guztiak egitura. Oinarrizko gaitasunak lortzea da

antolatzeko

orientazio eta jarraipen ekintza

horien helburua. Tutore-taldeari dagokio tutoretza-plana egitea, orientatzaileak, aholkulariak eta/edo etaparen koordinatzaileak aholkatuta. Horrez gain, tutoreari dagokio tutoretza-plana garatzea, irakasle-taldearekin elkarlanean

eta

talde-gelan

eragina

duten

beste

eragile

batzuekin

koordinatuta. Halaber,

orientatzailearen

ikasleen

aniztasunari

eta/edo

erantzuten

aholkulariaren laguntzeko

laguntza

eta

izango

erantzungo

du, diola

bermatzeko, bai eta tutoretza-lana berritzeko eta etengabe hobetzeko ere. Tutoretza-planak

taldean tutoretza-orduan garatu beharreko curriculumeko

orientazio-edukiak antolatzen ditu. Horrez gain, tutorearen esku-hartzea sistematizatzen du, ikasleen banakako eta taldeko jarraipeneko hainbat eremutan, familiekin izan beharreko harremanetan, eta irakasleekin eta kanpoko beste eragile batzuekin dagoen koordinazioan.

3. ZEINTZUK DIRA TUTOREAREN FUNTZIOAK 3.1. FAMILIEI DAGOKIONEZ

3


Haurraren eskolako egoeraz honen familiari jakinaraztea. Elkarrekintzan. Lan egitea haurraren heziketa prozesua ahalik eta egokiena izan dadik. Edozein zailtasunen aurrean, detektatu ondoren, familiari bideratu ahal izateko. • Ikastetxearen eta hezkuntza-etaparen berri ematea gurasoei eta/edo legezko tutoreei. • Banakako hezkuntza-prozesuaren jakinaren gainean jartzea, eta lankidetza eskatzea. •

Familiak

eman

dezakeen

informazioa

jasotzea,

ikaslea

eta

haren

familiatestuingurua hobeto ezagutzeko. • Gurasoei aholkularitza ematea; besteak beste, alderdi hauetan: ikasketaeta portaera-arazoen konponketan, ikasketen antolaketan eta plangintzan, eta ikasketa- eta lanbide-arloko erabakiak hartzeko garaian.

3.2. IKASLE BAKOITZARI DAGOKIONEZ

Haur bakoitzak dituen gaitasunak ahalik eta modu egokienean ezagutzea edoeta etekina ateratzea. Honez gain, garrantzitsuena, haur bakoitza gelan ziurtasunez eta zoriontsu egotea ahalbideratzea. • Ikastetxean eta lagun-taldean ondo integratzen laguntzea, eta ikastetxeko jardueretan parte har dezatela bultzatzea. • Unerik larrienetan ikasleei aholkuak ematea: ikastetxe berrian sartzean, hezkuntza-ziklo edo –etapa aldatzean, hautazko ikasgaiak aukeratzean, lanmundura igarotzean... • Ikasketei begira eta lanbide arloan informazioa eskuratzea erraztu eta erabakiak hartzeko ikaskuntza egoerak sortaraztea ikasleen autoorientazioa bultzatuz. • Ikasleen ikasketa-prozesuen jarraipen orokorra egitea, hezkuntza-erantzun eta/edo laguntza egokiak emateko. • Ikasleen eskaerak, kezkak, kexak... bideratzea, eta, taldeko ordezkariarekin eta

ordezkariordearekin

lankidetzan,

gainerako

irakasleen

eta

zuzendaritzataldearen aurrean bitartekotza egitea, sortzen diren gaietan.

4


3.3. IRAKASLEEI DAGOKIONEZ

Bere

taldeko

irakasle-taldea

koordinatzea,

bai

programazioan,

bai

ebaluazioan, bai irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuko banakako egoeren eta egoera orokorren azterketan. Tutoreek hiru bilera egin beharko dituzte gutxienez

ikasturteko,

bere

taldeko

irakasleekin,

ebaluazio-saioetatik

kanpora. Tutoreak bilera horien berri eman beharko dio ikasketaburuari, eta berak egingo du bilera horietarako deia. • Tutoretza-plana jakinaraztea, adostea eta garatzea, planetik sortzen diren jardueretan esku hartzera eta elkarlanean aritzera bultzatuz. •

Ikasleen

ezaugarriei

buruzko

informazioa

ematea

maila

horretako

irakasleei, eta programazioan, ebaluazioan eta hezkuntza-harremanean duten inplikazioa jakinaraztea. • Bere taldeko ikasleen ebaluazio-prozesua koordinatzea, eta ebaluazioprozesua egiteko saioak antolatzea eta saioen buru izatea. •

Curriculumaren

egokitzapenetan

laguntzea:

hezkuntzan berariaz esku hartzeko

curriculum-egokitzapenak,

proiektuak, curriculum-aniztasuneko

programak, premia bereziak dituzten ikasleentzako errefortzu-jarduerak eta haien hezkuntzan esku hartzeko jarduerak. • Ikasleen ikasketa-zailtasun orokorrenei erantzutea, eta, ahal izanez gero, aurre

hartzea,

programazioari

beharrezko

egokitzapenak

eginez,

eta

banakako hezkuntza-premiei ere erantzutea, horrela, beharra ikusiz gero, curriculumegokitzapena egiteko. •

Ikasleen

ebaluazio-prozesua

koordinatzea,

eta,

irakasle-taldearen

aholkularitzarekin, eskola-orientazioko banakako txostena egitea, familiak jakinaren gainean jartzeko eta ikasleak orientatzeko. • Irakasgaien estatistikak eta ikasketaburuak eskatzen dituen datu guztiak betetzea, bai eta tutoretza-lanetik sortutako ikasleen ikasketa-agiriak ere.

5


4. TUTORETZA EKINTZA 4.1. HELBURUAK 1)Taldea indartzea 2)Familiekiko harremanak bultzatzea. 3)Elkarlanean aritzen ikastea. 4)Norberak auto-kontrola izan dezan bideratzea. 5)Arazo edo gatazken aurrean irtenbideak proposatzea. 6)Ikasle, irakasle eta gurasoen arteko koordinazioa lortzea-

4.2. TUTORETZAREN JARDUERA-GUNEA Jarduera

hauetatik,

gela/taldearen

antolamendua

eta

funtzionamendua

hautatu dugu. Izan ere, elkarlana bultzatzen baitu ekintza mota honek eta talde-lanean aritzeko besteekiko enpatia sentitzea eta talde kideen arteko ulermena ezinbestekoa baita. Taldea berria bada edo aldaketa asko izan badira, taldearen kohesioa lortzeko dinamikak sartzea eta, oro har, taldekideekin harremanak egiteko trebetasunei buruzko lan bat egitea komeni da. Hori horrela izanik, ordezkari edo arduradun bat hautatzea eta gelako arauak ezartzea funtzionamendu eta antolamendu egoki bat izateko bidea izango litzateke. Bestalde, talde txikiak sortu eta partaideen arteko harremanak behatzea ere oso adierazgarria izan daiteke. 4.3. TUTORETZA EKINTZEN PLANA 4.3.1. JARDUERAK FAMILIA EDO LEGEZKO TUTOREEI LOTUTA

1.ekintza : Tutorea familiarekin kontaktuan jarriko da eta ordu bat zehaztuko dute gelditzeko. Ekintza hau, azaroaren 15ean izango da, hau da, lehenengo ebaluaketa amaitu aurretik. Horrela izanik, bertara azalduko direnak tutorea eta gurasoak izango dira.

6


Bertan, ikasleari buruz hizketan jardungo dira. Irakasleak, bere ikuspegitik haurraren

egoeraz berri

emango die:

zer

nolako

harremanak dituen

lagunekin, bere kalifikazioak, zein irakasgai menperatzen duen erraztasunez eta zeinetan dituen zailtasunak, zailtasun hauek zerren ondorio diren, eskola orduetako

bere

jarrera,

irakaslearekiko

errespetua,

beste

ikasleekiko

errespetua, kontzentrazio-maila, parte-hartze maila, ‌ Honez gain, ikasleak arazoren bat izanez gero, tutoreak laguntza eskainiko die gurasoei. Hauek, etxeko egoeraren berri emanez gero eta haurraren jarrera esparru horretan nolakoa den adieraziz gero, askoz ere errazagoa izango da zailtasuna nondik datorren eta zein den irtenbidea. Azkenik, ikasturtean zehar izango duten programazioa jakinaraziko die irakasleak gurasoei. Horrela, beraien seme/alaba zer ikasten ari den jakin dezaten, eta aldi berean etxean ikasten lagun dezaten.

Kasualitatea izan arren, tutoreak bilera izan zuen gurasoen seme/alaba bullyng kasu baten biktima izan zen. Gauzak horrela, ezinbestekoa iruditzen zaigu irakasleen arteko bilera bat egitea, gertatutakoaren aurrean zein jarrera hartu erabakitzeko. 2.ekintza : diskriminazioa sufritzen ari den ikaslearen tutoreak korreo bat bidaliko die gainontzeko irakasleei, arazoa sortu bezain laster (otsailak 4). Bertan

irakasle

guztiez

gain,

tutorea

eta

ikastolako

zuzendaritzako

partaideak agertuko dira. Denak ados jarri eta bilera otsailaren 7an egitea erabaki dute. Bilera honetako helburua “bullyngâ€? gaiari buruzko informazio orokorra lortzea izango da, geroago kasu zehatza aztertzerakoan datu eta teoria hauetan oinarritu ahal izateko. Beraz, bullyng-a kasu orokor batean aztertu ondoren, biktima den ikaslearekin zer egin erabakiko dute. Horretarako, arazoa nola sortu den, zerk eragin duen, noiz hasi den, non gertatzen den, ‌ aztertu beharko dute. Honez gain, bullyng kasu honen maila behatu eta honen arabera irakasleak hartu beharreko jokaera edo jarrera zehazten ahaleginduko

dira.

Horren aurrean iritzi

asko egon

badaitezke ere, lehen pausoa bere gurasoekin hitz egin eta, elkarlanean arituz, arazoari konponbidea aurkitzen saiatzea da guztien iritziz.

7


3.ekintza : tutorea gurasoekin harremanetan jarriko da eskutitz baten bidez eta otsailaren 10ean elkartuko dira ikastetxean bertan. Bilera honetara etorriko direnak hauek izango dira: tutorea eta ikaslearen gurasoak. Tutoreak arazoaren egoera azaldu eta ea eskutitza iritsi aurretik beraien seme/alabak honen berri eman zien galdetuko die. Gainera, gurasoek hainbat galdera egingo dizkiote tutoreari, hala nola, ea jarrera

aldaketarik

konponbidea ikaslearen

zein

nabaritu izan

kalifikazioetan

duen,

daiteken, eragina

ea

ikasle

guztiekin

irakaslearekiko baduen,

jarrera

arazoa

sortu

duen aldatu

arazoa, duen,

aurretik

ea

zailtasunak zituen besteekin harremanetan jartzeko, arazoaren sorrera non egon daiteken eta familiaren zeregina edo betebeharra zein izan daiteken, arazoaren sorrera noiz eta zerk eragina izan den. Bestalde, tutoreak ere beste galdera sorta egingo die gurasoei, adibidez, haurraren jarrera etxean eta bere ohituren inguruan interesatuko delarik.

4.3.2. JARDUERAK IKASLE TALDE IRAKASLEEI LOTUTA

1.ekintza: Ikasle talde eta irakaslearen arteko lehen bilera, Irailaren 17an izango da.Bertan egongo direnak, tutorea eta ikasgelako ikasle denak izango dira.Bilera hau, eskola ordu batean izango da. Bertan,

ikasturte

guztiko

planteamenduaren

inguruan

hitz egingo

die

irakasleak ikasleei. Hasteko, izango dituzten irakasgai desberdinen inguruan informazioa emango die, zer ikasiko duten eta noiz eta nola egingo dituzten hauen azterketak. Bestalde, ingeleseko eta gorputz hezkuntzako irakasleak aurkeztuko dizkie eta apurtxo bat beraiekin hitz egiteko beta izango dute ikasleek. Azkenik, mahaietan kokatuko dira eta

zozketa bidez aukeratuko

dute bakoitza non eseriko den. Horretarako, irakasleak egingo du zozketa ikasle baten laguntzaz. 2.ekintza: Irailaren 20an burutuko da bigarren bilera. Bertan, aurreko bileran bezalaxe, ikasle taldea eta irakaslea izango dira partaideak. Helburu zehatz batekin elkartuko dira honako honetan, ordezkaria hautatu eta arauak ezartzeko asmoz hain zuzen ere.

8


Beraz, lehenik eta behin gelako ordezkaria eta ordezkariordea hautatuko dituzte. Bozketa bidez egingo dute aukeraketa, horretarako, ikasle bakoitzak bere nahia orri zati batean idatziko du eta tolestu ondoren kaxa batera botako du. Gero, paper denak irakurri ondoren ordezkari eta ordezkariordea nor diren jakingo dute. Bigarren eginbeharra, arauak ezartzea izango da eta horretarako, irakasleak arau batzuk ezarriko ditu, aldatzerik ez daudenak. Baina beste arau batzuk proposatuko ditu, ikasleek eztabaidatu eta ezarri beharko dituztenak, guztien iritziak kontuak hartuz. 3.ekintza:Kurtso erdi aldera, irakasleak ikasleekin beste bilera bat izaten du. Hau, otsailaren 3an izango da. Bilera honetan, orokortasun batean irakasleak ikasleei urtea zer moduz hasi duten galdetuko die. Beraren ikuspegia ere adieraziko die: duten ikasketaerritmoa,

ikasleen

arteko

harremanak,

hobetu

beharreko

alderdiak,

eskertzeko alderdiak, ‌ zein diren esanaz. 4.ekintza: Urtean hiru aldiz, kalifikazioen liburuxka banatzeko bileratxoak egingo

dituzte:

lehen

ebaluaketa

ondoren,

azaroaren

7an,

bigarren

ebaluaketa ondoren, otsailaren 14an eta azkena, hirugarren ebaluaketa ondoren, ekainaren 12an. Hemengo partaideak, ikasle taldea eta irakaslea izango dira berriro ere. Bertan, hasieran irakasleak banan-banan deituko ditu ikasleak eta norberari bere liburuxka (boletina) emango dio, eta apurtxo bat nota bakoitzaren zergatiak azalduko dizkio. Ondoren, behin ikasle guztiekin banaka egon eta gero, guztiekin batera hitz egingo du. Ebaluazioan zehar izan diren notak aztertuz eta hobetu beharrekoak adieraziaz, bestela, ondo eginagatik zorionduaz.

4.3.3. JARDUERAK IKAS TALDEARI LOTUTA

JARDUERA BAKOITZEAN ZEHAZTEKO ATALAK: 1.PRAKTIKA HELBURUA: Talde-lana sustatzea DENBORA: ordubete inguru.

9


BEHARREZKO BALIABIDEAK:Aulkiak GARAPENA: Ahulki jolas kooperatibora jolastuko dira haurrak. Horretarako, ohiko ahulki jolasean bezala, musika gelditzen den bakoitzean, ahulki bat kenduko dute. Baina, ez da kaleraturik izango, izan ere, bata bestearen gainean eseriko baitira batzuk aulkirik gabe gelditzean. Beraz, denek eserita amaituko dute.

2.PRAKTIKA HELBURUA: Zenbait balore lantzea. DENBORA: ordubete inguru. BEHARREZKO BALIABIDEAK:Ipuinak. GARAPENA:Ipuinak

haurrei

irakurri

eta

ondoren

hauekin

elkarrizketa bat izan honen inguruan. Ipuinean agerturikoa beraien errealitatearekin lotu dezaten.

3.PRAKTIKA HELBURUA: Hausnarketa edo eztabaida izatera bultzatzea. DENBORA:Ordubete inguru. BEHARREZKO BALIABIDEAK: GARAPENA: Egoera baten berri emango zaie ikasleei eta bakoitzak egoera horretan gertaturikoarekin ados edo desados dauden adierazi beharko dute. Horretarako, ados daudenak eskuinetan

kokatuko

dira

eta

desados

daudenak

berriz

ezkerretan. Ondoren bakoitzak bere aukeraketa adostuko du eta besteak konbentzitzen saiatuko da.

4.PRAKTIKA HELBURUA: Elkarrekintzan aritzea DENBORA: ordubete inguru. BEHARREZKO BALIABIDEAK:

10


GARAPENA:Arazo sorta bat planteatu, eta bertatik irteteko zer egingo luketen adostea talde osoaren artean.

5.PRAKTIKA HELBURUA: Elkar ezagutzea. DENBORA: Ordubete inguru. BEHARREZKO BALIABIDEAK: Orriak eta boligrafoak. GARAPENA: Ikasle guztiak borobilean eseriko dira orri txuri bat eskuartean dutelarik. Nork bere eskuinetan kokaturik dagoenaren ezaugarri positibo eta hobe dezakeen alderdi bat idatziko ditu. Hau egitean, tutoreak paper guztiak jaso eta altuan irakurriko du idatzitakoa.

Ondoren,

ikasleak

saiatu

beharko

dira

paper

bakoitzeko ezaugarriak nori dagozkion identifikatzen. Amaieran bakoitzak bere ikaskideek nola ikusten duten jakingo du.

6.PRAKTIKA HELBURUA: Talde lana bultzatzea. DENBORA: ordubete inguru. BEHARREZKO BALIABIDEAK: uztai bat. GARAPENA: Ikasle guztiak borobilean antolatuko dira, zutik eta eskutik helduta daudelarik. Bi ikasleen artean uztaila kokatuko dugu, eskuetatik zintzilik. Ikasleen helburua uztaila denbora jakin baten buruan buelta osoa ematea izango da, hasierako puntura iritsi arte. Horrela arituko dira behin eta berriz, lortu arte. Mantso egiten duen ikasleari denen arteko laguntza eskainiko zaio.

7.PRAKTIKA HELBURUA: Bizitzako baliabideez ohartu eta talde-iritzia lantzea. DENBORA: Ordubete inguru. BEHARREZKO BALIABIDEAK: -

11


GARAPENA: Ikasleei egoera erreal bat proposatuko diegu. Argindarrik gabe, ur kantitate txiki eta egoera kaxkarrean bizi den familia baten lekuan jartzeko eskatuko diegu. Gure helburua haien artean hitz egitea eta arazo hori konpontzeko irtenbidea proposatzea izango da, denen artean ados egonda. 8.PRAKTIKA HELBURUA: Besteengan konfiantza izatea DENBORA: Ordubete inguru. BEHARREZKO BALIABIDEAK: Mahaiak, aulkiak, ‌ GARAPENA: Klasean mahaiak eta aulkiak labirinto moduan kokatuko dira, nahasturik. Ikasleen artean taldeak osatuko dira eta, banaka eta begiak itxiz, labirintoaren punta batetik bestera igaro beharko dute taldekideen argibideak jarraituz.

9.PRAKTIKA HELBURUA: Elkar-lana. DENBORA: ordubete inguru. BEHARREZKO BALIABIDEAK: GARAPENA: Ikasle guztiak klasearen alde batean kokatuko dira eta beste aldera iritsi beharko dute euskarri (apoio) kopuru jakin baten gainean, esate baterako, hamar hanka eta bost esku.

10.PRAKTIKA HELBURUA: Elkar ezagutzea. DENBORA: ordubete inguru. BEHARREZKO BALIABIDEAK: GARAPENA: Ikasleak ilaran kokatuko ditugu eta gai desberdinak emango dizkiogu. Hauek orden bat jarraituz kokatu beharko dira emandako gaiaren arabera beraien artean hitzik egin gabe. Adibidez, adinaren arabera, ezkerretik eskuinera. 12


5.DENBORALIZAZIOA

Planteatutako saio guzti hauek kurtso osoan zehar egingo dira. Familiekin burututako bilerak esaterako, azaroaren 15ean, otsailaren 7an eta otsailaren 10ean gertatuko dira. Azaroan egingo den bilera horretan, irakasleak (tutoreak) ikaslearen egoera jakinaraziko die gurasoei. Otsailaren 7ko bilera bullyng gertuko kasu baten ingurukoa izango da, izan ere, gelako ikasle batek bullyng-a sufritzen ari da. Horregatik, tutorea den honek korreo baten bitartez gainontzeko irakasleei jakinaraziko die ikastetxean 13


bullyng kasua gertatzen ari dela. Hauek ados jarri eta irakasleria guztiaren arteko bilera proposatuko dute, arazoa lehenbailehen ezabatzeko. Otsailaren 10koa bileran, tutoreak bullyng-a sufritzen ari den ikasle horren gurasoekin harremanetan jarri eta bilera pertsonal eta pribatua gauzatuko du, arazo horren inguruko nondik-norako guztiak azalduz eta soluzioak edo irtenbideak proposatuz. Tutorea beti familiari laguntza eskaintzeko prest egongo da.

Ikasle talde eta irakasleei dagozkien jarduerak honako data hauetan eramango dira aurrera: Irailaren 17an: ikasturteko antolamendua eta irakasgaien azalpena. Irailaren 20an: arauak eta ordezkariaren ezarpena. Otsailaren 3an: ikasturteari buruzko jarraipena. Klasearen egoera kurtsoarekiko. Azaroaren 7an, otsailaren 14an,ekainaren 12an: boletinen banaketa eta ebaluazio pertsonala.

10 praktika burutuko ditugu ikasturtean zehar. Horretarako, 3 astetik behin praktika bat gauzatuko dugu ostiraletan. Saio bakoitza ordubetekoa izango da.

6. TUTORETZA EKINTZAREN EBALUAZIOA

Ikasturtean, maila bakoitzeko tutore-taldeak tutoretza-planaren garapenaren jarraipena egingo du. Ikasturtea amaitzean, tutoretza-planaren ebaluazioa egingo dute, eta baita planaren garapenari buruzko amaierako memoria ere. Memorian idatziko dute tutoreek, ikasleek eta lankide diren beste eragileek

14


egindako behaketen laburpena, ondo atera diren alderdiak, sortutako zailtasunak eta aldatu beharko diren alderdiak. Ebaluaziotik ateratzen dituzten ondorioak kontuan hartuko dituzte, hurrengo ikasturtean egin beharreko aldaketak eta egokitzapenak egiteko. Tutoretza-planaren ebaluazioa egiteko, irizpide hauek

erabil daitezke,

besteak beste: - Zer gaitasun-maila eskuratu duten, ezarritako ebaluazio-irizpideen arabera. - Edukien garrantzia. - Jardueren egokitasuna, gaitasunak eskuratzeko. - Hiru jarduera-eremuetan aurrera eramandako ekintzen egokitasuna. - Ikasle-taldearen eta familien parte hartzea.

Tutoretza ekintzaren ebaluazioa jarduerak bukatzean egingo da, nahiz eta bitartean irakasleak (tutoreak) jarraipen moduko bat egingo duen klaseetan burututako ekintzen inguruan.

Ebaluazioa

behatutakoaren

arabera

egingo dugu.

Honez gain,

ikasle

bakoitzari galdeketa bat pasako diogu jarduerak bukatzean, behatutakoa eta haurren nahiak ikusirik ondorioak aterako ditugu. Gainera, ikasleei jarraipen pertsonala egingo zaie klase guztietan, honako hau tutorearen lana izanik.

7. BIBLIOGRAFIA HTTP :// WWW . HEZKUNTZA . EJGV . EUSKADI . NET / R 43-

2459/ EU / CONTENIDOS / INFORMACION / DIG _ PUBLICACIONES _ INNOVACION / EU _ OTROSAM B / ADJUNTOS /910001 E _P UB _BN_ PLAN _ TUTORIAL _ PRIM _ E . PDF

La tutoría, un espacio de diálogo. (Arce, 2013)

La práctica de la acción tutorial. (Lemus, García, Molina y D´Asiss, 2013)

15


97/2010 Dekretua, EAEn Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzeko den 175/2007 Dekretua aldatzen duena

Ikasturtearen antolaketa ikastetxe publikoetan. 2013 - 2014

Ikastetxe bateko egutegia eta ordutegia .

16

Tutoretza dana oaingoz  
Tutoretza dana oaingoz  
Advertisement